ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO"

Transkrypt

1 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2014 ZA LATA Katowice, grudzieo 2014 r.

2 Autorzy: Jan Kozubek - Kierownik Projektu Izabela Sławęcka-Myczkowska Krzysztof Fitrzyk Edyta Serek Bogdan Pasko Anna Kisielewicz Artur Sobiesiek Anna Babczyoska Krzysztof Tylla Monika Strzemioska Bartłomiej Rokowski Jolanta Studnicka Wykonawca Projektu : URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Wydział Ochrony Środowiska ul. Wita Stwosza Katowice Tel. +48 (32) Fax + 48 (32)

3 Spis treści: 1. Wprowadzenie Zmiany stanu gospodarki odpadami na terenie województwa oraz ocena zmian w gospodarce odpadami Ilośd i rodzaje odpadów wytworzonych i zagospodarowanych, w tym selektywnie zbieranych Stan formalno prawny i techniczny instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów oraz ocena ich mocy przerobowych Realizacja planu zamykania instalacji - poza składowiskami odpadów - niespełniających wymagao ochrony środowiska Stan formalno prawny i techniczny składowisk odpadów Realizacja planu zamykania składowisk odpadów niespełniających wymagao ochrony środowiska Stan realizacji działao ujętych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami w okresie sprawozdawczym oraz jego ocena Ocena kosztów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięd Ocena realizacji celów Podsumowanie.320 3

4 Spis tabel: Tabela 1. Tabela 2. Tabela 3. Tabela 4. Tabela 5. Tabela 6. Tabela 7. Tabela 8 Tabela 9. Masa odpadów komunalnych odebranych, zebranych i zagospodarowanych na terenie województwa w latach *..11 Masa wytworzonych i unieszkodliwionych odpadów zawierających PCB na terenie województwa według stanu na dzieo 31 grudnia 2013 r...16 Masa wytworzonych, poddanych procesom odzysku, w tym recyklingu i unieszkodliwionych olejów odpadowych na terenie województwa według stanu na dzieo 31 grudnia 2013 r. 17 Masa wytworzonych, poddanych procesom odzysku, w tym recyklingu i unieszkodliwionych zużytych baterii i zużytych akumulatorów na terenie województwa według stanu na dzieo 31 grudnia 2013 r...19 Masa wytworzonych, poddanych procesom odzysku, w tym recyklingu i unieszkodliwionych zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie województwa według stanu na dzieo 31 grudnia 2013 r...20 Masa wytworzonych, poddanych procesom odzysku, w tym recyklingu i unieszkodliwionych odpadów opakowaniowych na terenie województwa według stanu na dzieo 31 grudnia 2013 r...21 Masa wytworzonych, poddanych procesom odzysku, w tym recyklingu i unieszkodliwionych pojazdów wycofanych z eksploatacji na terenie województwa według stanu na dzieo 31 grudnia 2013 r...22 Masa wytworzonych, poddanych procesom odzysku, w tym recyklingu i unieszkodliwionych odpadów medycznych na terenie województwa według stanu na dzieo 31 grudnia 2013 r..23 Masa wytworzonych, poddanych procesom odzysku, w tym recyklingu i unieszkodliwionych odpadów weterynaryjnych na terenie województwa według stanu na dzieo 31 grudnia 2013 r Tabela 10. Masa wytworzonych i unieszkodliwionych przeterminowanych środków ochrony roślin na terenie województwa według stanu na dzieo 31 grudnia 2013 r...25 Tabela 11. Masa wytworzonych, poddanych procesom odzysku, w tym recyklingu i unieszkodliwionych zużytych opon na terenie województwa według stanu na dzieo 31 grudnia 2013 r Tabela 12. Masa wytworzonych i unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest na terenie województwa według stanu na dzieo 31 grudnia 2013 r

5 Tabela 13. Masa wytworzonych, poddanych procesom odzysku, w tym recyklingu i unieszkodliwionych komunalnych osadów ściekowych na terenie województwa według stanu na dzieo 31 grudnia 2013 r...28 Tabela 14. Masa wytworzonych, poddanych procesom odzysku, w tym recyklingu i unieszkodliwionych odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej na terenie województwa według stanu na dzieo 31 grudnia 2013 r Tabela 15. Regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych w województwie według stanu na dzieo 31 grudnia 2013 r...33 Tabela 16. Liczba i moce przerobowe regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych według stanu na dzieo 31 grudnia 2013 r. 37 Tabela 17. Zestawienie poszczególnych typów instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów komunalnych według stanu na dzieo 31 grudnia 2013 r., nie będących regionalnymi instalacjami przetwarzania odpadów komunalnych. 38 Tabela 18. Zestawienie poszczególnych typów instalacji do przetwarzania, recyklingu, innego niż recykling procesów odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów, które podlegają odrębnym przepisom prawnym według strumieni odpadów, według stanu na dzieo 31 grudnia 2013 r..61 Tabela 19. Zestawienie poszczególnych typów instalacji do recyklingu, innych niż recykling procesów odzysku oraz innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów pozostałych według stanu na dzieo 31 grudnia 2013 r..107 Tabela 20. Zestawienie poszczególnych typów instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów, które nie spełniają wymagao stan na dzieo kooczący okres sprawozdawczy (wskazad datę) 181 Tabela 21. Realizacja w województwie w latach planu zamykania instalacji, w szczególności spalarni odpadów niespełniających wymagao ochrony środowiska, których modernizacja nie jest możliwa z przyczyn technicznych lub jest nieuzasadniona z przyczyn ekonomicznych..182 Tabela 22. Zestawienie czynnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady komunalne według stanu na dzieo 31 grudnia 2013 r. 183 Tabela 23. Zestawienie czynnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których nie są składowane odpady komunalne według stanu na dzieo 31 grudnia 2013 r

6 Tabela 24. Zestawienie czynnych składowisk odpadów niebezpiecznych (poza składowiskami wyłącznie odpadów azbestu) według stanu na dzieo 31 grudnia 2013 r Tabela 25. Zestawienie czynnych składowisk odpadów obojętnych według stanu na dzieo 31 grudnia 2013 r Tabela 26. Zestawienie składowisk odpadów, na których są składowane odpady zawierające azbest według stanu na dzieo 31 grudnia 2013 r Tabela 27. Zestawienie czynnych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych według stanu na dzieo 31 grudnia 2013 r. 207 Tabela 28. Zestawienie składowisk odpadów będących w trakcie rekultywacji według stanu na dzieo 31 grudnia 2013 r Tabela 29. Zestawienie obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w trakcie rekultywacji według stanu na dzieo 31 grudnia 2013 r Tabela 30. Zestawienie składowisk odpadów będących w trakcie monitoringu po zakooczeniu rekultywacji według stanu na dzieo 209 Tabela 31. Zestawienie obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w trakcie monitoringu po zakooczeniu rekultywacji według stanu na dzieo 31 grudnia 2013 r..211 Tabela 32. Zestawienie składowisk odpadów po okresie monitorowania według stanu na dzieo 31 grudnia 2013 r. 212 Tabela 33. Zestawienie obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych po okresie monitorowania według stanu na dzieo 31 grudnia 2013 r Tabela 34. Realizacja w województwie w latach planu zamykania składowisk odpadów, w tym niespełniających wymagao ochrony środowiska, według stanu na dzieo 31 grudnia 2013 r Tabela 35. Zestawienie informacji na temat stanu realizacji zadao wynikających z Krajowego planu gospodarki odpadami 2014 dla administracji samorządowej oraz administracji rządowej szczebla wojewódzkiego oraz zadao wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, według stanu na dzieo 31 grudnia 2013 r Tabela 36. Realizacja w okresie sprawozdawczym celu dotyczącego redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów 6

7 Tabela 37. Realizacja w okresie sprawozdawczym planu unieszkodliwiania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, w szczególności PCB oraz azbestu, oraz dekontaminacji i unieszkodliwiania urządzeo zawierających PCB 288 Tabela 38. Realizacja w okresie sprawozdawczym planu zbierania i unieszkodliwiania odpadów zawierających substancje zubożające warstwę ozonową 289 Tabela 39. Informacja na temat zlikwidowanych magazynów przeterminowanych środków ochrony roślin oraz mogilników w okresie sprawozdawczym (wskazad lata).290 Tabela 40. Informacja na temat mogilników pozostałych do likwidacji po dniu 31 grudnia 2010 r., których nie udało się zlikwidowad w wyznaczonym terminie. 290 Tabela 41. Oddane do użytkowania nowe instalacje zagospodarowania odpadów w latach *.291 Tabela 42. Oddane do użytkowania po rozbudowie istniejące instalacje zagospodarowania odpadów w latach Tabela 43. Koszty poniesione na realizację zadao określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami w okresie sprawozdawczym (wymienid lata) 297 Tabela 44. Wskaźniki ogólne dla monitorowania osiągania celów 315 Tabela 45. Informacje o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami na terenie województwa w latach r Załączniki: Załącznik 1 Wykaz kodów odpadów wskazanych w tabelach

8 1. Wprowadzenie Celem przygotowania sprawozdania jest zestawienie danych o gospodarowaniu odpadami na terenie województwa śląskiego, które będą stanowiły podstawę do oceny stanu gospodarki odpadami, oceny stanu realizacji zadao oraz osiągnięcia celów wynikających z Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz i 1238) z realizacji planów gospodarki odpadami są sporządzane sprawozdania, obejmujące okres 3 lat kalendarzowych, według stanu na dzieo 31 grudnia roku kooczącego ten okres, zwany dalej okresem sprawozdawczym i zgodnie z art. 39 ust. 3 pkt. 2 ustawy o odpadach sprawozdanie z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami przygotowuje i przedkłada sejmikowi województwa oraz ministrowi właściwemu do spraw środowiska zarząd województwa, w terminie 12 miesięcy po upływie okresu sprawozdawczego. Opracowanie niniejsze jest sprawozdaniem z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014, przyjętego przez Sejmik Województwa Śląskiego Uchwałą Nr IV/25/1/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 roku. Sprawozdanie sporządzono w oparciu o wytyczne opracowane przez Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska w Warszawie z lutego 2014 r. i obejmuje lata według stanu na dzieo 31 grudnia 2013 r. W sprawozdaniu ujęto szereg zasadniczych elementów z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 takich jak : Zmiany stanu gospodarki odpadami na terenie województwa śląskiego wraz z oceną zmian w gospodarce odpadami, w tym : ilośd i rodzaje odpadów wytworzonych i zagospodarowanych, w tym selektywnie zbieranych. Określono zmiany ilościowe i struktury odpadów na poszczególnych etapach gospodarowania odpadami w oparciu o wykonaną analizę porównawczą obejmującą wszystkie rodzaje odpadów wytworzonych (w przypadku odpadów komunalnych odebranych oraz zebranych), poddawanych procesom odzysku oraz unieszkodliwiania na terenie województwa śląskiego. Do tego celu wykorzystano bazę danych Wojewódzki System Odpadowy (WSO) zarządzany przez Marszałka Województwa Śląskiego oraz materiały uzupełniające pochodzące od samorządów gmin. Tematyka ta zawarta jest w tabelach (1 14). 8

9 stan formalno prawny i techniczny instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów oraz ocena ich mocy przerobowych. W tej części sprawozdania zamieszczono podstawowe dane o instalacjach do przetwarzania, recyklingu i innych niż recykling procesów odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów innymi metodami niż składowanie na terenie województwa. Zamieszczono również zestawienie tych instalacji z uwzględnieniem regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. W oparciu o posiadane informacje dokonano oceny spełnienia przez te instalacje wymagao prawnych i technicznych ich funkcjonowania. Ponadto, przeprowadzono analizę, czy zdolności przerobowe instalacji są wystarczające do zagospodarowania odpadów na obszarze województwa, a w przypadku odpadów komunalnych, również w poszczególnych regionach gospodarki odpadami. Udzielono odpowiedzi czy województwo, a także cztery regiony gospodarki odpadami komunalnymi (w zakresie zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych) są samowystarczalne w zakresie gospodarki odpadami. Tabele (15 20). realizacja planu zamykania instalacji - poza składowiskami odpadów - niespełniających wymagao ochrony środowiska. Przeprowadzona analiza istniejących instalacji na terenie województwa w okresie sprawozdawczym w szczególności spalarni odpadów niespełniających wymagao ochrony środowiska, których modernizacja nie jest możliwa z przyczyn technicznych lub jest nieuzasadniona z przyczyn ekonomicznych wykazała brak takich obiektów. Tabela (21). stan formalno prawny i techniczny składowisk odpadów. W tabelach (22 33) przedstawiono informację o składowiskach odpadów istniejących na terenie województwa śląskiego z określeniem dostępnych pojemności i przewidywaną masą odpadów do przyjęcia do czasu zamknięcia składowiska. Powyższe informacje opracowano dla poszczególnych typów składowisk z wydzieleniem: składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady komunalne; składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których nie są składowane odpady komunalne; składowisk odpadów niebezpiecznych (poza składowiskami wyłącznie odpadów azbestu); składowisk odpadów obojętnych; 9

10 składowisk odpadów niebezpiecznych, na których są składowane odpady zawierające azbest oraz składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których wydzielono kwatery do składowania odpadów zawierających azbest. W tej części uwzględniono również obiekty unieszkodliwiania odpadów wydobywczych objętych przepisami ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1136). realizacja planu zamykania składowisk odpadów niespełniających wymagao ochrony środowiska. Informacje te zawarto w tabeli (34). Stan realizacji działao ujętych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami w okresie sprawozdawczym oraz ich ocena. W tabelach 35 do 42 zestawiono zadania ujęte w Planie gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014, opisano podjęte działania i oceniono stopieo ich realizacji przy czym tabela 35 zawiera zestawienie zadao nałożonych zapisami w Krajowym planie gospodarki odpadami na jednostki samorządu terytorialnego. Ocena kosztów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięd. Koszty poniesione na poszczególne zadania wynikające z Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014, oraz źródła ich finansowania przedstawiono w tablicy 43. Ocena realizacji celów. W koocowej części sprawozdania z realizacji Planie gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014, dokonano oceny realizacji celów. Starano się odpowiedzied na pytanie, czy założone w planie cele gospodarki odpadami zostały osiągnięte lub czy dochodzenie do nich przebiega tak, jak zostało to założone w planie poprzez określenie zestawu wskaźników dla monitorowania osiągania celów przedstawionych w tabeli 44. W ostatniej tabeli 45 przedstawiono informacje o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami na terenie województwa w latach r. 10

11 W sprawozdaniu wykorzystano następujące informacje oraz ich źródła: Plan gospodarki odpadami województwa śląskiego 2014 (Pgowś2014), Wojewódzki System Odpadowy (WSO), baza danych dotycząca wytwarzania i gospodarowania odpadami zarządzana przez Marszałka Województwa Śląskiego, Rocznych sprawozdao z realizacji zadao z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ( za okres sprawozdawczy), Główny Urząd Statystyczny (GUS), Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, Roczne Sprawozdania z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (za okres sprawozdawczy), Ankietyzacja gmin i powiatów z realizacji zadao ujętych w Pgowś Wykonawcą sprawozdania jest Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach. 2. Zmiany stanu gospodarki odpadami na terenie województwa śląskiego oraz ocena zmian w gospodarce odpadami; Jednym z zasadniczych elementów sprawozdania z realizacji Planu jest określenie zmian ilościowych i struktury odpadów, na poszczególnych etapach gospodarowania. W tym celu wykonano analizę porównawczą opartą na informacjach z wojewódzkiej bazy danych, dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami. Zestawienie odpadów wytworzonych, poddawanych procesom odzysku oraz unieszkodliwiania na terenie województwa przedstawiono w tabelach W sprawozdaniu odniesiono się do oceny zmian ilościowych wszystkich rodzajów odpadów tj. odpadów komunalnych, odebranych, zebranych i zagospodarowanych na terenie województwa w latach , odpadów niebezpiecznych wytworzonych i unieszkodliwionych odpadów zawierających PCB, środków ochrony roślin odpadów zawierających azbest oraz wytworzonych, poddanych procesom odzysku, w tym recyklingu i unieszkodliwionych olejów odpadowych, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów opakowaniowych, pojazdów wycofanych z eksploatacji, odpadów medycznych, weterynaryjnych, zużytych opon, komunalnych osadów ściekowych, odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych i infrastruktury drogowej na terenie województwa w okresie sprawozdawczym według stanu na dzieo 31 grudnia 2013 r. 11

12 2.1. Ilośd i rodzaje odpadów wytworzonych i zagospodarowanych, w tym selektywnie zebranych; W tabeli 1 przedstawiono dane dotyczące masy odpadów komunalnych odebranych, zebranych i zagospodarowanych na terenie województwa śląskiego w latach zgromadzone w wojewódzkim systemie odpadowym (WSO). Z analizy danych liczbowych zamieszczonych w Tabeli 1 wynika, że: w 2011 roku odebrano ,8 Mg odpadów komunalnych, natomiast w roku ,3 Mg, zaś w roku 2013 odebrano ,0 Mg odpadów komunalnych, w 2011 roku zebrano ,6 Mg odpadów komunalnych, natomiast w 2012 roku ,1 Mg,zaś w 2013 roku zebrano ,2 Mg odpadów komunalnych, w 2011 roku odzyskowi poddano ,4 Mg odpadów komunalnych, natomiast w roku ,6 Mg, zaś w 2013 roku odzyskowi poddano ,8 Mg odpadów komunalnych, w 2011 roku recyklingowi poddano 55779,6 Mg odpadów komunalnych, natomiast w roku ,6 Mg, zaś w 2013 roku recyklingowi poddano 69748,1 Mg odpadów komunalnych, w 2011 roku unieszkodliwiono , 1 Mg odpadów komunalnych, natomiast w roku ,5 Mg, zaś w 2013 roku unieszkodliwiono ,8 Mg odpadów komunalnych. System gospodarowania odpadami komunalnymi w województwie śląskim Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi w latach odpady komunalne należało zbierad i odbierad w sposób selektywny zgodnie z wymaganiami określonymi w akcie prawa miejscowego jakim był uchwalony przez radę gminy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Każdy właściciel nieruchomości powinien był posiadad podpisaną umowę na odbieranie odpadów komunalnych z terenu jego nieruchomości z gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. W zezwoleniu określano miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych zgodnie z przepisami ustawy o odpadach i wojewódzkim planem gospodarki odpadami. Przedsiębiorca, który odbierał od właścicieli nieruchomości odpady komunalne, przed przekazaniem ich do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania wskazanych w tym zezwoleniu, mógł prowadzid sortowanie lub kompostowanie tych odpadów w instalacjach, do których posiadał tytuł prawny. Prowadzący działalnośd w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości był zobowiązany do przekazywania wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta informacji odnośnie masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych i sposobów ich zagospodarowania oraz informacji 12

13 o zawartych umowach z właścicielami nieruchomości. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie podpisał umowy z odbierającym odpady komunalne gmina organizowała odbieranie odpadów komunalnych od tego właściciela i obciążała go opłatą nałożoną w drodze decyzji. Opłata była przekazywana do budżetu gminy. Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. wprowadziła fundamentalne zmiany do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowy system powinien był zostad w pełni wdrożony do połowy 2013 roku. Gminy odpowiedzialne pod groźbą kar pieniężnych za osiągnięcie określonych w ustawie poziomów przygotowania do ponownego użycia, recyklingu oraz odzysku frakcji papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych, a także ograniczenia składowania odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji zostały zobowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkaocy. Rada gminy w drodze uchwały mogła podjąd decyzję o odbieraniu odpadów komunalnych także od właścicieli nieruchomości niezamieszkiwanych, na których powstają odpady komunalne. W tym też celu wójt, burmistrz lub prezydent miasta został zobowiązany do przeprowadzenia przetargu i wyłonienia przedsiębiorcy na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, z którym zawierał umowę. Właściciele nieruchomości objętych systemem,,gminnym zostali zobowiązani do ponoszenia na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z której gmina pokrywa koszty odbierania, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymywania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej tego systemu. Zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zostały zastąpione wpisem do rejestru działalności regulowanej prowadzonym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Uchwała w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, która jest aktem prawa miejscowego wyznaczyła regiony gospodarki odpadami komunalnymi oraz regionalne i zastępcze instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych. Zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji regionalnych, które muszą spełniad określone wymagania ustawowe należy do zadao własnych gmin. Kontrolę nad instalacjami regionalnymi sprawuje marszałek województwa. Zasadą regionalizacji zostały objęte zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania, które wymagają przetworzenia na obszarze regionu, na którym zostały wytworzone. Odpady zbierane selektywnie należy przekazywad do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami określoną w ustawie o odpadach. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości sporządza i przekazuje wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta kwartalne sprawozdania z prowadzonej działalności w tym informacje odnośnie zawartych umów z właścicielami nieruchomości. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta sporządza i przekazuje roczne sprawozdanie z realizacji zadao z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi marszałkowi województwa, który sporządza i przekazuje sprawozdanie ministrowi środowiska. 13

14 Tabela 1. Masa odpadów komunalnych odebranych, zebranych i zagospodarowanych na terenie województwa w latach * Masa odpadów komunalnych odebranych, zebranych i przetworzonych na terenie województwa *Mg+ kod Odebrane Zebrane Odzysk Recykling Unieszkodliwianie , , , , , , , , , , , ,460 16,881 13,518 9, , , , , , , , , , ,900 0, , , , ,310 23,300 89, , ,195 34, , , ,460 21,500 28,800 29, , , , , , ,437 5,000 3, ,830 _ 37,640 24,130 5, ,986 72,840 25,445 7,098 0,420 25,228 85,077 95,700 76,015 _ 16,090 30,750 15, * 0,135 0,100 0,123 0,092 0,095 0,494 0,151 0,121 0, * 0,130 0,070 0,039 0,071 0,244 0,129 0,503 0, * 0,133 0,020 0,015 0,328 0,030 0,414 0,130 0,046 0, * 1,036 1,012 0,000 0,176 1, * 2,445 2, * 116, ,777 _ 2088, ,468 14, ,272 12,760 0,940 18,028 0,817 8,801 3,034 11,600 0,500 _ 0,540 2,100 2, * 1,260 0,360 3,610 1,304 1,628 9,702 1,138 0,125 2,076 0,631 0, * 8,824 9,360 15,998 6,283 10,301 48,509 2,890 0,273 9,229 _ 46,158 97, , ,110 2,230 3,522 2,919 3,350 14,827 0,766 0,670 5,215 _ 1,000 4,900 12, _ 0,002 _ 0,108 2,205 0, _ * 1,304 1,479 0,690 1,333 0,844 0,605 9,974 1,322 1, ,805 21,373 31,548 11,291 21,402 27,941 11,294 _ 45,558 _ 80,320 78,087 38, * 10,590 9,682 _ 9,590 13,290 1, , , ,192 _ 14

15 ,996 11,153 _ 4,151 9,199 1, * 580, ,315 _ 811, , ,354 _ 0,141 0,068 _ , ,765 _ 8624, , ,451 _ 0,176 1,669 _ _ 2,080 15,660 13,248 22,716 16,230 13,000 18,040 _ 2, , , ,800 3, ,160 30, , , , , , ,120 1, , , , , , , , , ,166 2,200 2,000 91,600 0,786 0,100 0, , , , , , , , , ,537 0,000 12, ,229 _ _ , , , , , , , , , , , ,500 3, , , , , , , , , , , , ,726 58,570 52,160 6, , , , , , , ,540 87, ,860 _ 460,00 10,520 _ , , , ,880 95, , , , ,830 _ 12625, , , , , , , , , , , ,015 _ , , , , , , ,070 16,830 14, , , , , , , ,270 78,790 75, , , , , , , , ,970 3,827, , , , , , , ,650 _ 92, , ,100 1, , , , , , , , , , , , ,300 _ 7707, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,585 58, , , ,590 Suma , , , , , , , , , , , , , , ,806 *Źródło WSO (stan na dzieo r.) sprawozdania z realizacji zadao z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za lata ] W Tabelach 2-12 przedstawiono ilości i rodzaje odpadów wytworzonych na terenie województwa śląskiego w latach , które podlegają odrębnym przepisom prawnym. W 2011 roku na terenie województwa wytworzono łącznie ,351 Mg, natomiast w 2012 r ,415 Mg, zaś w 2013 r ,563 Mg odpadów podlegającym odrębnym przepisom prawnym. 15

16 Tabela 2. Masa wytworzonych i unieszkodliwionych odpadów zawierających PCB na terenie województwa według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. Masa odpadów zawierających PCB *Mg+ kod Wytworzonych Unieszkodliwionych * _ 0,000 0,000 0, * 0,000 0,000 1,760 3, ,276 1, * 0,060 2,201 0,005 _ * 28, ,612 0,575 _ * * Suma 28, ,813 2,340 3, ,276 2,855 *Źródło WSO (stan na dzieo r.)] W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego, poziom wytworzonych odpadów zawierających PCB jest bardzo zróżnicowany. Jest to związane z koocową fazą wycofywania urządzeo zawierających PCB z eksploatacji. W 2011 roku wytworzono 28,373 Mg tych odpadów, natomiast w 2012 r. 311,813 Mg, zaś w 2013 r. 2,340 Mg odpadów zawierających PCB. Odpady tego rodzaju zostały poddane unieszkodliwieniu z zastosowaniem procesu D10 (Przekształcanie termiczne na lądzie). 16

17 Tabela 3. Masa wytworzonych, poddanych procesom odzysku, w tym recyklingu i unieszkodliwionych olejów odpadowych na terenie województwa według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. Masa olejów odpadowych *Mg+ kod Wytworzona Poddana recyklingowi Poddana innym niż recykling procesom odzysku Unieszkodliwiona * 1,900 0,000 0,000 _ * 318, , ,800 _ 69,310 37,800 0, * 0,980 0,288 1,000 _ * 427, , , , , ,117 0,000 1, * 17,311 9,664 9,038 _ * 0,370 0,810 1,550 _ * 161, , ,277 14,041 0,000 78,254 13,950 11,420 18,940 0,499 0,565 0, * 9,555 6,951 17,705 0,448 0,000 0, * 1 778, , , , , ,080 53,308 2,120 1,297 1,623 0,000 0, * 195, , , , , ,097 4,181 0,001 0,000 0,900 0,000 0, * 8,852 8,220 12,717 _ * 2 349, , , , , ,771 13,854 0,500 0, ,673 0,000 12, * 0,000 0,585 0,000 _ * 356, , , , , ,686 _ 3,960 0,000 0, * 1,065 2,752 2,598 _ * _ 0,020 0,000 0,000 17

18 * 3,860 2,781 12,160 0,000 0,000 40,804 0,000 0,000 0,196 0,000 0,000 0, * 0,800 0,820 0,820 1,200 0,000 0, * * * 72,100 83,915 67,320 2,110 0,300 28, * 2,831 11, ,506 0,494 48,631 78,312 0,000 0,000 0,870 1,097 0,000 0,000 Suma 5 706, , , , , ,121 85,293 15,481 21, ,840 38,665 42,706 [Źródło WSO stan na dzień r.)] W 2011 roku wytworzono 5 706,634 Mg olejów odpadowych, natomiast w 2012 r ,010 Mg, zaś w 2013 r ,377 Mg. W 2011 r. recyklingowi poddano 1 783,559 Mg olejów odpadowych, natomiast w 2012 r ,556 Mg, zaś w 2013 r. 2231,121 Mg. Głównym procesem odzysku tego typu odpadów był proces R9 (Powtórna rafinacja lub inne sposoby ponownego użycia olejów). Wynika to z obowiązku prawnego jakim jest wymagany poziom odzysku i recyklingu dla podmiotów wprowadzających oleje i opony na rynek krajowy. Metodą unieszkodliwiania był proces D10 (Przekształcanie termiczne na lądzie) 18

19 Tabela 4. Masa wytworzonych, poddanych procesom odzysku, w tym recyklingu i unieszkodliwionych zużytych baterii i zużytych akumulatorów na terenie województwa według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. Masa zużytych baterii i zużytych akumulatorów [Mg] kod Wytworzona Poddana recyklingowi Poddana innym niż recykling procesom odzysku Unieszkodliwiona * 1 743, , , , , , * 287, , ,588 0, , ,009 32,493 0,000 0,000 _ * _ 1,925 0,565 _ ,299 17,742 8,315 _ ,313 33,277 44,518 0,000 8,450 3,300 9,59 13,29 1,708 _ * 5 089, , , , , , * _ 533, , ,192 9,59 13,29 1,708 _ ,151 9,199 1,67 _ Suma 7 158, , , , , ,684 79,214 22,489 3, , , ,852 *Źródło WSO stan na dzieo r.)+ W 2011 roku wytworzono 7 158,139 Mg zużytych baterii i akumulatorów, natomiast w 2012 r ,192 Mg, zaś w 2013 r ,508 Mg zużytych baterii i akumulatorów. W 2011 r. recyklingowi poddano ,617 Mg zużytych baterii i akumulatorów, natomiast w 2012 r ,045 Mg, zaś w 2013 r ,684 Mg. W 2011 roku poddano innym niż recykling procesom odzysku 79,214 Mg, w 2012 r. 22,489 Mg natomiast w 2013 r. 3,378 Mg W 2011 roku unieszkodliwiono 4 909,253 Mg zużytych baterii i akumulatorów, natomiast w 2012 r ,107 Mg, zaś w 2013 r ,852 Mg. Dominującym procesem odzysku był proces R4 ( Recykling lub odzysk metali i związków metali). Wysoki poziom odzysku jest spowodowany m. innymi obowiązkiem prawnym osiągania odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu przez producentów wprowadzających baterie i akumulatory na rynek, a także rozwojem sieci punktów zbierania tego rodzaju odpadów. 19

20 Tabela 5. Masa wytworzonych, poddanych procesom odzysku, w tym recyklingu i unieszkodliwionych zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie województwa według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. kod Wytworzona Masa zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego [Mg] Poddana innym niż recykling Poddana recyklingowi procesom odzysku Unieszkodliwiona ,219 _ * * 28, ,612 1,149 _ * * 230, , , , , , * 1032, , ,432 9,100 0, , , ,153 _ , , , , , , , , ,981 0,5 2,9 0, * * _ 2088, ,468 14,826 _ * _ 0, , , ,354 _ _ 0, , , ,451 _ Suma 5121, , , , , , , , ,015 0,500 2,900 0,300 *Źródło WSO (stan na dzieo r.)+ W 2011 roku wytworzono 5 121,571 Mg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, natomiast w 2012 r ,317 Mg, zaś w 2013 r ,661 Mg. Ilości wytworzonego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wzrosły dwukrotnie w stosunku do ostatniego okresu sprawozdawczego W 2011 roku poddano innym niż recykling procesom odzysku ,704 Mg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, natomiast w 2012 r ,311 Mg, zaś w 2013 r ,015 Mg. W 2011 r. recyklingowi poddano 434,510 Mg tych odpadów, natomiast w 2012 r. 429,694 Mg, zaś w 2013 r. 258,512 Mg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 20

21 Tabela 6. Masa wytworzonych, poddanych procesom odzysku, w tym recyklingu i unieszkodliwionych odpadów opakowaniowych na terenie województwa według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. kod Wytworzona Masa odpadów opakowaniowych [Mg] Poddana recyklingowi Poddana innym niż recykling procesom odzysku Unieszkodliwiona , , , , , , , , ,203 0, , , , , , , , , ,503 0,240 0, , , , , , , , , ,291 _ , , , , , , , , ,078 0,920 0, , , , , , , , , ,601 95,640 6,000 6, , , ,646 4, ,320 11, , , , , , , , , , , , , ,855 12,380 4,400 5, ,330 1,470 0,022 21, * 2 488, , , , , , , , , , , , * 1 479, , ,166 _ 63,110 98,400 _ 66,916 91,949 3,754 Suma , , , , , , , , , , , ,608 *Źródło WSO (stan na dzieo r.)+ W latach na terenie województwa śląskiego obserwuje się wzrost ilośd wytwarzanych odpadów opakowaniowych. W 2011 roku wytworzono ,622 Mg, w 2012 r ,682 Mg, natomiast w 2013 r ,185 Mg. Zwiększenie ilości wytwarzanych odpadów skutkuje również wzrostem odpadów poddanych recyklingowi. W 2011 roku poddano innym niż recykling procesom odzysku ,781 Mg opakowao, natomiast w 2012 r ,033 Mg, zaś w 2013 r ,390 Mg odpadów opakowaniowych. W 2011 r. recyklingowi poddano ,320 Mg tych odpadów, natomiast w 2012 r ,733 Mg, zaś w 2013 r ,331 Mg odpadów opakowaniowych. Wzrost recyklingu oraz jednoczesny spadek odzysku wynika z uzyskania odpowiednio dużego poziomu recyklingu określonego w ustawie o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Proces unieszkodliwiania jest malejący co również jest podyktowane obowiązkiem recyklingu i odzysku jaki ww. ustawa nakłada na podmioty wprowadzające produkty w opakowaniach na rynek krajowy. 21

22 Tabela 7. Masa wytworzonych, poddanych procesom odzysku, w tym recyklingu i unieszkodliwionych pojazdów wycofanych z eksploatacji na terenie województwa według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. Masa pojazdów wycofanych z eksploatacji [Mg] kod Wytworzona Poddana recyklingowi Poddana innym niż recykling procesom odzysku Unieszkodliwiona * 24, ,270 51,540 _ , , ,128 _ , , ,180 _ , , ,008 _ Suma 670, , ,720 _ , , ,136 _ *Źródło WSO (stan na dzieo r.)+ W przypadku pojazdów wycofanych z eksploatacji ilośd wytworzonych odpadów przedstawia się następująco: w 2011 r. 670,515 Mg w 2012 r ,874 Mg, natomiast w 2013 r ,720 Mg. Znaczny wzrost w 2012 r. ilości wytworzonych pojazdów wycofanych z eksploatacji w stosunku do roku 2011 i 2013 wynika z wycofania taboru kolejowego. Jedyną formą przetwarzania jest odzysk i wynika on z procesu technologicznego jakim jest demontaż pojazdów na stacjach demontażu w procesie odzysku R15 (nowy proces R12). W 2011 roku poddano innym niż recykling procesom odzysku ,467 Mg pojazdów wycofanych z eksploatacji, natomiast w 2012 r ,732 Mg, zaś w roku ,136 Mg. 22

23 Tabela 8. Masa wytworzonych, poddanych procesom odzysku, w tym recyklingu i unieszkodliwionych odpadów medycznych na terenie województwa według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. kod Masa odpadów medycznych [Mg] Wytworzona Poddana recyklingowi Poddana innym niż recykling procesom odzysku Unieszkodliwiona ,987 1,866 1,384 1,920 0,669 0, * 107, , ,268 88, , , * 4 433, , , , , , , , , , , , * 41,769 47,679 50,408 48,311 42,676 59, ,973 0,392 0,351 3,332 3,419 0, * 15,434 14,836 16,228 56,573 68,839 92, ,509 47,517 87,249 _ 44,328 46, , , , * 0,358 0,260 0,200 _ * _ 0,000 0,000 0, ,000 0,000 1,528 0,000 0,000 1, * 28,696 38,144 44,053 58,588 59,605 52,420 Suma 4 834, , ,125 _ 44,328 46, , , ,400 *Źródło WSO (stan na dzieo r.)+ W latach objętych sprawozdaniem obserwuje się tendencję wzrostową wytwarzanych odpadów medycznych. W 2011 roku wytworzono 4 834,594 Mg, w 2012 r ,625 Mg, natomiast w 2013 r ,125 Mg odpadów medycznych. Poziom unieszkodliwienia odpadów medycznych w latach kształtował się na zbliżonym poziomie. W 2011 r. poddano unieszkodliwieniu 5 045,018 Mg odpadów medycznych, natomiast w 2012 r ,885 Mg, zaś w 2013 r ,400 Mg. Procesem unieszkodliwieniach odpadów był proces D 10 (termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na lądzie). 23

24 Tabela 9. Masa wytworzonych, poddanych procesom odzysku, w tym recyklingu i unieszkodliwionych odpadów weterynaryjnych na terenie województwa według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. Masa odpadów weterynaryjnych [Mg] kod Wytworzona Poddana recyklingowi Poddana innym niż recykling procesom odzysku Unieszkodliwiona ,886 2,524 0,900 0,773 0,715 0, * 30,368 35,662 30,453 36,344 61,941 35, ,767 13,523 11,256 23,915 10,324 9, * 0,509 1,185 0,636 2,826 2,960 0, * 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0, ,970 0,855 2,988 8,940 1,000 5,011 Suma 46,500 53,749 46,233 72,799 76,940 51,777 *Źródło WSO (stan na dzieo r.)+ W 2011 roku wytworzono 46,500 Mg odpadów weterynaryjnych, natomiast w 2012 r. 53,749 Mg, zaś w 2013 r. 46,233 Mg. Procesem unieszkodliwieniach odpadów był proces D 10 (termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na lądzie). W 2011 r. ilośd odpadów unieszkodliwionych wyniosła 72,799 Mg, w 2012 r. 76,940 Mg, natomiast w 2013 r. 51,777 Mg. 24

25 Tabela 10. Masa wytworzonych i unieszkodliwionych przeterminowanych środków ochrony roślin na terenie województwa według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. Masa przeterminowanych środków ochrony roślin [Mg] kod Wytworzona Unieszkodliwiona * 0,650 0,180 0, , , , * 0,200 0,000 0,000 0,000 0,020 0, * 0,000 0,260 0,030 7,280 11,880 8, ,730 0,920 0,000 1,090 0,320 2, * _ 0,190 0,090 11, _ 0,050 0,030 0,180 Suma 2,580 1,360 0, , , ,560 *Źródło WSO (stan na dzieo r.)+ W 2011 r. wytworzono 2,580 Mg przeterminowanych środków ochrony roślin, w 2012 r. 1,360 Mg, zaś w 2013 r. 0,820 Mg. Natomiast unieszkodliwieniu poddano w 2011 r. 5748,930 Mg, w 2012 r. 7493,530 Mg, a w 2013 r. 2630,560 Mg. 25

26 Tabela 11. Masa wytworzonych, poddanych procesom odzysku, w tym recyklingu i unieszkodliwionych zużytych opon na terenie województwa według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. Masa zużytych opon [Mg] kod Wytworzona Poddana recyklingowi Poddana innym niż recykling procesom odzysku Unieszkodliwiona , , , , , , , , ,858 _ Suma 5 787, , , , , , , , ,858 _ *Źródło WSO (stan na dzieo r.)+ W latach obserwuje się porównywalny poziom wytwarzania odpadów w postaci zużytych opon. W 2011 r. ilośd wytworzonych odpadów wyniosła 5 787,849 Mg, w 2012 r ,712 Mg, natomiast w 2013 r ,117 Mg. Formą przetwarzania zużytych opon jest recykling z przewagą procesu R 3 (Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki) oraz proces R 5 (Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych). W 2011 r. recyklingowi poddano 3 193,377 Mg tych odpadów, natomiast w 2012 r ,530 Mg, zaś w 2013 r ,447 Mg zużytych opon. W 2011 roku poddano innym niż recykling procesom odzysku 698,866 Mg zużytych opon, natomiast w 2012 r. 585,448 Mg, zaś w 2013 r ,858 Mg. Wysoki poziom odzysku i recyklingu wynika z obowiązków ustawowych dla podmiotów wprowadzających opony na rynek krajowy. 26

27 Tabela 12. Masa wytworzonych i unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest na terenie województwa według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. Masa odpadów zawierających azbest [Mg] kod Wytworzona Unieszkodliwiona * * * 0,004 0,000 0,000 _ * * 2,002 0,452 0,401 _ * 6,259 2,848 0,103 _ * 1 019, , , , , , * 9 010, , , , , ,540 Suma , , , , , ,760 *Źródło WSO (stan na dzieo r.)+ W latach obserwuje się znaczny wzrost poziomu wytwarzania odpadów zawierających azbest w porównaniu z latami wcześniejszymi. Spowodowane to było m. in. dofinansowaniem zadao związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest w ramach Programu Usuwania Azbestu. W 2011 r. ilośd wytworzonych odpadów wyniosła ,975 Mg, w 2012 r ,081 Mg, natomiast w 2013 r ,477 Mg. Ilośd unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest wyniosła w 2011 r ,220 Mg, w 2012 r ,180 Mg natomiast w 2013 r ,760 Mg. Odpady te unieszkodliwione zostały poprzez składowanie w procesie D 5. 27

28 Tabela 13. Masa wytworzonych, poddanych procesom odzysku, w tym recyklingu i unieszkodliwionych komunalnych osadów ściekowych na terenie województwa według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. Masa komunalnych osadów ściekowych [Mg] Wytworzona Poddana recyklingowi Poddana innym niż recykling procesom odzysku Unieszkodliwiona kod 2011 Masa odpadów/s.m. odpadów 2012 Masa odpadów/s.m. odpadów 2013 Masa odpadów/s.m. odpadów 2011 Masa odpadów/s.m. odpadów 2012 Masa odpadów/s.m. odpadów 2013 Masa odpadów/s.m. odpadów 2011 Masa odpadów/s.m. odpadów 2012 Masa odpadów/s.m. odpadów 2013 Masa odpadów/s.m. odpadów 2011 Masa odpadów/s.m. odpadów 2012 Masa odpadów/s.m. odpadów 2013 Masa odpadów/s.m. odpadów ,2/ , ,665/ , ,46/ , ,9/ , ,86/ , ,76/ , ,76/ , ,06/ , ,23/ 8 967, ,998/ 5 089, ,1/ 6 096, ,38/ 1 016,23 Suma ,200/ , ,665/ , ,46/ , ,9/ , ,86/ , ,76/ , ,76/ , ,06/ , ,23/ 8 967, ,998/ 5 089, ,1/ 6 096, ,38/ 1 016,230 *Źródło WSO (stan na dzieo r.)+ W latach obserwuje się stały poziom wytwarzania komunalnych osadów ściekowych. W 2011 r. ilośd wytworzonych komunalnych osadów ściekowych wyniosła ,200 Mg, w 2012 r ,665 Mg, natomiast w 2013 r ,460 Mg. W 2013 roku obserwujemy znaczny wzrost ilości odpadów poddanych recyklingu w procesie R3 (Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki). Ilośd odpadów poddanych recyklingowi w 2011 r. wyniosła ,900 Mg, w 2012 r ,860 Mg, a w 2013 r ,760 Mg. W 2011 r. poddano innym niż recykling procesom odzysku 59902,760 Mg komunalnych osadów ściekowych, w 2012 r ,060 Mg, zaś w 2013 r ,230 Mg. Ilośd unieszkodliwionych komunalnych osadów ściekowych wyniosła w 2011 r ,998 Mg, w 2012 r ,100 Mg, a w 2013 r. 4970,380 Mg. 28

29 Tabela 14. Masa wytworzonych, poddanych procesom odzysku, w tym recyklingu i unieszkodliwionych odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej na terenie województwa według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. Masa odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej [Mg] kod Wytworzona Poddana recyklingowi Poddana innym niż recykling procesom odzysku Unieszkodliwiona , , , , , , , , ,706 10,000 29, , , , , , , , , ,330 _ , , ,330 3,000 1,260 10, , ,280 15,851 23, , ,540 2, ,480 1,680 55, , , , , , , , , , , , , , ,860 49,980 _ 27, ,420 16,100 11, ,800 22, , , , , , , , , ,120 37,650 6,020 5, , , ,380 _ 580, ,350 11, ,020 30, , , , ,443 8, , , , ,035 6,904 11,380 4, , , , , , , , , , , , , ,894 4,862 41,130 17, , , , , , , * 843, , ,166 _ 63, , ,697 72,050 79, * 611, , ,380 _ 106,060 6, , , , , , , , , , ,076 9,280 93, * 2,680 29,240 _ 0,250 0,075 1,896 1,850 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,103 _ , , , , , , , , ,908 _ , , , , , , ,785 4,704 2,364 _ 29

30 ,010 67, , , , , ,700 6,556 6,240 _ , , , , , , , , ,719 _ ,886 29,608 14,059 17,763 17,873 9,655 0,286 0, , , , , , , , , ,573 _ * 106,037 85, , ,485 23, ,644 0,849 0, * 16,252 14,870 11,127 5,920 8,184 10, , , , ,580 30, , , , ,424 0,100 0,019 0, * , , ,665 _ , , , , , , , ,578 1, , , , , ,750 24, * 36,320 24,860 _ , , , , , , , , ,000 _ * 84,240 23,500 _ , ,000 0, * 0, ,570 0,000 _ , , , , , ,700 11,300 33, , , , , , , , , , , * , , ,990 1, , ,140 99,855 27,060 46,990 43, * * 8,195 21,810 18,475 _ 6,835 84, ,775 14, , , , , , , , , , ,480 Suma , , , , , , , , , , , ,282 *Źródło WSO (stan na dzieo r.)+ 30

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE. Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami województwa lubelskiego za lata

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE. Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami województwa lubelskiego za lata WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami województwa lubelskiego za lata 2011-2013 Lublin, październik 2014 Wykonawca: Arcadis Sp. z o.o. ul. Wołoska 22A 02-675 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego za lata 2007-2008

Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego za lata 2007-2008 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego za lata 2007-2008 Katowice, listopad 2009 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

CO DALEJ Z ODPADAMI KOMUNALNYMI?

CO DALEJ Z ODPADAMI KOMUNALNYMI? Konsekwencje dla gmin, wynikające z ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw CO DALEJ Z ODPADAMI KOMUNALNYMI? Adam Ludwikowski

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2015 ROK DLA GMINY WOJKOWICE

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2015 ROK DLA GMINY WOJKOWICE Miasto Wojkowice http://www.wojkowice.pl/gospodarka_odpadami/index/analiza-stanu-gospodarki-odpad AMI-KOMUNALNYMI-ZA-2015-ROK-DLA-GMINY-WOJKOWICE/idn:1344/printpdf ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami

Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami Warszawa, czerwiec 2009 r. Spis treści: Str. 1.Wstęp. 5 2.

Bardziej szczegółowo

Skuteczne wdrażanie nowych regulacji prawa oraz przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym przez organy kontroli

Skuteczne wdrażanie nowych regulacji prawa oraz przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym przez organy kontroli Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Skuteczne wdrażanie nowych regulacji prawa oraz przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym przez organy kontroli Warszawa Ożarów Mazowiecki, 27 czerwiec

Bardziej szczegółowo

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Tymbark

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Tymbark Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Tymbark za 2017 rok Tymbark, 30.04.2018 r. I.Podstawa prawna Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 oraz art. 9tb ustawy o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tomice za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tomice za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tomice za 2014 rok Tomice, 2015 r. 1 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE. Czerwiec 2013 r.

ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE. Czerwiec 2013 r. ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE Czerwiec 2013 r. I. Kluczowe regulacje prawne. 1. Frakcje odpadów, 2. Zasady gospodarki odpadami, 3. Hierarchia postępowania z odpadami,

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Łódzkiego. Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012. Łódź, lipiec 2012

Zarząd Województwa Łódzkiego. Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012. Łódź, lipiec 2012 Zarząd Województwa Łódzkiego Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012 Łódź, lipiec 2012 1 Podstawy formalne Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krynica-Zdrój za 2016 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krynica-Zdrój za 2016 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krynica-Zdrój za 2016 rok 1. Opis systemu gospodarowania odpadami komunalnymi W rezultacie dokonania wyboru oferty konsorcjum firm: Miejskiego Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Mazowieckiego

Zarząd Województwa Mazowieckiego Zarząd Województwa Mazowieckiego Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. Warszawa, 2014 r. Zespół autorów:

Bardziej szczegółowo

Roczna analiza stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Sochocin za rok 2018 GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Roczna analiza stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Sochocin za rok 2018 GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Roczna analiza stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Sochocin za rok 2018 GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Rok 2019 1 Spis treści: 1. Możliwości przetwarzania zmieszanych

Bardziej szczegółowo

Kontrola podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

Kontrola podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości Kontrola podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie -Jan Trzebiński Naczelnik Wydziału Inspekcji Kwiecień 2015 r. Każda

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2013 roku Załącznik do uchwały Nr 2/27/14 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 9 grudnia 2014 r. Zarząd Województwa Lubuskiego Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego za okres

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Malbork za rok 2012

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Malbork za rok 2012 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Malbork za rok 2012 Urząd Miasta Malborka Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rok 2013 1.Wprowadzenie. 1.1 Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Postomino za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Postomino za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Postomino za 2014 r. Postomino 2015 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Podstawa prawna... 3 3. Zagadnienia ogólne... 4 4. Możliwości przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Konsekwencje dla gmin, wynikające z ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2017 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2017 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2017 rok Przeciszów, dn. 27.04.2018 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GRZEGORZEW ZA 2016 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GRZEGORZEW ZA 2016 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GRZEGORZEW ZA 2016 ROK Grzegorzew, 25 kwietnia 2017r. I. CEL I ZAŁOŻENIA ANALIZY Zgodnie z art.3 ust.2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krynica-Zdrój za 2015 rok z dnia 30 marca 2016 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krynica-Zdrój za 2015 rok z dnia 30 marca 2016 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krynica-Zdrój za 2015 rok z dnia 30 marca 2016 r. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy dokonują

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Lasowice Wielkie rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Lasowice Wielkie rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Lasowice Wielkie rok 2014 (zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 3 ust 2 pkt 10 oraz art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok Przeciszów, dn. 28.04.2016 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krynica-Zdrój za 2013 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krynica-Zdrój za 2013 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krynica-Zdrój za 2013 rok Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy dokonują corocznej analizy stanu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DOBROMIERZ ZA ROK 2017

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DOBROMIERZ ZA ROK 2017 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DOBROMIERZ ZA ROK 2017 DOBROMIERZ, dnia 25 kwietnia 2018 r. WSTĘP Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

Regiony gospodarowania odpadami komunalnymi definicja regionalnej instalacji. Katowice, 12 grudnia 2011 r.

