Komitet Programowy. Redakcja. Katarzyna Śliwińska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komitet Programowy. Redakcja. Katarzyna Śliwińska"

Transkrypt

1 1

2 Komitet Programowy Andrzej Banachowicz Krzysztof Czaplewski Daniel Duda Andrzej Felski Wiesław Galor Marek Grzegorzewski Lucjan Gucma Jacek Januszewski Zdzisław Kopacz Artur Makar Wacław Morgaś Cezary Specht Andrzej Stateczny Adam Weintrit Redakcja Dariusz Szulc Katarzyna Śliwińska Adres redakcji: Instytut Nawigacji i Hydrografii Morskiej Akademia Marynarki Wojennej ul. Śmidowicza Gdynia Forum nawigacji tel tel Czasopismo wydawane przez Polskie Forum Nawigacyjne 2

3 F O R U M N A W I G A C J I L A T O

4 Maciej Drogosiewicz 4

5 F O R U M N A W I G A C J I L A T O Maciej Drogosiewicz AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ Metodyka projektowania systemów NHZ - w zakresie metodyki realizacji NHZ, zadań realizowanych przez Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa 1 W artykule opisano metodykę realizacji zadań wypływających z NHZ na rzecz funkcjonowania Podsystemu Ratowniczego w celu zaopatrywania go w informację stosowną do danego etapu akcji ratowniczej. PODSYSTEM RATOWNICZY NHZ. Ratownictwo morskie ze względu na potrzebą zarządzania bezpieczeństwem żeglugi w skali globalnej traktowane jest jako przedsięwzięcia wchodzące w skład procesu specjalnego systemu NHZ. Jako taki z uwagi na zakres zadaniowy uzyskał status Podsystemu Ratowniczego NHZ. Jak każdy podsystem jest elementem wspomagającym ogólny system bezpieczeństwa na morzu,którego aktywność jest okresowa i zwykle wiąże się z potrzebą udzielenia pomocy jednostkom nawodnym oraz statkom powietrznym ( po wodowaniu) nadającym sygnały wzywania pomocy. Aby można było spełnić zadanie udzielania skutecznej pomocy ratowniczej podsystem musi spełniać wymagane parametry opisane w Międzynarodowej Konwencji o Poszukiwaniu i Ratownictwie Morskim SAR ( Dz.U ) oraz w innych aktach prawnych międzynarodowych i krajowych. Akty te poza wytycznymi co do wymaganych parametrów jednocześnie są źródłem wiedzy o oczekiwanej efektywności podsystemu ratowniczego w państwowym rejonie poszukiwania i ratownictwa na morzu. W procesie zmierzającym do projektowania metodyki zdań ratowniczych jako składnika NHZ dochodzi do fuzji dwóch procesów standartowych a mianowicie ratowniczego nazwanego jako proces specjalny z nawigacyjnym procesem standartowym zabezpieczającym transport morski.. 1 Artykuł powstał w ramach pracy naukowej finansowanej ze środków na naukę w latach jako projekt badawczy nr 0 N

6 Maciej Drogosiewicz OGÓLNE KRYTERIA PROJEKTOWANIA METODYKI WYNIKAJĄCE Z NAWIGACYJNEGO PROCESU STANDARDOWEGO. W zadaniu przyjęto że proces projektowania dotyczy w szczególności polskich obszarów morskich na Bałtyku południowym zdefiniowanych w art..2.1 Ustawy o obszarach morskich RP i administracji morskiej z dnia (Dz.U ), na których uprawiana jest żegluga morska z określonym natężeniem,ukierunkowaniem i charakterem dominujących jednostek. Natężenie ruchu jednostek opisane jest w dokumentach resortowych Systemu Kontroli Ruchu VTS, Systemu Kontroli i Informacji o Portach [PHICS] będących źródłem m. innymi raportów ruchu jednostek wzdłuż wybrzeża morskiego oraz rejestracji wejść i wyjść poszczególnych kapitanatów portów w tym także awizacji zawinięć systemu informacyjnego DSPORT i innych. Wnika ono z aktywności podmiotów gospodarczych państwa w ramach uprawiana handlu drogą morską co powoduje że średnio statystycznie na polskich obszarach morskich przebywa dziennie w poszczególnych dużych portach ok. 56 jednostek i ok jednostek przemieszczających się w tranzycie. Poza natężeniem ruchu jednostek konwencyjnych należy także brać pod uwagę ruch jednostek niekonwencyjnych gdzie dominują jednostki pasażerskie oraz lokalny ruch jednostek sportowych ( w tym także windsurfingów itp.) skoncentrowany w rejonie zatok, zalewów i w pobliżu brzegów. Ukierunkowanie ruchu determinowane jest układem torów wodnych i zalecanych tras żeglugowych ale ogólnie przeważa przebieg ruchu na osi wschód zachód z cieśnin duńskich ku portom Bałtyku Południowego i odwrotnie. Przeważa ruch statków w odległości n mil. Ukierunkowanie ruchu jednostek niekonwencyjnych turystycznych odbywa się głównie pomiędzy lokalnymi portami np. Gdynia Hel itp. a ruch jednostek sportowych zamyka się w obrębie akwenów typu zatoka lub zalew Jednostki charakteryzują się durzą różnorodnością typów z przewagą kontenerowców, masowców i zbiornikowce o wyporności konwencyjnej średnio do ok. 100 tyś ton. Jednostki niekonwencyjne to głównie jednostki tg. białej floty- turystycznie i jednostki sportowe. Wyposażenie nawigacyjne jednostek konwencyjnych zgodnie z wymaganiami IMO a ich pozycjonowanie oparte jest o systemy GPS oraz inne alternatywne systemy. OGÓLNE KRYTERIA PROJEKTOWANIA METODYKI WYNIKAJĄCE Z PROCESU SPECJALNEGO W RAMACH PODSYSTEMU RATOWNICZEGO. Dla potrzeb projektowych ratowniczego procesu specjalnego wykorzystywane są dane informacyjne gromadzone w oparciu o faktycznie przeprowadzone przez Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa [ MSPR] akcje ratowni- 6

7 Metodyka projektowania systemów NHZ - w zakresie metodyki realizacji cze. Dane te zawarte są w wewnętrznych Raportach Służby SAR z wykonanych akcji a ponadto w formie syntetycznej w rocznych Analizach Wypadów Morskich Statków o Polskiej Przynależności w części dotyczącej wypadków nawigacyjnych wydawanych przez Izby Morskie. Izby Morskie stosują podział na wypadki typu : ZDERZENIE,UDERZENIA, MIELIZNY,USZKODZENIA SZTORMOWE, POZOSTAŁE. Na przykład w 2007 roku miało miejsce 13 zderzeń ( 31%), 8 uderzeń (19%), 6 wejść na mieliznę (14,3%) oraz 15 pozostałych (35,7%). Co do umiejscowienia wypadków zastosowano podział na wypadki w : PORTACH I REDACH,CIEŚNINACH I KANAŁACH, ZATOKACH I ZALEWACH oraz WODACH OTWARTYCH. Informator podaje również dane dotyczące podziału wypadków ze wzglądu na rodzaj statków dzieląc ja na : ZBIORNIKOWCE, RYBACKIE, HOLOWNIKI I RÓŻNE. Dane pochodzące z Raportów Służby SAR jak i analiz Izb Morskich odnoszących się tylko do specyfiki polskiej wypadkowości stanowią główną przesłankę projektową metodyki w zakresie wymagań konwencyjnych takich jak : organizacja współpraca, środki przygotowawcze, postępowanie operacyjne i systemy meldunkowe. METODYKA REALIZACJI NHZ W ZAKRESIE PODSYSTEMU REALIZOWANEGO PRZEZ MORSKĄ SŁUŻBĘ POSZUKIWAŃ I RATOWNICTWA. Jak to opisano w pkt. 1.1 i 1.2 MSPR powinna posiadać zdolność do udzielania skutecznej pomocy jednostkom przepływającym w polskim rejonie ratowniczym [SRR] o znacznym stopniu zróżnicowania typów, liczby załogi i wyposażenia ratowniczego co wymaga stosownej elastyczności organizacyjnej oraz możliwości zapobiegania skutkom wypadków wymienionych w pkt.1.2. Zatem METODYKA odpowiadając na pytanie jak to należy zrobić? zgodnie z Konwencją SAR odnosi się do zagadnień : gotowości do podjęcia akcji ratowniczej w związku z pojawieniem się informacji o sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu ludzi na morzu; etapu działań początkowych; etapu planowania poszukiwań; etapu dynamiki czyli prowadzenia poszukiwań; etapu dynamiki w zakresie prowadzenia akcji ratowniczej; etapu zakończenia akcji ratowniczej. Na wymienionych etapach występuje zróżnicowanie zapotrzebowanie na informacje w ramach funkcjonowania NHZ oraz innych służb. 7

8 WYBRANE ASPEKTY ORGANIZACYJNE MSPR. Maciej Drogosiewicz Na poziomie Morskiego Ratowniczego Centrum Koordynacyjnego [MRCK] konwencyjny nakaz tworzenia scenariuszy postępowania służby ratowniczej przekłada się na tzw. ETAPY AKCJI RATOWNICZEJ tworzące PLAN AKCJI POSZUKIWAWCZO -RATOWNICZYCH NA MORZU (Plan SAR). Dokument ten jest dostosowany do charakteru polskiego SRR. Poza przygotowanym Planem MRCK musi dysponować dostępem informacyjnym do KRAJOWEGO SYSTEMU KOORDYNACJI SŁUŻB RATOWNICZYCH oraz NHZ w celu weryfikacji uzyskanych danych oraz uzupełnienia zasobu informacji o faktycznej sytuacji odnoszącej się do danego wypadku w celu wdrożenia adekwatnych do niej procedur ratowniczych. Istotne elementy informacji to dane nawigacyjne, meteorologicznohydrologiczne i inne zarówno w miejscu wypadku jak i w rejonach stałej dyslokacji jednostek ratowniczych oraz na trasie przejścia,w tym także zdolność do bieżącego pozycjonowania jednostek wykonujących zadania ratownicze oraz innych jednostek pozostających w rejonie, wiedza o alternatywnych siłach ratowniczych systemu państwowego i międzynarodowego. W przypadku prowadzania akcji na akwenie portu i redy akcją może kierować Kapitan Portu lub na jego żądanie odpowiedzialność za akcję przejmuje MRCK. ETAP GOTOWOŚCI. W pierwszym kroku GOTOWOSCI, który wywołany jest jedynie niepotwierdzoną obawą o bezpieczeństwo jednostek pozostających na obszarze SRR z tytułu miedzy innymi ostrzeżenia sztormowego lub ograniczonej dzielności morskiej jednostek zwiększa się mobilność dyżurnych jednostek ratowniczych. Tak więc na tym etapie oczekuje się od NHZ aktualnej oraz prognostycznej informacji o zjawiskach pogodowych oraz nagłych załamaniach pogodowych, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo jednostek nawodnych. ETAP DZIAŁAŃ POCZĄTKOWYCH W drugim kroku organizacyjnym, który nośni nazwę ETAPU DZAŁAŃ POCZĄTKOWYCH zarządzanie akcją ratowniczą wymaga pozyskania przynajmniej minimalnych danych do podjęcia decyzji o zastosowaniu jednej z opcji standardowej procedury postępowania, a następnie działania na rzecz stałego poszerzana danych w celu skorygowania zastosowanej procedury. Wśród weryfikowanych informacji kluczowe znaczenie ma POZYCJA WYPADKU i stopień jej wiarygodności. Gdy pozycja zagrożonej jednostki jest znana po naniesieniu jej na mapę odpowiedzialne za dany obszar ( podobszar ) MRCK jest kompetentne do kierowania tą akcją. 8

