I N F O R M A C J A DOTYCZĄCA CERTYFIKACJI WYROBÓW I USŁUG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I N F O R M A C J A DOTYCZĄCA CERTYFIKACJI WYROBÓW I USŁUG"

Transkrypt

1 INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI DZIAŁ CERTYFIKACJI WYROBÓW WARSZAWA, ul. RACJONALIZACJI 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI (CERTYFIKAT AKREDYTACJI NR AC 002 wydany po raz pierwszy r.) JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA W UNII EUROPEJSKIEJ NUMER JEDNOSTKI 1454 I N F O R M A C J A DOTYCZĄCA CERTYFIKACJI WYROBÓW I USŁUG Warszawa, maj 2015 r.

2 2 I. INFORMACJE PODSTAWOWE 1. Rodzaje prowadzonej certyfikacji Ośrodek Certyfikacji IMBiGS jako jednostka notyfikowana w Unii Europejskiej o numerze 1454 prowadzi certyfikację zgodności z wymaganiami następujących dyrektyw Unii Europejskiej: 2006/42/EC maszyny i urządzenia bezpieczeństwa, 2000/14/EC hałas zewnętrzny, 2006/95/EC sprzęt elektryczny, 2004/108/EC kompatybilność elektromagnetyczna oraz certyfikację zgodności zakładowej kontroli produkcji z wymaganiami Rozporządzenia nr 305/2011 wyroby budowlane. Zakres notyfikacji znajduje się na stronie NANDO: Ośrodek Certyfikacji jako jednostka certyfikująca, akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) prowadzi: certyfikację zgodności z wymaganiami norm krajowych i międzynarodowych oraz innych dokumentów odniesienia, certyfikację usług w zakresie gospodarki odpadami, certyfikację systemu zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym, ocenę zgodności urządzeń w zakresie emisji hałasu do środowiska, Ośrodek Certyfikacji posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie certyfikacji wyrobów i systemów Zakładowej Kontroli Produkcji certyfikat nr AC grudnia 2014 r. (załącznik nr 1). Ze szczegółowym zakresem akredytacji można zapoznać się na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji ( Akredytowane podmioty Jednostki Certyfikujące Numer akredytacji AC 002 Zakres akredytacji). Ośrodek Certyfikacji poza akredytacją PCA prowadzi: dobrowolną certyfikację na znak bezpieczeństwa "B, dobrowolną certyfikację zgodności z dokumentami odniesienia zaproponowanymi przez dostawcę, np.: DTR, fragment normy, norma, itp. certyfikację zgodności maszyn użytkowanych z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. 191 z 2002 r., poz z późn. zmianami) rozporządzenie to wprowadza do prawa polskiego dyrektywę Unii Europejskiej 89/655/EC (ze zmianami zawartymi w dyrektywie 2001/45/EC) 2. Rodzaje wyrobów, dla których Ośrodek Certyfikacji prowadzi certyfikację: maszyny i urządzenia do robót ziemnych, budowlanych i górniczych, maszyny i urządzenia do robót fundamentowych, palowych i uzbrojenia terenu, maszyny i urządzenia do produkcji, zagęszczania i transportu masy betonowej, maszyny i urządzenia do robót zbrojarskich, maszyny, urządzenia do robót instalacyjnych, maszyny i urządzenia do robót budowlanych wykończeniowych, pistolety do wstrzeliwania kołków (osadzaki), maszyny i urządzenia do transportu bliskiego (wózki jezdniowe itp.), maszyny i urządzenia do robót górniczych ziemnych odkrywkowych, sprężarki do powietrza, dmuchawy, odkurzacze przemysłowe stosowane w budownictwie, maszyny i urządzenia do formowania i obróbki minerałów, wiertnice obrotowe i udarowe, maszyny i urządzenia do stabilizacji gruntu, urządzenia do nanoszenia powłok malarskich stosowane w budownictwie, osprzęty i zespoły do wymienionych wyżej maszyn, układy hydrauliczne i pneumatyczne maszyn roboczych oraz elementy tych układów, drabiny i urządzenia gospodarki magazynowej, obudowy wykopów, podpory i deskowania,

3 3 ambony myśliwskie, rusztowania, maszyny rolnicze i leśne, urządzenia dźwigowe i ich elementy (poza podległymi Urzędowi Dozoru Technicznego), surowce skalne: kamień murowy i gipsowy, kruszywo budowlane, piaski i żwiry filtracyjne, kopaliny przemysłu materiałów budowlanych, wyroby z kamienia naturalnego, wyroby budowlane ceramiczne, wyroby betonowe, masy mineralno asfaltowe, asfalty modyfikowane i drogowe, emulsje asfaltowe, usługi dotyczące gospodarki odpadami 3. Podstawy prawne certyfikacji: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (teks jednolity: Dz.U. Nr 166 z 2002 r. poz z późniejszymi zmianami) oraz wydane zgodne z jej postanowieniami ustawy lub rozporządzenia właściwych ministrów. 4. Wymagania jakie powinny spełniać wyroby dla uzyskania przez dostawcę (producenta, importera lub dystrybutora) certyfikatu zgodności: certyfikacja zgodności normy lub dokumenty normatywne, w tym normy zharmonizowane z dyrektywami nowego podejścia Unii Europejskiej, certyfikacja na znak bezpieczeństwa i certyfikacja usług normy lub kryteria opracowane przez Ośrodek Certyfikacji na podstawie Polskich Norm i innych przepisów. II. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE 1. Tryb certyfikacji zgodności i certyfikacji wyrobów na znak bezpieczeństwa Ośrodek Certyfikacji prowadzi cerfikację wyrobów zgodnie z zasadami systemu 3 według PN-EN ISO/IEC 17067: Ocena zgodności. Podstawy certyfikacji wyrobów oraz wytyczne dotyczące programów certyfikacji wyrobów. Szczegółowe zasady certyfikacji określają programy certyfikacji opracowane przez Ośrodek. Ogólny tryb certyfikacji zgodności wyrobów przedstawiono na schemacie według rysunku 1. Podstawowymi elementami procesu certyfikacji są: zgłoszenie wyrobu na druku wniosku ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, w tym z wynikami badań, kontrola stabilności produkcji, dystrybucji lub importu, ocena wyrobu na podstawie wynikow badań i kontroli stabilności produkcji, dystrybucji lub importu, podjęcie decyzji o wydaniu certyfikatu, nadzór nad stosowaniem wydanego certyfikatu. Certyfikacja usług prowadzona jest zgodnie z systemem 6 według PN-EN ISO/IEC 17067: w trybie przedstawionym na rys.1, przy czym ocena zakładu Wnioskodawcy dokonywana bezpośrednio przez ekspertów Ośrodka Certyfikacji zastępuje badania wyrobu. 2. Zgłoszenie wyrobu do certyfikacji Wnioskodawca dla uzyskania certyfikatu zgodności, w tym certyfikatu bezpieczeństwa B, dla określonego wyrobu składa WNIOSEK o przeprowadzenie certyfikacji do Ośrodka Certyfikacji. Dział Certyfikacji Wyrobów Ośrodka udziela szczegółowych informacji dotyczących złożenia wniosku oraz zasad certyfikacji. Adres: Warszawa, ul. Racjonalizacji 6/8 Telefon: (+48 22) lub (+48 22) w. 258/204; fax: (+48 22) , (+48 22) lub (+48 22) w Poczta elektroniczna ( ): lub

