Ocena stanu jakości wód powierzchniowych płynących przez teren Gminy Nowy Targ na podstawie badań przeprowadzonych w 2005 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena stanu jakości wód powierzchniowych płynących przez teren Gminy Nowy Targ na podstawie badań przeprowadzonych w 2005 roku"

Transkrypt

1 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE Kraków, pl. Szczepański 5 tel. (0-12) , fax (0-12) Delegatura w Nowym Sączu Ocena stanu jakości wód powierzchniowych płynących przez teren Gminy Nowy Targ na podstawie badań przeprowadzonych w 2005 roku Podstawą sporządzenia oceny jest Porozumienie zawarte w dniu 18 marca 2005 r. pomiędzy Gminą Miasto Nowy Targ a Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Krakowie na dofinansowanie sieci monitoringu wód powierzchniowych w rejonie Nowego Targu. Opracowano: W Delegaturze w Nowym Sączu Dział Monitoringu Środowiska mgr Grażyna Cieśla Opracowanie graficzne: mgr inż. Dorota Łęczycka mgr inż. Linda Tyrkiel-Cebula Zatwierdził: marzec 2006 r.

2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp Metodyka wykonania oceny jakości wód Ocena jakości wód powierzchniowych przepływających przez teren Gminy Nowy Targ Ocena jakości wód Białego Dunajca w punkcie pomiarowokontrolnym Szaflary powyżej ujęcia wody, pobieranej do spożycia dla potrzeb Nowego Targu Przydatność wód do bytowania ryb w warunkach naturalnych Eutrofizacja wód Podsumowanie Załączniki Mapa nr 1. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych wraz z oceną czystości wód powierzchniowych wpływających i płynących przez teren gminy Nowy Targ rok Mapa nr 2. Ocena przydatności wód powierzchniowych wpływających i płynących przez teren gminy Nowy Targ dla bytowania ryb rok Miesięczne wartości stężeń zanieczyszczeń organicznych. Miesięczne wartości stężeń zanieczyszczeń biogennych. Miesięczne wartości wskaźników mikrobiologicznych. Miesięczne wartości wskaźników degradujących jakość wód dla bytowania ryb w warunkach naturalnych. 9. Przetworzone wyniki badań Normy polskie wg 5 klas. Dopuszczalne dla wodociągów wg MŚ. Dopuszczalne dla ryb wg MŚ. Zbiorcze zestawienie ocen jakości wód rzek i potoków badanych w 2005 roku w rejonie Nowego Targu.

3 3 1. Wstęp Zgodnie z Porozumieniem zawartym w dniu 18 marca 2005 roku w Nowym Targu pomiędzy Gminą Miasto Nowy Targ a Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Krakowie na dofinansowanie badań jakości wód powierzchniowych w punktach pomiarowo-kontrolnych zlokalizowanych na rzekach i potokach płynących przez teren gminy Nowy Targ dokonano w roku 2005 poboru ogółem 112 próbek wody do badań analitycznych w tym : 48 próbek wody do badań fizykochemicznych, 30 do badań bakteriologicznych i 34 do badań biologicznych. Sieć monitoringu jakości wód w rejonie Nowego Targu stanowi 8 punktów pomiarowo-kontrolnych. Częstotliwość badań w tych punktach była zróżnicowana w zależności od rodzaju prowadzonego monitoringu. W zakresie monitoringu badawczego badania prowadzono z częstotliwością cztery razy w roku w 6 punktach pomiarowo-kontrolnych: 1. Ludźmierz - Czarny Dunajec (205,0 km), 2. Długopole - ujście Piekielnika (0,1 km) do Czarnego Dunajca, 3. Ludźmierz - ujście Lepietnicy (0,3 km) do Czarnego Dunajca, 4. Ludźmierz - ujście Wielkiego Rogoźnika (0,5 km) do Czarnego Dunajca, 5. Szaflary (powyżej ujęcia wody dla Nowego Targu) Biały Dunajec (7,1 km), 6. Dębno ujście Białki Tatrzańskiej ( 1,0 km) do Zb. Czorsztyńskiego. W zakresie monitoringu diagnostycznego badania prowadzono z częstotliwością 12 razy na rok w dwóch punktach pomiarowo- kontrolnych: 1. Waksmund - Dunajec (196,2 km), 2. Harklowa - Dunajec (187,2 km). Pełny zakres badań (monitoring diagnostyczny) obejmował: wskaźniki fizyczne wody: temp. wody, zapach, barwa, zawiesina ogólna, odczyn ph, wskaźniki tlenowe (świadczące o zawartości substancji organicznych) BZT 5, tlen rozpuszczony, ChZT-Cr, ChZT-Mn, ogólny węgiel organiczny, wskaźniki biogenne: amoniak, azot Kjeldahla, azotany, azotyny, azot ogólny, fosforany i fosfor ogólny,

4 4 wskaźniki zasolenia: przewodność elektrolityczna, chlorki, siarczany, substancje rozpuszczone, zasadowość ogólna, wapń, magnez, fluorki, metale : arsen, bar, bor, chrom ogólny, cynk, glin, kadm, mangan, miedź, nikiel, ołów, rtęć, selen, żelazo, wskaźniki zanieczyszczeń przemysłowych: fenole, substancje powierzchniowo czynne anionowe, cyjanki wolne, pestycydy, oleje mineralne, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, wskaźniki bakteriologiczne: ogólna liczba bakterii coli, liczba bakterii coli typu fekalnego - oznaczone w punktach Harklowa i Waksmund na Dunajcu, oraz w punkcie Szaflary powyżej ujęcia wody dla Nowego Targu gdzie oznaczono również liczbę paciorkowców kałowych (enterokoki) i bakterie z rodzaju Salmonella, wskaźniki biologiczne: saprobowość fitoplanktonu, chlorofil a, makrobezkręgowce bentosowe - indeks bioróżnorodności i biotyczny - oznaczono w punktach Harklowa i Waksmund na Dunajcu. Lokalizację punktów pomiarowo-kontrolnych wraz z oceną czystości wód powierzchniowych płynących przez teren gminy Nowy Targ przedstawia mapa nr Metodyka wykonania oceny jakości wód Ocenę jakości wód powierzchniowych wpływających i wypływających z Nowego Targu wykonano zgodnie z metodykami zawartymi w rozporządzeniach Ministra Środowiska. Prezentowana ocena uwzględnia wymogi uregulowań prawnych według nowych przepisów obowiązujących od 2004 roku i dostosowanych do wymogów Unii Europejskiej. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 roku w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu, oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód (Dz. U. Nr 32, poz.284, załącznik nr 1) wprowadza klasyfikację dla prezentowania stanu wód powierzchniowych obejmującą 5 klas jakości wód ocenianych w danym punkcie pomiarowo kontrolnym z uwzględnieniem kategorii jakości wody A1, A2, A3, określonych w przepisach w sprawie wymagań, jakim

5 5 powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. 1) klasa I - wody o bardzo dobrej jakości: a) spełniają wymagania określone dla wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, w przypadku ich uzdatniania sposobem właściwym dla kategorii A1, b) wartości wskaźników jakości wody nie wskazują na żadne oddziaływania antropogeniczne; 2) klasa II - wody dobrej jakości: a) spełniają w odniesieniu do większości wskaźników jakości wody wymagania określone dla wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, w przypadku ich uzdatniania sposobem właściwym dla kategorii A2, b) wartości biologicznych wskaźników jakości wody wykazują niewielki wpływ oddziaływań antropogenicznych; 3) klasa III - wody zadowalającej jakości: a) spełniają wymagania określone dla wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, w przypadku ich uzdatniania sposobem właściwym dla lategorii A2, b) wartości biologicznych wskaźników jakości wody wykazują umiarkowany wpływ oddziaływań antropogenicznych; 4) klasa IV wody niezadowalającej jakości: a) spełniają wymagania określone dla wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, w przypadku ich uzdatniania sposobem właściwym dla kategorii A3, b) wartości biologicznych wskaźników jakości wody wykazują, na skutek oddziaływań antropogenicznych, zmiany ilościowe i jakościowe w populacjach biologicznych; 4) klasa V wody złej jakości: a) nie spełniają wymagań dla wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, b) wartości biologicznych wskaźników jakości wody wykazują, na skutek oddziaływań antropogenicznych, zmiany polegające na zaniku występowania znacznej części populacji biologicznych.

