I N F O R M A C J A DOTYCZĄCA CERTYFIKACJI WYROBÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I N F O R M A C J A DOTYCZĄCA CERTYFIKACJI WYROBÓW"

Transkrypt

1 INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI DZIAŁ CERTYFIKACJI WYROBÓW WARSZAWA, ul. RACJONALIZACJI 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI (CERTYFIKAT AKREDYTACJI NR AC 002 wydany po raz pierwszy r.) JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA W UNII EUROPEJSKIEJ NUMER JEDNOSTKI 1454 I N F O R M A C J A DOTYCZĄCA CERTYFIKACJI WYROBÓW Warszawa, wrzesień 2017 r.

2 I. INFORMACJE PODSTAWOWE 2 1. Działalność Ośrodka Certyfikacji IMBiGS - Ośrodek Certyfikacji posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie certyfikacji wyrobów, w tym zakładowej kontroli produkcji certyfikat nr AC 002 oraz systemów zarządzania certyfikat nr AC 092. Ze szczegółowym zakresem akredytacji można zapoznać się na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji ( Akredytowane podmioty Jednostki Certyfikujące Numer akredytacji AC 002 lub AC 092 Zakres akredytacji). IMBiGS Ośrodek Certyfikacji jako jednostka notyfikowana w Unii Europejskiej o numerze 1454 prowadzi certyfikację zgodności z wymaganiami następujących dyrektyw Unii Europejskiej: 2006/42/EC maszyny i urządzenia bezpieczeństwa, 2000/14/EC hałas zewnętrzny oraz certyfikację zgodności zakładowej kontroli produkcji z wymaganiami Rozporządzenia nr 305/2011 wyroby budowlane. Zakres notyfikacji znajduje się na stronie NANDO: Adres: Warszawa, ul. Racjonalizacji 6/8 Telefon: (+48 22) lub (+48 22) w. 258/204; fax: (+48 22) , (+48 22) lub (+48 22) w Poczta elektroniczna ( ): lub 2. Zakres certyfikacji wyrobów objęty informatorem Niniejszy Informator dotyczy dobrowolnej certyfikacji wyrobów, w ramach której IMBiGS Ośrodek Certyfikacji oferuje: certyfikację zgodności w oparciu o normy lub dokumenty normatywne, certyfikację na znak bezpieczeństwa B w oparciu o normy lub kryteria opracowane przez Ośrodek Certyfikacji na podstawie Polskich Norm i innych przepisów. Certyfikacja na znak bezpieczeństwa B prowadzona jest poza zakresem akredytacji. Certyfikacja zgodności wyrobów prowadzona jest w ramach akredytacji jak i poza nią w zależności od tego czy dany dokument odniesienia znajduje się w zakresie akredytacji Ośrodka Certyfikacji IMBiGS 3. Podstawy prawne certyfikacji wyrobów Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (teks jednolity: Dz.U. Nr 166 z 2002 r. poz z późniejszymi zmianami). Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U nr 229 poz z późniejszymi zmianami). Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U poz. 827 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U nr 47 poz. 401). 4. Rodzaje wyrobów, dla których Ośrodek Certyfikacji prowadzi certyfikację: maszyny i urządzenia do robót ziemnych i górniczych, maszyny i sprzęt budowlany, sprzęt i materiały do stosowania w górnictwie i kamieniołomach, maszyny i konstrukcje drogowe, maszyny i urządzenia do transportu bliskiego (wózki przemysłowe itp.), wyposażenie ochronne maszyn, pompy, silniki spalinowe. Zestawy wytwarzające energię, elektryczne i elektroniczne wyposażenie maszyn, urządzenia, przyrządy i narzędzia elektryczne, urządzenia i instalacje pokładowe, drut stalowy, liny stalowe i łańcuchy ogniwowe,

3 3 domowe urządzenia elektryczne, sprężarki i urządzenia pneumatyczne (dmuchawy, odkurzacze przemysłowe stosowane w budownictwie), sprzęt i wyposażenie do sportów w pomieszczeniach zamkniętych, osprzęty do urządzeń dźwigowych, narzędzia z napędem pneumatycznym; narzędzia ręczne, drabiny i urządzenia magazynowe, obudowy wykopów, podpory i deskowania, ambony myśliwskie, rusztowania, surowce skalne: kamień murowy i gipsowy, kruszywo budowlane, piaski i żwiry filtracyjne, kopaliny przemysłu materiałów budowlanych, wyroby z kamienia naturalnego, betony i wyroby betonowe, materiały do budowy dróg, materiały mineralne i wyroby, urządzenia do malowania. II. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE 1. Tryb certyfikacji zgodności i certyfikacji wyrobów na znak bezpieczeństwa Ośrodek Certyfikacji prowadzi certyfikację wyrobów w oparciu o programy certyfikacji P-CW/01 oraz P-CW/01B, opracowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-EN ISO/IEC Są to programy typu N, zawierające minimum wymaganych działań, a dodatkowo działania związane z nadzorem. Ogólny tryb certyfikacji zgodności wyrobów przedstawiono na schemacie według rysunku 1. Podstawowymi elementami procesu certyfikacji są: zgłoszenie wyrobu na druku wniosku ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, badania oraz kontrola stabilności produkcji, dystrybucji lub importu, ocena wyrobu na podstawie wynikow badań i kontroli stabilności produkcji, dystrybucji lub importu, podjęcie decyzji o udzieleniu, utrzymywaniu, rozszerzeniu, ograniczeniu, zakończeniu, zawieszeniu, cofnięciu certyfikacji, wydanie certyfikatu (zgodności, bezpieczeństwa), Nadzór przez kontrolę WTO prowadzoną u producenta, importera lub dystrybutora i poprzez badanie próbek z fabryki. Ośrodek Certyfikacji udziela szczegółowych informacji dotyczących zasad certyfikacji oraz składania wniosków w zakresie certyfikacji wyrobów. Ośrodek Certyfikacji udziela również informacji o: podstawowych przepisach krajowych dotyczących badań i certyfikacji, podstawowych, obowiązujących w Ośrodku Certyfikacji, procedurach certyfikacji wyrobów zakresie uprawnień certyfikacyjnych Ośrodka Certyfikacji dotyczących wyrobów, wzorze formularza wniosku o certyfikację wraz z niezbędnymi wyjaśnieniami dotyczącymi dokumentacji załączanej do wniosku, zasadach kontroli warunków techniczno-organizacyjnych, wymaganiach norm, dokumentów normatywnych i kryteriów, akredytowanych laboratoriach badawczych, opłatach za certyfikację, zasadach udzielania, utrzymywania, rozszerzania i ograniczania zakresu, zakończenia, zawieszania, cofania lub odmowy certyfikacji, zasadach nadzoru, prawach i obowiązkach wnioskujących i klientów, procedurze składania odwołań i skarg.

