Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Kod warunków: DB_OGIR111 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym db Inwestuj w Przyszłość - Stabilny Wzrost VI ( Warunki Ubezpieczenia ) określają zasady objęcia ochroną ubezpieczeniową osób fizycznych, na podstawie Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym db Inwestuj w Przyszłość - Stabilny Wzrost VI zawartej między Open Life Towarzystwem Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna a Deutsche Bank PBC SA. Definicje 2 Użyte w Warunkach Ubezpieczenia oraz w innych dokumentach związanych z Ubezpieczeniem grupowym na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym db Inwestuj w Przyszłość - Stabilny Wzrost VI określenia oznaczają: 1) Alokacja nabycie Udziałów jednostkowych za Składkę Pierwszą oraz Składki Bieżące pomniejszonych o opłatę administracyjną, wskazaną w Tabeli Opłat i Limitów. 2) Choroba reakcję organizmu na działanie czynnika chorobotwórczego, prowadzącą do zmian organicznych w tkankach, narządach lub całym organizmie, a także prowadzącą do zaburzeń czynnościowych, będących podstawą do postawienia diagnozy lekarskiej. 3) Czynny i niezgodny z prawem udział Ubezpieczonego w aktach przemocy skierowanie przez Ubezpieczonego czynności fizycznej bezpośrednio przeciwko osobie w celu zmuszenia jej do poddania się woli Ubezpieczonego lub do określonego zachowania zgodnego z wolą Ubezpieczonego, przez co swoboda woli tej osoby zostaje ograniczona. 4) Czynny i niezgodny z prawem udział Ubezpieczonego w rozruchach lub zamieszkach udział Ubezpieczonego, w charakterze strony konfliktu, w wydarzeniach zaistniałych na terenach objętych rozruchami lub zamieszkami bądź działalność Ubezpieczonego polegającą na dostarczaniu, przewożeniu systemów, wyposażenia, urządzeń, pojazdów, broni i innych materiałów wykorzystywanych podczas rozruchów i zamieszek. 5) Certyfikat dokument wystawiony przez Towarzystwo Ubezpieczeń potwierdzający objęcie danego Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową. 6) Data początku ubezpieczenia wskazany w Certyfikacie dzień, w którym rozpoczyna się ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do danego Ubezpieczonego; jest nim 5. Dzień roboczy po dacie zakończenia Okresu subskrypcji. 7) Deklaracja przystąpienia formularz Towarzystwa Ubezpieczeń, na którym Klient wyraża swoją wolę przystąpienia do Umowy ubezpieczenia i zgodę na objęcie go ochroną ubezpieczeniową, na warunkach określonych w Umowie ubezpieczenia. Oświadczenie obejmuje także wysokość sumy ubezpieczenia. 8) Dzień roboczy dzień inny niż sobota i dzień ustawowo wolny od pracy. 9) Dzień wyceny dzień, w którym ustalana jest Wartość udziału jednostkowego. Towarzystwo Ubezpieczeń dokonuje ustalenia Wartości udziału jednostkowego zgodnie z zapisami Regulaminu, w terminach wskazanych w Tabeli Opłat i Limitów, jednak nie później niż w ostatnim Dniu roboczym miesiąca kalendarzowego. 10) Działania wojenne, konflikty zbrojne, zamieszki, rozruchy, zamachy stanu, wojna ruchy wojsk, walki zbrojne (zarówno lądowe, morskie, jak i powietrzne) toczące się na terytorium, na którym trwa zorganizowana walka między państwami, narodami lub grupami społecznymi, etnicznymi lub religijnymi. 11) Działanie pod wpływem alkoholu działanie w sytuacji, w której zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do: a) stężenia we krwi powyżej 0,2 alkoholu lub b) obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,1 mg alkoholu w 1 dm 3. 12) Fundusz ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy stanowiący wydzieloną rachunkowo oraz odrębnie inwestowaną część aktywów Towarzystwa Ubezpieczeń tworzoną z alokowanych Składek Pierwszych i Składek Bieżących pomniejszonych o opłatę administracyjną, wskazaną w Tabeli Opłat i Limitów, zarządzany według strategii inwestycyjnej opisanej w Regulaminie. 13) Harmonogram zestawienie zawierające informacje dotyczące kwoty wpłat z tytułu zawieszenia opłacania Składki Bieżącej z oznaczeniem terminu ich płatności i konsekwencji braku ich uiszczenia we wskazanych w tym zestawieniu terminach. Łączna kwota wpłat z tytułu zawieszenia opłacania Składki Bieżącej odpowiada iloczynowi liczby Miesięcy polisowych, na które zawieszono opłacanie składki oraz kwoty Składki Bieżącej powiększonej o opłatę z tytułu takiego zawieszenia. Zestawienie przekazywane jest w ciągu 14 Dni roboczych po otrzymaniu dyspozycji zawieszenia opłacania Składek Bieżących przez Jednostkę obsługującą ubezpieczenie. 14) Jednostka obsługująca ubezpieczenie podmiot prowadzący centralną obsługę ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym db Inwestuj w Przyszłość - Stabilny Wzrost VI. 15) Klient osobę fizyczną, korzystającą z usług Ubezpieczającego, zainteresowaną przystąpieniem do Umowy ubezpieczenia. 16) Miesiąc polisowy miesiąc rozpoczynający się w Dacie początku ubezpieczenia - w przypadku pierwszego Miesiąca polisowego oraz każdy kolejny miesiąc rozpoczynający się w dniu odpowiadającym 1

2 Dacie początku ubezpieczenia - w przypadku kolejnych Miesięcy polisowych, a w przypadku, gdy w danym miesiącu nie występuje dzień odpowiadający Dacie początku ubezpieczenia w ostatnim dniu takiego miesiąca kalendarzowego. 17) Miesięcznica polisy dzień przypadający w każdą kolejną miesięcznicę określonej w Certyfikacie Daty początku ubezpieczenia, a gdy w danym miesiącu nie występuje dzień odpowiadający Dacie początku ubezpieczenia ostatni dzień miesiąca kalendarzowego. 18) Nieszczęśliwy wypadek przypadkowe, nagłe, niezależne od woli Ubezpieczonego zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, zaistniałe w Okresie ubezpieczenia, będące wyłączną i bezpośrednią przyczyną śmierci. 19) Okres ubezpieczenia czas trwania ochrony ubezpieczeniowej Towarzystwa Ubezpieczeń w stosunku do Ubezpieczonego, wyznaczony przez Datę początku ubezpieczenia i ostatni dzień Okresu ubezpieczenia. 20) Okres subskrypcji okres, wskazany w Tabeli Opłat i Limitów, w którym istnieje możliwość przystąpienia przez Klienta do Umowy ubezpieczenia. 21) Okres prolongaty dodatkowy okres 12 Dni roboczych na dokonanie wpłaty kolejnej Składki Bieżącej. Okres prolongaty rozpoczyna się w pierwszym dniu Miesiąca polisowego, za który Składka Bieżąca nie została opłacona, nie wcześniej jednak niż od daty doręczenia Ubezpieczającemu wezwania do zapłaty Składki Bieżącej. 22) Rachunek udziałów ewidencję Udziałów jednostkowych nabytych za Składkę Pierwszą oraz Składki Bieżące pomniejszonych o opłatę administracyjną, prowadzoną dla Ubezpieczonego. 23) Regulamin Regulamin Funduszu wskazujący zasady jego funkcjonowania, będący załącznikiem do niniejszych Warunków Ubezpieczenia, stanowiący ich integralną część. 24) Rocznica polisy każdą kolejną rocznicę określonej w Certyfikacie Daty początku ubezpieczenia, a w przypadku, gdy w danym miesiącu nie występuje dzień odpowiadający Dacie początku ubezpieczenia ostatni dzień takiego miesiąca kalendarzowego. 25) Rok polisowy okres 12 Miesięcy polisowych rozpoczynający się od daty Rocznicy polisy, przy czym pierwszy Rok polisowy rozpoczyna się od Daty początku ubezpieczenia, 26) Składka Bieżąca składkę wpłacaną miesięcznie w wysokości określonej w Deklaracji przystąpienia, nie niższej niż minimalna wysokość Składki Bieżącej określonej w Tabeli Opłat i Limitów. 27) Składka Pierwsza składkę stanowiącą 20% Składki Zainwestowanej, wpłacaną w wysokości nie niższej niż minimalna wysokość Składki Pierwszej określonej w Tabeli Opłat i Limitów. 28) Suma na ryzyku - wartość ustalaną na Datę początku ubezpieczenia oraz na każdą Miesięcznicę polisy w celu wyznaczenia kwoty opłaty za ryzyko, wskazanej w Tabeli Opłat i Limitów. Sumę na ryzyku stanowi niższa z wartości: a) różnica pomiędzy sumą opłaconych: Składki Pierwszej i Składek Bieżących a Wartością rachunku udziałów (w przypadku, gdy różnica jest mniejsza od zera przyjmuje się zero) albo b) równowartość 3% Składki Zainwestowanej. Wartość rachunku udziałów na potrzeby ustalania Sumy na ryzyku wyznaczona jest na podstawie Wartości udziału jednostkowego obowiązującej odpowiednio w Dacie początku ubezpieczenia lub Miesięcznicy polisy. 29) Suma ubezpieczenia z tytułu śmierci kwotę wypłacaną osobie uprawnionej w razie śmierci Ubezpieczonego w trakcie trwania Okresu ubezpieczenia. 30) Suma ubezpieczenia z tytułu dożycia kwotę wypłacaną Ubezpieczonemu w razie dożycia przez niego ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia. 31) Składka Zainwestowana kwotę wskazaną w Deklaracji przystąpienia, która zostanie zainwestowana w Fundusz w ciągu całego Okresu ubezpieczenia. 32) Tabela Opłat i Limitów zestawienie zawierające wysokości opłat i limitów oraz Wartości wykupu, będące załącznikiem do niniejszych Warunków Ubezpieczenia, stanowiące ich integralną część. 33) Towarzystwo Ubezpieczeń Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna. 34) Ubezpieczający Deutsche Bank PBC SA. 35) Ubezpieczenie ochronę ubezpieczeniową udzielaną przez Towarzystwo Ubezpieczeń danemu Ubezpieczonemu w Okresie ubezpieczenia zgodnie z Warunkami Ubezpieczenia. 36) Ubezpieczony Klienta, który został objęty Ubezpieczeniem na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia i Umowy ubezpieczenia. 37) Uszkodzenie ciała fizyczne uszkodzenie ciała doznane przez Ubezpieczonego w wyniku działania siły mechanicznej, środków chemicznych lub temperatury, wymagające zasięgnięcia porady lekarskiej, zastosowania leczenia, opieki zdrowotnej lub hospitalizacji. 38) Udziały jednostkowe jednostki, na które został podzielony Fundusz, służące do ustalenia Wartości rachunku udziałów oraz udziału Ubezpieczonego w danym Funduszu. 39) Umowa ubezpieczenia zawartą w dniu 14 września 2011 r. pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeń a Ubezpieczającym Umowę Grupowego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym db Inwestuj w Przyszłość - Stabilny Wzrost VI. 40) Uposażony podmiot wskazany przez Ubezpieczonego, jako uprawniony do otrzymania świadczenia w razie śmierci Ubezpieczonego. 41) Wartość rachunku udziałów wartość Udziałów jednostkowych zaewidencjonowanych na Rachunku udziałów wyliczaną, jako iloczyn liczby Udziałów jednostkowych oraz Wartości udziału jednostkowego w Dniu wyceny. 2

