Strategia informacji, promocji i rekrutacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu do 2016 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia informacji, promocji i rekrutacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu do 2016 roku"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały nr 17/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2013 r. Strategia informacji, promocji i rekrutacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu do 2016 roku Mając na uwadze Strategię rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego do 2020 r. oraz odwołując się do priorytetów i celów szczegółowych, a w szczególności do priorytetu 5.6 Kreowanie wizerunku i umacnianie pozycji uczelni, wyznacza się misję informacji, promocji i rekrutacji uczelni, jaką jest: Kształtowanie jednolitego wizerunku Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu rozumianego jako jedność promocji nauki i szeroko pojętych działań marketingowych w perspektywie komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej, zapewniających płynną współpracę z mediami, sektorem biznesu, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, studentami, absolwentami oraz kandydatami na studia, zapewniając budowę sieci kontaktów integralnie wpływających na wizerunek uczelni. Misja uczelni powinna być realizowana w sposób permanentny, z uwzględnieniem zmieniających się trendów i odpowiadać na oczekiwania otoczenia. Elementem podstawowym dla wyznaczenia strategii jest diagnoza sytuacji wyjściowej w zakresie informacji, promocji i rekrutacji: MOCNE STRONY SŁABE STRONY INFORMACJA INFORMACJA Sprawnie działające i bogate strony Słabo działająca strona anglojęzyczna uczelni. internetowe: strona uczelni, BIP, strona rekrutacji. Sprawnie działająca sieć kontaktów Niski stopień akceptacji zmian organizacji medialnych. i zarządzania uczelnią oraz wydziałami. Sprawne funkcjonowanie Systemu Identyfikacji Niekompletna sieć kontaktów będąca nośnikiem Wizualnej. informacji (kontrahenci, absolwenci, dotychczasowi sponsorzy itp.) Brak kanałów informacyjnych między Biurem Informacji, Promocji i Rekrutacji a pozostałymi jednostkami. Brak sformalizowanych procedur przepływu informacji. Brak intranetu i systemu elektronicznego obiegu dokumentów. PROMOCJA PROMOCJA Cykliczne działania promocyjne o ugruntowanej Brak działań promujących umiędzynarodowienie pozycji medialnej oraz umiejscowione w uczelni. świadomości podmiotów uczelnianych. Bogata oferta promocyjna na portalach Brak procedur wewnętrznych zapewniających 1

2 edukacyjnych. Szeroki wachlarz produktów promocyjnych powstałych do obsługi Jubileuszu 60-lecia uczelni i podczas trwania uroczystości. Promocja poprzez Głos Uczelni, posiadający ugruntowaną pozycję wśród czasopism uczelnianych. REKRUTACJA Pozytywna ocena absolwentów uczelni na rynku pracy. Funkcjonowanie systemu elektronicznego naboru kandydatów na studia. SZANSE INFORMACJA Opracowanie procedur wymiany informacji z podmiotami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Współpraca z władzami miasta oraz regionu na rzecz promocji uczelni. Rozwój strony anglojęzycznej www. Stworzenie systemu badań opinii zarówno wśród studentów jak i pracowników. PROMOCJA Kreowanie nowych, innowacyjnych działań promocyjnych wspartych kampanią medialną. Możliwości współpracy środowiska akademickiego na rzecz promocji i rekrutacji. Szeroka działalność uczelni niezwiązana z jej profilem naukowym (działalność kulturalna). Wykorzystanie możliwości finansowania działań promocyjnych z programów europejskich. Poszerzenie działań promocyjnych w regionach historycznie związanych z profilem uczelni. Wykorzystanie wolontariatu studenckiego do działań informacyjno promocyjno rozszerzenie działań promocyjnych. Niski stopień wykorzystania innowacyjnych form promocji. REKRUTACJA Za mała częstotliwość kontaktów bezpośrednich z uczniami szkół gimnazjalnych. Brak jednostki/osoby do obsługi kandydatów z zagranicy (niebędących studentami programu ERASMUS). Brak elektronicznego systemu naboru dla kandydatów z zagranicy. Brak strony rekrutacyjnej w języku angielskim. Zbyt mała współpraca z absolwentami niezrzeszonymi w SAUP. Niewielka oferta kierunków anglojęzycznych i mała liczba kursów prowadzonych w językach obcych. Brak systemowego podejścia do procesu rekrutacji (działania długoterminowe w przedszkolach i szkołach podstawowych). ZAGROŻENIA INFORMACJA Funkcjonowanie jedynie nieformalnych kanałów informacyjnych między Biurem Informacji, Promocji i Rekrutacji a pozostałymi jednostkami. Brak intranetu. PROMOCJA Rozczłonowanie działań promocyjnych na poszczególne jednostki uczelniane. Małe zaangażowanie środowiska naukowodydaktycznego w działania promocyjne uczelni. Niewystarczające zaangażowanie studentów uniwersytetu w życie i działalność uczelni. 2

