WARUNKI UBEZPIECZENIA MEGAPROFIT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARUNKI UBEZPIECZENIA MEGAPROFIT"

Transkrypt

1 WARUNKI UBEZPIECZENIA MEGAPROFIT 5 Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym MEGAPROFIT 5 (kod: 2009_BINGM500_v02) regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową Klientów. ROZDZIAŁ 1. DEFINICJE W rozumieniu Warunków Ubezpieczenia poniższe określenia mają następujące znaczenie: 1. AKTYWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO środki pieniężne Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego; 2. CAŁKOWITY WYKUP zamiana przez Ubezpieczyciela Jednostek Uczestnictwa Funduszu zapisanych na Rachunku na środki pieniężne, na zasadach określonych w Rozdziale 14; 3. CERTYFIKAT dokument potwierdzający objęcie ochroną ubezpieczeniową Klienta na podstawie Umowy; 4. DATA NABYCIA data zamiany przez Ubezpieczyciela na Jednostki Uczestnictwa Funduszu środków pieniężnych pochodzących z zapłaconych Składek Regularnych i Składek Dodatkowych, pomniejszonych o Opłatę Wstępną, zgodnie z Rozdziałem 8; 5. DATA UMORZENIA data zamiany przez Ubezpieczyciela Jednostek Uczestnictwa Funduszu na środki pieniężne; 6. DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA dokument zawierający oświadczenie woli Klienta, mocą którego wyraża on zgodę na objęcie go ochroną ubezpieczeniową na podstawie Umowy; 7. DZIEŃ ROBOCZY dzień inny niż: sobota i dzień ustawowo wolny od pracy; 8. DZIEŃ WYCENY dzień, w którym ustalana jest Wartość Jednostki Uczestnictwa Funduszu; Dniem wyceny jest każdy dzień roboczy; 9. DZIEŃ ZAJŚCIA ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO data zgonu Ubezpieczonego wskazana w akcie zgonu; 10. DZIEŃ ZAPŁATY SKŁADKI DODATKOWEJ dzień uznania rachunku bankowego Ubezpieczyciela kwotą Składki Dodatkowej; 11. DZIEŃ ZAPŁATY SKŁADKI REGULARNEJ dzień uznania rachunku bankowego Ubezpieczyciela kwotą należnej Składki Regularnej; 12. DZIEŃ ZAPŁATY PIERWSZEJ SKŁADKI REGULARNEJ dzień uznania rachunku bankowego Ubezpieczyciela kwotą należnej pierwszej Składki Regularnej; 13. JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU wyodrębniona część Aktywów Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego; Jednostki Uczestnictwa Funduszu posiadają jednakową wartość i reprezentują prawa majątkowe uczestników Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego EUROPA MILLENNIUM 3 ; Jednostki Uczestnictwa Funduszu nie stanowią odrębnego od Umowy prawa, nie mogą być zbywane na rzecz osób trzecich, nie są oprocentowane; 14. KARENCJA czasowe zawieszenie, zgodnie z Rozdziałem 6, wpłat Składek Regularnych opłacanych miesięcznie lub kwartalnie; 15. KLIENT osoba fizyczna korzystająca z usług Ubezpieczającego; 16. MIESIĄC ODPOWIEDZIALNOŚCI okres rozpoczynający się w dniu rozpoczęcia Okresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela w stosunku do danego Ubezpieczonego a następnie w takim samym dniu każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego trwania Okresu odpowiedzialności, a jeśli nie ma takiego dnia w danym miesiącu kalendarzowym, w ostatnim dniu tego miesiąca; Miesiąc odpowiedzialności kończy się z upływem dnia poprzedzającego dzień odpowiadający dniowi rozpoczęcia kolejnego Miesiąca odpowiedzialności; 17. OKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI okres, w którym Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność z tytułu zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego; 18. OKRES ROZLICZENIOWY miesiąc kalendarzowy; 19. RACHUNEK wyodrębniony dla Ubezpieczonego rachunek, na którym ewidencjonowane są Jednostki Uczestnictwa Funduszu nabyte za Składkę Regularną (na Subkoncie Składek Regularnych) lub Składkę Dodatkową (na Subkoncie Składek Dodatkowych), po pomniejszeniu o Opłatę Wstępną; 20. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO EUROPA MILLENNIUM 3 regulamin określający zasady funkcjonowania Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego EUROPA MILLENNIUM 3 oraz charakteryzujący aktywa wchodzące w skład Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego EUROPA MILLENNIUM 3, kryteria doboru aktywów oraz zasady ich dywersyfikacji i inne ograniczenia inwestycyjne; 21. ROCZNICA ODPOWIEDZIALNOŚCI każda rocznica rozpoczęcia Okresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela w stosunku do Ubezpieczonego; 22. ROK ODPOWIEDZIALNOŚCI każdy 12 miesięczny okres pomiędzy Rocznicami odpowiedzialności; 23. SKŁADKI DODATKOWE składki wpłacane niezależnie od Składek Regularnych, w dowolnych terminach, nie wcześniej jednak niż w pierwszym dniu Okresu odpowiedzialności, w wysokości nie niższej niż określona w Tabeli Opłat i Limitów Składek minimalna wysokość Składki Dodatkowej; 24. SKŁADKI REGULARNE składki wpłacane w wysokości i z częstotliwością zadeklarowaną przez Ubezpieczonego, w wysokości nie niższej niż określona w Tabeli Opłat i Limitów Składek minimalna wysokość Składki Regularnej; Strona 1 z 11

2 25. SUBKONTO SKŁADEK DODATKOWYCH subkonto w ramach wyodrębnionego dla Ubezpieczonego Rachunku, na którym ewidencjonowane są Jednostki Uczestnictwa Funduszu nabyte za Składkę Dodatkową po pomniejszeniu jej o Opłatę Wstępną; 26. SUBKONTO SKŁADEK REGULARNYCH subkonto w ramach wyodrębnionego dla Ubezpieczonego Rachunku, na którym ewidencjonowane są Jednostki Uczestnictwa Funduszu nabyte za Składkę Regularną po pomniejszeniu jej o Opłatę Wstępną; 27. ŚWIADCZENIE UBEZPIECZENIOWE świadczenie pieniężne Ubezpieczyciela wypłacane Uprawnionemu z tytułu zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego; 28. UBEZPIECZAJĄCY Adam Antecki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Brokerska Adam Antecki (zwaną dalej:kancelarią Brokerską), z siedzibą w Poznaniu, Osiedle Piastowskie 75, Poznań, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Poznania pod numerem 14049, o numerze REGON , posiadający nr NIP ; 29. UBEZPIECZYCIEL Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Powstańców Śląskich 2-4, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadająca numer REGON i numer NIP , kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości opłacony zł; 30. UBEZPIECZONY Klient objęty ochroną ubezpieczeniową na warunkach określonych w Umowie; 31. UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY EUROPA MILLENNIUM 3 wydzielony fundusz aktywów, stanowiący rezerwę tworzoną ze Składek Regularnych i Składek Dodatkowych, inwestowany zgodnie z przyjętą w Regulaminie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego EUROPA MILLENNIUM 3 strategią inwestycyjną; 32. UMOWA umowa grupowego ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym MEGAPROFIT 5, zawarta dnia r. pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA a Ubezpieczającym; 33. UPRAWNIONY GŁÓWNY osoba uprawniona do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu zgonu Ubezpieczonego; 34. UPRAWNIONY ZASTĘPCZY osoba uprawniona do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu zgonu Ubezpieczonego, gdy wskazanie Uprawnionego Głównego stało się bezskuteczne; 35. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO wartość wszystkich Aktywów Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego pomniejszonych o opłaty, które pobierane są zgodnie z Umową ze środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego i o wszelkie inne zobowiązania Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego wynikające z Umowy lub Regulaminu Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego EUROPA MILLENNIUM 3 lub przepisów prawa, ustalana zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego EUROPA MILLENNIUM 3 ; 36. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU wartość równa ilorazowi Wartości aktywów netto Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego na Dzień Wyceny i liczby wszystkich Jednostek Uczestnictwa Funduszu na Dzień Wyceny; 37. WARTOŚĆ RACHUNKU kwota będąca iloczynem bieżącej liczby Jednostek Uczestnictwa Funduszu znajdujących się na Rachunku (na Subkoncie Składek Regularnych oraz na Subkoncie Składek Dodatkowych) i Wartości Jednostki Uczestnictwa Funduszu aktualnej na dany dzień; 38. WARTOŚĆ SUBKONTA SKŁADEK DODATKOWYCH kwota będąca iloczynem bieżącej liczby Jednostek Uczestnictwa Funduszu znajdujących się na Subkoncie Składek Dodatkowych i Wartości Jednostki Uczestnictwa Funduszu aktualnej na dany dzień; 39. WARTOŚĆ SUBKONTA SKŁADEK REGULARNYCH kwota będąca iloczynem bieżącej liczby Jednostek Uczestnictwa Funduszu znajdujących się na Subkoncie Składek Regularnych i Wartości Jednostki Uczestnictwa Funduszu aktualnej na dany dzień; 40. WIEK liczba pełnych lat pomiędzy danym dniem a datą urodzenia; 41. ZDARZENIE UBEZPIECZENIOWE zgon Ubezpieczonego w Okresie odpowiedzialności. ROZDZIAŁ 2. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego. Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana przez Ubezpieczyciela Ubezpieczonemu na wypadek zgonu Ubezpieczonego w Okresie odpowiedzialności. W razie zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego, Ubezpieczyciel spełni Świadczenie ubezpieczeniowe na zasadach określonych w Rozdziale 9, z zastrzeżeniem Rozdziału Ponadto przystąpienie do ubezpieczenia umożliwia Ubezpieczonemu inwestowanie środków finansowych przy wykorzystaniu Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego EUROPA MILLENNIUM 3. Strona 2 z 11

3 ROZDZIAŁ 3. WARUNKI OBJĘCIA OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ 1. Ochroną ubezpieczeniową może być objęty każdy Klient, który w dniu przystąpienia do ubezpieczenia ma ukończone 18 lat i którego Wiek w dniu przystąpienia do ubezpieczenia nie przekracza 65 lat, po spełnieniu warunków objęcia ochroną określonych w pkt Warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową: 1) złożenie za pośrednictwem Ubezpieczającego podpisanej Deklaracji Przystąpienia (przystąpienie do ubezpieczenia) oraz 2) zapłacenie pierwszej Składki Regularnej, w wysokości zadeklarowanej w Deklaracji Przystąpienia i nie niższej niż minimalna wysokość Składki Regularnej wskazana w Tabeli Opłat i Limitów Składek, stanowiącej Załącznik nr 2 do Deklaracji Przystąpienia. ROZDZIAŁ 4. OKRES UBEZPIECZENIA I OKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI 1. Okres ubezpieczenia (Okres odpowiedzialności) w stosunku do danego Ubezpieczonego rozpoczyna się od Dnia zapłaty pierwszej Składki Regularnej, jeżeli zostały spełnione warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową określone w Rozdziale Okres ubezpieczenia (Okres odpowiedzialności) w stosunku do danego Ubezpieczonego kończy się: 1) z dniem zgonu Ubezpieczonego lub 2) z dniem rezygnacji Ubezpieczonego z ubezpieczenia, lub 3) z dniem rozwiązania stosunku ubezpieczenia w przypadku, o którym mowa w Rozdziale 5 pkt. 8, lub 4) z dniem likwidacji Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego EUROPA MILLENNIUM 3,, w zależności od tego, co nastąpi pierwsze. ROZDZIAŁ 5. SKŁADKI 1. Do zapłaty Składek Regularnych zobowiązany jest Ubezpieczający. Ubezpieczyciel i Ubezpieczający dopuszczają możliwość sfinansowania przez Ubezpieczonego zadeklarowanych w Deklaracji Przystąpienia Składek Regularnych. Ubezpieczający uprawniony jest do zapłaty Składek Dodatkowych. Ubezpieczyciel i Ubezpieczający dopuszczają możliwość sfinansowania przez Ubezpieczonego Składek Dodatkowych. 2. Minimalną wysokość Składek Regularnych oraz Składek Dodatkowych określa Tabela Opłat i Limitów Składek, stanowiąca Załącznik nr 2 do Deklaracji Przystąpienia. 3. Składki Regularne płatne są w wysokości i z częstotliwością określoną w Deklaracji Przystąpienia. Składki Regularne mogą być płatne miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie. W przypadku, gdy Składki Regularne są płatne miesięcznie, termin płatności kolejnej Składki Regularnej przypada na pierwszy dzień każdego Miesiąca odpowiedzialności. W przypadku, gdy Składki Regularne są płatne kwartalnie, termin płatności kolejnej Składki Regularnej przypada na pierwszy dzień Miesiąca odpowiedzialności rozpoczynającego każdy kolejny kwartał Okresu odpowiedzialności. W przypadku, gdy Składki Regularne są płatne półrocznie, termin płatności kolejnej Składki Regularnej przypada na pierwszy dzień Miesiąca odpowiedzialności rozpoczynającego każdy kolejny półroczny okres trwania Okresu odpowiedzialności. W przypadku, gdy Składki Regularne są płatne rocznie, termin płatności kolejnej Składki Regularnej przypada w każdą kolejną Rocznicę odpowiedzialności. Jeżeli termin płatności kolejnej Składki Regularnej przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, Składka Regularna powinna zostać zapłacona w pierwszym Dniu roboczym następującym po tym dniu. 4. Składki Regularne wpłacane są na rachunek bankowy Ubezpieczyciela wskazany w Deklaracji Przystąpienia do wpłaty Składek Regularnych. Pierwsza Składka Regularna powinna zostać zapłacona w terminie 14 dni od dnia złożenia podpisanej Deklaracji Przystąpienia (przystąpienia do ubezpieczenia). Kwota zapłaconej Składki Regularnej musi odpowiadać składce zadeklarowanej w Deklaracji Przystąpienia. W poleceniu przelewu należy podać: PESEL Ubezpieczonego lub, jeżeli Ubezpieczony jest Obcokrajowcem - numer paszportu oraz serię i numer Certyfikatu podany w Deklaracji Przystąpienia. 5. W przypadku niezapłacenia pierwszej Składki Regularnej w terminie wskazanym w pkt. 4 lub jeżeli zapłacona tytułem pierwszej Składki Regularnej kwota jest niższa niż zadeklarowana w Deklaracji Przystąpienia wysokość Składki Regularnej, Deklaracja Przystąpienia będzie anulowana, a Klient nie zostanie objęty ochroną ubezpieczeniową. W takim przypadku zapłacone środki pieniężne zostaną zwrócone w terminie 5 Dni roboczych od upływu terminu wskazanego w pkt. 4, na rachunek bankowy, z którego została dokonana wpłata środków, z zastrzeżeniem, że środki pieniężne zostały wpłacone w sposób umożliwiający zwrotne dokonanie przelewu. Środki wpłacone po terminie, o którym mowa w pkt. 4, zostaną w całości zwrócone na rachunek bankowy, z którego została dokonana wpłata środków, w terminie 5 Dni roboczych od stwierdzenia wpłaty, z zastrzeżeniem, że środki pieniężne zostały wpłacone w sposób umożliwiający zwrotne dokonanie przelewu. Strona 3 z 11

4 6. Każda nadpłata środków pieniężnych na rachunku bankowym Ubezpieczyciela, o którym mowa w pkt. 4, ponad wysokość wymaganej Składki Regularnej, zostanie zaliczona na poczet przyszłych Składek Regularnych, przy czym do terminów, w których kolejne Składki Regularne staną się wymagalne, środki te nie będą oprocentowane, a ich alokacja w Ubezpieczeniowym Funduszu Kapitałowym EUROPA MILLENNIUM 3 poprzez nabycie Jednostek Uczestnictwa Funduszu nastąpi dopiero w terminie alokacji Składki Regularnej, na poczet której nadpłata jest zaliczana. Środki pieniężne, które do dnia wpłynięcia do Ubezpieczyciela zawiadomienia o zgonie Ubezpieczonego nie zostały zaalokowane, należne są spadkobiercom Ubezpieczonego. 7. Jeżeli środki pieniężne wpłacone na rachunek bankowy Ubezpieczyciela, o którym mowa w pkt. 4, tytułem kolejnej Składki Regularnej, są w wysokości niższej niż wysokość wymaganej Składki Regularnej, ich alokacja w Ubezpieczeniowym Funduszu Kapitałowym EUROPA MILLENNIUM 3 nie nastąpi do czasu uzupełnienia środków do wymaganej wysokości Składki Regularnej, z zastrzeżeniem pkt W przypadku niezapłacenia kolejnej Składki Regularnej w terminie określonym w pkt. 3, a także w sytuacji, o której mowa w pkt. 7, Ubezpieczyciel pisemnie poinformuje Ubezpieczonego o kwocie brakujących środków pieniężnych oraz o możliwości wpłaty środków pieniężnych na poczet Składki Regularnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji od Ubezpieczyciela. W przypadku niezapłacenia przez Ubezpieczonego brakujących środków pieniężnych na poczet Składki Regularnej w wyznaczonym w informacji terminie, Ubezpieczyciel w terminie 3 Dni roboczych od dnia upływu terminu zapłaty wyznaczonego w informacji skierowanej do Ubezpieczonego, pisemnie wezwie Ubezpieczającego do zapłaty brakujących środków pieniężnych na poczet Składki Regularnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Jeżeli w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie zostaną zapłacone brakujące środki pieniężne na poczet Składki Regularnej, stosunek ubezpieczenia uważa się za rozwiązany z dniem upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu wysłanym do Ubezpieczającego. W takim przypadku nastąpi Całkowity wykupu na zasadach określonych w Rozdziale 14. Wypłata środków z tytułu Całkowitego wykupu wraz z częścią zapłaconej, a jeszcze niealokowanej Składki Regularnej nastąpi zgodnie z pkt. 14. Ubezpieczający niezwłocznie poinformuje Ubezpieczonego o rozwiązaniu stosunku ubezpieczenia. Rozwiązanie stosunku ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego z zapłaty składki za okres, w którym Ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej. 9. Wpłaty dokonane na rachunek bankowy Ubezpieczyciela, o którym mowa w pkt. 4, w terminie wyznaczonym w informacji lub w wezwaniu, o którym mowa w pkt. 8, zostaną w pierwszej kolejności zaliczone na poczet wymagalnej Składki Regularnej. 10. W każdą Rocznicę odpowiedzialności Ubezpieczony ma prawo, za zgodą Ubezpieczyciela, do zmiany częstotliwości opłacania Składek Regularnych, pod warunkiem, że pisemny wniosek o zmianę częstotliwości opłacania Składek Regularnych zostanie złożony przez Ubezpieczonego najpóźniej 30 dni przed Rocznicą odpowiedzialności, od której zmiana ma być dokonana (pomocniczy wzór wniosku o zmianę częstotliwości opłacania Składek Regularnych został przygotowany przez Ubezpieczyciela). Ubezpieczony może złożyć wniosek o zmianę częstotliwości opłacania Składek Regularnych bezpośrednio Ubezpieczycielowi lub za pośrednictwem Ubezpieczającego. Ubezpieczający niezwłocznie powiadomi Ubezpieczyciela o złożeniu przez Ubezpieczonego przedmiotowego wniosku i prześle pisemny wniosek do Ubezpieczyciela. Wniosek, o którym mowa w zdaniach poprzednich, składany przez Ubezpieczonego bezpośrednio Ubezpieczycielowi musi zostać potwierdzony notarialnie lub przez Ubezpieczającego. Ubezpieczyciel w terminie 3 Dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego wniosku o zmianę częstotliwości opłacania Składek Regularnych, wyśle do Ubezpieczonego pisemną informację o zgodzie bądź odmowie zgody na zmianę częstotliwości opłacania Składek Regularnych. 11. W każdym czasie Ubezpieczony ma prawo za zgodą Ubezpieczyciela zmienić wysokość opłacanych Składek Regularnych, z zastrzeżeniem, że wysokość Składek Regularnych nie może zostać obniżona poniżej minimalnej wysokości Składek Regularnych określonej w Tabeli Opłat i Limitów Składek oraz, w okresie pierwszych 5 latach Okresu odpowiedzialności - poniżej wysokości Składek Regularnych, zadeklarowanych przez Ubezpieczonego w Deklaracji Przystąpienia. W celu zmiany wysokości opłacanych Składek Regularnych Ubezpieczony składa pisemny wniosek o zmianę wysokości opłacanych Składek Regularnych (pomocniczy wzór wniosku o zmianę wysokości opłacanych Składek Regularnych został przygotowany przez Ubezpieczyciela). Ubezpieczony może złożyć wniosek o zmianę wysokości opłacanych Składek Regularnych również za pośrednictwem Ubezpieczającego. Ubezpieczający niezwłocznie powiadomi Ubezpieczyciela o złożeniu przez Ubezpieczonego przedmiotowego wniosku. Wniosek, o którym mowa w zdaniach powyżej, składany przez Ubezpieczonego bezpośrednio Ubezpieczycielowi, musi zostać potwierdzony notarialnie lub przez Ubezpieczającego. Ubezpieczyciel w terminie 3 Dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego wniosku o zmianę wysokości opłacanych Składek Regularnych wyśle do Ubezpieczonego pisemną odpowiedź informującą o zgodzie lub odmowie zgody na zmianę wysokości opłacanych Składek Regularnych. Strona 4 z 11

