Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 (nazwa, adres Zamawiającego, tel/fax, adres ) Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Al. Niepodległości 2, Poznań Tel. 32/ ZAPYTANIE OFERTOWE dot. opracowania i przygotowania ekspertyz programów nauczania do projektu realizowanego w ramach Działania PO KL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Usługa: kod CPV: (Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania). Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu w związku z realizacją projektu pt. ZDOBĄDŹ KOMPETENCJE POMOCNE W ROZWOJU KARIERY ZAWODOWEJ W SEKTORZE FINANSOWYM w ramach Działania 4.1.1, Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , zaprasza do złożenia oferty na: 1. ZAMAWIAJĄCY Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Al. Niepodległości 2, Poznań NIP Osoba do kontaktu: Agata Danowska - Ździebło Dyrektor ds. Rozwoju, tel FORMA POSTĘPOWANIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Podsekcja 1 Zasada konkurencyjności oraz na podstawie umowy o dofinansowanie projektu UDA-POKL /

2 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA a) Skrócony opis przedmiotu zamówienia: usługi opracowania i przygotowania 20 ekspertyz programów nauczania do projektu Zdobądź kompetencje pomocne w rozwoju kariery zawodowej w sektorze finansowym (POKL /14-00) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka. b)termin realizacji zamówienia: od do r. c) Informacja na temat składania ofert częściowych: Część I zapytania ofertowego: Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych oferta może obejmować tylko jedną ekspertyzę lub kilka ekspertyz dotyczących różnych specjalności, oferent jednak nie może złożyć oferty na więcej aniżeli 4 ekspertyzy będące przedmiotem zapytania ofertowego (łącznie z części I i II zapytania ofertowego). Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty na przygotowanie 2 ekspertyz dla tej samej specjalności identyfikowanej poprzez jej nazwę przez jednego oferenta. Część II zapytania ofertowego: Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych jednak oferta musi uwzględniać opracowanie i przygotowanie ekspertyzy łącznie dla każdej pary specjalności o danej nazwie pokrywającej się na studiach I i II stopnia. Zamawiający przewiduje możliwość złożenia oferty dla jednej lub dwóch par specjalności opisanych w zapytaniu ofertowym. Oferent jednak nie może złożyć oferty na więcej aniżeli 4 ekspertyzy będące przedmiotem zapytania ofertowego (łącznie z części I i II zapytania ofertowego). Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty na przygotowanie 2 ekspertyz dla tej samej pary specjalności identyfikowanej poprzez jej nazwę przez jednego oferenta. 4. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I SPOSOBU JEGO WYKONANIA: 1. usługa opracowania i przygotowania ekspertyz programów nauczania realizowanych na kierunku Finanse i Rachunkowość w Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. 2. Specyfikacja zamówienia o jakim mowa w pkt. 1: Część I zapytania ofertowego: Specyfikacja Liczba ekspertyz do opracowania i przygotowania w ramach tej części zapytania ofertowego: 12 ekspertyz, to jest po 2 ekspertyzy dla każdej z 6 specjalności na kierunku Finanse i Rachunkowość Nazwy specjalności, dla których w ramach niniejszego zapytania ofertowego zostaną przygotowane ekspertyzy Dla Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Studia I stopnia (po 2 ekspertyzy do każdej z poniższych specjalności) 1. Bankowość i Rynki Finansowe 2. Finanse Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2

