Warunki Ubezpieczenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki Ubezpieczenia"

Transkrypt

1 Warunki Ubezpieczenia Kod warunków: UB_OGIJ115 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym "db Rentier" ("Warunki Ubezpieczenia") określają zasady objęcia ochroną ubezpieczeniową osób fizycznych, będących Klientami, na podstawie Umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym "db Rentier" zawartej między Open Life Towarzystwem Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna a Ubezpieczającym. Definicje 2 Następujące określenia (pisane z wielkiej litery) użyte w Warunkach Ubezpieczenia oraz w innych dokumentach związanych z Ubezpieczeniem grupowym na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym "db Rentier" oznaczają: 1) Alokacja nabycie Udziałów jednostkowych za Składkę Jednorazową. 2) Automatyczna kwartalna wypłata zysków umorzenie Udziałów jednostkowych Ubezpieczonego, o którym mowa w 13, w wysokości odpowiadającej uzyskanej przez Fundusz kwartalnej wartości zysków z instrumentu pochodnego za ostatni Kwartał polisowy, przypadającej na danego Ubezpieczonego zgodnie ze wzorem określonym w Regulaminie. 3) Certyfikat dokument wystawiony przez Towarzystwo Ubezpieczeń potwierdzający objęcie danego Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową. 4) Data początku ubezpieczenia wskazany w Certyfikacie dzień, w którym rozpoczyna się ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do danego Ubezpieczonego; jest nim 5. Dzień roboczy po dacie zakończenia Okresu subskrypcji. 5) Deklaracja przystąpienia formularz Towarzystwa Ubezpieczeń, na którym Klient wyraża swoją wolę przystąpienia do Ubezpieczenia i zgodę na objęcie go ochroną ubezpieczeniową, na warunkach określonych w Warunkach Ubezpieczenia. Oświadczenie obejmuje także wysokość sumy 6) Dzień roboczy dzień inny niż sobota i dzień ustawowo wolny od pracy. 7) Dzień wyceny dzień, w którym ustalana jest Wartość udziału jednostkowego. Towarzystwo Ubezpieczeń dokonuje ustalenia Wartości udziału jednostkowego zgodnie z zapisami Regulaminu, w terminach wskazanych w Tabeli Opłat i Limitów. 8) Fundusz ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy stanowiący wydzieloną rachunkowo oraz odrębnie inwestowaną część aktywów Towarzystwa Ubezpieczeń tworzoną z alokowanych Składek Jednorazowych, zarządzany według strategii inwestycyjnej opisanej w Regulaminie. 9) Jednostka obsługująca ubezpieczenie podmiot prowadzący centralną obsługę Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym db Rentier. 10)Klient osobę fizyczną korzystającą z usług Ubezpieczającego, zainteresowaną przystąpieniem do Ubezpieczenia. 11)Kwartał polisowy okres 3 miesięcy rozpoczynający się w Dacie początku ubezpieczenia - w przypadku pierwszego Kwartału polisowego oraz każdy kolejny kwartał rozpoczynający się w dniu odpowiadającym Dacie początku ubezpieczenia - w przypadku kolejnych Kwartałów polisowych, przy czym, gdy w danym miesiącu nie występuje dzień odpowiadający Dacie początku ubezpieczenia w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego. 12)Miesiąc polisowy miesiąc rozpoczynający się w Dacie początku ubezpieczenia - w przypadku pierwszego Miesiąca polisowego oraz każdy kolejny miesiąc rozpoczynający się w dniu odpowiadającym Dacie początku ubezpieczenia - w przypadku kolejnych Miesięcy polisowych, przy czym, gdy w danym miesiącu nie występuje dzień odpowiadający Dacie początku ubezpieczenia w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego. 13)Miesięcznica polisy dzień przypadający w każdą kolejną miesięcznicę określonej w Certyfikacie Daty początku ubezpieczenia, a gdy w danym miesiącu nie występuje dzień odpowiadający Dacie początku ubezpieczenia ostatni dzień miesiąca kalendarzowego. 14)Okres ubezpieczenia czas trwania ochrony ubezpieczeniowej Towarzystwa Ubezpieczeń w stosunku do Ubezpieczonego, wyznaczony przez Datę początku ubezpieczenia i ostatniego dnia Okresu 15)Okres subskrypcji okres, wskazany w Tabeli Opłat i Limitów, w którym istnieje możliwość przystąpienia do Ubezpieczenia. 16)Rachunek udziałów prowadzoną dla Ubezpieczonego ewidencję Udziałów jednostkowych nabytych za Składkę Jednorazową pomniejszanych o opłatę transakcyjną. 17)Regulamin Regulamin Funduszu wskazujący zasady jego funkcjonowania, będący załącznikiem do niniejszych Warunków Ubezpieczenia, stanowiący ich integralną część. 18)Rocznica polisy każdą kolejną rocznicę określonej w Certyfikacie Daty początku ubezpieczenia, a w przypadku, gdy w danym miesiącu nie występuje dzień odpowiadający Dacie początku ubezpieczenia ostatni dzień miesiąca kalendarzowego. 19)Rok polisowy okres 12 Miesięcy polisowych rozpoczynający się od daty Rocznicy polisy, przy czym pierwszy Rok polisowy rozpoczyna się od Daty początku 20)Składka Jednorazowa składkę wpłacaną z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową, w wysokości określonej w Deklaracji przystąpienia, z uwzględnieniem marginesu tolerancji na niedopłatę wskazanego w Tabeli Opłat i Limitów, nie niższą niż minimalna wysokość Składki Jednorazowej określona w Tabeli Opłat i Limitów. 21)Suma ubezpieczenia z tytułu śmierci kwotę wypłacaną osobie uprawnionej w razie śmierci Ubezpieczonego w trakcie trwania Okresu 22)Suma ubezpieczenia z tytułu dożycia kwotę wypłacaną Ubezpieczonemu w razie dożycia przez niego ostatniego dnia Okresu 23)Tabela Opłat i Limitów zestawienie zawierające wysokości opłat i limitów oraz Wartości wykupu, będące załącznikiem do niniejszych Warunków Ubezpieczenia, stanowiące ich integralną część. 24)Towarzystwo Ubezpieczeń Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna. 25)Ubezpieczający Deutsche Bank PBC SA.. 26)Ubezpieczenie ochronę ubezpieczeniową udzielaną przez Towarzystwo Ubezpieczeń danemu Ubezpieczonemu w Okresie ubezpieczenia zgodnie z Warunkami Ubezpieczenia. 27)Ubezpieczony Klienta, który został objęty Ubezpieczeniem na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia i Umowy 28)Udziały jednostkowe jednostki, na które został podzielony Fundusz, służące do ustalenia Wartości rachunku udziałów oraz udziału Ubezpieczonego w danym Funduszu. 29)Umowa ubezpieczenia zawartą w dniu 5 marca 2012 r. pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeń a Ubezpieczającym Umowę grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym db Rentier. Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39, Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadająca numer REGON i numer NIP , kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości opłacony wynosi zł.

2 30)Uposażony podmiot wskazany przez Ubezpieczonego jako uprawniony do otrzymania świadczenia w razie śmierci Ubezpieczonego. 31)Wartość rachunku udziałów wartość Udziałów jednostkowych, zaewidencjonowanych na Rachunku udziałów wyliczaną jako iloczyn liczby Udziałów jednostkowych oraz Wartości udziału jednostkowego w Dniu wyceny. 32)Wartość udziału jednostkowego wartość aktywów danego Funduszu podzieloną przez liczbę Udziałów jednostkowych zgromadzonych w danym Funduszu ustalaną w Dniu wyceny zgodnie z zapisami Regulaminu. 33)Wartość wykupu kwotę wypłacaną przez Towarzystwo Ubezpieczeń na zasadach przewidzianych w )Zdarzenie ubezpieczeniowe zdarzenie objęte odpowiedzialnością Towarzystwa Ubezpieczeń wskazane w 3 ust. 2. Przedmiot i zakres Ubezpieczenia 3 1. Przedmiotem Ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego. 2. Zakres Ubezpieczenia obejmuje następujące Zdarzenia ubezpieczeniowe: 1) śmierć Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia; 2) dożycie przez Ubezpieczonego ostatniego dnia Okresu 3. W przypadku śmierci Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca świadczenie ubezpieczeniowe, o którym mowa w 15 pkt 1). 4. W przypadku dożycia przez Ubezpieczonego ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca świadczenie ubezpieczeniowe, o którym mowa w 15 pkt 2). 5. W przypadku złożenia dyspozycji wypłaty Wartości wykupu lub rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej na podstawie Umowy ubezpieczenia w Okresie ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca Ubezpieczonemu Wartość wykupu, o której mowa w Wyłączenia odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń z tytułu ryzyka śmierci zostały określone w 17. Okres ubezpieczenia 4 1. Ubezpieczony przystępuje do Ubezpieczenia na Okres ubezpieczenia, określony przez Datę początku ubezpieczenia i ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia, wskazane w Tabeli Opłat i Limitów. 2. Towarzystwo Ubezpieczeń potwierdza Datę początku ubezpieczenia i ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia w Certyfikacie, przekazywanym Ubezpieczonemu na adres korespondencyjny wskazany w Deklaracji przystąpienia, w terminie 14 Dni roboczych od Daty początku Warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową 5 1. Do Ubezpieczenia może przystąpić osoba, która w dniu podpisania Deklaracji przystąpienia ukończyła 18. rok życia i nie przekroczyła 75. roku życia. 2. W celu przystąpienia do Ubezpieczenia Klient składa Ubezpieczającemu oświadczenie woli o wyrażeniu zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową w ramach Umowy ubezpieczenia oraz inne oświadczenia woli lub wiedzy zawarte w Deklaracji przystąpienia, z zastrzeżeniem ust Objęcie Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową następuje po łącznym spełnieniu poniższych warunków: 1) złożeniu podpisanej Deklaracji przystąpienia; 2) zapłacie Składki Jednorazowej w wysokości zadeklarowanej w Deklaracji przystąpienia z uwzględnieniem marginesu tolerancji na niedopłatę wskazanego w Tabeli Opłat i Limitów, ale w żadnym wypadku nie niższej niż minimalna Składka Jednorazowa wskazana w Tabeli Opłat i Limitów. 4. W przypadku: 1) niezapłacenia Składki Jednorazowej do pierwszego Dnia roboczego po zakończeniu Okresu subskrypcji lub jeżeli zapłacona w niniejszym terminie kwota jest niższa niż zadeklarowana w Deklaracji przystąpienia wysokość Składki Jednorazowej, z uwzględnieniem marginesu tolerancji na niedopłatę wskazanego w Tabeli Opłat i Limitów; 2) otrzymania przez Ubezpieczającego, do dnia poprzedzającego Datę początku ubezpieczenia oświadczenia o rezygnacji z przystąpienia do Ubezpieczenia, nie dochodzi do przystąpienia do Ubezpieczenia, a Klient nie zostaje objęty ochroną ubezpieczeniową. 5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 powyżej, środki pieniężne zwracane są, przy braku odrębnej dyspozycji Ubezpieczonego w tym zakresie, na rachunek bankowy, a w przypadku jego braku przekazem pocztowym na adres korespondencyjny Ubezpieczonego wskazany w Deklaracji przystąpienia, w ciągu 14 Dni roboczych od pierwszego Dnia roboczego następującego po zakończeniu Okresu subskrypcji (w przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 1) lub w ciągu 14 Dni roboczych od daty otrzymania przez Ubezpieczającego oświadczenia o rezygnacji (w przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 powyżej). 6. W przypadku przystąpienia do Ubezpieczenia za pośrednictwem pełnomocnika oświadczenia wiedzy zawarte w Deklaracji przystąpienia muszą być złożone przez Klienta bezpośrednio W przypadku, gdy nie został osiągnięty, wskazany w Tabeli Opłat i Limitów, minimalny poziom sumy wszystkich zapłaconych Składek Jednorazowych w Okresie subskrypcji, Towarzystwo Ubezpieczeń ma prawo do: 1) jednorazowego przedłużenia Okresu subskrypcji, za zgodą Ubezpieczającego, lecz o nie więcej niż jeden miesiąc kalendarzowy lub 2) odwołania Okresu subskrypcji i nieobjęcia ochroną ubezpieczeniową Klientów, którzy wyrazili wolę przystąpienia do Ubezpieczenia w tym okresie. 2. W przypadku przedłużenia Okresu subskrypcji Ubezpieczający w ciągu 5 Dni roboczych od dnia ustalenia z Towarzystwem Ubezpieczeń przedłużenia Okresu subskrypcji, poinformuje Klienta pisemnie o terminie, do którego został przedłużony Okres subskrypcji oraz o nowych Datach obserwacji Koszyk start i Koszyk t(i), o których mowa w Regulaminie. 3. W przypadku odwołania Okresu subskrypcji, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 Towarzystwo Ubezpieczeń poinformuje Ubezpieczającego o odwołaniu subskrypcji i dokona zwrotu zapłaconej Składki Jednorazowej na rachunek bankowy, a w przypadku jego braku przekazem pocztowym na adres korespondencyjny Ubezpieczonego, wskazany w Deklaracji przystąpienia, w terminie 14 Dni roboczych od zakończenia Okresu subskrypcji. 4. Ponadto Towarzystwo Ubezpieczeń ma prawo do: 1) odwołania Okresu subskrypcji i nieobjęcia ochroną ubezpieczeniową Klientów, którzy wyrazili wolę przystąpienia do Ubezpieczenia w tym okresie do ostatniego dnia trwania Okresu subskrypcji; 2) odmowy objęcia ochroną ubezpieczeniową Klientów, którzy wyrazili wolę przystąpienia do Ubezpieczenia w Okresie subskrypcji w okresie po zakończeniu Okresu subskrypcji do dnia poprzedzającego Datę początku ubezpieczenia, w związku z dużą zmiennością rynków lub negatywnymi wahaniami instrumentów bazowych, uniemożliwiającymi zakup wymaganych instrumentów finansowych gwarantujących parametry Ubezpieczenia lub możliwość realizacji świadczeń wynikających z Umowy ubezpieczenia, o których mowa w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia i załącznikach do Warunków Ubezpieczenia. 5. W przypadkach odwołania Okresu subskrypcji lub odmowy objęcia ochroną ubezpieczeniową, o których mowa w ust. 4 powyżej, Towarzystwo Ubezpieczeń poinformuje o tym fakcie Ubezpieczającego i dokona zwrotu zapłaconej Składki Jednorazowej na rachunek bankowy, a w przypadku jego braku - przekazem pocztowym na adres korespondencyjny Ubezpieczonego wskazany w Deklaracji przystąpienia, w terminie 14 Dni roboczych od dnia, w którym Okres subskrypcji został odwołany, lub w terminie 14 Dni roboczych od dnia podjęcia decyzji o odmowie objęcia ochroną ubezpieczeniową, przy czym podjęcie takiej decyzji może nastąpić najpóźniej w dzień poprzedzający Datę początku Rozpoczęcie ochrony ubezpieczeniowej 7 1. Ochrona ubezpieczeniowa wobec wszystkich Ubezpieczonych rozpoczyna się 5. Dnia roboczego po zakończeniu Okresu subskrypcji. 2

3 2. Data początku ubezpieczenia wskazana jest w Certyfikacie. Czas trwania Umowy ubezpieczenia, odstąpienie od Umowy ubezpieczenia i jej wypowiedzenie 8 1. Umowa ubezpieczenia zawierana jest pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeń a Ubezpieczającym na 1 rok. 2. Umowa ubezpieczenia zostaje automatycznie przedłużona na kolejne okresy roczne, o ile w terminie wskazanym w następnym zdaniu żadna ze stron Umowy ubezpieczenia nie złoży drugiej stronie oświadczenia woli o nieprzedłużaniu Umowy ubezpieczenia na kolejny roczny okres. Oświadczenie woli o nieprzedłużeniu Umowy ubezpieczenia na kolejny okres powinno być złożone drugiej stronie Umowy ubezpieczenia na piśmie, na 3 (trzy) miesiące przed upływem pierwotnego lub następnych okresów, na jaki Umowa ubezpieczenia została zawarta. 3. Ubezpieczający ma prawo do odstąpienia od Umowy ubezpieczenia w terminie 7 dni od zawarcia Umowy W przypadku odstąpienia przez Ubezpieczającego od Umowy ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń dokona zwrotu zapłaconej Składki Jednorazowej na rachunek bankowy, a w przypadku jego braku - przekazem pocztowym na adres korespondencyjny Ubezpieczonego wskazany w Deklaracji przystąpienia, w terminie 14 Dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia Ubezpieczającego o odstąpieniu od Umowy 4. Umowa ubezpieczenia może być w każdym czasie wypowiedziana przez Ubezpieczającego na piśmie, z zachowaniem 3 (trzy) miesięcznego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym Towarzystwo Ubezpieczeń otrzymało oświadczenie o wypowiedzeniu. 5. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu: 1) z końcem okresu wypowiedzenia; 2) z końcem okresu, na jaki została zawarta w przypadku nieprzedłużenia Umowy ubezpieczenia na kolejny okres. 6. W przypadku rozwiązania Umowy ubezpieczenia w następstwie oświadczenia woli jednej ze stron Umowy ubezpieczenia o nieprzedłużeniu Umowy ubezpieczenia na kolejny okres albo wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczającego, do Umowy ubezpieczenia nie mogą przystępować nowi Klienci, natomiast Ubezpieczonemu, który przystąpił do Ubezpieczenia przed rozwiązaniem Umowy ubezpieczenia, Umowa ubezpieczenia gwarantuje prawo do indywidualnego kontynuowania ochrony ubezpieczeniowej na niezmienionych warunkach w ramach indywidualnej umowy ubezpieczenia kontynuowanego, z zastrzeżeniem postanowień poniższych. 7. Podstawą zawarcia indywidualnej umowy ubezpieczenia kontynuowanego jest zgoda Ubezpieczonego na zaliczenie kwoty stanowiącej Wartość rachunku udziałów w ramach Ubezpieczenia na poczet składki z tytułu indywidualnej umowy ubezpieczenia kontynuowanego. 8. Przed zawarciem indywidualnej umowy ubezpieczenia kontynuowanego Towarzystwo Ubezpieczeń przekazuje Ubezpieczonemu Warunki Ubezpieczenia. 9. Towarzystwo Ubezpieczeń potwierdza zawarcie indywidualnej umowy ubezpieczenia kontynuowanego, polisą. 10. Indywidualną umowę ubezpieczenia kontynuowanego uważa się za zawartą z chwilą doręczenia polisy Ubezpieczonemu. 11. Początek ochrony ubezpieczeniowej w indywidualnej umowie ubezpieczenia kontynuowanego będzie liczony od dnia przystąpienia do Ubezpieczenia. 12. W ramach indywidualnej umowy ubezpieczenia kontynuowanego prowadzony jest ten sam Rachunek udziałów, który został utworzony w ramach Ubezpieczenia. 13. Towarzystwo Ubezpieczeń ma obowiązek informować Ubezpieczonych o możliwości indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia w przypadku rozwiązania Umowy ubezpieczenia w następstwie oświadczenia wyrażającego wolę nieprzedłużenia Umowy na kolejny okres albo wypowiedzenia Umowy przez Ubezpieczającego. 14. W przypadku nieskorzystania przez Ubezpieczonego z prawa do indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia, Towarzystwo Ubezpieczeń realizuje wypłatę Wartości wykupu zgodnie z postanowieniami Warunków Ubezpieczenia. Rezygnacja z Ubezpieczenia 9 1. Ubezpieczony może zrezygnować z ochrony ubezpieczeniowej w każdym czasie, składając oświadczenie woli w formie pisemnej. 2. W przypadku rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej w okresie od pierwszego dnia Okresu subskrypcji do dnia poprzedzającego Datę początku ubezpieczenia, za datę rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania przez Ubezpieczającego pisemnej dyspozycji rezygnacji Klienta z przystąpienia do Ubezpieczenia. Towarzystwo Ubezpieczeń zwraca zapłaconą Składkę Jednorazową w terminie 14 Dni roboczych od daty otrzymania przez Ubezpieczającego dyspozycji rezygnacji Klienta z przystąpienia do Ubezpieczenia. Przy braku odrębnej dyspozycji Ubezpieczonego w tym zakresie, Składka Jednorazowa jest zwracana na rachunek bankowy, a w przypadku jego braku - przekazem pocztowym na adres korespondencyjny Klienta wskazany w Deklaracji przystąpienia. Ubezpieczający przekazuje dyspozycję rezygnacji do Jednostki obsługującej ubezpieczenie nie później niż 3. Dnia roboczego po jej otrzymaniu od Klienta. 3. W Okresie ubezpieczenia Ubezpieczony może zrezygnować z Ubezpieczenia poprzez złożenie za pośrednictwem Ubezpieczającego dyspozycji wypłaty Wartości wykupu realizowanej przez Towarzystwo Ubezpieczeń, zgodnie z postanowieniami 18. Za datę rezygnacji w Okresie ubezpieczenia przyjmuje się datę otrzymania przez Jednostkę obsługującą ubezpieczenie pisemnej dyspozycji wypłaty Wartości wykupu. Ubezpieczający przekazuje dyspozycję wypłaty Wartości wykupu do Jednostki obsługującej ubezpieczenie nie później niż 3. Dnia roboczego po jej otrzymaniu od Ubezpieczonego. Koniec Okresu ubezpieczenia Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do Ubezpieczonego kończy się w dniu zaistnienia jako pierwszej jednej z poniższych okoliczności: 1) śmierci Ubezpieczonego; 2) otrzymania przez Jednostkę obsługującą ubezpieczenie dyspozycji wypłaty Wartości wykupu, przekazanej za pośrednictwem Ubezpieczającego; 3) dożycia przez Ubezpieczonego ostatniego dnia Okresu 2. W przypadku śmierci Ubezpieczonego przed Datą początku ubezpieczenia ochrona ubezpieczeniowa nie rozpoczyna się, a wpłacona Składka Jednorazowa podlega zwrotowi spadkobiercom Ubezpieczonego zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Składka Jednorazowa Wysokość Składki Jednorazowej wskazana jest w Deklaracji przystąpienia oraz potwierdzona w Certyfikacie. 2. Kwota Składki Jednorazowej powinna zostać zapłacona w wysokości określonej w Deklaracji przystąpienia, z zastrzeżeniem ust. 5, do pierwszego Dnia roboczego po zakończeniu Okresu subskrypcji. 3. Składka Jednorazowa wpłacana jest na rachunek bankowy Towarzystwa Ubezpieczeń wskazany w Deklaracji przystąpienia. 4. Datą opłacenia Składki Jednorazowej jest dzień wpływu Składki Jednorazowej w wysokości wskazanej w ust. 5 poniżej na wskazany przez Towarzystwo Ubezpieczeń rachunek bankowy. 5. Składka Jednorazowa opłacana jest w wysokości wskazanej w Deklaracji przystąpienia z uwzględnieniem marginesu tolerancji na niedopłatę wskazanego w Tabeli Opłat i Limitów, jednak nie niższej niż minimalna wysokość Składki Jednorazowej wskazana w Tabeli Opłat i Limitów. 6. Towarzystwo Ubezpieczeń i Ubezpieczający dopuszczają możliwość sfinansowania Składki Jednorazowej zadeklarowanej w Deklaracji przystąpienia przez Ubezpieczonego. 7. Każda nadpłata środków ponad zadeklarowaną wysokość Składki Jednorazowej zwracana jest Ubezpieczonemu na rachunek bankowy, a w przypadku jego braku przekazem pocztowym na adres korespondencyjny Ubezpieczonego, wskazany w Deklaracji przystąpienia, w terminie 14 Dni roboczych od zakończenia Okresu subskrypcji. 8. Wysokość opłaconej Składki Jednorazowej Towarzystwo Ubezpieczeń potwierdza w Certyfikacie. 3

