,,Czekam na Was Projekt promocji rodzicielstwa zastępczego.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ",,Czekam na Was Projekt promocji rodzicielstwa zastępczego."

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do,,czekam na Was Projekt promocji rodzicielstwa zastępczego. Celem projektu jest promocja rodzicielstwa zastępczego poprzez kontynuację działań podejmowanych w latach wcześniejszych, tj. promocja idei rodzinnej opieki zastępczej w środowisku lokalnym, kontynuacja działań w zakresie pozyskiwania kandydatów, tworzenie i rozwój infrastruktury rodzin zastępczych, w tym w szczególności zawodowych. Zamierzeniem jest dotarcie do jak największej liczby mieszkańców Powiatu Polkowickiego, uwrażliwienie na problematykę rodzicielstwa zastępczego, podniesienie poziomu świadomości w społeczeństwie, oraz pozyskanie potencjalnych kandydatów na rodziny zastępcze. promowanie w lokalnych mediach zastępczych form opieki rodzinnej, współpraca z lokalnymi mediami (m.in. wywiady, spoty telewizyjne, relacje z wydarzeń organizowanych przez Centrum); prowadzenie kampanii nagłaśniającej w środowisku lokalnym pn.,,rodzina zastępcza-duże serce dla małego serca, dystrybucja materiałów promocyjnych, propagowanie kampanii w telewizji lokalnej (program o rodzinach zastępczych, wywiady z osobami pełniącym funkcję rodziny zastępczej i artykuły w gazetach lokalnych); udział w kampaniach organizowanych przez m.in. DOPS we Wrocławiu (ogłoszenie konkursu wśród rodzin zastępczych na wykonanie plakatu o rodzicielstwie zastępczym); prowadzenie kampanii promującej rodzicielstwo zastępcze na portalach społecznościowych (m.in. Facebook); organizowanie spotkań w placówkach oświatowymi, mających na celu integrację społeczną i sprzyjających kształtowaniu postaw tolerancji i akceptacji dla idei opieki zastępczej nad dzieckiem, wśród dzieci i młodzieży; organizowanie spotkań informacyjno-szkoleniowych dla mieszkańców gmin powiatu polkowickiego, których celem jest dążenie do przełamywania stereotypów, które powstrzymują ludzi od tworzenia rodzinnych form opieki;

2 spotkania z kandydatami na rodziców zastępczych (m.in. drzwi otwarte jednostki); kształtowanie wizerunku i promocja misji jednostki (m.in. zmodyfikowanie strony internetowej Centrum).

3 Załącznik nr 2 do,,rodzic zastępczy - zawód z misją. Rozwijanie alternatywnych form rodzinnej opieki zastępczej. Celem projektu jest rozwijanie alternatywnych form opieki nad dziećmi poprzez tworzenie zawodowych rodzin zastępczych na terenie powiatu polkowickiego. pozyskiwanie kandydatów na rodziny zastępcze; prowadzenie procesu diagnostyczno-kwalifikacyjnego kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej; organizowanie i prowadzenie specjalistycznego szkolenia,,pride - rodzinna opieka zastępcza ; tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej na terenie powiatu polkowickiego; upowszechnianie i promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia jakim jest pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej (m.in. podjęcie współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, udział w targach pracy); promowanie łączenia aktywności zawodowej i rodzinnej w warunkach konkurencyjnego rynku pracy; tworzenie i upowszechnianie dobrych praktyk w obszarze opieki nad dzieckiem i rodziną; opracowywanie i realizacja projektów umożliwiających pozyskanie środków finansowych na realizację zadań mających na celu rozwój pieczy zastępczej w Powiecie; współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz pieczy zastępczej.

4 Załącznik nr 3 do,,świętujemy Razem. Integracja środowiska rodzin zastępczych oraz polepszenie jakości życia dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Projekt ten obejmuje spotkania okolicznościowe i integracyjne jakie organizowane są dla rodzin zastępczych i dzieci. Celem takich spotkań jest integracja środowiska związanego z pieczą zastępczą, wzmocnienie więzi emocjonalnych, promowanie aktywnego stylu życia międzypokoleniowego, wzbogacanie rodzin w nowe pomysły spędzania czasu wolnego, tworzenie sprzyjających warunków do współpracy z rodzinami, promowanie działań Centrum na rzecz integracji społecznej. Projekt obejmuje następujące działania : organizowanie pikników integracyjnych dla dzieci i ich rodzin; umożliwienie wychowankom bezpłatnego korzystania z atrakcji (darmowe bilety wstępu, kupony promocyjne, karnety zniżkowe itp.); organizowanie obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego; organizowanie Dnia Dziecka; organizowanie spotkań Mikołajkowych,,Święty Mikołaju, proszę Cie ogromnie, nie zapomnij o mnie ; organizowanie akcji,,dzieciaki do Kina (bezpłatna projekcja filmów); organizowanie akcji np.,,poznaj moją pracę (spotkania prowadzone przez m.in. strażaków, policjantów, ratowników medycznych w ich miejscu pracy, dotyczące zasad bezpiecznego zachowania się podczas zabaw i unikania zagrożeń); opracowywanie i realizacja projektów umożliwiających pozyskanie środków finansowych na realizację zadań mających na celu rozwój pieczy zastępczej w Powiecie; pozyskiwanie sponsorów, partnerów w realizacji działań związanych z integracją środowiska rodzin zastępczych.