4 4 1 DOSTAWCA WNIOSEK O CERTYFIKACJĘ 2 OC IMBiGS OCENA KOMPLETNOŚCI WNIOSKU AKREDYTOWANE LABORATORIUM BADAWCZE SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NIE TAK 3 OC IMBiGS REJESTRACJA WNIOSKU 4 OC IMBiGS AUDIT LUB KONTROLA PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI LUB IMPORTU 5 OC IMBiGS OPRACOWANIE SPRAWOZDANIA Z POSTĘPOWANIA CERTYFIKACYJNEGO (EKSPERTYZA) 6 OC IMBiGS PRZEGLĄD DOKUMENTACJI PROCESU CERTYFIKACJI 7 KOMITET TECHNICZNY DS. CERTYFIKACJI WYROBÓW ORZECZENIE C E R T Y F I K A T UZASADNIENIE I INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ODWOŁANIA 8 KIEROWNIK OC IMBiGS DECYZJA DOTYCZĄCA WYDANIA CERTYFIKATU NIE TAK 9 OC IMBiGS - DOSTAWCA UMOWA DOTYCZĄCA STOSOWANIA CERTYFIKATU 10 OC IMBiGS CERTYFIKAT PODPISANY PRZEZ KIEROWNIKA OC i DYREKTORA IMBiGS 11 OC IMBiGS NADZÓR Rys. 1. Schemat procedury certyfikacji wyrobów w Ośrodku Certyfikacji Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

5 5 Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty: a/ jednoznaczną identyfikację wyrobu (wykaz, katalog) wraz z ogólnym opisem wyrobu, b/ normę lub inny dokument normatywny, przyjęty do stosowania przez producenta lub importera, jeżeli nie był publikowany, c/ kserokopię wpisu do rejestru sądowego lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Wnioskodawcy, d/ dokumentację techniczną niezbędną do oceny wyrobu, jak np.: rysunki konstrukcyjne, schematy, instrukcja obsługi, dokumentacja techniczno-ruchowa itd. (szczegółowy zakres wymaganej dokumentacji ustala Dział Certyfikacji Wyrobów Ośrodka Certyfikacji IMBiGS), e/ świadectwo lub inny dokument właściwej jednostki, jeżeli wyrób podlega ocenie tej jednostki na podstawie innych przepisów, f/ wypełniony kwestionariusz wstępnej oceny zakładu produkcyjnego, dystrybutora lub importującego, g/ sprawozdanie z badań. Dział Certyfikacji Wyrobów udziela informacji o: przepisach dotyczących badań i certyfikacji, stosowanych w Ośrodku Certyfikacji procedurach dotyczących certyfikacji, w tym o procedurze odwołań i skarg, zasadach auditu lub kontroli WTO u Wnioskodawcy, normach lub innych dokumentach normatywnych związanych z certyfikacją, laboratoriach badawczych akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji do prowadzenia badań dla potrzeb certyfikacji, wysokości opłat za certyfikację według ustalonego cennika, zasadach nadzoru oraz rozszerzania lub ograniczania zakresu, przedłużania ważności, zawieszania i cofania certyfikacji. Ośrodek Certyfikacji dokonuje również wyboru reprezentantów do badań z typoszeregu wyrobów zgłaszanych do certyfikacji i określa zakres badań. 3. Zawarcie umowy na przeprowadzenie certyfikacji wyrobu Po sprawdzeniu kompletności wniosku i załączników Ośrodek Certyfikacji przesyła Wnioskodawcy projekt umowy. Koszty postępowania certyfikacyjnego ustalane są według obowiązującego w Ośrodku Certyfikacji cennika opłat za certyfikację wyrobów. Szczegóły wyceny kosztów podano w punkcie 14 niniejszej informacji. Termin realizacji umowy wynosi 30 dni od daty zarejestrowania kompletnego wniosku. 4. Zgłoszenie wyrobu do badań Wnioskodawca ubiegający się o certyfikację wyrobu zleca jego badania, do akredytowanego przez PCA laboratorium badawczego, na zgodność z normą lub innym dokumentem normatywnym określającą wymagania dla danego rodzaju certyfikacji w zakresie uzgodnionym z Ośrodkiem Certyfikacji. Wykonanie badań bez pisemnego ustalenia normy lub innego dokumentu normatywnego z Ośrodkiem stanowi ryzyko zamawiającego. Podstawowym podwykonawcą Ośrodka Certyfikacji w zakresie badań jest Laboratorium Badań Maszyn Roboczych i Górniczych IMBiGS. Na życzenie dostawcy w Ośrodku uzykać można informacje na temat innych laboratoriów badawczych, z którymi współpracuje Ośrodek. Wykaz tych laboratoriów zawiera załącznik nr 2. Możliwe jest także wykorzystanie badań laboratoriów nie posiadających akredytacji PCA łącznie z laboratorium wnioskodawcy pod warunkiem, że konkretne laboratorium spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC Sprawdzenie spełnienia tych wymagań dokonywane jest na podstawie auditu laboratorium, który przeprowadza Ośrodek Certyfikacji. Ośrodek Certyfikacji może uznać wyniki badań wykonane do 3 lat przed datą zarejestrowania wniosku pod warunkiem, że będą wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i dokumentami normatywnymi. Decyzję odnośnie uznania lub nie uznania takich badań podejmuje Kierownik CC i powiadamia o tym Wnioskującego.

6 6 Ośrodek Certyfikacji może uznać w całości lub w określonym zakresie sprawozdanie z badań wykonanych przez laboratoria badawcze działające w ramach organizacji, z którymi IMBiGS zawarł umowy o wzajemnym uznawaniu wyników badań. W takim przypadku przed rozpoczęciem procesu certyfikacji Wnioskodawca powinien uzgodnić z Ośrodkiem Certyfikacji czy sprawozdanie, którym dysponuje może być uznane i w jakim zakresie. W tym celu Ośrodek opracowuje analizę zgodności tego sprawozdania z wymaganiami obowiązujących kryteriów, norm lub dokumentów normatywnych. Koszt opracowania tej analizy ponosi Wnioskodawca. Certyfikacja usług przedsiębiorstw w zakresie gospodarki odpadami polega na potwierdzeniu zgodności wykonywania usługi zgodnie z obowiązującymi kryteriami oraz prowadzenia ewentualnych badań. Oceny tej dokonują eksperci Ośrodka Certyfikacji. 5. Kontrola systemu zarządzania jakością (powtarzalności produkcji) zakładu Wnioskodawcy Audit u Wnioskodawcy przeprowadzany jest w przypadku, gdy deklaruje on stosowanie systemu zarządzania jakością według normy PN-EN ISO W przypadku braku tej deklaracji Ośrodek Certyfikacji przeprowadza kontrolę warunków techniczno-organizacyjnych do prowadzenia stabilnej produkcji, dystrybucji lub importu. Audit lub kontrola mogą nie być przeprowadzane w przypadku, gdy Wnioskodawca posiada certyfikat systemu jakości wydany przez uznaną jednostkę certyfikującą, a w szczególności jednostkę posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w tym zakresie. Nie dotyczy to producentów wyrobów budowlanych. Koszty przeprowadzenia auditu lub kontroli ponosi Wnioskodawca. 6. Sprawozdania z postępowania certyfikacyjnego Ocena wniosku i załączonej do niego dokumentacji opracowywana jest w formie ekspertyzy-sprawozdania z postępowania certyfikacyjnego opracowanego przez eksperta wyznaczonego przez Ośrodek Certyfikacji na podstawie wyników badań, protokółu z auditu lub kontroli systemu zarządzania jakością, instrukcji obsługi i innych dokumentów przekazanych przez Wnioskodawcę. Sprawozdanie opiniowane jest przez Komitet Techniczny ds. Certyfikacji Wyrobów. Opinia Komitetu przedstawiona jest w formie orzeczenia. W posiedzeniu Komitetu może uczestniczyć upoważniony przedstawiciel Wnioskodawcy. 7. Przegląd dokumentacji procesu certyfikacji Ocena wniosku i załączonej do niego dokumentacji opracowywana jest w formie ekspertyzy-sprawozdania z postępowania certyfikacyjnego opracowanego przez eksperta wyznaczonego przez Ośrodek Certyfikacji na podstawie wyników badań, protokółu z auditu lub kontroli systemu zarządzania jakością, instrukcji obsługi i innych dokumentów przekazanych przez Wnioskodawcę. Sprawozdanie opiniowane jest przez Komitet Techniczny ds. Certyfikacji Wyrobów. Opinia Komitetu przedstawiona jest w formie orzeczenia. W posiedzeniu Komitetu może uczestniczyć upoważniony przedstawiciel Wnioskodawcy. 8. Podjęcie decyzji o udzieleniu certyfikatu Decyzję dotyczącą udzielenia lub odmowy udzielenia certyfikatu podejmuje Kierownik Ośrodka Certyfikacji na podstawie dokumentacji wniosku i orzeczenia Komitetu Technicznego ds. Certyfikacji Wyrobów. O podjętej decyzji Wnioskodawca jest poinformowany, przy czym w przypadku odmowy wydania certyfikatu informacja zawiera uzasadnienie podjętej decyzji. 9. Wydanie certyfikatu Na podstawie decyzji o udzieleniu certyfikacji Dział Certyfikacji Wyrobów przygotowuje umowę o stosowaniu certyfikatu i przesyła ją Wnioskującemu. Umowa ustala m.inn.: zasady posługiwania się certyfikatem zgodności lub certyfikatem bezpieczeństwa, znakiem certyfikacji, znakiem zgodności lub znakiem bezpieczeństwa, (w zależności od rodzaju certyfikacji), zasady oznaczania wyrobów znakiem bezpieczeństwa, o ile umowa dotyczy certyfikacji w tym zakresie, częstość badań w nadzorze, częstość auditów lub kontroli w nadzorze, zasady i tryb utrzymywania, przedłużania ważności, rozszerzania i ograniczania zakresu, zawieszania i cofania certyfikacji

7 7 gwarancje zapewnienia posiadacza certyfikatu o poufności informacji uzyskanych w trakcie nadzoru oraz ochronę jego praw własności, zobowiązania finansowe związane z nadzorem oraz prawem posługiwania się certyfikatem zgodności, znakiem certyfikacji i znakiem bezpieczeństwa, inne ustalenia konieczne do sprawowania nadzoru przez Ośrodek Certyfikacji (w tym zasady wzajemnego informowania o zmianach istotnych dla stron zawierających umowę). Certyfikaty są wydawane na okres 3 lat z możliwością przedłużenia na kolejne okresy pięcioletnie. Warunkiem wydania certyfikatu jest podpisanie przez Wnioskodawcę umowy o stosowaniu certyfikatu oraz wniesienie wszystkich opłat zgodnie z fakturami wystawionymi przez Ośrodek Certyfikacji. Dwa egzemplarze certyfikatu i jeden egzemplarz umowy o stosowaniu certyfikatu przesyłane są Wnioskodawcy. W przypadku zmiany statusu prawnego posiadacza certyfikatu zasady przeniesienia praw do certyfikatu określa każdorazowo Ośrodek Certyfikacji. 10. Nadzór W okresie ważności obowiązywania certyfikatów Ośrodek Certyfikacji sprawuje nadzór nad ich stosowaniem poprzez audity lub kontrole u Posiadacza Certyfikatu. Audity lub kontrole przeprowadzane są co najmniej raz do roku przez Ośrodek Certyfikacji na koszt Posiadacza Certyfikatu. Audity lub kontrole posiadaczy certyfikatów w ramach nadzoru obejmują przede wszystkim: sprawdzenie i ocenę warunków produkcji, dystrybucji lub importu, ocenę skuteczności wdrożonych po ostatnim audicie lub kontroli działań korygujących, ocenę wyników badań okresowych wykonywanych w okresie nadzoru, ocenę spełniania wymagań umowy o stosowaniu certyfikatu, ocenę innych dokumentów znajdujących się w dokumentacji danej sprawy. Dział Certyfikacji Wyrobów jest zobowiązany w procesie nadzoru do sprawdzania, czy posiadacz certyfikatu przekazuje zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami informacje o wszelkich zamierzonych zmianach w wyrobie, procesie produkcyjnym, systemie zarządzania lub zakładowej kontroli produkcji, które mogą mieć wpływ na zgodność wyrobu z wymaganiami. Dział CC zobowiązany jest ponadto do bieżącego analizowania, czy zamierzone zmiany będą wymagać następnych badań i kontroli lub przeprowadzenia dodatkowego postępowania. Decyzję o podjęciu tych działań podejmuje Kierownik Ośrodka Certyfikacji po ewentualnym zasięgnięciu opinii Komitetu Technicznego. Posiadacz Certyfikatu obowiązany jest przechowywać zapisy dotyczące reklamacji odnoszących się do wyrobów objętych certyfikatem i udostępnić je na żądanie Ośrodka Certyfikacji. 11. Rozszerzenie lub ograniczenie zakresu certyfikacji Posiadacz Certyfikatu może wystąpić o rozszerzenie jego zakresu o dodatkowe odmiany lub wersje wyrobów, wykonywanych w tym samym zakładzie lub dystrybuowanych/importowanych przez tego samego dystrybutora/importera, zgodnie z tymi samymi normami lub innymi dokumentami normatywnymi co wyroby, dla których jest już wydany certyfikat. Rozszerzenie certyfikatu wymaga złożenia w Ośrodku Certyfikacji wniosku na formularzu obowiązującym przy zgłoszeniu wyrobu do certyfikacji z wymaganymi załącznikami. Do wniosku powinny być dołączone niezbędne informacje uzasadniające jego złożenie. Na tej podstawie Kierownik Ośrodka Certyfikacji podejmuje decyzję o trybie rozszerzenia certyfikatu w zakresie oceny i badań wyrobu oraz auditu lub kontroli zakładu Wnioskodawcy. Ograniczenie zakresu certyfikatu może być skutkiem: wniosku posiadacza certyfikatu, negatywnych wyników badań prowadzonych w okresie obowiązywania certyfikatu, negatywnych wyników auditu lub kontroli prowadzonych w nadzorze nad stosowaniem certyfikatu. Po podjęciu decyzji o rozszerzeniu lub ograniczeniu zakresu certyfikacji Dział CC wydaje certyfikat z aktualnym zakresem certyfikacji

8 8 12. Przedłużenie ważności certyfikatu Przedłużenie ważności certyfikatu może nastąpić na wniosek posiadacza certyfikatu. Przedłużenie to jest możliwe na okres 5 lat na podstawie: pozytywnych wyników badań i auditów lub kontroli przeprowadzanych przez Ośrodek Certyfikacji lub inne upoważnione przez Polskie Centrum Akredytacji jednostki w ramach nadzoru, przeprowadzenia przez Ośrodek Certyfikacji procesu certyfikacji. O decyzji o warunkach przedłużenia certyfikatu Dział CC powiadamia Wnioskodawcę. 13. Zawieszanie i cofanie certyfikatów Certyfikat może zostać zawieszony na określony czas lub cofnięty przede wszystkim w przypadku wystąpienia niezgodności wyrobu z wymaganiami. Ośrodek Certyfikacji ustala wtedy działania korygujące konieczne dla usunięcia stwierdzonych niezgodności. Skuteczne wdrożenie działań korygujących jest warunkiem przywrócenia ważności certyfikatu. Cofnięcie certyfikatu może nastąpić w przypadku stwierdzenia poważnych niezgodności z wymaganiami. Konsekwencją cofnięcia certyfikatu może być decyzja o wycofaniu wyrobów z handlu, a nawet z użytkowania oraz o konieczności usunięcia znaku zgodności ze wszystkich wyprodukowanych wyrobów znajdujących się w magazynie oraz z wyrobów już sprzedanych. Fakt cofnięcia certyfikatu może być podawany do wiadomości organów państwowych nadzorujących rynek polski, a ponadto do publicznej wiadomości. 14. Odwołania od decyzji Ośrodka Certyfikacji i skargi Od każdej decyzji Ośrodka Certyfikacji Wnioskodawca lub Posiadacz Certyfikatu może odwołać się do Dyrektora IMBiGS. Odwołanie powinno być złożone w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji Ośrodka Certyfikacji. Wnioskodawca może również składać w trakcie procesu certyfikacji skargi dotyczące prowadzenia tego procesu. Wszelkie odwołania, skargi oraz sprawy sporne występujące w trakcie postępowania certyfikacyjnego rozpatrywane są zgodnie z procedurą PC-05, która może być przekazana Wnioskodawcy na jego życzenie. Wnioskodawca lub Posiadacz Certyfikatu składający odwołanie lub skargę jest informowany o decyzji Dyrektora IMBiGS. 15. Opłaty Opłaty za certyfikację wyrobów i usług oraz działania w ramach nadzoru w Ośrodku Certyfikacji są ustalane na podstawie aktualnego cennika opracowanego na podstawie obowiazującego w tym zakresie Rozporządzenia Ministra Finansów. Cennik nie obejmuje kosztów badań wykonywanych dla potrzeb certyfikacji, jest w zależności od potrzeb aktualizowany oraz udostępniany klientom Ośrodka na ich życzenie. 16. Poufność informacji Ośrodek Certyfikacji deklaruje, jako jednostka certyfikująca akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji, zachowanie poufności wszelkich udostępnionych nam informacji w trakcie postępowania związanego z certyfikacją wyrobów i usług. 17. Publikacje OC udostępnia na stronie internetowej wykaz wydanych, zawieszonych i cofniętych certyfikatów zgodności, zawierający nr, datę ważności, nazwę i adres posiadacza certyfikatu, identyfikację wyrobu oraz dokument normatywny. W przypadku, gdy OC jest zobowiązany z mocy prawa do ujawnienia poufnej informacji o kliencie stronie trzeciej, OC informuje o tym fakcie klienta z wyprzedzeniem. Szczegółowe zasady udzielania informacji stronie trzeciej o certyfikowanych klientach zawarte są w umowie o stosowaniu certyfikatu

9 9 Załącznik nr 1

10 10 Załącznik nr 2 WYKAZ LABORATORIÓW BADAWCZYCH, Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJE OŚRODEK CERTYFIKACJI IMBiGS 1. Laboratorium Badań Maszyn Roboczych i Górniczych Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Adres: PL Warszawa, ul. Racjonalizacji 6/8 2. Centralne Laboratorium Badań Maszyn i Zespołów Przemysłowego Instytutu Maszyn Budowlanych Adres: PL Kobyłka k/ Warszawy, ul. Napoleona 2 3. Liugong Dressta Machinery Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze Adres: PL Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 1 4. Laboratorium Elektrotechniczne Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Adres: PL Warszawa, ul Kłobucka 23A 5. GP Centralne Laboratorium Badań Technicznych Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty Adres: PL Warszawa, ul Kasprzaka 18/20 6. Ośrodek Badawczo Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej Adres: Gdynia, ul. Dickmana Ośrodek Badawczo- Rozwojowy PREDOM-OBR Adres: Warszawa, ul. Krakowiaków TPA Instytut Badań Technicznych Sp. z o.o. Adres: Pruszków, ul. Parzniewska 8

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI DZIAŁ CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA 02-673 WARSZAWA, ul. Racjonalizacji 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI 02-673 WARSZAWA, ul. RACJONALIZACJI 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI (CERTYFIKAT AKREDYTACJI

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl;http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: PROGRAM CERTYFIKACJI Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów w systemie Jakość-Tradycja stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH. Program Certyfikacji Nr PC-2/OZ Ocena zgodności papieru, tektury i ich przetworów

INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH. Program Certyfikacji Nr PC-2/OZ Ocena zgodności papieru, tektury i ich przetworów ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl; http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH tel. 042

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów tradycyjnych i regionalnych. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca wyroby jest akredytowana

Bardziej szczegółowo

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 INSTYTUT KOLEJNICTWA tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl Informator dla dostawców

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Strona: 1/19 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI PNB-1:2015 Zatwierdzam do stosowania w JCW od dnia 7.07.2015 r. dr hab. inż. Piotr Pasyniuk (DI) Warszawa, lipiec, 2015 r. 1 Strona: 2/19

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/6 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji Systemu Jakości Wieprzowiny PQS (Pork Quality System) stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej. tel.: (+4822) 473-1392 Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl INFORMATOR DLA PRODUCENTÓW o trybie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji

Program certyfikacji 1. Informacje wstępne Poniższy dokument na zadanie przedstawić wymagania zasady certyfikacji typu wyrobu wg programu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17067. Niniejszy program obejmuje wyroby i dokumenty normatywne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Strona: 1/18 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI PR-1 System 3 Zatwierdzam do stosowania w JCW od dnia 21.11.2012 r. Prof. dr hab. inż. Edmund Kaca (DI) Warszawa, listopad, 2012 r. 1 Strona:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Strona: 1/18 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI PR-1:2015 Zatwierdzam do stosowania w JCW od dnia 2.12.2014 r. Prof. dr hab. inż. Edmund Kaca (DI) Warszawa, grudzień, 2014 r. 1 Strona:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Utrzymywanie, rozszerzanie,

Bardziej szczegółowo

ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW

ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 K rak ów, Pol sk a tel. +48 (12) 26 18 184 +48 (12) 26 18 111 fax. +48 (12) 26 60 870 b c w @ i o d. k r a k

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel , fax ,

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel , fax , INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl;http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA WSPÓLNY ZNAK TOWAROWY GWARANCYJNY B

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA WSPÓLNY ZNAK TOWAROWY GWARANCYJNY B Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW

Bardziej szczegółowo

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. 663-43-14, fax. 560-29-22 PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Informacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05

PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05 OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Zawieszanie lub cofanie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI FILTROWA 1, 00 611 WARSZAWA tel.: 22 57 96 167, 168, 22 825 52 29 e mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl CERTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Biuro Certyfikacji Wyrobów

Biuro Certyfikacji Wyrobów INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o. w Lubinie Biuro Certyfikacji Wyrobów INFORMATOR DLA KLIENTÓW O TRYBIE POSTĘPOWANIA PRZY CERTYFIKACJI WYROBÓW LUBIN, styczeń 2015 1 Informacje ogólne Biuro

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM CERTYFIKACJI POJAZDÓW MEDYCZNYCH (AMBULANSÓW)

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie Certyfikacji ITB

INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie Certyfikacji ITB INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA tel.: (0 22) 57 96 67,167, 168, (0 22) 825 52 29, fax: (0 22) 57 96 295 INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. 663-43-14, fax. 560-29-22 PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW, USŁUG I PROCESÓW, ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Informacja

Bardziej szczegółowo

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji 01-96 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. 663-43-14, tel./fax. 560-29-22, 663-43-1 PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH Informacja dla klienta NC -

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTA D.1

INFORMATOR DLA KLIENTA D.1 CCWPD INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR 1583 Centrum Certyfikacji Wyrobów Przemysłu Drzewnego JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI, SYGNATARIUSZA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ OBAC/PC-04

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ OBAC/PC-04 OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań Warszawa, ul. Konstancińska 11 Tel. (22) Fax (22)

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań Warszawa, ul. Konstancińska 11 Tel. (22) Fax (22) COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań 02-942 Warszawa, ul. Konstancińska 11 Tel. (22) 842-20-11 Fax (22) 842-23-03 Certyfikacja opakowań i materiałów opakowaniowych na znak B

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO ORAZ WPROWADZANIE DO OBROTU PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W TYM IMPORTOWANYCH

PROGRAM CERTYFIKACJI PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO ORAZ WPROWADZANIE DO OBROTU PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W TYM IMPORTOWANYCH Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych produktów stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp. z o.o. jako

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW WEDŁUG 3 TYPU

PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW WEDŁUG 3 TYPU 40-66 Katowice, Plac Gwarków Data edycji: 07.205 r. Egzemplarz wzorcowy Strona / Stron /0. INFORMACJE OGÓLNE Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, w ramach którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca

Bardziej szczegółowo

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. (22) 663-43-24, (22) 560-28-00 PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW Informator dla klienta NC - 01 Nr wydania 13 Data wydania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/7 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych gospodarstw rolnych stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym DGW-15

Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym DGW-15 Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym Wydanie 3 Gdańsk, 28 września 2015 r. Niniejszy dokument jest własnością

Bardziej szczegółowo

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH

PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ Zakład Certyfikacji Rok zał. 1927 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3 tel. (22) 663-43-24, (22) 663-43-14 PROCES CERTYFIKACJI WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH Informacja dla klienta

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1b PR-I Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż. Michał Zarzycki Dokument jest nadzorowany i

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą DGW-14

Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą DGW-14 Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą Wydanie 2 Gdańsk, 30 sierpnia 2012 r. Niniejszy dokument jest własnością PCBC SA. Wszelkie prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nr edycji:ii Data edycji: 10.2013 r. Egzemplarz aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 9 1. Informacje ogólne Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, w ramach którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca

Bardziej szczegółowo

40-189 Katowice, ul Leopolda 31 tel. +48/32/2007-511, fax. +48/32/2007-509, e-mail: cbc@emag.pl, http://www.cbc.emag.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW

40-189 Katowice, ul Leopolda 31 tel. +48/32/2007-511, fax. +48/32/2007-509, e-mail: cbc@emag.pl, http://www.cbc.emag.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI 40-189 Katowice, ul Leopolda 31 tel. +48/32/2007-511, fax. +48/32/2007-509, e-mail: cbc@emag.pl, http://www.cbc.emag.pl PROGRAM CERTYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu PION CERTYFIKACJI. o zasadach i trybie przeprowadzania certyfikacji

Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu PION CERTYFIKACJI. o zasadach i trybie przeprowadzania certyfikacji Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu PION CERTYFIKACJI o zasadach i trybie przeprowadzania certyfikacji Warszawa, 2012 Wstęp... 3 Certyfikacja zakładowej kontroli produkcji... 3 Certyfikacja

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTÓW

INFORMATOR DLA KLIENTÓW COBRABiD-BBC Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. Zakład Certyfikacji COBRABiD-BBC ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa, tel. (22) 654 16 60, tel. /fax 654 16 80 internet: www.cobrabid-bbc.com.pl; e-mail:bbc@cobrabid-bbc.com.pl

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji CZKP

Program Certyfikacji CZKP Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa Biuro Certyfikacji w Katowicach Al. W. Korfantego 193 A 40 157 Katowice tel.: 32 258 05 72, 32 258 13 73, fax

Bardziej szczegółowo

PROCESY CERTYFIKACJI:

PROCESY CERTYFIKACJI: PROCESY CERTYFIKACJI: - wyrobów budowlanych w obszarze regulowanym - na potrzeby oznakowania CE - Informator Informacja nt. procesu certyfikacji na potrzeby oznakowania znakiem B oraz certyfikacji dobrowolnej

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTÓW

INFORMATOR DLA KLIENTÓW Instytut Kolejnictwa INSTYTUT KOLEJNICTWA Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@cntk.pl INFORMATOR DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

SZYNY I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE LINII KOLEJOWYCH

SZYNY I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE LINII KOLEJOWYCH Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-PCW-01 CERTYFIKACJA WYROBÓW W TRYBIE DOBROWOLNYM

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-PCW-01 CERTYFIKACJA WYROBÓW W TRYBIE DOBROWOLNYM strona/stron: 1/9 1. CEL Celem programu jest zapewnienie prowadzenia rzetelnej i bezstronnej oceny zgodności należycie zidentyfikowanego wyrobu z wymaganiami wskazanej przez klienta normy / dokumentu normatywnego.

Bardziej szczegółowo

PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJI PC-02

PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJI PC-02 02-676 Warszawa ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PC-04 OCENA ZGODNOŚCI WYROBU Z KRYTERIAMI TECHNICZNYMI Certyfikacja dobrowolna PC-02 Zatwierdzam Dyrektor

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW SPOŻYWCZYCH

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW SPOŻYWCZYCH POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW SPOŻYWCZYCH Certyfikacja zgodności produktów tradycyjnych i regionalnych ChOG, ChNP, GTS Strona 2 z 9 POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 do 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM OBOWIĄZKOWEJ CERTYFIKACJI BIOKOMPONENTÓW

Bardziej szczegółowo

PROCESY CERTYFIKACJI:

PROCESY CERTYFIKACJI: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA tel.: (22) 57 96 167,168, (22) 825 52 29, fax: (22) 57 96 295 e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl PROCESY CERTYFIKACJI:

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA

INFORMATOR CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA INFORMATOR CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA tel.: (22) 57 96 167,168, (22) 825 52 29, fax: (22) 57 96 295 e-mail: certyfikacja@itb.pl,

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW

OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW BIURO SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I OCEN MANAGEMENT SYSTEMS AND ASSESSMENTS OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW Wydanie 5 Gliwice, czerwiec 2010. Załącznik nr 7 do PW_TZ_04 Wydanie 5 z dnia 10.06.2010

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ; Jednostka Notyfikowana Nr 1487

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ;    Jednostka Notyfikowana Nr 1487 02-676 Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl Jednostka Notyfikowana Nr 1487 PROGRAM OCENA ZGODNOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH OBSZAR REGULOWANY SYSTEM KRAJOWY

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI

OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI CENTRUM BADAŃ i DOZORU GÓRNICTWA PODZIEMNEGO Sp. z o.o. w Lędzinach Dział Certyfikacji Wyrobów 41-404 Mysłowice - Brzezinka ul. Fabryczna 20 OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI INFORMATOR DLA KLIENTA SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o. Strona 1 / 6 1. INFORMACJA O JEDNOSTCE CERTYFIKUJĄCEJ GLOBAL GLOBAL Sp. z o. o jest spółką zarejestrowaną w Polsce od 2011 roku z siedzibą w Warszawie. Zakres działalności Spółki obejmuje: certyfikację

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji P1BN

Program Certyfikacji P1BN Program Certyfikacji P1BN Strona 2 z 7 1 O FIRMIE INT sp. z o.o. (INT) jest osobą prawną, działającą w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Jednostka Certyfikująca Wyroby INT prowadzi

Bardziej szczegółowo

PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa tel. (22) 811 02 81; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INFORMATOR Zatwierdzam Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PR-II Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż. Michał Zarzycki Dokument jest nadzorowany i

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH

INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl; http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH tel. 042

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Jednostki Certyfikującej Głównego Instytutu Górnictwa W Katowicach