6 6 Oceny jakości wód powierzchniowych dokonuje się na podstawie badań prowadzonych w danym punkcie pomiarowo-kontrolnym. W jednym punkcie możliwe jest przeprowadzenie oceny pod kątem spełniania wymagań określonych dla różnych sposobów użytkowania wód. Określenia klasy jakości wód powierzchniowych dokonuje się, porównując otrzymane wartości stężeń poszczególnych wskaźników jakości wody, z wyłączeniem wskaźników występujących w warunkach naturalnych w podwyższonych stężeniach, z wartościami granicznymi określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia, przyjmując klasę ogólną obejmującą 90 % wartości. Stan czystości wód rzek wpływających i wypływających z Nowego Targu przedstawia mapa nr 1 oraz tabela nr 1. We wszystkich punktach pomiarowo- kontrolnych oceniono jakość wód pod kątem możliwości bytowania ryb w warunkach naturalnych wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych (Dz. U. Nr 176, poz. 1455). Ocenę tę zawiera tabela nr 4. Na Białym Dunajcu w punkcie pomiarowo-kontrolnym w Szaflarach powyżej ujęcia wody dla Nowego Targu określono kategorię jakości wód wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz. U. Nr 204, poz. 1728). Wyniki oceny przedstawia tabela nr 2. Na rzece Dunajec w punktach pomiarowo-kontrolnych Harklowa i Waksmund oceniono jakość wód pod kątem wrażliwości na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych (Dz.U. Nr 241, poz z dnia 31 grudnia 2002 r.). Ocenę zawiera tabela nr 5.

7 7 3. Ocena jakości wód powierzchniowych przepływających przez teren Gminy Nowy Targ. Na podstawie przeprowadzonych badań stan czystości wód rzek i potoków w 2005 roku według 5 klas jakości przedstawiał się następująco: 1. Czarny Dunajec (205,0 km) Ludźmierz Klasa I wody bardzo dobrej jakości wartości wskaźników jakości wody nie wskazują na wpływ oddziaływań antropogenicznych. 2. Piekielnik ( 0,1 km) Długopole ujście do Czarnego Dunajca Klasa II wody dobrej jakości wartości wskaźników jakości wody wykazują niewielki wpływ oddziaływań antropogenicznych, wskaźnikami decydującymi o jakości wód są: BZT 5 ( zanieczyszczenia organiczne), azotyny, fenole lotne. 3. Lepietnica (0,3 km) Ludźmierz - ujście do Czarnego Dunajca Klasa I wody bardzo dobrej jakości wartości wskaźników jakości wody nie wskazują na wpływ oddziaływań antropogenicznych, są to wody o nieznacznie podniesionym odczynie ph i niskich stężeniach zanieczyszczeń organicznych i zawiesiny. 4. Wielki Rogoźnik ( 0,5 km) Ludźmierz ujście do Czarnego Dunajca Klasa II wody dobrej jakości wartości wskaźników jakości wody wykazują niewielki wpływ oddziaływań antropogenicznych, o jakości wód decydują wskaźniki: zawiesina ogólna, BZT 5, azotyny. 5. Biały Dunajec ( 7,1 km) Szaflary - powyżej ujęcia wody dla Nowego Targu Klasa II wody dobrej jakości wartości wskaźników fizyko-chemicznych wykazują nieznaczny wpływ oddziaływań antropogenicznych, wskaźnikami decydującymi o jakości wód są: barwa, BZT 5, ChZT-Cr, azotany, azotyny, fenole lotne. Natomiast degradującymi są wskaźniki bakteriologiczne: liczba bakterii Coli typu fekalnego i ogólna liczba bakterii Coli, których wartości wskazują na znaczący sezonowy wpływ antropopresji. W wodach występuje wzrost skażeń bakteriologicznych o wartościach maksymalnych w miesiącu sierpniu.

8 8 6. Dunajec ( 196,2 km) Waksmund Klasa III wody zadowalającej jakości wartości wskaźników jakości wody wykazują umiarkowany wpływ oddziaływań antropogenicznych, w wodach występuje podwyższona zawartość stężeń substancji organicznych, azotu organicznego, zawiesiny ogólnej, oleju mineralnego (substancje ropopochodne). Ponadto jakość wód degradują zanieczyszczenia bakteriologiczne o czym świadczą wysokie wartości ogólnej liczby bakterii Coli oraz liczba bakterii Coli typu fekalnego. 7. Dunajec ( 187,2 km) Harklowa Klasa III wody zadowalającej jakości wartości wskaźników jakości wody wykazują umiarkowany wpływ oddziaływań antropogenicznych, w wodach występują podwyższone wartości stężeń substancji organicznych, zawiesiny ogólnej, azotu organicznego, oleju mineralnego oraz zaznacza się wysoka wartość ogólnej liczby bakterii Coli i liczby bakterii Coli typu fekalnego. 8. Białka Tatrzańska (1,0 km) Dębno - ujście do Zb. Czorsztyńskiego Klasa I wody bardzo dobrej jakości wartości wskaźników jakości wody nie wskazują na wpływ oddziaływań antropogenicznych. Klasyfikację wód wg 5 klas jakości przedstawia tabela poniżej.

9 9 Lp. p.p.k.na mapie 71 Tabela nr 1 Klasyfikacja jakości wód powierzchniowych w 2005 roku (wg 5 klas) na terenie Gminy Nowy Targ Punkt pomiarowo-kontrolny Klasa Wskaźniki degradujące jakość wody Rzeka Nazwa Rodzaj jakości Km monitoringu wód Fizyko-chemiczne Bakteriologiczne Biologiczne ogólna Czarny Dunajec zlewnia rzeki Czarny Dunajec Ludźmierz 205,0 R I III odczyn ph n. b. n.b. 72 Piekielnik Długopole 0,1 R II II - BZT 5, azotyny, fenole lotne n. b. n.b. 73 Lepietnica Ludźmierz 0,3 R I III odczyn ph n.b. n.b. 74 Wielki Rogoźnik 76 Biały Dunajec Ludźmierz 0,5 R II Szaflary, pow.ujęcia wody dla Nowego Targu 79 Waksmund 196, Dunajec Białka Tatrzańska Harklowa 187,2 II- zawiesina ogólna, BZT 5, azotyny zlewnia rzeki Biały Dunajec III - odczyn ph 7,1 R, U II II BZT 5, barwa, ChZT-Cr, azot Kjeldahla, azotany, azotyny, fenole zlewnia rzeki Dunajec D R, A D R, A III III V zawiesina ogólna III barwa, odczyn ph, BZT 5, utlenialność, ChZT-Cr, zasadowość ogólna, azot Kjeldahla, oleje mineralne IV zawiesina ogólna III - barwa, odczyn ph, utlenialność, ChZT-Cr, azot Kjeldahla, zasadowość ogólna, oleje mineralne n.b IV - ogólna liczba bakterii coli III - liczba bakterii coli fek. IV - liczba bakterii coli fek., ogólna liczba bakterii coli IV - liczba bakterii coli fek., ogólna liczba bakterii coli n.b. n.b. IV saprobowość fitoplanktonu, III saprobowość peryfitonu, indeks bioróżnorodności III - saprobowpść fitoplanktonu, saprobowość peryfitonu, indeks bioróżnorodności Dębno 1,0 R I II zawiesina ogólna n.b. n.b.

10 10 Objaśnienia Rodzaje monitoringu: D monitoring diagnostyczny wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu prezentacji wyników i prezentacji stanu tych wód (Dz.U z dnia 1 marca 2004 r. A - monitoring wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych (eutrofizacja) wg rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych. (Dz. U z dnia 31 grudnia 2002 r.) R - monitoring wód pod kątem możliwości bytowania ryb wg rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych. (Dz. U z dnia 23 października 2002 r.) U - monitoring wód przeznaczonych do zaopatrzenia ludności wg rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. (Dz. U z dnia 9 grudnia 2002 r.)

11 11 4. Ocena jakości wód Białego Dunajca w punkcie pomiarowokontrolnym Szaflary powyżej ujęcia wody, pobieranej do spożycia dla potrzeb Nowego Targu. Wody Białego Dunajca ujmowane są do celów pitnych dla Nowego Targu. Ujęcie wody o nominalnej wydajności 6050 m 3 /d zlokalizowane jest w Szaflarach w km W 2005 roku badania jakości wód Białego Dunajca powyżej ujęcia dla Nowego Targu w punkcie pomiarowo-kontrolnym Szaflary (km 7+100) przeprowadzono z częstotliwością 4 razy na rok w zakresie wskaźników zanieczyszczeń określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 roku w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz. U. Nr 204, poz. 1728). Rozporządzenie określa wartości zalecane i dopuszczalne dla wskaźników fizycznych, chemicznych i bakteriologicznych oraz ustala trzy kategorie jakości wód, które w zależności od stopnia zanieczyszczenia muszą być poddane standardowym procesom uzdatniania, w celu uzyskania wody przeznaczonej do spożycia: Kategoria A1 woda wymagająca prostego uzdatniania fizycznego, w szczególności filtracji oraz dezynfekcji; Kategoria A2 woda wymagająca typowego uzdatniania fizycznego i chemicznego, w szczególności utleniania wstępnego, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji, dezynfekcji (chlorowania końcowego); Kategoria A3 woda wymagająca wysokosprawnego uzdatniania fizycznego i chemicznego, w szczególności utleniania, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji, adsorpcji na węglu aktywnym, dezynfekcji (ozonowania, chlorowania końcowego). Oceny jakości wód dokonuje się porównując pomierzone wartości wskaźników zanieczyszczeń z normatywami określonymi w załączniku nr 1 w cytowanym wyżej rozporządzeniu. Ocenę przedstawia tabela poniżej.

