Raport z realizacji Programu ochrony środowiska dla Powiatu Wielickiego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z realizacji Programu ochrony środowiska dla Powiatu Wielickiego"

Transkrypt

1 Raport z realizacji Programu ochrony środowiska dla Powiatu Wielickiego Wieliczka czerwiec 2007 r.

2 2 Raport z realizacji Programu ochrony środowiska dla Powiatu Wielickiego Opracował: Zatwierdził: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Wieliczce

3 3 WPROWADZENIE Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm. ) w artykułach 17 i 18 nakłada na Zarząd Powiatu, jako realizację polityki ekologicznej państwa, obowiązek sporządzenia powiatowego programu ochrony środowiska, który jest uchwalany przez Radę Powiatu. Sporządza się go, podobnie jak politykę ekologiczną państwa, na 4 lata. Określa on cele ekologiczne, priorytety, harmonogram działań proekologicznych, oraz źródła finansowania niezbędne do osiągnięcia postawionych celów. Rada Powiatu w Wieliczce w dniu 30 grudnia 2004 r. r. przyjęła uchwałą Nr XXIII/139/04 Program ochrony środowiska dla Powiatu Wielickiego. Program ten stanowił podstawę dla formułowania wytycznych do gminnych programów ochrony środowiska. W programie sformułowano następujące cele nadrzędne: - Poprawa jakości powietrza atmosferycznego, - Minimalizacja uciążliwości hałasu, - Minimalizacja wpływu promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego, - Osiągnięcie jak najwyższej jakości wód powierzchniowych i podziemnych i ich ochrona, - Podniesienie jakości gleb oraz ich ochrona, - Ochrona zasobów złóż poprzez ich racjonalne wykorzystanie, - Wzrost różnorodności biologicznej i ochrona terenów cennych przyrodniczo, - Działania na rzecz ograniczenia występowania nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, - Wdrożenie powiatowego monitoringu środowiska. Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, organ wykonawczy powiatu sporządza co 2 lata raporty z wykonania programu ochrony środowiska, które przedstawia się Radzie Powiatu. Ustawa Prawo ochrony środowiska nie określa wymagań dotyczących formy i struktury raportu z realizacji powiatowego programu ochrony środowiska. Przyjęto, że raport z realizacji Programu ochrony środowiska dla Powiatu Wielickiego powinien zawierać: stopień realizacji zadań wynikających z powiatowego programu ochrony środowiska, wnioski odnośnie przyszłego raportowania stanu realizacji programu ochrony środowiska. Podstawę, do sporządzenia raportu stanowiły następujące dokumenty: - Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2005 roku, wykonany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie

4 4 - Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2004 r., wykonana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, - Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2005 r., wykonana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, - Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2006 r., wykonana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, - Ocena jakości wód powierzchniowych w województwie małopolskim w roku 2006, wykonana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, - Roczne sprawozdania z działalności Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wieliczce w 2005 r. i 2006 r., - Ankiety nadesłane z Urzędów Miast i Gmin z terenu Powiatu Wielickiego, innych organów administracji publicznych, instytucji, realizujących zadania określone w Programie ochrony środowiska dla Powiatu Wielickiego, - Protokoły z kontroli przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie w 2005 r. oraz w 2006 r., - Sieć Natura Ministerstwo Środowiska, - Sprawozdania Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Wieliczce, ul. Wincentego Pola 20 a, dotyczące jakości wód w wodociągach publicznych w 2004 r., 2005 r. oraz w 2006 r. 2. STAN ŚRODOWISKA W POWIECIE WIELICKIM. ( Charakterystykę stanu środowiska opracowano na podstawie Raportu o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2005 r., Oceny jakości wód powierzchniowych w województwie małopolskim w roku 2006, Oceny jakości powietrza w województwie małopolskim w 2004 r., 2005 oraz 2006 r., sporządzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, sprawozdań Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Wieliczce, ul. Wincentego Pola 20 a, dotyczących jakości wód w wodociągach publicznych w 2004 r., 2005 r. oraz 2006 r. ). 2. WODY 2.1 Wody powierzchniowe W 2005 roku na obszarze województwa małopolskiego, dokonano oceny jakości wód 93 rzek i potoków oraz 6 zbiorników zaporowych, łącznie w 147 punktach pomiarowo kontrolnych ( p.p.k. ), w tym również w punktach na terenie powiatu wielickiego. Podstawę prawną do wykonania oceny jakości wód powierzchniowych stanowiło rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych

5 5 i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji i prezentacji stanu tych wód ( Dz. U. z 2004 r. Nr 32, poz. 284 ). Wprowadza ono pięć klas jakości wód: 1) klasa I - wody o bardzo dobrej jakości: a) spełniają wymagania określone dla wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, w przypadku ich uzdatniania sposobem właściwym dla kategorii A1, b) wartości wskaźników jakości wody nie wskazują na żadne oddziaływania antropogeniczne; 2) klasa II - wody dobrej jakości: a) spełniają w odniesieniu do większości wskaźników jakości wody wymagania określone dla wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, w przypadku ich uzdatniania sposobem właściwym dla kategorii A2, b) wartości biologicznych wskaźników jakości wody wykazują niewielki wpływ oddziaływań antropogenicznych; 3) klasa III - wody zadawalającej jakości: a) spełniają wymagania określone dla wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, w przypadku ich uzdatniania sposobem właściwym dla kategorii A2, b) wartości biologicznych wskaźników jakości wody wykazują umiarkowany wpływ oddziaływań antropogenicznych; 4) klasa IV - wody niezadawalającej jakości: a) spełniają wymagania określone dla wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, w przypadku ich uzdatniania sposobem właściwym dla kategorii A3, b) wartości biologicznych wskaźników jakości wody wykazują, na skutek oddziaływań antropogenicznych, zmiany ilościowe i jakościowe w populacjach biologicznych; 5) klasa V - wody złej jakości: a) nie spełniają wymagań dla wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, b) wartości biologicznych wskaźników jakości wody wykazują, na skutek oddziaływań antropogenicznych, zmiany polegające na zaniku występowania znacznej części populacji biologicznych.

6 6 Klasyfikacja jakości śródlądowych wód powierzchniowych w punktach monitoringu diagnostycznego, zlokalizowanych na terenie powiatu wielickiego ( według 5 klas ) w 2005 r.: Rzeka Wisła Raba Punkt pomiarowo-kontrolny Klasa km Nazwa jakości wód Niepoło -mice Kłaj ,2 V III V-tlen rozp.,azotyny, przewodn.elektrolityczna, substancje rozp. ogólnie, chlorki III barwa, bar Wskaźniki degradujące jakość wody Fizykochemiczne Bakteriologiczne V ogólna liczba bakterii coli IV ogólna liczba bakterii coli, III liczba bakterii coli fekalnych biologiczne III indeks saprobowy fitoplanktonu, indeks saprobowy peryfitonu, indeks bioróżnorodności Ocena wód wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia: Ocenę wód ujmowanych do celów zaopatrzenia ludności wykonano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia ( Dz. U. nr 204/2002 poz.1728). Wody powierzchniowe ujmowane do celów konsumpcyjnych muszą spełniać wymagania w zakresie jakości po zastosowaniu odpowiedniego uzdatniania. W zależności od wartości granicznych poszczególnych wskaźników wody dzieli się na trzy kategorie: A1, A2 i A3. Zgodnie z cytowanym wyżej rozporządzeniem: wody kategorii A1, to wody wymagające prostego uzdatniania fizycznego, w szczególności filtracji oraz dezynfekcji, wody kategorii A2 wody wymagające typowego uzdatniania fizycznego i chemicznego, w szczególności utleniania wstępnego, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji i dezynfekcji (chlorowanie końcowe), wody kategorii A3 - wody wymagające wysokosprawnego uzdatniania fizycznego i chemicznego, w szczególności utleniania, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji, adsorpcji na węglu aktywnym, dezynfekcji (ozonowanie, chlorowanie końcowe).

7 7 Wyniki przeprowadzonej oceny wód powierzchniowych w 2005 r. na terenie powiatu wielickiego podaje poniższa tabela. Rzeka Punkt pomiarowokontrolny Kategoria Kategoria wód wg wskaźników wód ogólna Nazwa km Fizykochemicznych Bakteriologicznych Raba Kłaj 31,2 A3 A2 ( indeks fenolowy) A3 ( ogólna liczba bakterii coli ) Ocena wód pod kątem eutrofizacji Ocenę wód pod kątem eutrofizacji oparto o przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych ( Dz. U. Nr 241/02, poz ). W myśl w/w rozporządzenia za wody zanieczyszczone azotanami ze źródeł rolniczych uznaje się: - wody powierzchniowe, w szczególności te które pobiera się lub zamierza pobierać na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia i wody podziemne, w których zawartość azotanów wynosi powyżej 50 mg NO3/l, - wody powierzchniowe wykazujące eutrofizację, którą skutecznie można zwalczać przez zmniejszenie dawek dostarczanego azotu. Za wody zagrożone zanieczyszczeniem uznaje się natomiast wody wymienione powyżej, w których zawartość azotanów wynosi od mg NO3/l i wykazuje tendencję wzrostową. Ocena jakości wód powierzchniowych, badanych w roku 2005 w województwie małopolskim pod kątem zanieczyszczenia związkami azotu wykazała, że wody nie są zanieczyszczone tymi związkami, ponieważ w żadnym punkcie pomiarowo kontrolnym wartości stężenia azotanów nie przekraczały 50 mg NO3/l. Wody województwa nie są również zagrożone w/w zanieczyszczeniem. W poniższej tabeli przedstawiono średnioroczną wartość wskaźnika eutrofizacji w punkcie pomiarowym, zlokalizowanym na terenie powiatu wielickiego. Rzeka Raba Punkt pomiarowokontrolny Nazwa km Azot ogólny (mg/l) Wskaźniki eutrofizacji Stężenia średnioroczne Azot azotanowy (mg/l Azota -ny (mg/l) Fosfor ogólny (mg/l) Chlorofil a (mg/l) Kłaj 31,2 2,09 1,53 6,75 0,10 3,2 Ocena Nie stwierdzono przekroczeń parametrów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 241, poz )

8 8 Zestawienie wykonanych ocen jakości wód powierzchniowych badanych w 2005 r. Rzeka Raba Raba Punkt pomiarowokontrolny Nazwa Gdów Kłaj km Ocena wg rozporządze-nia MŚ w sprawie klasyfikacji wód 1 ( klasa jakości wód ) 50,2 II 31,2 III Jakość wg wymaganych dla wód ujmowanych dla zaopatrzenia ludności 2 Przydatność wód dla bytowania ryb 3 - Nie spełnia wymagań A3 Nie spełnia wymagań Ocena zagrożenia zanieczyszczeniem związkami azotu z rolnictwa 4 ( ocena stopnia eutrofizacji wód ) - Nie stwierdzono Objaśnienia: nie badano, 1) ocena wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu prezentacji wyników i prezentacji stanu tych wód (Dz.U z dnia 1 marca 2004 r., 2) ocena wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych. (Dz. U z dnia 31 grudnia 2002 r.), 3) ocena wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych. (Dz. U z dnia 23 października 2002 r.), 4) ocena wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. (Dz. U z dnia 9 grudnia 2002 r.). Zestawienie wykonanych ocen jakości wód powierzchniowych badanych w latach w punktach monitoringu diagnostycznego ( informacje na podstawie Oceny jakości wód powierzchniowych w województwie małopolskim w roku 2006 ): Rzeka Punkt pomiarowokontrolny Klasy jakości wód Nazwa km 2004 r r r. Wisła Niepołomice 102,2 V V V Wilga Serafa Drwinka Raba Raba Stradomka Kraków, ujście Duża Grobla Świniary Gdów Kłaj Sobolów 0,5 V V IV 1,0 V V V 2,0 - - IV 50,2 - - III 31,2 III III III 3,6 - - III

9 9 Podsumowanie. Jakość wód rzek Wisły, Wilgi, Serafy w stosunku do informacji zawartych w Programie ochrony środowiska dla Powiatu Wielickiego uległa poprawie - rzeka Wisła ( z wody pozaklasowej do V klasy ), rzeka Wilga ( z wody pozaklasowej do IV klasy ), Serafa ( z wody pozaklasowej do V klasy ). Jakość wód rzeki Raby oraz rzeki Stradomki nadal pozostaje na tym samym poziomie jaki określono w w/w Programie.. ( III klasa jakości ). Natomiast pogorszeniu uległ stan jakości wód rzeki Drwinki ( z II klasy do IV klasy ). Jak wynika z oceny jakości wód wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, przeprowadzonej w punkcie pomiarowo kontrolnym w Kłaju na rzece Rabie w 2005 r., wody te zaliczono do kategorii ogólnej A3. Wymagają one zatem wysokosprawnego uzdatniania fizycznego i chemicznego, w szczególności utleniania, koagulacji, flokulacji, dekantacji filtracji, adsorpcji na węglu aktywnym, dezynfekcji. Ocena wód powierzchniowych powiatu pod kątem eutrofizacji wykazała, iż nie stwierdzono przekroczeń parametrów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 241, poz ). 2.2 Wody podziemne Ocenę jakości wód w roku 2005 wykonano na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji i prezentacji stanu tych wód ( Dz. U. Nr 32/2004 poz.284 ). Zgodnie z rozporządzeniem klasyfikacja jakości wód podziemnych obejmuje 5 klas: klasa I wody o bardzo dobrej jakości a) wartości wskaźników jakości wody są kształtowane jedynie w efekcie naturalnych procesów zachodzących w warstwie wodonośnej, b) żaden ze wskaźników jakości wody nie przekracza wartości dopuszczalnych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, klasa II wody dobrej jakości a) wartości wskaźników jakości wody nie wskazują na oddziaływania antropogeniczne, b) wskaźniki jakości wody, z wyjątkiem żelaza i manganu, nie przekraczają wartości dopuszczalnych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, klasa III wody zadowalającej jakości a) wartości wskaźników jakości wody są podwyższone w wyniku naturalnych procesów lub słabego oddziaływania antropogenicznego, b) mniejsza część wskaźników jakości wody przekracza wartości dopuszczalne jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

10 10 klasa IV wody niezadowalającej jakości a) wartości wskaźników jakości wody są podwyższone w wyniku naturalnych procesów oraz słabego oddziaływania antropogenicznego, b) większość wskaźników jakości wody przekracza wartości dopuszczalne jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, klasa V wody złej jakości a) wartości wskaźników jakości wody potwierdzają oddziaływania antropogeniczne, b) woda nie spełnia wymagań określonych dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Sieć obserwacyjno - badawcza wód podziemnych wielickiego w roku 2005 na terenie powiatu Nr punktu Miejscowość Stratygrafia Głębokość stropu Wody II/830 Niepołomice trzeciorzęd 201,00 Wody wgłębne 1119 Podłęże trzeciorzęd 55,00 Wody wgłębne GZWP 451 ( subzbiornik bogucicki ) Ocena jakości wód podziemnych w roku 2005 Lp Nr pkt Miejscowość 1 II/830 Niepołomice Użytkowanie terenu Klasa IV Wskaźniki klasa IV i V NH4, Na Podłęże Obszary zabudowane IV NH4, Na Jakość wód podziemnych według wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Podstawę oceny stanowiło rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. Nr 203/2002, poz.1718 ). Punkty sieci monitoringu wód podziemnych na terenie powiatu wielickiego, w których stwierdzono przekroczenia norm dla wód przeznaczonych do spożycia dla ludzi w 2005 r.: Nr punktu Miejscowość Użytkowanie terenu Wody Wskaźniki przekraczające normy dla wód przeznaczonych do spożycia dla ludzi II/830 Niepołomice W * Na 1119 Podłęże * W wody wgłębne Obszary zabudowane W * Fe og.

11 11 W 2004 r. nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieliczce, ul. Wincentego Pola 20 a, objęte były następujące wodociągi publiczne ujmujące wody podziemne z terenu powiatu wielickiego: Wodociąg publiczny Cichawa wodę pobieraną z tego ujęcia oceniono jako dobrą ( z wyjątkiem 3 analiz bakteriologicznych w miesiącach: luty, czerwiec, wrzesień gdzie wystąpiły przekroczenia ogólnej liczby bakterii w 22 0 C i 37 0 C ), Wodociąg publiczny Gdów - wodę pobieraną z tego ujęcia oceniono jako dobrą ( z wyjątkiem 3 prób bakteriologicznych, w miesiącach: luty, maj ), Wodociąg publiczny Niepołomice pod względem bakteriologicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym z wyjątkiem 4 prób wody ( pobranej w miesiącach kwiecień, czerwiec, lipiec, listopad ), w których analizy wykazały przekroczenie ogólnej liczby bakterii w 22 0 C po 72 godz. w 1 ml wody. Pod względem fizyko-chemicznym, woda nie odpowiadała wymaganiom sanitarnym z uwagi na przekroczoną mętność, okresowo barwę oraz zawartość manganu i żelaza w wodzie, na ujęciach wodociągów. Wodociąg publiczny Podłęże - wodę pobieraną z tego ujęcia oceniono jako dobrą ( z wyjątkiem 2 analiz bakteriologicznych w miesiącach: kwiecień 1 próba, sierpień 1 próba ). Na podstawie wyników wody z miesiąca kwietnia, została wystosowana decyzja administracyjna zarządzająca podjęcie analiz wody pobranej w miesiącu maju wykazały likwidację przekroczeń, Wodociąg publiczny Staniątki woda z tego ujęcia nie odpowiadała wymaganiom sanitarnym pod względem fizyko chemicznym, z uwagi na przekroczone parametry mętności, barwy oraz zawartość żelaza, manganu i amoniaku ( w miesiącach: czerwiec, sierpień, listopad 3 próby ) oraz na przekroczenie parametrów bakteriologicznych w miesiącach czerwiec 3 próby i listopad 3 próby. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczce polecił podjęcie działań w celu poprawy jakości wody, Wodociąg publiczny Szarów - woda z tego ujęcia nie odpowiadała wymaganiom sanitarnym pod względem bakteriologicznym ( w miesiącu lutym 1 próba, sierpniu 4 próby, październiku 3 próby ). Została wydana decyzja administracyjna, aby poprawić jakość wody. Woda pod względem fizyko-chemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym ( z wyjątkiem 1 próby pobranej w październiku ), Wodociąg publiczny Węgrzce Wielkie woda z tego ujęcia pod względem fizyko chemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym, w zakresie wykonanych oznaczeń ( z wyjątkiem 1 próby wody pobranej we wrześniu ). Jakość wody pod względem bakteriologicznym nie odpowiadała wymaganiom sanitarnym w miesiącu lipcu ( 5 prób ) - wydano decyzję administracyjną, nakazującą przechlorowanie wodociągu.

12 12 W 2005 r. nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieliczce, ul. Wincentego Pola 20 a, objęte były następujące wodociągi ujmujące wody podziemne na terenie powiatu wielickiego: Wodociąg publiczny Cichawa wodę pobieraną z tego ujęcia oceniono jako dobrą ( z wyjątkiem jednej próby za wyjątkiem jednej próby wody ( Przedszkole Szczytniki ), gdzie wystąpiło przekroczenie zawartości żelaza w wodzie ( w miesiącu styczniu ), Wodociąg publiczny Gdów - wodę pobieraną z tego ujęcia oceniono jako dobrą, Wodociąg publiczny Niepołomice - woda pobierana z tego wodociągu pod względem bakteriologicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym. Pod względem fizyko chemicznym woda nie odpowiadała wymaganiom sanitarnym z uwagi na przekroczenia manganu oraz w miesiącach luty, marzec, lipiec, grudzień zawartości żelaza i mętności w wodzie. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczce po stwierdzeniu złej jakości wody polecał podjęcie w trybie natychmiastowym działań mających na celu poprawę jakości wody. Zakład Wodociągów i Kanalizacji oraz Usług Komunalnych w Niepołomicach podjął szereg działań w celu likwidacji przekroczeń. Wodociąg publiczny Podłęże - wodę pobieraną z tego ujęcia oceniono jako dobrą ( z wyjątkiem jednej próby wody bakteriologicznej w miesiącu czerwcu ). Na podstawie wyniku wody została wydana decyzja administracyjna zarządzająca podjęcie stosownych działań mających na celu likwidację przekroczeń. Powtórny pobór wody pod względem bakteriologicznym wykazał likwidacje przekroczeń. Wodociąg publiczny Staniątki - woda z tego ujęcia nie odpowiadała wymaganiom sanitarnym z uwagi na przekroczenia żelaza i manganu w wodzie na ujęciu wodociągu. Woda pobrana z końcówek wodociągu nie wykazała przekroczeń w/w parametrów. Zarządca wodociągu podejmował w ciągu roku mające na celu likwidacje przekroczeń. Wodociąg publiczny Węgrzce Wielkie - woda z tego ujęcia odpowiadała wymaganiom sanitarnym pod względem bakteriologicznym z wyjątkiem 1 analizy ( luty ) gdzie stwierdzono ponadnormatywną obecność bakterii w 37 0 C po 24 godz. Pod względem fizyko-chemicznym jakość wody nie odpowiadała wymaganiom sanitarnym w miesiącach luty 1 próba, kwiecień 1 próba, gdzie stwierdzono ponadnormatywną obecność żelaza w wodzie, zwiększoną mętność oraz w 3 przypadkach ponadnormatywną zawartość żelaza. Wodociąg publiczny Szarów - wodę pobieraną z tego ujęcia oceniono jako dobrą. W 2006 r. nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieliczce, ul. Wincentego Pola 20 a objęte były następujące wodociągi publiczne ujmujące wody podziemne na terenie powiatu wielickiego: Wodociąg publiczny Cichawa wodę pobieraną z tego ujęcia oceniono jako dobrą za wyjątkiem jednej próby wody, gdzie wystąpiło przekroczenie zawartości manganu w wodzie ( w miesiącu wrześniu ZUW Cichawa ),

13 13 Wodociąg publiczny Gdów wodę pobieraną z tego ujęcia oceniono jako dobrą za wyjątkiem jednej próby bakteriologicznej pobranej w miesiącu marcu ( ZUW Gdów), gdzie wykonane analizy wykazały obecność w próbie wody bakterii grupy coli i bakterii Escherichia coli lub bakterii grupy coli typ kałowy, została wydana decyzja administracyjna zarządzająca podjęcie stosownych działań mających na celu likwidacje przekroczeń, powtórny pobór wody pod względem bakteriologicznym wykazał likwidacje przekroczeń. Wodociąg publiczny Niepołomice - woda pobierana z tego wodociągu pod względem bakteriologicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym. Pod względem fizyko-chemicznym woda nie odpowiadała wymogom z uwagi na przekroczenia zawartości manganu i żelaza. W miesiącu marcu PPIS wydał decyzję dot. złego stanu jakości wody. Ponadto PPIS w Wieliczce po stwierdzeniu złej jakości wody polecał podjęcie działań w celu poprawy jej jakości. Zakład Wodociągów i Kanalizacji oraz Usług Komunalnych podejmował w celu likwidacji przekroczeń. Wodociąg publiczny Podłęże wodę pobieraną z tego ujęcia oceniono jako dobrą. Wodociąg publiczny Staniątki woda pod względem bakteriologicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym, pod względem fizykochemicznym woda odpowiadała wymaganiom sanitarnym z wyjątkiem przekroczenia zawartości manganu w 3 próbach oraz w 1 próbie amoniaku i żelaza w wodzie. Wodociąg publiczny Szarów wodę pobieraną z tego ujęcia oceniono jako dobrą za wyjątkiem 2 prób bakteriologicznych pobranych w miesiącu kwietniu ( ZUW, jednostka wojskowa), po podjęciu przez zarządcę wodociągu stosownych działań w tym zakresie został dokonany powtórny pobór wody, który wykazał likwidacje przekroczeń, woda pod względem fizyko chemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym z wyjątkiem 3 prób ( marzec 2 próby, wrzesień 1 próba ), gdzie analizy wykazały niewielkie przekroczenia manganu. Wodociąg publiczny Węgrzce Wielkie woda odpowiadała wymaganiom sanitarnym w zakresie wykonanych oznaczeń pod względem bakteriologicznym, woda pod względem fizyko chemicznym nie odpowiadała wymaganiom z uwagi na przekroczenia manganu, żelaza. Ocena stopnia zanieczyszczenia wód amoniakiem W województwie małopolskim stężenia amoniaku na poziomie odpowiadającym IV klasie czystości stwierdzono w obszarze pasa północnego województwa, w którym dominują tereny upraw rolnych i obszary zabudowane. W punkcie badawczym II/830 Niepołomice stężenie amoniakiem wyniosło 1,240 mg/l.

14 14 Podsumowanie. Jakość wód subzbiornika bogucickiego uległa znacznemu pogorszeniu z II klasy czystości wód ( informacja zawarta w Programie ochrony środowiska dla Powiatu Wielickiego ) do aktualnie IV ( stężenia amoniaku na poziomie IV klasy czystości - wody o jakości niezadawalającej ). Celem ograniczenia i wyeliminowania zanieczyszczenia wód amoniakiem niezbędne jest podejmowanie działań naprawczych i ochronnych, w rejonie terenów położonych w obszarze subzbiornika 451 Bogucice. Według oceny jakości wód podziemnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi, której podstawę stanowiło rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. Nr 203/2002, poz ), w punktach monitoringowych Państwowego Instytutu Geologicznego, zlokalizowanych w Niepołomicach i w Podłężu w 2005 r. stwierdzono przekroczenie norm dla wód przeznaczonych do spożycia dla ludzi. Również badania jakości wód w poszczególnych wodociągach, ujmujących wody podziemne, wykonywane przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Wieliczce wykazały, iż : jakość wody pochodząca z wodociągu Szarów w 2004 r. nie odpowiadała wymaganiom sanitarnym pod względem bakteriologicznym, w 2005 r. jej jakość określono jako dobrą. W 2006 r. oceniono jako dobrą za wyjątkiem 2 prób bakteriologicznych pobranych w miesiącu kwietniu ( ZUW, jednostka wojskowa ), po podjęciu przez zarządcę wodociągu stosownych działań w tym zakresie został dokonany powtórny pobór wody, który wykazał likwidacje przekroczeń, woda pod względem fizyko chemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym z wyjątkiem 3 prób ( marzec 2 próby, wrzesień 1 próba ), gdzie analizy wykazały niewielkie przekroczenia manganu. jakość wody pochodząca z wodociągu publicznego w Węgrzcach Wielkich w 2004 r. pod względem fizyko chemicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym. Jakość wody pod względem bakteriologicznym nie odpowiadała wymaganiom sanitarnym w miesiącu lipcu ( 5 prób ) - wydano decyzję administracyjną, nakazującą przechlorowanie wodociągu. W 2005 r. woda odpowiadała wymaganiom sanitarnym pod względem bakteriologicznym, woda pod względem fizyko chemicznym nie odpowiadała wymaganiom z uwagi na przekroczenia ponadnormatywną obecność żelaza, zwiększoną mętność. W 2006 r. woda odpowiadała wymaganiom sanitarnym w zakresie wykonanych oznaczeń pod względem bakteriologicznym, woda pod względem fizyko chemicznym nie odpowiadała wymaganiom z uwagi na przekroczenia manganu, żelaza. jakość wody pochodzącej z wodociągu publicznego w Staniątkach w 2004 r. nie odpowiadała wymaganiom sanitarnym pod względem fizyko chemicznym, z uwagi na przekroczone parametry mętności, barwy oraz zawartość żelaza, manganu i amoniaku ( w miesiącach: czerwiec, sierpień, listopad 3 próby ) oraz na przekroczenie parametrów

15 15 bakteriologicznych w miesiącach czerwiec 3 próby i listopad 3 próby. W 2005 r. woda z tego ujęcia nie odpowiadała wymaganiom sanitarnym z uwagi na przekroczenia żelaza i manganu w wodzie na ujęciu wodociągu. W 2006 r. woda pod względem bakteriologicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym, pod względem fizyko - chemicznym woda odpowiadała wymaganiom sanitarnym z wyjątkiem przekroczenia zawartości manganu w 3 próbach oraz w 1 próbie amoniaku i żelaza w wodzie. jakość wody pochodzącej z wodociągu publicznego w Niepołomicach w 2004 r. pod względem bakteriologicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym z wyjątkiem 4 prób wody ( pobranej w miesiącach kwiecień, czerwiec, lipiec, listopad ), w których analizy wykazały przekroczenie ogólnej liczby bakterii w 22 0 C po 72 godz. w 1 ml wody. Pod względem fizyko-chemicznym, woda nie odpowiadała wymaganiom sanitarnym z uwagi na przekroczoną mętność, okresowo barwę oraz zawartość manganu i żelaza w wodzie, na ujęciach wodociągów. W 2005 r. woda pobierana z tego wodociągu pod względem bakteriologicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym. Pod względem fizyko chemicznym woda nie odpowiadała wymaganiom sanitarnym z uwagi na przekroczenia manganu oraz w miesiącach luty, marzec, lipiec, grudzień zawartości żelaza i mętności w wodzie. W 2006 r. woda pobierana z tego wodociągu pod względem bakteriologicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym. Pod względem fizyko - chemicznym woda nie odpowiadała wymogom z uwagi na przekroczenia zawartości manganu i żelaza. jakość wody pochodzącej z wodociągu publicznego w Cichawie, Gdowie, Podłężu w latach utrzymywała się na poziomie wody dobrej.

16 GOSPODARKA WODNO ŚCIEKOWA. Stopień zwodociągowania powiatu wielickiego na podstawie informacji przekazanych przez Urzędy Miast i Gmin powiatu wielickiego. Stopień zwodociągowania powiatu (liczba mieszkańców korzystających ze zbiorczej sieci wodociagowej / rzeczywista liczba mieszkańców) Wskaźnik wyjściowy ( informacja zawarta w POŚ ) Wskaźnik aktualny 84% 90% Wodociągi wykonane z rur azbestowo cementowych do wymiany na podstawie informacji przekazanych przez Urzędy Miast i Gmin powiatu wielickiego. Wodociągi wykonane z rur azbestowo cementowych do wymiany Wskaźnik wyjściowy ( informacja zawarta w POŚ ) Wieliczka 15% Kłaj 24 km Biskupice 1 km Wskaźnik aktualny Niepołomice - 0 km, Gdów 3,5 km, Wieliczka 25 km (6%) Kłaj 15 km (15%) Biskupice 0 km Stopień skanalizowania powiatu wielickiego na podstawie informacji przekazanych przez Urzędy Miast i Gmin powiatu. Stopień skanalizowania powiatu ( liczba mieszkańców podłączonych do kanalizacji / rzeczywista liczba mieszkańców) Wskaźnik wyjściowy ( informacja zawarta w POŚ ) Wskaźnik aktualny 18% 31% Stan gospodarki wodno ściekowej w poszczególnych gminach powiatu wielickiego. Gmina Stopień skanalizowania gminy (liczba mieszkańców podłączonych do kanalizacji / rzeczywista liczba mieszkańców), [%] Stopień zwodociągowania powiatu (liczba mieszkańców korzystających ze zbiorczej sieci wodociagowej / rzeczywista liczba mieszkańców), [%] Wodociągi wykonane z rur azbestowo cementowych do wymiany [%] [km] Wieliczka Niepołomice Gdów ,5 Kłaj Biskupice

17 stopień zwodociągowania [%] stopień skanalizowania [%] 17 Rys. Stopień skanalizowania gmin powiatu wielickiego. Stopień skanalizowania gmin powiatu wielickiego [%] Wieliczka Niepołomice Gdów Kłaj Biskupice Rys. 2. Stopień zwodociągowania gmin powiatu wielickiego. Stopień zwodociągowania gmin powiatu wielickiego [%] Wieliczka Niepołomice Gdów Kłaj Biskupice Oczyszczalnie ścieków na terenie powiatu wielickiego. Poniżej przedstawiono charakterystykę oczyszczalni istniejących na terenie powiatu wielickiego.

18 18 Gmina Wieliczka. Oczyszczalnia w Węgrzcach Wielkich ( kompleks A ): Obsługuje część miejscowości Węgrzce Wielkie, Strumiany i Mała Wieś, Typ: TMB 1440, Rodzaj ścieków dopływających: komunalne, Odbiornik ścieków oczyszczonych: dopływ potoku Węgrzce Wielkie w zlewni Wisły, Q max d = 200 m 3 /d Oczyszczalnia w Węgrzcach Wielkich ( kompleks C ): Obsługuje Węgrzce Wielkie, oraz część okolicznych miejscowości, Typ: KOS 3, Rodzaj ścieków dopływających: komunalne, Odbiornik ścieków oczyszczonych: dopływ potoku Węgrzce Wielkie w zlewni Wisły, Q max d = 100 m 3 /d Oczyszczalnia w Wieliczce: Obsługuje część zabudowań mieszkalnych przy ul. Złotej i Sowińskiego w Wieliczce Typ: BD 50 POLARIS, Odbiornik ścieków oczyszczonych: rów melioracji szczegółowej w zlewni Wisły, Rodzaj ścieków dopływających: komunalne, Q max d = 14,7 m 3 /d. Oczyszczalnia w Sułkowie ( gmina Wieliczka ): Obsługuje część zabudowań mieszkalnych w Sułkowie Typ: BD 50 POLARIS, Odbiornik ścieków oczyszczonych: potok w zlewni Wisły, Rodzaj ścieków dopływających: komunalne, Q max d = 14,7 m 3 /d. Oczyszczalnia w Gorzkowie I ( gmina Wieliczka ): Obsługuje osiedle Ślęczkówka w Gorzkowie. Typ: mechaniczno biologiczna ZBO-3H (Wobet Hydret), Rodzaj ścieków dopływających: komunalne, Odbiornik ścieków oczyszczonych: ciek bez nazwy w zlewni Wilgi, Q śr d = 11,25 m 3 /d, Q max d = 14,6 m 3 /d Oczyszczalnia w Gorzkowie II ( gmina Wieliczka ): Obsługuje osiedle Czarnociny w Gorzkowie. Typ: mechaniczno biologiczna ZBO-3H (Wobet Hydret ), Rodzaj ścieków dopływających: komunalne, Odbiornik ścieków oczyszczonych: ciek bez nazwy będący dopływem rzeki Młynówka w zlewni Raby, Q śr d = 11,25 m 3 /d, Q max d = 14,6 m 3 /d.

19 19 Oczyszczalnia w Gorzkowie III ( gmina Wieliczka ): Obsługuje część zabudowań mieszkalnych w Gorzkowie i obiekt Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzkowie Typ: BIOCOMPACT 10, Odbiornik ścieków oczyszczonych: ciek bez nazwy będący dopływem rzeki Młynówka w zlewni Raby, Rodzaj ścieków dopływających: komunalne, Q śr d = 10,0 m 3 /d, Q max d = 14,85 m 3 /d. Oczyszczalnia w Gorzkowie IV ( gmina Wieliczka ): Obsługuje część zabudowań mieszkalnych w Gorzkowie i Byszycach Typ: BD 50 POLARIS, Odbiornik ścieków oczyszczonych: ciek bez nazwy będący dopływem rzeki Młynówka w zlewni Raby, Rodzaj ścieków dopływających: komunalne, Oczyszczalnia zlokalizowana na tej samej działce, co BIOCOMPACT 10, Q max d = 14,7 m 3 /d. Oczyszczalnia w GoIkowicach ( gmina Wieliczka ): Obsługuje Szkołę Podstawową w Golkowicach Typ: NEBRASKA M-4 Odbiornik ścieków oczyszczonych: ciek bez nazwy w zlewni rzeki Wilgi, Rodzaj ścieków dopływających: bytowe, Q max d = 4,08 m 3 /d, Q max h = 0,51 m 3 /h Oczyszczalnia w Koźmicach Wielkich ( gmina Wieliczka ): Obsługuje Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Koźmicach Wielkich Typ: NEBRASKA M-7 Odbiornik ścieków oczyszczonych: ciek bez nazwy w zlewni rzeki Wilgi, Rodzaj ścieków dopływających: komunalne, Q max d = 13,5 m 3 /d, Oczyszczalnia firmy AUGUM z siedzibą w Wieliczce: Obsługuje Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe AUGUM w Kokotowie (gmina Wieliczka). Typ: NAYADIC model M-1050A, Przepustowość: 3,75 m3/d, Rodzaj ścieków dopływających: bytowe, Odbiornik ścieków oczyszczonych: potok Zabawka w zlewni Wisły, Q max d = 3,6 m 3 /d Oczyszczalnia Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Matki Bożej Fatimskiej w Golkowicach: Obsługuje Zespół Sakralny w Golkowicach (gmina Wieliczka) Typ: ECO-LINE mini 5PE Rodzaj ścieków dopływających: bytowe,

20 20 Odbiornik ścieków oczyszczonych: jar w zlewni rzeki Wilgi, Q max d = 1,7 m 3 /d Gmina Niepołomice Oczyszczalnia w Niepołomicach /rozbudowana, oddana do użytkowania po rozbudowie w 2006 r./: Obsługuje miasto Niepołomice Typ: mechaniczno biologiczna, Przepustowość: m 3 /d, Rodzaj ścieków dopływających: komunalne, Odbiornik ścieków oczyszczonych: rzeka Wisła, Q śr d = m 3 /d Q max d = m 3 /d Oczyszczalnia w Woli Batorskiej ( gmina Niepołomice ): Obsługuje Wolę Batorską, Typ: mechaniczno biologiczna, Miniblok, Przepustowość: 70 m 3 /d, Ilość ścieków dopływających: 28 m3/d, Rodzaj ścieków dopływających: komunalne, Odbiornik ścieków oczyszczonych: rów melioracyjny w zlewni rzeki Drwinki, Stan techniczny oczyszczalni: wymaga modernizacji. Planowane jest zamknięcie oczyszczalni po skanalizowaniu wschodniej części gminy Niepołomice i skierowanie ścieków na oczyszczalnię w Niepołomicach. Q max d = 70 m 3 /d Oczyszczalnia w Staniątkach ( gmina Niepołomice ): Obsługuje część wsi Staniątki, Typ: mechaniczno biologiczna, Przepustowość: 65 m3/d Ilość ścieków dopływających: 17 m3/d, Rodzaj ścieków dopływających: komunalne, Odbiornik ścieków oczyszczonych: rów melioracyjny w zlewni rzeki Podłężanki, Stan techniczny oczyszczalni: obiekt nowy, przekazany do eksploatacji w 2000r. Q śr d = 65 m 3 /d Q max d = 70 m 3 /d Oczyszczalnia w Zakrzowie ( gmina Niepołomice ): Obsługuje 24 domy w Zakrzowie Typ: NEBRASKA M-7 Odbiornik ścieków oczyszczonych: potok Bogusława dopływ potoku Podłężanka, Rodzaj ścieków dopływających: komunalne, Q max d = 14,4 m 3 /d,

21 21 Oczyszczalnia w Zabierzowie Bocheńskim ( gmina Niepołomice ): Obsługuje część miejscowości Zabierzów Bocheński, Typ: NAYADIC, technologia oparta na osadzie czynnym Przepustowość: 8 m 3 /d Ilość ścieków dopływających: 7 m 3 /d, Rodzaj ścieków dopływających: bytowe, Odbiornik ścieków oczyszczonych: rów melioracyjny, Stan techniczny oczyszczalni: dobry. Ponadto w gminie Niepołomice planowana jest budowa dwóch komunalnych oczyszczalni ścieków: w Woli Batorskiej i w Zabierzowie Bocheńskim. Gmina Gdów Ścieki z terenu całej gminy Gdów kierowane są na dwie komunalne oczyszczalnie ścieków: rozbudowaną oczyszczalnię w Gdowie oraz nowo wybudowaną w Pierzchowie. Gmina zrezygnowała natomiast z budowy oczyszczalni w miejscowości Niegowić. Oczyszczalnia w Gdowie: Obsługuje część gminy Gdów. Typ: reaktor SBR Rodzaj ścieków dopływających: komunalne, Odbiornik ścieków oczyszczonych: potok Bilczycki w zlewni rzeki Raby, Przewiduje się rozbudowę do następujących przepustowości: Q śr d = 925 m 3 /d Q max d = 1200 m 3 /d Q max h = 400 m 3 /h Ilość ścieków odprowadzonych (w 2003 r.) bez wód infiltracyjnych i opadowych to m 3. Oczyszczalnia w Pierzchowie ( gmina Gdów ) rozruch w 2007 r. Obsługiwać będzie miejscowość Pierzchów, a docelowo odprowadzane będą ścieki z Książnic, Cichawy, Szczytnik, Świątnik, Zborczyc i Czyżowa. Typ: reaktor SBR, Rodzaj ścieków dopływających: komunalne, Odbiornik ścieków oczyszczonych: potok Królewski w zlewni rzeki Raby, Q max d = 130 m 3 /d Gmina Kłaj Oczyszczalnia w Kłaju ( przebudowana, w eksploatacji ): Obsługuje miejscowość Kłaj (część) i Targowisko. W przyszłości oczyszczalnia ma przyjmować ścieki z całości Kłaja, Łężkowic i części Targowiska. Typ: mechaniczno biologiczna, Przepustowość: 500 m 3 /d, Rodzaj ścieków dopływających: komunalne,

