Programu Rozwoju Gimnazjum na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Programu Rozwoju Gimnazjum na lata 2011-2016"

Transkrypt

1 Programu Rozwoju Gimnazjum na lata Lp. Zadanie Wymagania państwa I Obszar EFEKTY 1.A Suksesywne włączanie większej grupy nauczycieli do analizy wyników nauczania i wdrażania wniosków z analizy 1B Przygotowanie RP do nowej formuły egzaminu gimnazjalnego 2.A Wzbogacanie oferty edukacyjnej szkoły 2.B Wzbogacanie istniejącego systemu diagnoz 1.1 Analiza wyników egzaminu 1.1 Analiza wyników egzaminu 1.2 Uczniowie nabywają wiadomości i 1.2 Uczniowie nabywają wiadomości i Kryteria efektywności działań szkoły, wskaźniki 1. Ilu nauczycieli włącza się do pracy zespołu analizującego wyniki nauczania, kiedy wszyscy poczują potrzebę tej aktywności?. 2.Jaki procent nauczycieli przeprowadziło ewaluację skuteczności wdrażania wniosków z analizy wyników egzaminów? Około 50 %? 1. procesu zaznajamiania się nauczycieli z nowym typem egzaminu wskazuje na przygotowanie nauczycieli do pracy z młodzieżą i rodzicami.( szkolenie ewaluacja wewnętrzna). 2. Czy kontrola w ramach nadzoru pedagogicznego nauczycieli przedmiotów egzaminacyjnych wskazuje na ćwiczenie przydatnych w nowej formule egzaminu? (arkusz kontroli) 1. Czy utworzono oddział z rozszerzonym językiem angielskim dla uczniów wybitnie uzdolnionych, zaplanowany na rok szkolny 2012/2013, jak przygotowano się do tego wdrożenia? 2. Czy prowadzono monitoring efektywności działań uczniowskich i nauczycielskich? 3. Jak wpłynęło to działanie szkoły na osiągnięcia uczniów na egzaminie gimnazjalnym z języka 1. Jaki jest sposób wdrażania wniosków z diagnoz, czy modyfikacja pracy z uczniami przynosi korzyści? 2. Czy i o ile przyczynia się to do poprawy wyników w nauce? Termin ewaluacji Rok szkolny 2015/2016 Kwiecień czerwiec 2011 szkolenie Czerwiec 2012 czerwiec 2013 ewaluacja procesu wdrożeniowego dyrektora działań ewaluacyjnych nauczyciela marzec -maj 2014 końcowa przedsięwzięcia czerwiec 2015 Czerwiec

2 2C Kontynuacja cyklu lekcji otwartych obrazujących uczniów 3. Promowanie świadomej aktywności uczniów w systemowy sposób 4. Budowanie systemu współpracy specjalistów z wychowawcami i innymi nauczycielami w celu wzmacniania jednolitości oddziaływań wychowawczych na uczniów II Obszar 5. Modyfikacja założeń Programu Rozwoju, spójność programu z wymaganiami państwa i SZJ ISO 6.A Wzbogacanie oferty edukacyjnej w oparciu o zbadane potrzeby uczniów 1.2 Uczniowie nabywają wiadomości i 1.3 Uczniowie są aktywni 1.4 Respektowane są normy społeczne PROCESY 2.1 Szkoła posiada koncepcję pracy 2.2 Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej 1. Czy nauczyciele są gotowi do angażowania uczniów w metodologię uczenia się? gotowości nauczycieli do takiego planowania lekcji. 2. Jaki jest udział uczniów w procesie kształcenia własnych, z wykorzystaniem samooceny i planowaniem własnego rozwoju. (zespół ewaluacyjny) Czy zauważamy wzrost aktywności uczniów w różnorodnych działaniach podejmowanych przez szkołę i przez nich samych ( zapytania o wyzwalanie aktywności na lekcjach, w projektach, innych działaniach) 1. Czy zespoły wychowawcze i zespoły do spraw udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej pracują systematycznie?. 2. Czy spójny, jednolity model oddziaływań na uczniów jest skuteczny? 3. Czy i kto ocenia skuteczność działań wychowawczych w tym profilaktycznych, czy wykorzystuje się informacje o efektach tych oddziaływań do ich modyfikacji (modyfikacja systemu zachowania punktowego). 1. Czy odbywa się ewaluacja Programu Rozwoju i jego modyfikacja w razie potrzeb? 2. Czy przyjęte cele i wskaźniki w systemie ISO są realizowane w szkole? 1. wdrażania indywidualnych programów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, audyty 2013 Zmodyfikowanie ankiet dla uczniów i rodziców klas I, II I III - wywiady wychowawców z uczniami wewnętrzna, audyty 2014 Raz w roku audyty wewnętrzne i zewnętrzny. zespołów I nauczycieli wspierających uczniów o specjalnych potrzebach. 6B Modyfikacja i 2.2 Oferta 1. Czy szkoła wdraża nowy system zajęć pozaszkolnych w 2