4 9. Alokacji do Funduszu podlega Składka Jednorazowa Nabycie Udziałów jednostkowych i zaewidencjonowanie ich na Rachunku udziałów następuje w terminie wskazanym w Tabeli Opłat i Limitów. Do czasu nabycia Udziałów jednostkowych środki pieniężne nie są oprocentowane. 2. Nabycie Udziałów jednostkowych następuje za Składkę Jednorazową. Liczba nabytych Udziałów jednostkowych obliczana jest zgodnie z poniższym wzorem: SJ/WUJ gdzie: SJ Składka Jednorazowa, WUJ Wartość udziału jednostkowego w dacie nabycia Udziałów jednostkowych. Automatyczna kwartalna wypłata zysków W Dacie obserwacji t(i), po zakończeniu każdego Kwartału polisowego, Towarzystwo Ubezpieczeń dokonuje naliczenia kwartalnej wartości zysku z Funduszu, wskazanego w Tabeli Opłat i Limitów, na zasadach określonych w Regulaminie. 2. Daty obserwacji t(i), o których mowa w ust. 1, określone zostały w Regulaminie. 3. Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca Automatyczną kwartalną wypłatę zysków tylko tym Ubezpieczonym, którzy w następnym Dniu roboczym po Dacie obserwacji t(i), o której mowa w ust. 1, nie mają zamkniętego Rachunku udziałów. 4. Automatyczna kwartalna wypłata zysków pomniejsza Wartość rachunku udziałów i dokonywana jest poprzez umorzenie na Rachunku udziałów odpowiedniej liczby Udziałów jednostkowych. 5. Automatyczna kwartalna wypłata zysków realizowana jest według Wartości udziału jednostkowego z najbliższego Dnia wyceny następującego po Dacie obserwacji t(i), o której mowa w ust Automatyczna kwartalna wypłata zysków dokonywana jest najpóźniej w terminie 14 Dni roboczych następujących po Dniu wyceny, według której nastąpiło umorzenie Udziałów jednostkowych w związku z Automatyczną kwartalną wypłatą zysków, przy braku odrębnej dyspozycji Ubezpieczonego w tym zakresie, na rachunek bankowy, a w przypadku jego braku - przekazem pocztowym na adres korespondencyjny Ubezpieczonego wskazany w Deklaracji przystąpienia. Opłaty Towarzystwo Ubezpieczeń ma prawo do pobierania następujących opłat: 1) opłaty subskrypcyjnej; 2) opłaty transakcyjnej, obejmującej opłatę za ryzyko. 2. Wysokości opłat wymienionych w ust. 1 oraz sposób ich pobierania zostały określone w Tabeli Opłat i Limitów. Świadczenia ubezpieczeniowe 15 Z tytułu Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca: 1) W przypadku śmierci Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia świadczenie w wysokości: a) Sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego, określonej w 16 ust. 1 oraz Wartości rachunku udziałów albo b) Wartości rachunku udziałów - w przypadku, o którym mowa w 17, z zachowaniem postanowień 16 ust. 3; 2) W przypadku dożycia przez Ubezpieczonego ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia świadczenie w wysokości Sumy ubezpieczenia z tytułu dożycia przez Ubezpieczonego ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia, określonej w 16 ust. 2; 3) W przypadku dyspozycji wypłaty Wartości wykupu lub rezygnacji Ubezpieczonego z ochrony ubezpieczeniowej w Okresie ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca Ubezpieczonemu Wartość wykupu, zgodnie z postanowieniami 18. Suma ubezpieczenia Sumę ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia stanowi kwota w wysokości 100 PLN. 2. Sumę ubezpieczenia z tytułu dożycia przez Ubezpieczonego ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia stanowi Wartość rachunku udziałów ustalona według Wartości udziału jednostkowego z ostatniego dnia Okresu 3. Ustalenie kwoty należnego świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia, o którym mowa w 15 pkt 1, następuje na podstawie Wartości udziału jednostkowego z najbliższego Dnia wyceny następującego po otrzymaniu przez Towarzystwo Ubezpieczeń zgłoszenia wystąpienia Zdarzenia ubezpieczeniowego, z zastrzeżeniem 24 ust. 3. Wyłączenia odpowiedzialności 17 Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości, o której mowa w 15 pkt 1 lit. b, w przypadku śmierci Ubezpieczonego będącej wynikiem samobójstwa albo samookaleczenia lub okaleczenia na własną prośbę Ubezpieczonego, dokonanych w ciągu 2 lat od daty przystąpienia Ubezpieczonego do Ubezpieczenia. Wartość wykupu Ubezpieczony ma prawo do Wartości wykupu w każdym czasie trwania Okresu 2. Dyspozycja wypłaty Wartości wykupu oznacza rezygnację z Ubezpieczenia i skutkuje zakończeniem Okresu 3. Wypłata Wartości wykupu jest realizowana na podstawie pisemnej dyspozycji Ubezpieczonego przekazanej do Jednostki obsługującej ubezpieczenie za pośrednictwem Ubezpieczającego i skutkuje umorzeniem Udziałów jednostkowych na Rachunku udziałów i wypłatą przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wartości wykupu. 4. Wartość wykupu stanowi iloczyn Wartości rachunku udziałów oraz stawki procentowej Wartości rachunku udziałów właściwej dla Miesiąca polisowego, w którym nastąpił koniec Okresu ubezpieczenia, określonej w Tabeli Opłat i Limitów, skorygowany o opłatę za ryzyko, rozliczoną dziennie, należną Towarzystwu Ubezpieczeń za liczbę dni do dnia zakończenia ochrony ubezpieczeniowej. 5. Wartość rachunku udziałów, o której mowa w ust. 4, ustalana jest według Wartości udziału jednostkowego z najbliższego Dnia wyceny, po dacie otrzymania przez Jednostkę obsługującą ubezpieczenie dyspozycji wypłaty Wartości wykupu, następującego nie wcześniej niż 3. Dnia roboczego po otrzymaniu dyspozycji wypłaty Wartości wykupu przez Jednostkę obsługującą ubezpieczenie. 6. Ubezpieczający przekazuje dyspozycję wypłaty Wartości wykupu do Jednostki obsługującej ubezpieczenie nie później niż 3. Dnia roboczego po jej otrzymaniu od Ubezpieczonego. 7. Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca Wartość wykupu najpóźniej w terminie 14 Dni roboczych następujących po Dniu wyceny, według której nastąpiło umorzenie Udziałów jednostkowych na Rachunku udziałów w związku z dyspozycją wypłaty Wartości wykupu, przy braku odrębnej dyspozycji Ubezpieczonego w tym zakresie, na rachunek bankowy a w przypadku jego braku - przekazem pocztowym na adres korespondencyjny Ubezpieczonego wskazany w Deklaracji przystąpienia. Prawa i Obowiązki Ubezpieczającego, Towarzystwa Ubezpieczeń i Ubezpieczonego Ubezpieczający jest obowiązany: 1) doręczyć Klientom, przed podpisaniem przez nich Deklaracji przystąpienia, obowiązujące Warunki Ubezpieczenia wraz z załącznikami; 2) przechowywać jeden oryginał Deklaracji przystąpienia złożony przez Ubezpieczonego, zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych i tajemnicy ubezpieczeniowej; 3) udostępnić - na żądanie Ubezpieczonego lub uprawnionych wszelkie formularze dotyczące Ubezpieczenia; 4) informować Towarzystwo Ubezpieczeń o zmianie danych osobowych i teleadresowych swoich oraz Ubezpieczonych i Uposażonych, jeżeli w odniesieniu do Ubezpieczonych 4

5 i Uposażonych - Ubezpieczający przyjął dyspozycję zmiany danych takich osób złożoną w związku z Ubezpieczeniem; 5) udostępniać Towarzystwu Ubezpieczeń wszelkie niezbędne do prawidłowej realizacji Umowy ubezpieczenia dokumenty oraz informacje zgromadzone i posiadane przez Ubezpieczającego w związku z poszczególnymi Ubezpieczonymi i ochroną ubezpieczeniową udzieloną na podstawie Umowy ubezpieczenia - na życzenie Towarzystwa Ubezpieczeń; 6) informować Towarzystwo Ubezpieczeń o zajściu Zdarzeń ubezpieczeniowych, niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zajściu takiego zdarzenia; 7) przekazywać Towarzystwu Ubezpieczeń nie później niż do 3 Dnia roboczego po ich otrzymaniu, w uzgodniony sposób, dyspozycje oraz wszelkie oświadczenia Klientów/ Ubezpieczonych; 2. Towarzystwo Ubezpieczeń jest obowiązane: 1) prawidłowo i terminowo wykonywać zobowiązania przewidziane Umową ubezpieczenia; 2) przekazywać Ubezpieczonemu w imieniu Ubezpieczającego informacje dotyczące zmiany warunków Umowy ubezpieczenia lub zmiany prawa właściwego dla Umowy ubezpieczenia oraz informacje o wysokości świadczeń ubezpieczeniowych, w tym o Wartości wykupu, przy czym informacje te zostaną przekazane Ubezpieczonemu: a) pisemnie lub w inny sposób, na który Ubezpieczony wyraził zgodę, b) przed wyrażeniem przez Ubezpieczającego zgody na zmianę warunków Umowy ubezpieczenia lub prawa właściwego dla Umowy ubezpieczenia, c) niezwłocznie po przekazaniu informacji Ubezpieczającemu przez Towarzystwo Ubezpieczeń w przypadku informacji o wysokości świadczeń ubezpieczeniowych, w tym o Wartości wykupu; 3) informować Ubezpieczającego pisemnie, nie rzadziej niż raz w roku, a Ubezpieczonego na jego żądanie - pisemnie lub w inny sposób, na który Ubezpieczony wyraził zgodę o wysokości świadczeń ubezpieczeniowych, w tym o Wartości wykupu; 4) przekazywać Ubezpieczonym, co najmniej raz w roku, informację o wysokości świadczeń przysługujących z tytułu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, w szczególności o Wartości wykupu oraz o Wartości rachunku udziałów; 5) dokonywać, co najmniej raz w miesiącu wyceny Udziału jednostkowego; 6) ogłaszać, nie rzadziej niż raz w roku, Wartość udziału jednostkowego Funduszu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 7) sporządzać i publikować roczne i półroczne sprawozdania Funduszu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 8) informować Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego o zajściu Zdarzeń ubezpieczeniowych, jeżeli zdarzenie zostało zgłoszone do Towarzystwa Ubezpieczeń, a osoby te nie są osobami występującymi z tym zgłoszeniem; 9) przekazywać Ubezpieczającemu, w sposób ustalony z Ubezpieczającym, oraz Ubezpieczonemu pisemnie lub w inny sposób, na który Ubezpieczony wyraził zgodę oraz zamieszczać na stronie internetowej Towarzystwa Ubezpieczeń informacje o zdarzeniu mającym istotny wpływ na dalsze funkcjonowanie Indeksu, określonego w Regulaminie, w szczególności o zmianie strategii inwestycyjnej Funduszu, niezwłocznie, najpóźniej miesiąc kalendarzowy przed zmianą tej strategii inwestycyjnej; 10) informować osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia prawa do świadczenia lub jego wysokości, jeżeli jest to niezbędne do prowadzenia dalszego postępowania; 11) informować pisemnie osobę występującą z roszczeniem o przyczynach niemożności zaspokojenia takiego roszczenia; 12) udostępniać Ubezpieczającemu, Ubezpieczonym oraz osobie występującej z roszczeniem informacje i dokumenty, które miały wpływ na ustalenie odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń lub wysokość roszczenia; 13) udzielać na wniosek Ubezpieczonego informacji o postanowieniach zawartej Umowy ubezpieczenia oraz Warunków Ubezpieczenia w zakresie, w jakim dotyczą one praw i obowiązków Ubezpieczonego. 3. W przypadku nieprzekazania Ubezpieczonemu, zgodnie z 19 ust. 2 pkt 2, wymaganych informacji zmiana warunków Umowy ubezpieczenia lub prawa właściwego dla Umowy ubezpieczenia, wysokości świadczeń przysługujących z tytułu Umowy ubezpieczenia, w tym Wartości wykupu, jest skuteczna względem Ubezpieczonego jedynie w części korzystnej dla tego Ubezpieczonego. 4. Ubezpieczony jest obowiązany zgłaszać Ubezpieczającemu zmiany danych osobowych i teleadresowych swoich oraz danych Uposażonych, jeżeli zmieniły się one w trakcie trwania Okresu Uprawnieni do świadczenia ubezpieczeniowego W przypadku śmierci Ubezpieczonego prawo do świadczenia przysługuje Uposażonemu, z zastrzeżeniem 21 ust W przypadku dożycia przez Ubezpieczonego ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia prawo do świadczenia przysługuje Ubezpieczonemu Ubezpieczony ma prawo do wyznaczania jednego bądź kilku Uposażonych. 2. Uposażony nabywa prawo do otrzymania świadczenia z chwilą śmierci Ubezpieczonego. 3. W razie śmierci Uposażonego przed śmiercią Ubezpieczonego lub też utraty przez Uposażonego prawa do otrzymania świadczenia, prawo do wypłaty części świadczenia przypadającej temu Uposażonemu przechodzi na pozostałych Uposażonych, jeżeli zostali wskazani, z zachowaniem wzajemnych proporcji wynikających z zapisu w Deklaracji przystąpienia albo dyspozycji zmiany dotyczącej zmiany Uposażonego, o której mowa w ust. 5 poniżej. 4. Jeżeli Ubezpieczony nie wskazał Uposażonego lub jedyny Uposażony zmarł przed śmiercią Ubezpieczonego lub też utracił prawo do świadczenia ubezpieczeniowego, wówczas świadczenie przysługuje członkom rodziny zmarłego według następującej kolejności: 1) współmałżonkowi; 2) w równych częściach dzieciom Ubezpieczonego, jeżeli brak współmałżonka; 3) w równych częściach rodzicom Ubezpieczonego, jeśli brak dzieci i współmałżonka; 4) w równych częściach rodzeństwu Ubezpieczonego, jeśli brak rodziców, dzieci i współmałżonka; 5) innym spadkobiercom Ubezpieczonego, jeżeli brak osób wymienionych powyżej, z wyłączeniem Skarbu Państwa i gminy ostatniego miejsca zamieszkania Ubezpieczonego. 5. Ubezpieczony może wskazać Uposażonego zarówno przy przystępowaniu do Ubezpieczenia, jak i w każdym czasie w trakcie Okresu 6. Ubezpieczony ma prawo w każdym czasie w trakcie Okresu ubezpieczenia zmienić wskazanie, o którym mowa w ust. 5 powyżej. 7. Towarzystwo Ubezpieczeń jest związane dokonaną zmianą, począwszy od dnia dostarczenia dyspozycji zmiany Uposażonego do Jednostki obsługującej ubezpieczenie, za pośrednictwem Ubezpieczającego. Ubezpieczający przekazuje dyspozycję zmiany Uposażonego nie później niż 3. Dnia roboczego po jej otrzymaniu od Ubezpieczonego. 8. Jeżeli suma procentowego udziału Uposażonych w świadczeniu nie jest równa 100, przyjmuje się, że udziały tych osób w kwocie świadczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego są wyznaczane z zachowaniem proporcji wskazanych w Deklaracji przystąpienia albo dyspozycji zmiany Uposażonych w przypadku zmiany wskazania w trakcie Okresu 9. Uprawniony, który umyślnie przyczynił się do śmierci Ubezpieczonego, traci prawo do świadczenia. Zgłoszenie roszczenia 22 Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, Towarzystwo Ubezpieczeń informuje o tym Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem, oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego Zdarzenia ubezpieczeniowego, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia, a także informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który 5

6 osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania Osoba zgłaszająca roszczenie składa Towarzystwu Ubezpieczeń lub Ubezpieczającemu dokumenty, wskazane przez Towarzystwo Ubezpieczeń, niezbędne do ustalenia zasadności i wysokości świadczenia, do których należą: 1) zgłoszenie roszczenia; 2) kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej do świadczenia, a w przypadku śmierci Ubezpieczonego dodatkowo: 1) odpis aktu zgonu; 2) kartę zgonu Ubezpieczonego albo dokumentację medyczną stwierdzającą przyczynę śmierci jeżeli jej uzyskanie przez uprawnionego jest możliwe. 2. Potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem może dokonać przedstawiciel Ubezpieczającego, pracownik Towarzystwa Ubezpieczeń, notariusz, adwokat lub radca prawny. 3. W przypadku, gdy dokumenty, o których mowa w ust. 1 powyżej, sporządzone zostały w języku innym niż polski, osoba zgłaszająca roszczenie dostarcza je przetłumaczone na własny koszt na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wypłata świadczenia ubezpieczeniowego Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca świadczenie ubezpieczeniowe w ciągu 30 dni, licząc od daty zawiadomienia go o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego, z zastrzeżeniem ust W przypadku, gdy w terminie, o którym mowa w ust. 1, wyjaśnienie wszystkich okoliczności koniecznych do ustalenia zasadności wypłaty świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie zostanie wypłacone w ciągu 14 dni, licząc od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, jednakże bezsporną część świadczenia Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca w terminie 30 dni od daty zawiadomienia o Zdarzeniu ubezpieczeniowym. 3. W przypadku, gdy prawo do świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego, zgłoszonego przed ostatnim dniem Okresu ubezpieczenia, nie zostanie ustalone do tej daty, ustalenie kwoty świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego następuje na podstawie Wartości rachunku udziałów ustalonej w ostatnim dniu Okresu 4. Jeżeli świadczenie ubezpieczeniowe nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszeniu roszczenia, Towarzystwo Ubezpieczeń poinformuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia. Osoba uprawniona ma prawo dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej. 5. Świadczenia ubezpieczeniowe wypłacane są w formie wypłaty jednorazowej. Fundusz Fundusz podzielony jest na Udziały jednostkowe o jednakowej wartości. 2. Udziały jednostkowe nabywane są ze środków pochodzących z wpłat Składek Jednorazowych. 3. Strategię inwestycyjną oraz zasady funkcjonowania Funduszu oraz sposób wyceny Udziałów jednostkowych określa Regulamin. Przepisy regulujące opodatkowanie świadczeń ubezpieczeniowych W przypadku gdy Towarzystwo Ubezpieczeń w związku z wykonaniem któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z Umowy ubezpieczenia obowiązane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pobrać i odprowadzić jakiekolwiek kwoty, w szczególności kwoty na poczet zobowiązań podatkowych uprawnionych do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego, kwoty pobrane i odprowadzone przez Towarzystwo Ubezpieczeń pomniejszają kwoty stosownych wypłat dokonywanych przez Towarzystwo Ubezpieczeń na podstawie Umowy 2. Opodatkowanie świadczeń ubezpieczeniowych należnych od Towarzystwa Ubezpieczeń regulują obowiązujące przepisy prawa dotyczące podatku dochodowego, w szczególności przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Reklamacje Ubezpieczający, Ubezpieczony, Uposażony lub uprawniony do otrzymania świadczenia mogą zgłaszać reklamacje związane z ochroną ubezpieczeniową pisemnie, em lub telefonicznie w sposób umożliwiający identyfikację osoby wnoszącej reklamację i jej przedmiotu. Do zgłoszenia reklamacji można wykorzystać formularz udostępniony na stronie internetowej Towarzystwa Ubezpieczeń znajdującej się pod adresem: 2. Reklamacja może być złożona osobiście w siedzibie Towarzystwa Ubezpieczeń, w Jednostce obsługującej ubezpieczenie, Ubezpieczającemu lub za pośrednictwem poczty lub posłańca. 3. Reklamacja powinna być skierowana do Departamentu Wsparcia Sprzedaży i Obsługi Klienta Open Life Towarzystwa Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39, Warszawa. 4. Odpowiedź na reklamacje udzielana jest bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji zgłoszonej w sposób wskazany powyżej. 5. Jeżeli w terminie określonym w ust. 4 wyjaśnienie wszystkich okoliczności koniecznych do udzielenia odpowiedzi na reklamacje okazało się niemożliwe, odpowiedź udzielana jest w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia otrzymania reklamacji. 6. Reklamacja może być złożona również przez pełnomocnika. 7. Niezależnie od powyższego trybu Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu, Uposażonemu lub uprawnionemu z tytułu Umowy ubezpieczenia przysługuje prawo wniesienia skargi do Rzecznika Ubezpieczonych oraz prawo zwrócenia się o pomoc do miejskich i powiatowych rzeczników konsumenta. 8. Towarzystwo Ubezpieczeń podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Postanowienia końcowe W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz innych przepisów prawa polskiego. 2. Powództwo o roszczenia wynikające z Umowy ubezpieczenia można wytoczyć przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, Uposażonego lub uprawnionego z Umowy ubezpieczenia albo sąd właściwy według przepisów kodeksu postępowania cywilnego o właściwości ogólnej Wszystkie powiadomienia, wnioski i oświadczenia Towarzystwa Ubezpieczeń, mające związek z Umową ubezpieczenia, wymagają dla swej skuteczności zachowania formy pisemnej lub innej formy uzgodnionej z Ubezpieczającym lub Ubezpieczonym. 2. Wszystkie powiadomienia, wnioski i oświadczenia, mające związek z Umową ubezpieczenia kierowane do Towarzystwa Ubezpieczeń, z wyjątkiem reklamacji, wymagają dla swej skuteczności zachowania formy pisemnej lub innej formy uzgodnionej przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego z Towarzystwem Ubezpieczeń. 3. Towarzystwo Ubezpieczeń, Ubezpieczający i Ubezpieczony obowiązani są informować niezwłocznie o każdej zmianie adresów Niniejsze Warunki Ubezpieczenia zostały zatwierdzone uchwałą nr 2 z dnia 2 marca 2012 r. przyjętą przez Zarząd Open Life Towarzystwa Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna. 2. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia obowiązują od dnia 5 marca 2012 roku. 6

Warunki Ubezpieczenia

Warunki Ubezpieczenia Warunki Ubezpieczenia Kod warunków: DB_OGIR119 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Warunki ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym db Inwestuj w Przyszłość - Stabilny

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia

Warunki Ubezpieczenia Warunki Ubezpieczenia Kod warunków: DB_OGIR119 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Warunki ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym db Inwestuj w Przyszłość - Stabilny

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INWESTUJ W PRZYSZŁOŚĆ - STABILNY WZROST VII

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INWESTUJ W PRZYSZŁOŚĆ - STABILNY WZROST VII WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INWESTUJ W PRZYSZŁOŚĆ - STABILNY WZROST VII Kod warunków: DB_OGIR119 WARUNKI UBEZPIECZENIA Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE ŚWIATOWI GIGANCI

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE ŚWIATOWI GIGANCI WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE ŚWIATOWI GIGANCI WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod warunków: UB_OGEJ104 Definicje wyjaśniają najważniejsze pojęcia, którymi posługujemy się w dalszej części Warunków

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL OBLIGACJI PLUS

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL OBLIGACJI PLUS WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL OBLIGACJI PLUS Kod warunków: UB_OGIJ141 WARUNKI UBEZPIECZENIA Definicje wyjaśniają najważniejsze pojęcia,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ117 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Kod warunków: UB_OGIR115

Kod warunków: UB_OGIR115 Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1/2012 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Plan Inwestycyjny Lepsze Jutro, stanowiący jednocześnie załącznik nr 3a do

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INWESTUJ W PRZYSZŁOŚĆ - STABILNY WZROST VIII

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INWESTUJ W PRZYSZŁOŚĆ - STABILNY WZROST VIII WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INWESTUJ W PRZYSZŁOŚĆ - STABILNY WZROST VIII Kod warunków: DB_OGIR131 WARUNKI UBEZPIECZENIA Definicje wyjaśniają

Bardziej szczegółowo

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są Better Future Kod warunków: OF_OGIR115 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Better Future (zwane dalej Warunkami

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ129 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ117 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PROGRES KORPO-OBLIGACJE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PROGRES KORPO-OBLIGACJE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PROGRES KORPO-OBLIGACJE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ143 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Kod warunków: DB_OGIR111 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym db Inwestuj w Przyszłość - Stabilny Wzrost VI ( Warunki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - WIG20 Dynamika II

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - WIG20 Dynamika II OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - WIG20 Dynamika II Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM GOLDEN SKY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM GOLDEN SKY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM GOLDEN SKY Kod OWU: UB_OLIJ114 Na wzorzec umowny składają się Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NOWA EUROPA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NOWA EUROPA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NOWA EUROPA Kod OWU: UB_OLIJ159 Na wzorzec umowny składają się Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ129 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS III

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS III OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS III Kod OWU: UB_OLIJ162 Na wzorzec umowny składają się Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS III

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS III Open Life TU Życie S.A. ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa infolinia 801 222 333 info@openlife.pl www.openlife.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE GENERALI PROFIT DLA KLIENTÓW NEW WORLD HOLDING S.A.

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE GENERALI PROFIT DLA KLIENTÓW NEW WORLD HOLDING S.A. SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE GENERALI PROFIT DLA KLIENTÓW NEW WORLD HOLDING S.A. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Generali Profit dla Klientów New World,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM LONG SHORT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM LONG SHORT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM LONG SHORT Kod OWU: UB_OLIJ165 Na wzorzec umowny składają się Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS III

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS III OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS III Kod OWU: UB_OLIJ162 Na wzorzec umowny składają się Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS IV

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS IV Open Life TU Życie S.A. ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa infolinia 801 222 333 info@openlife.pl www.openlife.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO POGODNA JESIEŃ

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO POGODNA JESIEŃ OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO POGODNA JESIEŃ Kod warunków: PJGP33 ubezpieczenia grupowe Kod zmiany: PJKP33 ubezpieczenia kontynuowane POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Codzienna Szansa 100

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Codzienna Szansa 100 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Codzienna Szansa 100 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

NORDEA POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE S.A. UG/OWU/301/ /A. Rozdział 1: Postanowienia Ogólne

NORDEA POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE S.A. UG/OWU/301/ /A. Rozdział 1: Postanowienia Ogólne OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW ALIOR BANK S.A. ZADBAJ O PRZYSZŁOŚĆ ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ Rozdział 1: Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA INWESTOR

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA INWESTOR OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA INWESTOR Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Elita Funduszy III_3

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Elita Funduszy III_3 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Elita Funduszy III_3 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki grupowego

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE 2 PREAMBUŁA Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DIVIDEND PLUS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DIVIDEND PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DIVIDEND PLUS Kod OWU: UB_OLIJ157 Na wzorzec umowny składają się Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Dynamika III 100

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Dynamika III 100 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Dynamika III 100 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia emerytalnego Pogodna Jesień

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia emerytalnego Pogodna Jesień Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia emerytalnego Pogodna Jesień Kod warunków: PJGP32 Kod warunków: PJKP32 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów grupowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INVEST PORTFEL 3

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INVEST PORTFEL 3 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INVEST PORTFEL 3 Kod OWU: UB_OLIJ173 Na wzorzec umowny składają się: Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do umowy generalnej

Załącznik Nr 1 do umowy generalnej OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db INVEST OPTIMUM Rozdział 1: Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA INWESTOR

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA INWESTOR OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA INWESTOR Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Elita Funduszy IV_3

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Elita Funduszy IV_3 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Elita Funduszy IV_3 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE 2 PREAMBUŁA Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Gwarancja Niemieckie Trio III

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Gwarancja Niemieckie Trio III OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Gwarancja Niemieckie Trio III Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PORTFEL MOŻLIWOŚCI PREMIUM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PORTFEL MOŻLIWOŚCI PREMIUM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL MOŻLIWOŚCI PREMIUM Kod OWU: UB_OLIJ177 Na wzorzec umowny składają się: Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Postanowienia Ogólne