9 Metodyka projektowania systemów NHZ - w zakresie metodyki realizacji W wypadku gdy zagrożona jednostka przemieszcza się ( celowo lub pod wpływem dryfu swobodnego) w taki sposób, że wkrótce opuści pierwotny SRR danego MRCK to powinno ono powiadomić kolejne MRCK,do którego zbliża się zagrożona jednostka, nie przerywając koordynacji akcji aż do czasu przejęcia tego zdania przez to kolejne MRCK Gdy pozycja zagrożonej jednostki nie jest znana procedura wyznaczenia odpowiedzialnego MRCK biegnie według. schematu: - MRCK odpowiedzialne za dany obszar w granicach którego leżała ostatnia znana pozycja powinno rozpocząć koordynację akcji ratowniczej; - jeżeli ostatnia zgłoszona pozycja leżała na granicy sąsiednich SRR, to odpowiedzialność za akcję podejmuje to MRCK,do którego zmierzła poszukiwana jednostka; - jeżeli poszukiwana jednostka utraciła łączność lub jej nie posiadała i nie można ustalić nawet przybliżonej pozycji tej jednostki to odpowiedzialność na akcję przejmuje to MRCK na którego obszarze leży docelowy port przeznaczenia tej jednostki. PLANOWANIE POSZUKIWAŃ. Po ustaleniu,które MRCK jest właściwe do kierowania akcją ratowniczą zgodnie z metodyką postępowanie rozpoczyna się proces planistyczny przebiegu akcji ratowniczej. W pierwszej kolejności następuje weryfikacja wiarygodności pozycji podanej przez jednostkę wzywającą pomocy. Ma to miejsce nawet wówczas gdy wydaje się, że podana pozycja jest wysoce wiarygodna. Schemat postępowania jest następujący: -dla wysoce wiarygodnej pozycji następuje jej porównanie z przebiegiem zamierzonej trasy danej jednostki ( informacja pochodząca z systemu NHZ); - w stosunku do informacji o ostatniej znanej pozycji i przy braku wiedzy o czasie zaistnienia wypadku następuje porównanie hipotetycznego dalszego przebiegu trasy jednostki z uwzględnieniem typowych parametrów ruchu danej jednostki ( informacja z systemu NHZ o eksploatacyjnych parametrach ruchu danego typy jednostki); - dla sytuacji opisanej jak powyżej ewentualne uwzględnienie informacji o umiejscowieniu intensywnych zjawisk pogodowych na prognozowanej trasie przejścia i przyjęciu tego rejonu za prawdopodobne położenie poszukiwanej jednostki ( informacja z systemu NHZ ); -dla sytuacji, w której występuje podejrzenie o opuszczeniu jednostki przez załogę i jej przejściu na zbiorowe środki ratunkowe niezbędna jest informacja o parametrach ruchu jednostek ratunkowych oraz dryfu swobodnego tratew ratunkowych. W wyniku tak prowadzonej procedury staje się osiągalne wyznaczenie obszaru wszystkich możliwych pozycji, który ma postać okręgu o promieniu od- 9

10 Maciej Drogosiewicz powiadającym wartości odległości, jaką mogła pokonać poszukiwana jednostka w zakładanym czasie od momentu wypadku. Tak zbudowany obszar ze względu na swój rozmiar podlegać będzie w kolejnym krokom planistycznym redukcji w celu minimalizacji wielkości tego obszaru w oparciu o wariantowe podejście z zastosowaniem aparatu matematycznego, komputerowego wspomagania procesu decyzyjnego oraz prawdopodobnych scenariuszy rozwoju sytuacji związanych z jednostką będącą w niebezpieczeństwie.redukcja wielkości obszaru następuję zawsze w oparciu o nowy element wiedzy o wypadku uzyskany z NHZ i innych źródeł informacji W zależności od posiadanych informacji miejsce zdarzenia może mieć postać pozycji punktowej, linii, obszaru kołowego lub nieregularnego. Informacje jakimi zwykle dysponuje NHZ o charakterze ruchu poszukiwanej jednostki oraz o prawdopodobnym sposobie pozycjonowania mogę być pomocne w wyborze jednego z poniżej opisanych wariantów. Dla wariantu, w którym posiadamy kompletną informację o pozycji i czasie zdarzenia wyznaczenie wartości błędu pozycji nawigacyjnej uzależnione jest od danego typu pozycjonowania przyjmując że średnie błędy odpowiednio wynoszą : GPS-0.1 n mil, radar-1, namiar optyczny ( 3 linie pozycyjne )-1, pozycja astronomiczna -2, radionamiar-4, LORAN C -1, systemu inercyjne -0,5 w ciągu godziny po ostatniej aktualizacji. Jeżeli nie jest znany sposób prowadzania nawigacji na zagrożonej jednostce to średni błąd pozycji dla statków i dużych jednostek pływających wynosi 5 n mil, a dla jednostek małych i łodzi 15 n mil. Jeżeli początkowa pozycja zdarzenia jest pozycją zliczoną to odpowiednio dla statków przyjmujemy średni błąd zliczania jako 5% drogi od ostatniej pozycji, a dla jednostek małych 15% drogi od ostatniej pozycji. Dla wariantu, w którym znany jest czas zdarzenia ale nie jest znana pozycja od NHZ oczekiwana jest pomoc w przesądzeniu czy: - poszukiwana jednostka realizowała standardowy plan rejsu aż do momentu wypadku ; - poszukiwania jednostka była zmuszona do istotnej zmiany kursu i prędkości w stosunku do planowanej trasy w celu ominięcia obszaru napotkanych ciężkich warunków pogodowych ; - poszukiwana jednostka zmieniła trasę rejsy ze względu na prognozowany obszar złych warunków pogodowych; - poszukiwana jednostka zmieniła planowaną trasę rejsu do najbliższego portu schronienia?. Wybór jednego z wyżej wymienionych wariantów ma wpływ na sposób budowy prawdopodobnego obszaru poszukiwao. Dla wariantu, w którym nie znamy zarówno czasu jak i pozycji zdarzenia od NHZ oczekiwana jest pomoc w przesądzeniu czy: - niebezpieczeostwo wystąpiło po ostatnim seansie łączności z zagrożoną jednostką ; 10

11 Metodyka projektowania systemów NHZ - w zakresie metodyki realizacji - jednostka kontynuowała rejs zgodnie z planem a niebezpieczeostwo wystąpiło w nieokreślonym czasie po ostatnim seansie łączności ; - jednostka po ostatnim seansie łączności zmieniła kurs w celu uniknięcia nadchodzącego zagrożenia i byd może zawróciła do portu wyjścia?. Dla wariantu,w którym nastąpiła awaria napędu albo załoga jednostki przeszła na tratwy lub łodzie ratunkowe i obiekty te dryfują swobodnie pod wpływem dynamicznego tła hydrometeorologicznego od NHZ oczekuje się danych o parametrach pogodowych w rejonie wypadku takich jak : wiatr i sumaryczny prąd morski. Dane o wartości dryfu własnego danej jednostki są znane służbie ratowniczej lub też niezbędna jest wiedza o typie jednostki, której dotąd parametry ruchu nie były znane. Proces planowania poszukiwao kooczy się podjęciem decyzji o wyborze najbardziej prawdopodobnego wariantu w stosunku do sytuacji zagrożonej jednostki. PROWADZENIE POSZUKIWAŃ. Prowadzenie poszukiwań jest procesem realizowanym przez MSPR, w którym zmienia się charakter zapotrzebowania na informacje od NHZ i innych systemów w kierunku pozyskiwania bieżących danych sytuacyjnych o rozwoju zjawisk pogodowych, pozycji uczestników poszukiwań. Na podstawie nowych danych następuje korekta uprzednio przyjętych założeń np. w obrębie sposobu realizacji rejsu. Poszukiwania realizowane są w oparciu o : wybrany wzór poszukiwania dostosowany do liczby dostępnych jednostek; podział pierwotnego obszaru na podobszary i wprowadzeniu do nich wskazanych jednostek; ustaleniu zasad korygowania akcji ratowniczej na miejscu. Stosownie do tego oczekuje się od NHZ. w zakresie wyboru wzoru poszukiwania informacji o : warunkach hydrologiczno-meteorologicznych na miejscu akcji; przewidywanym kierunku i prędkości przemieszania się obiektów poszukiwań; temperatury wody i powietrza. Dodatkowo przy współdziałaniu z lotnictwem ratowniczym dane o widzialności poziomej i pionowej, sile wiatru i opadach atmosferycznych. PROWADZENIE AKCJI RATOWNICZEJ. Po zlokalizowaniu poszukiwanych obiektów rozpoczyna się etap bezpośredniego udzielania pomocy rozbitkom. Na tym etapie oczekuje się od NHZ ak- 11

