Spis treści. Część I. Umowy regulujące przeniesienie praw VII. str. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XVII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Część I. Umowy regulujące przeniesienie praw VII. str. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XVII"

Transkrypt

1 str. Przedmowa V Wykaz skrótów XVII Część I. Umowy regulujące przeniesienie praw Rozdział I. Sprzedaż Pojęcie i cechy umowy sprzedaży I. Uwagi wprowadzające II. Określenie umowy sprzedaży III. Cechy umowy sprzedaży Funkcje i rodzaje sprzedaży I. Sprzedaż w obrocie powszechnym i gospodarczym II. Wyróżnienie sprzedaży konsumenckiej III. Cechy charakterystyczne i rodzaje sprzedaży w obrocie gospodarczym (sprzedaż handlowa). Obrót towarowy IV. Szczególne rodzaje sprzedaży według Kodeksu cywilnego V. Szczególne rodzaje sprzedaży poza przepisami Kodeksu cywilnego Źródła prawa I. Źródła kodeksowe II. Źródła pozakodeksowe III. Zwyczaj, zwyczaj handlowy Strony umowy I. Sprzedawca i kupujący II. Inne podmioty występujące w umowie sprzedaży Essentialia negotii sprzedaży I. Przedmiot umowy II. Cena w umowie sprzedaży Accidentalia i naturalia negotii sprzedaży Sposoby i forma zawarcia umowy sprzedaży I. Zasady ogólne II. Poszczególne sposoby zawarcia umowy III. Negocjacje (art. 72 KC) IV. Forma umowy V. Zawarcie umowy sprzedaży z wykorzystaniem metod elektronicznych. Podpis elektroniczny Obowiązki sprzedawcy w wyniku zawartej umowy I. Obowiązek przeniesienia własności na kupującego II. Obowiązek wydania rzeczy Obowiązki kupującego I. Obowiązek zapłacenia ceny II. Obowiązek odebrania rzeczy Przejście korzyści i ciężarów związanych z rzeczą oraz niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy Rękojmia za wady rzeczy I. Podstawowe pojęcia VII

2 VIII Spis treści II. Uprawnienia z tytułu rękojmi III. Odstępstwa od ustawowego zakresu odpowiedzialności z tytułu rękojmi. Terminy dochodzenia roszczeń IV. Wpływ aktów staranności kupującego na zachowanie uprawnień z rękojmi Gwarancja jakości I. Charakter prawny, podmioty i powstanie gwarancji II. Uprawnienia z gwarancji Odpowiedzialność sprzedawcy na zasadach ogólnych. Odpowiedzialność producenta I. Znaczenie art. 566 KC. Odpowiedzialność ex contractu i ex delicto II. Odpowiedzialność za produkt niebezpieczny Sprzedaż konsumencka I. Pojęcie II. Dyrektywa UE o sprzedaży konsumenckiej III. Projekt dyrektywy o prawach konsumenta oraz projekt grupy ekspertów opcjonalnego instrumentu o umowach sprzedaży i związanych z nimi umów o świadczenie usług IV. Ustawa o sprzedaży konsumenckiej Rozdział II. Dostawa Pojęcie i cechy umowy I. Geneza umowy i jej regulacja w Kodeksie cywilnym II. Cechy umowy Funkcje dostawy Źródła prawa Strony umowy Składniki i treść umowy Zawarcie umowy. Forma Wykonywanie umowy Odpowiedzialność stron. Rękojmia za wady rzeczy. Problem gwarancji jakości Rozdział III. Zamiana Ogólna charakterystyka zamiany I. Pojęcie, źródła i znaczenie zamiany II. Charakter zamiany Zawarcie umowy zamiany Prawa i obowiązki stron umowy I. Uwagi ogólne II. Odpowiednie stosowanie przepisów o sprzedaży III. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi Szczególne problemy kwalifikacyjne I. Zamiana z dopłatą II. Pokrycie części ceny przez przeniesienie własności rzeczy III. Zobowiązanie przemienne lub upoważnienie przemienne Rozdział IV. Umowa offsetowa Uwagi wstępne I. Geneza i znaczenie offsetu II. Pojęcie umowy offsetowej III. Źródła prawne Zawarcie umowy offsetowej I. Strony umowy offsetowej II. Sposób i forma zawarcia umowy offsetowej

3 29. Obowiązki stron umowy offsetowej I. Uwagi ogólne o treści umowy offsetowej II. Zobowiązanie offsetowe Wykonanie i skutki niewykonania obowiązków umownych I. Wykonanie obowiązków umownych II. Odpowiedzialność zagranicznego dostawcy Charakter prawny umowy offsetowej I. Umowa offsetowa jako umowa nazwana II. Inne cechy umowy offsetowej Rozdział V. Kontraktacja Funkcja kontraktacji Charakter prawny kontraktacji Forma umowy kontraktacji Prawa i obowiązki stron Rozkład ryzyka między stronami Skuteczność umów kontraktacji w stosunku do osób trzecich (przejemców gospodarstw rolnych) Zabezpieczenie wykonania umowy Przedawnienie roszczeń Addendum I. Uwagi wprowadzające II. Uwagi dotyczące ustalania ceny w umowie kontraktacyjnej III. Umowa kontraktacyjna w zakresie prawa do uzyskania płatności niezwiązanej ze środków Unii Europejskiej IV. Oddziaływanie organizacji rynku cukru na umowy kontraktacyjne Rozdział VI. Darowizna Prawna istota darowizny I. Charakterystyka ogólna II. Darowizna połączona z poleceniem III. Negotium mixtum cum donatione IV. Inne postacie darowizny V. Darowizna na wypadek śmierci VI. Stosunki prawne wyłączone spod zasad darowizny Zawarcie umowy darowizny I. Zasady ogólne II. Forma umowy darowizny III. Prawny charakter umowy darowizny IV. Ochrona wierzycieli darczyńcy Wykonanie darowizny Wypełnienie polecenia I. Podmioty uprawnione do żądania wypełnienia polecenia II. Przesłanki powstania prawa do żądania wypełnienia polecenia III. Odmowa wypełnienia polecenia IV. Wygaśnięcie obowiązku wypełnienia polecenia Niedostatek darczyńcy po wykonaniu darowizny I. Powstanie quasi-alimentacyjnego obowiązku obdarowanego II. Charakter obowiązku obdarowanego III. Treść i zakres obowiązku obdarowanego IV. Ustanie quasi-alimentacyjnego obowiązku obdarowanego Odpowiedzialność stron I. Odpowiedzialność darczyńcy II. Odpowiedzialność obdarowanego IX

4 47. Odwołanie darowizny I. Odwołanie niewykonanej darowizny II. Odwołanie darowizny wykonanej III. Charakter prawny odwołania darowizny IV. Wyłączenie odwołania darowizny Rozwiązanie umowy darowizny I. Rozwiązanie umowy darowizny przez strony lub sąd II. Podmioty uprawnione do żądania rozwiązania umowy darowizny przez sąd III. Przesłanki rozwiązania umowy darowizny IV. Termin i forma rozwiązania umowy darowizny V. Skutki rozwiązania umowy darowizny Część II. Umowy odnoszące się do świadczenia usług Rozdział VII. Umowa o dzieło Istota i zakres umowy o dzieło. Pojęcie dzieła I. Istota umowy o dzieło II. Miejsce umowy o dzieło w systemie umów III. Przedmiot umowy o dzieło Podstawowe prawa i obowiązki stron umowy o dzieło I. Obowiązki i prawa przyjmującego zamówienie II. Obowiązki i prawa zamawiającego Własność i posiadanie. Ryzyko przypadkowej utraty i uszkodzenia dzieła I. Własność i posiadanie dzieła II. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia dzieła Odpowiedzialność przyjmującego zamówienie za wady przed wydaniem i po wydaniu dzieła I. Odpowiedzialność przyjmującego zamówienie za wady przed wydaniem dzieła II. Odpowiedzialność przyjmującego zamówienie za wady przy wydaniu i odbiorze dzieła Rękojmia za wady dzieła I. Istota rękojmi za wady dzieła II. Charakter i zakres rękojmi za wady dzieła III. Przesłanki odpowiedzialności IV. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady dzieła V. Odszkodowanie VI. Utrata uprawnień z tytułu rękojmi za wady dzieła wskutek wygaśnięcia Gwarancja przy umowie o dzieło Przedawnienie roszczeń Rozdział VIII. Umowa o roboty budowlane Zagadnienia ogólne I. Źródła prawa II. Funkcje gospodarcze i zastosowanie Pojęcie umowy i jej rodzaje I. Pojęcie umowy i jej charakter prawny II. System organizacji stosunków umownych uczestników procesu budowlanego III. System umów o roboty budowlane X

