Strategia informacji, promocji i rekrutacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu do 2016 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia informacji, promocji i rekrutacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu do 2016 roku"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały nr 17/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2013 r. Strategia informacji, promocji i rekrutacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu do 2016 roku Mając na uwadze Strategię rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego do 2020 r. oraz odwołując się do priorytetów i celów szczegółowych, a w szczególności do priorytetu 5.6 Kreowanie wizerunku i umacnianie pozycji uczelni, wyznacza się misję informacji, promocji i rekrutacji uczelni, jaką jest: Kształtowanie jednolitego wizerunku Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu rozumianego jako jedność promocji nauki i szeroko pojętych działań marketingowych w perspektywie komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej, zapewniających płynną współpracę z mediami, sektorem biznesu, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, studentami, absolwentami oraz kandydatami na studia, zapewniając budowę sieci kontaktów integralnie wpływających na wizerunek uczelni. Misja uczelni powinna być realizowana w sposób permanentny, z uwzględnieniem zmieniających się trendów i odpowiadać na oczekiwania otoczenia. Elementem podstawowym dla wyznaczenia strategii jest diagnoza sytuacji wyjściowej w zakresie informacji, promocji i rekrutacji: MOCNE STRONY SŁABE STRONY INFORMACJA INFORMACJA Sprawnie działające i bogate strony Słabo działająca strona anglojęzyczna uczelni. internetowe: strona uczelni, BIP, strona rekrutacji. Sprawnie działająca sieć kontaktów Niski stopień akceptacji zmian organizacji medialnych. i zarządzania uczelnią oraz wydziałami. Sprawne funkcjonowanie Systemu Identyfikacji Niekompletna sieć kontaktów będąca nośnikiem Wizualnej. informacji (kontrahenci, absolwenci, dotychczasowi sponsorzy itp.) Brak kanałów informacyjnych między Biurem Informacji, Promocji i Rekrutacji a pozostałymi jednostkami. Brak sformalizowanych procedur przepływu informacji. Brak intranetu i systemu elektronicznego obiegu dokumentów. PROMOCJA PROMOCJA Cykliczne działania promocyjne o ugruntowanej Brak działań promujących umiędzynarodowienie pozycji medialnej oraz umiejscowione w uczelni. świadomości podmiotów uczelnianych. Bogata oferta promocyjna na portalach Brak procedur wewnętrznych zapewniających 1

2 edukacyjnych. Szeroki wachlarz produktów promocyjnych powstałych do obsługi Jubileuszu 60-lecia uczelni i podczas trwania uroczystości. Promocja poprzez Głos Uczelni, posiadający ugruntowaną pozycję wśród czasopism uczelnianych. REKRUTACJA Pozytywna ocena absolwentów uczelni na rynku pracy. Funkcjonowanie systemu elektronicznego naboru kandydatów na studia. SZANSE INFORMACJA Opracowanie procedur wymiany informacji z podmiotami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Współpraca z władzami miasta oraz regionu na rzecz promocji uczelni. Rozwój strony anglojęzycznej www. Stworzenie systemu badań opinii zarówno wśród studentów jak i pracowników. PROMOCJA Kreowanie nowych, innowacyjnych działań promocyjnych wspartych kampanią medialną. Możliwości współpracy środowiska akademickiego na rzecz promocji i rekrutacji. Szeroka działalność uczelni niezwiązana z jej profilem naukowym (działalność kulturalna). Wykorzystanie możliwości finansowania działań promocyjnych z programów europejskich. Poszerzenie działań promocyjnych w regionach historycznie związanych z profilem uczelni. Wykorzystanie wolontariatu studenckiego do działań informacyjno promocyjno rozszerzenie działań promocyjnych. Niski stopień wykorzystania innowacyjnych form promocji. REKRUTACJA Za mała częstotliwość kontaktów bezpośrednich z uczniami szkół gimnazjalnych. Brak jednostki/osoby do obsługi kandydatów z zagranicy (niebędących studentami programu ERASMUS). Brak elektronicznego systemu naboru dla kandydatów z zagranicy. Brak strony rekrutacyjnej w języku angielskim. Zbyt mała współpraca z absolwentami niezrzeszonymi w SAUP. Niewielka oferta kierunków anglojęzycznych i mała liczba kursów prowadzonych w językach obcych. Brak systemowego podejścia do procesu rekrutacji (działania długoterminowe w przedszkolach i szkołach podstawowych). ZAGROŻENIA INFORMACJA Funkcjonowanie jedynie nieformalnych kanałów informacyjnych między Biurem Informacji, Promocji i Rekrutacji a pozostałymi jednostkami. Brak intranetu. PROMOCJA Rozczłonowanie działań promocyjnych na poszczególne jednostki uczelniane. Małe zaangażowanie środowiska naukowodydaktycznego w działania promocyjne uczelni. Niewystarczające zaangażowanie studentów uniwersytetu w życie i działalność uczelni. 2