3 wzbogacanie oferty edukacyjnej w sferze kulturalnej, regionalnej i sportowej edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej edukacji kulturalnej (program) zaspokajający indywidualne zainteresowania uczniów, wyzwalający aspiracje i potrzeby wyższego rzędu oraz zdolność rozumienia sztuki. 2.Czy wprowadzenie dwóch godzin fakultatywnych w ramach zajęć wf i istniejący harmonogram zawodów sportowych zaspokaja zainteresowania i potrzeby uczniów? 3. Czy i jak realizuje się zadania w zakresie współpracy ze środowiskiem lokalnym w trakcie zajęć Koła Regionalnego oraz zajęć edukacyjnych. czerwcu każdego roku od 2013 do 2016 w roku szkolnym 2014/2015 Audyt I ewaluacja coroczna zajęć nauczycieli i koła. 7. Wdrażanie oceniania kształtującego 8. Aktywizowanie wszystkich nauczycieli do większego zaangażowania i ponoszenia odpowiedzialnoś ci za pracę zespołową. 9. Wspólne planowanie działań wychowawczych specjalistów z wychowawcami, analizowanie i wdrażanie wniosków 2.3 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany 2.4 Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli. 2.5 Kształtuje się postawy uczniów 1. Czy nauczyciele wdrażają ocenianie kształtujące, jego elementy, na wszystkich lekcjach i przedmiotach. 2. Czy (wszyscy? jaki procent?) uczniowie i rodzice dostrzegają korzyści z wprowadzenia oceniania kształtującego, ułatwiającego samodzielne uczenie się uczniów.(samodzielność i odpowiedzialność - misja szkoły). 1. Czy powołane zespoły skutecznie działają na rzecz rozwoju szkoły i wzajemnej współpracy nauczycieli? 2. Czy zespoły przeprowadzają ewaluację pracy i planują kolejne działania, w tym korygujące? 1. Czy wychowawcy i specjaliści (pedagodzy, psycholog i doradca zawodowy) współpracują przy planowaniu pracy wychowawczej i profilaktycznej oraz doradztwa zawodowego, 2. Czy wspólnie rozwiązują problemy młodzieży oraz inicjują wspomaganie wychowawców w trudnych problemach wychowawczych, związanych z planowaniem dalszej drogi edukacyjnej? Szkolenie wrzesień 2011, czerwiec 2012 czerwiec 2013 wewnętrzna 2014 i coroczny nadzór dyrektora, audyty. pracy wszystkich specjalistów, wychowawców coroczna. 3