Regiony gospodarowania odpadami komunalnymi definicja regionalnej instalacji. Katowice, 12 grudnia 2011 r. Regiony gospodarowania odpadami komunalnymi definicja regionalnej instalacji Katowice, 12 grudnia 2011 r. Uwarunkowania ogólne hierarchia postępowania z odpadami Unieszkodliwianie Odzysk (w tym odzysk

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Przeciszów, dn. 30.04.2015 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tomice za 2016 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tomice za 2016 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tomice za 2016 rok Tomice, 29 kwiecień 2017 r. 1 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROKICINY ZA 2014 R.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROKICINY ZA 2014 R. Urząd Gminy Rokiciny ul. Tomaszowska 9 97-221 Rokiciny ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROKICINY ZA 2014 R. Rokiciny kwiecień 2015 r. Spis treści 1. Wstęp. 3 2. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH Emilia Kołaczek Departament Gospodarki Odpadami Warszawa, dnia 10 grudnia 2012 r. Cele wprowadzenia zmian

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI -KOREKTA SPRAWOZDANIA-

ROCZNE SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI -KOREKTA SPRAWOZDANIA- ROCZNE SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI -KOREKTA SPRAWOZDANIA- SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA

Bardziej szczegółowo

Zestawienie obowiązków sprawozdawczych w zakresie gospodarki odpadami w I połowie 2014 r.

Zestawienie obowiązków sprawozdawczych w zakresie gospodarki odpadami w I połowie 2014 r. Zestawienie obowiązków sprawozdawczych w zakresie gospodarki odpadami w I połowie 2014 r. Podmiot zobowiązany do Rodzaj Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DZ. U. z 2013 r. poz. 21) 1) Posiadacz

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami

Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami Warszawa, czerwiec 2009 r. Spis treści: Str. 1.Wstęp. 5 2.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ WĄGROWIEC ZA ROK 2016

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ WĄGROWIEC ZA ROK 2016 BURMISTRZ MIASTA WĄGROWCA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ WĄGROWIEC ZA ROK 2016 Opracował: Wydział Infrastruktury, Architektury i Ekologii Wągrowiec, kwiecień 2017

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DOBROMIERZ ZA ROK 2016

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DOBROMIERZ ZA ROK 2016 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DOBROMIERZ ZA ROK 2016 DOBROMIERZ, dnia 28 kwietnia 2017 r. WSTĘP Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2016

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2016 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2016 Bolesławiec 28 kwietnia 2017 roku Wstęp Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzona została zgodnie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GOLUB-DOBRZYŃ. za rok 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GOLUB-DOBRZYŃ. za rok 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE za rok 2013 GOLUB-DOBRZYŃ 2014 I. WPROWADZENIE 1. CEL PRZYGOTOWANIA ANALIZY Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

Roczna analiza stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Sochocin za rok 2015 GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Roczna analiza stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Sochocin za rok 2015 GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Roczna analiza stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Sochocin za rok 2015 GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Rok 2016 Spis treści: 1. Możliwości przetwarzania zmieszanych

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Miejski Wrocławia Departament Nieruchomości i Eksploatacji Wydział Środowiska i Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 1 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 1 lipca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz. 1016 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie sposobu i formy sporządzania wojewódzkiego planu

Bardziej szczegółowo

Roczna analiza stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Sochocin za rok 2016 GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Roczna analiza stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Sochocin za rok 2016 GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Roczna analiza stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Sochocin za rok 2016 GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Rok 2017 Spis treści: 1. Możliwości przetwarzania zmieszanych

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r. Gmina Wierzbinek Pl. Powstańców Styczniowych 110 62-619 Sadlno Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r. Wierzbinek 2014-1 - 1. Wprowadzenie 1.1. Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Gminy Gródek Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 27 czerwca 2012 r. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE ZA 2014 ROK . ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE ZA 2014 ROK Dobrzyniewo Duże, kwiecień 2015 r. 1. Wprowadzenie 1.1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Stanisławów za 2016 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Stanisławów za 2016 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Stanisławów za 2016 rok Stanisławów, kwiecień 2017 1. Cel i główne założenia analizy Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OSIE ZA 2017 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OSIE ZA 2017 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OSIE ZA 2017 ROK Osie, kwiecień 2018 Spis treści 1. Cel i założenia analizy... 3 2. Zakres sporządzenia analizy stanu gospodarki odpadami...

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNLANYMI NA TERENIE GMINY CHEŁMIEC ZA ROK 2015

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNLANYMI NA TERENIE GMINY CHEŁMIEC ZA ROK 2015 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNLANYMI NA TERENIE GMINY CHEŁMIEC ZA ROK 2015 Chełmiec, dnia 29.04.2016r. 1 Spis treści: 1. Podstawa prawna oraz zakres analizy.3 2. Regulacje prawne z zakresu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

IŚ ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015

IŚ ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015 IŚ.6232.16.2016 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015 Kwiecień 2016 1 I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 oraz art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996

Bardziej szczegółowo

Nowe ramy prawne systemu gospodarki odpadami komunalnymi Emilia Kołaczek

Nowe ramy prawne systemu gospodarki odpadami komunalnymi Emilia Kołaczek Nowe ramy prawne systemu gospodarki odpadami komunalnymi Emilia Kołaczek Specjalista Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska Obecny system gospodarowania odpadami komunalnymi Właściciel

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami w gminach w odniesieniu do zmian zapisów w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku

Gospodarka odpadami w gminach w odniesieniu do zmian zapisów w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku Gospodarka odpadami w gminach w odniesieniu do zmian zapisów w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku Najważniejsze zmiany W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok 1. Wstęp Obowiązek sporządzenia analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości

Bardziej szczegółowo

1 z 8 ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1 z 8 ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ADRESAT 1) SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2018 ROK 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO KONSORCJUM: IETU Katowice IMBiGS CGO Katowice 1 Sektor gospodarczy Ilość wytworzonych odpadów innych niż niebezpieczne i komunalne

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem za 2014r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem za 2014r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem za 2014r. Krościenko nad Dunajcem kwiecień 2015r. I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

GMINA MIEJSKA CZŁUCHÓW

GMINA MIEJSKA CZŁUCHÓW SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 ROK ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 2) WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KONIECPOL ZA ROK 2013

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KONIECPOL ZA ROK 2013 ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KONIECPOL ZA ROK 2013 1/7 SPIS TREŚCI : 1. Podstawa prawna 2. Ogólna charakterystyka systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 3.

