Ministerstwo Środowiska, ul. Wawelska 52/ Warszawa. OŚ-2a. badań powietrza, wód i gleb oraz gospodarki odpadami.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ministerstwo Środowiska, ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa. OŚ-2a. badań powietrza, wód i gleb oraz gospodarki odpadami."

Transkrypt

1 Ministerstwo Środowiska, ul. Wawelska 52/ Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚ-2a Sprawozdanie z działalności Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie badań powietrza, wód i gleb oraz gospodarki odpadami Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku Numer identyfikacyjny REGON: Szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na: 1. przygotowanie danych dla potrzeb wypełnianego formularza. 2. wypełnienie formularza za rok 2015 Przekazać / przesłać w terminie do dnia 16 lutego 2016 r. Dział 1. Działalność Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie badań powietrza, wód i gleb oraz gospodarki odpadami Monitoring powietrza Wyszczególnienie Ochrona powietrza Ochrona wód Ochrona gleb Gospodarka odpadami Razem Liczba stanowisk w systemie wojewódzkim: - metody aspiracyjne 01 stanowiska automatyczne 02 z tego: stanowiska manualne 03 - metody pasywne 04 Monitoring chemizmu opadów atmosferycznych Liczba stanowisk pomiarowych: 05 Monitoring rzek Całkowita liczba punktów pomiarowo-kontrolnych na naturalnych jednolitych częściach wód: Liczba punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu diagnostycznego na naturalnych jednolitych częściach wód: Liczba operacyjnych punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu operacyjnego na naturalnych jednolitych częściach wód: Liczba punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu operacyjnego obszarów chronionych na naturalnych jednolitych częściach wód: Liczba badawczych punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu badawczego na naturalnych jednolitych częściach wód: Całkowita liczba punktów pomiarowo-kontrolnych na jednolitych częściach wód sztucznych i silnie zmienionych (z wyłączeniem sztucznych zbiorników wodnych):

2 Liczba punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu diagnostycznego na jednolitych częściach wód sztucznych i silnie zmienionych (z wyłączeniem sztucznych zbiorników wodnych): Liczba operacyjnych punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu operacyjnego na jednolitych częściach wód sztucznych i silnie zmienionych (z wyłączeniem sztucznych zbiorników wodnych): Liczba punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu operacyjnego obszarów chronionych na jednolitych częściach wód sztucznych i silnie zmienionych (z wyłączeniem sztucznych zbiorników wodnych): Liczba badawczych punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu badawczego na jednolitych częściach wód sztucznych i silnie zmienionych (z wyłączeniem sztucznych zbiorników wodnych): Monitoring jezior Całkowita liczba zbadanych jezior (naturalnych oraz silnie zmienionych): Całkowita liczba punktów pomiarowo-kontrolnych na jeziorach naturalnych: Liczba punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu diagnostycznego na jeziorach naturalnych: Liczba operacyjnych punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu operacyjnego na jeziorach naturalnych: Liczba punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu operacyjnego na obszarach chronionych na jeziorach naturalnych: Liczba punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu badawczego na jeziorach naturalnych: Całkowita liczba punktów pomiarowo-kontrolnych na jeziorach silnie zmienionych: Liczba punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu diagnostycznego na jeziorach silnie zmienionych: Liczba operacyjnych punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu operacyjnego na jeziorach silnie zmienionych: Liczba punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu operacyjnego na obszarach chronionych na jeziorach silnie zmienionych: Liczba punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu badawczego na jeziorach silnie zmienionych: Monitoring sztucznych zbiorników wodnych Całkowita liczba zbadanych sztucznych zbiorników wodnych: Całkowita liczba punktów pomiarowo-kontrolnych na sztucznych zbiornikach wodnych: Liczba punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu diagnostycznego na sztucznych zbiornikach wodnych: Liczba operacyjnych punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu operacyjnego na sztucznych zbiornikach wodnych: Liczba celowych punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu operacyjnego na sztucznych zbiornikach wodnych: Liczba punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu badawczego na sztucznych zbiornikach wodnych: Monitoring wód przejściowych, przybrzeżnych i otwartego morza Liczba stacji monitoringu na otwartym morzu: Całkowita liczba punktów pomiarowo-kontrolnych jednolitych części wód przejściowych naturalnych: Liczba punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu diagnostycznego jednolitych części wód przejściowych naturalnych: Liczba operacyjnych punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu operacyjnego wód przejściowych naturalnych:

3 Liczba punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu operacyjnego obszarów chronionych wód przejściowych naturalnych: Liczba punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu badawczego wód przejściowych naturalnych: Całkowita liczba punktów pomiarowo-kontrolnych jednolitych części wód przejściowych silnie zmienionych: Liczba punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu diagnostycznego jednolitych części wód przejściowych silnie zmienionych: Liczba operacyjnych punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu operacyjnego jednolitych części wód przejściowych silnie zmienionych: Liczba punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu operacyjnego obszarów chronionych jednolitych części wód przejściowych silnie zmienionych: Liczba punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu badawczego jednolitych części wód przejściowych silnie zmienionych: Całkowita liczba punktów pomiarowo-kontrolnych jednolitych części wód przybrzeżnych naturalnych: Liczba punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu diagnostycznego jednolitych części wód przybrzeżnych naturalnych: Liczba operacyjnych punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu operacyjnego wód przybrzeżnych naturalnych: Liczba punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu operacyjnego obszarów chronionych wód przybrzeżnych naturalnych: Liczba punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu badawczego wód przybrzeżnych naturalnych: Całkowita liczba punktów pomiarowo-kontrolnych jednolitych części wód przybrzeżnych silnie zmienionych: Liczba punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu diagnostycznego jednolitych części wód przybrzeżnych silnie zmienionych: Liczba operacyjnych punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu operacyjnego wód przybrzeżnych silnie zmienionych: Liczba punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu operacyjnego obszarów chronionych wód przybrzeżnych silnie zmienionych: Liczba punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu badawczego wód przybrzeżnych silnie zmienionych: Monitoring wód podziemnych Całkowita liczba punktów pomiarowych monitoringu wód podziemnych: 54 Liczba punktów pomiarowych objętych monitoringiem diagnostycznym: 55 Liczba punktów pomiarowych objętych monitoringiem operacyjnym: 56 Monitoring gleb Liczba punktów pomiarowych: 57

4 Dział 1 Działalność Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie badań powietrza, wód i gleb oraz gospodarki odpadami (dokończenie) Ochrona powietrza Wyszczególnienie Ochrona wód Ochrona gleb Gospodarka odpadami RAZEM automatyczne manualne Liczba pobranych próbek ogółem: 58 0 z tego w ramach monitoringu 59 0 w ramach kontroli 60 0 w ramach akcji związanych z poważnymi awariami 61 0 w ramach prac własnych i pozostałych 62 0 Liczba wykonanych oznaczeń ogółem: 63 0 w ramach monitoringu ogółem: 64 0 z tego wskaźników fizykochemicznych 65 0 wskaźników hydrobiologicznych 66 0 wskaźników bakteriologicznych 67 0 w ramach kontroli ogółem: 68 0 z tego wskaźników fizykochemicznych 69 0 wskaźników hydrobiologicznych 70 0 wskaźników bakteriologicznych 71 0 w ramach akcji związanych z poważnymi awariami ogółem: 72 0 z tego wskaźników fizykochemicznych 73 0 wskaźników hydrobiologicznych 74 0 wskaźników bakteriologicznych 75 0 w ramach prac własnych i pozostałych ogółem: 76 0 z tego wskaźników fizykochemicznych 77 0 wskaźników hydrobiologicznych 78 0 wskaźników bakteriologicznych 79 0 Ochrona powietrza metody aspiracyjne metody pasywne (imię, nazwisko i numer telefonu osoby, która sporządziła sprawozdanie) pieczątka imienna i podpis osoby działającej w imieniu sprawozdawcy) (miejscowość i data)