5 58. Treść umowy prawa i obowiązki stron I. Uwagi wstępne II. Dostarczenie projektu przez inwestora III. Odbiór obiektu (robót budowlanych) IV. Zapłata umówionego wynagrodzenia i gwarancja zapłaty za roboty budowlane V. Oddanie przewidzianego w umowie obiektu wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej VI. Przedawnienie roszczeń z umowy o roboty budowlane Następstwa niewykonania i nienależytego wykonania obowiązków umownych I. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o roboty budowlane II. Rękojmia za wady fizyczne obiektu (robót budowlanych) Współodpowiedzialność w procesie budowlanym I. Uwagi ogólne o współodpowiedzialności w budownictwie II. Odpowiedzialność solidarna architekta (jednostki projektowania), wykonawcy budowlanego oraz dostawcy maszyn, urządzeń lub materiałów na podstawie przepisu art. 369 KC III. Solidarna odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym (art KC) IV. Odpowiedzialność in solidum uczestników procesu budowlanego V. Problematyka współodpowiedzialności w orzecznictwie sądowym Rozdział IX. Zlecenie Ogólna charakterystyka zlecenia I. O zleceniu w ogólności II. Prawne unormowanie zlecenia Określenie, przedmiot i strony umowy zlecenia I. Geneza umowy zlecenia II. Określenie, przedmiot i charakter umowy zlecenia III. Strony umowy zlecenia Powstanie i wygaśnięcie stosunku zobowiązaniowego zlecenia I. Tryb i forma zawarcia umowy zlecenia II. Wygaśnięcie zobowiązania zlecenia Treść stosunku zobowiązaniowego zlecenia I. Uwagi wstępne II. Uprawnienia zleceniobiorcy III. Obowiązki zleceniobiorcy Odpowiedzialność stron umowy zlecenia I. Podstawy prawne i przesłanki odpowiedzialności stron II. Dochodzenie i przedawnienie roszczeń z umowy zlecenia Nienazwane umowy o świadczenie usług z art. 750 KC I. Problem stosowania art. 750 KC w ogólności II. Skutki zastosowania przepisu art. 750 KC III. Przegląd stanów faktycznych objętych postanowieniami art. 750 KC Rozdział X. Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia Charakterystyka ogólna I. Uwagi wstępne II. Pojęcie prowadzenia sprawy III. Podmiot prowadzący cudzą sprawę bez zlecenia IV. Osoba zainteresowana XI

6 V. Pojęcie cudzej sprawy VI. Charakter prawny prowadzenia cudzej sprawy bez zlecenia Obowiązki i prawa stron I. Obowiązki prowadzącego cudzą sprawę bez zlecenia II. Prawa prowadzącego cudzą sprawę bez zlecenia III. Prawa i obowiązki osoby zainteresowanej Dokonanie zmian w mieniu osoby zainteresowanej Prowadzenie cudzej sprawy wbrew woli osoby zainteresowanej Nieprawidłowe (niewłaściwe) prowadzenie cudzej sprawy bez zlecenia Potwierdzenie prowadzenia cudzej sprawy bez zlecenia Przedsięwzięcie czynności zmierzających do odwrócenia niebezpieczeństwa gro żącego innej osobie Odpowiedzialność stron I. Odpowiedzialność prowadzącego cudzą sprawę II. Odpowiedzialność osoby zainteresowanej Ustanie stosunku prawnego i przedawnienie roszczeń I. Ustanie stosunku prawnego II. Przedawnienie roszczeń Rozdział XI. Umowa agencyjna Uwagi wstępne I. Geneza i znaczenie umowy agencyjnej II. Umowa agencyjna w ujęciu porównawczym III. Unifikacja i harmonizacja prawa dotyczącego umowy agencyjnej IV. Źródła prawa V. Nowelizacja przepisów o umowie agencyjnej Charakterystyka umowy agencyjnej I. Pojęcie, cechy i charakter prawny umowy agencyjnej II. Przedmiot umowy agencyjnej III. Umowa agencyjna a umowy zbliżone Strony umowy agencyjnej I. Podmioty występujące jako strony umowy agencyjnej II. Wymóg podmiotowej kwalifikacji III. Skutki braku podmiotowej kwalifikacji IV. Wykonywanie zobowiązania przez osoby trzecie Postacie umowy agencyjnej I. Uwagi ogólne II. Agencja pośrednicza III. Agencja przedstawicielska Zawarcie umowy agencyjnej I. Sposób zawarcia umowy agencyjnej w ogólności II. Forma umowy agencyjnej III. Pisemne potwierdzenie treści umowy Treść umowy agencyjnej I. Uwagi ogólne II. Obowiązek obu stron do zachowania lojalności III. Obowiązki agenta IV. Obowiązki dającego zlecenie Wynagrodzenie agenta I. Uwagi ogólne o wynagrodzeniu II. Wynagrodzenie prowizyjne III. Nabycie prawa do prowizji w czasie trwania umowy agencyjnej XII

7 IV. Nabycie prawa do prowizji od umowy zawartej po rozwiązaniu umowy agencyjnej V. Utrata prawa do prowizji Zakończenie umowy agencyjnej I. Uwagi ogólne II. Wykonywanie umowy po terminie III. Wypowiedzenie umowy z zachowaniem terminów wypowiedzenia IV. Wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym V. Inne sposoby zakończenia umowy agencyjnej Świadczenie wyrównawcze I. Uwagi ogólne II. Przesłanki powstania prawa do świadczenia wyrównawczego III. Wysokość świadczenia wyrównawczego IV. Roszczenie wyrównawcze a roszczenie odszkodowawcze V. Osoby uprawnione do świadczenia wyrównawczego VI. Obowiązek dokonania aktów staranności przez osoby uprawnione VII. Okoliczności wyłączające świadczenie wyrównawcze Ograniczenie działalności konkurencyjnej po wygaśnięciu umowy. 702 I. Uwagi ogólne II. Wymagania w zakresie formy III. Zawężenie swobody stron przy ograniczaniu działalności konkurencyjnej IV. Naruszenie zakazu działalności konkurencyjnej przez agenta V. Świadczenie rekompensujące ograniczenie działalności konkurencyjnej VI. Odwołanie ograniczenia działalności konkurencyjnej VII. Zwolnienie z obowiązku przestrzegania ograniczenia działalności konkurencyjnej Przedawnienie i zabezpieczenie roszczeń z umowy agencyjnej Rozdział XII. Umowa komisu Pojęcie i konstrukcja komisu I. Kształtowanie się regulacji prawnej komisu II. Podstawowe cechy komisu jako stosunku zobowiązaniowego na tle Kodeksu cywilnego III. Umowa komisu a umowy pokrewne Powstanie stosunku prawnego komisu I. Strony stosunku komisu II. Umowa jako źródło stosunku komisu Obowiązki stron umowy komisu I. Wprowadzenie II. Obowiązki komisanta III. Obowiązki komitenta Stosunki własnościowe przy komisie I. Własność przedmiotu komisu przy komisie sprzedaży II. Własność przedmiotu komisu przy komisie zakupu Rękojmia w stosunkach między stronami transakcji komisowej I. Rękojmia przy komisie zakupu II. Rękojmia przy komisie sprzedaży III. Odpowiedzialność komisanta za niezgodność towaru z umową Zakończenie stosunku komisu. Przedawnienie roszczeń I. Przyczyny wygaśnięcia komisu II. Przedawnienie roszczeń wynikających z umowy komisu XIII

