Szczególne warunki ubezpieczenia Aktywny Portfel Funduszy Program Regularnego Oszczędzania

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczególne warunki ubezpieczenia Aktywny Portfel Funduszy Program Regularnego Oszczędzania"

Transkrypt

1 inwestycje Szczególne warunki ubezpieczenia Aktywny Portfel Funduszy Program Regularnego Oszczędzania grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną dla klientów MultiBanku indeks APMO/11/03/01

2 Szczególne warunki grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną Aktywny Portfel Funduszy Program Regularnego Oszczędzania Postanowienia ogólne 1 Niniejsze szczególne warunki grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną Aktywny Portfel Funduszy Program Regularnego Oszczędzania dla klientów MultiBanku, zwane dalej SWU, regulują zasady, na jakich Towarzystwo obejmuje ochroną ubezpieczeniową klientów MultiBanku. Definicje 2 Określenia użyte w SWU oraz w innych dokumentach stanowiących integralną część umowy ubezpieczenia oznaczają: 1) certyfikat uczestnictwa dokument wystawiany przez Towarzystwo Ubezpieczonemu, potwierdzający objęcie go ochroną ubezpieczeniową na podstawie umowy ubezpieczenia zawartej na jego rachunek oraz warunki tej ochrony; 2) data rozpoczęcia ochrony następny dzień po dniu podpisania deklaracji przystąpienia i opłaceniu pierwszej składki regularnej, w którym rozpoczyna się odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu udzielania danemu Ubezpieczonemu ochrony ubezpieczeniowej; 3) deklaracja przystąpienia formalny wniosek o objęcie ochroną ubezpieczeniową na podstawie umowy ubezpieczenia, składany przez klienta Ubezpieczającego w formie pisemnej na formularzu Towarzystwa; 4) dzień przeliczenia termin nabycia jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego przypadający nie później niż w terminie 4 dni roboczych od dnia zapłaty składki podstawowej lub odpowiednio składki dodatkowej; 5) dzień umorzenia termin umorzenia jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego przypadający nie później niż w terminie 4 dni roboczych od dnia akceptacji przez Towarzystwo prawidłowo wypełnionej dyspozycji lub wniosku Ubezpieczonego lub Uposażonego albo osoby uprawnionej, lub odpowiednio od dnia pobrania przez Towarzystwo odpowiedniej opłaty; 6) jednostka uczestnictwa część ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego stanowiąca proporcjonalny udział w aktywach netto tego funduszu; 7) prolongata okres 90 dni od dnia wymagalności nieopłaconej składki podstawowej najwcześniej wymagalnej, w którym Towarzystwo ponosi odpowiedzialność z tytułu udzielania ochrony ubezpieczeniowej mimo zaległości w zapłacie składki podstawowej; 8) rachunek wyodrębniony dla każdego Ubezpieczonego rachunek jednostek uczestnictwa, składający się z rachunku podstawowego i rachunku dodatkowego; 9) rachunek dodatkowy wyodrębniony dla każdego Ubezpieczonego rachunek jednostek uczestnictwa, na którym ewidencjonowane są jednostki uczestnictwa nabyte za środki pochodzące ze składek dodatkowych; 10) rachunek nadpłat ewidencja środków pieniężnych Ubezpieczonego wpłaconych z tytułu składek podstawowych i składek dodatkowych w wysokości innej niż wymagana; środki zewidencjonowane na rachunku nadpłat są nieoprocentowane; 11) rachunek podstawowy wyodrębniony dla każdego Ubezpieczonego rachunek jednostek uczestnictwa, na którym ewidencjonowane są jednostki uczestnictwa nabyte za środki pochodzące ze składek podstawowych; 12) rocznica ochrony dzień w każdym roku kalendarzowym odpowiadający dacie rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej dla danego Ubezpieczonego, a jeżeli nie ma takiego dnia w danym roku ostatni dzień miesiąca kalendarzowego, w którym przypada data odpowiadająca dacie rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej; 13) rok ochrony 12-miesięczny okres rozpoczynający się od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej dla danego Ubezpieczonego i każdy kolejny 12-miesięczny okres; 14) składka dodatkowa składka nieobowiązkowa opłacana przez Ubezpieczonego w dowolnym okresie udzielania danemu Ubezpieczonemu ochrony ubezpieczeniowej; 15) składka podstawowa składka obowiązkowa opłacana przez Ubezpieczonego z tytułu umowy ubezpieczenia; 16) suma ubezpieczenia kwota określona w certyfi kacie uczestnictwa, którą Towarzystwo zobowiązuje się wypłacić w przypadku śmierci Ubezpieczonego w okresie odpowiedzialności Towarzystwa z tytułu ochrony ubezpieczeniowej; 17) świadczenie ubezpieczeniowe kwota należna osobom uprawnionym w przypadku śmierci Ubezpieczonego w okresie odpowiedzialności Towarzystwa z tytułu udzielania ochrony ubezpieczeniowej; 18) Towarzystwo AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-867) przy ulicy Chłodnej 51, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadająca kapitał zakładowy wg stanu na dzień r. w wysokości zł wpłacony w całości, NIP ; 19) Ubezpieczający BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP , o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień r. wynosi złotych; zwany MultiBankiem; 20) ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy lub fundusz ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy oferowany przez Towarzystwo w związku z umową ubezpieczenia, stanowiący wydzielony fundusz aktywów lokowanych zgodnie z postanowieniami regulaminu tego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego; na potrzeby umowy ubezpieczenia użyty w regulaminie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego termin OWU należy rozumieć jako SWU; 21) Ubezpieczony osoba fi zyczna, która w chwili przystąpienia do ubezpieczenia była klientem Ubezpieczającego, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, na rachunek której Ubezpieczający zawarł umowę ubezpieczenia; która w dniu przystąpienia do ubezpieczenia ukończyła 18. rok życia i nie ukończyła 60. roku życia; 22) umowa ubezpieczenia umowa grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym zawarta pomiędzy Towarzystwem a Ubezpieczającym; 23) Uposażony osoba fi zyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wskazana przez Ubezpieczonego, uprawniona do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego na wypadek śmierci Ubezpieczonego lub wartości rachunku w przypadku określonym w 8 SWU; 24) wartość dodatkowa rachunku część wartości rachunku stanowiąca iloczyn liczby jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego zewidencjonowanych na rachunku dodatkowym danego Ubezpieczonego i ceny jednostki uczestnictwa tego funduszu obowiązującej w dniu, na który jest ustalana wartość dodatkowa rachunku; 25) wartość podstawowa rachunku część wartości rachunku stanowiąca iloczyn liczby jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego zewidencjonowanych na rachunku podstawowym danego Ubezpieczonego i ceny jednostki uczestnictwa tego funduszu obowiązującej w dniu, na który jest ustalana wartość podstawowa rachunku; 26) wartość rachunku suma wartości podstawowej rachunku i wartości dodatkowej rachunku danego Ubezpieczonego. 1

3 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 3 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonych. 2. Ubezpieczenie obejmuje śmierć Ubezpieczonego w okresie odpowiedzialności Towarzystwa z tytułu udzielania ochrony ubezpieczeniowej. 2) rezygnacji lub odstąpienia Ubezpieczonego od ubezpieczenia; 3) w którym wartość podstawowa rachunku jest niższa niż minimalna wartość podstawowa rachunku określona w Tabeli opłat i limitów, o ile od dnia rozpoczęcia ochrony dla danego Ubezpieczonego upłynęło więcej niż 2 lata; 4) odstąpienia od umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczającego. Przystąpienie do umowy ubezpieczenia 4 1. Warunkiem przystąpienia do umowy ubezpieczenia jest: 1) złożenie u Ubezpieczającego prawidłowo wypełnionej deklaracji przystąpienia; 2) opłacenie pierwszej składki podstawowej w kwocie nie niższej niż zadeklarowana w deklaracji przystąpienia; 3) akceptacja deklaracji przystąpienia przez Towarzystwo. 2. Do umowy ubezpieczenia może przystąpić osoba będąca klientem Ubezpieczającego, która w dniu złożenia deklaracji przystąpienia ukończyła 18. rok życia i nie ukończyła 60. roku życia. Przyjęcie przez Ubezpieczającego deklaracji przystąpienia oznacza potwierdzenie, że osoba składająca deklarację przystąpienia jest klientem Ubezpieczającego i potwierdzenie to jest wiążące dla Towarzystwa. 3. Towarzystwo zastrzega sobie prawo odmowy objęcia danej osoby ochroną ubezpieczeniową, w szczególności osoby zgłoszonej niezgodnie z postanowieniami ust. 1 2 niniejszego paragrafu, i zwrotu wpłaconej składki w terminie 10 dni roboczych od dnia odmowy objęcia tej osoby ochroną ubezpieczeniową. 4. Towarzystwo zastrzega sobie prawo odmowy objęcia danej osoby ochroną ubezpieczeniową również wtedy, gdy deklaracja przystąpienia została złożona w okresie, w którym Ubezpieczający zobowiązany był do powstrzymania się od przyjmowania oświadczeń o przystąpieniu do umowy ubezpieczenia. 5. Towarzystwo potwierdza objęcie ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczonego poprzez wystawienie certyfi katu uczestnictwa, który doręcza każdemu Ubezpieczonemu za pośrednictwem Ubezpieczającego. Świadczenie ubezpieczeniowe 5 1. Świadczenie ubezpieczeniowe należne w przypadku śmierci Ubezpieczonego w okresie odpowiedzialności Towarzystwa stanowi suma ubezpieczenia powiększona o wartość rachunku. 2. Wysokość sumy ubezpieczenia określona jest w certyfi kacie uczestnictwa. Czas trwania odpowiedzialności Towarzystwa 6 1. Odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu udzielania ochrony ubezpieczeniowej danemu Ubezpieczonemu rozpoczyna się w dacie rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej wskazanej w certyfikacie uczestnictwa. 2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 niniejszego paragrafu odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu udzielania ochrony ubezpieczeniowej danemu Ubezpieczonemu trwa do dnia określonego w ust. 4 niniejszego paragrafu. 3. Odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu udzielania ochrony ubezpieczeniowej danemu Ubezpieczonemu ulega wstrzymaniu z dniem upływu okresu prolongaty do dnia wznowienia opłacania składki podstawowej, o ile nie nastąpiło zawieszenie opłacania składki podstawowej zgodnie z 16 SWU. 4. Odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu udzielania ochrony ubezpieczeniowej danemu Ubezpieczonemu wygasa z dniem: 1) śmierci Ubezpieczonego; Wyłączenie odpowiedzialności Towarzystwa 7 1. Odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu udzielania ochrony ubezpieczeniowej jest wyłączona w razie śmierci Ubezpieczonego wskutek samobójstwa, popełnionego przez Ubezpieczonego w okresie 2 lat od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. 2. W przypadku o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Towarzystwo jest zobowiązane do wypłaty na rzecz osób uprawnionych do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego wyłącznie wartości rachunku. Uposażony 8 1. W deklaracji przystąpienia, w formie pisemnej, Ubezpieczony może wskazać jedną lub więcej osób jako Uposażonych. 2. W każdym czasie Ubezpieczony może dokonać zmiany Uposażonych. 3. W przypadku wskazania więcej niż jednej osoby jako Uposażonego, Ubezpieczony może określić procentowy udział każdej z tych osób w świadczeniu ubezpieczeniowym bądź w przypadku określonym w 7 SWU w wartości rachunku. 4. W przypadku nieokreślenia procentowego udziału Uposażonych w świadczeniu ubezpieczeniowym bądź w przypadku określonym w 7 SWU w wartości rachunku lub wskazania udziałów, których suma nie stanowi 100%, Towarzystwo przyjmuje, że udziały Uposażonych są równe Uposażony nabywa prawo do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego bądź wartości rachunku w przypadku określonym w 7 SWU z chwilą śmierci Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu. 2. Jeżeli Uposażony zmarł przed śmiercią Ubezpieczonego albo jeżeli umyślnie przyczynił się do śmierci Ubezpieczonego, jego prawo przypada pozostałym Uposażonym proporcjonalnie do przypadających im procentowych udziałów w świadczeniu ubezpieczeniowym bądź w przypadku określonym w 7 SWU w wartości rachunku. 3. Jeżeli w chwili śmierci Ubezpieczonego nie ma Uposażonych lub wszyscy umyślnie przyczynili się do jego śmierci, świadczenie ubezpieczeniowe bądź w przypadku określonym w 7 SWU wartość rachunku przypada spadkobiercom Ubezpieczonego. 4. Za osobę, która zmarła przed śmiercią Ubezpieczonego, uważa się również osobę, która zmarła jednocześnie z Ubezpieczonym. Obowiązki Towarzystwa Towarzystwo jest zobowiązane do potwierdzenia objęcia Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową, poprzez wystawienie certyfi katu uczestnictwa i doręczenie go Ubezpieczonemu za pośrednictwem Ubezpieczającego. 2. Towarzystwo jest zobowiązane do wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego, wartości rachunku lub odpowiednio jej części, zgodnie z zasadami określonymi w SWU. 2

4 Szczególne warunki grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną Aktywny Portfel Funduszy Program Regularnego Oszczędzania 3. Towarzystwo jest zobowiązane do dokonywania terminowej wyceny jednostek uczestnictwa. 4. Towarzystwo jest zobowiązane do sporządzania i publikowania sprawozdań ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych zgodnie z przepisami o działalności ubezpieczeniowej. 5. Towarzystwo jest zobowiązane do przekazania Ubezpieczonemu, nie rzadziej niż raz w roku, informacji o wysokości świadczeń przysługujących z tytułu umowy ubezpieczenia, w tym o wartości rachunku. Obowiązki Ubezpieczonego i Ubezpieczającego Ubezpieczony jest zobowiązany do powiadomienia Towarzystwa o każdej zmianie swojego adresu korespondencyjnego. 2. Ubezpieczający jest zobowiązany do przyjmowania oświadczeń Ubezpieczonych związanych z ochroną ubezpieczeniową i przekazywania ich Towarzystwu, chyba że Ubezpieczony wypowie wszystkie stosunki prawne łączące go z Ubezpieczającym, poza stosunkiem prawnym wynikającym z umowy ubezpieczenia. 3. Obowiązki określone w ust. 1 2 nie wyczerpują obowiązków Ubezpieczonego i Ubezpieczającego, które zostały określone w SWU. Składka podstawowa Wysokość składki podstawowej i częstotliwość jej opłacania są ustalane przez Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu, w deklaracji przystąpienia, przed przystąpieniem do ubezpieczenia. 2. Minimalną wysokość składki podstawowej oraz dopuszczalną wysokość sumy składek podstawowych w pierwszym roku ochrony określa Tabela opłat i limitów. 3. Składka podstawowa może być opłacana: miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie. Zasady płatności składki podstawowej Składka podstawowa powinna być płacona w wysokości i w terminach zadeklarowanych w deklaracji przystąpienia, na rachunek wskazany przez Towarzystwo w certyfi kacie uczestnictwa. 2. Składkę podstawową uznaje się za zapłaconą w dniu uznania rachunku bankowego Towarzystwa, wskazanego przez Towarzystwo jako właściwy do jej opłacania, kwotą należnej składki podstawowej bądź w dniu wymagalności składki podstawowej, jeżeli środki zewidencjonowane na rachunku nadpłat podlegają zaliczeniu na jej poczet lub składka została wpłacona w wymaganej kwocie przed terminem jej wymagalności, ale nie wcześniej niż 14 dni przed tym terminem. Zapłata składki na więcej niż 14 dni przed dniem jej wymagalności spowoduje potraktowanie wpłaconej kwoty jako nadpłaty zgodnie z 14 ust W razie zaległości w opłacaniu składki podstawowej Towarzystwo zalicza otrzymaną wpłatę z tytułu składki podstawowej w pierwszej kolejności na poczet składki podstawowej najwcześniej wymagalnej. Nadpłata składki podstawowej Składka podstawowa może być wpłacona w kwocie przewyższającej należność za jeden pełny okres płatności, określony w deklaracji przystąpienia, pod warunkiem uprzedniego złożenia zawiadomienia o zamiarze dokonania nadpłaty, nie później jednak niż w terminie 14 dni przed jej dokonaniem. 2. W przypadku dokonania nadpłaty składki podstawowej zgodnie z postanowieniami ust. 1 niniejszego paragrafu, nadpłata jest ewidencjonowana na rachunku nadpłat i zaliczana na poczet kolejnych składek podstawowych w terminach ich wymagalności. Jeżeli nadpłata przewyższa sumę składek podstawowych wymagalnych za okres zadeklarowany przez Ubezpieczonego, do kwoty przewyższającej sumę składek podstawowych wymagalnych za ten okres stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 3 niniejszego paragrafu. 3. W przypadku dokonania nadpłaty bez powiadomienia Towarzystwa, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, kwota w wysokości składki podstawowej wymagalnej w terminie 14 dni od dnia dokonania nadpłaty zostanie zaliczona na poczet tej składki podstawowej w terminie jej wymagalności. Jeżeli pozostała kwota nadpłaty jest: 1) nie niższa niż minimalna wysokość składki dodatkowej określona w Tabeli opłat i limitów Towarzystwo dokona alokacji środków pochodzących z nadpłaty na zasadach dotyczących alokacji składki dodatkowej i zewidencjonuje nabyte za nie jednostki uczestnictwa funduszu na rachunku dodatkowym; 2) niższa niż minimalna wysokość składki dodatkowej określona w Tabeli opłat i limitów Towarzystwo zewidencjonuje nadpłatę na rachunku nadpłat. Prolongata Początek okresu prolongaty płatności składki podstawowej liczony jest od dnia wymagalności składki podstawowej. 2. Prolongata nie zwalnia z obowiązku opłacenia wymagalnej składki podstawowej i nie skutkuje zmianą terminu jej wymagalności. Zawieszenie opłacania składki podstawowej Zawieszenie opłacania składki podstawowej może nastąpić począwszy od drugiej rocznicy ochrony, pod warunkiem opłacenia wszystkich należnych składek podstawowych za okres pierwszych dwóch lat ochrony za danego Ubezpieczonego. 2. Do ukończenia piątego roku ochrony łączny okres trwania zawieszenia opłacania składki podstawowej nie może przekroczyć 12 miesięcy. Z dniem, w którym okres zawieszenia opłacania składki podstawowej wyniesie 12 miesięcy, rozpoczyna się okres prolongaty, o której mowa w Zawieszenie opłacania składki podstawowej może nastąpić również począwszy od piątej rocznicy ochrony, pod warunkiem opłacenia wszystkich należnych za danego Ubezpieczonego składek podstawowych za okres czterech lat ochrony. 4. Z zastrzeżeniem powyższych postanowień, zawieszenie opłacania składki podstawowej następuje: 1) na wniosek Ubezpieczonego doręczony Towarzystwu przed upływem okresu prolongaty (w formie pisemnej) bądź 2) po upływie okresu prolongaty, jeżeli w tym okresie nie zostały zapłacone wymagalne składki podstawowe, o ile Ubezpieczony nie złożył przed upływem tego okresu wniosku o wypłatę wartości rachunku. Okres prolongaty, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wliczany jest do okresu zawieszenia opłacania składek, o ile okres zawieszenia opłacania składek rozpoczął się przed piątą rocznicą ochrony. W takim przypadku składki podstawowe należne za okres prolongaty wliczonej do okresu zawieszenia przestają być wymagalne. 5. We wniosku, o którym mowa w ust. 4 pkt 1) niniejszego paragrafu, należy wskazać okres zawieszenia opłacania składki podstawowej. Jeżeli okres zawieszenia opłacania składki podstawowej rozpoczął się przed piątą rocznicą ochrony, zawieszenie opłacania składki pod- 3