3 3. Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw Studia II stopnia (po 2 ekspertyzy do każdej z poniższych specjalności) 1. Bankowość i Innowacje Finansowe 2. Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw* 3. Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw * ekspertyzy powinny zawierać odniesienie do wymagań Krajowej Izby Biegłych Rewidentów o jakich mowa w Uchwale NR 631 /1/ 2015 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ KIBR z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie zaliczenia poszczególnych egzaminów uniwersyteckich lub równorzędnych prowadzonych w uczelniach krajowych i zagranicznych w związku z rozporządzeniem ministra finansów w sprawie postępowania kwalifikacyjnych na biegłych rewidentów z 13 listopada a2014 roku dz. u. z 2014 poz Część II zapytania ofertowego: Specyfikacja Uwagi Liczba ekspertyz do opracowania i przygotowania w 8 ekspertyz, to jest po 2 ekspertyzy dla każdej ramach tej części zapytania ofertowego z 4 specjalności na kierunku Finanse i Rachunkowość Nazwy specjalności, dla których w ramach niniejszego zapytania ofertowego zostaną przygotowane ekspertyzy Dla Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Dla Wydziału Finansów i Bankowości w Poznaniu Studia I i II stopnia (po 2 ekspertyzy do każdej z Studia I i II stopnia (po 2 ekspertyzy do każdej z poniższych specjalności) poniższych specjalności) 1. Finanse Publiczne i Podatki ( I i II stopień) 1. Bankowość i Usługi Finansowe ( I i II stopień) Ekspertyzy, po wyborze przez Zamawiającego określonej oferty, powinny być przygotowane zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego DLA EKSPERTYZ NA SPEECJALNOŚCI PROWADZONE NA WYDZIALE ZAMIEJSCOWYM W CHORZOWIE WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU Ekspertyzy, po wyborze przez Zamawiającego określonej oferty, powinny być przygotowane zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego DLA EKSPERTYZ NA SPEECJALNOŚCI PROWADZONE NA WYDZIALE FINANSÓW I BANKOWOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU Odbiór ekspertyzy nastąpi na podstawie protokołu odbioru. Oferta powinna uwzględniać wszystkie koszty realizacji zamówienia. 5. KRYTERIA DOSTĘPU Oferenci składający oferty w niniejszym zapytaniu ofertowym muszą spełniać łącznie następujące warunki (kryteria dostępu): a) posiadać minimum 3 - letnie doświadczenie zawodowe w instytucjach finansowych (np. banki, firmy doradztwa finansowego, biura rachunkowe, firmy doradztwa podatkowego, biura maklerskie i pokrewne) i minimum 1 roczne doświadczenie na stanowisku kierowniczym w instytucjach finansowych (np. banki, firmy doradztwa finansowego, biura rachunkowe, firmy doradztwa podatkowego, biura maklerskie i pokrewne), b) doświadczenie o jakim mowa w pkt. 5 a) nie może być starsze niż 5 lata wstecz, licząc od dnia 27 maja 2015 roku, 3

4 c) każdy z oferentów może złożyć ofertę na przygotowanie nie więcej aniżeli 4 ekspertyz będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego (łącznie z części I i II zapytania ofertowego), d) oferenci złożą w toku zapytania ofertowego oświadczenia: zobowiązujące oferenta do obowiązkowego uczestnictwa w jednodniowym szkoleniu metodycznym związanym z przygotowaniem ekspertyz będących przedmiotem zapytania ofertowego w siedzibie Wydziału (Poznań lub Chorzów), dla którego będzie przygotowywana ekspertyza (ekspertyzy) - w przypadku wyboru oferty oferenta przez Zamawiającego, o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Wykonawcy z beneficjentem projektu Zdobądź kompetencje pomocne w rozwoju kariery zawodowej w sektorze finansowym o posiadaniu min. 3 letniego doświadczenia zawodowego w instytucjach finansowych (np. banki, firmy doradztwa finansowego, biura rachunkowe, firmy doradztwa podatkowego, biura maklerskie i pokrewne) i minimum 1 roczne doświadczenie na stanowisku kierowniczym w instytucjach finansowych (np. banki, firmy doradztwa finansowego, biura rachunkowe, firmy doradztwa podatkowego, biura maklerskie i pokrewne), nabytego nie później niż w ciągu ostatnich 5 lat licząc od dnia 27 maja 2015 roku. 6. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA OFERENTÓW 1) Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL beneficjent (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu) nie udzieli zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Poprzez powiązania kapitałowe bądź osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu lub osobami wykonującymi w imieniu Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej b) Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 2) W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa powyżej, Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku występowania w/w powiązań (załącznik nr 2 zapytania ofertowego). 3) Wystarczającym powodem do wykluczenia Wykonawcy może być brak w ofercie wymaganych oświadczeń i dokumentów. 4) Zamawiający zastrzega możliwość odrzucenia oferty przewyższającej kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 5) Zamawiający zastrzega możliwość odrzucenia oferty, którego powodem może być również rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia (w szczególności, gdy cena oferty jest niższa o 20% od wartości zamówienia lub 20% średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert), budząca wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami sformułowanymi przez Zamawiającego. 7. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA Opracowane ekspertyzy należy dostarczyć w terminie, o jakim mowa w pkt. 3b do Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie na ul. Sportową 29 w Chorzowie, pok. nr 8 w formie dokumentu lub w wersji elektronicznej na adres: 4

5 8. KRYTERIA WYBORU OFERTY Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował się następującymi kryteriami: spełnieniem wymagań opisanych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz ceną. Cena = 100% cena znaczenie 100% (maksymalna liczba punktów do zdobycia 100 pkt) C=(Cmin/Cx)*100% C liczba punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto Cmin minimalna cena brutto zaoferowana w odpowiedzi na zapytanie ofertowe Cx cena brutto rozpatrywanej oferty 9. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 1) Oferta powinna zawierać kompletnie wypełniony Formularz Oferty przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 2) Oferta cenowa powinna być złożona w polskiej walucie (PLN) w wartości brutto. 3) Wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia powinny być skalkulowane w cenie oferty stanowiącej kwotę brutto uwzględniającą wszystkie składowe ceny. 4) Prosimy o załączenie własnoręcznie podpisanego oświadczenia (skan lub zdjęcie) o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu 5) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania o cenę usługi na jeden z poniższych sposobów: a) w formie elektronicznej: ofertę należy wydrukować, podpisać przez osoby upoważnione, zeskanować i przesłać na adres poczty elektronicznej: W tytule wiadomości prosimy o wpisanie Oferta na zapytanie ofertowe - ekspertyzy. b) w formie pisemnej: ofertę należy umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją Oferta na zapytanie ofertowe - ekspertyzy. 10. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY 1) Ofertę w formie elektronicznej należy przesłać em do dnia r. do godziny 15:00 na adres 2) Ofertę w formie pisemnej należy dostarczyć do dnia r. do godziny 15:00 do Zamawiającego, osobiście lub przesyłką pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 3) Za moment złożenia oferty w formie elektronicznej przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty na adres poczty elektronicznej zaś w przypadku formy pisemnej potwierdzenia jej dostarczenia przez Zamawiającego. 4) Oferty dostarczone do Zamawiającego po w/w terminach nie będą rozpatrywane. 11. PROCEDURA WYBORU OFERT 1) O wyborze oferty Zamawiający poinformuje na wskazany adres przez Wykonawcę do 10 dni roboczych od dnia zakończenia naboru ofert. 2) Oferta nie spełniająca wymogów formalnych określonych w niniejszym postępowaniu podlega odrzuceniu. 5

6 3) Powodem do odrzucenia oferty będzie podanie ceny przewyższającej zaplanowany budżet na zamówienie. W takim wypadku zostanie wybrana następna oferta o najwyższej wartości cenowej, jeżeli cena zawarta w tej ofercie nie będzie przekraczać kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na udzielenie zamówienia. Powodem odrzucenia może być również rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia (w szczególności, gdy cena oferty jest niższa o 20% od wartości zamówienia lub 20% średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert), budząca wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami sformułowanymi przez Zamawiającego. 4) W przypadku, gdy wszystkie oferty przewyższać będą zaplanowany budżet na zamówienie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z oferentem z pierwszego miejsca zestawienia ofert, które miałyby na celu zmniejszenie kwoty zamówienia do akceptowalnego poziomu. 5) Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na fakt, że złożone oferty otrzymały taką samą ilość punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 6) Przed zawarciem umowy Zamawiający może przeprowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub z dwoma Wykonawcami, których oferty zostały ocenione najwyżej w szczególności, jeśli oferty przekroczą kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia lub zaproponowane ceny w rażący sposób odbiegają od cen rynkowych. Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert, Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia negocjacji. Przebieg negocjacji jest odnotowywany stosowną informacją w protokole. 7) Każdy oferent przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać swoją ofertę. 8) Zamawiający w każdej chwili zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn. 9) Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż do 30 dni roboczych od daty wyboru najkorzystniejszej oferty. 12. DODATKOWE INFORMACJE Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych. ZAŁĄCZNIKI: 1.Formularz Oferty 2. Zobowiązanie oferenta do obowiązkowego uczestnictwa w jednodniowym szkoleniu metodycznym związanym z przygotowaniem ekspertyz będących przedmiotem zapytania ofertowego w siedzibie Wydziału, dla którego będzie przygotowywana ekspertyza (ekspertyzy) - w przypadku wyboru oferty oferenta przez Zamawiającego, 3.Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 4.Oświadczenie o posiadaniu min. 3 letniego doświadczenia zawodowego w instytucjach finansowych (np. banki, firmy doradztwa finansowego, biura rachunkowe, firmy doradztwa podatkowego, biura maklerskie i pokrewne) i minimum 1 rocznego doświadczenie na stanowisku kierowniczym w instytucjach finansowych (np. banki, firmy doradztwa finansowego, biura rachunkowe, firmy doradztwa podatkowego, biura maklerskie i pokrewne), nabytego nie później niż w ciągu ostatnich 5 lat licząc od dnia 27 maja 2015 roku. 5. Wzór konspektu ekspertyzy dla Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 6. Wzór konspektu ekspertyzy dla Wydziału Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 6

7 Formularz oferty CV oferenta: Imię i nazwisko osoby składającej ofertę (wykonawcy ekspertyzy) Przedsiębiorstwo/ instytucja, w której obecnie zatrudniony jest oferent Stanowisko, na którym zatrudniony jest oferent u obecnego Pracodawcy Liczba lat przepracowanych u obecnego pracodawcy Liczba lat przepracowanych ogółem Doświadczenie w instytucjach finansowych (np. banki, firmy doradztwa finansowego, biura rachunkowe, firmy doradztwa podatkowego, biura maklerskie i pokrewne), od kiedy do kiedy, gdzie ZAŁĄCZNIK NR 1 do zapytania ofertowego Doświadczenie w instytucjach finansowych na stanowisku kierowniczym (np. banki, firmy doradztwa finansowego, biura rachunkowe, firmy doradztwa podatkowego, biura maklerskie i pokrewne), od kiedy do kiedy Historia zatrudnienia poza instytucjami finansowymi (od kiedy od kiedy, gdzie) Dane adresowe osoby składającej ofertę Telefon kontaktowy osoby składającej oferty osoby składającej oferty 7

8 Niniejszym składam ofertę na przygotowanie następujących ekspertyz, o jakich mowa w pkt. 4 niniejszego zapytania ofertowego (proszę zaznaczyć poprzez postawienie krzyżyka w kratce poniżej, której specjalności dotyczy oferta na przygotowanie ekspertyzy): Część I zapytania ofertowego: Specyfikacja Dla Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie 1. Bankowość i Rynki Finansowe - Oferowana cena.. 2. Finanse Małych i Średnich Przedsiębiorstw - Oferowana cena.. 3. Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw - Oferowana cena.. Studia II stopnia (po 2 ekspertyzy do każdej z poniższych specjalności) 1. Bankowość i Innowacje Finansowe - Oferowana cena.. 2. Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw - Oferowana cena.. 3. Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw - Oferowana cena.. Część II zapytania ofertowego: Specyfikacja Uwagi Nazwy specjalności, dla których w ramach niniejszego zapytania ofertowego zostaną przygotowane ekspertyzy Dla Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Studia I i II stopnia (po 2 ekspertyzy do każdej z poniższych specjalności) 1. Finanse Publiczne i Podatki ( I i II stopień) Oferowana cena.. Dla Wydziału Finansów i Bankowości w Poznaniu Studia I i II stopnia (po 2 ekspertyzy do każdej z poniższych specjalności) 1. Bankowość i Usługi Finansowe ( I i II stopień) Oferowana cena.... Data, podpis oferenta 8

9 ZAŁĄCZNIK NR 2 do zapytania ofertowego... Dane teleadresowe Wykonawcy Zobowiązanie oferenta do obowiązkowego uczestnictwa w jednodniowym szkoleniu metodycznym związanym z przygotowaniem ekspertyz Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty na przygotowanie ekspertyz dla kierunku Finanse i Rachunkowość w ramach projektu Zdobądź kompetencje pomocne w rozwoju kariery zawodowej w sektorze finansowym, wezmę udział w jednodniowym, obowiązkowym szkoleniu metodycznym związanym z przygotowaniem ww. ekspertyz w siedzibie Wydziału, dla którego będą przygotowywane ww. ekspertyzy. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu nie pokrywa kosztów podróży na Wydział Zamiejscowy w Chorzowie bądź Wydział Finansów i Bankowości w Poznaniu w celu odbycia ww. szkolenia...., dn r..... Podpis oferenta 9

10 ZAŁĄCZNIK NR 3 do zapytania ofertowego... Dane teleadresowe Wykonawcy Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Wykonawcy z beneficjentem projektu Zdobądź kompetencje pomocne w rozwoju kariery zawodowej w sektorze finansowym W odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe obejmujące opracowanie i przygotowanie ekspertyz dla programów studiów na kierunku Finanse i Rachunkowość oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej b) Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli...., dn r.... Podpis oferenta 10

11 ZAŁĄCZNIK NR 4 do zapytania ofertowego... Dane teleadresowe Wykonawcy Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu zawodowym Niniejszym oświadczam, że posiadam.. (proszę wpisać liczbę lat) letnie doświadczenie zawodowe w instytucjach finansowych (np. banki, firmy doradztwa finansowego, biura rachunkowe, firmy doradztwa podatkowego, biura maklerskie i pokrewne) i.. (proszę wpisać liczbę lat) doświadczenie na stanowisku kierowniczym w instytucjach finansowych (np. banki, firmy doradztwa finansowego, biura rachunkowe, firmy doradztwa podatkowego, biura maklerskie i pokrewne), nabyte nie później niż w ciągu ostatnich 5 lat licząc od dnia 27 maja 2015 roku...., dn r.... Podpis oferenta 11

12 Załącznik nr 5 do procedury zapytania ofertowego Arkusz przygotowania oceny efektów kształcenia na kierunku Finanse i Rachunkowość WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHORZOWIE WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU [Proszę o dokonanie oceny specjalności biorąc pod uwagę wskazywane w poszczególnych punktach elementy. Prosimy o przygotowanie dokumentu, którego łączna liczba znaków powinna liczyć co najmniej 20 tys.]. Recenzent:.. Ocena kierunkowych efektów kształcenia (analiza matrycy efektów kształcenia na kierunku FiR) 1. W jakim zakresie założone kompetencje i kwalifikacje absolwenta kierunku FiR odpowiadają potrzebom rynku pracy? 2. Jakie inne kwalifikacje i kompetencje (w obszarze wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) należy włączyć do kierunkowego programu kształcenia? 3. Jakie kwalifikacje i kompetencje (w obszarze wiedzy, umiejętności i umiejętności społecznych) absolwentów FiR wydają się zbędne w kontekście potrzeb pracodawców? 12

13 4. Czy program kształcenia (przedmioty i ich układ) daje szansę realizacji założonych efektów kształcenia (wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych) zaproponowanych w matrycach? Ocena przedmiotowych efektów kształcenia (analiza kart przedmiotów kształcenia na kierunku FiR oraz siatek godzin zajęć przedmiotowych) 1. W jakim zakresie przedmiotowy program kształcenia ujęty w kartach przedmiotów koreluje z programem założonym dla kierunku w matrycach? 2. Czy założona liczba godzin dla poszczególnych typów zajęć przedmiotowych (wykłady, ćwiczenia, laboratoria, projekty) pozwala na realizację przedmiotowych efektów kształcenia ujętych w sylabusach? W ramach których przedmiotów należy wprowadzić modyfikacje w tym zakresie? 3. Czy treści założone w programach kształcenia przedmiotowego odpowiadają wymaganiom związanym z 13

14 wykonywaniem pracy w branży finansów i rachunkowości? Jakie treści należy dołączyć do programów kształcenia przedmiotowego? Jakie treści wydają się zbędne/nieaktualne? 4. W jakim zakresie zaproponowane w kartach przedmiotów metody nauczania i weryfikacji efektów kształcenia pozwalają na kształcenie i ocenę umiejętności zawodowych studentów kierunku FiR? Jakie metody pracy ze studentami należy włączyć do programu studiów aby w optymalny sposób przygotować ich do wykonywania zawodu? (proszę o podanie opisu takich metod pracy) Ocena specjalności na kierunku FiR (analiza matryc efektów kształcenia, kart przedmiotów oraz siatek godzinowych w kontekście wybranej specjalności) Analizowana specjalność: 1. Jak można ocenić trafność tematyki i profilu oferowanych kwalifikacji i kompetencji specjalności w kontekście trendów na rynku pracy w branży? (W jakim zakresie założone kompetencje i kwalifikacje absolwenta analizowanej specjalności odpowiadają potrzebom rynku pracy?) 14