3 42) Wartość udziału jednostkowego wartość danego Funduszu podzieloną przez liczbę Udziałów jednostkowych zgromadzonych w danym Funduszu, ustalaną w Dniu wyceny zgodnie z zapisami Regulaminu. 43) Wartość wykupu kwotę wypłacaną przez Towarzystwo Ubezpieczeń na zasadach przewidzianych w ) Zdarzenie ubezpieczeniowe zdarzenie objęte odpowiedzialnością Towarzystwa Ubezpieczeń wskazane w 3 ust. 2. Przedmiot i zakres Ubezpieczenia 3 1. Przedmiotem Ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego. 2. Zakres Ubezpieczenia obejmuje następujące Zdarzenia ubezpieczeniowe: 1) śmierć Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia; 2) dożycie przez Ubezpieczonego ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia. 3. W przypadku śmierci Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia, Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca świadczenie ubezpieczeniowe, o którym mowa w 15 pkt W przypadku dożycia przez Ubezpieczonego ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia, Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca świadczenie ubezpieczeniowe, o którym mowa w 15 pkt W przypadku złożenia przez Ubezpieczonego dyspozycji wypłaty Wartości wykupu lub rezygnacji przez niego z Ubezpieczenia w Okresie ubezpieczenia, Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca Ubezpieczonemu Wartość wykupu, o której mowa w Wyłączenia odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń z tytułu ryzyka śmierci zostały określone w 17. Okres ubezpieczenia 4 1. Ubezpieczony przystępuje do Umowy ubezpieczenia na Okres ubezpieczenia, określony przez Datę początku ubezpieczenia i ostatni dzień Okresu ubezpieczenia, wskazane w Tabeli Opłat i Limitów. 2. Towarzystwo Ubezpieczeń potwierdza Datę początku ubezpieczenia i ostatni dzień Okresu ubezpieczenia w Certyfikacie, przekazywanym Ubezpieczonemu na adres korespondencyjny wskazany w Deklaracji przystąpienia, w terminie 14 Dni roboczych od Daty początku ubezpieczenia. Warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową 5 1. Do Umowy ubezpieczenia może przystąpić osoba, która w dniu podpisania Deklaracji przystąpienia ukończyła 18. rok życia i nie przekroczyła 65. roku życia, z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego.. Przystąpienie do Umowy ubezpieczenia przez Klienta, który ukończył 65. rok życia jest możliwe pod warunkiem uzyskania indywidualnej zgody Towarzystwa Ubezpieczeń. 2. W celu przystąpienia do Umowy ubezpieczenia Klient składa Ubezpieczającemu oświadczenia woli o wyrażeniu zgody na objęcie go ochroną ubezpieczeniową w ramach Umowy ubezpieczenia oraz inne oświadczenia woli lub wiedzy zawarte w Deklaracji przystąpienia, z zastrzeżeniem ust Objęcie Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową następuje po łącznym spełnieniu poniższych warunków: 1) złożeniu podpisanej Deklaracji przystąpienia; 2) zapłacie Składki Pierwszej oraz pierwszej Składki Bieżącej w wysokości zadeklarowanej w Deklaracji przystąpienia, ale nie niższej niż wskazana w Tabeli Opłat i Limitów. 4. W przypadku: 1) niezapłacenia Składki Pierwszej oraz pierwszej Składki Bieżącej do pierwszego Dnia roboczego po zakończeniu Okresu subskrypcji lub, jeżeli zapłacona w takim terminie kwota jest niższa niż zadeklarowana w Deklaracji przystąpienia łączna kwota Składki Pierwszej i pierwszej Składki Bieżącej, lub 2) otrzymania przez Ubezpieczającego, do dnia poprzedzającego Datę początku ubezpieczenia oświadczenia o rezygnacji z przystąpienia do Umowy ubezpieczenia, nie dochodzi do przystąpienia do Umowy ubezpieczenia, a Klient nie zostaje objęty ochroną ubezpieczeniową. 5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 powyżej, środki pieniężne zwracane są, przy braku odrębnej dyspozycji Ubezpieczonego w tym zakresie, na rachunek bankowy, a w przypadku jego braku przekazem pocztowym na adres korespondencyjny Ubezpieczonego wskazany w Deklaracji przystąpienia, w ciągu 14 Dni roboczych od pierwszego Dnia roboczego po zakończeniu Okresu subskrypcji (w przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 1) powyżej) lub w ciągu 14 Dni roboczych od daty otrzymania przez Ubezpieczającego oświadczenia o rezygnacji (w przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 powyżej). 6. W przypadku przystąpienia do Umowy ubezpieczenia za pośrednictwem pełnomocnika oświadczenia wiedzy zawarte w Deklaracji przystąpienia muszą być złożone przez Klienta bezpośrednio. 3