5 Objaśnienia do formularza OŚ-2a za 2015 r. Formularz OŚ-2a dotyczy działalności Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie pomiarów kontrolnych i badania stanu środowiska w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Monitoring powietrza Ogólne zasady 1. Sprawozdanie obejmuje stanowiska pomiarowe funkcjonujące dla potrzeb systemu oceny jakości powietrza, o którym mowa w art ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.), obsługiwane przez WIOŚ. 2. Stanowisko pomiarowe dla potrzeb statystyki oznacza miejsce poboru próby lub/i pomiaru w celu oznaczenia jednego zanieczyszczenia daną metodą pomiarową. 3. W zestawieniu należy podać odrębnie stanowiska działające w oparciu o aspiracyjne metody poboru prób oraz stanowiska działające w oparciu o metody pasywne. 4. W przypadku stanowisk opartych na aspiracyjnym poborze prób należy wydzielić stanowiska automatyczne (w tym stacje mobilne) oraz stanowiska manualne. 5. W przypadku automatycznych pomiarów imisji wykonywanych stacjonarnymi lub mobilnymi systemami pomiarowymi pomiar stężenia jednego zanieczyszczenia w danym punkcie należy traktować jako jedną próbę S24, bez względu na rzeczywisty czas trwania pomiaru w ciągu doby. 6. Badania warunków meteorologicznych towarzyszących pomiarom imisji należy uwzględnić w rubryce dotyczącej wskaźników fizykochemicznych, zgodnie z ilością mierzonych parametrów. 7. W zestawieniu należy uwzględnić punkty pomiaru opadu całkowitego i opadu mokrego w przypadku, gdy analizę chemiczną próby opadów, np. na oznaczanie metali ciężkich wykonuje WIOŚ. 8. W części laboratoryjnej należy wypełnić kolumny nr: 7, 8 i 9. Nie należy wypełniać zacienionej kolumny nr 1 Ochrona powietrza (razem), która zlicza się automatycznie. 1

6 Monitoring wód powierzchniowych Ogólne zasady 1. Punkt pomiarowy dla potrzeb statystyki oznacza miejsce obejmujące różne stanowiska poboru prób w celu oznaczenia wskaźników jakości wód (niezależnie od metody). 2. Wypełniając wiersze 06-11, oraz należy oprzeć się na zestawieniach zawartych w dołączanych do wojewódzkich programów monitoringu środowiska tabelach pt. Zestawienie programów monitoringu realizowanych w okresie ( ) w jednolitych częściach wód ( ) (tabele X.Y.Z.1.1, X.Y.Z.2.1, X.Y.Z.3.1 oraz X.Y.Z.4.1), przy czym wartości z WPMŚ powinny być zweryfikowane zgodnie z rzeczywiście zrealizowanym programem. 3. Słowniczek oznaczeń programów monitoringu RW rzek, LW jezior, ZW zbiorników zaporowych, TW wód przejściowych, CW wód przybrzeżnych: Program monitoringu Kategoria wód Kod programu Monitoring diagnostyczny Rzeki naturalne MDRW Rzeki sztuczne i silnie zmienione MDRWS Zbiorniki zaporowe MDZW Monitoring diagnostyczny Jeziora* MDLW Jeziora reperowe* MDLWR Wody przejściowe* MDTW Wody przybrzeżne* MDCW Rzeki naturalne MDRWna Monitoring diagnostyczny na Rzeki sztuczne i silnie zmienione MDRWSna obszarach chronionych Zbiorniki zaporowe MDZWna przeznaczonych do ochrony Jeziora* MDLWna siedlisk lub gatunków Wody przejściowe* MDTWna Wody przybrzeżne* MDCWna Monitoring operacyjny Rzeki naturalne MORW Rzeki sztuczne i silnie zmienione MORWS Monitoring operacyjny Zbiorniki zaporowe MOZW Jeziora* MOLW Wody przejściowe* MOTW Wody przybrzeżne* MOCW Rzeki naturalne MORWna Monitoring operacyjny na Rzeki sztuczne i silnie zmienione MORWSna obszarach chronionych Zbiorniki zaporowe MOZWna przeznaczonych do ochrony Jeziora* MOLWna siedlisk lub gatunków Wody przejściowe* MOTWna Wody przybrzeżne* MOCWna 2

7 Monitoring badawczy Monitoring badawczy Wszystkie* MB Monitoring badawczy w punktach intensywnego monitorowania Rzeki* Monitoring obszarów chronionych JCWP przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia Wszystkie* ludności w wodę do spożycia JCWP przeznaczone do celów rekreacyjnych, w tym Wszystkie* kąpieliskowych JCWP występujące na obszarach przeznaczonych do ochrony Wszystkie* gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym Obszary narażone na zanieczyszczenia związkami Wszystkie* azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych Obszary wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami ze Wszystkie* źródeł komunalnych *program niezależny od rodzaju JCWP (naturalne/silnie zmienione) MBIN MOPI MORE MORY MORO MOEU Zasady szczegółowe dotyczące poszczególnych rzędów w arkuszu wiersz 01 wiersz 02 wiersz 03 wiersz 04 Należy podać liczbę stanowisk pomiarowych wojewódzkiego systemu oceny jakości powietrza, na których wykonywane są pomiary oparte na aspiracyjnym poborze prób (suma wierszy 02 i 03). Należy podać liczbę automatycznych stanowisk pomiarowych. Należy podać liczbę manualnych stanowisk pomiarowych. Należy podać liczbę stanowisk pomiarowych wojewódzkiego systemu oceny jakości powietrza, na których wykonywane są pomiary metodami pasywnymi. wiersz 05 Należy podać liczbę stanowisk pomiarowych monitoringu chemizmu opadów atmosferycznych, dla których WIOŚ wykonuje analizy chemiczne opadów atmosferycznych. 3

8 Monitoring rzek wiersz 06 wiersz 07 wiersz 08 wiersz 09 wiersz 10 wiersz 11 wiersz 12 wiersz 13 wiersz 14 wiersz 15 wyróżniku RW (kod wg wojewódzkich programów monitoringu środowiska). Wypełnić na podstawie kolumny C tabeli X.Y.Z.1.1. realizowany był program MDRW, MDRWna (kod wg podstawie kolumny D tabeli X.Y.Z.1.1 realizowany był którykolwiek z programów MORW, MOEURW, MORORW (kod wg wojewódzkich programów monitoringu środowiska). Wypełnić na podstawie kolumn E, F i G tabeli X.Y.Z.1.1. realizowany był którykolwiek z programów MORWna, MORYRW, MORERW, MOPIRW, MOINRW (kod wg podstawie kolumn H-L tabeli X.Y.Z.1.1. realizowany był program MBRW (kod wg wojewódzkich kolumny M tabeli X.Y.Z.1.1 wyróżniku RWS (kod wg wojewódzkich programów monitoringu środowiska),. Wypełnić na podstawie kolumny C tabeli X.Y.Z.1.1. realizowany był program MDRWS, MDRWSna. Wypełnić na podstawie kolumny D tabeli X.Y.Z.1.1. realizowany był którykolwiek z programów MORWS, MOEURWS, MORORWS. Wypełnić na podstawie kolumny E, F i G tabeli X.Y.Z.1.1. realizowany był którykolwiek z programów MORWSna, MORYRWS, MORERWS, MOPIRWS, MOINRWS (kod wg podstawie kolumn H-L tabeli X.Y.Z