Prezentacja Jednostki Certyfikującej Głównego Instytutu Górnictwa W Katowicach Dariusz Stefaniak, Główny Instytut Górnictwa Prezentacja Jednostki Certyfikującej Głównego Instytutu Górnictwa W Katowicach 1 Podstawy formalne działalności Jednostki Certyfikującej GIG Ustawy horyzontalne

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji Księga Jakości

Zakład Certyfikacji Księga Jakości OBRPPD sp. z o. o. Zakład Certyfikacji Księga Jakości Załącznik: KJ-04/1 Strona/stron: 1/7 Wydanie: D Program certyfikacji płyt drewnopochodnych DPW-D 1. Informacja ogólna W Ośrodku Badawczo-Rozwojowym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO

PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Marywilska 26, 03-228 Warszawa www.imbitb.pl AKREDYTÓWANA JEDNÓSTKA CERTYFIKUJĄCA WYRÓBY NR AKREDYTACJI AC 157 PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji P1BN

Program Certyfikacji P1BN Program Certyfikacji P1BN Strona 2 z 6 1 O FIRMIE Instytut Nadzoru Technicznego sp. z o.o. (INT) jest osobą prawną, działającą w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Dział certyfikacji

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW AL. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa ZATWIERDZAM

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW AL. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa ZATWIERDZAM PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW AL. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa ODDZIAŁ CERTYFIKACJI WYROBÓW ZATWIERDZAM... Pełnomocnik Dyrektora ds. Certyfikacji prof. dr inż. Tadeusz Missala INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji CZZKP

Program Certyfikacji CZZKP Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa Biuro Certyfikacji w Katowicach Al. W. Korfantego 193 A 40 157 Katowice tel.: 32 258 05 72, 32 258 13 73, fax

Bardziej szczegółowo

"SIMPTEST" ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10

SIMPTEST ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10 "SIMPTEST" ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10 Tel. +48 32 2510-112, Tel./fax +48 32 2513-918 Regon 271820782 NIP 634-000-90-03

Bardziej szczegółowo

"SIMPTEST" ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10

SIMPTEST ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10 "SIMPTEST" ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 40-045 KATOWICE, ul. Astrów 10 Tel. +48 32 2510-112, Tel./fax +48 32 2513-918 Regon 271820782 NIP 634-000-90-03

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji w obszarze dobrowolnym

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji w obszarze dobrowolnym DEKRA Certification Sp. z o.o. Plac Solny 20; Wrocław 50-063 Tel: 71/7804777; Fax: 71/7804779 Adres e-mail poczta@dekra-certification.pl www.dekra-certification.com.pl Spis treści: 1. INFORMACJE OGÓLNE...2

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nr edycji: I Data edycji: 07.2011 r. Egzemplarz aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 9 1. Informacje ogólne Główny Instytut Górnictwa w Katowicach w ramach, którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK CERTYFIKACJI WYROBÓW PROGRAM CERTYFIKACJI

OŚRODEK CERTYFIKACJI WYROBÓW PROGRAM CERTYFIKACJI OŚRODEK CERYFIKACJI WYROBÓW PROGRAM CERYFIKACJI Strona: 1 1. Wymagania ogólne System badań i certyfikacji wyrobów obejmuje certyfikację dobrowolną i obowiązkową wynikającą z dyrektyw Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PRZCIS-2 INSTYTUT SPORTU PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY. Strona 1 z 5 ZESPÓŁ CERTYFIKACJI. Wydanie z dnia: r.

Program certyfikacji PRZCIS-2 INSTYTUT SPORTU PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY. Strona 1 z 5 ZESPÓŁ CERTYFIKACJI. Wydanie z dnia: r. 1. Informacje wstępne Poniższy dokument na zadanie przedstawić wymagania zasady certyfikacji typu wyrobu wg typu programu 3 normy PN-EN ISO/IEC 17067. Program obejmuje wyroby i dokumenty normatywne wymienione

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o. przez GLOBAL Strona 1 / 6 1. INFORMACJA O JEDNOSTCE CERTYFIKUJĄCEJ GLOBAL GLOBAL Sp. z o. o jest spółką zarejestrowaną w Polsce od 2011 roku z siedzibą w Warszawie. Zakres działalności Spółki obejmuje:

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji obrabiarek do drewna ocena zgodności (MA)

Program certyfikacji obrabiarek do drewna ocena zgodności (MA) CCWPD ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań tel. +48 61 849 24 09 e-mail: ccwpd@itd.poznan.pl fax.+48 61 822 43 72 Program certyfikacji obrabiarek do drewna ocena zgodności (MA) Wydanie 1 Poznań, dnia 25.01.2017

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKACJA BIOKOMPONENTÓW

CERTYFIKACJA BIOKOMPONENTÓW Załącznik 1 do PRC02, edycja 4, wersja 01 z dnia 18.06.2015 INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY CERTYFIKACJA BIOKOMPONENTÓW INFORMATOR Warszawa, czerwiec 2015 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTA

INFORMATOR DLA KLIENTA INFORMATOR DLA KLIENTA EDYCJA: VII OiB DATA WYDANIA: 11.2014 STRON 12 SPIS TREŚCI Strona 1 Podstawy prawne systemu certyfikacji wyrobów w zakresie OiB 3 2 Wykaz wyrobów certyfikowanych przez ZCW ITB w

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja maszyn i urządzeń

Certyfikacja maszyn i urządzeń Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 Kraków, Polska tel. +48 (12) 26 18 184 fax. +48 (12) 26 60 870 bcw@iod.krakow.pl w w w.i o d.k r ak ow. p l

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji obrabiarek do drewna - badanie typu WE (MAN)

Program certyfikacji obrabiarek do drewna - badanie typu WE (MAN) CCWPD ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań tel. +48 61 849 24 09 e-mail: ccwpd@itd.poznan.pl fax.+48 61 822 43 72 Program certyfikacji obrabiarek do drewna - badanie typu WE (MAN) Wydanie 7 Poznań, dnia 01.03.2017

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA INSTYTUT CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 19

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA INSTYTUT CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 19 INSTYTUT CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 19 PROGRAM CERTYFIKACJI DOBROWOLNEJ ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI BETONU zawierający ocenę jakości betonu

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU

INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU WARSZAWA, WYD 03/Z2/14, 16 PAŹDZIERNIKA 2014 R. O zasadach i trybie przeprowadzania procesu certyfiakcji CERTYFIKACJA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji 1 Instytutu Spawalnictwa (zwany dalej Ośrodkiem) jest jednostką certyfikującą wyroby spawalnicze w oparciu o akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA), certyfikat akredytacji Nr AC 029. Certyfikacja