4 10 Wdrażanie systemu IPET i PDW 2.6 Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych 3. Czy podejmowane działania specjalistów i wychowawców odpowiadają zdiagnozowanym potrzebom uczniów? 1. Czy zespoły dopracowały się systemu diagnozowania I przygotowania wsparcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? 2. Czy zajęcia korygujące i wspierające przynoszą korzyści uczniom, służąc wyrównywaniu szans? III Obszar WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM 11.A Kontynuacja współpracy szkoły z instytucjami działającymi w środowisku 11B Zorganizowanie wymiany międzynarodowej ze szkołami 12. Wdrażanie systemu zbierania informacji pochodzących od byłych uczniów gimnazjum Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów 1. Czy i jakie inicjatywy podejmuje szkoła na rzecz środowiska, wzbogacając kulturotwórcze działania samorządu lokalnego? 2. Czy szkoła, nauczyciele przeprowadzają badania dostarczające informacji zwrotnej o wpływie tej współpracy na rozwój edukacyjny uczniów? 1. Czy nauczyciele wykazali inicjatywność i determinację w zorganizowanie wymiany? 2. Czy uczniowie zostali zaangażowani w proces? 3. Jaka grupa osób została zaangażowana w wymianę, czy to działanie przyniosło wymierne korzyści dla środowiska szkolnego i poza nim? 1. Czy w szkole zbiera się informacje o losach absolwentów, w jaki sposób, w jakim zakresie? 2 Czy informacje o losach absolwentów wykorzystywane są do analizy efektów uczenia się uczniów i do promocji osiągnięć szkoły? 3. Czy szkoła inicjuje współpracę z absolwentami lub czy wykorzystuje ich inicjatywę w tym zakresie? 4. Czy opracowano ankietę dla absolwentów, w której uczniowie po roku, dwóch są w stanie ocenić pozytywne działania Gimnazjum Ocena efektywności podejmowanych działań wspierających, w stosunku do każdego ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ankieta, wywiad ewaluacja zadań i opiekunów coroczny. Ewaluacji procesu w wypadku podjęcia inicjatywy. Audyty wewnętrzne (kształcenie i wychowanie, badanie losów absolwentów) Informacja zbierana do audytu zewnętrznego Ankieta na stronie, opracowanie wyników, 4

5 13. Promowanie pozytywnych postaw uczniów w środowisku szkolnym i zewnętrznym 14. Budowanie systemu wsparcia i pozyskiwania rodziców dla wsparcia pracy szkoły (spotkania, szkolenia, zbieranie opinii, udzielanie informacji zwrotnej itp.) IV Obszar 15 A. Promowanie pracy zespołowej na rzecz rozwoju szkoły i nauczycieli 15 B Modyfikacja SZJ ISO 9001: Angażowanie wszystkich nauczycieli Promowana jest wartość edukacji. Rodzice są partnerami szkoły ZARZĄDZANIE Funkcjonuje współpraca w zespołach Zespół do spraw... współpracuje z dyrekcją w zakresie usprawniania procesu zarządzania placówką Sprawowany jest wewnętrzny nadzór skutkujące ich właściwym przygotowaniem do dalszego kształcenia? 1. Czy szkoła upowszechnia informacje o ofercie edukacyjnej? 2. Jak prezentowane są osiągnięcia szkoły, uczniów w środowisku bliższym i dalszym? 3. Czy szkoła zbiera informacje o wizerunku w środowisku lokalnym? 1. Czy szkoła zbiera opinie rodziców na temat jakości pracy szkoły i wykorzystuje je w planowaniu dalszych działań? 2. Czy i w jaki sposób szkoła wspiera rodziców w wychowaniu młodzieży? 3. Czy szkoła organizuje spotkania dla rodziców upowszechniające wiedzę psychologiczną i pedagogiczną? 4. Czy rodzice i w jaki sposób współuczestniczą w procesach podejmowania decyzji? Czy jest jakiś system? 1. Czy i jak nauczyciele pracują w zespołach stałych i zadaniowych? 2. Czy nauczyciele wspólnie planują i organizują działania podejmowane przez szkołę? 3. W jaki sposób nauczyciele doskonalą metody i formy współpracy w planowaniu i ewaluacji pracy placówki? 1. Czy zespół do spraw SZJ ISO 9001:2008 diagnozuje sposób zarządzania placówką? 2. Czy audyty wewnętrzne skutkują efektami w postaci eliminacji błędów, poprawą efektywności działania systemu i procedur? 3. Jakie korzyści wynosi szkoła z funkcjonowania sytemu zarządzania jakością? 1. Czy dyrektor angażuje wszystkich nauczycieli w proces ewaluacji wewnętrznej? bieżący dyrektora. Audyty bieżący dyrektora Audyt zewnętrzny Harmonogram i terminarz spotkań oraz ewaluacja skutków pedagogizacji. kadry kierowniczej Coroczny audyt zewnętrzny zaangażowania nauczycieli dyrektor. 5

