Optymalizacja doboru urz¹dzeñ z wykorzystaniem programów doborowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Optymalizacja doboru urz¹dzeñ z wykorzystaniem programów doborowych"

Transkrypt

1

2 Optymalizacja doboru urz¹dzeñ z wykorzystaniem programów doborowych Obliczenia stanowi¹ istotn¹ czêœæ procesu projektowania urz¹dzeñ ciœnieniowych. Prawid³owoœæ obliczeñ rzutuje na wiele czynników, przede wszystkim jednak poprawnoœæ dzia³ania i bezpieczeñstwo konstrukcji. Wybór w³aœciwych metod obliczeniowych determinuje równie mo liwoœci technologiczne wykonania wyrobu i bezpoœrednio przek³ada siê na wymiar ekonomiczny. Cykl ycia wymiennika ciep³a rozpoczyna siê od obliczeñ cieplnych i przep³ywowych, które wykonywane s¹ z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania. Podstawowym narzêdziem u ywanym w GEA jest ETCA autorskie oprogramowanie, dostêpne wy³¹cznie dla spó³ek koncernu GEA. Wyniki s¹ poparte w³asnymi badaniami oraz wieloletnim doœwiadczeniem GEA HX. Oprogramowanie to jest dedykowane do doboru cieplnego powietrznych, rurowych wymienników ciep³a, w szczególnoœci z rurami eliptycznymi. W przypadku niektórych projektów wykorzystywane jest HTRI profesjonalne oprogramowanie do doboru urz¹dzeñ do wymiany ciep³a, a przede wszystkim wymienników p³aszczowo rurowych. HTRI jest powszechnie rozpoznawanym standardem w projektowaniu wymienników ciep³a, poparte wieloletnim doœwiadczeniem i autorskim programem badawczym. Po przeprowadzeniu obliczeñ cieplnych i przep³ywowych, gdy ju znane s¹ podstawowe parametry pracy urz¹dzenia, nale y okreœliæ gruboœci materia³ów ciœnieniowych w odniesieniu do przepisów wed³ug których projektowane jest urz¹dzenie. W wiêkszoœci przypadków do tego celu wykorzystywane jest oprogramowanie DIMy. Program obejmuje szeroki zakres stosowanych norm (AD 2000, EN 13445, EN 12952, EN 12953, EN 14025, ASME Code Sec. VIII, Div. 1) oraz zintegrowan¹ bazê danych wykorzystywanych materia³ów. W przypadku zbiorników ciœnieniowych wg ASME, w szczególnoœci wymienników ciep³a p³aszczowo rurowych, stosowane jest narzêdzie COMPRESS, generuj¹ce modele, oraz raporty zgodnie z norm¹ ASME. Modele 3D COMPRESS s¹ wiod¹cymi systemami integracji w projektowaniu ca³ych instalacji. COMPRESS eliminuje czasoch³onne powtarzanie danych wymagane 1

3 przez inne oprogramowanie do projektowania ca³ych instalacji jak równie poszczególnych elementów sk³adowych. Kolejnym narzêdziem stosowanym w GEA jest Visual Vessel Design (VVD) profesjonalne oprogramowanie wspomagaj¹ce projektowanie zbiorników ciœnieniowych oraz p³aszczowo-rurowych wymienników ciep³a, zgodnie z norm¹ EN13445:2014. VVD jest uznawane przez ponad 40 jednostek notyfikuj¹cych (m.in. UDT, TUV, Bureau Veritas). VVD posiada zintegrowany modu³ graficzny, który pozwala na ³atw¹ i szybk¹ identyfikacjê danego elementu konstrukcji oraz wizualizacjê 3D na ka dym etapie obliczeñ urz¹dzenia ciœnieniowego. Program posiada równie zintegrowan¹ bazê danych materia³owych obejmuj¹c¹ ponad 2500 gatunków stali oraz bazê elementów zgodnych z normami europejskimi i amerykañskimi. Ostatnim etapem konstrukcji wymiennika, jest stworzenie dokumentacji szczegó³owej, która jest przekazywana do technologa. W zwi¹zku z tym, ka dego konstruktora GEA cechuje dobra znajomoœæ oprogramowania CAD 3D INVENTOR, z pomoc¹ którego powstaje model 3D urz¹dzenia, rysunek g³ówny, oraz ca³y zestaw szczegó³owych rysunków produkcyjnych. Marcin Karaœ (PhD) Engineering Manager, GEA Heta Exchangers / GEA Technika Cieplna Sp. z o.o. Phone / , Mobile

4 R&D d¹ enie do doskona³oœci poprzez optymalizacjê istniej¹cych oraz wdra anie nowych rozwi¹zañ w produkcji urz¹dzeñ procesowych GEA Technika Cieplna Sp. z o. o. specjalizuje siê w produkcji wysokosprawnych wymienników ciep³a. Wymienniki s¹ szeroko stosowane na ca³ym Œwiecie w przemyœle spo ywczym, papierniczym, tekstylnym, chemicznym, petrochemicznym, energetycznym, ciep³owniczym, maszynowym oraz motoryzacyjnym. Od roku 2011 w firmie funkcjonuje dzia³ Badañ i Rozwoju, którego pracownicy prowadz¹ projekty opieraj¹ce siê na œcis³ej wspó³pracy ze œrodowiskiem naukowym. Tylko sta³a wspó³praca œrodowiska naukowego z przemys³em daje mo liwoœci sprawnego rozwoju zarówno dla jednych jak i drugich. Wspó³praca Przedsiêbiorstwa z oœrodkami naukowymi podnosi mo liwoœci rynkowe oraz wp³ywa na sprawniejsze wprowadzanie innowacyjnych rozwi¹zañ, udoskonalanie istniej¹cych lub wprowadzanie zupe³nie nowych produktów. Ponadto firma posiada du y potencja³ innowacyjny, który zawdziêcza m³odej a zarazem ambitnej kadrze in ynierów. Intensywny wzrost cen energii w ró nych jej postaciach, sk³ania do ograniczenia jej zu ycia. Jednym ze sposobów ograniczenia energoch³onnoœci jest odzysk ciep³a odpadowego (spaliny, gor¹ce powietrze, czy ciecze ch³odz¹ce), przy pomocy wymiany ciep³a. Zastosowanie urz¹dzeñ procesowych w miejscach, gdzie wczeœniej nie by³y wykorzystywane stawia przed projektantami nowe wyzwania. Firma prowadzi projekty maj¹ce na celu zmniejszenie gabarytów produkowanych wymienników miedzy innymi poprzez badanie i optymalizacjê przep³ywów z wykorzystaniem numerycznej mechaniki p³ynów - CFD. Na rys.1 przedstawiono przygotowan¹ geometriê 3D ekonomizera, która to by³a podstaw¹ do prowadzenia symulacji numerycznych. Na rys. 2 przedstawiono przyk³adowe wyniki prowadzonych symulacji z wykorzystaniem numerycznej mechaniki p³ynów - CFD. 3