Bardziej szczegółowo

OCENA TYPY WE WARUNKI OGÓLNE

OCENA TYPY WE WARUNKI OGÓLNE PRC/10/IW OCENA TYPY WE WARUNKI OGÓLNE Opracował: Zakład Certyfikacji TEXTIL - CERT Zatwierdzone przez: Dyrektora Instytutu Włókiennictwa dr hab. inż. Jadwiga Sójka-Ledakowicz, prof.iw Dnia: 2017-09-04

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PCBWTM

Program certyfikacji PCBWTM PCBWTM Program certyfikacji bezpieczeństwa wyrobów na Strona: 1 z 9 Obowiązuje od: 2015-08-24 Opracowała: Magda Bedlińska Zatwierdził: Tomasz Czampiel 1. O FIRMIE 1.1. TÜV Rheinland Group należy do czołówki

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja wyrobów z zakresu chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła na zgodność z wymaganiami przepisów prawnych, norm i specyfikacji technicznych

Certyfikacja wyrobów z zakresu chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła na zgodność z wymaganiami przepisów prawnych, norm i specyfikacji technicznych CENTRALNY OŚRODEK CHŁODNICTWA COCH w Krakowie Sp. z o. o. Certyfikacja wyrobów z zakresu chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła na zgodność z wymaganiami przepisów prawnych, norm i specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji mebli (M)

Program certyfikacji mebli (M) CCWPD ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań tel. +48 61 849 24 09 e-mail: ccwpd@itd.poznan.pl fax.+48 61 822 43 72 Program certyfikacji mebli (M) Wydanie 2 Poznań, dnia 25.06.2015 r. Strona 1 z 13 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTA D. 2

INFORMATOR DLA KLIENTA D. 2 CCWPD INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR 1583 Centrum Certyfikacji Wyrobów Przemysłu Drzewnego JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI, SYGNATARIUSZA

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji systemów zarządzania

Program certyfikacji systemów zarządzania Program certyfikacji InterCert prowadzi certyfikację systemów w oparciu o procedurę certyfikacji Systemów Zarządzania. Certyfikacja w przedsiębiorstwach obejmuje następujące etapy: Kontakt z klientem (przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Jednostka Certyfikująca w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach

Jednostka Certyfikująca w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach Jednostka Certyfikująca Główny Instytut Górnictwa w Katowicach Certyfikacja systemów zarządzania Certyfikacja systemów zarządzania jest dobrowolną oceną zgodności wdrożonego i stosowanego systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNOLOGII TEKSTYLNYCH CERTEX Sp. z o.o.

INSTYTUT TECHNOLOGII TEKSTYLNYCH CERTEX Sp. z o.o. INSTYTUT TECHNOLOGII TEKSTYLNYCH CERTEX Sp. z o.o. ul. GÓRNICZA 30/36 91-765 ŁÓDŹ PROGRAM CERTYFIKACJI PRC-1 CERTEX ZASADY OGÓLNE SYSTEMU CERTYFIKACJI WYROBÓW Łódź, dnia 18.05.2015 r. Zatwierdzam do stosowania

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja rękawic ochronnych i roboczych

Certyfikacja rękawic ochronnych i roboczych ul. M. SkłodowskiejCurie 3, 90965 Łódź tel.: 42 633 85 97, email: zcw@morate.eu PROGRAM CERTYFIKACJI PC R 01 Zatwierdził Łódź, dnia 06.11.2008 r. Zmiana: A ul. M. SkłodowskiejCurie 3, 90965 Łódź tel.:

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTA

INFORMATOR DLA KLIENTA CERTYFIKACJA WYROBÓW prowadzona w trybie dobrowolnym INFORMATOR DLA KLIENTA EDYCJA: IV DATA WYDANIA: 06.2017 STRON 12 SPIS TREŚCI Strona 2 1 Podstawy prawne certyfikacji wyrobów 3 2 Zakres certyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-POW-02 KONTROLA JAKOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ WE DLA WYROBU FINALNEGO

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-POW-02 KONTROLA JAKOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ WE DLA WYROBU FINALNEGO strona/stron: 1/6 1. CEL Celem programu jest zapewnienie prowadzenia rzetelnej i bezstronnej kontroli jakości WE wyprodukowanych środków ochrony indywidualnej z wymaganiami dyrektywy 89/686/EWG / rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

(WQMS) PRCs-03 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością w spawalnictwie. TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa

(WQMS) PRCs-03 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością w spawalnictwie. TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa PRCs-03 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością w spawalnictwie (WQMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Żadna część niniejszej publikacji nie może być wykorzystywana,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 002

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 002 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 002 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 16 września 2013 r. AC 002 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ; Jednostka Notyfikowana Nr 1487

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ;    Jednostka Notyfikowana Nr 1487 02-676 Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl Jednostka Notyfikowana Nr 1487 INFORMATOR Zasady prowadzenia procesów oceny zgodności u producentów wyrobów

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJA ZGODNOŚCI WYROBU Z KRYTERIAMI TECHNICZNYMI certyfikacja dobrowolna Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY WG WYMAGAŃ NORMY PN-N-18001:2004

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY WG WYMAGAŃ NORMY PN-N-18001:2004 Data edycji: 06.2014 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 12 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji systemów zarządzania BHP według oceny zgodności z PN-N-18001:2004 lub OHSAS 18001:2007 w DEKRA Certification Sp. z o.o.

Program certyfikacji systemów zarządzania BHP według oceny zgodności z PN-N-18001:2004 lub OHSAS 18001:2007 w DEKRA Certification Sp. z o.o. Spis treści: 1. Informacje ogólne... 2 2. Podstawy prawne i normatywne certyfikacji... 2 3. Definicje i skróty... 2 3.1 Definicje... 2 3.2 Skróty... 2 4. Odpowiedzialności... 3 5. Opis procesów udzielania,

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PCBWT

Program certyfikacji PCBWT PCBWT Program certyfikacji bezpieczeństwa wyrobów na Strona: 1 z 8 Obowiązuje od: 2015-08-24 Opracowała: Magda Bedlińska Zatwierdził: Tomasz Czampiel 1. O FIRMIE 1.1. TÜV Rheinland Group należy do czołówki

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH tel , fax ,

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH tel , fax , INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl;http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo