OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PROGRES INDEKS BLUE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PROGRES INDEKS BLUE"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PROGRES INDEKS BLUE

2 Kod OWU: UB_OLIJ132 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (zwane dalej OWU) stanowią podstawę zawarcia Umowy ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym pomiędzy Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna a Ubezpieczającym. 2. Komentarze zamieszczone na marginesach Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, Regulaminu oraz Tabeli Parametrów, Opłat i Limitów Ubezpieczenia mają jedynie charakter pomocniczy i służą wyjaśnieniu istotnych kwestii uregulowanych w sposób wiążący w postanowieniach Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, Regulaminu oraz Tabeli Parametrów, Opłat i Limitów Ubezpieczenia. Definicje wyjaśniają najważniejsze pojęcia, którymi posługujemy się w dalszej treści OWU. Zwróć uwagę na zdefiniowane obok pojęcie. Miesiąc polisowy może się nie pokrywać z miesiącem kalendarzowym. Dla przykładu, jeżeli Datą początku ubezpieczenia jest 10 czerwca, to każdy kolejny Miesiąc polisowy rozpoczynać się będzie 10. dnia kalendarzowego każdego miesiąca. Możliwość złożenia przez Ubezpieczającego oferty zawarcia Umowy ubezpieczenia w formie Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia jest czasowo ograniczona. Złożenie Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia może nastąpić wyłącznie w Okresie subskrypcji. DEFINICJE 2 Określenia użyte w OWU oraz w innych dokumentach związanych z Umową ubezpieczenia oznaczają: 1) Agent przedsiębiorcę wpisanego do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, który w ramach umowy agencyjnej zawartej z Towarzystwem Ubezpieczeń zobowiązany jest do pośredniczenia przy zawieraniu Umów ubezpieczenia oraz uczestniczenia w ich wykonywaniu; 2) Alokacja nabycie Udziałów jednostkowych za Składkę Inwestycyjną; 3) Data początku ubezpieczenia datę wskazaną w Tabeli Parametrów, Opłat i Limitów Ubezpieczenia, z zastrzeżeniem możliwości jej zmiany w przypadku przedłużenia Okresu subskrypcji, potwierdzoną w Polisie; jest nią 6. Dzień roboczy po dacie zakończenia Okresu subskrypcji; 4) Dokument ubezpieczenia Polisę oraz każdy inny dokument wystawiony przez Towarzystwo Ubezpieczeń potwierdzający zmiany dokonane w Umowie ubezpieczenia; 5) Dzień roboczy dzień inny niż sobota i inny niż dzień ustawowo wolny od pracy; 6) Dzień wyceny wskazany w Tabeli Parametrów, Opłat i Limitów Ubezpieczenia dzień, na który ustalana jest Wartość udziału jednostkowego; 7) Fundusz ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy stanowiący wydzieloną rachunkowo oraz odrębnie inwestowaną zgodnie z OWU oraz Regulaminem część aktywów Towarzystwa Ubezpieczeń tworzoną z alokowanych Składek Inwestycyjnych, zarządzany według strategii inwestycyjnej opisanej w Regulaminie; 8) Miesiąc polisowy miesiąc rozpoczynający się w Dacie początku ubezpieczenia - w przypadku pierwszego Miesiąca polisowego oraz każdy kolejny miesiąc rozpoczynający się w dniu odpowiadającym Dacie początku ubezpieczenia - w przypadku kolejnych Miesięcy polisowych, a w przypadku gdy w danym miesiącu nie występuje dzień odpowiadający Dacie początku ubezpieczenia w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego; 9) Miesięcznica polisy dzień przypadający w każdym kolejnym miesiącu odpowiadający określonej w Polisie Dacie początku ubezpieczenia, a w przypadku gdy w danym miesiącu nie występuje dzień odpowiadający Dacie początku ubezpieczenia ostatni dzień miesiąca kalendarzowego; 10) Okres subskrypcji okres, wskazany w Tabeli Parametrów, Opłat i Limitów Ubezpieczenia, z zastrzeżeniem możliwości jego przedłużenia zgodnie z 5 ust. 1 pkt 1, w którym istnieje możliwość złożenia oferty zawarcia Umowy ubezpieczenia i opłacenia Składki łącznej; 11) Okres ubezpieczenia okres wyznaczony przez Datę początku ubezpieczenia i Ostatni dzień Okresu ubezpieczenia, potwierdzone w Polisie; 2

3 12) Osoba uprawniona do otrzymania Wartości wykupu osobę fizyczną, z którą Ubezpieczający zawarł na piśmie, w obecności osoby wykonującej czynności agencyjne w imieniu Agenta, umowę przeniesienia (przelewu) wierzytelności, na mocy której Ubezpieczający przeniósł na tę osobę prawo do otrzymania Wartości wykupu; 13) Ostatni dzień Okresu ubezpieczenia datę wskazaną w Tabeli Parametrów, Opłat i Limitów Ubezpieczenia, z zastrzeżeniem możliwości jej zmiany w przypadku przedłużenia Okresu subskrypcji, potwierdzoną w Polisie; 14) Polisa dokument wystawiony przez Towarzystwo Ubezpieczeń i przekazywany Ubezpieczającemu w celu potwierdzenia zawarcia Umowy ubezpieczenia; 15) Rachunek udziałów ewidencję Udziałów jednostkowych nabytych za Składkę Inwestycyjną, prowadzoną dla Ubezpieczającego; 16) Regulamin Regulamin Funduszu wskazujący zasady jego funkcjonowania oraz lokowania środków Funduszu, w tym jego strategię inwestycyjną oraz charakterystykę aktywów wchodzących w skład Funduszu, będący załącznikiem do niniejszych OWU; 17) Rocznica polisy dzień przypadający w każdym kolejnym Roku polisowym odpowiadający określonej w Polisie Dacie początku ubezpieczenia, a w przypadku, gdy w danym miesiącu nie występuje dzień odpowiadający Dacie początku ubezpieczenia ostatni dzień miesiąca kalendarzowego; 18) Rok polisowy okres 12 Miesięcy polisowych rozpoczynający się od Daty początku ubezpieczenia w przypadku pierwszego Roku polisowego oraz każdy kolejny rok rozpoczynający się w Rocznicę polisy w przypadku kolejnych Lat polisowych; 19) Składka łączna sumę Składki Inwestycyjnej i Składki za ryzyko należną z tytułu Umowy ubezpieczenia, opłaconą w terminie i na zasadach określonych w OWU; 20) Składka Inwestycyjna wpłacaną jednorazowo składkę w wysokości określonej we Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia, z uwzględnieniem marginesu tolerancji