4 4 WNIOSKODAWCA WNIOSEK O CERTYFIKACJĘ OCENA KOMPLETNOŚCI WNIOSKU I MOŻLIWOŚCI JEGO REALIZACJI AKREDYTOWANE LABORATORIUM BADAWCZE SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NIE TAK REJESTRACJA WNIOSKU KONTROLA PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI LUB IMPORTU PRZEGLĄD DOKUMENTACJI PROCESU CERTYFIKACJI (EKSPERTYZA - SPRAWOZDANIE Z POSTĘPOWANIA CERTYFIKACYJNEGO) KOMITET TECHNICZNY DS. CERTYFIKACJI WYROBÓW ORZECZENIE C E R T Y F I K A T UZASADNIENIE I INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ODWOŁANIA KIEROWNIK DECYZJA DOTYCZĄCA CERTYFIKACJI NIE TAK - WNIOSKODAWCA UMOWA DOTYCZĄCA STOSOWANIA CERTYFIKATU CERTYFIKAT PODPISANY PRZEZ KIEROWNIKA OC i DYREKTORA IMBiGS NADZÓR Rys. 1. Schemat procedury certyfikacji wyrobów w Ośrodku Certyfikacji IMBiGS

5 5 2. Zgłoszenie wyrobu do certyfikacji Wnioskodawca dla uzyskania certyfikatu zgodności i/lub certyfikatu bezpieczeństwa B, dla określonego wyrobu składa do Ośrodka Certyfikacji WNIOSEK o przeprowadzenie certyfikacji zgodności wyrobu i/lub WNIOSEK o przeprowadzenie certyfikacji wyrobu na znak bezpieczeństwa B wraz z niezbędnymi załącznikami wyszczególnionymi na formularzu Wniosku oraz ewentualnie innymi dokumentami uzgodnionymi z Ośrodkiem Certyfikacji, a niezbędnymi dla przeprowadzenia procesu certyfikacji. Formularze Wniosku dostępne są na stronie internetowej lub można je otrzymać w Ośrodku Certyfikacji. Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty: a/ dokumenty potwierdzające jednoznaczną identyfikację wyrobu (wykaz, katalog) wraz z ogólnym opisem wyrobu, b/ dokumentację techniczną niezbędną do oceny wyrobu w ustalonym zakresie, jak na przykład rysunki konstrukcyjne, schematy, instrukcja obsługi, dokumentacja techniczno-ruchowa itd. oraz szczegółowe opisy i objaśnienia, jeżeli są konieczne. Szczegółowy zakres wymaganej dokumentacji ustala Dział Certyfikacji Wyrobów uwzględniając wymagania norm, dokumentów normatywnych lub kryteriów i specyfikę wyrobów, c/ kserokopię wpisu do rejestru sądowego lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Wnioskodawcy, d/ świadectwo lub inny dokument właściwej jednostki, jeżeli wyrób był oceniany przez tę jednostkę na podstawie innych przepisów,, f/ wypełniony kwestionariusz wstępnej oceny zakładu produkcyjnego, dystrybutora lub importującego, g/ sprawozdanie lub sprawozdania z badań, h/ inne dokumenty określone przez Ośrodek Certyfikacji przed złożeniem wniosku. Przy złożeniu wniosku pobierana jest bezzwrotna opłata wstępna, zgodna z obowiązującym cennikiem, płatna na podstawie faktury wystawionej przez Ośrodek Certyfikacji. 3. Zawarcie umowy na przeprowadzenie certyfikacji wyrobu Pracownicy Ośrodka Certyfikacji dokonują przeglądu wniosku i załączonej dokumentacji. Jeśli wniosek nie jest kompletny OC dokonuje stosownych uzgodnień z Wnioskodawcą. W przypadku nie uzupełnienia dokumentów w uzgodnionym terminie wniosek pozostaje bez rozpatrzenia. Pozytywny wynik przeglądu wniosku, załączonej do niego dokumentacji oraz potwierdzenie możliwości realizacji wniosku jest podstawą jego rejestracji. Po zarejestrowaniu wniosku OC sporządza umowę określającą zakres, terminy i koszty postępowania certyfikacyjnego. Koszty są ustalone na podstawie obowiązującego w Ośrodku Certyfikacji cennika certyfikacji wyrobów. 4. Zgłoszenie wyrobu do badań Wnioskodawca ubiegający się o certyfikację wyrobu zleca jego badania, do akredytowanego laboratorium badawczego, na zgodność z normą lub innym dokumentem normatywnym np. kryteriami, w zakresie uzgodnionym z Ośrodkiem Certyfikacji. Wykonanie badań bez pisemnego ustalenia normy lub innego dokumentu normatywnego z Ośrodkiem stanowi ryzyko zamawiającego. Podstawowym laboratorium Ośrodka Certyfikacji w zakresie badań jest Laboratorium Badań Maszyn Roboczych i Górniczych IMBiGS. W przypadku typoszeregu (rodziny) wyrobów podstawą certyfikacji mogą być badania reprezentanta lub reprezentantów tego typoszeregu. Zasady wyboru reprezentanta określa Dział CC. Jeżeli Wnioskodawca posiada wyniki badań wykonanych wcześniej, przed uzgodnieniem z Ośrodkiem Certyfikacji zakresu badań dla danego procesu certyfikacji (np. badania wykonane przy poprzednich cyklach certyfikacji) to Ośrodek Certyfikacji może je uznać pod warunkiem, że nie nastąpiły istotne zmiany w dokumentach normatywnych ani w samym wyrobie, które mogłyby poddać w wątpliwość aktualność otrzymanych wcześniej wyników. W takim wypadku Wnioskodawca powinien zwrócić się do Ośrodka Certyfikacji o wydanie opinii dotyczącej zakresu możliwych do uznania badań oraz ewentualnego określenia koniecznych do wykonania badań uzupełniających. Decyzję o możliwości uznania wyników badań każdorazowo podejmuje Ośrodek Certyfikacji. Koszt opracowania tej opinii ponosi Wnioskodawca. Próbki wyrobów przeznaczonych do badań powinny być reprezentatywne dla całego asortymentu lub grupy wyrobów zgłoszonych do certyfikacji. Powinny być one wykonane za pomocą narzędzi produkcyjnych i zmontowane przy użyciu metod ustalonych dla produkcji seryjnej. W przypadku badań prototypów może być konieczne, o ile