Bardziej szczegółowo

Nowe regulacje prawne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

Nowe regulacje prawne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Nowe regulacje prawne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi Warszawa, lipiec 2011 r. Podstawy prawne kontroli IOŚ w zakresie gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK SUWAŁKI, KWIECIEŃ 2015 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie.. 3 1.1 Ramy prawne... 3 1.2 Kształt systemu odbioru

Bardziej szczegółowo

711 841 229 959 Mg. 2 078 840 801 904 Mg. 996 145 333 060 Mg. 754 249 245 239 Mg

711 841 229 959 Mg. 2 078 840 801 904 Mg. 996 145 333 060 Mg. 754 249 245 239 Mg Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 cele strategiczne Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Mikołów, 26 czerwca 2014 r. Uchwałą Nr IV/25/1/2012 z dnia

Bardziej szczegółowo

Gmina Krzepice ul. Częstochowska Krzepice Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2014 rok

Gmina Krzepice ul. Częstochowska Krzepice Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2014 rok Gmina Krzepice ul. Częstochowska 13 42-160 Krzepice Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2014 rok Krzepice, dn. 29 kwietnia 2015 r. 1 1. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

II. INFORMACJA O MASIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY ODPADÓW KOMUNALNYCH 2) ORAZ SPOSOBIE ICH ZAGOSPODAROWANIA 3)

II. INFORMACJA O MASIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY ODPADÓW KOMUNALNYCH 2) ORAZ SPOSOBIE ICH ZAGOSPODAROWANIA 3) SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 ROK I. NAZWA GMINY (MIASTA) ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA Marszałek Województwa

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami doc. dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Plan krajowy w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Puławy za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Puławy za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Puławy za 2015 rok Puławy, 29 kwietnia 2016 r. 1. Podstawa prawna i cel przygotowania analizy Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Żory za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Żory za 2014 rok ZGOK.7035.13.2015.JL Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Żory za 2014 rok Żory, 30.04.2015r. 1 1. WPROWADZENIE 1.1. Cel przygotowania Analizy. Niniejszy dokument stanowi roczną

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany prawne w gospodarce odpadami

Planowane zmiany prawne w gospodarce odpadami Planowane zmiany prawne w gospodarce odpadami Odpady ogólnie Odpady komunalne Odpady opakowaniowe Zużyty sprzęt Baterie i akumulatory Pojazdy wycofane z eksploatacji Odpady wydobywcze Spalarnie odpadów

Bardziej szczegółowo

Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Marta Soroka Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Do prezentacji wykorzystano materiały

Bardziej szczegółowo

GMINA ŁUBNICE WIEJSKA Liczba mieszkańców gminy lub związku międzygminnego

GMINA ŁUBNICE WIEJSKA Liczba mieszkańców gminy lub związku międzygminnego ADRESAT 1) SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2018 ROK 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 2) INSPEKTOR

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY OPORÓW ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY OPORÓW ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY OPORÓW ZA ROK 2014 Opracowanie: Barbara Saramonowicz Zatwierdził: Wójt Gminy Robert Pawlikowski Kwiecień 2015 I. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY POLICZNA ZA 2017 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY POLICZNA ZA 2017 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY POLICZNA ZA 2017 ROK KWIECIEŃ 2018 CEL PRZYGOTOWANIA ANALIZY Analiza została przygotowana w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - KOREKTA-

ROCZNE SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - KOREKTA- ROCZNE SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - KOREKTA- SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 214 ROK I. NAZWA

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie Gminy. Malbork za 2016r. GMINA MALBORK

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie Gminy. Malbork za 2016r. GMINA MALBORK Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2016r. GMINA MALBORK I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Żory za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Żory za 2015 rok ZGOK.7035.7.2016.KO Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Żory za 2015 rok Żory, 29.04.2016 r. 1 1. WPROWADZENIE 1.1. Cel przygotowania Analizy. Niniejszy dokument stanowi roczną

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ręczno za 2013 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ręczno za 2013 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ręczno za 2013 r. Ręczno, kwiecień 2014 r. 1. Wprowadzenie. 1.1. Cel przygotowania analizy. Dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODRAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY JANÓW LUBELSKI ZA 2014 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODRAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY JANÓW LUBELSKI ZA 2014 ROK URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODRAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY JANÓW LUBELSKI ZA 2014 ROK JANÓW LUBELSKI, LUTY 2015 ROK Sporządził: Krzysztof Kołtyś-Referat Ochrony

Bardziej szczegółowo

Cz. 4 Dział V. Dr inż. Paweł Szyszkowski STROBILUS Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Zielona Góra, r.

Cz. 4 Dział V. Dr inż. Paweł Szyszkowski STROBILUS Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Zielona Góra, r. Sporządzanie sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi Cz. 4 Dział V Dr inż. Paweł Szyszkowski

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Hel za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Hel za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Hel za 2014 rok Urząd Miasta Helu ul. Wiejska 50 84-150 Hel (58) 67 77 249 ratusz@gohel.pl Hel, 17 kwiecień 2014 r. 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie. Gminy Milejów. 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie. Gminy Milejów. 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Milejów 2014 r. Milejów, dnia 29 kwietnia 2015 r. 1. Cel analizy, warunkowania formalno-prawne. Zgodnie z art. 3 ust. 2, pkt. 10, art. 9tb

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GARBATKA- LETNISKO ZA ROK 2016

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GARBATKA- LETNISKO ZA ROK 2016 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GARBATKA- LETNISKO ZA ROK 2016 I. WPROWADZENIE Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzana jest zgodnie z art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Widawa w roku 2013.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Widawa w roku 2013. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Widawa w roku 2013. Opracowanie wykonane w Urzędzie Gminy Widawa Opracowała: Danuta Radzioch Zaakceptowała: Dorota Kaczmarek Widawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1278/4/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2014 roku

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1278/4/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2014 roku Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1278/4/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2014 roku Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018 Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY WARTKOWICE ZA 2014 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY WARTKOWICE ZA 2014 ROK ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY WARTKOWICE ZA 2014 ROK 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Podstawa prawna i cel przeprowadzenia analizy... 3 3. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Miasto Żyrardów. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Miasto Żyrardów. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Miasto Żyrardów Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1 Rewolucja odpadowa Gmina organizatorem całego systemu Ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chodów za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chodów za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chodów za 2014 r. Chodów 2015 1 I Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY OPORÓW ZA ROK 2017

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY OPORÓW ZA ROK 2017 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY OPORÓW ZA ROK 2017 Opracowanie: Barbara Saramonowicz Zatwierdził: Wójt Gminy Robert Pawlikowski Kwiecień 2018 I. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA W 2014 r.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA W 2014 r. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA W 2014 r. Kwiecień 2015 Spis treści 1. Podstawa prawna i cel przygotowania analizy... 3 2. Regulacje prawne z zakresu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTO KROSNO ZA ROK 2018

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTO KROSNO ZA ROK 2018 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTO KROSNO ZA ROK 2018 KROSNO 2019 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 1.. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA. stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie

ANALIZA. stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie ANALIZA stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Niwiska za rok 2017 1.Wprowadzenie Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Niwiska,

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

WZÓR SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WZÓR SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODRAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RACHANIE ZA 2017 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODRAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RACHANIE ZA 2017 ROK GMINA RACHANIE UL.DOLNA 1 22 640 RACHANIE ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODRAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RACHANIE ZA 2017 ROK RACHANIE, KWIECIEŃ 2018 ROK 1 1. Uwarunkowania formalno prawne. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRENNA ZA ROK 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRENNA ZA ROK 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRENNA ZA ROK 2013 Brenna, kwiecień 2013 Spis treści I. Wstęp. II. Zagadnienia ogólne. III. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PIONKI ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PIONKI ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PIONKI ZA ROK 2014 Kwiecień 2015 WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 oraz art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GNIEWINO ZA ROK 2015.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GNIEWINO ZA ROK 2015. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GNIEWINO ZA ROK 2015. Gniewino, Maj 2016r. Wprowadzenie Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzana jest zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łagiewniki za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łagiewniki za 2015 rok marzec 2016 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy za 2015 rok 1. Cel przygotowania analizy Analizę stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy sporządza się w celu weryfikacji możliwości

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Racławice za rok 2017.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Racławice za rok 2017. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Racławice za rok 2017. I. WSTĘP 1. Cel i podstawa prawna sporządzenia analizy. Analiza została sporządzona w celu weryfikacji możliwości technicznych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY STRZELECZKI ZA ROK 2016

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY STRZELECZKI ZA ROK 2016 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY STRZELECZKI ZA ROK 2016 24 kwietnia 2017 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Cel przygotowania analizy... 3 1.2. Podstawa prawna sporządzenia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE GIZAŁKI W ROKU 2016

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE GIZAŁKI W ROKU 2016 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE GIZAŁKI W ROKU 2016 Gizałki, 24.04.2017 r. I. WSTĘP Prezentowana analiza gospodarki odpadami komunalnymi obejmuje rok 2016. Od dnia 01 lipca 2013

Bardziej szczegółowo

GMINA KRASNYSTAW (KOREKTA )

GMINA KRASNYSTAW (KOREKTA ) SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2015 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2015 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2015 ROK Bałtów, 8 marca 2016 1. Cel i podstawowe założenia opracowania Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo