Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej"

Transkrypt

1 Umowa nr /SP/01 zawarta w dniu.. roku pomiędzy: Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, prowadzącym działalność na podstawie wpisu do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem , z siedzibą w Łagowie przy ul. Rynek 26, NIP , REGON , reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Zdzisława Zwolińskiego, zwanym dalej Zamawiającym, a.. 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na: Stworzeniu Strony Internetowej (Znak postępowania /SE/01) w ramach projektu Góry Świętokrzyskie odkryte i dostępne współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. 2. Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy przygotowanie, wykonanie i wdrożenie strony internetowej, która spełniać będzie następujące wymagania: 1. funkcjonalne i techniczne: a) Strona musi spełniać wymogi bezpieczeństwa uniemożliwiające ingerencję w jej treść oraz wgląd osób trzecich. b) Strona internetowa musi umożliwiać prawidłowe wyświetlanie treści oraz obsługę stron dla użytkowników następujących przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer (od wersji 8 i wyżej), Opera (od wersji 9.6 i wyżej), Google Chrome (od wersji 8.0 i wyżej), Safari (od wersji 5.0 i wyżej), Firefox (od 8.0 i wyżej). c) Strona internetowa musi zostać zaprojektowana i wdrożona tak, aby zapewnić poprawną i dobrej jakości indeksowalność przez wyszukiwarki internetowe w tym: google, yahoo!, bing. d) Wymagana jest konstrukcja strony internetowej w oparciu o system zarządzania treścią (CMS Content Management System) zbudowany na podstawie modelu MVC. e) System Zarządzania Treścią musi być wyposażony w polski system graficznej edycji treści stron internetowych umożliwiający: wygodną edycję tekstów, elementów graficznych, wstawianie, formatowanie usuwanie tabel, kontrolę nad strukturą serwisu podczas tworzenia stron www.

2 f) CMS musi umożliwiać m.in. samodzielnie: dodawanie, edytowanie i usuwanie całych podstron, zamieszczanie i usuwanie zdjęć, dodawanie, edytowanie i usuwanie tekstów, zamieszczanie i usuwanie plików do pobrania, dodawanie, usuwanie, edytowanie opisów zdjęć, dodawanie, usuwanie, edytowanie opisów plików. g) CMS musi mieć możliwość obejrzenia przedmiotowej podstrony przed jej ostateczną publikacją. h) System zarządzania treścią musi zapewniać zróżnicowany poziom uprawnień dostępu do strony: administrator osoba odpowiedzialna za zarządzanie całym systemem, w tym tworzenie, edytowanie, usuwanie, publikowanie treści, grafik, załączników, działów, podstron, dodawanie i usuwanie użytkowników i nadawanie im praw dostępu, dodawanie podstron, redaktor osoba odpowiedzialna za tworzenie, edytowanie, usuwanie, publikowanie treści, grafik, załączników na określonych podstronach. i) Ponadto system musi posiadać możliwość określenia w dowolny sposób poziomu dostępu do poszczególnych części witryny dla każdego z użytkowników, w szczególności określenie możliwości wstawiania oraz edycji treści z danej sekcji. System nie może ograniczać tworzenia nowych sekcji, musi umożliwiać przypisanie użytkownika do co najmniej jednej wybranej sekcji. j) System zarządzania treścią musi posiadać możliwość wyboru przez administratora dowolnej konfiguracji wyświetlania na stronie artykułów w danym dziale (datami: rosnąco i malejąco, wg projektu, alfabetycznie) oraz być przeszukiwany wg różnych kryteriów, m.in. nazwy pliku, tytułu, daty, godziny czy ID artykułu. k) Strona internetowa ma umożliwiać łatwą aktualizację i możliwość uzupełniania danych przez pracowników Zamawiającego. l) Strona internetowa musi wspierać mechanizmy obsługi błędów stworzenie dedykowanych stron informacyjnych dotyczących występujących błędów (np. błąd 404 czy czasowa niedostępność serwisu). m) Strona internetowa musi mieć możliwość publikacji załączników w postaci plików MS Office 2000/ 2003/ 2007/ 2010, rtf, odt, plików tekstowych, plików pdf, jpg, gif, png, swf, mpg, mpeg, mp3, avi, wmv, zip, rar oraz innych plików dowolnego formatu i określonego rozmiaru. n) Strona internetowa musi posiadać mechanizm umożliwiający generowane przyjaznych dla użytkowników i wyszukiwarek internetowych adresów URL. o) CMS, poprzez modułową budowę, musi zapewniać możliwość elastycznej rozbudowy funkcjonalności strony internetowej. p) Strona musi posiadać możliwość integracji z serwisem społecznościowym Fan Page na Facebook. Zintegrowanie oznaczać ma, iż osoby odwiedzające Fan Page będą mogły polubić stronę i na bieżąco otrzymywać aktualności ze strony oraz wszystkie zamieszczane na stronie informacje będą automatycznie publikowane na Fan Page.