6 6 Ośrodek uzna to za niezbędne, wykonanie badań sprawdzających na próbkach pochodzących z produkcji seryjnej. 5. Kontrola Warunków Techniczno Organizacyjnych Ośrodek Certyfikacji przeprowadza kontrolę warunków techniczno-organizacyjnych do prowadzenia stabilnej produkcji, dystrybucji lub importu u producenta, dystrybutora lub importera na etapie ubiegania się przez nich o certyfikację wyrobu oraz kontroli prawidłowości stosowania certyfikatu, prowadzonej w ramach nadzoru Koszty przeprowadzenia kontroli WTO ponosi Wnioskodawca. 6. Przegląd dokumentacji procesu certyfikacji Celem przeglądu jest sprawdzenie czy wykazano, że wyrób będący przedmiotem oceny zgodności spełnia wyspecyfikowane wymagania. Wynikiem przeglądu jest Ekspertyza-Sprawozdanie z postępowania certyfikacyjnego. Ekspertyza zawiera rekomendację dotyczącą decyzji w sprawie certyfikacji. 7. Podjęcie decyzji o udzieleniu certyfikatu Decyzję w sprawie certyfikacji podejmuje Kierownik OC w oparciu o rekomendacje z przeglądu dokumentacji procesu certyfikacji oraz ewentualnie Orzeczenia Komitetu Technicznego ds. Certyfikacji Wyrobów. O podjętej decyzji Wnioskodawca jest poinformowany, przy czym w przypadku odmowy wydania certyfikatu informacja zawiera uzasadnienie podjętej decyzji. 8. Wydanie certyfikatu Po podjęciu decyzji o udzieleniu certyfikacji Ośrodek Certyfikacji IMBiGS zawiera z Wnioskodawcą umowę o stosowaniu certyfikatu, która ustala m.in.: zasady posługiwania się certyfikatem zgodności lub certyfikatem bezpieczeństwa, znakiem certyfikacji, znakiem zgodności lub znakiem bezpieczeństwa, (w zależności od rodzaju certyfikacji), zasady oznaczania wyrobów znakiem bezpieczeństwa, o ile umowa dotyczy certyfikacji w tym zakresie, częstość badań w nadzorze, częstość kontroli w nadzorze, zasady i tryb utrzymywania, przedłużania ważności, rozszerzania i ograniczania zakresu, zawieszania, cofania i zakończenia certyfikacji, gwarancje zapewnienia posiadacza certyfikatu o poufności informacji uzyskanych w trakcie nadzoru oraz ochronę jego praw własności, zobowiązania finansowe związane z nadzorem oraz prawem posługiwania się certyfikatem zgodności, znakiem certyfikacji i znakiem bezpieczeństwa, inne ustalenia konieczne do sprawowania nadzoru przez Ośrodek Certyfikacji (w tym zasady wzajemnego informowania o zmianach istotnych dla stron zawierających umowę). Certyfikaty są wydawane na okres 3 lat z możliwością przedłużenia na kolejne okresy pięcioletnie. Warunkiem wydania certyfikatu jest podpisanie przez Wnioskodawcę umowy o stosowaniu certyfikatu oraz wniesienie wszystkich opłat zgodnie z fakturami wystawionymi przez Ośrodek Certyfikacji. Dwa egzemplarze certyfikatu i jeden egzemplarz umowy o stosowaniu certyfikatu przesyłane są Wnioskodawcy. W przypadku zmiany statusu prawnego posiadacza certyfikatu zasady przeniesienia praw do certyfikatu określa każdorazowo Ośrodek Certyfikacji. 9. Nadzór W okresie obowiązywania certyfikatów Ośrodek Certyfikacji sprawuje nadzór nad ich stosowaniem. Celem nadzoru jest potwierdzenie ciągłego spełniania wyspecyfikowanych wymagań przez wyrób oraz właściwego wykorzystywania certyfikatu przez jego posiadacza. Nadzór obejmuje: sprawdzenie i ocenę warunków produkcji, dystrybucji lub importu, ocenę skuteczności działań korygujących w odniesieniu do stwierdzonych niezgodności, analizę zgłaszanych reklamacji oraz działań podejmowanych w ich następstwie przez Posiadacza Certyfikatu,

7 7 sprawdzenie stosowania certyfikatu, w tym sposobu powoływania się na posiadany certyfikat w materiałach reklamowych i promocyjnych, na stronach internetowych i innych publikacjach, W ramach nadzoru przeprowadzane są kontrole warunków techniczno-organizacyjnych (WTO) z częstotliwością nie rzadziej niż jeden raz w roku. Jeżeli w trakcie kontroli WTO zostaną stwierdzone niezgodności, posiadacz certyfikatu ma obowiązek podjęcia odpowiednich działań korygujących. W procesie nadzoru nad wydanym certyfikatem można odstąpić od przeprowadzenia kontroli WTO w przypadku, gdy Wnioskodawca posiada ważny certyfikat systemu zarządzania jakością wydany przez uznaną jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w tym zakresie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Kierownik Ośrodka Certyfikacji. Posiadacz certyfikatu jest zobowiązany do przekazywania informacji o wszelkich zamierzonych zmianach w wyrobie, procesie produkcyjnym, systemie zarządzania lub zakładowej kontroli produkcji, które mogą mieć wpływ na zgodność wyrobu z wymaganiami. Dział CC zobowiązany jest ponadto do bieżącego analizowania, czy zamierzone zmiany będą wymagać następnych badań i kontroli lub przeprowadzenia dodatkowego postępowania. Decyzję o podjęciu tych działań podejmuje Kierownik Ośrodka Certyfikacji po ewentualnym zasięgnięciu opinii Komitetu Technicznego. Posiadacz Certyfikatu obowiązany jest przechowywać zapisy dotyczące reklamacji odnoszących się do wyrobów objętych certyfikatem i udostępnić je na żądanie Ośrodka Certyfikacji. 10. Rozszerzenie lub ograniczenie zakresu certyfikacji Posiadacz Certyfikatu może wystąpić o rozszerzenie jego zakresu o dodatkowe odmiany lub wersje wyrobów, wykonywanych w tym samym zakładzie lub dystrybuowanych/importowanych przez tego samego dystrybutora/importera, zgodnie z tymi samymi normami lub innymi dokumentami normatywnymi co wyroby, dla których jest już wydany certyfikat. Rozszerzenie certyfikatu wymaga złożenia w Ośrodku Certyfikacji wniosku na formularzu obowiązującym przy zgłoszeniu wyrobu do certyfikacji z wymaganymi załącznikami. Do wniosku powinny być dołączone niezbędne informacje uzasadniające jego złożenie. Na tej podstawie Kierownik Ośrodka Certyfikacji podejmuje decyzję o trybie rozszerzenia certyfikatu w zakresie oceny i badań wyrobu oraz kontroli zakładu Wnioskodawcy. Ograniczenie zakresu certyfikatu może być skutkiem: wniosku posiadacza certyfikatu, negatywnych wyników badań prowadzonych w okresie obowiązywania certyfikatu, negatywnych wyników kontroli WTO prowadzonych w nadzorze nad stosowaniem certyfikatu. Po podjęciu decyzji o rozszerzeniu lub ograniczeniu zakresu certyfikacji Dział CC wydaje certyfikat z aktualnym zakresem certyfikacji. 11. Przedłużenie ważności certyfikatu Przedłużenie ważności certyfikacji może nastąpić na wniosek Posiadacza Certyfikatu złożony przed upływem ważności bieżącej certyfikacji. Przedłużenie to jest możliwe na okres 5 lat. Proces przedłużenia ważności certyfikacji realizowany jest na zasadach analogicznych jak w procesie certyfikacji. W przypadku przedłużenia ważności certyfikacji, w procesie oceny, możliwe jest wykorzystanie informacji uzyskanych w trakcie trwania cyklu certyfikacji. 12. Zakończenie, zawieszenie lub cofnięcie certyfikacji Zakończenie certyfikacji możliwe jest na żądanie klienta w przypadku np.: zakończenia działalności produkcji/importu/dystrybucji certyfikowanego wyrobu, zakończenie działalności certyfikowanej jednostki, przeniesienie certyfikacji do innej jednostki certyfikującej oraz w przypadku nie przedłużenia certyfikacji, której termin ważności upłynął. Ośrodek Certyfikacji ma prawo zawiesić ważność certyfikacji w następstwie:

8 8 stwierdzenia niezgodności wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia i/lub z wymaganiami certyfikacyjnymi, braku udokumentowanego usunięcia stwierdzonych niezgodności, uchybień w wywiązywaniu się Posiadacza Certyfikatu z zobowiązań określonych umową o stosowaniu certyfikatu, uniemożliwienia Jednostce Certyfikującej przeprowadzenia kontroli WTO, na wniosek Posiadacza Certyfikatu. Zawieszając ważność certyfikacji Ośrodek Certyfikacji określa warunki, na których nastąpi jej przywrócenie oraz termin ich wypełnienia. Okres zawieszenia certyfikacji, z wyjątkiem zawieszenia na wniosek Posiadacza Certyfikatu, nie może przekraczać sześciu miesięcy. Ośrodek Certyfikacji ma prawo cofnąć ważność certyfikacji w następstwie: uniemożliwienia Ośrodkowi Certyfikacji sprawowania nadzoru nad certyfikacją, niewłaściwego wykorzystywania lub celowego nadużycia certyfikatu przez Posiadacza Certyfikatu, niedotrzymania przez Posiadacza Certyfikatu warunków umowy o stosowaniu, niespełnienia w ustalonym terminie warunków postawionych przez Ośrodek Certyfikacji przy zawieszaniu certyfikacji, niedostosowania się przez Posiadacza Certyfikatu w określonym terminie do zmienionych wymagań certyfikacyjnych. O decyzji o zakończeniu, zawieszeniu lub cofnięciu certyfikacji jego Posiadacz jest powiadomiony, przez Ośrodek Certyfikacji, w sposób udokumentowany z uzasadnieniem decyzji oraz z informacją o możliwości i terminie złożenia odwołania od decyzji w trybie określonym w procedurze Rozpatrywanie odwołań i skarg. Po zakończeniu, zawieszeniu lub cofnięciu certyfikacji posługiwanie się certyfikatem oraz informacją o jego posiadaniu jest zabronione. Fakt cofnięcia certyfikatu może być podany do publicznej wiadomości. W przypadku cofnięcia certyfikatu i ponownego ubiegania się przez Posiadacza Certyfikatu o jego wznowienie, Ośrodek Certyfikacji przeprowadza ponownie proces certyfikacji. W uzasadnionych przypadkach Ośrodek Certyfikacji może powiadomić o cofnięciu certyfikatu odpowiednie instytucje państwowe 13. Przerwanie procesu certyfikacji Przerwanie procesu certyfikacji może nastąpić na każdym jego etapie, jeżeli: wnioskujący o certyfikację nie nadeśle w terminie określonym przez Ośrodek Certyfikacji uzupełniających dokumentów i/lub informacji, Wnioskodawca nie zapewni możliwości przeprowadzenia kontroli WTO, Wnioskodawca nie przedstawi działań związanych z usunięciem stwierdzonych niezgodności, Wnioskujący o certyfikację nie wywiąże się ze zobowiązań finansowych wobec Instytutu, z wnioskiem o przerwanie procesu certyfikacji wystąpi Wnioskodawca ubiegający się o certyfikację. Dział Certyfikacji Wyrobów powiadamia pisemnie Wnioskodawcę o przerwaniu procesu certyfikacji z podaniem powodów przerwania procesu 14. Odwołania od decyzji Ośrodka Certyfikacji i skargi Wszelkie odwołania, skargi oraz sprawy sporne występujące w trakcie postępowania certyfikacyjnego rozpatrywane są zgodnie z procedurą PC-05, która jest załącznikiem do umowy o certyfikację, a ponadto może być przekazana Wnioskodawcy na jego życzenie. 15. Opłaty Opłaty za prowadzenie postępowania certyfikacyjnego włącznie z działaniami w ramach nadzoru reguluje zatwierdzony przez Dyrektora Instytutu, obowiązujący cennik certyfikacji wyrobów. Cennik jest w zależności od potrzeb aktualizowany i podawany do informacji zainteresowanym na ich życzenie.

9 16. Poufność informacji 9 Ośrodek Certyfikacji deklaruje, jako jednostka certyfikująca akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji, zachowanie poufności wszelkich udostępnionych nam informacji dotyczących klienta w trakcie postępowania związanego z certyfikacją wyrobów. 17. Publikacje OC udostępnia na stronie internetowej wykaz wydanych, zawieszonych i cofniętych certyfikatów zgodności i bezpieczeństwa, zawierający nr, datę ważności, nazwę i adres Posiadacza Certyfikatu, identyfikację wyrobu oraz dokument normatywny. Zgodę na opublikowanie wyżej wymienionych informacji Posiadacz Certyfikatu wyraża poprzez podpisanie umowy o certyfikację zawierającą stosowną klauzulę. W przypadku, gdy OC jest zobowiązany z mocy prawa do ujawnienia poufnej informacji o kliencie stronie trzeciej, OC informuje o tym fakcie klienta z wyprzedzeniem. Szczegółowe zasady udzielania informacji stronie trzeciej o certyfikowanych klientach zawarte są w umowie o stosowaniu certyfikatu.

10 10 Załącznik nr 1

I N F O R M A C J A DOTYCZĄCA CERTYFIKACJI URZĄDZEŃ W ZAKRESIE OCENY ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI DYREKTYWY 2000/14/EC

I N F O R M A C J A DOTYCZĄCA CERTYFIKACJI URZĄDZEŃ W ZAKRESIE OCENY ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI DYREKTYWY 2000/14/EC INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI DZIAŁ CERTYFIKACJI WYROBÓW 02-673 WARSZAWA, ul. RACJONALIZACJI 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO

INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa tel. (022) 8430201, tel/fax (022) 8432703 Zatwierdzam: Dyrektor IMBiGS prof. dr hab. Inż.

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A DOTYCZĄCA CERTYFIKACJI WYROBÓW I USŁUG

I N F O R M A C J A DOTYCZĄCA CERTYFIKACJI WYROBÓW I USŁUG INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI DZIAŁ CERTYFIKACJI WYROBÓW 02-673 WARSZAWA, ul. RACJONALIZACJI 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI DZIAŁ CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA 02-673 WARSZAWA, ul. Racjonalizacji 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: PROGRAM CERTYFIKACJI Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów w systemie Jakość-Tradycja stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl;http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji wyrobów stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca

Bardziej szczegółowo

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań 02-942 Warszawa, ul Konstancińska 11 Program certyfikacji COBRO-Z Certyfikacja zgodności z wymaganiami norm oraz innych dokumentów normatywnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA WSPÓLNY ZNAK TOWAROWY GWARANCYJNY B

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA WSPÓLNY ZNAK TOWAROWY GWARANCYJNY B Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PRZCIS-B INSTYTUT SPORTU PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ZESPÓŁ CERTYFIKACJI. Strona 1 z 5. Wydanie z dnia: r.

Program certyfikacji PRZCIS-B INSTYTUT SPORTU PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ZESPÓŁ CERTYFIKACJI. Strona 1 z 5. Wydanie z dnia: r. 1. Informacje wstępne Poniższy dokument ma za zadanie przedstawić wymagania i zasady certyfikacji typu wyrobu wg programu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17067. Niniejszy program dotyczy procesu certyfikacji wyposażenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów tradycyjnych i regionalnych. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca wyroby jest akredytowana

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel , fax ,

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel , fax , INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl;http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI. Program Certyfikacji P-OZ/02

INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI. Program Certyfikacji P-OZ/02 INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa tel. (022) 8430201, tel/fax (022) 8432703 Zatwierdzam: Dyrektor IMBiGS prof. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań 02-942 Warszawa, ul Konstancińska 11 Program certyfikacji COBRO-PP Certyfikacja opakowań i materiałów opakowaniowych na znak przydatności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/6 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji Systemu Jakości Wieprzowiny PQS (Pork Quality System) stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A DOTYCZĄCA CERTYFIKACJI WYROBÓW I USŁUG

I N F O R M A C J A DOTYCZĄCA CERTYFIKACJI WYROBÓW I USŁUG INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI DZIAŁ CERTYFIKACJI WYROBÓW 02-673 WARSZAWA, ul. RACJONALIZACJI 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM

Bardziej szczegółowo

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań 02-942 Warszawa, ul Konstancińska 11 Program certyfikacji COBRO-UNT Certyfikacja opakowań do transportu materiałów niebezpiecznych na znak

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów tradycyjnych i regionalnych. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca wyroby jest akredytowana

Bardziej szczegółowo

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań 02-942 Warszawa, ul Konstancińska 11 Program certyfikacji COBRO-BZ Certyfikacja opakowań zabezpieczonych przed otwarciem przez dziecko Zatwierdzenie

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI 02-673 WARSZAWA, ul. RACJONALIZACJI 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI (CERTYFIKAT AKREDYTACJI