22 22 Odbiornik ścieków oczyszczonych: potok Tusznica w zlewni rzeki Raby, Oczyszczalnia w Targowisku ( gmina Kłaj ): Obsługuje miejscowości: Szarów, Łysokanie, Dąbrowa. Typ: BIOBLOK PS 100, Rodzaj ścieków dopływających: komunalne, Odbiornik ścieków oczyszczonych: potok Tusznica w zlewni rzeki Raby, Przewiduje się rozbudowę do następujących przepustowości: Q śrd = 490 m 3 /d Q max d = 612 m 3 /d Oczyszczalnia firmy Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych w Kłaju: Typ: mechaniczno - biologiczna, Przepustowość: 56 m 3 /d, Rodzaj ścieków dopływających: bytowe, Odbiornik ścieków oczyszczonych: potok Tusznica w zlewni rzeki Raby, Q śr d = 12,6 m 3 /d Q max d = 30 m 3 /d Oczyszczalnie przydomowe Na terenie powiatu wielickiego zlokalizowanych jest obecnie ( stan na koniec 2006 r. ) ok. 410 przydomowych oczyszczalni ścieków. Najczęściej spotykanym typem oczyszczalni przydomowych są oczyszczalnie typu SOTRALENTZ, które składają się z osadników gnilnych Epurbloc o pojemnościach 4000, 3000 i 2000 l oraz filtrów żwirowych. W zależności od projektu Q max d waha się w granicach 0,59 2,6 m 3 /d. W stosunku do 2004 r. ( 400 ) liczba oczyszczalni przydomowych wzrosła. Podsumowanie. Średni stopień zwodociągowania powiatu wynosi aktualnie 90 % ( wzrost z 84 % wg informacji zawartej w Programie ochrony środowiska dla Powiatu Wielickiego ) i waha się od 73 % w gminie Biskupice do 100 % w gminie Niepołomice. W powiecie wielickim nadal istnieją odcinki wodociągów wykonanych z rur azbestowo cementowych, które należy wymienić ( Gmina Gdów 3,5 km, Miasto i Gmina Wieliczka 25 km, Gmina Kłaj 15 km, Gmina Biskupice 0 km, Miasto i Gmina Niepołomice 0, razem 43, 5 km ). Średni stopień skanalizowania powiatu wzrósł z 18 % w 2004 r. do 31 % w chwili obecnej i waha się od 15 % ( gmina Gdów ) do 57 % ( gmina Niepołomice ). Gmina Biskupice nadal nie posiada sieci kanalizacyjnej. W stosunku do 2004 r. ( 400 ) liczba oczyszczalni przydomowych wzrosła do ok. 410 ( stan na koniec 2006 r. ). Ogromny wpływ na stan środowiska naturalnego w powiecie wielickim ma gospodarka wodno ściekowa, dlatego jej uporządkowanie jest jednym z podstawowych zadań, którego realizacja w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy jakości środowiska, a w szczególności jakości wód powierzchniowych i podziemnych.

23 OCENA JAKOŚCI POWIETRZA Podstawowymi aktami prawnymi, określającymi obowiązki, zasady i kryteria w zakresie prowadzenia oceny jakości powietrza w Polsce są: - ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. ( Dz. U. z 2006 r. Nr 62, poz.627 ), - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie oceny poziomów substancji w powietrzu ( Dz. U. z 2002 r. Nr 87, poz. 798 ), - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji ( Dz. U. z 2002 r. Nr 87, poz. 796 ). Celem corocznej oceny jakości powietrza jest uzyskanie informacji o stężeniach zanieczyszczeń na obszarze poszczególnych stref, w tym aglomeracji, w zakresie umożliwiającym: Dokonanie klasyfikacji stref w oparciu o przyjęte kryteria: dopuszczalny poziom substancji w powietrzu oraz poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji. Klasyfikacja jest podstawą do podjęcia decyzji o potrzebie zaplanowania działań na rzecz poprawy jakości powietrza w danej strefie ( opracowywania programów ochrony powietrza POP ). 2. Uzyskanie informacji o przestrzennych rozkładach stężeń zanieczyszczeń na obszarze aglomeracji lub innej strefy, w zakresie umożliwiającym wskazanie obszarów przekroczeń wartości kryterialnych oraz określenie poziomów stężeń występujących na tych obszarach. Informacje te są niezbędne do określenia obszarów wymagających podjęcia działań na rzecz poprawy jakości powietrza. 3. Wskazanie prawdopodobnych przyczyn występowania ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń w określonych rejonach ( w zakresie możliwym do uzyskania na podstawie posiadanych informacji ). 4. Wskazanie potrzeb w zakresie wzmocnienia istniejącego systemu monitoringu i oceny. Podstawę klasyfikacji stref w oparciu o wyniki rocznej oceny jakości powietrza, zgodnie z art. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska stanowią: - dopuszczalny poziom substancji w powietrzu ( w niektórych przypadkach, Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji określa dozwoloną liczbę przekroczeń określonego poziomu ), - dopuszczalny poziom substancji w powietrzu powiększony o margines tolerancji ( dozwolone przypadki przekroczeń poziomu dopuszczalnego odnoszą się także do jego wartości powiększonej o margines tolerancji ). Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu obowiązuje w Polsce: - ze względu na ochronę zdrowia ludzi: dla obszaru kraju i obszarów ochrony uzdrowiskowej,

24 24 - ze względu na ochronę roślin: dla obszaru kraju ( z wyjątkiem aglomeracji/miast ) oraz obszarów parków narodowych. Klasyfikacja stref wykonywana jest co roku, na podstawie oceny poziomu substancji w powietrzu a jej wynikiem jest określenie jednej klasy strefy ze względu na ochronę zdrowia i jednej klasy ze względu na ochronę roślin. Klasyfikacji stref dokonuje się dla każdego zanieczyszczenia oddzielnie, na podstawie najwyższych stężeń na obszarze każdej strefy. Zaliczenie strefy do określonej klasy wiąże się z koniecznością podjęcia konkretnych działań na rzecz poprawy jakości powietrza lub utrzymania jego jakości na niezmienionym poziomie. W tabelach poniżej przedstawiono w skrócie zasady zaliczenia strefy do określonej klasy ( A, B, C ), które zależą od stężeń zanieczyszczeń występujących na ich obszarze i wiążą się z określonymi wymaganiami, co do działań na rzecz poprawy jakości powietrza. Podstawę zaliczenia strefy do określonej klasy stanowią wyniki oceny uzyskane na obszarach o najwyższych poziomach stężeń danego zanieczyszczenia w strefie. Klasy stref i wymagane w zależności od poziomów stężeń zanieczyszczenia, uzyskanych w rocznej ocenie jakości powietrza, dla przypadków gdy jest określony margines tolerancji. Poziom stężeń Klasa strefy Wymagane Nie przekraczający wartości A Brak dopuszczalnej * Powyżej wartości dopuszczalnej lecz nie przekraczający wartości dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji * B Określenie obszarów przekroczeń wartości dopuszczalnych - - Określenie obszarów przekroczeń wartości dopuszczalnych oraz wartości dopuszczalnych Powyżej wartości dopuszczalnej C powiększonych o margines powiększonej o margines tolerancji * tolerancji, - - opracowanie programu ochrony powietrza POP * - z uwzględnieniem dozwolonych częstości przekroczeń określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie oceny poziomów substancji w powietrzu ( Dz. U. z 2002 r. Nr 87, poz. 798 ) Klasy stref i wymagane w zależności od poziomów stężeń zanieczyszczenia, uzyskanych w rocznej ocenie jakości powietrza, dla przypadków gdy margines tolerancji nie jest określony. Poziom stężeń Klasa strefy Wymagane Nie przekraczający wartości dopuszczalnej * A Brak Powyżej wartości dopuszczalnej * C - Określenie obszarów przekroczeń wartości dopuszczalnych, - - Działania na rzecz poprawy jakości powietrza opracowanie programu ochrony powietrza POP. * - z uwzględnieniem dozwolonych częstości przekroczeń określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie oceny poziomów substancji w powietrzu ( Dz. U. Nr 87, poz. 798 ).

25 25 System oceny jakości powietrza w województwie małopolskim funkcjonuje w oparciu o wyniki pomiarów ciągłych, prowadzonych w sieci stałych punktów pomiarowych ( stacje automatyczne, manualne i pasywne ) oraz pomiary okresowe. Badania stężeń zanieczyszczeń w powietrzu były prowadzone dla następujących substancji: pyłu zawieszonego PM 10 PM2.5, SO2, NO2, NOX, O3, Pb, C6H6, i CO w stacjach zlokalizowanych zgodnie z kryterium ochrony zdrowia ludzkiego oraz stężeń SO2, NOx, O3 do oceny zagrożeń roślin. Pomiary na terenie powiatu wielickiego prowadzone były w Wieliczce, ul. W. Pola oraz w Niepołomicach, ul. 3 Maja. Z uwagi na stwierdzoną w ocenie wstępnej I klasę pyłu zawieszonego PM10 prawie w całym województwie, sieć automatycznych stacji pomiarowych uzupełniono o stanowiska do manualnego pomiaru pyłu PM10, zlokalizowane w 5 strefach, w których pomiary takie nie były prowadzone metodami referencyjnymi, m.in. w powiecie wielickim ( Niepołomice ) Pomiary jakości powietrza w 2004 r. Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń oraz klasa ogólna dla każdej strefy, z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia. Objaśnienia dotyczące działań wynikających z klasyfikacji : Dz.1 dla klasy A: - utrzymanie jakości powietrza w strefie na tym samym lub lepszym poziomie, Dz.2 dla klasy B: - określenie obszarów przekroczeń dopuszczalnych stężeń, dążenie do osiągnięcia stężeń poniżej poziomów dopuszczalnych na tych obszarach, Dz.3 dla klasy C: - określenie obszarów przekroczeń dopuszczalnych stężeń oraz wartości dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji, - podjęcie działań na rzecz jakości powietrza opracowanie programu ochrony powietrza. Nazwa strefy/powi atu Kod strefy/pow iatu Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy PM SO 2 NO 2 Pb C 6H 6 CO O 3 10 Klasa ogólna strefy Działania wynikają -ce z klasyfika -cji wielicki A A C A A A A C Dz. 3 Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń oraz klasa ogólna dla każdej strefy, z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin. Nazwa strefy/powiatu wielicki Kod strefy/ powiatu Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy SO 2 NO x O 3 Klasa ogólna strefy Działania wynikające z klasyfikacji A A A A Dz. 1

26 Pomiary jakości powietrza w 2005 r. Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń oraz klasa ogólna dla każdej strefy, z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia. Nazwa strefy/powiatu Kod strefy/powiatu Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy SO 2 NO 2 PM 10 Pb C6H6 CO O3 Klasa ogólna strefy Działania wynikające z klasyfi -kacji wielicki A A C A A A A C Dz. 3 Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń oraz klasa ogólna dla każdej strefy, z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin. Nazwa strefy/powiatu wielicki Kod strefy/ powiatu Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy SO 2 NO x O 3 Klasa ogólna strefy Działania wynikające z klasyfikacji A A A A Dz Pomiary jakości powietrza w 2006 r. Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń oraz klasa ogólna dla każdej strefy, z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia. Nazwa strefy/powiatu Kod strefy/powiatu Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy PM SO 2 NO 2 Klasa ogólna strefy Działania wynikające z klasyfikacji Pb C6H6 CO O3 10 wielicki A A C A A A A C Dz. 3 Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń orz klasa ogólna dla każdej strefy, z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin. Symbol klasy wynikowej dla Kod Klasa poszczególnych strefy/powiatu strefy ogólna zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy SO 2 NO x O 3 wielicki A A A A Dz. 1 Nazwa strefy/powiatu Działania wynikające z klasyfikacji

WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008

WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI 90-006 Łódź, ul. Piotrkowska 120 WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008 Opracowali: Włodzimierz Andrzejczak Barbara Witaszczyk Monika Krajewska

Bardziej szczegółowo

Wieliczka maj 2011 r.