8 XIV Spis treści Rozdział XIII. Przechowanie Uwaga wstępna Zawarcie umowy przechowania I. Wprowadzenie II. Konsens stron III. Oddanie rzeczy Źródła obowiązku pieczy nad rzeczą I. Uwaga ogólna II. Umowa jako źródło stosunku przechowania III. Czynności organów procesowych IV. Przechowanie rzeczy z mocy prawa Treść stosunku zobowiązaniowego przechowania I. Źródła treści stosunku przechowania II. Charakter prawny stosunku przechowania III. Obowiązki przechowawcy IV. Obowiązki składającego Odpowiedzialność przechowawcy I. Uwaga ogólna II. Okoliczności uwalniające przechowawcę od odpowiedzialności Rozdział XIV. Umowa składu Podstawa prawna Kwalifikacja umowy składu Obowiązki stron umowy składu I. Źródła obowiązków i czas trwania umowy II. Obowiązek pieczy nad rzeczą III. Obowiązek konserwacji IV. Obowiązek udostępnienia składającemu pomieszczeń składowych V. Obowiązki ochrony interesu składającego VI. Obowiązek zwrotu składowanej rzeczy VII. Obowiązek wydania pokwitowania VIII. Obowiązek wydania dowodu składowego IX. Obowiązek zapłaty wynagrodzenia Odpowiedzialność przedsiębiorcy składowego Wygaśnięcie, zabezpieczenie i przedawnienie roszczeń Rozdział XV. Umowa przewozu Zagadnienia wstępne I. Geneza i ewolucja umowy przewozu II. Źródła prawa Charakterystyka ogólna umowy przewozu I. Pojęcie i charakter prawny II. Treść umowy III. Strony umowy pojęcie przewoźnika IV. Zawarcie umowy V. Obowiązek kontraktowania VI. Prawa i obowiązki stron VII. Odpowiedzialność przewoźnika Umowa przewozu osób I. Źródła prawa II. Treść umowy III. Strony umowy podróżny, organizator przewozu IV. Zawarcie umowy V. Dokumenty przewozowe

9 VI. Prawa i obowiązki stron VII. Odpowiedzialność przewoźnika Umowa przewozu towarów I. Treść umowy II. Strony umowy wysyłający (nadawca) III. Zawarcie umowy IV. Dokumenty przewozowe V. Prawa i obowiązki stron VI. Odpowiedzialność stron umowy Przedawnienie roszczeń Dochodzenie roszczeń postępowanie reklamacyjne Rozdział XVI. Umowa spedycji Ogólna charakterystyka spedycji I. Pojęcie i klasyfikacja spedycji II. Powstanie i rozwój spedycji III. Współczesny charakter i organizacja spedycji IV. Prawne unormowanie spedycji Określenie, przedmiot i strony umowy spedycji I. Geneza umowy spedycji II. Określenie i przedmiot umowy spedycji III. Strony umowy spedycji Powstanie i wygaśnięcie stosunku zobowiązaniowego spedycji I. Tryb i forma zawarcia umowy spedycji II. Wygaśnięcie zobowiązania spedycji Treść stosunku zobowiązaniowego spedycji I. Uwagi wstępne II. Uprawnienia spedytora III. Obowiązki spedytora Odpowiedzialność spedytora I. Podstawy prawne odpowiedzialności spedytora II. Granice obowiązku odszkodowawczego spedytora III. Dochodzenie i przedawnienie roszczeń z umowy spedycji Rozdział XVII. Umowa o podróż Usługi turystyczne I. Uwagi wstępne II. Umowa o pojedyncze świadczenie III. Umowa o podróż Odpowiedzialność organizatora podróży I. Zagadnienia ogólne II. Zagadnienia szczegółowe Wnioski końcowe Rozdział XVIII. Odpowiedzialność, prawo zastawu i przedawnienie roszczeń utrzymujących hotele i podobne zakłady Uwagi wstępne Podstawa odpowiedzialności hotelu lub podobnego zakładu I. Umowa hotelowa II. Ustawowa odpowiedzialność Pojęcie hotelu i podobnego zakładu Gość hotelowy Kryterium zarobkowości Odpowiedzialność cywilna hotelu lub podobnego zakładu I. Zasada odpowiedzialności XV

10 II. Rzecz wniesiona III. Klauzule nieodpowiedzialności IV. Obowiązek zawiadomienia o szkodzie V. Przedawnienie roszczeń gościa hotelowego Ograniczenie odpowiedzialności hotelu lub podobnego zakładu I. Kwotowe ograniczenie odpowiedzialności II. Wyłączenie ograniczenia odpowiedzialności zasada pełnego odszkodowania Odszkodowanie Wyłączenie odpowiedzialności hotelu lub podobnego zakładu I. Uwaga wstępna II. Właściwość rzeczy wniesionej III. Siła wyższa IV. Wina poszkodowanego Odpowiedzialność hotelu lub podobnego zakładu za pojazdy mechaniczne, rzeczy w nich pozostawione oraz żywe zwierzęta Ustawowe prawo zastawu hotelu lub podobnego zakładu Przedawnienie roszczeń przedsiębiorstw hotelowych Odpowiedzialność i ustawowe prawo zastawu zakładów kąpielowych Indeks rzeczowy XVI

Spis treści. Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Literatura... XXIX Wykaz orzeczeń sądowych... LII Wykaz stron internetowych... LV

Spis treści. Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Literatura... XXIX Wykaz orzeczeń sądowych... LII Wykaz stron internetowych... LV Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Literatura... XXIX Wykaz orzeczeń sądowych... LII Wykaz stron internetowych... LV Rozdział I. Wprowadzenie... 1 1. Geneza i znaczenie umowy agencyjnej... 1 2. Umowa

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Wprowadzenie Rozdział II. Umowy regulujące przeniesienie praw

Spis treści Rozdział I. Wprowadzenie Rozdział II. Umowy regulujące przeniesienie praw Spis treści Przedmowa do dziesiątego wydania... VII Wykaz skrótów... XIX Wykaz literatury... XXV Rozdział I. Wprowadzenie... 1 1. Przedmiot i systematyka części szczegółowej prawa zobowiązań... 1 I. Przedmiot...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do dwunastego wydania... V

Spis treści. Przedmowa do dwunastego wydania... V Spis treści Przedmowa do dwunastego wydania... V Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XXIII Rozdział I. Wprowadzenie... 1 1. Przedmiot i systematyka części szczegółowej prawa zobowiązań... 1 I. Przedmiot...

