MILIARD... A NAWET WIĘCEJ. Wyniki finansowe Banku BPH za 4 kwartały 2005 roku. Konferencja prasowa 21 lutego 2006 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MILIARD... A NAWET WIĘCEJ. Wyniki finansowe Banku BPH za 4 kwartały 2005 roku. Konferencja prasowa 21 lutego 2006 r."

Transkrypt

1 Wyniki finansowe Banku BPH za 4 kwartały 25 roku MILIARD... A NAWET WIĘCEJ Konferencja prasowa 21 lutego 26 r. str. 1

2 Pozytywne trendy Wyniki finansowe za 4 kwartały 25 str. 2

3 Bank BPH dla... Klientów behawioralna segmentacja budowanie lojalności w oparciu o CRM równowaga pomiędzy elastycznością w biznesie i ostrożnym zarządzaniem ryzykiem szeroki wachlarz produktów i innowacyjne rozwiązania programy edukacyjne z zakresu finansów Handel istnieje tylko dzięki zaufaniu. Napoleon Bonaparte Inwestorów Pracowników Spółka Godna Zaufania 24 & 25 (PID & GPW) lider w zakresie Corporate Governance (IBnGR & Rzeczpospolita) najlepszy polski Bank pod względem relacji inwestorskich (IR Magazine Continental Europe 25/26) wysoka dywidenda średni roczny zwrot z akcji na poziomie ponad 3% wzrost cen akcji Banku BPH: 23 31%; 24 44%; 25 47% głęboko zakorzeniona kultura korporacyjna z silną orientacją prosprzedażową programy szkoleniowe system motywacyjny zarządzania przez cele świadomość społecznej odpowiedzialności biznesu str. 3

4 Duży jakościowy skok w rozwoju Banku orientacja na Klienta i wartość dodaną ogólnokrajowa sieć dystrybucji zintegrowane zarządzanie alternatywnymi kanałami dystrybucji cross selling nowoczesnych usług finansowych w pełni zintegrowana platforma IT ze zautomatyzowanym back-officem zaawansowane zarządzanie ryzykiem przy wykorzystaniu analizy portfelowej zarządzanie rentownością Klienta i doradcy ds. sprzedaży orientacja na produkt regionalna sieć dystrybucji standardowa oferta produktowa niezintegrowane alternatywne kanały sprzedaży oddzielny system IT i pracochłonny back-office nieelastyczny system informacji zarządczej str. 4

5 Wyniki finansowe Banku BPH (4 kwartały 25 vs. 4 kwartały 24) PONAD MILIARD ZŁOTYCH ZYSKU NETTO zysk brutto wzrósł o 33%, do mln zł (z 973 mln zł) zysk netto wzrósł o 35%, do 1 27 mln zł (z 759 mln zł) dane skonsolidowane wg MSSF str. 5

6 Zysk netto i brutto w mln zł w mln zł zysk brutto zysk netto brutto +198%, netto +34% +38% +43% % % % +35% zysk brutto zysk netto % +53% kw4 4kw5 dane skonsolidowane wg MSR lub MSSF str. 6

7 Pozytywne trendy (4 kwartały 25 vs. 4 kwartały 24) poprawa wskaźników wykorzystania kapitału: ROE brutto wzrost o 3,5 p.p. do 21,% ROE netto wzrost o 3, p.p. do 16,7% wyraźna poprawa wskaźnika koszty/dochody spadek o 4,6 p.p., do 49,4% wzrost wyniku na działalności bankowej* o 8%, do 3 9 mln zł wzrost wyniku z tytułu opłat i prowizji o 8%, do 1 23 mln zł spadek kosztów (z amortyzacją) o,4%, do mln zł wzrost wolumenu kredytów** o 14%, do mln zł wzrost wartości depozytów*** o 9%, do mln zł wzrost aktywów o 12%, do mln zł Pierwotne założenia strategii na lata 24-26: ROE brutto 22% koszty/dochody 51% * wynik odsetkowy+wynik z tytułu opłat i prowizji+wynik handlowy; ** należności od Klientów (kredyty netto i udzielone gwarancje); *** zobowiązania wobec Klientów str. 7

8 Poprawa efektywności (%) ,7 ROAE* GROAE** PSR 7,2 4,9 2,7 11,7 6,3 17,6 13,7 MSSF 21, 16, K/D**** 63,1 62,6 PSR 63,8 MSSF 54, 49, kwy4 4kwy kwy4 4kwy5 1,8,9 ROAA***,8 PSR,3 1,8 1,6,7 MSSF kwy4 4kwy5 wg MSSF 4kwy4 4kwy5 współczynnik wypłacalności 14,32 12,77 kredyty/depozyty 81,7 85,5 kredyty/aktywa 54,3 55,1 marża***** 3,68 3,55 wskaźniki ROE, ROA, C/I wg MSSR liczone na podstawie metodologii BA-CA * zysk netto do średnich kapitałów; ** zysk brutto do średnich kapitałów; *** zysk netto do średnich aktywów; **** K/D = koszty ogólnego zarządu/(wynik na dział. bankowej+pozostały wynik operacyjny); ***** wynik z tytułu odsetek/średnie aktywa str. 8 dane skonsolidowane

9 Realizacja Strategii Banku na lata roczny wpływ*: ok. 34 mln zł koszty jednorazowe**: ok. 17 mln zł Rewizja Strategii Z powodu mniejszej intensywności kampanii marketingowych ukierunkowanych na pozyskanie średnio zamożnych i zamożnych Klientów oraz redukcji liczby nowo otwieranych oddziałów z 77 do 44, roczny wpływ i jednorazowe koszty niższe o około 2% w porównaniu do pierwotnych założeń. 22 nowe oddziały otwarte do końca grudnia i 2 kolejne gotowe do uruchomienia 6 produktów kredytowych dla OF i MSP udostępnionych w sieci placówek poprzez System Aurum duża kampania marketingowa konta SezamMax zakończona satysfakcjonującymi wynikami dalsza modernizacja i zmiana wewnętrznej wizualizacji placówek, w 25 roku - 5 oddziałów implementacja Nowego Modelu Obsługi Klientów Korporacyjnych (NOMOS 2) wdrożenie sytemu MPC do planowania, prognozowania i monitoringu wyników CRM dla Korporacji ukończenie etapu konfiguracji * wzrost przychodów+oszczędności kosztowe-konieczne koszty, od 27; ** inwestycje i jednorazowe koszty do poniesienia w latach str. 9

10 Udział kluczowych produktów w rynku wg stanu na kredyty hipoteczne karty kredytowe kredyty dla małych firm 19,2% 13,5% 11,3% rynek 5,4 mld zł 8,8% rynek* 2,8 mln kart 86,5% rynek 38 mld zł 88,7% Bank BPH a średnia rynkowa (r/r): -,8 p.p. tak jak rynek 12 p.p. *według Rzeczpospolitej z str. 1

11 Pozytywne trendy Wyniki finansowe za 4 kwartały 25 str. 11

12 Przychody (4 kwartały 25 vs. 4 kwartały 24) 3 4 Wynik na dział. bankowej, w mln zł % 4% 33% 3% 33% wynik handlowy wynik z tyt. opłat i prowizji %* 39 5% 63% 64% wynik z tyt.odsetek 4kwy4 wynik z tyt. odsetek wynik z tyt. opłat i prowizji wynik handlowy 4kwy5 % 4kwy4 4kwy5 9% wzrost wyniku z tytułu odsetek dzięki wzrostowi wolumenu kredytów i wzrostowi detalicznej marży kredytowej wyższy o 8% wynik z tytułu opłat i prowizji spowodowany wzrostem prowizji z płatności zagranicznych oraz wzrostem prowizji z papierów wartościowych i działalności powierniczej * tylko Bank BPH : +8,9% Stopień pokrycia przez 4kwy4 4kwy5 opłaty i prowizje (%) kosztów ogólnych kosztów wynagrodzeń dane skonsolidowane wg MSSF, w mln zł str. 12

13 Koszty (4 kwartały 25 vs. 4 kwartały 24) Koszty (łącznie z amortyzacją) w mln zł Odpisy na utratę wartości ,4 57,5 1,7 -,4%* 51,9 9,8 1534,5-13 4kwy4 4kwy5 4kwy4 4kwy ,5% 4kwy4 osobowe utrzymania i wynajmu budynków amortyzacja inne 4kwy5-26 lekki spadek kosztów dzięki efektywnemu zarządzaniu wyższe koszty osobowe spowodowane głównie rozwojem biznesu Utrzymanie wielkości rezerw celowych zgodnie z polityką ostrożnościową Banku; lepsze narzędzia zarządzania ryzykiem * tylko Bank BPH : -,2% dane skonsolidowane wg MSSF, w mln zł str. 13

14 Struktura aktywów (4 kwartały 25 vs. 4 kwartały 24) w mln zł Aktywa +12% kredyty netto* aktywa do obrotu należności od banków pozosałe aktywa finansowe pozostałe 1% 5% % Kredyty korporacje (z CRE) osoby fizyczne małe firmy 58% 3% 5% 37% 12% 13% 4kwy4 4kwy5 93% 47% % 4kwy5 57,4% 4kwy4 53,3% 22,2% 16,1% 29,% 4,1% 13,5%,% 4,2%,1% PLN CHF EUR USD inne * należności od Klientów (kredyty netto i udzielone gwarancje); tylko Bank BPH: +9,% 12% wzrost aktywów: 14% wzrost kredytów 48% wzrost należności od banków 53% udział kredytów złotowych dane skonsolidowane wg MSSF, w mln zł str. 14

15 Struktura pasywów (4 kwartały 25 vs. 4 kwartały 24) w mln zł Pasywa depozyty* zobowiązania wobec banków obligacje własne kapitały własne inne 1% 5% % Depozyty korporacje osoby fizyczne 39% 38% 61% 62% 4kwy4 4kwy5 86% 43% % 84,4% 4kwy5 4kwy4 84,% 8,4% 7,%,1%,1% 9,3% 6,4%,1%,3% PLN CHF EUR USD inne * zobowiązania wobec Klientów; tylko Bank BPH : +8,7% 9% wzrost depozytów zróżnicowanie źródeł finansowania sprzedaż dwóch transz euroobligacji po 5 mln euro każda dane skonsolidowane wg MSSF, w mln zł str. 15

16 Jakość portfela kredytowego 1% 5% Skonsolidowany portfel kredytowy 11,1% 9,5% 7,% 5,3% 2,2% 1,9% 6,7% 4,6% 83,6% 85,9% 1,3% 1,6% 8,6% 6,7% 4,2% 87,2% 1,%,9% stracone wątpliwe poniżej standardu pod obserwacją normalne W 25 roku udziału kredytów nieregularnych* spadł z 11,1% do 8,6%. Spowodowane było to głównie wzrostem wolumenu kredytów i spadkiem wolumenu kredytów nieregularnych, co było efektem: procesu odzyskiwania, włącznie ze sprzedażą należności, znaczących spłat, POPRAWA JAKOŚCI PORTFELA KREDYTOWEGO kontynuacji prowadzonej polityki odpisów należności straconych % * kredyty nieregularne = kredyty klasyfikowane jako poniżej standardu, wątpliwe i stracone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 1 grudnia 23 roku w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (nie obowiązuje już w sprawozdawczości finansowej) dane skonsolidowane, w mln zł str. 16

17 Wyniki finansowe Banku BPH za 4 kwartały 25 roku Dziękujemy Konferencja prasowa 21 lutego 26 r. str. 17

Informacja o wynikach Grupy Banku Millennium. w 2006 roku

Informacja o wynikach Grupy Banku Millennium. w 2006 roku Informacja o wynikach Grupy Banku Millennium w 2006 roku (Warszawa, 24 stycznia 2007 r.) Zarząd Banku Millennium ( Bank ) informuje, że skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej Banku Millennium w 2006

