Aukcja 800 MHz - aspekty ekonomiczne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aukcja 800 MHz - aspekty ekonomiczne"

Transkrypt

1 Aukcja 800 MHz - aspekty ekonomiczne Warszawa Maj 2014

2 Spis treści Wprowadzenie Uwarunkowania rozwoju Internetu mobilnego w Polsce Trendy rynkowe Europejska Agenda Cyfrowa i Narodowy Plan Szerokopasmowy Przewaga częstotliwości z zakresu 800 MHz nad innymi zakresami Aukcja na pasmo 800 MHz Scenariusz negatywny (2x20+2x10 lub 2x20+2x5+2x5) Koncepcja wspólnej sieci Rekomendacje zmian prawnych Podsumowanie

3 Wprowadzenie Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową prezentuje raport dotyczący planowanego podziału częstotliwości pasma 800 MHz w sektorze telefonii komórkowej pomiędzy działających na rynku operatorów. W raporcie poruszone zostały zarówno najważniejsze aspekty prawne związane z planowanym rozdziałem częstotliwości w drodze aukcji, jak i przedstawiona została ocena skutków ekonomicznych (rynkowych) rozdziału częstotliwości w zależności od wybranej przez regulatora metody przeprowadzenia tego procesu. W ostatniej części raportu znalazły się rekomendacje IBnGR dotyczące najbardziej efektywnego sposobu przydziału częstotliwości. Nowoczesna gospodarka w XXI wieku to gospodarka oparta na informacji. Szybki dostęp do informacji i szybki przepływ informacji są obecnie najważniejszymi czynnikami tworzenia przewag konkurencyjnych krajów i wzrostu gospodarczego. W obszarze tym kluczową rolę odgrywa sektor telekomunikacyjny. Efektywność sektora telekomunikacyjnego, mierzona między innymi powszechnością dostępu do Internetu, jest więc dzisiaj ważnym czynnikiem warunkującym konkurencyjność gospodarki. Można więc powiedzieć, że rynek telekomunikacyjny jego sprawność i efektywność ma obecnie kluczowe znaczenie z punktu widzenia rozwoju społecznego i gospodarczego. Między innymi dlatego Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową podjął się przeprowadzenia analizy dotyczącej przyszłego kształtu rynku telekomunikacyjnego w Polsce, a konkretnie jednego z jego elementów, jakim jest dostęp do szybkiego mobilnego Internetu (LTE). W 2014 roku zapadną bowiem w Polsce decyzje, które na wiele lat ukształtują ten segment rynku telekomunikacyjnego i zdecydują o tym, czy będzie się on rozwijał na zasadach konkurencyjnych, gwarantujących możliwie największą efektywność ekonomiczną. W ocenie Instytutu, zaplanowany przez Urząd Komunikacji Elektronicznej sposób podziału częstotliwości 800 MHz nie zapewnia efektywnego wykorzystania tej częstotliwości i rodzi szereg zagrożeń dla konkurencji na rynku telekomunikacyjnym w najbliższej przyszłości. Proponowane obecnie rozwiązania nie są także optymalne z punktu widzenia realizacji przez Polskę założeń Europejskiej Agendy Cyfrowej oraz Narodowego Planu Szerokopasmowego. Obowiązująca obecnie koncepcja przydziału częstotliwości poprzez aukcję wymaga pewnych istotnych modyfikacji, bez których nie będzie możliwe zapewnienie efektywnego funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego w Polsce. 3

4 23,0% 27,4% 32,7% 33,3% 34,7% 35,2% 36,9% 39,7% 40,0% 41,1% 41,2% 43,6% 44,8% 44,9% 47,4% 52,1% 53,5% 54,1% 54,5% 61,5% 74,1% 76,0% 78,1% 82,4% 84,0% 97,6% 105,9% 107,1% Aukcja 800 MHz - aspekty ekonomiczne 1. Uwarunkowania rozwoju Internetu mobilnego w Polsce 1.1. Trendy rynkowe Mobilny dostęp do Internetu w Polsce jest usługą bardziej popularną, niż w innych krajach Unii Europejskiej. Wynika to z tego, że dostęp mobilny w Polsce jest traktowany jako substytucyjny wobec stałych łączy, a nie komplementarny względem nich. Z poniższego wykresu wynika, że pod względem wykorzystywania mobilnego dostępu do Internetu Polska z wynikiem 74,1 procent populacji, znacząco przekracza średnią unijną, która wynosi 54,5 procent 1. Wykres 1.1. Udział wszystkich aktywnych użytkowników mobilnego dostępu do Internetu w populacji, styczeń % 100% 80% 60% 40% 20% 0% HU RO PT BE LT MT SI BG LV DE SK FR EL CZ CY IT AT ES EU NL PL EE IE LU UK DK SE FI Źródło: https://ec.europa.eu/digital-agenda/node/782 W Raporcie o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce (za rok 2012) przygotowanym przez Urząd Komunikacji Elektronicznej wskazano, że ogólny wskaźnik nasycenia usługami dostępowymi w 2012 roku wyniósł 83,5 procent (w przeliczeniu na gospodarstwo domowe). Uwzględniając jednak podział na usługi stacjonarnego dostępu do internetu i dostępu mobilnego, zauważyć należy, iż w stosunku do roku 2011 wzrost w przypadku usług 1 4

5 mobilnych wyniósł 21 procent, podczas gdy usługi stacjonarne wzrosły o 8 procent. Ogółem spośród 2,7 miliona nowych użytkowników przybyłych w okresie , więcej niż połowa korzysta z modemów mobilnych. O ile w 2010 roku funkcjonowało 2,8 mln odbiorców usług w technologii mobilnej i 6,2 mln w technologii stacjonarnej, to w roku 2012 liczby te wynosiły odpowiednio 4,1 i 7,6 mln. Co więcej, korzystanie z modemów mobilnych stanowiło najbardziej popularną formę dostępu do internetu (blisko 35 procent wszystkich odbiorców usług dostępowych). W efekcie wskaźnik polskiej penetracji usług mobilnych wyróżnia się na tle państw członkowskich Unii Europejskiej, podczas gdy wskaźnik dotyczący usług stacjonarnego dostępu do internetu znajduje się znacząco poniżej średniej europejskiej. Spośród czterech największych uczestników rynku tylko jeden nie świadczy jeszcze usług w technologii LTE (T-Mobile), choć i ten operator zapowiada ich uruchomienie na połowę 2014 roku. Według danych za rok 2012, największy udział na rynku mobilnego dostępu do Internetu miał Polkomtel (27,4 procent), przy czym udział czwartego gracza (T-Mobile Polska) wyniósł 20,4 procent 2, co pokazuje stosunkowo niewielkie różnice udziałów pomiędzy poszczególnymi graczami rynkowymi. Wykres 1.2. Udziały operatorów w rynku mobilnego Internetu 30% 25% 20% 27,4% 24,9% 22,5% 20,3% 15% 10% 5% 4,9% 0% Polkomtel Orange P4 T-Mobile Inni Źródło: Raport Prezesa UKE o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2012 roku, Warszawa, czerwiec Raport Prezesa UKE o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2012 roku, Warszawa, czerwiec

6 1.2. Europejska Agenda Cyfrowa i Narodowy Plan Szerokopasmowy Europejska Agenda Cyfrowa (EAC) jest jednym z siedmiu projektów przewodnich strategii Europa Swym zakresem skupia się na osiągnięciu trwałych korzyści gospodarczych i społecznych dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych. 26 sierpnia 2010 roku w komunikacie Komisji Europejskiej przedstawiono cele i założenia EAC, zdefiniowane w siedmiu odrębnych filarach 3 : 1) Filar I Jednolity rynek cyfrowy; 2) Filar II Stworzenie skutecznej interoperacyjności produktów i usług informatycznych; 3) Filar III Zaufanie i bezpieczeństwo w zakresie korzystania z informacji cyfrowych; 4) Filar IV Szybki i bardzo szybki Internet; 5) Filar V Badania i innowacje; 6) Filar VI - Zwiększenie umiejętności wykorzystywania technologii cyfrowych i włączenia społecznego; 7) Filar VII Korzyści z technologii cyfrowej dla społeczeństwa UE. Wśród powyższych celów, kluczowy z punktu widzenia sektora usług telekomunikacyjnych jest filar IV zakładający budowę sieci szerokopasmowych umożliwiających szybki dostęp do Internetu. Komunikat KE precyzuje, że celem agendy cyfrowej jest: zapewnienie, aby do 2020 r. (i) wszyscy Europejczycy mieli dostęp do wiele szybszego internetu, o przepustowości przekraczającej 30 Mb/s i (ii) przynajmniej połowa europejskich gospodarstw domowych miała dostęp do połączeń o przepustowości przekraczającej 100 Mb/s 4. W styczniu 2014 roku Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ogłosiło dokument zatytułowany Narodowy Plan Szerokopasmowy 5. Dokument ten jest rozwinięciem zadań zawartych w Strategii Rozwoju Kraju 2020 przyjętej przez Radę Ministrów we wrześniu 2012 roku. Wśród głównych celów Narodowego Planu Szerokopasmowego wskazuje się: 1) szybki dostęp do globalnej sieci Internet; 2) bezpieczny i szybki dostęp do elektronicznych usług publicznych oraz sprawną komunikację między instytucjami publicznymi, obywatelami i biznesem; 3) rozwój społeczeństwa cyfrowego; 4) rozwój nowoczesnej edukacji; 5) rozwój badań i innowacji; 6) tworzenie jednolitego rynku cyfrowego 3 Szczegółowe informacje na temat agendy cyfrowej i jej wykonania są dostępne na stronie: https://ec.europa.eu/digital-agenda/ https://mac.gov.pl/files/narodowy_plan_szerokopasmowy_-_ _przyjety_przez_rm.pdf 6