12 12 Tabela nr 2. Ocena jakości wód ujmowanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia w 2005 roku Nr p.p.k.na mapie Rzeka 76 Biały Dunajec Punkt pomiarowo-kontrolny Nazwa Szaflary pow. ujęcia wody dla Nowego Targu km Kategoria wód ogółem 7,1 A3 Kategoria wód wg wskaźników Fizykochemicznych Bakteriologicznych A2 A3 odczyn ph, Ogólna liczba fenole lotne bakterii coli Badania wykazały, że jakość wód Białego Dunajca powyżej ujęcia wody dla Nowego Targu wg wskaźników fizyko-chemicznych odpowiada Kategorii A2 (decyduje odczyn ph i fenole lotne), wg wskaźników bakteriologicznych Kategorii A3 (decyduje ogólna liczba bakterii Coli). Ogólna jakość wód odpowiada Kategorii A3.

13 13 5. Przydatność wód do bytowania ryb w warunkach naturalnych. Opracowana przez Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie typologia rybacka wód wyróżnia w zlewni Górnego Dunajca (rejon Nowego Targu) krainy: pstrąga, lipienia i brzany. Gatunkiem dominującym w wodach dopływów Dunajca jest pstrąg potokowy i kleń. W wodach Dunajca występuje większa różnorodność dominujących gatunków jak: pstrąg potokowy, lipień, kleń, jelec, brzanka, świnka. Charakterystykę rybacką wód zlewni przedstawia tabela poniżej. Tabela Nr 3. Charakterystyka wód zlewni Dunajca pod katem bytowania ryb w rejonie Nowego Targu. Nr ppk na mapie dla krainy Nazwa cieku Typologia rybacka wody 72 Piekielnik kraina pstrąga 71 Czarny Dunajec kraina pstrąga 73 Lepietnica kraina pstrąga 74 Wielki Rogoźnik kraina lipienia Dunajec od Wielkiego Rogoźnika do Białego Dunajca Biały Dunajec od km w m. Szaflary do ujścia Dunajec od Białego Dunajca do km w m. Waksmund Dunajec od km w m. Waksmund do Łopuszanki Dunajec od Łopuszanki do pocz. zb. Czorsztyńskiego kraina lipienia kraina pstrąga kraina lipienia kraina lipienia kraina brzany 94 Białka kraina pstrąga Dominujący gatunek ryb (powyżej 50% w połowach) pstrąg potokowy, kleń pstrąg potokowy, kleń pstrąg potokowy, kleń pstrąg potokowy, kleń, jelec, brzanka pstrąg potokowy, kleń, jelec, brzanka pstrąg potokowy, kleń pstrąg potokowy, lipień, kleń, jelec, brzanka pstrąg potokowy, lipień, kleń, jelec, brzanka pstrąg potokowy, lipień, kleń, brzana, świnka, leszcz pstrąg potokowy, kleń Gatunki towarzyszące głowacz pręgopł., strzebla potokowa, śliz, jelec głowacz pręgopł., strzebla potokowa, śliz, jelec głowacz pręgopł., strzebla potokowa, śliz, jelec głowacz pręgopł., strzebla potokowa, śliz strzebla potokowa, śliz, świnka, strzebla potokowa, śliz, jelec, strzebla potokowa, śliz, świnka strzebla potokowa, śliz, świnka kleń, okoń, szczupak, śliz, jelec, boleń głowacz pręgopł., strzebla potokowa, śliz, jelec Gatunki chronione o wysokim stopniu zagrożenia brak brak brak brak piekielnica, troć wędrowna piekielnica, troć wędrowna piekielnica, troć wędrowna piekielnica, troć wędrowna piekielnica, troć wędrowna brak W 2005 roku na rzekach i potokach płynących w rejonie Nowego Targu badania jakości wód pod względem wymagań jakim powinny odpowiadać wody

14 14 śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych przeprowadzono w 8 punktach pomiarowo-kontrolnych charakteryzujących jakość wód dla wytypowanych krain rybackich. Zakres badań obejmował wskaźniki fizykochemiczne zawarte w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych ( Dz. U. Nr 176, poz. 1455): temperatura wody, zawiesina ogólna, odczyn ph, tlen rozpuszczony, BZT5, azot amonowy, niejonowy amoniak, azotyny, fosfor ogólny, całkowity chlor pozostały, cynk ogólny, miedź rozpuszczona, fenole. Rozporządzenie określa wymagania, jakim powinny opowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb łososiowatych i karpiowatych w warunkach naturalnych. W przypadku łososiowatych oznacza to wody, które stanowią lub mogą stanowić środowisko życia populacji ryb należących do rodzaju Salmo spp., rodziny Coregonidae (Coregonus) jak: pstrąg potokowy, łosoś bałtycki, troć lub gatunku lipień (Thymallus thymallus). Dla karpiowatych oznacza wody, które stanowią lub mogą stanowić środowisko życia populacji ryb należących do do rodziny karpiowatych (Cyprinidae) jak: karp, brzana, karaś srebrzysty i pospolity, certa, świnka, kleń, jelec, ukleja, leszcz, płoć lub innych gatunków, takich jak szczupak (Esox lucius), okoń (Perca fluviatilis) oraz węgorz (Anguilla anguilla). Ocenę przydatności wód do bytowania ryb w warunkach naturalnych dokonano porównując pomierzone wartości wskaźników zanieczyszczeń z wartościami dopuszczalnymi określonymi w załączniku do rozporządzenia. Ocenę przedstawiono graficznie na mapie Nr 2 oraz w tabeli poniżej. Tabela nr 4. Ocena przydatności wód do bytowania ryb w warunkach naturalnych w 2005 roku Nr Punkt pomiarowo-kontrolny Przydatność wód Rzeka ppk. Na mapie Nazwa km dla bytowania ryb Wskaźniki degradujące wody 71 Czarny Dunajec Ludźmierz 205,0 karpiowate azotyny, fosfor ogólny 72 Piekielnik Długopole 0,1 nieprzydatne azotyny 73 Lepietnica Ludźmierz 0,3 karpiowate tlen rozpuszczony, azotyny 74 Wielki Rogoźnik Ludźmierz 0,5 nieprzydatne azotyny 76 Biały Dunajec Szaflary, pow. ujęcia wody dla Nowego Targu 7,1 nieprzydatne azotyny 79 Dunajec Waksmund nieprzydatne zawiesina ogólna, BZT 196,2 5, azotyny 80 Dunajec Harklowa 187,2 nieprzydatne azotyny, fosfor ogólny 94 Białka Tatrzańska Dębno 1,0 łososiowate

15 15 Zgodnie z Wykazami wykorzystania i przeznaczenia wód powierzchniowych w układzie zlewniowym sporządzonymi przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie wody Dunajca i jego dopływów przeznaczone są do bytowania ryb łososiowatych i karpiowatych, co oznacza, że stężenia zanieczyszczeń w tych wodach winny spełniać bardziej rygorystyczne wymagania określone dla ryb łososiowatych. Według uzyskanej oceny: Tylko wody Białki Tatrzańskiej spełniają wymagania do bytowania ryb łososiowatych, a tym samym karpiowatych. Wody potoków: Czarny Dunajec, Lepietnica odpowiadają wymogom do bytowania ryb karpiowatych. Wskaźnikami degradującymi ich przydatność do bytowania populacji ryb łososiowatych są: azotyny, fosfor ogólny, tlen rozpuszczony. Wody potoków: Piekielnik, Wielki Rogoźnik, Biały Dunajec są nieprzydatne do bytowania ryb łososiowatych i karpiowatych ze względu na zawartość azotynów. Wody Dunajca poniżej Nowego Targu są nieprzydatne do bytowania ryb łososiowatych i karpiowatych, gdyż nie spełniają wymaganych normatywów ze względu na stężenia azotynów, substancji organicznych, zawiesiny ogólnej, natomiast przed zbiornikiem Czorsztyńskim jakość wód Dunajca degradują azotyny i fosfor ogólny.

