Budowa obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20 Stargard Szczeciński - Gdynia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Budowa obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20 Stargard Szczeciński - Gdynia"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI 1. Opis zadania inwestycyjnego Lokalizacja i program inwestycji Cel i zakładany efekt zadania inwestycyjnego Podział zadania inwestycyjnego na etapy i kolejność ich wykonania Podstawa opracowania Istniejący stan zagospodarowania terenu Zagospodarowanie istniejące pasa drogowego drogi krajowej nr Obiekty inżynierskie Urządzenia infrastruktury technicznej Zagospodarowanie terenu w rejonie projektowanej obwodnicy Ukształtowanie terenu Układ komunikacyjny Skrzyżowania z liniami kolejowymi Cieki i zbiorniki wodne Obszary chronione Zainwestowanie i zagospodarowanie terenu Obiekty inżynierskie Urządzenia infrastruktury technicznej Odległość obszarów zabudowy od projektowanej obwodnicy Istniejąca zieleń Istniejące uwarunkowania realizacyjne Warunki wynikające z dokumentów planistycznych Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju (MP Nr 26/2001 poz. 432) Plan zagospodarowania przestrzennego województwa Pomorskiego (Uchwała Sejmiku Wojewódzkiego nr 1004/XXXIX/09 z dnia ) Infrastruktura transportowa Stan funkcjonalno-techniczny infrastruktury transportowej Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Miasto Kościerzyna Gmina Kościerzyna Warunki środowiskowe Obszary chronione Inne obszary cenne przyrodniczo Elementy przyrodnicze środowiska Geomorfologia Geologia Wody podziemne Wody powierzchniowe Stan aerosanitarny powietrza atmosferycznego Stan klimatu akustycznego Ochrona konserwatorska Stanowiska archeologiczne Walory krajobrazowe i rekreacyjne Nieczynne wysypisko śmieci Projektowana trasa na tle zagospodarowania terenu Podstawowe parametry techniczne Obwodnica - droga krajowa nr 20 Stargard Szczeciński Kościerzyna Droga krajowa nr 20 istniejąca Droga wojewódzka nr 214 Łeba Warlubie, ul. Klasztorna Droga wojewódzka nr 221 Gdańsk Kościerzyna ul. Przemysłowa

2 4.1.5 Droga powiatowa nr 2403G Kościerzyna Wdzydze Kiszewskie, ul. Leśna Droga gminna ul. Hallera Droga gminna nr G Kościerzyna Szarlota, ul. Cegielnia Droga gminna ul. Chojnicka Droga gminna nr G Kościerzyna - Nowy Klincz, ul. Towarowa Droga gminna Kościerska Mały Klincz Droga gminna nr G Kościerska Huta Nowa Wieś Droga gminna ul.storczykowa Droga gminna ul.matejki Droga gminna ul.wita Stwosza Droga łącznikowa Ł1, Ł2, Ł3, Ł4 (Węzeł Zachód) Droga łącznikowa Ł1, Ł3, (Węzeł Kościerzyna Południe) Droga łącznikowa Ł2, Ł4, (Węzeł Kościerzyna Południe) Droga łącznikowa Ł1,Ł2, Ł3,Ł4 (Węzeł Kościerzyna Wschód) Droga łącznikowa Ł1, Ł3 (Węzeł Wieżyca) Droga łącznikowa Ł2, Ł4 (Węzeł Wieżyca) Drogi dojazdowe teren miasta i gminy Kościerzyna Opis przebiegu trasy w odniesieniu do planowanego układu komunikacyjnego Ukształtowanie terenu i zieleni Istniejące Projektowane Projektowane obiekty i urządzenia budowlane Przepustowość istniejącej drogi Skrajnia drogi Minimalna odległość obiektów budowlanych od projektowanej Obwodnicy Węzły Przejazdy w ciągu dróg bocznych Drogi dojazdowe Przejazdy awaryjne Projektowane obiekty Przepusty Urządzenia ochrony środowiska Przejścia dla zwierząt średnich Przejścia dla zwierząt małych Ochrona przed hałasem Ochrona środowiska gruntowo wodnego Ogrodzenia Infrastruktura techniczna Przebudowa sieci wod-kan Przebudowa sieci elektroenergetycznej Przebudowa sieci teletechnicznej Przebudowa sieci gazowej Projektowana infrastruktura techniczna Oświetlenie drogowe Budowa kanału technologicznego - rurociągu kablowego dla GDDKiA wzdłuż projektowanej obwodnicy Wycinka zieleni Projektowana zieleń Wyburzenia istniejącej zabudowy Wytyczne dla Wykonawcy robót dotyczące stabilizacji pasa drogowego, inwentaryzacji powykonawczej i przeniesienia kolidujących punktów osnowy geodzyjnej Wytyczne do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

3 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 1.1 LOKALIZACJA I PROGRAM INWESTYCJI Przedmiotem inwestycji jest budowa obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20 Stargard Szczeciński - Gdynia. Początek projektowanej obwodnicy przewidziano 700 m przed granicą miasta (km 0+000,0) na działce 174 w Kościerzynie. Koniec znajduje się 1727,5 m za skrzyżowaniem z drogą gminną nr G Kościerska Huta - Dobrogoszcz w km ,62. Cały omawiany odcinek zlokalizowany jest w środkowej części województwa pomorskiego, w obrębie powiatu kościerskiego. Na odcinkach km do km 1+210, km do km trasa przebiega przez obszar miasta. Na odcinkach km do km 0+700, km do km 1+950, i od km do km ,62 trasa przebiega przez obszar gminy. Długość projektowanej obwodnicy miasta wariant I 10,979 km. Lokalizację odcinka objętego projektem przedstawiono na Rys. 1 Plan orientacyjny. 1.2 CEL I ZAKŁADANY EFEKT ZADANIA INWESTYCYJNEGO Celem opracowania jest budowa Obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20 Stargard Szczeciński - Gdynia i wyeliminowanie ruchu tranzytowego z miasta. Korzyści dla użytkowników dróg: - zwiększenie przepustowości drogi, - podniesienie poziomu swobody ruchu na drodze, - wzrost bezpieczeństwa ruchu, - poprawa komfortu jazdy i bezpieczeństwa, - zmniejszenie zużycia paliwa, - poprawa jakości obsługi ruchu, - poprawa komfortu jazdy i bezpieczeństwa. Korzyści dla społeczeństwa i społeczności lokalnej: - wzrost bezpieczeństwa ruchu, - wzrost zainteresowania inwestycjami w rejonie Obwodnicy, - poprawa warunków środowiskowych dla mieszkańców Kościerzyny. 1.3 PODZIAŁ ZADANIA INWESTYCYJNEGO NA ETAPY I KOLEJNOŚĆ ICH WYKONANIA 68

4 Inwestycja przewidziana jest do wykonania w jednym etapie. 1.4 PODSTAWA OPRACOWANIA Umowa z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad O/Gdańsk znak 343/P-2/2010 z dnia , Mapy sytuacyjno-wysokościowe opracowane przez Zakład Usług Inżynierskich Apeks z Gdańska, Badanie podłoża gruntowego opracowane przez INGEO Sp. z o.o. z Gdańska, Rozporządzenie MTiGM z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. Nr 43, poz. 430 z późniejszymi zmianami, zwane dalej warunkami technicznymi, Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Dz.U. Nr 89/94 poz.414 z późniejszymi zmianami, Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych Dz.U. Nr 80 poz.721 z późniejszymi zmianami, Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych GDDP w Warszawie, Normy, uzgodnienia, Wizje terenowe i domiary wykonane bezpośrednio przez Projektanta. 2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 2.1 ZAGOSPODAROWANIE ISTNIEJĄCEGO PASA DROGOWEGO DROGI KRAJOWEJ NR 20 Odcinek drogi krajowej nr 20, dla którego jest wykonywany projekt obwodnicy Kościerzyny pod względem administracyjnym usytuowany jest w środkowej części województwa pomorskiego w obrębie powiatu kościerskiego w granicach administracyjnych gminy i miasta Kościerzyna. Droga ta przebiega po terenie falistym o rzędnych w granicach m n.p.m. Droga w granicach miasta przebiega przez ul. Kościuszki, ul. Wojska Polskiego i ul. Drogowców, gdzie szerokość nawierzchni wynosi 7,0m, a obustronnie występują chodniki szerokości 2,0m oraz ścieżka rowerowa szerokości 2,0m (początek przed ulicą Leśną a koniec przed ulicą Budowlanych). Na odcinku pozamiejskim jednia posiada szerokość 6,0m. Na terenie miasta występują następujące skrzyżowania drogi krajowej nr 20 z ulicami (kilometracja istniejąca): - ul. Hallera - skrzyżowanie zwykłe km , - ul. Kalinowa - skrzyżowanie zwykłe km , 69

5 - ul. Leśna - rondo Gryfa km , - ul. M.C. Skłodowskiej - skrzyżowanie skanalizowane z sygnalizacją świetlną km , - ul. Chojnicka - skrzyżowanie skanalizowane km , - ul. Stolarska - skrzyżowanie zwykłe km , - ul. Klasztorna - rondo Józefa Wybickiego km , - ul. Młyńska - skrzyżowanie skanalizowane km , - ul. Gdańska - skrzyżowanie skanalizowane km , - ul. Szopińskiego - rondo Kaszubskie km , - ul. Dworcowa - skrzyżowanie skanalizowane z sygnalizacją świetlną km , - ul. Kolejowa i Przemysłowa - skrzyżowanie skanalizowane km , - ul. Mała Kolejowa - skrzyżowanie skanalizowane km , - ul. Budowlanych - skrzyżowanie skanalizowane km Ponadto występuje 1 skrzyżowanie dwupoziomowe z linią kolejową nr 201 Gdynia - Maksymilianowo oraz nieczynną linią kolejowa Kościerzyna - Skarszewy. Zwarta zabudowa mieszkaniowa i liczne zakłady usługowe oraz produkcyjne a ponadto liczne skrzyżowania występujące na całym przebiegu drogi krajowej nr 20 powodują że przejazd przez miasto jest bardzo uciążliwy szczególnie w sezonie letnim przy dużym wzroście ruchu turystycznego Obiekty inżynierskie Na odcinku przebiegu przez miasto drogi krajowej nr 20 znajdują się 2 obiekty inżynierskie: - wiadukt nad liniami kolejowymi nr 201 Gdynia Maksymilianowo i Kościerzyna Skarszewy oraz ul. Kolejową. Wiadukt posiada nawierzchnię szerokości 7,0m oraz obustronnie chodniki i ścieżkę rowerową po prawej stronie. - przepust żelbetowy o śr.1,5m na rzece Bibrowa Urządzenia infrastruktury technicznej Na odcinku przebiegu przez miasto drogi krajowej nr 20 występują urządzenia infrastruktury technicznej: - linie energetyczne SN 15kV i WN 110kV - linie teletechniczne - sieć wodociągowa - sieć gazowa - kanalizacja sanitarna - kanalizacja deszczowa - oświetlenie uliczne. 2.2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU W REJONIE PROJEKTOWANEJ OBWODNICY Ukształtowanie terenu 70