5 stawowej następuje na okres nie dłuższy niż wskazany w ustępie 2 powyżej. Jeżeli okres zawieszenia opłacania składki podstawowej nie zostanie wskazany i zawieszenie opłacania składek nastąpiło po piątej rocznicy ochrony, zawieszenie opłacania składki podstawowej następuje na czas nieokreślony. 6. W przypadku gdy zawieszenie opłacania składki podstawowej nastąpiło na podstawie wniosku Ubezpieczonego, o którym mowa w ust. 4 pkt 1) niniejszego paragrafu, na czas określony, wznowienie obowiązku opłacania składki podstawowej nastąpi z dniem wymagalności składki podstawowej przypadającym bezpośrednio po upływie okresu zadeklarowanego we wniosku, chyba że Towarzystwu zostanie doręczony wniosek o skrócenie terminu zawieszenia opłacania składki podstawowej i Towarzystwo wyrazi zgodę na skrócenie tego terminu. 7. W przypadku gdy zawieszenie opłacania składki podstawowej nastąpiło na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 4 pkt 1) niniejszego paragrafu, na czas nieokreślony, bądź na zasadach określonych w ust. 4 pkt 2) niniejszego paragrafu, wznowienie opłacania składki podstawowej nastąpi z dniem wymagalności składki podstawowej przypadającym bezpośrednio po złożeniu wniosku o wznowienie opłacania składki podstawowej, o ile Towarzystwu nie został doręczony wniosek o wznowienie opłacania składki podstawowej w terminie późniejszym, a Towarzystwo wyraziło na to zgodę. 8. W okresie zawieszenia opłacania składki podstawowej Towarzystwo przyjmuje wyłącznie wpłaty dokonane na rachunek danego Ubezpieczonego z tytułu składki dodatkowej. Pozostałe wpłaty są ewidencjonowane na rachunku nadpłat. 9. Zawieszenie opłacania składki podstawowej skutkuje wydłużeniem okresu określonego w 40 SWU, w którym jest należna opłata likwidacyjna, o okres na jaki nastąpiło zawieszenie opłacania składki podstawowej. Dla celów ustalenia okresu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przyjmuje się, że każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy okresu zawieszenia opłacania składki podstawowej jest liczony jako pełny miesiąc. Zmiana częstotliwości opłacania składki podstawowej W każdą rocznicę ochrony, na wniosek Ubezpieczonego, Towarzystwo może dokonać zmiany częstotliwości opłacania składki podstawowej. 2. Zmiana częstotliwości opłacania składki podstawowej zostanie dokonana w rocznicę ochrony, pod warunkiem że wniosek o zmianę częstotliwości opłacania składki zostanie doręczony Towarzystwu nie później niż w terminie 30 dni przed rocznicą ochrony (w formie pisemnej). 3. Warunkiem wyrażenia przez Towarzystwo zgody na zmianę częstotliwości opłacania składki podstawowej jest opłacenie za danego Ubezpieczonego wszystkich składek podstawowych z tytułu umowy ubezpieczenia wymagalnych do dnia doręczenia wniosku Towarzystwu. 4. Towarzystwo przesyła decyzję o wyrażeniu zgody lub o odmowie wyrażenia zgody na zmianę częstotliwości opłacania składki podstawowej w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku Towarzystwu. Zmiana wysokości składki podstawowej W każdą rocznicę ochrony, na wniosek Ubezpieczonego, Towarzystwo może dokonać zmiany wysokości opłacanej składki podstawowej, z zastrzeżeniem że w okresie pierwszych pięciu lat ochrony składka podstawowa nie może ulec obniżeniu poniżej wysokości składki podstawowej obowiązującej w dacie rozpoczęcia ochrony. 2. Począwszy od piątej rocznicy ochrony, w przypadku obniżenia wysokości składki podstawowej, składka podstawowa nie może być niższa od minimalnej wysokości określonej w Tabeli opłat i limitów. 3. Składka podstawowa może zostać podwyższona o kwotę nie niższą niż określona w Tabeli opłat i limitów. 4. Zmiana wysokości składki podstawowej zostanie dokonana pod warunkiem, że wniosek o zmianę wysokości składki podstawowej zostanie doręczony Towarzystwu nie później niż w terminie 30 dni przed rocznicą ochrony (w formie pisemnej). 5. Warunkiem wyrażenia przez Towarzystwo zgody na zmianę wysokości składki podstawowej jest opłacenie za danego Ubezpieczonego wszystkich składek podstawowych wymagalnych do dnia doręczenia wniosku Towarzystwu. 6. Towarzystwo przesyła Ubezpieczonemu decyzję o wyrażeniu zgody lub odmowie wyrażenia zgody na zmianę wysokości składki podstawowej w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku Towarzystwu. Indeksacja składki podstawowej W każdym roku ochrony Towarzystwo może zaproponować Ubezpieczonemu podwyższenie składki podstawowej o wskaźnik ustalony przez Towarzystwo, na podstawie 12-miesięcznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług opublikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie później niż na 3 miesiące przed rocznicą ochrony, nie mniej jednak niż o 3%. 2. Towarzystwo przesyła propozycję podwyższenia składki podstawowej nie później niż w terminie 30 dni przed rocznicą ochrony. 3. W przypadku niewyrażenia zgody na propozycję podwyższenia składki podstawowej Ubezpieczony jest zobowiązany doręczyć Towarzystwu zawiadomienie o odmowie zgody na propozycję podwyższenia składki podstawowej, w formie pisemnej, nie później niż w terminie 14 dni przed rocznicą ochrony, od której podwyższenie wysokości składki podstawowej ma być dokonane. Niedoręczenie Towarzystwu zawiadomienia o odmowie zgody na propozycję podwyższenia składki podstawowej w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym oznacza akceptację propozycji Towarzystwa. Składka dodatkowa Składka dodatkowa może być wpłacana w każdym czasie udzielania ochrony ubezpieczeniowej danemu Ubezpieczonemu. 2. Składkę dodatkową uznaje się za zapłaconą w dniu uznania rachunku wskazanego przez Towarzystwo jako właściwy do jej opłacania, o ile wpłacona kwota jest nie niższa niż minimalna wysokość składki dodatkowej określona w Tabeli opłat i limitów. 3. W razie zaległości w opłacaniu składki podstawowej, o ile na rachunku nadpłat brak środków na pokrycie wymagalnej składki podstawowej, kwotę wpłaconą z tytułu składki dodatkowej Towarzystwo zalicza w pierwszej kolejności na poczet składki podstawowej, począwszy od najwcześniej wymagalnej. Pozostała kwota, o ile jest: 1) nie niższa niż minimalna wysokość składki dodatkowej określona w Tabeli opłat i limitów przeznaczona jest na nabycie jednostek uczestnictwa ewidencjonowanych na rachunku dodatkowym; 2) niższa niż minimalna wysokość składki dodatkowej określona w Tabeli opłat i limitów Towarzystwo zewidencjonuje ją na rachunku nadpłat, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 niniejszego paragrafu. 4. Jeżeli kwota wpłacona z tytułu składki dodatkowej jest niższa niż minimalna wysokość składki dodatkowej określona w Tabeli opłat i limitów, możliwe jest dokonanie dopłaty do minimalnej wysokości składki dodatkowej w terminie 14 dni od dnia dokonania wpłaty. W przypadku braku dopłaty, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Towarzystwo zewidencjonuje wpłacone środki na rachunku nadpłat. 4