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Grupa Banku Millennium Strategia Banku Millennium, Podsumowanie emisji akcji serii L oraz Prezentacja wyników za 2009 rok Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Millennium S.A. 22 kwietnia 2010 Zastrzeżenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok 2010 Spis treści 1. Informacja o Banku BPH...4 2. Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Banku BPH S.A....5 3. Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 2012

WYNIKI FINANSOWE 2012 WYNIKI FINANSOWE 2012 DOBRE ZAKOŃCZENIE DOBREGO ROKU Warszawa, 15 marca 2013 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) +1,9% +4,5% 2 899 2 956 711 704 798 743 1kw 12 2kw 12 3kw 12 4kw 12 18,9% 18,9% 22,3% 19,6% 2011

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Bank Millennium 1 Half 2011 results Grupa Banku Millennium 2013: dobry rok w wymagającym otoczeniu Nr 1 w Polsce 3 lutego 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana

Bardziej szczegółowo

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A...

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2014 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK Załącznik do uchwały nr 58/C/2012 Zarządu PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 4 1.1 Grupa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Bank Millennium 1 Half 2011 results Grupa Banku Millennium Wyniki za I kwartał 2015 r. 27 kwietnia 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium. Wyniki za rok 2012

Grupa Banku Millennium. Wyniki za rok 2012 Bank Millennium 1 Half 2011 results Wyróżniony w 2012 roku: Grupa Banku Millennium Wyniki za rok 2012 1 lutego 2013 roku Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe za 1 półrocze / 2 kwartał 2013 r. ING BANK ŚLĄSKI. Warszawa 7 sierpnia 2013 r. www.ingbank.

ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe za 1 półrocze / 2 kwartał 2013 r. ING BANK ŚLĄSKI. Warszawa 7 sierpnia 2013 r. www.ingbank. ING Bank Śląski S.A. Warszawa 7 sierpnia 2013 r. www.ingbank.pl ING BANK ŚLĄSKI Informacja dla inwestorów ING Bank Śląski S.A. sporządza roczne Sprawozdanie Finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

Grupa BOŚ S.A. 3Q 2013

Grupa BOŚ S.A. 3Q 2013 Grupa BOŚ S.A. 3Q 2013 Podstawowe dane finansowe dane narastające (tys. PLN) 1-3 Q 2012 2012 1-3 Q 2013 Zmiana R/R ROE Wynik z tytułu odsetek 213 276 284 155 200 845-5,8% Wynik z tytułu opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PO TRZECH KWARTAŁACH 2012 R. Konferencja prasowa 29 października 2012 r.

WYNIKI PO TRZECH KWARTAŁACH 2012 R. Konferencja prasowa 29 października 2012 r. WYNIKI PO TRZECH KWARTAŁACH 2012 R. Konferencja prasowa 29 października 2012 r. ZASTRZEŻENIE PRAWNE NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY, AUSTRALII ORAZ JAPONII

Bardziej szczegółowo

2002 3 463 1 063 5 675 2 104 1 051 1.1 0.0 5.5 19.0 3.6 62.9 1.3 22.3 2003 3 496 1 334 5 569 1 863 1 228 1.2 0.0 6.4 16.3 3.1 66.6 1.5 20.

2002 3 463 1 063 5 675 2 104 1 051 1.1 0.0 5.5 19.0 3.6 62.9 1.3 22.3 2003 3 496 1 334 5 569 1 863 1 228 1.2 0.0 6.4 16.3 3.1 66.6 1.5 20. Banki 14 października 2004 PKO BP Oferta publiczna Największa oferta publiczna w historii Wycena ROE-P/BV Wycena porównawcza 24.6 PLN 22.3 PLN PKO BP to lider polskiej bankowości. Wielkość portfela kredytowego,