5 Rys. 1. Ekonomizer - model 3D Rys. 2. Przyk³adowe wyniki symulacji numerycznych Zmniejszenie masy produkowanych wymienników poprzez modernizacjê geometrii oraz zmianê tradycyjnych technik ³¹czenia na innowacyjne metody z wykorzystaniem klejenia. Klejenie pozwala na zastosowanie elementów o cieñszych œciankach, bez utraty wytrzyma³oœci ca³ego aparatu. Na rys. 3 przedstawiono przyk³ad po³¹czenia rura-sito z zastosowaniem klejenia. Rys. 3. Po³¹czenie rura-sito przy pomocy klejenia 4

6 Ponadto w przedsiêbiorstwie trwaj¹ prace nad zastosowaniem specjalistycznych pow³ok ochronnych, które umo liwi¹ stworzenie urz¹dzeñ procesowych mog¹cych pracowaæ w specyficznych warunkach przemys³owych. Na rys. 4 przedstawiono zdjêcia makroskopowe rur pokrytych jedn¹ z badanych pow³ok przed i po ekspozycji w komorze solnej. Rys. 4. Zdjêcia makroskopowe rur pokrytych jedn¹ z badanych pow³ok: a) przed komor¹ soln¹, b) po 10 dniowej ekspozycji w komorze solnej, c) po 40 dniowej ekspozycji w komorze solnej. Zmniejszenie ceny produkowanych wymienników poprzez ograniczenie iloœci u ytych materia³ów, dziêki zastosowaniu nowych konstrukcji i technik ³¹czenia, stosowanie materia³ów o ni szej odpornoœci oraz u yciu pow³ok ochronnych, spowoduje obni enie kosztów produkcji urz¹dzeñ procesowych. Dziêki tym zabiegom Nasze produkty stan¹ siê jeszcze bardziej konkurencyjne, za spraw¹ ni szej ceny dla klienta koñcowego a jednoczeœnie przy zachowaniu dotychczasowej trwa³oœci i funkcjonalnoœci. Marcin Czupala Lean manufacturing / R&D Manager GEA Heat Exchangers / GEA Technika Cieplna Sp. z o.o. Phone / , Mobile

7 Dwururowe wymienniki ciep³a (DTSHX) - Double Tube Wydajnoœæ i bezpieczeñstwo w przemyœle chemicznym Historia i rozwój Opracowana, pocz¹tkowo w celu zapewnienia bezpieczeñstwa transformatorów, technologia zabezpieczenia dwururowego w ostatnich latach jest wykorzystywana w coraz to nowszych zastosowaniach. Szczególnie w ga³êziach przemys³u w zakresie procesów, w których bezpieczeñstwo stanowi kwestiê kluczow¹. Taki stan rzeczy jest wynikiem wypadków, nowych norm prawnych oraz bardziej oszczêdnych rozwi¹zañ dla istniej¹cego sprzêtu i wyzwañ. G³ówne funkcje W przypadku awarii rur wymiennika ciep³a, noœniki technologiczne oraz noœniki ch³odnicze/grzewcze nie bêd¹ w aden sposób ze sob¹ mieszane. Za pomoc¹ optycznego i elektrycznego sygna³u bezobs³ugowy wy³¹cznik upustowy ostrzega operatora o uszkodzeniu.. Wymiennik ciep³a mo e kontynuowaæ swoj¹ pracê przez pewien okres czasu, a jego naprawa lub wymiana mo e nast¹piæ, przyk³adowo, w trakcie harmonogramowego przestoju. Dodatkowo, zapobiega siê pogorszeniu jakoœci samych noœników, dziêki czemu naprawa i czyszczenie orurowania nie jest konieczne. Sprzêt i opis funkcjonalny W zbiornikach dwururowych ka da rura danej wi¹zki jest stosownie otulona inn¹ rur¹ zewnêtrzn¹. Rury wewnêtrzne i zewnêtrzne zawieraj¹ce odrêbne œciany sitowe tworz¹ hermetycznie zamkniêt¹ przestrzeñ, która zapobiega wydostawaniu oraz przedostawaniu siê noœników. Po przeprowadzeniu testów ciœnieniowych i szczelnoœci, przestrzeñ zamkniêta pozostaje wype³niona azotem pod ciœnieniem atmosferycznym,oraz jest szczelnie odciêta i monitorowana za pomoc¹ wy³¹cznika upustowego. Nie istnieje potrzeba stosowania dodatkowych zabezpieczeñ ciœnieniowych. W celu obni enia odpornoœci cieplnej systemu dwururowego, wewnêtrzna rura jest hydraulicznie rozszerzana po jej instalacji, dziêki czemu szczelnie styka siê z rur¹ zewnêtrzn¹. Jednak e specjalne kana³y kapilarne w wewnêtrznej œcianie (w przypadku przecieku) zapewniaj¹ wzrost ciœnienia przeciekaj¹cego medium 6