15 2. W jakim zakresie dobór przedmiotów specjalnościowych oraz wskazana dla nich liczba godzin pozwala na osiągnięcie efektów kształcenia określonych dla tej specjalności? Jakie modyfikacje można zaproponować w tym zakresie? 3. Jakimi specyficznymi kwalifikacjami i kompetencjami powinien legitymować się absolwent analizowanej specjalności, które nie zostały ujęte w jej dokumentach programowych (matrycy, sylabusach)? Ocena programu praktyk zawodowych (analiza dokumentów programowych praktyk zawodowych) 1. W jakim zakresie program praktyk zawodowych pozwala na przygotowanie studenta do wykonywania pracy w warunkach rzeczywistych? 15

16 2. Jakie elementy programu praktyk są kluczowe z punktu widzenia przygotowania studentów do udziału w rynku pracy? 3. Jakie modyfikacje należy wprowadzić do programów praktyk (w zakresie zadań praktykanta, metod pracy w czasie praktyk, oceny praktyk), aby pozwalały one na optymalne przygotowanie studenta do wykonywania zawodu?. PODPIS RECENZENTA 16

17 Załącznik nr 6 do procedury zapytania ofertowego Ekspertyza specjalności na kierunku Finanse i Rachunkowość WYDZIAŁ FINANSÓW I BANKOWOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU Nazwa specjalności.. [Proszę o dokonanie oceny specjalności biorąc pod uwagę wskazywane w poszczególnych punktach elementy. Prosimy o przygotowanie dokumentu, którego łączna liczba znaków powinna liczyć co najmniej 20 tys.]. Recenzent:.. Nazwa specjalności: nazwa specjalności Ocena specjalności [w tym m. in. zgodności z kierunkiem studiów, zasadności nazwy specjalności, realizowanych efektów]: Propozycje zmian z uzasadnieniem [w zakresie poruszonych powyżej kwestii]: Zapotrzebowanie na rynku pracy na absolwentów specjalności: Ocena ze wskazaniem możliwości zatrudnienia (instytucje, zajmowane stanowiska): Propozycja zmian w kontekście zwiększenia możliwości zatrudnienia absolwentów specjalności 17

18 Umiejętności i wiedza absolwenta w kontekście potrzeb rynku pracy: Ocena umiejętności i wiedzy absolwenta specjalności w kontekście potrzeb rynku pracy [ w tym np. silne i słabe strony absolwenta specjalności i ich wpływ na potencjalne możliwości na rynku pracy]: Propozycje zmian w zakresie umiejętności i wiedzy absolwenta z uzasadnieniem: Dobór przedmiotów i forma zajęć w kontekście umiejętności i wiedzy absolwenta: Ocena: Propozycje zmian z uzasadnieniem [Proszę ocenić kolejno przedmioty pod kątem: zasadności omawianych zagadnień, występowania powtórzeń i ryzyko powielenia się treści na innym przedmiocie, dobór literatury, propozycje uzupełnienia treści] Przedmiot 1 - Tytuł Przedmiot 2 tytuł Przedmiot 3 - tytuł [proszę powielić zgodnie z liczbą ocenianych przedmiotów] Propozycje zmian dotyczące kolejności realizacji przedmiotów specjalizacyjnych i specjalnościowych - przypisanie zajęć do poszczególnych semestrów, liczba godzin zajęć 18

19 Inne uwagi: Treści przedmiotów w kontekście umiejętności praktycznych: Ocena: Propozycje zmian z uzasadnieniem: Możliwości większego upraktycznienia specjalności [Proszę podać potencjalne możliwości zwiększenia udziału praktyki w realizacji specjalności, np. wizyty studyjne, patronaty, zastosowanie praktycznego podejścia w realizacji zajęć (metodach dydaktycznych)] Ocena stopnia dostosowania specjalności do wymogów certyfikacji wraz ze wskazaniem, o które certyfikaty zawodowe absolwent specjalności mógłby się ubiegać. 19

20 Propozycje i ocena możliwości wykorzystania programów komputerowych w realizacji specjalności [np. w ramach których przedmiotów, w jakim zakresie i jakie oprogramowanie mogłoby zostać wykorzystywane] Inne propozycje. DATA, PODPIS RECENZENTA 20

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r.

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na stanowisko Kierownika Merytorycznego Zadania: Wdrożenie Modelu Zarządzania Procesami Badawczymi Usługa doradcza w zakresie działalności

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa; dnia 21-06-2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Nowoczesna kadra dla e-gospodarki program rozwoju Wydziału Zamiejscowego Informatyki w Bytomiu Polsko-Japońskiej Wyższej

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/2015

Zapytanie ofertowe nr 6/2015 Zapytanie ofertowe nr 6/2015 Warszawa, 14.07.2015r. Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie (zwana dalej: Zamawiającym) zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie kontentu merytorycznego

Bardziej szczegółowo

(POKL.04.01.01-00-238/11) I.

(POKL.04.01.01-00-238/11) I. Toruń, 17 stycznia 2013 roku Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń Zapytanie ofertowe nr 1/GRA/238/2013 na usługę: Tłumaczenia pisemne i ustne w ramach projektu PI-PWP Gra w

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, VII. Promocja integracji społecznej, 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem w ramach Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 I. Nazwa beneficjenta i tytuł realizowanego projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizujący projekt nr POKL.04.01.02.-00-191/12

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Lublin, 14 lutego 2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy osobistego przygotowania i przeprowadzenia grupowych zajęć szkoleniowych zakresu certyfikacji Project Managera w systemie IPMA) Kod CPV: 80000000-4

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ Warszawa, dnia 11.05.2015 r. Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Wpłynęło dnia:.. pieczęć firmowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 Rawo Consulting Rafał Wojszko stosując zasadę konkurencyjności, w ramach realizacji projektu Kszt@łcenie ustawiczne osób dorosłych w 6 szkołach współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu ul. Fabryczna 29-31 53-609 Wrocław Wrocław, 16.07.2013 Nr sprawy: 2/07/2013/040 ZAPYTANIE OFERTOWE dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Strona1 Zapytanie ofertowe Kurs/szkolenie - Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bydgoszcz, dnia 13 listopada 2013 roku Strona2 UŻYTE W ZAPYTANIU OFERTOWYM TERMINY Zamawiający - CIECH

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie szkolenia z zakresu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72413000-8 (Usługi w zakresie projektowania stron www)

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72413000-8 (Usługi w zakresie projektowania stron www) ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie koncepcji i użyteczności portalu dla uczennic i uczniów w projekcie pn. Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 19.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na - wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym, zapewnienie cateringu, na realizację usługi wykładów szkolenia zawodowego pt. Programy magazynowo-sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące realizacji usług doradczych o wartości przekraczającej 14 000 EUR w oparciu o zasadę konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące realizacji usług doradczych o wartości przekraczającej 14 000 EUR w oparciu o zasadę konkurencyjności ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, dnia 10.04.2014 r. dotyczące realizacji usług doradczych o wartości przekraczającej 14 000 EUR w oparciu o zasadę konkurencyjności Doradztwo z zakresu poprawy efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! Opole, 02-05- 2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/2013 na realizację usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn. Akademia Lidera Zarządzanie, Ludzie, Rozwój realizowanym w partnerstwie (3 partnerów). Projekt

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46 Kody CPV zapytania: Wynajem sali z wyposażeniem Kod CPV 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne Warszawa, dn. 15.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE zgodnie z zasadą konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/05/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/05/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/05/2015 dotyczące wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu przez uczelnię publiczną, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inną jednostkę naukową będącą organizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 2/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 2/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 2/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r. Szanowni Państwo, Inspirations Media Witold Ryś zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów komputerowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający: Zamawiający: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny ul.: Chodakowska 19/31 kod, miejscowość: 03-815 Warszawa NIP: 118-01-97-245 REGON: 011947981 Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający zaprasza do udziału

Bardziej szczegółowo