4 6 1. W przypadku, gdy nie został osiągnięty, wskazany w Tabeli Opłat i Limitów, minimalny poziom sumy wszystkich zapłaconych Składek Pierwszych i pierwszych Składek Bieżących w Okresie subskrypcji, Towarzystwo Ubezpieczeń ma prawo do: 1) jednorazowego przedłużenia Okresu subskrypcji, za zgodą Ubezpieczającego, lecz nie dłużej niż o jeden miesiąc kalendarzowy lub 2) odwołania Okresu subskrypcji i nieobjęcia ochroną ubezpieczeniową Klientów, którzy wyrazili wolę przystąpienia do Umowy ubezpieczenia w tym okresie. 2. W przypadku przedłużenia Okresu subskrypcji, Ubezpieczający w ciągu 5 Dni roboczych po dniu ustalenia z Towarzystwem Ubezpieczeń przedłużenia Okresu subskrypcji, poinformuje Klienta o terminie, do którego został przedłużony Okres subskrypcji, oraz o nowych Datach obserwacji t-initial i t-final, o których mowa w Regulaminie. 3. W przypadku odwołania Okresu subskrypcji, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 Towarzystwo Ubezpieczeń poinformuje Ubezpieczającego o odwołaniu subskrypcji i dokona zwrotu zapłaconej Składki Pierwszej i pierwszej Składki Bieżącej na rachunek bankowy, a w przypadku jego braku przekazem pocztowym na adres korespondencyjny Ubezpieczonego, wskazany w Deklaracji przystąpienia, w terminie 14 Dni roboczych od zakończenia Okresu subskrypcji. 4. Ponadto Towarzystwo Ubezpieczeń ma prawo do: 1) odwołania Okresu subskrypcji i nieobjęcia ochroną ubezpieczeniową Klientów, którzy wyrazili wolę przystąpienia do Umowy ubezpieczenia w tym okresie do ostatniego dnia trwania Okresu subskrypcji; 2) odmowy objęcia ochroną ubezpieczeniową Klientów, którzy wyrazili wolę przystąpienia do Umowy ubezpieczenia w Okresie Subskrypcji w okresie po zakończeniu Okresu subskrypcji do dnia poprzedzającego Datę początku ubezpieczenia; w związku z dużą zmiennością rynków lub negatywnymi wahaniami instrumentów bazowych, uniemożliwiającymi zakup wymaganych instrumentów finansowych gwarantujących parametry Ubezpieczenia lub możliwość realizacji świadczeń wynikających z Umowy ubezpieczenia, o których mowa w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia i załącznikach do Warunków Ubezpieczenia. 5. W przypadkach odwołania Okresu subskrypcji lub odmowy objęcia ochroną ubezpieczeniową, o których mowa w ust. 4 powyżej, Towarzystwo Ubezpieczeń poinformuje o tym fakcie Ubezpieczającego i dokona zwrotu zapłaconej Składki Pierwszej i pierwszej Składki Bieżącej na rachunek bankowy, a w przypadku jego braku przekazem pocztowym na adres korespondencyjny Ubezpieczonego wskazany w Deklaracji przystąpienia, odpowiednio w terminie 14 Dni roboczych od dnia, w którym Okres subskrypcji został odwołany, lub w terminie 14 Dni roboczych od dnia podjęcia decyzji o odmowie objęcia ochroną ubezpieczeniową, przy czym podjęcie tej decyzji może nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym Datę początku ubezpieczenia. Rozpoczęcie ochrony ubezpieczeniowej 7 1. Ochrona ubezpieczeniowa wobec wszystkich Ubezpieczonych rozpoczyna się w Dacie początku ubezpieczenia. 2. Data początku ubezpieczenia wskazana jest w Certyfikacie. Czas trwania Umowy ubezpieczenia, odstąpienie od Umowy ubezpieczenia i jej wypowiedzenie 8 1. Umowa ubezpieczenia zawierana jest pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeń a Ubezpieczającym na 1 rok. 2. Umowa ubezpieczenia zostaje automatycznie przedłużona na kolejne okresy roczne, o ile w terminie wskazanym w następnym zdaniu żadna ze stron Umowy ubezpieczenia nie złoży drugiej stronie oświadczenia woli o nieprzedłużeniu Umowy ubezpieczenia na kolejny roczny okres. Oświadczenie woli o nieprzedłużeniu Umowy ubezpieczenia na kolejny roczny okres powinno być złożone drugiej stronie Umowy ubezpieczenia na piśmie, na 3 (trzy) miesiące przed upływem pierwotnego lub następnych okresów, na jaki Umowa ubezpieczenia została zawarta. 3. Ubezpieczający ma prawo do odstąpienia od Umowy ubezpieczenia w terminie 7 dni od zawarcia Umowy ubezpieczenia. W przypadku odstąpienia przez Ubezpieczającego od Umowy ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń dokona zwrotu zapłaconej Składki Pierwszej i pierwszej Składki Bieżącej na rachunek bankowy, a w przypadku jego braku przekazem pocztowym na adres korespondencyjny Ubezpieczonego wskazany w Deklaracji przystąpienia, w terminie 14 Dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia Ubezpieczającego o odstąpieniu od Umowy ubezpieczenia. 4. Umowa ubezpieczenia może być w każdym czasie wypowiedziana przez Ubezpieczającego na piśmie, z zachowaniem 3 (trzy) miesięcznego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym Towarzystwo Ubezpieczeń otrzymało oświadczenie o wypowiedzeniu. 5. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu: 1) z końcem okresu wypowiedzenia; 2) z końcem okresu, na jaki została zawarta w przypadku nieprzedłużenia Umowy ubezpieczenia na kolejny okres. 4

5 6. W przypadku rozwiązania Umowy ubezpieczenia w następstwie oświadczenia woli jednej ze stron Umowy ubezpieczenia o nieprzedłużeniu Umowy ubezpieczenia na kolejny okres albo wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczającego, do Umowy ubezpieczenia nie mogą przystępować nowi Klienci, natomiast Ubezpieczonemu, który przystąpił do Ubezpieczenia przed rozwiązaniem Umowy ubezpieczenia, Umowa ubezpieczenia gwarantuje prawo do indywidualnego kontynuowania ochrony ubezpieczeniowej na niezmienionych warunkach w ramach indywidualnej umowy ubezpieczenia kontynuowanego, z zastrzeżeniem postanowień poniższych. 7. Podstawą zawarcia indywidualnej umowy ubezpieczenia kontynuowanego jest zgoda Ubezpieczonego na zaliczenie kwoty stanowiącej Wartość rachunku udziałów w ramach Ubezpieczenia na poczet składki z tytułu indywidualnej umowy ubezpieczenia kontynuowanego. 8. Przed zawarciem indywidualnej umowy ubezpieczenia kontynuowanego Towarzystwo Ubezpieczeń przekazuje Ubezpieczonemu Warunki Ubezpieczenia. 9. Towarzystwo Ubezpieczeń potwierdza zawarcie indywidualnej umowy ubezpieczenia kontynuowanego, polisą. 10. Indywidualną umowę ubezpieczenia kontynuowanego uważa się za zawartą z chwilą doręczenia polisy Ubezpieczonemu. 11. W ramach indywidualnej umowy ubezpieczenia kontynuowanego Ubezpieczony jest jednocześnie Ubezpieczającym, zobowiązanym do opłacenia kolejnych Składek Bieżących. 12. Początek ochrony ubezpieczeniowej w indywidualnej umowie ubezpieczenia kontynuowanego będzie liczony od dnia przystąpienia do Umowy ubezpieczenia. 13. W ramach indywidualnej umowy ubezpieczenia kontynuowanego prowadzony jest ten sam Rachunek udziałów Ubezpieczonego, który został utworzony w ramach Ubezpieczenia. 14. Towarzystwo Ubezpieczeń ma obowiązek informować Ubezpieczonych o możliwości indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia w przypadku rozwiązania Umowy ubezpieczenia w następstwie oświadczenia wyrażającego wolę nieprzedłużenia Umowy na kolejny okres albo wypowiedzenia Umowy przez Ubezpieczającego. 15. W przypadku nieskorzystania przez Ubezpieczonego z prawa do indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia, Towarzystwo Ubezpieczeń realizuje wypłatę Wartości wykupu zgodnie z postanowieniami Warunków Ubezpieczenia. Rezygnacja z Ubezpieczenia 9 1. Ubezpieczony może zrezygnować z ochrony ubezpieczeniowej w każdym czasie, składając oświadczenie woli w formie pisemnej. 2. W przypadku rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej w okresie od pierwszego dnia Okresu subskrypcji do dnia poprzedzającego Datę początku ubezpieczenia za datę rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania przez Ubezpieczającego pisemnej dyspozycji rezygnacji Klienta z przystąpienia do Umowy ubezpieczenia. Towarzystwo Ubezpieczeń w terminie 14 Dni roboczych od daty otrzymania przez Ubezpieczającego dyspozycji rezygnacji Klienta z przystąpienia do Umowy ubezpieczenia, zwraca zapłaconą Składkę Pierwszą oraz pierwszą Składkę Bieżącą, przy braku odrębnej dyspozycji Klienta w tym zakresie, na rachunek bankowy, a w przypadku jego braku przekazem pocztowym na adres korespondencyjny Ubezpieczonego wskazany w Deklaracji przystąpienia. 3. W Okresie ubezpieczenia Ubezpieczony może zrezygnować z Ubezpieczenia poprzez złożenie, za pośrednictwem Ubezpieczającego dyspozycji wypłaty Wartości wykupu realizowanej przez Towarzystwo Ubezpieczeń, zgodnie z postanowieniami 18. Za datę rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej w Okresie ubezpieczenia przyjmuje się datę otrzymania, przez Jednostkę obsługującą ubezpieczenie, pisemnej dyspozycji wypłaty Wartości wykupu. Ubezpieczający przekazuje dyspozycję wypłaty Wartości wykupu do Jednostki obsługującej ubezpieczenie nie później niż 3. Dnia roboczego po jej otrzymaniu od Ubezpieczonego. Koniec Okresu ubezpieczenia Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do Ubezpieczonego kończy się w dniu zaistnienia pierwszej z poniższych okoliczności: 1) śmierci Ubezpieczonego; 2) otrzymania przez Jednostkę obsługującą ubezpieczenie dyspozycji wypłaty Wartości wykupu przekazanej za pośrednictwem Ubezpieczającego; 3) bezskutecznego upływu Okresu prolongaty, tj. braku wpłaty kolejnej Składki Bieżącej w takim okresie; 4) dożycia przez Ubezpieczonego ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia, 5) likwidacji Funduszu. 2. W przypadku śmierci Ubezpieczonego przed Datą początku ubezpieczenia, ochrona ubezpieczeniowa nie rozpoczyna się, a wpłacona Składka Pierwsza i pierwsza Składka Bieżąca podlegają zwrotowi spadkobiercom Ubezpieczonego zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 3. W przypadku bezskutecznego upływu Okresu prolongaty, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaci Ubezpieczonemu Wartość wykupu, zgodnie z postanowieniami 18, przy czym Wartość 5