8 do konkretnej wartoœci, w zale noœci od strony przecieku. Nastêpuj¹cy wzrost ciœnienia lub przeciek p³ynu w przestrzeni zamkniêtej spowoduje uruchomienie specjalnie zaprojektowanego wy³¹cznika spustowego. W przypadku zastosowania systemu DTSHX nie bêdzie mia³a miejsce potrzeba instalacji innych rodzajów oddzielnych obwodów, poniewa system zapobiega przedostaniu siê przeciekaj¹cego medium do obwodu p³ynu grzewczego/ch³odniczego lub vice-versa w jednym wymienniku ciep³a. Je eli wydostaj¹ce siê medium nie jest stanu lotnego, istnieje mo liwoœæ dostarczenia innego typu wykrywaczy przecieków, np. z wy³¹cznikami p³ywakowymi. Elektryczny sygna³ przecieku mo e byæ przes³any do obs³ugiwanego stanowiska kontrolnego lub innego systemu monitorowania. Przyk³ady zastosowania Technologia zabezpieczenia dwururowego mo e byæ wykorzystywana w wielu opisanych zastosowaniach i do wielu mediów w przemyœle chemicznym, prowadz¹c do wysokiej niezawodnoœci i dostêpnoœci procesów chemicznych przedstawionych w wielu odnoœnikach. Porównanie technologii DTSHX oraz rozwi¹zañ tradycyjnych Porównanie pokazuje przewagê technologii DTSHX nad tradycyjnymi rozwi¹zaniami (jednoœciennymi lub obwodami bezpoœrednimi) i opisane zostan¹ korzyœci gospodarcze w oparciu o studium przypadku. Typowe przyk³ady i zalety technologii DTSHX Podsumowane zostan¹ zalety technologii DTSHX w oparciu o typowe zastosowania przedstawione w formie odnoœników. Autor: JuergenVenter Kierownik ds. sprzeda y DTS EMEA GEA Renzmann & Grünewald GmbH Industriestrasse D Monzingen Niemcy Lektor: Wolfgang Siffring Wiceprezes ds. sprzeda y DTS GEA Renzmann & Grünewald GmbH Phone: Mobile:

9 Double Tube Safety Heat Exchangers (DTSHX) Efficiency and Safety for the Chemical Industry History and Development Originally developed for the safety of power transformers, during the last years the double tube safety technology went more and more into new applications in other industries with safety critical processes due to accidents, new legal standards and more economical solutions for existing equipment and challenges. Principal Functions In the event of a defect at the heat exchanger tubes the process media and the heating/cooling media will not be mixed in either way. A maintenance-free leakage switch alerts the operator with an optical and an electric signal. In case a defect occurs the heat exchanger can continue to operate for a certain period of time and it can be repaired or replaced for example during a scheduled shutdown. Also a spoilage of the process media is avoided and extensive and expansive repair and cleaning of the pipe work doesn t occur. Equipment and functional description In double-tube vessels each tube of the bundle is properly surrounded by another external tube. The inner and outer tubes each with an individual tube sheet are forming a hermetically sealed leakage space that does not allow either media to escape or penetrate the other media. After pressure and leakage tests the leakage space remains filled with nitrogen at atmospheric pressure and is closed off reliably and monitored by means of a leakage switch. Additional pressure safeguards are not necessary. To lower the thermal resistance of the double tube, the internal tube is hydraulically expanded after its installation and thus brought into close metallic contact with the respective outer tube. However, special capillary like ducts in this inner wall (in the event a leakage occurs) ensure that the penetrating medium will build up a certain pressure, depending on which side has a leak. The resulting pressure rise or liquid penetration in the leakage space will activate a leakage switch with special 8

10 design. Provided a DTSHX is employed it will not be necessary to install different types of separate circuits since the escaping leakage media is safely prevented from entering the heating/cooling fluid circuit or vice-versa in one heat exchanger. If the leaking media is not gaseous other types of leakage detectors can be provided, f. e. with float switches. An electrical leakage signal can be transmitted to a manned control room or any other monitoring system. Examples of Application The double tube safety technology can be used in various applications and media in the chemical industry as described leading to a high reliability and availability of the chemical processes shown in many references. System Comparison between DTSHX technology and traditional solutions The comparison shows the advantages of a DTSHX against common solutions (single wall or intermediate circuits) and based on case study the economic benefit will be described. Typical examples and advantages of the DTSHX technology Based on typical applications shown as references the advantages of the DTSHX technology will be summarized. Author: JuergenVenter Sales Director DTS EMEA GEA Renzmann & Grünewald GmbH Industriestrasse 6 D Monzingen Germany Lektor: Wolfgang Siffring Wiceprezes ds. sprzeda y DTS GEA Renzmann & Grünewald GmbH Phone: Mobile:

11 Kompaktowe, sprytne, efektywne Mini Desublimatory Rozdzia³ substancji w przyrodzie Z desublimacj¹ zetkn¹³ siê ka dy z nas w œwiecie przyrody: tworz¹cy siê zim¹ szron powstaje w wyniku przejœcia wilgotnego powietrza bezpoœrednio do stanu sta³ego, wskutek czego powstaje osad w postaci kryszta³ków lodu. W procesie rozdzia³u mieszanin desublimacja jest nierzadko niedocenianym procesem wyodrêbnienia substancji. Jest ona korzystna zarówno pod wzglêdem stopnia filtracji i czystoœci produktu, a tak e bilansu œrodowiskowego oraz ekonomicznego. Ponadto niewielkich gabarytów desublimator mo e okazaæ siê pomocny przy wielu typowych problemach przemys³owych. Desublimacja to proces bezpoœredniej przemiany substancji ze stanu gazowego w fazê sta³¹ (krystaliczn¹). Na wykresie fazowym desublimacja ró ni siê od kondensacji pod wzglêdem termodynamicznym. Podczas gdy powy ej temperatury punktu potrójnego skrapla siê gaz z mieszaniny gazów (przypadek B), gaz ten poni ej temperatury punktu potrójnego mo e desublimowaæ wy³¹cznie ze stanu gazowego (przypadek A). Równie w przypadku C nastêpuje przemiana gazu ze stanu gazowego w stan sta³y, nie bezpoœrednio, lecz poprzez obejœcie poprzedniego procesu kondensacji. Pocz¹tkowo substancja gazowa jest ciecz¹, ale natychmiast zamarza na zimnej powierzchni, w przyrodzie nazywamy to zjawisko marzn¹cym deszczem. 10

