UMOWA NR /10. o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2009 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA NR /10. o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2009 rok"

Transkrypt

1 UMOWA NR /10 o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2009 rok zawarta w dniu w Zduńskiej Woli pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli, ul. Królewska 29, Zduńska Wola, reprezentowanym przez: Dariusza Kapciaka - Dyrektora Zespołu, zwanym dalej Zleceniodawcą, a, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem oraz do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem, NIP:, Regon: reprezentowaną przez: zwaną dalej Zleceniobiorcą 1. Przedmiot umowy. 1. Zleceniodawca zleca, mając na względzie przepisy art. 66 ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 roku Nr 152, poz z późn. zm.), zwaną dalej Ustawą o rachunkowości, a Zleceniobiorca przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego Zleceniodawcy. Badanie to dotyczyć będzie okresu od 01 stycznia 2009 roku do dnia roku i przeprowadzone zostanie stosownie do Ustawy o rachunkowości oraz norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta ustalonych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. 2. Przedmiotem niniejszej umowy jest wyrażenie pisemnej opinii wraz z raportem biegłego rewidenta o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, wynik finansowy oraz rentowność Zleceniodawcy. Dla celów wyrażenia opinii biegłego rewidenta Zleceniobiorca może sprawdzić prawidłowość rozliczeń z Urzędem Skarbowym, lecz tylko w zakresie niezbędnym do wyrażenia takiej opinii. 3. Opis Warunków Zamówienia i kserokopia oferta Zleceniobiorcy stanowią załączniki odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszej umowy. 2. Zobowiązania ogólne. Obie strony dołożą wszelkich starań w celu wypełnienia swoich zobowiązań, tak aby badanie zakończyło się w terminie umożliwiającym Zleceniobiorcy sporządzenie i podpisanie ostatecznej wersji opinii i raportu do dnia podanego w załączniku 3 do umowy. 3. Zobowiązania Zleceniodawcy. 1. Zleceniodawca oświadcza, że: 1) sporządzenie oraz zapewnienie rzetelności i kompletności sprawozdania finansowego włącznie z informacją dodatkową jest jego obowiązkiem; 2) jego obowiązkiem jest dobór właściwych zasad rachunkowości oraz utrzymywanie odpowiednich mechanizmów wewnętrznej kontroli księgowej;

2 3) zgodnie z jego najlepszą wiedzą, stosowane mechanizmy wewnętrznej kontroli księgowej i system księgowy zapewniają rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej, wyniku finansowego oraz rentowności Zleceniodawcy; 4) przedstawi do badania księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe, które, według jego najlepszej wiedzy, zawierają, zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w Ustawie o rachunkowości i innych przepisach prawa, wszystkie zdarzenia mające wpływ na prawidłowość i rzetelność sprawozdania finansowego; 5) zawierając niniejszą umowę posiada odpowiednie umocowanie organu uprawnionego do wyboru biegłego rewidenta mającego przeprowadzić badanie sprawozdania finansowego na mocy art. 66 Ustawy o rachunkowości. 2. Zleceniodawca zobowiązuje się: 1) dostarczyć Zleceniobiorcy harmonogram zamknięcia ksiąg i sporządzenia sprawozdania finansowego; 2) upoważnić Zleceniobiorcę do uzyskiwania od banków, kontrahentów i doradców prawnych Zleceniodawcy wszelkich informacji, które Zleceniobiorca uzna za niezbędne do przeprowadzenia badania; 3) umożliwić Zleceniobiorcy korzystanie z pomocy pracowników Zleceniodawcy przy wykonywanym przez niego zleceniu i zapewnić Zleceniobiorcy podczas badania możliwość kontaktowania się z organami naczelnymi Zleceniodawcy, jak dyrektor i główny księgowy; 4) udostępnić Zleceniobiorcy na czas badania miejsce pozwalające na swobodny dostęp do dokumentacji księgowej i pracowników prowadzących tę dokumentację; 5) udostępnić Zleceniobiorcy sprawozdanie finansowe do zbadania, księgi rachunkowe, zestawienia, a także wszelkie inne dokumenty wymagane przez Zleceniobiorcę oraz udzielić wszelkich dodatkowych informacji i wyjaśnień w takim terminie, aby umożliwić mu przeprowadzenie badania oraz sporządzenie opinii biegłego rewidenta i raportu z badania zgodnie z harmonogramem określonym w załączniku nr 3 do umowy; 6) do złożenia przez Dyrekcję Zleceniodawcy, przed podpisaniem opinii i raportu przez Zleceniobiorcę, oświadczeń na temat kompletności ujęcia danych w księgach rachunkowych, ujawnienia wszelkich zdarzeń, które nastąpiły po dniu bilansowym, a także innych ważnych zdarzeń, które mogłyby mieć wpływ na rzetelność i kompletność sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych. 4. Zobowiązania Zleceniobiorcy. 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się przeprowadzić badanie sprawozdania finansowego w taki sposób, aby: 1) warunki niniejszej umowy wypełnione zostały z należytą starannością i etyką zawodową, zgodnie z harmonogramem przedstawionym w Załączniku nr 3 do umowy; 2) wszystkie informacje finansowe i inne, uzyskane przez Zleceniobiorcę w trakcie badania, traktowane były poufnie i nie były udostępniane osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Zleceniodawcy. Zastrzeżenie to obowiązywać będzie przez 5 lat i nie będzie się odnosić do informacji, które: a) są lub staną się ogólnie dostępne bez naruszenia przez Zleceniobiorcę zobowiązania określonego w tym paragrafie,

3 b) uzyskane zostaną od osoby trzeciej, która nie ma żadnych zobowiązań względem Zleceniodawcy odnośnie zachowania tych informacji w tajemnicy; c) muszą zostać ujawnione przez Zleceniobiorcę na mocy obowiązujących przepisów prawnych; 3) dokumentacja badania przechowywana była przez niego przez 5 lat od daty podpisania opinii i raportu. 2. Zleceniobiorca zaplanuje i przeprowadzi badanie z należytą starannością, aby uzyskać zadowalającą pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych błędów. Badanie obejmuje sprawdzenie metodą losową materiału stanowiącego podstawę kwot i objaśnień zawartych w sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmuje również ocenę stosowanych zasad rachunkowości, znaczących oszacowań przychodów i kosztów dokonanych przez Dyrekcję Zleceniodawcy oraz ocenę sposobu ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego. Zleceniobiorca potwierdza, że badanie przeprowadzone przez niego zgodnie z normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta dostarczy niezbędnych przesłanek dla wyrażenia opinii. 5. Pozostałe uzgodnienia stron. 1. Strony ustalają, że zatwierdzają kopię ostatecznej wersji opinii do celów jej rozpowszechniania. 2. Jeżeli z powodu nieprzestrzegania przez Zleceniodawcę obowiązków wynikających z przepisów Ustawy o rachunkowości lub z niniejszej umowy wykonanie tej umowy w terminie określonym w Załączniku nr 3 do umowy nie będzie możliwe, Zleceniobiorca może wezwać Zleceniodawcę do zaprzestania lub zaniechania działania sprzecznego z umową. Strony niezwłocznie podejmą wszelkie działania w celu zapewnienia wykonania umowy, w szczególności ustalą nowy termin zakończenia badania. 3. Strony ustalają co następuje: 1) Zleceniodawca poinformuje Zleceniobiorcę o zamiarze przeprowadzenia pełnej lub częściowej inwentaryzacji w okresie obowiązywania niniejszej umowy z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby umożliwić Zleceniobiorcy udział w inwentaryzacji w charakterze obserwatora. Zleceniobiorca może zażądać przeprowadzenia inwentaryzacji w koniecznych przypadkach. 2) Zleceniobiorca może zatrudnić do przeprowadzenia całości lub części badania sprawozdania finansowego podwykonawców będących polskimi biegłymi rewidentami. Zleceniobiorca za każdym razem uzgodni ze Zleceniodawcą zatrudnienie tego rodzaju podwykonawców i Zleceniodawca wyrazi zgodę na ich zatrudnienie. W przypadkach zatrudnienia podwykonawców Zleceniobiorca za ich działania odpowiada jak za swoje i pokrywa koszty ich zatrudnienia. 3) Przedmiotem niniejszej umowy jest badanie sprawozdania finansowego na dzień określony w 1. Nie obejmuje ona zbadania ani rozwiązania jakichkolwiek problemów powstałych w latach obrotowych, w których Zleceniobiorca nie był biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie sprawozdania finansowego, i które nie znalazły pełnego i rzetelnego odzwierciedlenia w bilansie otwarcia. Odnosi się to w szczególności do spraw nie wykazanych lub zaniżonych zobowiązań podatkowych. 4) Przedmiotem niniejszej umowy nie jest rozwiązywanie przez Zleceniobiorcę problemów natury księgowej lub wynikłych z innych przyczyn. Problemy księgowe rozpatrywane będą jedynie w zakresie niezbędnym do zapoznania się z systemem wewnętrznej kontroli księgowej dla potrzeb badania.

4 4. Zleceniodawca zobowiązuje się: 1) że w okresie jednego roku nie zatrudni i w żaden inny sposób nie zaangażuje obecnych lub byłych pracowników Zleceniobiorcy, którzy badali sprawozdanie finansowe Zleceniodawcy na podstawie niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zleceniobiorcy; 2) że w okresie obowiązywania niniejszej umowy nie zawrze umowy o podobnym charakterze z innymi jednostkami uprawnionymi do badania sprawozdań finansowych; 3) złożyć sporządzone sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta zgodnie z wymogami prawa; 4) ogłosić sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta zgodnie z wymogami prawa. 6. Opłata za badanie i zasady jej uiszczania. Opłata za usługi określone w 1 i Załączniku nr 3 do umowy uiszczona zostanie zgodnie z postanowieniami Załącznika nr 4 do umowy. 7. Rozwiązanie umowy. 1. Niniejsza umowa może zostać wypowiedziana w formie pisemnej przez Zleceniodawcę w dowolnym czasie z zachowaniem przynajmniej trzydziestodniowego okresu wypowiedzenia. W takim przypadku Zleceniodawca zapłaci uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy do dnia rozwiązania umowy. 2. Zleceniobiorca ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, w razie gdy: 1) Zleceniodawca kilkakrotnie dostarczył Zleceniobiorcy nierzetelnych informacji dla celów badania, 2) Zleceniodawca uchyla się od udzielenia Zleceniobiorcy informacji potrzebnych do wykonania badania, 3) Zleceniodawca nie pozwala Zleceniobiorcy na przeprowadzenie niezbędnych czynności rewizyjnych. O wypowiedzeniu umowy i przyczynach podjęcia takiej decyzji Zleceniobiorca powinien zawiadomić Zleceniodawcę na piśmie. 8. Odpowiedzialność. 1. Sporządzenie sprawozdania finansowego jest obowiązkiem Zleceniodawcy. Obowiązkiem Zleceniobiorcy jest wyrażenie opinii o tym sprawozdaniu na podstawie przeprowadzonego badania. Zgodnie z przyjętymi w Polsce normami badania sprawozdań finansowych, Zleceniobiorca dołoży wszelkich starań, aby zaplanować swoje badanie w sposób umożliwiający wykrycie tych błędów i nieprawidłowości, które mogłyby mieć istotny wpływ na sprawozdanie finansowe. Z uwagi jednak na to, że Zleceniobiorca nie jest w stanie zbadać wszystkich operacji gospodarczych, które nastąpiły w danym roku obrotowym, jego badanie nie może dostarczyć absolutnej pewności, że takie błędy i nieprawidłowości, włączając w to działania sprzeczne z prawem, zostaną wykryte. Zleceniobiorca poinformuje Zleceniodawcę o zauważonych w trakcie badania istotnych nieprawidłowościach. Zleceniobiorca nie będzie odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek niewykrycia wszystkich błędów i nieprawidłowości, o których mowa powyżej.