3 rekrutacyjnych. Stworzenie i wdrożenie systemu motywacyjnego dla studentów zaangażowanych w wolontariat. REKRUTACJA Doskonalenie technik rekrutacji. Rozwój oferty edukacyjnej (nowych kierunków studiów, studiów podyplomowych, studiów doktoranckich, kształcenia studentów zagranicznych i studentów własnych za granicą, form e-learningowych, kursów wyrównawczych). Stworzenie specjalnego modelu promocji i opieki nad najlepszymi studentami np. organizacja konkursów przyrodniczych, jako metoda wychwytywania najzdolniejszych Opracowanie anglojęzycznej strony WWW poświęconej rekrutacji. REKRUTACJA Spadająca liczba kandydatów na studia niż demograficzny. Rozszerzanie oferty edukacyjnej innych uczelni wrocławskich, w tym uczelni niepublicznych. Działania informacyjno-promocyjne skierowane do wewnątrz: Biuro Informacji, Promocji i Rekrutacji Organizacja kalendarza działań Biura Informacji, Promocji i Rekrutacji. Opracowanie szczegółowego budżetu na działania informacyjno-promocyjno-rekrutacyjne. Opracowanie procedury przepływu informacji wewnątrz uczelni oraz procedury zamawiania materiałów promocyjnych w celu usprawnienia kanałów komunikacji z Biurem Informacji, Promocji i Rekrutacji. Opracowanie bazy danych: kontaktów medialnych, prasowych, partnerów medialnych, gospodarczych, decydentów środowiska naukowego, środowiska biznesu i świata polityki w celu budowania stałych relacji, lobby na rzecz uczelni oraz sieci kontaktów. Prorektor ds. rozwoju uczelni/ Centrum Sieci Komputerowych Wdrożenie: intranetu, jako narzędzia informacji pracowników naukowych, administracji i pracowników technicznych, systemu elektronicznego obiegu dokumentów w celu przyspieszenia procesów decyzyjnych, inicjowanie projektów rozwojowych dotyczących zakresu pracy Biura Informacji, Promocji i Rekrutacji. Prorektor ds. współpracy z zagranicą i regionem, prorektor ds. studenckich i kształcenia, prorektor ds. nauki i innowacji Promocja w środowisku UP programów europejskich, grantów, programów stypendialnych, oraz wyszukiwanie partnerów do współpracy. Inicjowanie kontaktów z partnerami zewnętrznymi obszaru B+R oraz potencjalnymi kontrahentami. Prorektor ds. studenckich i kształcenia Opracowanie i wdrożenie systemu wolontariatu studenckiego. Wspólnie Budowanie wspólnej tożsamości i identyfikacji uczelni poprzez zaangażowanie i udział w imprezach ogólnouczelnianych, połączone z aktywizacją wszystkich podmiotów 3

4 działających na uczelni (poszczególnych wydziałów, administracji, organizacji studenckich, jednostek ogólnouczelnianych i międzywydziałowych). Opracowanie procedur przekazywania informacji przeznaczonych do publikacji na stronach WWW uczelni. PLANOWANY EFEKT: Transparentne działania, procedury, pełne wykorzystanie czasu pracy. Działania zewnętrzne w obszarze: INFORMACJA: Biuro Informacji, Promocji i Rekrutacji Opracowanie newsletter ów: dla studentów, dla przyszłych kontrahentów - interesariuszy (usług uczelnianych, wyników badań naukowych, poszukiwania partnerów). Nawiązanie sieci kontaktów opracowanie kampanii skierowanej do istniejących i potencjalnych kontrahentów pod hasłem: Przyłącz się do sieci mającej na celu współpracę na rzecz wymiany informacji o uczelni (podmioty o charakterze oświatowym, samorządy itp.) oraz na rzecz realizacji wspólnych projektów. Kontynuowanie wypracowanych przez wieloletnie doświadczenie pozytywnych relacji z mediami lokalnymi i krajowymi: dostarczanie informacji prasowych, organizacja konferencji prasowych, rozszerzenie i aktualizacja bazy informacji o badaniach naukowych opracowanych dla mediów, przygotowanie i zebranie materiałów audiowizualnych, jako sprawdzonego materiału informacyjno-promocyjnego. Prorektor ds. rozwoju uczelni / Centrum Sieci Komputerowych Opracowanie panelu, służącego zbieraniu informacji zwrotnych dotyczących działania stron www uczelni oraz innych pomysłów związanych z działalnością uczelni (tzw.: Bank pomysłów ). Prorektor ds. studenckich i kształcenia Przygotowywanie informacji dotyczących nowych form kształcenia. Rozwój współpracy ze środowiskiem studenckim, w celu stałego dostępu do informacji o realizowanych projektach, planowanych działaniach czy sukcesach. Prorektor ds. współpracy z zagranicą i regionem Współpraca ze środowiskiem międzynarodowym poprzez nawiązanie kontaktów z placówkami dyplomatycznymi, w celu przekazania informacji o uczelni, realizowanych projektach, kierunkach czy też przedmiotach realizowanych w języku angielskim. Prorektor ds. nauki i innowacji/ prorektor ds. współpracy z zagranicą i regionem Rozwój współpracy ze środowiskiem biznesu poprzez wykorzystanie największych osiągnięć naukowych uczelni, wykorzystując istniejące sieci kontaktów i poprzez inicjowanie nowych. Przekazywanie informacji o wynikach najnowszych badań i możliwości ich wykorzystania w przemyśle oraz w odniesieniu do strefy B+R. PROMOCJA: Biuro Informacji, Promocji i Rekrutacji Kontynuowanie promocji uczelni poprzez wykorzystanie Internetu i jego narzędzi: opracowanie koncepcji prowadzenie bloga naukowego pisanego przystępnym językiem, 4

