I N F O R M A C J A DOTYCZĄCA CERTYFIKACJI WYROBÓW I USŁUG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I N F O R M A C J A DOTYCZĄCA CERTYFIKACJI WYROBÓW I USŁUG"

Transkrypt

1 INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI DZIAŁ CERTYFIKACJI WYROBÓW WARSZAWA, ul. RACJONALIZACJI 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI (CERTYFIKAT AKREDYTACJI NR AC 002 wydany po raz pierwszy r.) JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA W UNII EUROPEJSKIEJ NUMER JEDNOSTKI 1454 I N F O R M A C J A DOTYCZĄCA CERTYFIKACJI WYROBÓW I USŁUG Warszawa, maj 2015 r.

2 2 I. INFORMACJE PODSTAWOWE 1. Rodzaje prowadzonej certyfikacji Ośrodek Certyfikacji IMBiGS jako jednostka notyfikowana w Unii Europejskiej o numerze 1454 prowadzi certyfikację zgodności z wymaganiami następujących dyrektyw Unii Europejskiej: 2006/42/EC maszyny i urządzenia bezpieczeństwa, 2000/14/EC hałas zewnętrzny, 2006/95/EC sprzęt elektryczny, 2004/108/EC kompatybilność elektromagnetyczna oraz certyfikację zgodności zakładowej kontroli produkcji z wymaganiami Rozporządzenia nr 305/2011 wyroby budowlane. Zakres notyfikacji znajduje się na stronie NANDO: Ośrodek Certyfikacji jako jednostka certyfikująca, akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) prowadzi: certyfikację zgodności z wymaganiami norm krajowych i międzynarodowych oraz innych dokumentów odniesienia, certyfikację usług w zakresie gospodarki odpadami, certyfikację systemu zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym, ocenę zgodności urządzeń w zakresie emisji hałasu do środowiska, Ośrodek Certyfikacji posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie certyfikacji wyrobów i systemów Zakładowej Kontroli Produkcji certyfikat nr AC grudnia 2014 r. (załącznik nr 1). Ze szczegółowym zakresem akredytacji można zapoznać się na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji ( Akredytowane podmioty Jednostki Certyfikujące Numer akredytacji AC 002 Zakres akredytacji). Ośrodek Certyfikacji poza akredytacją PCA prowadzi: dobrowolną certyfikację na znak bezpieczeństwa "B, dobrowolną certyfikację zgodności z dokumentami odniesienia zaproponowanymi przez dostawcę, np.: DTR, fragment normy, norma, itp. certyfikację zgodności maszyn użytkowanych z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. 191 z 2002 r., poz z późn. zmianami) rozporządzenie to wprowadza do prawa polskiego dyrektywę Unii Europejskiej 89/655/EC (ze zmianami zawartymi w dyrektywie 2001/45/EC) 2. Rodzaje wyrobów, dla których Ośrodek Certyfikacji prowadzi certyfikację: maszyny i urządzenia do robót ziemnych, budowlanych i górniczych, maszyny i urządzenia do robót fundamentowych, palowych i uzbrojenia terenu, maszyny i urządzenia do produkcji, zagęszczania i transportu masy betonowej, maszyny i urządzenia do robót zbrojarskich, maszyny, urządzenia do robót instalacyjnych, maszyny i urządzenia do robót budowlanych wykończeniowych, pistolety do wstrzeliwania kołków (osadzaki), maszyny i urządzenia do transportu bliskiego (wózki jezdniowe itp.), maszyny i urządzenia do robót górniczych ziemnych odkrywkowych, sprężarki do powietrza, dmuchawy, odkurzacze przemysłowe stosowane w budownictwie, maszyny i urządzenia do formowania i obróbki minerałów, wiertnice obrotowe i udarowe, maszyny i urządzenia do stabilizacji gruntu, urządzenia do nanoszenia powłok malarskich stosowane w budownictwie, osprzęty i zespoły do wymienionych wyżej maszyn, układy hydrauliczne i pneumatyczne maszyn roboczych oraz elementy tych układów, drabiny i urządzenia gospodarki magazynowej, obudowy wykopów, podpory i deskowania,

3 3 ambony myśliwskie, rusztowania, maszyny rolnicze i leśne, urządzenia dźwigowe i ich elementy (poza podległymi Urzędowi Dozoru Technicznego), surowce skalne: kamień murowy i gipsowy, kruszywo budowlane, piaski i żwiry filtracyjne, kopaliny przemysłu materiałów budowlanych, wyroby z kamienia naturalnego, wyroby budowlane ceramiczne, wyroby betonowe, masy mineralno asfaltowe, asfalty modyfikowane i drogowe, emulsje asfaltowe, usługi dotyczące gospodarki odpadami 3. Podstawy prawne certyfikacji: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (teks jednolity: Dz.U. Nr 166 z 2002 r. poz z późniejszymi zmianami) oraz wydane zgodne z jej postanowieniami ustawy lub rozporządzenia właściwych ministrów. 4. Wymagania jakie powinny spełniać wyroby dla uzyskania przez dostawcę (producenta, importera lub dystrybutora) certyfikatu zgodności: certyfikacja zgodności normy lub dokumenty normatywne, w tym normy zharmonizowane z dyrektywami nowego podejścia Unii Europejskiej, certyfikacja na znak bezpieczeństwa i certyfikacja usług normy lub kryteria opracowane przez Ośrodek Certyfikacji na podstawie Polskich Norm i innych przepisów. II. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE 1. Tryb certyfikacji zgodności i certyfikacji wyrobów na znak bezpieczeństwa Ośrodek Certyfikacji prowadzi cerfikację wyrobów zgodnie z zasadami systemu 3 według PN-EN ISO/IEC 17067: Ocena zgodności. Podstawy certyfikacji wyrobów oraz wytyczne dotyczące programów certyfikacji wyrobów. Szczegółowe zasady certyfikacji określają programy certyfikacji opracowane przez Ośrodek. Ogólny tryb certyfikacji zgodności wyrobów przedstawiono na schemacie według rysunku 1. Podstawowymi elementami procesu certyfikacji są: zgłoszenie wyrobu na druku wniosku ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, w tym z wynikami badań, kontrola stabilności produkcji, dystrybucji lub importu, ocena wyrobu na podstawie wynikow badań i kontroli stabilności produkcji, dystrybucji lub importu, podjęcie decyzji o wydaniu certyfikatu, nadzór nad stosowaniem wydanego certyfikatu. Certyfikacja usług prowadzona jest zgodnie z systemem 6 według PN-EN ISO/IEC 17067: w trybie przedstawionym na rys.1, przy czym ocena zakładu Wnioskodawcy dokonywana bezpośrednio przez ekspertów Ośrodka Certyfikacji zastępuje badania wyrobu. 2. Zgłoszenie wyrobu do certyfikacji Wnioskodawca dla uzyskania certyfikatu zgodności, w tym certyfikatu bezpieczeństwa B, dla określonego wyrobu składa WNIOSEK o przeprowadzenie certyfikacji do Ośrodka Certyfikacji. Dział Certyfikacji Wyrobów Ośrodka udziela szczegółowych informacji dotyczących złożenia wniosku oraz zasad certyfikacji. Adres: Warszawa, ul. Racjonalizacji 6/8 Telefon: (+48 22) lub (+48 22) w. 258/204; fax: (+48 22) , (+48 22) lub (+48 22) w Poczta elektroniczna ( ): lub

4 4 1 DOSTAWCA WNIOSEK O CERTYFIKACJĘ 2 OC IMBiGS OCENA KOMPLETNOŚCI WNIOSKU AKREDYTOWANE LABORATORIUM BADAWCZE SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NIE TAK 3 OC IMBiGS REJESTRACJA WNIOSKU 4 OC IMBiGS AUDIT LUB KONTROLA PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI LUB IMPORTU 5 OC IMBiGS OPRACOWANIE SPRAWOZDANIA Z POSTĘPOWANIA CERTYFIKACYJNEGO (EKSPERTYZA) 6 OC IMBiGS PRZEGLĄD DOKUMENTACJI PROCESU CERTYFIKACJI 7 KOMITET TECHNICZNY DS. CERTYFIKACJI WYROBÓW ORZECZENIE C E R T Y F I K A T UZASADNIENIE I INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ODWOŁANIA 8 KIEROWNIK OC IMBiGS DECYZJA DOTYCZĄCA WYDANIA CERTYFIKATU NIE TAK 9 OC IMBiGS - DOSTAWCA UMOWA DOTYCZĄCA STOSOWANIA CERTYFIKATU 10 OC IMBiGS CERTYFIKAT PODPISANY PRZEZ KIEROWNIKA OC i DYREKTORA IMBiGS 11 OC IMBiGS NADZÓR Rys. 1. Schemat procedury certyfikacji wyrobów w Ośrodku Certyfikacji Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

5 5 Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty: a/ jednoznaczną identyfikację wyrobu (wykaz, katalog) wraz z ogólnym opisem wyrobu, b/ normę lub inny dokument normatywny, przyjęty do stosowania przez producenta lub importera, jeżeli nie był publikowany, c/ kserokopię wpisu do rejestru sądowego lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Wnioskodawcy, d/ dokumentację techniczną niezbędną do oceny wyrobu, jak np.: rysunki konstrukcyjne, schematy, instrukcja obsługi, dokumentacja techniczno-ruchowa itd. (szczegółowy zakres wymaganej dokumentacji ustala Dział Certyfikacji Wyrobów Ośrodka Certyfikacji IMBiGS), e/ świadectwo lub inny dokument właściwej jednostki, jeżeli wyrób podlega ocenie tej jednostki na podstawie innych przepisów, f/ wypełniony kwestionariusz wstępnej oceny zakładu produkcyjnego, dystrybutora lub importującego, g/ sprawozdanie z badań. Dział Certyfikacji Wyrobów udziela informacji o: przepisach dotyczących badań i certyfikacji, stosowanych w Ośrodku Certyfikacji procedurach dotyczących certyfikacji, w tym o procedurze odwołań i skarg, zasadach auditu lub kontroli WTO u Wnioskodawcy, normach lub innych dokumentach normatywnych związanych z certyfikacją, laboratoriach badawczych akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji do prowadzenia badań dla potrzeb certyfikacji, wysokości opłat za certyfikację według ustalonego cennika, zasadach nadzoru oraz rozszerzania lub ograniczania zakresu, przedłużania ważności, zawieszania i cofania certyfikacji. Ośrodek Certyfikacji dokonuje również wyboru reprezentantów do badań z typoszeregu wyrobów zgłaszanych do certyfikacji i określa zakres badań. 3. Zawarcie umowy na przeprowadzenie certyfikacji wyrobu Po sprawdzeniu kompletności wniosku i załączników Ośrodek Certyfikacji przesyła Wnioskodawcy projekt umowy. Koszty postępowania certyfikacyjnego ustalane są według obowiązującego w Ośrodku Certyfikacji cennika opłat za certyfikację wyrobów. Szczegóły wyceny kosztów podano w punkcie 14 niniejszej informacji. Termin realizacji umowy wynosi 30 dni od daty zarejestrowania kompletnego wniosku. 4. Zgłoszenie wyrobu do badań Wnioskodawca ubiegający się o certyfikację wyrobu zleca jego badania, do akredytowanego przez PCA laboratorium badawczego, na zgodność z normą lub innym dokumentem normatywnym określającą wymagania dla danego rodzaju certyfikacji w zakresie uzgodnionym z Ośrodkiem Certyfikacji. Wykonanie badań bez pisemnego ustalenia normy lub innego dokumentu normatywnego z Ośrodkiem stanowi ryzyko zamawiającego. Podstawowym podwykonawcą Ośrodka Certyfikacji w zakresie badań jest Laboratorium Badań Maszyn Roboczych i Górniczych IMBiGS. Na życzenie dostawcy w Ośrodku uzykać można informacje na temat innych laboratoriów badawczych, z którymi współpracuje Ośrodek. Wykaz tych laboratoriów zawiera załącznik nr 2. Możliwe jest także wykorzystanie badań laboratoriów nie posiadających akredytacji PCA łącznie z laboratorium wnioskodawcy pod warunkiem, że konkretne laboratorium spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC Sprawdzenie spełnienia tych wymagań dokonywane jest na podstawie auditu laboratorium, który przeprowadza Ośrodek Certyfikacji. Ośrodek Certyfikacji może uznać wyniki badań wykonane do 3 lat przed datą zarejestrowania wniosku pod warunkiem, że będą wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i dokumentami normatywnymi. Decyzję odnośnie uznania lub nie uznania takich badań podejmuje Kierownik CC i powiadamia o tym Wnioskującego.

6 6 Ośrodek Certyfikacji może uznać w całości lub w określonym zakresie sprawozdanie z badań wykonanych przez laboratoria badawcze działające w ramach organizacji, z którymi IMBiGS zawarł umowy o wzajemnym uznawaniu wyników badań. W takim przypadku przed rozpoczęciem procesu certyfikacji Wnioskodawca powinien uzgodnić z Ośrodkiem Certyfikacji czy sprawozdanie, którym dysponuje może być uznane i w jakim zakresie. W tym celu Ośrodek opracowuje analizę zgodności tego sprawozdania z wymaganiami obowiązujących kryteriów, norm lub dokumentów normatywnych. Koszt opracowania tej analizy ponosi Wnioskodawca. Certyfikacja usług przedsiębiorstw w zakresie gospodarki odpadami polega na potwierdzeniu zgodności wykonywania usługi zgodnie z obowiązującymi kryteriami oraz prowadzenia ewentualnych badań. Oceny tej dokonują eksperci Ośrodka Certyfikacji. 5. Kontrola systemu zarządzania jakością (powtarzalności produkcji) zakładu Wnioskodawcy Audit u Wnioskodawcy przeprowadzany jest w przypadku, gdy deklaruje on stosowanie systemu zarządzania jakością według normy PN-EN ISO W przypadku braku tej deklaracji Ośrodek Certyfikacji przeprowadza kontrolę warunków techniczno-organizacyjnych do prowadzenia stabilnej produkcji, dystrybucji lub importu. Audit lub kontrola mogą nie być przeprowadzane w przypadku, gdy Wnioskodawca posiada certyfikat systemu jakości wydany przez uznaną jednostkę certyfikującą, a w szczególności jednostkę posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w tym zakresie. Nie dotyczy to producentów wyrobów budowlanych. Koszty przeprowadzenia auditu lub kontroli ponosi Wnioskodawca. 6. Sprawozdania z postępowania certyfikacyjnego Ocena wniosku i załączonej do niego dokumentacji opracowywana jest w formie ekspertyzy-sprawozdania z postępowania certyfikacyjnego opracowanego przez eksperta wyznaczonego przez Ośrodek Certyfikacji na podstawie wyników badań, protokółu z auditu lub kontroli systemu zarządzania jakością, instrukcji obsługi i innych dokumentów przekazanych przez Wnioskodawcę. Sprawozdanie opiniowane jest przez Komitet Techniczny ds. Certyfikacji Wyrobów. Opinia Komitetu przedstawiona jest w formie orzeczenia. W posiedzeniu Komitetu może uczestniczyć upoważniony przedstawiciel Wnioskodawcy. 7. Przegląd dokumentacji procesu certyfikacji Ocena wniosku i załączonej do niego dokumentacji opracowywana jest w formie ekspertyzy-sprawozdania z postępowania certyfikacyjnego opracowanego przez eksperta wyznaczonego przez Ośrodek Certyfikacji na podstawie wyników badań, protokółu z auditu lub kontroli systemu zarządzania jakością, instrukcji obsługi i innych dokumentów przekazanych przez Wnioskodawcę. Sprawozdanie opiniowane jest przez Komitet Techniczny ds. Certyfikacji Wyrobów. Opinia Komitetu przedstawiona jest w formie orzeczenia. W posiedzeniu Komitetu może uczestniczyć upoważniony przedstawiciel Wnioskodawcy. 8. Podjęcie decyzji o udzieleniu certyfikatu Decyzję dotyczącą udzielenia lub odmowy udzielenia certyfikatu podejmuje Kierownik Ośrodka Certyfikacji na podstawie dokumentacji wniosku i orzeczenia Komitetu Technicznego ds. Certyfikacji Wyrobów. O podjętej decyzji Wnioskodawca jest poinformowany, przy czym w przypadku odmowy wydania certyfikatu informacja zawiera uzasadnienie podjętej decyzji. 9. Wydanie certyfikatu Na podstawie decyzji o udzieleniu certyfikacji Dział Certyfikacji Wyrobów przygotowuje umowę o stosowaniu certyfikatu i przesyła ją Wnioskującemu. Umowa ustala m.inn.: zasady posługiwania się certyfikatem zgodności lub certyfikatem bezpieczeństwa, znakiem certyfikacji, znakiem zgodności lub znakiem bezpieczeństwa, (w zależności od rodzaju certyfikacji), zasady oznaczania wyrobów znakiem bezpieczeństwa, o ile umowa dotyczy certyfikacji w tym zakresie, częstość badań w nadzorze, częstość auditów lub kontroli w nadzorze, zasady i tryb utrzymywania, przedłużania ważności, rozszerzania i ograniczania zakresu, zawieszania i cofania certyfikacji

7 7 gwarancje zapewnienia posiadacza certyfikatu o poufności informacji uzyskanych w trakcie nadzoru oraz ochronę jego praw własności, zobowiązania finansowe związane z nadzorem oraz prawem posługiwania się certyfikatem zgodności, znakiem certyfikacji i znakiem bezpieczeństwa, inne ustalenia konieczne do sprawowania nadzoru przez Ośrodek Certyfikacji (w tym zasady wzajemnego informowania o zmianach istotnych dla stron zawierających umowę). Certyfikaty są wydawane na okres 3 lat z możliwością przedłużenia na kolejne okresy pięcioletnie. Warunkiem wydania certyfikatu jest podpisanie przez Wnioskodawcę umowy o stosowaniu certyfikatu oraz wniesienie wszystkich opłat zgodnie z fakturami wystawionymi przez Ośrodek Certyfikacji. Dwa egzemplarze certyfikatu i jeden egzemplarz umowy o stosowaniu certyfikatu przesyłane są Wnioskodawcy. W przypadku zmiany statusu prawnego posiadacza certyfikatu zasady przeniesienia praw do certyfikatu określa każdorazowo Ośrodek Certyfikacji. 10. Nadzór W okresie ważności obowiązywania certyfikatów Ośrodek Certyfikacji sprawuje nadzór nad ich stosowaniem poprzez audity lub kontrole u Posiadacza Certyfikatu. Audity lub kontrole przeprowadzane są co najmniej raz do roku przez Ośrodek Certyfikacji na koszt Posiadacza Certyfikatu. Audity lub kontrole posiadaczy certyfikatów w ramach nadzoru obejmują przede wszystkim: sprawdzenie i ocenę warunków produkcji, dystrybucji lub importu, ocenę skuteczności wdrożonych po ostatnim audicie lub kontroli działań korygujących, ocenę wyników badań okresowych wykonywanych w okresie nadzoru, ocenę spełniania wymagań umowy o stosowaniu certyfikatu, ocenę innych dokumentów znajdujących się w dokumentacji danej sprawy. Dział Certyfikacji Wyrobów jest zobowiązany w procesie nadzoru do sprawdzania, czy posiadacz certyfikatu przekazuje zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami informacje o wszelkich zamierzonych zmianach w wyrobie, procesie produkcyjnym, systemie zarządzania lub zakładowej kontroli produkcji, które mogą mieć wpływ na zgodność wyrobu z wymaganiami. Dział CC zobowiązany jest ponadto do bieżącego analizowania, czy zamierzone zmiany będą wymagać następnych badań i kontroli lub przeprowadzenia dodatkowego postępowania. Decyzję o podjęciu tych działań podejmuje Kierownik Ośrodka Certyfikacji po ewentualnym zasięgnięciu opinii Komitetu Technicznego. Posiadacz Certyfikatu obowiązany jest przechowywać zapisy dotyczące reklamacji odnoszących się do wyrobów objętych certyfikatem i udostępnić je na żądanie Ośrodka Certyfikacji. 11. Rozszerzenie lub ograniczenie zakresu certyfikacji Posiadacz Certyfikatu może wystąpić o rozszerzenie jego zakresu o dodatkowe odmiany lub wersje wyrobów, wykonywanych w tym samym zakładzie lub dystrybuowanych/importowanych przez tego samego dystrybutora/importera, zgodnie z tymi samymi normami lub innymi dokumentami normatywnymi co wyroby, dla których jest już wydany certyfikat. Rozszerzenie certyfikatu wymaga złożenia w Ośrodku Certyfikacji wniosku na formularzu obowiązującym przy zgłoszeniu wyrobu do certyfikacji z wymaganymi załącznikami. Do wniosku powinny być dołączone niezbędne informacje uzasadniające jego złożenie. Na tej podstawie Kierownik Ośrodka Certyfikacji podejmuje decyzję o trybie rozszerzenia certyfikatu w zakresie oceny i badań wyrobu oraz auditu lub kontroli zakładu Wnioskodawcy. Ograniczenie zakresu certyfikatu może być skutkiem: wniosku posiadacza certyfikatu, negatywnych wyników badań prowadzonych w okresie obowiązywania certyfikatu, negatywnych wyników auditu lub kontroli prowadzonych w nadzorze nad stosowaniem certyfikatu. Po podjęciu decyzji o rozszerzeniu lub ograniczeniu zakresu certyfikacji Dział CC wydaje certyfikat z aktualnym zakresem certyfikacji

8 8 12. Przedłużenie ważności certyfikatu Przedłużenie ważności certyfikatu może nastąpić na wniosek posiadacza certyfikatu. Przedłużenie to jest możliwe na okres 5 lat na podstawie: pozytywnych wyników badań i auditów lub kontroli przeprowadzanych przez Ośrodek Certyfikacji lub inne upoważnione przez Polskie Centrum Akredytacji jednostki w ramach nadzoru, przeprowadzenia przez Ośrodek Certyfikacji procesu certyfikacji. O decyzji o warunkach przedłużenia certyfikatu Dział CC powiadamia Wnioskodawcę. 13. Zawieszanie i cofanie certyfikatów Certyfikat może zostać zawieszony na określony czas lub cofnięty przede wszystkim w przypadku wystąpienia niezgodności wyrobu z wymaganiami. Ośrodek Certyfikacji ustala wtedy działania korygujące konieczne dla usunięcia stwierdzonych niezgodności. Skuteczne wdrożenie działań korygujących jest warunkiem przywrócenia ważności certyfikatu. Cofnięcie certyfikatu może nastąpić w przypadku stwierdzenia poważnych niezgodności z wymaganiami. Konsekwencją cofnięcia certyfikatu może być decyzja o wycofaniu wyrobów z handlu, a nawet z użytkowania oraz o konieczności usunięcia znaku zgodności ze wszystkich wyprodukowanych wyrobów znajdujących się w magazynie oraz z wyrobów już sprzedanych. Fakt cofnięcia certyfikatu może być podawany do wiadomości organów państwowych nadzorujących rynek polski, a ponadto do publicznej wiadomości. 14. Odwołania od decyzji Ośrodka Certyfikacji i skargi Od każdej decyzji Ośrodka Certyfikacji Wnioskodawca lub Posiadacz Certyfikatu może odwołać się do Dyrektora IMBiGS. Odwołanie powinno być złożone w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji Ośrodka Certyfikacji. Wnioskodawca może również składać w trakcie procesu certyfikacji skargi dotyczące prowadzenia tego procesu. Wszelkie odwołania, skargi oraz sprawy sporne występujące w trakcie postępowania certyfikacyjnego rozpatrywane są zgodnie z procedurą PC-05, która może być przekazana Wnioskodawcy na jego życzenie. Wnioskodawca lub Posiadacz Certyfikatu składający odwołanie lub skargę jest informowany o decyzji Dyrektora IMBiGS. 15. Opłaty Opłaty za certyfikację wyrobów i usług oraz działania w ramach nadzoru w Ośrodku Certyfikacji są ustalane na podstawie aktualnego cennika opracowanego na podstawie obowiazującego w tym zakresie Rozporządzenia Ministra Finansów. Cennik nie obejmuje kosztów badań wykonywanych dla potrzeb certyfikacji, jest w zależności od potrzeb aktualizowany oraz udostępniany klientom Ośrodka na ich życzenie. 16. Poufność informacji Ośrodek Certyfikacji deklaruje, jako jednostka certyfikująca akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji, zachowanie poufności wszelkich udostępnionych nam informacji w trakcie postępowania związanego z certyfikacją wyrobów i usług. 17. Publikacje OC udostępnia na stronie internetowej wykaz wydanych, zawieszonych i cofniętych certyfikatów zgodności, zawierający nr, datę ważności, nazwę i adres posiadacza certyfikatu, identyfikację wyrobu oraz dokument normatywny. W przypadku, gdy OC jest zobowiązany z mocy prawa do ujawnienia poufnej informacji o kliencie stronie trzeciej, OC informuje o tym fakcie klienta z wyprzedzeniem. Szczegółowe zasady udzielania informacji stronie trzeciej o certyfikowanych klientach zawarte są w umowie o stosowaniu certyfikatu

9 9 Załącznik nr 1

10 10 Załącznik nr 2 WYKAZ LABORATORIÓW BADAWCZYCH, Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJE OŚRODEK CERTYFIKACJI IMBiGS 1. Laboratorium Badań Maszyn Roboczych i Górniczych Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Adres: PL Warszawa, ul. Racjonalizacji 6/8 2. Centralne Laboratorium Badań Maszyn i Zespołów Przemysłowego Instytutu Maszyn Budowlanych Adres: PL Kobyłka k/ Warszawy, ul. Napoleona 2 3. Liugong Dressta Machinery Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze Adres: PL Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 1 4. Laboratorium Elektrotechniczne Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Adres: PL Warszawa, ul Kłobucka 23A 5. GP Centralne Laboratorium Badań Technicznych Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty Adres: PL Warszawa, ul Kasprzaka 18/20 6. Ośrodek Badawczo Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej Adres: Gdynia, ul. Dickmana Ośrodek Badawczo- Rozwojowy PREDOM-OBR Adres: Warszawa, ul. Krakowiaków TPA Instytut Badań Technicznych Sp. z o.o. Adres: Pruszków, ul. Parzniewska 8

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI DZIAŁ CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA 02-673 WARSZAWA, ul. Racjonalizacji 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: PROGRAM CERTYFIKACJI Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów w systemie Jakość-Tradycja stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl;http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów tradycyjnych i regionalnych. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca wyroby jest akredytowana

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH. Program Certyfikacji Nr PC-2/OZ Ocena zgodności papieru, tektury i ich przetworów

INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH. Program Certyfikacji Nr PC-2/OZ Ocena zgodności papieru, tektury i ich przetworów ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl; http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH tel. 042

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji

Program certyfikacji 1. Informacje wstępne Poniższy dokument na zadanie przedstawić wymagania zasady certyfikacji typu wyrobu wg programu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17067. Niniejszy program obejmuje wyroby i dokumenty normatywne

Bardziej szczegółowo

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 INSTYTUT KOLEJNICTWA tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl Informator dla dostawców

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/6 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji Systemu Jakości Wieprzowiny PQS (Pork Quality System) stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej. tel.: (+4822) 473-1392 Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl INFORMATOR DLA PRODUCENTÓW o trybie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW

ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 K rak ów, Pol sk a tel. +48 (12) 26 18 184 +48 (12) 26 18 111 fax. +48 (12) 26 60 870 b c w @ i o d. k r a k

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Strona: 1/19 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI PNB-1:2015 Zatwierdzam do stosowania w JCW od dnia 7.07.2015 r. dr hab. inż. Piotr Pasyniuk (DI) Warszawa, lipiec, 2015 r. 1 Strona: 2/19

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Strona: 1/18 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI PR-1 System 3 Zatwierdzam do stosowania w JCW od dnia 21.11.2012 r. Prof. dr hab. inż. Edmund Kaca (DI) Warszawa, listopad, 2012 r. 1 Strona:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Utrzymywanie, rozszerzanie,

Bardziej szczegółowo

Biuro Certyfikacji Wyrobów

Biuro Certyfikacji Wyrobów INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o. w Lubinie Biuro Certyfikacji Wyrobów INFORMATOR DLA KLIENTÓW O TRYBIE POSTĘPOWANIA PRZY CERTYFIKACJI WYROBÓW LUBIN, styczeń 2015 1 Informacje ogólne Biuro

Bardziej szczegółowo

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. 663-43-14, fax. 560-29-22 PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Informacja

Bardziej szczegółowo

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji 01-96 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. 663-43-14, tel./fax. 560-29-22, 663-43-1 PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH Informacja dla klienta NC -

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Zawieszanie lub cofanie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM CERTYFIKACJI POJAZDÓW MEDYCZNYCH (AMBULANSÓW)

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie Certyfikacji ITB

INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie Certyfikacji ITB INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA tel.: (0 22) 57 96 67,167, 168, (0 22) 825 52 29, fax: (0 22) 57 96 295 INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTA D.1

INFORMATOR DLA KLIENTA D.1 CCWPD INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR 1583 Centrum Certyfikacji Wyrobów Przemysłu Drzewnego JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI, SYGNATARIUSZA

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą DGW-14

Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą DGW-14 Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą Wydanie 2 Gdańsk, 30 sierpnia 2012 r. Niniejszy dokument jest własnością PCBC SA. Wszelkie prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1b PR-I Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż. Michał Zarzycki Dokument jest nadzorowany i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/7 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych gospodarstw rolnych stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nr edycji:ii Data edycji: 10.2013 r. Egzemplarz aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 9 1. Informacje ogólne Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, w ramach którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca

Bardziej szczegółowo

40-189 Katowice, ul Leopolda 31 tel. +48/32/2007-511, fax. +48/32/2007-509, e-mail: cbc@emag.pl, http://www.cbc.emag.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW

40-189 Katowice, ul Leopolda 31 tel. +48/32/2007-511, fax. +48/32/2007-509, e-mail: cbc@emag.pl, http://www.cbc.emag.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI 40-189 Katowice, ul Leopolda 31 tel. +48/32/2007-511, fax. +48/32/2007-509, e-mail: cbc@emag.pl, http://www.cbc.emag.pl PROGRAM CERTYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji CZKP

Program Certyfikacji CZKP Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa Biuro Certyfikacji w Katowicach Al. W. Korfantego 193 A 40 157 Katowice tel.: 32 258 05 72, 32 258 13 73, fax

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTÓW

INFORMATOR DLA KLIENTÓW COBRABiD-BBC Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. Zakład Certyfikacji COBRABiD-BBC ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa, tel. (22) 654 16 60, tel. /fax 654 16 80 internet: www.cobrabid-bbc.com.pl; e-mail:bbc@cobrabid-bbc.com.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTÓW

INFORMATOR DLA KLIENTÓW Instytut Kolejnictwa INSTYTUT KOLEJNICTWA Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@cntk.pl INFORMATOR DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

PROCESY CERTYFIKACJI:

PROCESY CERTYFIKACJI: PROCESY CERTYFIKACJI: - wyrobów budowlanych w obszarze regulowanym - na potrzeby oznakowania CE - Informator Informacja nt. procesu certyfikacji na potrzeby oznakowania znakiem B oraz certyfikacji dobrowolnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-PCW-01 CERTYFIKACJA WYROBÓW W TRYBIE DOBROWOLNYM

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-PCW-01 CERTYFIKACJA WYROBÓW W TRYBIE DOBROWOLNYM strona/stron: 1/9 1. CEL Celem programu jest zapewnienie prowadzenia rzetelnej i bezstronnej oceny zgodności należycie zidentyfikowanego wyrobu z wymaganiami wskazanej przez klienta normy / dokumentu normatywnego.

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI

OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI CENTRUM BADAŃ i DOZORU GÓRNICTWA PODZIEMNEGO Sp. z o.o. w Lędzinach Dział Certyfikacji Wyrobów 41-404 Mysłowice - Brzezinka ul. Fabryczna 20 OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI INFORMATOR DLA KLIENTA SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SZYNY I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE LINII KOLEJOWYCH

SZYNY I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE LINII KOLEJOWYCH Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJI PC-02

PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJI PC-02 02-676 Warszawa ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PC-04 OCENA ZGODNOŚCI WYROBU Z KRYTERIAMI TECHNICZNYMI Certyfikacja dobrowolna PC-02 Zatwierdzam Dyrektor

Bardziej szczegółowo

PROCESY CERTYFIKACJI:

PROCESY CERTYFIKACJI: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA tel.: (22) 57 96 167,168, (22) 825 52 29, fax: (22) 57 96 295 e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl PROCESY CERTYFIKACJI:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o. Strona 1 / 6 1. INFORMACJA O JEDNOSTCE CERTYFIKUJĄCEJ GLOBAL GLOBAL Sp. z o. o jest spółką zarejestrowaną w Polsce od 2011 roku z siedzibą w Warszawie. Zakres działalności Spółki obejmuje: certyfikację

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW

OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW BIURO SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I OCEN MANAGEMENT SYSTEMS AND ASSESSMENTS OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW Wydanie 5 Gliwice, czerwiec 2010. Załącznik nr 7 do PW_TZ_04 Wydanie 5 z dnia 10.06.2010

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji P1BN

Program Certyfikacji P1BN Program Certyfikacji P1BN Strona 2 z 7 1 O FIRMIE INT sp. z o.o. (INT) jest osobą prawną, działającą w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Jednostka Certyfikująca Wyroby INT prowadzi

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 do 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM OBOWIĄZKOWEJ CERTYFIKACJI BIOKOMPONENTÓW

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji P1BN

Program Certyfikacji P1BN Program Certyfikacji P1BN Strona 2 z 6 1 O FIRMIE Instytut Nadzoru Technicznego sp. z o.o. (INT) jest osobą prawną, działającą w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Dział certyfikacji

Bardziej szczegółowo

PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa tel. (22) 811 02 81; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INFORMATOR Zatwierdzam Dyrektor

Bardziej szczegółowo

"SIMPTEST" ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10

SIMPTEST ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10 "SIMPTEST" ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10 Tel. +48 32 2510-112, Tel./fax +48 32 2513-918 Regon 271820782 NIP 634-000-90-03

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW AL. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa ZATWIERDZAM

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW AL. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa ZATWIERDZAM PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW AL. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa ODDZIAŁ CERTYFIKACJI WYROBÓW ZATWIERDZAM... Pełnomocnik Dyrektora ds. Certyfikacji prof. dr inż. Tadeusz Missala INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Jednostki Certyfikującej Głównego Instytutu Górnictwa W Katowicach

Prezentacja Jednostki Certyfikującej Głównego Instytutu Górnictwa W Katowicach Dariusz Stefaniak, Główny Instytut Górnictwa Prezentacja Jednostki Certyfikującej Głównego Instytutu Górnictwa W Katowicach 1 Podstawy formalne działalności Jednostki Certyfikującej GIG Ustawy horyzontalne

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji CZZKP

Program Certyfikacji CZZKP Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa Biuro Certyfikacji w Katowicach Al. W. Korfantego 193 A 40 157 Katowice tel.: 32 258 05 72, 32 258 13 73, fax

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PR-II Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż. Michał Zarzycki Dokument jest nadzorowany i

Bardziej szczegółowo

"SIMPTEST" ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10

SIMPTEST ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10 "SIMPTEST" ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10 Tel. +48 32 2510-112, Tel./fax +48 32 2513-918 Regon 271820782 NIP 634-000-90-03

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PCBWTM

Program certyfikacji PCBWTM PCBWTM Program certyfikacji bezpieczeństwa wyrobów na Strona: 1 z 9 Obowiązuje od: 2015-08-24 Opracowała: Magda Bedlińska Zatwierdził: Tomasz Czampiel 1. O FIRMIE 1.1. TÜV Rheinland Group należy do czołówki

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKACJA BIOKOMPONENTÓW

CERTYFIKACJA BIOKOMPONENTÓW Załącznik 1 do PRC02, edycja 4, wersja 01 z dnia 18.06.2015 INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY CERTYFIKACJA BIOKOMPONENTÓW INFORMATOR Warszawa, czerwiec 2015 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja maszyn i urządzeń

Certyfikacja maszyn i urządzeń Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 Kraków, Polska tel. +48 (12) 26 18 184 fax. +48 (12) 26 60 870 bcw@iod.krakow.pl w w w.i o d.k r ak ow. p l

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji 1 Instytutu Spawalnictwa (zwany dalej Ośrodkiem) jest jednostką certyfikującą wyroby spawalnicze w oparciu o akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA), certyfikat akredytacji Nr AC 029. Certyfikacja

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji systemów zarządzania

Program certyfikacji systemów zarządzania Program certyfikacji InterCert prowadzi certyfikację systemów w oparciu o procedurę certyfikacji Systemów Zarządzania. Certyfikacja w przedsiębiorstwach obejmuje następujące etapy: Kontakt z klientem (przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji mebli (M)

Program certyfikacji mebli (M) CCWPD ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań tel. +48 61 849 24 09 e-mail: ccwpd@itd.poznan.pl fax.+48 61 822 43 72 Program certyfikacji mebli (M) Wydanie 2 Poznań, dnia 25.06.2015 r. Strona 1 z 13 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTA D. 2

INFORMATOR DLA KLIENTA D. 2 CCWPD INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR 1583 Centrum Certyfikacji Wyrobów Przemysłu Drzewnego JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI, SYGNATARIUSZA

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNOLOGII TEKSTYLNYCH CERTEX Sp. z o.o.

INSTYTUT TECHNOLOGII TEKSTYLNYCH CERTEX Sp. z o.o. INSTYTUT TECHNOLOGII TEKSTYLNYCH CERTEX Sp. z o.o. ul. GÓRNICZA 30/36 91-765 ŁÓDŹ PROGRAM CERTYFIKACJI PRC-1 CERTEX ZASADY OGÓLNE SYSTEMU CERTYFIKACJI WYROBÓW Łódź, dnia 18.05.2015 r. Zatwierdzam do stosowania

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJA ZGODNOŚCI WYROBU Z KRYTERIAMI TECHNICZNYMI certyfikacja dobrowolna Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PCBWT

Program certyfikacji PCBWT PCBWT Program certyfikacji bezpieczeństwa wyrobów na Strona: 1 z 8 Obowiązuje od: 2015-08-24 Opracowała: Magda Bedlińska Zatwierdził: Tomasz Czampiel 1. O FIRMIE 1.1. TÜV Rheinland Group należy do czołówki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY WG WYMAGAŃ NORMY PN-N-18001:2004

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY WG WYMAGAŃ NORMY PN-N-18001:2004 Data edycji: 06.2014 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 12 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-POW-02 KONTROLA JAKOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ WE DLA WYROBU FINALNEGO

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-POW-02 KONTROLA JAKOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ WE DLA WYROBU FINALNEGO strona/stron: 1/6 1. CEL Celem programu jest zapewnienie prowadzenia rzetelnej i bezstronnej kontroli jakości WE wyprodukowanych środków ochrony indywidualnej z wymaganiami dyrektywy 89/686/EWG / rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Jednostka Certyfikująca w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach

Jednostka Certyfikująca w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach Jednostka Certyfikująca Główny Instytut Górnictwa w Katowicach Certyfikacja systemów zarządzania Certyfikacja systemów zarządzania jest dobrowolną oceną zgodności wdrożonego i stosowanego systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

Opis systemu certyfikacji wyrobów i usług

Opis systemu certyfikacji wyrobów i usług Opis systemu certyfikacji wyrobów i usług Zatwierdzam (-) Piotr Kantor Kierownik Zakładu Certyfikacji TEXTIL-CERT Wydanie z dnia 2009-07-07 Str. 1 / 8 Dyrektor Instytutu Jolanta Mamenas tel. +48 42 61

Bardziej szczegółowo

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA 1468. System oceny zgodności w Polsce jak to działa?

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA 1468. System oceny zgodności w Polsce jak to działa? System oceny zgodności w Polsce jak to działa? Unijne akty horyzontalne Decyzja PE i Rady UE nr 768/2008/WE w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu Rozporządzenie nr 765/2008/WE

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji tworzyw drzewnych na zgodność emisji formaldehydu z wymaganiami California Air Resources Board (CARB)

Program certyfikacji tworzyw drzewnych na zgodność emisji formaldehydu z wymaganiami California Air Resources Board (CARB) CCWPD ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań tel. +48 61 849 24 09 e-mail: ccwpd@itd.poznan.pl fax.+48 61 822 43 72 Program certyfikacji tworzyw drzewnych na zgodność emisji formaldehydu z wymaganiami California

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH W ZAKRESIE SYSTEMU QAFP Wydanie 1 Warszawa, 30.11.2012 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Definicje...3 3 Wymagania akredytacyjne...3

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr..-082- /20. Przedmiot umowy

Umowa Nr..-082- /20. Przedmiot umowy Umowa Nr..-082- /20 zawarta w dniu pomiędzy: Polskim Komitetem Normalizacyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 14, NIP: 525 100 88 69, REGON: 010415408, reprezentowanym przez dr inż. Tomasza

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji

Program Certyfikacji Strona: 1 z 5 Procedura certyfikacji systemów zarządzania dotyczy systemów zarządzania wdrożonych w oparciu o: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N-18001, PN-EN ISO 22000, PN-ISO 27001. Procedura certyfikacyjna

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ; Jednostka Notyfikowana Nr 1487

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ;    Jednostka Notyfikowana Nr 1487 02-676 Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl Jednostka Notyfikowana Nr 1487 INFORMATOR Zasady prowadzenia procesów oceny zgodności u producentów wyrobów

Bardziej szczegółowo

Interoperacyjne podsystemy STEROWANIE i ich składniki

Interoperacyjne podsystemy STEROWANIE i ich składniki 30.03.2015 Strona: 1/17 EGZEMPLARZ NR 0 PROGRAM CERTYFIKACJI nr CWI - CCS STEROWANIE i ich składniki Opracował: mgr inż. Wojciech Rzepka Sprawdził: mgr inż. Alina Strzelczyk Zatwierdził: dr inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji wyrobów budowlanych (WB)

Program certyfikacji wyrobów budowlanych (WB) CCWPD ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań tel. +48 61 849 24 09 e-mail: ccwpd@itd.poznan.pl fax.+48 61 822 43 72 Program certyfikacji wyrobów budowlanych (WB) Wydanie 2 Poznań, dnia 25.06.2015 r. Strona 1 z

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 12 Prezesa PKN z dnia 29 marca 2010 r. Strona 1/13

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 12 Prezesa PKN z dnia 29 marca 2010 r. Strona 1/13 POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY Wydział Certyfikacji ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa tel. 0 22 556 74 50; fax. 0 22 556 74 20 e-mail wcrsekr@pkn.pl; www.pkn.pl Załącznik 1 do z dnia 29 marca 2010 r.

Bardziej szczegółowo

(BHP/OHSAS) PRCs-04 Program certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

(BHP/OHSAS) PRCs-04 Program certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PRCs-04 Program certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP/OHSAS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Żadna część niniejszej publikacji nie może

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTA

INFORMATOR DLA KLIENTA DLA KLIENTA Styczeń 2010 r. Str. 2 /14 CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Podstawy prawne działalności w zakresie oceny zgodności wyrobów. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (jednolity

Bardziej szczegółowo

Pojazdy kolejowe - proces dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego

Pojazdy kolejowe - proces dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji Systemu Jakości w procesach spawania wg ISO 3834 w DEKRA Certification Sp. z o.o.

Program certyfikacji Systemu Jakości w procesach spawania wg ISO 3834 w DEKRA Certification Sp. z o.o. DEKRA Certification Sp. z o.o. Plac Solny 20 Wrocław 50-063 Tel: 71/7804777; Fax: 71/7804779 Adres e-mail poczta@dekra-certification.pl www.dekra-certification.com.pl Spis treści: 1. Kryteria certyfikacji...

Bardziej szczegółowo

Program dobrowolnej certyfikacji maszyn i urządzeń

Program dobrowolnej certyfikacji maszyn i urządzeń KRAKÓW INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA PRC 02 1b Wydanie VI Data 14.08.2015 Strona 1 Stron 7 Program dobrowolnej certyfikacji maszyn i urządzeń Egz. nr Imię i Nazwisko ZATWIERDZAM: mgr

Bardziej szczegółowo

- Informator - CERTYFIKACJA AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH

- Informator - CERTYFIKACJA AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH G Ł ÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄ CA 40-166 KATOWICE, Plac Gwarków 1 Skr. poczt. 3672 Telefon : 032 259-23-51 Fax : 032 259-22-09 http://www.gig.katowice.pl lub http://www.gigcert.com -

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-PCW-01 CERTYFIKACJA WYROBÓW W TRYBIE DOBROWOLNYM

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-PCW-01 CERTYFIKACJA WYROBÓW W TRYBIE DOBROWOLNYM strona/stron: 1/10 1. CEL Celem programu jest zapewnienie prowadzenia rzetelnej i bezstronnej oceny zgodności należycie zidentyfikowanego wyrobu z wymaganiami wskazanej przez klienta normy / dokumentu

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji 1 Instytutu Spawalnictwa (zwany dalej Ośrodkiem) jest jednostką certyfikującą wyroby spawalnicze w oparciu o akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA), certyfikat akredytacji Nr AC 029. Certyfikacja

Bardziej szczegółowo

CB-3/DCW WYPOSAŻENIE PLACÓW DO ZABAW I GIER. Program certyfikacji wyrobów użytkowych - ocena zgodności Jednostki Certyfikującej Wyroby

CB-3/DCW WYPOSAŻENIE PLACÓW DO ZABAW I GIER. Program certyfikacji wyrobów użytkowych - ocena zgodności Jednostki Certyfikującej Wyroby Program certyfikacji wyrobów użytkowych - ocena zgodności Jednostki Certyfikującej Wyroby Europejskie Centrum Certyfikacja wyposażenia placów zabaw i gier Opracował: Olgierd Głodkowski Pełnomocnik ds.

Bardziej szczegółowo

INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 01

INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 01 INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 01 PROGRAMY CERTYFIKACJI I TRYB CERTYFIKACJI WYROBÓW BUDOWLANYCH Wydanie 9 z 01.07. 2013 r. str. 1/15 Spis

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI MASZYN BADANIE TYPU

PROGRAM CERTYFIKACJI MASZYN BADANIE TYPU 0 PROGRAM CERTYFIKACJI MASZYN BADANIE TYPU Adresaci Dyrektor ds. Certyfikacji Z-ca Dyrektora ds. Certyfikacji Specjalista ds. Certyfikacji Biuro Techniczne Otrzymują + + + oryginał Egz. nr Opracował: Krzysztof

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROGRAM CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI PROGRAM CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI 1 CEL I ZAKRES PROGRAMU a) Celem niniejszego programu jest określenie jednolitych zasad certyfikacji zakładowej kontroli produkcji [dalej ZKP ] wyrobów

Bardziej szczegółowo

SYSTEM CERTYFIKACJI WYROBÓW OGÓLNE ZASADY

SYSTEM CERTYFIKACJI WYROBÓW OGÓLNE ZASADY Indeks: PCW-01 Edycja: 01.06.2015 Strona: 1/14 Opracował: Jakub Dering Zatwierdził: Przemysław Gałka 1. INFORMACJE OGÓLNE Biuro Certyfikacji Wyrobów (CW) jest samodzielną komórką organizacyjną wydzieloną

Bardziej szczegółowo

Opis procedury certyfikacyjnej Program certyfikacji systemów zarządzania

Opis procedury certyfikacyjnej Program certyfikacji systemów zarządzania to inaczej mówiąc skrócony opis procedury systemów realizowanej przez Jednostkę Certyfikującą Systemy Zarządzania TÜV NORD Polska Sp. z o.o. (dalej zwaną Jednostką Certyfikującą) w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOBROWOLNEJ CERTY- FIKACJI WYROBÓW HUTNICZYCH

PROGRAM DOBROWOLNEJ CERTY- FIKACJI WYROBÓW HUTNICZYCH 0 PROGRAM DOBROWOLNEJ CERTY- FIKACJI WYROBÓW HUTNICZYCH Adresaci Dyrektor ds. Certyfikacji Z-ca Dyrektora ds. Certyfikacji Specjalista ds. Certyfikacji Biuro Techniczne Otrzymują + + + oryginał Egz. nr

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH GOSPODARKĘ LEŚNĄ I ŁAŃCUCH DOSTAW W SYSTEMIE PEFC Wydanie 2 Warszawa, 10.02.2012 r. Spis treści 1 Wprowadzenie 3 2 Definicje 3

Bardziej szczegółowo

Program. Certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością

Program. Certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością Strona 1 z 12 Program Certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością Strona 2 z 12 Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Polityka bezstronności 3. Poufność 4. Informacje dostępne publicznie 5. Przebieg i wymagania

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW MOTORYZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTA D.3

INFORMATOR DLA KLIENTA D.3 CCWPD INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR 1583 Centrum Certyfikacji Wyrobów Przemysłu Drzewnego JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDY- TACJI, SYGNATARIUSZA

Bardziej szczegółowo

EA-1/06 Wielostronne Porozumienie EA

EA-1/06 Wielostronne Porozumienie EA Numer publikacji EA-1/06 Wielostronne Porozumienie EA (EA MLA) CEL Niniejszy dokument określa warunki Wielostronnego Porozumienia EA, w ramach którego sygnatariusze wzajemnie uznają równoważność swoich

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 45 SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO. z dnia 17 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 45 SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO. z dnia 17 sierpnia 2012 r. N-21920/2012 ZARZĄDZENIE NR 45 SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie certyfikacji urządzeń, narzędzi oraz środków przeznaczonych do ochrony informacji niejawnych

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH GOSPODARKĘ LEŚNĄ I ŁAŃCUCH DOSTAW W SYSTEMIE PEFC Wydanie 3 Warszawa, 15.10.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 2 Definicje... 4 3

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZGODĘ PREZESA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO NA WYKONYWANIE OCEN ZGODNOŚCI W OBSZARZE KOLEI Wydanie 1 Warszawa, 27.10.2015

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji maszyn i elementów bezpieczeństwa. Badanie typu WE

Program certyfikacji maszyn i elementów bezpieczeństwa. Badanie typu WE Strona 1 Program certyfikacji maszyn i elementów bezpieczeństwa Badanie typu WE Egz. nr Imię i Nazwisko ZATWIERDZAM: mgr inż. Krzysztof Wcisło Podpis: Imię i Nazwisko ZARZĄDZAJĄCY: mgr inż. Szymon Misiołek

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 002

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 002 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 002 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 07 sierpnia 2015 r. AC 002 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU

INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU WARSZAWA, WYD 2/14, 11 LIPCA 2014R. O zasadach i trybie przeprowadzania procesu certyfiakcji CERTYFIKACJA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI CERTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości uŝytkowych 2+ DEKRA Certification Sp. z o.o.

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości uŝytkowych 2+ DEKRA Certification Sp. z o.o. Plac Solny 20 Wrocław 50-063 Tel: 71/7804777; Fax: 71/7804779 Adres e-mail: poczta@dekra-certification.pl www.dekra-certification.com.pl Spis treści: PRZEDMOWA... 2 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1. PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr WCR-8020- /20 (...) o certyfikację wyrobu*

Umowa Nr WCR-8020- /20 (...) o certyfikację wyrobu* R8-P1-Z3 (str. 1/7) Umowa Nr WCR-8020- /20 (...) o certyfikację wyrobu* zawarta w dniu r. pomiędzy: Polskim Komitetem Normalizacyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 14, NIP: 525 100 88 69, REGON:

Bardziej szczegółowo

Schemat IECEx w GIG.

Schemat IECEx w GIG. Schemat w GIG. 1) Informacje podstawowe: Schemat jest systemem dobrowolnym potwierdzania poprawnej konstrukcji urządzeń przeciwwybuchowych. Dokumenty wydawane przez jednostki w poszczególnych krajach są

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA WERYFIKATORÓW ROCZNYCH RAPORTÓW DOTYCZĄCYCH EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH Wydania 5 Warszawa, 29.04.2016 r. Spis treści: 1 Wprowadzenie...3 2 Wymagania akredytacyjne

Bardziej szczegółowo