5 2. Przeprowadzając badania Zleceniobiorca weźmie pod uwagę to, że mogły wystąpić czyny sprzeczne z prawem. Zleceniobiorca dołoży wszelkich starań, aby zaplanować swoje badanie w sposób umożliwiający wykrycie czynów sprzecznych z prawem, które mają bezpośredni wpływ na sprawozdanie finansowe. Zleceniobiorca poinformuje Zleceniodawcę o zauważonych w trakcie badania istotnych naruszeniach prawa i przepisów. Zleceniobiorca nie będzie odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek niewykrycia wszystkich czynów sprzecznych z prawem, o których mowa powyżej. 3. Opinia i raport sporządzone przez Zleceniobiorcę przeznaczone są do wyłącznego użytku statutowego organu Zleceniodawcy uprawnionego do wyboru biegłego rewidenta mającego przeprowadzić badanie sprawozdania finansowego Zleceniodawcy i nie powinny być ujawnione osobom trzecim, chyba że wymagają tego przepisy obowiązujące Zleceniodawcę lub Zleceniobiorcę. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnej osoby trzeciej, której raport ten zostanie przedstawiony lub w której posiadaniu się znajdzie. Opinie i, o ile Załącznik nr 3 do umowy nie stanowi inaczej, także raport biegłego rewidenta powinno się przedstawić jedynie wraz z pełnym, oryginalnym i podpisanym przez odpowiednie osoby sprawozdaniem finansowym zbadanym przez Zleceniobiorcę. 4. Zleceniobiorca nie będzie w żadnym wypadku odpowiedzialny za jakiekolwiek straty, szkody lub koszty wynikające z czynów niedozwolonych albo świadomych uchybień ze strony Zleceniodawcy, członków jego organów, pracowników lub przedstawicieli. Zleceniobiorca nie odpowiada za rzetelność opinii biegłego rewidenta, jeżeli wyjdzie na jaw niezgodność ze stanem faktycznym treści oświadczeń, o których mowa w 3 ust 2 pkt 6, zaś Zleceniodawca o tej niezgodności wiedział lub z łatwością mógł się o niej dowiedzieć przed dostarczeniem opinii i raportu. W takim wypadku ewentualna nieścisłość w opinii biegłego rewidenta nie będzie stanowić przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy przez Zleceniobiorcę. 5. Żadne ustne stwierdzenia ani wstępne korespondencje, opinie i raporty, które dostarczy Zleceniobiorca, nie będą stanowić ostatecznych opinii ani wniosków. 6. Zleceniobiorca zobowiązuje się wypłacić odszkodowanie z tytułu strat wynikających z naruszenia postanowień niniejszej umowy lub zaniedbania ze swojej strony w odniesieniu do usług świadczonych na podstawie niniejszej umowy lub z niej wynikających. 7. Ewentualne roszczenia wynikające z niniejszej umowy wygasają z upływem 2 lat licząc od dnia, w którym strona umowy dowiedziała się, lub wedle wszelkiego prawdopodobieństwa winna się dowiedzieć, o faktach mogących rodzić jej ewentualne roszczenia. Roszczeń związanych z wykonaniem niniejszej umowy nie można jednak dochodzić, jeżeli od daty zdarzenia mogącego rodzić ewentualne roszczenia upłynęły co najmniej 4 lata. 8. Zleceniobiorca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej i aktualną polisę ubezpieczeniową dostarczy Zleceniodawcy w dniu podpisania niniejszej umowy, pod rygorem zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 9. W przypadku wygaśnięcia polisy ubezpieczeniowej Zleceniobiorca jest zobowiązany przedstawić Zleceniodawcy nową polisę ubezpieczeniową w terminie 7 dni od daty wygaśnięcia dotychczasowej polisy, pod rygorem zapłaty kary umownej określonej w ust W razie zwłoki w wykonaniu umowy z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy, Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 0,1 % wartości umowy za każdy dzień zwłoki. Nie tracąc prawa do kary umownej, Zleceniodawca w razie zwłoki Zleceniobiorcy w wykonaniu umowy, może wyznaczyć Zleceniobiorcy dodatkowy termin do jej wykonania, a gdyby zwłoka przekroczyła 20 dni, od umowy

6 odstąpić. Roszczenie i zapłata kar umownych nie powoduje utraty przez Zleceniodawcę prawa do dochodzenia swoich roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych. 9. Arbitraż. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów mogących powstać w wyniku realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy. 10. Postanowienia końcowe. 1. Do spraw nie uregulowanych odrębnie niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności art w związku z art Załączniki nr 1,2,3,4 stanowią integralne części niniejszej umowy. 3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna wobec drugiej za jakiekolwiek niedopełnienie warunków umowy spowodowane siłą wyższą. 5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. Zleceniodawca Zleceniobiorca

7 Załącznik nr 3 Z dnia do Umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego zawartej dnia w Zduńskiej Woli pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli a. 1. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzone zostanie zgodnie z następującym harmonogramem: 1) badanie wstępne rozpocznie się dnia 2) badanie końcowe rozpocznie się dnia 3) projekt sprawozdań finansowych opatrzony na każdej stronie parafą Głównego Księgowego zostanie przekazany biegłym dnia 4) badanie końcowe zakończy się dnia 5) udokumentowane noty księgowe wykazujące zmiany w przedstawionym sprawozdaniu finansowym w stosunku do jego projektu zostaną przekazane biegłym do dnia 6) sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności zostanie podpisane przez Dyrekcję Zleceniodawcy do dnia 2. Zleceniodawca otrzyma ponadto 2 egzemplarze opinii i raportu biegłego rewidenta w ciągu 10 dni od dostarczenia Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę 3 egz. podpisanych sprawozdań finansowych i 1 egz. sprawozdania z działalności. Zleceniobiorca przygotuje dla Zleceniodawcy odpowiednią liczbę dokumentów w zestawach. 3. Niniejsza umowa dotyczy wyłącznie badania sprawozdania finansowego Zleceniodawcy i konsultacji w trakcie współpracy a nie uwzględnia żadnych dodatkowych prac.

8 Załącznik 4 Z dnia do Umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego zawartej dnia w Zduńskiej Woli pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli a 1. opłata za usługi określone w 1 Umowy uiszczona zostanie w złotych polskich w kwocie zł + 22% podatku VAT (słownie złotych: plus 22% VAT) w sposób przedstawiony poniżej: 1) Z chwilą dostarczenia opinii i raportu zostanie zapłacona kwota w wysokości (słownie) dziesięć tysięcy złotych polskich + 22% podatku VAT + 22% VAT Razem: + 22% podatku VAT + 22% VAT 2. Powyższa opłata dotyczy włącznie badania sprawozdania finansowego i konsultacji w trakcie współpracy i obejmuje wszelkie koszty związane z dojazdami, dietami, noclegami itp. 3. Zleceniobiorca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada nr identyfikacyjny NIP:. Zleceniodawca jest upoważniony do otrzymywania faktur VAT i posiada nr identyfikacyjny NIP:. Nadto upoważnia Zleceniobiorcę, do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zleceniodawcy. 4. Płatności dokonane zostaną w następujący sposób: Jeżeli wystawiona przez Zleceniodawcę faktura nie zostanie zapłacona w ciągu dni, Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do wszelkich roszczeń z tytułu odsetek za zwłokę zgodnie z Kodeksem Cywilnym.