5 dalsze wykorzystanie mediów społecznościowych dla budowania pozytywnego wizerunku uczelni wśród studentów i podmiotów zewnętrznych, stała promocja na portalach edukacyjnych oraz realizacja kampanii linków sponsorowanych i mailingowych w celu utrzymania rozpoznawalności marki Uniwersytetu Przyrodniczego, rewitalizacja strony uczelni w odstępie 2-letnim, dostosowanie do nowych technologii, z uwzględnieniem zasad projektowania zorientowanego na użytkownika przygotowanie mobilnej wersji strony internetowej, wykorzystanie nowych technologii (np. wykorzystanie sieci WiFi albo wiadomości przesyłanych na tel. komórkowe. Promocja poprzez organizowanie imprez niezwiązanych z profilem uczelni: kontynuacja organizacji Koncertu Noworocznego, opracowanie nowej formuły dla Wieczorów Pawłowickich, wykorzystanie imprez organizowanych przez Miasto Wrocław w perspektywie roku 2016, wystawy w galeriach Linia i Horyzont. Promocja poprzez Światowe Dni związane z profilem uczelni, np. Dzień Ochrony Zwierząt darmowa klinika weterynaryjna oraz o inne działania związane z profilem UP: poszerzenie formuły organizacji Dni Przyrodników o np. Dzień Noblisty, opracowanie w nowej formie akcji dni otwartych połączonych z promocją konkursu dla laureatów i finalistów olimpiad czy też pasjonatów nauk przyrodniczych, organizowanie tematycznych debat akademickich U Przyrodników. Opracowanie koncepcji organizacji konkursów promujących działalność i profil uczelni: konkurs na najlepszy produkt regionalny, konkurs na najlepszą rewitalizację gminy np. grand prix, konkurs na symbol, znak rozpoznawczy uczelni (logo jest skomplikowane), konkurs na ambasadora uczelni. Kontynuowanie tradycyjnych działań promocyjnych takich jak: opracowanie nowych informatorów o uczelni dla różnego typu odbiorców (biznes, studenci, absolwenci) w języku polskim i angielskim, organizacja profesjonalnej kampanii reklamowej o zasięgu ogólnopolskim: reklama wielkopowierzchniowa oraz spoty reklamowe, promocja uczelni poprzez gadżety promocyjne przygotowanie nowego zestawu produktów, wzbogaconego o np. produkty ekologiczne czy produkty regionalne oraz tzw. pakiety VIP, udział w targach związanych z profilem uczelni, przy wykorzystaniu profesjonalnego stoiska wystawowego np.: Grüne Woche w Berlinie oraz targach produktów regionalnych, w celu śledzenia najnowszych trendów rozwoju dziedzin przyrodniczotechnicznych oraz prezentacji oferty uczelni (poprzez produkty wdrożeniowe, badania, czy rozwiązania innowacyjne) oraz w celu nawiązywaniu nowych kontaktów, wskazanie nowych kanałów promocyjnych dla organizowanych konferencji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a także nagłaśniającej udział uniwersyteckiej kadry naukowo-dydaktycznej w projektach badawczych zewnętrznych. Kontynuowanie budowania pozytywnego wizerunku uczelni poprzez System Identyfikacji Wizualnej. Promocja produktów uczelni (wdrożeniowych), jako sztandarowych produktów regionalnych wykorzystywanych przez gospodarkę (Inteligentna specjalizacja przykładem może być projekt OVOCURA). Wykorzystanie obszaru B+R (Badania i Rozwój) dla promocji uczelni. Jednostki zewnętrzne Budowanie komercyjnej twarzy uczelni uczelnia jako nowoczesny przedsiębiorca 5

6 organizujący: usługi badawcze i krótkie kursy dokształcające. Głos Uczelni Wydanie 1-2 razy w roku wybranych artykułów z Głosu Uczelni w wydaniu anglojęzycznym i kolportaż zgodnie z wypracowaną siecią kontaktów zagranicznych. Inne Rozwój współpracy z Miastem Wrocław oraz Samorządem Województwa Dolnośląskiego na rzecz promocji Uniwersytetu Przyrodniczego przy wykorzystaniu marki miasta, jako miejsca przyjaznego studentom i ułatwiających znalezienie zatrudnia oraz marki regionu o bogatym kapitale ludzkim i naukowym (Akademicki ZDolny Śląsk ). REKRUTACJA: Biuro Informacji, Promocji i Rekrutacji Internet jako podstawowe narzędzie promocji rekrutacji: rozwój metod promocji kształcenia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu poprzez wykorzystanie Internetu (np. promocja na portalach edukacyjnych), budowanie pozytywnego wizerunku uczelni w Internecie z większym wykorzystaniem portali społecznościowych i informacyjnych, prowadzenie bloga o życiu studenckim we współpracy z samorządem studenckim, prowadzenia akcji informacyjno-promocyjnych z wykorzystaniem strony internetowej uczelni oraz internetowej strony rekrutacyjnej. Wykorzystanie wielkoformatowej reklamy zewnętrznej (bilbordy). Opracowanie newsletter a dla kandydatów na studia (edycja min. 4 razy w roku: informacje na temat rekrutacji na studia, kierunków, terminów oraz procedury rekrutacyjnej, event ach na uczelni, życiu studenckim oraz ważnych wydarzeniach uczelnianych). Opracowywanie materiałów informacyjnych i reklamowych związanych z rekrutacją na studia. Wysyłanie przez Biuro Informacji, Promocji i Rekrutacji informacji o kierunkach i formach kształcenia oraz zasadach rekrutacji do ogólnopolskich informatorów. Organizacja eventów promujących ofertę edukacyjną uczelni (Drzwi Otwarte, konferencja kierunki zamawiane, GIS Day, dolnośląskie obchody Światowego Dnia Wody, Piknik Edukacyjny, Światowy Dzień Zwierząt, Dolnośląski Festiwal Nauki, Targ Uniwersytecki Uniwersytet Dziecięcy, Uniwersytet Otwarty itp.) oraz kontynuacja działań cyklicznych. Wykorzystanie wyróżnień dla najlepszego studenta i najlepszego absolwenta dla promocji oferty uczelni wśród kandydatów na studia. Podtrzymywanie współpracy z kadrą pedagogiczną i doradcami zawodowymi w szkołach. Zaangażowanie absolwentów uczelni w roli ambasadorów w terenie poprzez stały kontakt z nimi za pośrednictwem stworzonej bazy kontaktowej oraz przekazywanie materiałów promocyjnych czy dydaktycznych. Wizyty promocyjne w szkołach makroregionu Polski Południowo-Zachodniej. Kierowanie oferty studiów do coraz młodszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół gimnazjalnych, przy wykorzystaniu wolontariatu studenckiego). Udział w targach edukacyjnych oraz imprezach zewnętrznych związanych z profilem kształcenia uczelni. Wykorzystanie projektów regionalnych, finansowanych ze środków europejskich, do promocji oferty edukacyjnej: np. Pracownia przyrodnicza w każdej gminie (wykorzystanie projektu do zobrazowania interesujących stron studiowania). Opracowanie koncepcji liceum akademickiego, jako narzędzia promocji oferty edukacyjnej. Promocja oferty edukacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem Polonii ze Wschodu i młodej Polonii Brytyjskiej. 6

7 Dostosowywanie katalogu przedmiotów rekrutacyjnych oraz zasad rekrutacji do zmieniających się trendów. Promocja oferty edukacyjnej, studiów trzeciego stopnia i studiów podyplomowych. Wykorzystanie nowoczesnej bazy dydaktycznej uczelni i zmodernizowanej bazy socjalnej na rzecz pozyskiwania kandydatów na studia. Stały monitoring działań rekrutacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych metod badawczych. Prowadzenie corocznej oceny realizacji strategii rekrutacji. Jednostki zewnętrzne Wprowadzanie na uczelnianej stronie rekrutacji jej wersji anglojęzycznej (przy współpracy z innymi jednostkami). Prorektor ds. rozwoju uczelni/centrum Sieci Komputerowych Przygotowanie i doskonalenie systemu elektronicznej rejestracji kandydatów na studia. Nadzór procesu rejestracji. Prorektor ds. studenckich i kształcenia/ Prorektor ds. rozwoju uczelni Rozwijanie i aktualizacja systemu e-dziekanat (ulepszanie i modyfikacja elektronicznego indeksu). Prorektor ds. studenckich i kształcenia Rozszerzenie oferty studiów anglojęzycznych. Opracowanie oferty edukacyjnej zgodnej z ideą uczenia się przez całe życie. Poszerzenie oferty dydaktycznej o studia międzywydziałowe i międzyuczelniane odpowiadających na zapotrzebowanie rynku pracy. Opracowanie oferty edukacyjnej skierowanej w szczególności do studentów niepełnosprawnych. Organizowanie form dokształcania potencjalnych kandydatów na studia, w tym włączanie ich w system kursów e-learningowych, opracowanie skryptów wspierających pracę nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych przygotowujących młodzież do kontynuowania edukacji na studiach wyższych, czy też kursów wyrównawczych, zwiększających jakość kształcenia. Opracowanie i wdrożenie wskaźników mierników jakości studiów. Analiza efektywności promocji studiów na kierunkach zamawianych. Opracowanie dużego projektu praktyk zawodowych dla wybitnych studentów - rodzaje stypendiów u pracodawców gwarantujące pierwsze zatrudnienie. Poszerzanie oferty studiów podyplomowych wynikającej z potrzeb rynku pracy. Włączenie się w proces angażowania studentów uczelni w promocję oferty edukacyjnej. Prorektor ds. studenckich i kształcenia oraz prorektor ds. współpracy z zagranicą i regionem Wprowadzenie nowych interesujących programów dla studentów: np. Tandem językowy, Zostań Erasmusem, lub Tandem naukowy profesor, jako autorytet i praktyk pełni rolę tutora i prowadzi laureata olimpiady w celu jak najlepszego wykorzystania kapitału naukowego studenta. Wprowadzenie do programu studiów mobilnych form kształcenia, takich jak wymiany międzyuczelniane, praktyki zagraniczne w specjalistycznych firmach, staży itp. skierowanych do studentów i doktorantów (Program Wymiennego Kształcenia Studentów MostAR, podwójny dyplom z architektury krajobrazu itp). Wykorzystanie Stypendium im. Prof. Stanisława Tołpy do promocji uczelni za granicą. Inicjowanie nowych rozwiązań dla promocji oferty edukacyjnej za granicą (np. Szkoła Letnia Języka Polskiego). Prorektor ds. nauki i innowacji Wykorzystanie innych kanałów promocji rekrutacji, np. w ramach aktywności i współpracy z Wrocławskim Centrum Akademickim, Wrocławskim Parkiem Technologicznym, EIT+, 7

8 Inne ARAW. Kontynuacja i pogłębienie współpracy biur promocji uczelni wrocławskich i miasta Wrocławia na rzecz promocji oferty edukacyjnej. W celu monitoringu i kontroli jakości oraz efektywności strategii należy stosować odpowiednie mierniki, m.in. takie jak: wskaźnik jakości matur kandydatów, wskaźnik satysfakcji absolwentów z wyboru kierunku, wskaźnik lojalności absolwentów, wskaźnik zatrudniania absolwentów, wskaźnik aktywności badawczej, wskaźnik preferencji pracodawców, oraz wykorzystywać wyniki badań ankietowych kandydatów na studia. Stały monitoring i coroczna kontrola ww. mierników pozwoli na śledzenie trendów i szybką odpowiedź uczelni na zmiany na rynku pracy. Zaprezentowany katalog działań, ukierunkowanych na realizację misji informacji, promocji i rekrutacji, możliwy będzie jedynie przy pełnym zaangażowaniu, akceptacji i wsparciu całej społeczności akademickiej. Zatwierdzam: Rektor Prof. dr hab. Roman Kołacz 8

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 I. CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Cel strategiczny 1 - Opracowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ WE WŁOCŁAWKU NA LATA 2012-2020

STRATEGIA ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ WE WŁOCŁAWKU NA LATA 2012-2020 Załącznik do Uchwały Nr 106/12 Senatu PWSZ we Włocławku z dnia 26.06.2012r. STRATEGIA ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ WE WŁOCŁAWKU NA LATA 2012-2020 1 Wizja Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Bardziej szczegółowo

Program wyborczy Andrzej Kaleta

Program wyborczy Andrzej Kaleta Program wyborczy Andrzej Kaleta Podjąłem decyzję kandydowania w wyborach na stanowisko Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Dlaczego kandyduję? 1) Nasza Uczelnia staje wobec poważnych wyzwań

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe

Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2016 Mierniki określające

Bardziej szczegółowo

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego DOFINANSOWANIE NA DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNĄ JEDNOSTEK NAUKI Priorytety MNiSW w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój stanowią: Podniesienie

Bardziej szczegółowo

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020 Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Lata 2012-2020 1 Spis treści 1. Misja WNP. 3 2. Cele strategiczne.. 4 3. Operacjonalizacja celów strategicznych..5 4. Cel

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI I REKOMENDACJE 1 I DLA JEDNOSTEK ODPOWIEDZIALNYCH ZA ORGANIZACJĘ KSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE BADAŃ LOSÓW ABSOLWENTÓW PRZEPROWADZANYCH PRZEZ BIURO KARIER I. Raport 2004/2005 (próba 651 osób) Duża liczba badanych była aktywna

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA DLA CELU OPERACYJNEGO 1.1. UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA NAUK

KARTA STRATEGICZNA DLA CELU OPERACYJNEGO 1.1. UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA NAUK CEL STRATEGICZNY 1 PODNIESIENIE POZIOMU PROWADZONYCH BADAŃ NAUKOWYCH W STOPNIU POZWALAJĄCYM NA UTRZYMANIE W OCENIE PARAMETRYCZNEJ JEDNOSTEK NAUKOWYCH KATEGORI B ORAZ UZYSKANIE PEŁNI PRAW AKADEMICKICH W

Bardziej szczegółowo

1 Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSZJK) jest narzędziem realizacji strategii UEP w zakresie zapewnienia jakości kształcenia.

1 Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSZJK) jest narzędziem realizacji strategii UEP w zakresie zapewnienia jakości kształcenia. Uchwała nr 3 (2010/2011) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 września 2010 roku ========================================================= Senat w głosowaniu jawnym, w obecności 25 osób

Bardziej szczegółowo

Wydanie 3. Załącznik 4. Wewnętrzny System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW

Wydanie 3. Załącznik 4. Wewnętrzny System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW Załącznik 4. K A L E N D A R Z J A K O Ś C I Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Bardziej szczegółowo

PLAN ZADAŃ DZIAŁANIE I. CELE I DZIAŁANIA W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA

PLAN ZADAŃ DZIAŁANIE I. CELE I DZIAŁANIA W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju UG do roku 2020 PLAN ZADAŃ Przed Uniwersytetem Gdańskim stoi szereg wyzwań, których podjęcie wymaga określenia celu i charakteru działań oraz terminu zakończenia, źródeł

Bardziej szczegółowo

I. E-learning PROPONOWANE DZIAŁANIA POZIOM CENTRALNY CEL POZIOM JEDNOSTEK

I. E-learning PROPONOWANE DZIAŁANIA POZIOM CENTRALNY CEL POZIOM JEDNOSTEK 10 maja 2013 r. PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA, PRZYGOTOWANE PRZEZ UCZELNIANY ZESPÓŁ ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE RAPORTU Z CZWARTEJ OGÓLNOUNIWERSYTECKIEJ ANKIETY STUDENCKIEJ

Bardziej szczegółowo

Strategia. rozwoju Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UR. na lata 2013-2016

Strategia. rozwoju Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UR. na lata 2013-2016 Strategia rozwoju Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UR na lata 2013-2016 Misja Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego odzwierciedla zasadnicze elementy misji Uniwersytetu Rzeszowskiego takie jak tworzenie

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Rafał Ruzik. Konferencja Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej - nauka, gospodarka, rynek pracy Warszawa, 29.11.2010r.

Dr inż. Rafał Ruzik. Konferencja Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej - nauka, gospodarka, rynek pracy Warszawa, 29.11.2010r. Dr inż. Rafał Ruzik Konferencja Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej - nauka, gospodarka, rynek pracy Warszawa, 29.11.2010r. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Bardziej szczegółowo

Oferta dla uczelni. Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum. www.extremum.org.pl

Oferta dla uczelni. Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum. www.extremum.org.pl Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla uczelni Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka PROGRAM WYBORCZY Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka MIJAJĄCA KADENCJA 2008-2012 2/38 MIJAJĄCA KADENCJA LICZBA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW [tys.] STUDENCI RAZEM: 46,8 RAZEM: 48,4 DOKTORANCI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w OLSZTYNIE. na lata 2014-2020

PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w OLSZTYNIE. na lata 2014-2020 PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w OLSZTYNIE na lata 2014-2020 Zatwierdzony przez Radę Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Priorytety Jaka jest struktura na poziomie szkolnictwa centralnym zawodowego (PO WER) 1. Strategiczna współpraca z partnerami

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. WYDZIAŁU NAUK o ZIEMI i KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

STRATEGIA ROZWOJU. WYDZIAŁU NAUK o ZIEMI i KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA Załącznik do uchwały nr 44/2013 z dnia 22.11.2013 r. Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU NAUK o ZIEMI i KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Departament Wdrożeń i Innowacji Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IV PO

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 27 ust. 4 pkt 3, 45 i 46 Statutu UJ w związku z 12 ust. 1, 3 i 4 oraz 13 Regulaminu organizacyjnego UJ zarządzam, co następuje:

Na podstawie 27 ust. 4 pkt 3, 45 i 46 Statutu UJ w związku z 12 ust. 1, 3 i 4 oraz 13 Regulaminu organizacyjnego UJ zarządzam, co następuje: DO-0130/71/2013 Zarządzenie nr 71 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 lipca 2013 roku w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Działu Rekrutacji na Studia UJ i w Regulaminie organizacyjnym UJ

Bardziej szczegółowo

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Rybnik, 24 marca 2015 r. Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w kontekście realizacji Wieloletniego regionalnego

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur karier

Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Programu lojalnościowego dla absolwentów UPJPII w związku z monitorowaniem ich losów zawodowych