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji

Program certyfikacji 1. Informacje wstępne Poniższy dokument na zadanie przedstawić wymagania zasady certyfikacji typu wyrobu wg programu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17067. Niniejszy program obejmuje wyroby i dokumenty normatywne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji wyrobów stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca

Bardziej szczegółowo

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej. tel.: (+4822) 473-1392 Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl INFORMATOR DLA PRODUCENTÓW o trybie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI. Program Certyfikacji P-OZ/01A

INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI. Program Certyfikacji P-OZ/01A INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa tel. (022) 8430201, tel/fax (022) 8432703 Zatwierdzam: Dyrektor dr hab. Stefan Góralczyk

Bardziej szczegółowo

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822)

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 1. Wprowadzenie tel.: (+4822) 473-1392 Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl INFORMATOR DLA PRODUCENTÓW

Bardziej szczegółowo

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel./fax.: (+4822)

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel./fax.: (+4822) 1. Wprowadzenie tel.: (+4822) 473-1392 Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel./fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl INFORMATOR DLA PRODUCENTÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/6 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów wytwarzanych w systemie. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca wyroby jest akredytowana

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI 02-673 WARSZAWA, ul. RACJONALIZACJI 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI (CERTYFIKAT AKREDYTACJI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Zawieszanie, ograniczanie lub

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW WEDŁUG 3 TYPU

PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW WEDŁUG 3 TYPU 40-66 Katowice, Plac Gwarków Data edycji: 07.205 r. Egzemplarz wzorcowy Strona / Stron /0. INFORMACJE OGÓLNE Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, w ramach którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Strona: 1/18 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI PR-1:2015 Zatwierdzam do stosowania w JCW od dnia 2.12.2014 r. Prof. dr hab. inż. Edmund Kaca (DI) Warszawa, grudzień, 2014 r. 1 Strona:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Utrzymywanie, rozszerzanie,

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI INSTYTUT MECHNIZCJI BUDOWNICTW I GÓRNICTW SKLNEGO OŚRODEK CERTYFIKCJI DZIŁ CERTYFIKCJI SYSTEMÓW ZRZĄDZNI 02-673 WRSZW, ul. Racjonalizacji 6/8 JEDNOSTK CERTYFIKUJĄC KREDYTOWN PRZEZ POLSKIE CENTRUM KREDYTCJI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05

PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05 OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH. Program Certyfikacji Nr PC-2/OZ Ocena zgodności papieru, tektury i ich przetworów

INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH. Program Certyfikacji Nr PC-2/OZ Ocena zgodności papieru, tektury i ich przetworów ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl; http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH tel. 042

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ OBAC/PC-04

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ OBAC/PC-04 OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI FILTROWA 1, 00 611 WARSZAWA tel.: 22 57 96 167, 168, 22 825 52 29 e mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl CERTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Zawieszanie lub cofanie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Strona: 1/19 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI PR-1:2015 Zatwierdzam do stosowania w od dnia 2.09.2015 r. Dr hab. inż. Piotr Pasyniuk (DI) Warszawa, wrzesień, 2015 r. 1 Strona: 2/19

Bardziej szczegółowo

TYPU 1a SPIS TREŚCI. 1. Wstęp. 10. Opłaty. strona 1/stron 8

TYPU 1a SPIS TREŚCI. 1. Wstęp. 10. Opłaty. strona 1/stron 8 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Zawieszanie lub cofanie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO ORAZ WPROWADZANIE DO OBROTU PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W TYM IMPORTOWANYCH

PROGRAM CERTYFIKACJI PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO ORAZ WPROWADZANIE DO OBROTU PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W TYM IMPORTOWANYCH Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych produktów stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp. z o.o. jako

Bardziej szczegółowo

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań Warszawa, ul. Konstancińska 11 Tel. (22) Fax (22)

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań Warszawa, ul. Konstancińska 11 Tel. (22) Fax (22) COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań 02-942 Warszawa, ul. Konstancińska 11 Tel. (22) 842-20-11 Fax (22) 842-23-03 Certyfikacja opakowań i materiałów opakowaniowych na znak B

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY - ZNAK BUDOWLANY B

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY - ZNAK BUDOWLANY B INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA tel.: (22) 57 96 167,168, (22) 825 52 29, e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY - ZNAK BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 INSTYTUT KOLEJNICTWA tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl Informator dla dostawców

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/6 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych gospodarstw rolnych stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Strona: 1/18 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI PR-1 System 3 Zatwierdzam do stosowania w JCW od dnia 21.11.2012 r. Prof. dr hab. inż. Edmund Kaca (DI) Warszawa, listopad, 2012 r. 1 Strona:

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym DGW-15

Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym DGW-15 Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym Wydanie 3 Gdańsk, 28 września 2015 r. Niniejszy dokument jest własnością

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/7 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych gospodarstw rolnych stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Strona: 1/19 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI PNB-1:2015 Zatwierdzam do stosowania w JCW od dnia 7.07.2015 r. dr hab. inż. Piotr Pasyniuk (DI) Warszawa, lipiec, 2015 r. 1 Strona: 2/19

Bardziej szczegółowo

ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW

ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 K rak ów, Pol sk a tel. +48 (12) 26 18 184 +48 (12) 26 18 111 fax. +48 (12) 26 60 870 b c w @ i o d. k r a k

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI

INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa tel. (022) 8430201, tel/fax (022) 8432703 Zatwierdzam: Dyrektor IMBiGS Prof. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

Biuro Certyfikacji Wyrobów

Biuro Certyfikacji Wyrobów INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o. w Lubinie Biuro Certyfikacji Wyrobów INFORMATOR DLA KLIENTÓW O TRYBIE POSTĘPOWANIA PRZY CERTYFIKACJI WYROBÓW LUBIN, styczeń 2015 1 Informacje ogólne Biuro

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R C E R T Y F I K A C J I WYROBY BUDOWLANE W OBSZARZE KRAJOWYM NA ZNAK

I N F O R M A T O R C E R T Y F I K A C J I WYROBY BUDOWLANE W OBSZARZE KRAJOWYM NA ZNAK OŚRODEK CERTYFIKACJI STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW POŻARNICTWA im. Zenona Praczyka Sp. z o.o. w Poznaniu I N F O R M A T O R Z A S A D C E R T Y F I K A C J I WYROBY BUDOWLANE W OBSZARZE KRAJOWYM

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH. Program Certyfikacji Nr PC-2/OZ Ocena zgodności papieru, tektury i ich przetworów

INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH. Program Certyfikacji Nr PC-2/OZ Ocena zgodności papieru, tektury i ich przetworów ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl; http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH tel. 042

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM CERTYFIKACJI POJAZDÓW MEDYCZNYCH (AMBULANSÓW)

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTA D.1

INFORMATOR DLA KLIENTA D.1 CCWPD INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR 1583 Centrum Certyfikacji Wyrobów Przemysłu Drzewnego JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI, SYGNATARIUSZA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-EG-01 CERTYFIKACJA DOBROWOLNA RĘKAWIC NA ZNAK ERGO GLOVES

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-EG-01 CERTYFIKACJA DOBROWOLNA RĘKAWIC NA ZNAK ERGO GLOVES strona/stron: 1/6 1. CEL Celem programu jest zapewnienie prowadzenia rzetelnej i bezstronnej oceny rękawic na podstawie kryteriów oceny wyrobów pod względem komfortu dla rękawic o bardzo dobrych właściwościach

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI

INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa tel. (022) 8430201, tel/fax (022) 8432703 Zatwierdzam: Dyrektor dr hab. Stefan Góralczyk

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

PC-05 PROGRAM CERTYFIKACJI

PC-05 PROGRAM CERTYFIKACJI 02-676 Warszawa ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PC-05 OCENA ZGODNOŚCI WYROBÓW Z KRYTERIAMI GRUPOWYMI NA ZNAK ISiC-Q Certyfikacja dobrowolna Zatwierdzam Dyrektor

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU W ATMOSFERZE POTENCJALNIE WYBUCHOWEJ SPIS TREŚCI

PROGRAM CERTYFIKACJI PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU W ATMOSFERZE POTENCJALNIE WYBUCHOWEJ SPIS TREŚCI PROGRAM CERTYFIKACJI PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU W ATMOSFERZE POTENCJALNIE WYBUCHOWEJ SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 e-mail: nj@pimot.org.pl PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW PRZEZNACZONYCH

Bardziej szczegółowo

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 INSTYTUT KOLEJNICTWA tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl Informator dla dostawców

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI

INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa tel. (022) 8430201, tel/fax (022) 8432703 Zatwierdzam: Dyrektor dr hab. Stefan Góralczyk

Bardziej szczegółowo

OCENA TYPY WE WARUNKI OGÓLNE

OCENA TYPY WE WARUNKI OGÓLNE PRC/10/IW OCENA TYPY WE WARUNKI OGÓLNE Opracował: Zakład Certyfikacji TEXTIL - CERT Zatwierdzone przez: Dyrektora Instytutu Włókiennictwa dr hab. inż. Jadwiga Sójka-Ledakowicz, prof.iw Dnia: 2017-09-04

Bardziej szczegółowo

DO UŻYTKU SPIS TREŚCI. 1. Wstęp. 10. Opłaty. strona 1/stron 8

DO UŻYTKU SPIS TREŚCI. 1. Wstęp. 10. Opłaty. strona 1/stron 8 PROGRAM CERTYFIKACJI PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU W ATMOSFERZE POTENCJALNIE WYBUCHOWEJ SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Zawieszanie lub cofanie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW PR-1:2018. Zatwierdzam do stosowania w JCW ITP od dnia r. Dr Wacław Roman Strobel (DI)

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW PR-1:2018. Zatwierdzam do stosowania w JCW ITP od dnia r. Dr Wacław Roman Strobel (DI) Strona: 1/17 Egzemplarz użytkowy Nr 3 PR-1:2018 Zatwierdzam do stosowania w od dnia 19.06.2018 r. Dr Wacław Roman Strobel (DI) Warszawa, czerwiec, 2018 r. 1 Strona: 2/17 SPIS TREŚCI 1. Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. z dnia.. wyrobach znaku określonego w certyfikacie zgodnie z zasadami określonymi w 6 niniejszej umowy.

UMOWA NR. z dnia.. wyrobach znaku określonego w certyfikacie zgodnie z zasadami określonymi w 6 niniejszej umowy. UMOWA NR z dnia.. o warunkach stosowania certyfikatów i zasadach nadzoru nad certyfikatami na zawartość surowców odnawialnych w wyrobach opakowaniowych, przyznanymi zgodnie z Programem COBRO-BIO zawarta

Bardziej szczegółowo

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl Informator dla dostawców o trybie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PRZCIS-2 INSTYTUT SPORTU PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY. Strona 1 z 5 ZESPÓŁ CERTYFIKACJI. Wydanie z dnia: r.

Program certyfikacji PRZCIS-2 INSTYTUT SPORTU PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY. Strona 1 z 5 ZESPÓŁ CERTYFIKACJI. Wydanie z dnia: r. 1. Informacje wstępne Poniższy dokument na zadanie przedstawić wymagania zasady certyfikacji typu wyrobu wg typu programu 3 normy PN-EN ISO/IEC 17067. Program obejmuje wyroby i dokumenty normatywne wymienione

Bardziej szczegółowo

PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJI PC-02

PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJI PC-02 02-676 Warszawa ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PC-04 OCENA ZGODNOŚCI WYROBU Z KRYTERIAMI TECHNICZNYMI Certyfikacja dobrowolna PC-02 Zatwierdzam Dyrektor

Bardziej szczegółowo

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań 02-942 Warszawa, ul Konstancińska 11 Program certyfikacji COBRO-UNP Certyfikacja opakowań do transportu materiałów niebezpiecznych na znak

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji Księga Jakości

Zakład Certyfikacji Księga Jakości OBRPPD sp. z o. o. Zakład Certyfikacji Księga Jakości Załącznik: KJ-04/1 Strona/stron: 1/7 Wydanie: D Program certyfikacji płyt drewnopochodnych DPW-D 1. Informacja ogólna W Ośrodku Badawczo-Rozwojowym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Strona: 1/21 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI PNB-1:2018 Zatwierdzam do stosowania w JCW od dnia dr Wacław Roman Strobel (DI) Warszawa, marzec 2018 r. 1 Strona: 2/21 SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ; Jednostka Akredytowana AC 008

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ;     Jednostka Akredytowana AC 008 02-676 Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl Jednostka Akredytowana AC 008 PROGRAM OCENA I WERYFIKACJA STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO. Jednostka Notyfikowana Jednostka certyfikująca wyroby

INSTYTUT PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO. Jednostka Notyfikowana Jednostka certyfikująca wyroby Jeeddnnoosst J tkkaa Noot tyyf fikkoowaannaa Nrr 11443399 Jeeddnnoosst J tkkaa AAkkrreeddyyt toowaannaa Nrr AACC 005555 INSTYTUT PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO Jednostka Notyfikowana Jednostka certyfikująca wyroby

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1b PR-I Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż. Michał Zarzycki Dokument jest nadzorowany i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO

PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Marywilska 26, 03-228 Warszawa www.imbitb.pl AKREDYTÓWANA JEDNÓSTKA CERTYFIKUJĄCA WYRÓBY NR AKREDYTACJI AC 157 PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ; Jednostka Notyfikowana Nr 1487

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ;    Jednostka Notyfikowana Nr 1487 02-676 Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl Jednostka Notyfikowana Nr 1487 PROGRAM OCENA ZGODNOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH OBSZAR REGULOWANY SYSTEM KRAJOWY

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA INSTYTUT CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 19

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA INSTYTUT CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 19 INSTYTUT CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 19 PROGRAM CERTYFIKACJI DOBROWOLNEJ ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI BETONU zawierający ocenę jakości betonu

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji Księga Jakości

Zakład Certyfikacji Księga Jakości OBRPPD sp. z o. o. Zakład Certyfikacji Księga Jakości Załącznik: KJ-04/1 Strona/stron: 1/7 Wydanie: E 1. Informacja ogólna W Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Płyt Drewnopochodnych sp. z o. o. prowadzona

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA

INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA Procedura PS-01, Zalącznik nr 9, 10-04-2012 INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa tel. (022) 8430201, tel/fax (022) 8432703

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI nr CQMS 01

PROGRAM CERTYFIKACJI nr CQMS 01 Strona: 1/9 EGZEMPLARZ NR 0 PROGRAM CERTYFIKACJI nr CMS 01 PN- EN ISO 9001:2009 Opracowali: mgr inż. Stanisław Opaliński... (podpis) Sprawdził: mgr inż. Wojciech Rzepka Zatwierdził: dr inż. Andrzej Żurkowski

Bardziej szczegółowo

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. (22) 663-43-24, (22) 560-28-00 PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW Informator dla klienta NC - 01 Nr wydania 13 Data wydania

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTÓW

INFORMATOR DLA KLIENTÓW Instytut Kolejnictwa INSTYTUT KOLEJNICTWA Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@cntk.pl INFORMATOR DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

40-189 Katowice, ul Leopolda 31 tel. +48/32/2007-511, fax. +48/32/2007-509, e-mail: cbc@emag.pl, http://www.cbc.emag.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW

40-189 Katowice, ul Leopolda 31 tel. +48/32/2007-511, fax. +48/32/2007-509, e-mail: cbc@emag.pl, http://www.cbc.emag.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI 40-189 Katowice, ul Leopolda 31 tel. +48/32/2007-511, fax. +48/32/2007-509, e-mail: cbc@emag.pl, http://www.cbc.emag.pl PROGRAM CERTYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji 01-96 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. 663-43-14, tel./fax. 560-29-22, 663-43-1 PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH Informacja dla klienta NC -

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą DGW-14

Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą DGW-14 Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą Wydanie 2 Gdańsk, 30 sierpnia 2012 r. Niniejszy dokument jest własnością PCBC SA. Wszelkie prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji płyt drewnopochodnych

Program certyfikacji płyt drewnopochodnych 1. Informacja ogólna W Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Płyt Drewnopochodnych sp. z o. o. Zakład Certyfikacji prowadzi działalność certyfikacyjną dla płyt drewnopochodnych głównie na zgodność z aktualnie

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 do 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM OBOWIĄZKOWEJ CERTYFIKACJI BIOKOMPONENTÓW

Bardziej szczegółowo

PC-02 PROGRAM CERTYFIKACJI

PC-02 PROGRAM CERTYFIKACJI 02-676 Warszawa ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PC-02 OCENA ZGODNOŚCI WYROBU Z NORMĄ Certyfikacja dobrowolna Zatwierdzam Dyrektor dr hab. inż. Adam Witek,

Bardziej szczegółowo

BADANIE TYPU UE WARUNKI OGÓLNE

BADANIE TYPU UE WARUNKI OGÓLNE PRC/10/IW BADANIE TYPU UE WARUNKI OGÓLNE Opracował: Zakład Certyfikacji TEXTIL - CERT Zatwierdzone przez: Dyrektora Instytutu Włókiennictwa dr inż. Tomasza Czajkowskiego Dnia: 20.09.2019 Wydanie: D PRC/10/IW

Bardziej szczegółowo

ul. Przemysłowa 23, Rzeszów, NIP , tel , fax ,

ul. Przemysłowa 23, Rzeszów, NIP , tel , fax , ul. Przemysłowa 23, 35-105 Rzeszów, NIP 813-32-05-952, tel. +48 17 864 04 50, fax +48 17 864 04 51, e-mail: certyfikacja@ctb-ibc.pl, www.ctb-ibc.pl DZIAŁ CERTYFIKACJI PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PROGRAMÓW

WYTYCZNE DO PROGRAMÓW 1. ZAKRES STOSOWANIA DOKUMENTU Dokument opracowano zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17067, systemem certyfikacji wyrobów zbudowanym w oparciu o zasady, procedury i system zarządzania wdrożonym i funkcjonujący

Bardziej szczegółowo