12 Maciej Drogosiewicz tualnej i przewidywanej prognozy warunków hydrologiczno-meteorologicznych,w tym zwłaszcza stanu morza, siły wiatru, widzialności, temperatury wody i powietrza oraz ewentualnych zagrożeniach dla ratowników z tytułu ewentualnego gwałtownego załamania się pogody W przypadku prowadzenia akcji ratowniczej w stosunku do załogi znajdującej się na statku istotne jest uprzednie o przewożonych niebezpiecznych materiałach. W przypadku decyzji o osadzeniu jednostki na mieliźnie przydatne są informacje o dogodnym miejscu i rodzaju dna morskiego w rejonie osadzania jednostki. W przypadku prowadzenia akcji ratowniczej w stosunku do zamierzającej wodować załogi samolotu przydatne jest dostarczenie informacji załodze samolotu danych o długości fali, jej wysokości, odległości pomiędzy grzbietami oraz kierunku rozchodzenie się falowania. Powyższe dane uzyskujemy z NHZ. ZAKOŃCZENIE AKCJI RATOWNICZEJ. Zakończanie akcji ratowniczej może mieć charakter pozytywny czyli działania doprowadziły do uratowania zagrożonych ludzi, lub negatywny. W wariacie pozytywnym MRCK ogłasza zakończenie aktywnej akcji ratowniczej i powrót użytych w akcji sił ratowniczych do miejsc stałej dyslokacji w celu odtworzenia gotowości do ponownego wyjścia w morze. Kapitanowie jednostek cywilnych uczestniczący w akcji po złożeniu do MRCK informacji o liczbie uratowanych osób ich stanie zdrowia i najbliższym porcie zawinięcia powracają do realizacji własnego planu rejsu W wariancie negatywnym, w którym nieudało się odnaleźć poszukiwanych rozbitków sytuacja wymaga ponownego przeanalizowania przyjętych do kalkulacji danych o wypadku w tym także danych hydrologicznometeorologicznych włącznie z temperaturą wody i powietrza w domniemanym miejscu wypadku. Temperatura wody daje podstawę do oceny czasu przetrwania rozbitków w morzu. Sposoby postępowanie dla wariantu negatywnego wymagają od NHZ wykorzystania zaawansowanych systemów prognostycznych w odniesieniu do sytuacji prądowej i pogodowej w celu ponownego przeszukania nowych akwenów albo dla osiągnięcia pewności że dalsza akcja ratownicza jest niecelowa. Na wszystkich etapach akcji ratowniczej zintegrowane systemy doradcze poprzez dostarczanie danych brakujących danych dają możliwość podejmowania decyzji optymalnych dla danego typu zagrożenia życia ludzi BIBLIOGRAFIA [1] Instrukcja o Wojskowym Ratownictwie Morskim, DMW, Gdynia

13 Metodyka projektowania systemów NHZ - w zakresie metodyki realizacji [2] IAMSAR Manul.Inernational Aeronautical And Maritime Search And Rescue Manual.Volume I, II,III.IMO/ICAO, LOndyn Montreal,2002 [3] Konwencja o Ochronie Środowiska Morskiego Morza Bałtyckiego, Helsinki 1992 HELCOM (Dz.U ) [4] Międzynarodowa Konwencja o Poszukiwaniach i Ratownictwie Morskim, Hamburg SAR. (Dz.U ) [5] Międzynarodowa Konwencja o Zapobieganiu Zanieczyszczeniom Przez Statki, Londyn 1973 MARPOL. (Dz.U ) [6] Międzynarodowy lotniczy i morski poradnik poszukiwania i ratownictwa, Tom III Trademar 2001 [7] Poszukiwanie i Ratownictwo. Instrukcja Sprzymierzonych ATP-10(D),DMW Gdynia [8] Plan Akcji Poszukiwawczo Ratowniczych Na Morzu. Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne, Gdynia 2009 [9] Ustawa o bezpieczeństwie morskim ( Dz.U ) Recenzent: dr inż. Zdzisław Kopacz 13

14 F O R U M N A W I G A C J I W I O S N A Maciej Drogosiewicz AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ Podsystem nawigacyjno- hydrograficznego zabezpieczenia zadań ratownictwa zdrowia i życia w polskim rejonie odpowiedzialności SAR 1. PODSTAWA PRAWNA FUNKCJONOWANIA PODMIOTÓW RATOWNICZYCH Polskie podmioty ratownicze funkcjonują w oparciu o ustawodawstwo konwencyjne jak i krajowe. Zapewnienie działań mających na celu ratowanie życia ludzi na morzu wynika z ratyfikowanej przez Sejm Międzynarodowej Konwencji O Poszukiwaniu i Ratowanie Morskim ( Konwencja SAR)[4], a w zakresie ochrony środowiska morskiego Konwencji o zapobieganiu zanieczyszczenia morza przez statki (MARPOL)[5] oraz Konwencji o ochronie środowiska morskiego Morza Bałtyckiego (HELCOM)[3] i stosownie do tego Ustawy o bezpieczeństwie morskim. Ustawa o bezpieczeństwie morskim z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U ) nakłada na Morską Służbę Ratowniczą [9] zadanie poszukiwania i ratowania każdej osoby znajdującej się w niebezpieczeństwie na morzu, bez względu na okoliczności, w jakich znalazła się ona w niebezpieczeństwie. Służba SAR wykonuje także zadanie związanie ze zwalczeniem zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu.w pierwszym zadaniu dotychczasowa długoletnia praktyka morska pokazuje że zwykle chodzi tu o osoby zatrudnione na statkach, załogi jachtów, osoby uprawiające sporty wodne lub załogi i pasażerów samolotów wodujących przymusowo na morzu. W drugim zadaniu zanieczyszczenie środowiska morskiego może mieć charakter katastrofalny związany z np. pęknięciem kadłuba tankowca i wylewem masowym przewożonego ładunku płynnego lub zanieczyszczeniem typu eksploatacyjnego o pochodzeniu zarówno ze statku jak i z lądu. Odrębną specyfikę stanowią niektóre wypadki w Marynarce Wojennej co zostanie opisane w dalszej kolejności. 14

15 Podsystem nawigacyjno- hydrograficznego zabezpieczenia zadań ratownictwa 1.1 CHARAKTERYSTYKA ZABEZPIECZENIA NAWIGACYJNEGO ZADAŃ RATOWANIA ROZBITKÓW Udzielenie pomocy, niezależnie od jej charakteru, wymaga użycia jednostek ratowniczych, które otrzymując zadanie ratownicze, muszą osiągnąć wskazaną w zadaniu pozycję, niejednokrotnie przeszukać wskazany rejon, udzielić stosownej pomocy po czym przekazać uratowanie osoby w zależności od ich stanu zdrowia służbom medycznym. W całym procesie akcji ratowniczej mamy do czynienia z istotną informacją o pozycji nawigacyjnej i to w różnym aspekcie. Dla realizacji pierwszego z wymienionych zadania po raz pierwszy dane o pozycji nawigacyjnej występują w komunikacie o niebezpieczeństwie nadawanym zwykle przez załogę statku. Następnie po zweryfikowaniu wiarygodności podanej pozycji wyznaczone jednostki ratownicze wymagają zabezpieczenia nawigacyjnego pozwalającego zarówno na osiągniecie wskazanej pozycji jak i na przeszukanie rejonu w wypadku trudności w odnalezieniu wzywających pomocy ludzi. Szczególnie etap poszukiwawczy akcji ratowniczej zakłada manewrowanie jednostek ratowniczych na wyznaczonym obszarze zwykle kursami równoległymi ze znaczną dokładnością tak aby nie powstawały tzw. przepusty na przeszukanej trasie. Po odnalezieniu rozbitków w ostatnim etapie akcji ratowniczej następuję powrót jednostek ratowniczych do miejsc stałej dyslokacji lub jak w wypadku śmigłowców ratowniczych ( wariantowo) dostarczenie rozbitków na lądowiska przyszpitalne. Ogólnie opisane etapy akcji ratowniczej w aspekcie zabezpieczania nawigacyjnego wymagają dalszego rozwinięcia. Zadanie związane z weryfikacją wiarygodności wskazanej w komunikacie o niebezpieczeństwie pozycji nawigacyjnej, poza sytuacją uzyskania pozycji w trybie pracy systemu Cospas- Sarsat, wymaga możliwości wykonania radionamiaru na nadającą komunikaty radiostację UKF lub zlokalizowania wzywającej pomocy jednostki systemem obserwacji radiolokacyjnej. Zdarza się że pozycję nawigacyjną wypadku weryfikuje się metodami pośrednimi np. wykorzystując informacje o trasie żeglugowej danej jednostki albo też w oparciu o tzw. PLAN- SAR jednostek utrzymujących żeglugę regularną jak to ma miejsce w przypadku promów. Po uzyskaniu wiarygodnej pozycji na etapie przejścia (lub przelotu) morzem wymagana jest dostępność do różnorodnych systemów zapewniających bieżące pozycjonowanie nawigacyjne z dokładnością określoną wytycznymi IMO oraz przekazywanie aktualnej informacji o pozycji innych uczestników akcji ratowniczej. Ma to istotne znaczenie dla ewentualnego współdziałania na dalszych etapach akcji. Zadanie poszukiwania obszarowego, które zwykle pojawia się gdy załoga statku zmuszona jest do opuszczenia macierzystej jednostki pływającej i przejścia 15

16 Maciej Drogosiewicz na zbiorowe środki ratunkowe wykonywane jest najczęściej na kursach równoległych gdzie danymi wejściowymi dla wyznaczenia odstępu pomiędzy trasami są widzialność i typ poszukiwanego obiektu, wymaga zapewnienia dokładności pozycji rzędu 0,5 kabla. Zadanie to łączy się także ze wskazywaniem pozycji geograficznej samego obszaru podlegającego przeszukaniu gdzie część z metod dla wyznaczenia granic obszaru wykorzystuje oznakowanie nawigacyjne linii brzegowej. Dotyczy to akcji ratowniczych przebiegających w pobliżu brzegu. Na tym etapie akcji ratowniczej zgodnie z zaleceniami Konwencji SAR dąży się do wykorzystania wszystkich dostępnych jednostek pływających oraz statków powietrznych,które mogę wykorzystywać dla określenia swojej własnej pozycji nawigacyjnej różne systemy pozycjonowania jednakże powinny one być zdolne do współdziałania na rzecz jednego zadania tzn efektywnego przeszuka wspólnego rejonu i udzielenia pomocy ratowniczej. Jednostką koordynującą zwykle będzie Kierownik Akcji (OSC) lub MRCC. Aby mógł on wykonać to zadanie niezbędny jest stały dostęp do informacji o bieżącej pozycji wszystkich jednostek biorących udział w akcji ratowniczej. Po skutecznym udzieleniu pomocy ludziom znajdującym się w niebezpieczeństwie, w zależności od ich stanu zdrowia pojawia się zadanie albo wezwania pomocy medycznej na pokłady jednostek ratowniczych w postaci desantu lekarzy z helikopterów ratowniczych, albo też ewakuacji drogą powietrzną rozbitków w rejon lądowisk przyszpitalnych. Zadanie tego rodzaju wymaga wskazania pilotom helikopterów miejsca pozycji jednostki ratowniczej metodą namiaru i odległości od latarni morskiej jako jeden z możliwych i wygodnych wariantów. Końcowym etapem akcji ratowniczej jest po jej zamknięciu powrót jednostek ratowniczych do miejsc stałej dyslokacji. Opisane powyżej typowe zadanie ratowania życia niejednokrotnie realizowane jest w wariancie RATOWANIA ŻYCIA. Załoga jednostki pływającej wzywająca pomocy medycznej do konkretnej osoby dysponuje zwykle pewną pozycją nawigacyjną i utrzymuje regularną korespondencję radiową z MRCC. W takim przypadku zadaniem NHZ jest zapewnienie trwałego dostępu do danych umożliwiających pozycjonowanie jednostce ratowniczej nawodnej lub lotniczej a także danych pogodowych panujących w rejonie jednostki wzywającej pomocy. Warunki pogodowe mają istotny wpływ na sposób ewakuacji chorej osoby z pokładu jednostki. Z kolei jeżeli ewakuacji dokonuje helikopter ratowniczy to pilot,po ocenie stanu zdrowia podjętej osoby przez ratownika pokładowego lub lekarza i decyzji o konieczności transportowania go do szpitala, powinien dysponować informacją o warunkach pogodowych panujących w rejonie lądowiska szpitalnego lub wariantowo innego lądowiska. 16