3 rekrutacyjnych. Stworzenie i wdrożenie systemu motywacyjnego dla studentów zaangażowanych w wolontariat. REKRUTACJA Doskonalenie technik rekrutacji. Rozwój oferty edukacyjnej (nowych kierunków studiów, studiów podyplomowych, studiów doktoranckich, kształcenia studentów zagranicznych i studentów własnych za granicą, form e-learningowych, kursów wyrównawczych). Stworzenie specjalnego modelu promocji i opieki nad najlepszymi studentami np. organizacja konkursów przyrodniczych, jako metoda wychwytywania najzdolniejszych Opracowanie anglojęzycznej strony WWW poświęconej rekrutacji. REKRUTACJA Spadająca liczba kandydatów na studia niż demograficzny. Rozszerzanie oferty edukacyjnej innych uczelni wrocławskich, w tym uczelni niepublicznych. Działania informacyjno-promocyjne skierowane do wewnątrz: Biuro Informacji, Promocji i Rekrutacji Organizacja kalendarza działań Biura Informacji, Promocji i Rekrutacji. Opracowanie szczegółowego budżetu na działania informacyjno-promocyjno-rekrutacyjne. Opracowanie procedury przepływu informacji wewnątrz uczelni oraz procedury zamawiania materiałów promocyjnych w celu usprawnienia kanałów komunikacji z Biurem Informacji, Promocji i Rekrutacji. Opracowanie bazy danych: kontaktów medialnych, prasowych, partnerów medialnych, gospodarczych, decydentów środowiska naukowego, środowiska biznesu i świata polityki w celu budowania stałych relacji, lobby na rzecz uczelni oraz sieci kontaktów. Prorektor ds. rozwoju uczelni/ Centrum Sieci Komputerowych Wdrożenie: intranetu, jako narzędzia informacji pracowników naukowych, administracji i pracowników technicznych, systemu elektronicznego obiegu dokumentów w celu przyspieszenia procesów decyzyjnych, inicjowanie projektów rozwojowych dotyczących zakresu pracy Biura Informacji, Promocji i Rekrutacji. Prorektor ds. współpracy z zagranicą i regionem, prorektor ds. studenckich i kształcenia, prorektor ds. nauki i innowacji Promocja w środowisku UP programów europejskich, grantów, programów stypendialnych, oraz wyszukiwanie partnerów do współpracy. Inicjowanie kontaktów z partnerami zewnętrznymi obszaru B+R oraz potencjalnymi kontrahentami. Prorektor ds. studenckich i kształcenia Opracowanie i wdrożenie systemu wolontariatu studenckiego. Wspólnie Budowanie wspólnej tożsamości i identyfikacji uczelni poprzez zaangażowanie i udział w imprezach ogólnouczelnianych, połączone z aktywizacją wszystkich podmiotów 3