5 12. Składki Dodatkowe wpłacane są na rachunek bankowy Ubezpieczyciela do wpłaty Składek Dodatkowych, wskazany w Deklaracji Przystąpienia. W poleceniu przelewu należy podać: PESEL Ubezpieczonego lub serię i numer paszportu, jeżeli Ubezpieczony jest obcokrajowcem oraz serię i numer Certyfikatu podany w Deklaracji Przystąpienia. Jeżeli kwota środków wpłaconych na rachunek bankowy Ubezpieczyciela do wpłaty Składek Dodatkowych wskazany w Deklaracji Przystąpienia jest niższa niż wysokość minimalnej Składki Dodatkowej określona w Tabeli Opłat i Limitów Składek, środki zostaną zwrócone w terminie 5 Dni roboczych od stwierdzenia wpłaty, na rachunek bankowy, z którego została dokonana wpłata środków, z zastrzeżeniem, że środki zostały wpłacone w sposób umożliwiający zwrotne dokonanie przelewu. 13. Ubezpieczyciel w terminie 10 Dni roboczych od terminu płatności Składki Regularnej, o którym mowa w pkt. 3, lub od Dnia zapłaty Składki Regularnej, jeżeli została zapłacona po upływie terminu, w którym stała się wymagalna, lub od Dnia zapłaty Składki Dodatkowej, nabywa Jednostki Uczestnictwa Funduszu i zapisuje je na Rachunku. Nabycie Jednostek Uczestnictwa Funduszu następuje za Składkę Regularną i Składkę Dodatkową, po pomniejszeniu o Opłatę Wstępną. Nabyta liczba Jednostek Uczestnictwa Funduszu równa jest ilorazowi kwoty Składki Regularnej lub Składki Dodatkowej, po pomniejszeniu o Opłatę Wstępną oraz Wartości Jednostki Uczestnictwa Funduszu w Dacie nabycia. Do czasu nabycia Jednostek Uczestnictwa Funduszu środki pieniężne nie są oprocentowane. 14. W przypadku, o którym mowa w pkt. 8, wypłata środków z tytułu Całkowitego wykupu dokonywana jest w terminie 14 Dni roboczych od dnia rozwiązania stosunku ubezpieczenia, przelewem na rachunek bankowy Ubezpieczającego, a jeśli wpłat składek dokonywał Ubezpieczony, na rachunek bankowy wskazany przez Ubezpieczonego w Deklaracji Przystąpienia lub w ostatnim podpisanym i złożonym przez Ubezpieczonego oświadczeniu o zmianie danych do ubezpieczenia. ROZDZIAŁ 6. KARENCJA 1. Ubezpieczony, który opłaca Składki Regularne miesięcznie lub kwartalnie ma prawo, składając pisemny wniosek o zawieszenie wpłat (pomocniczy wniosek o zawieszenie wpłat został przygotowany przez Ubezpieczyciela), do zawieszenia wpłat Składek Regularnych na okres do 6 Miesięcy odpowiedzialności (Karencja), jeżeli na dzień składania przedmiotowego wniosku nie ma żadnych zaległości w płatności Składek Regularnych. Ubezpieczony może złożyć wniosek o zawieszenie wpłat także za pośrednictwem Ubezpieczającego. Ubezpieczający niezwłocznie powiadomi Ubezpieczyciela o złożeniu przez Ubezpieczonego przedmiotowego wniosku. W okresie pierwszych 5 lat Okresu odpowiedzialności Ubezpieczony ma prawo do 3 Karencji. Pierwsza Karencja może rozpocząć się najwcześniej po upływie 6-tego Miesiąca odpowiedzialności, natomiast trzecia Karencja nie może rozpocząć się wcześniej niż w 5-tym Roku odpowiedzialności. Po 5-tym Roku odpowiedzialności Ubezpieczony ma prawo do dowolnej ilości Karencji. Pomiędzy kolejnymi Karencjami tj. od zakończenia jednej Karencji do początku kolejnej Karencji musi upłynąć przynajmniej jeden Rok odpowiedzialności. 2. Wniosek o zawieszenie wpłat, o którym mowa w pkt. 1, musi zostać złożony najpóźniej 30 dni przed pierwszym dniem Miesiąca odpowiedzialności, od którego ma zacząć obowiązywać Karencja. Ubezpieczyciel w terminie 7 Dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego wniosku o zawieszenie wpłat, informuje pisemnie Ubezpieczonego o zgodzie bądź odmowie zgody na Karencję. 3. W okresie Karencji pobierane są następujące opłaty, zgodnie z Rozdziałem 8: Opłata Administracyjna, Opłata za ryzyko, Opłata Likwidacyjna (R) i Opłata Likwidacyjna (D) w przypadku częściowego lub Całkowitego wykupu oraz Opłata Wstępna od Składek Dodatkowych. 4. Dzień zapłaty Składki Regularnej w okresie Karencji będzie dniem wcześniejszego zakończenia danego okresu Karencji. Zapłacona w okresie Karencji Składka Regularna zostanie zaliczona na poczet najbliższej Składki Regularnej wymaganej po wcześniejszym zakończeniu okresu Karencji. 5. Każdy okres Karencji wydłuża okres obowiązywania wysokości Opłaty Likwidacyjnej (R) określonej na dany Rok odpowiedzialności o okres Karencji. Oznacza to, że Opłata Likwidacyjna (R) w wysokości obowiązującej w Roku odpowiedzialności, w którym rozpoczął się okres Karencji, obowiązuje dłużej o okres równy okresowi Karencji. Jednocześnie początek obowiązywania każdej kolejnej wysokości Opłaty Likwidacyjnej (R) zostaje przesunięty o okres równy okresowi Karencji. ROZDZIAŁ 7. UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY 1. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy składa się z Jednostek Uczestnictwa Funduszu reprezentujących udziały Ubezpieczonych w Aktywach Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. Jednostki Uczestnictwa Funduszu nie przyznają Ubezpieczonym prawa do aktywów Ubezpieczyciela. 2. Zasady funkcjonowania Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego w szczególności sposób lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego oraz sposób wyceny Jednostki Uczestnictwa Funduszu reguluje Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego EUROPA MILLENNIUM 3. Strona 5 z 11

6 ROZDZIAŁ 8. OPŁATY 1. Ubezpieczyciel pobiera następujące opłaty: 1) Opłatę Wstępną od Składek Regularnych, 2) Opłatę Wstępną od Składek Dodatkowych, 3) Opłatę Administracyjną, w tym Opłatę za ryzyko, 4) Opłatę Likwidacyjną (R), 5) Opłatę Likwidacyjną (D). 2. Wysokości opłat wymienionych w pkt. 1 określa Tabela Opłat i Limitów Składek, stanowiąca Załącznik nr 2 do Deklaracji Przystąpienia. 3. Opłata Wstępna od Składek Regularnych naliczana jest procentowo, zgodnie z Tabelą Opłat i Limitów Składek, od Składki Regularnej i pobierana jest w Dniu zapłaty pierwszej Składki Regularnej oraz w Dniu zapłaty Składki Regularnej. 4. Opłata Wstępna od Składek Dodatkowych naliczana jest procentowo, zgodnie z Tabelą Opłat i Limitów Składek, od Składki Dodatkowej i pobierana jest w Dniu zapłaty Składki Dodatkowej. 5. Opłata Administracyjna naliczana i pobierana jest codziennie procentowo, zgodnie z Tabelą Opłat i Limitów Składek, od wartości Aktywów Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego na dzień poprzedzający Dzień wyceny. 6. Opłata Likwidacyjna (R) jest naliczana i pobierana w przypadku częściowego lub Całkowitego wykupu, procentowo zgodnie z Tabelą Opłat i Limitów Składek, od wartości umorzonych Jednostek Uczestnictwa Funduszu z Subkonta Składek Regularnych. Pobranie następuje poprzez pomniejszenie kwoty wypłaty otrzymanej w wyniku umorzenia Jednostek Uczestnictwa Funduszu z Subkonta Składek Regularnych o wartość Opłaty Likwidacyjnej (R). Opłata Likwidacyjna (R) jest pobierana, jeżeli częściowy lub Całkowity wykup nastąpił w pierwszych 10 latach trwania Okresu odpowiedzialności, nawet jeżeli częściowy lub Całkowity wykup jest realizowany w okresie Karencji. 7. Opłata Likwidacyjna (D) jest naliczana i pobierana w przypadku częściowego lub Całkowitego wykupu, procentowo zgodnie z Tabelą Opłat i Limitów Składek, od wartości umorzonych Jednostek Uczestnictwa Funduszu z Subkonta Składek Dodatkowych. Opłata Likwidacyjna (D) pobierana jest również, jeżeli częściowy lub Całkowity wykup jest realizowany w okresie Karencji. Pobranie następuje poprzez pomniejszenie kwoty wypłaty otrzymanej w wyniku umorzenia Jednostek Uczestnictwa Funduszu z Subkonta Składek Dodatkowych o wartość Opłaty Likwidacyjnej (D). 8. Opłata za ryzyko stanowi opłatę pobieraną z tytułu udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i pobierana jest w ramach Opłaty Administracyjnej, o której mowa w pkt Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do zmiany, nie częściej niż raz w Roku odpowiedzialności, wysokości opłat oraz sposobu ich pobierania. Wzrost opłaty nie może przewyższyć wzrostu 12-miesięcznego Wskaźnika wzrostu cen towarów i usług ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny na koniec 3-ego kwartału poprzedniego roku kalendarzowego, zwiększonego o 5%. Jednakże w przypadku, gdyby zmiany wysokości opłat były dokonywane rzadziej niż corocznie, wzrost opłat nie może przewyższać zwiększonej o 5% sumy Wskaźników wzrostu cen towarów i usług ogłaszanych przez Główny Urząd Statystyczny w okresach poprzedzających zmianę wysokości opłat. ROZDZIAŁ 9. ŚWIADCZENIE UBEZPIECZENIOWE 1. W razie zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego, Ubezpieczyciel wypłaci Uprawnionemu Świadczenie ubezpieczeniowe po pobraniu należnego podatku, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego. 2. Wysokość Świadczenia ubezpieczeniowego wynosi: 1) jeżeli zgon Ubezpieczonego nastąpił w terminie do końca 10-tego Roku odpowiedzialności: 110% Wartości Rachunku w Dacie umorzenia, 2) jeżeli zgon Ubezpieczonego nastąpił w terminie począwszy od 11-tego Roku odpowiedzialności: 100,1% Wartości Rachunku w Dacie umorzenia. 3. Zasady opodatkowania Świadczeń ubezpieczeniowych należnych Uprawnionym regulują przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub osób prawnych. 4. W metodach kalkulacji rezerw techniczno-ubezpieczeniowych nie ma czynników, które mogą mieć wpływ na wysokość Świadczenia ubezpieczeniowego. 5. Wysokość Świadczenia ubezpieczeniowego ustalana jest po umorzeniu na Rachunku Jednostek Uczestnictwa Funduszu. Umorzenie wszystkich Jednostek Uczestnictwa Funduszu następuje najpóźniej 10. Dnia roboczego po otrzymaniu przez Ubezpieczyciela aktu zgonu Ubezpieczonego, według Wartości Jednostki Uczestnictwa Funduszu w Dacie umorzenia. Strona 6 z 11

7 ROZDZIAŁ 10. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest ograniczona do Wartości Rachunku, jeżeli zgon Ubezpieczonego nastąpił w wyniku: 1) samobójstwa w okresie 2 lat od dnia przystąpienia do ubezpieczenia, 2) usiłowania lub dokonania przestępstwa przez Ubezpieczonego, 3) pozostawania Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, 4) prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego bez wymaganych prawem uprawnień, 5) wojny, stanu wyjątkowego, zamierzonego uczestnictwa w zamieszkach lub rozruchach, aktu terroryzmu lub sabotażu. \ ROZDZIAŁ 11. UPRAWNIONY 1. Uprawnionym do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego jest Uprawniony Główny albo Uprawniony Zastępczy albo osoba ustalona zgodnie z pkt Ubezpieczony w Deklaracji Przystąpienia może wskazać jednego lub więcej Uprawnionych Głównych oraz Uprawnionych Zastępczych. 3. Ilekroć w Umowie jest mowa o Uprawnionym bez określenia: Uprawniony Główny czy Uprawniony Zastępczy, rozumie się przez to odpowiednio: Uprawnionego Głównego lub Uprawnionego Zastępczego lub osobę ustaloną zgodnie z pkt W przypadku, gdy Ubezpieczony wskazuje kilku Uprawnionych, powinien określić procentowy udział każdego z nich w kwocie Świadczenia ubezpieczeniowego z dokładnością do 1%. Jeżeli Ubezpieczony nie określił wysokości przypadających Uprawnionym udziałów w kwocie Świadczenia ubezpieczeniowego uznaje się, że wszystkie udziały są równe, a gdy wskazane udziały nie sumują się do 100%, uznaje się, że nierozdzielna część Świadczenia ubezpieczeniowego zostanie podzielona w proporcji odpowiadającej udziałom określonym przez Ubezpieczonego. Jeżeli w chwili zgonu Ubezpieczonego wskazanie jednego lub kilku Uprawnionych stało się bezskuteczne zgodnie z pkt. 8, Świadczenie ubezpieczeniowe przypadającemu temu Uprawnionemu lub Uprawnionym zostanie wypłacone pozostałym Uprawnionym, w proporcji odpowiadającej ich udziałom określonym przez Ubezpieczonego lub w równych częściach, w przypadku nie wskazania przez Ubezpieczonego udziałów, z zastrzeżeniem pkt Ubezpieczony może w każdym czasie zmienić, wskazać lub odwołać wskazanie Uprawnionego, zawiadamiając o tym Ubezpieczyciela z zachowaniem formy pisemnej, składając oświadczenie o zmianie danych do ubezpieczenia (pomocniczy wzór oświadczenia o zmianie danych został przygotowany przez Ubezpieczyciela). W przypadku zmiany, o której mowa w zdaniu poprzednim, zapisy pkt. 4 stosuje się odpowiednio. Przy wypłacie Świadczenia ubezpieczeniowego przez Ubezpieczyciela za wiążące uznawane jest ostatnie zawiadomienie. 6. Jeżeli w chwili zgonu Ubezpieczonego nie ma żadnej uprawnionej osoby do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego (nie został wskazany żaden Uprawniony lub wskazanie wszystkich Uprawnionych stało się bezskuteczne), Świadczenie ubezpieczeniowe zostanie wypłacone członkom rodziny zmarłego Ubezpieczonego w następującej kolejności: małżonek, dzieci, wnuki, rodzice, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, dziadkowie, pasierbowie. Przysposobieni i przysposabiający są uprawnieni do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego w sposób analogiczny z zasadami dziedziczenia ustawowego wynikającymi z kodeksu cywilnego. Otrzymanie Świadczenia ubezpieczeniowego przez osobę lub osoby wymienione w pierwszej kolejności wyklucza otrzymanie Świadczenia ubezpieczeniowego przez osoby wymienione w dalszej kolejności. Osoby należące do tej samej grupy członków rodziny Ubezpieczonego otrzymują Świadczenie ubezpieczeniowe w równych częściach. W razie braku osób, o których mowa w zdaniach poprzednim, Uprawnionych ustala się na zasadach analogicznych do zasad dziedziczenia ustawowego po zmarłym Ubezpieczonym z wyłączeniem Gminy i Skarbu Państwa, bez względu na to, że inne osoby są uprawnione do spadku na podstawie testamentu. 7. Ubezpieczyciel w razie wątpliwości, co do uprawnień osoby zgłaszającej roszczenie, może uzależnić wypłatę Świadczenia ubezpieczeniowego od przedłożenia dokumentów potwierdzających uprawnienie tej osoby do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego, w szczególności postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnego poświadczenia dziedziczenia. 8. Wskazanie Uprawnionego staje się bezskuteczne, jeżeli Uprawniony zmarł przed śmiercią Ubezpieczonego albo umyślnie przyczynił się do śmierci Ubezpieczonego. 9. Postanowienia niniejszego Rozdziału nie mają zastosowania do zasad zwrotu nadpłaty środków finansowych uregulowanych w Rozdziale 5 pkt. 6. ROZDZIAŁ 12. WYPŁATA ŚWIADCZENIA UBEZPIECZENIOWEGO 1. Ubezpieczyciel wypłaca Świadczenie ubezpieczeniowe Uprawnionemu. 2. W razie zgonu Ubezpieczonego Świadczenie ubezpieczeniowe zostanie wypłacone w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Ubezpieczyciela zawiadomienia o zgonie Ubezpieczonego. Strona 7 z 11

8 3. Występujący z roszczeniem składa dokumenty niezbędne do rozpatrzenia roszczenia o wypłatę Świadczenia ubezpieczeniowego, którymi są oryginały lub potwierdzone notarialnie lub przez Ubezpieczającego za zgodność z oryginałem kopie dokumentów, zastrzeżeniem pkt. 5: 1) formularz dla zgłaszającego roszczenie (formularz ten zawiera niezbędne do wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego dane Uprawnionego, wzór formularza został pomocniczo przygotowany przez Ubezpieczyciela) 2) odpis aktu zgonu Ubezpieczonego - chyba że Uprawniony jest osobą, która takiego odpisu nie posiada i na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa nie może go uzyskać, 3) zaświadczenie lekarskie o przyczynie zgonu Ubezpieczonego lub karta statystyczna do karty zgonu - chyba że Uprawniony jest osobą, która takiego zaświadczenia ani karty statystycznej do karty zgonu nie posiada i na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa nie może ich uzyskać, 4) dokument tożsamości Uprawnionego (Uprawnionych), 5) dokumenty stwierdzające okoliczności zgonu Ubezpieczonego (np. protokół policji, postanowienie prokuratury kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez organ sporządzający), jeśli zostały sporządzone - chyba że Uprawniony jest osobą, która takich dokumentów nie posiada i na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa nie może ich uzyskać, w takiej sytuacji jest zobowiązana poinformować Ubezpieczyciela o wiadomych sobie okolicznościach zgonu Ubezpieczonego 6) dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych Uprawnionego do otrzymania świadczenia (imię, nazwisko np. odpis skrócony aktu małżeństwa) jeżeli miała miejsce zmiana danych osobowych Uprawnionego. 4. Jeżeli jest więcej niż jeden Uprawniony, każdy Uprawniony składa formularz, o którym mowa w pkt. 3 ppkt 1) oraz kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 3 ppkt. 4) i 6). 5. Występujący z roszczeniem udostępnia dokumenty, o które Ubezpieczyciel zwróci się w związku z rozpatrywanym roszczeniem, jeżeli występujący z roszczeniem takie dokumenty posiada lub może je uzyskać i są one niezbędne do przeprowadzenia przez Ubezpieczyciela postępowania dotyczącego ustalenia zasadności roszczenia lub wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego. 6. W przypadku, gdy Ubezpieczycielowi nie zostaną dostarczone wszystkie niezbędne do ustalenia zasadności roszczenia lub wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego dokumenty, o których mowa w pkt. 3 ppkt. 2)-3), 5) i pkt. 5, osoba występująca z roszczeniem o wypłatę Świadczenia ubezpieczeniowego powinna udzielić Ubezpieczycielowi informacji, takich jak: miejsce i data zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego, nazwa i adres organu lub instytucji, w której w/w dokumenty się znajdują lub mogą się znajdować. 7. Jeśli dokumenty, o których mowa w niniejszym Rozdziale, zostaną złożone Ubezpieczającemu, Ubezpieczający ma obowiązek niezwłocznego ich przekazania Ubezpieczycielowi 8. W terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o zgonie Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel informuje o tym Ubezpieczającego i Uprawnionych, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego, a także informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na jaki osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania. 9. Gdyby wyjaśnienie w terminie określonym w pkt. 2 okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego okazało się niemożliwe, Świadczenie ubezpieczeniowe powinno być spełnione w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część Świadczenia ubezpieczeniowego Ubezpieczyciel powinien spełnić w terminie przewidzianym w pkt Jeżeli Ubezpieczyciel nie wypłaci Świadczenia ubezpieczeniowego w terminie określonym w pkt. 2, zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub części, a także wypłaca bezsporną część Świadczenia ubezpieczeniowego. 11. Jeśli Świadczenie ubezpieczeniowe przysługuje, Ubezpieczyciel przekazuje pisemną informację o wypłacie Świadczenia ubezpieczeniowego Uprawnionemu. 12. Jeżeli Świadczenie ubezpieczeniowe nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, Ubezpieczyciel informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego. 13. Ubezpieczyciel ma obowiązek udostępniać Ubezpieczonemu lub Uprawnionemu informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez Ubezpieczyciela udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez Ubezpieczyciela. Strona 8 z 11

9 14. Brak kompletnej dokumentacji, o której mowa w pkt. 3 ppkt. 1), 4) i 6) uniemożliwiającej identyfikację Uprawnionego i ustalenie prawa do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego, stanowi podstawę do wstrzymania wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego do czasu uzupełnienia dokumentacji lub podstawę do odmowy wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego w przypadku nieuzupełnienia dokumentacji.. ROZDZIAŁ 13. REZYGNACJA Z UBEZPIECZENIA 1. Ubezpieczony może zrezygnować z ubezpieczenia w każdym czasie trwania Okresu odpowiedzialności ze skutkiem natychmiastowym, z zachowaniem formy pisemnej, w szczególności składając Ubezpieczycielowi pisemne oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia (pomocniczy wzór oświadczenia o rezygnacji z ubezpieczenia został przygotowany przez Ubezpieczyciela). Ubezpieczony może złożyć oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia również za pośrednictwem Ubezpieczającego, wówczas Ubezpieczający niezwłocznie powiadomi Ubezpieczyciela o złożeniu przez Ubezpieczonego przedmiotowego oświadczenia i prześle pisemne oświadczenie do Ubezpieczyciela. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, składane przez Ubezpieczonego bezpośrednio Ubezpieczycielowi, musi zostać potwierdzone notarialnie lub przez Ubezpieczającego. Rezygnacja Ubezpieczonego z ubezpieczenia skutkuje Całkowitym wykupem, na zasadach określonych w Rozdziale W przypadku likwidacji Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego EUROPA MILLENNIUM 3 nastąpi Całkowity wykup na zasadach określonych w Rozdziale 14 pkt. 5. ROZDZIAŁ 14. CAŁKOWITY WYKUP 1. Podstawą do dokonania Całkowitego wykupu wskutek rezygnacji Ubezpieczonego z ubezpieczenia, o której mowa w Rozdziale 13 jest: 1) okazanie Ubezpieczającemu dokumentu tożsamości Ubezpieczonego wskazującego imię, nazwisko i PESEL Ubezpieczonego lub numer paszportu, jeżeli Ubezpieczony jest obcokrajowcem oraz 2) złożenie podpisanego przez Ubezpieczonego oświadczenia o rezygnacji z ubezpieczenia. 2. Z zastrzeżeniem pkt. 5, w razie Całkowitego wykupu, Ubezpieczyciel wypłaca Ubezpieczonemu kwotę równą Wartości Rachunku pomniejszoną o należny podatek dochodowy od osób fizycznych (w przypadku osiągnięcia dochodu z tytułu inwestowania Składek Regularnych i Składek Dodatkowych) oraz o Opłatę Likwidacyjną (R) i Opłatę Likwidacyjną (D). 3. W przypadku Całkowitego wykupu wskutek rezygnacji Ubezpieczonego z ubezpieczenia, o której mowa w Rozdziale 13, umorzenie wszystkich Jednostek Uczestnictwa Funduszu na Rachunku następuje najpóźniej 10. Dnia roboczego po dniu otrzymaniu przez Ubezpieczyciela pisemnego oświadczenia o rezygnacji z ubezpieczenia, według Wartości Jednostki Uczestnictwa Funduszu obowiązującej w Dacie umorzenia. Wypłata środków dokonywana jest przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Ubezpieczającego, a jeżeli wpłat składek dokonywał Ubezpieczony, na rachunek bankowy wskazany przez Ubezpieczonego w podpisanym przez Ubezpieczonego oświadczeniu o rezygnacji z ubezpieczenia, w terminie 14 Dni roboczych od dnia otrzymania przez Ubezpieczyciela pisemnego oświadczenia o rezygnacji z ubezpieczenia. 4. W przypadku Całkowitego wykupu wskutek rozwiązania stosunku ubezpieczenia zgodnie z Rozdziałem 5 pkt. 8, umorzenie wszystkich Jednostek Uczestnictwa Funduszu na Rachunku następuje najpóźniej 10. Dnia roboczego od dnia rozwiązania stosunku ubezpieczenia, według Wartości jednostki Uczestnictwa Funduszu obowiązującej w dacie umorzenia. Wypłata środków dokonywana jest zgodnie z Rozdziałem 5 pkt W przypadku Całkowitego wykupu wskutek likwidacji Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego EUROPA MILLENNIUM 3 umorzenie wszystkich Jednostek Uczestnictwa Funduszu na Rachunku następuje najpóźniej 10. Dnia roboczego od dnia likwidacji Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego EUROPA MILLENNIUM 3, według Wartości Jednostki Uczestnictwa Funduszu z dnia likwidacji Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego EUROPA MILLENNIUM 3. Wypłata kwoty równej Wartości Rachunku po pomniejszeniu o należny podatek dochodowy od osób fizycznych (w przypadku osiągnięcia dochodu z tytułu inwestowania Składek Regularnych i Składek Dodatkowych) dokonywana jest przelewem na rachunek bankowy Ubezpieczającego, z którego były wpłacone składki, a jeśli wpłat składek dokonywał Ubezpieczony, na rachunek bankowy Ubezpieczonego wskazany przez Ubezpieczonego w Deklaracji Przystąpienia albo w złożonym przez Ubezpieczonego oświadczeniu o zmianie danych do ubezpieczenia, w terminie 14 Dni roboczych od dnia likwidacji Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego EUROPA MILLENNIUM 3. ROZDZIAŁ 15. CZĘŚCIOWY WYKUP 1. Ubezpieczony ma prawo w każdym czasie, z zastrzeżeniem pkt. 2-3 poniżej, ale nie częściej niż jeden raz w każdym Miesiącu odpowiedzialności, wystąpić o częściowy wykup, w kwocie nie niższej niż określona w Tabeli Opłat i Limitów Składek minimalna wysokość częściowego wykupu. Strona 9 z 11

10 2. W okresie od 2. do 24. Miesiąca odpowiedzialności Ubezpieczony może wystąpić o częściowy wykup tylko, jeżeli dokonał wpłaty Składki Dodatkowej. 3. Częściowy wykup jest dokonywany na podstawie wniosku o częściowy wykup złożonego przez Ubezpieczonego nie wcześniej jednak niż w 2. Miesiącu odpowiedzialności. Ubezpieczony może złożyć wniosek o częściowy wykup bezpośrednio Ubezpieczycielowi lub za pośrednictwem Ubezpieczającego (pomocniczy wzór wniosku o częściowy wykup został przygotowany przez Ubezpieczyciela). Ubezpieczający niezwłocznie powiadomi Ubezpieczyciela o złożeniu przez Ubezpieczonego przedmiotowego wniosku i prześle pisemny wniosek do Ubezpieczyciela. Wniosek, o którym mowa w zdaniach poprzednich, składany przez Ubezpieczonego bezpośrednio Ubezpieczycielowi, musi zostać potwierdzony notarialnie lub przez Ubezpieczającego. 4. Podstawą do dokonania częściowego wykupu jest: 1) okazanie Ubezpieczającemu dokumentu tożsamości Ubezpieczonego wskazującego imię, nazwisko i numer PESEL Ubezpieczonego lub serię i numer paszportu, jeżeli Ubezpieczony jest obcokrajowcem oraz 2) złożenie podpisanego przez Ubezpieczonego wniosku o częściowy wykup. 5. Częściowy wykup pomniejsza Wartość Rachunku i dokonywany jest poprzez umorzenie na Rachunku odpowiedniej liczby Jednostek Uczestnictwa Funduszu, których wartość odpowiada wnioskowanej kwocie częściowego wykupu, z zastrzeżeniem pkt. 6-7, po pobraniu należnego podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku osiągnięcia dochodu z tytułu inwestowania Składek Regularnych lub Składek Dodatkowych oraz Opłaty Likwidacyjnej (R) i Opłaty Likwidacyjnej (D). Opłaty Likwidacyjne (R) i (D) pobierane są również, jeżeli częściowy wykup dokonywany jest w okresie Karencji. 6. W pierwszych 2 latach Okresu odpowiedzialności częściowy wykup jest dokonywany przez Ubezpieczyciela po umorzeniu na Rachunku na Subkoncie Składek Dodatkowych odpowiedniej liczby Jednostek Uczestnictwa Funduszu, z zastrzeżeniem, iż od tej części środków przeznaczonych do wypłaty zostanie naliczona i pobrana Opłata Likwidacyjna (D), na zasadach określonych w Rozdziale 8 pkt. 7, w wysokości zgodnej z Tabelą Opłat i Limitów Składek. Wysokość częściowego wykupu w pierwszych 2 latach Okresu odpowiedzialności nie może przekraczać Wartości Subkonta Składek Dodatkowych, w przeciwnym wypadku częściowy wykup nie zostanie zrealizowany, o czym Ubezpieczyciel powiadomi pisemnie Ubezpieczonego. 7. Począwszy od 3. Roku odpowiedzialności częściowy wykup jest dokonywany przez Ubezpieczyciela po umorzeniu na Rachunku w pierwszej kolejności odpowiedniej liczby Jednostek Uczestnictwa Funduszu na Subkoncie Składek Dodatkowych, z zastrzeżeniem, iż od tej części środków przeznaczonych do wypłaty zostanie naliczona i pobrana Opłata Likwidacyjna (D), na zasadach określonych w Rozdziale 8 pkt. 7, w wysokości zgodnej z Tabelą Opłat i Limitów Składek. W przypadku, gdy Wartość Subkonta Składek Dodatkowych nie wystarczy na pokrycie częściowego wykupu, Ubezpieczyciel będzie dokonywać umorzenia stosownej liczby Jednostek Uczestnictwa Funduszu zapisanych na Subkoncie Składek Regularnych, z zastrzeżeniem, iż od tej części środków przeznaczonych do wypłaty zostanie naliczona i pobrana Opłata Likwidacyjna (R), na zasadach określonych w Rozdziale 8 pkt. 6, w wysokości zgodnej z Tabelą Opłat i Limitów Składek. 8. Kwota do wypłaty, która powstanie w wyniku częściowego wykupu przed pobraniem Opłaty Likwidacyjnej (R) nie może spowodować zmniejszenia obliczonej na dzień wystąpienia o częściowy wykup Wartości Subkonta Składek Regularnych poniżej minimalnej Wartości Rachunku, wskazanej w Tabeli Opłat i Limitów Składek. W przeciwnym wypadku Ubezpieczyciel odmówi dokonania częściowego wykupu, informując o tym Ubezpieczonego pisemnie. 9. Umorzenie Jednostek Uczestnictwa Funduszu na Rachunku następuje najpóźniej 10. Dnia roboczego po otrzymaniu przez Ubezpieczyciela pisemnego wniosku o częściowy wykup, według Wartości Jednostki Uczestnictwa Funduszu obowiązującej w Dacie umorzenia. 10. Kwota uzyskana w wyniku częściowego wykupu przelewana jest na rachunek bankowy wskazany przez Ubezpieczającego, a jeśli wpłat składek dokonywał Ubezpieczony, na rachunek bankowy wskazany przez Ubezpieczonego we wniosku o częściowy wykup, w terminie 14 Dni roboczych od dnia otrzymania przez Ubezpieczyciela pisemnego prawidłowo wypełnionego wniosku o częściowy wykup. ROZDZIAŁ 16. CERTYFIKAT Potwierdzeniem objęcia ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczonego jest Certyfikat wystawiony przez Ubezpieczyciela w terminie 5 Dni roboczych Okresu rozliczeniowego następującego po Okresie rozliczeniowym, w którym rozpoczął się okres ubezpieczenia danego Ubezpieczonego. Certyfikat za pośrednictwem Ubezpieczającego zostanie przekazany Ubezpieczonemu. ROZDZIAŁ 17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Ubezpieczony powinien poinformować Ubezpieczyciela o każdej zmianie swoich danych podanych w Deklaracji Przystąpienia, w szczególności poprzez złożenie Ubezpieczycielowi za pośrednictwem Ubezpieczającego oświadczenia o zmianie danych do ubezpieczenia. Strona 10 z 11

11 2. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane przez Strony i podmioty stosunku ubezpieczenia powstałego na podstawie Umowy, powinny być składane na piśmie za pokwitowaniem lub przesłane listem poleconym. 3. Powództwo o roszczenia wynikające z Umowy lub ze stosunku ubezpieczenia można wytoczyć przed sąd właściwy według przepisów o właściwości ogólnej bądź sąd właściwy dla siedziby Ubezpieczającego lub miejsca zamieszkania Ubezpieczonego, lub miejsca zamieszkania, lub siedziby Uprawnionego. 4. Ubezpieczony i Uprawniony mają prawo do składania zażaleń i skarg do Ubezpieczyciela. Zażalenia oraz skargi rozpatrywane są przez Zarząd Ubezpieczyciela w terminie 30 dni od dnia ich złożenia. 5. W przypadku zmiany warunków Umowy lub prawa właściwego dla Umowy mających wpływ na istniejący stosunek ubezpieczenia, Ubezpieczający zobowiązany jest do przekazania pisemnie informacji w tym zakresie Ubezpieczonemu, ze wskazaniem wpływu tych zmian na wartość Świadczenia ubezpieczeniowego, przed wyrażeniem przez Ubezpieczającego zgody na zmianę warunków Umowy lub prawa właściwego dla Umowy, niezwłocznie po otrzymaniu o tym informacji od Ubezpieczyciela. Zmiana Umowy na niekorzyść Ubezpieczonego lub Uprawnionego wymaga zgody Ubezpieczonego. 6. Ubezpieczający, nie rzadziej niż raz w roku, poinformuje pisemnie Ubezpieczonego o wysokości przysługującego Uprawnionym na określony dzień Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu zgonu Ubezpieczonego, ustalonego przy założeniu, że w tym dniu nastąpiłoby Zdarzenie ubezpieczeniowe lub ustalana byłaby wartość Całkowitego wykupu, niezwłocznie po otrzymaniu o tym informacji od Ubezpieczyciela. 7. Ubezpieczyciel zobowiązany jest do dokonywania wyceny Wartości Jednostki Uczestnictwa Funduszu oraz ogłaszania informacji o Wartości Jednostki Uczestnictwa Funduszu zgodnie z przepisami prawa oraz do wypełniania innych obowiązków, nałożonych na niego przez przepisy prawa, regulujące zawieranie i wykonywanie umów ubezpieczenia na życie związanych z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym. Strona 11 z 11

Umowa grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Klientów Wealth Solutions SA DOBRA PARTIA Strona 1 z 8

Umowa grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Klientów Wealth Solutions SA DOBRA PARTIA Strona 1 z 8 WARUNKI UBEZPIECZENIA DOBRA PARTIA (kod: 2011_BIXWSDP_v.01) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym DOBRA PARTIA regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 8. odpowiedzialności została określona w Rozdziale 8 pkt. 2 ppkt. 1) i której Okres odpowiedzialności określony jest w Rozdziale 4

Strona 1 z 8. odpowiedzialności została określona w Rozdziale 8 pkt. 2 ppkt. 1) i której Okres odpowiedzialności określony jest w Rozdziale 4 WARUNKI UBEZPIECZENIA MASTERS 8 % (kod: 2011_OFMAS8_v.01) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Klientów Ubezpieczającego MASTERS 8% regulują

Bardziej szczegółowo

Umowa grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym MultiPharma

Umowa grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym MultiPharma WARUNKI UBEZPIECZENIA (kod: 2012_BIMP_v01) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Klientów Ubezpieczającego regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA MULTISTRATEGIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA MULTISTRATEGIA WARUNKI UBEZPIECZENIA MULTISTRATEGIA 7 % (kod: 2011_OFMLS7_v.07) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Klientów Ubezpieczającego MULTISTRATEGIA

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NATURE PREMIUM 12% (kod: 2011_TCNP12_v.01.1)

WARUNKI UBEZPIECZENIA NATURE PREMIUM 12% (kod: 2011_TCNP12_v.01.1) WARUNKI UBEZPIECZENIA NATURE PREMIUM 12% (kod: 2011_TCNP12_v.01.1) Niniejsza warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Klientów Ubezpieczającego regulują

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. DEFINICJE

Rozdział 1. DEFINICJE WARUNKI UBEZPIECZENIA PARETO II (kod: 2009_OFPARII_v.13) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Klientów Ubezpieczającego regulują zasady,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. DEFINICJE

Rozdział 1. DEFINICJE WARUNKI UBEZPIECZENIA LIBRA III (kod: 2011_NBLIBIII_v.01) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Klientów Ubezpieczającego regulują zasady,

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT Strona 1 z 5

Aneks nr 1 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT Strona 1 z 5 WARUNKI UBEZPIECZENIA Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia, zwane dalej WU, regulują zasady obejmowania przez TU na Życie Europa S.A. ochroną ubezpieczeniową Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT na wypadek

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM GOLD PERFORMANCE (kod: 2012_XLGP_v. 03)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM GOLD PERFORMANCE (kod: 2012_XLGP_v. 03) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM GOLD PERFORMANCE (kod: 2012_XLGP_v. 03) zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nr 05/07/12

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA STRATEGIA 80/20 VII

WARUNKI UBEZPIECZENIA STRATEGIA 80/20 VII WARUNKI UBEZPIECZENIA STRATEGIA 80/20 VII (kod: 2012_ BIRNKAB_v.02) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA WIELKA STOPA 100 (kod: 2009_BIXSAJ_v.01)

WARUNKI UBEZPIECZENIA WIELKA STOPA 100 (kod: 2009_BIXSAJ_v.01) WARUNKI UBEZPIECZENIA WIELKA STOPA 100 (kod: 2009_BIXSAJ_v.01) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Wielka Stopa 100 regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA MERITUM (kod: 2012_MBPLM_v.02)

WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA MERITUM (kod: 2012_MBPLM_v.02) WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA MERITUM (kod: 2012_MBPLM_v.02) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów Ubezpieczającego POLISOLOKATA MERITUM zwane dalej Warunki Ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA BGŻOptima (kod: 2012_BGZPLBII_v.03)

WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA BGŻOptima (kod: 2012_BGZPLBII_v.03) WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA BGŻOptima (kod: 2012_BGZPLBII_v.03) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów Ubezpieczającego Polisolokata BGŻOptima regulują zasady, na

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia KorpoInvest. (kod: 2013_EAKI_v.01)

Warunki ubezpieczenia KorpoInvest. (kod: 2013_EAKI_v.01) Warunki ubezpieczenia KorpoInvest (kod: 2013_EAKI_v.01) kod: 2013_EAKI_v.01 Prosimy o uważne zapoznanie się z Warunkami Ubezpieczenia. Obramowane treści wewnątrz Warunków Ubezpieczenia mają na celu zwrócenie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA WIELKA STOPA 50 (kod: 2009_BIXSPAJ_v.01)

WARUNKI UBEZPIECZENIA WIELKA STOPA 50 (kod: 2009_BIXSPAJ_v.01) WARUNKI UBEZPIECZENIA WIELKA STOPA 50 (kod: 2009_BIXSPAJ_v.01) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Wielka Stopa 50 regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia Polisa Strukturyzowana dla Klientów BGŻ S.A. (kod: 2012_BGZPSB_v.01)

Warunki ubezpieczenia Polisa Strukturyzowana dla Klientów BGŻ S.A. (kod: 2012_BGZPSB_v.01) Warunki ubezpieczenia Polisa Strukturyzowana dla Klientów BGŻ S.A. (kod: 2012_BGZPSB_v.01) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Polisa Strukturyzowana dla Klientów BGŻ S.A. regulują

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA DB GWARANCJA PETRO BONUS (kod: 2010_DBPB_v.02)

WARUNKI UBEZPIECZENIA DB GWARANCJA PETRO BONUS (kod: 2010_DBPB_v.02) WARUNKI UBEZPIECZENIA DB GWARANCJA PETRO BONUS (kod: 2010_DBPB_v.02) 1. Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie db Gwarancja Petro Bonus regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel obejmuje

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM IDEALNY FUNDUSZ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM IDEALNY FUNDUSZ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM IDEALNY FUNDUSZ zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nr 02/02/14 z dnia 06.02.2014r.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DOBRY START JUNIORA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DOBRY START JUNIORA Strona 1 z 34 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DOBRY START JUNIORA zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nr 01/09/13

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA BŁĘKITNA ENERGIA (kod: 2009_BIXBEAJ00_v.01)

WARUNKI UBEZPIECZENIA BŁĘKITNA ENERGIA (kod: 2009_BIXBEAJ00_v.01) WARUNKI UBEZPIECZENIA BŁĘKITNA ENERGIA (kod: 2009_BIXBEAJ00_v.01) 1. Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów Wealth Solutions SA regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 7. WARUNKI UBEZPIECZENIA ZWYCIĘSKI ZŁOTY II (kod: 2012_BOSZZII_v.01)

Strona 1 z 7. WARUNKI UBEZPIECZENIA ZWYCIĘSKI ZŁOTY II (kod: 2012_BOSZZII_v.01) WARUNKI UBEZPIECZENIA ZWYCIĘSKI ZŁOTY II (kod: 2012_BOSZZII_v.01) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów Ubezpieczającego regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel obejmuje

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym EUROPEJSKI FUNDUSZ OBLIGACJI. kod: 2014_EFO_01_v.02

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym EUROPEJSKI FUNDUSZ OBLIGACJI. kod: 2014_EFO_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym EUROPEJSKI FUNDUSZ OBLIGACJI kod: 2014_EFO_01_v.02 Prosimy o uważne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia na życie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ZŁOŻA ZYSKU. zatwierdzone Uchwałą Zarządu TU na Życie Europa S.A. nr 01/12/12 z dnia 07.12.2012r.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ZŁOŻA ZYSKU. zatwierdzone Uchwałą Zarządu TU na Życie Europa S.A. nr 01/12/12 z dnia 07.12.2012r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ZŁOŻA ZYSKU zatwierdzone Uchwałą Zarządu TU na Życie Europa S.A. nr 01/12/12 z dnia 07.12.2012r. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów Getin Banku Fabryka Zysków Strona 1 z 6

Aneks nr 2 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów Getin Banku Fabryka Zysków Strona 1 z 6 WARUNKI UBEZPIECZENIA FABRYKA ZYSKÓW (kod: 2010_GBFZ_v.03) 1. Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów Ubezpieczającego regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel obejmuje ochroną

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM 24 karaty

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM 24 karaty OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM 24 karaty zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nr 06/04/13 z dnia 18.04.2013 r. Informacje

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Rozdział 3. OKRES UBEZPIECZENIA

Strona 1 z 5. Rozdział 3. OKRES UBEZPIECZENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA KAPITAŁ BEZPIECZEŃSTWA V (kod: 2009_GBKBV_v.02) 1. Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów GETIN Banku SA Kapitał Bezpieczeństwa V regulują zasady, na

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE TOP 5 POLSCY GIGANCI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE TOP 5 POLSCY GIGANCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE TOP 5 POLSCY GIGANCI zatwierdzone Uchwałą Zarządu TU na Życie EUROPA SA nr 09/04/12 z dnia 20.04.2012r. zmienione Uchwałą Zarządu TU na Życie EUROPA SA nr

Bardziej szczegółowo

Całkowity Wykup. Częściowy Wykup. Data Nabycia. Data Umorzenia. Strona 2 z 40

Całkowity Wykup. Częściowy Wykup. Data Nabycia. Data Umorzenia. Strona 2 z 40 Strona 1 z 40 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DOBRY START JUNIORA zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nr 01/09/13

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM FWR OPTYMALNY PORTFEL

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM FWR OPTYMALNY PORTFEL Strona 1 z 38 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM FWR OPTYMALNY PORTFEL zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nr 06/08/13

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nowa Czysta Energia Zysku. kod: 2014_BOSNCEZ_v.03

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nowa Czysta Energia Zysku. kod: 2014_BOSNCEZ_v.03 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nowa Czysta Energia Zysku kod: 2014_BOSNCEZ_v.03 Prosimy o uważne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia DB ELITA FUNDUSZY VIII_2. (kod: 2013_DBEFVIII_v.02)

Warunki Ubezpieczenia DB ELITA FUNDUSZY VIII_2. (kod: 2013_DBEFVIII_v.02) Warunki Ubezpieczenia DB ELITA FUNDUSZY VIII_2 (kod: 2013_DBEFVIII_v.02) kod: 2013_DBEFVIII_v.02 Szanowny Kliencie, dla ułatwienia zrozumienia zapisów poniższego dokumentu umieściliśmy w ramkach wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku. (kod: 2014_BOSNCEZ_v.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku. (kod: 2014_BOSNCEZ_v. Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku (kod: 2014_BOSNCEZ_v.10) Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi Ogólnymi Warunkami

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym IDEALNY FUNDUSZ PLUS

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym IDEALNY FUNDUSZ PLUS Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym IDEALNY FUNDUSZ PLUS Prosimy o uważne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Ekologiczny Portfel FIZ Bis. kod: 2015_EKP_01_v.01

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Ekologiczny Portfel FIZ Bis. kod: 2015_EKP_01_v.01 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Ekologiczny Portfel FIZ Bis kod: 2015_EKP_01_v.01 Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku. (kod: 2014_BOSNCEZ_v.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku. (kod: 2014_BOSNCEZ_v. Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku (kod: 2014_BOSNCEZ_v.06) Prosimy o uważne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. kod: 2013_RBOP_01_v.02

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. kod: 2013_RBOP_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL kod: 2013_RBOP_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Lśniąca Inwestycja. (kod: 2013_RBST_v.04)

Warunki Ubezpieczenia Lśniąca Inwestycja. (kod: 2013_RBST_v.04) Warunki Ubezpieczenia Lśniąca Inwestycja (kod: 2013_RBST_v.04) kod: 2013_RBST_v.04 Szanowny Kliencie, dla ułatwienia zrozumienia zapisów poniższego dokumentu, umieściliśmy w ramkach wyjaśnienia istotnych

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja (kod: WU/UFK/Złota Inwestycja/V-2010)

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja (kod: WU/UFK/Złota Inwestycja/V-2010) Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja (kod: WU/UFK/Złota Inwestycja/V-2010) I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA (kod: 2012_RB_v.01) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na Ŝycie i doŝycie regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową Klientów Raiffeisen Banku.