3 r) Wykonawca musi zapewnić hosting do 18 kwietnia 2018 r. na serwerze o parametrach nie gorszych niż następujące: procesor 2x Intel Xeon 5620, 16GB RAM ECC, HDD 4x 500GB RAID10, oraz zapewnić jego konserwację i wykonywanie kopii zapasowych (pełna kopia strony internetowej nie może być wykonana rzadziej niż raz na tydzień). Wykonawca musi przedstawić procedury w przypadku awarii lub uszkodzenia serwera, które zapewnią funkcjonowanie strony internetowej na poziomie nie mniejszym niż SLA 99%. W dokumentacji wykonawca musi zawrzeć informacje o sposobach monitorowania serwera i diagnozowania problemów, wraz z zasadami powiadamiania wskazanych osób odpowiedzialnych za poprawną pracę strony internetowej. s) W ramach realizacji zamówienia, Wykonawca zapewni środowisko testowe dla prac rozwojowych nad stroną internetową. t) W ramach realizacji zamówienie Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi systemu CMS w języku polskim. 2. graficzne: a) Wykonawca zaprojektuje i wykona szatę graficzną serwisu oraz elementy graficzne według wskazówek Zamawiającego. b) Strona Internetowa będzie zawierała: zakładki: atrakcje turystyczne oraz podzakładki w podziale na powiaty objęte projektem czyli: kielecki, opatowski, ostrowiecki i sandomierski; usługi i produkty lokalne oraz podzakładki w podziale na branże m.in. usługi stolarskie, noclegi, pamiątki lokalne, produkty turystyczne i inne; ciekawe inicjatywy oraz podzakładki w podziale na powiaty objęte projektem; kontakt (dane adresowe); informacje o realizowanym projekcie; mapę interaktywną mapę projektów, zsynchronizowaną z ww. stroną www. Mapa ma być stworzona w oparciu o Mapy Google, na której będą zaznaczone i promowane wszystkie projekty zrealizowane w ramach projektu "Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością" w podziale na realizowane przez: organizacje pozarządowe, osoby uruchamiające działalność gospodarczą i firmy. Mapa zostanie również przygotowana w taki sposób, by były zaznaczone wszystkie gminy objęte projektem. Dla każdego zrealizowanego projektu zostaną przygotowane krótkie komentarze na temat jego zakresu na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji projektów przeprowadzonych przez Zlecenodawcę. W celu uszczegółowienia mapy projektów Zamawiający proponuje Wykonawcy wizualizację już istniejącej tego typu mapy pochodzącej ze strony: ; nagłówek/stopkę zawierające linki i informacje o stronie; wyszukiwanie treści na stronie www; generowanie wszystkich dokumentów zamieszczonych na stronie w wersji do druku ; możliwość wstawiania banerów reklamowych;

4 c) Grafika strony i układ każdej z podstron muszą być zgodne z wymaganiami związanymi z promocją źródła dofinansowania. Na każdej z podstron musi być zamieszczony zestaw następujących znaków graficznych według Księgi Znaku (do pobrania ze strony internetowej: zakładka: dokumenty, podzakładka: Wytyczne ws. informacji i promocji. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania na potrzeby niniejszego zamówienia wszelkich wymaganych logotypów, dostarczonych przez Zamawiającego Wykonawca za prawidłowo zrealizowane zlecenie otrzyma wynagrodzenie w wysokości.., (słownie:.... ) w tym VAT: zł., (słownie zł... ) 2. Rozliczenie za usługę, o której mowa w pkt. 1 odbędzie się po zrealizowanej i zaakceptowanej przez Zamawiającego usługi. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należną kwotę określoną na fakturze przelewem, na konto wskazane w dokumencie sprzedaży, w terminie do 30 dni od daty jego wystawienia Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy mogą dochodzić kar umownych i odsetek: a) karę umowną za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% ceny umownej brutto określonej w 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, b) karę umowną za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru w wysokości 1% ceny umownej brutto określonej w 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonej od dnia wyznaczonego jako termin usunięcia wad, c) karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 30% ceny umownej brutto określonej w 2 ust Z tytułu opóźnienia w zapłacenie przez Zamawiającego, w stosunku do terminu określonego w 2 ust. 3, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe. 3. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia należności z tytułu naliczonych kar umownych z nieopłaconej wystawionej faktury VAT. 5. Strony umowy zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną Do kontaktowania się z Wykonawcą w sprawie realizacji niniejszej umowy Zamawiający wyznacza Ewę Skuza, tel , 2. Do kontaktowania się z Zamawiającym w sprawie realizacji niniejszej umowy Wykonawca wyznacza, tel...., Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu. 4. W przypadku niezrealizowania zobowiązania określonego w 5 ust. 3, pisma dostarczone pod wskazane w niniejszej umowie adresy uważa się za doręczone.

5 6 Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 7 Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z nią strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze mediacji, a w przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia przekazać je do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 8 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa. 9 Umowę niniejszą sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. Zamawiający Wykonawca

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. W imieniu Partnerstwa lokalnych grup działania, zwanego dalej Partnerstwem, tworzonego przez:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. W imieniu Partnerstwa lokalnych grup działania, zwanego dalej Partnerstwem, tworzonego przez: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W imieniu Partnerstwa lokalnych grup działania, zwanego dalej Partnerstwem, tworzonego przez: 1. Lokalną Grupę Działania Białe Ługi, 2. Lokalną Grupę Działania Dorzecze Bobrzy,

Bardziej szczegółowo

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zaproszenia I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i rejestracja domeny, opracowanie szaty graficznej i oprogramowania portalu promującego spożycie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający:

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający:

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający: Warszawa, dnia 10.01.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA REALIZACJĘ ZINTEGROWANEJ PLATFORMY B2B ORAZ B2C WRAZ Z APLIKACJAMI NA URZĄDZENIA MOBILNE

UMOWA NA REALIZACJĘ ZINTEGROWANEJ PLATFORMY B2B ORAZ B2C WRAZ Z APLIKACJAMI NA URZĄDZENIA MOBILNE UMOWA NA REALIZACJĘ ZINTEGROWANEJ PLATFORMY B2B ORAZ B2C WRAZ Z APLIKACJAMI NA URZĄDZENIA MOBILNE Niniejsza umowa ( Umowa ) została zawarta w Białymstoku, w dniu... 2013 roku pomiędzy: PODLASKI KLASTER

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr NA WYKONANIE SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ZARY.PL, OPIEKĘ TECHNICZNĄ ORAZ HOSTING POWIERZCHNI DYSKOWEJ. zawarta w Żarach dnia.. 2014 r.

UMOWA Nr NA WYKONANIE SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ZARY.PL, OPIEKĘ TECHNICZNĄ ORAZ HOSTING POWIERZCHNI DYSKOWEJ. zawarta w Żarach dnia.. 2014 r. UMOWA Nr NA WYKONANIE SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ZARY.PL, OPIEKĘ TECHNICZNĄ ORAZ HOSTING POWIERZCHNI DYSKOWEJ zawarta w Żarach dnia.. 2014 r. W wyniku przeprowadzonych czynności o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

. z siedzibą w wpisaną do pod numerem.,

. z siedzibą w wpisaną do pod numerem., Miejscowość i data Umowa zawarta w dniu.w Gdańsku, na podstawie zapytania ofertowego, wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców Wrocław, dnia 28 stycznia 2015 r. Numer referencyjny postępowania: Z/10/2014 Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r... (pieczęć Zamawiającego) Znak sprawy ZGB.042.1.2.2.2014 Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. zawarta w Białymstoku w dniu.. 2012 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. zawarta w Białymstoku w dniu.. 2012 r. Załącznik nr 6 UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH zawarta w Białymstoku w dniu.. 2012 r. pomiędzy: Fundacją Business to Business, z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Sienkiewicza 5 lok. 63, 15-092

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO Tomaszów Mazowiecki, 01.07.2014 r. Zamawiający: PPH KELMES" ELŻBIETA SZYMAŃSKA, ANDRZEJ SZYMAŃSKI SPÓŁKA JAWNA Ul. Włókiennicza 6 97-200 Tomaszów Mazowiecki ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-22/2009/SISP

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-22/2009/SISP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawa licencji oprogramowania z prawem do aktualizacji i opieką serwisową Niniejsze postępowanie prowadzone jest w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego: projekt umowy UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu.. w pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Toruniu ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR../2012 zawarta w dniu. 2012 roku w Warszawie

UMOWA NR../2012 zawarta w dniu. 2012 roku w Warszawie UMOWA NR../2012 zawarta w dniu. 2012 roku w Warszawie Załącznik nr 1 do SIWZ pomiędzy: Skarbem Państwa - państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 ZAPROSZENIE

Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 ZAPROSZENIE ----------Projekt Szkoły kreatywnych umysłów jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 Z A T W

Bardziej szczegółowo

OPIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ.. Miasto Jasło Pieczęć Wykonawcy Ul. Rynek 12 38-200 Jasło OPIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA UWAGA: Poniższe wymagania określają zakres Systemu Informacji Przestrzennej w ramach niniejszej

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych obywateli

Projekt pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych obywateli Znak sprawy: KS.273.6.2014 Ostrów Wielkopolski, 19.08.2014 r. ZAPYTANIE CENOWE dotyczące udzielenia zamówienia poniżej kwoty 30 000 euro w ramach realizacji projektu pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych

Bardziej szczegółowo

7) każda podstrona może posiadać w menu dalsze podstrony, do 3 poziomu szczegółowości. Wymagania dotyczące funkcjonalności strony internetowej: 1)

7) każda podstrona może posiadać w menu dalsze podstrony, do 3 poziomu szczegółowości. Wymagania dotyczące funkcjonalności strony internetowej: 1) Zapytanie ofertowe na wykonanie strony internetowej projektu, jej administrację, aktualizację i hosting oraz dostarczenie oprogramowania do zdalnej kontroli pulpitu RDP lub jego odpowiednik w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. OPROGRAMOWANIE I. Wymagania ogólne systemu 1) system webowy dostęp z wielu komputerów przez przeglądarkę internetową, 2) system musi działać w środowisku

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr./2012/ABO. Przedmiot umowy

UMOWA Nr./2012/ABO. Przedmiot umowy UMOWA Nr./2012/ABO Zawarta w dniu.. roku w Warszawie, pomiędzy: MBS-IT Grzegorz Grabowski, ul. Kacza 13, 85-453 Bydgoszcz, NIP: 953-226-31-30, REGON: 091564022, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE (dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro) Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na: 1. wykonanie usługi opracowania,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.../2014. zwaną dalej Zamawiającym, a., z siedzibą.., posiadającą nr Regon

Umowa nr.../2014. zwaną dalej Zamawiającym, a., z siedzibą.., posiadającą nr Regon Umowa nr.../2014 Zawarta w dniu. r. w Szczawnie - Zdroju pomiędzy: Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie - Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 2, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia. Załącznik nr 1

Przedmiot zamówienia. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej Projektu LIFE+ Carrying out necessary conservation work on a territory of Szachownica Cave designated within Natura 2000 / Wykonanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

ZAKUPIĆ I WDROŻYĆ SYSTEM INFORMATYCZNY GIS DO PROWADZENIA EWIDENCJI SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ

ZAKUPIĆ I WDROŻYĆ SYSTEM INFORMATYCZNY GIS DO PROWADZENIA EWIDENCJI SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ WE.2012. Rudna, 2012.08.01 ZAPYTANIE OFERTOWE Informuję, że Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pl. Zwycięstwa 5, 59 305 Rudna / tel. 076 746 70 84, Fax. 076 746 70 80, poczta elektroniczna (e-mail):

Bardziej szczegółowo