4 działających na uczelni (poszczególnych wydziałów, administracji, organizacji studenckich, jednostek ogólnouczelnianych i międzywydziałowych). Opracowanie procedur przekazywania informacji przeznaczonych do publikacji na stronach WWW uczelni. PLANOWANY EFEKT: Transparentne działania, procedury, pełne wykorzystanie czasu pracy. Działania zewnętrzne w obszarze: INFORMACJA: Biuro Informacji, Promocji i Rekrutacji Opracowanie newsletter ów: dla studentów, dla przyszłych kontrahentów - interesariuszy (usług uczelnianych, wyników badań naukowych, poszukiwania partnerów). Nawiązanie sieci kontaktów opracowanie kampanii skierowanej do istniejących i potencjalnych kontrahentów pod hasłem: Przyłącz się do sieci mającej na celu współpracę na rzecz wymiany informacji o uczelni (podmioty o charakterze oświatowym, samorządy itp.) oraz na rzecz realizacji wspólnych projektów. Kontynuowanie wypracowanych przez wieloletnie doświadczenie pozytywnych relacji z mediami lokalnymi i krajowymi: dostarczanie informacji prasowych, organizacja konferencji prasowych, rozszerzenie i aktualizacja bazy informacji o badaniach naukowych opracowanych dla mediów, przygotowanie i zebranie materiałów audiowizualnych, jako sprawdzonego materiału informacyjno-promocyjnego. Prorektor ds. rozwoju uczelni / Centrum Sieci Komputerowych Opracowanie panelu, służącego zbieraniu informacji zwrotnych dotyczących działania stron www uczelni oraz innych pomysłów związanych z działalnością uczelni (tzw.: Bank pomysłów ). Prorektor ds. studenckich i kształcenia Przygotowywanie informacji dotyczących nowych form kształcenia. Rozwój współpracy ze środowiskiem studenckim, w celu stałego dostępu do informacji o realizowanych projektach, planowanych działaniach czy sukcesach. Prorektor ds. współpracy z zagranicą i regionem Współpraca ze środowiskiem międzynarodowym poprzez nawiązanie kontaktów z placówkami dyplomatycznymi, w celu przekazania informacji o uczelni, realizowanych projektach, kierunkach czy też przedmiotach realizowanych w języku angielskim. Prorektor ds. nauki i innowacji/ prorektor ds. współpracy z zagranicą i regionem Rozwój współpracy ze środowiskiem biznesu poprzez wykorzystanie największych osiągnięć naukowych uczelni, wykorzystując istniejące sieci kontaktów i poprzez inicjowanie nowych. Przekazywanie informacji o wynikach najnowszych badań i możliwości ich wykorzystania w przemyśle oraz w odniesieniu do strefy B+R. PROMOCJA: Biuro Informacji, Promocji i Rekrutacji Kontynuowanie promocji uczelni poprzez wykorzystanie Internetu i jego narzędzi: opracowanie koncepcji prowadzenie bloga naukowego pisanego przystępnym językiem, 4