Bardziej szczegółowo

Bank Millennium S.A. Zaktualizowana strategia: 2015-2017. Warszawa, 2 lutego 2015

Bank Millennium S.A. Zaktualizowana strategia: 2015-2017. Warszawa, 2 lutego 2015 Bank Millennium S.A. Zaktualizowana strategia: 215-217 Warszawa, 2 lutego 215 Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Millennium S.A. ( Bank ) i w żadnym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK

Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK Warszawa, 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Getin Noble Banku S.A. w 2014 roku... 3 1.1. Czynniki istotne dla wyników

Bardziej szczegółowo

Grupa BOŚ S.A. 1Q 2014

Grupa BOŚ S.A. 1Q 2014 Grupa BOŚ S.A. 1Q 2014 Podstawowe dane finansowe Dane Grupy dane w tys. PLN 1Q 2014 1Q 2013 2013 2012 Zmiana 1Q 2014 vs. 1Q 2013 Zmiana 2013 vs. 2012 Wynik z tytułu odsetek 74 721 66 450 277 878 286 520

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Data publikacji raportu: 29 sierpnia 2013 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE DANE FINANSOWE 3 2. UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Investor Day. Generowanie trwałego wzrostu zysków dzięki większej skali. Warszawa, 4 lutego 2013r. WORKING DRAFT

Investor Day. Generowanie trwałego wzrostu zysków dzięki większej skali. Warszawa, 4 lutego 2013r. WORKING DRAFT 0 Investor Day Generowanie trwałego wzrostu zysków dzięki większej skali Warszawa, 4 lutego 2013r. Program spotkania 1 Generowanie trwałego wzrostu zysków dzięki większej skali Temat Godz. Prezentujący:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I poł. 2005 roku

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO CZWARTYM KWARTALE 2013 ROKU

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO CZWARTYM KWARTALE 2013 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO CZWARTYM KWARTALE 213 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 21 lutego 214 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący Nr.9/2013. Temat: Informacja na temat wstępnych wyników Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2012.

Raport bieżący Nr.9/2013. Temat: Informacja na temat wstępnych wyników Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2012. Data publikacji: 1 lutego 2013 Raport bieżący Nr.9/2013 Temat: Informacja na temat wstępnych wyników Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2012. Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012 Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2012 1 Spis treści Spis treści List Prezesa Zarządu BRE Banku do Akcjonariuszy... 6 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 8 Ocena Rady

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja, rentowność, edukacja Strategia rozwoju Banku Pocztowego S.A. w latach 2014-2017

Aktywizacja, rentowność, edukacja Strategia rozwoju Banku Pocztowego S.A. w latach 2014-2017 Aktywizacja, rentowność, edukacja Strategia rozwoju Banku Pocztowego S.A. w latach 2014-2017 Okoliczności zmiany Strategii Banku Czynniki wewnętrzne: Czynniki zewnętrzne: Ograniczenia kapitałowe uniemożliwiające

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2012 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2012 rok Warszawa, marzec 2013 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe i wskaźniki Banku Pekao S.A.... 3 2. Podsumowanie wyników... 4 3. Zewnętrzne warunki działania... 5 4. Ważniejsze wydarzenia i osiągnięcia...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Wybrane dane finansowe i operacyjne, najważniejsze wskaźniki W tys. PLN 1.01.2013-30.06.2013 1.01.2012-30.06.2012

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Zarząd PZU Przemysław Henschke PZU Życie Tomasz Tarkowski PZU / PZU Życie Przemysław Dąbrowski CFO PZU / PZU Życie Dariusz Krzewina

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 2014 Owocny rok wzrost, innowacje i dywidenda

WYNIKI FINANSOWE 2014 Owocny rok wzrost, innowacje i dywidenda WYNIKI FINANSOWE 2014 Owocny rok wzrost, innowacje i dywidenda Warszawa, 11 lutego 2015 r. Agenda Główne osiągnięcia Wyniki finansowe Inicjatywy strategiczne 2015 Załącznik 1 Wzrost Wzrost kredytów ~11

Bardziej szczegółowo