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Przedmowa Wykaz skrótów Literatura

Spis treści: Przedmowa Wykaz skrótów Literatura Spis treści: Przedmowa Wykaz skrótów Literatura Część ogólna Tabl. 1. Prawo prywatne a prawo publiczne Tabl. 2. Źródła prawa cywilnego Tabl. 3. Stosunek cywilnoprawny Tabl. 4. Zdolność prawna i zdolność

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zagadnienie 1. Uwagi ogólne... 81

Spis treści. Zagadnienie 1. Uwagi ogólne... 81 Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ I. PRAWO CYWILNE część ogólna... 1 Rozdział 1. Ogólna charakterystyka prawa cywilnego... 1 Zagadnienie 1. Pojęcie i zakres prawa cywilnego... 1 Zagadnienie 2. Źródła prawa

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne II semestr roku akademickiego 2010/2011

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne II semestr roku akademickiego 2010/2011 Dr hab. Andrzej Herbet Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne II semestr roku

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania część szczegółowa

Zobowiązania część szczegółowa Podręczniki Prawnicze Zobowiązania część szczegółowa Zbigniew Radwański Janina Panowicz-Lipska 11. wydanie C.H.Beck PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska Zobowiązania część szczegółowa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Księga IV Spadki

SPIS TREŚCI. Księga IV Spadki SPIS TREŚCI Księga pierwsza Część ogólna...10 Tytuł I Przepisy wstępne...10 Tytuł II Osoby...11 Dział I Osoby fizyczne...11 Rozdział I Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych...11 Rozdział II

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI

Spis treści SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI KODEKS CYWILNY KSIĘGA PIERWSZA. CZĘŚĆ OGÓLNA Tytuł I. Przepisy wstępne (art. 1-7) 9 Tytuł II. Osoby 10 Dział I. Osoby fizyczne 10 Rozdział I. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. Redaktorzy: Piotr Stec, Mariusz Załucki

Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. Redaktorzy: Piotr Stec, Mariusz Załucki Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. Redaktorzy:, Spis treści: Wykaz skrótów Słowo wstępne do wydania drugiego Część I. Wprowadzenie do prawa cywilnego Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa....................................................... Wykaz skrótów.................................................... XIII XV Kodeks cywilny Księga pierwsza. Część ogólna........................................

Bardziej szczegółowo

Umowy o generalne wykonawstwo robót budowlanych / Ewa Strzępka- Frania. Warszawa, Spis treści. Wykaz skrótów Wprowadzenie 1

Umowy o generalne wykonawstwo robót budowlanych / Ewa Strzępka- Frania. Warszawa, Spis treści. Wykaz skrótów Wprowadzenie 1 Umowy o generalne wykonawstwo robót budowlanych / Ewa Strzępka- Frania. Warszawa, 2010 Spis treści Wstęp XIII Wykaz skrótów XVII Wprowadzenie 1 Rozdział I. Pojęcie i charakter prawny umowy o generalne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. KODEKS CYWILNY ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

Spis treści. KODEKS CYWILNY ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego : ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Prawo

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej...

Bardziej szczegółowo

PRAWO UMÓW GOSPODARCZYCH

PRAWO UMÓW GOSPODARCZYCH PRAWO UMÓW GOSPODARCZYCH Celem szkolenia jest uzyskanie kompleksowej, zgodnej z obowiązującym stanem prawnym wiedzy w zakresie umów występujących w obrocie gospodarczym, wskazanie typowych sposobów ich

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Słownik pojęć Wprowadzenie

Spis treści. Wykaz skrótów Słownik pojęć Wprowadzenie Spis treści Wykaz skrótów Słownik pojęć Wprowadzenie Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej 3. Przesłanki

Bardziej szczegółowo

Umowy - zarządzenie produktem. Prowadzący : mec. Piotr Grodzki

Umowy - zarządzenie produktem. Prowadzący : mec. Piotr Grodzki Umowy - zarządzenie produktem Prowadzący : mec. Piotr Grodzki 1 Czym się będziemy zajmować? 1. Czynności prawne 2. Umowy wiadomości ogólne 3. Umowa sprzedaży 3. Umowa zlecenie 4. Umowa o dzieło 5. Umowa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp... Wykaz skrótów... Kodeks cywilny... 1 Księga trzecia. Zobowiązania... 3

SPIS TREŚCI. Wstęp... Wykaz skrótów... Kodeks cywilny... 1 Księga trzecia. Zobowiązania... 3 SPIS TREŚCI Wstęp... Wykaz skrótów... VII XVII Kodeks cywilny... 1 Księga trzecia. Zobowiązania... 3 Tytuł I. Przepisy ogólne... 5 Art. 353. [Pojęcie]... 5 Art. 353 1. [Granice swobody umów]... 34 Art.

Bardziej szczegółowo

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych Ochrona danych osobowych 1. Źródła prawa. 2. Podstawowe pojęcia. 3. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy. 4. Prawa podmiotów objętych ochroną. 5. Prawa i obowiązki osób odpowiedzialnych za ochronę danych

Bardziej szczegółowo

1.1. Pojęcie prawa cywilnego 1.2. Stosunek cywilnoprawny 1.3. Zdarzenia powodujące powstanie stosunków cywilnoprawnych

1.1. Pojęcie prawa cywilnego 1.2. Stosunek cywilnoprawny 1.3. Zdarzenia powodujące powstanie stosunków cywilnoprawnych Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. (red.), (red.) Oddawany do rąk Czytelników podręcznik stanowi syntetyczny wykład podstawowych instytucji prawa cywilnego w odniesieniu do działalności

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO SEMESTR I

PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO SEMESTR I PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO SEMESTR I 1 Pojęcie i źródła prawa cywilnego pojęcie - prawo cywilne instytucje prawa cywilnego materialnego i proceduralnego przedmiot i zakres prawa cywilnego przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży, zamiany oraz spółka cywilna. mgr Małgorzata Dziwoki

Umowa sprzedaży, zamiany oraz spółka cywilna. mgr Małgorzata Dziwoki Umowa sprzedaży, zamiany oraz spółka cywilna mgr Małgorzata Dziwoki Umowa sprzedaży Klasyfikacja jako czynności prawnej: stosunek dwustronny; konsensualna; odpłatna; dwustronnie zobowiązująca; wzajemna;

Bardziej szczegółowo

Prof. WSAP dr Jacek Krauss. Egzamin 2017 rok

Prof. WSAP dr Jacek Krauss. Egzamin 2017 rok Wykaz zagadnień egzaminacyjnych - prawo cywilne Prof. WSAP dr Jacek Krauss Egzamin 2017 rok I. Zagadnienia wstępne. Pojęcie prawa cywilnego. Metoda regulacji II. III. IV. Podział prawa cywilnego. Powszechne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Skróty powoływanej literatury... XXIII. Bibliografia... XXV. Wstęp... XXIX. Część I Zagadnienia ogólne

Spis treści. Wykaz skrótów... Skróty powoływanej literatury... XXIII. Bibliografia... XXV. Wstęp... XXIX. Część I Zagadnienia ogólne Wykaz skrótów... XXI Skróty powoływanej literatury... XXIII Bibliografia... XXV Wstęp... XXIX Część I Zagadnienia ogólne Rozdział I. Zagadnienia ogólne... 3 1. Definicja oraz funkcje prawa zobowiązań w

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych str. Przedmowa.................................................... V Wykaz skrótów................................................. XIII Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych............

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V. Kontraktacja (Maciej Kaliński) ő 1. Pojęcie ő 2. Obowiązki stron ő 3. Zmiana posiadacza gospodarstwa ő 4.

ROZDZIAŁ V. Kontraktacja (Maciej Kaliński) ő 1. Pojęcie ő 2. Obowiązki stron ő 3. Zmiana posiadacza gospodarstwa ő 4. Spis treści Wykaz skrótów Wstęp ROZDZIAŁ I. Informacje wstępne (Adam Brzozowski, Wojciech J. Kocot, Maciej Kaliński) ő 1. Przedmiot części szczegółowej prawa zobowiązań ő 2. Związki umów ő 3. Systematyka

Bardziej szczegółowo

Spis treści Kodeks cywilny Księga pierwsza. Część ogólna

Spis treści Kodeks cywilny Księga pierwsza. Część ogólna Przedmowa... Wykazskrótów... XIII XV Kodeks cywilny Księga pierwsza. Część ogólna... 3 TytułI.Przepisywstępne... 3 Art.1 7... 3 TytułII.Osoby... 31 DziałI.Osobyfizyczne... 31 Rozdział I. Zdolność prawna

Bardziej szczegółowo

6. Świadczenie antycypacyjne w systemie common law. Zarys problematyki I. Uwagi ogólne II. Występowanie tzw. anticipated contract cases...