5 dalsze wykorzystanie mediów społecznościowych dla budowania pozytywnego wizerunku uczelni wśród studentów i podmiotów zewnętrznych, stała promocja na portalach edukacyjnych oraz realizacja kampanii linków sponsorowanych i mailingowych w celu utrzymania rozpoznawalności marki Uniwersytetu Przyrodniczego, rewitalizacja strony uczelni w odstępie 2-letnim, dostosowanie do nowych technologii, z uwzględnieniem zasad projektowania zorientowanego na użytkownika przygotowanie mobilnej wersji strony internetowej, wykorzystanie nowych technologii (np. wykorzystanie sieci WiFi albo wiadomości przesyłanych na tel. komórkowe. Promocja poprzez organizowanie imprez niezwiązanych z profilem uczelni: kontynuacja organizacji Koncertu Noworocznego, opracowanie nowej formuły dla Wieczorów Pawłowickich, wykorzystanie imprez organizowanych przez Miasto Wrocław w perspektywie roku 2016, wystawy w galeriach Linia i Horyzont. Promocja poprzez Światowe Dni związane z profilem uczelni, np. Dzień Ochrony Zwierząt darmowa klinika weterynaryjna oraz o inne działania związane z profilem UP: poszerzenie formuły organizacji Dni Przyrodników o np. Dzień Noblisty, opracowanie w nowej formie akcji dni otwartych połączonych z promocją konkursu dla laureatów i finalistów olimpiad czy też pasjonatów nauk przyrodniczych, organizowanie tematycznych debat akademickich U Przyrodników. Opracowanie koncepcji organizacji konkursów promujących działalność i profil uczelni: konkurs na najlepszy produkt regionalny, konkurs na najlepszą rewitalizację gminy np. grand prix, konkurs na symbol, znak rozpoznawczy uczelni (logo jest skomplikowane), konkurs na ambasadora uczelni. Kontynuowanie tradycyjnych działań promocyjnych takich jak: opracowanie nowych informatorów o uczelni dla różnego typu odbiorców (biznes, studenci, absolwenci) w języku polskim i angielskim, organizacja profesjonalnej kampanii reklamowej o zasięgu ogólnopolskim: reklama wielkopowierzchniowa oraz spoty reklamowe, promocja uczelni poprzez gadżety promocyjne przygotowanie nowego zestawu produktów, wzbogaconego o np. produkty ekologiczne czy produkty regionalne oraz tzw. pakiety VIP, udział w targach związanych z profilem uczelni, przy wykorzystaniu profesjonalnego stoiska wystawowego np.: Grüne Woche w Berlinie oraz targach produktów regionalnych, w celu śledzenia najnowszych trendów rozwoju dziedzin przyrodniczotechnicznych oraz prezentacji oferty uczelni (poprzez produkty wdrożeniowe, badania, czy rozwiązania innowacyjne) oraz w celu nawiązywaniu nowych kontaktów, wskazanie nowych kanałów promocyjnych dla organizowanych konferencji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a także nagłaśniającej udział uniwersyteckiej kadry naukowo-dydaktycznej w projektach badawczych zewnętrznych. Kontynuowanie budowania pozytywnego wizerunku uczelni poprzez System Identyfikacji Wizualnej. Promocja produktów uczelni (wdrożeniowych), jako sztandarowych produktów regionalnych wykorzystywanych przez gospodarkę (Inteligentna specjalizacja przykładem może być projekt OVOCURA). Wykorzystanie obszaru B+R (Badania i Rozwój) dla promocji uczelni. Jednostki zewnętrzne Budowanie komercyjnej twarzy uczelni uczelnia jako nowoczesny przedsiębiorca 5