17 Podsystem nawigacyjno- hydrograficznego zabezpieczenia zadań ratownictwa 1.2 CHARAKTERYSTYKA ZABEZPIECZENIA RATOWNICZEGO DLA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA MORSKIEGO Zwalczanie zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem morza dotyczy głównie sytuacji rozlania substancji ropopochodnych ze statku gdzie poza danymi o pozycji zdarzenia, wymagana jest informacja o oddziaływaniu hydrometeorologicznym na rozlaną substancję. Czynniki te mogę aktywnie zmieniać parametry ruchu rozlewu w związku z określonym kierunkiem wiatru i prądów morskich w stosunku do linii brzegowej. Zdolność do prognozowania zmian co do kierunku i prędkości rozlewu pozwala zastosować właściwą taktyką zwalczania zanieczyszczenia. Szczególnie sytuacja, w której czynniki dynamicznego tła hydrologicznego powodują przemieszczanie się rozlewu w kierunku brzegu wymaga oszacowania czasu dotarcia rozlewu do niego w celu uprzedzenia o tym fakcie Jednostek Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dla dalszej neutralizacji zanieczyszczenia. Jednym z podstawowych zadań podczas transformacji informacji nawigacyjnej jest dostęp do wiarygodnych operacyjnych prognoz morskich (wiatry, prądy, falowanie, temperatura). Zgodnie z zaleceniami nr12/6 HELCOM-u, każde z państw stron konwencji powinno udostępnić służbom ratowniczym dostęp do tych prognoz. Dotychczasowe wysiłki państw basenu morza Bałtyckiego doprowadziły do opracowania w ramach programu HIROMB operacyjnego, trójwymiarowego modelu prognozowania, który aktualnie jest liczony w siatce 1 n mile. Dla weryfikacji sytuacji związanej z przemieszczaniem się rozlewu wymagane jest zastosowanie bezpośredniej łączności cyfrowej z samolotem zdolnym do wykonywania optycznych i radarowych zdjęć rozlewu a także urządzeń mikrofalowych do określania grubości plamy rozlewu. Informacja nawigacyjna w tego typu zadaniu ma tu podwójny charakter. Po pierwsze dotyczy ona pozycji przemieszczającej się plamy rozlewu, po drugie powinna zabezpieczyć pozycjonowanie w stosunku do niej,jednostek nawodnych i lotniczych dla samolotów monitorujących rozwój sytuacji jak i zwalczających rozlew spryskiwaczami lotniczymi. 1.3 CHARAKTERYSTYKA ZABEZPIECZENIA NAWIGACYJNEGO WYBRANYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH W MARYNARCE WOJENNEJ Ratownictwo Wojskowe Marynarki Wojennej jako takie jest rodzajem zabezpieczenia sił morskich w okresie wojny w ramach operacji morskich i działań systematycznych. Podsystem NHZ dla zadań ratowania zdrowia i życia ( wykorzystujący utajniony system dowodzenia) ogólnie oparty jest na podobnych przesłankach jak to ma miejsce w stosunku do cywilnej służby ratowniczej okresu pokoju jednak niektóre z zadań są specyficzne tylko dla wypadkowości w Marynarce Wojennej. Dotyczy to w szczególności wypadkowości lotniczej nad morzem 17

18 Maciej Drogosiewicz oraz udzielania pomocy załogom okrętów podwodnych zarówno w powierzchniowym jak i głębokowodnym zdarzeniu WYMAGANIA NHZ DLA ZADANIA RATOWANIA ŻYCIA KATAPULTUJĄCYCH SIĘ ZAŁÓG SAMOLOTÓW. Bezpieczne wykonanie zadania przez ratownicze statki powietrzne wymaga posiadania przez dowódcę załogi i nawigatora pokładowego pełnej informacji na temat historii oraz aktualnych warunków pogodowych panujących w miejscu bazowania, na trasie przelotu oraz docelowym rejonie prowadzenia akcji ratowniczej. Ponadto nawigator pokładowy musi dysponować wiarygodnymi danymi nawigacyjnymi dotyczącymi pozycjonowania jednostki własnej oraz obiektu poszukiwań. Dane te są szczególnie istotne podczas procesu planowania akcji ratowniczej, określenia najbardziej prawdopodobnej pozycji znajdowania się obiektu poszukiwań, wyboru środków SAR oraz selekcji metod i sposobów poszukiwań. Jeżeli do katapultowania załogi samolotu doszło na stosunkowo malej wysokości dalsze wyznaczanie pozycji odniesienia ma podobny charakter jak dla obiektów powierzchniowych czyli prowadzone są kalkulacje wyznaczania wartości znosu całkowitego obiektu poszukiwań za dany czas martwy. Proces kalkulacji powinien być prowadzony z dokładnością rzędu 5 km. co pozwala na wyprowadzenie ratowniczego statku powietrznego na kurs końcowy gdzie dalsze wskazania będą uzyskiwanie z radiowych urządzeń namiarowych pokazujących namiar na radiostację indywidualną rozbitka lotniczego. Jeżeli natomiast dla lokalizacji obiektu poszukiwań wykorzystywanie będą kamery termowizyjne ( kamery typu ULTRA-4000)[2] to dokładność osiągnięcia pozycji końcowej w zależności od charakteru obiektu poszukiwań powinna zawierać się w granicach 1,5km- 2,5km.( dla H=250m). W wypadku gdy statek powietrzny został opuszczony przez załogę na znacznej wysokości, lub gdy doszło przed opuszczeniem statku, do lotu ślizgowego ( awaria silnika) to do kalkulacji typowych dla wypadków powierzchniowych należy doliczyć odpowiednio wartość zniesienia liniowego opadającego na spadochronie pilota ( znos skoczka spadochronowego) lub znos powietrzny w trakcie ślizgu samolotu ( zasięg szybowania) lub też wartość jedną i drugą stosownie do okoliczności wypadku lotniczego. Dla tego typu kalkulacji wymagane są dane pogodowe zawierające diagramy aerologiczne parametrów głównie wiatrowych od wysokości katapultowania się do poziomu Ziemi. 18

19 Podsystem nawigacyjno- hydrograficznego zabezpieczenia zadań ratownictwa WYMAGANIA NHZ DLA ZADANIA RATOWANIA ŻYCIA ZAŁÓG OKRĘTÓW PODWODNYCH (OP). Wypadek OP może polegad na utracie możliwości wynurzenia się z toni wodnej lub też wypadek ma charakter powierzchniowy a opuszczająca tonący OP załoga jest zagrożona z uwagi na brak możliwości wykorzystania zbiorowych środków ratunkowych.. Jeżeli OP nie wskaże swojej pozycji na falach radiowych w trybie automatycznym przy użyciu boi ratunkowej lub w inny dostępny mu sposób powstaje sytuacja konieczności stosukowo szybkiego zaplanowania akcji ratowniczo-poszukiwawczej gdzie elementy danych NHZ będą jednym z komponentów tego procesu. Na bazie danych o trasie przejścia OP lub pozycji Ruchomych Stref Bezpieczeostwa jakimi dysponuje zazwyczaj Dowództwo Operacyjne określa się w sposób przybliżony prawdopodobny obszar, w którym może znajdowad się OP. Zazwyczaj jest to obszar ograniczony liniami 20 n mile przed pozycją skalkulowaną dla OP i 30 n mile za tą pozycją oraz dwoma linami położonymi po jej obu stronach w odległości 5 n mile. Wymagania NHZ są tu zróżnicowane w zależności od potrzeb operacyjnych. Mianowicie planowanie akcji ratowniczej wykorzystujące metodę mini max, wyróżnia się następujące warianty : -znany jest obszar na którym operował OP oraz kursy i prędkości, pozycja zanurzenia lecz nie znamy tych parametrów po zanurzeniu; -znamy pozycję zanurzenia OP oraz kursy i prędkości z jakimi powinien manewrowad; -dane jest położenie OP na podstawie wskazao boi ratowniczej lub rozlewu ropy. W obu pierwszych wariantach zadaniem zabezpieczenia NHZ jest skalkulowanie wartości błędu jaki mógł uczynid OP podczas określania swojej pozycji oraz wartości błędów wprowadzonych przez jednostki prowadzące poszukiwania. Procedura postępowania jest tu opisana w Instrukcji Sprzymierzonych ATP-10 (D)[7],oraz ATP-57[8]. Trzeci wariant jest stosunkowo prosty bo wykorzystuje wartośd błędu systemu lokalizującego nadającą sygnały radiowe pławę. Poza wysiłkiem zmierzającym do zlokalizowania położenia OP równolegle zabezpieczenie NHZ musi uwzględniad próbę opuszczenia uszkodzonego OP przez załogę w indywidualnych aparatach ucieczkowych co po początkowym okresie powolnego osiągania przez ludzi powierzchni morza zapoczątkuje dryf swobodny tych rozbitków po jej osiągnięciu. Dotychczasowa praktyka wskazuje że ze względy na to iż możemy nie znad godziny katastrofy oraz podjęcia decyzji o opuszczeniu OP należy założyd,że możliwe jest by rozbitkowie wypływali na powierzchnię do czasu rozpoczęcia akcji ratowniczej oraz w trakcie jej trwania. Zwykle czas rozpoczęcia poszukiwao następuje po około 3 godzinach po ogłoszonym alarmie ratowania OP.Zatem kalkulacje znosu rozbitków pochodzących z OP muszą hipotetycznie zmierzad do wyznaczenia obszaru poszukiwao zarówno samego OP jak i załogi. Dla powierzchniowego wypadku OP wysiłek NHZ powinien byd skoncentrowany, nie tyle na ustaleniu pozycji nawigacyjnej samego OP,co na dostarczeniu danych do 19

20 Maciej Drogosiewicz pozycjonowania licznych i różnorodnych sił ratowniczych biorących udział w akcji ratowniczej gdzie docelowo system powinien zapewnid ewakuację około 100 rozbitków w stosunkowo krótkim czasie. W akcji planuje się użyd następujące siły ratownicze: - samoloty patrolowo-ratownicze; - śmigłowce ratownicze; - statki ratownicze; -łodzie ratownicze t.rib wyposażone w urządzenia nawigacyjne; -łodzie ratownicze t.rib bez wyposażenia nawigacyjnego. Wymienione siły ratownicze szczególnie w początkowej fazie akcji ratowniczej zmuszone są operowad na stosunkowo niewielkim obszarze wokół OP i wymagają ( samoloty i śmigłowce ratownicze) zapewnienia separacji poziomej ( i pionowej) dla zachowania bezpieczeostwa lotu. W drugiej fazie akcji ratowniczej następuje realizowane głównie przez jednostki t. RIB, które podjęły rozbitków z wody, rozśrodkowanie umożliwiające ewakuację rozbitków przez śmigłowce ratownicze i statki podchodzące do rejonu sposobem potokowym. Kierujący operacją ratowniczą odzyskana załogi OP powinien dysponowad Bierzą informacją o pozycji poszczególnych sił ratowniczych dla zapewnienia bezpieczeostwa i efektywnego współdziałania. 2. WYPOSAŻENIE SIŁ RATOWNICZYCH W URZĄDZENIA NAWIGACYJNE. 2.1 WYPOSAŻENIE SIŁ RATOWNICZYCH MORSKIEJ SŁUŻBY RATOWNICZEJ MORSKI RATOWNICZY STATEK SAR-1500 Morski ratowniczy statek SAR-1500 jest podstawową jednostką operacyjną MSPR. Dane techniczne : dł.14,5m.x szer.4,2m.x zan.0,9m., prędkośd 30w. Zasięg 80 n mile przy prędkości 28w. Skład : Bryza, Cyklon, Huragan, Monsun, Szkwał, Tajfun, Wiatr. Wyposażenie nawigacyjne obejmuje: -radionamiernik; -radar; -odbiornik DGPS; -echosonda; -navtex; -rejestrator parametrów ruchu. Ponadto statek jest wyposażony w zintegrowany system nawigacji oparty na radarze, ploterze map nawigacyjnych,logu, odbiorniku DGPS, radionamierniku i autopilocie zapewniających pełną automatyzację nawigacji Morski wielozadaniowy statek ratowniczym/s Kapitan Point 20

KONCEPCJA BAZY DANYCH NAWIGACYJNO-HYDROGRAFICZNEGO ZABEZPIECZENIA (NHZ) NA POLSKICH OBSZARACH MORSKICH

KONCEPCJA BAZY DANYCH NAWIGACYJNO-HYDROGRAFICZNEGO ZABEZPIECZENIA (NHZ) NA POLSKICH OBSZARACH MORSKICH ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LII NR 3 (186) 2011 Czesł aw Dyrcz Akademia Marynarki Wojennej KONCEPCJA BAZY NAWIGACYJNO-HYDROGRAFICZNEGO ZABEZPIECZENIA (NHZ) NA POLSKICH OBSZARACH MORSKICH

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka środków technicznych SAR

Charakterystyka środków technicznych SAR Charakterystyka środków technicznych SAR Środki techniczne SAR, podział ogólny: Brzegowe Stacje Ratownicze (BSR); Jednostki pływające; Jednostki powietrzne; Centra koordynacji; Brzegowe Stacje Ratownicze

Bardziej szczegółowo

lp tematy pracy promotor dyplomant data otrzymania tematu uwagi ZAKŁAD URZĄDZEŃ NAWIGACYJNYCH

lp tematy pracy promotor dyplomant data otrzymania tematu uwagi ZAKŁAD URZĄDZEŃ NAWIGACYJNYCH Tematy prac dyplomowych inżynierskich dla studentów niestacjonarnych prowadzone przez nauczycieli akademickich Instytutu Inżynierii Ruchu Morskiego na rok akademicki 2008/2009 lp tematy pracy promotor

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 marca 2015 r. Poz. 358 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1412 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1412 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1412 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie Narodowego

Bardziej szczegółowo

System Automatycznej Identyfikacji. Automatic Identification System (AIS)

System Automatycznej Identyfikacji. Automatic Identification System (AIS) System Automatycznej Identyfikacji Automatic Identification System (AIS) - 2 - Systemy GIS wywodzą się z baz danych umożliwiających generację mapy numerycznej i bez względu na zastosowaną skalę mapy wykonują

Bardziej szczegółowo

HARCERSKI OŚRODEK MORSKI PUCK ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO. 3. Wiadomości o jachtach motorowych i motorowo-żaglowych. Duże jachty motorowe.

HARCERSKI OŚRODEK MORSKI PUCK ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO. 3. Wiadomości o jachtach motorowych i motorowo-żaglowych. Duże jachty motorowe. HARCERSKI OŚRODEK MORSKI PUCK ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO Program szkolenia Program szkolenia Wykaz przedmiotów: 1. Wiadomości ogólne. 2. Przepisy. 3. Wiadomości o jachtach motorowych i motorowo-żaglowych.

Bardziej szczegółowo

Mobilny system dowodzenia, obserwacji, rozpoznania i łączności

Mobilny system dowodzenia, obserwacji, rozpoznania i łączności 1.30 1.71 Projekt rozwojowy nr O R00 0008 11 finansowany przez NCBiR pt.: Mobilny system dowodzenia, obserwacji, rozpoznania i łączności 23.11.2012, Gdańsk Informacje podstawowe XI konkurs na finansowanie

Bardziej szczegółowo

Organizacja Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa w Polsce i na świecie

Organizacja Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa w Polsce i na świecie Organizacja Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa w Polsce i na świecie Wykład 1 RATOWNICTWO RATOWNICTWO POSUKIWANIE I RATOWANIE MIENIA RATOWANIE ŻYCIA SAR SALVAGE Search and Rescue RATOWANIE I OCHRONA

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE NAWIGACYJNO-HYDROGRAFICZNE OCHRONY OBSZARÓW MORSKICH PRZED ZANIECZYSZCZENIAMI

ZABEZPIECZENIE NAWIGACYJNO-HYDROGRAFICZNE OCHRONY OBSZARÓW MORSKICH PRZED ZANIECZYSZCZENIAMI ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LII NR 1 (184) 2011 Krzysztof Czaplewski Akademia Marynarki Wojennej Henryk Nitner Biuro Hydrograficzne MW RP ZABEZPIECZENIE NAWIGACYJNO-HYDROGRAFICZNE OCHRONY

Bardziej szczegółowo

System AIS. Paweł Zalewski Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Akademia Morska w Szczecinie

System AIS. Paweł Zalewski Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Akademia Morska w Szczecinie System AIS Paweł Zalewski Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Akademia Morska w Szczecinie - 2 - Treść prezentacji: AIS AIS i ECDIS AIS i VTS AIS i HELCOM Podsumowanie komentarz - 3 - System AIS (system

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 MINIMALNY ZESTAW URZĄDZEŃ NAWIGACYJNYCH, RADIOWYCH, ŚRODKÓW SYGNAŁOWYCH, WYDAWNICTW I PODRĘCZNIKÓW ORAZ PRZYBORÓW NAWIGACYJNYCH

Załącznik nr 2 MINIMALNY ZESTAW URZĄDZEŃ NAWIGACYJNYCH, RADIOWYCH, ŚRODKÓW SYGNAŁOWYCH, WYDAWNICTW I PODRĘCZNIKÓW ORAZ PRZYBORÓW NAWIGACYJNYCH Załącznik nr 2 MINIMALNY ZESTAW URZĄDZEŃ NAWIGACYJNYCH, RADIOWYCH, ŚRODKÓW SYGNAŁOWYCH, WYDAWNICTW I PODRĘCZNIKÓW ORAZ PRZYBORÓW NAWIGACYJNYCH I. Postanowienia ogólne 1. Dodatkowe urządzenia nawigacyjne

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WYMIANY INFORMACJI BEZPIECZEŃSTWA ŻEGLUGI (SWIBŻ)

SYSTEM WYMIANY INFORMACJI BEZPIECZEŃSTWA ŻEGLUGI (SWIBŻ) SYSTEM WYMIANY INFORMACJI BEZPIECZEŃSTWA ŻEGLUGI (SWIBŻ) System Wymiany Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi (SWIBŻ) wraz z infrastrukturą teleinformatyczną, jest jednym z projektów współfinansowanych przez

Bardziej szczegółowo

Sposób współpracy jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z jednostkami współpracującymi z systemem

Sposób współpracy jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z jednostkami współpracującymi z systemem Strona 1. Cel... 2 2. Zakres stosowania... 2 3. Odpowiedzialność... 2 4. Definicje... 2 5. Opis postępowania... 5 5.1. Działania na miejscu zdarzenia... 5 5.2. Działania na miejscu zdarzenia jednostek

Bardziej szczegółowo

LOTNICZY MONITORING W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA MORSKIEGO OBSZARÓW MORSKICH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

LOTNICZY MONITORING W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA MORSKIEGO OBSZARÓW MORSKICH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Górnictwo i Geoinżynieria Rok 35 Zeszyt 4/1 2011 Daniel Duda*, Andrzej Królikowski* LOTNICZY MONITORING W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA MORSKIEGO OBSZARÓW MORSKICH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1. Ekosystem

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik nawigator morski 314[01]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik nawigator morski 314[01]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 13 Strona 2 z 13 Strona 3 z 13 Strona 4 z 13 Strona 5 z 13 Strona 6 z 13 Zdający egzamin w zawodzie technik nawigator morski wykonywali zadanie praktyczne wynikające ze standardu wymagań o treści

Bardziej szczegółowo

COORDINATION OF SAR OPERATIONS IN THE BALTIC SEA

COORDINATION OF SAR OPERATIONS IN THE BALTIC SEA ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2012 Seria: TRANSPORT z. 75 Nr kol. 1863 Adam WOLSKI 1 KOORDYNACJA AKCJI POSZUKIWAWCZYCH I RATOWNICZYCH NA BAŁTYKU Streszczenie. W artykule przedstawiono zasady koordynacji

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 96 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 7 stycznia 2013 r.

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 96 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 7 stycznia 2013 r. Dziennik Ustaw Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 96 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości

Bardziej szczegółowo

Pozycja prawna kapitana cz. 1. zwierzchnictwa występujących w działalności gospodarczej. Wynika to ze specyfiki

Pozycja prawna kapitana cz. 1. zwierzchnictwa występujących w działalności gospodarczej. Wynika to ze specyfiki Piotr Radwański Kapitan jako kierownik statku morskiego Sytuacja prawna kapitana statku morskiego wyróżnia się na tle innych form zwierzchnictwa występujących w działalności gospodarczej. Wynika to ze

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY WYPOCZYNEK POD ŻAGLAMI szkolenia, rejsy, obozy żeglarskie

AKTYWNY WYPOCZYNEK POD ŻAGLAMI szkolenia, rejsy, obozy żeglarskie AKTYWNY WYPOCZYNEK POD ŻAGLAMI szkolenia, rejsy, obozy żeglarskie www.jachty.org Podczas kursu przekażemy Państwu wiedzę i umiejętności zawarte w niżej prezentowanym programie szkolenia PZŻ. PROGRAM SZKOLENIA

Bardziej szczegółowo

Jachtowy Sternik Morski

Jachtowy Sternik Morski Jachtowy Sternik Morski Polski Związek Żeglarski Zakres wiedzy i umiejętności obejmujących szkolenie na patent Jachtowego Sternika Morskiego Wiedza teoretyczna 1. Przepisy 1.1. Międzynarodowe Przepisy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 27/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 27/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 października 2013 r. Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Warszawa, dnia 31 października 2013 r. Poz. 280 ZARZĄDZENIE Nr 27/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 października 2013 r. w sprawie organizacji i szczegółowych zasad

Bardziej szczegółowo

1. Typ projektów (A): transport morski: 1.1 Dodatkowe kryteria formalne dla wszystkich typów projektów (A):

1. Typ projektów (A): transport morski: 1.1 Dodatkowe kryteria formalne dla wszystkich typów projektów (A): Załącznik do Uchwały nr 25/2015 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 2020 z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów dla wybranych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia.. 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia.. 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia.. 2012 r. w sprawie planu udzielania schronienia statkom potrzebującym pomocy na polskich obszarach morskich 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

osobom poszkodowanym. W ramach Na wspólnej fali zrealizowano sześć epizodów. Pierwszy z epizodów zakładał odbicie zakładników z rąk przestępców.

osobom poszkodowanym. W ramach Na wspólnej fali zrealizowano sześć epizodów. Pierwszy z epizodów zakładał odbicie zakładników z rąk przestępców. szkolenia Anna NIWCZYK Na pokładzie statku hydrograficznego S/V Zodiak doszło do aktu przemocy o charakterze terrorystycznym. Uzbrojeni przestępcy, należący do międzynarodowej grupy handlującej bronią

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system wizualizacji parametrów nawigacyjnych w PNDS

Zintegrowany system wizualizacji parametrów nawigacyjnych w PNDS dr inż. kpt. ż.w. Andrzej Bąk Zintegrowany system wizualizacji parametrów nawigacyjnych w PNDS słowa kluczowe: PNDS, ENC, ECS, wizualizacja, sensory laserowe Artykuł opisuje sposób realizacji procesu wizualizacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie: organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO oraz systemu wykrywania

Bardziej szczegółowo

Marek Długosz. SAR w służbie ratowniczej żeglarzy morskich

Marek Długosz. SAR w służbie ratowniczej żeglarzy morskich Marek Długosz SAR w służbie ratowniczej żeglarzy morskich I MORSKA SŁUŻBA POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA INFORMACJE OGÓLNE MORSKA SŁUŻBA POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA JEST PAŃSTWOWĄ JEDNOSTKĄ BUDZETOWĄ PODLEGŁĄ

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki w sprawie uprawiania turystyki wodnej z dnia 9 kwietnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 460) 1. 2. 3. 4. 5.

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki w sprawie uprawiania turystyki wodnej z dnia 9 kwietnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 460) 1. 2. 3. 4. 5. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki w sprawie uprawiania turystyki wodnej z dnia 9 kwietnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 460) Na podstawie art. 37a ust. 15 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze

Bardziej szczegółowo

Temat pracy dyplomowej Promotor Dyplomant CENTRUM INŻYNIERII RUCHU MORSKIEGO. prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Stanisław Gucma.

Temat pracy dyplomowej Promotor Dyplomant CENTRUM INŻYNIERII RUCHU MORSKIEGO. prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Stanisław Gucma. kierunek: Nawigacja, : Transport morski, w roku akademickim 2012/2013, Temat dyplomowej Promotor Dyplomant otrzymania 1. Nawigacja / TM 2. Nawigacja / TM dokładności pozycji statku określonej przy wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

W Y T Y C Z N E. Do weryfikacji z uprawnień zawodowych morskich i śródlądowych na stopnie motorowodne. Opracowano w oparciu o :

W Y T Y C Z N E. Do weryfikacji z uprawnień zawodowych morskich i śródlądowych na stopnie motorowodne. Opracowano w oparciu o : W Y T Y C Z N E Do weryfikacji z uprawnień zawodowych morskich i śródlądowych na stopnie motorowodne. Opracowano w oparciu o : 1. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej

Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej gen. bryg. dr inż. pil. Tadeusz Mikutel Szef Sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych Poznań, 26 sierpnia 2016r. Plan prezentacji Wprowadzenie; Definicje;

Bardziej szczegółowo

Grażyna T. Adamczyk Kotarska Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej WPROWADZENIE SYSTEMU AIS JAKO EFEKTYWNEGO ŹRÓDŁA INFORMACJI NAWIGACYJNEJ

Grażyna T. Adamczyk Kotarska Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej WPROWADZENIE SYSTEMU AIS JAKO EFEKTYWNEGO ŹRÓDŁA INFORMACJI NAWIGACYJNEJ Grażyna T. Adamczyk Kotarska Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej WPROWADZENIE SYSTEMU AIS JAKO EFEKTYWNEGO ŹRÓDŁA INFORMACJI NAWIGACYJNEJ SYSTEM AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI (AUTOMATIC IDENTIFICATION

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY SYSTEM BEZPIECZEŃ STWA MORSKIEGO W ZINTEGROWANEJ POLITYCE UNII EUROPEJSKIEJ

KRAJOWY SYSTEM BEZPIECZEŃ STWA MORSKIEGO W ZINTEGROWANEJ POLITYCE UNII EUROPEJSKIEJ ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LII NR 2 (185) 2011 Zdzisł aw Kopacz Wacł aw Morgaś Akademia Marynarki Wojennej KRAJOWY SYSTEM BEZPIECZEŃ STWA MORSKIEGO W ZINTEGROWANEJ POLITYCE UNII EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

TABELA KONWENCJI I DYREKTYW MIĘDZYNARODOWYCH

TABELA KONWENCJI I DYREKTYW MIĘDZYNARODOWYCH TABELA KONWENCJI I DYREKTYW MIĘDZYNARODOWYCH Tytuł aktu Czy dotyczy jachtów rekreacyjnych o długości poniżej 24 m Źródło Regulation 3 Exceptions (a) The present Regulations, unless expressly provided otherwise,

Bardziej szczegółowo

Projekt SIMMO. System for Intelligent Maritime MOnitoring

Projekt SIMMO. System for Intelligent Maritime MOnitoring Projekt SIMMO System for Intelligent Maritime MOnitoring Koncepcja systemu SIMMO System System działający na rzeczywistych danych SIMMO for Intelligent Automatyczna ekstrakcja i integracja danych satelitarnych

Bardziej szczegółowo

korwetę zwalczania okrętów podwodnych

korwetę zwalczania okrętów podwodnych szkolenia Anna Niwczyk Marynarka Wojenna zorganizowała paradę okrętów i lotnictwa morskiego w Zatoce Gdańskiej 26 czerwca 2011 roku. Pierwszy raz od kilkunastu lat marynarka wojenna prezentowała swoją

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMACJA ZABEZPIECZENIA NAWIGACYJNO-HYDROGRAFICZNEGO DZIAŁAŃ SIŁ MORSKICH

TRANSFORMACJA ZABEZPIECZENIA NAWIGACYJNO-HYDROGRAFICZNEGO DZIAŁAŃ SIŁ MORSKICH Wacław MORGAŚ, Zdzisław KOPACZ Akademia Marynarki Wojennej, SHM RP Henryk NITNER Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej, SHM RP TRANSFORMACJA ZABEZPIECZENIA NAWIGACYJNO-HYDROGRAFICZNEGO DZIAŁAŃ SIŁ MORSKICH

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 7/WOiSO /2016 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2016 roku

Zarządzenie nr 7/WOiSO /2016 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2016 roku Zarządzenie nr 7/WOiSO /2016 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO) oraz systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie

Bardziej szczegółowo

Stan opracowania metadanych zbiorów i usług danych przestrzennych dla tematu sieci transportowe w zakresie transportu lotniczego

Stan opracowania metadanych zbiorów i usług danych przestrzennych dla tematu sieci transportowe w zakresie transportu lotniczego RADA INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Stan opracowania metadanych zbiorów i usług danych przestrzennych dla tematu sieci transportowe w zakresie transportu lotniczego Źródło Autorstwo dokumentu

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik nawigator morski Symbol cyfrowy zawodu: 314[01] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 314[01]-01-102 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty zastosowania telekomunikacji satelitarnej przez administrację publiczną

Praktyczne aspekty zastosowania telekomunikacji satelitarnej przez administrację publiczną Praktyczne aspekty zastosowania telekomunikacji satelitarnej przez administrację publiczną H e r t z S y s t e m s Lt d Sp. z o. o. A l. Z j e d n o c z e n i a 1 1 8 A 65-1 2 0 Z i e l o n a G ó r a Te

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni. z dnia 24 kwietnia 2002 r.

OBWIESZCZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni. z dnia 24 kwietnia 2002 r. Pomor.02.28.695 OBWIESZCZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków uprawiania żeglugi na wodach morskich w celach rekreacyjnosportowych przez jednostki pływające

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA NAWIGACYJNO- -HYDROGRAFICZNEGO ZABEZPIECZENIA NA POLSKICH OBSZARACH MORSKICH

KONCEPCJA NAWIGACYJNO- -HYDROGRAFICZNEGO ZABEZPIECZENIA NA POLSKICH OBSZARACH MORSKICH ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LII NR 3 (186) 2011 Zdzisł aw Kopacz Wacł aw Morgaś Akademia Marynarki Wojennej KONCEPCJA NAWIGACYJNO- -HYDROGRAFICZNEGO ZABEZPIECZENIA NA POLSKICH OBSZARACH

Bardziej szczegółowo

PRZEBIEG MORSKICH AKCJI RATOWNICZYCH Z PERSPEKTYWY PODSTAWOWYCH ZADAŃ KOORDYNATORA MRCK

PRZEBIEG MORSKICH AKCJI RATOWNICZYCH Z PERSPEKTYWY PODSTAWOWYCH ZADAŃ KOORDYNATORA MRCK Paulina Chańko Akademia Morska w Gdyni PRZEBIEG MORSKICH AKCJI RATOWNICZYCH Z PERSPEKTYWY PODSTAWOWYCH ZADAŃ KOORDYNATORA MRCK W artykule przedstawiono strukturę organizacyjną Morskiego Ratowniczego Centrum

Bardziej szczegółowo

UREGULOWANIE PRAWNE DYREKTORA URZĘ DU MORSKIEGO W GDYNI W ZAKRESIE WYPOSAŻ ENIA STATKÓW W Ś RODKI I URZĄ DZENIA RATUNKOWE W Ż EGLUDZE KRAJOWEJ

UREGULOWANIE PRAWNE DYREKTORA URZĘ DU MORSKIEGO W GDYNI W ZAKRESIE WYPOSAŻ ENIA STATKÓW W Ś RODKI I URZĄ DZENIA RATUNKOWE W Ż EGLUDZE KRAJOWEJ ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LI NR 4 (183) 2010 Daniel Duda Akademia Marynarki Wojennej UREGULOWANIE PRAWNE DYREKTORA URZĘ DU MORSKIEGO W GDYNI W ZAKRESIE WYPOSAŻ ENIA STATKÓW W Ś RODKI

Bardziej szczegółowo

Sposób koordynowania działań jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne

Sposób koordynowania działań jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne Strona 1. Cel... 2 2. Zakres stosowania... 2 3. Odpowiedzialność... 2 4. Definicje... 2 5. Opis postępowania... 5 5.1. Działania na miejscu zdarzenia... 5 5.3. Działania podejmowane na poziomie dysponenta...

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik nawigator morski 314[01]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik nawigator morski 314[01] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik nawigator morski 314[01] Zdający egzamin w zawodzie technik nawigator morski wykonywali zadanie praktyczne wynikające ze standardu

Bardziej szczegółowo

DOWIĄZANIE GEODEZYJNE W WYBRANYCH ZADANIACH SPECJALNYCH REALIZOWANYCH NA MORZU 1

DOWIĄZANIE GEODEZYJNE W WYBRANYCH ZADANIACH SPECJALNYCH REALIZOWANYCH NA MORZU 1 kmdr rez. dr Zdzisław KOPACZ Akademia Marynarki Wojennej, SHM RP kmdr rez. dr inż. Wacław MORGAŚ Akademia Marynarki Wojennej, SHM RP DOWIĄZANIE GEODEZYJNE W WYBRANYCH ZADANIACH SPECJALNYCH REALIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 20 lipca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 20 lipca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcją ratunkową

Bardziej szczegółowo

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Polsce. Historia i dzień dzisiejszy.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Polsce. Historia i dzień dzisiejszy. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Polsce. Historia i dzień dzisiejszy. SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe posiada samoloty, którymi realizuje transporty medyczne na dalsze odległości. Samolot Piaggo P.180

Bardziej szczegółowo

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Katedra Systemów Elektroniki Morskiej Stacja Badań Hydroakustycznych Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU ZATWIERDZAM: Załącznik do Zarządzenia Nr 7/08 Starosty Rawickiego Rawicz, dnia 24 stycznia 2008 r. z dnia 24 stycznia 2008 r. REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU Biuro ds. Ochrony

Bardziej szczegółowo

Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej i jego rola we wzmacnianiu innowacyjności Pomorza Zachodniego.

Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej i jego rola we wzmacnianiu innowacyjności Pomorza Zachodniego. Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej i jego rola we wzmacnianiu innowacyjności Pomorza Zachodniego. KONCEPCJA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ CENTRUM Zakład b-r górnictwa morskiego Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 1997 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa (Dz. U. Nr 112 z dnia 24.09.1997 r., poz.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 1997 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa (Dz. U. Nr 112 z dnia 24.09.1997 r., poz. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 1997 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa (Dz. U. Nr 112 z dnia 24.09.1997 r., poz. 729) Na podstawie art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 o kulturze

Bardziej szczegółowo

System informacji przestrzennej w Komendzie Miejskiej w Gdańsku. Rysunek 1. Centrum monitoringu w Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku.

System informacji przestrzennej w Komendzie Miejskiej w Gdańsku. Rysunek 1. Centrum monitoringu w Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku. System informacji przestrzennej w Komendzie Miejskiej w Gdańsku. W Gdańsku tworzony jest obecnie miejski System Informacji Przestrzennej, który będzie stanowił podstawę m.in. Systemu Ratownictwa Miejskiego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. NAWIGACJA MORSKA, WSPÓŁRZĘDNE GEOGRAFICZNE, ZBOCZENIE NAWIGACYJNE. KIERUNEK NA MORZU.

ROZDZIAŁ 1. NAWIGACJA MORSKA, WSPÓŁRZĘDNE GEOGRAFICZNE, ZBOCZENIE NAWIGACYJNE. KIERUNEK NA MORZU. SPIS TREŚCI Przedmowa ROZDZIAŁ 1. NAWIGACJA MORSKA, WSPÓŁRZĘDNE GEOGRAFICZNE, ZBOCZENIE NAWIGACYJNE. KIERUNEK NA MORZU. 1.1. Szerokość i długość geograficzna. Różnica długości. Różnica szerokości. 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Żeglarz Jachtowy. Polski Związek Żeglarski. 1.1. Podstawowe przepisy żeglugowe obowiązujące na wodach śródlądowych odnoszące się do żeglugi jachtowej:

Żeglarz Jachtowy. Polski Związek Żeglarski. 1.1. Podstawowe przepisy żeglugowe obowiązujące na wodach śródlądowych odnoszące się do żeglugi jachtowej: Żeglarz Jachtowy Polski Związek Żeglarski Program szkolenia: Wiedza teoretyczna: 1. Przepisy 1.1. Podstawowe przepisy żeglugowe obowiązujące na wodach śródlądowych odnoszące się do żeglugi jachtowej: -

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD URZĄDZEŃ NAWIGACYJNYCH

ZAKŁAD URZĄDZEŃ NAWIGACYJNYCH y prac dyplomowych inżynierskich dla studentów dziennych prowadzone przez nauczycieli akademickich Instytutu Inżynierii Ruchu Morskiego na rok akademicki 2008/2009 lp tematy pracy promotor dyplomant data

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach ochrony

Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach ochrony Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS. Planowanie inwestycji drogowych w Małopolsce w latach 2007-2013 Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie systemu EGNOS w nawigacji lotniczej w aspekcie uruchomienia serwisu Safety-of-Life

Wykorzystanie systemu EGNOS w nawigacji lotniczej w aspekcie uruchomienia serwisu Safety-of-Life UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI w Olsztynie Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie Wykorzystanie systemu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 795 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 1 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 795 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 1 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 795 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie ewidencji lądowisk

Bardziej szczegółowo

OPIS ORGANIZACJI ORAZ ZADAŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI JEDNOSTEK WŁAŚCIWYCH W SPRAWACH ZANIECZYSZCZEŃ MORZA

OPIS ORGANIZACJI ORAZ ZADAŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI JEDNOSTEK WŁAŚCIWYCH W SPRAWACH ZANIECZYSZCZEŃ MORZA OPIS ORGANIZACJI ORAZ ZADAŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI JEDNOSTEK WŁAŚCIWYCH W SPRAWACH ZANIECZYSZCZEŃ MORZA 1. PODSTAWY PRAWNE 1) ustawa z dn. 21.03.1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji

Bardziej szczegółowo

w sprawie prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania żeglarstwa.

w sprawie prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania żeglarstwa. 1 Wersja I 29-07-08 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU i TURYSTYKI 1 z dnia 2008 r. w sprawie prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania żeglarstwa. Na podstawie art. 53a ust. 6 ustawy z dnia 18 stycznia

Bardziej szczegółowo

Mobilny system dowodzenia, obserwacji, rozpoznania i łączności

Mobilny system dowodzenia, obserwacji, rozpoznania i łączności 1.30 1.71 Projekt rozwojowy finansowany przez MNiSW pt.: Mobilny system dowodzenia, obserwacji, rozpoznania i łączności Wersja 3, 03.01.2011, Paweł Kojkoł Informacje podstawowe XI konkurs na finansowanie

Bardziej szczegółowo

M I N I S T E R S T W O T R A N S P O R T U PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH WYPADEK. zdarzenie nr: 35/03

M I N I S T E R S T W O T R A N S P O R T U PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH WYPADEK. zdarzenie nr: 35/03 M I N I S T E R S T W O T R A N S P O R T U PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY WYPADEK zdarzenie nr: 35/03 statek powietrzny: spadochron PD-176 11 maja 2003 r. Nowy Targ Niniejszy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 11. REZOLUCJA MEPC.265(68) (przyjęta 15 maja 2015 r.)

ZAŁĄCZNIK 11. REZOLUCJA MEPC.265(68) (przyjęta 15 maja 2015 r.) ZAŁĄCZNIK 11 REZOLUCJA MEPC.265(68) (przyjęta 15 maja 2015 r.) POPRAWKI DO ZAŁĄCZNIKA DO PROTOKOŁU Z 1978 R. DO MIĘDZYNARODOWEJ KONWENCJI O ZAPOBIEGANIU ZANIECZYSZCZANIU MORZA PRZEZ STATKI, 1973 Poprawki

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA. w Gdyni. Wydział Elektryczny MORSKA PRAKTYKA EKSPLOATACYJNA. Specjalność: Elektronika Morska

AKADEMIA MORSKA. w Gdyni. Wydział Elektryczny MORSKA PRAKTYKA EKSPLOATACYJNA. Specjalność: Elektronika Morska AKADEMIA MORSKA w Gdyni Wydział Elektryczny MORSKA PRAKTYKA EKSPLOATACYJNA PROGRAM I WYMAGANIA Specjalność: Elektronika Morska Gdynia 2012 Nazwisko... Family name Imiona... Given name Nazwa statku... ship

Bardziej szczegółowo

(5) W celu zapewnienia płynnego przejścia oraz uniknięcia zakłóceń należy zapewnić odpowiednie środki przejściowe.