Bardziej szczegółowo

z siedzibą Poznań przy ul. Witosa 1, Nowy Tomyśl

z siedzibą Poznań przy ul. Witosa 1, Nowy Tomyśl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE "TWOJA OPTIMUM+ "BEZPIECZNA "Polisa Creditum+" POLISA" POŻYCZKA" Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do Umów ubezpieczenia na

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA MOCNA PIĄTKA (kod: 2009_BIXMPAJ00_v.01)

WARUNKI UBEZPIECZENIA MOCNA PIĄTKA (kod: 2009_BIXMPAJ00_v.01) WARUNKI UBEZPIECZENIA MOCNA PIĄTKA (kod: 2009_BIXMPAJ00_v.01) 1. Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów Wealth Solutions SA regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel obejmuje

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Postanowienia Ogólne

Rozdział 1: Postanowienia Ogólne OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ DLA KLIENTÓW ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA ZADBAJ O PRZYSZŁOŚĆ Rozdział 1: Postanowienia Ogólne

Bardziej szczegółowo

z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II

z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II (kod: WU/UFk/Złota InWestycja II/VI-2010) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku. (kod: 2014_BOSNCEZ_v.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku. (kod: 2014_BOSNCEZ_v. Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku (kod: 2014_BOSNCEZ_v.05) Prosimy o uważne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Agro Koszyk Plus II

z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Agro Koszyk Plus II Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Agro Koszyk Plus II (kod: WU/UFk/Agro koszyk PlUs II/II-2011) I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Liderzy CSR. kod: 2015_ANGLCSR_v.02

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Liderzy CSR. kod: 2015_ANGLCSR_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Liderzy CSR kod: 2015_ANGLCSR_v.02 Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Secus Premium Selection II. kod: 2014_SECII_v.02

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Secus Premium Selection II. kod: 2014_SECII_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Secus Premium Selection II kod: 2014_SECII_v.02 Prosimy o uważne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Obramowane

Bardziej szczegółowo

NORDEA POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE S.A. UG/OWU/301/ /A. Rozdział 1: Postanowienia Ogólne

NORDEA POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE S.A. UG/OWU/301/ /A. Rozdział 1: Postanowienia Ogólne OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW ALIOR BANK S.A. ZADBAJ O PRZYSZŁOŚĆ ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ Rozdział 1: Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Zainwestuj w Surowce

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Zainwestuj w Surowce Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Zainwestuj w Surowce KOD: WU/UFK/ZAINWESTUJ W SUROWCE/I-2013 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Elita Funduszy III_3

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Elita Funduszy III_3 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Elita Funduszy III_3 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki grupowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - WIG20 Dynamika II

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - WIG20 Dynamika II OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - WIG20 Dynamika II Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Kod warunków: UB_OGIR115

Kod warunków: UB_OGIR115 Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1/2012 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Plan Inwestycyjny Lepsze Jutro, stanowiący jednocześnie załącznik nr 3a do

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Secus Premium Selection II. kod: 2014_SECII_v.02

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Secus Premium Selection II. kod: 2014_SECII_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Secus Premium Selection II kod: 2014_SECII_v.02 Prosimy o uważne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Obramowane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA INWESTOR

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA INWESTOR OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA INWESTOR Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA PLAN SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA PLAN SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA PLAN SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA STRATEG

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA STRATEG OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA STRATEG Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Europa Neutral. kod: 2014_TRGEN_v.03

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Europa Neutral. kod: 2014_TRGEN_v.03 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Europa Neutral kod: 2014_TRGEN_v.03 Prosimy o uważne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Obramowane treści

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE 2 PREAMBUŁA Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Debt & Equity II. (kod: 2016_DAEII_01_v.01)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Debt & Equity II. (kod: 2016_DAEII_01_v.01) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Debt & Equity II (kod: 2016_DAEII_01_v.01) Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia na

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DOBRY START JUNIORA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DOBRY START JUNIORA Strona 1 z 32 Prosimy o uważne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Dobry Start Juniora (OWU). Obramowane treści wewnątrz OWU mają

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA ALEJA GWIAZD (kod: 2009_BIXAJAJ00_v.01)

WARUNKI UBEZPIECZENIA ALEJA GWIAZD (kod: 2009_BIXAJAJ00_v.01) WARUNKI UBEZPIECZENIA ALEJA GWIAZD (kod: 2009_BIXAJAJ00_v.01) 1. Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów Wealth Solutions SA regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel obejmuje

Bardziej szczegółowo

Umowa grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów Banku DnB NORD Polska SA NORD 4 effekt Strona 1 z 7

Umowa grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów Banku DnB NORD Polska SA NORD 4 effekt Strona 1 z 7 WARUNKI UBEZPIECZENIA NORD 4 effekt (kod: 2009_DNBN4E_v.01) 1. Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie NORD 4 effekt regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Multi Select II. kod: 2016_MSLII_01_v.

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Multi Select II. kod: 2016_MSLII_01_v. Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Multi Select II kod: 2016_MSLII_01_v.01 Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Ogólnymi warunkami indywidualnego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Gwarancja Niemieckie Trio III

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Gwarancja Niemieckie Trio III OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Gwarancja Niemieckie Trio III Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE GENERALI PROFIT DLA KLIENTÓW NEW WORLD HOLDING S.A.

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE GENERALI PROFIT DLA KLIENTÓW NEW WORLD HOLDING S.A. SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE GENERALI PROFIT DLA KLIENTÓW NEW WORLD HOLDING S.A. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Generali Profit dla Klientów New World,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym DEBT & EQUITY. (kod: 2015_DAE_01_v.01)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym DEBT & EQUITY. (kod: 2015_DAE_01_v.01) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym DEBT & EQUITY (kod: 2015_DAE_01_v.01) Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Obramowane

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Multi Select. kod: 2015_MSL_01_v.03

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Multi Select. kod: 2015_MSL_01_v.03 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Multi Select kod: 2015_MSL_01_v.03 Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia na życie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA INWESTOR

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA INWESTOR OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA INWESTOR Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Panorama Funduszy. Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym POSTANOWIENIA OGÓLNE

Panorama Funduszy. Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym POSTANOWIENIA OGÓLNE Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Panorama Funduszy POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia (SWU) Grupowe

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów Deutsche Bank PBC SA db Gwarancja Bankowa Kumulacja Strona 1 z 5

Aneks nr 1 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów Deutsche Bank PBC SA db Gwarancja Bankowa Kumulacja Strona 1 z 5 WARUNKI UBEZIECZENIA DB GWARANCJA BANKOWA KUMULACJA WYCIĄG Z UMOWY GRUOWEGO UBEZIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE KLIENTÓW DEUTSCHE BANK BC SA DB GWARANCJA BANKOWA KUMULACJA Niniejsze Warunki grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Multi Select. kod: 2015_MSL_01_v.01

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Multi Select. kod: 2015_MSL_01_v.01 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Multi Select kod: 2015_MSL_01_v.01 Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Obramowane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL OBLIGACJI PLUS

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL OBLIGACJI PLUS WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL OBLIGACJI PLUS Kod warunków: UB_OGIJ141 WARUNKI UBEZPIECZENIA Definicje wyjaśniają najważniejsze pojęcia,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. (kod: 2016_RBOP_01_v.01)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. (kod: 2016_RBOP_01_v.01) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL (kod: 2016_RBOP_01_v.01) Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Market Neutral. kod: 2015_MNL_01_v.01

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Market Neutral. kod: 2015_MNL_01_v.01 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Market Neutral kod: 2015_MNL_01_v.01 Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Obramowane

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia

Warunki Ubezpieczenia Warunki Ubezpieczenia Kod warunków: DB_OGIR119 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Warunki ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym db Inwestuj w Przyszłość - Stabilny

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Spis treści Definicje 1 Przedmiot ubezpieczenia 2 Okres ubezpieczenia (odpowiedzialności) 2 Składka ubezpieczeniowa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Elita Funduszy IV_3

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Elita Funduszy IV_3 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Elita Funduszy IV_3 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Deutsche Bank Polska S.A. db Gwarancja TOP 30_III Kod: GSDB01/06/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Twój Smak. (kod: 2014_RBST_v.01)

Warunki Ubezpieczenia Twój Smak. (kod: 2014_RBST_v.01) Warunki Ubezpieczenia Twój Smak (kod: 2014_RBST_v.01) kod: 2014_RBST_v.01 Szanowny Kliencie, dla ułatwienia zrozumienia zapisów poniższego dokumentu, umieściliśmy w ramkach wyjaśnienia istotnych zapisów

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Kod: ISE09-10/09/2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczenia Aktywny Portfel Funduszy Program Regularnego Oszczędzania

Szczególne warunki ubezpieczenia Aktywny Portfel Funduszy Program Regularnego Oszczędzania inwestycje Szczególne warunki ubezpieczenia Aktywny Portfel Funduszy Program Regularnego Oszczędzania grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną dla klientów

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA MULTI PROFIT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA MULTI PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA MULTI PROFIT Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR Optymalny Portfel na Start. kod: 2014_RBOPS_01_v.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR Optymalny Portfel na Start. kod: 2014_RBOPS_01_v. Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR Optymalny Portfel na Start kod: 2014_RBOPS_01_v.01 Prosimy o uważne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia

Warunki Ubezpieczenia Warunki Ubezpieczenia Kod warunków: DB_OGIR119 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Warunki ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym db Inwestuj w Przyszłość - Stabilny

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA PRZYSZŁOŚĆ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA PRZYSZŁOŚĆ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA PRZYSZŁOŚĆ Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Codzienna Szansa 100

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Codzienna Szansa 100 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Codzienna Szansa 100 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ117 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INWESTUJ W PRZYSZŁOŚĆ - STABILNY WZROST VIII

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INWESTUJ W PRZYSZŁOŚĆ - STABILNY WZROST VIII WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INWESTUJ W PRZYSZŁOŚĆ - STABILNY WZROST VIII Kod warunków: DB_OGIR131 WARUNKI UBEZPIECZENIA Definicje wyjaśniają

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INWESTUJ W PRZYSZŁOŚĆ - STABILNY WZROST VII

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INWESTUJ W PRZYSZŁOŚĆ - STABILNY WZROST VII WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INWESTUJ W PRZYSZŁOŚĆ - STABILNY WZROST VII Kod warunków: DB_OGIR119 WARUNKI UBEZPIECZENIA Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do umowy generalnej

Załącznik Nr 1 do umowy generalnej OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db INVEST OPTIMUM Rozdział 1: Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PRE/08/07/18 Ogólne

Bardziej szczegółowo