6 organizujący: usługi badawcze i krótkie kursy dokształcające. Głos Uczelni Wydanie 1-2 razy w roku wybranych artykułów z Głosu Uczelni w wydaniu anglojęzycznym i kolportaż zgodnie z wypracowaną siecią kontaktów zagranicznych. Inne Rozwój współpracy z Miastem Wrocław oraz Samorządem Województwa Dolnośląskiego na rzecz promocji Uniwersytetu Przyrodniczego przy wykorzystaniu marki miasta, jako miejsca przyjaznego studentom i ułatwiających znalezienie zatrudnia oraz marki regionu o bogatym kapitale ludzkim i naukowym (Akademicki ZDolny Śląsk ). REKRUTACJA: Biuro Informacji, Promocji i Rekrutacji Internet jako podstawowe narzędzie promocji rekrutacji: rozwój metod promocji kształcenia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu poprzez wykorzystanie Internetu (np. promocja na portalach edukacyjnych), budowanie pozytywnego wizerunku uczelni w Internecie z większym wykorzystaniem portali społecznościowych i informacyjnych, prowadzenie bloga o życiu studenckim we współpracy z samorządem studenckim, prowadzenia akcji informacyjno-promocyjnych z wykorzystaniem strony internetowej uczelni oraz internetowej strony rekrutacyjnej. Wykorzystanie wielkoformatowej reklamy zewnętrznej (bilbordy). Opracowanie newsletter a dla kandydatów na studia (edycja min. 4 razy w roku: informacje na temat rekrutacji na studia, kierunków, terminów oraz procedury rekrutacyjnej, event ach na uczelni, życiu studenckim oraz ważnych wydarzeniach uczelnianych). Opracowywanie materiałów informacyjnych i reklamowych związanych z rekrutacją na studia. Wysyłanie przez Biuro Informacji, Promocji i Rekrutacji informacji o kierunkach i formach kształcenia oraz zasadach rekrutacji do ogólnopolskich informatorów. Organizacja eventów promujących ofertę edukacyjną uczelni (Drzwi Otwarte, konferencja kierunki zamawiane, GIS Day, dolnośląskie obchody Światowego Dnia Wody, Piknik Edukacyjny, Światowy Dzień Zwierząt, Dolnośląski Festiwal Nauki, Targ Uniwersytecki Uniwersytet Dziecięcy, Uniwersytet Otwarty itp.) oraz kontynuacja działań cyklicznych. Wykorzystanie wyróżnień dla najlepszego studenta i najlepszego absolwenta dla promocji oferty uczelni wśród kandydatów na studia. Podtrzymywanie współpracy z kadrą pedagogiczną i doradcami zawodowymi w szkołach. Zaangażowanie absolwentów uczelni w roli ambasadorów w terenie poprzez stały kontakt z nimi za pośrednictwem stworzonej bazy kontaktowej oraz przekazywanie materiałów promocyjnych czy dydaktycznych. Wizyty promocyjne w szkołach makroregionu Polski Południowo-Zachodniej. Kierowanie oferty studiów do coraz młodszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół gimnazjalnych, przy wykorzystaniu wolontariatu studenckiego). Udział w targach edukacyjnych oraz imprezach zewnętrznych związanych z profilem kształcenia uczelni. Wykorzystanie projektów regionalnych, finansowanych ze środków europejskich, do promocji oferty edukacyjnej: np. Pracownia przyrodnicza w każdej gminie (wykorzystanie projektu do zobrazowania interesujących stron studiowania). Opracowanie koncepcji liceum akademickiego, jako narzędzia promocji oferty edukacyjnej. Promocja oferty edukacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem Polonii ze Wschodu i młodej Polonii Brytyjskiej. 6