Załącznik do. Opisu Warunków Zamówienia

Załącznik do. Opisu Warunków Zamówienia Załącznik do Opisu Warunków Zamówienia Umowa na opracowanie raportu na temat obecnej sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli wraz ze wskazaniem

Bardziej szczegółowo

U M O WA zawarta w dniu r. pomiędzy:

U M O WA zawarta w dniu r. pomiędzy: U M O WA zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: 1. POLSKIE RADIO - REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W BIAŁYMSTOKU RADIO BIAŁYSTOK" Spółką Akcyjną z siedzibą: 15-328 Białystok, ul. Świerkowa 1, reprezentowaną przez: -

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. o badanie i ocenę sprawozdania finansowego zawarta w dniu w Nowym Targu pomiędzy:

UMOWA NR.. o badanie i ocenę sprawozdania finansowego zawarta w dniu w Nowym Targu pomiędzy: UMOWA NR.. o badanie i ocenę sprawozdania finansowego zawarta w dniu w Nowym Targu pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu, ul. Powstańców Śląskich

Bardziej szczegółowo

(Projekt) UMOWA NR. O BADANIE I OCENĘ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO zawarta dnia. roku pomiędzy:

(Projekt) UMOWA NR. O BADANIE I OCENĘ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO zawarta dnia. roku pomiędzy: (Projekt) UMOWA NR. O BADANIE I OCENĘ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO zawarta dnia. roku pomiędzy: Komunalną Energetyką Cieplną KOMEC Sp. z o. o. z siedzibą: 11-400 Kętrzyn, ul. Górna 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr DG/240-NS/266-2014 zawarta w dniu

WZÓR UMOWY nr DG/240-NS/266-2014 zawarta w dniu WZÓR UMOWY nr DG/240-NS/266-2014 zawarta w dniu Załącznik nr 2 Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku z siedzibą: 44-200 Rybnik, ul. Energetyków

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego zawarta w Poddębicach w dniu pomiędzy:

PROJEKT UMOWY o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego zawarta w Poddębicach w dniu pomiędzy: Załącznik Nr 3 PROJEKT UMOWY o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego zawarta w Poddębicach w dniu pomiędzy: 1. Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o., ul.

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWY nr WF/AO/ /2014

Wzór UMOWY nr WF/AO/ /2014 Wzór UMOWY nr WF/AO/ /2014 zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Katowicach 40-035, ul. Plebiscytowa 19, Regon 271806983, NIP 954-22-39-831,

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT. z siedzibą:, zarejestrowanym w... pod numerem.., Regon:., NIP:.. reprezentowaną przez: 1).. 2).. zwanym dalej Wykonawcą

UMOWA PROJEKT. z siedzibą:, zarejestrowanym w... pod numerem.., Regon:., NIP:.. reprezentowaną przez: 1).. 2).. zwanym dalej Wykonawcą Załącznik nr 2 do zaproszenia UMOWA PROJEKT zawarta w dniu.. we Wrocławiu pomiędzy: NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWY nr WF/./ 2017

Wzór UMOWY nr WF/./ 2017 Załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu Wzór UMOWY nr WF/./ 2017 zawarta w dniu 2017 r. pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Katowicach 40-035, ul. Plebiscytowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. o badanie sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku zawarta w dniu... pomiędzy:...

UMOWA Nr.. o badanie sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku zawarta w dniu... pomiędzy:... załącznik nr 3 UMOWA Nr.. o badanie sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku zawarta w dniu.... pomiędzy:........ zwanym dalej ZLECENIODAWCĄ, reprezentowaną/-nym przez: 1)....

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWY nr. NIP.. reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą, wspólnie zwanymi dalej Stronami.

Wzór UMOWY nr. NIP.. reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą, wspólnie zwanymi dalej Stronami. Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o wszczęciu postępowania Wzór UMOWY nr. zawarta w dniu 2017 r. pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą we Wrocławiu, 53-148 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta. zwaną w dalszej części umowy Zamawiającą a Biurem Rachunkowym

UMOWA zawarta. zwaną w dalszej części umowy Zamawiającą a Biurem Rachunkowym WZÓR UMOWA zawarta pomiędzy: Zarządem Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Szyprów 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego zawarta w Kudowie-Zdrój w dniu r. pomiędzy:

UMOWA o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego zawarta w Kudowie-Zdrój w dniu r. pomiędzy: WZÓR UMOWY UMOWA o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego zawarta w Kudowie-Zdrój w dniu...2017r. pomiędzy: 1. Kudowskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR../2017. Zawarta w dniu.. r. w.. pomiędzy:

U M O W A NR../2017. Zawarta w dniu.. r. w.. pomiędzy: U M O W A NR../2017 Zawarta w dniu.. r. w.. pomiędzy: 1. Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: 37-700 Przemyśl, ul. Kopernika 58, NIP 795-000-82-44,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. o badanie i ocenę sprawozdania finansowego za rok 2012

UMOWA. o badanie i ocenę sprawozdania finansowego za rok 2012 UMOWA o badanie i ocenę sprawozdania finansowego za rok 2012 Dnia...2012 r. w Słotwinie, pomiędzy: Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o. o. Słotwina 36, 58-100 Świdnica, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA. reprezentowanym(ą) przez: zwanym(ą) w dalszej części Zleceniobiorcą

UMOWA. reprezentowanym(ą) przez: zwanym(ą) w dalszej części Zleceniobiorcą UMOWA zawarta dnia... w Przysusze pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Targowa 52 26-400 Przysucha zarejestrowanym w Rejestrze Sądowym za nr KRS 0000044746 NIP:

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 2013 o badanie i ocenę łącznego sprawozdania finansowego oraz o przeprowadzenie oceny rozliczenia dotacji

Umowa nr 2013 o badanie i ocenę łącznego sprawozdania finansowego oraz o przeprowadzenie oceny rozliczenia dotacji Umowa nr 2013 o badanie i ocenę łącznego sprawozdania finansowego oraz o przeprowadzenie oceny rozliczenia dotacji Zawarta w dniu 2013 roku w.., pomiędzy: Wojskowymi Zakładami Lotniczymi nr 1 Spółką Akcyjną

Bardziej szczegółowo

UMOWA o badanie sprawozdań finansowych za rok 2014, 2015, 2016

UMOWA o badanie sprawozdań finansowych za rok 2014, 2015, 2016 UMOWA o badanie sprawozdań finansowych za rok 2014, 2015, 2016 Dnia. w Białogardzie pomiędzy Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Białogardzie, ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. prosi o podanie oferty cenowej na wykonanie :

ZAPYTANIE OFERTOWE. prosi o podanie oferty cenowej na wykonanie : Nr sprawy: ZO/11/BILANS/GK /2014 Wałbrzych, dnia 25.09.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY im. E. Biernackiego w Wałbrzychu 58-301 Wałbrzych, ul. Paderewskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. reprezentowanym(ą) przez: zwanym(ą) w dalszej części Zleceniobiorcą

UMOWA. reprezentowanym(ą) przez: zwanym(ą) w dalszej części Zleceniobiorcą UMOWA zawarta dnia... w Przysusze pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Przysusze ul. Targowa 52; 26-400 Przysucha zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. o badanie i ocenę sprawozdania finansowego przez podmiot audytorski

Umowa nr.. o badanie i ocenę sprawozdania finansowego przez podmiot audytorski Umowa nr.. o badanie i ocenę sprawozdania finansowego przez podmiot audytorski Projekt Dnia. w. pomiędzy: Komunalną Energetyką Cieplną KOMEC Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kętrzynie

Bardziej szczegółowo

1) Cena - 50% (50 pkt.) 2) Doświadczenie Wykonawcy w zakresie badania sprawozdań finansowych - 20% (20 pkt.).

1) Cena - 50% (50 pkt.) 2) Doświadczenie Wykonawcy w zakresie badania sprawozdań finansowych - 20% (20 pkt.). ZAPYTANIE OFERTOWE DP.2302.148.2017 Kielce, 21.11.2017r. W związku z zamiarem udzielenia zamówienia w oparciu o art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zapraszamy do złożenia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR UMOWY ZA.2717.5.2013 ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2013 r. w Gliwicach, pomiędzy: Miastem Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Biegły Rewident Biuro Rachunkowo-Podatkowe. Umowa. o prowadzenie ksiąg rachunkowych

Biegły Rewident Biuro Rachunkowo-Podatkowe. Umowa. o prowadzenie ksiąg rachunkowych Umowa o prowadzenie ksiąg rachunkowych zawarta pomiędzy: spółką reprezentowaną przez zwaną w dalszej części umowy Zleceniodawcą, a Panią Wandą Kamińską, biegłym rewidentem, prowadzącą działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

UMOWA O BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NR /2017

UMOWA O BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NR /2017 Załącznik Nr 7do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA O BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NR /2017 dniu 2017 roku w miejscowości pomiędzy: 1. Badany podmiot z siedzibą w, ul., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod

Bardziej szczegółowo

UMOWA o badanie i ocenę sprawozdania finansowego Zawarta w dniu. roku w.. pomiędzy

UMOWA o badanie i ocenę sprawozdania finansowego Zawarta w dniu. roku w.. pomiędzy UMOWA o badanie i ocenę sprawozdania finansowego Zawarta w dniu. roku w.. pomiędzy wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem w Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ( projekt) W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została zawarta umowa o następującej treści:

UMOWA nr ( projekt) W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została zawarta umowa o następującej treści: Załącznik nr 3 UMOWA nr ( projekt) Zawarta w dniu..2015 roku w Zagórzu pomiędzy: Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. z siedzibą w Zagórzu 05-462 Wiązowna, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym(ą) przez: zwanym(ą) w dalszej części Zleceniobiorcą

reprezentowanym(ą) przez: zwanym(ą) w dalszej części Zleceniobiorcą UMOWA projekt zawarta dnia..r. w Przysusze pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Targowa 52 26-400 Przysucha zarejestrowanym w Rejestrze Sądowym za nr KRS 0000044746

Bardziej szczegółowo

UMOWA O BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NR /2016

UMOWA O BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NR /2016 Załącznik Nr 7do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA O BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NR /2016 dniu 2016 roku w miejscowości pomiędzy: 1. Badany podmiot z siedzibą w, ul., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod

Bardziej szczegółowo

podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych nr reprezentowaną przez :

podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych nr reprezentowaną przez : Wzór umowy U M O W A N r / 2011 zawarta w dniu.. w Szczecinie pomiędzy : Zachodniopomorskim Regionalnym Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. ul. Świętego Ducha 5a, 70-205 Szczecin tel. 8130110, fax

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. zawarta w dniu roku pomiędzy:

UMOWA O PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. zawarta w dniu roku pomiędzy: UMOWA O PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO zawarta w dniu roku pomiędzy: Agencją Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach, z siedzibą w Suwałkach (16-400) przy ulicy Noniewicza 42A, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... /2017 (Projekt umowy)

Umowa Nr... /2017 (Projekt umowy) Załącznik nr 2 do SWKO Umowa Nr... /2017 (Projekt umowy) zawarta w dniu. roku, w Warszawie pomiędzy: Szpitalem Czerniakowskim Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, wpisaną

Bardziej szczegółowo

MZO.271.7.2013 WZÓR UMOWY. Umowa zlecenie nr.

MZO.271.7.2013 WZÓR UMOWY. Umowa zlecenie nr. WZÓR UMOWY Załącznik nr 6 Umowa zlecenie nr. W dniu... 2013 r. w Tychach, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

UMOWA o badanie ustawowe sprawozdania finansowego

UMOWA o badanie ustawowe sprawozdania finansowego numer sprawy: NW-W-I.ZP.U.272.58.2017.AS załącznik nr 3A do specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt UMOWA o badanie ustawowe sprawozdania finansowego zawarta w dniu... r. w..., pomiędzy z siedzibą

Bardziej szczegółowo

2 ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

2 ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY Wzór umowy Załącznik nr 2 zawarta w dniu w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP: 6311006640 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./ Przedmiot umowy

UMOWA NR./ Przedmiot umowy Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego z dnia..2017 r. WZÓR UMOWA NR./2017 zawarta dnia 2017 roku w Kielcach pomiędzy: Powiatem Kieleckim - Starostwo Powiatowe w Kielcach ul. Wrzosowa 44 25-211 Kielce

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego zawarta w Kudowie-Zdroju w dniu r. pomiędzy:

WZÓR UMOWY. UMOWA o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego zawarta w Kudowie-Zdroju w dniu r. pomiędzy: WZÓR UMOWY UMOWA o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego zawarta w Kudowie-Zdroju w dniu...2017r. pomiędzy: 1. Kudowskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

SIWZ w postępowaniu na wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego w Muzeum Pomorza ( WZÓR ) UMOWA Nr

SIWZ w postępowaniu na wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego w Muzeum Pomorza ( WZÓR ) UMOWA Nr ( WZÓR ) Załącznik nr 9 do oferty UMOWA Nr o badanie sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku zawarta w dniu pomiędzy: Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, ul. Dominikańska

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr AFK-PU / / o badanie sprawozdania finansowego za lata obrotowe od do i od do

UMOWA nr AFK-PU / / o badanie sprawozdania finansowego za lata obrotowe od do i od do Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA nr AFK-PU / / o badanie sprawozdania finansowego za lata obrotowe od 01.01.2017 do 31.12.2017 i od 01.01.2018 do 31.12.2018 Zawarta w dniu.. 2017 r. pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Umowa o badanie i ocenę sprawozdania finansowego

Umowa o badanie i ocenę sprawozdania finansowego Umowa o badanie i ocenę sprawozdania finansowego zawarta w dniu..r. w Szczecinku pomiędzy : Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Cieślaka 6B, 78-400 Szczecinek

Bardziej szczegółowo

Umowa. o badanie i ocenę sprawozdania finansowego

Umowa. o badanie i ocenę sprawozdania finansowego (PROJEKT) Umowa o badanie i ocenę sprawozdania finansowego zawarta dnia 2015 r. w Bolesławcu pomiędzy: Towarzystwem Budownictwa Społecznego w Bolesławcu Sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławcu przy ul. Bankowej

Bardziej szczegółowo

Umowa (WZÓR) na badanie rocznego sprawozdania finansowego

Umowa (WZÓR) na badanie rocznego sprawozdania finansowego Umowa (WZÓR) na badanie rocznego sprawozdania finansowego zawarta w dniu pomiędzy: Centrum Medycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 02-097, ul. Banacha 1a, wpisaną

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o., za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 01.01.2015 r. do

Bardziej szczegółowo

Umowa nr I-I

Umowa nr I-I Zawarta w dniu 18.05.2016 r. w Gorzycach Umowa nr I-I.2151.22.2016 pomiędzy: Gminą Gorzyce, reprezentowaną przez Wójta Gminy Gorzyce Leszek Surdy, zwaną dalej Zleceniodawcą a., zwaną dalej Zleceniobiorcą.,

Bardziej szczegółowo

Nazwa podmiotu:... Siedziba:

Nazwa podmiotu:... Siedziba: Załącznik nr 1 do Zasad wyboru Biegłego Rewidenta OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WYMAGAŃ OKREŚLONYCH W 2 UST. 2 ZASAD WYBORU BIEGŁYCH REWIDENTÓW BADAJĄCYCH ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PODMIOTÓW LECZNICZYCH,

Bardziej szczegółowo

działającym na podstawie wpisu do Rejestru REGON.. NIP zwanym w dalszej części Umowy Zleceniodawcą,

działającym na podstawie wpisu do Rejestru REGON.. NIP zwanym w dalszej części Umowy Zleceniodawcą, Umowa Nr.. Zawarta w dniu.. pomiędzy: Gminą Tłuszcz z siedzibą w Tłuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz, NIP 125-13-34-845, Regon 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła Marcina

Bardziej szczegółowo

Wzór- Umowa powierzenia nr OC/0/02/15

Wzór- Umowa powierzenia nr OC/0/02/15 Wzór- Umowa powierzenia nr OC/0/02/15 w trybie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) zawarta w dniu reprezentowaną przez: 1.. 2..

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA. Kancelarią Prawną. z siedzibą.. ul... reprezentowaną przez radcę prawnego, zwanym dalej zleceniobiorcą

UMOWA ZLECENIA. Kancelarią Prawną. z siedzibą.. ul... reprezentowaną przez radcę prawnego, zwanym dalej zleceniobiorcą UMOWA ZLECENIA Zawarta w dniu.., pomiędzy:, zwanym dalej zleceniodawcą a Kancelarią Prawną. z siedzibą.. ul... reprezentowaną przez radcę prawnego, zwanym dalej zleceniobiorcą 1 1.Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR /2015. W dniu 2015 roku w miejscowości pomiędzy:

WZÓR UMOWY UMOWA NR /2015. W dniu 2015 roku w miejscowości pomiędzy: WZÓR UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ UMOWA NR /2015 W dniu 2015 roku w miejscowości pomiędzy: 1. z siedzibą w, ul., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS, posiadającym REGON:, NIP: reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr../2014

Projekt umowy nr../2014 Projekt umowy nr../2014 zawarta w Łodzi w dniu.... 2014 r. pomiędzy następującymi Stronami: Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190, 90-368 Łódź, NIP 725-19-06-517,

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROWADZENIA KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

UMOWA PROWADZENIA KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW UMOWA PROWADZENIA KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Zawarta w dniu w Krakowie Pomiędzy: zwaną dalej Zleceniodawcą reprezentowaną przez: a Biurem rachunkowym "KANDER" Grzegorz Hudyka ul. Ks. Ignacego Stoszki

Bardziej szczegółowo

o badanie i ocenę sprawozdania finansowego

o badanie i ocenę sprawozdania finansowego ptbssp. z o.o. 43 200 Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a Umowa nr.. o badanie i ocenę sprawozdania finansowego dnia. w Pszczynie pomiędzy: PSZCZYŃSKIM TOWARZYSTWEM BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o. w Pszczynie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SWNPO n79/11/17 Projekt umowy UMOWA nr.. O PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. zawarta w dniu roku w Giżycku pomiędzy:

Załącznik nr 4 do SWNPO n79/11/17 Projekt umowy UMOWA nr.. O PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. zawarta w dniu roku w Giżycku pomiędzy: Załącznik nr 4 do SWNPO n79/11/17 Projekt umowy UMOWA nr.. O PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO zawarta w dniu roku w Giżycku pomiędzy: Szpitalem Giżyckim Sp. z o.o. w restrukturyzacji, z

Bardziej szczegółowo

UMOWA OR.135 na wykonanie audytu bezpieczeństwa informacji

UMOWA OR.135 na wykonanie audytu bezpieczeństwa informacji Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego zawarta w dniu.. r. pomiędzy UMOWA OR.135 na wykonanie audytu bezpieczeństwa informacji Gminą Kąty Wrocławskie z siedzibą w Kątach Wrocławskich, przy ul. Rynek 1

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA NR.. na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego pod nazwą: Przedmiot umowy

WZÓR UMOWA NR.. na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego pod nazwą: Przedmiot umowy Załącznik Nr 3 do załącznika do ogłoszenia o konkursie ofert z zakresu zdrowia publicznego z dnia 2 lutego 2017 r. WZÓR UMOWA NR.. na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego pod nazwą:...

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu. w Bełchatowie pomiędzy... zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.. REGON..

Zawarta w dniu. w Bełchatowie pomiędzy... zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.. REGON.. wzór UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG KSIĘGOWYCH Zawarta w dniu. w Bełchatowie pomiędzy... zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.. REGON.. reprezentowaną przez zwaną dalej Zleceniodawcą, a Biuro usług rachunkowych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA. Umowa

WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA. Umowa WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Umowa W Bydgoszczy w dniu.., pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Kultury w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Batorego 1/3, 85-104 Bydgoszcz, NIP: 554-031-53-65 Regon: 090221337 wpisanym

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Warszawie Zapytanie ofertowe nr ZO-24/2017

WFOŚiGW w Warszawie Zapytanie ofertowe nr ZO-24/2017 Załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/ /2017 /wzór/ zawarta w dniu.2017 roku w Warszawie pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA. w sprawie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

UMOWA. w sprawie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych UMOWA w sprawie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zawarta dnia. roku,w Warszawie pomiędzy : firmą.. z siedzibą w Warszawie przy.. reprezentowaną przez zwaną dalej Zleceniodawcą, a :. Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY na badanie sprawozdania finansowego za rok 2015 Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Łodzi

FORMULARZ OFERTOWY na badanie sprawozdania finansowego za rok 2015 Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Łodzi Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY na badanie sprawozdania finansowego za rok 2015 Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Łodzi Dane dotyczące wykonawcy: Nazwa:.. Siedziba:...

Bardziej szczegółowo

Umowa zlecenia nr /D /2015/UZ

Umowa zlecenia nr /D /2015/UZ Umowa zlecenia nr /D /2015/UZ W dniu pomiędzy: 2015 r. w Warszawie Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

RAMOWY WZÓR UMOWY - podlega modyfikacji, stosownie do realizowanego zadania UMOWA NR../ O REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO

RAMOWY WZÓR UMOWY - podlega modyfikacji, stosownie do realizowanego zadania UMOWA NR../ O REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 91/2018 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 29 maja 2018 r. RAMOWY WZÓR UMOWY - podlega modyfikacji, stosownie do realizowanego zadania UMOWA NR../ O REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU

Bardziej szczegółowo

1. Wojskowym Centralnym Biurem Konstrukcyjno-Technologicznym S.A.

1. Wojskowym Centralnym Biurem Konstrukcyjno-Technologicznym S.A. U M O W A Nr /2013 W dniu...2013 roku w Warszawie pomiędzy: 1. Wojskowym Centralnym Biurem Konstrukcyjno-Technologicznym S.A. z siedzibą w Warszawie (00-908) ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 NIP: 525 000

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2016 o wsparcie realizacji zadania publicznego

UMOWA NR /2016 o wsparcie realizacji zadania publicznego UMOWA NR /2016 o wsparcie realizacji zadania publicznego zawarta w dniu pomiędzy gminą Miasto i Gmina Serock z siedzibą w Serocku ul. Rynek 21, reprezentowaną przez Pana Sylwestra Sokolnickiego Burmistrza

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 01.01.2017 r. do

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG Załącznik nr 5 do Regulaminu Zawarta w dniu.. roku w Gorzowie Wlkp. Pomiędzy: Wielospecjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

... - Zastępcę Prezydenta Miasta Częstochowy... - Naczelnika Wydziału Zdrowia

... - Zastępcę Prezydenta Miasta Częstochowy... - Naczelnika Wydziału Zdrowia WZÓR UMOWA NR CRU/....../ na realizację zadania pod tytułem: zawarta w dniu w Częstochowie, pomiędzy Gminą Miastem Częstochowa, z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Śląskiej 11/13, zwaną dalej Zleceniodawcą,

Bardziej szczegółowo

Wymagany termin przeprowadzenia badania: nie później aniżeli do dnia 31 marca 2017 roku.

Wymagany termin przeprowadzenia badania: nie później aniżeli do dnia 31 marca 2017 roku. Bytom, dnia 10.11.2016 r. OGŁOSZENIE Bytomskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu. pomiędzy: Zespołem Szkół w Piaskach... reprezentowanym przez... zwanym dalej Zleceniodawcą a... REGON.., NIP.

UMOWA. zawarta w dniu. pomiędzy: Zespołem Szkół w Piaskach... reprezentowanym przez... zwanym dalej Zleceniodawcą a... REGON.., NIP. UMOWA Załącznik nr 5 zawarta w dniu. pomiędzy: Zespołem Szkół w Piaskach... reprezentowanym przez... zwanym dalej Zleceniodawcą a prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą:...... REGON.., NIP. reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa zlecenie nr.. Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój , II Osi

Umowa zlecenie nr.. Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój , II Osi Umowa zlecenie nr.. zawarta w dniu. w. pomiędzy: 1. Bożeną Ziomek prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Ziomek Bożena, z siedzibą Aleja Warszawska 105/4H, 10-701 Olsztyn, NIP: 7451132919, REGON:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3928/2017 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 29 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR 3928/2017 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 29 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR 3928/2017 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie: powołania Likwidatora Instytucji Filmowej Film-Art w Poznaniu Na podstawie art. 41 ust. 1 oraz art. 57 ust.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu w. reprezentowanym przez '" zwanym dalej Zamawiającym, a

UMOWA NR. Zawarta w dniu w. reprezentowanym przez ' zwanym dalej Zamawiającym, a Załącznik nr 3 do Zasad wyboru Biegłego Rewidenta RAMOWY WZÓR UMOWY O BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO OKREŚLONY W 5 UST. 1 ZASAD WYBORU BIEGŁYCH REWIDENTÓW BADAJĄCYCH ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PODMIOTÓW

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Wzór umowy Załącznik nr 3 zawarta w dniu... w Zawoi pomiędzy: Babiogórskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Zawoi reprezentowanym przez: mgr inż. Józefa Omylaka Dyrektora BgPN zwanym dalej Zleceniodawcą

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY

OGÓLNE WARUNKI UMOWY OGÓLNE WARUNKI UMOWY Niniejsza umowa o świadczenie usług prawnych, zwana dalej Umową", została zawarta po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROWADZENIA KSIĘGI HANDLOWEJ

UMOWA PROWADZENIA KSIĘGI HANDLOWEJ UMOWA PROWADZENIA KSIĘGI HANDLOWEJ Zawarta w dniu w Krakowie Pomiędzy: zwaną dalej Zleceniodawcą NIP reprezentowanym przez Zarząd Spółki w osobie: a Biurem rachunkowym KANDER ul. Ks. Ignacego Stoszki 9/20,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy...... Adres Wykonawcy. Tel. / fax Wykonawcy. Mail Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

na świadczenie usług doradczych zawarta w dniu... roku

na świadczenie usług doradczych zawarta w dniu... roku Znak sprawy UMOWA NR................... na świadczenie usług doradczych pomiędzy: zawarta w dniu....................... roku Miejskim Zespołem Przychodni Rejonowych w Zgierzu, ul. Łęczycka 24 A, 95-100

Bardziej szczegółowo

S ZPITA L P OWIATOWY W ZAW I E R C I U

S ZPITA L P OWIATOWY W ZAW I E R C I U S ZPITA L P OWIATOWY W ZAW I E R C I U 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14 tel/fax (032) 67-215-32 e-mail: szpital@szpitalzawiercie.pl Regon 27621110, NIP 649-19-18-293 Certyfikat Jakości ISO 9001/2008, ISO

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE. Zawarta dnia.. r. w Oświęcimiu pomiędzy:

UMOWA ZLECENIE. Zawarta dnia.. r. w Oświęcimiu pomiędzy: UMOWA ZLECENIE Nr /2010 Projekt: STREFA 45+. Reintegracja zawodowa osób po 45 roku życia" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NR./20..

UMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NR./20.. UMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NR./20.. Zawarta w dniu...20 r. w.. pomiędzy: Lubskim Domem Kultury z siedzibą... zwaną dalej Zleceniodawca, reprezentowaną przez...przy kontrasygnacie...

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu 2015 r. w Piekoszowie między:

zawarta w dniu 2015 r. w Piekoszowie między: (Wzór Umowy) UMOWA NR /K/2015 o wsparcie/powierzenie 1) realizacji zadania publicznego pod nazwą: zawarta w dniu 2015 r. w Piekoszowie między: Biblioteką Centrum Kultury w Piekoszowie z siedzibą w Piekoszowie,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr AZ 5/2012. Niniejsza umowa została zawarta w Poznaniu, dnia... pomiędzy:

Umowa nr AZ 5/2012. Niniejsza umowa została zawarta w Poznaniu, dnia... pomiędzy: załącznik nr 5 do specyfikacji nr AZ-5/2012 - wzór umowy Umowa nr AZ 5/2012 Niniejsza umowa została zawarta w Poznaniu, dnia... pomiędzy: MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU, 61-745 Poznań, Al. Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

U M O W A N r ZTM.RR

U M O W A N r ZTM.RR U M O W A N r ZTM.RR.5111.1.2018 zawarta w dniu.2018 r. w Poznaniu, pomiędzy: Miastem Poznań w imieniu i na rzecz, którego działa Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, ul. Matejki

Bardziej szczegółowo

MZO WZÓR UMOWY. Umowa zlecenie nr.

MZO WZÓR UMOWY. Umowa zlecenie nr. WZÓR UMOWY Załącznik nr 6 Umowa zlecenie nr. W dniu... 2014 r. w Tychach, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.) pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZI /17 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych

WZÓR UMOWY DZI /17 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych WZÓR UMOWY DZI-271-95/17 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych zawarta w dniu......2017 r. w Krakowie pomiędzy: Instytutem

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DUI/./U/2018/MH/D (zwana dalej Umową )

UMOWA NR DUI/./U/2018/MH/D (zwana dalej Umową ) Postępowanie nr BZP.2411.52.2018.JS załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWA NR DUI/./U/2018/MH/D (zwana dalej Umową ) Zawarta w dniu.2018 r pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, z siedzibą we 50-137 Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

UMOWA o badanie sprawozdania finansowego miasta Łodzi za rok 2012

UMOWA o badanie sprawozdania finansowego miasta Łodzi za rok 2012 UMOWA o badanie sprawozdania finansowego miasta Łodzi za rok 2012 zawarta w dniu.. w Łodzi, pomiędzy Miastem Łódź, 90-004 Łódź, ul. Piotrkowska 104, NIP 725 00 28 902; REGON 472057632; reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr../2017. zawarta w Łodzi w dniu r. pomiędzy następującymi Stronami:

Projekt umowy nr../2017. zawarta w Łodzi w dniu r. pomiędzy następującymi Stronami: Projekt umowy nr../2017 zawarta w Łodzi w dniu.... 2017 r. pomiędzy następującymi Stronami: Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190, 90-368 Łódź, NIP 725-19-06-517,

Bardziej szczegółowo

Umowa zlecenie realizowana w ramach projektu

Umowa zlecenie realizowana w ramach projektu Nr sprawy: MZO.271.18.2013 Załącznik nr 4 do SIWZ dotyczy: postępowania na przeprowadzenie zajęć doskonalących dla nauczycieli w ramach projektu Nowatorska szkoła-nowa jakość w systemie doskonalenia nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Lutocin Przetarg nieograniczony na "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Swojęcinie" BDK PROJEKT UMOWY

Zamawiający: Gmina Lutocin Przetarg nieograniczony na Budowa boiska wielofunkcyjnego w Swojęcinie BDK PROJEKT UMOWY Załącznik nr 9 do SIWZ W dniu... w Lutocinie pomiędzy UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... GMINĄ LUTOCIN, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin posiadającą NIP 511-02-71-300, REGON 130378261, zwaną dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. r. w Gorlicach w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zgodnie art.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr./. Tel/fax/ e-mail:... zwanym/zwaną dalej Zleceniobiorcą

UMOWA Nr./. Tel/fax/ e-mail:... zwanym/zwaną dalej Zleceniobiorcą 1 Załącznik nr 4 do Regulaminu naboru ekspertów do Komisji Oceny Projektów w ramach projektu Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem UMOWA Nr./. zawarta w Krakowie w dniu., pomiędzy: Województwem Małopolskim

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr. / /14

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr. / /14 Oznaczenie sprawy IPS.4011-4/D1/14 -zał. do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr. / /14 zawarta w Opolu, w dniu... 2014 r. pomiędzy: Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu, ul. Głogowska

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. zawarta w dniu pomiędzy:

UMOWA O PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. zawarta w dniu pomiędzy: UMOWA O PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO zawarta w dniu pomiędzy: Towarzystwem Budownictwa Społecznego Krak-System Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, (31 982), ul. Śliwkowa 6, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Cześć II SIWZ Wzór Umowy z Wykonawcą na usługi dla Projektu

Cześć II SIWZ Wzór Umowy z Wykonawcą na usługi dla Projektu WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG UMOWA NR W SPRAWIE ZAMÓWIENIA FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH Nazwa: Pełnienie roli Inwestora Zastępczego na usługi dla Projektu: Budowa sieci wodociągowej we wsi Dzierzków,

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr. 1. Poltransplant zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do realizacji w roku 2018 świadczenia zdrowotne:

U M O W A Nr. 1. Poltransplant zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do realizacji w roku 2018 świadczenia zdrowotne: U M O W A Nr. na realizację świadczeń zdrowotnych oznaczanie antygenów HLA i oznaczanie PRA pacjentów wpisanych na Krajową Listę Osób Oczekujących na przeszczepienie narządów. zawarta w Warszawie dnia.

Bardziej szczegółowo