9 Monitoring jezior realizowany był program MBRWS (kod wg wojewódzkich kolumny M tabeli X.Y.Z.1.1 wiersz 16 wiersz 17 wiersz 18 wiersz 19 wiersz 20 wiersz 21 wiersz 22 wiersz 23 wiersz 24 Należy podać liczbę jezior i innych zbiorników naturalnych (LW) oraz jezior silnie zmienionych (LWS), w których realizowany był przynajmniej jeden z programów monitoringu. wyróżniku LW (kod wg wojewódzkich programów monitoringu środowiska),. Wypełnić na podstawie kolumny C tabeli X.Y.Z.2.1. realizowany był program o wyróżniku MDLW, MDLWna (kod wg podstawie kolumny D tabeli X.Y.Z.2.1. realizowany był którykolwiek z programów MOLW, MOEULW, MOROLW (kod wg wojewódzkich programów monitoringu środowiska). Wypełnić na podstawie kolumn E, F i G tabeli X.Y.Z.2.1. realizowany był którykolwiek z programów MOLWna, MORYLW, MORELW, MOPILW, MOINLW (kod wg wojewódzkich kolumn H-L tabeli X.Y.Z.2.1. realizowany był program MBLW (kod wg wojewódzkich kolumny M tabeli X.Y.Z.2.1 wyróżniku LWS (kod wg wojewódzkich programów monitoringu środowiska). Wypełnić na podstawie kolumny C tabeli X.Y.Z.2.1. realizowany był program MDLWS, MDLWSna (kod wg podstawie kolumny D tabeli X.Y.Z.2.1. realizowany był którykolwiek z programów MOLWS, MOEULWS, MOROLWS (kod wg wojewódzkich programów 5

10 wiersz 25 wiersz 26 monitoringu środowiska). Wypełnić na podstawie kolumn E, F i G tabeli X.Y.Z.2.1. realizowany był którykolwiek z programów MOLWSna, MORYLWS, MORELWS, MOPILWS, MOINLWS (kod wg podstawie kolumn H-L tabeli X.Y.Z.2.1. realizowany był program MBLWS (kod wg wojewódzkich kolumny M tabeli X.Y.Z.2.1 Monitoring zbiorników zaporowych. wiersz 27 wiersz 28 wiersz 29 wiersz 30 wiersz 31 wiersz 32 Należy podać liczbę zbiorników zaporowych (ZW), w których realizowany był przynajmniej jeden z programów monitoringu. wyróżniku ZW (kod wg wojewódzkich programów monitoringu środowiska),. Wypełnić na podstawie kolumny C tabeli X.Y.Z.3.1. realizowany był program o wyróżniku MDZW, MDZWna (kod wg podstawie kolumny D tabeli X.Y.Z.3.1. realizowany był którykolwiek z programów MOZW, MOEUZW, MOROZW (kod wg wojewódzkich programów monitoringu środowiska). Wypełnić na podstawie kolumn E, F i G tabeli X.Y.Z.3.1. realizowany był którykolwiek z programów MOZWna, MORYZW, MOREZW, MOPIZW, MOINZW (kod wg wojewódzkich kolumn H-L tabeli X.Y.Z.3.1. realizowany był program MBZW (kod wg wojewódzkich kolumny M tabeli X.Y.Z.3.1 Monitoring wód przejściowych, przybrzeżnych i otwartego morza wiersz 33 Należy podać liczbę stacji pomiarowych na otwartym morzu. wiersz 34 Należy podać liczbę punktów pomiarowych, w których 6

11 wyróżniku TW (kod wg wojewódzkich programów monitoringu środowiska). Wypełnić na podstawie kolumny C tabeli X.Y.Z.4.1. wiersz 35 Należy podać liczbę punktów pomiarowych, w których realizowany był program o wyróżniku MDTW, MDTWna (kod wg podstawie kolumny D tabeli X.Y.Z.4.1. wiersz 36 realizowany był którykolwiek z programów MOTW, MOEUTW, MOROTW (kod wg wojewódzkich programów monitoringu środowiska). Wypełnić na podstawie kolumn E, F i G tabeli X.Y.Z.4.1. wiersz 37 realizowany był którykolwiek z programów MOTWna, MORYTW, MORETW, MOINTW (kod wg wojewódzkich programów monitoringu środowiska). Wypełnić na podstawie kolumn H-L tabeli X.Y.Z.4.1. wiersz 38 realizowany był program MBTW (kod wg wojewódzkich kolumny M tabeli X.Y.Z.4.1 wiersz 39 Należy podać liczbę punktów pomiarowych, w których wyróżniku TWS (kod wg wojewódzkich programów monitoringu środowiska),. Wypełnić na podstawie kolumny C tabeli X.Y.Z.4.1. wiersz 40 Należy podać liczbę punktów pomiarowych, w których realizowany był program o wyróżniku MDTWS, MDTWSna (kod wg wojewódzkich programów monitoringu środowiska). Wypełnić na podstawie kolumny D tabeli X.Y.Z.4.1. wiersz 41 wiersz 42 wiersz 43 realizowany był którykolwiek z programów MOTWS, MOEUTWS, (kod wg wojewódzkich programów monitoringu środowiska). Wypełnić na podstawie kolumn E, F i G tabeli X.Y.Z.4.1. realizowany był którykolwiek z programów MOTWSna, MORYTWS, MORETWS, MOINTWS (kod wg wojewódzkich kolumn H-L tabeli X.Y.Z.4.1. realizowany był program MBTWS (kod wg wojewódzkich 7

12 kolumny M tabeli X.Y.Z.4.1 wiersz 44 Należy podać liczbę punktów pomiarowych, w których wyróżniku CW (kod wg wojewódzkich programów monitoringu środowiska). Wypełnić na podstawie kolumny C tabeli X.Y.Z.4.1. wiersz 45 Należy podać liczbę punktów pomiarowych, w których realizowany był program o wyróżniku MDCW, MDCWna (kod wg podstawie kolumny D tabeli X.Y.Z.4.1. wiersz 46 realizowany był którykolwiek z programów MOCW, MOEUCW, (kod wg wojewódzkich programów monitoringu środowiska). Wypełnić na podstawie kolumn E, F i G tabeli X.Y.Z.4.1. wiersz 47 realizowany był którykolwiek z programów MOCWna, MORYCW, MORECW, MOINCW (kod wg wojewódzkich kolumn H-L tabeli X.Y.Z.4.1. wiersz 48 realizowany był program MBCW (kod wg wojewódzkich kolumny M tabeli X.Y.Z.4.1 wiersz 49 Należy podać liczbę punktów pomiarowych, w których wyróżniku CWS (kod wg wojewódzkich programów monitoringu środowiska). Wypełnić na podstawie kolumny C tabeli X.Y.Z.4.1. wiersz 50 Należy podać liczbę punktów pomiarowych, w których realizowany był program o wyróżniku MDCWS, MDCWSna (kod wg wojewódzkich programów monitoringu środowiska). Wypełnić na podstawie kolumny D tabeli X.Y.Z.4.1. wiersz 51 wiersz 52 wiersz 53 realizowany był którykolwiek z programów MOCWS, MOEUCWS(kod wg wojewódzkich programów monitoringu środowiska). Wypełnić na podstawie kolumn E, F i G tabeli X.Y.Z.4.1. realizowany był którykolwiek z programów MOCWSna, MORYCWS, MORECWS, MOINCWS (kod wg wojewódzkich kolumn H-L tabeli X.Y.Z.4.1. realizowany był program MBCWS (kod wg wojewódzkich 8