6 Szczególne warunki grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną Aktywny Portfel Funduszy Program Regularnego Oszczędzania Rachunek podstawowy Towarzystwo prowadzi na rzecz każdego z Ubezpieczonych odrębny rachunek podstawowy, na którym są ewidencjonowane jednostki uczestnictwa nabywane za składkę podstawową. 2. Składka podstawowa jest przeliczana na jednostki uczestnictwa. 3. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu nabywanych za składkę podstawową jest równa ilorazowi kwoty przypadającej na nabycie jednostek uczestnictwa funduszu i ceny jednostki uczestnictwa obowiązującej w dniu przeliczenia. Rachunek dodatkowy Towarzystwo prowadzi na rzecz każdego z Ubezpieczonych odrębny rachunek dodatkowy, na którym są ewidencjonowane jednostki uczestnictwa nabywane za składkę dodatkową. 2. Składka dodatkowa jest przeliczana na jednostki uczestnictwa. 3. Liczba jednostek uczestnictwa danego funduszu nabywanych za składkę dodatkową jest równa ilorazowi kwoty przypadającej na nabycie jednostek uczestnictwa funduszu i ceny jednostki uczestnictwa obowiązującej w dniu przeliczenia. Wartość rachunku 23 Wartość rachunku w danym dniu stanowi suma iloczynów liczby jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego zewidencjonowanych odpowiednio na rachunku podstawowym oraz na rachunku dodatkowym danego Ubezpieczonego i ceny jednostki uczestnictwa tego funduszu obowiązującej w tym dniu. Rachunek nadpłat Towarzystwo prowadzi na rzecz każdego z Ubezpieczonych odrębny rachunek nadpłat, na którym są ewidencjonowane dokonane przez Ubezpieczonego nadpłaty składki podstawowej na zasadach określonych w 14 SWU. 2. W przypadku dokonania przez Ubezpieczonego kolejnych nadpłat, postanowienia 14 SWU stosuje się odpowiednio do łącznej wartości nadpłat zewidencjonowanych na rachunku nadpłat. Wypłata części wartości rachunku Począwszy od piątej rocznicy udzielania przez Towarzystwo ochrony ubezpieczeniowej danemu Ubezpieczonemu, pod warunkiem opłacenia wszystkich składek podstawowych za danego Ubezpieczonego, wymagalnych w okresie przynajmniej czterech lat ochrony, Ubezpieczony może dokonać wypłaty części wartości podstawowej rachunku. Towarzystwo odmówi wypłaty i poinformuje Ubezpieczonego, jeżeli wysokość środków przeznaczonych do wypłaty lub wartość podstawowa rachunku po dokonaniu wnioskowanej wypłaty byłyby niższe niż określone w Tabeli opłat i limitów. 2. W okresie udzielania przez Towarzystwo ochrony ubezpieczeniowej danemu Ubezpieczonemu, Ubezpieczony może dokonać wypłaty: 1) wartości dodatkowej rachunku; 2) części wartości dodatkowej rachunku. Towarzystwo odmówi wypłaty i poinformuje o tym Ubezpieczonego, jeżeli wysokość środków przeznaczonych do wypłaty lub wartość dodatkowa rachunku po dokonaniu wnioskowanej wypłaty byłyby niższe niż określone w Tabeli opłat i limitów. 3. W celu dokonania wypłaty części wartości podstawowej rachunku, wartości dodatkowej rachunku lub odpowiednio części wartości dodatkowej rachunku, Ubezpieczony powinien doręczyć Towarzystwu wniosek o dokonanie wypłaty, w formie pisemnej, na zasadach opisanych w ust. 4 6 niniejszego paragrafu. 4. Wniosek o dokonanie wypłaty części wartości podstawowej rachunku, wartości dodatkowej rachunku lub odpowiednio części wartości dodatkowej rachunku jest składany przez Ubezpieczonego na formularzu Towarzystwa za pośrednictwem Ubezpieczającego. 5. Jeżeli Ubezpieczony składa wniosek o dokonanie wypłaty w trybie opisanym w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, Ubezpieczony obowiązany jest okazać przedstawicielowi Ubezpieczającego dokument potwierdzający jego tożsamość. 6. Jeżeli wniosek o dokonanie wypłaty został złożony Towarzystwu przez Ubezpieczonego bez udziału Ubezpieczającego, Ubezpieczony wraz z wnioskiem obowiązany jest doręczyć Towarzystwu poświadczoną przez notariusza lub przedstawiciela Ubezpieczającego kopię dokumentu potwierdzającego jego tożsamość. 7. W celu dokonania wypłaty części wartości podstawowej rachunku, wartości dodatkowej rachunku lub odpowiednio części wartości dodatkowej rachunku, Towarzystwo umarza jednostki uczestnictwa zewidencjonowane na rachunku podstawowym lub odpowiednio na rachunku dodatkowym, po cenie jednostek uczestnictwa obowiązującej w dniu ich umorzenia. 8. Towarzystwo dokonuje jednorazowej wypłaty części wartości podstawowej rachunku, części wartości dodatkowej rachunku lub odpowiednio wartości dodatkowej rachunku, w terminie do 10 dni roboczych od dnia doręczenia Towarzystwu wniosku o dokonanie wypłaty, pod warunkiem przedstawienia przez Ubezpieczonego poświadczonej przez notariusza lub przedstawiciela Towarzystwa kopii dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, chyba że zgodnie z ust. 4 6 nie jest to wymagane. 9. Kwota części wartości podstawowej rachunku przeznaczona do wypłaty jest pomniejszana o należną opłatę likwidacyjną oraz opłatę od wykupu, w wysokości określonej w Tabeli opłat i limitów. 10. W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 lub odpowiednio w ust. 2 niniejszego paragrafu, bądź gdy kwota do wypłaty byłaby niższa od należnej opłaty likwidacyjnej i opłaty od wykupu, Towarzystwo odmówi zgody na dokonanie wypłaty i prześle Ubezpieczonemu informację o odmowie jej dokonania. Wypłata wartości rachunku W przypadku wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej, udzielanej danemu Ubezpieczonemu, na skutek rezygnacji Ubezpieczonego z ubezpieczenia lub okoliczności, o których mowa w 6 ust. 4 pkt 3) SWU, Towarzystwo dokona umorzenia jednostek uczestnictwa zewidencjonowanych na rachunku podstawowym oraz na rachunku dodatkowym, po cenie jednostek uczestnictwa obowiązującej w dniu umorzenia jednostek uczestnictwa danego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego następującego nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej. Środki pieniężne uzyskane z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa, zgodnie z zasadami określonymi w zdaniu poprzedzającym, nie są oprocentowane oraz nie podlegają alokacji i są przechowywane przez Towarzystwo do czasu wypłaty wartości rachunku na rzecz Ubezpieczonego. 2. W celu dokonania wypłaty wartości rachunku Ubezpieczony powinien doręczyć Towarzystwu wniosek o dokonanie wypłaty wartości rachunku, w formie pisemnej, na zasadach opisanych w ust. 3 5 niniejszego paragrafu. Złożenie wniosku o wypłatę wartości rachunku jest równoznaczne z rezygnacją danego Ubezpieczonego z ubezpieczenia. Postanowienie ust. 1 stosuje się odpowiednio. 5

7 3. Wniosek o dokonanie wypłaty rachunku jest składany przez Ubezpieczonego za pośrednictwem Ubezpieczającego, na formularzu Towarzystwa. 4. Jeżeli Ubezpieczony składa wniosek o dokonanie wypłaty w trybie opisanym w ust. 3 niniejszego paragrafu, Ubezpieczony obowiązany jest okazać przedstawicielowi Ubezpieczającego dokument potwierdzający jego tożsamość. 5. Jeżeli wniosek o dokonanie wypłaty został złożony Towarzystwu przez Ubezpieczonego bez udziału Ubezpieczającego, Ubezpieczony wraz z wnioskiem obowiązany jest doręczyć Towarzystwu poświadczoną przez notariusza lub przedstawiciela Ubezpieczającego kopię dokumentu potwierdzającego jego tożsamość. 6. Towarzystwo dokonuje jednorazowej wypłaty wartości rachunku, w terminie do 10 dni roboczych od dnia doręczenia Towarzystwu wniosku, pod warunkiem przedstawienia przez Ubezpieczonego poświadczonej przez notariusza lub przedstawiciela Towarzystwa kopii dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, chyba że zgodnie z ust. 3 5 nie jest to wymagane. 7. Kwota wartości rachunku przeznaczona do wypłaty jest pomniejszana o należną opłatę likwidacyjną oraz opłatę od wykupu w wysokości określonej w Tabeli opłat i limitów. Rezygnacja z ubezpieczenia Ubezpieczony może w każdym czasie zrezygnować z ubezpieczenia poprzez doręczenie Towarzystwu oświadczenia o rezygnacji z ubezpieczenia, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Ubezpieczony może odwołać doręczone Towarzystwu oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia, jeżeli: 1) nie złożył wniosku o dokonanie wypłaty wartości rachunku, zgodnie z postanowieniami 26 ust. 2 SWU, albo 2) złożył wniosek o wypłatę wartości rachunku zgodnie z postanowieniami 26 ust. 2 SWU o ile przed dniem rozpoznania odwołania oświadczenia o rezygnacji z ubezpieczenia Towarzystwo nie dokonało umorzenia jednostek uczestnictwa w celu dokonania wypłaty wartości rachunku. 3. Nieopłacenie wymagalnych składek lub niedoręczenie Towarzystwu wniosku o wznowienie ochrony uważa się za rezygnację z ubezpieczenia z dniem następującym po upływie 90 dni od dnia zakończenia okresu prolongaty jeżeli wymagalne składki podstawowe nie zostały zapłacone w tym terminie mimo uprzedniego wezwania przez Towarzystwo do ich zapłaty w terminie nie krótszym niż 7 dni, jeżeli: 1) okres prolongaty rozpoczął się przed drugą rocznicą ochrony; 2) okres prolongaty rozpoczął się przed piątą rocznicą ochrony, w przypadku nieopłacenia za danego Ubezpieczonego wszystkich należnych składek podstawowych za okres czterech lat ochrony, chyba że do dnia upływu tego okresu Ubezpieczony opłaci wymagalne składki podstawowe i doręczy Towarzystwu wniosek o wznowienie ochrony, zgodnie z postanowieniami 29 SWU. Odstąpienie od ubezpieczenia przez Ubezpieczonego Ubezpieczony może odstąpić od ubezpieczenia poprzez doręczenie Towarzystwu za pośrednictwem Ubezpieczającego oświadczenia o odstąpieniu od ubezpieczenia, w formie pisemnej, w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia ochrony. Ubezpieczony obowiązany jest okazać przedstawicielowi Ubezpieczającego dokument potwierdzający jego tożsamość. Jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od ubezpieczenia zostało złożone Towarzystwu przez Ubezpieczonego bez udziału Ubezpieczającego, Ubezpieczony wraz wnioskiem obowiązany jest doręczyć Towarzystwu poświadczoną przez notariusza lub przedstawiciela Towarzystwa albo Ubezpieczającego kopię dokumentu potwierdzającego jego tożsamość. 2. W przypadku odstąpienia Ubezpieczonego od ubezpieczenia Towarzystwo zwraca na rachunek wskazany na wniosku o odstąpienie od ubezpieczenia wpłaconą składkę podstawową i składkę dodatkową: 1) powiększoną bądź pomniejszoną o kwotę wynikającą z różnicy cen jednostek uczestnictwa zewidencjonowanych na rachunku podstawowym i na rachunku dodatkowym, obowiązujących w dniu umorzenia i w dniu przeliczenia, oraz 2) pomniejszoną o opłaty wymienione w 36 ust. 1 pkt. 1) 3) SWU, pobrane przez Towarzystwo, należne za okres, w którym Towarzystwo ponosiło odpowiedzialność z tytułu ochrony ubezpieczeniowej, w terminie 10 dni roboczych od dnia doręczenia Towarzystwu oświadczenia o odstąpieniu Ubezpieczonego od ubezpieczenia. 3. W celu ustalenia kwoty należnej w związku z odstąpieniem Ubezpieczonego od ubezpieczenia Towarzystwo umarza jednostki uczestnictwa zewidencjonowane na rachunku podstawowym oraz na rachunku dodatkowym, po cenie jednostek uczestnictwa obowiązującej w dniu umorzenia. Wznowienie ochrony ubezpieczeniowej 29 W przypadku zaległości w zapłacie składki podstawowej po upływie okresu prolongaty, jeżeli okres prolongaty rozpoczął się przed: drugą rocznicą ochrony albo przed piątą rocznicą ochrony, w przypadku nieopłacenia za danego Ubezpieczonego wszystkich należnych składek podstawowych za okres czterech lat ochrony, Ubezpieczony może doręczyć Towarzystwu wniosek o wznowienie ochrony ubezpieczeniowej, w formie pisemnej, w terminie 90 dni od dnia zakończenia okresu prolongaty, jeżeli do dnia upływu tego okresu zostaną opłacone za danego Ubezpieczonego wymagalne składki podstawowe. Wypłata świadczenia ubezpieczeniowego W przypadku śmierci Ubezpieczonego Towarzystwo wypłaca świadczenie ubezpieczeniowe. 2. Podstawą wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego jest przedstawienie Towarzystwu przez osobę uprawnioną wniosku o wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego, złożonego na formularzu Towarzystwa, oraz następujących dokumentów lub ich kopii poświadczonych przez notariusza lub przedstawiciela Ubezpieczającego lub Towarzystwa: 1) dokumentu poświadczającego tożsamość osoby uprawnionej do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego; 2) skróconego odpisu aktu zgonu Ubezpieczonego; 3) odpisu postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, w przypadku gdy osobą uprawnioną do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego jest spadkobierca Ubezpieczonego; 4) innych dokumentów koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa. 3. Dokumenty urzędowe, o których mowa w ust. 2 pkt. 1) 3) niniejszego paragrafu, sporządzone w języku obcym, przed złożeniem Towarzystwu powinny zostać potwierdzone za zgodność z prawem miejsca ich wystawienia i przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. 4. W celu dokonania wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego Towarzystwo umarza jednostki uczestnictwa zewidencjonowane na rachunku podstawowym i dodatkowym, po cenie jednostek uczestnictwa obowiązującej w dniu umorzenia. 5. Towarzystwo dokonuje jednorazowej wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu ubezpieczeniowym. 6

8 Szczególne warunki grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną Aktywny Portfel Funduszy Program Regularnego Oszczędzania Forma wypłaty Wszelkie wypłaty na rzecz osób uprawnionych z tytułu umowy ubezpieczenia są dokonywane przez Towarzystwo w formie bezgotówkowej, zgodnie z dyspozycją osoby uprawnionej. 2. W przypadku dokonania wypłaty przekazem pocztowym Towarzystwo potrąci z wypłacanej kwoty opłatę należną z tytułu przekazu pocztowego. Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy W celu inwestowania środków pochodzących ze składek podstawowych oraz składek dodatkowych Towarzystwo oferuje ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy. 2. Ryzyko inwestycyjne związane z inwestowaniem środków pochodzących ze składek podstawowych oraz składek dodatkowych w jednostki uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego ponosi Ubezpieczony Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy jest podzielony na jednostki uczestnictwa o równej wartości. 2. Wartość aktywów netto ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest ustalana zgodnie z postanowieniami jego regulaminu. 3. Zmiana wartości aktywów netto ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest odzwierciedlona w zmianie wartości jednostki uczestnictwa tego funduszu. 4. Cenę jednostki uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, po której nabywane i umarzane są jednostki uczestnictwa tego funduszu, ustala się w dniach wyceny poprzez podzielenie wartości aktywów netto przez liczbę jednostek uczestnictwa tego funduszu. Ceną jednostki uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, obowiązującą w danym dniu, jest cena ustalona w dniu wyceny tego funduszu, określonym w regulaminie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, poprzedzającym ten dzień. 5. Kategorie lokat, limity inwestycyjne, terminy dokonywania wyceny oraz zasady ustalania ceny jednostki uczestnictwa danego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego określa regulamin ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Towarzystwo zastrzega sobie prawo połączenia lub podzielenia jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego poprzez zwiększenie lub zmniejszenie ich liczby skutkujące odpowiednią zmianą ich ceny. 2. Połączenie lub podzielenie jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego nie ma wpływu na wartość aktywów tego funduszu ani na wartość rachunku. 3. Połączenie lub podzielenie jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego nie stanowi zmiany umowy ubezpieczenia. 4. Towarzystwo może zawiesić wycenę jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, jeżeli nie można dokonać wiarygodnej wyceny istotnej części aktywów funduszu z przyczyn niezależnych od Towarzystwa. 5. Towarzystwo może zawiesić nabywanie i umarzanie jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, jeżeli nie można dokonać wiarygodnej wyceny istotnej części aktywów ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego z przyczyn niezależnych od Towarzystwa lub w okresie ostatnich 2 tygodni suma wartości umorzonych przez Towarzystwo jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego oraz jednostek, których umorzenia zażądano, stanowi kwotę przekraczającą 10% wartości aktywów tego funduszu W okresie udzielania danemu Ubezpieczonemu ochrony ubezpieczeniowej Towarzystwo jest uprawnione do likwidacji oferowanych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oraz do wprowadzenia do oferty innych funduszy. Likwidacja ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oraz wprowadzenie do oferty innych funduszy nie stanowią zmiany SWU. 2. W przypadku likwidacji ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu, nie później niż w terminie 30 dni przed datą likwidacji, Towarzystwo zawiadamia Ubezpieczonego o terminie i warunkach likwidacji funduszu. 3. W przypadku likwidacji ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, z przyczyn niezależnych od Towarzystwa, Towarzystwo zobowiązane jest do zawiadomienia Ubezpieczonego o likwidacji nie później niż w terminie 14 dni od powzięcia przez Towarzystwo informacji o konieczności likwidacji. 4. Z dniem likwidacji ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Towarzystwo umarza jednostki uczestnictwa tego funduszu zewidencjonowane na rachunku Ubezpieczonego i za otrzymane środki nabywa jednostki uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego o zbliżonym, według przekonania Towarzystwa, profi lu ryzyka wskazanego Ubezpieczonemu w informacji, o której mowa w ust. 2 lub 3 niniejszego paragrafu. Opłaty Towarzystwo pobiera następujące opłaty: 1) opłatę za ryzyko ubezpieczeniowe; 2) opłatę administracyjną; 3) opłatę za zarządzanie; 4) opłatę likwidacyjną; 5) opłatę od wykupu; 6) opłatę operacyjną. 2. Jeżeli odpowiedzialność Towarzystwa względem danego Ubezpieczonego wygaśnie zgodnie z 6 ust. 4 SWU, Towarzystwo pobiera opłaty, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) 3) niniejszego paragrafu, w wysokości proporcjonalnej do okresu, za który są należne. 3. Wysokość opłat oraz limitów, o których mowa w niniejszych SWU, określa Tabela opłat i limitów. 4. Opłaty pobierane przez Towarzystwo odliczane są odpowiednio z rachunku podstawowego lub z rachunku dodatkowego, proporcjonalnie do udziału w funduszu odpowiednio w wartości podstawowej rachunku lub wartości dodatkowej rachunku, chyba że poniższe postanowienia stanowią inaczej. Opłata za ryzyko ubezpieczeniowe Opłata za ryzyko ubezpieczeniowe jest pobierana za okres udzielania przez Towarzystwo ochrony ubezpieczeniowej. 2. Opłata za ryzyko ubezpieczeniowe jest ustalana kwotowo na podstawie wieku Ubezpieczonego. 3. Opłata za ryzyko ubezpieczeniowe jest pobierana na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, w którym Towarzystwo ponosiło odpowiedzialność z tytułu udzielania ochrony ubezpieczeniowej, poprzez proporcjonalne umorzenie odpowiedniej liczby jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, zewidencjonowanych na rachunku podstawowym Ubezpieczonego, według cen jednostek uczestnictwa obowiązujących w dniu umorzenia. 7

9 Opłata administracyjna Opłata administracyjna jest pobierana za obsługę rachunków prowadzonych dla Ubezpieczonego przez Towarzystwo. 2. Opłata administracyjna jest określona kwotowo. 3. Opłata administracyjna jest pobierana na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, poprzez proporcjonalne umorzenie odpowiedniej liczby jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego zewidencjonowanych na rachunku podstawowym Ubezpieczonego, według cen jednostek uczestnictwa obowiązujących w dniu umorzenia. 4. W każdym roku kalendarzowym Towarzystwo może dokonać indeksacji opłaty administracyjnej o wskaźnik ustalony przez Towarzystwo na podstawie 12-miesięcznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na koniec trzeciego kwartału poprzedniego roku kalendarzowego z ostatnich 12 miesięcy. Indeksacja opłaty administracyjnej zgodnie z zasadami określonymi w zdaniu poprzedzającym nie stanowi zmiany umowy ubezpieczenia. Opłata za zarządzanie Opłata za zarządzanie jest pobierana za zarządzanie aktywami ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, którego jednostki uczestnictwa były zewidencjonowane na rachunku podstawowym i rachunku dodatkowym Ubezpieczonego. 2. Opłata za zarządzanie jest określona procentowo w stosunku do wartości jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. 3. Opłata za zarządzanie jest naliczana w każdym dniu udzielania danemu Ubezpieczonemu ochrony ubezpieczeniowej. 4. Opłata za zarządzanie jest pobierana na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, poprzez proporcjonalne umorzenie odpowiedniej liczby jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego zewidencjonowanych na rachunku podstawowym oraz na rachunku dodatkowym, według cen jednostek uczestnictwa obowiązujących w dniu umorzenia. 5. Niezależnie od opłaty pobieranej zgodnie z postanowieniami ust. 1 4 niniejszego paragrafu, z aktywów brutto ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, określonego w Tabeli opłat i limitów, pobierana jest również opłata za zarządzanie w wysokości i na warunkach określonych w regulaminie tego funduszu. Opłata likwidacyjna Opłata likwidacyjna jest pobierana od kwot należnych Ubezpieczonemu z tytułu: 1) wypłaty wartości podstawowej rachunku, z wyłączeniem wypłaty wartości rachunku wskutek rezygnacji przez Ubezpieczonego z ubezpieczenia w przypadku określonym w 47 ust. 8 SWU; 2) wypłaty części wartości podstawowej rachunku; w przypadku złożenia wniosku o dokonanie takiej wypłaty lub w przypadku gdy odpowiedzialność Towarzystwa względem danego Ubezpieczonego wygaśnie zgodnie z 6 ust. 4 pkt 3) SWU lub w przypadku rezygnacji przez Ubezpieczonego z ubezpieczenia w okresie pierwszych dziesięciu lat ochrony, z zastrzeżeniem postanowień 16 ust. 9 SWU. 2. Opłata likwidacyjna stanowi iloczyn wskaźnika określonego w Tabeli opłat i limitów oraz łącznej wysokości składki podstawowej należnej za pierwszy rok ochrony, z zastrzeżeniem że w przypadku wypłaty części wartości podstawowej rachunku opłata likwidacyjna jest pobierana w proporcji, w jakiej kwota części wartości podstawowej rachunku, przeznaczona do wypłaty, pozostaje w dniu naliczenia opłaty likwidacyjnej do wartości podstawowej rachunku. 3. Opłata likwidacyjna jest pobierana przez Towarzystwo w dniu umorzenia jednostek uczestnictwa, dokonanego w celu wypłaty wartości rachunku lub części wartości podstawowej rachunku poprzez potrącenie opłaty likwidacyjnej z kwoty należnej Ubezpieczonemu. 4. Jeżeli wartość podstawowa rachunku jest niższa od należnej opłaty likwidacyjnej, Towarzystwo pobiera opłatę likwidacyjną w wysokości wartości podstawowej rachunku. Opłata od wykupu Opłata od wykupu jest pobierana od kwot należnych Ubezpieczonemu z tytułu: 1) wypłaty wartości podstawowej rachunku, z wyłączeniem wypłaty wartości rachunku wskutek rezygnacji przez Ubezpieczonego z ubezpieczenia w przypadku określonym w 47 ust. 8 SWU; 2) wypłaty części wartości podstawowej rachunku; w przypadku złożenia wniosku o dokonanie takiej wypłaty w okresie pierwszych pięciu lat ochrony. 2. Opłata od wykupu jest określona procentowo w stosunku, w jakim w dniu jej naliczenia pozostaje do kwoty wypłaty wartości podstawowej rachunku lub odpowiednio do kwoty wypłaty części wartości podstawowej rachunku. 3. Opłata od wykupu jest pobierana przez Towarzystwo w dniu umorzenia jednostek uczestnictwa, dokonanego w celu wypłaty wartości podstawowej rachunku lub części wartości podstawowej rachunku, poprzez potrącenie tej opłaty z kwoty należnej Ubezpieczonemu. Opłata operacyjna Towarzystwo pobiera opłatę operacyjną z tytułu: 1) obniżenia składki podstawowej; 2) zawieszenia opłacania składki podstawowej. Opłata operacyjna jest określona kwotowo. 2. Opłata operacyjna jest pobierana w dniu wykonania dyspozycji Ubezpieczonego, za wykonanie której opłata jest należna, a w przypadku opłaty operacyjnej z tytułu zawieszenia opłacania składki podstawowej w dniu zawieszenia opłacania składki zgodnie z 16 ust. 4 pkt 2), poprzez proporcjonalne umorzenie odpowiedniej liczby jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego zewidencjonowanych na rachunku podstawowym, według cen jednostek uczestnictwa obowiązujących w dniu umorzenia. Indywidualna kontynuacja ubezpieczenia Ubezpieczający może rozwiązać umowę ubezpieczenia z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, licząc od ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiło wypowiedzenie umowy. 2. W przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia, z dniem jej rozwiązania każdy Ubezpieczony staje się Ubezpieczającym w indywidualnej umowie ubezpieczenia kontynuującej rozwiązaną umowę ubezpieczenia, na co uprzednio wyraża zgodę w deklaracji przystąpienia. Prawa i obowiązki stron indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia określają SWU, deklaracja przystąpienia, certyfi kat uczestnictwa, Tabela opłat i limitów, regulamin ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego oraz inne dokumenty włączone przez Towarzystwo i Ubezpieczonego, który stał się Ubezpieczającym, do umowy, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu. 8

10 Szczególne warunki grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną Aktywny Portfel Funduszy Program Regularnego Oszczędzania 3. Potwierdzeniem stosunku prawnego łączącego Towarzystwo z Ubezpieczonym, który stał się Ubezpieczającym, jest certyfi kat uczestnictwa, który Towarzystwo wystawi Ubezpieczonemu. 4. W przypadku indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia tracą moc postanowienia 11 ust. 2 3 SWU. Wszystkie postanowienia, dotyczące składania wniosków, dyspozycji i innych dokumentów Ubezpieczającemu lub za jego pośrednictwem, oraz potwierdzania takich dokumentów przez przedstawiciela Ubezpieczającego, należy stosować w ten sposób, że w miejsce Ubezpieczającego wchodzi Towarzystwo. 5. Zmiana Ubezpieczającego nie wpływa na dotychczasowe prawa i obowiązki Ubezpieczonego, wynikające z dokumentów wymienionych w ust. 1 powyżej, w tym na: 1) prawo do dokonania zmiany Uposażonego; 2) prawo do zawieszenia opłacania składki podstawowej; 3) prawo do wypłaty całości i części rachunku; 4) prawo do rezygnacji z ubezpieczenia; 5) prawo do wznowienia ochrony ubezpieczeniowej; 6) obowiązek opłacania składki podstawowej. 6. Prawo do indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia na zasadach określonych w niniejszym paragrafi e nie przysługuje Ubezpieczonemu w przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczającego. 7. Towarzystwo poinformuje Ubezpieczonego, w formie pisemnej, o dniu rozwiązania umowy ubezpieczenia. Skargi i zażalenia Osoba zainteresowana może wnosić skargi i zażalenia do Zarządu Towarzystwa. 2. Skargi i zażalenia powinny być składane na piśmie w siedzibie Towarzystwa lub przesyłane na adres Towarzystwa. Powinny one określać dane umożliwiające identyfi kację osoby zgłaszającej skargę lub zażalenie oraz przedmiot skargi lub zażalenia. 3. Skargi i zażalenia są rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia Towarzystwu. W przypadku gdy rozpatrzenie skargi lub zażalenia nie jest możliwe w tym terminie, Towarzystwo poinformuje o tym osobę, która zgłosiła skargę lub zażalenie, oraz rozpatrzy skargę lub zażalenie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności rozpatrzenie skargi lub zażalenia stało się możliwe. 4. O sposobie rozpatrzenia skargi lub zażalenia zawiadamia się osobę, która zgłosiła skargę lub zażalenie, niezwłocznie po rozpatrzeniu, w formie pisemnej lub innej formie uzgodnionej z tą osobą. 5. Niezależnie od trybu określonego w niniejszym paragrafi e organem uprawnionym do rozpatrywania skarg i zażaleń na działalność Towarzystwa jest Rzecznik Ubezpieczonych. Sąd właściwy do rozstrzygania sporów 45 Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Towarzystwa, Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. Informacja o przepisach podatkowych Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym kwot otrzymanych przez osoby fi zyczne z tytułu ubezpieczeń na życie określa ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fi zycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). 2. Kwoty otrzymane przez osoby fi zyczne z tytułu ubezpieczeń na życie są wolne od podatku, z wyjątkiem dochodu z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową ubezpieczenia, w przypadku ubezpieczeń związanych z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. 3. Kwoty otrzymane przez osoby prawne z tytułu ubezpieczeń na życie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.). Postanowienia końcowe O ile SWU nie stanowią inaczej, odwołanie oświadczenia, w tym wniosku lub dyspozycji, jest skuteczne, jeżeli zostało doręczone Towarzystwu nie później niż z tym wnioskiem lub dyspozycją. 2. W przypadku doręczenia Towarzystwu kolejnej dyspozycji przed upływem terminu na wykonanie poprzedniej dyspozycji, określony w SWU termin realizacji kolejnej dyspozycji ulega wydłużeniu i jest liczony począwszy od dnia, w którym upłynął termin realizacji poprzedniej dyspozycji. 3. Towarzystwo odmówi realizacji dyspozycji, jeżeli wniosek lub dokument dyspozycji zostały wypełnione nieprawidłowo lub są niekompletne. 4. W przypadku niepowiadomienia Towarzystwa o zmianie adresu Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia, pisma przesłane do tych osób na ostatni adres wskazany Towarzystwu wywierają skutki nimi przewidziane po upływie 30 dni od daty nadania w placówce pocztowej. 5. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia dotyczące umowy ubezpieczenia powinny być dokonywane na piśmie lub w innej formie, o ile została wyraźnie wskazana w SWU. Oświadczenia i zawiadomienia składane Towarzystwu powinny być przesyłane na adres Towarzystwa bądź składane osobiście w jego siedzibie lub poprzez Ubezpieczającego. 6. W przypadku gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do dokonania zmiany umowy ubezpieczenia jest wymagana zgoda Ubezpieczonego, złożenie przez Ubezpieczającego oświadczenia dotyczącego zmiany umowy ubezpieczenia jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o wyrażeniu zgody na zmianę umowy ubezpieczenia w imieniu Ubezpieczonego, który upoważnił Ubezpieczającego do jej wyrażenia. Dodatkowo w takim przypadku, wraz z oświadczeniem dotyczącym zmiany umowy ubezpieczenia, Ubezpieczający jest zobowiązany doręczyć Towarzystwu oświadczenie Ubezpieczonego o wyrażeniu zgody na zmianę umowy ubezpieczenia, jeżeli nie upoważnił Ubezpieczającego do dokonania tej czynności lub odwołał takie upoważnienie. 7. Regulamin ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego może ulegać zmianie w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia. W takim przypadku Towarzystwo jest zobowiązane doręczyć Ubezpieczającemu i Ubezpieczonemu informację o zmianie regulaminu. Ubezpieczony będzie związany tą zmianą, jeśli nie zrezygnuje z ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia informacji. Zmiana nazwy funduszu, a także zmiany wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa powszechnego nie stanowią zmiany SWU. 8. Z zastrzeżeniem postanowień 38 ust. 4 SWU, Tabela opłat i limitów może zostać zmieniona w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto zmiana, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, może mieć miejsce wyłącznie na korzyść Ubezpieczonego. Towarzystwo jest zobowiązane doręczyć Ubezpieczającemu informację o zmianie Tabeli opłat i limitów przynajmniej 30 dni przed jej wprowadzeniem, a Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia przed upływem tego terminu. Inne zmiany Tabeli opłat i limitów mają zastosowanie wyłącznie do umów ubezpieczenia zawieranych począwszy od dnia wejścia w życie tych zmian. 9

11 9. W przypadku rozwiązania przez Ubezpieczonego wszystkich stosunków prawnych z Ubezpieczającym, poza stosunkiem prawnym wynikającym z umowy ubezpieczenia, wszystkie postanowienia dotyczące składania wniosków, dyspozycji i innych dokumentów Ubezpieczającemu lub za jego pośrednictwem oraz potwierdzania takich dokumentów przez przedstawiciela Ubezpieczającego należy stosować w ten sposób, że w miejsce Ubezpieczającego wchodzi Towarzystwo. 48 W sprawach nieuregulowanych w SWU stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy o działalności ubezpieczeniowej. 49 Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia zostały zatwierdzone uchwałą Zarządu Towarzystwa nr 1/01/03/2011 z dnia 1 marca 2011 r. Prezes Zarządu Członek Zarządu Jarosław Bartkiewicz Janusz Arczewski 10

12 Więcej informacji uzyskasz od naszego przedstawiciela AXA to jedna z największych grup fi nansowych na świecie. Wieloletnie doświadczenie i stała obecność na międzynarodowych rynkach sprawiły, że zaufało nam już 96 milionów klientów w 57 krajach. AXA w Polsce to nowoczesne rozwiązania inwestycyjne dopasowane do zróżnicowanych potrzeb klientów. To także różnorodność ubezpieczeń ochronnych, zdrowotnych i turystycznych oraz otwarty fundusz emerytalny. Naszym klientom oferujemy rzetelną analizę potrzeb oraz wysoki standard obsługi. ubezpieczenia inwestycje emerytury axa.pl AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Chłodna 51, Warszawa, tel , fax , Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS Nr KRS 41216, NIP , Kapitał zakładowy: zł wpłacony w całości

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PIR/07/08/10 Ogólne warunki grupowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PRE/08/07/18 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PRE/08/07/18 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Plan Inwestycyjny Multi Prestiż

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Plan Inwestycyjny Multi Prestiż inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Plan Inwestycyjny Multi Prestiż ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi 5-15 Plan Inwestycyjny Multi Prestiż 5-15

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi 5-15 Plan Inwestycyjny Multi Prestiż 5-15 inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi 5-15 Plan Inwestycyjny Multi Prestiż 5-15 ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Progres

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Progres inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Progres ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PRO/11/02/07 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Selekt Plan Inwestycyjny Selekt Prestiż

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Selekt Plan Inwestycyjny Selekt Prestiż inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Selekt Plan Inwestycyjny Selekt Prestiż ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMJ/11/07/01 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMJ/11/07/01 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Kod warunków: UB_OGIR115

Kod warunków: UB_OGIR115 Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1/2012 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Plan Inwestycyjny Lepsze Jutro, stanowiący jednocześnie załącznik nr 3a do

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ117 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ117 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INWESTUJ W PRZYSZŁOŚĆ - STABILNY WZROST VIII

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INWESTUJ W PRZYSZŁOŚĆ - STABILNY WZROST VIII WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INWESTUJ W PRZYSZŁOŚĆ - STABILNY WZROST VIII Kod warunków: DB_OGIR131 WARUNKI UBEZPIECZENIA Definicje wyjaśniają

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NOWA EUROPA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NOWA EUROPA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NOWA EUROPA Kod OWU: UB_OLIJ159 Na wzorzec umowny składają się Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ129 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PROGRES KORPO-OBLIGACJE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PROGRES KORPO-OBLIGACJE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PROGRES KORPO-OBLIGACJE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ143 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ129 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE 2 PREAMBUŁA Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DOBRY START JUNIORA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DOBRY START JUNIORA Strona 1 z 34 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DOBRY START JUNIORA zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nr 01/09/13

Bardziej szczegółowo

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są Better Future Kod warunków: OF_OGIR115 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Better Future (zwane dalej Warunkami

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM SZLAKIEM INWESTYCJI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM SZLAKIEM INWESTYCJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM SZLAKIEM INWESTYCJI Kod OWU: UB_OLIR136 Na wzorzec umowny składają się: Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 3 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZY Kod OWU: UB_OLIR132 W poszczególnych Strategiach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA PLAN SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA PLAN SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA PLAN SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA STRATEG

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA STRATEG OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA STRATEG Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia

Warunki Ubezpieczenia Warunki Ubezpieczenia Kod warunków: DB_OGIR119 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Warunki ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym db Inwestuj w Przyszłość - Stabilny

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS III

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS III OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS III Kod OWU: UB_OLIJ162 Na wzorzec umowny składają się Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM LONG SHORT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM LONG SHORT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM LONG SHORT Kod OWU: UB_OLIJ165 Na wzorzec umowny składają się Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane

Bardziej szczegółowo

NORDEA POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE S.A. UG/OWU/301/ /A. Rozdział 1: Postanowienia Ogólne

NORDEA POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE S.A. UG/OWU/301/ /A. Rozdział 1: Postanowienia Ogólne OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW ALIOR BANK S.A. ZADBAJ O PRZYSZŁOŚĆ ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ Rozdział 1: Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT. Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie

Acti GWARANT. Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Acti GWARANT Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Wrzesień 2006 OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ACTI GWARANT Zatwierdzone Uchwałą nr 4 Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia

Warunki Ubezpieczenia Warunki Ubezpieczenia Kod warunków: DB_OGIR119 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Warunki ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym db Inwestuj w Przyszłość - Stabilny

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym IDEALNY FUNDUSZ PLUS

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym IDEALNY FUNDUSZ PLUS Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym IDEALNY FUNDUSZ PLUS Prosimy o uważne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM GOLDEN SKY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM GOLDEN SKY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM GOLDEN SKY Kod OWU: UB_OLIJ114 Na wzorzec umowny składają się Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Postanowienia Ogólne

Rozdział 1: Postanowienia Ogólne OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ DLA KLIENTÓW ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA ZADBAJ O PRZYSZŁOŚĆ Rozdział 1: Postanowienia Ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA INWESTOR

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA INWESTOR OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA INWESTOR Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi inwestycje Regulaminy ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi indeks PIF/10/08/09 Spis treści Regulamin Ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym EQUITY INVESTOR. kod: 2016_EI_01_v.02

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym EQUITY INVESTOR. kod: 2016_EI_01_v.02 Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym EQUITY INVESTOR kod: 2016_EI_01_v.02 Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia na życie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS III

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS III OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS III Kod OWU: UB_OLIJ162 Na wzorzec umowny składają się Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

OWUD. Wymarzona Emerytura

OWUD. Wymarzona Emerytura UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 zycie@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INWESTUJ W PRZYSZŁOŚĆ - STABILNY WZROST VII

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INWESTUJ W PRZYSZŁOŚĆ - STABILNY WZROST VII WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INWESTUJ W PRZYSZŁOŚĆ - STABILNY WZROST VII Kod warunków: DB_OGIR119 WARUNKI UBEZPIECZENIA Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol

Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol ubezpieczenie na życie indeks TP/07/08/10 Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Parasol Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Multi Select. kod: 2015_MSL_01_v.03

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Multi Select. kod: 2015_MSL_01_v.03 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Multi Select kod: 2015_MSL_01_v.03 Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia na życie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA INWESTOR

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA INWESTOR OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA INWESTOR Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM FWR OPTYMALNY PORTFEL

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM FWR OPTYMALNY PORTFEL Strona 1 z 38 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM FWR OPTYMALNY PORTFEL zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nr 06/08/13

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO POGODNA JESIEŃ

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO POGODNA JESIEŃ OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO POGODNA JESIEŃ Kod warunków umowy PJGP10 - ubezpieczenie grupowe PJKP10 - ubezpieczenie kontynuowane POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS III