12 Jeœli rozdzia³ substancji jest fizycznie mo liwy poprzez desublimacjê, wówczas proces ten jest w ma³ych oraz mniejszych strumieniach materia³ów wsadowych bardzo korzystnym rozwi¹zaniem pod wzglêdem ekonomicznym. W rodzinie desublimatorów firmy GEA dla tej kategorii zastosowañ istnieje model Pluto, zaprojektowany dla natê enia przep³ywu gazu od 5 do 500 kg/h. W przeciwieñstwie do wiêkszych modeli, zamiast rur ebrowanych zastosowano w nim lamele dziêki czemu ca³a konstrukcja jest szczególnie zwarta, a powierzchnia wymiany ciep³a wynosi do 100 m2. Typowym obszarem zastosowania modelu Pluto jest oczyszczanie obci¹ onych strumieni gazu. Zbiorniki paliwa lub zbiorniki w przemyœle chemicznym, które mog¹ zawieraæ tak e substancje ³atwopalne i wybuchowe, s¹ regularnie nara ane na dzia³anie gazów obojêtnych chemicznie. Takimi gazami obojêtnymi s¹ np. gazy szlachetne lub azot. Wraz z up³ywem czasu magazynowana substancja zanieczyszcza gazy ochronne. Aby resublimuj¹ca substancja nie ulatnia³a siê do atmosfery, stosuje siê desublimator, który ma na celu sch³odzenie powietrza. W tej sytuacji na ogó³ wystarcza instalacja tylko jednego urz¹dzenia Pluto bezpoœrednio na zbiorniku lub cysternie, poniewa prêdkoœæ akumulacji z regu³y zezwala na proces wsadowy. W przemyœle chemicznym i farmaceutycznym nie jest niczym niezwyk³ym, e w procesie produkcji nale y dostarczyæ pe³nowartoœciowych materia³ów, których zgodnie z po ¹dan¹ reakcj¹ nie powinno ju byæ w produkcie koñcowym. Przyk³adem tego jest jod, który pojawia siê rzadziej ni pozosta³e halogeny, dlatego jest dosyæ drogi i klasyfikuje siê go jako substancjê 11

13 niebezpieczn¹. Dziêki modelowi Pluto mo na odzyskaæ 99,5 procent sk³adników wartoœciowych pod wzglêdem chemicznym. Rozdzia³ substancji poprzez desublimacjê przewy sza inne metody wyodrêbnienia substancji ze wzglêdów ekologicznych, jak np. mycie rozpuszczalnikami. Pominiêty zostaje tutaj proces utylizacji rozpuszczalników. Stopieñ czystoœci produktu oraz filtracji jest wy szy w przypadku desublimacji. Poza tym równie korzystnie wypada bilans kosztów resublimatora; w normalnym u ytkowaniu oprócz rutynowych kontroli nie wymaga on praktycznie adnej konserwacji, nie wykazuje adnych ruchomych czêœci i dziêki swojej zwartej konstrukcji nie zajmuje zbyt du o powierzchni. Klasyczny problem w procesie rozdzia³u polega na tym, e generator pró ni zasysa zanieczyszczon¹ mieszaninê substancji i w ten sposób mo e zostaæ zatkany. Dla procesu PSA (bezwodnik ftalowy) GEA opracowa³a m.in. stacjê pró niow¹. Dziêki niej oraz dwóm modelom Pluto w procesie destylacji oczyszczane jest powietrze. W rezultacie nie dochodzi do zatkania dodatkowych promienników parowych s³u ¹cych do wytwarzania ciœnienia. Szczególn¹ cech¹ procesu PSA jest to, e ka dy model Pluto posiada dwie komory, aby móc osobno czyœciæ dwa strumienie gazowe i tym samym uniemo liwiæ wymieszanie siê desublimatów oprócz PSA powstaj¹ znacz¹ce iloœci produktów ubocznych. Oczyszczone strumienie gazowe zostaj¹ ponownie ze sob¹ po³¹czone w odcinku wylotowym. 12

14 GEA projektuje i produkuje desublimatory od roku 1954, pocz¹tkowo tylko na potrzeby procesu PSA. Mini-desublimatory wdro ono w roku Obecnie firma GEA dostarcza ka dy model, równie Pluto, jako produkt kompleksowy. Z uwagi na to, e firma oferuje zarówno us³ugi projektowe jak i produkcyjne, spe³niane s¹ wszystkie oczekiwania Klientów. Mo liwe jest równie spawanie nietypowych materia³ów. Przedsiêbiorstwo gwarantuje najwy sze bezpieczeñstwo urz¹dzeñ oraz procesów, co potwierdzaj¹ liczne miêdzynarodowe certyfikaty, które firma posiada. Frank Schmitter Director of Product Line Desublimators GEA Heat Exchangers / GEA Luftkühler GmbH Phone: +49 (0) , Mobile: +49 (0)

15 Stofftrennung, einfach der Natur abgeschaut Desublimation kennt jeder aus der Natur: Wenn sich im Winter Raureif bildet, ist das in der Luft enthaltene Wasser direkt in den festen eisförmigen Zustand über-gegangen. Desublimation ist in der Verfahrenstechnik aber auch ein zuweilen unterschätztes Stofftrennverfahren. Dabei sind Produktreinheit und Abscheidegrad ebenso wie die Kosten-und Umweltbilanz ausgezeichnet. Ein (kleiner) Desublimator kann darüber hinaus bei einer ganzen Reihe typischer Problemfälle helfen. Desublimation ist der direkte Phasen-übergang eines Stoffes aus der gasförmigen in die feste (kristalline) Phase. Im log p/t-diagramm ist Desublimation von Kondensation abgegrenzt. Während oberhalb des Tripelpunkts ein bestimmtes Gas aus einem Gasgemisch kondensiert (Fall B), kann diese Gas unterhalb des Tripelpunkts ausschließlich aus der Gasphase desublimieren (Fall A). Auch im Fall C wechselt das Gas im Ergebnis von der gasförmigen in die feste Phase, allerdings nicht direkt, sondern über den Umweg vorheriger Kondensation. Der gasförmige Stoff wird zunächst flüssig, gefriert aber sofort auf der kalten Oberfläche in der Natur kennen wir das Phänomen als Eisregen. 14