Programu lojalnościowego dla absolwentów UPJPII w związku z monitorowaniem ich losów zawodowych Załącznik nr 4 do Uchwały nr 29/2013 Senatu UPJPII z dnia 17 czerwca 2013 r. Programu lojalnościowego dla absolwentów UPJPII w związku z monitorowaniem ich losów zawodowych Dla Uniwersytetu Papieskiego

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na lata 2014-2018

Strategia rozwoju Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na lata 2014-2018 Strategia rozwoju Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na lata 2014-2018 Misja Wydziału Filologicznego, poprzez kształcenie, badania naukowe, udział w pomnażaniu dorobku kulturalnego, unowocześnianą

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I. Wprowadzenie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Podpisanie przez Polskę w 1999 roku Deklaracji

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO. 5. Monitorowanie losów absolwentów

SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO. 5. Monitorowanie losów absolwentów SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 5. Monitorowanie losów absolwentów Procedury: 5.1. Badanie losów zawodowych absolwentów i ich opinii o ukończonych

Bardziej szczegółowo

Miejsce w dokumencie Dotychczasowy zapis (jest) Powinno być s. 32 IV.1.14. Planowane działania: a) badanie możliwości godzenia ról rodzinnych z rolami

Miejsce w dokumencie Dotychczasowy zapis (jest) Powinno być s. 32 IV.1.14. Planowane działania: a) badanie możliwości godzenia ról rodzinnych z rolami Errata do Planu działania na lata 2007-2008 dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna (sprostowanie treści dokumentu w związku z pomyłką techniczną polegającą na zamianie opisu działań pomiędzy

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA WYSTAWCÓW. 22 października 2015 Wydział Zarządzania UŁ

OFERTA DLA WYSTAWCÓW. 22 października 2015 Wydział Zarządzania UŁ OFERTA DLA WYSTAWCÓW 22 października 2015 Wydział Zarządzania UŁ IDEA IDEA Uniwersyteckie Targi Pracy to coroczna inicjatywa, która łączy studentów i absolwentów z pracodawcami. Bezpośrednie spotkanie

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Akademii Górniczo Hutniczej Rocznik 2008. Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej

Losy zawodowe absolwentów Akademii Górniczo Hutniczej Rocznik 2008. Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów Akademii Górniczo Hutniczej Rocznik 2008 Centrum Karier Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie jest działem w Pionie Prorektora ds. Współpracy i Rozwoju, który

Bardziej szczegółowo

Administracja rektorska

Administracja rektorska 2014-09-25 Administracja rektorska Administracja Rektorska Dyrektor Finansowy adres: ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź tel.: 42 631 20 17, fax: 42 636 50 43 e-mail: jadwiga.machnicka@p.lodz.pl 1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie (I stopień), praktyczny profil kształcenia. Celem studiów na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena

Bardziej szczegółowo

Internet PR w praktyce Urszula Kandefer Łukasz Zawadowski Internet + PR = Internet PR Znaczenie Internetu do kreowania wizerunku Internet podstawowe źródło informacji Wzrost znaczenia internetu rozwój

Bardziej szczegółowo

Misja i Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Misja i Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego 2011 Misja i Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego Dokument zatwierdzony przez Radę Wydziału Fizyki UW w dniu 29 listopada 2011r. Warszawa, 2011-11-29 Misja i Strategia Rozwoju Wydziału

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Współczesna szkoła wyższa czyli jaka?

Współczesna szkoła wyższa czyli jaka? 1 Współczesna szkoła wyższa czyli jaka? - autonomiczna - urynkowiona - posiadająca misję, strategię rozwoju, procesy, plany działania. - otwarta na świat Czyli przedsiębiorstwo konkurencyjnego biznesu?

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewnienia Jako ci Kształcenia Wst

Uczelniany System Zapewnienia Jako ci Kształcenia Wst Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia Wstęp Obowiązek zapewnienia, monitorowania i ciągłego podnoszenia jakości kształcenia nakłada na wszystkie uczelnie Deklaracja Bolońska. Model kształcenia

Bardziej szczegółowo

Strategia Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020

Strategia Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020 Strategia Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Lata 2012-2020 1 Dokument został przygotowany przez zespół WCh w składzie: Prof. dr hab. Edward Szłyk Dr hab. Wojciech Kujawski, prof.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU (umowa nr UDA-POKL.04.01.02-00-271/12-00) pt. Kształcenie kadr dla innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy w zakresie agrochemii, chemii 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Strategia średniookresowa Uniwersytetu Warszawskiego na lata 2014-2018

Strategia średniookresowa Uniwersytetu Warszawskiego na lata 2014-2018 Strategia średniookresowa Uniwersytetu Warszawskiego na lata 2014-2018 1. CEL 1: OSIĄGNIĘCIE WYSOKIEJ SPRAWNOŚCI ORGANIZACYJNEJ, LEPSZE WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU LUDZKIEGO I POGŁĘBIENIE WIĘZI Z UCZELNIĄ

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą

Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą Załącznik do Uchwały nr 188/2012 Senatu UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia. Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

Konkursy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - współpraca przemysłu i sektora nauki

Konkursy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - współpraca przemysłu i sektora nauki Konkursy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - współpraca przemysłu i sektora nauki Katarzyna Pasik-Król Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej Program Operacyjny Wiedza Edukacja

Bardziej szczegółowo

KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych

KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych Komisja ds. Jakości Kształcenia Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia jest organem doradczym i opiniodawczym

Bardziej szczegółowo

Prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz

Prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz Prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz TREŚĆ PREZENTACJI Rola Rektora Strategia rozwoju uczelni Studia i studenci Badania naukowe Polityka rozwoju kadry Infrastruktura dydaktyczna i naukowa uczelni Relacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Załącznik do uchwały nr 463 Senatu UZ z 29.04.2015r. REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO 1. Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 37/o/06/2007. Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia w Politechnice Krakowskiej

Załącznik do uchwały nr 37/o/06/2007. Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia w Politechnice Krakowskiej Załącznik do uchwały nr 37/o/06/2007 Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia w Politechnice Krakowskiej W trosce o stałe podnoszenie jakości kształcenia czynnika warunkującego dalszy rozwój oraz