6 Budowa obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20 pod względem administracyjnym usytuowana jest w środkowej części województwa pomorskiego w obrębie powiatu kościerskiego w granicach administracyjnych gminy i miasta Kościerzyna. Na projektowanym odcinku droga przebiega po terenie falistym o rzędnych w granicach m n.p.m Układ komunikacyjny Projektowana obwodnica krzyżuje się z następującymi istniejącymi drogami i ulicami układu podstawowego: - droga powiatowa nr 2403G Kościerzyna - Wdzydze Kiszewskie - ul. Leśna, - droga gminna nr G Kościerzyna - Szarlota - ul. Cegielnia, - droga wojewódzka nr 214 Łeba - Lębork - Warlubie - ul. Klasztorna, - droga gminna nr G Kościerzyna Nowy Klincz - ul. Towarowa, - droga wojewódzka nr 221 Gdańsk - Kościerzyna - ul. Przemysłowa. oraz z następującymi ulicami i drogami dla ruchu lokalnego: - ul. Chojnicka, - ul. Markubowo, - ul. Plebanka, - ul. Wita Stwosza, - ul. Rolnicza, - droga gminna nr G Kościerzyna Nowy Klincz - ul. Towarowa, - droga gminna Kościerska Huta - Mały Klincz, - droga gminna nr G Kościerska Huta - Nowa Wieś, - droga gminna nr G Kościerska Huta - Dobrogoszcz Skrzyżowania z liniami kolejowymi - linia kolejowa nr 201Gdynia - Maksymilianowo - jednotorowa, - linia kolejowa Kościerzyna - Skarszewy - nieczynna. W odległości około 200 m od projektowanej obwodnicy znajduje się przejazd kolejowy w ciągu ul. Jana Matejki przez linie nr 201Gdynia Maksymilianowo oraz Kościerzyna - Skarszewy Cieki i zbiorniki wodne W rejonie inwestycji znajdują się następujące cieki i jeziora: - rzeka Bibrowa, - ciek Struga Kościerzyna - jezioro Wierzysko, - jezioro Kapliczne, - jezioro Wętfie, - jezioro Dobrogoszcz Obszary chronione Obszar inwestycji nie jest położony w granicach terenów objętych ochroną. 71

7 2.2.6 Zainwestowanie i zagospodarowanie terenu Początek obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20, a także na odcinku wyłączenia z drogi krajowej nr 20 na obszarze gminy przebiega przez tereny leśne. Od wyłączenia z drogi krajowej nr 20 do skrzyżowania z ul. Leśną (droga powiatowa nr 2403G Kościerzyna Wdzydze) obwodnica biegnie w granicach miasta przez tereny wolne od zabudowy. Zabudowa przy ul. Leśnej występuje do granicy miasta, a poza granicami miasta droga powiatowa nr 2403G Kościerzyna - Wdzydze przebiega przez tereny leśne. Na odcinku między ul. Leśną a ul. Cegielnią poza granicami miasta droga przechodzi przez tereny leśne, a trasa w granicach miasta przebiega przez grunty orne w terenie wolnym od zabudowy. W granicach miasta zabudowa przy ul. Cegielnia (droga gminna nr G Kościerzyna Szarlota) występuje po obu stronach. Poza granicami miasta na odcinku gminnym droga gminna Kościerzyna Szarlota przebiega przez tereny leśne. Na odcinku od ul. Cegielnia do ul. Chojnackiej i Klasztornej (droga wojewódzka nr 214 Warlubie Kościerzyna) droga przebiega przez grunty orne w obszarze miasta wolnym od zabudowy. Po lewej stronie przebiegu obwodnicy, przy ul. Chojnackiej i Klasztornej występuje zwarta zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Za ul. Klasztorną trasa przekracza dolinę rzeki Bibrowa łączącej jezioro Kapliczne z lewej strony trasy oraz jezioro Wierzysko z prawej strony trasy, która zbliża się do linii brzegowej jeziora Wierzysko w rejonie ogródków działkowych. Jezioro Wierzysko zajmuje obszar z prawej strony drogi do granicy miasta na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 214 do linii kolejowej Gdynia - Maksymilianowo. Po przekroczeniu rzeki Bibrowa na odcinku do linii kolejowej trasa omija po lewej stronie oczyszczalnię ścieków, teren ogródków działkowych oraz teren obecnego i przewidywanego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego osiedla Plebanka II. Po przekroczeniu linii kolejowej nr 201 Gdynia - Maksymilianowo oraz nieczynnej linii kolejowej Kościerzyna - Skarszewy trasa omija po lewej stronie Osiedle za dworcem a po prawej Osiedle za lasem. Dalszy odcinek trasy do ul. Rolniczej przebiega przez grunty orne w terenie wolnym od zabudowy. Przy ul. Rolniczej i Towarowej występuje zabudowa mieszkaniowa po obu stronach trasy. Do ul. Przemysłowej (droga wojewódzka nr 221 Gdańsk Kościerzyna) trasa biegnie w obszarze wolnym od zabudowy, natomiast przy ul. Przemysłowej po lewej stronie trasy występuje zwarta zabudowa mieszkaniowa i usługowa. Obszar między linią kolejową Gdynia - Maksymilianowo a ulicą Przemysłową objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod budowę osiedla Za Torami. Za ul. Przemysłową trasa omija po lewej stronie obszar objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Trójkąt Przemysłowy sięgający do ul. Drogowców. W obszarze Trójkąta Przemysłowego w rejonie ulic Budowlanych i Jedności Robotniczej ustanowiono Uchwałą Rady Miasta z dn Obszar Kościerzyna w ramach Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Za ul. Przemysłową projektowana obwodnica przekracza granicę miasta i do skrzyżowania z drogą gminną do Małego Klincza przechodzi przez grunty orne z pojedynczą rozproszoną zabudową zagrodową. W miejscu przecięcia z drogą krajową nr 20 w miejscowości Kościerska Huta występuje większa ilość 72

8 zabudowy. Trasa omija po prawej stronie jezioro Węfle oraz na końcowym fragmencie zbliża się do jezioro Dobrogoszcz. Trasa przechodzi przez drogę gminną nr G Huta Kościerska Nowa Wieś i włącza się do drogi nr 20 w rejonie m. Kaliska Kościerskie Obiekty inżynierskie W ciągu projektowanej obwodnicy Kościerzyny nie występują obiekty inżynierskie Urządzenia infrastruktury technicznej W ciągu projektu obwodnicy Kościerzyny występują następujące urządzenia infrastruktury technicznej: - linie energetyczne SN 15kV i WN 110kV - linie teletechniczne - sieć wodociągowa - sieć gazowa - kanalizacja sanitarna, - kanalizacja deszczowa Odległość obszarów zabudowy od projektowanej obwodnicy podana w punkcie ISTNIEJĄCA ZIELEŃ Na projektowanym odcinku występują tereny leśne - od początku trasy do drogi gminnej nr G Kościerzyna Szarlota na obszarze poza granicą miasta na długości 1,68 km, - w rejonie jeziora Wierzysko na długości ok.0,4km 3. ISTNIEJĄCE UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE 3.1 WARUNKI WYNIKAJĄCE Z DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju (MP Nr 26/2001 poz. 432) W koncepcji w zakresie rozwoju dróg krajowych stwierdza się, że tworzenie nowoczesnej sieci drogowej nie może być ograniczone do autostrad, ponieważ stanowią one najważniejszą, ale nie jedyną część systemu dróg szybkiego ruchu, które oprócz autostrad obejmują także mniej kosztowne drogi ekspresowe realizowane (etapowo lub docelowo) jako drogi jednojezdniowe, w wyjątkowych przypadkach dopuszczane są na nich skrzyżowania jednopoziomowe. Niezależnie od programu budowy sieci autostrad należy przystąpić do kompleksowej modernizacji i unowocześnienia ważnych linii krajowych, zwłaszcza w obrębie korytarzy transportowych. Przez Polskę przebiegają 4 europejskie korytarze transportowe ( podano europejską numerację korytarzy): I - Helsinki - Tallin - Ryga - Kowno Warszawa ("Via Baltica"), z odgałęzieniem, IA - Ryga - Kaliningrad - Elbląg - Gdańsk, II - Berlin - Warszawa - Mińsk - Moskwa - Niżny Nowogród, III - Berlin - 73