13 kolumny M tabeli X.Y.Z.4.1 Monitoring wód podziemnych wiersz 54 wiersz 55 wiersz 56 Należy podać liczbę punktów pomiarowych wód podziemnych, w których realizowany był przynajmniej jeden z programów monitoringu Należy podać liczbę punktów pomiarowych wód podziemnych, w których realizowany był program monitoringu diagnostycznego. Należy podać liczbę punktów pomiarowych wód podziemnych, w których realizowany był program monitoringu operacyjnego. Monitoring gleb wiersz 57 Należy podać liczbę punktów pomiarowych monitoringu gleb. Działalność laboratoryjna wiersz 58 wiersz 59 wiersz 60 wiersz 61 wiersz 62 wiersz 63 wiersz 64 wiersz 65 wiersz 66 wiersz 67 wiersz 68 wiersz 69 Należy podać ogólną liczbę próbek pobranych do badań w ramach działalności WIOŚ (suma wierszy 59, 60, 61 i 62). Należy podać liczbę próbek pobranych do badań w ramach monitoringu. Należy podać liczbę próbek pobranych do badań w ramach działalności kontrolnej. Należy podać liczbę próbek pobranych do analizy w ramach akcji związanych z poważnymi awariami. Należy podać liczbę próbek pobranych do analizy w ramach prac własnych i pozostałych. Należy podać ogólną liczbę wykonanych oznaczeń (suma wierszy 64, 68, 72 i 76). Należy podać liczbę wykonanych oznaczeń dla celów monitoringu (suma wierszy 65, 66 i 67). Należy podać liczbę wykonanych oznaczeń wskaźników fizykochemicznych. Należy podać liczbę wykonanych oznaczeń hydrobiologicznych. Należy podać liczbę wykonanych oznaczeń bakteriologicznych. Należy podać liczbę wykonanych oznaczeń dla celów kontroli (suma wierszy 69, 70 i 71). Należy podać liczbę wykonanych oznaczeń wskaźników fizykochemicznych. 9

14 wiersz 70 wiersz 71 wiersz 72 wiersz 73 wiersz 74 wiersz 75 wiersz 76 wiersz 77 wiersz 78 wiersz 79 Należy podać liczbę wykonanych oznaczeń hydrobiologicznych. Należy podać liczbę wykonanych oznaczeń bakteriologicznych. Należy podać liczbę wykonanych oznaczeń w ramach akcji związanych z poważnymi awariami (suma wierszy 73, 74 i 75). Należy podać liczbę wykonanych oznaczeń wskaźników fizykochemicznych. Należy podać liczbę wykonanych oznaczeń hydrobiologicznych. Należy podać liczbę wykonanych oznaczeń bakteriologicznych. Należy podać liczbę wykonanych oznaczeń w ramach prac własnych i pozostałych (suma wierszy 77, 78 i 79). Należy podać liczbę wykonanych oznaczeń wskaźników fizykochemicznych. Należy podać liczbę wykonanych oznaczeń hydrobiologicznych. Należy podać liczbę wykonanych oznaczeń bakteriologicznych. Formularz OŚZ-2a ma przedstawiać informacje o prowadzonej przez Inspekcję Ochrony Środowiska działalności w zakresie realizacji zadań ustawowych. W związku z powyższym nie należy wypełniać pozycji, które dotyczą zadań realizowanych w kraju, lecz nie wykonywanych bezpośrednio przez WIOŚ. Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnianego formularza. szacunkowy czas, jaki jest potrzebny aby pracownik mógł skompletować wszystkie dane niezbędne do wypełnienia formularza. Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza.. oznacza czas jaki pracownik poświęci wpisując już gotowe dane do formularza. W obu punktach należy podać czas w minutach. Nawet jeśli będzie to liczba dość duża. 10

Charakterystyka turystów zagranicznych odwiedzających PolskĊ, charakterystyka ich pobytu w Polsce, w tym wielkoğü wydatków

Charakterystyka turystów zagranicznych odwiedzających PolskĊ, charakterystyka ich pobytu w Polsce, w tym wielkoğü wydatków Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 2012.04.25 14:01:04 +02'00' Dziennik Ustaw 2362 Poz. 446 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI, ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa A. Nazwa przejğcia l DT-TZ

Bardziej szczegółowo

DT-TZ. Charakterystyka turystów zagranicznych odwiedzaj cych Polsk, charakterystyka ich pobytu w Polsce, w tym wielko wydatków

DT-TZ. Charakterystyka turystów zagranicznych odwiedzaj cych Polsk, charakterystyka ich pobytu w Polsce, w tym wielko wydatków Dziennik Ustaw 2362 Poz. 446 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI, ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa A. Nazwa przej cia granicznego... B. Rodzaj transportu: 1. Samolot 2. Samochód osobowy 3. Samochód ci arowy,

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja wskaźników wód powierzchniowych województwa podlaskiego w punktach pomiarowo-kontrolnych

Klasyfikacja wskaźników wód powierzchniowych województwa podlaskiego w punktach pomiarowo-kontrolnych INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU Klasyfikacja wskaźników wód powierzchniowych województwa podlaskiego w punktach pomiarowo-kontrolnych na podstawie badań

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu / potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i ocena stanu wód rzecznych.

Ocena stanu / potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i ocena stanu wód rzecznych. Ocena stanu jednolitych części powierzchniowych wód płynących (w tym zbiorników zaporowych) w 2013 roku, z uwzględnieniem monitoringu w latach 2011 i 2012. Zgodnie z zapisami Ramowej Dyrektywy Wodnej podstawowym

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 4 do PROGRAMU PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2013 2015

Aneks nr 4 do PROGRAMU PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2013 2015 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi Aneks nr 4 do PROGRAMU PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2013 2015 Przedkładam Zatwierdzam Piotr Maks Wojewódzki Inspektor

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

Ministerstwo Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Ministerstwo Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON:. Szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na: 1. przygotowanie danych dla

Bardziej szczegółowo

Lódzki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Srodowiska PROGRAM PANSTWOWEGO MONITORINGU,, SRODOWISKA WOJEWODZTW A LÓDZKIEGO na lata

Lódzki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Srodowiska PROGRAM PANSTWOWEGO MONITORINGU,, SRODOWISKA WOJEWODZTW A LÓDZKIEGO na lata Lódzki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Srodowiska PROGRAM PANSTWOWEGO MONITORINGU,, SRODOWISKA WOJEWODZTW A LÓDZKIEGO na lata 2010-2012 Przedkladam Piotr MaKS Wojewódzki Inspektor Ochrony Srodowiska :guslewlcz

Bardziej szczegółowo

STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA PODSTAWIE BADAŃ PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA

STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA PODSTAWIE BADAŃ PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA PODSTAWIE BADAŃ PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA Rzeszów, maj 2016 r. CO TO JEST PAŃSTWOWY

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008

WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI 90-006 Łódź, ul. Piotrkowska 120 WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008 Opracowali: Włodzimierz Andrzejczak Barbara Witaszczyk Monika Krajewska

Bardziej szczegółowo

2. Struktura Państwowego Monitoringu Środowiska

2. Struktura Państwowego Monitoringu Środowiska 2. Struktura Państwowego Monitoringu Środowiska Działalność Państwowego Monitoringu Środowiska z mocy art. 24 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz.