6. Świadczenie antycypacyjne w systemie common law. Zarys problematyki I. Uwagi ogólne II. Występowanie tzw. anticipated contract cases... Wstęp... Wykaz skrótów... Bibliografia... XIII XIX XXIII Rozdział I. Wprowadzenie do problematyki... 1 1. Świadczenie antycypacyjne w obrocie prawnym... 1 2. Wybrane ustalenia nauki o świadczeniu i ich

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa.................................................... Wykaz skrótów................................................. str. V XV Rozdział I. Pojęcie, funkcje i źródła prawa spadkowego..............

Bardziej szczegółowo

Spis treści Kodeks cywilny Księga pierwsza. Część ogólna

Spis treści Kodeks cywilny Księga pierwsza. Część ogólna Przedmowa... Wykazskrótów... XIII XV Kodeks cywilny Księga pierwsza. Część ogólna... 3 TytułI.Przepisywstępne... 3 Art.1 7... 3 TytułII.Osoby... 30 DziałI.Osobyfizyczne... 30 Rozdział I. Zdolność prawna

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Literatura Akty prawne Orzecznictwo Rozdział I. Geneza i źródła prawa przewozowego

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Literatura Akty prawne Orzecznictwo Rozdział I. Geneza i źródła prawa przewozowego Wprowadzenie... XI Wykaz skrótów... XIX Literatura... XXV Akty prawne... XXXIII Orzecznictwo... XXXVII Rozdział I. Geneza i źródła prawa przewozowego... 1 1. Prawo transportowe a prawo przewozowe... 1

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XI Wprowadzenie... XVII Wykaz skrótów... XIX

Spis treści. Przedmowa... XI Wprowadzenie... XVII Wykaz skrótów... XIX Przedmowa........................................... XI Wprowadzenie........................................ XVII Wykaz skrótów........................................ XIX Część I. Kodeks pracy Rozdział

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Zasady wykonania zobowiązań. Skutki niewykonania umowy i odpowiedzialność

Temat szkolenia: Zasady wykonania zobowiązań. Skutki niewykonania umowy i odpowiedzialność Temat szkolenia: Zasady wykonania zobowiązań. Skutki niewykonania umowy i odpowiedzialność Wykładowca: dr Janusz Orłowski Źródła zobowiązań Stosunki zobowiązaniowe w prawie cywilnym mogą powstać na podstawie:

Bardziej szczegółowo

PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk

PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk Rozdział 1 Prawo gospodarcze i działalność gospodarcza Przedsiębiorczość a prawo gospodarcze Pojęcie przedsiębiorczości Prawo

Bardziej szczegółowo

UMOWA KOMISU. Opracowała mgr Irena Krauze Lisowiec

UMOWA KOMISU. Opracowała mgr Irena Krauze Lisowiec UMOWA KOMISU Literatura: Z. Radwański, J. Panowicz - Lipska, Zobowiązania część szczegółowa, Wydanie 10, Warszawa 2013 red. E Gniewek, Kodeks Cywilny. Komentarz, Wydanie 5, Warszawa 2011 Opracowała mgr

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wykaz literatury. Przedmowa. CZĘŚĆ I. Zobowiązania - część ogólna

Spis treści. Wykaz skrótów. Wykaz literatury. Przedmowa. CZĘŚĆ I. Zobowiązania - część ogólna Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Przedmowa CZĘŚĆ I. Zobowiązania - część ogólna Rozdział I. Elementy zobowiązaniowego stosunku prawnego 1. Pojęcie i powstanie zobowiązania I. Pojęcie zobowiązania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Tytuł I. Przepisy ogólne (Art. 1 21)

SPIS TREŚCI I. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Tytuł I. Przepisy ogólne (Art. 1 21) SPIS TREŚCI I. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych... 9 Tytuł I. Przepisy ogólne (Art. 1 21)... 9 Dział I. Przepisy wspólne (Art. 1 7)... 9 Dział II. Spółki osobowe (Art. 8 10 1

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... str. V XV Rozdział I. Wprowadzenie do części ogólnej zobowiązań... 1 1. Zobowiązanie: pojęcie i konstrukcje... 4 I. Charakterystyka ogólna relacji: zobowiązanie i prawo zobowiązań...

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. Zobowiązania część ogólna

CZĘŚĆ I. Zobowiązania część ogólna SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XIX Przedmowa... XXI CZĘŚĆ I. Zobowiązania część ogólna Rozdział I. Elementy zobowiązaniowego stosunku prawnego... 3 1. Pojęcie i powstanie zobowiązania...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V

Spis treści. Przedmowa... V Przedmowa V Wykaz skrótów XIII Rozdział I Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1 1 Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych 3 2 Poszukiwania skutecznych instrumentów ochrony wierzycieli w spółkach

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp... Wykaz skrótów... Kodeks cywilny... 1 Księga trzecia. Zobowiązania... 3

SPIS TREŚCI. Wstęp... Wykaz skrótów... Kodeks cywilny... 1 Księga trzecia. Zobowiązania... 3 SPIS TREŚCI Wstęp... Wykaz skrótów... VII XXIII Kodeks cywilny... 1 Księga trzecia. Zobowiązania... 3 Tytuł XI. Sprzedaż... 5 Dział I. Przepisy ogólne... 5 Art. 535. [Pojęcie]... 5 Art. 535 1. (uchylony)...

Bardziej szczegółowo

Ważne terminy w prawie konsumenckim

Ważne terminy w prawie konsumenckim Ważne terminy w prawie konsumenckim Termin Przepis Akt prawny Znaczenie Sprzedaż konsumencka (dla towarów zakupionych po 25 grudnia 2014 r.) 14 dni Art.561 5 Brak terminu (z ostrożności najlepiej jak najszybciej)

Bardziej szczegółowo

Prawo prywatne międzynarodowe Ostatnio wprowadzona aktualizacja: 1999.12.16 zm. Dz.U.99.52.532 USTAWA. z dnia 12 listopada 1965 r.

Prawo prywatne międzynarodowe Ostatnio wprowadzona aktualizacja: 1999.12.16 zm. Dz.U.99.52.532 USTAWA. z dnia 12 listopada 1965 r. Prawo prywatne międzynarodowe Ostatnio wprowadzona aktualizacja: 1999.12.16 zm. Dz.U.99.52.532 USTAWA z dnia 12 listopada 1965 r. Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. z dnia 17 listopada 1965 r.) I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. II. Odszkodowanie z tytułu umowy o zakazie konkurencji. zawartej na czas trwania stosunku pracy

Spis treści. II. Odszkodowanie z tytułu umowy o zakazie konkurencji. zawartej na czas trwania stosunku pracy Wstęp... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XI XVII Rozdział I. Polskie prawo pracy w ujęciu historycznym... 1 1. Uwagi ogólne... 1 2. Prawo pracy na ziemiach polskich w okresie zaborów... 3 3. Prawo

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań na egzamin licencjacki. Prawo cywilne

Zestaw pytań na egzamin licencjacki. Prawo cywilne Prawo cywilne - część ogólna Zestaw pytań na egzamin licencjacki Prawo cywilne 1. Zdolność do czynności prawnych osób fizycznych 2. Zawarcie umowy przez osobę ubezwłasnowolnioną całkowicie 3. Dokonywanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp... 15