6 w proces ewaluacji wewnętrznej 17. Dyrekcja szkoły systemowo zapewnia odpowiednie wyposażenie szkoły pedagogiczny Szkoła ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie 2. Czy zespoły ewaluacyjne działają w sposób systemowy i uspołeczniony ( czy wszyscy członkowie biorą udział w planowaniu realizacji procesu i formułowaniu wniosków)? 3. Czy badania podejmowane przez zespoły wynikają z analizy pracy zespołów oraz odnoszą się do wymagań państwa wobec placówek oświatowych? 4. Jak prezentowane są wnioski i rekomendacje zespołów i jak są przyjmowane, wdrażane. Czy pojawia się refleksja wobec pozyskanych informacji od różnych respondentów i z kilku źródeł? 1. Czy szkoła posiada i doskonali procedury ułatwiające wdrożenie systemu doposażania placówki w odpowiednie warunki do pracy nauczycieli i uczniów? 2. Jak funkcjonuje system unowocześniania warunków pracy placówki? 3. Czy jest prowadzony monitoring skuteczności wzbogacania warunków pracy i sposobu wykorzystania wyposażenia do podnoszenia wyników procesu uczenia się uczniów. przygotowana i prowadzona przez lidera doskonalenia. dyrektor. Audyty ISO Audyt całościowy, wewnętrzny kierownika administracji 6

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Edukacyjna Wartość Dodana w ewaluacji...

Edukacyjna Wartość Dodana w ewaluacji... Edukacyjna Wartość Dodana w ewaluacji... W polskim systemie edukacyjnym funkcjonują dwa podstawowe systemy związane ze zbieraniem informacji o jakości pracy szkół: system egzaminów zewnętrznych; system

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH KATOWICE, WRZESIEŃ 2009 1 K oncepcja Pracy Szkoł y Koncepcja Pracy Szkoły

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach na lata 2013-2018

Koncepcja pracy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach na lata 2013-2018 Koncepcja pracy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach na lata 2013-2018 1 SPIS TREŚCI I. MISJA I WIZJA SZKOŁY II. MODEL ABSOLWENTA III. PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY 1. Działalność dydaktyczna, wychowawcza

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY Koncepcja pracy szkoły obejmuje wszystkie jednostki wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie: 1. Gimnazjum Sportowe 2. I Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 6 W MYSŁOWICACH NA LATA SZKOLNE 2013/14-2015/16

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 6 W MYSŁOWICACH NA LATA SZKOLNE 2013/14-2015/16 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 6 W MYSŁOWICACH NA LATA SZKOLNE 2013/14-2015/16 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (DZ.U. z 2004r. nr

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE NA LATA 2014-2017 Spis treści Wstęp Podstawa prawna Rozdział I Aktualna sytuacja szkoły Rozdział II - Misja szkoły Rozdział III

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K. MIARKI W GMINIE ORNONTOWICE NA LATA 2013-2015 SPIS TREŚCI

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K. MIARKI W GMINIE ORNONTOWICE NA LATA 2013-2015 SPIS TREŚCI KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K. MIARKI W GMINIE ORNONTOWICE NA LATA 2013-2015 SPIS TREŚCI 1. Podstawa prawna 2. Informacje o szkole 3. Misja szkoły 4. Wizja szkoły 5. Model absolwenta 6. Plan

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W KONINIE NA LATA SZKOLNE 2013-2018.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W KONINIE NA LATA SZKOLNE 2013-2018. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W KONINIE NA LATA SZKOLNE 2013-2018. Koncepcja Pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. / Dz.U. z 2004

Bardziej szczegółowo

K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim

K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim I. CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim umożliwia realizację

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej w Rokitni Nowej na lata 2013-2018

Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej w Rokitni Nowej na lata 2013-2018 Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej w Rokitni Nowej na lata 2013-2018 SPIS TREŚCI I. PODSTAWA PRAWNA II. INFORMACJE O SZKOLE III. MISJA SZKOŁY IV. WIZJA SZKOŁY V. MODEL ABSOLWENTA VI. PLAN DZIAŁAŃ

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 1 1. OGÓLNY PLAN PRACY PLACÓWKI Wizja funkcjonowania ZSB i planowane cele. Szkoła kształci uczniów przygotowując ich do wykonywania zwodów