9 Wrocław - Katowice - Lwów - Kijów, z odgałęzieniem, IIIA - Drezno - Krzywa (Legnica), VI - Gdańsk - Katowice - Żilina, z odgałęzieniami: VIA - Grudziądz - Poznań, VIB - Częstochowa - Katowice - Ostrawa. Najbardziej optymistyczny wariant rozwoju przewiduje osiągnięcie widocznej poprawy stanu technicznego dróg i mostów dzięki znacznemu wzrostowi nakładów na utrzymanie, rehabilitację i prace modernistyczne. Plan MTiGM przewiduje także wariant "realny", kładący nacisk na modernizację, zapewniający niewielką poprawę stanu technicznego dróg i mostów, oraz wariant "minimalny", zapewniający tylko utrzymanie obecnego, niezadowalającego stanu. W Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju - Polska 2000 plus miasto Kościerzyna zaliczone jest do strefy narastającej koncentracji ( polaryzacji ) potencjału cywilizacyjno - ekonomicznego konkurencyjnego w skali gospodarki europejskiej i światowej w XXI wieku, zajmując skrajne położenie w tej strefie. Główne kierunki polityki przestrzennej państwa i województwa odnoszące się do Kościerzyny dotyczące komunikacji to poprawa bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 20 i na drodze wojewódzkiej nr 214 oraz zakwalifikowanie linii kolejowej Gdynia - Maksymilianowo do linii znaczenia państwowego, wykorzystanie linii kolejowej Kościerzyna - Skarszewy do przewozów regionalnych Plan zagospodarowania przestrzennego województwa Pomorskiego (Uchwała Sejmiku Wojewódzkiego nr 1004/XXXIX/09 z dnia ) Infrastruktura transportowa Najważniejsze uwarunkowania europejskie dla rozwoju sieci transportowej województwa pomorskiego wynikają z: - przebiegu przez województwo: - połączeń w ramach sieci TEN-T, w tym priorytetowych: linia kolejowa E65 Gdańsk Warszawa Brno / Bratysława Wiedeń (projekt nr 23), autostrada A1 Gdańsk Brno/Bratysława Wiedeń (projekt nr 25), autostrady morskie na Bałtyku (projekt nr 21), satelitarny system nawigacji i pozycjonowania Galileo (projekt nr 15); - dróg wodnych E-40 (Wisła Bug Dniestr) i E-70 (śluza Hohensaaten Odra Warta Noteć Kanał Bydgoski Brda Wisła Nogat Zalew Wiślany Morze Bałtyckie); - lokalizacji na terenie województwa dwóch portów morskich o znaczeniu narodowym w Gdańsku i Gdyni oraz międzynarodowego portu lotniczego w Gdańsku, stanowiących element sieci TEN-T; - dorobku prawnego UE w zakresie polityki transportowej, w tym w planowaniu zrównoważonego rozwoju transportu miejskiego (SUTP) i zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej (RISM); - rezultatów wspólnych, transportowych programów i projektów regionów Morza Bałtyckiego, nakładających na województwo pomorskie określone zobowiązania do promowania wspólnej polityki transportowej i działań w zakresie transportu intermodalnego i rozwoju portów, żeglugi bałtyckiej i sieci drogowo-kolejowej oraz zmniejszania negatywnego oddziaływania transportu na środowisko. 74

10 Zaspokajanie potrzeb w zakresie infrastruktury odbywać się będzie z uwzględnieniem ograniczeń środowiskowych. Sieć korytarzy transeuropejskich na terenie województwa pomorskiego obejmuje: - Korytarz I: Helsinki Tallin Ryga Kowno Warszawa (Via Baltica) z odgałęzieniami IA Ryga Kaliningrad Elbląg Gdańsk; w Korytarzu IA znajduje się linia kolejowa Malbork Braniewo i droga krajowa S22; - Korytarz VI: Gdynia Gdańsk Warszawa Katowice Żilina; w korytarzu tym położone są linie kolejowe: E 65 Gdynia Gdańsk Warszawa CMK Katowice Zebrzydowice (objęta umowami międzynarodowymi AGC i AGTC), CE 65 (Gdańsk) Tczew Bydgoszcz Zduńska Wola Karsznice Tarnowskie Góry Gliwice Pszczyna (objęta umową międzynarodową AGTC) oraz autostrada A1 i drogi krajowe nr 1 i nr 7. Rozwój sieci autostrad i dróg ekspresowych wiąże się z rozwojem logistyki i centrów logistycznych, pośród których jako jedną z lokalizacji wskazano aglomerację Trójmiasta. Regionalnymi korytarzami transportowymi województwa są: a) korytarz nadwiślański (Powiśle Trójmiasto) jako element VI korytarza pan-europejskiego; 75

11 b) korytarz Żuławski (Trójmiasto Nowy Dwór/Malbork Elbląg) jako element transeuropejskich korytarzy nr VI i IA z perspektywą jego włączenia do planowanego, międzynarodowego korytarza Via/Rail Hanseatica; c) korytarz północny (Gdańsk Lębork Słupsk) z perspektywą jego włączenia do planowanego, międzynarodowego korytarza Via/Rail Hanseatica; d) korytarz południowy (Powiśle Starogard Gdański Chojnice Człuchów); e) korytarz zachodni (Człuchów Miastko Słupsk Ustka); f) korytarz kaszubski (Chojnice Kościerzyna Lębork Łeba); g) korytarz pojezierny (Trójmiasto Kartuzy Kościerzyna Bytów Miastko) Stan funkcjonalno-techniczny infrastruktury transportowej Pod względem technicznym struktura sieci drogowej jest mało zróżnicowana i niedostosowana do potrzeb transportowych, przede wszystkim do wielkości ruchu, pożądanego czasu dostępności (prędkości eksploatacyjnej) i bezpieczeństwa ruchu. Wiele odcinków dróg krajowych i wojewódzkich nie odpowiada standardom wynikającym z nadanej im klasy technicznej, pełnią rolę dróg wielofunkcyjnych 76

12 (tzn. te same drogi użytkowane są dla podróży tranzytowych i lokalnych(. Około 43% dróg krajowych i 80% dróg wojewódzkich kwalifikuje się do pilnego remontu, względnie poprawy stanu technicznego. W latach przeprowadzono roboty modernizacyjne na wielu odcinkach dróg krajowych i wojewódzkich. W październiku 2008 r. oddano do użytkowania cały pomorski odcinek autostrady A1 Rusocin Nowe Marzy (kujawsko-pomorskie). Jednakże znaczna degradacja pozostałych dróg sprawia, że dotychczas wykonane prace nie przyczyniły się do istotnej poprawy ogólnego stanu systemu transportowego województwa Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Miasto Kościerzyna Miasto Kościerzyna posiada obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla 15 obszarów znajdujących się w rejonie planowanej Obwodnicy Kościerzyny. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo usługowej Kościerzyna Zachód w Kościerzynie - Uchwała Nr XXXIV/244/05 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 23 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia w/w planu. 2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kościerzyna Zachód w części dotyczącej obszaru oznaczonego symbolem 01 i 02, 04-MN, 05-MN, 21-MN, 01-KX, 22-U, 14-UZ w mieście Kościerzyna Uchwała Nr LII/398/09 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 16 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia w/w planu. 3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Plebanka II w Kościerzynie - Uchwała Nr XXXI/225/04 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 8 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia w/w planu. 4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wschodniej części miasta między torami a ulicą Przemysłową, osiedle Za torami - Uchwała Nr XXXIX/253/08 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia w/w planu. 5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowo składowych Trójkąt Przemysłowy w Kościerzynie - Uchwała Nr XXXIV/243/05 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia w/w planu. 6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu części działki nr 14/3 obręb 6 - ul. Kościuszki w Kościerzynie - Uchwała Nr XXXI/250/2000 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 20 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia w/w planu. 7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu części działki nr 269 obręb 7 przy ul. Kościuszki w Kościerzynie - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - Uchwała Nr XXII/186/2000 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 26 kwietnia 2000 r. w sprawie uchwalenia w/w planu. 77

13 8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu części działki nr 68 obręb 7 przy ul. Cegielnia w Kościerzynie - obiekty pomocnicze dla stolarni - Uchwała Nr XLII/338/01 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 17 października 2001 r. w sprawie uchwalenia w/w planu. 9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 70/28 obręb 7 przy ul. Cegielnia w Kościerzynie - usługi turystyczne z dopuszczeniem zabudowy jednorodzinnej - Uchwała nr XXII/186/2000 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 26 kwietnia 2000 r. w sprawie uchwalenia w/w planu. 10. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 225/3 przy ul. Plebanka w Kościerzynie - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - Uchwała nr XXII/186/2000 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 26 kwietnia 2000 r. w sprawie uchwalenia w/w planu. 11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu części działki nr 136/2 obręb 10 przy ul. Storczykowej w Kościerzynie - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz droga dojazdowa - Uchwała Nr XXII/186/2000 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 26 kwietnia 2000 r. w sprawie uchwalenia w/w planu. 12. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu części działki nr 55 obręb 10 przy ul. Osiedle Za Lasem w Kościerzynie - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - Uchwała Nr XXXII/255/2000 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 28 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia w/w planu. 13. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu części działki nr 27 obręb 10 ul. Towarowa w Kościerzynie - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - Uchwała Nr XXXI/250/2000 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 20 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia w/w planu. 14. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu części działki nr 131 obręb 10 przy ul. Kościuszki w Kościerzynie - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - Uchwała Nr XXII/186/2000 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 26 kwietnia 2000 r. w sprawie uchwalenia w/w planu. 15. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu części działki nr 132/2 obręb 10 ul. Klasztorna w Kościerzynie - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - Uchwała Nr XLII/338/01 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 17 października 2001 r. w sprawie uchwalenia w/w planu Gmina Kościerzyna Gmina Kościerzyna posiada 4 obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenów znajdujących się w rejonie planowanej Obwodnicy Kościerzyny. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Rybaki na terenie gminy Kościerzyna zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Kościerzyna dnia 16 stycznia 2007r roku Nr I/27/2007 (Dz.Urz.Woj.Pom.Nr 46 z 21 lutego 2007r. poz. 672) 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Kościerska Huta na terenie gminy Kościerzyna zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Kościerzyna dnia 06 czerwca 2007r roku Nr VII/48/2007 (Dz.Urz.Woj.Pom.Nr 128 z 17 sierpnia 2007r. poz. 2304) 78