Wieliczka maj 2011 r. Raport z realizacji Aktualizacji programu ochrony środowiska dla Powiatu Wielickiego na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013-2020 za rok 2009 i 2010 Wieliczka maj 2011 r. 2 Raport z

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu / potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i ocena stanu wód rzecznych.

Ocena stanu / potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i ocena stanu wód rzecznych. Ocena stanu jednolitych części powierzchniowych wód płynących (w tym zbiorników zaporowych) w 2013 roku, z uwzględnieniem monitoringu w latach 2011 i 2012. Zgodnie z zapisami Ramowej Dyrektywy Wodnej podstawowym

Bardziej szczegółowo

Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku

Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku Wstęp Podstawę oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia

Bardziej szczegółowo

Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku

Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku Adam Zarembski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku WYDZIAŁ MONITORINGU www.gdansk.wios.gov.pl Pomorski Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Ścieki, zanieczyszczenia, jakość wody Klara Ramm Szatkiewicz Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Ścieki, zanieczyszczenia, jakość wody Klara Ramm Szatkiewicz Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Warszawa, 11 kwietnia 2014 r. Ścieki, zanieczyszczenia, jakość wody Klara Ramm Szatkiewicz Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Ustawa z dnia 18 lipca 2001

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W TARNOWIE

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W TARNOWIE INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W TARNOWIE Opracowanie : Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Delegatura w Tarnowie Dział Monitoringu

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycząca gospodarki wodno-ściekowej w 2006 r.

Ankieta dotycząca gospodarki wodno-ściekowej w 2006 r. ... Data wypełnienia ankiety Ankieta dotycząca gospodarki wodno-ściekowej w 2006 r. Nazwa zakładu: Adres: Gmina: Powiat: REGON: Branża (wg EKD): Gospodarka wodna w roku 2006 r. I. Pobór wody z ujęć własnych:

Bardziej szczegółowo

Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3

Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3 Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3 Poznań 2007 1. Wstęp Na mocy art. 88 ustawy Prawo ochrony

Bardziej szczegółowo

Lp. STANDARD PODSTAWA PRAWNA

Lp. STANDARD PODSTAWA PRAWNA Zestawienie standardów jakości środowiska oraz standardów emisyjnych Lp. STANDARD PODSTAWA PRAWNA STANDARDY JAKOŚCI ŚRODOWISKA (IMISYJNE) [wymagania, które muszą być spełnione w określonym czasie przez

Bardziej szczegółowo

Ocena wód powierzchniowych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia

Ocena wód powierzchniowych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU Ocena wód powierzchniowych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia w województwie podlaskim w 2015

Bardziej szczegółowo

Jakość wód zlewni Baudy oraz Zalewu Wiślanego w aspekcie spełnienia celów środowiskowych. Marzena Sobczak Kadyny, r.

Jakość wód zlewni Baudy oraz Zalewu Wiślanego w aspekcie spełnienia celów środowiskowych. Marzena Sobczak Kadyny, r. Jakość wód zlewni Baudy oraz Zalewu Wiślanego w aspekcie spełnienia celów środowiskowych Marzena Sobczak Kadyny, 24.09.2010r. Przekroje pomiarowo kontrolne w zlewni Baudy badane w 2002r Wyniki badań dla

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, W 2011 ROKU, NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO

STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, W 2011 ROKU, NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, W 2011 ROKU, NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO Wstęp Podstawę oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011 wykonana zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

WYZNACZENIE OBSZARU I GRANIC AGLOMERACJI DOBRZEŃ WIELKI zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska, z dnia 1 lipca 2010r.

WYZNACZENIE OBSZARU I GRANIC AGLOMERACJI DOBRZEŃ WIELKI zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska, z dnia 1 lipca 2010r. WYZNACZENIE OBSZARU I GRANIC AGLOMERACJI DOBRZEŃ WIELKI zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska, z dnia 1 lipca 2010r. Zamawiający: Gmina Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki Lipiec

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W WODĘ PITNĄ

ZABEZPIECZENIE LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W WODĘ PITNĄ ZABEZPIECZENIE LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W WODĘ PITNĄ Podstawowe akty prawne w sprawie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi: ustawa z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja wskaźników wód powierzchniowych województwa podlaskiego w punktach pomiarowo-kontrolnych

Klasyfikacja wskaźników wód powierzchniowych województwa podlaskiego w punktach pomiarowo-kontrolnych INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU Klasyfikacja wskaźników wód powierzchniowych województwa podlaskiego w punktach pomiarowo-kontrolnych na podstawie badań

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie Załącznik Nr 1 Wykaz najważniejszych aktów prawnych Prawodawstwo polskie Ustawy i Rozporządzenia o charakterze ogólnym Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627,

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Powiatu Jasielskiego za rok 2011

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Powiatu Jasielskiego za rok 2011 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Jaśle ul. Koralewskiego 13 38-200 Jasło Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Powiatu Jasielskiego za rok 2011 Państwowy Powiatowy

Bardziej szczegółowo

SEZONOWE I PRZESTRZENNE ZMIANY WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI WODY ZBIORNIKA GOCZAŁKOWICE

SEZONOWE I PRZESTRZENNE ZMIANY WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI WODY ZBIORNIKA GOCZAŁKOWICE SEZONOWE I PRZESTRZENNE ZMIANY WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI WODY ZBIORNIKA GOCZAŁKOWICE Maciej KOSTECKI, Joanna KERNERT, Witold NOCOŃ, Krystyna JANTA-KOSZUTA Wstęp Zbiornik Zaporowy w Goczałkowicach powstał

Bardziej szczegółowo

Ogólna produkcja wody. Liczba zaopatrywanej ludności

Ogólna produkcja wody. Liczba zaopatrywanej ludności I. CHARAKTERYSTYKA URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH Pod nadzorem granicznej i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych na terenie województwa mazowieckiego znajduje się 905 przedsiębiorstw wodociągowokanalizacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Projekt aktualizacji Programu wodno - środowiskowego kraju programy działań

Projekt aktualizacji Programu wodno - środowiskowego kraju programy działań Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Projekt aktualizacji Programu wodno - środowiskowego kraju programy działań Rafał Kosieradzki specjalista

Bardziej szczegółowo

Projekt aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego. - programy działań dotyczące Regionu Wodnego Środkowej Odry. 11 czerwca 2015 r.

Projekt aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego. - programy działań dotyczące Regionu Wodnego Środkowej Odry. 11 czerwca 2015 r. Projekt aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego kraju - - programy działań dotyczące Regionu Wodnego Środkowej Odry 11 czerwca 2015 r. Wałbrzych PLAN PREZENTACJI 1. Aktualizacja Programu Wodno-środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Propozycja działań naprawczych zwiększających potencjał ekologiczny Zbiornika Sulejowskiego

Propozycja działań naprawczych zwiększających potencjał ekologiczny Zbiornika Sulejowskiego Propozycja działań naprawczych zwiększających potencjał ekologiczny Zbiornika Sulejowskiego Dr Aleksandra Ziemińska-Stolarska Politechnika Łódzka Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Smardzewice,

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Zaopatrzenie gmin w wodę produkowaną przez nadzorowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną wodociągi sieciowe. Liczba ludności.

Tabela 1. Zaopatrzenie gmin w wodę produkowaną przez nadzorowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną wodociągi sieciowe. Liczba ludności. P O W I A T O W A S T A C J A S A N I T A R N O - E P I D E M I O L O G I C Z N A W S A N O K U, U L. J E Z IE R S K IE G O 39 OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Z A 2010 R O K P

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Środowiska, ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa. OŚ-2a. badań powietrza, wód i gleb oraz gospodarki odpadami.

Ministerstwo Środowiska, ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa. OŚ-2a. badań powietrza, wód i gleb oraz gospodarki odpadami. Ministerstwo Środowiska, ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚ-2a Sprawozdanie z działalności Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie badań powietrza, wód i gleb

Bardziej szczegółowo

Stan środowiska w Bydgoszczy

Stan środowiska w Bydgoszczy Stan środowiska w Bydgoszczy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w 2005 r. w oparciu o automatyczną stację pomiarową zlokalizowaną przy ul. Warszawskiej kontynuował ciągły monitoring

Bardziej szczegółowo

Monitoring i ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Monitoring i ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Monitoring i ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie KROSNO listopad 2016 Monitoring jakości powietrza Wojewódzki inspektor ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

Kontrola gmin w zakresie realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Powietrza. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie

Kontrola gmin w zakresie realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Powietrza. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Kontrola gmin w zakresie realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Powietrza Dział III Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z póź. zm.) Polityka

Bardziej szczegółowo

TARGI POL-ECO-SYSTEM 2015 strefa ograniczania niskiej emisji 27-29 października 2015 r., Poznań

TARGI POL-ECO-SYSTEM 2015 strefa ograniczania niskiej emisji 27-29 października 2015 r., Poznań Anna Chlebowska-Styś Wydział Monitoringu Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu 1. Struktura Państwowego Monitoringu Środowiska. 2. Podstawy prawne monitoringu powietrza w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie 2015 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie 2015 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989)

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE. Maria Suchy I Zastępca MWIOŚ

PRZEGLĄD DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE. Maria Suchy I Zastępca MWIOŚ PRZEGLĄD DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE Maria Suchy I Zastępca MWIOŚ Warszawa czerwiec 2012 Czym jest Inspekcja Ochrony Środowiska? Wojewódzki Inspektor Ochrony

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa Azotanowa w województwie kujawsko-pomorskim

Dyrektywa Azotanowa w województwie kujawsko-pomorskim Dyrektywa Azotanowa w województwie kujawsko-pomorskim Jacek Goszczyński Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wykorzystano materiały: Gdańsk Dyrektywa Rady 91/676/EWG ( azotanowa ) i jej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 56/2017, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 10 lipca 2017 r.

Załącznik do uchwały nr 56/2017, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 10 lipca 2017 r. Załącznik do uchwały nr 56/2017, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 10 lipca 2017 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie przewidzianych

Bardziej szczegółowo

Diagnoza: Stan środowiska w 2014 r.