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp... 15 Wykaz skrótów............................................ 11 Wstęp.................................................... 15 ROZDZIAŁ I. Zagadnienia wprowadzające..................... 23 1. Główne założenia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Od Wydawcy 11 Przedmowa inż. Tomasz Latawiec 13 Przedmowa prof. dr hab. Andrzej Szumański 15 Wykaz skrótów

SPIS TREŚCI Od Wydawcy 11 Przedmowa inż. Tomasz Latawiec 13 Przedmowa prof. dr hab. Andrzej Szumański 15 Wykaz skrótów SPIS TREŚCI Od Wydawcy... 11 Przedmowa inż. Tomasz Latawiec... 13 Przedmowa prof. dr hab. Andrzej Szumański... 15 Wykaz skrótów... 17 Wprowadzenie... 21 CZĘŚĆ I 1. Kontrakt budowlany... 23 1.1. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Prof. WSAP dr Jacek Krauss. Egzamin 2016 r./2017

Prof. WSAP dr Jacek Krauss. Egzamin 2016 r./2017 Wykaz zagadnień egzaminacyjnych - prawo cywilne Prof. WSAP dr Jacek Krauss Egzamin 2016 r./2017 I. Zagadnienia wstępne. Pojęcie prawa cywilnego. Metoda regulacji II. Podział prawa cywilnego 1 Powszechne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I. PRAWO CYWILNE CZĘŚĆ OGÓLNA

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I. PRAWO CYWILNE CZĘŚĆ OGÓLNA SPIS TREŚCI Przedmowa... Wstęp... Wykaz skrótów... Skróty powoływanej literatury... XI XIII XV XIX CZĘŚĆ I. PRAWO CYWILNE CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I. Zagadnienia wstępne... 3 1. Podziały systemu prawa i pojęcie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek Przedmowa Wykaz skrótów V XV Rozdział I Systematyka i źródła prawa spółek 1 1 Pojęcie i systematyka prawa spółek 3 I Spółka i prawo spółek 3 II Regulacje ogólne prawa spółek 10 III Regulacje szczególne

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Pojęcie, funkcje i źródła prawa spadkowego 1. Pojęcie prawa spadkowego

Spis treści Rozdział I. Pojęcie, funkcje i źródła prawa spadkowego 1. Pojęcie prawa spadkowego Przedmowa... Wykaz skrótów... V XV Rozdział I. Pojęcie, funkcje i źródła prawa spadkowego... 1 1. Pojęcie prawa spadkowego... 4 I. Uwagi ogólne... 4 II. Prawo spadkowe a inne działy prawa cywilnego...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Akty prawne Publikatory, czasopisma Inne Słowo wstępne... 17

Spis treści. Wykaz skrótów Akty prawne Publikatory, czasopisma Inne Słowo wstępne... 17 Wykaz skrótów... 13 Akty prawne... 13 Publikatory, czasopisma... 13 Inne... 15 Słowo wstępne... 17 Część pierwsza Wprowadzenie do problematyki licencji na używanie znaku towarowego Zagadnienia ogólne i

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp...

Spis treści. Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp... Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp... xi XIII XV Dział I. Zagadnienia ogólne prawa gospodarczego... 1 Rozdział 1. Pojęcie i rodzaje przedsiębiorców... 1 Zagadnienie 1. Definicja przedsiębiorcy... 1

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY PRAWA DLA EKONOMISTÓW. Autor: WOJCIECH SIUDA

ELEMENTY PRAWA DLA EKONOMISTÓW. Autor: WOJCIECH SIUDA ELEMENTY PRAWA DLA EKONOMISTÓW Autor: WOJCIECH SIUDA Uwagi wstępne Objaśnienia skrótów Rozdział I. Ogólne wiadomości o prawie ő 1. Istota prawa ő 2. Prawo a moralność ő 3. Świadomość prawna ő 4. Praworządność

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Wykaz skrótów Literatura Akty prawne Orzecznictwo

Wprowadzenie Wykaz skrótów Literatura Akty prawne Orzecznictwo Wprowadzenie Wykaz skrótów Literatura Akty prawne Orzecznictwo Rozdział I. Geneza i źródła prawa przewozowego ő 1. Prawo transportowe a prawo przewozowe I. Istota transportu i przewozu II. Rodzaje prawa

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Zasady bezpiecznego konstruowania umów budowlanych Forma umowy Elementy składowe umowy o roboty budowlane...

Rozdział I. Zasady bezpiecznego konstruowania umów budowlanych Forma umowy Elementy składowe umowy o roboty budowlane... Wprowadzenie... O autorach... Wykaz skrótów... XI XIII XV Rozdział I. Zasady bezpiecznego konstruowania umów budowlanych... 1 1. Forma umowy... 1 2. Elementy składowe umowy o roboty budowlane... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów.......................................... 13 Wprowadzenie.......................................... 15 Rozdział I. założenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej...............................

Bardziej szczegółowo

Umowa o PPP 8. Polska

Umowa o PPP 8. Polska Umowa o PPP 8 Polska Wrocław, 9 grudnia 2010 Tytuł prezentacji: Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym I Prelegent: Witold Grzybowski 2 Zawartość prezentacji: Umowa - aspekty. Charakter umowy o ppp Struktura

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści. 1. Ochrona pracodawcy jako konsekwencja stosunku

Spis treści. Spis treści. 1. Ochrona pracodawcy jako konsekwencja stosunku Spis treści Wstęp... XIII Wykaz skrótów... XIX Wykaz literatury... XXIII Rozdział I. Obowiązki pracownika a interes gospodarczy pracodawcy jako przedmiot ochrony... 1 1. Uwagi wstępne... 1 2. Stosunek

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wprowadzenie... 21 Rozdział I. Obrót gospodarczy w kodeksowym prawie karnym... 36 1. Przestępstwa menadżerów (nadużycie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wykaz literatury. Wykaz orzecznictwa. Przedmowa. Wprowadzenie. Część I. Zagadnienia ogólne

Spis treści. Wykaz skrótów. Wykaz literatury. Wykaz orzecznictwa. Przedmowa. Wprowadzenie. Część I. Zagadnienia ogólne Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Wykaz orzecznictwa Przedmowa Wprowadzenie Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział I. Weksel - charakterystyka ogólna ő 2. Pojęcie, rodzaje i funkcje weksla I. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Art

Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Art Spis treści Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp...25 Rozdział I Przepisy ogólne...27 Art. 1... 28 Zakres przedmiotowy ustawy...28 Spółdzielnia mieszkaniowa jako deweloper...30 Nabycie od dewelopera

Bardziej szczegółowo

Prawo handlowe dla ekonomistów. Redakcja: Bogusława Gnela

Prawo handlowe dla ekonomistów. Redakcja: Bogusława Gnela Prawo handlowe dla ekonomistów. Redakcja: Bogusława Gnela Rozdział I Zagadnienia ogólne 1.1.Podstawowe pojęcia z zakresu prawa handlowego 1.1.1.Pojęcie prawa handlowego i jego źródła 1.1.2.Pojęcie działalności

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Prawo administracyjne procesu budowlanego 1. Prawo planowania i zagospodarowania... 6. 1. Uwagi wprowadzające...