7 Narodowy Plan Szerokopasmowy wskazuje na możliwość realizacji celów EAC z wykorzystaniem kilku technologii obejmujących technologie przewodowe (FTTx, VDSL, HFC) oraz technologii bezprzewodowych (LTE oraz HSPA), a koszty realizacji agendy cyfrowej szacuje na poziomie pomiędzy 17,3 mld złotych (przy realizacji agendy cyfrowej w różnych technologiach), a 42 mld złotych (przy realizacji w technologii FTTH, czyli z użyciem światłowodów. Jednocześnie finansowanie realizacji tych celów, w kwocie 21,1-31,7 mld złotych, ma pochodzić ze środków unijnych (5,1-8,7 mld złotych), ze środków otwartych funduszy emerytalnych (7-10 mld złotych), z programu Inwestycje Polskie (1 mld zł) oraz ze środków prywatnych (8-12 mld złotych) 6. Narodowy Plan Szerokopasmowy zakłada bardzo ambitne cele, których realizacja pozwoli Polsce zrealizować założenia Europejskiej Agendy Cyfrowej. Niemniej jednak wydaje się, że ze względu na opóźnienia w rozwoju szybkiego Internetu oraz ograniczone możliwości inwestycyjne państwa, pełna realizacja planu będzie stanowić prawdziwe wyzwanie. Wykres 1.3. Usługa dostępu do sieci Internet z podziałem na prędkości dostępu w sieciach stacjonarnych w Polsce >=30 Mbps, <100 Mbps 6% >=100 Mbps 1% >=144 Kbps, <2 Mbps 22% >=10 Mbps, <30 Mbps 24% Źródło: https://ec.europa.eu/digital-agenda/node/782. >=2 Mbps, <10 Mbps 47% Przede wszystkim należy zauważyć, że szybkość dostępu do Internetu w sieciach stacjonarnych w Polsce odbiega znacząco od wymogów unijnych (dane z 2012 roku) 6 Narodowy Plan Szerokopasmowy, str 54 https://mac.gov.pl/files/narodowy_plan_szerokopasmowy_-_ _przyjety_przez_rm.pdf 7

8 93 procent rynku stanowią usługi o przepływności mniejszej niż 30 Mbit/s. Usługi o przepływności przekraczającej 30 Mbit/s stanowiły 5,9 procent rynku, a o przepływności 100 Mbit/s zaledwie 1 procent. Dalsza analiza danych pokazuje, iż to nie szybkość dostępu w sieci stacjonarnej stanowi najważniejszy problem dla realizacji Europejskiej Agendy Cyfrowej. Jak pokazuje roboczy raport KE z 18 lutego 2013 roku, na koniec 2011 roku 9,1 miliona gospodarstw w UE nie znajdowało się w zasięgu żadnej ze standardowych technologii dostępu szerokopasmowego, z czego ponad 90 procent domostw znajdowało się w obszarach wiejskich. Niestety raport KE precyzuje, iż większość domostw pozbawionych dostępu do sieci Internet znajduje się w Polsce 7. Ponad 3,7 mln gospodarstw domowych w Polsce jest wykluczonych cyfrowo i znajduje się poza zasięgiem sieci szerokopasmowych. Wykres 1.4. Liczba gospodarstw domowych w UE pozbawiona dostępu do Internetu Rest 14% CZ 3% HU 3% BG 2% IT 4% PL 41% ES 6% RO 7% DE 20% Źródło: Raport KE Broadband lines in the EU: situation at 1 July 2012 W konsekwencji główny problem i wyzwanie jakie stoi przed Polską jest zapewnienie dostępu do Internetu dla gospodarstw domowych, które znajdują się całkowicie poza zasięgiem działających sieci telekomunikacyjnych. Jednym z głównych powodów takiego stanu jest niekorzystna z tego punktu widzenia struktura geograficzna ludności Polski i jej 7 Raport KE Broadband lines in the EU: situation at 1 July 2012, s

9 duże rozdrobnienie, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Skutkuje to brakiem ekonomicznej opłacalności budowy przewodowej sieci dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Oznacza to jednak również, iż w najbliższej perspektywie nie wydaje się realne zrealizowanie na tych obszarach inwestycji ze środków prywatnych. Oczywiście należy zakładać, iż część tych gospodarstw znajdzie się w zasięgu sieci szerokopasmowych na skutek realizacji programów operacyjnych prowadzonych z wykorzystaniem środków unijnych. Analizując jednak stopień absorpcji środków unijnych z programów operacyjnych na lata można wskazać, iż jest on daleki od potencjału jaki te programy stwarzały. Z danych MAiC z listopada 2013 r. wynika, że na 26 tysięcy kilometrów planowanych sieci szerokopasmowych powstało zaledwie 2,24 tys. km, czyli zaledwie 8,62 procent zakładanej sieci. W konsekwencji istnieje ryzyko, iż wszystkie zakładane w poprzedniej perspektywie finansowej środki nie zostaną wykorzystane, co z kolei może oznaczać, że poziom dofinansowania z UE na sieci szerokopasmowe z nowej perspektywy finansowej będzie niższy. W konsekwencji takiego scenariusza udział środków publicznych w realizacji agendy cyfrowej może być znacznie niższy niż zakładany w Narodowym Planie Szerokopasmowym. Reasumując, realizacja Europejskiej Agendy Cyfrowej w Polsce jest daleka od wykonania, a jednocześnie trudno uznać, że realizowane i zakładane działania zarówno państwa, jak i inwestorów prywatnych pozwolą osiągnąć wymóg zapewnienia usług o przepływności 30 Mbit/s dla wszystkich obywateli oraz 100 Mbit/s dla co najmniej 50 procent. Poniższy rysunek przedstawia poziom szybkości oferowany w sieciach stacjonarnych w UE. Wynika z niego, że realizacja celów Agendy Cyfrowej jest odległa we wszystkich krajach UE. 9

10 Wykres 1.5. Szybkość dostępu do sieci Internet w krajach UE według wymogów EAC 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% BE BG CZ DK DE EE EL ES FR IE IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK EU Powyżej 144 Kbps i poniżej 30 Mbps pomiędzy 30 Mbps a 100 Mbps 100 Mbps i więcej Źródło: Raport KE Broadband lines in the EU: situation at 1 July

11 1.3. Przewaga częstotliwości z zakresu 800 MHz nad innymi zakresami Usługi mobilnego dostępu do sieci internetowej mogą być świadczone z wykorzystaniem różnych zakresów częstotliwości. Najpopularniejszymi zasobami częstotliwości wykorzystywanymi do tego celu w sieciach ruchomych są zakresy 900 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz oraz 2,6 GHz. Najatrakcyjniejszym pasmem jest jednak zakres 800 MHz, który wymaga relatywnie niższych nakładów inwestycyjnych dzięki możliwości rzadszego lokowania stacji bazowych. W poniższej tabeli przedstawiono zakresy poszczególnych zasobów oraz technologie możliwe do wykorzystania w każdym z nich. Tabela 1.1. Częstotliwości wykorzystywane do świadczenia usług dostępu do sieci Internet w sieciach ruchomych Pasmo (MHz) Zasób pasma dla FDD Technologie możliwe do wykorzystania w danym paśmie Czy pasmo zostało rozdysponowane 2 x 30 2 x 35 2 x 75 2 x 60 2 x 70 3G/UMTS/ HSPA 4G/LTE i WiMax częściowo (1/6) Źródło: Opracowanie własne 2G/GSM 3G/UMTS/ HSPA 4G/LTE i WiMax 2G/GSM 4G/LTE i WiMax 3G/UMTS/ HSPA 4G/LTE i WiMax 3G/UMTS/ HSPA 4G/LTE i WiMax w całości w całości w całości nie Jak wynika z powyższej tabeli większość częstotliwości przeznaczonych dla ruchomych publicznych sieci telekomunikacyjnych została już rozdysponowana na rzecz firm telekomunikacyjnych. Do rozdysponowania pozostały jedynie częstotliwości z zakresu tzw. dywidendy cyfrowej, czyli zasoby częstotliwości uwolnione na skutek wyłączenia telewizji analogowej, co w Polsce miało miejsce w lipcu 2013 roku, oraz zasoby z zakresu 2600 MHz. Powstałe w ten sposób zasoby zostały uwolnione dla potrzeb usług świadczonych w sieciach ruchomych, co pozwoliło wykorzystać te zasoby dla usług świadczonych w technologii LTE. Kluczowe znaczenie związane z wykorzystaniem pasma 800 MHz dla usług mobilnego Internetu wiążą się przede wszystkim z zasięgiem stacji bazowych pracujących w tym paśmie. Im niższy zakres częstotliwości tym rozprzestrzenianie się fal radiowych jest lepsze, zaś zasięg stacji bazowych większy. 11