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA

STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Wydział Ekonomiczny STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA 2011-2016 Radom, wrzesień 2011 (aktualizacja styczeń 2013) 1. Misja

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU Wydziału Nauk o Zdrowiu na lata 2013-2020

STRATEGIA ROZWOJU Wydziału Nauk o Zdrowiu na lata 2013-2020 STRATEGIA ROZWOJU Wydziału Nauk o Zdrowiu na lata 2013-2020 Strategia przyjęta przez Radę Wydziału Nauk o Zdrowiu /Uchwała nr 318/2012/2013 z dnia 15 stycznia 2013r./ Bielsko-Biała 2013 1 Spis treści 1.UWAGI

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 24.06.2014 r. Katowice Koncentracja tematyczna - EFS 8.5

Bardziej szczegółowo

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych. Misja, Wizja, Strategia na lata 2014 2018

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych. Misja, Wizja, Strategia na lata 2014 2018 Polska Rada Organizacji Młodzieżowych Misja, Wizja, Strategia na lata 2014 2018 Misja PROM Wzmacnianie głosu i potencjału młodych ludzi i organizacji młodzieżowych poprzez rzecznictwo ich interesów oraz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3/2007/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 22 marca 2007 roku

Uchwała Nr 3/2007/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 22 marca 2007 roku Uchwała Nr 3/2007/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie określenia warunków i trybu kierowania za granicę pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Lubelskiej w

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA UCZELNI STRATEGIĄ JAKOŚCI. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna Prorektor ds. kształcenia i współpracy z zagranicą

STRATEGIA UCZELNI STRATEGIĄ JAKOŚCI. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna Prorektor ds. kształcenia i współpracy z zagranicą STRATEGIA UCZELNI STRATEGIĄ JAKOŚCI Katarzyna Szczepańska-Woszczyna Prorektor ds. kształcenia i współpracy z zagranicą kszczepanska@wsb.edu.pl STRATEGICZNE OBSZARY ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY BIZNESU W DĄBROWIE

Bardziej szczegółowo

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 ZAKRES NOWELIZACJI USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Maria Tomaszewska Akademia Leona Koźmińskiego 16 grudnia 2010 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE Załącznik do uchwały Senatu WSEI nr 5 z dnia 27.09.2006r. REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Akademicki

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Komunikacja medialna i wizerunkowa. Wydział Zamiejscowy Wydział Społeczno- Ekonomiczny w Gorzowie Wlkp.

Nazwa kierunku Komunikacja medialna i wizerunkowa. Wydział Zamiejscowy Wydział Społeczno- Ekonomiczny w Gorzowie Wlkp. Nazwa kierunku Komunikacja medialna i wizerunkowa Tryb studiów stacjonarny Profil studiów praktyczny Wydział Zamiejscowy Wydział Społeczno- Ekonomiczny w Gorzowie Wlkp. Opis kierunku Absolwent kierunku

Bardziej szczegółowo

Fundusze Strukturalne

Fundusze Strukturalne Fundusze Strukturalne 2014-2020 Całkowita alokacja dla Polski w ramach polityki spójności na lata 2014-2020 Źródło: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020 2 Propozycja podziału Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO I. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dn.21.05.2001 w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół Ustawa z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

Kształcenie zawodowe i ustawiczne w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 4 kwietnia 2013

Kształcenie zawodowe i ustawiczne w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 4 kwietnia 2013 Kształcenie zawodowe i ustawiczne w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 4 kwietnia 2013 Modernizacja kształcenia zawodowego Cele wdrażanej zmiany: poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA RAP.272.118.2013 Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Postępowanie pn.: Przygotowanie i przeprowadzenie II kampanii promocyjno-upowszechniającej w Internecie i prasie, realizowane w ramach

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU

STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU 4.1.1. Cel operacyjny: Przygotowanie i wdrożenie programów nauczania opartych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU GÓRNICTWA I GEOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA 2012-2020

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU GÓRNICTWA I GEOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA 2012-2020 STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU GÓRNICTWA I GEOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA 2012-2020 Gliwice, luty 2012 r. 1 Wprowadzenie Strategia Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej na lata 2012-2020

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne nr 4/IX/2016 z realizacji działań strategicznych Strategii Rozwoju PWSZ w Koninie na lata

Sprawozdanie roczne nr 4/IX/2016 z realizacji działań strategicznych Strategii Rozwoju PWSZ w Koninie na lata Załącznik do Uchwały Nr 103/VI/IX/2016 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 13 września 2016 r. Sprawozdanie roczne nr 4/IX/2016 z realizacji działań strategicznych Strategii Rozwoju PWSZ w Koninie na lata 2012

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE R-46/2012

ZARZĄDZENIE R-46/2012 ZARZĄDZENIE R-46/202 Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 3 września 202 r. w sprawie: powołania Biura Rektora Politechniki Radomskiej. Na podstawie: - art. 66 ust. 2 pkt 4)

Bardziej szczegółowo

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy.

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy. Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU www.innowatorzy.net Patronat Honorowy: IDEA PROGRAMU Główną ideą inicjatywy jest

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością Kształcenia. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

System Zarządzania Jakością Kształcenia. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Załącznik do Uchwały nr 12/2015 Senatu WUM z dnia 23 lutego 2015 r. System Zarządzania Jakością Kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogólne ramy instytucjonalne Wydanie: II Obowiązuje od:

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013 Edukacja dorosłych Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. wcześniejsze programy Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES KOMPETENCJI ORGANÓW KOLEGIALNYCH

ZAKRES KOMPETENCJI ORGANÓW KOLEGIALNYCH Załącznik 2A ZAKRES KOMPETENCJI ORGANÓW KOLEGIALNYCH Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydanie 2 Dokument przyjęty uchwałą Rady Wydziału z dnia 24.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

MISJA, WIZJA I STRATEGIA NA LATA 2012-2022

MISJA, WIZJA I STRATEGIA NA LATA 2012-2022 MISJA, WIZJA I STRATEGIA NA LATA 2012-2022 WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE I. MISJA 1. Wydział Zarządzania WSEiZ w Warszawie kieruje ofertę kształcenia do osób, pragnących

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące:

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące: PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) SPECJALNOŚĆ: public relations FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : II stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Uchwała Nr 23/2012/13 Rady Wydziału Edukacyjno Filozoficznego Akademii Pomorskiej w Słupsku Z dnia 03 lipca 2013 r. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII

Bardziej szczegółowo

O ERA R C A Y C J Y NE N

O ERA R C A Y C J Y NE N NOWE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 WYSOKOŚĆ ALOKACJI DLA POLSKI PROGRAMY KRAJOWE PROGRAMY REGIONALE CO NOWEGO? Większa decentralizacja zarządzania funduszami: 60% środków EFRR I 75% EFS będzie zarządzana

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU 151 KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU Nazwa programu: Kulturalny Poznań nr programu: 7 Kontynuacja Planu Rozwoju Miasta Poznania Cele strategiczne: Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury,

Bardziej szczegółowo

Oferta dla III sektora

Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

EPALE. Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie

EPALE. Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie Korzyści z rejestracji na platformie: Dostęp do aktualnych informacji o najważniejszych wydarzeniach, osiągnięciach i trendach w sektorze

Bardziej szczegółowo

Kierunki działań w obszarze szkolnictwa zawodowego w Małopolsce. Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Kierunki działań w obszarze szkolnictwa zawodowego w Małopolsce. Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Kierunki działań w obszarze szkolnictwa zawodowego w Małopolsce Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wsparcie edukacji w perspektywie finansowej 2015 r. 2020 r. PROGRAM STRATEGICZNY KAPITAŁ

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu

Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu na lata 2016 2022 I Wstęp Dokument ten, wraz z wszystkimi celami i zadaniami w nim sformułowanymi, jest spójny ze strategią Rozwoju Gminy Zbąszyń na

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA 2012-2020

STRATEGIA KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA 2012-2020 1 STRATEGIA KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA 2012-2020 2 Gliwice, listopad 2012 Wprowadzenie Strategia Kolegium Języków Obcych Politechniki Śląskiej na lata 2012-2020 została opracowana

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Economics and IT Applications (studia w języku angielskim) Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Nazwa kierunku Economics and IT Applications (studia w języku angielskim) Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Nazwa kierunku Economics and IT Applications (studia w języku angielskim) Tryb studiów stacjonarne Profil studiów ogólnoakademicki Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Opis kierunku Economics

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie środków europejskich - kształcenie zawodowe i ustawiczne

Wykorzystanie środków europejskich - kształcenie zawodowe i ustawiczne Wykorzystanie środków europejskich - kształcenie zawodowe i ustawiczne Priorytety Jaka jest struktura na poziomie szkolnictwa centralnym zawodowego (PO WER) 1. Strategiczna współpraca z partnerami społecznymi

Bardziej szczegółowo

7. KARTY STRATEGICZNE

7. KARTY STRATEGICZNE 7. KARTY STRATEGICZNE LEGENDA Dz Dziekan PDzKS Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów PDzNiWG - Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką WK ds. WSZJK Wydziałowa Komisja ds. Wewnętrznego Systemu Zapewniania

Bardziej szczegółowo

NOWE PROGRAMY KWIECIEŃ 2015, KRAKÓW

NOWE PROGRAMY KWIECIEŃ 2015, KRAKÓW NOWE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 KWIECIEŃ 2015, KRAKÓW Zamiast wstępu https://www.youtube.com/watch?v=rbz3lhgl UlU Fundusze Europejskie 2014-2020 - informacje ogólne Na lata 2014-2020 Polska otrzymała

Bardziej szczegółowo

Campus Recruitment października Rekrutacja w nowej formule. Politechnika Wrocławska, Budynek C-13, Wybrzeże Wyspiańskiego 23/25

Campus Recruitment października Rekrutacja w nowej formule. Politechnika Wrocławska, Budynek C-13, Wybrzeże Wyspiańskiego 23/25 Campus Recruitment Rekrutacja w nowej formule 18-19 października 2016 Politechnika Wrocławska, Budynek C-13, Wybrzeże Wyspiańskiego 23/25 CAMPUS RECRUITMENT to: Proces nie ogranicza się tylko do jednodniowego

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANONIMOWEGO BADANIA INTERNETOWEGO CAWI Z UDZIAŁEM

KWESTIONARIUSZ ANONIMOWEGO BADANIA INTERNETOWEGO CAWI Z UDZIAŁEM ZAŁĄCZNIK NR 2.1 KWESTIONARIUSZ ANONIMOWEGO BADANIA INTERNETOWEGO CAWI Z UDZIAŁEM STUDENTÓW 1. Jak ocenia Pan(i) relacje z uczelnią, na której Pan(i) studiuje? Bardzo dobrze - jestem aktywnie zaangażowany(a)

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 106/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 września 2015 roku

Zarządzenie nr 106/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 września 2015 roku Zarządzenie nr 106/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 września 2015 roku w sprawie przekształcenia Biura Informacji Promocji i Rekrutacji w Biuro Informacji i Promocji oraz

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych.

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych. program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020 2007 r. 2014 r. Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r.

Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r. Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie określenia warunków i trybu kierowania za granicę pracowników i studentów Politechniki Lubelskiej w celach naukowych, dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

Program Ambasador Tesco

Program Ambasador Tesco Program Ambasador Tesco SPIS TREŚci Kim jesteśmy?....................................... 3 Czym jest Program Ambasador Tesco?............ 4 Kogo szukamy?...................................... 5 Twoje zadania

Bardziej szczegółowo