Kod warunków: UB_OGIR115

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kod warunków: UB_OGIR115"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1/2012 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Plan Inwestycyjny Lepsze Jutro, stanowiący jednocześnie załącznik nr 3a do Umowy ubezpieczenia. Kod warunków: UB_OGIR115 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (zwane dalej Warunkami Ubezpieczenia) określają zasady objęcia ochroną ubezpieczeniową osób fizycznych Ubezpieczonych / Klientów Ubezpieczającego na podstawie Umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym zawartej między Towarzystwem Ubezpieczeń a Ubezpieczającym. Definicje 2 Określenia użyte w Warunkach Ubezpieczenia oraz w innych dokumentach związanych z Ubezpieczeniem grupowym na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oznaczają: 1) Alokacja nabycie Udziałów jednostkowych za Składkę Pierwszą oraz za Składki Bieżące; 2) Certyfikat dokument wystawiony przez Towarzystwo Ubezpieczeń potwierdzający objęcie danego Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową; 3) Data początku ubezpieczenia wskazany w Certyfikacie dzień, w którym rozpoczyna się ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do danego Ubezpieczonego; jest nim dzień nabycia Udziałów jednostkowych za Składkę Pierwszą; 4) Deklaracja przystąpienia formularz Towarzystwa Ubezpieczeń, na którym Klient Ubezpieczającego wyraża swoją wolę przystąpienia do Ubezpieczenia i zgodę na objęcie go ochroną ubezpieczeniową, na warunkach określonych w Warunkach Ubezpieczenia. Oświadczenie obejmuje także wysokość sumy ubezpieczenia; 5) Dzień roboczy dzień inny niż sobota i dzień ustawowo wolny od pracy; 6) Dzień wyceny dzień, w którym ustalana jest Wartość udziału jednostkowego. Dniem wyceny jest każdy Dzień roboczy, w którym odbywają się regularne sesje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie; 7) Dyspozycja dyspozycję dotyczącą Składki Bieżącej lub Dyspozycję finansową, składaną przez Ubezpieczonego w trakcie Okresu ubezpieczenia, złożoną w sposób prawidłowy tj. na zasadach przewidzianych w Warunkach Ubezpieczenia; 8) Dyspozycja finansowa dyspozycje: przeniesienia środków, częściowej wypłaty Wartości wykupu lub całkowitej wypłaty Wartości wykupu; 9) Fundusz Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy stanowiący wydzieloną rachunkowo oraz odrębnie inwestowaną część aktywów Towarzystwa Ubezpieczeń tworzoną z alokowanych Składek Pierwszych i Składek Bieżących, zarządzany według Strategii inwestycyjnej stanowiącej załącznik do Regulaminu; 10) Fundusz inwestycyjny fundusz inwestycyjny działający na podstawie Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 146, poz z późn. zm.); 11) Fundusz docelowy Fundusz, w którym nabywane są Udziały jednostkowe w związku z realizacją przeniesienia środków realizowanego w przypadku, o którym mowa w 9 Regulaminu lub w związku z realizacją Dyspozycji finansowej przeniesienia środków; 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są Udziały jednostkowe w związku z realizacją przeniesienia środków realizowanego w przypadku, o którym mowa w 9 Regulaminu lub w związku z realizacją Dyspozycji finansowej przeniesienia środków lub częściowej wypłaty Wartości wykupu; 13) Jednostka obsługująca ubezpieczenie podmiot prowadzący centralną obsługę Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym; 14) Klient osobę korzystającą z usług Ubezpieczającego, zainteresowaną przystąpieniem do Ubezpieczenia; 15) Miesiąc polisowy miesiąc rozpoczynający się w Dacie początku ubezpieczenia w przypadku pierwszego Miesiąca polisowego oraz każdy kolejny miesiąc rozpoczynający się w dniu odpowiadającym Dacie początku ubezpieczenia w przypadku kolejnych Miesięcy polisowych, a gdy takiego dnia nie ma w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego; 16) Miesięcznica polisy każdą kolejną miesięcznicę określonej w Certyfikacie Daty początku ubezpieczenia, a gdy takiego dnia nie ma ostatni dzień miesiąca kalendarzowego; 17) Okres ubezpieczenia czas trwania ochrony ubezpieczeniowej Towarzystwa Ubezpieczeń w stosunku do Ubezpieczonego, wyznaczony przez Datę początku ubezpieczenia i Ostatni dzień Okresu ubezpieczenia; 18) Okres prolongaty dodatkowy okres na dokonanie dopłaty kwoty, w wysokości nie niższej niż minimalna kwota wpłaty wskazana w Tabeli Opłat i Limitów, zapewniającej spełnienie warunku opłacenia łącznej Składki lub osiągnięcie co najmniej minimalnej Wartości rachunku udziałów. Okres prolongaty rozpoczyna się w pierwszym dniu Miesiąca polisowego, za który Składka Bieżąca nie została opłacona lub w pierwszym dniu Miesiąca polisowego w którym Wartość rachunku udziałów jest mniejsza od minimalnej Wartości rachunku udziałów określonej w Tabeli Opłat i Limitów, nie wcześniej jednak niż od daty doręczenia Ubezpieczającemu wezwania do dopłaty i kończy się z upływem 15 dni kalendarzowych od daty następnej Miesięcznicy polisy. 19) Ostatni dzień Okresu ubezpieczenia Rocznicę polisy przypadającą w roku kalendarzowym, w którym Ubezpieczony kończy 85 rok życia; 20) Rachunek udziałów ewidencję Udziałów jednostkowych nabytych za Składkę Pierwszą oraz Składki Bieżące, prowadzoną dla Ubezpieczonego; 21) Regulamin Regulamin Funduszy wskazujący zasady funkcjonowania Funduszy i ich strategie inwestycyjne, będący załącznikiem do niniejszych Warunków Ubezpieczenia;

2 22) Rocznica polisy każdą kolejną rocznicę określonej w Certyfikacie Daty początku ubezpieczenia, a gdy takiego dnia nie ma ostatni dzień miesiąca kalendarzowego; 23) Rok polisowy okres 12 Miesięcy polisowych rozpoczynający się od daty Rocznicy polisy, przy czym pierwszy Rok polisowy rozpoczyna się od Daty początku ubezpieczenia; 24) Składka Składkę Pierwszą lub Składkę Bieżącą wpłacaną z tytułu ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z zasadami określonymi w 11: a) Składka Pierwsza składkę w zadeklarowanej wysokości, nie niższej niż minimalna wysokość Składki Pierwszej określonej w Tabeli Opłat i Limitów, b) Składka Bieżąca składkę w zadeklarowanej wysokości, nie niższej niż minimalna wysokość Składki Bieżącej określonej w Tabeli Opłat i Limitów; 25) Suma ubezpieczenia z tytułu śmierci kwotę wypłacaną osobie uprawnionej w razie śmierci Ubezpieczonego w trakcie trwania Okresu ubezpieczenia; 26) Suma ubezpieczenia z tytułu dożycia kwotę wypłacaną Ubezpieczonemu w razie dożycia przez niego Ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia; 27) Tabela Opłat i Limitów zestawienie zawierające wysokość opłat i limitów oraz Wartość wykupu będące załącznikiem do niniejszych Warunków Ubezpieczenia; 28) Towarzystwo Ubezpieczeń Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna; 29) Ubezpieczający podmiot, który zawarł Umowę ubezpieczenia z Towarzystwem Ubezpieczeń, wskazany w Tabeli Opłat i Limitów; 30) Ubezpieczenie ochronę ubezpieczeniową udzielaną przez Towarzystwo Ubezpieczeń danemu Ubezpieczonemu w Okresie ubezpieczenia zgodnie z Warunkami Ubezpieczenia; 31) Ubezpieczony osobę fizyczną / Klienta Ubezpieczającego, który został objęty Ubezpieczeniem na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia i Umowy ubezpieczenia; 32) Udziały jednostkowe jednostki, na które został podzielony Fundusz, służące do ustalenia Wartości rachunku udziałów oraz udziału Ubezpieczonego w danym Funduszu; 33) Umowa ubezpieczenia zawartą pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeń a Ubezpieczającym Umowę grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym; 34) Uposażony podmiot wskazany przez Ubezpieczonego jako uprawniony do otrzymania świadczenia w razie śmierci Ubezpieczonego; 35) Wartość rachunku udziałów wartość Udziałów jednostkowych, zaewidencjonowanych na Rachunku udziałów, wyliczaną jako suma iloczynów liczby Udziałów jednostkowych każdego z Funduszy oraz Wartości tych udziałów jednostkowych w Dniu wyceny; 36) Wartość udziału jednostkowego wartość danego Funduszu podzieloną przez liczbę Udziałów jednostkowych zgromadzonych w danym Funduszu, ustalaną w Dniu wyceny zgodnie z zapisami Regulaminu; 37) Wartość wykupu kwotę wypłacaną przez Towarzystwo Ubezpieczeń na zasadach przewidzianych w 18; 38) Zdarzenie ubezpieczeniowe zdarzenie objęte odpowiedzialnością Towarzystwa Ubezpieczeń. Przedmiot i zakres Ubezpieczenia 3 1. Przedmiotem Ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego. 2. Zakres Ubezpieczenia obejmuje następujące Zdarzenia ubezpieczeniowe: 1) śmierć Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia; 2) dożycie przez Ubezpieczonego Ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia. 3. W przypadku śmierci Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca świadczenie ubezpieczeniowe, o którym mowa w 15 pkt W przypadku dożycia przez Ubezpieczonego Ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca świadczenie ubezpieczeniowe, o którym mowa w 15 pkt W przypadku złożenia Dyspozycji całkowitej wypłaty Wartości wykupu lub rezygnacji w Okresie ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca Ubezpieczonemu Wartość wykupu, o której mowa w Wyłączenia odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń z tytułu ryzyka śmierci zostały określone w 17. Okres ubezpieczenia 4 1. Okres ubezpieczenia rozpoczyna się w Dacie początku ubezpieczenia i kończy w Rocznicę polisy przypadającą w roku kalendarzowym, w którym ubezpieczony kończy 85 rok życia (Ostatni dzień Okresu ubezpieczenia). 2. Towarzystwo Ubezpieczeń potwierdza Datę początku ubezpieczenia w Certyfikacie, przekazywanym Ubezpieczonemu w terminie 14 Dni roboczych od Daty początku ubezpieczenia. Warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową 5 1. Do Ubezpieczenia może przystąpić osoba, która w dniu podpisania Deklaracji przystąpienia ukończyła 18. rok życia i nie przekroczyła 65. roku życia. Przystąpienie Klienta który ukończył 65. rok życia wymaga każdorazowej indywidualnej zgody Towarzystwa Ubezpieczeń. 2

3 2. W celu przystąpienia do Ubezpieczenia Klient składa Ubezpieczającemu oświadczenie woli o wyrażeniu zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową w ramach Umowy ubezpieczenia oraz inne oświadczenia woli lub wiedzy zawarte w Deklaracji przystąpienia, z zastrzeżeniem ust Objęcie Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową następuje po spełnieniu poniższych warunków: 1) złożeniu podpisanej Deklaracji przystąpienia; 2) zapłaceniu Składki Pierwszej w wysokości zadeklarowanej w Deklaracji przystąpienia, ale nie niższej niż wskazana w Tabeli Opłat i Limitów. 4. Składka Pierwsza powinna zostać opłacona w terminie określonym w Tabeli Opłat i Limitów. 5. W przypadku przystąpienia do Ubezpieczenia za pośrednictwem pełnomocnika oświadczenia wiedzy zawarte w Deklaracji przystąpienia muszą być złożone przez Klienta bezpośrednio W przypadku: 1) niezapłacenia Składki Pierwszej w terminie na opłacenie Składki Pierwszej wskazanym w Tabeli Opłat i Limitów lub jeżeli zapłacona w tym terminie kwota jest niższa niż wysokość Składki Pierwszej zadeklarowana w Deklaracji przystąpienia lub 2) otrzymania przez Ubezpieczającego, do dnia poprzedzającego Datę początku ubezpieczenia, oświadczenia Klienta o rezygnacji z przystąpienia do Ubezpieczenia, nie dochodzi do przystąpienia do Ubezpieczenia, a Klient nie zostaje objęty ochroną ubezpieczeniową. 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 powyżej, środki pieniężne zwracane są przy braku odrębnej dyspozycji, na rachunek bankowy, a w przypadku jego braku przekazem pocztowym na adres korespondencyjny Klienta wskazane w Deklaracji przystąpienia, w ciągu 14 Dni roboczych po upływie terminu na opłacenie Składki Pierwszej w zadeklarowanej wysokości lub w ciągu 14 Dni roboczych po dacie otrzymania przez Ubezpieczającego oświadczenia o rezygnacji. Rozpoczęcie ochrony ubezpieczeniowej 7 1. Ochrona ubezpieczeniowa wobec Ubezpieczonego rozpoczyna się w dniu zaalokowania Składki Pierwszej. 2. Towarzystwo Ubezpieczeń dokonuje Alokacji Składki Pierwszej w terminie wskazanym w 12 ust. 4. Czas trwania Umowy ubezpieczenia, odstąpienie od Umowy ubezpieczenia i jej wypowiedzenie 8 1. Umowa ubezpieczenia zawierana jest w trybie negocjacji pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeń a Ubezpieczającym na 1 rok. 2. Umowa ubezpieczenia zostaje automatycznie przedłużona na kolejne okresy roczne, o ile żadna ze stron nie złoży drugiej stronie oświadczenia woli o nieprzedłużaniu Umowy ubezpieczenia na kolejny okres. Oświadczenie woli o nieprzedłużeniu Umowy ubezpieczenia na kolejny okres powinno być złożone drugiej stronie na piśmie, na 30 dni przed upływem okresu, na jaki Umowa ubezpieczenia została zawarta. Oświadczenie jest skutecznie złożone z chwilą dojścia do drugiej strony w ten sposób, że mogła się ona zapoznać z jego treścią, z uwzględnieniem zapisów 29 ust Umowa ubezpieczenia może być w każdym czasie wypowiedziana przez Ubezpieczającego na piśmie, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym Towarzystwo Ubezpieczeń otrzymało oświadczenie o wypowiedzeniu. 4. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu: 1) z końcem miesięcznego okresu wypowiedzenia; 2) z końcem okresu, na jaki została zawarta w przypadku nieprzedłużenia na kolejny okres, z tym że nie wcześniej niż z końcem Okresu ubezpieczenia w stosunku do Ubezpieczonych, którzy przystąpili do Ubezpieczenia w ramach Umowy ubezpieczenia do ostatniego dnia miesięcznego okresu wypowiedzenia lub ostatniego dnia okresu, na jaki została zawarta Umowa ubezpieczenia w przypadku nieprzedłużania na kolejny okres. Po tym dniu do Ubezpieczenia nie mogą przystępować nowi Klienci. 5. Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od Umowy ubezpieczenia w terminie 7 dni od zawarcia Umowy ubezpieczenia. W przypadku odstąpienia przez Ubezpieczającego od Umowy ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca kwotę stanowiącą równowartość opłaconej Składki pomniejszoną o rozliczoną dziennie Opłatę za ryzyko, należną Towarzystwu Ubezpieczeń za liczbę dni, w których Towarzystwo Ubezpieczeń udzielało ochrony ubezpieczeniowej. 6. Kwotę, o której mowa w ust. 5 powyżej Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca na rachunek bankowy, a w przypadku jego braku przekazem pocztowym na adres korespondencyjny Ubezpieczonego wskazany w Deklaracji przystąpienia, w terminie 14 Dni roboczych po dniu otrzymania oświadczenia Ubezpieczającego o odstąpieniu od Umowy ubezpieczenia. 7. Zmiany w Umowie ubezpieczenia są dokonywane w drodze negocjacji lub w inny przewidziany ogólnie obowiązującymi przepisami prawa sposób.. 3

4 Rezygnacja z Ubezpieczenia 9 1. Ubezpieczony może zrezygnować z ochrony ubezpieczeniowej w każdym czasie, składając oświadczenie woli w formie pisemnej. 2. W przypadku dyspozycji rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej zgłoszonej do dnia poprzedzającego Datę początku ubezpieczenia za datę rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania przez Ubezpieczającego pisemnej dyspozycji rezygnacji Klienta z przystąpienia do Ubezpieczenia. Ubezpieczający przekazuje dyspozycję rezygnacji do Jednostki obsługującej ubezpieczenie niezwłocznie, nie później niż 3. Dnia roboczego po jej otrzymaniu od Klienta. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Towarzystwo Ubezpieczeń w terminie 14 Dni roboczych od daty otrzymania przez Ubezpieczającego dyspozycji rezygnacji Klienta z przystąpienia do Ubezpieczenia zwraca zapłaconą Składkę, przy braku odrębnej dyspozycji, na rachunek bankowy, a w przypadku jego braku przekazem pocztowym na adres korespondencyjny Klienta wskazane w Deklaracji przystąpienia. 4. W Okresie ubezpieczenia Ubezpieczony może zrezygnować z Ubezpieczenia poprzez złożenie, za pośrednictwem Ubezpieczającego, Dyspozycji całkowitej wypłaty Wartości wykupu realizowanej przez Towarzystwo Ubezpieczeń, zgodnie z postanowieniami 18. Za datę rezygnacji w Okresie Ubezpieczenia przyjmuje się datę otrzymania przez Jednostkę obsługującą ubezpieczenie pisemnej Dyspozycji wypłaty Wartości wykupu. Ubezpieczający przekazuje Dyspozycję całkowitej wypłaty Wartości wykupu do Jednostki obsługującej ubezpieczenie niezwłocznie, nie później niż 3. Dnia roboczego po jej otrzymaniu od Ubezpieczonego. Koniec Okresu ubezpieczenia Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do Ubezpieczonego kończy się w dniu zaistnienia pierwszej z poniższych okoliczności: 1) śmierci Ubezpieczonego; 2) otrzymania przez Jednostkę obsługującą ubezpieczenie Dyspozycji całkowitej wypłaty Wartości wykupu przekazanej za pośrednictwem Ubezpieczającego; 3) bezskutecznego upływu Okresu prolongaty; 4) dożycia przez Ubezpieczonego Ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia; 5) otrzymania przez Towarzystwo Ubezpieczeń oświadczenia o odstąpieniu przez Ubezpieczającego od Umowy ubezpieczenia. 2. W przypadku śmierci Ubezpieczonego przed Datą początku ubezpieczenia ochrona ubezpieczeniowa nie rozpoczyna się, a wpłacona Składka podlega zwrotowi spadkobiercom Ubezpieczonego na zasadach ogólnych. 3. W przypadku bezskutecznego upływu Okresu prolongaty, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaci Ubezpieczonemu całkowitą Wartość wykupu, zgodnie z postanowieniami 18, przy czym Wartość rachunku udziałów zostanie ustalona według Wartości udziału jednostkowego z 3. Dnia wyceny po zakończeniu Okresu prolongaty. Składka Pierwsza, Składki Bieżące Osoba zamierzająca przystąpić do Ubezpieczenia wybiera jeden z wariantów Ubezpieczenia, określając jednocześnie minimalną wysokość Składki Pierwszej i Składki Bieżącej w ramach wybranego wariantu. Warianty Ubezpieczenia zostały określone w Tabeli Opłat i Limitów. 2. Składki Bieżące opłacane są miesięcznie z góry, w wysokości określonej w Deklaracji przystąpienia i potwierdzonej w Certyfikacie, z zastrzeżeniem zmian wysokości zadeklarowanej Składki Bieżącej dokonywanych w trakcie Okresu ubezpieczenia, o których mowa w Składka Pierwsza oraz Składki Bieżące wpłacane są na rachunek bankowy Towarzystwa Ubezpieczeń wskazany w Deklaracji przystąpienia. 4. Termin płatności Składek Bieżących przypada na Dzień roboczy poprzedzający Miesięcznicę polisy za kolejny Miesiąc polisowy. 5. Datą opłacenia Składki Pierwszej lub Składki Bieżącej jest dzień wpływu odpowiednio Składki Pierwszej / Składki Bieżącej na wskazany przez Towarzystwo Ubezpieczeń rachunek bankowy. 6. Każda nadpłata środków ponad zadeklarowaną wysokość Składki Pierwszej oraz kolejnych Składek Bieżących podlega Alokacji w Fundusz, zgodnie z zapisami 12 ust W każdą Miesięcznicę polisy weryfikowane jest spełnienie warunku opłacenia łącznej Składki odpowiadającej sumie łącznej zadeklarowanej wysokości Składki odpowiednio do liczby rozpoczętych Miesięcy polisowych od Daty początku ubezpieczenia. 8. Począwszy od pierwszej Rocznicy polisy, w każdą Miesięcznicę polisy weryfikowana jest także minimalna Wartość rachunku udziałów, której wysokość została określona w Tabeli Opłat i Limitów. Weryfikacja odbywa się według Wartości udziału jednostkowego obowiązującego w Dniu roboczym poprzedzającym Miesięcznicę polisy. 9. W przypadku, 4

5 1) gdy w okresie pierwszych 10 lat polisowych począwszy od Daty początku ubezpieczenia, z wyłączeniem okresu zawieszenia opłacania Składek Bieżących, nie zostanie spełniony warunek opłacenia łącznej Składki, o którym mowa w ust. 7, lub 2) spadku Wartości rachunku udziałów poniżej wartości minimalnej, o której mowa w ust. 8 Towarzystwo Ubezpieczeń wezwie Ubezpieczającego do dopłaty kwoty, w wysokości nie niższej niż minimalna kwota wpłaty wskazana w Tabeli Opłat i Limitów, zapewniającej spełnienie warunku opłacenia łącznej Składki lub osiągnięcie co najmniej minimalnej Wartości rachunku udziałów i poinformuje Ubezpieczonego, pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, o brakujących środkach, wskazując Okres prolongaty z podaniem do wiadomości skutków braku dopłaty w wyznaczonym terminie. 10. W przypadku, gdy ostatni dzień Okresu prolongaty, o którym mowa w ust. 9 powyżej nie jest Dniem roboczym, za ostatni dzień Okresu prolongaty przyjmuje się najbliższy Dzień roboczy następujący po tym dniu. 11. W przypadku bezskutecznego upływu Okresu prolongaty, o którym mowa w ust. 9, nie wcześniej jednak niż 14 dni od dnia otrzymania przez Ubezpieczającego wezwania do dokonania dopłaty, ochrona ubezpieczeniowa wygasa, zgodnie z postanowieniami 10 ust.1 pkt 3 oraz 10 ust Wpłaty dokonane na rachunek bankowy Towarzystwa Ubezpieczeń wskazany w Deklaracji przystąpienia zostaną w pierwszej kolejności zaliczone na poczet najdawniej wymagalnej Składki Bieżącej. 13. Wysokość Alokacji Składki Pierwszej i Składki Bieżącej w poszczególnych latach polisowych została określona w Tabeli Opłat i Limitów. 14. W przypadku, gdy według stanu na daną Miesięcznicę polisy w każdym nieparzystym Roku polisowym następującym po 10. Rocznicy polisy: 1) został spełniony warunek opłacenia łącznej Składki, o której mowa w ust. 7, 2) nie została złożona Dyspozycja finansowa częściowej wypłaty Wartości wykupu; 3) nie została zrealizowana Dyspozycja obniżenia zadeklarowanej wysokości Składki Bieżącej Towarzystwo Ubezpieczeń dokonuje nabycia Udziałów jednostkowych na Rachunku udziałów (Dodatkowa alokacja). 15. Nabycie Udziałów jednostkowych tytułem Dodatkowej alokacji realizowane jest miesięcznie za kwotę odpowiadającą 1/12 równowartości Dodatkowej alokacji w skali Roku polisowego. 16. Łączna wartość Dodatkowej alokacji w danym Roku polisowym jest równa 10% sumy 12 zadeklarowanych w Deklaracji przystąpienia wysokości Składek Pierwszych/Bieżących. 17. Udziały jednostkowe nabywane są na Rachunku udziałów według Wartości udziału jednostkowego z 3. Dnia wyceny następującego po Miesięcznicy polisy, o której mowa w ust. 14 i zgodnie z podziałem Składki Bieżącej obowiązującym w tym dniu. Do czasu nabycia Udziałów jednostkowych środki pieniężne nie są oprocentowane Osoba przystępująca do Ubezpieczenia określa podział Składki Pierwszej/Składki Bieżącej pomiędzy Fundusze w Deklaracji przystąpienia. 2. Dyspozycja dotycząca podziału Składki pomiędzy Fundusze powinna być określona procentowo, z dokładnością do 1% i stanowić łącznie 100% oraz przypisywać nie mniej niż 10% do wybranego Funduszu. 3. W przypadku otrzymania Dyspozycji dotyczącej podziału Składki pomiędzy Fundusze niespełniającej wymogów określonych w ust. 2, Towarzystwo Ubezpieczeń nie realizuje nabycia Udziałów jednostkowych, o czym niezwłocznie zawiadamia Ubezpieczonego i wzywa do prawidłowego określenia podziału Składki. 4. Za alokowaną Składkę Pierwszą oraz Składki Bieżące nabywane są Udziały jednostkowe, zgodnie z dyspozycją Ubezpieczonego według Wartości udziału jednostkowego z 3. Dnia wyceny po dniu: 1) opłacenia Składki i spełnienia warunku, o którym mowa w 5 ust 3 pkt 1 w przypadku Składki Pierwszej; 2) opłacenia Składki w przypadku Składki Bieżącej, przy czym nie wcześniej niż od Daty początku ubezpieczenia. Warunkiem Alokacji wpłaty na poczet Składki Bieżącej jest spełnienie warunku minimalnej kwoty wpłaty wskazanej w Tabeli Opłat i Limitów. 5. Udziały jednostkowe, o których mowa w ust. 4 powyżej są zapisywane na Rachunku udziałów. Do czasu nabycia Udziałów jednostkowych środki pieniężne nie są oprocentowane. 6. W każdym czasie Okresu ubezpieczenia Ubezpieczonemu przysługuje prawo zmiany podziału Składki Bieżącej pomiędzy Fundusze poprzez przekazanie dyspozycji do Jednostki obsługującej ubezpieczenie. W przypadku, gdy Dyspozycja zmiany podziału Składki Bieżącej została złożona Ubezpieczającemu, zostanie ona przekazana do Jednostki obsługującej ubezpieczenie niezwłocznie, nie później niż 3. Dnia roboczego po jej otrzymaniu od Ubezpieczonego. 7. Zmiana podziału Składki Bieżącej pomiędzy Fundusze obowiązuje dla Składek Bieżących opłaconych od dnia otrzymania Dyspozycji przez Jednostkę obsługującą ubezpieczenie. 8. W każdym czasie Okresu ubezpieczenia Ubezpieczonemu przysługuje prawo przeniesienia środków poprzez przekazanie Dyspozycji finansowej do Jednostki obsługującej ubezpieczenie. W przypadku, gdy Dyspozycja finansowa przeniesienia środków została złożona Ubezpieczającemu, zostanie ona przekazana do Jednostki obsługującej ubezpieczenie niezwłocznie, nie później niż 3. Dnia roboczego po jej otrzymaniu od Ubezpieczonego. 9. Towarzystwo Ubezpieczeń ma prawo do odmowy realizacji Dyspozycji finansowej przeniesienia środków w przypadku, gdy: 1) nie została jeszcze wykonana poprzednia Dyspozycja finansowa. Kolejne Dyspozycje finansowe, z wyłączeniem całkowitej wypłaty Wartości wykupu, mogą być składane nie wcześniej niż po wykonaniu 5

6 poprzedniej Dyspozycji finansowej, tj. po upływie 4 Dni roboczych następujących po dniu jej otrzymania przez Jednostkę obsługującą ubezpieczenie, z zachowaniem postanowień ust. 8 powyżej; 2) Fundusz źródłowy zawiesił umarzanie Udziałów jednostkowych lub Fundusz docelowy zawiesił nabywanie Udziałów jednostkowych lub Fundusz zawiesił dokonywanie wycen Udziałów jednostkowych, w szczególności w związku z zawieszeniem zbywania i/lub nabywania bądź wyceny jednostek uczestnictwa w Funduszu inwestycyjnym, w którym Fundusz lokuje aktywa. 10. Dyspozycja finansowa przeniesienia środków powinna być określona: 1) w odniesieniu do Funduszy źródłowych: procentowo z dokładnością do 1% albo kwotowo z dokładnością do 2. miejsca po przecinku; 2) w odniesieniu do Funduszy docelowych: procentowo z dokładnością do 1%. Wartość przeniesienia środków z Funduszu źródłowego nie może być niższa od wartości minimalnej określonej w Tabeli Opłat i Limitów. 11. Przeniesienie środków dokonywane jest według Wartości udziału jednostkowego z 3. Dnia wyceny po otrzymaniu przez Jednostkę obsługującą ubezpieczenie Dyspozycji finansowej przeniesienia środków. 12. W przypadku, gdy w dniu realizacji przeniesienia środków wnioskowana wartość przeniesienia z Funduszu źródłowego jest większa od wartości tego Funduszu źródłowego, Dyspozycja finansowa przeniesienia środków zostanie zrealizowana do wysokości wartości Funduszu źródłowego. Zawieszenie opłacania Składki Bieżącej, podwyższenie lub obniżenie zadeklarowanej wysokości Składki Bieżącej W Okresie Ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6 przysługuje prawo do złożenia następujących Dyspozycji dotyczących Składki Bieżącej: 1) podwyższenia zadeklarowanej wysokości Składki Bieżącej; 2) obniżenia zadeklarowanej wysokości Składki Bieżącej o 50% jej dotychczasowej wysokości, pod warunkiem zachowania minimalnej wysokości Składki Bieżącej określonej w Tabeli Opłat i Limitów; 3) jednokrotnego zawieszenia opłacania Składki Bieżącej dla danego Ubezpieczonego na okres 6 Miesięcy polisowych, z wyłączeniem pierwszego wariantu Ubezpieczenia. 2. Złożone Dyspozycje dotyczące Składki Bieżącej obowiązują od terminu płatności Składek Bieżących za Miesiąc polisowy rozpoczynający się od najbliższej Miesięcznicy polisy następującej po dacie otrzymania dyspozycji przez Jednostkę obsługującą ubezpieczenie, z zastrzeżeniem ust.3 i po łącznym spełnieniu warunków: 1) otrzymaniu przez Jednostkę obsługującą ubezpieczenie Dyspozycji oraz 2) spełnieniu warunku opłacenia łącznej Składki, o której mowa w 11 ust. 7 według stanu na ostatni termin płatności Składek Bieżących poprzedzający datę otrzymania Dyspozycji oraz 3) upływu okresu zawieszenia opłacania Składek Bieżących w przypadku Dyspozycji podwyższenia lub obniżenia zadeklarowanej wysokości Składki Bieżącej oraz 4) upływu okresu obniżenia zadeklarowanej wysokości Składki Bieżącej w przypadku rezygnacji z jej obniżenia, zgodnie z ust W przypadku, gdy Dyspozycje, o których mowa w ust 1 zostały złożone Ubezpieczającemu, zostaną one przekazane do Jednostki obsługującej ubezpieczenie niezwłocznie, nie później niż 3. Dnia roboczego po otrzymaniu ich od Ubezpieczonego. 4. W przypadku, gdy do dnia poprzedzającego dany termin płatności Składek Bieżących za kolejny Miesiąc polisowy, Jednostka obsługująca ubezpieczenie otrzyma więcej niż jedną Dyspozycję dotyczącą wysokości Składki Bieżącej, zrealizowana zostanie wyłącznie Dyspozycja otrzymana jako ostatnia w kolejności. 5. Pierwsza Dyspozycja podwyższenia zadeklarowanej wysokości Składki Bieżącej może zostać złożona począwszy od pierwszej Rocznicy polisy, natomiast pierwsza Dyspozycja obniżenia zadeklarowanej wysokości Składki Bieżącej lub zawieszenie opłacania Składek Bieżących począwszy od drugiej Rocznicy polisy. 6. Składka Bieżąca za okres zawieszenia jej opłacania nie jest wymagalna. W okresie zawieszenia opłacania Składek Bieżących nie przysługuje prawo do obniżenia ani podwyższenia zadeklarowanej wysokości Składki Bieżącej. Ponadto w przypadku obniżenia zadeklarowanej wysokości Składki Bieżącej prawo do jej podwyższenia przysługuje po uprzedniej rezygnacji z obniżenia. 7. Dyspozycja podwyższenia zadeklarowanej wysokości Składki Bieżącej powinna określać nową zadeklarowaną wysokość Składki Bieżącej, przy czym wartość podwyższenia powinna wynosić 100 PLN lub wielokrotność tej kwoty. Podwyższenie zadeklarowanej wysokości Składki Bieżącej może skutkować zmianą wariantu Ubezpieczenia. 8. Obniżenie zadeklarowanej wysokości Składki Bieżącej może skutkować zmianą wariantu Ubezpieczenia oraz spowoduje wydłużenie okresu, w którym Wartość wykupu stanowi iloczyn Wartości rachunku udziałów oraz stawki procentowej Wartości rachunku udziałów, zgodnie z Tabelą Opłat i Limitów, o okres odpowiadający pomnożonej przez dwa liczbie lat polisowych pozostałych do ostatniego Roku polisy, dla którego stawka procentowa Wartości rachunku jest niższa od 100%, z zastrzeżeniem ust Do wyznaczenia Wartości wykupu, począwszy od Roku polisowego, w którym dokonano obniżenia zadeklarowanej wysokości Składki Bieżącej, stosuje się stawkę procentową Wartości rachunku udziałów obowiązującą dla Roku polisowego poprzedzającego Rok polisowy, w którym realizowana jest wypłata Wartości wykupu, przy czym stawka procentowa Wartości rachunku udziałów dla danego Roku polisowego ma zastosowanie przez dwa kolejne lata polisowe. 6

7 10. Dyspozycja rezygnacji z obniżenia zadeklarowanej wysokości Składki Bieżącej obowiązuje od terminu płatności Składek Bieżących za Miesiąc polisowy rozpoczynający się od najbliższej Miesięcznicy polisy następującej po dacie otrzymania Dyspozycji przez Jednostkę obsługującą ubezpieczenie i skutkuje przywróceniem wysokości Składki zadeklarowanej obowiązującej w Ubezpieczeniu przed jej obniżeniem wraz z ewentualną zmianą wariantu Ubezpieczenia oraz skróceniem wydłużonego okresu, w którym Wartość wykupu stanowi iloczyn Wartości rachunku udziałów oraz stawki procentowej Wartości rachunku udziałów, zgodnie z Tabelą Opłat i Limitów. Począwszy od pierwszego dnia Roku polisowego następującego po Roku polisowym, w którym nastąpiła rezygnacja z obniżenia zadeklarowanej wysokości Składki Bieżącej do wyznaczenia Wartości wykupu stosuje się stawkę Wartości rachunku udziałów właściwą dla Roku polisowego następującego po Roku polisowym, w którym nastąpiła rezygnacja z obniżenia zadeklarowanej wysokości Składki Bieżącej, mającej zastosowanie w związku z wcześniejszym obniżeniem. W kolejnych latach polisowych stawka procentowa Wartości rachunku udziałów właściwa dla danego Roku polisowego stosowana do wyznaczenia Wartości wykupu ma zastosowanie przez jeden Rok polisowy. 11. Zawieszenie opłacania Składek Bieżących spowoduje wydłużenie o jeden Rok polisowy okresu, w którym Wartość wykupu stanowi iloczyn Wartości rachunku udziałów oraz stawki procentowej Wartości rachunku udziałów, zgodnie z Tabelą Opłat i Limitów. 12. Do wyznaczenia Wartości wykupu, począwszy od Roku polisowego, w którym zawieszono opłacanie Składek Bieżących oraz w samym okresie zawieszenia stosuje się stawkę procentową Wartości rachunku udziałów obowiązującą dla Roku polisowego poprzedzającego Rok polisowy, w którym realizowana jest wypłata Wartości wykupu. 13. W przypadku opłacenia Składki Bieżącej w okresie zawieszenia jej opłacania, za wyjątkiem ostatniego dnia okresu zawieszenia będącego jednocześnie terminem płatności Składki Bieżącej po okresie zawieszenia, wpłaty zostaną niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 Dni roboczych od daty ich wpłacenia, zwrócone na rachunek bankowy, z którego dokonana została wpłata. 14. W przypadku otrzymania przez Jednostkę obsługującą ubezpieczenie z zachowaniem postanowień ust 3, Dyspozycji rezygnacji z wnioskowanego zawieszenia opłacania Składek Bieżących, obniżenia lub podwyższenia zadeklarowanej wysokości Składki Bieżącej przed terminem jej obowiązywania, Dyspozycja zawieszenia, obniżenia lub podwyższenia zadeklarowanej wysokości Składki Bieżącej zostanie anulowana, a w przypadku zawieszenia opłacania Składek Bieżących oznacza to zachowanie prawa do jej wykorzystania w kolejnych latach polisowych. 15. Dyspozycja rezygnacji z zawieszenia opłacania Składek Bieżących otrzymana przez Jednostkę obsługującą ubezpieczenie w trakcie okresu zawieszenia skutkuje skróceniem okresu zawieszenia, przy czym nie ulega zmianie wydłużony okres, w którym Wartość wykupu stanowi iloczyn Wartości rachunku udziałów oraz stawki procentowej Wartości rachunku udziałów, zgodnie z zapisami ust Wydłużenie okresu, w którym Wartość wykupu stanowi iloczyn Wartości rachunku udziałów oraz stawki procentowej Wartości rachunku udziałów, zgodnie z Tabelą Opłat i Limitów, opisane w ust. 8 9 nie ma zastosowania w przypadku obniżenia zadeklarowanej wysokości Składki Bieżącej po uprzednim jej podwyższeniu pod warunkiem, że zadeklarowana wysokość Składki Bieżącej po jej obniżeniu nie jest niższa niż jej wysokość obowiązująca przed Dyspozycją podwyższenia. 17. W Rocznicę polisy Towarzystwo Ubezpieczeń może zaproponować automatyczne podwyższenie zadeklarowanej wysokości Składki Bieżącej o maksymalny wskaźnik podwyższenia Za maksymalny wskaźnik podwyższenia, o którym mowa w ust. 17, obowiązujący dla wszystkich Rachunków udziałów, dla których Rocznica polisy przypada w następnym roku kalendarzowym przyjmuje się wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Główny Urząd Statystyczny za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających rok, w którym następuje publikacja wskaźnika. 19. Towarzystwo Ubezpieczeń informuje Ubezpieczającego i Ubezpieczonego, pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę o wysokości maksymalnego wskaźnika podwyższenia najpóźniej w terminie 30 dni przed Rocznicą polisy. 20. Ubezpieczony ma prawo rezygnacji z podwyższenia lub wyboru wskaźnika podwyższenia niższego niż maksymalny. 21. Ubezpieczony zobowiązany jest poinformować Jednostkę obsługującą ubezpieczenie o wyborze wskaźnika podwyższenia niższego niż maksymalny lub rezygnacji z podwyższenia najpóźniej w terminie 7 dni przed Rocznicą polisy. 22. W przypadku, gdy Dyspozycja rezygnacji z podwyższenia lub wybór wskaźnika innego niż maksymalny została złożona Ubezpieczającemu, zostanie ona przekazana do Jednostki obsługującej ubezpieczenie niezwłocznie, nie później niż 3 Dnia roboczego po otrzymaniu od Ubezpieczonego. Opłaty Towarzystwo Ubezpieczeń ma prawo do pobierania następujących opłat: 1) opłaty za zarządzanie, obejmującej opłatę za ryzyko, 2) opłaty administracyjnej. 2. Wysokości opłat wymienionych w ust. 1 oraz sposób ich pobierania zostały określone w Tabeli Opłat i Limitów. 3. Towarzystwo Ubezpieczeń zastrzega sobie prawo do: 1) indeksacji minimalnej wysokości Składek Pierwszych/Składek Bieżących w poszczególnych wariantach Ubezpieczenia, minimalnej wartości częściowej wypłaty Wartości wykupu i minimalnej wartości Dyspozycji 7

8 finansowej przeniesienia środków, minimalnej Wartości rachunku udziałów po realizacji częściowej wypłaty Wartości wykupu, minimalnej Wartości rachunku udziałów weryfikowanej w Miesięcznicę polisy oraz opłat, o których mowa w ust. 1; 2) obniżenia wysokości poszczególnych opłat lub zawieszenia ich pobierania. 4. Indeksacja, o której mowa w ust. 3 pkt 1 jest możliwa nie częściej niż raz w roku kalendarzowym, przy czym stosunek nowej wartości minimalnej wysokości Składek Pierwszych / Składek Bieżących w poszczególnych wariantach Ubezpieczenia, minimalnej wartości częściowej wypłaty Wartości wykupu i minimalnej wartości Dyspozycji finansowej przeniesienia środków, minimalnej Wartości rachunku udziałów po realizacji częściowej wypłaty Wartości wykupu, minimalnej Wartości rachunku udziałów weryfikowanej w Miesięcznicę polisy oraz opłat do ich wysokości wskazanej w Tabeli Opłat i Limitów nie może być większy od wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny obejmującego okres od ostatniej zmiany wysokości opłat do dnia, w którym ustalana jest nowa wysokość wartości, o których mowa powyżej. 5. O zmianach wymienionych w ust. 3 Towarzystwo Ubezpieczeń poinformuje Ubezpieczającego oraz Ubezpieczonego pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę na 30 dni przed wejściem w życie zmiany. Świadczenia ubezpieczeniowe Z tytułu Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca: 1) w przypadku śmierci Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia świadczenie w wysokości: a) Sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego, określonej w 16 ust. 1 oraz Wartości rachunku udziałów albo b) Wartości rachunku udziałów w przypadku, o którym mowa w 17, z zachowaniem postanowień ust. 2 3; 2) w przypadku dożycia przez Ubezpieczonego Ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia świadczenie w wysokości Sumy ubezpieczenia z tytułu dożycia ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia, określonej w 16 ust. 2 z zachowaniem postanowień ust. 4; 3) w przypadku Dyspozycji całkowitej wypłaty Wartości wykupu lub rezygnacji Ubezpieczonego w Okresie Ubezpieczenia Wartość wykupu, o której mowa w Ustalenie kwoty należnego świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia następuje na podstawie Wartości rachunku udziałów ustalonej według Wartości udziału jednostkowego z 7. Dnia wyceny następującego po otrzymaniu przez Towarzystwo Ubezpieczeń zgłoszenia Zdarzenia ubezpieczeniowego, z zastrzeżeniem 24 ust Kwota świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia, ustalona zgodnie z ust. 2 powyżej, zostanie powiększona o: 1) opłatę za ryzyko pobraną przez Towarzystwo Ubezpieczeń za liczbę dni po dniu zakończenia ochrony ubezpieczeniowej; 2) opłatę administracyjną oraz opłatę za zarządzanie pobrane przez Towarzystwo Ubezpieczeń za liczbę dni po dniu umorzenia Wartości rachunku udziałów. 4. Ustalenie kwoty należnego świadczenia z tytułu dożycia przez Ubezpieczonego Ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia następuje na podstawie Wartości rachunku udziałów ustalonej według Wartości udziału jednostkowego z Ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia. W przypadku, gdyby dzień ten okazał się dniem bez wyceny, ustalenie kwoty należnego świadczenia następuje według Wartości udziału jednostkowego z Dnia wyceny poprzedzającego Ostatni dzień Okresu ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia Sumę ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego stanowi kwota w wysokości 100 PLN. 2. Sumę ubezpieczenia z tytułu dożycia przez Ubezpieczonego Ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia stanowi Wartość rachunku udziałów. Wyłączenia odpowiedzialności 17 Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości, o której mowa w 15 ust. 1 pkt 1 lit. b, w przypadku śmierci Ubezpieczonego będącej wynikiem samobójstwa albo samookaleczenia lub okaleczenia na własną prośbę Ubezpieczonego, dokonanych w ciągu 6 miesięcy od Daty początku ubezpieczenia. Wartość wykupu Ubezpieczony ma prawo do Wartości wykupu w każdym czasie trwania Okresu ubezpieczenia. 2. Dyspozycja finansowa całkowitej wypłaty Wartości wykupu jest jednoznaczna z rezygnacją z Ubezpieczenia. 8

9 3. Wypłata Wartości wykupu może być zrealizowana na podstawie pisemnej Dyspozycji finansowej częściowej lub całkowitej wypłaty Wartości wykupu przekazanej przez Ubezpieczonego do Jednostki obsługującej, za pośrednictwem Ubezpieczającego i w zależności od złożonej Dyspozycji finansowej skutkuje umorzeniem całości lub określonej przez Ubezpieczonego części Wartości rachunku udziałów i wypłatą przez Towarzystwo Ubezpieczeń odpowiednio częściowej albo całkowitej Wartości wykupu. 4. Ubezpieczający przekazuje Dyspozycję finansową częściowej lub całkowitej wypłaty Wartości wykupu do Jednostki obsługującej ubezpieczenie niezwłocznie, nie później niż 3. Dnia roboczego po jej otrzymaniu od Ubezpieczonego. 5. Dyspozycja finansowa częściowej wypłaty Wartości wykupu powinna być określona procentowo, z dokładnością do 1% albo kwotowo, z dokładnością do 2. miejsca po przecinku z oznaczeniem Funduszu źródłowego, z zastrzeżeniem ust Wnioskowana wartość częściowej wypłaty Wartości wykupu z Funduszu źródłowego nie może być niższa od wartości minimalnej określonej w Tabeli Opłat i Limitów. 7. W dniu otrzymania Dyspozycji finansowej częściowej wypłaty Wartości wykupu przez Jednostkę obsługującą ubezpieczenie szacowana Wartość rachunku udziałów pozostała po realizacji tej dyspozycji nie może być niższa od minimalnej Wartości rachunku udziałów określonej w Tabeli Opłat i Limitów. 8. Towarzystwo Ubezpieczeń ma prawo do odmowy realizacji Dyspozycji finansowej częściowej wypłaty Wartości wykupu w przypadku, gdy: 1) nie została jeszcze wykonana poprzednia Dyspozycja finansowa. Kolejne Dyspozycje finansowe, z wyłączeniem całkowitej wypłaty Wartości wykupu, mogą być składane nie wcześniej niż po wykonaniu poprzedniej Dyspozycji finansowej tj. po upływie 4 Dni roboczych następujących po dniu jej otrzymania przez Jednostkę obsługującą ubezpieczenie z zachowaniem postanowień ust. 4; 2) Fundusz zawiesił umarzanie Udziałów jednostkowych lub dokonywanie wyceny Funduszu, w szczególności w związku z zawieszeniem nabywania bądź wyceny jednostek uczestnictwa w Funduszu inwestycyjnym, w którym Fundusz lokuje aktywa. 9. Wartość wykupu stanowi iloczyn umorzonej Wartości rachunku udziałów oraz stawki procentowej Wartości rachunku udziałów właściwej dla Roku polisowego, w którym: 1) Jednostka obsługująca ubezpieczenie otrzymała Dyspozycję finansową częściowej lub całkowitej wypłaty Wartości wykupu, 2) zakończyła się ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do Ubezpieczonego w związku z bezskutecznym upływem Okresu prolongaty z zastrzeżeniem ust. 10 i ust.11. Stawki procentowe Wartości rachunku udziałów w poszczególnych latach polisowych zostały określone w Tabeli Opłat i Limitów. 10. Wyznaczenie Wartości wykupu począwszy od Roku polisowego, w którym zawieszono opłacanie Składek Bieżących oraz w samym okresie zawieszenia odbywa się zgodnie z zapisami 13 ust W przypadku Dyspozycji finansowej wypłaty Wartości wykupu realizowanej po obniżeniu zadeklarowanej wysokości Składki Bieżącej do wyznaczenia Wartości wykupu stosuje się stawkę procentową Wartości rachunku udziałów określoną zgodnie z postanowieniami 13 ust i 13 ust Wartość rachunku udziałów, o której mowa w ust. 9, ustalana jest według Wartości udziału jednostkowego z 3. Dnia wyceny po dacie otrzymania przez Jednostkę obsługującą ubezpieczenie Dyspozycji finansowej wypłaty Wartości wykupu. 13. W przypadku, gdy w dniu realizacji częściowej wypłaty Wartości wykupu, wnioskowana wartość częściowej wypłaty Wartości wkupu z Funduszu źródłowego jest większa od wartości tego Funduszu źródłowego, Dyspozycja finansowa częściowej wypłaty Wartości wykupu zostanie zrealizowana do wysokości wartości Funduszu źródłowego. 14. Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca Wartość wykupu najpóźniej w terminie 14 Dni roboczych następujących po Dniu wyceny, według której nastąpiło umorzenie Wartości rachunku udziałów przy braku odrębnej dyspozycji, na rachunek bankowy a w przypadku jego braku przekazem pocztowym na adres korespondencyjny Ubezpieczonego wskazane w Deklaracji przystąpienia. Prawa i Obowiązki Ubezpieczającego, Towarzystwa Ubezpieczeń i Ubezpieczonego Ubezpieczający jest obowiązany: 1) doręczyć Klientom, przed podpisaniem przez nich Deklaracji przystąpienia, obowiązujące Warunki Ubezpieczenia wraz z załącznikami; 2) dostarczyć, na żądanie Ubezpieczonych, Uposażonych lub uprawnionych, wszelkie formularze dotyczące Ubezpieczenia; 3) informować Towarzystwo Ubezpieczeń o zmianie danych osobowych i teleadresowych swoich oraz Ubezpieczonych i Uposażonych, jeżeli posiada takie dane; 4) udostępniać Towarzystwu Ubezpieczeń wszelkie dokumenty oraz informacje niezbędne do prawidłowej realizacji Umowy ubezpieczenia zgromadzone i posiadane przez Ubezpieczającego w związku z poszczególnymi Ubezpieczonymi i ochroną ubezpieczeniową udzieloną na podstawie Umowy ubezpieczenia na życzenie Towarzystwa Ubezpieczeń; 5) informować Towarzystwo Ubezpieczeń o zajściu Zdarzeń ubezpieczeniowych, niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zajściu takiego zdarzenia; 9

10 6) przekazywać Towarzystwu Ubezpieczeń niezwłocznie, jednak nie później niż do 3. Dnia roboczego po ich otrzymaniu, w uzgodniony sposób, dyspozycje oraz wszelkie oświadczenia Klientów / Ubezpieczonych; 7) przekazywać Ubezpieczonemu informacje dotyczące zmiany warunków Umowy ubezpieczenia lub zmiany prawa właściwego dla Umowy ubezpieczenia oraz informacje o wysokości świadczeń ubezpieczeniowych, w tym o Wartości wykupu, przy czym informacje te zostaną przekazane Ubezpieczonemu: a) pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, b) przed wyrażeniem przez Ubezpieczającego zgody na zmianę warunków Umowy ubezpieczenia lub prawa właściwego dla Umowy ubezpieczenia, c) niezwłocznie po przekazaniu informacji Ubezpieczającemu przez Towarzystwo Ubezpieczeń w przypadku informacji o wysokości świadczeń ubezpieczeniowych, w tym o Wartości wykupu. 2. Towarzystwo Ubezpieczeń jest obowiązane: 1) prawidłowo i terminowo wykonywać zobowiązania przewidziane Umową ubezpieczenia; 2) przekazywać Ubezpieczającemu pisemnie, a Ubezpieczonemu na jego żądanie - pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, informacje dotyczące zmiany warunków Umowy ubezpieczenia lub zmiany prawa właściwego dla Umowy ubezpieczenia, przed wyrażeniem przez Ubezpieczającego zgody na dokonanie takich zmian, z określeniem wpływu tych zmian na wartość świadczeń ubezpieczeniowych przysługujących z tytułu Umowy ubezpieczenia 3) pisemnie informować Ubezpieczającego, nie rzadziej niż raz w roku, a Ubezpieczonego na jego żądanie - pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, o wysokości świadczeń ubezpieczeniowych, w tym o Wartości wykupu; 4) przekazywać Ubezpieczonym, w imieniu Ubezpieczającego, co najmniej raz w roku, informację o wysokości świadczeń przysługujących z tytułu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, w szczególności o Wartości wykupu oraz o Wartości rachunku udziałów; 5) dokonywać co najmniej raz w miesiącu wyceny Udziału jednostkowego; 6) ogłaszać, nie rzadziej niż raz w roku, Wartości udziału jednostkowego Funduszu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 7) sporządzać i publikować roczne i półroczne sprawozdania Funduszu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 8) informować Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego o zajściu Zdarzeń ubezpieczeniowych, jeżeli zdarzenie zostało zgłoszone do Towarzystwa Ubezpieczeń, a osoby te nie są osobami występującymi z tym zgłoszeniem; 9) informować osobę występującą z roszczeniem, pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia prawa do świadczenia lub jego wysokości, jeżeli jest to niezbędne do prowadzenia dalszego postępowania; 10) informować pisemnie osobę występującą z roszczeniem o przyczynach niemożności jego zaspokojenia; 11) udostępniać Ubezpieczającemu, Ubezpieczonym oraz osobie występującej z roszczeniem informacje i dokumenty, które miały wpływ na ustalenie odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń lub wysokość roszczenia; 12) udzielać na wniosek Ubezpieczonego informacji o postanowieniach zawartej Umowy ubezpieczenia oraz Warunków Ubezpieczenia w zakresie, w jakim dotyczą one praw i obowiązków Ubezpieczonego; 13) informować Ubezpieczającego oraz Ubezpieczonego pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę o likwidacji Funduszu bądź zawieszeniu nabywania lub zawieszeniu umarzania Udziałów jednostkowych lub zawieszeniu dokonywania wyceny Funduszu, w przypadkach o których mowa w Regulaminie; 14) przekazywać Ubezpieczającemu oraz zamieszczać na stronie internetowej Towarzystwa Ubezpieczeń informacje o zmianie strategii inwestycyjnej Funduszy, w tym o zmianie wykazu Funduszy inwestycyjnych lub instytucji wspólnego inwestowania niezwłocznie, najpóźniej 14 dni przed dniem wejścia w życie proponowanej zmiany; 15) informować Ubezpieczającego oraz Ubezpieczonego pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę o: a) podwyższeniu Składki Bieżącej lub b) indeksacji minimalnej wysokości Składek Pierwszych/Składek Bieżących w poszczególnych wariantach Ubezpieczenia, minimalnej wartości częściowej wypłaty Wartości wykupu i minimalnej wartości Dyspozycji finansowej przeniesienia środków, minimalnej Wartości rachunku udziałów po realizacji częściowej wypłaty Wartości wykupu, minimalnej Wartości rachunku udziałów weryfikowanej w Miesięcznicę polisy oraz opłat lub c) obniżeniu wysokości poszczególnych opłat lub zawieszeniu ich pobierania. 3. Oprócz innych uprawnień Ubezpieczonego określonych w Warunkach Ubezpieczenia oraz przepisach prawa, Ubezpieczony ma prawo do otrzymywania informacji o: 1) niespełnieniu warunku opłacenia łącznej Składki, o której mowa w 11 ust. 7 lub 2) spadku Wartości rachunku udziałów poniżej minimalnej Wartości rachunku udziałów, o której mowa w 11 ust W przypadku nieprzekazania Ubezpieczonemu, zgodnie z 19 ust. 2 pkt 3, wymaganych informacji zmiana warunków Umowy ubezpieczenia lub prawa właściwego dla Umowy ubezpieczenia, wysokości świadczeń przysługujących z tytułu Umowy ubezpieczenia, w tym Wartości wykupu, jest skuteczna względem Ubezpieczonego jedynie w części korzystnej dla tego Ubezpieczonego. 10

11 5. Ubezpieczony jest obowiązany zgłaszać Ubezpieczającemu zmiany danych osobowych i teleadresowych swoich oraz danych Uposażonych, jeżeli zmieniły się one w trakcie trwania Okresu ubezpieczenia. Uprawnieni do świadczenia ubezpieczeniowego W przypadku śmierci Ubezpieczonego prawo do świadczenia przysługuje Uposażonemu, z zastrzeżeniem 21 ust W przypadku dożycia przez Ubezpieczonego Ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia prawo do świadczenia przysługuje Ubezpieczonemu Ubezpieczony ma prawo do wyznaczenia jednego lub więcej Uposażonych. 2. Uposażony nabywa prawo do otrzymania świadczenia z chwilą śmierci Ubezpieczonego. 3. W razie śmierci Uposażonego przed śmiercią Ubezpieczonego lub też utraty przez niego prawa do świadczenia prawo do wypłaty części świadczenia przypadającej temu Uposażonemu przejmują pozostali Uposażeni, jeżeli zostali wskazani, z zachowaniem wzajemnych proporcji wynikających z zapisu w Deklaracji przystąpienia albo dyspozycji zmiany. 4. Jeżeli Ubezpieczony nie wskazał Uposażonego lub jedyny Uposażony zmarł przed śmiercią Ubezpieczonego lub też utracił prawo do świadczenia ubezpieczeniowego, wówczas świadczenie przysługuje członkom rodziny zmarłego według następującej kolejności: 1) współmałżonkowi; 2) w równych częściach dzieciom Ubezpieczonego, jeżeli brak współmałżonka; 3) w równych częściach rodzicom Ubezpieczonego, jeśli brak dzieci i współmałżonka; 4) w równych częściach rodzeństwu Ubezpieczonego, jeśli brak rodziców, dzieci i współmałżonka; 5) innym spadkobiercom Ubezpieczonego, jeżeli brak osób wymienionych powyżej, z wyłączeniem Skarbu Państwa i gminy ostatniego miejsca zamieszkania Ubezpieczonego. 5. Ubezpieczony może wskazać Uposażonego jako osobę uprawnioną do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego na wypadek jego śmierci zarówno przy przystępowaniu do Ubezpieczenia, jak i w każdym czasie trwania Ubezpieczenia. 6. Ubezpieczony ma prawo w każdym czasie trwania Ubezpieczenia zmienić wskazanie, o którym mowa w ust. 5 powyżej. 7. Towarzystwo Ubezpieczeń jest związane dokonaną zmianą począwszy od daty otrzymania dyspozycji zmiany Uposażonego przez Jednostkę obsługującą ubezpieczenie. Ubezpieczający przekazuje dyspozycję zmiany Uposażonego niezwłocznie, jednak nie później niż 3. Dnia roboczego po jej otrzymaniu od Ubezpieczonego. 8. Jeżeli suma procentowego udziału Uposażonych w świadczeniu nie jest równa 100, przyjmuje się, że udziały tych osób w kwocie świadczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego są wyznaczane z zachowaniem wzajemnych proporcji wskazanych w Deklaracji przystąpienia albo dyspozycji zmiany Uposażonych w przypadku zmiany wskazania w trakcie Okresu ubezpieczenia. 9. Uprawniony, który umyślnie przyczynił się do śmierci Ubezpieczonego, traci prawo do świadczenia. Zgłoszenie roszczenia 22 Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, Towarzystwo Ubezpieczeń informuje o tym Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem, oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia, a także informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania Osoba zgłaszająca roszczenie składa Towarzystwu Ubezpieczeń lub Ubezpieczającemu dokumenty wskazane przez Towarzystwo Ubezpieczeń, niezbędne do ustalenia zasadności i wysokości świadczenia, do których należą: 1) zgłoszenie roszczenia; 2) kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej do świadczenia, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez przedstawiciela Ubezpieczającego, przedstawiciela Towarzystwa Ubezpieczeń lub notariusza, adwokata lub radcę prawnego, a w przypadku śmierci Ubezpieczonego dodatkowo odpis aktu zgonu. 2. W przypadku, gdy dokumenty, o których mowa w ust. 1 powyżej, sporządzone zostały w języku innym niż polski, osoba zgłaszająca roszczenie dostarcza je przetłumaczone na własny koszt na język polski przez tłumacza przysięgłego. 11

12 Wypłata świadczenia ubezpieczeniowego Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca świadczenie ubezpieczeniowe w ciągu 30 dni, licząc od daty zawiadomienia go o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego, z zastrzeżeniem ust W przypadku, gdy w terminie, o którym mowa w ust. 1, wyjaśnienie wszystkich okoliczności koniecznych do ustalenia zasadności wypłaty świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie zostanie wypłacone w ciągu 14 dni, licząc od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, jednakże bezsporną część świadczenia Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca w terminie 30 dni od daty zawiadomienia o Zdarzeniu ubezpieczeniowym. 3. W przypadku, gdy prawo do świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego, zgłoszonego przed Ostatnim dniem Okresu ubezpieczenia, nie zostanie ustalone do tej daty, ustalenie kwoty świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego następuje na podstawie Wartości rachunku udziałów ustalonej według Wartości udziału jednostkowego z Ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia, z zachowaniem postanowień 15 ust Jeżeli świadczenie ubezpieczeniowe nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, Towarzystwo Ubezpieczeń poinformuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia. Osoba uprawniona ma prawo dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej. 5. Świadczenia ubezpieczeniowe wypłacane są w formie wypłaty jednorazowej. Fundusz Fundusz podzielony jest na Udziały jednostkowe o jednakowej wartości. 2. Udziały jednostkowe nabywane są ze środków pochodzących z alokowanych Składek Pierwszych i Składek Bieżących. 3. Strategię inwestycyjną oraz zasady funkcjonowania Funduszy, oraz sposób wyceny Udziałów jednostkowych określa Regulamin. 4. Warunki likwidacji Funduszy zostały określone w Regulaminie. Przepisy regulujące opodatkowanie świadczeń ubezpieczeniowych W przypadku, gdy Towarzystwo Ubezpieczeń w związku z wykonaniem któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z Umowy ubezpieczenia obowiązane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pobrać i odprowadzić jakiekolwiek kwoty, w tym w szczególności kwoty na poczet zobowiązań podatkowych uprawnionych, kwoty pobrane i odprowadzone przez Towarzystwo Ubezpieczeń pomniejszają kwoty stosownych wypłat dokonywanych przez Towarzystwo Ubezpieczeń na podstawie Umowy ubezpieczenia. 2. Opodatkowanie zobowiązań Towarzystwa Ubezpieczeń regulują obowiązujące przepisy prawa dotyczące podatku dochodowego, w szczególności przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Reklamacje Ubezpieczający, Ubezpieczony, Uposażony lub uprawniony do otrzymania świadczenia mogą zgłaszać reklamacje związane z ochroną ubezpieczeniową pisemnie, em, telefonicznie w sposób umożliwiający identyfikację osoby wnoszącej reklamację i jej przedmiotu. Do zgłoszenia reklamacji można wykorzystać formularz udostępniony na stronie internetowej 2. Reklamacja może być złożona osobiście w siedzibie Towarzystwa Ubezpieczeń, w Jednostce obsługującej ubezpieczenie, Ubezpieczającemu lub za pośrednictwem poczty lub posłańca. 3. Reklamacja powinna być kierowana do Departamentu Obsługi Klienta Towarzystwa Ubezpieczeń. 4. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie odpowiadającej zgłoszeniu reklamacji, lub w formie pisemnej, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. 5. Reklamacja może być złożona również przez pełnomocnika. 6. Niezależnie od powyższego trybu Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu, Uposażonemu lub uprawnionemu z tytułu Umowy ubezpieczenia przysługuje prawo wniesienia skargi do Rzecznika Ubezpieczonych oraz prawo zwrócenia się o pomoc do miejskich i powiatowych rzeczników konsumenta. 7. Towarzystwo Ubezpieczeń podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Postanowienia końcowe W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz inne przepisy prawa polskiego. 12

13 2. Powództwo o roszczenia wynikające z przystąpienia do Ubezpieczenia można wytoczyć przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, Uposażonego lub uprawnionego z Umowy ubezpieczenia albo sąd właściwy według przepisów o właściwości ogólnej Wszystkie powiadomienia, wnioski i oświadczenia Towarzystwa Ubezpieczeń mające związek z Umową ubezpieczenia wymagają dla swej skuteczności zachowania formy pisemnej lub innej formy uzgodnionej z Ubezpieczającym lub Ubezpieczonym. 2. Wszystkie powiadomienia, wnioski i oświadczenia mające związek z Umową ubezpieczenia kierowane do Towarzystwa Ubezpieczeń, z wyjątkiem reklamacji, wymagają dla swej skuteczności zachowania formy pisemnej lub innej formy uzgodnionej przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego z Towarzystwem Ubezpieczeń. 3. Towarzystwo Ubezpieczeń, Ubezpieczający i Ubezpieczony obowiązani są informować niezwłocznie o każdej zmianie adresu Niniejsze Warunki Ubezpieczenia zostały zatwierdzone uchwałą Zarządu Open Life Towarzystwa Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna nr 1 z dnia 22 sierpnia 2012 roku. 2. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia obowiązują Klientów, którzy przystąpili do Ubezpieczenia począwszy od dnia 27 sierpnia 2012 roku. 13

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są Better Future Kod warunków: OF_OGIR115 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Better Future (zwane dalej Warunkami

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia

Warunki Ubezpieczenia Warunki Ubezpieczenia Kod warunków: DB_OGIR119 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Warunki ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym db Inwestuj w Przyszłość - Stabilny

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia

Warunki Ubezpieczenia Warunki Ubezpieczenia Kod warunków: DB_OGIR119 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Warunki ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym db Inwestuj w Przyszłość - Stabilny

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INWESTUJ W PRZYSZŁOŚĆ - STABILNY WZROST VIII

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INWESTUJ W PRZYSZŁOŚĆ - STABILNY WZROST VIII WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INWESTUJ W PRZYSZŁOŚĆ - STABILNY WZROST VIII Kod warunków: DB_OGIR131 WARUNKI UBEZPIECZENIA Definicje wyjaśniają

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INWESTUJ W PRZYSZŁOŚĆ - STABILNY WZROST VII

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INWESTUJ W PRZYSZŁOŚĆ - STABILNY WZROST VII WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INWESTUJ W PRZYSZŁOŚĆ - STABILNY WZROST VII Kod warunków: DB_OGIR119 WARUNKI UBEZPIECZENIA Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ129 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ117 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia

Warunki Ubezpieczenia Warunki Ubezpieczenia Kod warunków: UB_OGIJ115 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym "db Rentier" ("Warunki Ubezpieczenia")

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL OBLIGACJI PLUS

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL OBLIGACJI PLUS WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL OBLIGACJI PLUS Kod warunków: UB_OGIJ141 WARUNKI UBEZPIECZENIA Definicje wyjaśniają najważniejsze pojęcia,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM SZLAKIEM INWESTYCJI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM SZLAKIEM INWESTYCJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM SZLAKIEM INWESTYCJI Kod OWU: UB_OLIR136 Na wzorzec umowny składają się: Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ129 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ117 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Kod warunków: DB_OGIR111 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym db Inwestuj w Przyszłość - Stabilny Wzrost VI ( Warunki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PROGRES KORPO-OBLIGACJE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PROGRES KORPO-OBLIGACJE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PROGRES KORPO-OBLIGACJE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ143 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM GOLDEN SKY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM GOLDEN SKY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM GOLDEN SKY Kod OWU: UB_OLIJ114 Na wzorzec umowny składają się Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE ŚWIATOWI GIGANCI

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE ŚWIATOWI GIGANCI WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE ŚWIATOWI GIGANCI WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod warunków: UB_OGEJ104 Definicje wyjaśniają najważniejsze pojęcia, którymi posługujemy się w dalszej części Warunków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM LONG SHORT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM LONG SHORT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM LONG SHORT Kod OWU: UB_OLIJ165 Na wzorzec umowny składają się Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NOWA EUROPA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NOWA EUROPA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NOWA EUROPA Kod OWU: UB_OLIJ159 Na wzorzec umowny składają się Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INVEST PORTFEL 3

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INVEST PORTFEL 3 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INVEST PORTFEL 3 Kod OWU: UB_OLIJ173 Na wzorzec umowny składają się: Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS III

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS III OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS III Kod OWU: UB_OLIJ162 Na wzorzec umowny składają się Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 3 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZY Kod OWU: UB_OLIR132 W poszczególnych Strategiach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS III

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS III Open Life TU Życie S.A. ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa infolinia 801 222 333 info@openlife.pl www.openlife.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PIR/07/08/10 Ogólne warunki grupowego

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczenia Aktywny Portfel Funduszy Program Regularnego Oszczędzania

Szczególne warunki ubezpieczenia Aktywny Portfel Funduszy Program Regularnego Oszczędzania inwestycje Szczególne warunki ubezpieczenia Aktywny Portfel Funduszy Program Regularnego Oszczędzania grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną dla klientów

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS III

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS III OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS III Kod OWU: UB_OLIJ162 Na wzorzec umowny składają się Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PORTFEL MOŻLIWOŚCI PREMIUM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PORTFEL MOŻLIWOŚCI PREMIUM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL MOŻLIWOŚCI PREMIUM Kod OWU: UB_OLIJ177 Na wzorzec umowny składają się: Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PRE/08/07/18 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PRE/08/07/18 Ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DIVIDEND PLUS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DIVIDEND PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DIVIDEND PLUS Kod OWU: UB_OLIJ157 Na wzorzec umowny składają się Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS IV

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS IV Open Life TU Życie S.A. ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa infolinia 801 222 333 info@openlife.pl www.openlife.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 3 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZY Kod warunków: UB_OGIR115 W poszczególnych Strategiach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INVEST PROFIT 4

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INVEST PROFIT 4 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INVEST PROFIT 4 Kod OWU: UB_OLIJ172 Na wzorzec umowny składają się Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 3 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZY Kod OWU: UB_OLIR126 W poszczególnych Strategiach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE 2 PREAMBUŁA Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

NORDEA POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE S.A. UG/OWU/301/ /A. Rozdział 1: Postanowienia Ogólne

NORDEA POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE S.A. UG/OWU/301/ /A. Rozdział 1: Postanowienia Ogólne OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW ALIOR BANK S.A. ZADBAJ O PRZYSZŁOŚĆ ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ Rozdział 1: Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA INWESTOR

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA INWESTOR OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA INWESTOR Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PROGRES INDEKS BLUE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PROGRES INDEKS BLUE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PROGRES INDEKS BLUE Kod OWU: UB_OLIJ132 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW FUNDUSZU

REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW FUNDUSZU Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW FUNDUSZU kod OWU: UB_OLIJ190 Skorowidz informacji

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO POGODNA JESIEŃ

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO POGODNA JESIEŃ OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO POGODNA JESIEŃ Kod warunków: PJGP33 ubezpieczenia grupowe Kod zmiany: PJKP33 ubezpieczenia kontynuowane POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA INWESTOR

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA INWESTOR OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA INWESTOR Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE GENERALI PROFIT DLA KLIENTÓW NEW WORLD HOLDING S.A.

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE GENERALI PROFIT DLA KLIENTÓW NEW WORLD HOLDING S.A. SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE GENERALI PROFIT DLA KLIENTÓW NEW WORLD HOLDING S.A. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Generali Profit dla Klientów New World,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. DEFINICJE

Rozdział 1. DEFINICJE WARUNKI UBEZPIECZENIA PARETO II (kod: 2009_OFPARII_v.13) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Klientów Ubezpieczającego regulują zasady,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Postanowienia Ogólne

Rozdział 1: Postanowienia Ogólne OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ DLA KLIENTÓW ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA ZADBAJ O PRZYSZŁOŚĆ Rozdział 1: Postanowienia Ogólne

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. DEFINICJE

Rozdział 1. DEFINICJE WARUNKI UBEZPIECZENIA LIBRA III (kod: 2011_NBLIBIII_v.01) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Klientów Ubezpieczającego regulują zasady,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - WIG20 Dynamika II

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - WIG20 Dynamika II OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - WIG20 Dynamika II Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 2 Definicje

Postanowienia ogólne. 2 Definicje Szczególne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym LUCRO dla Klientów Getin Noble Bank S.A. 1 Postanowienia ogólne Niniejsze szczególne warunki grupowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DOBRY START JUNIORA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DOBRY START JUNIORA Strona 1 z 34 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DOBRY START JUNIORA zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nr 01/09/13

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA PLAN SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA PLAN SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA PLAN SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA STRATEG

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA STRATEG OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA STRATEG Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW FUNDUSZY

REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW FUNDUSZY Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Kod OWU: UB_OLIJ189 Skorowidz informacji zawartych we wzorcu umownym znajduje

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia emerytalnego Pogodna Jesień

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia emerytalnego Pogodna Jesień Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia emerytalnego Pogodna Jesień Kod warunków: PJGP32 Kod warunków: PJKP32 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów grupowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Multi Inwestor zatwierdzone uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nr 15/06/16 z dnia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA MULTI PROFIT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA MULTI PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA MULTI PROFIT Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Multi Select III. kod: 2017_MSLIII_01_v.

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Multi Select III. kod: 2017_MSLIII_01_v. Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Multi Select III kod: 2017_MSLIII_01_v.01 Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Ogólnymi warunkami

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT. Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie

Acti GWARANT. Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Acti GWARANT Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Wrzesień 2006 OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ACTI GWARANT Zatwierdzone Uchwałą nr 4 Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA PRZYSZŁOŚĆ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA PRZYSZŁOŚĆ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA PRZYSZŁOŚĆ Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO POGODNA JESIEŃ

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO POGODNA JESIEŃ OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO POGODNA JESIEŃ Kod warunków umowy PJGP10 - ubezpieczenie grupowe PJKP10 - ubezpieczenie kontynuowane POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NEST DOBRANE INWESTYCJE

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NEST DOBRANE INWESTYCJE OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NEST DOBRANE INWESTYCJE zatwierdzone uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń nr 04/12/17 z dnia 07.12.2017

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Multi Select. kod: 2015_MSL_01_v.03

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Multi Select. kod: 2015_MSL_01_v.03 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Multi Select kod: 2015_MSL_01_v.03 Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia na życie

Bardziej szczegółowo

NEST DOBRANE INWESTYCJE

NEST DOBRANE INWESTYCJE Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym NEST DOBRANE INWESTYCJE obowiązujące od 25 maja 2018 r. Kod: 2018_NESDIII_01_v.01 Informacja sporządzona zgodnie

Bardziej szczegółowo

PZU Plan na Życie INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM

PZU Plan na Życie INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PZU Plan na Życie PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod warunków: FLIP41 Numer polisy: PZU

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym EQUITY INVESTOR. kod: 2016_EI_01_v.02

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym EQUITY INVESTOR. kod: 2016_EI_01_v.02 Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym EQUITY INVESTOR kod: 2016_EI_01_v.02 Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia na życie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do umowy generalnej

Załącznik Nr 1 do umowy generalnej OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db INVEST OPTIMUM Rozdział 1: Postanowienia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA MEGAPROFIT

WARUNKI UBEZPIECZENIA MEGAPROFIT WARUNKI UBEZPIECZENIA MEGAPROFIT 5 Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym MEGAPROFIT 5 (kod: 2009_BINGM500_v02) regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA STRATEGIA 80/20 VII

WARUNKI UBEZPIECZENIA STRATEGIA 80/20 VII WARUNKI UBEZPIECZENIA STRATEGIA 80/20 VII (kod: 2012_ BIRNKAB_v.02) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR Optymalny Portfel na Start. kod: 2014_RBOPS_01_v.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR Optymalny Portfel na Start. kod: 2014_RBOPS_01_v. Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR Optymalny Portfel na Start kod: 2014_RBOPS_01_v.01 Prosimy o uważne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Całkowity Wykup. Częściowy Wykup. Data Nabycia. Data Umorzenia. Strona 2 z 40

Całkowity Wykup. Częściowy Wykup. Data Nabycia. Data Umorzenia. Strona 2 z 40 Strona 1 z 40 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DOBRY START JUNIORA zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nr 01/09/13

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Multi Select II. kod: 2016_MSLII_01_v.

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Multi Select II. kod: 2016_MSLII_01_v. Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Multi Select II kod: 2016_MSLII_01_v.01 Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Ogólnymi warunkami indywidualnego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DOBRY START JUNIORA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DOBRY START JUNIORA Strona 1 z 32 Prosimy o uważne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Dobry Start Juniora (OWU). Obramowane treści wewnątrz OWU mają

Bardziej szczegółowo

Nest Przejrzyste Obligacje

Nest Przejrzyste Obligacje Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nest Przejrzyste Obligacje obowiązujące od 28.08.2018 r. Kod: 2018_NESPO_01_v.01 Informacja sporządzona zgodnie z art. 17

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. (kod: 2016_RBOP_01_v.01)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. (kod: 2016_RBOP_01_v.01) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL (kod: 2016_RBOP_01_v.01) Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje Korporacyjne Plus Kod warunków: UB_OGIJ129 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA MULTISTRATEGIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA MULTISTRATEGIA WARUNKI UBEZPIECZENIA MULTISTRATEGIA 7 % (kod: 2011_OFMLS7_v.07) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Klientów Ubezpieczającego MULTISTRATEGIA

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE 2 PREAMBUŁA Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. kod: 2013_RBOP_01_v.02

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. kod: 2013_RBOP_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL kod: 2013_RBOP_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

NEST SOLIDNE INWESTYCJE

NEST SOLIDNE INWESTYCJE Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym NEST SOLIDNE INWESTYCJE obowiązujące od 25 maja 2018 r. Kod: 2018_NESSIII_01_v.01 Informacja sporządzona zgodnie z art. 17

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM FWR OPTYMALNY PORTFEL

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM FWR OPTYMALNY PORTFEL Strona 1 z 38 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM FWR OPTYMALNY PORTFEL zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nr 06/08/13

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Multi Select II. kod: 2016_MSLII_01_v.

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Multi Select II. kod: 2016_MSLII_01_v. Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Multi Select II kod: 2016_MSLII_01_v.02 Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Ogólnymi warunkami indywidualnego

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 8. odpowiedzialności została określona w Rozdziale 8 pkt. 2 ppkt. 1) i której Okres odpowiedzialności określony jest w Rozdziale 4

Strona 1 z 8. odpowiedzialności została określona w Rozdziale 8 pkt. 2 ppkt. 1) i której Okres odpowiedzialności określony jest w Rozdziale 4 WARUNKI UBEZPIECZENIA MASTERS 8 % (kod: 2011_OFMAS8_v.01) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Klientów Ubezpieczającego MASTERS 8% regulują

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZU POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (WU) REGULAMIN FUNDUSZU Kod WU: UB_OGIJ143 Kod Funduszu UFK Open Life WB1 : FOLWB001 Poniższe

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NEST SOLIDNE INWESTYCJE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NEST SOLIDNE INWESTYCJE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NEST SOLIDNE INWESTYCJE zatwierdzone uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń nr 05/12/17 z dnia 07.12.2017 r., kod: 2017_NESSI_01_v.01,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi 5-15 Plan Inwestycyjny Multi Prestiż 5-15

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi 5-15 Plan Inwestycyjny Multi Prestiż 5-15 inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi 5-15 Plan Inwestycyjny Multi Prestiż 5-15 ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NATURE PREMIUM 12% (kod: 2011_TCNP12_v.01.1)

WARUNKI UBEZPIECZENIA NATURE PREMIUM 12% (kod: 2011_TCNP12_v.01.1) WARUNKI UBEZPIECZENIA NATURE PREMIUM 12% (kod: 2011_TCNP12_v.01.1) Niniejsza warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Klientów Ubezpieczającego regulują

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Progres

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Progres inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Progres ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PRO/11/02/07 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL II

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL II Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL II (kod: 2016_RBOPIII_01_v.02) Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Dynamika III 100

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Dynamika III 100 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Dynamika III 100 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja (kod: WU/UFK/Złota Inwestycja/V-2010)

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja (kod: WU/UFK/Złota Inwestycja/V-2010) Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja (kod: WU/UFK/Złota Inwestycja/V-2010) I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek.

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Ubezpieczenie z przyszłością - PLUS ze składką regularną Ogólne warunki ubezpieczenia Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMJ/11/07/01 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AllSaver

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AllSaver Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AllSaver (składka regularna) 1 Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się w umowach ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AllSaver

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Duo Invest. kod: 2017_DI_01_v.01

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Duo Invest. kod: 2017_DI_01_v.01 Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Duo Invest kod: 2017_DI_01_v.01 Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

ACTI MIMPI OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE

ACTI MIMPI OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ACTI MIMPI OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE PREAMBUŁA Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych a ubezpieczającym,

Bardziej szczegółowo

- Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych będących Portfelami Modelowymi III,

- Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych będących Portfelami Modelowymi III, OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM WYMARZONE PERSPEKTYWY PLUS zatwierdzone uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.

Bardziej szczegółowo