Budowa obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20 Stargard Szczeciński - Gdynia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Budowa obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20 Stargard Szczeciński - Gdynia"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI 1. Opis zadania inwestycyjnego Lokalizacja i program inwestycji Cel i zakładany efekt zadania inwestycyjnego Podział zadania inwestycyjnego na etapy i kolejność ich wykonania Podstawa opracowania Istniejący stan zagospodarowania terenu Zagospodarowanie istniejące pasa drogowego drogi krajowej nr Obiekty inżynierskie Urządzenia infrastruktury technicznej Zagospodarowanie terenu w rejonie projektowanej obwodnicy Ukształtowanie terenu Układ komunikacyjny Skrzyżowania z liniami kolejowymi Cieki i zbiorniki wodne Obszary chronione Zainwestowanie i zagospodarowanie terenu Obiekty inżynierskie Urządzenia infrastruktury technicznej Odległość obszarów zabudowy od projektowanej obwodnicy Istniejąca zieleń Istniejące uwarunkowania realizacyjne Warunki wynikające z dokumentów planistycznych Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju (MP Nr 26/2001 poz. 432) Plan zagospodarowania przestrzennego województwa Pomorskiego (Uchwała Sejmiku Wojewódzkiego nr 1004/XXXIX/09 z dnia ) Infrastruktura transportowa Stan funkcjonalno-techniczny infrastruktury transportowej Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Miasto Kościerzyna Gmina Kościerzyna Warunki środowiskowe Obszary chronione Inne obszary cenne przyrodniczo Elementy przyrodnicze środowiska Geomorfologia Geologia Wody podziemne Wody powierzchniowe Stan aerosanitarny powietrza atmosferycznego Stan klimatu akustycznego Ochrona konserwatorska Stanowiska archeologiczne Walory krajobrazowe i rekreacyjne Nieczynne wysypisko śmieci Projektowana trasa na tle zagospodarowania terenu Podstawowe parametry techniczne Obwodnica - droga krajowa nr 20 Stargard Szczeciński Kościerzyna Droga krajowa nr 20 istniejąca Droga wojewódzka nr 214 Łeba Warlubie, ul. Klasztorna Droga wojewódzka nr 221 Gdańsk Kościerzyna ul. Przemysłowa

2 4.1.5 Droga powiatowa nr 2403G Kościerzyna Wdzydze Kiszewskie, ul. Leśna Droga gminna ul. Hallera Droga gminna nr G Kościerzyna Szarlota, ul. Cegielnia Droga gminna ul. Chojnicka Droga gminna nr G Kościerzyna - Nowy Klincz, ul. Towarowa Droga gminna Kościerska Mały Klincz Droga gminna nr G Kościerska Huta Nowa Wieś Droga gminna ul.storczykowa Droga gminna ul.matejki Droga gminna ul.wita Stwosza Droga łącznikowa Ł1, Ł2, Ł3, Ł4 (Węzeł Zachód) Droga łącznikowa Ł1, Ł3, (Węzeł Kościerzyna Południe) Droga łącznikowa Ł2, Ł4, (Węzeł Kościerzyna Południe) Droga łącznikowa Ł1,Ł2, Ł3,Ł4 (Węzeł Kościerzyna Wschód) Droga łącznikowa Ł1, Ł3 (Węzeł Wieżyca) Droga łącznikowa Ł2, Ł4 (Węzeł Wieżyca) Drogi dojazdowe teren miasta i gminy Kościerzyna Opis przebiegu trasy w odniesieniu do planowanego układu komunikacyjnego Ukształtowanie terenu i zieleni Istniejące Projektowane Projektowane obiekty i urządzenia budowlane Przepustowość istniejącej drogi Skrajnia drogi Minimalna odległość obiektów budowlanych od projektowanej Obwodnicy Węzły Przejazdy w ciągu dróg bocznych Drogi dojazdowe Przejazdy awaryjne Projektowane obiekty Przepusty Urządzenia ochrony środowiska Przejścia dla zwierząt średnich Przejścia dla zwierząt małych Ochrona przed hałasem Ochrona środowiska gruntowo wodnego Ogrodzenia Infrastruktura techniczna Przebudowa sieci wod-kan Przebudowa sieci elektroenergetycznej Przebudowa sieci teletechnicznej Przebudowa sieci gazowej Projektowana infrastruktura techniczna Oświetlenie drogowe Budowa kanału technologicznego - rurociągu kablowego dla GDDKiA wzdłuż projektowanej obwodnicy Wycinka zieleni Projektowana zieleń Wyburzenia istniejącej zabudowy Wytyczne dla Wykonawcy robót dotyczące stabilizacji pasa drogowego, inwentaryzacji powykonawczej i przeniesienia kolidujących punktów osnowy geodzyjnej Wytyczne do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

3 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 1.1 LOKALIZACJA I PROGRAM INWESTYCJI Przedmiotem inwestycji jest budowa obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20 Stargard Szczeciński - Gdynia. Początek projektowanej obwodnicy przewidziano 700 m przed granicą miasta (km 0+000,0) na działce 174 w Kościerzynie. Koniec znajduje się 1727,5 m za skrzyżowaniem z drogą gminną nr G Kościerska Huta - Dobrogoszcz w km ,62. Cały omawiany odcinek zlokalizowany jest w środkowej części województwa pomorskiego, w obrębie powiatu kościerskiego. Na odcinkach km do km 1+210, km do km trasa przebiega przez obszar miasta. Na odcinkach km do km 0+700, km do km 1+950, i od km do km ,62 trasa przebiega przez obszar gminy. Długość projektowanej obwodnicy miasta wariant I 10,979 km. Lokalizację odcinka objętego projektem przedstawiono na Rys. 1 Plan orientacyjny. 1.2 CEL I ZAKŁADANY EFEKT ZADANIA INWESTYCYJNEGO Celem opracowania jest budowa Obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20 Stargard Szczeciński - Gdynia i wyeliminowanie ruchu tranzytowego z miasta. Korzyści dla użytkowników dróg: - zwiększenie przepustowości drogi, - podniesienie poziomu swobody ruchu na drodze, - wzrost bezpieczeństwa ruchu, - poprawa komfortu jazdy i bezpieczeństwa, - zmniejszenie zużycia paliwa, - poprawa jakości obsługi ruchu, - poprawa komfortu jazdy i bezpieczeństwa. Korzyści dla społeczeństwa i społeczności lokalnej: - wzrost bezpieczeństwa ruchu, - wzrost zainteresowania inwestycjami w rejonie Obwodnicy, - poprawa warunków środowiskowych dla mieszkańców Kościerzyny. 1.3 PODZIAŁ ZADANIA INWESTYCYJNEGO NA ETAPY I KOLEJNOŚĆ ICH WYKONANIA 68

4 Inwestycja przewidziana jest do wykonania w jednym etapie. 1.4 PODSTAWA OPRACOWANIA Umowa z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad O/Gdańsk znak 343/P-2/2010 z dnia , Mapy sytuacyjno-wysokościowe opracowane przez Zakład Usług Inżynierskich Apeks z Gdańska, Badanie podłoża gruntowego opracowane przez INGEO Sp. z o.o. z Gdańska, Rozporządzenie MTiGM z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. Nr 43, poz. 430 z późniejszymi zmianami, zwane dalej warunkami technicznymi, Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Dz.U. Nr 89/94 poz.414 z późniejszymi zmianami, Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych Dz.U. Nr 80 poz.721 z późniejszymi zmianami, Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych GDDP w Warszawie, Normy, uzgodnienia, Wizje terenowe i domiary wykonane bezpośrednio przez Projektanta. 2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 2.1 ZAGOSPODAROWANIE ISTNIEJĄCEGO PASA DROGOWEGO DROGI KRAJOWEJ NR 20 Odcinek drogi krajowej nr 20, dla którego jest wykonywany projekt obwodnicy Kościerzyny pod względem administracyjnym usytuowany jest w środkowej części województwa pomorskiego w obrębie powiatu kościerskiego w granicach administracyjnych gminy i miasta Kościerzyna. Droga ta przebiega po terenie falistym o rzędnych w granicach m n.p.m. Droga w granicach miasta przebiega przez ul. Kościuszki, ul. Wojska Polskiego i ul. Drogowców, gdzie szerokość nawierzchni wynosi 7,0m, a obustronnie występują chodniki szerokości 2,0m oraz ścieżka rowerowa szerokości 2,0m (początek przed ulicą Leśną a koniec przed ulicą Budowlanych). Na odcinku pozamiejskim jednia posiada szerokość 6,0m. Na terenie miasta występują następujące skrzyżowania drogi krajowej nr 20 z ulicami (kilometracja istniejąca): - ul. Hallera - skrzyżowanie zwykłe km , - ul. Kalinowa - skrzyżowanie zwykłe km , 69

5 - ul. Leśna - rondo Gryfa km , - ul. M.C. Skłodowskiej - skrzyżowanie skanalizowane z sygnalizacją świetlną km , - ul. Chojnicka - skrzyżowanie skanalizowane km , - ul. Stolarska - skrzyżowanie zwykłe km , - ul. Klasztorna - rondo Józefa Wybickiego km , - ul. Młyńska - skrzyżowanie skanalizowane km , - ul. Gdańska - skrzyżowanie skanalizowane km , - ul. Szopińskiego - rondo Kaszubskie km , - ul. Dworcowa - skrzyżowanie skanalizowane z sygnalizacją świetlną km , - ul. Kolejowa i Przemysłowa - skrzyżowanie skanalizowane km , - ul. Mała Kolejowa - skrzyżowanie skanalizowane km , - ul. Budowlanych - skrzyżowanie skanalizowane km Ponadto występuje 1 skrzyżowanie dwupoziomowe z linią kolejową nr 201 Gdynia - Maksymilianowo oraz nieczynną linią kolejowa Kościerzyna - Skarszewy. Zwarta zabudowa mieszkaniowa i liczne zakłady usługowe oraz produkcyjne a ponadto liczne skrzyżowania występujące na całym przebiegu drogi krajowej nr 20 powodują że przejazd przez miasto jest bardzo uciążliwy szczególnie w sezonie letnim przy dużym wzroście ruchu turystycznego Obiekty inżynierskie Na odcinku przebiegu przez miasto drogi krajowej nr 20 znajdują się 2 obiekty inżynierskie: - wiadukt nad liniami kolejowymi nr 201 Gdynia Maksymilianowo i Kościerzyna Skarszewy oraz ul. Kolejową. Wiadukt posiada nawierzchnię szerokości 7,0m oraz obustronnie chodniki i ścieżkę rowerową po prawej stronie. - przepust żelbetowy o śr.1,5m na rzece Bibrowa Urządzenia infrastruktury technicznej Na odcinku przebiegu przez miasto drogi krajowej nr 20 występują urządzenia infrastruktury technicznej: - linie energetyczne SN 15kV i WN 110kV - linie teletechniczne - sieć wodociągowa - sieć gazowa - kanalizacja sanitarna - kanalizacja deszczowa - oświetlenie uliczne. 2.2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU W REJONIE PROJEKTOWANEJ OBWODNICY Ukształtowanie terenu 70

6 Budowa obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20 pod względem administracyjnym usytuowana jest w środkowej części województwa pomorskiego w obrębie powiatu kościerskiego w granicach administracyjnych gminy i miasta Kościerzyna. Na projektowanym odcinku droga przebiega po terenie falistym o rzędnych w granicach m n.p.m Układ komunikacyjny Projektowana obwodnica krzyżuje się z następującymi istniejącymi drogami i ulicami układu podstawowego: - droga powiatowa nr 2403G Kościerzyna - Wdzydze Kiszewskie - ul. Leśna, - droga gminna nr G Kościerzyna - Szarlota - ul. Cegielnia, - droga wojewódzka nr 214 Łeba - Lębork - Warlubie - ul. Klasztorna, - droga gminna nr G Kościerzyna Nowy Klincz - ul. Towarowa, - droga wojewódzka nr 221 Gdańsk - Kościerzyna - ul. Przemysłowa. oraz z następującymi ulicami i drogami dla ruchu lokalnego: - ul. Chojnicka, - ul. Markubowo, - ul. Plebanka, - ul. Wita Stwosza, - ul. Rolnicza, - droga gminna nr G Kościerzyna Nowy Klincz - ul. Towarowa, - droga gminna Kościerska Huta - Mały Klincz, - droga gminna nr G Kościerska Huta - Nowa Wieś, - droga gminna nr G Kościerska Huta - Dobrogoszcz Skrzyżowania z liniami kolejowymi - linia kolejowa nr 201Gdynia - Maksymilianowo - jednotorowa, - linia kolejowa Kościerzyna - Skarszewy - nieczynna. W odległości około 200 m od projektowanej obwodnicy znajduje się przejazd kolejowy w ciągu ul. Jana Matejki przez linie nr 201Gdynia Maksymilianowo oraz Kościerzyna - Skarszewy Cieki i zbiorniki wodne W rejonie inwestycji znajdują się następujące cieki i jeziora: - rzeka Bibrowa, - ciek Struga Kościerzyna - jezioro Wierzysko, - jezioro Kapliczne, - jezioro Wętfie, - jezioro Dobrogoszcz Obszary chronione Obszar inwestycji nie jest położony w granicach terenów objętych ochroną. 71

7 2.2.6 Zainwestowanie i zagospodarowanie terenu Początek obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20, a także na odcinku wyłączenia z drogi krajowej nr 20 na obszarze gminy przebiega przez tereny leśne. Od wyłączenia z drogi krajowej nr 20 do skrzyżowania z ul. Leśną (droga powiatowa nr 2403G Kościerzyna Wdzydze) obwodnica biegnie w granicach miasta przez tereny wolne od zabudowy. Zabudowa przy ul. Leśnej występuje do granicy miasta, a poza granicami miasta droga powiatowa nr 2403G Kościerzyna - Wdzydze przebiega przez tereny leśne. Na odcinku między ul. Leśną a ul. Cegielnią poza granicami miasta droga przechodzi przez tereny leśne, a trasa w granicach miasta przebiega przez grunty orne w terenie wolnym od zabudowy. W granicach miasta zabudowa przy ul. Cegielnia (droga gminna nr G Kościerzyna Szarlota) występuje po obu stronach. Poza granicami miasta na odcinku gminnym droga gminna Kościerzyna Szarlota przebiega przez tereny leśne. Na odcinku od ul. Cegielnia do ul. Chojnackiej i Klasztornej (droga wojewódzka nr 214 Warlubie Kościerzyna) droga przebiega przez grunty orne w obszarze miasta wolnym od zabudowy. Po lewej stronie przebiegu obwodnicy, przy ul. Chojnackiej i Klasztornej występuje zwarta zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Za ul. Klasztorną trasa przekracza dolinę rzeki Bibrowa łączącej jezioro Kapliczne z lewej strony trasy oraz jezioro Wierzysko z prawej strony trasy, która zbliża się do linii brzegowej jeziora Wierzysko w rejonie ogródków działkowych. Jezioro Wierzysko zajmuje obszar z prawej strony drogi do granicy miasta na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 214 do linii kolejowej Gdynia - Maksymilianowo. Po przekroczeniu rzeki Bibrowa na odcinku do linii kolejowej trasa omija po lewej stronie oczyszczalnię ścieków, teren ogródków działkowych oraz teren obecnego i przewidywanego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego osiedla Plebanka II. Po przekroczeniu linii kolejowej nr 201 Gdynia - Maksymilianowo oraz nieczynnej linii kolejowej Kościerzyna - Skarszewy trasa omija po lewej stronie Osiedle za dworcem a po prawej Osiedle za lasem. Dalszy odcinek trasy do ul. Rolniczej przebiega przez grunty orne w terenie wolnym od zabudowy. Przy ul. Rolniczej i Towarowej występuje zabudowa mieszkaniowa po obu stronach trasy. Do ul. Przemysłowej (droga wojewódzka nr 221 Gdańsk Kościerzyna) trasa biegnie w obszarze wolnym od zabudowy, natomiast przy ul. Przemysłowej po lewej stronie trasy występuje zwarta zabudowa mieszkaniowa i usługowa. Obszar między linią kolejową Gdynia - Maksymilianowo a ulicą Przemysłową objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod budowę osiedla Za Torami. Za ul. Przemysłową trasa omija po lewej stronie obszar objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Trójkąt Przemysłowy sięgający do ul. Drogowców. W obszarze Trójkąta Przemysłowego w rejonie ulic Budowlanych i Jedności Robotniczej ustanowiono Uchwałą Rady Miasta z dn Obszar Kościerzyna w ramach Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Za ul. Przemysłową projektowana obwodnica przekracza granicę miasta i do skrzyżowania z drogą gminną do Małego Klincza przechodzi przez grunty orne z pojedynczą rozproszoną zabudową zagrodową. W miejscu przecięcia z drogą krajową nr 20 w miejscowości Kościerska Huta występuje większa ilość 72

8 zabudowy. Trasa omija po prawej stronie jezioro Węfle oraz na końcowym fragmencie zbliża się do jezioro Dobrogoszcz. Trasa przechodzi przez drogę gminną nr G Huta Kościerska Nowa Wieś i włącza się do drogi nr 20 w rejonie m. Kaliska Kościerskie Obiekty inżynierskie W ciągu projektowanej obwodnicy Kościerzyny nie występują obiekty inżynierskie Urządzenia infrastruktury technicznej W ciągu projektu obwodnicy Kościerzyny występują następujące urządzenia infrastruktury technicznej: - linie energetyczne SN 15kV i WN 110kV - linie teletechniczne - sieć wodociągowa - sieć gazowa - kanalizacja sanitarna, - kanalizacja deszczowa Odległość obszarów zabudowy od projektowanej obwodnicy podana w punkcie ISTNIEJĄCA ZIELEŃ Na projektowanym odcinku występują tereny leśne - od początku trasy do drogi gminnej nr G Kościerzyna Szarlota na obszarze poza granicą miasta na długości 1,68 km, - w rejonie jeziora Wierzysko na długości ok.0,4km 3. ISTNIEJĄCE UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE 3.1 WARUNKI WYNIKAJĄCE Z DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju (MP Nr 26/2001 poz. 432) W koncepcji w zakresie rozwoju dróg krajowych stwierdza się, że tworzenie nowoczesnej sieci drogowej nie może być ograniczone do autostrad, ponieważ stanowią one najważniejszą, ale nie jedyną część systemu dróg szybkiego ruchu, które oprócz autostrad obejmują także mniej kosztowne drogi ekspresowe realizowane (etapowo lub docelowo) jako drogi jednojezdniowe, w wyjątkowych przypadkach dopuszczane są na nich skrzyżowania jednopoziomowe. Niezależnie od programu budowy sieci autostrad należy przystąpić do kompleksowej modernizacji i unowocześnienia ważnych linii krajowych, zwłaszcza w obrębie korytarzy transportowych. Przez Polskę przebiegają 4 europejskie korytarze transportowe ( podano europejską numerację korytarzy): I - Helsinki - Tallin - Ryga - Kowno Warszawa ("Via Baltica"), z odgałęzieniem, IA - Ryga - Kaliningrad - Elbląg - Gdańsk, II - Berlin - Warszawa - Mińsk - Moskwa - Niżny Nowogród, III - Berlin - 73

9 Wrocław - Katowice - Lwów - Kijów, z odgałęzieniem, IIIA - Drezno - Krzywa (Legnica), VI - Gdańsk - Katowice - Żilina, z odgałęzieniami: VIA - Grudziądz - Poznań, VIB - Częstochowa - Katowice - Ostrawa. Najbardziej optymistyczny wariant rozwoju przewiduje osiągnięcie widocznej poprawy stanu technicznego dróg i mostów dzięki znacznemu wzrostowi nakładów na utrzymanie, rehabilitację i prace modernistyczne. Plan MTiGM przewiduje także wariant "realny", kładący nacisk na modernizację, zapewniający niewielką poprawę stanu technicznego dróg i mostów, oraz wariant "minimalny", zapewniający tylko utrzymanie obecnego, niezadowalającego stanu. W Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju - Polska 2000 plus miasto Kościerzyna zaliczone jest do strefy narastającej koncentracji ( polaryzacji ) potencjału cywilizacyjno - ekonomicznego konkurencyjnego w skali gospodarki europejskiej i światowej w XXI wieku, zajmując skrajne położenie w tej strefie. Główne kierunki polityki przestrzennej państwa i województwa odnoszące się do Kościerzyny dotyczące komunikacji to poprawa bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 20 i na drodze wojewódzkiej nr 214 oraz zakwalifikowanie linii kolejowej Gdynia - Maksymilianowo do linii znaczenia państwowego, wykorzystanie linii kolejowej Kościerzyna - Skarszewy do przewozów regionalnych Plan zagospodarowania przestrzennego województwa Pomorskiego (Uchwała Sejmiku Wojewódzkiego nr 1004/XXXIX/09 z dnia ) Infrastruktura transportowa Najważniejsze uwarunkowania europejskie dla rozwoju sieci transportowej województwa pomorskiego wynikają z: - przebiegu przez województwo: - połączeń w ramach sieci TEN-T, w tym priorytetowych: linia kolejowa E65 Gdańsk Warszawa Brno / Bratysława Wiedeń (projekt nr 23), autostrada A1 Gdańsk Brno/Bratysława Wiedeń (projekt nr 25), autostrady morskie na Bałtyku (projekt nr 21), satelitarny system nawigacji i pozycjonowania Galileo (projekt nr 15); - dróg wodnych E-40 (Wisła Bug Dniestr) i E-70 (śluza Hohensaaten Odra Warta Noteć Kanał Bydgoski Brda Wisła Nogat Zalew Wiślany Morze Bałtyckie); - lokalizacji na terenie województwa dwóch portów morskich o znaczeniu narodowym w Gdańsku i Gdyni oraz międzynarodowego portu lotniczego w Gdańsku, stanowiących element sieci TEN-T; - dorobku prawnego UE w zakresie polityki transportowej, w tym w planowaniu zrównoważonego rozwoju transportu miejskiego (SUTP) i zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej (RISM); - rezultatów wspólnych, transportowych programów i projektów regionów Morza Bałtyckiego, nakładających na województwo pomorskie określone zobowiązania do promowania wspólnej polityki transportowej i działań w zakresie transportu intermodalnego i rozwoju portów, żeglugi bałtyckiej i sieci drogowo-kolejowej oraz zmniejszania negatywnego oddziaływania transportu na środowisko. 74

10 Zaspokajanie potrzeb w zakresie infrastruktury odbywać się będzie z uwzględnieniem ograniczeń środowiskowych. Sieć korytarzy transeuropejskich na terenie województwa pomorskiego obejmuje: - Korytarz I: Helsinki Tallin Ryga Kowno Warszawa (Via Baltica) z odgałęzieniami IA Ryga Kaliningrad Elbląg Gdańsk; w Korytarzu IA znajduje się linia kolejowa Malbork Braniewo i droga krajowa S22; - Korytarz VI: Gdynia Gdańsk Warszawa Katowice Żilina; w korytarzu tym położone są linie kolejowe: E 65 Gdynia Gdańsk Warszawa CMK Katowice Zebrzydowice (objęta umowami międzynarodowymi AGC i AGTC), CE 65 (Gdańsk) Tczew Bydgoszcz Zduńska Wola Karsznice Tarnowskie Góry Gliwice Pszczyna (objęta umową międzynarodową AGTC) oraz autostrada A1 i drogi krajowe nr 1 i nr 7. Rozwój sieci autostrad i dróg ekspresowych wiąże się z rozwojem logistyki i centrów logistycznych, pośród których jako jedną z lokalizacji wskazano aglomerację Trójmiasta. Regionalnymi korytarzami transportowymi województwa są: a) korytarz nadwiślański (Powiśle Trójmiasto) jako element VI korytarza pan-europejskiego; 75

11 b) korytarz Żuławski (Trójmiasto Nowy Dwór/Malbork Elbląg) jako element transeuropejskich korytarzy nr VI i IA z perspektywą jego włączenia do planowanego, międzynarodowego korytarza Via/Rail Hanseatica; c) korytarz północny (Gdańsk Lębork Słupsk) z perspektywą jego włączenia do planowanego, międzynarodowego korytarza Via/Rail Hanseatica; d) korytarz południowy (Powiśle Starogard Gdański Chojnice Człuchów); e) korytarz zachodni (Człuchów Miastko Słupsk Ustka); f) korytarz kaszubski (Chojnice Kościerzyna Lębork Łeba); g) korytarz pojezierny (Trójmiasto Kartuzy Kościerzyna Bytów Miastko) Stan funkcjonalno-techniczny infrastruktury transportowej Pod względem technicznym struktura sieci drogowej jest mało zróżnicowana i niedostosowana do potrzeb transportowych, przede wszystkim do wielkości ruchu, pożądanego czasu dostępności (prędkości eksploatacyjnej) i bezpieczeństwa ruchu. Wiele odcinków dróg krajowych i wojewódzkich nie odpowiada standardom wynikającym z nadanej im klasy technicznej, pełnią rolę dróg wielofunkcyjnych 76

12 (tzn. te same drogi użytkowane są dla podróży tranzytowych i lokalnych(. Około 43% dróg krajowych i 80% dróg wojewódzkich kwalifikuje się do pilnego remontu, względnie poprawy stanu technicznego. W latach przeprowadzono roboty modernizacyjne na wielu odcinkach dróg krajowych i wojewódzkich. W październiku 2008 r. oddano do użytkowania cały pomorski odcinek autostrady A1 Rusocin Nowe Marzy (kujawsko-pomorskie). Jednakże znaczna degradacja pozostałych dróg sprawia, że dotychczas wykonane prace nie przyczyniły się do istotnej poprawy ogólnego stanu systemu transportowego województwa Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Miasto Kościerzyna Miasto Kościerzyna posiada obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla 15 obszarów znajdujących się w rejonie planowanej Obwodnicy Kościerzyny. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo usługowej Kościerzyna Zachód w Kościerzynie - Uchwała Nr XXXIV/244/05 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 23 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia w/w planu. 2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kościerzyna Zachód w części dotyczącej obszaru oznaczonego symbolem 01 i 02, 04-MN, 05-MN, 21-MN, 01-KX, 22-U, 14-UZ w mieście Kościerzyna Uchwała Nr LII/398/09 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 16 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia w/w planu. 3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Plebanka II w Kościerzynie - Uchwała Nr XXXI/225/04 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 8 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia w/w planu. 4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wschodniej części miasta między torami a ulicą Przemysłową, osiedle Za torami - Uchwała Nr XXXIX/253/08 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia w/w planu. 5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowo składowych Trójkąt Przemysłowy w Kościerzynie - Uchwała Nr XXXIV/243/05 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia w/w planu. 6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu części działki nr 14/3 obręb 6 - ul. Kościuszki w Kościerzynie - Uchwała Nr XXXI/250/2000 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 20 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia w/w planu. 7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu części działki nr 269 obręb 7 przy ul. Kościuszki w Kościerzynie - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - Uchwała Nr XXII/186/2000 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 26 kwietnia 2000 r. w sprawie uchwalenia w/w planu. 77

13 8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu części działki nr 68 obręb 7 przy ul. Cegielnia w Kościerzynie - obiekty pomocnicze dla stolarni - Uchwała Nr XLII/338/01 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 17 października 2001 r. w sprawie uchwalenia w/w planu. 9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 70/28 obręb 7 przy ul. Cegielnia w Kościerzynie - usługi turystyczne z dopuszczeniem zabudowy jednorodzinnej - Uchwała nr XXII/186/2000 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 26 kwietnia 2000 r. w sprawie uchwalenia w/w planu. 10. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 225/3 przy ul. Plebanka w Kościerzynie - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - Uchwała nr XXII/186/2000 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 26 kwietnia 2000 r. w sprawie uchwalenia w/w planu. 11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu części działki nr 136/2 obręb 10 przy ul. Storczykowej w Kościerzynie - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz droga dojazdowa - Uchwała Nr XXII/186/2000 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 26 kwietnia 2000 r. w sprawie uchwalenia w/w planu. 12. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu części działki nr 55 obręb 10 przy ul. Osiedle Za Lasem w Kościerzynie - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - Uchwała Nr XXXII/255/2000 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 28 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia w/w planu. 13. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu części działki nr 27 obręb 10 ul. Towarowa w Kościerzynie - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - Uchwała Nr XXXI/250/2000 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 20 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia w/w planu. 14. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu części działki nr 131 obręb 10 przy ul. Kościuszki w Kościerzynie - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - Uchwała Nr XXII/186/2000 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 26 kwietnia 2000 r. w sprawie uchwalenia w/w planu. 15. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu części działki nr 132/2 obręb 10 ul. Klasztorna w Kościerzynie - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - Uchwała Nr XLII/338/01 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 17 października 2001 r. w sprawie uchwalenia w/w planu Gmina Kościerzyna Gmina Kościerzyna posiada 4 obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenów znajdujących się w rejonie planowanej Obwodnicy Kościerzyny. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Rybaki na terenie gminy Kościerzyna zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Kościerzyna dnia 16 stycznia 2007r roku Nr I/27/2007 (Dz.Urz.Woj.Pom.Nr 46 z 21 lutego 2007r. poz. 672) 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Kościerska Huta na terenie gminy Kościerzyna zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Kościerzyna dnia 06 czerwca 2007r roku Nr VII/48/2007 (Dz.Urz.Woj.Pom.Nr 128 z 17 sierpnia 2007r. poz. 2304) 78

14 3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Nowa Wieś na terenie gminy Kościerzyna zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Kościerzyna dnia 31 lipca 2007r roku Nr VIII/58/2007 (Dz.Urz.Woj.Pom.Nr 152 z 09 listopada 2007r. poz. 2854) 4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Kaliska Kościerskie zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Kościerzyna z dnia 25 listopada 2005 roku Nr VII/272/05 (Dz. Urz. Woj. POM. Nr 23 z 1 marca 2006 r. poz. 474) Warunki środowiskowe Obszary chronione Przebieg Obwodnicy miasta Kościerzyna nie przecina żadnego obszaru chronionego (wg zapisów Ustawy o ochronie przyrody). Obszary chronione zinwentaryzowane zostały w pewnych odległościach od projektowanych przebiegów wariantów Obwodnicy i są to: rezerwaty, parki krajobrazowe, projektowany obszar sieci Natura 2000 oraz pomniki przyrody. 1. Rezerwat Przyrody Czapliniec w Wierzysku Uznany na mocy Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dn r. Celem jego utworzenia było zachowanie fragmentu starodrzewu sosnowego oraz miejsca lęgowego czapli siwej. Powierzchnia rezerwatu wynosi ha. Główny walor szaty roślinnej to sosna w wieku lat. Projektowana obwodnica Kościerzyny w km przebiega w odległości ok. 1,4 km od terenu rezerwatu. 2. Otulina Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego Wdzydzki Park Krajobrazowy został utworzony w 1983 roku. Powierzchnia parku wynosi ha, a jego otulina ha. Park obejmuje północną część Borów Tucholskich z zespołem rynnowych Jezior Wdzydzkich. Projektowana obwodnica przebiega w odległości ok 1.7 km od otuliny ww. parku. 3. Otulina Kaszubskiego Parku Krajobrazowego Kaszubski Park Krajobrazowy został utworzony uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 15 czerwca 1983 roku. Bezpośrednie, prawne podstawy funkcjonowania KPK i jego otuliny w aktualnych granicach stanowią Rozporządzenia Wojewody Gdańskiego Nr 5/94, 11/98 oraz 12/98 z dnia 3 września 1998 r. w sprawie zatwierdzenia,,planu ochrony Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Park obejmuje swoimi granicami region Pojezierza Kaszubskiego. Powierzchnia Parku wynosi ha, powierzchnia otuliny ha. Projektowana obwodnica Kościerzyny przebiega w odległości ok. 800m od otuliny w/w parku krajobrazowego. 4. Projektowany obszar sieci Natura 2000 Bory Tucholskie Projektowany obszar Natura 2000 Bory Tucholskie znajduje się na południe od Kościerzyny. 79

15 Ostoja obejmuje kompleks leśny Borów Tucholskich z nieleśnymi enklawami, leżący we wschodniej części mezoregionu Pojezierze Południowopomorskie. W krajobrazie dominuje płaska powierzchnia sandrowa (sandr Brdy i Wdy) urozmaicona nieckami wytopiskowymi oraz wynurzonymi spod piasków wyniesieniami morenowymi. Równinę przecinają rynny jeziorne i doliny rzeczne. Odległość projektowanej obwodnicy od obszaru Natura 2000 wynosi ok. 700 m (km ok ). 5. Pomniki przyrody Projektowana Obwodnica Kościerzyny przebiega w odległości 550 m od pomnika przyrody numer drzewa ( lipa drobnolistna o obwodzie 4,01m oraz klon zwyczajny o obwodzie 2.82 m) w m. Kościerska Huta. Pomnik został powołany na mocy Rozporządzenia Wojewody Gdańskiego nr 1/92 z dn r. (Dz. Urzęd. Woj. Gdańskiego nr 5, poz. 23 z 1992r.) Inne obszary cenne przyrodniczo 1. Korytarze ekologiczne - przecięcie lokalnego korytarza ekologicznego wzdłuż rz. Bibrowa, - obszar węzłowy sieci EKONET-POLSKA o symbolu 09M - Obszar Pojezierza Kaszubskiego - odległość ok. 5 km, - główny północny korytarz migracji dużych zwierząt - zlokalizowany na zachód od m. Kościerzyna - ścieżka migracji zwierząt miedzy drogą gminną: Kościerzyna Szarlota, a węzłem Kościerzyna Zachód 2. Lasy ochronne Obwodnica Kościerzyny nie przecina żadnego z obszarów lasów ochronnych (lasy ochronne na mocy Decyzji nr 58 Ministra OŚ, ZN i L z dn r). Obwodnica Kościerzyny znajduje się w odległości ok. 500 m od lasów pełniących funkcje wodochronne po południowo-zachodniej stronie miasta Elementy przyrodnicze środowiska Geomorfologia Projektowana inwestycja przebiega w obrębie województwa pomorskiego, na styku mezoregionów: Bory Tucholskie i Pojezierze Kaszubskie, wchodzących w skład makroregionu Pojezierze Południowopomorskie i Wschodniopomorskie. Morfologię na badanym obszarze tworzą formy ukształtowane przez procesy rzeźbotwórcze związane z ostatnim zlodowaceniem północnopolskim i trwające do dziś. Badany teren charakteryzuje się występowaniem form marginalnych, głównie wysoczyzn morenowych (gliny zwałowe, zlodowacenia północnopolskiego) i rozległych powierzchni sandrowych (piaski i żwiry wodnolodowcowe, zlodowacenia północnopolskiego), rozpościerających się w kierunku południowo - zachodnim od miasta Kościerzyna. 80

16 Deniwelacje terenu na badanym obszarze wynoszą około 40 m. Rzędne powierzchni sandrowych, na których zlokalizowana ma być inwestycja przyjmują wartości od około 160 m n.p.m. (w stosunku do rzędnych w obrębie wysoczyzny) do około 200 m n.p.m. Powierzchnia sandru i wysoczyzna morenowa porozcinana jest rynnami jeziornymi i licznymi formami wytopiskowymi rozmieszczonymi na całym badanym terenie (do większych jezior należą: Jezioro Wierzysko, Osuszyno, Dobrogoszcz i Gałęźne). Planowana inwestycja zlokalizowana jest w obrębie zlewni rzeki Wierzycy i Wdy. Bazą drenażu płytkich wód podziemnych na tym terenie jest rzeka Wierzyca Geologia Bezpośrednie podłoże pod planowaną inwestycję budują osady czwartorzędowe zlodowacenia północnopolskiego tj.: gliny lodowcowe i utwory piaszczysto - Żwirowe (sandry). Miąższości utworów czwartorzędowych na obszarze sandrowym wynoszą około 160 m, a na wysoczyźnie morenowej około 250 m. Rozpoznane osady plejstoceńskie w całości profilu zalicza się do zlodowacenia: południowopolskiego, środkowopolskiego i północnopolskiego. Gliny zwałowe są porozdzielane miąższymi seriami osadów wodnolodowcowych: piasków i żwirów oraz zastoiskowymi: piaskami z mułkami i iłami. Osady najstarszych zlodowaceń występują jedynie w obniżeniach podłoża podczwartorzędowego (m. in. w rynnie Kościerzyny). W spągu utworów czwartorzędowych stwierdzono występowanie osadów trzeciorzędowych, reprezentowanych przez utwory oligocenu i miocenu, wykształconego w postaci piasków drobnoziarnistych, mułków i iłów. Osady te zostały przewiercone w Kościerzynie, gdzie występują w głębokiej rynnie na głębokości od 256 m do 270 m. Najstarsze poznane na tym terenie osady to utwory kredowe (nawiercone w Kościerzynie) na głębokości około 250 m. Wykształcone są one w postaci piasków drobnoziarnistych, zamulonych opok i margli szarych. Na podstawie analizy map utworów powierzchniowych, można stwierdzić, że warunki gruntowe pod planowaną inwestycję, na większości terenu są korzystne. Obszary o korzystnych warunkach podłoża budowlanego obejmują tereny wysoczyznowe rozciągające się wokół Kościerzyny. W podłożu na tych terenach występują grunty spoiste - gliny zwałowe zlodowaceń północnopolskich. Posiadają one konsystencję półzwartą i twardoplastyczną. Korzystne dla budownictwa są również obszary występowania niespoistych, średniozagęszczonych piasków oraz piasków ze żwirem. Obszary te rozciągają się w kierunku zachodnim (rozpościerają się z południa na północ) od Kościerzyny. Wody gruntowe na tym obszarze występują na głębokości od 5.0 do około 10.0 m p.p.t. W obrębie badanego terenu nie stwierdzono występowania zjawisk geodynamicznych. 81

17 Gruntami, które mogą stwarzać dodatkowe problemy są grunty słabonośne, głównie organiczne tj. namuły i torfy, które lokalnie mogą występować w obrębie oczek wytopiskowych bądź obszarów podmokłych w okolicy cieków. Według powierzchniowej mapy geologicznej i analizy morfologii terenu przewiduje się obecność gruntów słabonośnych i podwyższone zwierciadło wód na długości 1140 m. Szacuje się, że utwory organiczne będą miały niewielkie rozprzestrzenienie i małe miąższości (od ok m) Wody podziemne Rozpoznano na badanym terenie piętro wodonośne w utworach czwartorzędowych: - Warstwy wodonośne związane z piaskami wodnolodowcowymi zlodowaceń północnopolskich - poziom górny (poziom sandrowy). - Warstwy wodonośne związane z utworami międzymorenowymi, tj. piaski wodnolodowcowe zlodowaceń środkowopolskich ( poziom środkowy ) i południowopolskich (poziom dolny). Poziom wód gruntowych związany jest głównie z osadami sandrowymi, które na badanym terenie stanowią ważny użytkowy poziom wodonośny. Warstwa wodonośna występuje zwykle na głębokości od 15 do 50 metrów (na rzędnych od 140 do 160 m n.p.m.). Ma ona charakter nieciągły oraz wykazuje dużą zmienność w wykształceniu litologicznym. Zbudowana jest z piasków drobno i średnioziarnistych o miąższości od 10 do 27 metrów. Poziom ten jest eksploatowany poprzez ujęcie komunalne w Kościerzynie o wydajności m3/h., przy depresjach dochodzących do 8.5 m. Poziom wód wgłębnych związany jest z dolnym poziomem międzymorenowym zlodowaceń południowopolskich. Warstwa wodonośna zalega na głębokości poniżej 100 m. Poziom ten jest dobrze chroniony przez pokrywę glin zwałowych i posiada wody dobrej jakości. Największym ujęciem na badanym terenie, czerpiącym wodę podziemną z tego poziomu jest ujęcie Zakładów Mięsnych w Kościerzynie. Obszarem najbardziej wrażliwym ze względu na uwarunkowania hydrogeologiczne, należy uznać teren w obrębie strefy ochronnej ujęcia komunalnego w Kościerzynie. Posiada ono zgodnie z decyzją 0-V- 7622/49/98 wyznaczone: teren ochrony bezpośredniej, wewnętrzny teren ochrony pośredniej i zewnętrzny teren ochrony pośredniej Wody powierzchniowe Projektowany przebieg Obwodnicy znajduje się w dorzeczu Wdy i Wierzycy, będących lewobrzeżnymi dopływami Wisły. W systemie hydrograficznym na badanym terenie dominującą rolę pełni rzeka Wierzyca. Do większych jezior zlokalizowanych na tym terenie należą: Jezioro Wierzysko, Osuszyno, Dobrogoszcz oraz mniejsze: Gałęźne, Bibrowskie, Kapliczne, Wętfie, Księże, Świniebudy. 82

18 Cztery z nich wg Państwowej Inspekcji Sanitarnej, posiadają status kąpielisk: Dobrogoszcz, Gałęźne, Wętfie i Osuszyno. Dość liczne jest występowanie oczek wytopiskowych w obrębie wysoczyzny morenowej. Wody rzeki Wierzycy w większości punktów kontrolnych kształtowały się w III klasie czystości. Stan jakości rzeki Bibrowej na dopływie od miasta Kościerzyna (w/g stanu na rok 2003) zaliczono do III klasy czystości. Natomiast w centrum miasta zaklasyfikowano ją do II klasy jakości. Przy wpływie do jeziora Kaplicznego zaliczono ją do pozaklasowych i w dalszym jej biegu do III klasy. Brak jest aktualnych badań jakości jezior na analizowanym terenie. Ze względu na występowanie jezior o charakterze kąpieliskowo - rekreacyjnym tj: Dobrogoszcz, Wętfie, Gałęźne i Osuszyno, można przyjąć, że wody powierzchniowe tych jezior kwalifikują się do I lub II klasy czystości Stan aerosanitarny powietrza atmosferycznego Stan zanieczyszczenia powietrza w Kościerzynie w 2005 roku - stężenia średnioroczne dwutlenku azotu, dwutlenku siarki i pyłu PM10. Lokalizacja stacji Kościerzyna, Rynek Kościerzyna, ul.staszica Nadzór nad stacją Stężenie średnioroczne [μg/m3] SO2 NO2 PM WSSE WSSE Aktualny stan zanieczyszczenia powietrza ustalony w oparciu o szacunek poziomu emisji dla następujących zanieczyszczeń: - dwutlenek siarki 10 μg/m3 - dwutlenek azotu 25 μg/m3 - tlenek węgla 1000 μg/m3 - pył zawieszony PM10 30 μg/m Stan klimatu akustycznego W 2007 roku na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w Warszawie Katedra Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu Politechniki Krakowskiej wykonała opracowanie pn. Mapy akustyczne dla dróg krajowych o natężeniu ruchu ŚDR powyżej pojazdów na dobę. Opracowanie to dotyczy m.in. odcinka drogi krajowej Nr 20 w miejscowości Kościerzyna. Badany odcinek rozpoczyna się na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 20 z drogą wojewódzką nr 214 (Rondo Kaszubskie) po czym biegnie w kierunku wschodnim (ulica Wojska Polskiego) aż do wiaduktu nad torami kolejowymi (linia nr 201) i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 221 (ok. 719 m). Wyniki przeprowadzonych badań wykazały przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu, które zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska 83