na niedopłatę wskazanego w Tabeli Parametrów, Opłat i Limitów Ubezpieczenia, jednak nie niższą niż minimalna wysokość Składki Inwestycyjnej określona w Tabeli Parametrów, Opłat i Limitów Ubezpieczenia; 21) Składka za ryzyko składkę należną Towarzystwu Ubezpieczeń z tytułu udzielania danemu Ubezpieczonemu ochrony ubezpieczeniowej na wypadek wystąpienia śmierci Ubezpieczonego, płatną jednorazowo z góry za cały Okres ubezpieczenia; 22) Suma ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w okresie ochrony ubezpieczeniowej kwotę wypłacaną osobie uprawnionej w razie śmierci Ubezpieczonego w okresie ochrony ubezpieczeniowej; 23) Suma ubezpieczenia z tytułu dożycia Ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia kwotę wypłacaną Ubezpieczonemu w razie dożycia przez niego Ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia; 24) Świadczenie ubezpieczeniowe kwotę, którą Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca osobie uprawnionej z tytułu zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego; 25) Tabela Parametrów, Opłat i Limitów Ubezpieczenia zestawienie zawierające wysokość opłat i limitów oraz innych parametrów ubezpieczenia, będące załącznikiem do niniejszych OWU; 26) Towarzystwo Ubezpieczeń Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna; 27) Ubezpieczający osobę fizyczną, która zawarła Umowę ubezpieczenia z Towarzystwem Ubezpieczeń, jak również osobę fizyczną, która stała się stroną tej Umowy ubezpieczenia zgodnie z 19 ust. 4; 28) Ubezpieczony osobę fizyczną, określoną imiennie w Polisie lub innym Dokumencie ubezpieczenia, której życie jest przedmiotem Umowy ubezpieczenia; 29) Udziały jednostkowe jednostki, na które został podzielony Fundusz, służące do ustalenia Wartości rachunku udziałów; 30) Umowa ubezpieczenia Umowę ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym zawartą na wniosek Ubezpieczającego Osoba uprawniona do otrzymania Wartości wykupu to osoba, którą Ubezpieczający może wyznaczyć w ramach zawartej z tą osobą umowy przeniesienia wierzytelności jako uprawnioną do otrzymania Wartości wykupu. Wysokość Składki Inwestycyjnej deklarowana jest przez Ubezpieczającego w momencie składania Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia, z tym że nie może być niższa niż minimalna jej wysokość wskazana w Tabeli Parametrów, Opłat i Limitów Ubezpieczenia. Zwróć uwagę na różnice pomiędzy definicją Ubezpieczonego a Ubezpieczającego. Ubezpieczającym jest osoba, która zawiera z Towarzystwem Ubezpieczeń Umowę ubezpieczenia i opłaca Składkę łączną, natomiast Ubezpieczonym może być zarówno sam Ubezpieczający, jak i może to być inna osoba, spełniająca warunki do objęcia jej ochroną ubezpieczeniową. Pamiętaj jednak, że objęcie Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową wymaga zawsze jego zgody. 3

4 Uposażony to osoba lub podmiot, którą Ubezpieczony może wyznaczyć jako uprawnioną do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu jego śmierci. Więcej informacji na temat osób uprawnionych do Świadczeń ubezpieczeniowych oraz na temat Uposażonych, możliwości ich wskazywania, odwoływania, a także zmiany w trakcie okresu ochrony ubezpieczeniowej znajdziesz w 21 OWU. Dokument, poprzez podpisanie którego Ubezpieczający wyraża wolę zawarcia Umowy ubezpieczenia, a Ubezpieczony wyraża zgodę na objęcie go ochroną ubezpieczeniową. Umowa ubezpieczenia wiąże się z inwestowaniem Składki Inwestycyjnej w ramach ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego i w związku z tym wysokość Świadczeń ubezpieczeniowych zależy m.in. od wartości Rachunku udziałów Ubezpieczającego. Zakres Umowy ubezpieczenia określa te zdarzenia w życiu Ubezpieczonego, które objęte są odpowiedzialnością Towarzystwa Ubezpieczeń. z Towarzystwem Ubezpieczeń na podstawie niniejszych OWU wraz z załącznikami tj. Regulaminem oraz Tabelą Parametrów, Opłat i Limitów Ubezpieczenia, potwierdzoną Polisą; 31) Uposażony osobę fizyczną lub podmiot wskazany przez Ubezpieczonego, jako uprawniony do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego w razie śmierci Ubezpieczonego; 32) Wartość rachunku udziałów wartość Udziałów jednostkowych, zaewidencjonowanych na Rachunku udziałów wyliczaną jako iloczyn liczby Udziałów jednostkowych Funduszu oraz Wartości tego udziału jednostkowego z Dnia wyceny; 33) Wartość udziału jednostkowego wartość Funduszu podzieloną przez liczbę Udziałów jednostkowych zgromadzonych w Funduszu ustalaną zgodnie z zapisami Regulaminu; 34) Wartość wykupu kwotę wypłacaną przez Towarzystwo Ubezpieczeń na zasadach przewidzianych w 18, według stawek procentowych Wartości rachunku udziałów, o których mowa w Tabeli Parametrów, Opłat i Limitów Ubezpieczenia; 35) Wniosek o zawarcie Umowy ubezpieczenia formularz Towarzystwa Ubezpieczeń, na którym osoba zainteresowana Umową ubezpieczenia składa oświadczenie woli zawarcia Umowy ubezpieczenia na warunkach określonych w niniejszych OWU wraz z załącznikami, tj. Regulaminem oraz Tabelą Parametrów, Opłat i Limitów Ubezpieczenia, a Ubezpieczony, jeśli jest inną osobą niż Ubezpieczający, oświadcza Towarzystwu Ubezpieczeń, że chce skorzystać z zastrzeżonej na jego rzecz ochrony ubezpieczeniowej (zgoda na objęcie Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową). Oświadczenie Ubezpieczonego obejmuje także wysokość sum ubezpieczenia; formularz ten może zawierać również inne oświadczenia woli i wiedzy Ubezpieczającego i Ubezpieczonego; 36) Zdarzenie ubezpieczeniowe zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową, o którym mowa w 3 ust. 2. PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY UBEZPIECZENIA 3 1. Przedmiotem Umowy ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego. Umowa ubezpieczenia jest związana z Funduszem, w ramach którego następuje gromadzenie i inwestowanie Składki Inwestycyjnej. 