Diagnoza: Stan środowiska w 2014 r. Lokalna Strategia Rozwoju 2014-2020 Diagnoza: Stan środowiska w 2014 r. Lokalna Grupa Działania Dolina Raby Stan jakości powietrza Na podstawie opracowania WIOŚ w Krakowie: i miesięcznych biuletynów o

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta Bukowno za 2014 rok.

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta Bukowno za 2014 rok. Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta Bukowno za 2014 rok. Teren Miasta Bukowno zaopatrywany jest w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z 3 urządzeń

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA W 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA W 2009 ROKU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE DELEGATURA W JAŚLE SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA W 2009 ROKU Stanowisko pomiarowe: ŻYDOWSKIE Jasło, luty 2010 r. 1. Położenie i najbliższe

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 4 do PROGRAMU PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2013 2015

Aneks nr 4 do PROGRAMU PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2013 2015 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi Aneks nr 4 do PROGRAMU PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2013 2015 Przedkładam Zatwierdzam Piotr Maks Wojewódzki Inspektor

Bardziej szczegółowo

Wykres nr 2. Ilość konsumentów, zależnie od wydajności urządzenia wodociągowego w 2014 r. ilość konsumentów. wydajność urządzenia w m 3 /d

Wykres nr 2. Ilość konsumentów, zależnie od wydajności urządzenia wodociągowego w 2014 r. ilość konsumentów. wydajność urządzenia w m 3 /d Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Woda przeznaczona do spożycia, rozprowadzana przez wodociągową sieć rozdzielczą, produkowana jest przez 386 urządzeń wodociągowych (wg ewidencji z 31.12.2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/455/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/455/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/455/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowa Wieś Wielka Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001

Bardziej szczegółowo

242 Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej

242 Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej 242 Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej Rysunek 61. Rozkład stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM10 na terenie strefy wielkopolskiej w roku bazowym 2011 146 146 źródło: opracowanie

Bardziej szczegółowo

4. Blok stan 4.2. Podsystem monitoringu jakości wód Monitoring wód podziemnych

4. Blok stan 4.2. Podsystem monitoringu jakości wód Monitoring wód podziemnych Monitoring wód podziemnych dotyczy ich stanu chemicznego i ilościowego, i wchodzi w zakres informacji uzyskiwanych w ramach państwowego monitoringu środowiska. Ogólne zapisy dotyczące badania i oceny stanu

Bardziej szczegółowo

87-600 Lipno ul. Kościuszki 18/20 tel. fax (54) 287 32 24

87-600 Lipno ul. Kościuszki 18/20 tel. fax (54) 287 32 24 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie 87-600 Lipno ul. Kościuszki 18/20 tel. fax (54) 287 32 24 e-mail: psse.lipno@pis.gov.pl www.psselipno.pl Lipno, dnia 09.02.2015r. Burmistrz Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 72/2014, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 27 czerwca 2014 r.

Załącznik do uchwały nr 72/2014, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 27 czerwca 2014 r. Załącznik do uchwały nr 72/2014, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 27 czerwca 2014 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

Bardziej szczegółowo

1. OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO I RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ZASOBÓW 1.1. OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU

1. OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO I RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ZASOBÓW 1.1. OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU ZAŁĄCZNIK 3 1. OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO I RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ZASOBÓW 1.1. OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU Analiza wskaźnika: 01. Tereny o szczególnych walorach Analiza wskaźnika: 02. Rezerwaty

Bardziej szczegółowo

Ocena wody za cały 2011 rok

Ocena wody za cały 2011 rok GMINA ZEBRZYDOWICE Gmina Zebrzydowice zaopatrywana jest w wodę do spożycia przez wodociągi publiczne, których woda w określonych rejonach miesza się. Są to następujące wodociągi: Zebrzydowice (woda mieszana

Bardziej szczegółowo

Raport z wykonania zadań wynikających z Programu ochrony środowiska powiatu ełckiego obejmujących okres dwóch lat

Raport z wykonania zadań wynikających z Programu ochrony środowiska powiatu ełckiego obejmujących okres dwóch lat Raport z wykonania zadań wynikających z Programu ochrony środowiska powiatu ełckiego obejmujących okres dwóch lat 2008-2009 Cele Wskaźniki Stan w 2007 r. Lata 2008-2009 1 2 3 5 I. OCHRONA I RACJONALNE

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 10. Dane źródłowe - Informacja o stanie środowiska w roku 2014 i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie poznańskim ziemskim w roku 2014, WIOŚ, Poznań,

Bardziej szczegółowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 16

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 16 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 16 i 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu jakości wód powierzchniowych płynących przez teren Gminy Nowy Targ na podstawie badań przeprowadzonych w 2005 roku

Ocena stanu jakości wód powierzchniowych płynących przez teren Gminy Nowy Targ na podstawie badań przeprowadzonych w 2005 roku WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE 31-011 Kraków, pl. Szczepański 5 tel. (0-12) 442-48-95, fax (0-12) 442-36-12 Delegatura w Nowym Sączu Ocena stanu jakości wód powierzchniowych płynących

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W 2008 ROKU

INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W 2008 ROKU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W TARNOWIE INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W 2008 ROKU Zatwierdził Opracowanie: Dział Monitoringu Środowiska Delegatury WIOŚ w Tarnowie Kierownik

Bardziej szczegółowo

2. Struktura Państwowego Monitoringu Środowiska

2. Struktura Państwowego Monitoringu Środowiska 2. Struktura Państwowego Monitoringu Środowiska Działalność Państwowego Monitoringu Środowiska z mocy art. 24 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz.

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA MYSŁOWICE za rok 2014

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA MYSŁOWICE za rok 2014 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE http://www.psse.katowice.pl/ NS/HKiŚ/4564/U/2015 e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl Katowice, dnia 04.02.2015r. Sekretariat

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Źródło: http://wios.warszawa.pl/pl/aktualnosci-i-komunika/aktualnosci/1176,aktualnosci-z-31032016-r-informacja-dot-zakupu-przez-s amorzady-nowych-stacji-pom.html

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2014

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2014 OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2014 SYSTEM ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW W WODĘ PRZEZNACZONĄ DO SPOŻYCIA Teren nadzorowany przez PPIS w Chorzowie,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

R A P O R T. Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Katowicach ul. Raciborska 39, Katowice

R A P O R T. Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Katowicach ul. Raciborska 39, Katowice Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Katowicach ul. Raciborska 39, 40-957 Katowice R A P O R T o jakości wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badań jakości powietrza wykonanych ambulansem pomiarowym w Tarnowskich Górach w dzielnicy Osada Jana w dniach

Sprawozdanie z badań jakości powietrza wykonanych ambulansem pomiarowym w Tarnowskich Górach w dzielnicy Osada Jana w dniach WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH DELEGATURA W CZĘSTOCHOWIE ul. Rząsawska 24/28 tel. (34) 369 41 20, (34) 364-35-12 42-200 Częstochowa tel./fax (34) 360-42-80 e-mail: czestochowa@katowice.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

BRAK PRZYDATNOSCI A WARUNKOWA PRZYDATNŚĆ WPS

BRAK PRZYDATNOSCI A WARUNKOWA PRZYDATNŚĆ WPS BRAK PRZYDATNOSCI A WARUNKOWA PRZYDATNŚĆ WPS BRAK PRZYDATNOŚCI A WARUNKOWA PRZYDATNOŚĆ Należy rozróżnić dwa obszary zapewnienia bezpieczeństwa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi: normy

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura techniczna

Infrastruktura techniczna Infrastruktura techniczna Składniki infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich stanowi m.in. gospodarka wodna i kanalizacyjna, sieć elektryczna, sieć gazowa, gospodarka odpadami, ochrona przeciwpożarowa.

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: OśZP Zapytanie ofertowe. Siedziba: Sławno ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 (powiat opoczyński)

Znak sprawy: OśZP Zapytanie ofertowe. Siedziba: Sławno ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 (powiat opoczyński) Sławno, 2014.01.20. Znak sprawy: OśZP 2151.3.2014 Zapytanie ofertowe na wykonanie w roku 2014 badań monitoringowych ujęć wody, oczyszczalni ścieków, gminnego składowiska odpadów komunalnych Gmina Sławno

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego. Wykaz waŝniejszych aktów prawnych stan na r.

Załącznik nr 1 do Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego. Wykaz waŝniejszych aktów prawnych stan na r. Załącznik nr 1 do Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego Wykaz waŝniejszych aktów prawnych stan na 11.10.2003 r. Regulacje ogólne dotyczące ochrony środowiska - Konstytucja Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Powiatowa ocena obszarowa jakości wody w nadzorowanych wodociągach za 2007 rok.

Powiatowa ocena obszarowa jakości wody w nadzorowanych wodociągach za 2007 rok. Powiatowa ocena obszarowa jakości wody w nadzorowanych wodociągach za 2007 rok. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie sprawuje nadzór nad jakością wody i nad obiektami służącymi do zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości wód powierzchniowych rzeki transgranicznej Wisznia

Ocena jakości wód powierzchniowych rzeki transgranicznej Wisznia VI KONFERENCJA NAUKOWA WODA - ŚRODOWISKO - OBSZARY WIEJSKIE- 2013 Ocena jakości wód powierzchniowych rzeki transgranicznej Wisznia A. Kuźniar, A. Kowalczyk, M. Kostuch Instytut Technologiczno - Przyrodniczy,

Bardziej szczegółowo

Lódzki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Srodowiska PROGRAM PANSTWOWEGO MONITORINGU,, SRODOWISKA WOJEWODZTW A LÓDZKIEGO na lata

Lódzki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Srodowiska PROGRAM PANSTWOWEGO MONITORINGU,, SRODOWISKA WOJEWODZTW A LÓDZKIEGO na lata Lódzki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Srodowiska PROGRAM PANSTWOWEGO MONITORINGU,, SRODOWISKA WOJEWODZTW A LÓDZKIEGO na lata 2010-2012 Przedkladam Piotr MaKS Wojewódzki Inspektor Ochrony Srodowiska :guslewlcz

Bardziej szczegółowo

Program wodno-środowiskowy kraju

Program wodno-środowiskowy kraju Program wodno-środowiskowy kraju Art. 113 ustawy Prawo wodne Dokumenty planistyczne w gospodarowaniu wodami: 1. plan gospodarowania wodami 2. program wodno-środowiskowy kraju 3. plan zarządzania ryzykiem

Bardziej szczegółowo

zaopatrywanej ludności Wodociągi publiczne:

zaopatrywanej ludności Wodociągi publiczne: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne obejmujące zagadnienia dotyczące wprowadzania ścieków komunalnych do środowiska

Uwarunkowania prawne obejmujące zagadnienia dotyczące wprowadzania ścieków komunalnych do środowiska Uwarunkowania prawne obejmujące zagadnienia dotyczące wprowadzania ścieków komunalnych do środowiska Katarzyna Kurowska Ścieki komunalne - definicja Istotnym warunkiem prawidłowej oceny wymagań, jakim

Bardziej szczegółowo

Lipno ul. Kościuszki 18/20 tel. fax (54)

Lipno ul. Kościuszki 18/20 tel. fax (54) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie 87-600 Lipno ul. Kościuszki 18/20 tel. fax (54) 287 32 24 e-mail: psse.lipno@pis.gov.pl www.psselipno.pl N.HK 072-9/.../16 Lipno, dnia. Wójt Gminy Wielgie

Bardziej szczegółowo

OCENA ROCZNA, KLASYFIKACJA STREF, OBSZARY PRZEKROCZEŃ NA DOLNYM ŚLĄSKU W 2015 ROKU

OCENA ROCZNA, KLASYFIKACJA STREF, OBSZARY PRZEKROCZEŃ NA DOLNYM ŚLĄSKU W 2015 ROKU Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu OCENA ROCZNA, KLASYFIKACJA STREF, OBSZARY PRZEKROCZEŃ NA DOLNYM ŚLĄSKU W 2015 ROKU na podstawie Państwowego Monitoringu Środowiska Ocena 2015 r. Wrocław,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT AGLOMERACJI TRZCIANKA

PROJEKT AGLOMERACJI TRZCIANKA Zał.do uchwały Nr XXVII/153/08 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 24.10.2008r. PROJEKT AGLOMERACJI TRZCIANKA GMINA: BRAŃSZCZYK, POWIAT; WYSZKOWSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE BRAŃSZCZYK październik 2008 r. 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, październik 2015r.

Zielona Góra, październik 2015r. Streszczenie Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wielkopolski ze względu na przekroczenie wartości docelowej benzo(a)pirenu w pyle PM10 Zielona Góra, październik 2015r. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.../16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia r.

UCHWAŁA Nr.../16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia r. PROJEKT ZWM UCHWAŁA Nr.../16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia... 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/612/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie Programu

Bardziej szczegółowo

Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie Warszawa 13 grudzień 2011r.

Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie Warszawa 13 grudzień 2011r. Wpływ na środowisko wysokiego stężenia odprowadzanych do rzek substancji oraz zawartości tlenu w wodzie przy obecnej sytuacji hydrologicznej Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2010

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2010 Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2010 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie sprawuje nadzór nad jakością wody i nad obiektami

Bardziej szczegółowo

(nr telefonu) Burmistrz Nowogrodźca ul. Rynek Nowogrodziec. ZGŁOSZENIE eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

(nr telefonu) Burmistrz Nowogrodźca ul. Rynek Nowogrodziec. ZGŁOSZENIE eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków (miejscowość, data) (imię i nazwisko) (adres zamieszkania) (nr telefonu) Burmistrz Nowogrodźca ul. Rynek 1 59-730 Nowogrodziec ZGŁOSZENIE eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Procedura postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej przez sieć wodociągową dla gminy Dębe Wielkie

Procedura postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej przez sieć wodociągową dla gminy Dębe Wielkie Załącznik 1 do Zarządzenia Nr ZK.0050.9.2014 Wójta Gminy Dębe Wielkie z dnia 20 stycznia 2014 roku Procedura postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej przez

Bardziej szczegółowo

MIASTO I GMINA SKOCZÓW

MIASTO I GMINA SKOCZÓW MIASTO I GMINA SKOCZÓW Gmina Skoczów zaopatrywana jest w wodę do spożycia przez trzy wodociągi publiczne: Wisła Czarne (ujęcie powierzchniowe), Pogórze oraz Skoczów Zawiśle (ujęcia podziemne). Ponadto

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla gminy Morzeszczyn za 2009 r.

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla gminy Morzeszczyn za 2009 r. dla gminy Morzeszczyn za 009 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie na podstawie art.4 Ustawy z dnia 4 marca 985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 006 r Nr, poz.85 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu środowiska na terenie powiatu dzierżoniowskiego opracowana na podstawie badań monitoringowych przeprowadzonych w 2009 r.

Ocena stanu środowiska na terenie powiatu dzierżoniowskiego opracowana na podstawie badań monitoringowych przeprowadzonych w 2009 r. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU DELEGATURA W WAŁBRZYCHU 58 300 WAŁBRZYCH, ul. A. MICKIEWICZA 16, tel. (074) 84-233-22, 84-248-24, fax (074) 84-233-05 E-mail: 1) walb@wroclaw.pios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Sanitacja jako istotny problem gospodarki wodnej w dorzeczu Górnej G

Sanitacja jako istotny problem gospodarki wodnej w dorzeczu Górnej G Sanitacja jako istotny problem gospodarki wodnej w dorzeczu Górnej G Wisły Małgorzata Owsiany Katarzyna Król Seminarium nt. Eko- sanitacji & Zrównoważonego Zarządzania Gospodarką Ściekową Kraków 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody w 2009 r. Nr 76/W/10 Gminy Nowa Wieś Lęborska w zakresie zaopatrzenia w wodę do spożycia

Ocena obszarowa jakości wody w 2009 r. Nr 76/W/10 Gminy Nowa Wieś Lęborska w zakresie zaopatrzenia w wodę do spożycia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku ul. Gdańska 63 Lębork, dnia 20100217 SE.HK30/4710/84/10 Ocena obszarowa w 2009 r. Nr 76/W/10 Gminy Nowa Wieś Lęborska w zakresie zaopatrzenia w wodę do

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE www.wios.szczecin.pl PIĘCIOLETNIA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA ZA LATA 2002-2006 POD KĄTEM SO 2, NO 2, NO X, PM10, Pb, CO,

Bardziej szczegółowo

I. Pobieranie próbek. Lp. Wykaz czynności Wielkość współczynnika

I. Pobieranie próbek. Lp. Wykaz czynności Wielkość współczynnika Koszty i wykaz badań wykonywanych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Poznaniu 1. Stawka podstawowa wynosi 40,41 zł. 2. Wyliczenie kosztów usługi następuje w sposób następujący: koszt usługi

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości wody górnej Zgłowiączki ze względu na zawartość związków azotu

Ocena jakości wody górnej Zgłowiączki ze względu na zawartość związków azotu Ocena jakości wody górnej Zgłowiączki ze względu na zawartość związków azotu Zygmunt Miatkowski Karolina Smarzyńska Jan Brzozowski IMUZ Falenty W-P OBw Bydgoszczy IBMER Warszawa Projekt finansowany przez

Bardziej szczegółowo

Informacja o jakości wód Dunajca w latach WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W TARNOWIE. w latach

Informacja o jakości wód Dunajca w latach WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W TARNOWIE. w latach Informacja o jakości wód Dunajca w latach 1998-2004 1 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W TARNOWIE w latach 1998-2004 Materiał na konferencję organizowaną 10.06.2005 przez

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Jodłownik za rok 2014.

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Jodłownik za rok 2014. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w LIMANOWEJ dla powiatu limanowskiego 34-600 Limanowa, ul. M.B.Bolesnej 16 B TEL: (0-18) 33-72-101, FAX: (0-18) 33-72-438 e-mail: tsse@poczta.fm NHK-071-7/15 Limanowa,

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA w K a t o w i c a c h D e l e g a t u r a w B i e l s k u - B i a ł e j I N F O R M A C J A O STANIE ŚRODOWISKA NA TERENIE MIASTA

Bardziej szczegółowo

OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA POWIATU ŁĘCZYCKIEGO w 2010 roku.

OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA POWIATU ŁĘCZYCKIEGO w 2010 roku. OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA POWIATU ŁĘCZYCKIEGO w 2010 roku. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy informuje, iż na podstawie 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza w Polsce dziś i jutro

Ocena jakości powietrza w Polsce dziś i jutro Ocena jakości powietrza w Polsce dziś i jutro Barbara Toczko Departament Monitoringu, Ocen i Prognoz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Białystok, 5 grudnia 2006 r. System oceny jakosci powietrza w

Bardziej szczegółowo

Wymagania prawno-administracyjne związane z budową przydomowej oczyszczalni ścieków

Wymagania prawno-administracyjne związane z budową przydomowej oczyszczalni ścieków Wymagania prawno-administracyjne związane z budową przydomowej oczyszczalni ścieków Przed przystąpieniem do przedsięwzięcia jakim jest zabudowa przydomowej oczyszczalni ścieków dobrze jest (jako inwestor)

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów Kujawski. ABRYS Technika Sp. z o.o.

Bibliografia. Akty prawne. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów Kujawski. ABRYS Technika Sp. z o.o. Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań,

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI WODY w nadzorowanych wodociągach w powiecie otwockim w 2015 r.

OCENA JAKOŚCI WODY w nadzorowanych wodociągach w powiecie otwockim w 2015 r. OCENA JAKOŚCI WODY w nadzorowanych wodociągach w powiecie otwockim w 2015 r. Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz.

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2010

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2010 OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2010 SYSTEM ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW W WODĘ PRZEZNACZONĄ DO SPOŻYCIA Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów

Bardziej szczegółowo

GRAF oczyszczalnie ścieków. one2clean

GRAF oczyszczalnie ścieków. one2clean Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków typu SBR one2clean Konrad Gojżewski Kierownik projektów inwestycyjnych konrad.gojzewski@ekodren.pl ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 24 lipca 2006 r.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W chwili obecnej na terenie miasta eksploatowanych jest 6 oczyszczalni: Śródmieście, Mikulczyce, Rokitnica, Grzybowice, Legnicka w Makoszowach i Gawrona w Makoszowach.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 153/XXXI/2012

UCHWAŁA NR 153/XXXI/2012 UCHWAŁA NR 153/XXXI/2012 Rady Miasta Piechowice z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 20.01.2016r. DNS- HK. 904.3.2016

Lublin, dnia 20.01.2016r. DNS- HK. 904.3.2016 LUBELSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY W LUBLINIE Lublin, dnia 20.01.2016r. 20-708 Lublin, ul. Pielęgniarek 6 tel. (0-81) 743-42-72/73, fax. (0-81) 743-46-86 wsse.lublin@pis.gov.pl, http://wsselublin.pis.gov.pl

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ położony jest w dolinie rzeki Jamny w otoczeniu wzgórz Garbu Mikołowskiego. Przez wschodnią i południową część miasta przebiega główny dział wodny Polski I rzędu

Bardziej szczegółowo