Spis treści. Część I. Prawo administracyjne procesu budowlanego 1. Prawo planowania i zagospodarowania... 6. 1. Uwagi wprowadzające... Przedmowa................................................. Wykaz skrótów.............................................. XXIII Część I. Prawo administracyjne procesu budowlanego 1. Prawo planowania i zagospodarowania.......................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów... 11 Wprowadzenie... 15 Rozdział I Zagadnienia ogólne... 19 1. Uwagi wstępne... 19 1. Charakter prawny współuprawnienia spadkobierców... 20 2. Ustanie współuprawnienia spadkobierców... 21

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Wykaz orzecznictwa Przedmowa Wprowadzenie Część I. Zagadnienia ogólne

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Wykaz orzecznictwa Przedmowa Wprowadzenie Część I. Zagadnienia ogólne Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wykaz orzecznictwa... Przedmowa... Wprowadzenie... 1 Część I. Zagadnienia ogólne... 6 Rozdział I. Weksel charakterystyka ogólna... 6 XIII XXI 1. Uwagi ogólne... 6 2.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SKRÓTÓW WSTĘP Rozdział I DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA I ROZWÓJ REGULACJI PRAWNEJ 1.1. Działalność deweloperska 1.2. Rozwój regulacji prawnej

WYKAZ SKRÓTÓW WSTĘP Rozdział I DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA I ROZWÓJ REGULACJI PRAWNEJ 1.1. Działalność deweloperska 1.2. Rozwój regulacji prawnej WYKAZ SKRÓTÓW WSTĘP Rozdział I DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA I ROZWÓJ REGULACJI PRAWNEJ 1.1. Działalność deweloperska 1.2. Rozwój regulacji prawnej działalności deweloperskiej w Polsce rys historyczny 1.3.

Bardziej szczegółowo

Skrypty Becka. Hanna Witczak Agnieszka Kawałko. Zobowiązania. 5. wydanie

Skrypty Becka. Hanna Witczak Agnieszka Kawałko. Zobowiązania. 5. wydanie Skrypty Becka Hanna Witczak Agnieszka Kawałko Zobowiązania 5. wydanie SKRYPTY BECKA Zobowiązania W sprzedaży: A. Olejniczak, Z. Radwański ZOBOWIĄZANIA CZĘŚĆ OGÓLNA, wyd. 11 Podręczniki Prawnicze Z. Radwański,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. III. Odpowiedzialność administracji publicznej za działania legalne. w prawie francuskim... 61

Spis treści. III. Odpowiedzialność administracji publicznej za działania legalne. w prawie francuskim... 61 Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział I. Geneza i zarys ewolucji odpowiedzialności państwa... 1 1. Uwagi terminologiczne... 4 2. Geneza odpowiedzialności odszkodowawczej państwa od czasów rzymskich

Bardziej szczegółowo

Prawo jest na naszej stronie!

Prawo jest na naszej stronie! Kodeks cywilny Prawo jest na naszej stronie! www.profinfo.pl www.wolterskluwer.pl codzienne aktualizacje pełna oferta zapowiedzi wydawnicze rabaty na zamówienia zbiorcze do negocjacji uproszczony sposób

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wprowadzenie... 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4

Wykaz skrótów... Wprowadzenie... 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4 Wykaz skrótów... Wprowadzenie... XI XV Rozdział I. Zawarcie umowy zlecenia i umowy o dzieło (Marek Rotkiewicz)... 1 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4 Rozdział II. Charakterystyka umowy zlecenia

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Mariusz Chudzik, Aneta Frań, Agnieszka Grzywacz, Krzysztof Horus, Marcin Spyra

Autorzy: Mariusz Chudzik, Aneta Frań, Agnieszka Grzywacz, Krzysztof Horus, Marcin Spyra PRAWO HANDLU ELEKTRONICZNEGO Autorzy: Mariusz Chudzik, Aneta Frań, Agnieszka Grzywacz, Krzysztof Horus, Marcin Spyra Rozdział I OŚWIADCZENIE WOLI W POSTACI ELEKTRONICZNEJ I PODPIS ELEKTRONICZNY 1. 2. Złożenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. Zagadnienia ogólne

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. Zagadnienia ogólne Umowa o podróż w prawie polskim. Rafał Adamus Masowy rozwój turystyki prowadzi do poddania tej dziedziny aktywności społecznej regulacji prawnej w systemach prawnych różnych państw, a w tym również w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Prawo cywilne wybrane zagadnienia części ogólnej. Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Cywilnego Dr Piotr Kostański

Prawo cywilne wybrane zagadnienia części ogólnej. Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Cywilnego Dr Piotr Kostański Prawo cywilne wybrane zagadnienia części ogólnej Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Cywilnego Dr Piotr Kostański 24.11.2012 r. 9.45-11.15 (90 ) i 11.30 13.00 (90 ) 1. Pojęcie prawa cywilnego 2.

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane Umowa o roboty budowlane Informacje ogólne Umowa o roboty budowlane Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XV Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek.......................

Bardziej szczegółowo

ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną

ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Prawo Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Stanisława Kalus Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Ważne terminy w prawie konsumenckim (stan prawny na 18 luty 2016 r.)

Ważne terminy w prawie konsumenckim (stan prawny na 18 luty 2016 r.) Ważne terminy w prawie konsumenckim (stan prawny na 18 luty 2016 r.) Termin Przepis Akt prawny Znaczenie Sprzedaż konsumencka (dla towarów zakupionych po 25 grudnia 2014 r.) 14 dni Art.561 5 Czas jaki

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz aktów prawnych Wykaz literatury Wykaz orzecznictwa Wprowadzenie

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz aktów prawnych Wykaz literatury Wykaz orzecznictwa Wprowadzenie Wykaz skrótów... Wykaz aktów prawnych... Wykaz literatury... Wykaz orzecznictwa... XXXIII Wprowadzenie... XI XV XIX XLIII Rozdział I. Nieruchomość rolna jako składnik gospodarstwa rolnego... 1 1. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Art. 760 [Lojalność stron] Każda ze stron obowiązana jest do zachowania lojalności wobec drugiej.

Art. 760 [Lojalność stron] Każda ze stron obowiązana jest do zachowania lojalności wobec drugiej. Art. 758 [Pojęcie] 1. Przez umowę agencyjną przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wprowadzenie... 12

Spis treści. 1. Wprowadzenie... 12 Przedmowa... Autorzy... Wykaz skrótów... Bibliografia... XV XVII XXIII XXVII Część I. Normatywna regulacja działalności deweloperskiej jako gwarancja ochrony praw nabywców... 1 Rozdział I. Deweloper jako

Bardziej szczegółowo

Prawo zobowiązań czę ć szczegółowa

Prawo zobowiązań czę ć szczegółowa Tom 7 Prawo zobowiązań czę ć szczegółowa Pod redakcją Jerzego Rajskiego 3. wydanie SYSTEM PRAWA PRYWATNEGO Prawo zobowi za cz ć szczegółowa Tom 7 3. wydanie SYSTEM PRAWA PRYWATNEGO Prawo zobowi za cz ć

Bardziej szczegółowo

Tytuł III. OGÓLNE PRZEPISY O ZOBOWIĄZANIACH UMOWNYCH

Tytuł III. OGÓLNE PRZEPISY O ZOBOWIĄZANIACH UMOWNYCH Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm) Tytuł III. OGÓLNE PRZEPISY O ZOBOWIĄZANIACH UMOWNYCH Art. 384. 1. Ustalony przez jedną ze stron wzorzec umowy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja Kodeksu Cywilnego. w zakresie umów sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami. 3 grudnia 2014 r.

Nowelizacja Kodeksu Cywilnego. w zakresie umów sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami. 3 grudnia 2014 r. Nowelizacja Kodeksu Cywilnego w zakresie umów sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami 3 grudnia 2014 r. 30 maja 2014 r. Sejm uchwalił ustawę nowelizującą Kodeks cywilny. Nowelizacja ta ma bardzo szeroki zakres.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp... 19. Część I WPROWADZENIE

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp... 19. Część I WPROWADZENIE Spis treści Wykaz skrótów............................................................ 17 Wstęp.................................................................... 19 Część I WPROWADZENIE ROZDZIAŁ I. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Pytania z prawa zobowiązań II St. Stacj. (egzamin M.Jagielska/W. Popiołek) Odpowiedzialność za osoby trzecie w reżimie odpowiedzialności kontraktowej

Pytania z prawa zobowiązań II St. Stacj. (egzamin M.Jagielska/W. Popiołek) Odpowiedzialność za osoby trzecie w reżimie odpowiedzialności kontraktowej Pytania z prawa zobowiązań II St. Stacj. (egzamin M.Jagielska/W. Popiołek) I. Istota zobowiązania Rodzaje wzorców umownych i kontrola ich treści Sprzedaż II. Źródła prawa zobowiązań Odpowiedzialność za

Bardziej szczegółowo

Reklamacje, rękojmia i gwarancja przy sprzedaży w obrocie handlowym i konsumenckim - przepisy i praktyka.