7 Dostosowywanie katalogu przedmiotów rekrutacyjnych oraz zasad rekrutacji do zmieniających się trendów. Promocja oferty edukacyjnej, studiów trzeciego stopnia i studiów podyplomowych. Wykorzystanie nowoczesnej bazy dydaktycznej uczelni i zmodernizowanej bazy socjalnej na rzecz pozyskiwania kandydatów na studia. Stały monitoring działań rekrutacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych metod badawczych. Prowadzenie corocznej oceny realizacji strategii rekrutacji. Jednostki zewnętrzne Wprowadzanie na uczelnianej stronie rekrutacji jej wersji anglojęzycznej (przy współpracy z innymi jednostkami). Prorektor ds. rozwoju uczelni/centrum Sieci Komputerowych Przygotowanie i doskonalenie systemu elektronicznej rejestracji kandydatów na studia. Nadzór procesu rejestracji. Prorektor ds. studenckich i kształcenia/ Prorektor ds. rozwoju uczelni Rozwijanie i aktualizacja systemu e-dziekanat (ulepszanie i modyfikacja elektronicznego indeksu). Prorektor ds. studenckich i kształcenia Rozszerzenie oferty studiów anglojęzycznych. Opracowanie oferty edukacyjnej zgodnej z ideą uczenia się przez całe życie. Poszerzenie oferty dydaktycznej o studia międzywydziałowe i międzyuczelniane odpowiadających na zapotrzebowanie rynku pracy. Opracowanie oferty edukacyjnej skierowanej w szczególności do studentów niepełnosprawnych. Organizowanie form dokształcania potencjalnych kandydatów na studia, w tym włączanie ich w system kursów e-learningowych, opracowanie skryptów wspierających pracę nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych przygotowujących młodzież do kontynuowania edukacji na studiach wyższych, czy też kursów wyrównawczych, zwiększających jakość kształcenia. Opracowanie i wdrożenie wskaźników mierników jakości studiów. Analiza efektywności promocji studiów na kierunkach zamawianych. Opracowanie dużego projektu praktyk zawodowych dla wybitnych studentów - rodzaje stypendiów u pracodawców gwarantujące pierwsze zatrudnienie. Poszerzanie oferty studiów podyplomowych wynikającej z potrzeb rynku pracy. Włączenie się w proces angażowania studentów uczelni w promocję oferty edukacyjnej. Prorektor ds. studenckich i kształcenia oraz prorektor ds. współpracy z zagranicą i regionem Wprowadzenie nowych interesujących programów dla studentów: np. Tandem językowy, Zostań Erasmusem, lub Tandem naukowy profesor, jako autorytet i praktyk pełni rolę tutora i prowadzi laureata olimpiady w celu jak najlepszego wykorzystania kapitału naukowego studenta. Wprowadzenie do programu studiów mobilnych form kształcenia, takich jak wymiany międzyuczelniane, praktyki zagraniczne w specjalistycznych firmach, staży itp. skierowanych do studentów i doktorantów (Program Wymiennego Kształcenia Studentów MostAR, podwójny dyplom z architektury krajobrazu itp). Wykorzystanie Stypendium im. Prof. Stanisława Tołpy do promocji uczelni za granicą. Inicjowanie nowych rozwiązań dla promocji oferty edukacyjnej za granicą (np. Szkoła Letnia Języka Polskiego). Prorektor ds. nauki i innowacji Wykorzystanie innych kanałów promocji rekrutacji, np. w ramach aktywności i współpracy z Wrocławskim Centrum Akademickim, Wrocławskim Parkiem Technologicznym, EIT+, 7

8 Inne ARAW. Kontynuacja i pogłębienie współpracy biur promocji uczelni wrocławskich i miasta Wrocławia na rzecz promocji oferty edukacyjnej. W celu monitoringu i kontroli jakości oraz efektywności strategii należy stosować odpowiednie mierniki, m.in. takie jak: wskaźnik jakości matur kandydatów, wskaźnik satysfakcji absolwentów z wyboru kierunku, wskaźnik lojalności absolwentów, wskaźnik zatrudniania absolwentów, wskaźnik aktywności badawczej, wskaźnik preferencji pracodawców, oraz wykorzystywać wyniki badań ankietowych kandydatów na studia. Stały monitoring i coroczna kontrola ww. mierników pozwoli na śledzenie trendów i szybką odpowiedź uczelni na zmiany na rynku pracy. Zaprezentowany katalog działań, ukierunkowanych na realizację misji informacji, promocji i rekrutacji, możliwy będzie jedynie przy pełnym zaangażowaniu, akceptacji i wsparciu całej społeczności akademickiej. Zatwierdzam: Rektor Prof. dr hab. Roman Kołacz 8

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 I. MISJA UCZELNI 3 II. DETERMINANTY ROZWOJU UCZELNI 7 III. ROZWÓJ BADAŃ NAUKOWYCH 14 IV. UATRAKCYJNIENIE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ Projekt opracowany przez Zespół, kierowany przez a WBiA Lublin, marzec 2014 1 S t r o n a Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1 Struktura

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. WYDZIAŁU NAUK o ZIEMI i KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

STRATEGIA ROZWOJU. WYDZIAŁU NAUK o ZIEMI i KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA Załącznik do uchwały nr 44/2013 z dnia 22.11.2013 r. Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU NAUK o ZIEMI i KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE DO 2020 ROKU Białystok 2015 Podlaskie Otwarte projekt realizowany przez OWOP w Białymstoku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA Załącznik nr 1a do uchwały NR R/0004/10/10 z dn. 31.03.2010 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Wstęp 2. Zatwierdzanie, monitoring

