Podział gruntów budowlanych 1/7

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podział gruntów budowlanych 1/7"

Transkrypt

1 Podział gruntów budowlanych /7 Diagram nr. Podział gruntów budowlanych według PN-86/B-080 Grunty budowlane Grunty antropogeniczne Grunty naturalne pochodzenie (udział człowieka) Rodzime Nasypowe części organiczne części organiczne przydatność dla budownictwa Mineralne odkształcenie podłoża Organiczne odkształcenie podłoża Mineralne Organiczne Nasyp budowlany NB Nasyp niebudowlany NN Skaliste Nieskaliste Skaliste Nieskaliste wytrzymałość spękanie wpływ wody (procentowy udział frakcji) stopień karbonizacji substancji roślinnej Węgiel brunatny WB Węgiel kamienny WK części organiczne i pochodzenie Grunt próchniczny H Namuł Nm Gytia Gy Torf T Kamieniste K charakter geologiczny Zwietrzelina KW Zwietrzelina gliniasta KWg Rumosz KR Rumosz gliniasty KRg Otoczaki KO Gruboziarniste Żwir Ż Żwir gliniasty Żg Pospółka Po Pospółka gliniasta Pog I p <= % Niespoiste ns zagęszczenie wilgotność Piasek gruby Pr 5 Piasek średni Ps Piasek drobny Pd Piasek pylasty Pπ spoistość Drobnoziarniste spoistość, powierzchnia właściwa i mało spoisty ms średnio spoisty ss zwięzło spoisty zs bardzo spoisty bs 6 7 Spoiste Piasek gliniasty Pg Pył piaszczysty πp Pył π Glina piaszczysta Gp Glina G Glina pylasta Gπ Glina piaszczysta zwięzła Gpz Glina zwięzła Gz Glina pylasta zwięzła Gπz Ił piaszczysty Ip Ił I Ił pylasty Iπ I p > % stan gruntu dodatkowy Podział dodatkowy 7 przedstawiono na diagramie nr

2 Podział gruntów budowlanych /7 Diagram nr - uzupełniający. Podział gruntów budowlanych według PN-86/B-080 Skaliste wytrzymałość spękanie wpływ wody Twarde ST Miękkie SM Lite Li Mało spękane Ms Średnio spękane Ss Bardzo spękane Bs Wodoprzepuszczalność Wpływ wody Niespoiste 5 Luźny ln Średnio zagęszczony szg Zagęszczony zg bardzo zagęszczony bzg Suchy su Mało wilgotny mw Wilgotny w zagęszczenie wilgotność Nawodniony nw Spoiste 6 7 Zwarty zw Półzwarty pzw Twardoplastyczny tpl Plastyczny pl Miękkoplastyczny mpl Grunty aktywne NA stan gruntu dodatkowy Płynny pł Grunty przeciętnie aktywne NP spoistość Grunty przeciętnie aktywne NP Diagram uzupełniający do diagramu nr Podział szczegółowy przedstawiono w dalszej części opracowania.

3 Podział gruntów budowlanych /7 Definicje Grunt budowlany część skorupy ziemskiej mogąca współdziałać z obiektem budowlanym, stanowiąca jego element lub służąca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych. Grunt naturalny grunt, którego szkielet powstał w wyniku procesów geologicznych. Grunt antropogeniczny grunt nasypowy utworzony z produktów gospodarczej lub przemysłowej działalności człowieka (odpady komunalne, pyły dymnicowe, odpady poflotacyjne itp.) w wysypiskach, zwałowiskach, budowlach ziemnych itp.. Grunt budowlany ze względu na pochodzenie (udział człowieka): a) grunt rodzimy grunt powstały w miejscu zalegania w wyniku procesów geologicznych (wietrzenie, sedymentacja w środowisku wodnym itp.). Grunty rodzime są zawsze gruntami naturalnymi. b) grunt nasypowy grunt naturalny lub antropogeniczny powstały w wyniku działalności człowieka, np. na wysypiskach, zwałowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp. Grunt budowlany ze względu na odkształcenie podłoża (wytrzymałość): a) grunt skalisty grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach (najmniejszy wymiar bloku > 0 cm), którego próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się (rozmakają) pod działaniem wody destylowanej i mają wytrzymałość na ściskanie R C > 0, MPa, b) grunt nieskalisty grunt rodzimy lub antropogeniczny nie spełniający warunków w podpunkcie a). Grunt budowlany ze względu na zawartość materii organicznej: a) grunt mineralny grunt, w którym zawartość części organicznych I om jest równa lub mniejsza niż %, b) grunt organiczny - grunt, w którym zawartość części organicznych I om jest większa niż %.

4 Podział gruntów budowlanych /7 Podział gruntów mineralnych skalistych wg PN-86/B-080 Kryterium podziału Nazwa gruntu Symbol Opis Wytrzymałość Skalisty twardy ST Wytrzymałość na ściskanie R c > 5 MPa Skalisty miękki SM Wytrzymałość na ściskanie R c 5 MPa Spękanie Wymagania dodatkowe Skała lita Skała mało spękana Skała średnio spękana Li Ms Ss Skała bardzo Bs spękana W zależności od potrzeb: - wodoprzepuszczalność - wpływ wody i jej przepływu na właściwości gruntów skalistych Brak widocznych spękań (szczeliny o szerokości nie większej niż 0, mm) Szczeliny występują nie gęściej niż co m i mają szerokość nie większą niż mm Szczeliny występują gęściej niż co jeden metr i mają szerokość nie większą niż mm, lub szczeliny występują nie gęściej niż m, lecz mają szerokość większą niż mm Szczeliny występują gęściej niż co jeden metr i mają szerokość większą niż mm Podział gruntów mineralnych nieskalistych bazuje na procentowym udziale poszczególnych frakcji uziarnienia gruntu (frakcji gruntowych) w całej masie gruntu. Frakcje uziarnienia gruntów mineralnych nieskalistych wg PN-86/B-080 Symbol procentowej Zakres średnic Nazwa frakcji zawartości frakcji w masie zastępczych d, mm szkieletu gruntowego Składnik elementarny frakcji Kamienista f k d > kamienie Żwirowa f ż d > ziarna żwirowe Piaskowa f p d > 0,05 ziarna piaskowe Pyłowa f π 0,05 d > 0,00 cząstki gruntowe Iłowa f i 0,00 d cząstki gruntowe Przy klasyfikacji gruntów mineralnych nieskalistych drobnoziarnistych spoistych stosuje się zredukowane zawartości trzech najmniejszych frakcji. Zawartość frakcji f p, f π, f i redukuje się o zawartość frakcji f k i f ż : - frakcja piaskowa zredukowana - frakcja pyłowa zredukowana - frakcja iłowa zredukowana f ' p f ' 00 f p = 00 ( f + f k ż ) 00 f 00 ( f k + f ż ) π π = 00 fi f ' i = 00 ( f + f k ż )

5 Podział gruntów budowlanych 5/7 Dla określenia zawartości poszczególnych frakcji w gruncie należy wykonać analizę granulometryczną. Przy czym zawartość frakcji iłowej i pyłowej oznacza się metodą areometryczną, natomiast zawartość pozostałych frakcji metodą sitową. Na podstawie analizy granulometrycznej możemy wykonać wykres uziarnienia gruntu, tzw. krzywą uziarnienia. Krzywa uziarnienia gruntu Zawartość ziarn (cząstek) o średnicy mniejszej niż d Iłowa 00% ,00 n 0,005 0,00 0,00 0,00 0,005 0,006 0,008 Pyłowa Piaskowa Żwirowa Kam. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,05 0,06 0,08 0, F r a k c j e d n 0,5 0, 0, 0, 0,5 0,6 f i fπ f p f ż f k 0,8,5 Średnica zastępcza ziarna (cząstki) - d, mm 56 krzywa uziarnienia powstaje na podstawie analizy granulometrycznej PN-86/B % mm analiza areometryczna analiza sitowa 0,06 mm* * 0,07 mm [] 5 0 areometr cylinder z zawiesiną gruntową 0,5 0,5 0, 0,06 zestaw sit n-procentowa średnica ziaren d n średnica zastępcza, poniżej której w gruncie zawarty jest n % masy Jak widać na powyższym wykresie, przedstawiony grunt zawiera w sobie wszystkie frakcje (oczywiście nie zawsze tak jest). Procentową zawartość poszczególnych frakcji zwymiarowano. Łatwo można odczytać, że frakcji iłowej jest ok. 6%, pyłowej 6%, piaskowej 50%, żwirowej 5% i kamienistej %. Korzystając ze szczegółowego podziału gruntów mineralnych nieskalistych (patrz tabela poniżej), można stwierdzić, że przedstawiony grunt to Pospółka gliniasta Pog.

6 Podział gruntów budowlanych 6/7 Podział gruntów mineralnych nieskalistych wg PN-86/B-080 Rodzaj Nazwa gruntu Symbol Uziarnienie / Dodatkowa charakterystyka gruntu Zwietrzelina KW f i ' % Grunt występuje w miejscu wietrzenia Zwietrzelina KWg f gliniasta i ' > % skały w stanie nienaruszonym Grunt występuje poza miejscem Rumosz KR f i ' % wietrzenia skały pierwotnej, lecz nie podlegał procesom transportu i osadzeniu w wodzie Rumosz gliniasty KRG f i ' > % Otoczaki KO - Grunt osadzony w wodzie Kamienisty fk > 50% (d50 > mm) Gruboziarnisty Żwir Ż f k + f ż f i ' % > 50% Żwir gliniasty Żg fk 50% oraz fk + fż > 0% (d50 mm oraz d90 >mm) f i ' > % Pospółka Po 50% f i ' % f k + f ż Pospółka gliniasta Pog > 0% f i ' > % Drobnoziarnisty Niespoisty (sypki) Ip % Spoisty Ip > % Piasek gruby Pr Zawartość ziaren o średnicy większej niż 0,5 mm wynosi więcej niż 50% (d 50 > 0,5 mm) Piasek średni Ps Zawartość ziaren o średnicy większej niż 0,5 mm wynosi nie więcej niż 50%, lecz zawartość ziaren o średnicy większej niż 0,5 mm wynosi więcej niż 50% (0,5 mm d 50 > 0,5 mm) Piasek drobny Pd Zawartość ziaren o średnicy mniejszej niż 0,5 mm wynosi więcej niż 50% (d 50 0,5 mm) Piasek pylasty Pπ f p = 68 90%, fπ = 0 0%, f i = 0 % f p % fπ % f i % spoistość Piasek gliniasty Pg mało Pył piaszczysty πp spoisty Pył π I p = 0% Glina piaszczysta Gp średnio Glina G spoisty Glina pylasta Gπ I p =0 0% fk + fż 0% (d90 mm) Glina piaszczysta zwięzła Gpz Glina zwięzła Gz Glina pylasta zwięzła Gπz Ił piaszczysty Ip Ił I Ił pylasty Iπ zwięzło spoisty I p =0 0% bardzo spoisty I p > 0% I p wskaźnik plastyczności.

7 Podział gruntów budowlanych 7/7 Podział gruntów mineralnych nieskalistych drobnoziarnistych spoistych można również przedstawić graficznie za pomocą tzw. trójkąta Fereta f ' p I 6 f 'i Ip Iπ Gpz Gz Gπz Gp G Gπ Pg πp π P Pπ f 'π Normy: [] PN-B : Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. [] PN-88/B-08: Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. [] PN-86/B-080: Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. Uwaga: Od czerwca 006 roku w Polsce obowiązuje również nowa klasyfikacja gruntów zgodna z normami europejskimi. Przez pewien okres przejściowy obowiązywać będą dwie klasyfikacje równolegle. Podział według nowej normy nie będzie jeszcze egzekwowany na zajęciach. Zainteresowane osoby odsyłam do: PN-EN ISO 688-: Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikacja gruntów. Część : Oznaczanie i opis. Czerwiec 006, PN-EN ISO 688-: Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikacja gruntów. Część : Zasady klasyfikacji. Czerwiec 006, a także do artykułu: A. Gołębiewska, A Wudzka: Nowa klasyfikacja gruntów według normy PN-EN ISO. GEOINŻYNIERIA drogi mosty tunele s. - 55, 0/006 (),

ĆWICZENIE NR 1 KLASYFIKACJA GRUNTÓW

ĆWICZENIE NR 1 KLASYFIKACJA GRUNTÓW ĆWICZENIE NR 1 KLASYFIKACJA GRUNTÓW 1. Wstęp Za grunt budowlany, zgodnie z normą PN-86/B-02480, uznaje się tę część skorupy ziemskiej, która współpracuje lub może współpracować z obiektem budowlanym, stanowi

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna nt:

Opinia geotechniczna nt: PRZEDSIĘBIORSTWO REALIZACJI INWESTYCJI "KRET" Jarosław Filipiak Skwierzynka 4e, tel. 601971848 75-016 KOSZALIN Opinia geotechniczna nt: warunków gruntowo-wodnych występujących w rejonie projektowanej ścieżki

Bardziej szczegółowo

1a. BADANIA MAKROSKOPOWE według PN-88/B-04481 1b. BADANIA MAKROSKOPOWE według PN-EN ISO 14688-1 i 2:2006

1a. BADANIA MAKROSKOPOWE według PN-88/B-04481 1b. BADANIA MAKROSKOPOWE według PN-EN ISO 14688-1 i 2:2006 Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Ćwiczenie numer: 1 1a. BADANIA MAKROSKOPOWE według PN-88/B-04481 1b. BADANIA MAKROSKOPOWE według

Bardziej szczegółowo

K rta t d o d ku k m u e m n e t n a t cyj y n j a n o two w ru u b a b da d w a c w ze z g e o

K rta t d o d ku k m u e m n e t n a t cyj y n j a n o two w ru u b a b da d w a c w ze z g e o Karta dokumentacyjna otworu badawczego 1 Podstawa sporządzenia karty Karta dokumentacyjna otworu zwana też profilem geologicznym sporządzana jest dla celów dokumentacyjnych w formie tabelaryczno-graficznej.