Rozdział 1: Postanowienia Ogólne OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ DLA KLIENTÓW ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA ZADBAJ O PRZYSZŁOŚĆ Rozdział 1: Postanowienia Ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Mocny Kwartet 100

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Mocny Kwartet 100 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Mocny Kwartet 100 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA MULTI PROFIT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA MULTI PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA MULTI PROFIT Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA PRZYSZŁOŚĆ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA PRZYSZŁOŚĆ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA PRZYSZŁOŚĆ Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje Korporacyjne Plus Kod warunków: UB_OGIJ129 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Strategia Komfort Inwestowania

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Strategia Komfort Inwestowania Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Strategia Komfort Inwestowania Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie z

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INVEST PROFIT 4

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INVEST PROFIT 4 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INVEST PROFIT 4 Kod OWU: UB_OLIJ172 Na wzorzec umowny składają się Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Kod warunków: UB_OGIJ129 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Kod

Bardziej szczegółowo

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA RENTA/ZU/2012/01 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje się w

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Deutsche Bank Polska S.A. db Gwarancja TOP 30_III Kod: GSDB01/06/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT. Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie

Acti GWARANT. Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Acti GWARANT Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Wrzesień 2006 OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ACTI GWARANT Zatwierdzone Uchwałą nr 4 Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

regulamin funduszu POSTANOWIENIA OGÓLNE

regulamin funduszu POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (WU) regulamin funduszu Kod WU: UB_OGIJ142 Kod Funduszu UFK Open Life DR1 : FOLDR001 Poniższe

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Kod: ISE09-10/09/2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Cargo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Cargo OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Cargo Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, Nordea

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PIR/07/08/10 Ogólne warunki grupowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA PLAN SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA PLAN SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA PLAN SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA STRATEG

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA STRATEG OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA STRATEG Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja (kod: WU/UFK/Złota Inwestycja/V-2010)

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja (kod: WU/UFK/Złota Inwestycja/V-2010) Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja (kod: WU/UFK/Złota Inwestycja/V-2010) I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 3 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZY Kod OWU: UB_OLIR132 W poszczególnych Strategiach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA STRUKTURYZOWANEGO

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA STRUKTURYZOWANEGO OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA STRUKTURYZOWANEGO Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków indywidualnego ubezpieczenia strukturyzowanego (kod warunków: SEIJ31) dotyczą

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PRE/08/07/18 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PRE/08/07/18 Ogólne

Bardziej szczegółowo

ACTI MIMPI OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE

ACTI MIMPI OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ACTI MIMPI OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE PREAMBUŁA Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych a ubezpieczającym,

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczenia Aktywny Portfel Funduszy Program Regularnego Oszczędzania

Szczególne warunki ubezpieczenia Aktywny Portfel Funduszy Program Regularnego Oszczędzania inwestycje Szczególne warunki ubezpieczenia Aktywny Portfel Funduszy Program Regularnego Oszczędzania grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną dla klientów

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Życie Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Życie Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Życie Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Agro Koszyk Plus II

z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Agro Koszyk Plus II Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Agro Koszyk Plus II (kod: WU/UFk/Agro koszyk PlUs II/II-2011) I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM SZLAKIEM INWESTYCJI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM SZLAKIEM INWESTYCJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM SZLAKIEM INWESTYCJI Kod OWU: UB_OLIR136 Na wzorzec umowny składają się: Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Złota Szansa IV 98

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Złota Szansa IV 98 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Złota Szansa IV 98 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II

z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II (kod: WU/UFk/Złota InWestycja II/VI-2010) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA MULTISTRATEGIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA MULTISTRATEGIA WARUNKI UBEZPIECZENIA MULTISTRATEGIA 7 % (kod: 2011_OFMLS7_v.07) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Klientów Ubezpieczającego MULTISTRATEGIA

Bardziej szczegółowo

Kod Funduszu UFK Open Life FCS1 : FOLFC001 WUJ T

Kod Funduszu UFK Open Life FCS1 : FOLFC001 WUJ T Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU Kod warunków: UB_OGIJ137 Kod Funduszu UFK Open Life FCS1 : FOLFC001

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 2 Definicje

Postanowienia ogólne. 2 Definicje Szczególne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym LUCRO dla Klientów Getin Noble Bank S.A. 1 Postanowienia ogólne Niniejsze szczególne warunki grupowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PROGRES INDEKS BLUE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PROGRES INDEKS BLUE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PROGRES INDEKS BLUE Kod OWU: UB_OLIJ132 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Niemieckie Giganty 97

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Niemieckie Giganty 97 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Niemieckie Giganty 97 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA BANKU MILLENNIUM S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA BANKU MILLENNIUM S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA BANKU MILLENNIUM S.A. Kod warunków: BEGJ31 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Użyte w ogólnych warunkach ubezpieczenia określenia oznaczają: 1) choroba stan organizmu

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Zainwestuj w Surowce

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Zainwestuj w Surowce Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Zainwestuj w Surowce KOD: WU/UFK/ZAINWESTUJ W SUROWCE/I-2013 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 8. odpowiedzialności została określona w Rozdziale 8 pkt. 2 ppkt. 1) i której Okres odpowiedzialności określony jest w Rozdziale 4

Strona 1 z 8. odpowiedzialności została określona w Rozdziale 8 pkt. 2 ppkt. 1) i której Okres odpowiedzialności określony jest w Rozdziale 4 WARUNKI UBEZPIECZENIA MASTERS 8 % (kod: 2011_OFMAS8_v.01) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Klientów Ubezpieczającego MASTERS 8% regulują

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. DEFINICJE

Rozdział 1. DEFINICJE WARUNKI UBEZPIECZENIA PARETO II (kod: 2009_OFPARII_v.13) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Klientów Ubezpieczającego regulują zasady,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NATURE PREMIUM 12% (kod: 2011_TCNP12_v.01.1)

WARUNKI UBEZPIECZENIA NATURE PREMIUM 12% (kod: 2011_TCNP12_v.01.1) WARUNKI UBEZPIECZENIA NATURE PREMIUM 12% (kod: 2011_TCNP12_v.01.1) Niniejsza warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Klientów Ubezpieczającego regulują

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. DEFINICJE

Rozdział 1. DEFINICJE WARUNKI UBEZPIECZENIA LIBRA III (kod: 2011_NBLIBIII_v.01) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Klientów Ubezpieczającego regulują zasady,

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO)

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO) ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO) ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Kod OWU: UB_OLIJ101

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA STRUKTURYZOWANEGO

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA STRUKTURYZOWANEGO OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA STRUKTURYZOWANEGO Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków indywidualnego ubezpieczenia strukturyzowanego (kod warunków: SEIJ31) dotyczą

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Gwarancja Strefa Dolara

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Gwarancja Strefa Dolara OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Gwarancja Strefa Dolara Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki grupowego

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT. Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie

Acti GWARANT. Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Acti GWARANT Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Październik 2017 Acti GWARANT Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie PREAMBUŁA Niniejsze Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZU POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (WU) REGULAMIN FUNDUSZU Kod WU: UB_OGIJ143 Kod Funduszu UFK Open Life WB1 : FOLWB001 Poniższe

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM POGODNA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM POGODNA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 52 do uchwały Zarządu PZU Życie SA nr UZ/19/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM POGODNA PRZYSZŁOŚĆ Kod

Bardziej szczegółowo