16 Sofern Stofftrennung durch Desublimation physikalisch möglich ist, ist diese bei kleinen und kleinsten Stoffströmen als Trenntechnik eine überzeugende wirtschaftliche Lösung. In der GEA-Desublimatorenfamilie gibt es für diese Anwendungskategorie das Modell Pluto, konzipiert für einen Gasdurchsatz von fünf bis 500 kg pro Stunde. Anders als bei den größeren Modellen kommen keine Rippenrohre zum Einsatz, sondern Lamellen sie ermöglichen eine besonders kompakte Bauform und verfügen über eine Wärmeaustauschfläche von bis zu 100 Quadratmetern. Ein typischer Anwendungsfall für den Pluto ist die Reinigung belasteter Abgasströme. Treibstofftanks oder Lagertanks in der chemischen Industrie, die auch brennbare oder explosionsgefährdete Stoffe enthalten können, werden regelmäßig mit reaktionsträgen Gasen beaufschlagt. Solche Inertgase sind zum Beispiel Stickstoff oder Edelgase. Im Zeitverlauf werden die Schutzgase mit dem gelagerten Stoff kontaminiert. Um das Entweichen eines desublimierbaren Stoffs in die Umwelt zu vermeiden, kommt ein Desublimator als Atmungskühler zum Einsatz. Bei dieser Anwendung wird meist die Installation nur eines einzelnen Plutos direkt auf dem Behälter oder Tankwagen ausreichen, da die Anreicherungs-geschwindigkeit in der Regel einen Chargenprozess erlaubt. In der chemischen und pharmazeutischen Industrie ist es nicht ungewöhnlich, dass im Produktionsprozess wertvolle Stoffe zugeführt werden müssen, die aber nach einer gewünschten Reaktion im Endprodukt nicht mehr enthalten sein sollen. Ein Beispiel ist Jod, das seltener vorkommt als die übrigen Halogene, 15

17 deswegen recht teuer und im Übrigen als Gefahrstoff klassifiziert ist. Mit Hilfe des Pluto können 99,5 Prozent des wertvollen chemischen Elements zurückgewonnen werden. Stofftrennung durch Desublimation ist anderen Stofftrenn-verfahren, zum Beispiel der Wäsche mit Lösungsmitteln, aus Umweltschutzgründen überlegen. Eine Entsorgung von Lösungs-mitteln entfällt. Die Produktreinheit und der Abscheidegrad sind im Fall der Desublimation höher. Aber auch sonst ist die Kostenbilanz eines Desublimators günstig; im bestimmungsgemäßen Einsatz ist er bis auf routinemäßige Sichtprüfungen praktisch wartungsfrei, weist keine bewegten Teile auf und verbraucht durch seine kompakte Bauform wenig Fläche. Ein klassisches Problem in der Prozesstechnik besteht darin, dass der Vakuumerzeuger ein bereits kontaminiertes Stoffgemisch ansaugt und so verstopfen kann. Für den PSA (Phthalsäure Anhydrit) -Prozess hat GEA beispielsweise eine skidmontierte Vakuumstation entwickelt. Darin wird mit dem Einsatz von zwei Plutos die gesättigte Leckluft der Destillation gereinigt. Hierdurch wird ein Verstopfen der nachgeschalteten Dampfstrahler zur Vakuumerzeugung verhindert. Eine Besonderheit im PSA-Prozess besteht darin, dass jeder Pluto zwei Kammern hat, um zwei Gasströme getrennt reinigen und ein Vermischen der Desublimate neben PSA fallen Nebenprodukte in nennenswerter Menge an verhindern zu können. Die gereinigten Gasströme werden im Austritts-öbereich wieder vereinigt. 16

18 GEA entwickelt und fertigt seit 1954 Desublimatoren, seinerzeit zuerst für den PSA-Prozess. Mini-Desublimatoren kamen 1982 ins Programm. Heute liefert GEA jedes Modell, auch den Pluto, als maßgeschneidertes Produkt. Weil Konstruktion und Fertigung in einer Hand sind, können Kundenanforderungen gleich welcher Art berücksichtigt werden. Auch das Schweißen von Sondermaterialien ist möglich. Hohe Apparate- und Verfahrenssicherheit sind selbstverständlich, ebenso eine Vielzahl internationaler Zertifizierungen. Dipl.-Ing., Dipl.-Wirt.-Ing. Frank Schmitter Director of Product Line Desublimators GEA Heat Exchangers / GEA Luftkühler GmbH Phone: +49 (0) , Mobile: +49 (0)

19 Eliminacja ograniczeñ wydajnoœci ch³odnic powietrznych Wstêp GEA Airflow Services specjalizuje siê w zwiêkszaniu wydajnoœci i niezawodnoœci ch³odnic powietrznych. Kluczowym elementem oszacowania wydajnoœci i optymalizacji tych urz¹dzeñ jest przeprowadzenie wizji lokalnej oraz okreœlenie rzeczywistych parametrów pracy ch³odnic. Po zebraniu niezbêdnych danych, szczegó³owy raport obejmuje g³ówne przyczyny niskiej wydajnoœci ch³odnic powietrznych i przedstawia dzia³ania, które nale y podj¹æ w celu doskonalenia funkcji ciep³a. Tematyka wyst¹pienia Podczas prezentacji zostan¹ przedstawione w³asne doœwiadczeniami, GEA Airflow Service zaprezentowane zostan¹ ró norodne przypadki, które mia³y miejsce na ca³ym œwiecie. Poprzez te przyk³ady, zostan¹ omówione typowe problemy ch³odnic powietrznych zwi¹zane z wydajnoœci¹ oraz zostan¹ przedstawione dzia³ania naprawcze i reorganizacyjne. Autor: Loïc Michaud Managing Director GEA Airflow Services GEA Heat Exchangers / GEA Airflow Services Phone: , Mobile:

20 Air-coolers debottlenecking Context Indeed, most of the air-coolers are usually more than 15 years old and therefore we cannot them to meet the design running point (fans airflow, pressure). After collecting all data from site, a fully detailed report is issued which includes all main reasons for air-coolers underperformance and actions to be taken to improve heat duty. Presentation With proven experience, GEA Airflow Services propose to present you different case studies of site surveys which have been conducted worldwide. Through these examples, air-coolers typical performance issues will be discussed and corrective actions / revamping will be presented. Author: Loïc Michaud Managing Director GEA Airflow Services GEA Heat Exchangers / GEA Airflow Services Phone: , Mobile:

21

22

1. Wstêp... 9 Literatura... 13

1. Wstêp... 9 Literatura... 13 Spis treœci 1. Wstêp... 9 Literatura... 13 2. Potencja³ cieplny i sposoby udostêpniania ciep³a Ziemi... 15 2.1. Parametry charakterystyczne dla potencja³u cieplnego Ziemi... 15 2.2. Rozk³ad pola temperaturowego

Bardziej szczegółowo

DWP. NOWOή: Dysza wentylacji po arowej

DWP. NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej DWP Aprobata Techniczna AT-15-550/2007 SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 78 18 80 / fax. +48 12 78 18 88 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne Dr inż. Andrzej Tatarek Siłownie cieplne 1 Wykład 3 Sposoby podwyższania sprawności elektrowni 2 Zwiększenie sprawności Metody zwiększenia sprawności elektrowni: 1. podnoszenie temperatury i ciśnienia

Bardziej szczegółowo

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali FIBER LASER 2013 Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali przyczyni³o siê do stworzenia niezawodnego,

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju miasta

Uwarunkowania rozwoju miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 06 Uwarunkowania rozwoju miasta W 880.06 2/9 SPIS TREŚCI 6.1 Główne czynniki

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła różni się od pompy ciepła zasilanej energią elektryczną tym, że jej kompresor napędzany jest przez silnik gazowy. Agregat GHP (gazowej pompy ciepła)

Bardziej szczegółowo

Termometry bimetaliczne

Termometry bimetaliczne TM 54.01 Seria termometrów o du ej wytrzyma³oœci Model 54 German Lloyd Approval (with feature liquid damping only) Odpowiednie w konstrukcjach maszyn, urz¹dzeñ, zbiorników. Dziêki zastosowaniu t³umienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA B3B-WX 20, B3B-WX 30, B3B-WX 40, B3B-WX 60 http://www.hakom.pl SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

Bardziej szczegółowo

GENESIS SOLAR INVERTER

GENESIS SOLAR INVERTER SYSTEM SOLARNY - 800 kw GENESIS SOLAR INVERTER KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI SPRZEDAWAJ ENERGIĘ Z ZYSKIEM Systemy fotowoltaiczne to nie tylko sposób na obniżenie rachunków za prąd, to również sposób na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r.

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Tczew. w sprawie wprowadzenia zasad utrzymania placów zabaw stanowiących własność Gminy Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Piece rozp³ywowe. www.renex.com.pl. Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG

Piece rozp³ywowe. www.renex.com.pl. Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG Piece rozp³ywowe Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG Historia SMT W ci¹gu ponad dwadziestu lat od powstania firmy w 1987 roku, nasze rodzinne przedsiêbiorstwo sta³o siê œwiatowym liderem w produkcji

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu. Janusz Kilon

Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu. Janusz Kilon Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu Janusz Kilon Agenda Istotność zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług Czym jest wysoka jakość świadczonych usług Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie.

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie. Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych wymiarach do zastosowania w służbie zdrowie. PVS RVS System profili i połączeń dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Ciepło systemowe na rynku energii w przyszłości skutki pakietu energetyczno-klimatycznego

Ciepło systemowe na rynku energii w przyszłości skutki pakietu energetyczno-klimatycznego Ciepło systemowe na rynku energii w przyszłości skutki pakietu energetyczno-klimatycznego Bogusław Regulski Wiceprezes Zarządu IGCP Sosnowiec 17 listopada 2009 Zawartość prezentacji 1. Implikacje pakietowe

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice J. Bargiel, H. Grzywok, M. Pyzik, A. Nowak, D. Góralski Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice Streszczenie W artykule przedstawiono główne elektroenergetyczne innowacyjne realizacje

Bardziej szczegółowo

OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII

OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII PAÑSTWA ZADANIE DO CIÊCIA FOLIA W ÓKNA CHEMICZNE W ÓKNA SZKLANE MEDYCYNA PRZEMYS SPO YWCZY RZEMIOS O PRZEMYS SAMOCHODOWY TKACTWO OSTRZA

Bardziej szczegółowo

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68 wêgiel drewno 19 28 38 48 59 70 79 88 15 21 28 36 44 52 60 68 Kocio³ SOLID EKO jest eliwnym, automatycznym kot³em na paliwa sta³e wyposa onym w dodatkowe rusztowe palenisko sta³e do spalania drewna kawa³kowego,

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie mieniem Województwa

Gospodarowanie mieniem Województwa Projekt pn. Budowa zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania nieruchomościami Województwa Małopolskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych 1/13 Gospodarowanie mieniem Województwa Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

Udoskonalona wentylacja komory suszenia

Udoskonalona wentylacja komory suszenia Udoskonalona wentylacja komory suszenia Komora suszenia Kratka wentylacyjna Zalety: Szybkie usuwanie wilgoci z przestrzeni nad próbką Ograniczenie emisji ciepła z komory suszenia do modułu wagowego W znacznym

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemys³owa

Automatyka przemys³owa - 6 - Doœwiadczenie Firma uesa dzia³a na miêdzynarodowym rynku automatyki od 1991 roku, zaœ na rynku polskim od 2007. Zakres realizacji Œwiadczymy us³ugi zarówno dla przemys³u jak i energetyki zawodowej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI ZESTAW VIDEODOMOFONOWY MT 200B-K1 / SAC5B-K1

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI ZESTAW VIDEODOMOFONOWY MT 200B-K1 / SAC5B-K1 INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI ZESTAW VIDEODOMOFONOWY MT 200B-K1 / SAC5B-K1 Importer: GDE POLSKA Ul. Koniecznego 46 32-040 Świątniki Górne tel. +48 12 256 50 25(35) GSM: +48 697 777 519 biuro@gde.pl www.gde.pl

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN CONSTRUCTOR Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych Deepstor P90 CONSTRUCTOR Magazyn w miejsce korytarzy Rega³y wjezdne P90 daj¹ mo liwoœæ zwiêkszenia powierzchni magazynowania nawet o 90% w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH Pozwalają zaoszczędzić do 80% energii elektrycznej i więcej! Strumień światła zachowuje 100% jakości w okresie eksploatacji nawet do 50.000 do 70.000 h tj. w okresie

Bardziej szczegółowo

Pompy odkamieniające. Zmiana kierunku automatyczna. Zmiana kierunku ręczna. Przepływ zgodnie ze wskazówkami zegara

Pompy odkamieniające. Zmiana kierunku automatyczna. Zmiana kierunku ręczna. Przepływ zgodnie ze wskazówkami zegara Pompy odkamieniające Dostępne modele występują z ręcznym i automatycznym przełączaniem Niszczą osady po obu stronach obiegu wody przez co proces odkamieniania następuje samoczynnie, nawet przy prawie całkowicie

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. (Niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

Zapytanie ofertowe. (Niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP) Zapytanie ofertowe (Niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP) Przeprowadzenie szkolenia BHP i PPOŻ W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Zap³on elektroniczny z baterii. Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej. atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga

Zap³on elektroniczny z baterii. Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej. atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga AquaHeat typ G 19-00 Zap³on elektroniczny z baterii Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga Pe³ny system zabezpieczeñ 3 letni okres gwarancji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Instalacja do pirolitycznego przetwarzania (opony i tworzywa sztuczne) z metodą bezpośredniego frakcjonowania

Zapytanie ofertowe Instalacja do pirolitycznego przetwarzania (opony i tworzywa sztuczne) z metodą bezpośredniego frakcjonowania Zapytanie ofertowe Instalacja do pirolitycznego przetwarzania (opony i tworzywa sztuczne) z metodą bezpośredniego frakcjonowania Environmental Solutions Poland sp. z o.o. Ul. Traktorowa 196 91-218, Łódź,

Bardziej szczegółowo

Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO

Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO Bezprzeponowy Płytowy Gruntowy Wymiennik Ciepła PROVENT-GEO to unikatowe, oryginalne rozwiązanie umożliwiające pozyskanie zawartego gruncie chłodu latem oraz ciepła

Bardziej szczegółowo

PRESTO systemy kominowe. kominy ceramiczne z 30-letni¹ gwarancj¹. presto. systemy kominowe. presto

PRESTO systemy kominowe. kominy ceramiczne z 30-letni¹ gwarancj¹. presto. systemy kominowe. presto PRESTO kominy ceramiczne z 30-letni¹ gwarancj¹ MÓWISZ KOMIN MYŒLISZ www. PRESTO -kominy.pl Dodatkowa oferta œrednice 35, 40 cm Komin do kot³ów gazowych z zamkniêt¹ komor¹ spalania sps Komin do kot³ów

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją II

Zarządzanie Produkcją II Zarządzanie Produkcją II Dr Janusz Sasak Poziomy zarządzania produkcją Strategiczny Taktyczny Operatywny Uwarunkowania decyzyjne w ZP Poziom strategiczny - wybór strategii - wybór systemu produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Przedmowa Czêœæ pierwsza. Podstawy frontalnych automatów komórkowych... 11

Przedmowa Czêœæ pierwsza. Podstawy frontalnych automatów komórkowych... 11 Spis treœci Przedmowa... 9 Czêœæ pierwsza. Podstawy frontalnych automatów komórkowych... 11 1. Wstêp... 13 1.1. Rys historyczny... 14 1.2. Klasyfikacja automatów... 18 1.3. Automaty komórkowe a modelowanie

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Szybkoschładzarki SZYBKOSCHŁADZARKI. Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania

Szybkoschładzarki SZYBKOSCHŁADZARKI. Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania SZYBKOSCHŁADZARKI Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania SZYBKOSCHŁADZARKI DLACZEGO WARTO ICH UŻYWAĆ? Wszystkie świeże produkty zawierają naturalną florę bakteryjną, która w sprzyjających warunkach

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. Warunki i obsługa gwarancyjna

Załącznik nr 8. Warunki i obsługa gwarancyjna Załącznik nr 8 Warunki i obsługa gwarancyjna 1. Definicje. Dla potrzeb określenia zakresów Usług gwarancyjnych, przyjmuje się że określenia podane poniżej, będą miały następujące znaczenie: Usterka Zdarzenie,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PC-05 PROGRAM Certyfikacja zgodności z Kryteriami Grupowymi certyfikacja dobrowolna Warszawa, PROGRAM

Bardziej szczegółowo

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu)

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu) Fortress Poland Spółka z o.o. Korpele 27/7 12-100 Szczytno Korpele, dnia 21.12.2012 e- mail: anna@eufunds.pl Tel.: 502 207 430 Nr sprawy: WNEFS.042-7/2012 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją przez

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20 października 2015 r.

Wrocław, 20 października 2015 r. 1 Wrocław, 20 października 2015 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Szybka Ścieżka) MŚP i duże Informacje

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport ATA System: Układ paliwowy OPCJONALNY 1) Zastosowanie Aby osiągnąć zadowalające efekty, procedury zawarte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A ZW 1. ZASTOSOWANIE REKUPERATORA ZW Rekuperator kompaktowy ZW to urz¹dzenie nawiewno-wywiewne umo liwiaj¹ce mechaniczn¹ wentylacje powietrzem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 21.04.2016. na stanowisko: specjalista systemów VR

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 21.04.2016. na stanowisko: specjalista systemów VR ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 21.04.2016 na stanowisko: specjalista systemów VR 1. Nazwa Zamawiającego Signum Project sp. z o.o. Ul. Myśliwska 61/110, 30-718 Kraków 2. Postanowienia ogólne Niniejsze postępowanie

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r. 1765 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie wymagaƒ, którym powinny odpowiadaç analizatory spalin samochodowych, oraz szczegó owego zakresu sprawdzeƒ wykonywanych podczas

Bardziej szczegółowo

Monitoring oraz rozliczenie zu ycia. energii i mediów. Systemy pomiarowe, monitorowanie, archiwizacja i wizualizacja

Monitoring oraz rozliczenie zu ycia. energii i mediów. Systemy pomiarowe, monitorowanie, archiwizacja i wizualizacja Monitoring oraz rozliczenie zu ycia energii i mediów Systemy pomiarowe, monitorowanie, archiwizacja i wizualizacja Zacznij mierzyæ i zobacz swój zysk O firmie Metronic Systems jest nowoczesn¹ firm¹ in

Bardziej szczegółowo

Dynamika wzrostu cen nośników energetycznych

Dynamika wzrostu cen nośników energetycznych AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 13 Dynamika wzrostu cen nośników energetycznych W 880.13 2/24 SPIS TREŚCI 13.1

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

PREMANT. rury preizolowane

PREMANT. rury preizolowane PREMANT rury preizolowane szeroki zakres usług dla ciepłownictwa Firma BRUGG oferuje Państwu szeroki pakiet rozwiązań z zakresu transportu cieczy wymagający izolacji termicznej w rurociągach nadziemnych

Bardziej szczegółowo

PRZY PODNOSZENIU BEZPIECZEŃSTWO JEST PRIORYTETEM

PRZY PODNOSZENIU BEZPIECZEŃSTWO JEST PRIORYTETEM ZAWIESIA TEKSTYLNE SPANSET POLSKA PRZY PODNOSZENIU BEZPIECZEŃSTWO JEST PRIORYTETEM Transport i przenoszenie elementów o dużej masie i objętości oznacza dla firmy wydatki na atestowane produkty z zakresu

Bardziej szczegółowo

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych. Taryfa opłat i prowizji bankowych BBS dla klientów indywidualnych

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych. Taryfa opłat i prowizji bankowych BBS dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 44/A/Z/2015 Zarządu Bieszczadzkiego Banku Spółdzielczego w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 marca 2015 r. Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie nowego pracownika. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8. Autor: Justyna Tyborowska. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz

Wprowadzenie nowego pracownika. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8. Autor: Justyna Tyborowska. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wprowadzenie nowego pracownika wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8 Autor: Justyna Tyborowska Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck Ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa Tel. (022) 311 22 22 Faks

Bardziej szczegółowo

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 80 000 PRACOWNIKÓW 500 W POLSCE OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 1 650 BIUR I LABORATORIÓW 30 W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA 1 SGS Systems & Services Certification Projekty wg

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Innowacja. Bezpieczeñstwo INSTRUKCJA ZABUDOWY ZAWÓR PRZEKA NIKOWY

Innowacja. Bezpieczeñstwo INSTRUKCJA ZABUDOWY ZAWÓR PRZEKA NIKOWY Innowacja Bezpieczeñstwo INSTRUKCJA ZABUDOWY Jakoœæ ZAWÓR PRZEKA NIKOWY 355 018... 355 023... Sprawnoœæ 1 Zastosowanie Przez zastosowanie zaworu przekaÿnikowego mo liwe jest doprowadzenie lub odprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, w jednostkach budżetowych,

Bardziej szczegółowo

OEM Sektor produktów oryginalnych. Współpraca w celu tworzenia indywidualnych rozwiązań dla sektora OEM

OEM Sektor produktów oryginalnych. Współpraca w celu tworzenia indywidualnych rozwiązań dla sektora OEM OEM Sektor produktów oryginalnych Współpraca w celu tworzenia indywidualnych rozwiązań dla sektora OEM Oferujemy Państwu, naszym partnerom B2B, innowacyjne, indywidualne rozwiązania dopasowane do konkretnych

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapytanie ofertowe. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Kraków, dn. 15 września 2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) W związku z realizacją przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1.

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. P r o j e k t z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz.U. Nr 122, poz.

Bardziej szczegółowo

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H W POZNANIU. IV. INFORMACJA BIOZ

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H W POZNANIU. IV. INFORMACJA BIOZ IV. INFORMACJA BIOZ Inwestor: SĄD REJONOWY POZNAŃ STARE MIASTO ul. Młyńska 1a 61-729 Poznań Projekt budowy dla inwestycji : REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H

Bardziej szczegółowo

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR Rega³y DE LAKMAR Strona 2 I. KONSTRUKCJA REGA ÓW 7 1 2 8 3 4 1 5 6 Rys. 1. Rega³ przyœcienny: 1 noga, 2 ty³, 3 wspornik pó³ki, 4pó³ka, 5 stopka, 6 os³ona dolna, 7 zaœlepka, 8 os³ona górna 1 2 3 4 9 8 1

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O.

SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O. Warszawa, 01.01.2014 Oferta na znakowarkę laserową ULYXE 6W INFORMACJE OGÓLNE Znakowarki laserowe należące do serii Ulyxe (moc 6W, długość fali 1064nm) należą do rodziny laserów DPSS (lasery pompowane

Bardziej szczegółowo

W¹ w œcianie. u³atwia odkurzanie... TUBO-Praktic

W¹ w œcianie. u³atwia odkurzanie... TUBO-Praktic W¹ w œcianie u³atwia odkurzanie... TUBO-Praktic centralne odkurzanie Co to jest? ZASADA DZIA ANIA Sprz¹tanie jest jeszcze prostsze i szybsze to nowe rozwi¹zanie u³atwiaj¹ce sprz¹tanie. Uzupe³nia, w niespotykany

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin. Dominika Sowa

Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin. Dominika Sowa Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin Dominika Sowa Szczecin, 8 maj 2014 Program prezentacji: 1. Definicja substancji i mieszanin chemicznych wg Ustawy o substancjach chemicznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach projektu: Rozwój i poprawa przewagi konkurencyjnej firmy BLOKMAN poprzez modernizacje i zakup specjalistycznego wyposażenia warsztatowego realizowanego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

TORBY PAPIEROWE / OPAKOWANIA

TORBY PAPIEROWE / OPAKOWANIA TORBY PAPIEROWE / OPAKOWANIA Papierowe torby skrojone na miarę! W produkowanych przez nas torbach stosujemy nowatorskie rozwiązania i wysokiej jakości materiały. Przywiązujemy ogromna uwagę do detali.

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Korzyści energetyczne, ekonomiczne i środowiskowe stosowania technologii kogeneracji i trigeneracji w rozproszonych źródłach energii

Korzyści energetyczne, ekonomiczne i środowiskowe stosowania technologii kogeneracji i trigeneracji w rozproszonych źródłach energii Andrzej Wiszniewski Korzyści energetyczne, ekonomiczne i środowiskowe stosowania technologii kogeneracji i trigeneracji w rozproszonych źródłach energii Definicja Kogeneracja CHP (Combined Heat and Power)

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

PL 211524 B1. FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL 29.10.2007 BUP 22/07 31.05.2012 WUP 05/12. WACŁAW MAJOCH, Nowy Sącz, PL

PL 211524 B1. FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL 29.10.2007 BUP 22/07 31.05.2012 WUP 05/12. WACŁAW MAJOCH, Nowy Sącz, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211524 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 379508 (51) Int.Cl. E06B 7/14 (2006.01) E04D 13/03 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Zarys finansowania RPO WL 2014-2020 Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przeznaczono łączną kwotę

Bardziej szczegółowo

Tychy, 17.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Tychy, 17.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Tychy, 17.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Miejskie Centrum Kultury w Tychach zaprasza do złożenia na sukcesywne świadczenie usług Inspektora Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej zgodnie

Bardziej szczegółowo