19 z dnia 14 czerwca 2007 r. Nr 120, poz. 826 w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu, dla zabudowy jednorodzinnej, wynoszą L Aeq D = 55 [db] i L Aeq N = 50 [db]. Wyniki pomiarów zrównoważonego poziomu dźwięku w sąsiedztwie analizowanego ciągu drogi krajowej nr 20 są następujące: L Aeq dla pory dnia = 62,7 [db] L Aeq dla pory dnia = 61,3 [db] L Aeq dla pory nocy = 56,9 [db] L Aeq dla pory nocy = 55,2 [db] Ochrona konserwatorska Na trasie przebiegu projektowanych wariantów Obwodnicy miasta Kościerzyna nie występują stałe obiekty dziedzictwa kulturowego objęte ochroną przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Brak jest natomiast rozpoznania archeologicznego tych terenów. Obszarem położonym najbliżej planowanej inwestycji, na którym występują obiekty objęte ochroną konserwatorską, jest centrum miasta Kościerzyna. Znajdują się tu zarówno stałe obiekty dziedzictwa kulturowego, jak i obszary ochrony konserwatorskiej Stanowiska archeologiczne Obszar miasta jest słabo rozpoznany archeologicznie, ogranicza się do przypadkowych odkryć zabytków w trakcie prac ziemnych. Nie przeprowadzono dotychczas inwentaryzacji stanowisk w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski. W trakcie powierzchniowych badań archeologicznych dokonano odkrycia stanowiska archeologicznego - domniemanego grodziska. Miejsce to wymaga przeprowadzenia szczegółowych badań archeologicznych Walory krajobrazowe i rekreacyjne Obwodnica m. Kościerzyna przebiegać będzie w znacznej części przez strefę podmiejską miasta, przez tereny o charakterze rolniczo-osadniczym. Przeważa tu krajobraz antropogeniczny - przekształcony, ze znacznym udziałem terenów leśnych (warianty północne) i niewielkim udziałem krajobrazu przyrodniczo - seminaturalnego. Krajobraz antropogeniczny obejmuje rolniczo użytkowane tereny na obszarze gminy Kościerzyna. W okolicy miasta występują zalesione liczne wzgórza morenowe i rozległe lasy sandrowe. Możemy tu wyróżnić podtypy krajobrazu antropogenicznego: - rolniczy (uprawy polowe i gospodarstwa); 84

20 - osadniczo - infrastrukturowy (zwarta zabudowa, ciągi komunikacyjne, linie wysokiego napięcia itp.). Gmina Kościerzyna jest terenem intensywnie wykorzystywanym turystycznie. Duża powierzchnia lasów, liczne jeziora i urozmaicony krajobraz stwarzają szczególnie korzystne warunki dla rozwoju różnych form turystki i rekreacji. Jeziora i lasy sprzyjają rozwojowi funkcji turystyczno-wypoczynkowej. Funkcja ta jest dobrze rozwinięta nad jeziorami Osuszyno - ośrodek wczasowy Szarlota i Garczyn. Aktualnie z Kościerzyny prowadzą dwa szlaki turystyczne: - kajakowy rzeki Wierzycy km, szlak wiedzie z jeziora Wierzysko przez jezioro Zagnanie i miasto Starogard Gdański do Wisły pod Gniewem, - rowerowy - 41 km, prowadzący z Kościerzyny przez miejscowości: Rybaki, Grzybowo, Wąglikowice i Wdzydze do Kościerzyny. Wewnątrz miasta Kościerzyna przebiega tzw. Zielony pas od jeziora Gałęźne na północy do jeziora Wierzysko na południu, dzieląc miasto na dwie części. Część zachodnia obejmuje większość terenów mieszkaniowo-usługowych miasta. Występuje tu wyższa gęstość zaludnienia i są tylko nieliczne: zakłady przemysłowe, uciążliwe zakłady rzemieślnicze i bazy składowe. Zielony pas charakteryzuje wysoki poziom wód gruntowych, a nierzadko są tu tereny podmokłe. Jest to teren mający znaczące walory wypoczynkowe dla ludności miasta i przedstawiający znaczne wartości przyrodnicze. Na terenie miasta występują też liczne parki miejskie, które są bardzo cennym elementem jego środowiska przyrodniczego. Największym ich walorem jest przeważnie stary i urozmaicony gatunkowo drzewostan. Parki te występują głównie w części miasta pozbawionej innych większych terenów zieleni i stanowią ważny element rekreacyjny i krajobrazowy. Tworzą także ostoję ornitofauny w obrębie miasta. Znaczną część koncentracji funkcji rekreacyjno - wypoczynkowej w mieście przewiduje się w rejonie na północny - wschód od Szpitala Specjalistycznego z uwagi na planowaną działalność uzdrowiskową. W zachodniej części miasta przy ul. Strzeleckiej przewiduje się odbudowę Strzelnicy dawna siedziba Bractwa Kurkowego. Obiekt ten ma się stać miejscem propagowania kultury, edukacji, rekreacji i sportu mieszkańców Kościerzyny. Ponadto ma służyć w przyszłości jako Ośrodek Łączności Młodzieży Polskiej i Niemieckiej Nieczynne wysypisko śmieci Od km do km droga przebiega przez nieczynne wysypisko śmieci. Potencjał gazu na terenie wysypiska zawiera się w przedziale m 3 /h. W opinii Urzędu Miasta Kościerzyna z dnia r. obecnie nie ma potrzeby projektu odgazowania terenu po byłym wysypisku. Mając jednak na uwadze ekspertyzę geotechniczną opracowaną w 2010 roku na zlecenie GDDKiA Oddział w Gdańsku, z której wynika, iż bezpieczne dla środowiska przeprowadzenie prac budowlanych i późniejsza eksploatacja drogi bezwzględnie wymaga opracowania projektu i wykonania odgazowania wysypiska, przed przystąpieniem do robót związanych z budową obwodnicy, konieczne jest przeprowadzenie odgazowania wysypiska śmieci. Na podstawie wstępnych badań stwierdzono, że w złożu odpadów występuje biogaz zawierający w swoim składzie metan i dwutlenek węgla. 85

ZARZĄD MIASTA I GMINY ŁAPY

ZARZĄD MIASTA I GMINY ŁAPY ZARZĄD MIASTA I GMINY ŁAPY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY ŁAPY CZĘŚĆ I ŁAPY 1998/99 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Września na lata 2004-2006 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2004-2006

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Września na lata 2004-2006 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2004-2006 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2004-2006 LISTOPAD 2004 1 SPIS TREŚCI Wstęp...3 I Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego... 5 II. Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki EUROMOSTY ul. Bolesława Prusa 9 50-069 Wrocław Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE 1 WÓJT GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE Studium zostało uchwalone Uchwałą Nr... Rady gminy Dobrzyniewo Duże z dnia... DOBRZYNIEWO

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR / / RADY MIASTA BIAŁA PODLASKA z dnia.r. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA przyjęte Uchwałą Nr XXXVI/116/10 Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015

ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015 ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015 KONIN, LISTOPAD 2010-1 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 SPIS RYSUNKÓW... 3 SPIS TABEL... 3 WSTĘP... 5 I. CHARAKTERYSTYKA /DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO ZIEMI KOŚCIERSKIEJ NA LATA 2010-2025

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO ZIEMI KOŚCIERSKIEJ NA LATA 2010-2025 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO ZIEMI KOŚCIERSKIEJ NA LATA 2010-2025 Autor: mgr inż. Michał Dąbrowski Współpraca: mgr Krzysztof Żygowski mgr Łukasz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 202 205 Z PERSPEKTYWĄ DO 209 R. Otwock, 202 r. Zespół autorski: Magdalena Żurawska Robert Belina SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4. Założenia, cel,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KAŹMIERZ NA LATA 2010 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO 2016 r.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KAŹMIERZ NA LATA 2010 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO 2016 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KAŹMIERZ NA LATA 2010 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO Kaźmierz październik 2010 Zespół konsultacyjny: Wiesław Włodarczak Wójt Gminy Kaźmierz Karol Hartwich Sekretarz Gminy Kaźmierz

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE PORZĄDKOWE. 1.1 Podstawa opracowania

1. INFORMACJE PORZĄDKOWE. 1.1 Podstawa opracowania 1. INFORMACJE PORZĄDKOWE 1.1 Podstawa opracowania Niniejsze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania sporządzono zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Bardziej szczegółowo

Miasto Pruszcz Gdański

Miasto Pruszcz Gdański Miasto Pruszcz Gdański Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla miasta Pruszcz Gdański na lata 24 27 z uwzględnieniem perspektywy na lata 28-211 Część 2. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Tuchów

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Tuchów Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Tuchów Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Tuchów Załącznik do Uchwały Nr XXII/180/04 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 09-06-2004 r. Tuchów, czerwiec 2004 1 Opracowanie merytoryczne

Bardziej szczegółowo

Raport o oddziaływaniu na środowisko dla budowy stacji paliw płynnych przy ul. Giżyckiej na działkach nr 262/4 i 153/5, 11-700 Mrągowo

Raport o oddziaływaniu na środowisko dla budowy stacji paliw płynnych przy ul. Giżyckiej na działkach nr 262/4 i 153/5, 11-700 Mrągowo Raport o oddziaływaniu na środowisko dla budowy stacji paliw płynnych przy ul. Giżyckiej na działkach nr 262/4 i 153/5, 11-700 Mrągowo stan przewidywany wg koncepcji przed wydaniem przedsięwzięciu Decyzji

Bardziej szczegółowo

MIASTA TYCHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TEKST STUDIUM

MIASTA TYCHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TEKST STUDIUM MI AST O TY CHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA TYCHY TEKST STUDIUM /Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Tychy z dnia.../ BIURO ROZWOJU REGIONU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem.

Załącznik nr 2. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem. Załącznik nr 2. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem. Wody powierzchniowe Z badań przeprowadzonych w ostatnich latach w ramach monitoringu diagnostycznego 1 wód

Bardziej szczegółowo

Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 tel: (+022) 662 31 58, 662 24 26, fax: 662 23 86 www.viatech.

Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 tel: (+022) 662 31 58, 662 24 26, fax: 662 23 86 www.viatech. Zamawiający: Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 05-075 Warszawa - Wesoła ul. 1-go Praskiego Pułku 33 Jednostka projektowa: Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Monika Pierożyńska - Semenków

Opracowanie: Monika Pierożyńska - Semenków PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ I REKREACYJNEJ Z NIEZBĘDNYMI USŁUGAMI TOWARZYSZĄCYMI WE WSI ŚWIERCZYNA Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

10. Część szczegółowa Gminy Wiejskiej Reńska Wieś

10. Część szczegółowa Gminy Wiejskiej Reńska Wieś 10. Część szczegółowa Gminy Wiejskiej Reńska Wieś 10.1. STRESZCZENIE SPORZĄDZONE W JĘZYKU NIESPECJLISTYCZNYM Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (ZPGN) dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Mikołajki na lata 2009-2015

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Mikołajki na lata 2009-2015 Miasto Mikołajki Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIV/330/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 14 września 2009 roku. Przewodniczący Rady Miejskiej w Mikołajkach Sławomir Gawliński Lokalny Program Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące akty prawne:

Obowiązujące akty prawne: 1. WSTĘP 1.1. Cel i zakres opracowania Celem Raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia, polegającego na budowie Obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 Wrocław Warszawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA OSTROŁĘKI

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA OSTROŁĘKI Załącznik do uchwały Nr.. Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia.. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA OSTROŁĘKI na lata 2004-2012 Program Ochrony Środowiska Miasta Ostrołęki I. Wprowadzenie. Program Ochrony

Bardziej szczegółowo

Bolesławiec STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BOLESŁAWIEC

Bolesławiec STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BOLESŁAWIEC Bolesławiec STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BOLESŁAWIEC Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../.../... Rady Miasta Bolesławiec z dnia... czerwca 2014 r. Bolesławiec 2014

Bardziej szczegółowo

I Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ropczyce. MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul.

I Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ropczyce. MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6 I Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ropczyce Tarnów, listopad 2012 r. ZARZĄD MIASTA I GMINY ROPCZYCE [BURMISTRZ

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI [ tekst ujednolicony ]

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI [ tekst ujednolicony ] Gryfów Śląski STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI [ tekst ujednolicony ] Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr XLIII/294/10 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju miasta i gminy Chociwel

Strategia rozwoju miasta i gminy Chociwel Strategia rozwoju miasta i gminy Chociwel Autorzy: Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Urząd Miasta i Gminy Chociwel Mieszkańcy Gminy Chociwel Chociwel 2005 1 SPIS TREŚCI MIESZKAŃCY GMINY CHOCIWEL...1

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TURAWA

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TURAWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TURAWA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XL/256/2010 RADY GMINY W TURAWIE Z DNIA 5 LISTOPADA 2010R. Wrocław 2010 Strona 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA JAROSŁAWIA KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA JAROSŁAWIA KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Załącznik nr 3 do uchwały Nr 286/XXIX/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 23 kwietnia 2012 r. Załącznik nr l do uchwały Nr 442/XXXI/2001 Rady Miasta Jarosławia z dnia 23 kwietnia 2001r. tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI BUDOWA DWÓCH HAL MAGAZYNOWYCH WRAZ Z BUDYNKAMI BIU- ROWO SOCJALNYMI, BUDYNKAMI WARTOWNI, WEWNĘTRZNYM UKŁADEM DROGOWYM, PARKINGAMI I ZJAZDEM ORAZ NIEZBĘDNĄ

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Świlcza ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŚWILCZA KIERUNKI

Wójt Gminy Świlcza ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŚWILCZA KIERUNKI Wójt Gminy Świlcza ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŚWILCZA KIERUNKI Załącznik do Uchwały Nr XIX/196/2008 Rady Gminy Świlcza z dnia 4 lipca 2008r. Opracował:

Bardziej szczegółowo

Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Streszczenie w języku niespecjalistycznym Streszczenie w języku niespecjalistycznym 1. Przedmiot opracowania i cel realizacji inwestycji Przedmiotem niniejszego raportu było określenie oddziaływania na środowisko i ludzi planowanego przedsięwzięcia,

Bardziej szczegółowo