14 3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Nowa Wieś na terenie gminy Kościerzyna zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Kościerzyna dnia 31 lipca 2007r roku Nr VIII/58/2007 (Dz.Urz.Woj.Pom.Nr 152 z 09 listopada 2007r. poz. 2854) 4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Kaliska Kościerskie zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Kościerzyna z dnia 25 listopada 2005 roku Nr VII/272/05 (Dz. Urz. Woj. POM. Nr 23 z 1 marca 2006 r. poz. 474) Warunki środowiskowe Obszary chronione Przebieg Obwodnicy miasta Kościerzyna nie przecina żadnego obszaru chronionego (wg zapisów Ustawy o ochronie przyrody). Obszary chronione zinwentaryzowane zostały w pewnych odległościach od projektowanych przebiegów wariantów Obwodnicy i są to: rezerwaty, parki krajobrazowe, projektowany obszar sieci Natura 2000 oraz pomniki przyrody. 1. Rezerwat Przyrody Czapliniec w Wierzysku Uznany na mocy Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dn r. Celem jego utworzenia było zachowanie fragmentu starodrzewu sosnowego oraz miejsca lęgowego czapli siwej. Powierzchnia rezerwatu wynosi ha. Główny walor szaty roślinnej to sosna w wieku lat. Projektowana obwodnica Kościerzyny w km przebiega w odległości ok. 1,4 km od terenu rezerwatu. 2. Otulina Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego Wdzydzki Park Krajobrazowy został utworzony w 1983 roku. Powierzchnia parku wynosi ha, a jego otulina ha. Park obejmuje północną część Borów Tucholskich z zespołem rynnowych Jezior Wdzydzkich. Projektowana obwodnica przebiega w odległości ok 1.7 km od otuliny ww. parku. 3. Otulina Kaszubskiego Parku Krajobrazowego Kaszubski Park Krajobrazowy został utworzony uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 15 czerwca 1983 roku. Bezpośrednie, prawne podstawy funkcjonowania KPK i jego otuliny w aktualnych granicach stanowią Rozporządzenia Wojewody Gdańskiego Nr 5/94, 11/98 oraz 12/98 z dnia 3 września 1998 r. w sprawie zatwierdzenia,,planu ochrony Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Park obejmuje swoimi granicami region Pojezierza Kaszubskiego. Powierzchnia Parku wynosi ha, powierzchnia otuliny ha. Projektowana obwodnica Kościerzyny przebiega w odległości ok. 800m od otuliny w/w parku krajobrazowego. 4. Projektowany obszar sieci Natura 2000 Bory Tucholskie Projektowany obszar Natura 2000 Bory Tucholskie znajduje się na południe od Kościerzyny. 79

15 Ostoja obejmuje kompleks leśny Borów Tucholskich z nieleśnymi enklawami, leżący we wschodniej części mezoregionu Pojezierze Południowopomorskie. W krajobrazie dominuje płaska powierzchnia sandrowa (sandr Brdy i Wdy) urozmaicona nieckami wytopiskowymi oraz wynurzonymi spod piasków wyniesieniami morenowymi. Równinę przecinają rynny jeziorne i doliny rzeczne. Odległość projektowanej obwodnicy od obszaru Natura 2000 wynosi ok. 700 m (km ok ). 5. Pomniki przyrody Projektowana Obwodnica Kościerzyny przebiega w odległości 550 m od pomnika przyrody numer drzewa ( lipa drobnolistna o obwodzie 4,01m oraz klon zwyczajny o obwodzie 2.82 m) w m. Kościerska Huta. Pomnik został powołany na mocy Rozporządzenia Wojewody Gdańskiego nr 1/92 z dn r. (Dz. Urzęd. Woj. Gdańskiego nr 5, poz. 23 z 1992r.) Inne obszary cenne przyrodniczo 1. Korytarze ekologiczne - przecięcie lokalnego korytarza ekologicznego wzdłuż rz. Bibrowa, - obszar węzłowy sieci EKONET-POLSKA o symbolu 09M - Obszar Pojezierza Kaszubskiego - odległość ok. 5 km, - główny północny korytarz migracji dużych zwierząt - zlokalizowany na zachód od m. Kościerzyna - ścieżka migracji zwierząt miedzy drogą gminną: Kościerzyna Szarlota, a węzłem Kościerzyna Zachód 2. Lasy ochronne Obwodnica Kościerzyny nie przecina żadnego z obszarów lasów ochronnych (lasy ochronne na mocy Decyzji nr 58 Ministra OŚ, ZN i L z dn r). Obwodnica Kościerzyny znajduje się w odległości ok. 500 m od lasów pełniących funkcje wodochronne po południowo-zachodniej stronie miasta Elementy przyrodnicze środowiska Geomorfologia Projektowana inwestycja przebiega w obrębie województwa pomorskiego, na styku mezoregionów: Bory Tucholskie i Pojezierze Kaszubskie, wchodzących w skład makroregionu Pojezierze Południowopomorskie i Wschodniopomorskie. Morfologię na badanym obszarze tworzą formy ukształtowane przez procesy rzeźbotwórcze związane z ostatnim zlodowaceniem północnopolskim i trwające do dziś. Badany teren charakteryzuje się występowaniem form marginalnych, głównie wysoczyzn morenowych (gliny zwałowe, zlodowacenia północnopolskiego) i rozległych powierzchni sandrowych (piaski i żwiry wodnolodowcowe, zlodowacenia północnopolskiego), rozpościerających się w kierunku południowo - zachodnim od miasta Kościerzyna. 80

16 Deniwelacje terenu na badanym obszarze wynoszą około 40 m. Rzędne powierzchni sandrowych, na których zlokalizowana ma być inwestycja przyjmują wartości od około 160 m n.p.m. (w stosunku do rzędnych w obrębie wysoczyzny) do około 200 m n.p.m. Powierzchnia sandru i wysoczyzna morenowa porozcinana jest rynnami jeziornymi i licznymi formami wytopiskowymi rozmieszczonymi na całym badanym terenie (do większych jezior należą: Jezioro Wierzysko, Osuszyno, Dobrogoszcz i Gałęźne). Planowana inwestycja zlokalizowana jest w obrębie zlewni rzeki Wierzycy i Wdy. Bazą drenażu płytkich wód podziemnych na tym terenie jest rzeka Wierzyca Geologia Bezpośrednie podłoże pod planowaną inwestycję budują osady czwartorzędowe zlodowacenia północnopolskiego tj.: gliny lodowcowe i utwory piaszczysto - Żwirowe (sandry). Miąższości utworów czwartorzędowych na obszarze sandrowym wynoszą około 160 m, a na wysoczyźnie morenowej około 250 m. Rozpoznane osady plejstoceńskie w całości profilu zalicza się do zlodowacenia: południowopolskiego, środkowopolskiego i północnopolskiego. Gliny zwałowe są porozdzielane miąższymi seriami osadów wodnolodowcowych: piasków i żwirów oraz zastoiskowymi: piaskami z mułkami i iłami. Osady najstarszych zlodowaceń występują jedynie w obniżeniach podłoża podczwartorzędowego (m. in. w rynnie Kościerzyny). W spągu utworów czwartorzędowych stwierdzono występowanie osadów trzeciorzędowych, reprezentowanych przez utwory oligocenu i miocenu, wykształconego w postaci piasków drobnoziarnistych, mułków i iłów. Osady te zostały przewiercone w Kościerzynie, gdzie występują w głębokiej rynnie na głębokości od 256 m do 270 m. Najstarsze poznane na tym terenie osady to utwory kredowe (nawiercone w Kościerzynie) na głębokości około 250 m. Wykształcone są one w postaci piasków drobnoziarnistych, zamulonych opok i margli szarych. Na podstawie analizy map utworów powierzchniowych, można stwierdzić, że warunki gruntowe pod planowaną inwestycję, na większości terenu są korzystne. Obszary o korzystnych warunkach podłoża budowlanego obejmują tereny wysoczyznowe rozciągające się wokół Kościerzyny. W podłożu na tych terenach występują grunty spoiste - gliny zwałowe zlodowaceń północnopolskich. Posiadają one konsystencję półzwartą i twardoplastyczną. Korzystne dla budownictwa są również obszary występowania niespoistych, średniozagęszczonych piasków oraz piasków ze żwirem. Obszary te rozciągają się w kierunku zachodnim (rozpościerają się z południa na północ) od Kościerzyny. Wody gruntowe na tym obszarze występują na głębokości od 5.0 do około 10.0 m p.p.t. W obrębie badanego terenu nie stwierdzono występowania zjawisk geodynamicznych. 81

17 Gruntami, które mogą stwarzać dodatkowe problemy są grunty słabonośne, głównie organiczne tj. namuły i torfy, które lokalnie mogą występować w obrębie oczek wytopiskowych bądź obszarów podmokłych w okolicy cieków. Według powierzchniowej mapy geologicznej i analizy morfologii terenu przewiduje się obecność gruntów słabonośnych i podwyższone zwierciadło wód na długości 1140 m. Szacuje się, że utwory organiczne będą miały niewielkie rozprzestrzenienie i małe miąższości (od ok m) Wody podziemne Rozpoznano na badanym terenie piętro wodonośne w utworach czwartorzędowych: - Warstwy wodonośne związane z piaskami wodnolodowcowymi zlodowaceń północnopolskich - poziom górny (poziom sandrowy). - Warstwy wodonośne związane z utworami międzymorenowymi, tj. piaski wodnolodowcowe zlodowaceń środkowopolskich ( poziom środkowy ) i południowopolskich (poziom dolny). Poziom wód gruntowych związany jest głównie z osadami sandrowymi, które na badanym terenie stanowią ważny użytkowy poziom wodonośny. Warstwa wodonośna występuje zwykle na głębokości od 15 do 50 metrów (na rzędnych od 140 do 160 m n.p.m.). Ma ona charakter nieciągły oraz wykazuje dużą zmienność w wykształceniu litologicznym. Zbudowana jest z piasków drobno i średnioziarnistych o miąższości od 10 do 27 metrów. Poziom ten jest eksploatowany poprzez ujęcie komunalne w Kościerzynie o wydajności m3/h., przy depresjach dochodzących do 8.5 m. Poziom wód wgłębnych związany jest z dolnym poziomem międzymorenowym zlodowaceń południowopolskich. Warstwa wodonośna zalega na głębokości poniżej 100 m. Poziom ten jest dobrze chroniony przez pokrywę glin zwałowych i posiada wody dobrej jakości. Największym ujęciem na badanym terenie, czerpiącym wodę podziemną z tego poziomu jest ujęcie Zakładów Mięsnych w Kościerzynie. Obszarem najbardziej wrażliwym ze względu na uwarunkowania hydrogeologiczne, należy uznać teren w obrębie strefy ochronnej ujęcia komunalnego w Kościerzynie. Posiada ono zgodnie z decyzją 0-V- 7622/49/98 wyznaczone: teren ochrony bezpośredniej, wewnętrzny teren ochrony pośredniej i zewnętrzny teren ochrony pośredniej Wody powierzchniowe Projektowany przebieg Obwodnicy znajduje się w dorzeczu Wdy i Wierzycy, będących lewobrzeżnymi dopływami Wisły. W systemie hydrograficznym na badanym terenie dominującą rolę pełni rzeka Wierzyca. Do większych jezior zlokalizowanych na tym terenie należą: Jezioro Wierzysko, Osuszyno, Dobrogoszcz oraz mniejsze: Gałęźne, Bibrowskie, Kapliczne, Wętfie, Księże, Świniebudy. 82

18 Cztery z nich wg Państwowej Inspekcji Sanitarnej, posiadają status kąpielisk: Dobrogoszcz, Gałęźne, Wętfie i Osuszyno. Dość liczne jest występowanie oczek wytopiskowych w obrębie wysoczyzny morenowej. Wody rzeki Wierzycy w większości punktów kontrolnych kształtowały się w III klasie czystości. Stan jakości rzeki Bibrowej na dopływie od miasta Kościerzyna (w/g stanu na rok 2003) zaliczono do III klasy czystości. Natomiast w centrum miasta zaklasyfikowano ją do II klasy jakości. Przy wpływie do jeziora Kaplicznego zaliczono ją do pozaklasowych i w dalszym jej biegu do III klasy. Brak jest aktualnych badań jakości jezior na analizowanym terenie. Ze względu na występowanie jezior o charakterze kąpieliskowo - rekreacyjnym tj: Dobrogoszcz, Wętfie, Gałęźne i Osuszyno, można przyjąć, że wody powierzchniowe tych jezior kwalifikują się do I lub II klasy czystości Stan aerosanitarny powietrza atmosferycznego Stan zanieczyszczenia powietrza w Kościerzynie w 2005 roku - stężenia średnioroczne dwutlenku azotu, dwutlenku siarki i pyłu PM10. Lokalizacja stacji Kościerzyna, Rynek Kościerzyna, ul.staszica Nadzór nad stacją Stężenie średnioroczne [μg/m3] SO2 NO2 PM WSSE WSSE Aktualny stan zanieczyszczenia powietrza ustalony w oparciu o szacunek poziomu emisji dla następujących zanieczyszczeń: - dwutlenek siarki 10 μg/m3 - dwutlenek azotu 25 μg/m3 - tlenek węgla 1000 μg/m3 - pył zawieszony PM10 30 μg/m Stan klimatu akustycznego W 2007 roku na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w Warszawie Katedra Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu Politechniki Krakowskiej wykonała opracowanie pn. Mapy akustyczne dla dróg krajowych o natężeniu ruchu ŚDR powyżej pojazdów na dobę. Opracowanie to dotyczy m.in. odcinka drogi krajowej Nr 20 w miejscowości Kościerzyna. Badany odcinek rozpoczyna się na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 20 z drogą wojewódzką nr 214 (Rondo Kaszubskie) po czym biegnie w kierunku wschodnim (ulica Wojska Polskiego) aż do wiaduktu nad torami kolejowymi (linia nr 201) i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 221 (ok. 719 m). Wyniki przeprowadzonych badań wykazały przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu, które zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska 83

19 z dnia 14 czerwca 2007 r. Nr 120, poz. 826 w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu, dla zabudowy jednorodzinnej, wynoszą L Aeq D = 55 [db] i L Aeq N = 50 [db]. Wyniki pomiarów zrównoważonego poziomu dźwięku w sąsiedztwie analizowanego ciągu drogi krajowej nr 20 są następujące: L Aeq dla pory dnia = 62,7 [db] L Aeq dla pory dnia = 61,3 [db] L Aeq dla pory nocy = 56,9 [db] L Aeq dla pory nocy = 55,2 [db] Ochrona konserwatorska Na trasie przebiegu projektowanych wariantów Obwodnicy miasta Kościerzyna nie występują stałe obiekty dziedzictwa kulturowego objęte ochroną przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Brak jest natomiast rozpoznania archeologicznego tych terenów. Obszarem położonym najbliżej planowanej inwestycji, na którym występują obiekty objęte ochroną konserwatorską, jest centrum miasta Kościerzyna. Znajdują się tu zarówno stałe obiekty dziedzictwa kulturowego, jak i obszary ochrony konserwatorskiej Stanowiska archeologiczne Obszar miasta jest słabo rozpoznany archeologicznie, ogranicza się do przypadkowych odkryć zabytków w trakcie prac ziemnych. Nie przeprowadzono dotychczas inwentaryzacji stanowisk w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski. W trakcie powierzchniowych badań archeologicznych dokonano odkrycia stanowiska archeologicznego - domniemanego grodziska. Miejsce to wymaga przeprowadzenia szczegółowych badań archeologicznych Walory krajobrazowe i rekreacyjne Obwodnica m. Kościerzyna przebiegać będzie w znacznej części przez strefę podmiejską miasta, przez tereny o charakterze rolniczo-osadniczym. Przeważa tu krajobraz antropogeniczny - przekształcony, ze znacznym udziałem terenów leśnych (warianty północne) i niewielkim udziałem krajobrazu przyrodniczo - seminaturalnego. Krajobraz antropogeniczny obejmuje rolniczo użytkowane tereny na obszarze gminy Kościerzyna. W okolicy miasta występują zalesione liczne wzgórza morenowe i rozległe lasy sandrowe. Możemy tu wyróżnić podtypy krajobrazu antropogenicznego: - rolniczy (uprawy polowe i gospodarstwa); 84

20 - osadniczo - infrastrukturowy (zwarta zabudowa, ciągi komunikacyjne, linie wysokiego napięcia itp.). Gmina Kościerzyna jest terenem intensywnie wykorzystywanym turystycznie. Duża powierzchnia lasów, liczne jeziora i urozmaicony krajobraz stwarzają szczególnie korzystne warunki dla rozwoju różnych form turystki i rekreacji. Jeziora i lasy sprzyjają rozwojowi funkcji turystyczno-wypoczynkowej. Funkcja ta jest dobrze rozwinięta nad jeziorami Osuszyno - ośrodek wczasowy Szarlota i Garczyn. Aktualnie z Kościerzyny prowadzą dwa szlaki turystyczne: - kajakowy rzeki Wierzycy km, szlak wiedzie z jeziora Wierzysko przez jezioro Zagnanie i miasto Starogard Gdański do Wisły pod Gniewem, - rowerowy - 41 km, prowadzący z Kościerzyny przez miejscowości: Rybaki, Grzybowo, Wąglikowice i Wdzydze do Kościerzyny. Wewnątrz miasta Kościerzyna przebiega tzw. Zielony pas od jeziora Gałęźne na północy do jeziora Wierzysko na południu, dzieląc miasto na dwie części. Część zachodnia obejmuje większość terenów mieszkaniowo-usługowych miasta. Występuje tu wyższa gęstość zaludnienia i są tylko nieliczne: zakłady przemysłowe, uciążliwe zakłady rzemieślnicze i bazy składowe. Zielony pas charakteryzuje wysoki poziom wód gruntowych, a nierzadko są tu tereny podmokłe. Jest to teren mający znaczące walory wypoczynkowe dla ludności miasta i przedstawiający znaczne wartości przyrodnicze. Na terenie miasta występują też liczne parki miejskie, które są bardzo cennym elementem jego środowiska przyrodniczego. Największym ich walorem jest przeważnie stary i urozmaicony gatunkowo drzewostan. Parki te występują głównie w części miasta pozbawionej innych większych terenów zieleni i stanowią ważny element rekreacyjny i krajobrazowy. Tworzą także ostoję ornitofauny w obrębie miasta. Znaczną część koncentracji funkcji rekreacyjno - wypoczynkowej w mieście przewiduje się w rejonie na północny - wschód od Szpitala Specjalistycznego z uwagi na planowaną działalność uzdrowiskową. W zachodniej części miasta przy ul. Strzeleckiej przewiduje się odbudowę Strzelnicy dawna siedziba Bractwa Kurkowego. Obiekt ten ma się stać miejscem propagowania kultury, edukacji, rekreacji i sportu mieszkańców Kościerzyny. Ponadto ma służyć w przyszłości jako Ośrodek Łączności Młodzieży Polskiej i Niemieckiej Nieczynne wysypisko śmieci Od km do km droga przebiega przez nieczynne wysypisko śmieci. Potencjał gazu na terenie wysypiska zawiera się w przedziale m 3 /h. W opinii Urzędu Miasta Kościerzyna z dnia r. obecnie nie ma potrzeby projektu odgazowania terenu po byłym wysypisku. Mając jednak na uwadze ekspertyzę geotechniczną opracowaną w 2010 roku na zlecenie GDDKiA Oddział w Gdańsku, z której wynika, iż bezpieczne dla środowiska przeprowadzenie prac budowlanych i późniejsza eksploatacja drogi bezwzględnie wymaga opracowania projektu i wykonania odgazowania wysypiska, przed przystąpieniem do robót związanych z budową obwodnicy, konieczne jest przeprowadzenie odgazowania wysypiska śmieci. Na podstawie wstępnych badań stwierdzono, że w złożu odpadów występuje biogaz zawierający w swoim składzie metan i dwutlenek węgla. 85

SPIS TREŚCI I Część opisowa:

SPIS TREŚCI I Część opisowa: SPIS TREŚCI I Część opisowa: 1. Istniejący układ komunikacyjny... 2 1.1 Układ drogowy... 2 1.2 Skrzyżowania z liniami kolejowymi... 2 2. Projektowane obiekty i urządzenia budowlane... 2 2.1 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OPISOWA... 3

I. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 SPIS TREŚCI Projekt stałej organizacji ruchu po zakończeniu budowy obwodnicy Kościerzyny I. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1. Opis zadania inwestycyjnego... 3 1.1 Lokalizacja i program zadania inwestycyjnego... 3

Bardziej szczegółowo

Stan istniejący. Cel zadania inwestycyjnego. Parametry techniczne planowanej drogi:

Stan istniejący. Cel zadania inwestycyjnego. Parametry techniczne planowanej drogi: Stan istniejący Zielona Góra posiada obwodnice po trzech stronach miasta. Kierunki tranzytowe północ-południe obsługuje droga ekspresowa S3 oraz droga krajowa nr 27, natomiast ruch na kierunkach wschód-zachód

Bardziej szczegółowo

Budowa obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20 Stargard Szczeciński - Gdynia

Budowa obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20 Stargard Szczeciński - Gdynia SPIS TREŚCI 1. Opis zadania inwestycyjnego... 3 1.1 Lokalizacja i program inwestycji... 3 1.2 Cel i zakładany efekt zadania inwestycyjnego... 3 2. Istniejący stan zagospodarowania terenu... 4 2.1 Ukształtowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu istniejącego i zieleni

Inwentaryzacja stanu istniejącego i zieleni Temat projektu: Budowy ulicy Broniewskiego w Żukowie. Miejscowość: Inwestor: Żukowo Gmina Żukowo ul. Gdańska 52 83-330 Żukowo Inwentaryzacja stanu istniejącego i zieleni Opracowanie: mgr inż. Janina Krajewska,

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja inwestycji

Lokalizacja inwestycji Lokalizacja inwestycji Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w województwie mazowieckim, powiecie garwolińskim na terenach gminy Garwolin, Górzno, Sobolew i Trojanów. Niniejszy zakres budowy jest

Bardziej szczegółowo

17.11.2009 na posiedzeniu Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze DKiA przyjęto STE dla drogi S6.

17.11.2009 na posiedzeniu Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze DKiA przyjęto STE dla drogi S6. S6 Goleniów - Koszalin I. Podstawowe informacje o inwestycji - długość 116,9 km - obecny etap w przygotowaniu - lata realizacji po roku 2013 etap zrealizowany: studium techniczno ekonomiczne: 10.2009 17.11.2009

Bardziej szczegółowo

WPŁYW BUDOWY POMORSKIEGO ODCINKA AUTOSTRADY A1 NA ZAKRES ZADAŃ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA

WPŁYW BUDOWY POMORSKIEGO ODCINKA AUTOSTRADY A1 NA ZAKRES ZADAŃ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WPŁYW BUDOWY POMORSKIEGO ODCINKA AUTOSTRADY A1 NA ZAKRES ZADAŃ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA Feliks PANKAU Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S6 LĘBORK CHWASZCZYNO (GDYNIA WIELKI KACK)

STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S6 LĘBORK CHWASZCZYNO (GDYNIA WIELKI KACK) STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S6 LĘBORK CHWASZCZYNO (GDYNIA WIELKI KACK) Projektowany odcinek drogi S6 na tle docelowej sieci autostrad i dróg ekspresowych A autostrada,

Bardziej szczegółowo

Projekt nr S7.1/09/16

Projekt nr S7.1/09/16 Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego dla oznakowania na czas budowy drogi ekspresowej S-7 Zadanie 1: Koszwały - Nowy Dwór Gdański Projekt nr S7.1/09/16 PROJEKTANT: Grzegorz Graban Gdańsk, maj

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT PROJEKT Załącznik Nr 2 do Uchwały nr... Rady Gminy Łańcut z dnia..... w sprawie uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut CZĘŚCIOWA ZMIANA

Bardziej szczegółowo

BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S-5 NA ODCINKU KORZEŃSKO WĘZEŁ WIDAWA WROCŁAW

BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S-5 NA ODCINKU KORZEŃSKO WĘZEŁ WIDAWA WROCŁAW BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S-5 NA ODCINKU KORZEŃSKO WĘZEŁ WIDAWA WROCŁAW 1. WPROWADZENIE Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 128 poz. 1334) w sprawie sieci autostrad

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU PREZENTUJE

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU PREZENTUJE ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU PREZENTUJE MAPA Z SIECIĄ DRÓG Sied dróg wojewódzkich opolszczyzny obejmuje 947 km dróg w ciągach których zlokalizowane są 153 obiekty mostowe i około 800 przepustów drogowych

Bardziej szczegółowo

Budowa mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi

Budowa mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, priorytet

Bardziej szczegółowo

Chojnicko Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny

Chojnicko Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny Chojnicko Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny Wzmocnienie korytarza transportowego południowego poprzez zmianę przebiegu drogi wojewódzkiej nr 212 w Chojnicach wraz z budową węzła na drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S6 LĘBORK OBWODOWA TRÓJMIASTA

STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S6 LĘBORK OBWODOWA TRÓJMIASTA STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S6 LĘBORK OBWODOWA TRÓJMIASTA Projektowany odcinek drogi S6 na tle docelowej sieci autostrad i dróg ekspresowych A autostrada, S droga

Bardziej szczegółowo

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- Położenie miasta przy ważnej trasie komunikacyjnej Szczecin-Gdańsk (droga krajowa nr 6), w bliskiej odległości od przejść granicznych, portu lotniczego w Goleniowie oraz bazy promowej w Świnoujściu, jest

Bardziej szczegółowo

DRUGIE SPOTKANIE INFORMACYJNE 3 STYCZNIA 2012 r.

DRUGIE SPOTKANIE INFORMACYJNE 3 STYCZNIA 2012 r. WERYFIKACJA POSIADANYCH KONCEPCJI PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY UL. BRZEZIŃSKIEJ NA ODCINKU OD CH M1 DO UL. IGLASTEJ ORAZ BUDOWY OBWODNICY NOWOSOLNEJ DRUGIE SPOTKANIE INFORMACYJNE 3 STYCZNIA 2012 r. Gdański Sp.

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat zaawansowania prac związanych z realizacją II-go etapu obwodnicy Puław

Informacja na temat zaawansowania prac związanych z realizacją II-go etapu obwodnicy Puław Informacja na temat zaawansowania prac związanych z realizacją II-go etapu obwodnicy Puław Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego

Bardziej szczegółowo

(1) Gmina Środa Śląska (2) Gmina Miękinia Powiat. Średzki. Dolnośląskie. Powierzchnia Powierzchnia całkowita [ha] 498,2388 ha.

(1) Gmina Środa Śląska (2) Gmina Miękinia Powiat. Średzki. Dolnośląskie. Powierzchnia Powierzchnia całkowita [ha] 498,2388 ha. Położenie azwa lokalizacji Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Środa Śląska (1) Miękinia (2) Obręb: (1) Komorniki, Święte, Juszczyn (2) - Kadłub, Źródła Miasto / Gmina (1) Gmina Środa Śląska (2)

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Ul. Ceramiczna Ul. Szpitalna Miasto / Gmina Chełm Powierzchnia nieruchomości Powiat Województwo Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku)

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO

OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Projektowanie i wykonawstwo sieci i i instalacji sanitarnych Błażej Rogulski, tel. 503 083 418, e-mail: blazej.rogulski@wp.pl adres: ul. Sosnowskiego 1/56, 02-784 Warszawa NIP: 951-135-26-96, Regon: 142202630

Bardziej szczegółowo

Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec (IPPON)

Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec (IPPON) Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec (IPPON) Załącznik Nr 1 ZESTAWIENIE Z OZNACZEŃ GRAFICZNYCH PRZYJĘTYCH W STUDIUM IPPON Z OZNACZENIAMI STOSOWANYMI PO STRONIE NIEMIECKIEJ

Bardziej szczegółowo

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem.

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem. UCHWAŁA Nr XXVII/619/2000 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KROSNA SUCHODÓŁ III 1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO WĘZŁA DROGOWEGO DĄBROWICA OBWODNICY MIASTA LUBLIN W CIĄGU DRÓG EKSPRESOWYCH S12, S17 I S19 (odcinek od skrzyżowania al. Solidarności z al. Warszawską do granic miasta) Wartość

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ TOMASZ KUŹNIAR WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

2. Lokalizacja inwestycji...1. 2.1. Charakterystyka gminy... 1. 3. Parametry techniczne drogi...2. 4. Wymagania...2

2. Lokalizacja inwestycji...1. 2.1. Charakterystyka gminy... 1. 3. Parametry techniczne drogi...2. 4. Wymagania...2 SPIS TREŚCI 1. Opis przedsięwzięcia....1 2. Lokalizacja inwestycji....1 2.1. Charakterystyka gminy... 1 3. Parametry techniczne drogi....2 4. Wymagania....2 5. Przebiegi wariantów w podziale na gminy....3

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna dostępna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU PołoŜenie Powierzchnia nieruchomości Nazwa lokalizacji: Oznaczenie ewidencyjne działek: Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: Miasto / Gmina Powiat Województwo

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU:

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU: KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU: Opracowanie koncepcji dla budowy nowego przebiegu DW nr 724 na odcinku od granicy m. st. Warszawy i m. Konstancin-Jeziorna do nowego przebiegu DK79 na terenie gm. Góra Kalwaria

Bardziej szczegółowo

WIELOWARIANTOWA KONCEPCJA TRASY ROWEROWEJ

WIELOWARIANTOWA KONCEPCJA TRASY ROWEROWEJ INWESTOR: Gmina Zabierzów Rynek 1 32-080 Zabierzów JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ViaProjekt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Wiejska 13, 31-464 Kraków NIP: 945 21 94 585; REGON: 36

Bardziej szczegółowo

Warszawa 09-09-2013. Rozprawa administracyjna - - Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku od km 11+600 do km 13+800

Warszawa 09-09-2013. Rozprawa administracyjna - - Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku od km 11+600 do km 13+800 Warszawa 09-09-2013 Rozprawa administracyjna - - Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku od km 11+600 do km 13+800 PLAN ORIENTACYJNY Omawiany odcinek S8 Styk ze stanem istniejącym Styk projektowany ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Raport z wykonania zadań wynikających z Programu ochrony środowiska powiatu ełckiego obejmujących okres dwóch lat

Raport z wykonania zadań wynikających z Programu ochrony środowiska powiatu ełckiego obejmujących okres dwóch lat Raport z wykonania zadań wynikających z Programu ochrony środowiska powiatu ełckiego obejmujących okres dwóch lat 2008-2009 Cele Wskaźniki Stan w 2007 r. Lata 2008-2009 1 2 3 5 I. OCHRONA I RACJONALNE

Bardziej szczegółowo

Gmina: Ostrzeszów (Szklarka Przygodzicka, Lubeszczyk, Szklarka Myślniewska, Aniołki, m. Ostrzeszów)

Gmina: Ostrzeszów (Szklarka Przygodzicka, Lubeszczyk, Szklarka Myślniewska, Aniołki, m. Ostrzeszów) I.49. Droga nr 444 odc. od ronda z drogą krajową nr 25 do m. Ostrzeszów. 49 Droga nr 444 odc. od ronda z drogą krajową nr 25 do m. Ostrzeszów Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 593/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7.09.2009r w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

III KORYTARZ EUROPEJSKIEGO ROZWOJU VIA - REGIA

III KORYTARZ EUROPEJSKIEGO ROZWOJU VIA - REGIA III KORYTARZ EUROPEJSKIEGO ROZWOJU VIA - REGIA Położenie Podkarpacia i Rzeszowa Położenie i komunikacja Rzeszów położony jest na skrzyżowaniu głównych szlaków komunikacyjnych biegnących z północy na południe

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ Załącznik nr 1 Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ DLA CZĘŚCI TERENU W MIEJSCOWOŚCI CHUDOBCZYCE (tekst i rysunek zmiany studium) Kwilcz,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2012 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum Południe w Katowicach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLV/855/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2000 r.

Uchwała Nr XLV/855/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2000 r. Uchwała Nr XLV/855/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2000 r. zmieniająca miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi w części obejmującej obszar pomiędzy: ul. Hodowlaną,

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa niezabudowana objęta księgą wieczystą nr KR1P/00336053/5 położona w Krakowie przy ul. Grabczaka. W skład

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości: I. CZĘŚĆ OPISOWA

Spis zawartości: I. CZĘŚĆ OPISOWA OBIEKT: DROGA WOJEWÓDZKA NR 973 INWESTOR: ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH UL. JAGIELLOŃSKA 72, 25-602 KIELCE NR UMOWY: 6/9/54/B/2013/2014 z dnia 04.03.2014 r. TYTUŁ PROJEKTU: STADIUM

Bardziej szczegółowo

Szczecin Trzebusz / Trzebusz rejon ulicy Goleniowskiej

Szczecin Trzebusz / Trzebusz rejon ulicy Goleniowskiej Szczecin rzebusz / rzebusz rejon ulicy Goleniowskiej Położenie Skrócona nazwa Szczecin rzebusz Miasto/gmina Szczecin Powiat szczeciński Województwo Z achodniopomorskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna

Bardziej szczegółowo

OSADA GENCZ OFERTA SPRZEDAŻY GRUNTÓW POD ZABUDOWĘ MIEJSCOWOŚĆ KOMOROWICE GMINA ŻÓRAWINA. POLKOWICE 2016 r.

OSADA GENCZ OFERTA SPRZEDAŻY GRUNTÓW POD ZABUDOWĘ MIEJSCOWOŚĆ KOMOROWICE GMINA ŻÓRAWINA. POLKOWICE 2016 r. OSADA GENCZ OFERTA SPRZEDAŻY GRUNTÓW POD ZABUDOWĘ MIEJSCOWOŚĆ KOMOROWICE GMINA ŻÓRAWINA POLKOWICE 2016 r. Zespół gruntów pod zabudowę jest składową projektu Osada Gencz rozpoczętego przez firmę Korporacja

Bardziej szczegółowo

Droga ekspresowa S-8 na odcinku Augustów-Suwałki

Droga ekspresowa S-8 na odcinku Augustów-Suwałki Droga ekspresowa S-8 na odcinku Augustów-Suwałki Trasa Augustów-Suwałki a Via Baltica Trasa Augustów-Suwałki to część planowanej transeuropejskiej trasy tranzytowej Via Baltica. Będzie to najkrótsza droga

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 1533 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU. z dnia 6 maja 2015 r.

Gdańsk, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 1533 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU. z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 1533 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA UCHWAŁA NR... RADY GMINY WISZNIA MAŁA z dnia 27 sierpnia 2003r OPUBLIKOWANA

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM WÓJT GMINY BORZYTUCHOM 251 252 7. SYNTEZA UWARUNKOWAŃ DO ZMIAN W STUDIUM 7.1. ZAWARTOŚĆ I FORMA OPRACOWANIA. Opracowanie planistyczne p.t. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WIĄZOWNA CZĘŚĆ II B KATALOG OBRĘBÓW

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WIĄZOWNA CZĘŚĆ II B KATALOG OBRĘBÓW WÓJT GMINY WIĄZOWNA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WIĄZOWNA CZĘŚĆ II B KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KATALOG OBRĘBÓW WIĄZOWNA 2010 SPIS TREŚCI BOLESŁAWÓW

Bardziej szczegółowo

KSSE - Podstrefa Tyska OFERTA NR 1/2011. teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach

KSSE - Podstrefa Tyska OFERTA NR 1/2011. teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach KSSE - Podstrefa Tyska Szanowni Państwo, Mamy przyjemność przedstawić: OFERTA NR 1/2011 teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach Przedmiotem oferty jest sprzedaż całości lub części niezabudowanej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE. Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka Katowice. Wykonawca dokumentacji:

INFORMACJE OGÓLNE. Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka Katowice. Wykonawca dokumentacji: INFORMACJE OGÓLNE Inwestor: Wykonawca dokumentacji: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 40-609 Katowice MOSTY Katowice sp. z o.o. ul. Rolna 12 40-555 Katowice STUDIUM KORYTARZOWE OBEJŚCIA

Bardziej szczegółowo

ŻUROMINO OFERTA TECHNICZNA

ŻUROMINO OFERTA TECHNICZNA OFERTA TECHNICZNA ATRAKCYJNIE POŁOŻONY TEREN INWESTYCYJNY W SĄSIEDZTWIE KASZUBSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO PRZY SZLAKU WODNYM KÓŁKO RADUŃSKIE NAD JEZIOREM RADUŃSKIM GÓRNYM W MIEJSCOWOŚCI ŻUROMINO PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 marca 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 4/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 4 marca 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 4/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 1105 ROZPORZĄDZENIE NR 4/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do

Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do GŁÓWNE UWARUNKOWANIA OCHRONY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU (1) Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do Zatoki Gdańskiej Wody przybrzeżne, plaże, wydmy i bory nadmorskie, fragment międzywala,

Bardziej szczegółowo

2. Lokalizacja inwestycji Charakterystyka gminy Parametry techniczne drogi Wymagania...3

2. Lokalizacja inwestycji Charakterystyka gminy Parametry techniczne drogi Wymagania...3 SPIS TREŚCI 1. Opis przedsięwzięcia....1 2. Lokalizacja inwestycji....1 2.1. Charakterystyka gminy... 1 3. Parametry techniczne drogi....2 4. Wymagania....3 5. Przebiegi wariantów w podziale na gminy....3

Bardziej szczegółowo

Faza: Temat: Biuro projektowe: Vivalo sp. z o.o. ul. J. P. Woronicza 78/ Warszawa

Faza: Temat: Biuro projektowe: Vivalo sp. z o.o. ul. J. P. Woronicza 78/ Warszawa Nazwa projektu: Koncepcja i projekt stałej organizacji ruchu dla budowy chodnika wzdłuż ul. 3 Maja w Zalesiu Dolnym na odcinku od Placu Wolności do drogi wojewódzkiej DW722 Nr tomu: --- Faza: KONCEPCJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 213 na odcinku od m. Cecenowo do mostu na rz. Łebie dł. ok. 3,0 km PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU INWESTOR: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku ul.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MPZP REZERWAT ŻURAWINIEC W POZNANIU DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot. 1. Lasy komunalne wejście od strony ul. Umultowskiej Fot. 2.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Wykaz współrzędnych punktów głównych. 5. Wykaz lokalizacji zjazdów. 6. Tabela robót ziemnych. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIA INFORMACYJNE

SPOTKANIA INFORMACYJNE Inwestor: Jednostka projektowa: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa Jacobs (Polska) Sp. z o.o. Al. Niepodległośći 58, 02-626 Warszawa Tel.:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I DOKUMENTY - DECYZJA O NADANIU PROJEKTANTOWI UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH W ZAKRESIE ARCHITEKTURY - OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI PROJEKTANTA DO IZBY BUDOWLANEJ ARCHITEKTÓW - DECYZJA O

Bardziej szczegółowo

Gmina: Nowy Tomyśl (Boruja Kościelna, Boruja Nowa) Gmina: Rakoniewice (Kuźnica Zbąska, Błońsko)

Gmina: Nowy Tomyśl (Boruja Kościelna, Boruja Nowa) Gmina: Rakoniewice (Kuźnica Zbąska, Błońsko) I.32. Droga nr 305 odc. Boruja Kościelna Karpicko. 32 Droga nr 305 odc. Boruja Kościelna Karpicko Powiat nowotomyski Gmina: Nowy Tomyśl (Boruja Kościelna, Boruja Nowa) Lokalizacja przedsięwzięcia Powiat

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BUDOWA UL. SKŁADOWEJ OD UL. TOWAROWEJ DO UL. WYŚCIGOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UL. WYŚCIGOWEJ ORAZ ZJAZDEM Z UL. KAMIENNEJ W BYDGOSZCZY

OPIS TECHNICZNY BUDOWA UL. SKŁADOWEJ OD UL. TOWAROWEJ DO UL. WYŚCIGOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UL. WYŚCIGOWEJ ORAZ ZJAZDEM Z UL. KAMIENNEJ W BYDGOSZCZY OPIS TECHNICZNY BUDOWA UL. SKŁADOWEJ OD UL. TOWAROWEJ DO UL. WYŚCIGOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UL. WYŚCIGOWEJ ORAZ ZJAZDEM Z UL. KAMIENNEJ W BYDGOSZCZY STADIUM DOKUMENTACJI: KONCEPCJA SPIS ZAWARTOŚCI KONCEPCJI

Bardziej szczegółowo

KP Audyt rowerowy : Zadanie nr 7 VeloPrądnik (VP) 1. Przedmiot i cel opracowania... 2. 2. Podstawa opracowania... 2

KP Audyt rowerowy : Zadanie nr 7 VeloPrądnik (VP) 1. Przedmiot i cel opracowania... 2. 2. Podstawa opracowania... 2 Spis treści: 1. Przedmiot i cel opracowania... 2 2. Podstawa opracowania... 2 3. Opis zadania inwestycyjnego... 3 3.1.1 Cel zadania inwestycyjnego... 3 3.1.2 Lokalizacja zadania inwestycyjnego... 4 3.1.3

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Udzielenie zamówienia - Procedura ograniczona

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Udzielenie zamówienia - Procedura ograniczona 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:7874-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Roboty w zakresie budowy autostrad 2012/S 6-007874 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

OSTRÓW WIELKOPOLSKI ul. Wiejska www.przedsiebiorczyostrow.eu

OSTRÓW WIELKOPOLSKI ul. Wiejska www.przedsiebiorczyostrow.eu ul. Wiejska TEREN PRZY ULICY WIEJSKIEJ OSTRÓW WIELKOPOLSKI PRZEZNACZENIE: usługi i drobne funkcje przemysłowe OPIS NIERUCHOMOŚCI: ruchomość gruntowa położona w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy ul. Wiejską

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA Obiekt: Miejscowość: Województwo: Zleceniodawca: rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rzewniu Rzewnie mazowieckie ARCHEIKON Studio Projektów 07-410 Ostrołęka, ul. Farna 9a Opracował mgr

Bardziej szczegółowo

ETAP SPOTKANIA INFORMACYJNEGO

ETAP SPOTKANIA INFORMACYJNEGO ETAP SPOTKANIA INFORMACYJNEGO Planowany węzeł z ul. Solidarności/Radzymińską Planowany węzeł z Trasą Świętokrzyską Usytuowanie przedsięwzięcia Inwestycja zlokalizowana jest w Warszawie na terenie dzielnic:

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA Oferta gospodarcza Gminy Jawor NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA - ZAMEK PIASTOWSKI ADRES: 59-400 Jawor, ul. Zamkowa 1 Obręb Nr 7 - Stare Miasto CHARAKTERYSTYKA TERENU (OBIEKTU) Gmina Jawor DZIAŁKA NR: 141 NR KSIĘGI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Stadium: Inwestycja: Branża: Docelowa organizacja ruchu

PROJEKT WYKONAWCZY. Stadium: Inwestycja: Branża: Docelowa organizacja ruchu EURO ALIANS EURO-ALIANS PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.o. 80-288 Gdańsk ul. Marusarzówny 2 pawilon 22 tel: 058-345 87 00 NIP:584-10-24-355 Regon: 008048696 fax: 058-345 87 13 biuro@euroalians.pl Stadium:

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO WYKŁAD 2

WPROWADZENIE DO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO WYKŁAD 2 WPROWADZENIE DO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO WYKŁAD 2 WERSJA 2005 ZAKRES WYKŁADU: 1. GEOMETRIA DROGI 2. ULICE 3. SKRZYŻOWANIA 4. DROGI RUCHU SZYBKIEGO 5. WĘZŁY DROGOWE Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 308/2005345/2004 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 07 lipca 2005 roku19 sierpnia 2004 r.

ZARZĄDZENIE Nr 308/2005345/2004 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 07 lipca 2005 roku19 sierpnia 2004 r. ZARZĄDZENIE Nr 308/2005345/2004 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 07 lipca 2005 roku19 sierpnia 2004 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PROGRAMOWA

KONCEPCJA PROGRAMOWA MP-MOSTY Sp. z o.o. ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków KONCEPCJA PROGRAMOWA DLA INWESTYCJI BUDOWA REGIONALNEJ DROGI RACIBÓRZ RZ - PSZCZYNA NA ODCINKU RYBNIK - ŻORY KONCEPCJA UKŁADU DROGOWEGO REGIONALNEJ DROGI

Bardziej szczegółowo

DZ. U. W. E. Nr 2 poz. 14 z r. UCHWAŁA NR XXII / 405 / 96 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 1996r.

DZ. U. W. E. Nr 2 poz. 14 z r. UCHWAŁA NR XXII / 405 / 96 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 1996r. DZ. U. W. E. Nr 2 poz. 14 z 31. 01. 97r. UCHWAŁA NR XXII / 405 / 96 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 1996r. Druk Nr 7 / XXII w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla

Bardziej szczegółowo

1. Definicje. 2. Procedury WWW.ZJAZDPROJEKT.PL

1. Definicje. 2. Procedury WWW.ZJAZDPROJEKT.PL 2. Zjazd z drogi publicznej INFORMACJE OGÓLE I DEFINICJE Poradnik Inwestora 1. Definicje... 1 2. Procedury... 1 3. Decyzja na lokalizację zjazdu... 2 4. Warunki jakie ma spełniać zjazd... 2 5. Warunki

Bardziej szczegółowo

4. Droga w przekroju poprzecznym

4. Droga w przekroju poprzecznym 4. Droga w przekroju poprzecznym 4.1. Ogólne zasady projektowania drogi w przekroju poprzecznym Rozwiązania projektowe drogi w przekroju poprzecznym wynikają z funkcji i klasy drogi, natężenia i rodzajowej

Bardziej szczegółowo

"Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 766 do skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73.

Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 766 do skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73. 1 SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 2. LOKALIZACJA INWESTYCJI... 2 3. ZAKRES INWESTYCJI... 2 4. CEL INWESTYCJI... 2 5. WARIANTY INWESTYCYJNE... 3 5.1 WARIANT 1 (czerwony)...5 5.2 WARIANT 2 (żółty)...7

Bardziej szczegółowo

1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM. 3. SPRZEDAŻ TERENU.

1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM. 3. SPRZEDAŻ TERENU. ul. Jerzmanowska 18 54-530 Wrocław tel. +48 71 355 77 25 fax. +48 71 359 16 46 e-mail: arkop@arkop.com.pl www.arkop.com.pl OFERTA INWESTYCYJNA HALE MAGAZYNOWE / PRODUKCYJNE: 1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM.

Bardziej szczegółowo

IŃSKO APARTAMENTOWIEC nad Jeziorem Ińsko

IŃSKO APARTAMENTOWIEC nad Jeziorem Ińsko Invest-Euro Sp. z o.o., 70-952 Szczecin, ul. Energetyków 3/4, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-16-57-634, REGON 810980218 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE BEZRZECZE. 14 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE BEZRZECZE. 14 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Osiedle zdominowane przez zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem funkcji uzupełniających w formie usług wolnostojących i wbudowanych, terenów zieleni oraz zabudowy wielorodzinnej niskiej intensywności.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia roku

UCHWAŁA NR. RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia roku UCHWAŁA NR. RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PKM odcinek Matarnia w mieście Gdańsku Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Rozwój metropolitalnego układu transportowego

Rozwój metropolitalnego układu transportowego Rozwój metropolitalnego układu transportowego Wnioski z analiz diagnostycznych do Strategii Transportu i Mobilności Lech Michalski Politechnika Gdańska Horyzont 2020 Plany transportowe (Gdańsk, Gdynia,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 lutego 2010 r.

UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 lutego 2010 r. 801 UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty w obrębie geodezyjnym Dziśnity, działki nr: 154/3, 210/1. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

środowisko oraz ludzi.

środowisko oraz ludzi. Przedmiotem niniejszego Raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia drogowego jest przedsięwzięcie polegające na Budowie drogi ekspresowej nr S7 na odcinku Miłomłyn Olsztynek, od

Bardziej szczegółowo

Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu

Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu PLAN PREZENTACJI WSTĘP CZĘŚĆ I OPRACOWANIE URBANISTYCZNE Wnioski z przeprowadzonych analiz

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa... str. 1 2. Spis zawartości opracowania... str. 2 3. Opis techniczny... str. 3-5 4. Zestawienie projektowanych znaków... str. 6 5. Plan orientacyjny skala

Bardziej szczegółowo

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Piotrków Trybunalski jest drugim w województwie łódzkim centrum przemysłowym, usługowym, edukacyjnym i kulturalnym. Miasto liczy 76 tysięcy mieszkańców. Największym atutem Piotrkowa

Bardziej szczegółowo

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku oraz firma projektowa EKKOM Sp. z o.o.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku oraz firma projektowa EKKOM Sp. z o.o. W CELU WYŁONIENIA OPTYMALNEGO POD WZGLĘDEM TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM, SPOŁECZNYM ORAZ ŚRODOWISKOWYM WARIANTU PRZEBIEGU TRASY DROGI KRAJOWEJ NR 8 NA ODCINKU KORYCIN POCZĄTEK OBWODNICY AUGUSTOWA WRAZ Z BUDOWĄ

Bardziej szczegółowo

powierzchnia obszaru miasta 7 952 ha

powierzchnia obszaru miasta 7 952 ha 1 Elbląg - miasto na prawach powiatu, położone w Województwie Warmiosko Mazurskim w jego zachodniej części, prawie na styku z Województwem Pomorskim. powierzchnia obszaru miasta 7 952 ha liczba mieszkaoców

Bardziej szczegółowo

Autostrada A4 Krzywa-Wrocław

Autostrada A4 Krzywa-Wrocław u Autostrada A4 Krzywa-Wrocław Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszania różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii. Informacje podstawowe Całkowity

Bardziej szczegółowo

ZAINWESTUJ w SIEDLCACH! Atrakcyjne nieruchomości czekają na Ciebie!

ZAINWESTUJ w SIEDLCACH! Atrakcyjne nieruchomości czekają na Ciebie! ZAINWESTUJ w SIEDLCACH! Atrakcyjne nieruchomości czekają na Ciebie! Zaledwie 90 km od Warszawy i 100 km od wschodniej granicy Unii Europejskiej leżą 80 tysięczne Siedlce. Miasto o wielowiekowej, bogatej

Bardziej szczegółowo

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. OFERTA INWESTYCYJNA Częściowo zabudowana nieruchomość o łącznej pow. 56.843 m 2 (tereny obiektów produkcyjnych) położona w Jaworznie w rejonie ul. Grunwaldzkiej - województwo

Bardziej szczegółowo

GMINA BRZESKO TERENY INWESTYCYJNE

GMINA BRZESKO TERENY INWESTYCYJNE GMINA BRZESKO TERENY INWESTYCYJNE BRZESKO PODSTAWOWE DANE POWIERZCHNIA: 102 km2 gmina, 10 km2 miasto Brzesko LUDNOŚD: 36 tys. gmina, 18 tys. miasto Brzesko LICZBA PODMIOTÓW GOSP.: 2169 ODLEGŁOŚCI z BRZESKA:

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE Warsztaty dot. Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE Warsztaty dot. Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE Warsztaty dot. Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta Gdynia, 25 września 2015 r. Główne wnioski z uwarunkowań oraz proponowane rozwiązania projektowe

Bardziej szczegółowo

ZIELONA GÓRA, ul. Działkowa / Zacisze

ZIELONA GÓRA, ul. Działkowa / Zacisze ZIELONA GÓRA, ul. Działkowa / Zacisze PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ MIASTO ZIELONA GÓRA Zielona Góra miasto na prawach powiatu w zachodniej Polsce, siedziba organów samorządu

Bardziej szczegółowo