Bardziej szczegółowo

Adresaci *) : 1) Narodowy Fundusz Ochrony 1. Urząd marszałkowski Środowiska i Gospodarki Wodnej 2. Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony

Adresaci *) : 1) Narodowy Fundusz Ochrony 1. Urząd marszałkowski Środowiska i Gospodarki Wodnej 2. Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony MINISTERSTWO ŚRODOWISKA ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej *) : Adresaci *) : 1) Narodowy Fundusz Ochrony 1. Urząd marszałkowski Środowiska i Gospodarki Wodnej 2.

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny Białystok ul. Krakowska 13 Numer identyfikacyjny REGON za rok 2015 Stan w dniu 31 XII

Urząd Statystyczny Białystok ul. Krakowska 13 Numer identyfikacyjny REGON za rok 2015 Stan w dniu 31 XII GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Portal sprawozdawczy GUS OS-7 Sprawozdanie o ochronie przyrody i krajobrazu Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

Propozycja działań naprawczych zwiększających potencjał ekologiczny Zbiornika Sulejowskiego

Propozycja działań naprawczych zwiększających potencjał ekologiczny Zbiornika Sulejowskiego Propozycja działań naprawczych zwiększających potencjał ekologiczny Zbiornika Sulejowskiego Dr Aleksandra Ziemińska-Stolarska Politechnika Łódzka Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Smardzewice,

Bardziej szczegółowo

4. Blok stan 4.2. Podsystem monitoringu jakości wód Monitoring wód podziemnych

4. Blok stan 4.2. Podsystem monitoringu jakości wód Monitoring wód podziemnych Monitoring wód podziemnych dotyczy ich stanu chemicznego i ilościowego, i wchodzi w zakres informacji uzyskiwanych w ramach państwowego monitoringu środowiska. Ogólne zapisy dotyczące badania i oceny stanu

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE. Maria Suchy I Zastępca MWIOŚ

PRZEGLĄD DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE. Maria Suchy I Zastępca MWIOŚ PRZEGLĄD DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE Maria Suchy I Zastępca MWIOŚ Warszawa czerwiec 2012 Czym jest Inspekcja Ochrony Środowiska? Wojewódzki Inspektor Ochrony

Bardziej szczegółowo

zakład /część III/ organizacyjnej /część V/

zakład /część III/ organizacyjnej /część V/ MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MZ-29A Adresat: Numer identyfikacyjny REGON /część I resortowego kodu identyfikacyjnego/ Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 listopada 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 listopada 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 258 15133 Poz. 1550 1550 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych

Bardziej szczegółowo

w sieci rekreacyjnych, ze źródeł zaopatrzenia do bytowania ryb w tym rolniczych ludności 2000 kąpieliskowych Presje działające na wody:

w sieci rekreacyjnych, ze źródeł zaopatrzenia do bytowania ryb w tym rolniczych ludności 2000 kąpieliskowych Presje działające na wody: OCENA STANU WÓD METRYKA JCW Dorzecze: Odry Region Wodny 1) : Górnej Odry Zlewnia 1) : Kłodnicy Kod i nazwa jcw: PLRW60006116149 Jamna Cieki / jeziora / zbiorniki należące do Jamna, Dopływ spod Goja jcw

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Marzec 2010 CZYSTA WOLA CZYSTA WARSZAWA INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA CO TO JEST INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA? CZYM SIĘ

Bardziej szczegółowo

Ścieki, zanieczyszczenia, jakość wody Klara Ramm Szatkiewicz Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Ścieki, zanieczyszczenia, jakość wody Klara Ramm Szatkiewicz Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Warszawa, 11 kwietnia 2014 r. Ścieki, zanieczyszczenia, jakość wody Klara Ramm Szatkiewicz Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Ustawa z dnia 18 lipca 2001

Bardziej szczegółowo

K-06. Sprawozdanie z produkcji filmowej. za 2017 r.

K-06. Sprawozdanie z produkcji filmowej. za 2017 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 08, 00-95 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON K-06 Sprawozdanie z produkcji filmowej za 07 r. Portal sprawozdawczy

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2004 ROKU

RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2004 ROKU INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA LUBELSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DEPARTAMENT ROZWOJU WSI I OCHRONY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji programu "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"

Sprawozdanie z realizacji programu POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA DOŻYWIANIE MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu 59-7 Bolesławiec Cicha 7/

Bardziej szczegółowo

Rodzaje zanieczyszczeń substancje priorytetowe i inne

Rodzaje zanieczyszczeń substancje priorytetowe i inne OCENA STANU WÓD METRYKA JCW Dorzecze: Odry Region Wodny 1) : Górnej Odry Zlewnia 1) : Odra od Opawy do Olzy Kod i nazwa jcw: PLRW6000011513 Odra od Olzy do wypływu z polderu Buków Cieki / jeziora / zbiorniki

Bardziej szczegółowo

MZ-29A. kod podmiotu który, utworzył zakład (część III)

MZ-29A. kod podmiotu który, utworzył zakład (część III) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MZ-29A Adresat: Numer identyfikacyjny REGON (część I resortowego kodu identyfikacyjnego) Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OS-1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OS-1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OS-1 Numer identyfikacyjny REGON Sprawozdanie o emisji zanieczyszczeń powietrza oraz o stanie urządzeń

Bardziej szczegółowo

TK-2a. Sprawozdanie o przewozach ładunków w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym. za rok 2015 Przekazać do 14 marca 2016 r.

TK-2a. Sprawozdanie o przewozach ładunków w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym. za rok 2015 Przekazać do 14 marca 2016 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 2, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON TK-2a Sprawozdanie o przewozach ładunków w komunikacji międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

w ramach realizacji V etapu umowy nr 48/2009/F pt.

w ramach realizacji V etapu umowy nr 48/2009/F pt. Sprawozdanie z realizacji zadania nr 4 w ramach realizacji V etapu umowy nr 48/2009/F pt. Realizacja programu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego nadzór merytoryczny oraz prowadzenie pomiarów

Bardziej szczegółowo

Monitoring i ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Monitoring i ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Monitoring i ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie KROSNO listopad 2016 Monitoring jakości powietrza Wojewódzki inspektor ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (RW Środkowej Odry) i dorzecza Łaby wyniki prac

Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (RW Środkowej Odry) i dorzecza Łaby wyniki prac Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (RW Środkowej Odry) i dorzecza Łaby

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie długoterminowej opieki zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie długoterminowej opieki zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-29A Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

2. Jakość wód w rzekach

2. Jakość wód w rzekach STAN ŚRODOWISKA W POWIECIE JASIELSKIM W 212 R. 5 2. Jakość wód w rzekach Badania i ocena jakości wód powierzchniowych, realizowane w ramach systemu Państwowego monitoringu środowiska, wykonywane zostały

Bardziej szczegółowo

Obszary chronione, na których występuje jcw: Woda do celów rekreacyjnych, do bytowania ryb w tym kąpieliskowych Presje działające na wody:

Obszary chronione, na których występuje jcw: Woda do celów rekreacyjnych, do bytowania ryb w tym kąpieliskowych Presje działające na wody: OCENA STANU WÓD METRYKA JCW Dorzecze: Obszar dorzecza Odry Region Wodny 1) : Region wodny Warty Zlewnia 1) : Warta do Widawki Kod i nazwa jcw: PLRW600061811529 Warta do Bożego Stoku Cieki / jeziora / zbiorniki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie długoterminowej opieki zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie długoterminowej opieki zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-29A Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 16

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 16 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 16 i 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007

Bardziej szczegółowo

System kontrolny w zakresie dotrzymania jakości wody oraz warunków zapewnienia odprowadzania ścieków do wód powierzchniowych

System kontrolny w zakresie dotrzymania jakości wody oraz warunków zapewnienia odprowadzania ścieków do wód powierzchniowych System kontrolny w zakresie dotrzymania jakości wody oraz warunków zapewnienia odprowadzania ścieków do wód powierzchniowych mgr inŝ. Hanna GRUNT Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 16

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 16 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 16 i 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007

Bardziej szczegółowo

WZPiNoS KUL Jana Pawła II Rok akademicki 2016/2017 Instytut Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria środowiska II stopnia

WZPiNoS KUL Jana Pawła II Rok akademicki 2016/2017 Instytut Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria środowiska II stopnia WZPiNoS KUL Jana Pawła II Rok akademicki 2016/2017 Instytut Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria środowiska II stopnia Zagadnienia do egzaminu magisterskiego na rok akademicki 2016/2017 Kierunek:

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w 2014 roku

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w 2014 roku INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w 2014 roku BIBLIOTEKA MONITORINGU ŚRODOWISKA Lublin 2015 Wydano ze środków: Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Wody zawarte w morzach i oceanach pokrywają ok.71 % powierzchni Ziemi i stanowią 97,5 % hydrosfery. Woda słodka to ok.2,5% całkowitej ilości wody z

Wody zawarte w morzach i oceanach pokrywają ok.71 % powierzchni Ziemi i stanowią 97,5 % hydrosfery. Woda słodka to ok.2,5% całkowitej ilości wody z Wody zawarte w morzach i oceanach pokrywają ok.71 % powierzchni Ziemi i stanowią 97,5 % hydrosfery. Woda słodka to ok.2,5% całkowitej ilości wody z czego ok. 1 / 3 zawarta jest wodach podziemnych, rzekach,

Bardziej szczegółowo

Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie Warszawa 13 grudzień 2011r.

Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie Warszawa 13 grudzień 2011r. Wpływ na środowisko wysokiego stężenia odprowadzanych do rzek substancji oraz zawartości tlenu w wodzie przy obecnej sytuacji hydrologicznej Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Łódzki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Aneks nr 1 do PROGRAMU PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata

Łódzki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Aneks nr 1 do PROGRAMU PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata Łódzki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Aneks nr 1 do PROGRAMU PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 21-212 Przedkładam Zatwierdzam Piotr Maks Wojewódzki Inspektor Ochrony

Bardziej szczegółowo

G-11g. Sprawozdanie o cenach gazu ziemnego według kategorii standardowych odbiorców końcowych

G-11g. Sprawozdanie o cenach gazu ziemnego według kategorii standardowych odbiorców końcowych MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa jednostki sprawozdawczej G-11g Sprawozdanie o cenach ziemnego według kategorii standardowych końcowych Agencja Rynku Energii S.A.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Źródło: http://wios.warszawa.pl/pl/aktualnosci-i-komunika/aktualnosci/1176,aktualnosci-z-31032016-r-informacja-dot-zakupu-przez-s amorzady-nowych-stacji-pom.html

Bardziej szczegółowo

ZLECENIE WEWNĘTRZNE NR 2/2010. Program badań zbiorników zaporowych w roku 2010

ZLECENIE WEWNĘTRZNE NR 2/2010. Program badań zbiorników zaporowych w roku 2010 ZLECENIE WEWNĘTRZNE NR 2/2010 W celu zapewnienia realizacji rozszerzonego zakresu projektu PL0302 do 30 listopada 2010 o badania sztucznych zbiorników zaporowych Delegatura w Tarnowie i w Nowym Sączu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

MONITORING ŚRODOWISKA WÓD POWIERZCHNIOWYCH W POLSCE I NA UKRAINIE - PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE

MONITORING ŚRODOWISKA WÓD POWIERZCHNIOWYCH W POLSCE I NA UKRAINIE - PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE Leszek Żelazny Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie dyrektor@wios.lublin.pl WSTĘP MONITORING ŚRODOWISKA WÓD POWIERZCHNIOWYCH W POLSCE I NA UKRAINIE - PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE Współpracę Polski

Bardziej szczegółowo

Aneks został opracowany w Wydziale Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach.

Aneks został opracowany w Wydziale Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach. Aneks został opracowany w Wydziale Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Zakres zmian w Programie Monitoringu Środowiska województwa

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W LATACH 2010 2011

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W LATACH 2010 2011 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W LATACH 2010 2011 Biblioteka Monitoringu Środowiska Szczecin 2012 Redaktor wydania:

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, Warszawa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, Warszawa Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w.. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa RRW - 1 Sprawozdanie z badania zużycia środków roślin Główny Inspektorat Ochrony

Bardziej szczegółowo

Projekt aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego. - programy działań dotyczące Regionu Wodnego Środkowej Odry. 11 czerwca 2015 r.

Projekt aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego. - programy działań dotyczące Regionu Wodnego Środkowej Odry. 11 czerwca 2015 r. Projekt aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego kraju - - programy działań dotyczące Regionu Wodnego Środkowej Odry 11 czerwca 2015 r. Wałbrzych PLAN PREZENTACJI 1. Aktualizacja Programu Wodno-środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na Podkarpacie

Zapraszamy na Podkarpacie Zapraszamy na Podkarpacie 1.Prezentacja regionu, 2.Problemy przygraniczne, 3.Przykłady współpracy z Ukrainą. 4.Prezentacja WIOŚ w Rzeszowie. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

Program został opracowany w Wydziale Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie

Program został opracowany w Wydziale Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Program Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2013-2015 stanowi wypełnienie przepisu art. 23 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności podmiotu. w zakresie długoterminowej, stacjonarnej opieki zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności podmiotu. w zakresie długoterminowej, stacjonarnej opieki zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-29A Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

dr inż. Andrzej Jagusiewicz, Lucyna Dygas-Ciołkowska, Dyrektor Departamentu Monitoringu i Informacji o Środowisku Główny Inspektor Ochrony Środowiska

dr inż. Andrzej Jagusiewicz, Lucyna Dygas-Ciołkowska, Dyrektor Departamentu Monitoringu i Informacji o Środowisku Główny Inspektor Ochrony Środowiska dr inż. Andrzej Jagusiewicz, Lucyna Dygas-Ciołkowska, Dyrektor Departamentu Monitoringu i Informacji o Środowisku Główny Inspektor Ochrony Środowiska Eutrofizacja To proces wzbogacania zbiorników wodnych

Bardziej szczegółowo

Monitor ujęć wód, jako narzędzie

Monitor ujęć wód, jako narzędzie Monitor ujęć wód, jako narzędzie służące monitorowaniu zagrożenia Magdalena Kwiecień, Beata Mucha, Grzegorz Słota, Tomasz Walczykiewicz, IMGW-PIB XIII Ogólnopolska Szkoła Nadzwyczajnych Zagrożeń Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres przedsiębiorcy Z-3 Zestawienie zmian zasobów złóż ropy naftowej, gazu ziemnego i metanu pokładów węgla kamiennego

Nazwa i adres przedsiębiorcy Z-3 Zestawienie zmian zasobów złóż ropy naftowej, gazu ziemnego i metanu pokładów węgla kamiennego MINISTERSTWO ŚRODOWISKA ul. Wawelska /, - Warszawa Nazwa i adres przedsiębiorcy Z- Zestawienie zmian złóż ropy naftowej, gazu ziemnego i metanu pokładów węgla kamiennego Nazwa złoża )..... Nr identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Projekt pod nazwą: Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze

Projekt pod nazwą: Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze INWESTOR BENEFICJENT INWESTOR PARTNER: LOKALIZACJA: Instytucją Wdrażającą: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń Gmina Lubiewo Adres ul. Hallera 9, 89-526 Lubiewo Miejscowość Bysławek

Bardziej szczegółowo

leczniczego TERYT przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego

leczniczego TERYT przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Nazwa i adres samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej MSW MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA, -507 Warszawa, ul. Wołoska 137 MSW-41 Sprawozdanie z działalności profilaktycznej

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie środowiska w 2011 r. Upowszechnianie informacji o środowisku. 9. UPOWSZECHNIANIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU (Renata Jaroń- Warszyńska)

Raport o stanie środowiska w 2011 r. Upowszechnianie informacji o środowisku. 9. UPOWSZECHNIANIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU (Renata Jaroń- Warszyńska) Upowszechnianie informacji o środowisku Raport o stanie środowiska w 2011 r. 9. UPOWSZECHNIANIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU (Renata Jaroń- Warszyńska) Ważnym elementem Państwowego monitoringu środowiska jest

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MGOPS Nowe ul. Plac Św. Rocha 5, 86-170 NOWE Numer identyfikacyjny - REGON: 092366070

Bardziej szczegółowo

VI. MONITORING CHEMIZMU OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH I DEPOZYCJI ZANIECZYSZCZEŃ DO PODŁOŻA

VI. MONITORING CHEMIZMU OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH I DEPOZYCJI ZANIECZYSZCZEŃ DO PODŁOŻA VI. MONITORING CHEMIZMU OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH I DEPOZYCJI ZANIECZYSZCZEŃ DO PODŁOŻA Monitoring of rainfall chemistry and of the deposition of pollutants to the ground Przygotowano w oparciu o zlecone

Bardziej szczegółowo

G MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa. Agencja Rynku Energii S.A. Portal sprawozdawczy ARE

G MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa. Agencja Rynku Energii S.A. Portal sprawozdawczy ARE MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON G-10.7 Sprawozdanie o przepływie energii elektrycznej (według napięć)

Bardziej szczegółowo

WYKAZ METOD BADAWCZYCH w WBJ-2 (Pobieranie próbek) Metoda badawcza

WYKAZ METOD BADAWCZYCH w WBJ-2 (Pobieranie próbek) Metoda badawcza WYKAZ METOD BADAWCZYCH w WBJ-2 () L.p. Badany obiekt 1 Gazy odlotowe E) 2 Gazy odlotowe E) 3 Gazy odlotowe E) 4 Gazy odlotowe E) 5 Gazy odlotowe E) 6 Gazy odlotowe E) Oznaczany składnik lub parametr pyłu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 listopada 2011 r. (Dz. U. z dnia 29 listopada 2011 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 listopada 2011 r. (Dz. U. z dnia 29 listopada 2011 r.) Dz.U.2011.258.1550 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych 2) (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

MK1 Meldunek kwartalny z udzielonych świadczeń pomocy społecznej pieniężnych, w naturze i usługach

MK1 Meldunek kwartalny z udzielonych świadczeń pomocy społecznej pieniężnych, w naturze i usługach MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu 59-7 Bolesławiec Cicha 7/ Tel. 75-645

Bardziej szczegółowo

MK1 Meldunek kwartalny z udzielonych świadczeń pomocy społecznej pieniężnych, w naturze i usługach

MK1 Meldunek kwartalny z udzielonych świadczeń pomocy społecznej pieniężnych, w naturze i usługach MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: PMOPS Powiat miejski Ruda Śląska 41-709 Ruda Śląska Markowej 20/ MK1 Meldunek kwartalny

Bardziej szczegółowo

Ocena presji rolnictwa na zanieczyszczenia wód gruntowych azotanami w Polsce

Ocena presji rolnictwa na zanieczyszczenia wód gruntowych azotanami w Polsce Ocena presji rolnictwa na zanieczyszczenia wód gruntowych azotanami w Polsce Artur Łopatka Tamara Jadczyszyn Jan Jadczyszyn Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy Polska

Bardziej szczegółowo

1. Podsystem monitoringu jakości powietrza

1. Podsystem monitoringu jakości powietrza Spis treści Wprowadzenie... 2 1. Podsystem monitoringu jakości powietrza...3 2. Podsystem monitoringu jakości... 12 2.1. Monitoring jakości powierzchniowych...12 2.2. Monitoring jakości podziemnych...30

Bardziej szczegółowo

System pomiarów jakości powietrza w Polsce

System pomiarów jakości powietrza w Polsce System pomiarów jakości powietrza w Polsce Pomiary i oceny jakości powietrza Podstawa prawna: Przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska oraz rozporządzenia wykonawcze określają system prawny w jakim funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

PROKURATURA GENERALNA, ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa

PROKURATURA GENERALNA, ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa Numer statystyczny REGON: 8 PROKURATURA GENERALNA, ul. Rakowiecka 6/, -58 Warszawa PG-PCA za rok Dział... Ewidencja spraw i czynności prokuratora w, gospodarczych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa Azotanowa w województwie kujawsko-pomorskim

Dyrektywa Azotanowa w województwie kujawsko-pomorskim Dyrektywa Azotanowa w województwie kujawsko-pomorskim Jacek Goszczyński Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wykorzystano materiały: Gdańsk Dyrektywa Rady 91/676/EWG ( azotanowa ) i jej

Bardziej szczegółowo

VI. MONITORING CHEMIZMU OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH I DEPOZYCJI ZANIECZYSZCZEŃ DO PODŁOŻA

VI. MONITORING CHEMIZMU OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH I DEPOZYCJI ZANIECZYSZCZEŃ DO PODŁOŻA VI. MONITORING CHEMIZMU OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH I DEPOZYCJI ZANIECZYSZCZEŃ DO PODŁOŻA Monitoring of rainfall chemistry and of the deposition of pollutants to the ground Przygotowano w oparciu o zlecone

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 7 czerwca 2016 r. z dnia..

Projekt z dnia 7 czerwca 2016 r. z dnia.. Projekt z dnia 7 czerwca 2016 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia.. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy

Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Projekt aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju (apwśk) programy działań (RW Środkowej Odry,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO na lata 2010-2012

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO na lata 2010-2012 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO na lata 2010-2012 Warszawa 2009 r. Program Państwowego Monitoringu Środowiska

Bardziej szczegółowo

Jakość wód zlewni Baudy oraz Zalewu Wiślanego w aspekcie spełnienia celów środowiskowych. Marzena Sobczak Kadyny, r.

Jakość wód zlewni Baudy oraz Zalewu Wiślanego w aspekcie spełnienia celów środowiskowych. Marzena Sobczak Kadyny, r. Jakość wód zlewni Baudy oraz Zalewu Wiślanego w aspekcie spełnienia celów środowiskowych Marzena Sobczak Kadyny, 24.09.2010r. Przekroje pomiarowo kontrolne w zlewni Baudy badane w 2002r Wyniki badań dla

Bardziej szczegółowo

Projekt aktualizacji Programu wodno - środowiskowego kraju programy działań

Projekt aktualizacji Programu wodno - środowiskowego kraju programy działań Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Projekt aktualizacji Programu wodno - środowiskowego kraju programy działań Rafał Kosieradzki specjalista

Bardziej szczegółowo

ŁT-6. Zestawienie tabelaryczne z danymi o stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz o usługach dostępu do sieci Internet

ŁT-6. Zestawienie tabelaryczne z danymi o stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz o usługach dostępu do sieci Internet GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON ŁT-6 Zestawienie tabelaryczne z danymi o stacjonarnej publicznej sieci

Bardziej szczegółowo

Hydrosfera - źródła i rodzaje zanieczyszczeń, sposoby jej ochrony i zasoby wody w biosferze.

Hydrosfera - źródła i rodzaje zanieczyszczeń, sposoby jej ochrony i zasoby wody w biosferze. Hydrosfera - źródła i rodzaje zanieczyszczeń, sposoby jej ochrony i zasoby wody w biosferze. Hydrosfera składa się z kilku wyraźnie różniących się od siebie elementów będących zarazem etapami cyklu obiegu

Bardziej szczegółowo

leczniczego leczniczego

leczniczego leczniczego Nazwa i adres samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej MSW MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA MSW-41 Sprawozdanie z działalności profilaktycznej za rok 16 Termin przekazania:

Bardziej szczegółowo

Rola aplikacji mobilnej Jakość Powietrza w Polsce w informowaniu społeczeństwa o stanie jakości powietrza

Rola aplikacji mobilnej Jakość Powietrza w Polsce w informowaniu społeczeństwa o stanie jakości powietrza Rola aplikacji mobilnej Jakość Powietrza w Polsce w informowaniu społeczeństwa o stanie jakości powietrza Magdalena Brodowska Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku I Konferencja Naukowo-Techniczna

Bardziej szczegółowo

Teoria do ćwiczeń laboratoryjnych

Teoria do ćwiczeń laboratoryjnych UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII Pracownia studencka Katedry Analizy Środowiska Teoria do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie wstępne Monitoring - wstęp MONITORING ŚRODOWISKA Gdańsk, 2010 MONITORING ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA

GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA OCENA STANU I POTENCJAŁU EKOLOGICZNEGO I CHEMICZNEGO JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH PŁYNĄCYCH ZAGROŻONYCH NIEOSIĄGNIĘCIEM CELÓW ŚRODOWISKOWYCH (BADANYCH W

Bardziej szczegółowo

1. Cele i zadania Państwowego Monitoringu Środowiska

1. Cele i zadania Państwowego Monitoringu Środowiska 1. Cele i zadania Państwowego Monitoringu Środowiska Państwowy monitoring środowiska utworzony został na mocy ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska z dnia 20 lipca 1991 r. ( tekst jednolity z 2007 r.;

Bardziej szczegółowo

POMIARY IN SITU (ph, TLEN ROZPUSZCZONY, PRZEWODNICTWO WŁAŚCIWE, TEMPERATURA).

POMIARY IN SITU (ph, TLEN ROZPUSZCZONY, PRZEWODNICTWO WŁAŚCIWE, TEMPERATURA). POMIARY IN SITU (ph, TLEN ROZPUSZCZONY, PRZEWODNICTWO WŁAŚCIWE, TEMPERATURA). Wprowadzenie: Pomiary In Situ: analiza wykonywana bezpośrednio w ujęciu. Zwykle pomiar jest wykonywany automatycznie, przy

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R. lub. wpisać tylko tego adresata, do którego kierowane jest pismo, 2. pracodawca sam decyduje, czy pismu nadaje znak, 3

W Z Ó R. lub. wpisać tylko tego adresata, do którego kierowane jest pismo, 2. pracodawca sam decyduje, czy pismu nadaje znak, 3 W Z Ó R., dnia.. Miejscowość. Pieczęć nagłówkowa z nr Regon Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ul. Mickiewicza 1 45-367 Opole lub Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu

Bardziej szczegółowo

Ad. 8. Opracowanie i uzgodnienie wspólnych programów obserwacji i monitoringu polskolitewskich

Ad. 8. Opracowanie i uzgodnienie wspólnych programów obserwacji i monitoringu polskolitewskich 6. Wymiana aktualnych metod analitycznych, prowadzenia obserwacji i pomiarów wód powierzchniowych i podziemnych. 7. Dokonanie oceny działań w zakresie monitoringu wód granicznych. 8. Opracowanie i uzgodnienie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE OCENA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W LATACH 2010-2012 WEDŁUG ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA Z DNIA 9 LISTOPADA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA W 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA W 2009 ROKU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE DELEGATURA W JAŚLE SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA W 2009 ROKU Stanowisko pomiarowe: ŻYDOWSKIE Jasło, luty 2010 r. 1. Położenie i najbliższe

Bardziej szczegółowo

MK1 Meldunek kwartalny z udzielonych świadczeń pomocy społecznej pieniężnych, w naturze i usługach

MK1 Meldunek kwartalny z udzielonych świadczeń pomocy społecznej pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Adresat: Tel. 56 46 269 9 Fax 56 46 286 9 PCPR Powiat miejski Grudziądz

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. Sprawozdanie

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. Sprawozdanie MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Pomocy Społecznej Mickiewicza 40/ 63-100 Śrem Tel. 0612836107 Fax 0612833989

Bardziej szczegółowo

Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku

Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku Adam Zarembski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku WYDZIAŁ MONITORINGU www.gdansk.wios.gov.pl Pomorski Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Przykład obliczeń na I półrocze 2012 roku

Przykład obliczeń na I półrocze 2012 roku Przykład obliczeń na I półrocze 2012 roku 1 - Kocioł gazowy centralnego ogrzewania w aptece spalił 500 m3 gazu - (tabela I.V.1.) Obliczenia: Stawka za spalenie 1 000 000 m3 gazu wynosi w 2012 roku 1233,19

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA podlaskiego. na lata 2013-2015

PROGRAM. PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA podlaskiego. na lata 2013-2015 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA podlaskiego na lata 2013-2015 Przedkładam Zatwierdzam Grażyna Żyła Pietkiewicz Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna wyniki prac

Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna wyniki prac Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna wyniki prac Monika Kłosowicz -

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO na lata 2013-2015

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO na lata 2013-2015 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO na lata 2013-2015 Przedkładam Zatwierdzam. Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badań jakości powietrza wykonanych ambulansem pomiarowym w Tarnowskich Górach w dzielnicy Osada Jana w dniach

Sprawozdanie z badań jakości powietrza wykonanych ambulansem pomiarowym w Tarnowskich Górach w dzielnicy Osada Jana w dniach WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH DELEGATURA W CZĘSTOCHOWIE ul. Rząsawska 24/28 tel. (34) 369 41 20, (34) 364-35-12 42-200 Częstochowa tel./fax (34) 360-42-80 e-mail: czestochowa@katowice.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

MZ-88. Sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

MZ-88. Sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE OCENA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W LATACH 2010-2012 WEDŁUG ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA Z DNIA 9 LISTOPADA

Bardziej szczegółowo