Bardziej szczegółowo

EPG OPINIA GEOTECHNICZNA. Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne mgr inż. Daniel Kochanowski. Ul. Łąkowa w Mikoszewie. Opracowali:

EPG OPINIA GEOTECHNICZNA. Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne mgr inż. Daniel Kochanowski. Ul. Łąkowa w Mikoszewie. Opracowali: EPG Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne ul. Mickiewicza 29/4, 82-300 Elbląg tel. 603-483-575 email: epg.elblag@wp.pl www.epgelblag.republika.pl OPINIA GEOTECHNICZNA Ul. Łąkowa w Mikoszewie. Opracowali:

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Sylwia Tchórzewska

mgr inż. Sylwia Tchórzewska Klasyfikacje i nazewnictwo gruntów mgr inż. Sylwia Tchórzewska Klasyfikacje i nazewnictwo gruntów Zadaniem klasyfikacji gruntów jest ich podzielenie na grupy w taki sposób, aby do jednej grupy należały

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Oficerska 16a Olsztyn

Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Oficerska 16a Olsztyn Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Oficerska 16a 10-218 Olsztyn Obiekt budowlany: Przebudowa drogi wewnętrznej w lesie miejskim łączącej ul. J. Fałata z Al. Wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Załączniki. Mapa dokumentacyjna w skali 1:500 zał. 1 Profile otworów w skali 1:100 zał. 2 Przekrój geotechniczny zał.

Spis treści. Załączniki. Mapa dokumentacyjna w skali 1:500 zał. 1 Profile otworów w skali 1:100 zał. 2 Przekrój geotechniczny zał. Spis treści 1.Wstęp str. 3.Charakterystyka projektowanej inwestycji str. 3 3.Zakres wykonanych prac str. 3 4. Charakterystyka warunków geotechnicznych str. 3 5.Podsumowanie - opinia geotechniczna str.

Bardziej szczegółowo

Podział gruntów ze względu na uziarnienie.

Podział gruntów ze względu na uziarnienie. Piotr Jermołowicz - Inżynieria Środowiska Szczecin 1. Podział gruntów. Podział gruntów ze względu na uziarnienie. Grunty rodzime nieskaliste mineralne, do których zalicza się grunty o zawartości części

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp 2. Położenie oraz charakterystyka projektowanej inwestycji 3. Zakres prac 4. Warunki gruntowo- wodne 5. Wnioski i zalecenia

1. Wstęp 2. Położenie oraz charakterystyka projektowanej inwestycji 3. Zakres prac 4. Warunki gruntowo- wodne 5. Wnioski i zalecenia . Wstęp. Położenie oraz charakterystyka projektowanej inwestycji. Zakres prac. Warunki gruntowo- wodne. Wnioski i zalecenia Załączniki graficzne: Mapa dokumentacyjna - Zał. Przekroje geotechniczne - Zał..-.

Bardziej szczegółowo

( ) ( ) Frakcje zredukowane do ustalenia rodzaju gruntu spoistego: - piaskowa: f ' 100 f π π. - pyłowa: - iłowa: Rodzaj gruntu:...

( ) ( ) Frakcje zredukowane do ustalenia rodzaju gruntu spoistego: - piaskowa: f ' 100 f π π. - pyłowa: - iłowa: Rodzaj gruntu:... Frakcje zredukowane do ustalenia rodzaju gruntu spoistego: 100 f p - piaskowa: f ' p 100 f + f - pyłowa: - iłowa: ( ) 100 f π f ' π 100 ( f k + f ż ) 100 f i f ' i 100 f + f k ż ( ) k ż Rodzaj gruntu:...

Bardziej szczegółowo

EPG OPINIA GEOTECHNICZNA. Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne mgr inż. Daniel Kochanowski

EPG OPINIA GEOTECHNICZNA. Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne mgr inż. Daniel Kochanowski EPG Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne ul. Kilińskiego 12, 82-300 Elbląg tel. 603-483-575 email: epg.elblag@wp.pl www.epgelblag.republika.pl OPINIA GEOTECHNICZNA Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE GEOLOGICZNO INśYNIERSKIE

PROJEKTOWANIE GEOLOGICZNO INśYNIERSKIE PROJEKTOWANIE GEOLOGICZNO INśYNIERSKIE Wacław Ludwiczak Zdzisław Zieloniecki 61-663 Poznań ul. Winogrady 44 60-687 Poznań os. Batorego 6/29 tel.(fax) 0-61 852-30-77 tel.(fax) 0-61 821-71-75 tel. kom. 0-503-975-390

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Własności hydrogeologiczne gruntów. Metody wyznaczania współczynnika filtracji

Plan wykładu. Własności hydrogeologiczne gruntów. Metody wyznaczania współczynnika filtracji Hydrogeologia Plan wykładu Własności hydrogeologiczne gruntów Metody wyznaczania współczynnika filtracji Wilgotność gruntu Jest to stosunek masy wody zawartej w próbce (mw) do masy szkieletu gruntowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie nr 142/16/01

Sprawozdanie nr 142/16/01 Laboratorium geotechniczno-drogowe Biuro-laboratorium: Duchnice, ul. Ożarowska 50, 05-850 Ożarów Mazowiecki Telefon/fax: (22) 721 00 11 E-mail: biuro@lab-matest.pl www.lab-matest.pl O P I N I A G E O T

Bardziej szczegółowo

EPG OPINIA GEOTECHNICZNA. Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne mgr inż. Daniel Kochanowski

EPG OPINIA GEOTECHNICZNA. Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne mgr inż. Daniel Kochanowski EPG Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne ul. Kilińskiego 12, 82-300 Elbląg tel. 603-483-575 email: epg.elblag@wp.pl www.epgelblag.republika.pl OPINIA GEOTECHNICZNA Zagospodarowanie terenu dla zorganizowania