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola)

Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola) P. P. 411-2/11 ZAŁĄCZNIK NR1 DO UCHWAŁY RADY PEDAGOGICZNEJ NR 5 /11 Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2011R. Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola)

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Samorządowe Przedszkole Nr 135 im. Księcia Kraka w Krakowie Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017 Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017 1 MISJA SZKOŁY Misją naszej szkoły jest w ciągu sześcioletniego okresu nauki ukształtować wychowanka, który:

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com fotolia.com Nauczyciel w szkole uczącej się Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół 2 W pracy nauczycieli uczenie się jest równie ważne jak uczenie innych Nauczyciele powinni i chcą poszerzać

Bardziej szczegółowo

Wnioski wynikające z analizy monitoringu w zakresie wyników egzaminów zewnętrznych doświadczenia szkół o wysokich wynikach efektów kształcenia

Wnioski wynikające z analizy monitoringu w zakresie wyników egzaminów zewnętrznych doświadczenia szkół o wysokich wynikach efektów kształcenia Wnioski wynikające z analizy monitoringu w zakresie wyników egzaminów zewnętrznych doświadczenia szkół o wysokich wynikach efektów kształcenia W związku z prowadzoną w Kuratorium Oświaty w Opolu analizą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

Proces edukacyjny i jego realizatorzy (czyli o współdziałaniu nauczycieli w zmieniającym się świecie)

Proces edukacyjny i jego realizatorzy (czyli o współdziałaniu nauczycieli w zmieniającym się świecie) TOMASZ JURCZYK JAKUB KOŁODZIEJCZYK ELŻBIETA KOMARNICKA TADEUSZ POLAŃSKI JADWIGA ROMANIUK JACEK STAROMŁYŃSKI IRENA WOJTANOWICZ-STADLER Proces edukacyjny i jego realizatorzy (czyli o współdziałaniu nauczycieli

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce

PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce rok szkolny: 2013/2014 2014/2015 2015/2016 1 SPIS TREŚCI Założenia programowe.. 3 Misja, wizja i zadania szkoły.. 3 1. Cele pracy wychowawczej...

Bardziej szczegółowo

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach równych szans, Państwa Strony zapewnią integracyjny system

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "COLLEGE MEDYCZNY" Kielce Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa w Buszkowie Buszkowo Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

W roku szkolnym 2014/15 w Żoliborskiej Jedynce realizowane będą następujące zadania:

W roku szkolnym 2014/15 w Żoliborskiej Jedynce realizowane będą następujące zadania: W roku szkolnym 2014/15 w Żoliborskiej Jedynce realizowane będą następujące zadania: 1. Bezpieczne, przyjazne i wielokierunkowe kształcenie oraz podnoszenie efektywności nauczania poprzez stworzenie skutecznego

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. ustalony na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami w: 2004 r. nr 273,

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU SZKOŁY na rok szkolny 2014 / 2015. Zespół Szkół nr 1 Szkoła Podstawowa nr 16 im. B. Prusa w Siemianowicach Śląskich

PLAN ROZWOJU SZKOŁY na rok szkolny 2014 / 2015. Zespół Szkół nr 1 Szkoła Podstawowa nr 16 im. B. Prusa w Siemianowicach Śląskich PLAN ROZWOJU SZKOŁY na rok szkolny 2014 / 2015 Zespół Szkół nr 1 Szkoła Podstawowa nr 16 im. B. Prusa w Siemianowicach Śląskich 1 1. Obszar pracy szkoły - Zarządzanie i Organizacja Cele i zadania Sposoby

Bardziej szczegółowo

Formy kooperacji między nauczycielami a uczniami w doskonaleniu procesów edukacyjnych. Analiza spełnienia kryterium

Formy kooperacji między nauczycielami a uczniami w doskonaleniu procesów edukacyjnych. Analiza spełnienia kryterium Anna Kostrubała-Brak Formy kooperacji między nauczycielami a uczniami w doskonaleniu procesów edukacyjnych. Analiza spełnienia kryterium Wstęp Realizowany obecnie Program Wzmocnienia Efektywności Systemu

Bardziej szczegółowo