2. Zakres Umowy ubezpieczenia obejmuje następujące Zdarzenia ubezpieczeniowe: 1) śmierć Ubezpieczonego w okresie ochrony ubezpieczeniowej; 2) dożycie przez Ubezpieczonego Ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia. 3. W przypadku śmierci Ubezpieczonego w okresie ochrony ubezpieczeniowej, Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca Świadczenie ubezpieczeniowe, o którym mowa w 15 ust. 1 pkt W przypadku dożycia przez Ubezpieczonego Ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia, Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca Świadczenie ubezpieczeniowe, o którym mowa w 15 ust. 1 pkt W przypadku złożenia dyspozycji wypłaty Wartości wykupu, oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy ubezpieczenia lub otrzymania przez Towarzystwo Ubezpieczeń wniosku, o którym mowa w 18 ust. 9, w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca Wartość wykupu, na zasadach określonych w 18, według stawek procentowych Wartości rachunku udziałów, o których mowa w Tabeli Parametrów, Opłat i Limitów Ubezpieczenia. 6. Wyłączenia odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń z tytułu ryzyka śmierci zostały określone w 17. ZAWARCIE I ZMIANA UMOWY UBEZPIECZENIA 4 1. Przed zawarciem Umowy ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń doręcza osobie, która zamierza zawrzeć Umowę ubezpieczenia OWU wraz z załącznikami, tj. Regulaminem oraz Tabelą Parametrów, Opłat i Limitów Ubezpieczenia. 2. Umowa ubezpieczenia zawierana jest w trybie złożenia oferty zawarcia Umowy ubezpieczenia składanej w formie Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia i jej przyjęcia przez Towarzystwo Ubezpieczeń, z zastrzeżeniem ust Ubezpieczającym może być osoba, której wiek w dniu podpisania i złożenia Wniosku 4

5 o zawarcie Umowy ubezpieczenia mieści się w granicach wieku wstępu, określonego w Tabeli Parametrów, Opłat i Limitów Ubezpieczenia. 4. Ubezpieczonym może być osoba, której wiek w dniu podpisania i złożenia Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia mieści się w granicach wieku wstępu, określonego w Tabeli Parametrów, Opłat i Limitów Ubezpieczenia. 5. W przypadku gdy Ubezpieczonym jest osoba, która nie ukończyła 18. roku życia, wszelkie oświadczenia woli i wiedzy zawarte we Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności zgoda na objęcie Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową i na wysokość sum ubezpieczenia wymaga zgody przedstawiciela ustawowego Ubezpieczonego. 6. W przypadku zawierania Umowy ubezpieczenia za pośrednictwem pełnomocnika, oświadczenia wiedzy zawarte we Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia muszą być złożone przez osobę zainteresowaną zawarciem Umowy ubezpieczenia bezpośrednio. 7. Jeżeli Towarzystwo Ubezpieczeń nie przyjmie oferty zawarcia Umowy ubezpieczenia, nie dochodzi do zawarcia Umowy ubezpieczenia, o czym Towarzystwo Ubezpieczeń poinformuje Ubezpieczającego. W takim przypadku Towarzystwo Ubezpieczeń zwróci kwotę wpłaconą na poczet Składki łącznej na wskazany przez Ubezpieczającego we Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia rachunek bankowy Ubezpieczającego, a w przypadku jego niewskazania - przekazem pocztowym na adres korespondencyjny Ubezpieczającego wskazany we Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia, w terminie 14 Dni roboczych od daty odmowy zawarcia Umowy ubezpieczenia. 8. Jeżeli Towarzystwo Ubezpieczeń przyjmie ofertę zawarcia Umowy ubezpieczenia, Umowę ubezpieczenia uważa się za zawartą z chwilą przyjęcia oferty przez Towarzystwo Ubezpieczeń. Przyjęcie oferty przez Towarzystwo Ubezpieczeń może nastąpić najpóźniej 6. Dnia roboczego po zakończeniu Okresu subskrypcji. 9. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na czas określony, wyznaczony przez datę jej zawarcia i Ostatni dzień Okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem 11 ust Towarzystwo Ubezpieczeń potwierdza zawarcie Umowy ubezpieczenia i datę jej zawarcia Polisą. 11. Zmiany w Umowie ubezpieczenia są dokonywane w drodze negocjacji lub w inny przewidziany ogólnie obowiązującymi przepisami prawa sposób. 12. Jeżeli Ubezpieczony jest inną osobą niż Ubezpieczający, do zmiany Umowy ubezpieczenia na niekorzyść Ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu śmierci Ubezpieczonego w okresie ochrony ubezpieczeniowej konieczna jest zgoda Ubezpieczonego W przypadku, gdy nie został osiągnięty, wskazany w Tabeli Parametrów, Opłat i Limitów Ubezpieczenia, minimalny poziom sumy wszystkich opłaconych Składek Inwestycyjnych w Okresie subskrypcji, Towarzystwo Ubezpieczeń ma prawo ostatniego dnia Okresu subskrypcji do: 1) przedłużenia Okresu subskrypcji, lecz o nie więcej niż jeden miesiąc kalendarzowy lub 2) odwołania Okresu subskrypcji. 2. W przypadku przedłużenia Okresu subskrypcji, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, Towarzystwo Ubezpieczeń w ciągu 5 Dni roboczych od dnia decyzji o przedłużeniu Okresu subskrypcji, poinformuje Ubezpieczającego pisemnie o terminie, do którego został przedłużony Okres subskrypcji, informując jednocześnie o nowej Dacie początku ubezpieczenia i Ostatnim dniu Okresu ubezpieczenia oraz nowych Datach obserwacji początkowej i końcowej, o których mowa w Tabeli Parametrów, Opłat i Limitów Ubezpieczenia. 3. W przypadku odwołania Okresu subskrypcji, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dochodzi do zawarcia Umowy ubezpieczenia. W takim przypadku Towarzystwo Ubezpieczeń poinformuje Ubezpieczającego o odwołaniu Okresu subskrypcji i dokona zwrotu wpłaconej kwoty na poczet Składki łącznej na wskazany przez Ubezpieczającego we Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia rachunek bankowy, a w przypadku jego niewskazania przekazem pocztowym na adres korespondencyjny Ubezpieczającego, wskazany we Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia, w terminie 14 Dni roboczych od dnia, w którym Okres subskrypcji został odwołany. 4. Niezależnie od postanowień ust. 1, Towarzystwo Ubezpieczeń ma prawo do: 5