16 16 6. Eutrofizacja wód. Przez eutrofizację rozumie się wzbogacanie wody biogenami, w szczególności związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane zakłócenia biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód (art. 9.4 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku). Istotnym źródłem zanieczyszczeń wód biogenami jest działalność rolnicza. W celu ograniczenia zanieczyszczenia wód spowodowanego przez azotany pochodzenia rolniczego oraz ochrony wód przed dalszym zanieczyszczeniem kraje członkowskie UE zostały zobowiązane do wdrożenia Dyrektywy Azotanowej 91/676/EWG. Postanowienia tej Dyrektywy zostały przetransponowane do prawa polskiego między innymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. Nr 241, poz załącznik nr 1). W zlewni Górnego Dunajca dokonano oceny jakości wód pod kątem ich eutrofizacji w 2 punktach pomiarowo-kontrolnych Waksmund i Harklowa na rzece Dunajec (zgodnie z metodyką zalecaną w cytowanym rozporządzeniu). Wyniki oceny zestawiono w tabeli poniżej. Tabela nr 5. Ocena wód pod kątem eutrofizacji. Wartości podstawowych wskaźników eutrofizacji w wodach Dunajca w 2005 roku. Lp. Ppk na mapie Rzeka Punkt pomiarowo-kontrolny Nazwa km Azot ogólny [mgn/l] Wskaźniki eutrofizacji Stężenia średnioroczne Azotany Azot azotanowy [mgn NO3 /l] [mgno 3 /l] Fosfor ogólny [mgp/l] Chlorofil a [μg/l] Dunajec Waksmund 196,2 1,91 1,12 4,96 0,040 6,33 Dunajec Harklowa 187,2 2,11 1,47 6,52 0,039 3,59 Wartości graniczne 5 2,2 10 0,25 25 Ocena stopnia eutrofizacji Nie stwierdzono Nie stwierdzono Z powyższej oceny wynika, że wody Dunajca w rejonie Nowego Targu nie wykazują cech eutrofizacji. Stężenia średnioroczne podstawowych wskaźników stosowanych przy ocenie eutrofizacji wód płynących: azotu ogólnego, azotu

17 17 azotanowego, azotanów, fosforu ogólnego, chlorofilu a nie przekraczają wartości granicznych powyżej, których występuje eutrofizacja wód i tym samym nie są wodami zanieczyszczonymi oraz zagrożonymi zanieczyszczeniem związkami azotu ze źródeł rolniczych.

18 18 7. Podsumowanie. Na podstawie badań przeprowadzonych w 2005 roku stan czystości rzek i potoków płynących przez teren Gminy Nowy Targ według 5 klas jakości przedstawiał się następująco: wody bardzo dobrej jakości klasy I wystąpiły w potokach: Czarny Dunajec, Lepietnica, Białka Tatrzańska, wody dobrej jakości klasy II prowadziły potoki: Piekielnik, Wielki Rogoźnik, Biały Dunajec ( w ppk. Szaflary), wody zadowalającej jakości klasy III wystąpiły na Dunajcu poniżej Nowego Targu i przy ujściu do Zbiornika Czorsztyńskiego, brak wód niezadowalającej jakości klasy IV, brak wód złej jakości klasy V. O jakości wód potoków decydowały głównie stężenia zanieczyszczeń organicznych i azotynów. Jakość wód Dunajca degradowały zanieczyszczenia organiczne, barwa, zawiesina ogólna, oleje mineralne oraz zanieczyszczenia bakteriologiczne pochodzenia fekalnego. Wody Białego Dunajca ujmowane do celów pitnych dla Nowego Targu wymagają wysokosprawnego procesu uzdatniania fizycznego i chemicznego (Kategoria wód A3), o której decydują zanieczyszczenia bakteriologiczne. Pod względem przydatności wód do bytowania ryb w warunkach naturalnych tylko wody potoku Białka Tatrzańska spełniają wymagania do bytowania ryb łososiowatych i karpiowatych. Wody potoków Czarny Dunajec i Lepietnica są przydatne do bytowania ryb karpiowatych. Wody potoków Piekielnik, Wielki Rogoźnik Biały Dunajec są nieprzydatne do bytowania ryb łososiowatych i karpiowatych, gdyż nie spełniają wymaganych normatywów ze względu na stężenia azotynów. Wody Dunajca od Nowego Targu do Zbiornika Czorsztyńskiego poddane ciągłej antropopresji nie spełniają wymagań jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb łososiowatych i karpiowatych ze względu na stężenia azotynów, fosforu ogólnego, substancji organicznych i zawiesiny ogólnej. Wody Dunajca w rejonie Nowego Targu nie wykazują cech eutrofizacji i tym samym nie są zagrożone zanieczyszczeniem związkami azotu ze źródeł rolniczych.

19 19 Badania jakości wód powierzchniowych w rejonie Nowego Targu przeprowadzone w 2004 roku w tych samych punktach pomiarowo-kontrolnych i rodzajach monitoringu pozwoliły wykazać zmiany jakościowe wód jakie wystąpiły w 2005 roku, które przedstawia tabela nr 6. Tabela nr 6. Porównanie jakości wód powierzchniowych w latach w rejonie Nowego Targu Nr p.p. k. Na mapie Ciek Punkt pomiarowo - kontrolny Nazwa km Ogólna klasa jakości wód Rok 2004 Rok Czarny Dunajec Ludźmierz 205,0 III I 72 Piekielnik Długopole 0,1 III II 73 Lepietnica Ludźmierz 0,3 II I 74 Wielki Rogoźnik Ludźmierz 0,5 III II 76 Biały Dunajec Szaflary, pow. ujęcia wody dla Nowego Targu 7,1 III II Zmiana klasy jakości wód Poprawa o 2 klasy jakości Poprawa o 1 klasę jakości Poprawa o 1 klasę jakości Poprawa o 1 klasę jakości Poprawa o 1 klasę jakości 79 Waksmund 196,2 III III Bez zmian Dunajec 80 Harklowa 187,2 III III Bez zmian 94 Białka Tatrzańska Dębno 1,0 II I Poprawa o 1 klasę jakości

20

WIOŚ Kraków Delegatura w Nowym Sączu 1. Wstęp

WIOŚ Kraków Delegatura w Nowym Sączu 1. Wstęp 1. Wstęp Zgodnie z realizacją Porozumienia zawartego w dniu 2 lutego 2005 roku w Nowym Sączu pomiędzy Powiatem Nowosądeckim, a Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Krakowie na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W TARNOWIE

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W TARNOWIE INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W TARNOWIE Opracowanie : Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Delegatura w Tarnowie Dział Monitoringu

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu / potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i ocena stanu wód rzecznych.

Ocena stanu / potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i ocena stanu wód rzecznych. Ocena stanu jednolitych części powierzchniowych wód płynących (w tym zbiorników zaporowych) w 2013 roku, z uwzględnieniem monitoringu w latach 2011 i 2012. Zgodnie z zapisami Ramowej Dyrektywy Wodnej podstawowym

Bardziej szczegółowo

Ocena wód powierzchniowych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia

Ocena wód powierzchniowych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU Ocena wód powierzchniowych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia w województwie podlaskim w 2015

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 27 listopada 2002 r. (Dz. U. z dnia 9 grudnia 2002 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 27 listopada 2002 r. (Dz. U. z dnia 9 grudnia 2002 r.) Dz.U.02.204.1728 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną

Bardziej szczegółowo

R A P O R T. Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Katowicach ul. Raciborska 39, Katowice

R A P O R T. Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Katowicach ul. Raciborska 39, Katowice Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Katowicach ul. Raciborska 39, 40-957 Katowice R A P O R T o jakości wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do

Bardziej szczegółowo

OCENA stanu czystości Zbiornika Siemianówka w 2007 roku

OCENA stanu czystości Zbiornika Siemianówka w 2007 roku INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU OCENA stanu czystości Zbiornika Siemianówka w 2007 roku WIOŚ BIAŁYSTOK, kwiecień 2008 Zbiornik Siemianówka położony

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. I. Badania wody surowej, uzdatnionej, wód popłucznych i wody z rzeki

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. I. Badania wody surowej, uzdatnionej, wód popłucznych i wody z rzeki OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Badania wody surowej, uzdatnionej, wód popłucznych i wody z rzeki Wykonanie badań wraz z pobraniem próbek i opracowaniem wyników zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa pobierania oraz wykonania badań próbek wody, ścieków, osadów ściekowych i biogazu

Oferta cenowa pobierania oraz wykonania badań próbek wody, ścieków, osadów ściekowych i biogazu Oferta cenowa pobierania oraz wykonania badań próbek wody, ścieków, osadów ściekowych i biogazu Zakres badań realizowanych przez: Zakres badań wody LBORTORIUM CENTRLNE BDNIE WODY ul. Wodociągowa 8, 43-356

Bardziej szczegółowo

Cennik usług Laboratorium Centralnego AQUA S.A.

Cennik usług Laboratorium Centralnego AQUA S.A. go QU S.. QU S.. Polskie Centrum kredytacji Badanie Wody ul. Wodociągowa 8 43-356 Kobiernice tel. 33 81 38 532, fax 33 812 40 15 Strona 1 z 5 badanie wody badanie wody badanie wody badanie wody badanie

Bardziej szczegółowo

Opłaty za analizy mikrobiologiczne wody oraz fizykochemiczne wody i ścieków

Opłaty za analizy mikrobiologiczne wody oraz fizykochemiczne wody i ścieków Opłaty za analizy mikrobiologiczne wody oraz fizykochemiczne wody i ścieków Cennik analiz i pobierania próbek Oznaczenie Obiekt Jednostka Metoda badawcza netto Analizy fizykochemiczne Temperatura Odczyn

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA KATALOG WYBRANYCH FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH WSKAŹNIKÓW ZANIECZYSZCZEŃ WÓD PODZIEMNYCH I METOD ICH OZNACZANIA

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA KATALOG WYBRANYCH FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH WSKAŹNIKÓW ZANIECZYSZCZEŃ WÓD PODZIEMNYCH I METOD ICH OZNACZANIA INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA KATALOG WYBRANYCH FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH WSKAŹNIKÓW ZANIECZYSZCZEŃ WÓD PODZIEMNYCH I METOD ICH OZNACZANIA Biblioteka Monitoringu Środowiska Warszawa 2013 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

Stan środowiska w Bydgoszczy

Stan środowiska w Bydgoszczy Stan środowiska w Bydgoszczy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w 2005 r. w oparciu o automatyczną stację pomiarową zlokalizowaną przy ul. Warszawskiej kontynuował ciągły monitoring

Bardziej szczegółowo

METODYKI REFERENCYJNE ANALIZ.

METODYKI REFERENCYJNE ANALIZ. Załącznik nr 3 Lp. Wskaźniki jakości wody Jednostki miary METODYKI REFERENCYJNE ANALIZ. Granica wykrywalności Precyzja Dokładność Referencyjne metody pomiaru % wartości wskaźników 1 2 3 4 5 6 7 1 ph -

Bardziej szczegółowo

Rok Ocena fizyko-chemiczna Poniżej Potencjału Dobrego Potencjał ekologiczny Stan chemiczny. Ocena eutrofizacji Stwierdzono (MIR, PO 4 )

Rok Ocena fizyko-chemiczna Poniżej Potencjału Dobrego Potencjał ekologiczny Stan chemiczny. Ocena eutrofizacji Stwierdzono (MIR, PO 4 ) Nazwa cieku: Górny Kanał Notecki Dorzecze: Odry Region wodny: Warty Powiat: bydgoski Gmina: Białe Błota Długość cieku: 25,8 km Typ cieku: 0 ciek sztuczny Nazwa jednolitej części wód: Górny Kanał Notecki

Bardziej szczegółowo

MONITORING JAKOŚCI WÓD PODZIEMNYCH W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 ROKU

MONITORING JAKOŚCI WÓD PODZIEMNYCH W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 ROKU MONITORING JAKOŚCI WÓD PODZIEMNYCH W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 ROKU W roku 2015 w ramach monitoringu jakości śródlądowych wód podziemnych, w województwie mazowieckim realizowane były badania: w monitoringu

Bardziej szczegółowo

MONITORING PRZEGLĄDOWY

MONITORING PRZEGLĄDOWY Załącznik nr 2 Tabela 1. Zakres badań wody, ścieków, osadów i odpadów Lp Przedmiot badań Cena wykonania analizy wraz z poborem i opracowaniem wyników w formie sprawozdania dla wszystkich prób MONITORING

Bardziej szczegółowo

R A P O R T. Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Katowicach ul. Raciborska 39, Katowice

R A P O R T. Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Katowicach ul. Raciborska 39, Katowice Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Katowicach ul. Raciborska 39, 40-957 Katowice R A P O R T o jakości wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do

Bardziej szczegółowo

MONITORING JAKOŚCI WÓD PODZIEMNYCH W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 ROKU

MONITORING JAKOŚCI WÓD PODZIEMNYCH W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 ROKU MONITORING JAKOŚCI WÓD PODZIEMNYCH W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 ROKU W roku 2013 w ramach monitoringu jakości śródlądowych wód podziemnych, w województwie mazowieckim realizowane były zadania: badania

Bardziej szczegółowo

Ocena wyników badań prowadzonych w ramach monitoringu operacyjnego stanu chemicznego wód podziemnych w 2014 roku

Ocena wyników badań prowadzonych w ramach monitoringu operacyjnego stanu chemicznego wód podziemnych w 2014 roku Ocena wyników badań prowadzonych w ramach monitoringu operacyjnego stanu chemicznego wód podziemnych w 2014 roku Przepisy prawne, dotyczące wykonywania badań i oceny stanu wód podziemnych, zawarte są w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 4 października 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 4 października 2002 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 4 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych. (Dz. U. z dnia 23 października

Bardziej szczegółowo

Rok Ocena bakteriologiczna* Ocena fizyko-chemiczna Ocena hydromorfologiczna Potencjał ekologiczny Stan Chemiczny

Rok Ocena bakteriologiczna* Ocena fizyko-chemiczna Ocena hydromorfologiczna Potencjał ekologiczny Stan Chemiczny Nazwa cieku: Wda Dorzecze: Wisła Region wodny: Dolna Wisła RZGW: Gdańsk Powiat: świecki Gmina: Świecie nad Wisłą Długość cieku: 198,0 km Powierzchnia zlewni: 2322,3 km 2 Typ cieku: 19 rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta

Bardziej szczegółowo

Cennik usług Laboratorium Centralnego AQUA S.A.

Cennik usług Laboratorium Centralnego AQUA S.A. go QU S.. QU S.. Polskie Centrum kredytacji Badanie Wody ul. Wodociągowa 8 43-356 Kobiernice tel. 33 81 38 532, fax 33 812 40 15 Strona 1 z 5 badanie wody badanie wody badanie wody badanie wody badanie

Bardziej szczegółowo

Wody zawarte w morzach i oceanach pokrywają ok.71 % powierzchni Ziemi i stanowią 97,5 % hydrosfery. Woda słodka to ok.2,5% całkowitej ilości wody z

Wody zawarte w morzach i oceanach pokrywają ok.71 % powierzchni Ziemi i stanowią 97,5 % hydrosfery. Woda słodka to ok.2,5% całkowitej ilości wody z Wody zawarte w morzach i oceanach pokrywają ok.71 % powierzchni Ziemi i stanowią 97,5 % hydrosfery. Woda słodka to ok.2,5% całkowitej ilości wody z czego ok. 1 / 3 zawarta jest wodach podziemnych, rzekach,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr (wzór ) REGON..., NIP..., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1..., 2...,

Umowa Nr (wzór ) REGON..., NIP..., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1..., 2..., Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa Nr (wzór ) zawarta w dniu w Węgrowie pomiędzy: Związkiem Midzygminnym Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich, 07-100 Węgrów, ul Gdańska 118, REGON: 710240111 NIP: 824-000-26-81

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie środowiska w powiecie bocheńskim w 2004 roku 1 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W TARNOWIE

Informacja o stanie środowiska w powiecie bocheńskim w 2004 roku 1 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W TARNOWIE Informacja o stanie środowiska w powiecie bocheńskim w 2004 roku 1 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W TARNOWIE w 2004 roku Drwinia Rzezawa Bochnia Nowy Wiśnicz Łapanów Trzciana

Bardziej szczegółowo

1. Monitoring jakości śródlądowych wód powierzchniowych

1. Monitoring jakości śródlądowych wód powierzchniowych II. WOY 1. Monitoring jakości śródlądowych wód powierzchniowych Podstawowym aktem prawnym w zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniami w Polsce jest ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (z.

Bardziej szczegółowo

Rok Ocena fizyko-chemiczna Poniżej potencjału dobrego Ocena hydromorfologiczna. Stan Chemiczny

Rok Ocena fizyko-chemiczna Poniżej potencjału dobrego Ocena hydromorfologiczna. Stan Chemiczny Nazwa cieku: Prusina Dorzecze: Wisła Region wodny: Dolna Wisła RZGW: Gdańsk Powiat: świecki Gmina: Świecie nad Wisłą Długość cieku: 28,9 km Powierzchnia zlewni: 191,2 km 2 Typ cieku: 20 rzeka nizinna żwirowa

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA MYSŁOWICE za rok 2014

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA MYSŁOWICE za rok 2014 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE http://www.psse.katowice.pl/ NS/HKiŚ/4564/U/2015 e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl Katowice, dnia 04.02.2015r. Sekretariat

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta Bukowno za 2014 rok.

Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta Bukowno za 2014 rok. Dotyczy: obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta Bukowno za 2014 rok. Teren Miasta Bukowno zaopatrywany jest w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z 3 urządzeń

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: OśZP Zapytanie ofertowe. Siedziba: Sławno ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 (powiat opoczyński)

Znak sprawy: OśZP Zapytanie ofertowe. Siedziba: Sławno ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 (powiat opoczyński) Sławno, 2014.01.20. Znak sprawy: OśZP 2151.3.2014 Zapytanie ofertowe na wykonanie w roku 2014 badań monitoringowych ujęć wody, oczyszczalni ścieków, gminnego składowiska odpadów komunalnych Gmina Sławno

Bardziej szczegółowo

w sieci rekreacyjnych, ze źródeł zaopatrzenia do bytowania ryb w tym rolniczych ludności 2000 kąpieliskowych Presje działające na wody:

w sieci rekreacyjnych, ze źródeł zaopatrzenia do bytowania ryb w tym rolniczych ludności 2000 kąpieliskowych Presje działające na wody: OCENA STANU WÓD METRYKA JCW Dorzecze: Odry Region Wodny 1) : Górnej Odry Zlewnia 1) : Kłodnicy Kod i nazwa jcw: PLRW60006116149 Jamna Cieki / jeziora / zbiorniki należące do Jamna, Dopływ spod Goja jcw

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS PROGRAMU NA ROK 2017

SKRÓCONY OPIS PROGRAMU NA ROK 2017 F-01/ENV E N V I R O N SKRÓCONY OPIS PROGRAMU NA ROK 2017 Edycja nr 4 z dnia 4 stycznia Opracował: Zatwierdził: Imię i Nazwisko Krzysztof Jędrzejczyk Krzysztof Wołowiec Data 4 stycznia 4 stycznia Podpis

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 17 sierpnia 2016 r. AB 814 Nazwa i adres PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

Monitoring cieków w Gminie Gdańsk w roku 2011

Monitoring cieków w Gminie Gdańsk w roku 2011 Cel i zakres pracy Monitoring w Gminie Gdańsk w roku 2011 Celem pracy było przeprowadzenie monitoringowych badań wybranych na terenie Gminy Gdańsk i na podstawie uzyskanych wyników badań określenie poziomu

Bardziej szczegółowo

w świetle badań monitoringowych Wolsztyn, wrzesień 2013 r.

w świetle badań monitoringowych Wolsztyn, wrzesień 2013 r. Ocena rekultywacji jezior w świetle badań monitoringowych Wolsztyn, wrzesień 2013 r. Zagadnienia: przesłanki decyzji o podjęciu działań rekultywacyjnych, a kryteria wyboru jeziora do badań monitoringowych;

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości wód powierzchniowych rzeki transgranicznej Wisznia

Ocena jakości wód powierzchniowych rzeki transgranicznej Wisznia VI KONFERENCJA NAUKOWA WODA - ŚRODOWISKO - OBSZARY WIEJSKIE- 2013 Ocena jakości wód powierzchniowych rzeki transgranicznej Wisznia A. Kuźniar, A. Kowalczyk, M. Kostuch Instytut Technologiczno - Przyrodniczy,

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Sopot 2014

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Sopot 2014 Sopot, 19 stycznia 2015r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie, działając na podstawie art.4 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212 poz.1263

Bardziej szczegółowo

Opłaty za analizy mikrobiologiczne wody oraz fizykochemiczne wody i ścieków

Opłaty za analizy mikrobiologiczne wody oraz fizykochemiczne wody i ścieków Opłaty za analizy mikrobiologiczne wody oraz fizykochemiczne wody i ścieków Cennik analiz i pobierania próbek Oznaczenie Obiekt Jednostka Metoda badawcza netto Analizy fizykochemiczne Temperatura Odczyn

Bardziej szczegółowo

Rok Ocena bakteriologiczna* Ocena fizyko-chemiczna Poniżej potencjału dobrego Ocena hydromorfologiczna. Stan Chemiczny

Rok Ocena bakteriologiczna* Ocena fizyko-chemiczna Poniżej potencjału dobrego Ocena hydromorfologiczna. Stan Chemiczny Nazwa cieku: Ryszka Dorzecze: Wisła Region wodny: Dolna Wisła RZGW: Gdańsk Powiat: świecki Gmina: Świecie nad Wisłą Długość cieku: 20,3 km Powierzchnia zlewni: 120,6 km 2 Typ cieku: 17 potok nizinny piaszcz.

Bardziej szczegółowo

Raport Jakość wody i ścieków w 2011 roku

Raport Jakość wody i ścieków w 2011 roku Raport Jakość wody i ścieków w 2011 roku Opracowanie: Magdalena Kubiak Technolog wody i ścieków Zatwierdził: Piotr Trojanowski Prezes zarządu Warta, 2012 1. Wstęp Zakład Wodociągów Gminy i Miasta Warta

Bardziej szczegółowo

Najwyższa jakość i szeroki zakres badań

Najwyższa jakość i szeroki zakres badań Delegatura w Płocku LABORATORIUM Najwyższa jakość i szeroki zakres badań Ślesin 15-17 maja 2006 Struktura organizacyjna WIOŚ Zadania Laboratorium WIOŚ Badania stanu środowiska Pomiary kontrolne jednostek

Bardziej szczegółowo

Nakło nad Notecią, r.

Nakło nad Notecią, r. Nakło nad Notecią, 06.03.2017 r. Informacja dotycząca oceny jakości wodociągowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2016, dostarczanej przez wodociągi publiczne funkcjonujące na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

Opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

Opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Podstawa prawna: 1. rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy: Dokładny adres:

Nazwa Wykonawcy: Dokładny adres: Załącznik nr 1 do SIWZ (Nazwa firmy) Formularz ofert Na badania fizykochemiczne wody uzdatnionej, surowej i ścieków, badania bakteriologiczne wody oraz badania osadów ściekowych, skratek i zawartości piaskowników

Bardziej szczegółowo

Opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

Opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Nakło nad Notecią r.

Nakło nad Notecią r. Nakło nad Notecią 08.02.2011r. Informacja dotycząca oceny jakości wodociągowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2010, dostarczanej przez wodociągi sieciowe funkcjonujące na terenie gminy Szubin.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 20 kwietnia 2015 r. AB 814 Nazwa i adres PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W TARNOWIE. w 2004 roku

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W TARNOWIE. w 2004 roku WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W TARNOWIE w 2004 roku TARNÓW 2005 Informacja o stanie środowiska w powiecie tarnowskim w 2004 roku 2 Opracowanie informacji Wojewódzki Inspektorat

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY KUŹNIA RACIBORSKA W 2014 ROKU

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY KUŹNIA RACIBORSKA W 2014 ROKU OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY KUŹNIA RACIBORSKA W 2014 ROKU Na terenie gminy Kuźnia Raciborska funkcjonują dwa wodociągi zaopatrujące ludność w wodę do spożycia.

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Oferent: Nr NIP: REGON: zł

OFERTA. Oferent: Nr NIP: REGON: zł Nr oferty nadany przez Zamawiającego OFERTA Zamwiający: Zakład Wodociągowo Kanalizacyjny Sp. z o.o. Unieście ul. Świerczewskiego 44 76 032 Mielno Data sporządzenia oferty: Oferent: Nr NP: REGON: Przedmiot

Bardziej szczegółowo

WODY PODZIEMNE Sieć monitoringu diagnostycznego (tabela 1 mapie 1 tabeli 2 Normy jakości wód oceny stanu wód podziemnych I, II, III

WODY PODZIEMNE Sieć monitoringu diagnostycznego (tabela 1 mapie 1 tabeli 2 Normy jakości wód oceny stanu wód podziemnych I, II, III WODY PODZIEMNE Sieć monitoringu diagnostycznego W 2010 roku na terenie województwa opolskiego przeprowadzone zostały w ramach monitoringu diagnostycznego wód podziemnych badania w 29. punktach pomiarowych

Bardziej szczegółowo

Nakło nad Notecią, r.

Nakło nad Notecią, r. Nakło nad Notecią, 23.02.2015r. Informacja dotycząca oceny jakości wodociągowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2014, dostarczanej przez wodociągi publiczne funkcjonujące na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6, Data wydania: 24 lipca 2015 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

Informacja "Wodociągów Płockich" Sp. z o.o. i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku. o jakości wody wodociągowej we wrześniu 2015 r.

Informacja Wodociągów Płockich Sp. z o.o. i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku. o jakości wody wodociągowej we wrześniu 2015 r. Informacja "Wodociągów Płockich" i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku o jakości wody wodociągowej we wrześniu 2015 r. Wodociąg Płock L.p. 1. Barwa, mg Pt/l poniżej 2 8 ± 2

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 19 maja 2014 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Sopot 2015

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Sopot 2015 Sopot, 19 stycznia 2016r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie, działając na podstawie art.4 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212 poz.1263

Bardziej szczegółowo

Rodzaje zanieczyszczeń substancje priorytetowe i inne

Rodzaje zanieczyszczeń substancje priorytetowe i inne OCENA STANU WÓD METRYKA JCW Dorzecze: Odry Region Wodny 1) : Górnej Odry Zlewnia 1) : Odra od Opawy do Olzy Kod i nazwa jcw: PLRW6000011513 Odra od Olzy do wypływu z polderu Buków Cieki / jeziora / zbiorniki

Bardziej szczegółowo

Diagnostyczny ppk zlewniowe, w tym: ppk w sieci Eionet Waters (P) (B) (Z) (G) (O) (R)

Diagnostyczny ppk zlewniowe, w tym: ppk w sieci Eionet Waters (P) (B) (Z) (G) (O) (R) Tabela 4.2.2.a Zakres i częstotliwość oznaczeń wykonywanych w monitoringu jakości wód w rzekach w 2007 r. (badania wykonywane przez laboratorium WIOŚ w Zielonej Górze) Rodzaj monitoringu i kategoria ppk

Bardziej szczegółowo

ONS/HK/4566-1/2/8/2012 OCENA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY PIETROWICE WIELKIE W ROKU ul. Batorego 8, Racibórz

ONS/HK/4566-1/2/8/2012 OCENA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY PIETROWICE WIELKIE W ROKU ul. Batorego 8, Racibórz PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA w RACIBORZU ul. Batorego 8, 47400 Racibórz Sekretariat 0324594132 Oddział Ekonomiczny i Administracyjny Kierownik Oddziału

Bardziej szczegółowo

Ocena wyników badań prowadzonych w ramach monitoringu diagnostycznego stanu chemicznego wód podziemnych w 2012 roku

Ocena wyników badań prowadzonych w ramach monitoringu diagnostycznego stanu chemicznego wód podziemnych w 2012 roku Ocena wyników badań prowadzonych w ramach monitoringu diagnostycznego stanu chemicznego wód podziemnych w 2012 roku Przepisy prawne, dotyczące wykonywania badań i oceny stanu wód podziemnych, zawarte są

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych2) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych2) (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2008 r.) Na podstawie art. 38a ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja wskaźników wód powierzchniowych województwa podlaskiego w punktach pomiarowo-kontrolnych

Klasyfikacja wskaźników wód powierzchniowych województwa podlaskiego w punktach pomiarowo-kontrolnych INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU Klasyfikacja wskaźników wód powierzchniowych województwa podlaskiego w punktach pomiarowo-kontrolnych na podstawie badań

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 20 grudnia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 20 grudnia 2005 r. Dz.U.05.260.2177 2007-01-01 zm. M.P.2006.73.734 ogólne 2008-01-01 zm. M.P.2007.65.732 ogólne 2009-01-01 zm. M.P.2008.80.707 ogólne 2010-01-01 zm. M.P.2009.69.893 ogólne 2011-01-01 zm. M.P.2010.78.965 ogólne

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie. Ocena jakości wód powierzchniowych w województwie małopolskim w roku 2007

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie. Ocena jakości wód powierzchniowych w województwie małopolskim w roku 2007 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Ocena jakości wód powierzchniowych w województwie małopolskim w roku 2007 Kraków, czerwiec 2008 1 Opracowanie Zatwierdził: Krystyna Synowiec, Anna Główka

Bardziej szczegółowo

Ceny usług na 2016 rok. Zakład Sieci Wodociągowej

Ceny usług na 2016 rok. Zakład Sieci Wodociągowej Załącznik do Uchwały Nr 283/VII/15 Zarządu MPWiK S.A. w Krakowie z dnia 16 grudnia 2015 r. CENNIK USŁUG świadczonych przez MPWiK S.A. w Krakowie na 2016 rok nie objętych taryfą za zbiorowe zaopatrzenie

Bardziej szczegółowo

OCENA stanu czystości wód w zlewni rzeki Supraśl w 2009 roku

OCENA stanu czystości wód w zlewni rzeki Supraśl w 2009 roku INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU OCENA stanu czystości wód w zlewni rzeki Supraśl w 2009 roku WIOŚ BIAŁYSTOK, czerwiec 2010 1 WSTĘP...4 2 METODYKA BADAŃ,

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH W POLSCE CLASSIFICATION OF SURFACE WATER QUALITY IN POLAND

KLASYFIKACJA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH W POLSCE CLASSIFICATION OF SURFACE WATER QUALITY IN POLAND INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Nr 9/2008, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 259 269 Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W 2008 ROKU

INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W 2008 ROKU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W TARNOWIE INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W 2008 ROKU Zatwierdził Opracowanie: Dział Monitoringu Środowiska Delegatury WIOŚ w Tarnowie Kierownik

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 września 2015 r. Poz. 904 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 8 września 2015 r.

Warszawa, dnia 29 września 2015 r. Poz. 904 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 8 września 2015 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 września 2015 r. Poz. 904 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2014 r. Poz. 648 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2014 r. Poz. 648 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lipca 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 sierpnia 2014 r. Poz. 648 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE za rok 2014

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE za rok 2014 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE http://www.psse.katowice.pl/ NS/HKiŚ/4564/U/2015 e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl Katowice, dnia 04.02.2015r. Sekretariat

Bardziej szczegółowo

Wykaz stosowanych metod badawczych

Wykaz stosowanych metod badawczych Wykaz stosowanych metod badawczych Badany obiekt/ grupa obiektów woda Badana cecha / Metoda badawcza Badanie fizykochemiczne StęŜenie azotu amonowego StęŜenie chloru wolnego i chloru ogólnego StęŜenie

Bardziej szczegółowo

Punkty pomiarowo-kontrolne monitoringu sztucznych zbiorników wodnych w ramach Projektu PL0302

Punkty pomiarowo-kontrolne monitoringu sztucznych zbiorników wodnych w ramach Projektu PL0302 Punkty pomiarowo-kontrolne monitoringu sztucznych zbiorników wodnych w ramach Projektu PL0302 Załącznik nr 1 l.p. Nazwa jeziora / zbiornika Kod JCW Nazwa Punktu Dł. geogr. Szer. geogr. 1. Zbiornik Dobczyce

Bardziej szczegółowo

Wykaz metod badawczych stosowanych w Pracowni w Szczecinie:

Wykaz metod badawczych stosowanych w Pracowni w Szczecinie: Wykaz metod badawczych stosowanych w Pracowni w Szczecinie: L.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 Badane obiekty/ grupy obiektów Środki Ŝywienia zwierząt Badane cechy i metody badawcze Zawartość białka

Bardziej szczegółowo

Jakość wód zlewni Baudy oraz Zalewu Wiślanego w aspekcie spełnienia celów środowiskowych. Marzena Sobczak Kadyny, r.

Jakość wód zlewni Baudy oraz Zalewu Wiślanego w aspekcie spełnienia celów środowiskowych. Marzena Sobczak Kadyny, r. Jakość wód zlewni Baudy oraz Zalewu Wiślanego w aspekcie spełnienia celów środowiskowych Marzena Sobczak Kadyny, 24.09.2010r. Przekroje pomiarowo kontrolne w zlewni Baudy badane w 2002r Wyniki badań dla

Bardziej szczegółowo

Nazwa Laboratorium. PN-EN ISO 9308-1:2004 +Ap1:2005+AC:2009. Metoda filtracji. PN-EN ISO 9308-1:2004 +Ap1:2005+AC:2009.

Nazwa Laboratorium. PN-EN ISO 9308-1:2004 +Ap1:2005+AC:2009. Metoda filtracji. PN-EN ISO 9308-1:2004 +Ap1:2005+AC:2009. 1. Dane Podwykonawcy Badań Nazwa Laboratorium. Akredytacja AB.. Wydana dnia. Wydanie.. Ważna do. Nazwa Laboratorium. Akredytacja AB.. Wydana dnia. Wydanie.. Ważna do. przed wypełnieniem formularza Kier.Lab.

Bardziej szczegółowo

Obszary chronione, na których występuje jcw: Woda do celów rekreacyjnych, do bytowania ryb w tym kąpieliskowych Presje działające na wody:

Obszary chronione, na których występuje jcw: Woda do celów rekreacyjnych, do bytowania ryb w tym kąpieliskowych Presje działające na wody: OCENA STANU WÓD METRYKA JCW Dorzecze: Obszar dorzecza Odry Region Wodny 1) : Region wodny Warty Zlewnia 1) : Warta do Widawki Kod i nazwa jcw: PLRW600061811529 Warta do Bożego Stoku Cieki / jeziora / zbiorniki

Bardziej szczegółowo

CZYSTA WISŁOKA. w 2009 roku. według badań monitoringowych BIULETYN INFORMACYJNY NR 01/2010 (95) MIELEC JASŁO GORLICE

CZYSTA WISŁOKA. w 2009 roku.  według badań monitoringowych BIULETYN INFORMACYJNY NR 01/2010 (95) MIELEC JASŁO GORLICE CZYSTA WISŁOKA BIULETYN INFORMACYJNY NR 01/2010 (95) www.wisloka.tarnow.pl Ocena stanu jednolitych części wód w zlewni Wisłoki w 2009 roku Wisła Gawłuszowice MIELEC Wojsław Jakość wód powierzchniowych

Bardziej szczegółowo

22 marca Światowy Dzień Wody

22 marca Światowy Dzień Wody 22 marca Światowy Dzień Wody Czysta woda to zdrowa woda i jest najważniejszym elementem dla zdrowia i życia człowieka. Podobnie jak krew w organizmach ludzi spełnia bardzo ważne funkcje. Jakość wody ma

Bardziej szczegółowo

KOMÓRKA/ JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA WYSTAWIAJĄCA FAKTURĘ VAT. 1 2 3 4 5 1. Pomiar ciśnienia na miejskiej sieci Zakład Sieci wodociągowej

KOMÓRKA/ JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA WYSTAWIAJĄCA FAKTURĘ VAT. 1 2 3 4 5 1. Pomiar ciśnienia na miejskiej sieci Zakład Sieci wodociągowej CENNIK USŁUG WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MPWiK S.A. w Krakowie na 2011 rok nie obejmujący taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Załącznik nr 1 do Zarz. Nr 2 /11 Lp.

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin bezpieczeństwa i higieny pracy... 10 2. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach... 12 Literatura... 12

1. Regulamin bezpieczeństwa i higieny pracy... 10 2. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach... 12 Literatura... 12 Spis treści III. Wstęp... 9 III. Zasady porządkowe w pracowni technologicznej... 10 1. Regulamin bezpieczeństwa i higieny pracy... 10 2. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach... 12 Literatura... 12 III. Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Limanowa za rok 2014.

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Limanowa za rok 2014. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w LIMANOWEJ dla powiatu limanowskiego 34-600 Limanowa, ul. M.B.Bolesnej 16 B TEL: (18) 33-72-101, FAX: (18) 33-72-438 e-mail: tsse@poczta.fm NHK-071-3/15 Limanowa,

Bardziej szczegółowo

Monitoring wód powierzchniowych w województwie podkarpackim w latach 2004-2007

Monitoring wód powierzchniowych w województwie podkarpackim w latach 2004-2007 Monitoring wód powierzchniowych w województwie podkarpackim w latach 2004-2007 W związku z procesem wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE model monitoringu wód powierzchniowych w krajach członkowskich,

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Jodłownik za rok 2014.

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Jodłownik za rok 2014. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w LIMANOWEJ dla powiatu limanowskiego 34-600 Limanowa, ul. M.B.Bolesnej 16 B TEL: (0-18) 33-72-101, FAX: (0-18) 33-72-438 e-mail: tsse@poczta.fm NHK-071-7/15 Limanowa,

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu środowiska na terenie powiatu dzierżoniowskiego opracowana na podstawie badań monitoringowych przeprowadzonych w 2009 r.

Ocena stanu środowiska na terenie powiatu dzierżoniowskiego opracowana na podstawie badań monitoringowych przeprowadzonych w 2009 r. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU DELEGATURA W WAŁBRZYCHU 58 300 WAŁBRZYCH, ul. A. MICKIEWICZA 16, tel. (074) 84-233-22, 84-248-24, fax (074) 84-233-05 E-mail: 1) walb@wroclaw.pios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA KATOWICE za rok 2014

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA KATOWICE za rok 2014 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE http://www.psse.katowice.pl/ NS/HKiŚ/4564/U/2015 e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl Katowice, dnia 10.02.2015r. Sekretariat

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 20 maja 2016 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA MIASTA TARNÓW w 2009 roku

INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA MIASTA TARNÓW w 2009 roku WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W TARNOWIE INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA MIASTA TARNÓW w 2009 roku Opracowanie: Dział Monitoringu Środowiska Autorzy: mgr inż. Maria Ogar

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA JAKOŚCI WÓD ZBIORNIKÓW ZAPOROWYCH W 2003 ROKU

KLASYFIKACJA JAKOŚCI WÓD ZBIORNIKÓW ZAPOROWYCH W 2003 ROKU KLASYFIKACJA JAKOŚCI WÓD ZBIORNIKÓW ZAPOROWYCH W 2003 ROKU W 2003 roku, w ramach realizacji Programu monitoringu środowiska w województwie podkarpackim w 2003, Wojewódzki Inspektorat w Rzeszowie wykonał

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG ODPŁATNYCH TLA

CENNIK USŁUG ODPŁATNYCH TLA CENNIK USŁUG ODPŁATNYCH TLA OBOWIĄZUJE OD 01.05.2013 R. DO 30.06.2013 R. PoniŜsze ceny są cenami netto, do których naleŝy doliczyć podatek VAT. Usługi Laboratorium Badań Środowiskowych WODA 1. 2. 3. 1.

Bardziej szczegółowo

SEZONOWE I PRZESTRZENNE ZMIANY WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI WODY ZBIORNIKA GOCZAŁKOWICE

SEZONOWE I PRZESTRZENNE ZMIANY WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI WODY ZBIORNIKA GOCZAŁKOWICE SEZONOWE I PRZESTRZENNE ZMIANY WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI WODY ZBIORNIKA GOCZAŁKOWICE Maciej KOSTECKI, Joanna KERNERT, Witold NOCOŃ, Krystyna JANTA-KOSZUTA Wstęp Zbiornik Zaporowy w Goczałkowicach powstał

Bardziej szczegółowo

Cennik usług wykonywanych przez Laboratorium Centralne

Cennik usług wykonywanych przez Laboratorium Centralne Laboratorium Centralne Lista metod badań Laboratorium Centralnego strona: 1/6 Cennik usług wykonywanych przez Laboratorium Centralne! numer: RU 01.00/1 obowiązuje od 14.10.2014r Centralne Lista metod badań

Bardziej szczegółowo

Wyświetlany tekst posiada nowszą wersję. Wykaz laboratoriów WIOŚ posiadających certyfikaty akredytacji laboratorium badawczego

Wyświetlany tekst posiada nowszą wersję. Wykaz laboratoriów WIOŚ posiadających certyfikaty akredytacji laboratorium badawczego Źródło: http://bip.wios.warszawa.pl/bip/o-inspektoracie/dzialalnosc/laboratorium-wios/204,dane-podstawowe.html Wygenerowano: Sobota, 25 czerwca 2016, 09:40 Wyświetlany tekst posiada nowszą wersję. Kliknij

Bardziej szczegółowo

Monitoring jakości wód i jakość wód w województwie mazowieckim

Monitoring jakości wód i jakość wód w województwie mazowieckim Monitoring jakości wód i jakość wód w województwie mazowieckim Dariusz Lasota Projekt Zostań przyjacielem wody współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Informacja o jakości wód Dunajca w latach WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W TARNOWIE. w latach

Informacja o jakości wód Dunajca w latach WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W TARNOWIE. w latach Informacja o jakości wód Dunajca w latach 1998-2004 1 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W TARNOWIE w latach 1998-2004 Materiał na konferencję organizowaną 10.06.2005 przez

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA KATOWICE za rok 2015

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA KATOWICE za rok 2015 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE http://www.psse.katowice.pl/ NS/HKiŚ/4564/U/4/2016 e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl Katowice, dnia 26.02.2016r. Sekretariat

Bardziej szczegółowo

CZYSTA WISŁOKA. w 2010 roku. według badań monitoringowych. www.wisloka.tarnow.pl BIULETYN INFORMACYJNY NR 03/2011 (103) Tarnów, kwiecień 2011

CZYSTA WISŁOKA. w 2010 roku. według badań monitoringowych. www.wisloka.tarnow.pl BIULETYN INFORMACYJNY NR 03/2011 (103) Tarnów, kwiecień 2011 Breń CZYSTA WISŁOKA BIULETYN INFORMACYJNY NR 03/2011 (103) - takŝe na stronie: www.wisloka.tarnow.pl Ocena stanu jednolitych części wód w zlewni Wisłoki w 2010 roku według badań monitoringowych Wisła Brnik

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG na 2016 rok

CENNIK USŁUG na 2016 rok ZAKŁAD SIECI WODOCIĄGOWEJ 1. Pomiar ciśnienia na miejskiej sieci wodociągowej 134,16 8% 36.00.20.0 2. Opłata za czynności związane z przywróceniem dostawy wody 297,86 8% 36.00.20.0 3. Włączenie i wyłączenie

Bardziej szczegółowo

I. Pobieranie próbek. Lp. Wykaz czynności Wielkość współczynnika

I. Pobieranie próbek. Lp. Wykaz czynności Wielkość współczynnika Koszty i wykaz badań wykonywanych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Poznaniu 1. Stawka podstawowa wynosi 40,41 zł. 2. Wyliczenie kosztów usługi następuje w sposób następujący: koszt usługi

Bardziej szczegółowo