5 Załącznik nr 4 do,,wychowuję bez porażek. Kompleksowy system profilaktyki i wsparcia. W ramach tego projektu podejmowane są działania zmierzające do zapewnienia wszystkim rodzinom zastępczym specjalistycznego wsparcia. W projekcie szczególny nacisk położono na profilaktykę, profesjonalne poradnictwo, działania wspomagające i wspierające rodzinę, które pozwolą na wzmocnienie jej podstawowych funkcji opiekuńczo-wychowawczych i kompetencji. zapewnienie usługi specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, prawnego, socjalnego i rodzinnego; prowadzenie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych; inicjowanie powstawania grup samopomocowych dla rodzin zastępczych w gminach ich zamieszkania; organizowanie szkoleń i warsztatów dla rodziców zastępczych, poświęconych m.in. rozwijaniu kompetencji interpersonalnych, wzmocnieniu umiejętności społecznych, rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie, efektywnej komunikacji z dzieckiem, budowaniu więzi rodzinnych ze szczególnym uwzględnieniem kontaktów z rodzicami biologicznymi i rodzeństwem, doskonaleniu umiejętności opiekuńczowychowawczych, radzeniu sobie z zaburzeniami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania u dzieci, metodom pracy z dzieckiem z trudnościami w nauce, a także przeciwdziałaniu zjawisku wypalenia zawodowego u rodziców zastępczych; objęcie wszystkich rodzin zastępczych opieką koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej; prowadzenie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla rodziców biologicznych dzieci objętych pieczą zastępczą, celem jest aktywne wsparcie rodziny w procesie reintegracji poprzez m.in. kształtowanie właściwych postaw rodzicielskich, uświadomienie wpływu dysfunkcyjnych wzorców rodziny naturalnej na jego rozwój, umiejętności rozpoznawania i wyrażania pozytywnych i negatywnych emocji.

6 Załącznik nr 5 do Kiedy już będę dorosły... Warsztaty dla wychowanków rodzin zastępczych. Cykl warsztatów w całości poświęcony wychowankom rodzin zastępczych na różnym etapie rozwoju. Bank pomysłów warsztaty dla najmłodszych wychowanków rodzin zastępczych poświęcone ich pasji, zamiłowań, ulubionych zajęć; Odczuwaj, ufaj, mów - warsztaty dla dzieci młodszych i starszych poświęcone pozytywnym i negatywnym emocjom. Jak je nazywać, kiedy one się pojawiają, jak z nimi sobie radzić; Trening zastępowania agresji - warsztat kształtujący zdolności asertywne u dzieci i młodzieży opierający się treningu zastępowania agresji i kształtowania prospołecznych postaw i zachowań; Pukam do drzwi dorosłości - warsztaty przeznaczone dla usamodzielniających się wychowanków ukierunkowane na kwestie związana z radzeniem sobie w dorosłym życiu, poczuciem samotności i sytuacji samodzielnego radzenia sobie w życiu;,,abc samodzielności organizowanie zajęć z zakresu nabywania kompetencji społecznych, których celem nauka umiejętności poruszania się na rynku ofert edukacji oraz na rynku pracy (wybór drogi i kierunków kształcenia, autoprezentacja, indywidualny plan rozwoju zawodowego, doradztwo zawodowe), organizowanie warsztatów dla młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień (w tym od narkotyków, Internetu), zaburzeń zachowania (w tym anoreksji, bulimii, depresji) zachowań seksualnych i innych.