6 rachunku udziałów zostanie ustalona według Wartości udziału jednostkowego z najbliższego Dnia wyceny po zakończeniu Okresu prolongaty, następującego nie wcześniej niż 3. Dnia roboczego po zakończeniu Okresu prolongaty. 4. W przypadku likwidacji Funduszu, o której mowa w ust. 1 pkt 5, Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaci Ubezpieczonemu Wartość rachunku udziałów skorygowaną o: 1) opłatę za ryzyko należną Towarzystwu Ubezpieczeń za Miesiąc polisowy, w którym następuje koniec Okresu ubezpieczenia, rozliczoną dziennie, za liczbę dni do dnia zakończenia ochrony ubezpieczeniowej, 2) opłatę administracyjną należną Towarzystwu Ubezpieczeń za Miesiąc polisowy, w którym następuje umorzenie Wartości rachunku udziałów w związku z zakończeniem Okresu ubezpieczenia, rozliczoną dziennie, za liczbę dni do dnia umorzenia Wartości rachunku udziałów. 5. Wartość rachunku udziałów, o której mowa w ust. 4, ustalana jest według Wartości udziału jednostkowego z dnia likwidacji Funduszu i zostanie wypłacona przez Towarzystwo Ubezpieczeń najpóźniej w terminie 14 Dni roboczych następujących po Dniu wyceny, według której nastąpiło umorzenie Wartości rachunku udziałów w związku likwidacją Funduszu. Składka Pierwsza, Składki Bieżące i Składka Zainwestowana Wysokość Składki Pierwszej, na podstawie, której Towarzystwo Ubezpieczeń oblicza wysokość Składki Zainwestowanej oraz Składki Bieżącej, jest wskazana w Deklaracji przystąpienia oraz potwierdzona w Certyfikacie. 2. Wysokość Składki Zainwestowanej obliczana jest na podstawie zadeklarowanej Składki Pierwszej i jest niezmienna w całym Okresie ubezpieczenia. Składka Zainwestowana jest ustalana przez Towarzystwo Ubezpieczeń zgodnie z poniższym wzorem: SP SZ 20% gdzie: SZ Składka Zainwestowana, SP Składka Pierwsza. 3. Wysokość Składki Bieżącej obliczana jest na podstawie wysokości Składki Zainwestowanej, której wysokość zostanie ustalona zgodnie z ust. 2. Sposób obliczania wysokości Składki Bieżącej określa poniższy wzór: SZ SP SZ 15 OA SB 180 gdzie: SB Składka Bieżąca, SZ Składka Zainwestowana, SP Składka Pierwsza, OA opłata administracyjna, o której mowa w 14 ust. 1 pkt Łączna kwota Składki Pierwszej oraz pierwszej Składki Bieżącej powinna zostać zapłacona w wysokości określonej w Deklaracji przystąpienia do pierwszego Dnia roboczego po zakończeniu Okresu subskrypcji. 5. Kolejne Składki Bieżące opłacane są miesięcznie, z góry w wysokości określonej w Deklaracji przystąpienia i potwierdzonej w Certyfikacie lub Harmonogramie. Termin płatności kolejnych Składek Bieżących przypada na Dzień roboczy poprzedzający kolejną Miesięcznicę polisy. 6. Składka Pierwsza oraz Składki Bieżące wpłacane są na rachunek bankowy Towarzystwa Ubezpieczeń wskazany w Deklaracji przystąpienia. 7. Datą opłacenia Składki Pierwszej lub Składki Bieżącej jest dzień wpływu odpowiednio Składki Pierwszej / Składki Bieżącej na wskazany przez Towarzystwo Ubezpieczeń rachunek bankowy. 8. Każda nadpłata środków ponad zadeklarowaną wysokość Składki Pierwszej oraz pierwszej Składki Bieżącej oraz kolejnych Składek Bieżących zostanie zaliczona na poczet przyszłych Składek Bieżących, przy czym do dnia ich wymagalności środki te nie będą oprocentowane. Ich Alokacja nastąpi w terminie Alokacji Składki Bieżącej, na poczet, której nadpłata jest zaliczana. 9. W przypadku, gdy na dzień wpłynięcia do Towarzystwa Ubezpieczeń zgłoszenia roszczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego istnieje nadpłata środków pieniężnych, wówczas należne są one spadkobiercom Ubezpieczonego zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 10. Towarzystwo Ubezpieczeń i Ubezpieczający dopuszczają możliwość sfinansowania Składki Pierwszej i Składek Bieżących zadeklarowanych w Deklaracji Przystąpienia przez Ubezpieczonego. 11. W przypadku, gdy w terminie płatności Składki Bieżącej zidentyfikowano: 1) brak wpłaty na poczet kolejnej Składki Bieżącej, 2) wpłatę na poczet kolejnej Składki Bieżącej dokonaną w wysokości niższej niż kwota Składki Bieżącej określona w Deklaracji przystąpienia i potwierdzona w Certyfikacie lub Harmonogramie, Towarzystwo Ubezpieczeń wezwie Ubezpieczającego do zapłaty Składki Bieżącej i poinformuje Ubezpieczonego, pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, o brakującej wpłacie, wskazując Okres prolongaty oraz skutki braku zapłaty Składki Bieżącej w wyznaczonym terminie, o których mowa w 10 ust. 1 pkt 3 i 10 ust Wpłaty dokonane na rachunek bankowy Towarzystwa Ubezpieczeń w Okresie prolongaty zostaną w pierwszej kolejności zaliczone na poczet najdawniej wymagalnej Składki Bieżącej. 6

7 12 1. Pierwsze nabycie Udziałów jednostkowych i zaewidencjonowanie ich na Rachunku udziałów następuje w terminie wskazanym w Tabeli Opłat i Limitów. Do czasu nabycia Udziałów jednostkowych środki pieniężne nie są oprocentowane. 2. Pierwsze nabycie Udziałów jednostkowych następuje za Składkę Pierwszą oraz za pierwszą Składkę Bieżącą po pomniejszeniu tych składek o opłatę administracyjną, pobraną zgodnie z 14 ust. 1 pkt 1. Liczba nabytych Udziałów jednostkowych obliczana jest zgodnie z poniższym wzorem: SZ SP SB OA 12 WUJ gdzie: SP Składka Pierwsza, SB Składka Bieżąca, OA opłata administracyjna, o której mowa w 14 ust. 1 pkt 1, SZ Składka Zainwestowana, WUJ Wartość udziału jednostkowego w dacie nabycia. 3. Nabycie Udziałów jednostkowych za kolejną Składkę Bieżącą pomniejszoną o opłatę administracyjną, pobraną zgodnie z 14 ust. 1 pkt 1, i zaewidencjonowanie jej na Rachunku udziałów następuje w terminach wskazanych w Tabeli Opłat i Limitów. Do czasu nabycia Udziałów jednostkowych środki pieniężne nie są oprocentowane. Liczba nabytych Udziałów jednostkowych obliczana jest zgodnie z poniższym wzorem: gdzie: SB Składka Bieżąca, OA opłata administracyjna, o której mowa w 14 ust. 1 pkt 1, SZ Składka Zainwestowana, WUJ Wartość udziału jednostkowego w dacie nabycia. Zawieszenie opłacania Składki Bieżącej W Okresie ubezpieczenia, z wyłączeniem pierwszego Roku polisowego i dwóch ostatnich lat polisowych, dla danego Ubezpieczonego przysługuje prawo do dwukrotnego zawieszenia opłacania Składek Bieżących, każdorazowo na okres 6 Miesięcy polisowych, z zastrzeżeniem ust Kolejne zawieszenie opłacania Składek Bieżących jest możliwe nie wcześniej niż po upływie 5 lat polisowych od zakończenia okresu spłaty z tytułu poprzedniego zawieszenia opłacania Składek Bieżących. 3. Zawieszenie opłacania Składek Bieżących jest możliwie po łącznym spełnieniu następujących warunków: 1) otrzymania przez Jednostkę obsługującą ubezpieczenie dyspozycji zawieszenia opłacania Składek Bieżących, 2) opłaceniu Składek Bieżących należnych z tytułu ochrony ubezpieczeniowej, według stanu na ostatni termin płatności kolejnych Składek Bieżących poprzedzający datę otrzymania dyspozycji zawieszenia opłacania Składek Bieżących przez Jednostkę obsługującą ubezpieczenie, oraz 3) upływu okresu, o którym mowa w ust. 2, w przypadku drugiej dyspozycji zawieszenia opłacania Składek Bieżących. 4. W przypadku, gdy dyspozycja zawieszenia opłacania Składek Bieżących została złożona Ubezpieczającemu, zostanie ona przekazana do Jednostki obsługującej ubezpieczenie, nie później niż 3. Dnia roboczego po jej otrzymaniu od Ubezpieczonego. 5. Zawieszenie opłacania Składek Bieżących obowiązuje od najbliższej Miesięcznicy polisy następującej po dacie otrzymania dyspozycji zawieszenia przez Jednostkę obsługującą ubezpieczenie, z zastrzeżeniem ust.4 powyżej, przy czym pierwsza dyspozycja może zostać złożona począwszy od dnia pierwszej Rocznicy polisy, a ostatnia dyspozycja najpóźniej do dnia poprzedzającego 13. Rocznicę polisy. 6. Towarzystwo Ubezpieczeń potwierdza zawieszenie opłacania Składek Bieżących poprzez przekazanie Harmonogramu, wskazując w nim datę początku i końca okresu zawieszenia oraz datę początku i końca okresu spłaty z tytułu zawieszenia. 7. Spłata z tytułu zawieszenia opłacania Składek Bieżących powiększa Składki Bieżące wpłacane przez 18 kolejnych Miesięcy polisowych następujących po zakończeniu okresu zawieszenia, w wysokości i terminach wskazanych w Harmonogramie, z zachowaniem postanowień 11 ust W przypadku otrzymania przez Jednostkę obsługującą ubezpieczenie informacji, z zachowaniem postanowień ust. 4 powyżej o rezygnacji z wnioskowanego zawieszenia opłacania Składek Bieżących, przed terminem obowiązywania rozpoczęcia okresu zawieszenia, dyspozycja zawieszenia zostanie anulowana, z zachowaniem prawa do jej wykorzystania w kolejnych latach polisowych, tj. dalej będzie przysługiwać prawo do dwukrotnego zawieszenia opłacania Składek Bieżących. 7

8 9. W przypadku opłacenia Składki Bieżącej w okresie ich zawieszenia, wpłaty zostaną niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 Dni roboczych od daty ich wpłacenia, zwrócone na rachunek bankowy, z którego dokonana została wpłata. Opłaty Towarzystwo Ubezpieczeń ma prawo do pobierania następujących opłat: 1) opłaty administracyjnej, obejmującej opłatę za ryzyko, 2) opłaty za zawieszenie opłacania Składek Bieżących w okresie spłaty z tytułu zawieszenia opłacania Składek Bieżących, o którym mowa w 13 ust Wysokości opłat wymienionych w ust. 1 oraz sposób ich pobierania zostały określone w Tabeli Opłat i Limitów. Świadczenia ubezpieczeniowe 15 Z tytułu Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca: 1) W przypadku śmierci Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia, świadczenie w wysokości: a) Sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci, określonej w 16 ust. 1 albo b) Wartości rachunku udziałów w przypadkach, o których mowa w 17, z zachowaniem postanowień 16 ust ) W przypadku dożycia przez Ubezpieczonego ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia świadczenie w wysokości Sumy ubezpieczenia z tytułu dożycia, określonej w 16 ust. 2. 3) W przypadku dyspozycji wypłaty Wartości wykupu lub rezygnacji Ubezpieczonego z ochrony ubezpieczeniowej w Okresie ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca Ubezpieczonemu Wartość wykupu, o której mowa w 18. Suma Ubezpieczenia Sumę ubezpieczenia w przypadku śmierci Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia stanowi wyższa z wartości: 1) Wartość rachunku udziałów, albo 2) niższa z wartości: a) suma opłaconych: Składki Pierwszej i Składek Bieżących, albo b) Wartość rachunku udziałów powiększona o równowartość 3% Składki Zainwestowanej. 2. Sumę ubezpieczenia z tytułu dożycia stanowi Wartość rachunku udziałów ustalona według Wartości udziału jednostkowego z ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia skorygowana o: 1) opłatę za ryzyko należną Towarzystwu Ubezpieczeń za Miesiąc polisowy, w którym następuje koniec Okresu ubezpieczenia, rozliczoną dziennie, za liczbę dni do dnia zakończenia ochrony ubezpieczeniowej, 2) opłatę administracyjną należną Towarzystwu Ubezpieczeń za Miesiąc polisowy, w którym następuje umorzenie Wartości rachunku udziałów w związku z zakończeniem Okresu ubezpieczenia, rozliczoną dziennie, za liczbę dni do dnia umorzenia Wartości rachunku udziałów, 3) kwotę z tytułu zawieszenia opłacania Składek Bieżących pozostałą do spłaty na dzień zakończenia Okresu ubezpieczenia zgodnie z Harmonogramem. 3. Ustalenie Wartości rachunku udziałów na potrzeby ustalenia kwoty należnego świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia, o którym mowa w 15 pkt 1, następuje na podstawie Wartości udziału jednostkowego z najbliższego Dnia wyceny następującego po dniu otrzymania przez Towarzystwo Ubezpieczeń zgłoszenia Zdarzenia ubezpieczeniowego, z zastrzeżeniem 24 ust Kwota świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia o której mowa w ust. 3 powyżej, zostanie powiększona o: 1) opłatę za ryzyko pobraną przez Towarzystwo Ubezpieczeń za liczbę dni po dniu zakończenia ochrony ubezpieczeniowej, 2) opłatę administracyjną pobraną przez Towarzystwo Ubezpieczeń za liczbę dni po dniu umorzenia Wartości rachunku udziałów. Wyłączenia odpowiedzialności 17 Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości, o której mowa w 15 pkt 1b), w przypadku: 1) śmierci Ubezpieczonego będącej wynikiem: a) samobójstwa albo samookaleczenia lub okaleczenia na własną prośbę Ubezpieczonego, dokonanych w ciągu 2 lat od daty przystąpienia do Umowy ubezpieczenia, b) czynnego lub biernego udziału Ubezpieczonego w działaniach wojennych, konflikcie zbrojnym, zamachu stanu, jak również przebywania na terytorium objętym wojną, 8

9 c) zdarzeń powstałych w wyniku popełnienia lub usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego czynu wypełniającego ustawowe znamiona przestępstwa umyślnego, d) pozostawania lub działania pod wpływem dobrowolnie spożytego alkoholu, narkotyków lub leków, zażycia środka halucynogennego, odurzającego, pobudzającego lub innego środka o działaniu podobnym, jeżeli nie został zalecony przez lekarza w ramach leczenia lub w innych niż zalecone dawkach, a także uzależnienia od alkoholu, narkotyków, leków lub innych środków o podobnym działaniu, e) prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego bez wymaganych prawem uprawnień, f) czynnego i niezgodnego z prawem udziału Ubezpieczonego w aktach przemocy, rozruchach lub zamieszkach, 2) śmierci Ubezpieczonego w okresie 6 miesięcy od dnia przystąpienia do Umowy ubezpieczenia, będącej wynikiem uszkodzenia ciała lub choroby, jeśli uszkodzenie ciała lub choroba wystąpiły przed dniem przystąpienia do Umowy ubezpieczenia. Wartość wykupu Ubezpieczony ma prawo do Wartości wykupu w każdym czasie trwania Okresu ubezpieczenia. 2. Dyspozycja wypłaty Wartości wykupu jest jednoznaczna z rezygnacją z Ubezpieczenia i skutkuje zakończeniem Okresu ubezpieczenia. 3. Wypłata Wartości wykupu może być zrealizowana na podstawie pisemnej dyspozycji Ubezpieczonego przekazanej do Jednostki obsługującej ubezpieczenie za pośrednictwem Ubezpieczającego i skutkuje umorzeniem Wartości rachunku udziałów i wypłatą przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wartości wykupu. 4. Wartość wykupu stanowi iloczyn Wartości rachunku udziałów oraz stawki procentowej Wartości rachunku udziałów właściwej dla Roku polisowego, w którym nastąpił koniec Okresu ubezpieczenia, określonej w Tabeli Opłat i Limitów, skorygowany o: 1) opłatę za ryzyko należną Towarzystwu Ubezpieczeń za Miesiąc polisowy, w którym następuje koniec Okresu ubezpieczenia, rozliczoną dziennie, za liczbę dni do dnia zakończenia ochrony ubezpieczeniowej, 2) opłatę administracyjną należną Towarzystwu Ubezpieczeń za Miesiąc polisowy, w którym następuje umorzenie Wartości rachunku udziałów w związku z zakończeniem Okresu ubezpieczenia, rozliczoną dziennie, za liczbę dni do dnia umorzenia Wartości rachunku udziałów, 3) kwotę z tytułu zawieszenia opłacania Składek Bieżących pozostałą do spłaty na dzień zakończenia Okresu ubezpieczenia, zgodnie z Harmonogramem. W przypadku, gdy dzień zakończenia Okresu ubezpieczenia w związku z dyspozycją wypłaty Wartości wykupu nastąpi w okresie zawieszenia, z Wartości wykupu zostanie potrącona kwota odpowiadająca iloczynowi miesięcy wykorzystanego okresu zawieszenia oraz wysokości Składki Bieżącej, powiększona o wartość opłaty za zawieszenie w całości. 5. Wartość rachunku udziałów, o której mowa w ust. 4, ustalana jest według Wartości udziału jednostkowego z najbliższego Dnia wyceny, po dacie otrzymania przez Jednostkę obsługującą ubezpieczenie dyspozycji wypłaty Wartości wykupu, następującego nie wcześniej niż 3. Dnia roboczego po otrzymaniu dyspozycji wypłaty Wartości wykupu przez Jednostkę obsługującą ubezpieczenie. 6. Ubezpieczający przekazuje dyspozycję wypłaty Wartości wykupu do Jednostki obsługującej ubezpieczenie nie później niż 3. Dnia roboczego po jej otrzymaniu od Ubezpieczonego. 7. Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca Wartość wykupu najpóźniej w terminie 14 Dni roboczych następujących po Dniu wyceny, według której nastąpiło umorzenie Wartości rachunku udziałów, przy braku odrębnej dyspozycji Ubezpieczonego w tym zakresie, na rachunek bankowy, a w przypadku jego braku przekazem pocztowym na adres korespondencyjny Ubezpieczonego wskazany w Deklaracji przystąpienia. Prawa i Obowiązki Ubezpieczającego, Towarzystwa Ubezpieczeń i Ubezpieczonego Ubezpieczający jest obowiązany: 1) doręczyć Klientom, przed podpisaniem przez nich Deklaracji przystąpienia, obowiązujące Warunki Ubezpieczenia wraz z załącznikami, 2) przechowywać jeden oryginał Deklaracji przystąpienia złożony przez Ubezpieczonego, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych i tajemnicy ubezpieczeniowej, 3) udostępnić - na żądanie Ubezpieczonego lub uprawnionych wszelkie formularze dotyczące Ubezpieczenia, 4) informować Towarzystwo Ubezpieczeń o zmianie danych osobowych i teleadresowych swoich oraz Ubezpieczonych i Uposażonych, jeżeli w odniesieniu do Ubezpieczonych i Uposażonych - posiada takie dane, 5) udostępniać Towarzystwu Ubezpieczeń wszelkie dokumenty oraz informacje niezbędne do prawidłowej realizacji Umowy ubezpieczenia zgromadzone i posiadane przez Ubezpieczającego w związku z poszczególnymi Ubezpieczonymi i ochroną ubezpieczeniową udzieloną na podstawie Umowy ubezpieczenia - na życzenie Towarzystwa Ubezpieczeń, 6) informować Towarzystwo Ubezpieczeń o zajściu Zdarzeń ubezpieczeniowych, niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zajściu takiego zdarzenia, 9

10 7) przekazywać Towarzystwu Ubezpieczeń nie później niż 3. Dnia roboczego po ich otrzymaniu, w uzgodniony sposób, dyspozycje oraz wszelkie oświadczenia Klientów / Ubezpieczonych. 2. Towarzystwo Ubezpieczeń jest obowiązane: 1) prawidłowo i terminowo wykonywać zobowiązania przewidziane Umową ubezpieczenia, 2) przekazywać Ubezpieczającemu pisemnie informacje dotyczące zmiany warunków Umowy ubezpieczenia lub zmiany prawa właściwego dla Umowy ubezpieczenia, przed wyrażeniem przez Ubezpieczającego zgody na dokonanie takich zmian, z określeniem wpływu tych zmian na wartość świadczeń ubezpieczeniowych przysługujących z tytułu Umowy ubezpieczenia, 3) przekazywać Ubezpieczonemu w imieniu Ubezpieczającego informacje dotyczące zmiany warunków Umowy ubezpieczenia lub zmiany prawa właściwego dla Umowy ubezpieczenia oraz informacje o wysokości świadczeń ubezpieczeniowych, w tym o Wartości wykupu, przy czym informacje te zostaną przekazane Ubezpieczonemu: a) pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, b) przed wyrażeniem przez Ubezpieczającego zgody na zmianę warunków Umowy ubezpieczenia lub prawa właściwego dla Umowy ubezpieczenia, c) niezwłocznie po przekazaniu informacji Ubezpieczającemu przez Towarzystwo Ubezpieczeń w przypadku informacji o wysokości świadczeń ubezpieczeniowych, w tym o Wartości wykupu, 4) przekazywać Ubezpieczonym, co najmniej raz w roku, informację o wysokości świadczeń przysługujących z tytułu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, w szczególności o Wartości wykupu oraz o Wartości rachunku udziałów, 5) pisemnie informować Ubezpieczającego, nie rzadziej niż raz w roku, a Ubezpieczonego na jego żądanie - pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, o wysokości świadczeń ubezpieczeniowych, w tym o Wartości wykupu 6) dokonywać, co najmniej raz w miesiącu wyceny Udziału jednostkowego, 7) ogłaszać, nie rzadziej niż raz w roku, Wartość udziału jednostkowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 8) sporządzać i publikować roczne i półroczne sprawozdania Funduszu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 9) informować Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego o zajściu Zdarzeń ubezpieczeniowych, jeżeli zdarzenie zostało zgłoszone do Towarzystwa Ubezpieczeń, a osoby te nie są osobami występującymi z tym zgłoszeniem, 10) przekazywać Ubezpieczającemu, w sposób ustalony z Ubezpieczającym, oraz Ubezpieczonemu pisemnie lub w inny sposób, na który Ubezpieczony wyraził zgodę oraz zamieszczać na stronie internetowej Towarzystwa Ubezpieczeń informacje o zdarzeniu mającym istotny wpływ na dalsze funkcjonowanie Indeksu, w szczególności o likwidacji Funduszu lub zmianie jego strategii inwestycyjnej, niezwłocznie, najpóźniej miesiąc kalendarzowy przed likwidacją Funduszu lub zmianą jego strategii inwestycyjnej, 11) informować osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia prawa lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do prowadzenia dalszego postępowania, 12) informować pisemnie osobę występującą z roszczeniem o przyczynach niemożności jego zaspokojenia, 13) udostępniać Ubezpieczającemu, Ubezpieczonym oraz osobie występującej z roszczeniem informacje i dokumenty, które miały wpływ na ustalenie odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń lub wysokość roszczenia, 14) udzielać na wniosek Ubezpieczonego informacji o postanowieniach zawartej umowy oraz Warunków Ubezpieczenia w zakresie, w jakim dotyczą one praw i obowiązków Ubezpieczonego. 3. Ubezpieczony ma prawo do otrzymywania informacji o: 1) braku wpłaty na poczet kolejnej Składki Bieżącej, 2) wpłacie na poczet kolejnej Składki Bieżącej dokonanej w wysokości niższej niż wysokość Składki Bieżącej określona w Deklaracji przystąpienia i potwierdzonej w Certyfikacie lub Harmonogramie. 4. W przypadku nieprzekazania Ubezpieczonemu, zgodnie z 19 ust. 2 pkt 3, wymaganych informacji zmiana warunków Umowy ubezpieczenia lub prawa właściwego dla Umowy ubezpieczenia, wysokości świadczeń przysługujących z tytułu Umowy ubezpieczenia, w tym Wartości wykupu, jest skuteczna względem Ubezpieczonego jedynie w części korzystnej dla tego Ubezpieczonego. 5. Ubezpieczony jest obowiązany zgłaszać Ubezpieczającemu zmiany danych osobowych i teleadresowych swoich oraz danych Uposażonych, jeżeli zmieniły się one w trakcie trwania Okresu ubezpieczenia. Uprawnieni do świadczenia ubezpieczeniowego W przypadku śmierci Ubezpieczonego prawo do świadczenia przysługuje Uposażonemu, z zastrzeżeniem 21 ust W przypadku dożycia przez Ubezpieczonego ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia prawo do świadczenia przysługuje Ubezpieczonemu Ubezpieczony ma prawo do wyznaczania jednego, bądź kilku Uposażonych. 2. Uposażony nabywa prawo do otrzymania świadczenia z chwilą śmierci Ubezpieczonego. 10

11 3. W razie śmierci Uposażonego przed śmiercią Ubezpieczonego lub też utraty przez Uposażonego prawa do otrzymania świadczenia, prawo do wypłaty części świadczenia przypadającej temu Uposażonemu przechodzi na pozostałych Uposażonych, jeżeli zostali wskazani, z zachowaniem wzajemnych proporcji wynikających z zapisu w Deklaracji przystąpienia albo dyspozycji dotyczącej zmiany Uposażonego, o której mowa w ust. 5 poniżej. 4. Jeżeli Ubezpieczony nie wskazał Uposażonego, Uposażony zmarł przed śmiercią Ubezpieczonego lub utracił prawo do świadczenia ubezpieczeniowego (a nie zostali wyznaczeni inni Uposażeni), wówczas świadczenie przysługuje członkom rodziny zmarłego według następującej kolejności: 1) współmałżonkowi Ubezpieczonego; 2) w równych częściach dzieciom Ubezpieczonego, jeżeli brak współmałżonka; 3) w równych częściach rodzicom Ubezpieczonego, jeśli brak dzieci i współmałżonka; 4) w równych częściach rodzeństwu Ubezpieczonego, jeśli brak rodziców, dzieci i współmałżonka; 5) innym spadkobiercom Ubezpieczonego, jeżeli brak osób wymienionych powyżej, z wyłączeniem Skarbu Państwa i gminy ostatniego miejsca zamieszkania Ubezpieczonego. 5. Ubezpieczony może wskazać Uposażonego, jako osobę uprawnioną do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego na wypadek jego śmierci zarówno przy przystępowaniu do Umowy ubezpieczenia, jak i w każdym czasie trwania Ubezpieczenia. 6. Ubezpieczony ma prawo w każdym czasie trwania Ubezpieczenia zmienić wskazanie, o którym mowa w ust. 5 powyżej. 7. Towarzystwo Ubezpieczeń jest związane dokonaną zmianą, począwszy od dnia wpłynięcia dyspozycji zmiany Uposażonego do Jednostki obsługującej ubezpieczenie za pośrednictwem Ubezpieczającego. Ubezpieczający przekazuje dyspozycję zmiany Uposażonego nie później niż 3. Dnia roboczego po jej otrzymaniu od Ubezpieczonego. 8. Jeżeli suma procentowego udziału Uposażonych w świadczeniu nie jest równa 100, przyjmuje się, że udziały tych osób w kwocie świadczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego są wyznaczane z zachowaniem wzajemnych proporcji wskazanych w Deklaracji przystąpienia albo dyspozycji zmiany Uposażonych w przypadku zmiany wskazania w trakcie Okresu ubezpieczenia. 9. Uprawniony, który umyślnie przyczynił się do śmierci Ubezpieczonego, traci prawo do świadczenia. Zgłoszenie roszczenia 22 Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, Towarzystwo Ubezpieczeń informuje o tym Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem, oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia, a także informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania Osoba zgłaszająca roszczenie składa Towarzystwu Ubezpieczeń lub Ubezpieczającemu dokumenty, wskazane przez Towarzystwo Ubezpieczeń, niezbędne do ustalenia zasadności i wysokości świadczenia, do których należą: 1) zgłoszenie roszczenia; 2) kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej do świadczenia, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez przedstawiciela Ubezpieczającego, przedstawiciela Towarzystwa Ubezpieczeń lub notariusza, adwokata lub radcę prawnego; a w przypadku śmierci Ubezpieczonego dodatkowo: 1) odpis aktu zgonu; 2) karta zgonu Ubezpieczonego albo dokumentacja medyczna stwierdzająca przyczynę śmierci jeżeli jej uzyskanie przez uprawnionego jest możliwe. 2. W przypadku, gdy dokumenty, o których mowa w ust. 1 powyżej, sporządzone zostały w języku innym niż polski, osoba zgłaszająca roszczenie dostarcza je przetłumaczone na własny koszt na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wypłata świadczenia ubezpieczeniowego Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca świadczenie ubezpieczeniowe w ciągu 30 dni, licząc od daty zawiadomienia go o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego, z zastrzeżeniem ust W przypadku, gdy w terminie, o którym mowa w ust. 1, wyjaśnienie wszystkich okoliczności koniecznych do ustalenia zasadności wypłaty świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie zostanie wypłacone w ciągu 14 dni, licząc od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, jednakże bezsporną część świadczenia Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca w terminie 30 dni od daty zawiadomienia o Zdarzeniu ubezpieczeniowym. 11

Warunki Ubezpieczenia

Warunki Ubezpieczenia Warunki Ubezpieczenia Kod warunków: DB_OGIR119 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Warunki ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym db Inwestuj w Przyszłość - Stabilny

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia

Warunki Ubezpieczenia Warunki Ubezpieczenia Kod warunków: DB_OGIR119 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Warunki ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym db Inwestuj w Przyszłość - Stabilny

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INWESTUJ W PRZYSZŁOŚĆ - STABILNY WZROST VII

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INWESTUJ W PRZYSZŁOŚĆ - STABILNY WZROST VII WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INWESTUJ W PRZYSZŁOŚĆ - STABILNY WZROST VII Kod warunków: DB_OGIR119 WARUNKI UBEZPIECZENIA Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Kod warunków: UB_OGIR115

Kod warunków: UB_OGIR115 Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1/2012 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Plan Inwestycyjny Lepsze Jutro, stanowiący jednocześnie załącznik nr 3a do

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INWESTUJ W PRZYSZŁOŚĆ - STABILNY WZROST VIII

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INWESTUJ W PRZYSZŁOŚĆ - STABILNY WZROST VIII WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INWESTUJ W PRZYSZŁOŚĆ - STABILNY WZROST VIII Kod warunków: DB_OGIR131 WARUNKI UBEZPIECZENIA Definicje wyjaśniają

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia

Warunki Ubezpieczenia Warunki Ubezpieczenia Kod warunków: UB_OGIJ115 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym "db Rentier" ("Warunki Ubezpieczenia")

Bardziej szczegółowo

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są Better Future Kod warunków: OF_OGIR115 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Better Future (zwane dalej Warunkami

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ117 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 2 Definicje

Postanowienia ogólne. 2 Definicje Szczególne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym LUCRO dla Klientów Getin Noble Bank S.A. 1 Postanowienia ogólne Niniejsze szczególne warunki grupowego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE ŚWIATOWI GIGANCI

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE ŚWIATOWI GIGANCI WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE ŚWIATOWI GIGANCI WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod warunków: UB_OGEJ104 Definicje wyjaśniają najważniejsze pojęcia, którymi posługujemy się w dalszej części Warunków

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PROGRES INDEKS BLUE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PROGRES INDEKS BLUE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PROGRES INDEKS BLUE Kod OWU: UB_OLIJ132 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL OBLIGACJI PLUS

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL OBLIGACJI PLUS WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL OBLIGACJI PLUS Kod warunków: UB_OGIJ141 WARUNKI UBEZPIECZENIA Definicje wyjaśniają najważniejsze pojęcia,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ129 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ117 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PROGRES KORPO-OBLIGACJE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PROGRES KORPO-OBLIGACJE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PROGRES KORPO-OBLIGACJE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ143 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM GOLDEN SKY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM GOLDEN SKY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM GOLDEN SKY Kod OWU: UB_OLIJ114 Na wzorzec umowny składają się Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM LONG SHORT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM LONG SHORT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM LONG SHORT Kod OWU: UB_OLIJ165 Na wzorzec umowny składają się Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE Kod warunków: UG_ZYC/29/03/13/1 WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE Postanowienia ogólne 1 Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Życie, zwane dalej Warunkami Ubezpieczenia, mają zastosowanie do Umowy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INVEST PORTFEL 3

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INVEST PORTFEL 3 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INVEST PORTFEL 3 Kod OWU: UB_OLIJ173 Na wzorzec umowny składają się: Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE GENERALI PROFIT DLA KLIENTÓW NEW WORLD HOLDING S.A.

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE GENERALI PROFIT DLA KLIENTÓW NEW WORLD HOLDING S.A. SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE GENERALI PROFIT DLA KLIENTÓW NEW WORLD HOLDING S.A. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Generali Profit dla Klientów New World,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NOWA EUROPA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NOWA EUROPA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NOWA EUROPA Kod OWU: UB_OLIJ159 Na wzorzec umowny składają się Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ129 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS III

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS III OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS III Kod OWU: UB_OLIJ162 Na wzorzec umowny składają się Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE SPIS TREŚCI Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Życie 3 Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Grupowego na wypadek Śmierci Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku (kod

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Skorowidz informacji zawartych w Warunkach Ubezpieczenia Grupowego na Życie, zwane dalej Warunkami Ubezpieczenia Rodzaj informacji 1. Przesłanki wypłaty Świadczeń ubezpieczeniowych Numer postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PORTFEL MOŻLIWOŚCI PREMIUM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PORTFEL MOŻLIWOŚCI PREMIUM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL MOŻLIWOŚCI PREMIUM Kod OWU: UB_OLIJ177 Na wzorzec umowny składają się: Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - WIG20 Dynamika II

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - WIG20 Dynamika II OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - WIG20 Dynamika II Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS III

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS III Open Life TU Życie S.A. ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa infolinia 801 222 333 info@openlife.pl www.openlife.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM SZLAKIEM INWESTYCJI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM SZLAKIEM INWESTYCJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM SZLAKIEM INWESTYCJI Kod OWU: UB_OLIR136 Na wzorzec umowny składają się: Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PIR/07/08/10 Ogólne warunki grupowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS III

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS III OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS III Kod OWU: UB_OLIJ162 Na wzorzec umowny składają się Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PRE/08/07/18 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PRE/08/07/18 Ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA INWESTOR

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA INWESTOR OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA INWESTOR Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DIVIDEND PLUS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DIVIDEND PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DIVIDEND PLUS Kod OWU: UB_OLIJ157 Na wzorzec umowny składają się Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Strategia Komfort Inwestowania

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Strategia Komfort Inwestowania Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Strategia Komfort Inwestowania Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie z

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Deutsche Bank Polska S.A. db Gwarancja TOP 30_III Kod: GSDB01/06/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

NORDEA POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE S.A. UG/OWU/301/ /A. Rozdział 1: Postanowienia Ogólne

NORDEA POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE S.A. UG/OWU/301/ /A. Rozdział 1: Postanowienia Ogólne OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW ALIOR BANK S.A. ZADBAJ O PRZYSZŁOŚĆ ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ Rozdział 1: Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Elita Funduszy III_3

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Elita Funduszy III_3 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Elita Funduszy III_3 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki grupowego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. DEFINICJE

Rozdział 1. DEFINICJE WARUNKI UBEZPIECZENIA PARETO II (kod: 2009_OFPARII_v.13) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Klientów Ubezpieczającego regulują zasady,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO POGODNA JESIEŃ

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO POGODNA JESIEŃ OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO POGODNA JESIEŃ Kod warunków umowy PJGP10 - ubezpieczenie grupowe PJKP10 - ubezpieczenie kontynuowane POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS IV

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS IV Open Life TU Życie S.A. ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa infolinia 801 222 333 info@openlife.pl www.openlife.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE 2 PREAMBUŁA Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. DEFINICJE

Rozdział 1. DEFINICJE WARUNKI UBEZPIECZENIA LIBRA III (kod: 2011_NBLIBIII_v.01) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Klientów Ubezpieczającego regulują zasady,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA INWESTOR

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA INWESTOR OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA INWESTOR Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczenia Aktywny Portfel Funduszy Program Regularnego Oszczędzania

Szczególne warunki ubezpieczenia Aktywny Portfel Funduszy Program Regularnego Oszczędzania inwestycje Szczególne warunki ubezpieczenia Aktywny Portfel Funduszy Program Regularnego Oszczędzania grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną dla klientów

Bardziej szczegółowo

WU_GO_2015/05/17 GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

WU_GO_2015/05/17 GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE WU_GO_2015/05/17 GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE SPIS TREŚCI Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Życie (UG_ZYC/01/08/13/GO ze zm.)... 2 Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Grupowego na wypadek Śmierci Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE POŻYCZKOBIORCÓW GETIN LEASING S.A. PLAN OCHRONNY NA PRZYSZŁOŚĆ

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE POŻYCZKOBIORCÓW GETIN LEASING S.A. PLAN OCHRONNY NA PRZYSZŁOŚĆ WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE POŻYCZKOBIORCÓW GETIN LEASING S.A. PLAN OCHRONNY NA PRZYSZŁOŚĆ Kod warunków: UB_OGOJ132 Wykaz istotnych informacji, zawartych w Warunkach Ubezpieczenia grupowego

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja (kod: WU/UFK/Złota Inwestycja/V-2010)

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja (kod: WU/UFK/Złota Inwestycja/V-2010) Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja (kod: WU/UFK/Złota Inwestycja/V-2010) I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do umowy generalnej

Załącznik Nr 1 do umowy generalnej OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db INVEST OPTIMUM Rozdział 1: Postanowienia

Bardziej szczegółowo

GSU_MSP_141205 GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

GSU_MSP_141205 GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE GSU_MSP_141205 GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE SPIS TREŚCI Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Życie (kod warunków: UG_ZYC/01/08/13/GO ze zmianami)...3 Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Grupowego na wypadek

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Życie Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Życie Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Życie Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA MULTI PROFIT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA MULTI PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA MULTI PROFIT Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Postanowienia Ogólne

Rozdział 1: Postanowienia Ogólne OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ DLA KLIENTÓW ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA ZADBAJ O PRZYSZŁOŚĆ Rozdział 1: Postanowienia Ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA PLAN SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA PLAN SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA PLAN SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA PRZYSZŁOŚĆ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA PRZYSZŁOŚĆ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA PRZYSZŁOŚĆ Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA STRATEG

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA STRATEG OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA STRATEG Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

PEKAOPIP-O01 07/13. Postanowienia ogólne. 2 Definicje

PEKAOPIP-O01 07/13. Postanowienia ogólne. 2 Definicje Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Plan Inwestycyjny Prestiż dla Klientów Bankowości Prywatnej Banku Pekao S.A. 1 Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OSOBOWEGO

UMOWA UBEZPIECZENIA OSOBOWEGO UMOWA UBEZPIECZENIA OSOBOWEGO zawarta w dniu... w..., pomiędzy: 1....... zwanym dalej Ubezpieczycielem a, 2....... zwanym dalej Ubezpieczającym, w dalszej części łącznie nazywani Stronami o następującej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Elita Funduszy IV_3

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Elita Funduszy IV_3 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Elita Funduszy IV_3 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II

z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II (kod: WU/UFk/Złota InWestycja II/VI-2010) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

regulamin funduszu POSTANOWIENIA OGÓLNE

regulamin funduszu POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (WU) regulamin funduszu Kod WU: UB_OGIJ142 Kod Funduszu UFK Open Life DR1 : FOLDR001 Poniższe

Bardziej szczegółowo

Kod Funduszu UFK Open Life FCS1 : FOLFC001 WUJ T

Kod Funduszu UFK Open Life FCS1 : FOLFC001 WUJ T Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU Kod warunków: UB_OGIJ137 Kod Funduszu UFK Open Life FCS1 : FOLFC001

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO POGODNA JESIEŃ

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO POGODNA JESIEŃ OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO POGODNA JESIEŃ Kod warunków: PJGP33 ubezpieczenia grupowe Kod zmiany: PJKP33 ubezpieczenia kontynuowane POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Kod: ISE09-10/09/2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 3 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZY Kod OWU: UB_OLIR132 W poszczególnych Strategiach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Agro Koszyk Plus II

z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Agro Koszyk Plus II Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Agro Koszyk Plus II (kod: WU/UFk/Agro koszyk PlUs II/II-2011) I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Codzienna Szansa 100

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Codzienna Szansa 100 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Codzienna Szansa 100 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE INDYWIDUALNA KONTYNUACJA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE INDYWIDUALNA KONTYNUACJA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE INDYWIDUALNA KONTYNUACJA SPIS TREŚCI Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie i Zdrowie indywidualna kontynuacja... 3 Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA STRATEGIA 80/20 VII

WARUNKI UBEZPIECZENIA STRATEGIA 80/20 VII WARUNKI UBEZPIECZENIA STRATEGIA 80/20 VII (kod: 2012_ BIRNKAB_v.02) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Zainwestuj w Surowce

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Zainwestuj w Surowce Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Zainwestuj w Surowce KOD: WU/UFK/ZAINWESTUJ W SUROWCE/I-2013 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INVEST PROFIT 4

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INVEST PROFIT 4 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INVEST PROFIT 4 Kod OWU: UB_OLIJ172 Na wzorzec umowny składają się Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZeNIA grupowego na życie i ZDROWIE PROGRAM OCHRONNY ZDROWY KREDYT

WARUNKI UBEZPIECZeNIA grupowego na życie i ZDROWIE PROGRAM OCHRONNY ZDROWY KREDYT WARUNKI UBEZPIECZeNIA grupowego na życie i ZDROWIE PROGRAM OCHRONNY ZDROWY KREDYT warunki ubezpieczenia Kod warunków: GB_OGOJ104 Postanowienia ogólne 1 1. Warunki ubezpieczenia Program ochronny Zdrowy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. KREDYT Z OCHRONĄ

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. KREDYT Z OCHRONĄ WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. KREDYT Z OCHRONĄ Kod warunków: GB_OGOJ110 Wykaz istotnych informacji, zawartych w Warunkach Ubezpieczenia grupowego na życie

Bardziej szczegółowo

PEKAOPIP-O04 03/15. Postanowienia ogólne. 2 Definicje

PEKAOPIP-O04 03/15. Postanowienia ogólne. 2 Definicje Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Plan Inwestycyjny Prestiż dla Klientów Bankowości Prywatnej Banku Pekao S.A. 1 Postanowienia ogólne Niniejsze Ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Gwarancja Niemieckie Trio III

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Gwarancja Niemieckie Trio III OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Gwarancja Niemieckie Trio III Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego

Bardziej szczegółowo

AEGON Bezpieczni Bliscy

AEGON Bezpieczni Bliscy AEGON Bezpieczni Bliscy Przedmiot i zakres ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia jest: Życie Ubezpieczonego Zakres ubezpieczenia jest: Śmierć Ubezpieczonego Ubezpieczony i Ubezpieczający Ubezpieczony =

Bardziej szczegółowo

PEKAOPIP-O03 01/15. Postanowienia ogólne. 2 Definicje

PEKAOPIP-O03 01/15. Postanowienia ogólne. 2 Definicje Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Plan Inwestycyjny Prestiż dla Klientów Bankowości Prywatnej Banku Pekao S.A. 1 Postanowienia ogólne Niniejsze Ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

GLOBAL BANKING SECTOR

GLOBAL BANKING SECTOR GLOBAL BANKING SECTOR Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Życie i Dożycie Klientów MultiBanku Strategia: Aktywna Inwestycja Postanowienia ogólne Art. 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Panorama Funduszy. Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym POSTANOWIENIA OGÓLNE

Panorama Funduszy. Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym POSTANOWIENIA OGÓLNE Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Panorama Funduszy POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia (SWU) Grupowe

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA DOBRZE UBEZPIECZONY KREDYT WARIANT I

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA DOBRZE UBEZPIECZONY KREDYT WARIANT I WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA DOBRZE UBEZPIECZONY KREDYT WARIANT I Kod warunków: UB_OGOJ125 Wykaz istotnych informacji, zawartych w Warunkach Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia emerytalnego Pogodna Jesień

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia emerytalnego Pogodna Jesień Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia emerytalnego Pogodna Jesień Kod warunków: PJGP32 Kod warunków: PJKP32 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów grupowego

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie Pomoc w chorobie

KARTA INFORMACYJNA Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie Pomoc w chorobie KARTA INFORMACYJNA Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie Pomoc w chorobie W Karcie Informacyjnej zawarte są najważniejsze informacje o Ubezpieczeniu indywidualnym na Życie i Zdrowie Pomoc w chorobie. Karta

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie GLOBAL PROFIT POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Dynamika III 100

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Dynamika III 100 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Dynamika III 100 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ (UBEZPIECZYCIEL): AGENT UBEZPIECZENIOWY: Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. ING Bank Śląski S.A. WŁAŚCICIEL POLISY/

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI MAŁŻONKA

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI MAŁŻONKA DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI MAŁŻONKA SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Dokument zawierający

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje Korporacyjne Plus Kod warunków: UB_OGIJ129 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZU POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (WU) REGULAMIN FUNDUSZU Kod WU: UB_OGIJ143 Kod Funduszu UFK Open Life WB1 : FOLWB001 Poniższe

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ WYPADKIEM PRZY PRACY Dokument zawierający

Bardziej szczegółowo