(5) W celu zapewnienia płynnego przejścia oraz uniknięcia zakłóceń należy zapewnić odpowiednie środki przejściowe. L 106/18 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/640 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie dodatkowych specyfikacji zdatności do lotu dla danego rodzaju operacji oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 965/2012

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r.

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r. SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres 1.01.2012r. do 31.12.2012r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie funkcjonuje w ramach Zintegrowanego Centrum Zarządzania

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Zarządzanie kryzysowe jest realizowane na czterech poziomach: gminnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Poziom gminny - realizuje podstawowe zadania związane

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki

ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 163/2014 Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 17 września 2014r. w

ZARZĄDZENIE NR 163/2014 Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 17 września 2014r. w ZARZĄDZENIE NR 163/2014 Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 17 września 2014r. w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach "SWO" w Gminie

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie obszarów zagrożonych powodzią - realizacja założeń Dyrektywy Powodziowej w ramach projektu ISOK. Monika Mykita

Wyznaczanie obszarów zagrożonych powodzią - realizacja założeń Dyrektywy Powodziowej w ramach projektu ISOK. Monika Mykita Wyznaczanie obszarów zagrożonych powodzią - realizacja założeń Dyrektywy Powodziowej w ramach projektu ISOK. Monika Mykita 13.04.2012 Główne zadania Centrum Modelowania Powodziowego w ramach projektu ISOK

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw 1) a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw 1) a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE W Y K A Z

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE W Y K A Z PRZEPISY MIĘDZYNARODOWE I KRAJOWE KONWENCJE, USTAWY ORAZ ROZPORZĄDZENIA I ZARZĄDZENIA WYDANE NA ICH PODSTAWIE I. KONWENCJE MIĘDZYNARODOWE 1. Międzynarodowa konwencja o liniach ładunkowych, 1966 (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA MORSKA STAN OBECNY, OCZEKIWANIA, POTRZEBY

GOSPODARKA MORSKA STAN OBECNY, OCZEKIWANIA, POTRZEBY GOSPODARKA MORSKA STAN OBECNY, OCZEKIWANIA, POTRZEBY dr inż. kpt.ż.w. Jerzy Hajduk prof.ndzw. AM Akademia Morska w Szczecinie 1 PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie Ogólne założenia polityki morskiej UE Strategia

Bardziej szczegółowo

KRZYSZTOF MĄCZEWSKI Geodeta Województwa Mazowieckiego

KRZYSZTOF MĄCZEWSKI Geodeta Województwa Mazowieckiego Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego DOŚWIADCZENIA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ DLA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO KRZYSZTOF MĄCZEWSKI Geodeta Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Gryfino, dnia 16.09.2011 r. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU KLIENTA NA TERENIE HAL BASENOWYCH W CENTRUM WODNYM LAGUNA W GRYFINIE I. Podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z

Bardziej szczegółowo

Marzec 2015 Wersja 1

Marzec 2015 Wersja 1 Wytyczne do postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia, o którym mowa w art. 14 ust. 5 rozporządzenia Rady (EWG) Nr 95/93 Marzec 2015 Wersja 1 1. Wstęp Art. 14 ust. 5 rozporządzenia Rady (EWG) Nr

Bardziej szczegółowo

Wspólny obszar bezpieczeństwa w wymiarze ponadsektorowym

Wspólny obszar bezpieczeństwa w wymiarze ponadsektorowym Wspólny obszar bezpieczeństwa w wymiarze ponadsektorowym Strategiczna wizja administracji publicznej w obszarze zarządzania kryzysowego Zmienne uwarunkowania środowiska kształtowania polityki i tworzenia

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA. w Gdyni. Wydział Elektryczny MORSKA PRAKTYKA EKSPLOATACYJNA. Specjalność: Elektronika Morska

AKADEMIA MORSKA. w Gdyni. Wydział Elektryczny MORSKA PRAKTYKA EKSPLOATACYJNA. Specjalność: Elektronika Morska AKADEMIA MORSKA w Gdyni Wydział Elektryczny MORSKA PRAKTYKA EKSPLOATACYJNA PROGRAM I WYMAGANIA Specjalność: Elektronika Morska Gdynia 2014 Nazwisko... Family name Imiona... Given name Nazwa statku... ship

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r.

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41. o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W WOŹNIKACH REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I SPOŁECZNYCH

URZĄD MIEJSKI W WOŹNIKACH REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I SPOŁECZNYCH Załącznik do Zarządzenia Nr KR.120.28.2014 Burmistrza Woźnik z dnia 24 lutego 2014 roku URZĄD MIEJSKI W WOŹNIKACH REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I SPOŁECZNYCH WYTYCZNE BURMISTRZA WOŹNIK SZEFA OBRONY CYWILNEJ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia r. w sprawie wyposażania statków w rejestratory danych z podróży (VDR) 2) (Dz. U...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia r. w sprawie wyposażania statków w rejestratory danych z podróży (VDR) 2) (Dz. U... ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.. 2011 r. w sprawie wyposażania statków w rejestratory danych z podróży (VDR) 2) (Dz. U....) Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, Student zna wymagania i zasady zaliczenia przedmiotu oraz podstawową literaturę

I. KARTA PRZEDMIOTU WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, Student zna wymagania i zasady zaliczenia przedmiotu oraz podstawową literaturę C1 C2 C C C5 C6 C7 C8 C9 I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: BEZPIECZEŃSTWO NAWIGACJI 2. Kod przedmiotu: Nd. Jednostka prowadząca: Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego. Kierunek: Nawigacja 5.

Bardziej szczegółowo

Obciążenia, warunki środowiskowe. Modele, pomiary. Tomasz Marcinkowski

Obciążenia, warunki środowiskowe. Modele, pomiary. Tomasz Marcinkowski Obciążenia, warunki środowiskowe. Modele, pomiary. Tomasz Marcinkowski 1. Obciążenia środowiskowe (wiatr, falowanie morskie, prądy morskie, poziomy zwierciadła wody, oddziaływanie lodu) 2. Poziomy obciążeń

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... 11

Spis treści. Przedmowa... 11 Spis treści Przedmowa.... 11 Nowe trendy badawcze w ruchu lotniczym. Zagadnienia wstępne... 13 I. Ruch lotniczy jako efekt potrzeby komunikacyjnej pasażera.... 13 II. Nowe środki transportowe w ruchu lotniczym....

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMACJE UKŁADÓW WSPÓŁRZĘDNYCH STOSOWANE W ODDZIALE KARTOGRAFII MORSKIEJ BIURA HYDROGRAFICZNEGO MARYNARKI WOJENNEJ

TRANSFORMACJE UKŁADÓW WSPÓŁRZĘDNYCH STOSOWANE W ODDZIALE KARTOGRAFII MORSKIEJ BIURA HYDROGRAFICZNEGO MARYNARKI WOJENNEJ Kazimierz Fic Oddział Kartografii Morskiej BHMW TRANSFORMACJE UKŁADÓW WSPÓŁRZĘDNYCH STOSOWANE W ODDZIALE KARTOGRAFII MORSKIEJ BIURA HYDROGRAFICZNEGO MARYNARKI WOJENNEJ W procesie opracowywania morskich

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Nadzoru Krajowego Medycyny Ratunkowej oraz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej w sprawie:

Stanowisko Nadzoru Krajowego Medycyny Ratunkowej oraz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej w sprawie: Stanowisko Nadzoru Krajowego Medycyny Ratunkowej oraz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej w sprawie: - Bezpieczeństwa obywatelskiego w perspektywie medycyny ratunkowej i jej zadań

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH

KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH bryg. Sławomir Klusek Naczelnik Wydziału Operacyjnego KW PSP GORZÓW WLKP. Gorzów Wlkp. 2014 akty prawne Ustawa

Bardziej szczegółowo

1. ZADANIA I STRUKTURY ORGANIZACYJNE POLSKIEJ SŁUŻBY HYDROGRAFICZNEJ MARYNARKI WOJENNEJ

1. ZADANIA I STRUKTURY ORGANIZACYJNE POLSKIEJ SŁUŻBY HYDROGRAFICZNEJ MARYNARKI WOJENNEJ kontradmirał dr inż. Czesław Dyrcz Rektor-komendant Akademii Marynarki Wojennej POLSKA SŁUŻBA HYDROGRAFICZNA ZMIANY ORGANIZACYJNE A BEZPIECZEŃSTWO MORSKIE Służba Hydrograficzna Marynarki Wojennej, szczególnie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ruchem przy pomocy technologii informatycznych

Zarządzanie ruchem przy pomocy technologii informatycznych Zarządzanie ruchem przy pomocy technologii informatycznych Piotr Olszewski Politechnika Warszawska Informatyka w zarządzaniu drogami zastosowania praktyczne Polski Kongres Drogowy, Stowarzyszenie ITS Polska

Bardziej szczegółowo

Anna Obolewicz Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej WYPADKI Z UDZIAŁEM TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH PRZEWOŻONYCH W DPPL.

Anna Obolewicz Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej WYPADKI Z UDZIAŁEM TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH PRZEWOŻONYCH W DPPL. Anna Obolewicz Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa I Ochrony Ludności WYPADKI Z UDZIAŁEM TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH PRZEWOŻONYCH W DPPL. Jednym z głównych obszarów

Bardziej szczegółowo

Naziemne systemy nawigacyjne. Wykorzystywane w nawigacji

Naziemne systemy nawigacyjne. Wykorzystywane w nawigacji Naziemne systemy nawigacyjne Wykorzystywane w nawigacji Systemy wykorzystujące radionamiary (CONSOL) Stacja systemu Consol składała się z trzech masztów antenowych umieszczonych w jednej linii w odległości

Bardziej szczegółowo

RAMOWY WZÓR WOJEWÓDZKIEGO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE

RAMOWY WZÓR WOJEWÓDZKIEGO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia... (poz. ) RAMOWY WZÓR WOJEWÓDZKIEGO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE I. CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

Patenty i Licencje Motorowodne. Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego

Patenty i Licencje Motorowodne. Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego Patenty i Licencje Motorowodne Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego Jachty żaglowe o długości kadłuba poniżej 7,5 m Prowadzenie jachtów bez uprawnień. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATYCZNY ANALIZY DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH

ZAKRES TEMATYCZNY ANALIZY DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH ZAKRES TEMATYCZNY ANALIZY DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH I. Dane podstawowe. Załącznik nr 13 1. Numer ewidencyjny zdarzenia, data zgłoszenia do Powiatowego (Miejskiego) Stanowiska Kierowania lub podmiotu ksrg. 2.

Bardziej szczegółowo