Reklamacje, rękojmia i gwarancja przy sprzedaży w obrocie handlowym i konsumenckim - przepisy i praktyka. Reklamacje, rękojmia i gwarancja przy sprzedaży w obrocie handlowym i konsumenckim - przepisy i praktyka. Miejsce: Warszawa Termin: 13-14.12.2016, wtorek - środa, I dzień: 10.00-15.30, II dzień: 9.00 14.30

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz najważniejszych skrótów. Słowo wstępne. Część pierwsza PRAWO CYWILNE - CZĘŚĆ OGÓLNA

Spis treści. Wykaz najważniejszych skrótów. Słowo wstępne. Część pierwsza PRAWO CYWILNE - CZĘŚĆ OGÓLNA Spis treści Wykaz najważniejszych skrótów Słowo wstępne Część pierwsza PRAWO CYWILNE - CZĘŚĆ OGÓLNA Prawo cywilne - zagadnienia wprowadzające 1. Pojęcie i przedmiot prawa cywilnego 1.1. Znaczenie prawa

Bardziej szczegółowo

Reklamacje, gwarancja i rękojmia zgodnie z nowym prawem konsumenckim - przepisy i praktyka.

Reklamacje, gwarancja i rękojmia zgodnie z nowym prawem konsumenckim - przepisy i praktyka. Reklamacje, gwarancja i rękojmia zgodnie z nowym prawem konsumenckim - przepisy i praktyka. Miejsce: Wrocław Termin: 19-20.11.2015, czwartek - piątek, I dzień: 10.00-16.00, II dzień: 9.00 15.00 Masz pytania

Bardziej szczegółowo

Przedmowa. Rozdział VII. Międzynarodowe kolejowe prawo przewozowe. 2. Przewozy osób i bagaŝu Umowa o przewóz Dokument na przejazd

Przedmowa. Rozdział VII. Międzynarodowe kolejowe prawo przewozowe. 2. Przewozy osób i bagaŝu Umowa o przewóz Dokument na przejazd Przedmowa Rozdział I. Źródła prawa transportowego 1. Pojęcie prawa transportowego 2. Kodeks cywilny i zakres jego zastosowania 3. Przepisy szczególne 4. Przewozy krajowe i międzynarodowe Rozdział II. Umowa

Bardziej szczegółowo

3. Pozostałe przesłanki silniejszego skutku umowy przedwstępnej A. Ogólna charakterstyka przesłanek B. Zgoda osoby trzeciej, zgoda organu

3. Pozostałe przesłanki silniejszego skutku umowy przedwstępnej A. Ogólna charakterstyka przesłanek B. Zgoda osoby trzeciej, zgoda organu Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Bibliografia... Orzecznictwo... XIII XVII XXI XXXIII Rozdział I. Roszczenie o zawarcie umowy przyrzeczonej... 1 1. Przedmiot roszczenia... 1 2. Charakter prawny roszczenia...

Bardziej szczegółowo

Aktualne umowy gospodarcze. Wzory umów, komentarze, orzecznictwo

Aktualne umowy gospodarcze. Wzory umów, komentarze, orzecznictwo Spis treści publikacji Aktualne umowy gospodarcze Wzory umów, komentarze, orzecznictwo Moduł: Umowy w obrocie gospodarczym 1 Umowa sprzedaŝy konsumenckiej 1.1 Charakterystyka umowy sprzedaŝy konsumenckiej

Bardziej szczegółowo

Podel Waldemar, Wzory umów i pism w działalności gospodarczej. Wydanie 5. Spis treści: Wykaz ważniejszych skrótów. Wprowadzenie. Zanim zawrzesz umowę

Podel Waldemar, Wzory umów i pism w działalności gospodarczej. Wydanie 5. Spis treści: Wykaz ważniejszych skrótów. Wprowadzenie. Zanim zawrzesz umowę Podel Waldemar, Wzory umów i pism w działalności gospodarczej. Wydanie 5 Spis treści: Wykaz ważniejszych skrótów Wprowadzenie Zanim zawrzesz umowę 1. PEŁNOMOCNICTWA PEŁNOMOCNICTWO (1) PROKURA (2) 2. LISTY

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Tytuł XX III Umowa agencyjna

Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Tytuł XX III Umowa agencyjna Istota umowy agencyjnej Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Tytuł XX III Umowa agencyjna art. 758 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), przepisy

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE Podstawy prawa cywilnego dla pracowników sektora energetycznego praktyczne zastosowanie

SZKOLENIE Podstawy prawa cywilnego dla pracowników sektora energetycznego praktyczne zastosowanie PATRON MEDIALNY PARTNER NOWYCH TECHNOLOGII ORGANIZATOR: SZKOLENIE Podstawy prawa cywilnego dla pracowników sektora energetycznego praktyczne zastosowanie MIEJSCE: IGEOŚ - UL. KRUCZA 6/14 - WARSZAWA - S.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V

Spis treści. Przedmowa... V Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XIII Rozdział I. Pojęcie umowy nienazwanej.............................

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Deweloper jako przedsiębiorca ő 1. Wprowadzenie ő 2. Działalność gospodarcza dewelopera ő 3. Podsumowanie

Rozdział I. Deweloper jako przedsiębiorca ő 1. Wprowadzenie ő 2. Działalność gospodarcza dewelopera ő 3. Podsumowanie Spis treści Przedmowa Autorzy Wykaz skrótów Bibliografia Część I. Normatywna regulacja działalności jako gwarancja ochrony praw nabywców Rozdział I. Deweloper jako przedsiębiorca ő 2. Działalność gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Spis treści Wprowadzenie... IX Wykaz skrótów... XIX Część I. Część ogólna... 1 1. Pełnomocnictwo ogólne zwykłego zarządu... 3 2. Pełnomocnictwo rodzajowe... 8 3. Pełnomocnictwo do dokonania czynności prawnej...

Bardziej szczegółowo

Aktualne umowy gospodarcze. Wzory umów, komentarze, orzecznictwo

Aktualne umowy gospodarcze. Wzory umów, komentarze, orzecznictwo Spis treści publikacji Aktualne umowy gospodarcze Wzory umów, komentarze, orzecznictwo Moduł: Umowy w obrocie gospodarczym 1 Umowa sprzedaŝy konsumenckiej 1.1 Charakterystyka umowy sprzedaŝy konsumenckiej

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY PRAWA. Klasa 2 TI. Na podstawie programu: TI/PZS1/PG/2012. Nr w szkolnym zestawie programów nauczania na rok szkolny 2014/2015: 16/T/2012/1

ELEMENTY PRAWA. Klasa 2 TI. Na podstawie programu: TI/PZS1/PG/2012. Nr w szkolnym zestawie programów nauczania na rok szkolny 2014/2015: 16/T/2012/1 ELEMENTY PRAWA Klasa 2 TI Na podstawie programu: TI/PZS1/PG/2012 Nr w szkolnym zestawie programów nauczania na rok szkolny 2014/2015: 16/T/2012/1 Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 Łukasz Łoncki Rok szkolny 2014/2015

Bardziej szczegółowo