Założenia do Programu Wspierania Rodziny w Łodzi na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Założenia do Programu Wspierania Rodziny w Łodzi na lata"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr /VI/14 Prezydenta z dnia 2014 r. Założenia do Programu Wspierania Rodziny na lata Cel I Rozwój systemu opieki nad rodziną i dzieckiem Lp. ZADANIE DZIAŁANIE REALIZATOR PARTNERZY WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 1. zapewnienie rodzinom opieki i wsparcia asystenta rodziny oraz pomocy psychologiczno pedagogicznej wsparcie rodzin pracą asystentów rodziny oraz psychologów i pedagogów - Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny. Liczba rodzin objętych wsparciem psychologiczno pedagogicznym. 2. zapewnienie rodzinom wsparcia przez rodziny wspierające szkolenie rodzin wspierających, podpisywanie umów i pokrywanie kosztów związanych z udzielaniem pomocy - Liczba rodzin wspierających, z którymi zawarto umowy.

2 3. zapewnienie dzieciom i młodzieży miejsc w placówkach wsparcia dziennego zapewnienie miejsc dla dzieci powyżej 3 go roku życia i młodzieży do lat 18 w placówkach wsparcia dziennego prowadzenie placówek wsparcia dziennego działających w formie pracy podwórkowej realizujących działania animacyjne i socjoterapeutyczne. Liczba dzieci objętych opieką placówek wsparcia dziennego - asystenta rodziny Liczba placówek wsparcia dziennego, w tym: - czynnych do godziny 19 tej, - czynnych w weekendy i dni świąteczne Liczba placówek wsparcia dziennego działających w formie pracy podwórkowej. Liczba dzieci objętych opieką pedagogów ulicy.

3 Cel II Wzmocnienie roli i funkcji rodziny Lp. ZADANIE DZIAŁANIE REALIZATOR PARTNERZY WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 1.1. organizowanie poradnictwa specjalistycznego, terapii rodzinnej i mediacji z wykorzystaniem nowoczesnych metod pracy z rodziną Poradnie Psychologiczo Pedagogiczne Liczba i rodzaj udzielonych porad Liczba osób korzystających z porad, terapii, mediacji - asystenta rodziny 1. wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych 1.2. tworzenie i realizacja programów wspierających dla rodziców przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych Poradnie Psychologiczo Pedagogiczne Urzędu Liczba prowadzonych warsztatów Liczba uczestników warsztatów 1.3. powoływanie grup wsparcia i grup samopomocowych dla rodziców mających problemy opiekuńczo wychowawcze Poradnie Psychologiczo - Pedagogiczne Liczba powołanych grup wsparcia Liczba uczestników grup wsparcia

4 priorytetowe przyjmowanie dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej do przedszkoli miejskich, poradni psychologicznopedagogicznych kontynuacja programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka Liczba dzieci priorytetowo przyjętych do przedszkoli miejskich, Liczba dzieci priorytetowo przyjętych do poradni psychologiczno-pedagogicznych. Liczba dzieci objętych programem 2.2. kontynuacja programu Wyprawka szkolna Liczba dzieci objętych programem - pracownika socjalnego 2. przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny 2.3. motywowanie rodzin do korzystania przez ich dzieci z oferty wakacyjno - feryjnej (wyjazdowej i stacjonarnej) Wydział Kultury Urzędu Straż Miejska Liczba dzieci, które skorzystały z oferty wakacyjno- feryjnej - pracownika socjalnego 2.4. aktywizowanie dzieci i młodzieży, w tym niepełnosprawnej, do udziału w pozalekcyjnych zajęciach sportowo - rekreacyjnych Wydział Sportu Departamencie Urzędu Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach sportowych - pracownika socjalnego

5 Straż Miejska w Łodzi 2.5. kontynuowanie zasad udziału dzieci w zajęciach sportowo - rekreacyjnych Wydział Sportu Urzędu Kontynuacja wypracowanych zasad współpracy Straż Miejska 2.6. aktywizowanie dzieci i młodzieży, w tym niepełnosprawnej, do udziału w pozalekcyjnych zajęciach upowszechniających kulturę i sztukę Wydział Kultury Departamencie Urzędu Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach skierowanych przez:

6 2.7. kontynuowanie zasad udziału dzieci w zajęciach upowszechniających kulturę i sztukę Wydział Kultury Urzędu Kontynuacja wypracowanych zasad współpracy. Profilaktyki i Terapii Uzależnień 2.8. motywowanie rodzin do udziału w programach przeciwdziałających uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie Wydział Zdrowia i Kurator Okręgowy Komenda Miejska Policji Liczba osób uczestniczących w programach skierowanych przez: 2.9. działania na rzecz aktywizacji zawodowej członków rodzin Powiatowy Urząd Pracy Liczba osób uczestniczących w działaniach na rzecz aktywizacji zawodowej

7 Cel III Podnoszenie jakości i efektywności usług świadczonych na rzecz wspierania rodziny Lp. ZADANIE DZIAŁANIE REALIZATOR PARTNERZY WSKAŹNIKI REALIZACJI DZIAŁAŃ 1. doskonalenie zintegrowanego systemu wspierania rodziny Monitorowanie skuteczności podejmowanych działań na rzecz rodziny przeżywającej trudności opiekuńczowychowawcze Powoływanie zespołów interdyscyplinarnych Kurator Okręgowy Realizatorzy Programu i Partnerzy Liczba wydanych przez sądy rodzinne postanowień o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej, Liczba rodzin objętych nadzorem kuratora, Liczba nieletnich objętych nadzorem kuratora. Liczba dzieci powracających z pieczy zastępczej do rodziny. Liczba powoływanych zespołów 1.3. Monitorowanie rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny - Liczba rodzin, w których osiągnięto zamierzone cele, Liczba rodzin, które zrezygnowały ze współpracy z asystentem rodziny. 2. tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny Organizowanie szkoleń i superwizji dla asystentów rodziny. szkolące Liczba przeprowadzonych szkoleń, Liczba przeszkolonych osób, Liczba osób objętych superrewizją.