7 Załącznik nr 6 do,,doskonalenie zawodowe". Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności pracowników w zakresie pracy z dziećmi i rodziną. Celem projektu jest podniesienie jakości świadczonych usług w zakresie pomocy rodzinie i dziecku. Zmiany dotyczące roli pieczy zastępczej w systemie pomocy społecznej oraz sposobów rozwiązywania problemów wymagają systematycznego kształcenia i doskonalenia umiejętności kadry tut. Centrum a w szczególności Zespołu do sp. pieczy zastępczej oraz podmiotów z nią współpracujących. Jest to warunek niezbędny w celu właściwej realizacji ustawowych zadań w zakresie pomocy rodzinie i dziecku. podnoszenie oraz doskonalenie umiejętności kadry Centrum i innych współpracujących z nimi podmiotów w zakresie pomocy dziecku i rodzinie poprzez udział w szkoleniach, seminariach, konferencjach; przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, doskonalenie relacji interpersonalnych, dzięki czemu wzrasta efektywność komunikacji w pomiędzy pracownikami i skuteczność współpracy poprzez udział w superwizji; doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek pomocy społecznej z terenu powiatu; zwiększanie efektywności współpracy z podmiotami realizującymi zadania na rzecz rodziny i pieczy zastępczej na poziomie gminnym i powiatowym, organizowanie cyklicznych spotkań w celu wymiany opinii i doświadczeń związanych z pracą na rzecz rodziny i dziecka; dążenie do wypracowania standardu usług pieczy zastępczej w Powiecie Polkowickim.

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X Program zatwierdzony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną LO nr X we Wrocławiu w dniu 9.09.2014 Strona 1 z 10 I. WSTĘP 1. Szkolny program

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY W LATACH 2005-2010 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Bardziej szczegółowo

Podlaski Przegląd Społeczny

Podlaski Przegląd Społeczny Podlaski Przegląd Społeczny BEZPŁATNY KWARTALNIK REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU NR 2(12) / czerwiec 2012 r. ISSN 2081-0946 Czasopismo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Działanie Sposób realizacji Wskaźnik działania Cel operacyjny Instytucja odpowiedzialna Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Głównym celem programu jest zwiększenie działań wychowawczych i profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 PR.061.1.2014 A.S. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje w zakresie realizacji oddziaływań korekcyjno -edukacyjnych w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Rekomendacje w zakresie realizacji oddziaływań korekcyjno -edukacyjnych w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. Rekomendacje w zakresie realizacji oddziaływań korekcyjno -edukacyjnych w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. Spis treści: Wstęp uzasadnienie powstania rekomendacji. I. Kryteria prawne formalne,

Bardziej szczegółowo

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020 Załącznik do Uchwały Nr IV/5/2/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 r. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R.

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Pracownik socjalny czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Zapraszamy do udziału w konferencji i życzymy owocnych dyskusji w sesjach

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013

Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013 Załącznik nr 1 Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013 PRIORYTET I. Działania w kierunku usprawniania i podwyższania

Bardziej szczegółowo

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI SPIS TREŚCI: 1. Podstawy prawne 2. Założenia programu 3. Cele programu 4. Strategie profilaktyczne 5. Zasięg oddziaływań profilaktycznych 6. Część

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W TRZCIANCE

PROGRAM ROZWOJU SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W TRZCIANCE Katarzyna Gągała PROGRAM ROZWOJU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W TRZCIANCE NA LATA 2012 2017 2 OGÓLNA CHARAKTERYSTYTKA OŚRODKA Uczniowie naszej szkoły to gimnazjaliści w wieku od 13 do nawet

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI $#guid{8f054192-2490-4e C7-A223-5 CD2 FE765 8C4}# $ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej Profilaktyka w szkole wprowadzenie Opracowany program promocji zdrowia

Bardziej szczegółowo

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS W 2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej był realizatorem dwóch projektów: I. Czas na zamianę program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ

WARSZAWSKI PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 3923/2009 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 7.12.2009 r. WARSZAWSKI PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ Urząd miasta stołecznego Warszawy Biuro Edukacji, Biuro Kultury

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM NR 4 W PRZYDONICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Żyć zdrowo i bezpiecznie ZGODNY Z PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM SZKOŁY Przydonica 2013/2014 1 WSTĘP Uncja profilaktyki

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO INTEGRACYJNEGO NR 5 IM. MISIA USZATKA W LEGIONOWIE

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO INTEGRACYJNEGO NR 5 IM. MISIA USZATKA W LEGIONOWIE KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO INTEGRACYJNEGO NR 5 IM. MISIA USZATKA W LEGIONOWIE Legionowo, maj 2013 r. Wstęp Niniejsza koncepcja funkcjonowania i rozwoju Przedszkola Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Gdyni

Pomoc społeczna w Gdyni Pomoc społeczna w Gdyni rok 2011 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni SPIS TREŚCI Spis tabel 4 Wprowadzenie..... 5 Część 1 - Informacje ogólne.. 7 1. Dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA KATALOG SZKOLEŃ 2015/2016 Skuteczne strategie budowy i rozwoju placówki oświatowej OPINIE UCZESTNIKÓW ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA Opinia szkoły: Dzięki otwartości i profesjonalnemu podejściu Centrum

Bardziej szczegółowo