12 Wykres 1.6. Zasięg stacji bazowych w kilometrach 8 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0, MHz 900 MHz 1800 MHz 2100 MHz 2600 MHz Obszar zurbanizowany Obszar podmiejski Obszar wiejski Źródło: PA Consulting Group, Study on comparability of frequency bands in different business models. W paśmie 800 MHz zasięg stacji bazowych jest znacznie lepszy aniżeli zasięg dla innego rodzaju pasma (przy czym różnice dla pasma powyżej 1 GHz są niewielkie, a rosną dla pasma poniżej 1 GHz). Oznacza to, iż przy takiej samej liczbie stacji bazowych, operator wykorzystujący pasmo 800 MHz będzie posiadał najlepszy zasięg swojej sieci. Zważywszy na koszty budowy stacji bazowych, oznacza to także, iż operator ten osiągnie najlepszy zasięg i poniesie najniższe koszty. Co więcej, w przypadku klientów korzystanie z częstotliwości w paśmie 800 MHz pozwala im także na osiągnięcie lepszych parametrów usługi wewnątrz budynków, co jest związane z lepszym wnikaniem fal radiowych z tego zakresu do budynków. W efekcie koszty budowy sieci w paśmie powyżej 1800 i 2100 MHz są znacznie wyższe ze względu na liczbę stacji bazowych, jakie niezbędne są dla uzyskania takiego samego zasięgu swojej sieci, jaki zagwarantuje taka sama liczba stacji bazowych działająca w oparciu o pasmo 800 i 900 MHz. 8 Wykres obrazuje potencjalny maksymalny zasięg stacji bazowych według modelu Hata, na podstawie raportu PA Consulting Group, Study on comparability of frequency bands in different business models. 12

13 Poniższa tabela pokazuje różnicę w liczbie użytkowanych stacji bazowych dla uzyskania takiego samego zasięgu sieci, jak sieć zrealizowana w paśmie 800 MHz. Tabela 1.2. Porównanie liczby stacji bazowych w poszczególnych pasmach dla osiągnięcia takiego samego zasięgu sieci. Multiplikacja liczby stacji 800 MHz 900 MHz 1800 MHz 2100 MHz 2600 MHz bazowych w stosunku do pasma 800 MHz Obszary zurbanizowane 1,0 x 1,2 x 5,9 x 7,9 x 10,9 Obszary podmiejskie 1,0 x 1,1 x 14,7 x 19,7 x 27,4 Obszary wiejskie 1,0 x 1,1 x 1,9 x 2,2 x 2,4 Ogólne koszty 1,0 x 1,2 x 8,4 x 11,18 x 15,4 Źródło: Dane na podstawie raportu PA Consulting Group, Study on comparability of frequency bands in different business models. Zakładając budowę dwóch sieci z których jedna wykorzystuje pasmo 800 MHz, a druga pasmo 1800 MHz, operator wykorzystujący pasmo 1800 MHz musiałby liczyć się z koniecznością poniesienia ośmiokrotnie wyższego kosztu dla osiągnięcia takiego samego zasięgu sieci, jak sieć wybudowana w paśmie 800 MHz. Technologia LTE pozwala łączyć pasmo w celu uzyskania ciągłych bloków o pojemności 1,4 MHz, 3 MHz, 5 MHz, 10 MHz oraz 20 MHz. W konsekwencji parametry usług świadczonych w sieciach o pojemności 2 x 5 MHz (1 blok) oraz 2 x 20 MHz (4 bloki) będą się znacząco różnić, co pokazano w tabeli 1.3. Tabela 1.3. Warunki świadczenia usług w sieci w zależności od posiadanego pasma. Parametr Sieć 2 x 5 MHz Sieć 2 x 20 MHz Technologia LTE LTE Advanced Maksymalna szybkość dla użytkownika 35 Mbit/s 150 Mbit/s Możliwa maksymalna szybkość przy 50 klientach korzystających z danej komórki 0,7 Mbit/s 3 Mbit/s Możliwość broadcastingu Nie Tak Źródło: Opracowanie własne Jak widać z powyższej tabeli jakość usług świadczonych w obu tych sieciach znacząco się różni, a wyłączną przyczyną tego stanu jest wielkość zasobów pasma posiadanych przez dane podmioty. 13

14 2. Aukcja na pasmo 800 MHz Działania związane z gospodarką częstotliwościami stanowiącymi szczególne dobro publiczne o ograniczonych zasobach, wymagają dokładnej analizy. Planowana w Polsce aukcja częstotliwości, obejmująca zakres 800 MHz i 2600 MHz to prawdopodobnie ostatnia możliwość wykorzystania technologii bezprzewodowych do realizacji celów EAC 9. Z uwagi na szczególny charakter częstotliwości, stosowne przepisy prawa wymagają, by ich przyznawanie następowało z uwzględnieniem kryteriów przejrzystości, obiektywizmu, niedyskryminacji i proporcjonalności. Jak wspomniano w poprzednim rozdziale pozostałe częstotliwości służące do świadczenia usług szeroko rozumianej telefonii komórkowej tj. w zakresach 900, 1800 i 2100 MHz zostały już rozdysponowane. Niedostosowanie polskiego prawa do specyfikacji aukcji Zasadnicza przewaga aukcji na przetargiem polega na stopniowym odkrywaniu w trakcie procesu aukcyjnego rzeczywistej rynkowej ceny licytowanego dobra, w tym przypadku rynkowej wartości bloków pasma z zakresu 800 MHz. Składane przez uczestników aukcji oferty muszą być jednak wiążące, gdyż w przeciwnym wypadku oferenci będą mogli składać oferty spekulacyjne, czyli takie, które nie będą prowadziły do uzyskania przez nich rzeczywistego prawa do dysponowania pasmem, a jedynie do podbicia cen oferowanych przez innych uczestników. W polskim prawie nie ma obecnie regulacji, która by zapobiegła takiemu scenariuszowi. Uczestnik aukcji, który wylicytuje jeden lub dwa bloki, w praktyce bez żadnych dotkliwych konsekwencji, będzie mógł zrezygnować z prawa do nich, jeśli uzna, że zaoferowana przez niego kwota jest jednak zbyt wysoka. Podobna sytuacja miała miejsce w Czechach gdzie aukcja na częstotliwości z zakresów 800 MHz, 1800 MHz i 2,6 GHz nie została rozstrzygnięta, gdyż jej uczestnicy w nieskończoność podbijali ceny do poziomów znacznie przekraczających rynkową wartość licytowanych bloków. Organizator aukcji, czyli Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej nie ma także możliwości zabezpieczenia się przed takimi sytuacjami poprzez uprzednią weryfikację wiarygodności oferentów, bądź zniechęcenie nierzetelnych uczestników do udziału w aukcji. Przewidziane przepisami wadium jest bowiem zbyt niskie w relacji do wartości rynkowej oferowanych bloków częstotliwości. Ponadto przewidziany zasadami aukcji depozyt jest zwracany w każdym przypadku, nawet gdy uczestnik wycofuje złożoną ofertę lub rezygnuje z wygranego bloku częstotliwości przed formalnym jego objęciem. Jednocześnie pojawiają się opinie, że zastosowanie instytucji depozytu nie ma właściwego umocowania prawnego, co 9 Obecnie nie jest znane przeznaczenie częstotliwości z tak zwanej drugiej dywidendy cyfrowej w paśmie MHz. 14

15 dodatkowo może skutkować koniecznością wycofania tego instrumentu z dokumentacji aukcyjnej 10. Powyższe ułomności aukcji na bloki częstotliwości z zakresu pasma 800 MHz powodują, że aukcja może okazać się nieefektywna. Brak odpowiednich zabezpieczeń może doprowadzić do zachowań spekulacyjnych części uczestników, co w rezultacie spowoduje nierozstrzygnięcie aukcji. Powtórzenie całego procesu rozdysponowania bloków oznaczałoby opóźnienie rozwoju rynku telekomunikacyjnego na czym straciłaby cała gospodarka. Brak ograniczeń w zakresie wtórnego obrotu częstotliwościami Kolejną słabością dokumentacji aukcyjnej jest brak ograniczeń w zakresie wtórnego obrotu częstotliwościami, mogący skutkować pozyskaniem przez określone podmioty zasobu częstotliwości wyłącznie w celu wtórnego ich wykorzystania we współpracy z operatorem infrastrukturalnym, z którym danym podmiot zadeklaruje współpracę. Oznacza to, że możliwa jest sytuacja w której łączny blok 2x20 MHz zostanie wylicytowany przez operatora oraz współpracujący z nim podmiot, co pozwoliłoby temu operatorowi zgromadzić 80 procent zasobów przewidzianych w aukcji i samodzielnie świadczyć usługi w technologii LTE Advanced uzyskując trwałą przewagę konkurencyjną nad pozostałymi operatorami. W Polsce możliwa jest sprzedaż częstotliwości. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej podejmuje w takim wypadku decyzję o zmianie rezerwacji lub zakazaniu wykorzystywania częstotliwości przez podmiot nabywający, na przykład gdy wykorzystywanie tych częstotliwości przez ten podmiot mogłoby doprowadzić do zakłócenia konkurencji, w szczególności poprzez nadmierną koncentrację częstotliwości w rękach jednego podmiotu gospodarczego. Zapewnienie równych warunków rozwoju Dokumentacja aukcyjna powinna również prowadzić do takiego podziału rynku, który będzie zapewniał równe warunki rozwoju wszystkim podmiotom, które będą oferować usługi w paśmie 800 MHz. Niezwykle istotna w tym względzie jest zależność między posiadanymi zakresami częstotliwości, a liczbą stacji bazowych jaka jest potrzebna do osiągnięcia określonej jakości usług. Z wykresu 2.1. wynika, że zwiększenie prędkości Internetu może być osiągnięte na dwa sposoby: a) poprzez zwiększenie ilości posiadanego ciągłego pasma, b) poprzez zwiększenie liczby stacji bazowych