Bardziej szczegółowo

tel./fax. 42 655 67 72 e-mail: biuro@geotechnikalodz.pl geotechnikalodz@interia.pl www.geotechnikalodz.pl OPINIA GEOTECHNICZNA

tel./fax. 42 655 67 72 e-mail: biuro@geotechnikalodz.pl geotechnikalodz@interia.pl www.geotechnikalodz.pl OPINIA GEOTECHNICZNA GT "Geotechnika" 9-42 Łódź Zakład Usług Geologicznych "Geotechnika" ul. Wojska Polskiego 55/6 tel./fax. 42 655 67 72 e-mail: biuro@geotechnikalodz.pl geotechnikalodz@interia.pl www.geotechnikalodz.pl OPNA

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Rok zał. 1998 jk@geobit.pl www.geobit.pl OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z DOKUMENTACJĄ BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Nazwa i adres obiektu: Przepompownia ks Dankowo, gm. Kwidzyn dz. nr 76/14 Zamawiający: San-Bud

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA GT "Geotechnika" 91-432 Łódź Zakład Usług Geologicznych "Geotechnika" tel./fax. 42 655 67 72 ul. Wojska Polskiego 55/61 e-mail: biuro@geotechnikalodz.pl geotechnikalodz@interia.pl www.geotechnikalodz.w.interia.pl

Bardziej szczegółowo

ZAŁ. NR 1 Mapa orientacyjna obszaru badań. obszar badań

ZAŁ. NR 1 Mapa orientacyjna obszaru badań. obszar badań ZAŁ. NR 1 Mapa orientacyjna obszaru badań obszar badań ZAŁ. NR 2 Mapa dokumentacyjna w skali 1:5000 otwór badawczy linia przekroju IV' III' V' I' V O1 O15 II' VI O2 O13 O14 O3 VI' O11 O4 VII O12 O9 VIII

Bardziej szczegółowo

ROZPOZNANIE GEOTECHNICZNE

ROZPOZNANIE GEOTECHNICZNE ROZPOZNANIE GEOTECHNICZNE (uproszczone) Dla projektowanej drogi w miejscowości Rębiska gm. Szemud, pow. wejherowski woj. pomorskie ZLECENIODAWCA : Wanit Projektowanie Dróg Krzysztof Wiecki LOKALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Grudzień 2015r. 1 OPINIA GEOTECHNICZNA OBIEKT: ADRES OBIEKTU: Dokumentacja projektowo - kosztorysowa pn.:,,przebudowa drogi leśnej na terenie Leśnictwa Napromek". Droga leśna na terenie Leśnictwa Napromek,

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA z rozpoznania warunków gruntowo-wodnych pod projektowane utwardzenie terenu na działce nr 21 przy ul. Dobrzyńskiej we Wrocławiu.

OPINIA GEOTECHNICZNA z rozpoznania warunków gruntowo-wodnych pod projektowane utwardzenie terenu na działce nr 21 przy ul. Dobrzyńskiej we Wrocławiu. Zleceniodawca: Konsulting Budowlany Halicka Inwestycje sp. z o.o. sp.k. ul. Sosnowa 21, Mokronos Dolny 55-080 Kąty Wrocławskie OPINIA GEOTECHNICZNA z rozpoznania warunków gruntowo-wodnych pod projektowane

Bardziej szczegółowo

numer 49 Zał.Nr: 2.1 Miejscowość: Kolonia Dzielna : GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c. Rzędna: 203.90 m n.p.m. Holocen 0.40 gleba, brunatna Gb IXa Piasek średni, jasny brązowy, z domieszką piasku gliniastego

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA GEOSERV Maciej Szymański ul. Azaliowa 9 5604 Rzeszów Tel.: +48 79 69 5 kontakt@geoserv.rzeszow.pl www.geoserv.rzeszow.pl OPINIA GEOTECHNICZNA dla boiska piłkarskiego "Junak Słocina" w Rzeszowie na terenie

Bardziej szczegółowo

Pracownia specjalistyczna z Geoinżynierii. Studia stacjonarne II stopnia semestr I

Pracownia specjalistyczna z Geoinżynierii. Studia stacjonarne II stopnia semestr I Pracownia specjalistyczna z Geoinżynierii Studia stacjonarne II stopnia semestr I UWAGA!!! AUTOR OPRACOWANIA NIE WYRAŻA ZGODY NA ZAMIESZCZANIE PLIKU NA RÓŻNEGO RODZAJU STRONACH INTERNETOWYCH TYLKO I WYŁĄCZNIE

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MAKROSKOPOWA

ANALIZA MAKROSKOPOWA ANALIZA MAKROSKOPOWA Wprowadzenie Metoda makroskopowa polega na przybliżonym określeniu rodzaju, nazwy, niektórych cech fizycznych oraz stanu badanego gruntu bez użycia przyrządów. Stosuje się ją w terenie

Bardziej szczegółowo

Konsystencje oraz stany gruntów spoistych. Konsystencje oraz stany gruntów spoistych. Wskaźnik konsystencji: zwarta plastyczna płynna KONSYSTENCJE

Konsystencje oraz stany gruntów spoistych. Konsystencje oraz stany gruntów spoistych. Wskaźnik konsystencji: zwarta plastyczna płynna KONSYSTENCJE Konsystencje oraz stany gruntów spoistych KONSYSTENCJE zwarta plastyczna płynna STANY zwarty zw półzwarty pzw twardo tpl pl miękko mpl płynny pł w S w P w L wilgotność 0 0.25 0.50 1.00 I L Stopień plastyczności:

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Adnotacje urzędowe: Nazwa i adres inwestora: Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie Grunwaldzka 62 A, 14-100 Ostróda Nazwa i adres jednostki projektowej: Arkas-Projekt 10-460 Olsztyn Al. Piłsudskiego 75a

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektowanej budowy wiaty na działce nr 2652/3 w obrębie Pustyni Błędowskiej Miejscowość: Gmina: Powiat: Województwo: Chechło Klucze olkuski małopolskie Opracował:... mgr inż.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA (dla celów projektowych)

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA (dla celów projektowych) M e c h a n i k a G r u n t ó w mgr inż. Wojciech Świerad 09-400 Płock ul. Dybowskiego 40 Bank Pekao S.A. II oddz. w Płocku Konto nr 51 1240 1721 1111 0000 0725 8062 MG 16/11 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Nr arch.:4589/14 Egz.: nr OPINIA GEOTECHNICZNA DLA KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK NR 92/32, 92/33, 92/35, 92/36, 92/37 i 92/38 PRZY UL. HELIOSA W GDAŃSKU Opracowała: mgr inŝ. Emilia Prowadzisz nr upr.

Bardziej szczegółowo

BADANIA GEOTECHNICZNE DLA USTALENIA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH POD HALE SPORTOWĄ, MIEJSCOWOŚĆ RYCZYWÓŁ, POWIAT OBORNICKI, UL

BADANIA GEOTECHNICZNE DLA USTALENIA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH POD HALE SPORTOWĄ, MIEJSCOWOŚĆ RYCZYWÓŁ, POWIAT OBORNICKI, UL MKM Projekt Usługi Projektowo Budowlane Marcin Oleszczuk Os. Władysława Jagiełły 19/5 Poznań 60-694 Tel.: (0) 503 14 34 74 NIP: 5781994735 / REGON: 634608587 Nr konta: mbank 46 1140 2004 0000 3402 3545

Bardziej szczegółowo

Zleceniodawca: Autorska Pracownia Projektowa Arch. Halina Nowak ul. Okrężna Wrocław OPINIA GEOTECHNICZNA

Zleceniodawca: Autorska Pracownia Projektowa Arch. Halina Nowak ul. Okrężna Wrocław OPINIA GEOTECHNICZNA Zleceniodawca: Autorska Pracownia Projektowa Arch. Halina Nowak ul. Okrężna 27 53008 Wrocław OPINIA GEOTECHNICZNA dla ustalenia warunków gruntowowodnych na potrzebę budowy boiska oraz siłowni zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA - GEOTECHNIKA MAZOWSZE S.C. ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa NIP: 701-038-47-09, REGON: 146731992 Tel. 662-662-242, www.geotechnika-mazowsze.pl OPINIA GEOTECHNICZNA DLA BUDOWY ULICY PERŁOWEJ W ŁAZACH

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis załączników

Spis treści. Spis załączników Spis treści: Spis treści 1.Wstęp str. 3 2.Charakterystyka projektowanej inwestycji str. 3 3.Zakres wykonanych prac str. 3 4. Charakterystyka terenu badań str. 4 5.Charakterystyka warunków geotechnicznych

Bardziej szczegółowo

GEO - TECH Badania Geologiczne i Środowiskowe Łukasz Dobrowolski

GEO - TECH Badania Geologiczne i Środowiskowe Łukasz Dobrowolski GEO - TECH Badania Geologiczne i Środowiskowe Łukasz Dobrowolski www.geotech.pila.pl DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ DOTYCZĄCA JEDNORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO W MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOśA GRUNTOWEGO

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOśA GRUNTOWEGO Firma Realizacyjna Spółka Jawna S. Bawiec, J. Zając 43-250 Pawłowice; ul. Zjednoczenia 62a tel./fax: +48 32 327 37 80 e-mail: bazet@bazet.pl www.bazet.pl DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOśA GRUNTOWEGO USTALAJĄCA

Bardziej szczegółowo

ul. Kopanina 54/56 blok C, pokój 1, Poznań DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO WRAZ Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ

ul. Kopanina 54/56 blok C, pokój 1, Poznań DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO WRAZ Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ ul. Kopanina 54/56 blok C, pokój 1, 60-105 Poznań www.geopartners.pl info@geopartners.pl DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO WRAZ Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ OKREŚLAJĄCA WARUNKI GRUNTOWO - WODNE POD BOISKO

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA GT "Geotechnika" 9-42 Łódź ul. Wojska Polskiego 55/6 Zakład Usług Geologicznych "Geotechnika" tel./fax. 042 655-67-72 e-mail : biuro@geotechnikalodz.pl DOKUMENTACJA GEOTECHNCZNA z badań podłoża gruntowego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA ZAKŁAD USŁUG GEOLOGICZNYCH mgr Izabela Buratyńska 58-506 Jelenia Góra ul. Elsnera 2/13 tel/fax 075 75-42-687 e-mail: zugjg@wp.pl DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo-wodne w podłoŝu

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Temat: Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektu budowy kortu tenisowego w kompleksie sportowym przy SP nr 7 w Ostrowie Wlkp. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opracowanie tekstowe

Bardziej szczegółowo

OBJAŒNIENIA -- TEREN BADAÑ MAPA ORIENTACYJNA SKALA 1: PRZEDSIÊBIORSTWO "MORION" spó³ka z o.o. Za³ 1

OBJAŒNIENIA -- TEREN BADAÑ MAPA ORIENTACYJNA SKALA 1: PRZEDSIÊBIORSTWO MORION spó³ka z o.o. Za³ 1 OBJAŒNIENIA -- TEREN BADAÑ MAPA ORIENTACYJNA SKALA 1: 20 000 PRZEDSIÊBIORSTWO "MORION" spó³ka z o.o. Za³ 1 m n.p.m. NW SE/SSW NNE 1 240.60 2 240.20 3 240.20 240 239 238 2.0 2.0 0.00 0.20 0.60 1.70

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO WRAZ Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO WRAZ Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ ul. Kopanina 54/56 blok C, pokój 1, 60-105 Poznań www.geopartners.pl info@geopartners.pl DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO WRAZ Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ OKREŚLAJĄCA WARUNKI GRUNTOWO WODNE POD PRZEBUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

R r =92,16. R r =92,72. R r MAPA DOKUMENTACYJNA. - miejsce wykonania odwiertu geotechnicznego - punkty dowiązania rzędnych wysokościowych. zał.

R r =92,16. R r =92,72. R r MAPA DOKUMENTACYJNA. - miejsce wykonania odwiertu geotechnicznego - punkty dowiązania rzędnych wysokościowych. zał. R r =92,16 1 2 R r =92,72 ul. Szklarnioa 2F 03-046 Warszaa tel. 22 675 00 81 kom. 605 724 164 e-mail geo.log@ geolog2006.pl Rozbudoa drogi poiatoej nr 4324 W msc. Małopole, gm. Dąbróka. R r 2 MAPA DOKUMENTACYJNA

Bardziej szczegółowo

Spis treści Załączniki

Spis treści Załączniki Spis treści 1.Wstęp str. 3 2.Charakterystyka projektowanej inwestycji str. 3 3.Zakres wykonanych prac str. 3 4. Charakterystyka warunków geotechnicznych str. 4 5.Podsumowanie str. 5 Załączniki Mapa dokumentacyjna

Bardziej szczegółowo

Geo.Log OPINIA GEOTECHNICZNA

Geo.Log OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA OKREŚLAJĄCA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE do projektu przebudowy i rozbudowy budynku oświaty o świetlicę w Zespole Szkół nr 124 przy ulicy Conrada 6 w Warszawie. I N W E S T O R : MIASTO

Bardziej szczegółowo

L.dz. 1459_2017. województwo: wielkopolskie powiat: poznański. Opracował: Mosina, czerwiec 2017 rok. mgr Andrzej Stube. mgr Radosław Iwanow