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014

STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014 Załącznik 'I.'" "~o' do Uchwały Nr~'~f:':.( 1..-...,-: ; '"),A..., > ( / c. Li! I Rady Powiatu Nowodworskiego z dni nla,29.12.2011r'. ;. STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi

Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi Załącznik do uchwały nr 5/2014 Senatu Salezjańskiej Wyższej Szkoły Ekonomii i Zarządzania w Łodzi STRATEGIA ROZWOJU SALEZJAŃSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ROZWOJU KULTURY 2020+ DLA MIASTA ŁODZI

POLITYKA ROZWOJU KULTURY 2020+ DLA MIASTA ŁODZI POLITYKA ROZWOJU KULTURY 2020+ DLA MIASTA ŁODZI ŁÓDŹ 2012 Spis treści INFORMACJA OGÓLNA Wizja rozwoju kultury Miasta Łodzi...3 Misja rozwoju kultury Miasta Łodzi...4 Ustalenia strategiczne...4 Obszary

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Dokument zaktualizowany 11 czerwca 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Uwarunkowania planowanych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PI MODEL ADAPTACYJNEGO TRANSFERU ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH I EKSPERCKICH: MATRIX

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PI MODEL ADAPTACYJNEGO TRANSFERU ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH I EKSPERCKICH: MATRIX Strona - 0 - STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PI MODEL ADAPTACYJNEGO TRANSFERU ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH I EKSPERCKICH: MATRIX Temat innowacyjny: Wzmocnienie współpracy przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU Wydziału Nauk o Zdrowiu na lata 2013-2020

STRATEGIA ROZWOJU Wydziału Nauk o Zdrowiu na lata 2013-2020 STRATEGIA ROZWOJU Wydziału Nauk o Zdrowiu na lata 2013-2020 Strategia przyjęta przez Radę Wydziału Nauk o Zdrowiu /Uchwała nr 318/2012/2013 z dnia 15 stycznia 2013r./ Bielsko-Biała 2013 1 Spis treści 1.UWAGI

Bardziej szczegółowo

Strategia Public Relations Gminy Mielec

Strategia Public Relations Gminy Mielec Strategia Public Relations wykonana w ramach projektu Inwestycje i turystyka szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach.

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Szczegółowe informacje o konkursach wraz z terminami naborów

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Projekt po rozpatrzeniu przez Komitet do Spraw Cyfryzacji Warszawa, 1 czerwca 2012r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 2 II. RELACJA STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Cele operacyjne i ich realizacja

Cele operacyjne i ich realizacja Cele operacyjne i ich realizacja Obszar A NAUKA Cel strategiczny pierwszy Cel strategiczny Cele operacyjne Działania Czas realizacji Odpowiedzialność Mierniki A.1. Ugruntowanie wysokiej pozycji UMK wśród

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Druk Nr 45112012 Projekt z dnia 23 listopada 201 2 r.

Druk Nr 45112012 Projekt z dnia 23 listopada 201 2 r. Druk Nr 45112012 Projekt z dnia 23 listopada 201 2 r. AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA todz1 a dnia marca 2013 s. do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie pr-zvjycia,,polityki romoju kultury

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach w latach 2013-2020

Strategia Rozwoju Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach w latach 2013-2020 Strategia Rozwoju Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach w latach 2013-2020 Zgodnie z wymogami Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Rozdz. 2, Art.70.1) z dn. 27.07.2005, (Dz. U. Nr 164, poz. 1365,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Sławomir Klimecki Beata Leśniewska Ewa Sieńkowska Anna Janczak Tomasz Gibas

Autorzy: Sławomir Klimecki Beata Leśniewska Ewa Sieńkowska Anna Janczak Tomasz Gibas Autorzy: Sławomir Klimecki Beata Leśniewska Ewa Sieńkowska Anna Janczak Tomasz Gibas Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław www.ue.wroc.pl Spis treści Wstęp...3 1.

Bardziej szczegółowo