16 Koszty zwiększenia przepustowości sieci są znacząco wyższe przy mniejszym zakresie posiadanego pasma. W przypadku zasobu 2x5 MHz linia (niebieska) jest niemal pionowa, co oznacza że rozbudowując sieć poprzez zwiększanie liczby stacji bazowych osiągnie się stosunkowo niewielki wzrost przepustowości. Wykres 2.1. Wpływ posiadanego pasma na liczbę stacji bazowych (oś Y) oraz jakość usług MHz 10 MHz 15 MHz 20 MHz Mbit/s 2 Mbit/s 4 Mbit/s 6 Mbit/s 8 Mbit/s 10 Mbit/s Źródło: Opracowanie własne Przy ciągłym zasobie 2x20 MHz linia jest bardziej płaska, co w praktyce oznacza, że możliwe jest znaczące zwiększenie przepustowości sieci przy niewielkiej rozbudowie stacji bazowych. Podmiot lub podmioty ze sobą współpracujące, które będą dysponowały tak dużą częścią pasma 800 MHz będą więc mogły przeznaczyć na budowę infrastruktury telekomunikacyjnej relatywnie mniej środków niż konkurenci, którzy będą dysponować dwoma blokami 2x5 MHZ lub jednym 2x10 MHz. Powyższa zależność pokazuje, jak ważny jest wpływ ilości posiadanych zasobów na jakość świadczonych usług, a co za tym idzie na konkurencję na rynku. Ważne więc jest aby dokumentacja aukcyjna zabezpieczała przed takim podziałem rynku, który mógłby prowadzić do negatywnych konsekwencji dla konkurencji, a tym samym i dla konsumentów. 16

17 Obecny kształt aukcji może oczywiście doprowadzić do sytuacji, w której rynek podzieli się na dwie sieci 2x15 MHz. Bardziej prawdopodobne są jednak scenariusze, niegwarantujące tak równomiernego rozkładu zasobów, jak na przykład 2x20+2x10 MHz, czy też 2x20+2x5+2x5 MHz. W obu sytuacjach pojawiłoby się ryzyko skumulowania przez niektóre współpracujące ze sobą podmioty zbyt dużej ilości bloków, co w rezultacie miałoby negatywne konsekwencje dla konkurencji rynkowej. Ekonomicznym skutkom takiego scenariusza został poświęcony rozdział 3. Powyższe ryzyko jest związane z tym, iż Prezes UKE w istocie bez jakichkolwiek ograniczeń dopuszcza współpracę pomiędzy operatorami zamierzającymi współdzielić pozyskane w aukcji zasoby. Nie nałożono bowiem żadnych skutecznych ograniczeń co do możliwości nabycia określonej ilości pasma na uczestników aukcji współpracujących ze sobą, lub deklarujących taką współpracę na przyszłość (np. w celu uzyskania sąsiadujących ze sobą bloków częstotliwości, co istotnie ułatwia ich współużytkowanie). Co więcej, szczegółowa analiza zapisanych w proponowanej dokumentacji ograniczeń współużytkowania częstotliwości i infrastruktury prowadzi do wniosku, że co prawda na poziomie wybranej lokalizacji ograniczone jest stosowanie współdzielenia MOCN (Multi-Operator Core Network) do efektywnie trzech bloków pasma 800 MHz, to już w skali kraju, oraz przez zastosowanie alternatywnego modelu współdzielenia sieci (MORAN), ograniczenie to da się bez trudu obejść. Tym samym decyzja Prezesa UKE o tak sformułowanych ograniczeniach mających teoretycznie zapobiegać monopolizacji rynku infrastruktury mobilnej wydaje się być wydana bez głębszej analizy aspektów związanych z konkurencyjnością rynku i interesem konsumentów. 17

18 3. Scenariusz negatywny (2x20+2x10 lub 2x20+2x5+2x5) Jak już zostało wskazane, charakterystyka właściwości częstotliwości radiowych wykorzystywanych do świadczenia usług mobilnego dostępu do sieci sprawia, że korzystne jest łączenie ich w jak największe bloki. Zgodnie z obecnie stosowaną technologią, blok 2x5 MHz pozwala na zaoferowanie prędkości około 40 Mb/s, podczas gdy sieć zbudowana na dwóch blokach 2x5 MHz przylegających do siebie, pozwala na uzyskanie prędkości 80 Mb/s. Ponadto, łączenie pasma poprawia pojemność sieci, czyli zwiększa liczbę użytkowników, którzy mogą z niej korzystać w tym samym czasie. Oczywiste jest więc, że modele współpracy, które zostaną wdrożone po aukcji w oparciu o nabyte w jej wyniku rezerwacje częstotliwości, wpływać będą zarówno na jakość usług oferowanych klientom, jak i na ogólny kształt tego segmentu rynku. Uwzględniając aktualny stan prawny, towarzyszące mu stanowisko Prezesa UKE oraz rzeczywistość rynkową (współpraca T-Mobile i Orange), nie można wykluczyć sytuacji w której dwaj operatorzy, z których każdy uzyska po dwa bloki 2x5 MHz, podejmą współpracę w zakresie wzajemnego wykorzystywania należących do nich przylegających bloków częstotliwości. W tym scenariuszu, podmioty takie będą w stanie stworzyć w praktyce wspólną sieć pozwalającą na prędkość transferu około 150 Mb/s. Pozostali dwaj uczestnicy rynku, z których każdy będzie posiadał jeden blok 2x5 MHz, w najlepszym razie decydując się na współpracę będą w stanie stworzyć sieć, w której transfer będzie dwukrotnie wolniejszy. Rynek podzielony będzie więc według schematu 2x20+2x10 (dwaj mniejsi operatorzy współpracują) lub 2x20+2x5+2x5 (dwaj mniejsi operatorzy nie współpracują). W ocenie Instytutu, powyższy wariant byłby niezwykle niekorzystny, zarówno z punktu widzenia klientów na rynku telekomunikacyjnym, jak i perspektyw rozwojowych całego polskiego rynku mobilnego Internetu. W wariancie tym, na rynku szybkiego mobilnego Internetu znajdowałyby się bowiem w praktyce dwa podmioty (dwie grupy współpracujących podmiotów), wśród których jeden miałby zdecydowanie bardziej uprzywilejowaną pozycję niż drugi. Uprzywilejowanie to byłoby warunkowane czynnikami technologicznymi, o których była mowa powyżej cztery bloki częstotliwości 2x5 MHz połączone w jedną sieć umożliwiają bowiem oferowanie klientom usługi dostępu do mobilnego Internetu na znacznie korzystniejszych warunkach niż dwa połączone bloki częstotliwości. Przewaga podmiotów dysponujących siecią złożoną z czterech bloków częstotliwości polegałaby przede wszystkim na możliwości oferowania klientom szybszego transferu. Szybkość transferu jest dla większości klientów mobilnego Internetu czynnikiem decydującym o wyborze dostawcy i głównym kryterium satysfakcji klientów ze świadczonych przez operatorów usług. Wskazują na to badania przeprowadzone przez brytyjski organ 18

19 regulacyjny OFCOM, według których szybkość dostępu do sieci jest najważniejszym kryterium decydującym o satysfakcji dla 34 procent klientów. Szybszy transfer umożliwia operatorom oferowanie większej liczby bardziej zróżnicowanych usług telekomunikacyjnych. Ponadto sieć zbudowana z czterech bloków częstotliwości ma większą pojemność, a zatem może z niej korzystać w tym samym czasie większa liczba użytkowników. Zmniejsza to ryzyko przeciążenia sieci i okresowego odcięcia części abonentów od dostępu do mobilnego Internetu. Sieć złożona z większej liczby bloków częstotliwości zapewnia więc użytkownikom większy komfort i podnosi ich poziom zadowolenia z oferowanych usług. Jest to kolejny element uprzywilejowania technologicznego podmiotu (podmiotów) będących w posiadaniu i wspólnie korzystających z czterech bloków częstotliwości w stosunku do operatorów posiadających tylko dwa bloki. Uwarunkowania technologiczne sprawiają też, że posiadanie czterech sąsiadujących bloków częstotliwości powoduje, że liczba stacji bazowych potrzebna do uzyskania określonej jakości usług jest znacznie mniejsza niż w przypadku posiadania dwóch bloków częstotliwości. Oznacza to, że nakłady inwestycyjne, które należy ponieść w celu dostarczenia usługi mobilnego Internetu na częstotliwości w paśmie 800 MHz w odpowiedniej jakości są znacznie niższe w przypadku gdy operator (grupa współpracujących operatorów) posiada cztery bloki częstotliwości, niż w przypadku gdy posiada tylko dwa takie bloki. Niższe nakłady inwestycyjne oznaczają oczywiście niższe koszty, co także stawia w sytuacji uprzywilejowanej podmioty posiadające cztery sąsiadujące bloki 2x5 MHz. Niższe koszty inwestycji umożliwiają bowiem oferowanie usług klientom po niższych cenach, co istotnie poprawia konkurencyjność względem pozostałych operatorów. W ocenie Instytutu, różnice w ofercie skierowanej do klientów na korzyść sieci 2x20 MHz w stosunku do sieci 2x10 MHz byłyby na tyle istotne, że zaburzony zostałby normalny mechanizm konkurencyjny. Uwarunkowania technologiczne uniemożliwiłyby w tym przypadku działanie mechanizmu konkurencji, w którym podmioty rywalizują między innymi przy pomocy takich elementów jak jakość oferty, warunki świadczenia usług czy cena. Można przypuszczać, że istotne różnice w warunkach dostępu do mobilnego Internetu w krótkim czasie doprowadziłyby do sytuacji, w której na rynku pozostałby jeden liczący się podmiot (formalnie dwa podmioty, ale ściśle współpracujące). Trudno bowiem oczekiwać, aby klienci wybierali ofertę operatora oferującego znacznie gorsze, niż rynkowi konkurenci, warunki dostępu do Internetu. Mielibyśmy więc w takiej sytuacji do czynienia z praktyczną monopolizacją tego segmentu rynku telekomunikacyjnego, co należy oczywiście uznać za scenariusz niepożądany. Negatywne skutki monopolu rynkowego na rynku mobilnego Internetu byłyby podobne jak w przypadku innych działalności z dominującą pozycją jednego podmiotu. Straty ponieśliby przede wszystkim klienci, którzy utraciliby w praktyce możliwość wyboru spośród różnych 19

20 ofert rynkowych. Brak rzeczywistej konkurencji szybko doprowadziłby do wzrostu cen usług dostępu do mobilnego Internetu oraz skutkowałby gorszą jakością oferty. Kolejnym znanym efektem monopolu jest spowolnienie postępu technologicznego brak presji konkurencyjnej powoduje bowiem, że monopolista ma mniejszą skłonność do podejmowania działań mających na celu poprawę swojej oferty od strony technicznej. Ogranicza więc wydatki na badania i rozwój oraz wydatki inwestycyjne mające na celu na przykład modernizację i poprawę jakości infrastruktury technicznej. W przypadku sektora telekomunikacyjnego ma to szczególnie istotne znaczenie, bowiem rozbudowa sieci, zwiększanie liczby nadajników oraz ich pojemności są ważnym elementem rozwoju całego rynku. Rozwój ten jest z kolei niezbędny dla wypełnienia przez Polskę, omówionych już wcześniej, celów wskazanych w Europejskiej Agendzie Cyfrowej oraz Narodowym Planie Szerokopasmowym. W opinii Instytutu, przyjęcie rozwiązań prawnych umożliwiających praktyczną monopolizację rynku mobilnego Internetu znacznie utrudni wypełnienie przez Polskę celów nakreślonych w tych dokumentach. Negatywnym aspektem wariantu podziału bloków częstotliwości 800 MHz według schematu 2x20+2x10 lub 2x20+2x5+2x5 jest także brak optymalnego wykorzystania całej częstotliwości. Efektywność (pojemność, zasięg, szybkość transferu) świadczenia usług dostępu do mobilnego Internetu w tym wariancie byłaby bowiem mniejsza niż w przypadku stworzenia jednej wspólnej sieci, z której korzystaliby na takich samych zasadach wszyscy operatorzy lub stworzenia dwóch konkurencyjnych sieci 2x15 MHz, z których każda złożona byłaby z trzech bloków 2x5 MHz. Podział rynku według schematu 2x20+2x10 lub 2x20+2x5+2x5 oznaczałby więc nieefektywne wykorzystanie rzadkiego zasobu jakim są częstotliwości radiowe, co byłoby szkodliwe dla rozwoju rynku mobilnego Internetu w Polsce. Podsumowując, należy ponownie podkreślić wagę sektora telekomunikacyjnego, a szczególnie segmentu związanego z dostępem do Internetu, dla rozwoju gospodarczego oraz społecznego. W ocenie Instytutu, instytucje nadzorujące rynek telekomunikacyjny powinny podjąć działania, aby zapobiec praktycznej monopolizacji tego segmentu rynku telekomunikacyjnego oraz zapewnić w tym obszarze działanie mechanizmów konkurencji. Tylko mechanizmy konkurencyjne są bowiem w stanie doprowadzić do efektywnego wykorzystania dostępnych zasobów technologicznych oraz zapewnić wdrożenie rozwiązań najlepszych dla klientów. Tylko w warunkach konkurencji rynkowej Polska będzie w stanie wypełnić cele stawiane w Europejskiej Agendzie Cyfrowej i Narodowym Planie Szerokopasmowym. 20

Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju. Warszawa, listopad 2012 r.

Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju. Warszawa, listopad 2012 r. Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju Warszawa, listopad 2012 r. Agenda cyfrowa cele z zakresu Internetu szerokopasmowego Do 2013 r. - szerokopasmowy dostęp do Internetu dla 100% mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Rozdysponowanie pasma 800 / 2600 MHz w Polsce niezbędne kroki

Rozdysponowanie pasma 800 / 2600 MHz w Polsce niezbędne kroki Rozdysponowanie pasma 800 / 2600 MHz w Polsce niezbędne kroki Częstotliwości dla systemów 4G: LTE - dziś i jutro 17 stycznia 2013 Maciej Zengel, Orange Polska Wymogi Agendy Cyfrowej W 2020 r. każdy mieszkaniec

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy, mobilny dostęp do Internetu w Polsce. dr inż. Adam Kuriaoski Prezes Aero2, Mobyland, CenterNet

Szerokopasmowy, mobilny dostęp do Internetu w Polsce. dr inż. Adam Kuriaoski Prezes Aero2, Mobyland, CenterNet Szerokopasmowy, mobilny dostęp do Internetu w Polsce dr inż. Adam Kuriaoski Prezes Aero2, Mobyland, CenterNet AGENDA Czym jest Internet mobilny? Internet mobilny na świecie Internet mobilny w Polsce Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

00-042 Warszawa, Warszawa, dnia 5 maja 2014r.

00-042 Warszawa, Warszawa, dnia 5 maja 2014r. Fundacja Republikańska ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa, Warszawa, dnia 5 maja 2014r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 18/20 Stanowisko w sprawie aukcji 800/2600

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA W ŚWIECIE KOMERCYJNA SIEĆ LTE 1800 MHz. KONFERENCJA PRASOWA 07 września 2010r.

PIERWSZA W ŚWIECIE KOMERCYJNA SIEĆ LTE 1800 MHz. KONFERENCJA PRASOWA 07 września 2010r. PIERWSZA W ŚWIECIE KOMERCYJNA SIEĆ LTE 1800 MHz KONFERENCJA PRASOWA 07 września 2010r. Agenda Internet w XXI wieku LTE - co to jest? Dlaczego LTE 1800MHz? Przyszłość - usługi 4G LTE - a następnie Nasza

Bardziej szczegółowo

Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej

Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej IP/08/1397 Bruksela, dnia 25 września 2008 r. Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej W jaki sposób UE może zapewnić wszystkim

Bardziej szczegółowo

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/16

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/16 Analiza penetracji rynku telefonii ruchomej w Polsce na tle pozostałych krajów Europy. Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/16 Spis treści 1. Cel, zakres analizy...3 2. Polska w latach 1997-2007...4 2.1. Metoda

Bardziej szczegółowo

Wice Prezes PIIT Jerzy Sadowski

Wice Prezes PIIT Jerzy Sadowski Nowe częstotliwości 2,6 GHz, 1800 MHzi 800 MHzszansą na nowe oblicze telekomunikacji mobilnej Optymalny wariant warunków i zasad alokacji częstotliwości 2,6 GHz, 1800 MHzi 800 MHzw Polsce Wice Prezes PIIT

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Zarządu 19 września 2011

Prezentacja Zarządu 19 września 2011 Prezentacja Zarządu 19 września 2011 Podsumowanie Strategii Celem NFI Midas jest utworzenie najnowocześniejszego Operatora LTE o wiodącej pozycji rynkowej. Uczyni to poprzez: Zakup aktywów telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie finansowe za 2Q 2015

Podsumowanie finansowe za 2Q 2015 Podsumowanie finansowe za 2Q 2015 Warszawa, 26 sierpnia 2015 r. Agenda 1. Podsumowanie działalności operacyjnej 2. Podsumowanie wyników finansowych 3. Q&A 2 1. Podsumowanie działalności operacyjnej 3 Sieć

Bardziej szczegółowo

EY w raporcie dla T-Mobile: na nieefektywnym podziale pasma 800 LTE stracą klienci i rynek

EY w raporcie dla T-Mobile: na nieefektywnym podziale pasma 800 LTE stracą klienci i rynek GSMONLINE.PL EY w raporcie dla T-Mobile: na nieefektywnym podziale pasma 800 LTE stracą klienci i rynek 2016-04-04 T- Mobile zamówił w firmie konsultingowej EY raport, z którego wynika, że w żadnym z krajów

Bardziej szczegółowo

Komisja prowadzi konsultacje jak z Europy zrobić lidera przejścia do Web 3.0

Komisja prowadzi konsultacje jak z Europy zrobić lidera przejścia do Web 3.0 IP/08/1422 Bruksela, dnia 29 września 2008 r. Komisja prowadzi konsultacje jak z Europy zrobić lidera przejścia do Web 3.0 Europa może stać się liderem w przejściu do internetu następnej generacji. Komisja

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie finansowe pierwszego półrocza 2012 r. Warszawa, 10 września 2012 r.

Podsumowanie finansowe pierwszego półrocza 2012 r. Warszawa, 10 września 2012 r. Podsumowanie finansowe pierwszego półrocza 2012 r. Warszawa, 10 września 2012 r. Opis Grupy Grupa składa się z 3 spółek operacyjnych: Aero 2 Sp. z o.o., Mobyland Sp. z o.o. i CenterNet S.A. oraz spółki

Bardziej szczegółowo

Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach

Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach IP/08/1831 Bruksela, dnia 28 listopada 2008 r. Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach Jak wynika ze sprawozdania opublikowanego

Bardziej szczegółowo

Internet szerokopasmowy w Polsce

Internet szerokopasmowy w Polsce Internet szerokopasmowy w Polsce Czy za pięć lat wciąż będziemy na szarym końcu raportu OECD? Raport Warszawa, 29.10.2009 Stopień penetracji usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu jest obecnie jednym

Bardziej szczegółowo

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Wprowadzenie Rynek telekomunikacji w Polsce Marcin Bieńkowski kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Rynek telekomunikacyjny w Polsce W 2014 r. łączna wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego wyniosła

Bardziej szczegółowo

Efektywna gospodarka częstotliwościowa szansą dla rozwoju mobilnego szerokopasmowego dostępu do Internetu. Warszawa, 28 października 2011

Efektywna gospodarka częstotliwościowa szansą dla rozwoju mobilnego szerokopasmowego dostępu do Internetu. Warszawa, 28 października 2011 Efektywna gospodarka częstotliwościowa szansą dla rozwoju mobilnego szerokopasmowego dostępu do Internetu Warszawa, 28 października 2011 O czym dziś Ryzyko wyczerpania się zasobów częstotliwości operatorów

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników za 3Q 2015

Podsumowanie wyników za 3Q 2015 Podsumowanie wyników za 3Q 2015 Warszawa, 12 listopada 2015 r. Agenda 1. Podsumowanie działalności operacyjnej 2. Podsumowanie wyników finansowych 3. Q&A 2 1. Podsumowanie działalności operacyjnej 3 Sieć

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Narodowy Plan Szerokopasmowy III Konwent Informatyków Warmii i Mazur - 28 listopada 2013 r. Rozwój szerokopasmowego dostęp do Internetu to wymierne korzyści dla

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI DOK2-073-66/06/MKK Warszawa, dnia grudnia 2006 r. Pani Anna Streżyńska Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej W związku z prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Implementacja nowego pakietu unijnego w świetle celów Agendy Cyfrowej. Jolanta Steppa Ekspert ds. Projektów Strategicznych Telekomunikacja Polska SA

Implementacja nowego pakietu unijnego w świetle celów Agendy Cyfrowej. Jolanta Steppa Ekspert ds. Projektów Strategicznych Telekomunikacja Polska SA Implementacja nowego pakietu unijnego w świetle celów Agendy Cyfrowej Jolanta Steppa Ekspert ds. Projektów Strategicznych Telekomunikacja Polska SA Agenda Cyfrowa w obszarze szybkiego i bardzo szybkiego

Bardziej szczegółowo

Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r.

Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r. Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r. Agata Payne Dyrektoriat Środowisko Polityka spójności i ocen oddziaływania na

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie finansowe za 1Q 2015

Podsumowanie finansowe za 1Q 2015 Podsumowanie finansowe za 1Q 2015 Warszawa, 19 maja 2015 r. Agenda 1. Podsumowanie działalności operacyjnej 2. Podsumowanie wyników finansowych 3. Q&A 2 1. Podsumowanie działalności operacyjnej 3 Sieć

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady finansowania infrastruktury NGA - perspektywa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020

Nowe zasady finansowania infrastruktury NGA - perspektywa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020 Nowe zasady finansowania infrastruktury NGA - perspektywa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020 1 Europejska Agenda Cyfrowa i Narodowy Plan Szerokopasmowy Cele: Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej

Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej Notatka informacyjna Kwiecień 2008; http://www.stat.gov.pl, e mail: obslugaprasowa@stat.gov.pl Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej Badania gospodarstw domowych i przedsiębiorstw Główny Urząd

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników za rok 2015

Podsumowanie wyników za rok 2015 Podsumowanie wyników za rok 2015 Warszawa, 29 lutego 2016 r. Agenda 1. Podsumowanie działalności operacyjnej 2. Podsumowanie wyników finansowych 3. Q&A 2 1. Podsumowanie działalności operacyjnej 3 Sieć

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie finansowe 2013

Podsumowanie finansowe 2013 Podsumowanie finansowe 2013 Warszawa, 25.03.2014 r. Struktura właścicielska i operacyjna Zygmunt Solorz-Żak* ING OFE ok. 5% ok. 66% ok. 29% Pozostali akcjonariusze 100% 100% Sprzedaż pojemności HSPA+ Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Załącznik. Wzór oferty wstępnej.

Załącznik. Wzór oferty wstępnej. Załącznik 1 Wzór oferty wstępnej. Oferta wstępna w aukcji na rezerwacje częstotliwości z zakresu 791-816 MHz oraz 832-857 MHz oraz z zakresu 2500-2570 MHz oraz 2620-2690 MHz na obszarze całego kraju, przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Agenda cyfrowa: Komisja uznaje inwestycje w gospodarkę cyfrową za klucz do przyszłego dobrobytu w Europie

Agenda cyfrowa: Komisja uznaje inwestycje w gospodarkę cyfrową za klucz do przyszłego dobrobytu w Europie IP/10/571 Bruksela, 17 maja 2010 r. Agenda cyfrowa: Komisja uznaje inwestycje w gospodarkę cyfrową za klucz do przyszłego dobrobytu w Europie Gospodarka cyfrowa w Europie rośnie w siłę, przenika do wszystkich

Bardziej szczegółowo

Walka o kontrolę nad Polska poprzez Internet.

Walka o kontrolę nad Polska poprzez Internet. Walka o kontrolę nad Polska poprzez Internet. Ryszard Opara, 19.12.2014 20:12 W naszym kraju, funkcjonują trzy główne sieci telefonii komórkowej: Polkomtel (PLUS); Orange i T-mobile. Ten ostatni obecnie

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Problemy występujące na rynku Stacjonarnym Mobilnym (MNO, MVNO) Dostępu ( stacjonarnego i szerokopasmowego) Pojęcia ARPU, Chern

Wykład 2. Problemy występujące na rynku Stacjonarnym Mobilnym (MNO, MVNO) Dostępu ( stacjonarnego i szerokopasmowego) Pojęcia ARPU, Chern Wykład 2 Problemy występujące na rynku Stacjonarnym Mobilnym (MNO, MVNO) Dostępu ( stacjonarnego i szerokopasmowego) Pojęcia ARPU, Chern Gaj: z mapy znikają białe plamy i poprawia się infrastruktura światłowodowa

Bardziej szczegółowo

Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostępność sektora MSP do finansowania zewnętrznego

Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostępność sektora MSP do finansowania zewnętrznego Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostępność sektora MSP do finansowania zewnętrznego Artykuł wprowadzający do e-debaty Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) ma istotne

Bardziej szczegółowo

Realizacja sieci szerokopasmowych przy wykorzystaniu środków unijnych Konferencja Katowice 11 stycznia 2012 r.

Realizacja sieci szerokopasmowych przy wykorzystaniu środków unijnych Konferencja Katowice 11 stycznia 2012 r. Realizacja sieci szerokopasmowych przy wykorzystaniu środków unijnych Konferencja Katowice 11 stycznia 2012 r. Grzegorz Doros Urząd Komunikacji Elektronicznej Delegatura w Siemianowicach Śląskich Internet

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. Ministerstwo Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. 1 Ministerstwo Zrozumieć cyfryzację Internet staje się centralnym narzędziem konsumpcji treści, w konsekwencji czego obserwuje się

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009 Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych Warszawa, 12 Maja 2009 Główny cel Prezesa UKE na lata 2008 2010 Wzrost dostępności

Bardziej szczegółowo

i jej praktyczne zastosowanie

i jej praktyczne zastosowanie Megaustawa i jej praktyczne zastosowanie 19 maja 2010 r. przyjęto Europejską agendę cyfrową, która jest pierwszą z 7 flagowych inicjatyw Strategii UE 2020. Określa ona siedem priorytetowych obszarów działania:

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. 1 Ministerstwo Europejska Agenda Cyfrowa Narodowy Plan Szerokopasmowy przyjęty przez Radę Ministrów 08.01.2014 r. 2 NARODOWY PLAN SZEROKOPASMOWY

Bardziej szczegółowo

CDMA w sieci Orange. Warszawa, 1 grudnia 2008 r.

CDMA w sieci Orange. Warszawa, 1 grudnia 2008 r. CDMA w sieci Orange Warszawa, 1 grudnia 2008 r. Dlaczego CDMA? priorytetem Grupy TP jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu jak największej liczbie użytkowników w całym kraju Grupa TP jest

Bardziej szczegółowo

Internet dla Mieszkańców Małopolski Małopolska Sieć Szerokopasmowa

Internet dla Mieszkańców Małopolski Małopolska Sieć Szerokopasmowa Internet dla Mieszkańców Małopolski Kraków, Małopolska 17 października Sieć Szerokopasmowa 2011 roku Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Uzasadnienie realizacji - potrzeba interwencji W Małopolsce ok. 10% gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Keep on Track! - nasze działania dla monitorowania realizacji celów wspólnotowych w różnych krajach

Keep on Track! - nasze działania dla monitorowania realizacji celów wspólnotowych w różnych krajach Keep on Track! - nasze działania dla monitorowania realizacji celów wspólnotowych w różnych krajach Anna Pobłocka-Dirakis eclareon Consulting Warszawa, 24 Wrzesień 2014 Strategy Consulting Policy Consulting

Bardziej szczegółowo

Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w domu

Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w domu GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Unii Europejskiej

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Unii Europejskiej Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Unii Europejskiej sytuacja w dniu 1 lipca 27 roku Komisji Europejskiej Społeczeństwo Informacyjne i Media Opracowanie wersji polskiej: Stowarzyszenie Miasta w Internecie

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Orange Polska w sprawie tzw. drugiej dywidendy cyfrowej

Stanowisko Orange Polska w sprawie tzw. drugiej dywidendy cyfrowej Warszawa, 28 czerwca 2013 r. Stanowisko Orange Polska w sprawie tzw. drugiej dywidendy cyfrowej W związku z ogłoszonymi w dniu 24.04.2013 r. przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej konsultacjami

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji NARODOWY PLAN SZEROKOPASMOWY

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji NARODOWY PLAN SZEROKOPASMOWY Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji NARODOWY PLAN SZEROKOPASMOWY ZROZUMIEĆ MISJĘ NPS Internet staje się centralnym narzędziem konsumpcji treści, w konsekwencji czego obserwuje się również zmiany społeczne

Bardziej szczegółowo

WARUNKI DOSTĘPU HURTOWEGO DO SIECI DOSTĘPOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH POPC

WARUNKI DOSTĘPU HURTOWEGO DO SIECI DOSTĘPOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH POPC WARUNKI DOSTĘPU HURTOWEGO DO SIECI DOSTĘPOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH POPC KFS Warszawa, 20 maja 2015 r. 1 AKTUALNY STATUS PRAC 16 MARCA Pierwsze warsztaty rynkowe dotyczące hurtowego dostępu 16 KWIETNIA

Bardziej szczegółowo

Konferencja jubileuszowa z okazji XX-lecia UOKiK. Przeobrażenia rynku telekomunikacyjnego a rozwój infrastruktury

Konferencja jubileuszowa z okazji XX-lecia UOKiK. Przeobrażenia rynku telekomunikacyjnego a rozwój infrastruktury Konferencja jubileuszowa z okazji XX-lecia UOKiK 29 marca 2010 roku Przeobrażenia rynku telekomunikacyjnego a rozwój infrastruktury Regulacje ex ante Dyrektywa 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju rynku consumer finance w Polsce w warunkach zawirowań na rynkach finansowych. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Perspektywy rozwoju rynku consumer finance w Polsce w warunkach zawirowań na rynkach finansowych. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Perspektywy rozwoju rynku consumer finance w Polsce w warunkach zawirowań na rynkach finansowych dr Błażej Lepczyński Marta Penczar dr Błażej Lepczyński, Marta Penczar Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Bardziej szczegółowo

Implementacja Agendy Cyfrowej 2020 w Polsce

Implementacja Agendy Cyfrowej 2020 w Polsce Implementacja Agendy Cyfrowej 2020 w Polsce Czy Internet mobilny będzie substytutem stacjonarnego dostępu? Konferencja PIIT 28 października 2011 roku 2011, PIIT 1 PRAGNIENIA 2011, PIIT 2 Internet dobrem

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 07 12 stycznia 2014

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 07 12 stycznia 2014 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 07 12 stycznia 2014 Rzeczpospolita: Trzymaj TVN i Cyfrowy Polsat Analitycy DM PKO BP obniżyli do 19,9 zł z 20,4 zł cenę docelową akcji Cyfrowego Polsatu. Konsekwentnie zalecają

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. 1 Zrozumieć cyfryzację Internet staje się centralnym narzędziem konsumpcji treści, w konsekwencji czego obserwuje się również zmiany społeczne wywołane

Bardziej szczegółowo

Możliwość wspierania rozwoju sieci ostatniej mili z funduszy europejskich Program Operacyjnego Polska Cyfrowa i założenia Narodowego Planu

Możliwość wspierania rozwoju sieci ostatniej mili z funduszy europejskich Program Operacyjnego Polska Cyfrowa i założenia Narodowego Planu Możliwość wspierania rozwoju sieci ostatniej mili z funduszy europejskich Program Operacyjnego Polska Cyfrowa i założenia Narodowego Planu Szerokopasmowego 1 Narodowy Plan Szerokopasmowy Struktura: Szerokopasmowy

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 12 18 stycznia 2015

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 12 18 stycznia 2015 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 12 18 stycznia 2015 Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 12.01 Rzeczpospolita: Ożywa dyskusja o cyfrowej telewizji Autor: Magdalena Lemańska Do Urzędu Komunikacji Elektronicznej,

Bardziej szczegółowo

Zmiany jakości opodatkowania w UE po 2008 roku Bazyli Samojlik samojlik@onet.eu samojlik@kozminski.edu.pl

Zmiany jakości opodatkowania w UE po 2008 roku Bazyli Samojlik samojlik@onet.eu samojlik@kozminski.edu.pl Zmiany jakości opodatkowania w UE po 2008 roku Bazyli Samojlik samojlik@onet.eu samojlik@kozminski.edu.pl b.samojlik 1 Etapy kryzysu I. Kryzys na rynkach finansowych, bankowych i poza bankowych II. III.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020. Warszawa, 6 października 2015 r.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020. Warszawa, 6 października 2015 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Warszawa, 6 października 2015 r. Celem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów rozwoju kraju, jako fundamenty te

Bardziej szczegółowo

Priorytety finansowania. Program realizować będzie 4 osie priorytetowe: Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Priorytety finansowania. Program realizować będzie 4 osie priorytetowe: Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Podsumowanie POPC Opis programu Cel główny Celem Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska 2014-2020 (POPC) jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju. Zgodnie z Umową Partnerstwa, jako fundamenty

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY ETNO DLA POLSKIEJ PREZYDENCJI

PRIORYTETY ETNO DLA POLSKIEJ PREZYDENCJI PRIORYTETY ETNO DLA POLSKIEJ PREZYDENCJI 1 lipca 2011r ETNO reprezentuje czołowych dostawców usług łączności elektronicznej i operatorów telekomunikacyjnych w Europie. Operatorzy zrzeszeni w ETNO zatrudniają

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie finansowe I kwartał 2014

Podsumowanie finansowe I kwartał 2014 Podsumowanie finansowe I kwartał 2014 Warszawa, 20 maja 2014 r. Struktura właścicielska i operacyjna Zygmunt Solorz-Żak* ING OFE ok. 5% ok. 66% ok. 29% Pozostali akcjonariusze 100% 100% Sprzedaż pojemności

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin. Bolesławowo, r.

Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin. Bolesławowo, r. Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Bolesławowo, 30.11.2016r. 1 Europejska Agenda Cyfrowa Narodowy Plan Szerokopasmowy przyjęty przez

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007 2013

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007 2013 BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007 2013 Szymon Puczyński Centrum Unijnych Projektów Transportowych październik 2014 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA WSPÓLNEJ SIECI FAKTY I MITY

KONCEPCJA WSPÓLNEJ SIECI FAKTY I MITY KONCEPCJA WSPÓLNEJ SIECI FAKTY I MITY T-Mobile Polska S.A. Warszawa, 25 marca 2014r. AGENDA AGENDA 1. Dostęp szerokopasmowy (Europa) - stacjonarny vs. mobilny 2. Historia powstania faktycznego monopolu

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 2010-2014

Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 2010-2014 + Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 21-214 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, sierpień 215 r. [mld MB] Poniższe zestawienia powstały w oparciu

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 23 lutego 1 marca 2015

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 23 lutego 1 marca 2015 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 23 lutego 1 marca 2015 Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce Parkiet: W Polsce jeszcze nie da się powiedzieć, że kryzys minął Autor: Magdalena Lemańska, Urszula Zielińska

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access dr inż. Stanisław Wszelak Rodzaje dostępu szerokopasmowego Technologia xdsl Technologie łączami kablowymi Kablówka Technologia poprzez siec

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Zarządu Warszawa, 10 luty 2012

Prezentacja Zarządu Warszawa, 10 luty 2012 Prezentacja Zarządu Warszawa, 10 luty 2012 Struktura Grupy 100% 100% 100% Częstotliwości Częstotliwości Częstotliwości Infrastruktura W skład Grupy NFI Midas wchodzą: Aero 2 Sp. z o.o., Mobyland Sp. z

Bardziej szczegółowo

Maciej Król p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarki i Infrastruktury UMWL. Lubuska Sieć Szerokopasmowa (LSS)

Maciej Król p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarki i Infrastruktury UMWL. Lubuska Sieć Szerokopasmowa (LSS) LUBUSKA SIEĆ SZEROKOPASMOWA (LSS) AGENDA SPOTKANIA Temat Lubuska Sieć Szerokopasmowa (LSS) Prelegent Maciej Król p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarki i Infrastruktury UMWL Inwentaryzacja stanu infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Rozwój technologii komórkowych i usług szerokopasmowej transmisji danych w oparciu o nowe i obecne zakresy częstotliwości

Rozwój technologii komórkowych i usług szerokopasmowej transmisji danych w oparciu o nowe i obecne zakresy częstotliwości Rozwój technologii komórkowych i usług szerokopasmowej transmisji danych w oparciu o nowe i obecne zakresy częstotliwości Maciej Nawrocki Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o.o. Agenda 1. O EIT+ 2. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski. Warszawa, 26 maja 2015 r.

Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski. Warszawa, 26 maja 2015 r. Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski Warszawa, 26 maja 2015 r. Rozwój społeczny koncepcja Alvina Tofflera Trzecia fala Warszawa, 1997 Społeczeństwo agrarne * Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Telekom. Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI. Warszawa, 28 luty 2011 r.

Telekom. Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI. Warszawa, 28 luty 2011 r. Telekom Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI Warszawa, 28 luty 2011 r. Segment Telekom 2 Segment Telekom Segment telekomunikacyjny Grupy MNI tworzą: o Grupa Hyperion Głównym rodzajem świadczonych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, r. NOTATKA

Warszawa, r. NOTATKA Warszawa, 03.09.2014 r. NOTATKA ze spotkania zespołu do spraw telekomunikacji, które odbyło się 29 sierpnia 2014 r. o godz. 10:00 w siedzibie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Spotkanie rozpoczął

Bardziej szczegółowo

Sieci szerokopasmowe w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zielona Góra, 17 czerwca 2015 r.

Sieci szerokopasmowe w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zielona Góra, 17 czerwca 2015 r. Sieci szerokopasmowe w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Zielona Góra, 17 czerwca 2015 r. 1 CEL GŁÓWNY: realizacja wskaźników Europejskiej Agendy Cyfrowej i Narodowego Planu Szerokopasmowego

Bardziej szczegółowo

Przepływy finansowe Telekomunikacji Polskiej i operatorów MNO przy obecnych stawkach MTR oraz w wyniku ich obniżenia

Przepływy finansowe Telekomunikacji Polskiej i operatorów MNO przy obecnych stawkach MTR oraz w wyniku ich obniżenia Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego Przepływy finansowe Telekomunikacji Polskiej i operatorów MNO przy obecnych stawkach oraz w wyniku ich obniżenia Stawki za

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 27 lipca 2 sierpnia 2015

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 27 lipca 2 sierpnia 2015 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 27 lipca 2 sierpnia 2015 Przegląd prasy Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 29.07 Parkiet: Łatwiej o oszczędności niż rozwój Autor: ziu Wyniki Orange Polska za II

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Internet szerokopasmowy Rzeszów, 26 marca 2013 r. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

http://www.kph.org.pl/publikacje/raport_sw_2010.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/swdodatek.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/prezentacjasw.

http://www.kph.org.pl/publikacje/raport_sw_2010.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/swdodatek.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/prezentacjasw. http://www.kph.org.pl/publikacje/raport_sw_2010.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/swdodatek.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/prezentacjasw.pdf Skrajne ubóstwo Skrajne ubóstwo dochody poniżej 443 zł

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW 2007-2013

PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW 2007-2013 I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW 2007-2013 Umożliwienie dostępu/budowa/modernizacja infrastruktury szerokopasmowego Internetu Andrzej Soliński Wrocław 10.12.2012 Legislacja Rozporządzenie Ministra Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 11 17 lutego 2013 r.

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 11 17 lutego 2013 r. Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 11 17 lutego 2013 r. Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 11.02 Dziennik Gazeta Prawna: Telewizje produkują więcej, ale taniej Najwięksi gracze TVN,Polsat, TVP 1 i2

Bardziej szczegółowo

Kluczowe dane dotyczące nauczania języków w szkołach w Europie

Kluczowe dane dotyczące nauczania języków w szkołach w Europie Informacje prasowe sieci Eurydice Kluczowe dane dotyczące nauczania języków w szkołach w Europie Ján Figel, komisarz UE ds. edukacji, kształcenia, kultury i młodzieży, powiedział: Chociaż obserwujemy pewne

Bardziej szczegółowo

Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej na przykładzie projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej

Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej na przykładzie projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej na przykładzie projektu Sieć szerokopasmowa Polski Krzysztof Hetman Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 1 kwietnia 2009 r. SIEĆ SZEROKOPASMOWA

Bardziej szczegółowo

Szybki Internet dla Małopolski. Kraków, maj 2012 r.

Szybki Internet dla Małopolski. Kraków, maj 2012 r. Szybki Internet dla Małopolski Kraków, maj 2012 r. Małopolska - stan aktualny co dziesiąte gospodarstwo domowe nie ma możliwości dostępu do Internetu na poziomie podstawowym (2 Mb/s) co drugie gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

gdzie: K oznacza liczbę mieszkańców w zasięgu programu, w pełnych tysiącach..

gdzie: K oznacza liczbę mieszkańców w zasięgu programu, w pełnych tysiącach.. PROJEKT 25 sierpnia 2016 r. ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju rynku consumer finance w Polsce w warunkach zawirowań na rynkach finansowych

Perspektywy rozwoju rynku consumer finance w Polsce w warunkach zawirowań na rynkach finansowych Perspektywy rozwoju rynku consumer finance w Polsce w warunkach zawirowań na rynkach finansowych dr BłaŜej Lepczyński, Uniwersytet Gdański, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Marta Penczar Instytut

Bardziej szczegółowo

IMIGRACJA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH DO POLSKI - główne wnioski z raportu krajowego

IMIGRACJA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH DO POLSKI - główne wnioski z raportu krajowego IMIGRACJA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH DO POLSKI - główne wnioski z raportu krajowego KAROLINA ŁUKASZCZYK Europejska Sieć Migracyjna quasi agencja unijna (KE + krajowe punkty kontaktowe), dostarcza aktualnych,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 21 27 listopada 2011 r.

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 21 27 listopada 2011 r. Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 21 27 listopada 2011 r. Prasa o Nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 22.11 Dziennik Gazeta Prawna: Telewizja wszędzie tam gdzie widz Nadawcy telewizyjni postanowili nie czekać,

Bardziej szczegółowo

Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie

Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie 30/03/2011 Natalia Matyba PLAN PREZENTACJI I. Strategia Europa 2020 nowe kierunki działao Unii

Bardziej szczegółowo

Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa. Irena E.Kotowska. Czy Polska doświadcza kryzysu demograficznego?

Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa. Irena E.Kotowska. Czy Polska doświadcza kryzysu demograficznego? Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa Irena E.Kotowska Czy Polska doświadcza kryzysu demograficznego? Ekonomia w Muzeum Warszawa, 2.04.2012 Przemiany struktur wieku ludności w Polsce

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ PREZESA UKE

KOMENTARZ PREZESA UKE KOMENTARZ PREZESA UKE do stanowisk nadesłanych w trakcie trzech postępowań konsultacyjnych, przeprowadzonych w dniach od 8 sierpnia 2007 r. do 7 września 2007 r. z których kaŝde dotyczyło przetargu na

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA GSM. Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski.

ARCHITEKTURA GSM. Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski. 1 ARCHITEKTURA GSM Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski. SIEĆ KOMÓRKOWA Sieć komórkowa to sieć radiokomunikacyjna składająca się z wielu obszarów (komórek), z których każdy

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Petycji 2009 19.06.2009 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Temat: Petycja 0171/2007 złożona przez Breedę Moynihan Cronin (posłankę do irlandzkiego parlamentu), w sprawie niewypełnienia

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane podejście terytorialne w państwach członkowskich UE

Zintegrowane podejście terytorialne w państwach członkowskich UE Zintegrowane podejście terytorialne w państwach członkowskich UE Dyrekcja Generalna ds. polityki regionalnej i miejskiej Wydział ds. Polski Maja Łukaszewska-Krawiec Zakopane, 20 stycznia 2015 1 Ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Akademia OSBRIDGE

Biuletyn Akademia OSBRIDGE Biuletyn Akademia OSBRIDGE Temat: Standard 802.11n w paśmie 2,4GHz nowe możliwości, które warto wykorzystać w praktycznych zastosowaniach Standard 802.11n Mimo został opracowany i może być stosowany dla

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia dla polskiego rynku telekomunikacyjnego

Zagrożenia dla polskiego rynku telekomunikacyjnego Zagrożenia dla polskiego rynku telekomunikacyjnego Warszawa, 25.09.2013 Dlaczego zaprosiliśmy Państwa na spotkanie? Tak uważamy, że polskiemu rynkowi zagraża sojusz T-Mobile i Orange. Orange i T-Mobile

Bardziej szczegółowo

Promieniowanie stacji bazowych telefonii komórkowej na tle pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez duże ośrodki radiowo-telewizyjne

Promieniowanie stacji bazowych telefonii komórkowej na tle pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez duże ośrodki radiowo-telewizyjne Promieniowanie stacji bazowych telefonii komórkowej na tle pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez duże ośrodki radiowo-telewizyjne Fryderyk Lewicki Telekomunikacja Polska, Departament Centrum Badawczo-Rozwojowe,

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia reformy samorządowej w Polsce po co nam samorząd?

Doświadczenia reformy samorządowej w Polsce po co nam samorząd? Doświadczenia reformy samorządowej w Polsce po co nam samorząd? Olgierd Dziekoński Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej VIII Konferencja Krakowska 15-16 czerwca 2015 roku Ranking

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie finansowe I kwartał 2013

Podsumowanie finansowe I kwartał 2013 Podsumowanie finansowe I kwartał 2013 Warszawa, 15 maja 2013 r. Struktura właścicielska i operacyjna Zygmunt Solorz-Żak* ING OFE ok. 5% ok. 66% ok. 29% Pozostali akcjonariusze 100% 100% Sprzedaż pojemności

Bardziej szczegółowo

Społeczne uwarunkowania dostępu do usług i sieci następnych generacji we wschodniej Polsce. Arkadiusz Piekarski

Społeczne uwarunkowania dostępu do usług i sieci następnych generacji we wschodniej Polsce. Arkadiusz Piekarski Społeczne uwarunkowania dostępu do usług i sieci następnych generacji we wschodniej Polsce Arkadiusz Piekarski Warsaw University of Technology Faculty of Electronics and Information Technology Institute

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Działając pod marką New World

Bardziej szczegółowo

Materiał na konferencję prasową Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty 4 stycznia 2006 r.

Materiał na konferencję prasową Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty 4 stycznia 2006 r. Materiał na konferencję prasową Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty 4 stycznia 2006 r. Opracowanie na podstawie raportu PMR: The telecommunications market in Poland 2005 2008 1.1. Polski

Bardziej szczegółowo

Projekt: POIG /09 1 / 6. ul. M. Kasprzaka 18/20, Warszawa tel. (+48 22) fax (+48 22)

Projekt: POIG /09 1 / 6. ul. M. Kasprzaka 18/20, Warszawa tel. (+48 22) fax (+48 22) 1. Tytuł ulotki: Inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej w ramach projektu SIPS 2. Treść ulotki: Czym jest Projekt SIPS? Projekt SIPS to realizowane przez trzech Partnerów (Instytut Łączności

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 9 15 lutego 2015

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 9 15 lutego 2015 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 9 15 lutego 2015 9.02 Puls Biznesu: Grube miliardy na częstotliwości Autor: MZAT 10 lutego 2015 roku rozpoczęła się aukcja częstotliwości z pasma 800 MHz i 2600 MHz, które

Bardziej szczegółowo

Analiza cen usług dostępu do stacjonarnego Internetu w Polsce

Analiza cen usług dostępu do stacjonarnego Internetu w Polsce + Analiza cen usług dostępu do stacjonarnego Internetu w Polsce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, grudzień 2012 r. 1. Cel i zakres analizy... 3 2. Metodologia... 3 2.1. Metoda kalkulacji

Bardziej szczegółowo