L.dz. 1459_2017. województwo: wielkopolskie powiat: poznański. Opracował: Mosina, czerwiec 2017 rok. mgr Andrzej Stube. mgr Radosław Iwanow OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo wodne na potrzeby projektowanej ścieżki rowerowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 430 do dworca PKP w miejscowości Puszczykowo L.dz. 1459_2017 województwo:

Bardziej szczegółowo

Jest nauką zajmującą się zastosowaniem geologii do praktyki inżynierskiej. Zadaniem geologii inżynierskiej jest ocena aktualnego stanu środowiska

Jest nauką zajmującą się zastosowaniem geologii do praktyki inżynierskiej. Zadaniem geologii inżynierskiej jest ocena aktualnego stanu środowiska KATEDRA HYDROGEOLOGII I GEOLOGII INŻYNIERKIEJ WYKŁAD GRUNTOZNAWSTWO DR INŻ. ALEKSANDRA BORECKA BIBLIOGRAFIA: 1.E. Myślińska Laboratoryjne badania gruntów (i gleb), Wydawnictwo Naukowe PWN 2.B. Grabowska-Olszewska

Bardziej szczegółowo

Wykład I Mechanika Gruntów - repetytorium

Wykład I Mechanika Gruntów - repetytorium Wykład I Mechanika Gruntów - repetytorium Marek Cała, Jerzy Flisiak Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Mechanika gruntów Karl Terzaghi (1883-1963) Ojciec

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Rok zał. 1998 jk@geobit.pl www.geobit.pl OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z DOKUMENTACJĄ BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Nazwa i adres obiektu: Budowa budynku socjalnego i garażu Zakurzewo, gm. Grudziądz dz. nr 412/1

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA pod rozbudowę Szpitala Wojewódzkiego w ZIELONEJ GÓRZE

OPINIA GEOTECHNICZNA pod rozbudowę Szpitala Wojewódzkiego w ZIELONEJ GÓRZE Pracownia Projektowa GEOEKO dr Andrzej Kraiński Na rynku od 1986 r. P Dane firmy: adres: ul. Drzonków-Rotowa 18, 66-004 Zielona Góra NIP: 929-101-99-76 Dane kontaktowe: adres: Zielona Góra, ul. Morelowa

Bardziej szczegółowo

EPG DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne mgr inż. Daniel Kochanowski

EPG DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne mgr inż. Daniel Kochanowski EPG Elbląskie Przedsiębiorsto Geologiczne mgr inż. Daniel Kochanoski ul. Mickieicza 29/4, 82-300 Elbląg tel. 603-483-55 email: epg.elblag@p.pl.epgelblag.republika.pl DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Rozbudoa

Bardziej szczegółowo

inż. Wojciech Łopka upr. geo. nr VI-441, XII-044/POM

inż. Wojciech Łopka upr. geo. nr VI-441, XII-044/POM Egzemplarz Nr Nr arch.: BG/862/2018 Reda, maj 2018 r. Rodzaj dokumentacji: Zamawiający: OPINIA GEOTECHNICZNA Adam Stypik Temat: Autorzy opracowania: Badania geotechniczne podłoża gruntowego dla projektu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO WRAZ Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO WRAZ Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ ul. Kopanina 54/56 blok C, pokój 1, 60-105 Poznań www.geopartners.pl info@geopartners.pl DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO WRAZ Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ OKREŚLAJĄCA WARUNKI GRUNTOWO WODNE DLA PRZEBUDOWY

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA DLA KONCEPCJI GDYŃSKIEJ SZKOŁY FILMOWEJ PRZY PLACU GRUNWALDZKIM W GDYNI

OPINIA GEOTECHNICZNA DLA KONCEPCJI GDYŃSKIEJ SZKOŁY FILMOWEJ PRZY PLACU GRUNWALDZKIM W GDYNI Nr arch. 4363/3 Nr egz. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA KONCEPCJI GDYŃSKIEJ SZKOŁY FILMOWEJ PRZY PLACU GRUNWALDZKIM W GDYNI Opracowała: Dyrektor techniczny: inż. Anita Olszewska mgr inż. Marcin Bohdziewicz nr

Bardziej szczegółowo

Zaklad Uslug Geologicznych

Zaklad Uslug Geologicznych Zaklad Uslug Geologicznych Krzysztof Piela i Bartosz Stępień 90-417 Łódź ul. Piotrkowska 49 tel./fax. 04 63 03 5 D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A Temat: DRZEWICA Regionalne Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO WRAZ Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO WRAZ Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ ul. Szczepanowskiego 4B; 60-541 Poznań ul. Żeromskiego 6; 88-220 Osięciny www.geopartners.pl info@geopartners.pl DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO WRAZ Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ OKREŚLAJĄCA WARUNKI GRUNTOWO

Bardziej szczegółowo

Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. ul. Staszica 41A Oborniki

Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. ul. Staszica 41A Oborniki MKM Projekt Usługi Projektowo Budowlane Marcin Oleszczuk Os. Władysława Jagiełły 19/5 Poznań 60-694 Tel.: (0) 503 14 34 74 NIP: 5781994735 / REGON: 634608587 Nr konta: mbank 46 1140 2004 0000 3402 3545

Bardziej szczegółowo

O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A

O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A Egz. nr O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A dla projektowanej budowy sieci kanalizacyjnej położonej przy ul. Mickiewicza w Dobrzanach gm. Dobrzany pow. stargardzki woj. zachodniopomorskie ZLECENIODAWCA:

Bardziej szczegółowo

Badania geotechniczne...

Badania geotechniczne... Przedsiębiorstwo Produkcyjno Budowalano Handlowo Usługowe VOIVODE Eksport - Import W o j c i e c h W o j e w o d a Badania geotechniczne... Nazwa i adres zadania: Badanie kontrolne profilu geotechnicznego

Bardziej szczegółowo

Analiza makroskopowa gruntów wg PN-86/B-02480

Analiza makroskopowa gruntów wg PN-86/B-02480 Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Analiza makroskopowa gruntów wg PN-86/B-02480 Metoda makroskopowa jest uproszczonym badaniem rodzaju i stanu gruntów, a uzyskane wyniki mają charakter przybliżony.

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna i Dokumentacja badań podłoŝa gruntowego

Opinia geotechniczna i Dokumentacja badań podłoŝa gruntowego Opinia geotechniczna i Dokumentacja badań podłoŝa gruntowego Opinia geotechniczna i Dokumentacja badań podłoŝa gruntowego ustalająca wstępnie warunki geotechniczne w rejonie projektowanego obiektu Wielofunkcyjnego

Bardziej szczegółowo

GRUNTY WYSADZINOWE wyzwanie dla drogownictwa

GRUNTY WYSADZINOWE wyzwanie dla drogownictwa GRUNTY WYSADZINOWE wyzwanie dla drogownictwa ANNA GÓRSKA-PAWLICZUK Zakład Geotechniki i Budownictwa Drogowego Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie WYSADZINOWOŚĆ - zdolność ośrodka gruntowego do zwiększania

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA GEOTECHNICZNA

EKSPERTYZA GEOTECHNICZNA www.progeo.pl www.geolog.com.pl www.geologia.biz.pl www.badaniagruntu.pl ul. Głowackiego 34A 33-300 Nowy Sącz tel/fax: (18) 441 33 45 kom: +48 604 45 87 33 e-mail: progeo@progeo.pl NIP: 734-192-43-87 nr

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp 2. Położenie oraz charakterystyka projektowanej inwestycji 3. Zakres prac 4. Warunki gruntowo - wodne 5. Wnioski i zalecenia

1. Wstęp 2. Położenie oraz charakterystyka projektowanej inwestycji 3. Zakres prac 4. Warunki gruntowo - wodne 5. Wnioski i zalecenia . Wstęp. ołożenie oraz charakterystyka projektowanej inwestycji. Zakres prac. Warunki gruntowo - wodne. Wnioski i zalecenia Załączniki graficzne: Szkic dokumentacyjny - Zał. rzekroje geotechniczne - Zał..-.

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA USŁUGI INŻYNIERSKIE ANDRZEJ ROMAN >PROJEKTOWANIE BUDOWLANE & OBSŁUGA INWESTYCJI< www.projektowanie-budowlane.pl romanprojektowanie@prokonto.pl JEDNOSTKA PROJEKTOWA: USŁUGI INŻYNIERSKIE ANDRZEJ ROMAN projektowanie

Bardziej szczegółowo

Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Hydrogeologia Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Odpowiedzialna za przedmiot: Prof. dr hab. inż. Alicja Czamara Zakres przedmiotu: Elementy geologii dynamicznej i historycznej

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Tadeusz Zarucki 12-100 Szczytno, Lipowiec 9 0 601 448 958 NIP 739 103 86 99 Regon 510336060 e-mail geoservis@o2.pl Konto: Bank Zachodni WBK IV oddział Olsztyn 46 1500 1562 1215 6000 6492 0000 Lipowiec,

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z DOKUMENTACJĄ BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO

OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z DOKUMENTACJĄ BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO pigeologia.pl Krzysztof Iljuczonek, ul. Okrzei 7, 33-300 Nowy Sącz tel: 728149783, e-mail:geolog@pigeologia.pl, pigeologia.pl OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z DOKUMENTACJĄ BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO opracowane

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOśA GRUNTOWEGO Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOśA GRUNTOWEGO Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ www.progeo.pl www.geolog.com.pl www.geologia.biz.pl www.badaniagruntu.pl ul. Głowackiego 34A 33-300 Nowy Sącz tel/fax: (8) 44 33 45 kom: +48 604 45 87 33 e-mail: progeo@progeo.pl NIP: 734-92-43-87 nr konta:

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA - GEOTECHNIKA MAZOWSZE S.C. ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa NIP: 70-038-47-09, REGON: 4673992 Tel. 662-662-242, www.geotechnika-mazowsze.pl OPINIA GEOTECHNICZNA DLA ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Temat: Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektu budynku mieszkalnego wielorodzinnego - socjalnego, w Nowych Skalmierzycach, na dz. nr 177/27. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Wykład I Mechanika Gruntów - repetytorium

Wykład I Mechanika Gruntów - repetytorium Wykład I Mechanika Gruntów - repetytorium Marek Cała, Jerzy Flisiak Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Mechanika gruntów Karl Terzaghi (1883-1963) Ojciec

Bardziej szczegółowo

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PARAMETRÓW FIZYCZNO-MECHANICZNYCH GRUNTÓW

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PARAMETRÓW FIZYCZNO-MECHANICZNYCH GRUNTÓW III' I OW1 II III IV' OW3 OW5 OW6 OW2 OW4 I' II' IV MAPA DOKUMENTACYJNA skala 1:250 Temat: Wrocław - ul. Górnickiego OW1-OW6 II II' -wykonane otwory w piwnicach budynku około 0,7 m od ściany - przekroje

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO WRAZ Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO WRAZ Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ ul. Szczepanowskiego 4B; 60-541 Poznań ul. Żeromskiego 6; 88-220 Osięciny www.geopartners.pl info@geopartners.pl DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO WRAZ Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ OKREŚLAJĄCA WARUNKI GRUNTOWO

Bardziej szczegółowo

PN-EN ISO 14688-1:2006/Ap1

PN-EN ISO 14688-1:2006/Ap1 POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 93.020 PN-EN ISO 14688-1:2006/Ap1 listopad 2012 Dotyczy PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów Część 1: Oznaczanie i opis Copyright

Bardziej szczegółowo

GEOWELL Usługi Geologiczne ul. Hanowskiego 12/ OLSZTYN tel

GEOWELL Usługi Geologiczne ul. Hanowskiego 12/ OLSZTYN tel GEOWELL Usługi Geologiczne ul. Hanowskiego 2/6 0-687 OLSZTYN tel. +48 666-39-70-39 Opinia geotechniczna podłoża gruntowego dla PB budowy lądowiska dla śmigłowców w miejscowości: PISZ Gm. Pisz, Dz. Nr 495/4

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA Adnotacje urzędowe: Nazwa i adres inwestora: Miejski Zarząd Dróg i Mostów OLSZTYNIE 10-007 OLSZTYN, UL. SZRAJBERA 9/10 W Nazwa i adres jednostki projektowej: Arkas-Projekt 10-460 Olsztyn Al. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Artykuł z czasopisma GEOINŻYNIERIA drogi mosty tunele 04/2006 [11]

Artykuł z czasopisma GEOINŻYNIERIA drogi mosty tunele 04/2006 [11] Artykuł z czasopisma GEOINŻYNIERIA drogi mosty tunele 04/2006 [11] Nowa klasyfikacja gruntów według normy PN-EN ISO W roku 2005 Polski Komitet Normalizacyjny przesłał do ankietyzacji projekt dwuczęściowej

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE GEOCENTRUM DAMIAN KLIMOWICZ 80298 Gdańsk, ul. Czaplewska 32 NIP: 9580951402 tel.+ 48 506 82 19 82 email: geocentrum@geocentrum.co GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OPINIA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA BADAŃ GRUNTÓW

DOKUMENTACJA BADAŃ GRUNTÓW _ ARIGOLD Paulina Kukla UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 92-94C/4, 81-388 GDYNIA TEL. 733-460-745; FAX. (12) 376-77-67; biuro@arigold.pl Nr egzemplarza 1 TEMAT OPRACOWANIA: DOKUMENTACJA BADAŃ GRUNTÓW BUDOWA DROGI W M.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA www.progeo.pl www.geolog.com.pl www.geologia.biz.pl www.badaniagruntu.pl ul. Głowackiego 34A 33-300 Nowy Sącz tel/fax: (18) 441 33 45 kom: +48 604 45 87 33 e-mail: progeo@progeo.pl NIP: 734-192-43-87 nr

Bardziej szczegółowo

Budownictwo wodne. METERIAŁY DO ĆWICZEŃ Inżynieria środowiska, studia I o, rok III. Materiały zostały opracowane na podstawie:

Budownictwo wodne. METERIAŁY DO ĆWICZEŃ Inżynieria środowiska, studia I o, rok III. Materiały zostały opracowane na podstawie: UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU KATEDRA INŻYNIERII WODNEJ I SANITARNEJ ZAKŁAD INŻYNIERII WODNEJ Budownictwo wodne METERIAŁY DO ĆWICZEŃ Inżynieria środowiska, studia I o, rok III Materiały zostały opracowane

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA Geologika s.c. Usługi Geologiczne P. Gorczyca J. Gorczyca Tel. 08 9 37, 1 019 0 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA remont i przebudowa istniejącego budynku dworca kolejowego w Skawinie przy ul. Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA www.progeo.pl www.geolog.com.pl www.geologia.biz.pl www.badaniagruntu.pl DOKUMENTACJA GEOTECHNCZNA ul. Głowackiego 34A 33-300 Nowy Sącz tel/fax: (8) 44 33 45 kom: +48 604 45 87 33 obiekt: boisko sportowe

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ 33-325 Krużlowa Niżna 70, NP: 734 36 82 28 geologia inżynierska tel: 53 69 96 e-mail: biuro@geoefekt.pl geotechnika www.geoefekt.pl hydrogeologia DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA RUNTOWEO Z OPNĄ EOTECHNCZNĄ

Bardziej szczegółowo

Nasyp budowlany i makroniwelacja.

Nasyp budowlany i makroniwelacja. Piotr Jermołowicz - Inżynieria Środowiska Szczecin Nasyp budowlany i makroniwelacja. Nasypem nazywamy warstwę lub zaprojektowaną budowlę ziemną z materiału gruntowego, która powstała w wyniku działalności

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIRMA GEOLOGICZNA GeoOptima Bartłomiej Boczkowski os. Z. Starego 13/79, 60-684 Poznań os. J. Słowackiego 13/20, 64-980 Trzcianka tel.: + 48 664 330 620 info@geooptima.com, www.geooptima.com NIP 7631946084

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Nr dok. 99 DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO WARSZAWA ul. Złotopolska -------------------------------- budynek mieszkalny Nr dok. 99 Zakład Badań Geotechnicznych GEOTEST tel. (0 - ) 8 9 66 www.geotest.pl.

Bardziej szczegółowo

Geo Seis. Opinia geotechniczna

Geo Seis. Opinia geotechniczna Geo Seis GEOLOGIA GEOFIZYKA GEOTECHNIKA HYDROGEOLOGIA ul. Jana Pawła II 29, 34-03 Witanowice, tel. 530 49 405, www.geoseis.pl Zakres opracowania: ustalenie warunków gruntowo-wodnych ustalenie warunków

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO QWIERT Dominik Kuc Nip 657-239-12-98 tel0 602-810-569 Regon: 29773481 ul Kalinowa 27 biuro@qwiertpl 25-148 Kielce wwwqwiertpl DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO wykonanych dla potrzeb budowy kanalizacji

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MAKROSKOPOWA GRUNTÓW według PN-EN ISO

ANALIZA MAKROSKOPOWA GRUNTÓW według PN-EN ISO Dr inż. Grzegorz Straż Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych pt: ANALIZA MAKROSKOPOWA GRUNTÓW według PN-EN ISO 14688-1. Wprowadzenie. Większość gruntów to twory złożone, zbudowane z: frakcji głównej (dominującej),

Bardziej szczegółowo

Nowa klasyfikacja gruntów według normy PN-EN ISO

Nowa klasyfikacja gruntów według normy PN-EN ISO Nowa klasyfikacja gruntów według normy PN-EN ISO W roku 2005 Polski Komitet Normalizacyjny przesłał do ankietyzacji projekt dwuczęściowej normy dotyczącej oznaczania i klasyfikowania gruntów. Część 1 normy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ROBOTY ZIEMNE WYMAGANIA OGÓLNE CPV

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ROBOTY ZIEMNE WYMAGANIA OGÓLNE CPV SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-02.00.01 ROBOTY ZIEMNE WYMAGANIA OGÓLNE CPV - 45111 1. WSTĘP. Nazwa zamówienia: R e m o n t d r ó g g m i n n y c h w m i e j s c o w o ś c i K o z i e g ł ó w k i u l. S p o

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA GEOTECHNIKI, GEOLOGII INśYNIERSKIEJ, HYDROGEOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

PRACOWNIA GEOTECHNIKI, GEOLOGII INśYNIERSKIEJ, HYDROGEOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA GEOSTUDIO PRACOWNIA GEOTECHNIKI, GEOLOGII INśYNIERSKIEJ, HYDROGEOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA Opinia geotechniczna dla tematu Ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę nowej obwodowej drogi

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTOWANEJ MODERNIZACJI BOISKA DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ POŁOŻONEGO NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KONARSKIEGO PRZY ULICY OKOPOWEJ 55A W WARSZAWIE Zleceniodawca dokumentacji

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO PROJEKT GEOTECHNICZNY

OPINIA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO PROJEKT GEOTECHNICZNY 33-325 Krużlowa Niżna 170, NIP: 734 316 82 28 geologia inżynierska tel: 513 619 196 e-mail: biuro@geoefekt.pl geotechnika www.geoefekt.pl hydrogeologia OPINIA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA Egz. E GEOTECHNCZNE WARUNK POSADOWENA (OPNA DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO) BUDYNEK FL WOJEWÓDZKEJ MEJSKEJ BBLOTEK PUBLCZNEJ PRZY UL.CZOŁGSTÓW W BYDGOSZCZY Zleceniodawca: Urząd Miasta Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Obwodnica Kościerzyny w ciągu DK20 obiekty inżynierskie OBIEKT PG-1

Obwodnica Kościerzyny w ciągu DK20 obiekty inżynierskie OBIEKT PG-1 Dokumentacja Geologiczno-Inżynierska Obwodnica Kościerzyny w ciągu DK20 obiekty inżynierskie OBIEKT PG-1 WIADUKT w ciągu drogi lokalnej projektowanej dojazdowej 1 km 0+988.36; Część opisowa: 1. Ogólna

Bardziej szczegółowo