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS III Open Life TU Życie S.A. ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa infolinia 801 222 333 info@openlife.pl www.openlife.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ PRZYSŁUGUJĄCYCH Z UMOWY ORAZ WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH OFEROWANYCH W RAMACH UMOWY

WYKAZ ŚWIADCZEŃ PRZYSŁUGUJĄCYCH Z UMOWY ORAZ WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH OFEROWANYCH W RAMACH UMOWY ubezpieczenia Kod dokumentu: 412_0617 Podstawowe informacje o umowie ubezpieczenia zawartej na podstawie ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DIVIDEND PLUS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DIVIDEND PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DIVIDEND PLUS Kod OWU: UB_OLIJ157 Na wzorzec umowny składają się Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INVEST PORTFEL 3

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INVEST PORTFEL 3 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INVEST PORTFEL 3 Kod OWU: UB_OLIJ173 Na wzorzec umowny składają się: Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Całkowity Wykup. Częściowy Wykup. Data Nabycia. Data Umorzenia. Strona 2 z 40

Całkowity Wykup. Częściowy Wykup. Data Nabycia. Data Umorzenia. Strona 2 z 40 Strona 1 z 40 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DOBRY START JUNIORA zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nr 01/09/13

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OSOBOWEGO

UMOWA UBEZPIECZENIA OSOBOWEGO UMOWA UBEZPIECZENIA OSOBOWEGO zawarta w dniu... w..., pomiędzy: 1....... zwanym dalej Ubezpieczycielem a, 2....... zwanym dalej Ubezpieczającym, w dalszej części łącznie nazywani Stronami o następującej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA MULTI PROFIT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA MULTI PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA MULTI PROFIT Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Multi Select II. kod: 2016_MSLII_01_v.

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Multi Select II. kod: 2016_MSLII_01_v. Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Multi Select II kod: 2016_MSLII_01_v.01 Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Ogólnymi warunkami indywidualnego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek

Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek ndywidualne ubezpieczenie na życie Drogi Kliencie! Wiemy, jak istotną rzeczą jest pełne zrozumienie warunków umowy, dlatego przygotowaliśmy przewodnik

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NORDEA IKE Charakterystyka Ubezpieczenia Nordea IKE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NORDEA IKE Charakterystyka Ubezpieczenia Nordea IKE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NORDEA IKE Charakterystyka Ubezpieczenia Nordea IKE 1. Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym typu E Nordea IKE

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Multi Select II. kod: 2016_MSLII_01_v.

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Multi Select II. kod: 2016_MSLII_01_v. Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Multi Select II kod: 2016_MSLII_01_v.02 Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Ogólnymi warunkami indywidualnego

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia

Warunki Ubezpieczenia Warunki Ubezpieczenia Kod warunków: UB_OGIJ115 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym "db Rentier" ("Warunki Ubezpieczenia")

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. kod: 2013_RBOP_01_v.02

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. kod: 2013_RBOP_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL kod: 2013_RBOP_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek

Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek indywidualne ubezpieczenie na życie Drogi Kliencie! Wiemy, jak istotną rzeczą jest pełne zrozumienie warunków umowy, dlatego przygotowaliśmy przewodnik

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS IV

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS IV Open Life TU Życie S.A. ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa infolinia 801 222 333 info@openlife.pl www.openlife.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PORTFEL MOŻLIWOŚCI PREMIUM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PORTFEL MOŻLIWOŚCI PREMIUM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL MOŻLIWOŚCI PREMIUM Kod OWU: UB_OLIJ177 Na wzorzec umowny składają się: Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL OBLIGACJI PLUS

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL OBLIGACJI PLUS WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL OBLIGACJI PLUS Kod warunków: UB_OGIJ141 WARUNKI UBEZPIECZENIA Definicje wyjaśniają najważniejsze pojęcia,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ PRZYSŁUGUJĄCYCH Z UMOWY ORAZ WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH OFEROWANYCH W RAMACH UMOWY

WYKAZ ŚWIADCZEŃ PRZYSŁUGUJĄCYCH Z UMOWY ORAZ WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH OFEROWANYCH W RAMACH UMOWY ubezpieczenia Kod dokumentu: 1381_0116 Podstawowe informacje o umowie ubezpieczenia zawartej na podstawie ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA PRZYSZŁOŚĆ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA PRZYSZŁOŚĆ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA PRZYSZŁOŚĆ Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Multi Select III. kod: 2017_MSLIII_01_v.

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Multi Select III. kod: 2017_MSLIII_01_v. Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Multi Select III kod: 2017_MSLIII_01_v.01 Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Ogólnymi warunkami

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia (kod: 2018_DII_04_v.01) na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym DUO INVEST zatwierdzony Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nr 01/01/18 z dnia 04.01.2018 r., zmieniony

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. (kod: 2016_RBOP_01_v.01)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. (kod: 2016_RBOP_01_v.01) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL (kod: 2016_RBOP_01_v.01) Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE_

UMOWA PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE_ UMOWA PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO Postanowienia ogólne IKE_ 01.2014 1 1. Niniejsze ogólne warunki stanowią podstawę zawarcia Umowy o prowadzanie Indywidualnego Konta Emerytalnego (zwanej

Bardziej szczegółowo

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek.

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Ubezpieczenie z przyszłością - PLUS ze składką regularną Ogólne warunki ubezpieczenia Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA 1. Opis i charakter produktu Produkt ma przede wszystkim charakter inwestycyjny, a ponadto może być także ofertą o charakterze młodzieżowym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NEST DOBRANE INWESTYCJE

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NEST DOBRANE INWESTYCJE OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NEST DOBRANE INWESTYCJE zatwierdzone uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń nr 04/12/17 z dnia 07.12.2017

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Europa Neutral. kod: 2014_TRGEN_v.03

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Europa Neutral. kod: 2014_TRGEN_v.03 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Europa Neutral kod: 2014_TRGEN_v.03 Prosimy o uważne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Obramowane treści

Bardziej szczegółowo

Ubez piecz enie ersalne saln D am a en e t n ow o a a S t S rat ra eg e i g a

Ubez piecz enie ersalne saln D am a en e t n ow o a a S t S rat ra eg e i g a Ubezpieczenie Uniwersalne Diamentowa Strategia 17 październik 2012 Diamentowa Strategia pozwoli Ci zabezpieczyć finansowo rodzinę przed utratą głównych dochodów w przypadku: inwalidztwa, poważnego zachorowania,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INVEST PROFIT 4

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INVEST PROFIT 4 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INVEST PROFIT 4 Kod OWU: UB_OLIJ172 Na wzorzec umowny składają się Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA 1. Opis i charakter produktu Ubezpieczenie bezterminowe o charakterze ochronno-inwestycyjnym łączące szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM msave R PLUS DLA KLIENTÓW mbanku S.A.

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM msave R PLUS DLA KLIENTÓW mbanku S.A. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM msave R PLUS DLA KLIENTÓW mbanku POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO Na podstawie 18 ust. 1 Statutu MetLife Amplico Dobrowolny Fundusz Emerytalny ogłasza zmiany w Statucie MetLife Amplico

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

Compensa IKZE. Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym BRP-4012

Compensa IKZE. Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym BRP-4012 Compensa IKZE Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym BRP-4012 1 Oszczędzający Oszczędzający osoba fizyczna, która zawarła z Towarzystwem umowę ubezpieczenia i jest

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DOBRY START JUNIORA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DOBRY START JUNIORA Strona 1 z 32 Prosimy o uważne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Dobry Start Juniora (OWU). Obramowane treści wewnątrz OWU mają

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 3 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZY Kod warunków: UB_OGIR115 W poszczególnych Strategiach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR Optymalny Portfel na Start. kod: 2014_RBOPS_01_v.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR Optymalny Portfel na Start. kod: 2014_RBOPS_01_v. Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR Optymalny Portfel na Start kod: 2014_RBOPS_01_v.01 Prosimy o uważne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Diamentowa Przyszłość

do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Diamentowa Przyszłość Tabela Opłat i Limitów do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Diamentowa Przyszłość Rodzaj 1 Tryb pobierania Opłata dystrybucyjna

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Multi Select. kod: 2015_MSL_01_v.01

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Multi Select. kod: 2015_MSL_01_v.01 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Multi Select kod: 2015_MSL_01_v.01 Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Obramowane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - WIG20 Dynamika II

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - WIG20 Dynamika II OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - WIG20 Dynamika II Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA MULTISTRATEGIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA MULTISTRATEGIA WARUNKI UBEZPIECZENIA MULTISTRATEGIA 7 % (kod: 2011_OFMLS7_v.07) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Klientów Ubezpieczającego MULTISTRATEGIA

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ubezpieczenia Nordea IKE

Charakterystyka Ubezpieczenia Nordea IKE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NORDEA IKE 1. Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym typu E Nordea IKE przeznaczone jest dla osób, które chcą oszczędzać

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE 2 PREAMBUŁA Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Ekologiczny Portfel FIZ. (kod: 2014_EKOP_v.01)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Ekologiczny Portfel FIZ. (kod: 2014_EKOP_v.01) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Ekologiczny Portfel FIZ (kod: 2014_EKOP_v.01) Prosimy o uważne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Obramowane

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol

Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol ubezpieczenie na życie indeks TP/12/12/17 Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Parasol Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO NORDEA IKE

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO NORDEA IKE OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO NORDEA IKE Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, Nordea Polska Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 3 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZY Kod OWU: UB_OLIR126 W poszczególnych Strategiach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek

Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Spis treści Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do umowy generalnej

Załącznik Nr 1 do umowy generalnej OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db INVEST OPTIMUM Rozdział 1: Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Panorama Funduszy. Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym POSTANOWIENIA OGÓLNE

Panorama Funduszy. Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym POSTANOWIENIA OGÓLNE Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Panorama Funduszy POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia (SWU) Grupowe

Bardziej szczegółowo