6 Zwróć uwagę na przysługujące Ubezpieczającemu prawo do rezygnacji z zawarcia Umowy ubezpieczenia, odstąpienia od Umowy ubezpieczenia lub jej wypowiedzenia. Tylko wówczas, gdy dyspozycję rezygnacji Ubezpieczającego Towarzystwo Ubezpieczeń otrzyma do dnia poprzedzającego Datę początku ubezpieczenia - zwrócimy Ubezpieczającemu w całości opłaconą Składkę łączną. Prawo do odstąpienia od Umowy ubezpieczenia przysługuje Ubezpieczającemu w terminie 30 dni od jej zawarcia. W takiej sytuacji Towarzystwo Ubezpieczeń zwraca Wartość rachunku udziałów powiększoną o Składkę za ryzyko za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. Wypowiedzenie Umowy ubezpieczenia złożone przez Ubezpieczającego po tym terminie skutkuje wypłatą Wartości wykupu, która może być niższa niż kwota opłaconej Składki łącznej. Więcej informacji na temat przysługującego Ubezpieczającemu prawa do wypłaty Wartości wykupu znajdziesz w 18 OWU. 1) odwołania Okresu subskrypcji - do ostatniego dnia trwania Okresu subskrypcji; 2) odmowy przyjęcia oferty zawarcia Umowy ubezpieczenia osób, które złożyły Wniosek o zawarcie Umowy ubezpieczenia w Okresie subskrypcji po zakończeniu Okresu subskrypcji do 5. Dnia roboczego po dacie zakończenia Okresu subskrypcji, - w związku z niekorzystną sytuacją na rynkach finansowych uniemożliwiającą osiągnięcie celu Funduszu, o którym mowa w 3 ust. 3 Regulaminu. 5. W przypadku odwołania Okresu subskrypcji, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, nie dochodzi do zawarcia Umowy ubezpieczenia. 6. W przypadku odmowy przyjęcia oferty zawarcia Umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 4 pkt 2, nie dochodzi do zawarcia Umowy ubezpieczenia. 7. W przypadkach odwołania Okresu subskrypcji lub odmowy przyjęcia oferty zawarcia Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 4 powyżej, Towarzystwo Ubezpieczeń poinformuje o tym fakcie Ubezpieczającego i dokona zwrotu wpłaconej kwoty na poczet Składki łącznej na wskazany przez Ubezpieczającego we Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia rachunek bankowy, a w przypadku jego niewskazania - przekazem pocztowym na adres korespondencyjny Ubezpieczającego wskazany we Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia, w terminie 14 Dni roboczych od dnia, w którym Okres subskrypcji został odwołany, lub w terminie 14 Dni roboczych od dnia podjęcia decyzji o odmowie przyjęcia oferty zawarcia Umowy ubezpieczenia, przy czym dzień podjęcia decyzji to najpóźniej 5. Dzień roboczy po dacie zakończenia Okresu subskrypcji. REZYGNACJA Z ZAWARCIA UMOWY UBEZPIECZENIA, ODSTĄPIENIE OD UMOWY UBEZPIECZENIA I JEJ WYPOWIEDZENIE 6 1. W przypadku otrzymania przez Towarzystwo Ubezpieczeń do dnia poprzedzającego 6. Dzień roboczy po dacie zakończenia Okresu subskrypcji, pisemnego oświadczenia o rezygnacji Ubezpieczającego z zawarcia Umowy ubezpieczenia, nie dochodzi do zawarcia Umowy ubezpieczenia. 2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Towarzystwo Ubezpieczeń dokona zwrotu wpłaconej kwoty na poczet Składki łącznej przy braku odrębnej dyspozycji na wskazany przez Ubezpieczającego we Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia rachunek bankowy Ubezpieczającego, a w przypadku jego niewskazania - przekazem pocztowym na adres korespondencyjny Ubezpieczającego, wskazany we Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia, w terminie 14 Dni roboczych od daty otrzymania przez Towarzystwo Ubezpieczeń oświadczenia o rezygnacji z zawarcia Umowy ubezpieczenia Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od Umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. Za datę odstąpienia przez Ubezpieczającego od Umowy ubezpieczenia przyjmuje się datę otrzymania pisemnego oświadczenia przez Towarzystwo Ubezpieczeń. 2. W przypadku odstąpienia przez Ubezpieczającego od Umowy ubezpieczenia, Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca Ubezpieczającemu Wartość rachunku udziałów obliczoną według Wartości udziału jednostkowego z najbliższego Dnia wyceny następującego nie wcześniej niż 2. Dnia roboczego po dacie otrzymania przez Towarzystwo Ubezpieczeń oświadczenia o odstąpieniu od Umowy ubezpieczenia, powiększoną o Składkę za ryzyko za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. 3. Kwotę, o której mowa w ust. 2, Towarzystwo Ubezpieczeń przekazuje przy braku odrębnej dyspozycji, na wskazany przez Ubezpieczającego we Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia rachunek bankowy Ubezpieczającego, a w przypadku jego niewskazania - przekazem pocztowym na adres korespondencyjny Ubezpieczającego wskazany we Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia, w terminie 14 Dni roboczych następujących po Dniu wyceny, według którego nastąpiło umorzenie Udziałów jednostkowych z Rachunku udziałów w związku z dyspozycją odstąpienia przez Ubezpieczającego od Umowy ubezpieczenia. 6

7 8 1. Umowa ubezpieczenia może być w każdym czasie wypowiedziana przez Ubezpieczającego, poprzez złożenie Towarzystwu Ubezpieczeń oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy ubezpieczenia lub dyspozycji wypłaty Wartości wykupu. W przypadku złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy ubezpieczenia lub dyspozycji wypłaty Wartości wykupu w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, Towarzystwo Ubezpieczeń dokona wypłaty Wartości wykupu zgodnie z postanowieniami 18, według stawek procentowych Wartości rachunku udziałów, o których mowa w Tabeli Parametrów, Opłat i Limitów Ubezpieczenia. 2. Za datę wypowiedzenia przez Ubezpieczającego Umowy ubezpieczenia przyjmuje się datę otrzymania przez Towarzystwo Ubezpieczeń pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy ubezpieczenia lub dyspozycji wypłaty Wartości wykupu. ROZPOCZĘCIE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ I REZYGNACJA Z OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 9 1. Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do Ubezpieczonego rozpoczyna się w Dacie początku ubezpieczenia przypadającej 6. Dnia roboczego po zakończeniu Okresu subskrypcji, z zastrzeżeniem ust W przypadku śmierci Ubezpieczonego przed Datą początku ubezpieczenia, ochrona ubezpieczeniowa nie rozpoczyna się, a Umowa ubezpieczenia nie dochodzi do skutku. W takim przypadku wpłacona kwota na poczet Składki łącznej podlega zwrotowi: 1) spadkobiercom Ubezpieczającego na zasadach ogólnych (jeśli jest on tą samą osobą, co Ubezpieczony) albo 2) Ubezpieczającemu (jeśli jest on inną osobą niż Ubezpieczony) przy braku odrębnej dyspozycji na wskazany przez Ubezpieczającego we Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia rachunek bankowy Ubezpieczającego, a w przypadku jego niewskazania - przekazem pocztowym na adres korespondencyjny Ubezpieczającego, wskazany we Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia, w terminie 14 Dni roboczych od daty otrzymania przez Towarzystwo Ubezpieczeń zawiadomienia o śmierci Ubezpieczonego wraz z aktem zgonu Ubezpieczonego. 3. W przypadku otrzymania przez Towarzystwo Ubezpieczeń przed Datą początku ubezpieczenia zawiadomienia o śmierci Ubezpieczającego (jeśli jest on inną osobą niż Ubezpieczony), ochrona ubezpieczeniowa wobec Ubezpieczonego nie rozpoczyna się, a Umowa ubezpieczenia nie dochodzi do skutku. W takim przypadku wpłacona kwota na poczet Składki łącznej podlega zwrotowi spadkobiercom Ubezpieczającego na zasadach ogólnych. 4. Ubezpieczony (jeśli jest on inną osobą niż Ubezpieczający) może w każdym czasie złożyć oświadczenie o rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej. Rezygnacja Ubezpieczonego z ochrony ubezpieczeniowej skutkuje zmianą Ubezpieczonego w Umowie ubezpieczenia, zgodnie z postanowieniami ust W przypadku rezygnacji Ubezpieczonego z ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczający staje się Ubezpieczonym. W takim przypadku Suma ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w okresie ochrony ubezpieczeniowej wynosi 100 PLN, a ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do Ubezpieczającego rozpoczyna się od najbliższej Miesięcznicy polisy następującej nie wcześniej niż po upływie 2 Dni roboczych od daty otrzymania przez Towarzystwo Ubezpieczeń oświadczenia Ubezpieczonego o rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej. Zmiana Ubezpieczonego oraz objęcie Ubezpieczającego ochroną ubezpieczeniową jest potwierdzane pisemnie przez Towarzystwo Ubezpieczeń w Dokumencie ubezpieczenia. 6. W przypadku zmiany wysokości Sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci w okresie ochrony ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 5, Towarzystwo Ubezpieczeń zwraca różnicę w Składce za ryzyko wynikającą z obniżenia Sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w okresie ochrony ubezpieczeniowej, przy braku odrębnej dyspozycji na wskazany przez Ubezpieczającego we Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia rachunek Ubezpieczony ma prawo do rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej. W takim przypadku ochroną ubezpieczeniową zostanie objęty Ubezpieczający. Towarzystwo Ubezpieczeń potwierdzi pisemnie ten fakt oraz nową wysokość Sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w Dokumencie ubezpieczenia. 7

8 bankowy Ubezpieczającego, a w przypadku jego braku przekazem pocztowym na adres korespondencyjny Ubezpieczającego, wskazany we Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia, w terminie 14 Dni roboczych od daty zmiany wysokości Sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w okresie ochrony ubezpieczeniowej. Okres ubezpieczenia i inwestowania Składki Inwestycyjnej trwa 2 lata. Datę początku ubezpieczenia i Ostatni dzień Okresu ubezpieczenia można zawsze sprawdzić w Polisie. Po zapoznaniu się z informacjami zamieszczonymi obok, będziesz wiedział, w jakim momencie kończy się ochrona ubezpieczeniowa względem Ubezpieczonego. W terminie trzech Dni roboczych od dnia zakończenia Okresu subskrypcji Ubezpieczający powinien opłacić Składkę łączną. Składka łączna zostanie uznana za opłaconą w dniu, w którym wpłynie na rachunek bankowy Towarzystwa Ubezpieczeń. OKRES UBEZPIECZENIA Okres ubezpieczenia rozpoczyna się w Dacie początku ubezpieczenia i kończy w Ostatnim dniu Okresu ubezpieczenia. 2. Towarzystwo Ubezpieczeń potwierdza zawarcie Umowy ubezpieczenia i Datę początku ubezpieczenia oraz Ostatni dzień Okresu ubezpieczenia w Polisie przekazywanej Ubezpieczającemu. KONIEC OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ I ROZWIĄZANIE UMOWY UBEZPIECZENIA Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do Ubezpieczonego kończy się: 1) w dniu zaistnienia jednej z poniższych okoliczności, w zależności od tego, która z nich nastąpi najwcześniej: a) śmierci Ubezpieczonego w okresie ochrony ubezpieczeniowej, b) otrzymania przez Towarzystwo Ubezpieczeń oświadczenia o odstąpieniu przez Ubezpieczającego od Umowy ubezpieczenia, c) otrzymania przez Towarzystwo Ubezpieczeń oświadczenia o wypowiedzeniu przez Ubezpieczającego Umowy ubezpieczenia, d) otrzymania przez Towarzystwo Ubezpieczeń dyspozycji wypłaty Wartości wykupu, e) otrzymania przez Towarzystwo Ubezpieczeń w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej zawiadomienia o śmierci Ubezpieczającego (jeśli jest on inną osobą niż Ubezpieczony), f) dożycia przez Ubezpieczonego Ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia; 2) w dniu poprzedzającym Miesięcznicę polisy następującą nie wcześniej niż po upływie 2 Dni roboczych od daty otrzymania przez Towarzystwo Ubezpieczeń oświadczenia Ubezpieczonego o rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej, w przypadku, o którym mowa w 9 ust W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 powyżej, Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się w Dniu wyceny, według którego nastąpiło całkowite umorzenie Udziałów jednostkowych z Rachunku udziałów Ubezpieczającego, właściwym dla każdej ze wskazanych w ust. 1 pkt 1 okoliczności. SKŁADKA ŁĄCZNA I SKŁADKA INWESTYCYJNA Wysokość Składki łącznej w tym Składki Inwestycyjnej wskazana jest we Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia oraz potwierdzona w Dokumencie ubezpieczenia. 2. Składka łączna powinna zostać opłacona w wysokości określonej we Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia do trzeciego Dnia roboczego po zakończeniu Okresu subskrypcji, z zastrzeżeniem ust Składka łączna wpłacana jest na rachunek bankowy Towarzystwa Ubezpieczeń wskazany we Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia. 4. Datą opłacenia Składki łącznej jest dzień wpływu Składki łącznej na wskazany przez Towarzystwo Ubezpieczeń rachunek bankowy. 5. Składka łączna opłacana jest w wysokości wskazanej we Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia z uwzględnieniem, wskazanego w Tabeli Parametrów, Opłat i Limitów Ubezpieczenia, marginesu tolerancji na niedopłatę dla Składki Inwestycyjnej, z zastrzeżeniem, że Składka Inwestycyjna nie może być niższa niż minimalna jej wysokość wskazana w Tabeli Parametrów, Opłat i Limitów Ubezpieczenia. 6. Nadpłata środków ponad określoną we Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia wysokość Składki łącznej jest w całości zwracana, przy braku odrębnej dyspozycji na wskazany 8

9 przez Ubezpieczającego we Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia rachunek bankowy Ubezpieczającego, a w przypadku jego niewskazania - przekazem pocztowym na adres korespondencyjny Ubezpieczającego, wskazany we Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia, w terminie 14 Dni roboczych następujących po wpłaceniu kwoty nadpłaty, tj. kwoty przewyższającej określoną we Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia wysokość Składki łącznej. 7. Kwota Składki Inwestycyjnej podlega Alokacji do Funduszu, zgodnie z postanowieniami Nieopłacenie Składki łącznej w terminie, o którym mowa w ust. 2 albo wpłata na poczet Składki łącznej dokonana w niepełnej wysokości poniżej wskazanego w Tabeli Parametrów, Opłat i Limitów Ubezpieczenia marginesu tolerancji na niedopłatę dla Składki Inwestycyjnej jest równoznaczne z rezygnacją Ubezpieczającego z zawarcia Umowy ubezpieczenia, o której mowa w 6 ust. 1. W takim przypadku wpłaconą kwotę na poczet Składki łącznej, Towarzystwo Ubezpieczeń zwróci na wskazany przez Ubezpieczającego, we Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia, rachunek bankowy Ubezpieczającego, a w przypadku jego niewskazania - przekazem pocztowym na adres korespondencyjny Ubezpieczającego wskazany we Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia w terminie 14 Dni roboczych od trzeciego Dnia roboczego po zakończeniu Okresu subskrypcji. SKŁADKA ZA RYZYKO Towarzystwo Ubezpieczeń pobiera ze Składki łącznej Składkę za ryzyko w wysokości określonej w Tabeli Parametrów, Opłat i Limitów Ubezpieczenia, zależnej od wieku Ubezpieczonego oraz Sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w okresie ochrony ubezpieczeniowej. 2. Sposób pobrania Składki za ryzyko został określony w Tabeli Parametrów, Opłat i Limitów Ubezpieczenia. 3. Wysokość Składki za ryzyko wskazana jest we Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia oraz potwierdzona w Polisie lub innym Dokumencie ubezpieczenia. 4. W przypadku zakończenia ochrony ubezpieczeniowej przed upływem Okresu ubezpieczenia, Towarzystwo Ubezpieczeń zwraca Składkę za ryzyko za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. ALOKACJA Alokacja Składki Inwestycyjnej i zaewidencjonowanie Udziałów jednostkowych na Rachunku udziałów następuje, pod warunkiem przyjęcia oferty zawarcia Umowy ubezpieczenia przez Towarzystwo Ubezpieczeń, w Dacie początku ubezpieczenia przypadającej 6. Dnia roboczego po zakończeniu Okresu subskrypcji. Do czasu nabycia Udziałów jednostkowych środki pieniężne nie są oprocentowane. 2. Nabycie Udziałów jednostkowych następuje za Składkę Inwestycyjną. Liczba nabytych Udziałów jednostkowych obliczana jest zgodnie z poniższym wzorem: SI UFK / WUJ UFK gdzie: SI UFK Składka Inwestycyjna; WUJ UFK Wartość udziału jednostkowego Funduszu w dacie nabycia Udziałów jednostkowych. ŚWIADCZENIA UBEZPIECZENIOWE Z tytułu Umowy ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca: 1) w przypadku śmierci Ubezpieczonego w okresie ochrony ubezpieczeniowej Świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości: Nabycie Udziałów jednostkowych Funduszu nastąpi 6. Dnia roboczego po zakończeniu Okresu subskrypcji. Dzień ten jest jednocześnie Datą początku ubezpieczenia. W razie śmierci Ubezpieczonego w okresie ochrony ubezpieczeniowej, Uposażeni, przez niego wskazani, otrzymają Świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości: Wartości rachunku udziałów oraz kwoty w wysokości Sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w okresie ochrony ubezpieczeniowej wskazanej we Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia i potwierdzonej w Polisie. Kwota Świadczenia ubezpieczeniowego zostanie wypłacona Uposażonym stosownie do ich udziału w świadczeniu. 9

10 W przypadku opisanym w 17 wysokość Świadczenia ubezpieczeniowego odpowiadać będzie Wartości rachunku udziałów. Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu dożycia przez Ubezpieczonego Ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia stanowić będzie Wartość rachunku udziałów ustaloną na podstawie Wartości udziału jednostkowego z Dnia wyceny przypadającego w Ostatnim dniu Okresu ubezpieczenia. Składając ofertę zawarcia Umowy ubezpieczenia, Ubezpieczający ma możliwość wyboru jednej z dostępnych wysokości Sum ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w okresie ochrony ubezpieczeniowej. Wartość ta nie może być jednak niższa niż minimalna Suma ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego, która wynosi 100 PLN. Dostępne wysokości Sumy ubezpieczenia zależą od wieku Ubezpieczonego oraz wyniku oceny ryzyka przeprowadzanej za pomocą ankiety medycznej znajdującej się we Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia. Wybór Sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego powyżej jej minimalnej wartości nie będzie jednak możliwy, jeśli łączna wartość wnioskowanych przez Ubezpieczonego sum ubezpieczenia w ubezpieczeniach oferowanych przez Towarzystwo Ubezpieczeń przekroczy PLN. W trakcie okresu ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczający, za zgodą Ubezpieczonego, ma możliwość obniżenia Sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego, z tym że nie więcej niż do minimalnej jej wysokości tj. 100 PLN. Obniżenie wysokości Sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego skutkuje obniżeniem wysokości Składki za ryzyko, dlatego też Towarzystwo Ubezpieczeń dokona stosownego zwrotu różnicy w tej składce w terminie i na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. a) Sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w okresie ochrony ubezpieczeniowej aktualnej na dzień Zdarzenia ubezpieczeniowego oraz Wartości rachunku udziałów albo b) Wartości rachunku udziałów - w przypadku, o którym mowa w 17, z zachowaniem postanowień ust. 2 i 3; 2) w przypadku dożycia przez Ubezpieczonego Ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia Świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości Sumy ubezpieczenia z tytułu dożycia przez Ubezpieczonego Ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia, określonej w 16 ust. 11; 3) w przypadku wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia, złożenia dyspozycji wypłaty Wartości wykupu lub otrzymania przez Towarzystwo Ubezpieczeń wniosku, o którym mowa w 18 ust. 9, Wartość wykupu, zgodnie z postanowieniami 18, według stawek procentowych Wartości rachunku udziałów, o których mowa w Tabeli Parametrów, Opłat i Limitów Ubezpieczenia. 2. W przypadku jednoczesnej śmierci Ubezpieczonego i Ubezpieczającego Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca, z tytułu Umowy ubezpieczenia, wyłącznie Świadczenie ubezpieczeniowe, o którym mowa w ust. 1 pkt Ustalenie kwoty należnego Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu śmierci Ubezpieczonego w okresie ochrony ubezpieczeniowej, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, następuje na podstawie Wartości udziału jednostkowego z 2. najbliższego Dnia wyceny następującego po otrzymaniu przez Towarzystwo Ubezpieczeń zawiadomienia o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego, z zastrzeżeniem 24 ust. 3. SUMA UBEZPIECZENIA Ubezpieczający we Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia ma prawo wyboru jednej z dostępnych wysokości Sum ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w okresie ochrony ubezpieczeniowej. 2. Wysokość dostępnej Sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w okresie ochrony ubezpieczeniowej zależy od wieku Ubezpieczonego, wyniku oceny ryzyka oraz skumulowanej wartości wnioskowanych Sum ubezpieczenia, która wynosi PLN we wszystkich Wnioskach o zawarcie Umowy ubezpieczenia lub innych formularzach składanych Towarzystwu Ubezpieczeń, na których Ubezpieczony wyrażał zgodę na objęcie go ochroną ubezpieczeniową i nie może być niższa niż minimalna wysokość Sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w okresie ochrony ubezpieczeniowej, która wynosi 100 PLN. 3. W przypadku udzielenia przez Ubezpieczonego pozytywnej odpowiedzi na którekolwiek z pytań zawartych w ankiecie medycznej, Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta wyłącznie z minimalną wysokością Sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w okresie ochrony ubezpieczeniowej, która wynosi 100 PLN. 4. Wysokość Sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w okresie ochrony ubezpieczeniowej, wskazywana jest we Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia i potwierdzona w Polisie, z zastrzeżeniem ust Ubezpieczający ma prawo w każdym czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej wnioskować o obniżenie Sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w okresie ochrony ubezpieczeniowej, z tym że nie więcej niż do minimalnej jej wysokości w kwocie 100 PLN. W przypadku, gdy Ubezpieczający jest inną osobą niż Ubezpieczony, obniżenie Sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w okresie ochrony ubezpieczeniowej wymaga zgody Ubezpieczonego. 6. W przypadku, gdy do 3. Dnia roboczego poprzedzającego Miesięcznicę polisy, Towarzystwo Ubezpieczeń otrzyma więcej niż jedną dyspozycję dotyczącą obniżenia Sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w okresie ochrony ubezpieczeniowej, zrealizowana zostanie wyłącznie dyspozycja otrzymana jako ostatnia w kolejności. 10

11 7. Zmiana, o której mowa w ust. 5, obowiązuje od najbliższej Miesięcznicy polisy następującej nie wcześniej niż po upływie 2 Dni roboczych od daty otrzymania przez Towarzystwo Ubezpieczeń dyspozycji obniżenia Sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w okresie ochrony ubezpieczeniowej. 8. Obniżenie Sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w okresie ochrony ubezpieczeniowej skutkuje obniżeniem wysokości Składki za ryzyko. 9. Towarzystwo Ubezpieczeń każdorazowo potwierdza pisemnie wysokość obniżonej Sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w okresie ochrony ubezpieczeniowej oraz aktualnej Składki za ryzyko w Dokumencie ubezpieczenia. 10. W przypadku obniżenia Sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w okresie ochrony ubezpieczeniowej, o którym mowa w ust. 5, Towarzystwo Ubezpieczeń zwraca różnicę w Składce za ryzyko wynikającą z obniżenia Sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w okresie ochrony ubezpieczeniowej, przy braku odrębnej dyspozycji na wskazany przez Ubezpieczającego we Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia rachunek bankowy Ubezpieczającego, a w przypadku jego braku przekazem pocztowym na adres korespondencyjny Ubezpieczającego, wskazany we Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia, w terminie 14 Dni roboczych od daty obowiązywania obniżonej Sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w okresie ochrony ubezpieczeniowej. 11. Sumę ubezpieczenia w przypadku dożycia przez Ubezpieczonego Ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia stanowi Wartość rachunku udziałów obliczona według Wartości udziału jednostkowego z Dnia wyceny przypadającego w Ostatnim dniu Okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem 3 ust Regulaminu. Szczegółowe informacje na temat ustalenia Wartości rachunku udziałów na Ostatni dzień Okresu ubezpieczenia można znaleźć w Regulaminie. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca Świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości, o której mowa w 15 ust. 1 pkt 1 lit. b, jeżeli śmierć Ubezpieczonego w okresie ochrony ubezpieczeniowej nastąpiła w wyniku: 1) samobójstwa albo samookaleczenia lub okaleczenia na własną prośbę Ubezpieczonego, dokonanych w ciągu 6 miesięcy od daty zawarcia Umowy ubezpieczenia; 2) czynnego lub biernego udziału Ubezpieczonego w działaniach wojennych, konflikcie zbrojnym, zamieszkach, rozruchach, zamachu stanu, jak również przebywania na terytorium objętym wojną (przez działania wojenne, konflikty zbrojne, zamieszki, rozruchy, zamachy stanu, przebywanie na terytorium objętym wojną rozumie się ruchy wojsk, walki zbrojne - zarówno lądowe, morskie, jak i powietrzne - toczące się na terytorium, na którym trwa zorganizowana walka między państwami, narodami lub grupami społecznymi, etnicznymi lub religijnymi), o ile powyższe miało wpływ na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego; 3) zdarzeń powstałych w wyniku popełnienia lub usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego czynu wypełniającego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa, o ile powyższe miało wpływ na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego; 4) czynnego i niezgodnego z prawem udziału Ubezpieczonego w aktach przemocy, rozruchach lub zamieszkach (przez czynny i niezgodny z prawem udział Ubezpieczonego w aktach przemocy rozumie się skierowanie przez Ubezpieczonego czynności fizycznej bezpośrednio przeciwko osobie, w celu zmuszenia jej do poddania się woli Ubezpieczonego lub do określonego zachowania zgodnego z wolą Ubezpieczonego, przez co swoboda woli tej osoby zostaje ograniczona; przez czynny i niezgodny z prawem udział Ubezpieczonego w rozruchach lub zamieszkach rozumie się udział Ubezpieczonego w wydarzeniach zaistniałych na terenach objętych rozruchami lub zamieszkami w charakterze strony konfliktu bądź działalność Ubezpieczonego polegająca na dostarczaniu, przewożeniu systemów, wyposażenia, urządzeń, pojazdów, broni i innych materiałów wykorzystywanych podczas rozruchów i zamieszek), o ile powyższe miało wpływ na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego; 11

12 Dyspozycja wypłaty Wartości wykupu jest jednoznaczna z wypowiedzeniem i skutkuje rozwiązaniem Umowy ubezpieczenia, dlatego też wymagamy, aby oświadczenie to, złożone przez Ubezpieczającego, miało formę pisemną. Aby ustalić Wartość wykupu, pomnożymy Wartość rachunku udziałów przez stawkę procentową Wartości rachunku udziałów wskazaną w Tabeli Parametrów, Opłat i Limitów Ubezpieczenia. Stawki procentowe są zróżnicowane w zależności od Miesiąca polisowego, w którym nastąpił koniec okresu ochrony ubezpieczeniowej. 5) pozostawania lub działania pod wpływem dobrowolnie spożytego alkoholu, dobrowolnego użycia narkotyków lub leków, zażycia środka halucynogennego, odurzającego, pobudzającego lub innego środka o działaniu podobnym, stosowania powyższych środków w dawkach innych niż zalecone przez lekarza w ramach leczenia, a także w wyniku ich spożycia bez zalecenia przez lekarza lub nieprzestrzegania zaleceń lekarskich co do ich stosowania (przez pozostawanie lub działanie pod wpływem alkoholu rozumie się działanie w stanie, gdy: a) stężenie alkoholu we krwi wynosi powyżej 0,2 lub b) zawartość alkoholu w organizmie prowadzi do obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,1 mg alkoholu w 1 dm 3 ), o ile powyższe miało wpływ na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego; 6) zdarzenia związanego z masowym skażeniem chemicznym, biologicznym lub radioaktywnym, o ile powyższe miało wpływ na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego; 7) udziału Ubezpieczonego w następujących zajęciach sportowych lub rekreacyjnych o ryzykownym charakterze: sporty spadochronowe, szybownictwo, lotniarstwo, wspinaczka, sporty samochodowe, nurkowanie przy udziale akwalungu, speleologia, sporty motorowodne, motorowe, sporty jeździeckie, skoki na linie, upadki z wysokości powyżej 5 m, w tym wolne spadanie, sporty walki oraz udział w wyścigach i zawodach w ramach sportów i zajęć określonych w niniejszym punkcie, o ile powyższe miało wpływ na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego; 8) wypadku lotniczego, jeżeli Ubezpieczony nie był pasażerem samolotu licencjonowanych linii lotniczych, o ile powyższe miało wpływ na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego; 9) wypadku spowodowanego przez Ubezpieczonego, gdy prowadził on pojazd mechaniczny bez wymaganych prawem uprawnień, lub gdy kierowany przez Ubezpieczonego pojazd mechaniczny nie posiadał aktualnego badania technicznego lub innych dokumentów warunkujących dopuszczenie do ruchu, o ile powyższe miało wpływ na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego. 2. Towarzystwo Ubezpieczeń jest zwolnione z obowiązku wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu śmierci Ubezpieczonego w okresie ochrony ubezpieczeniowej, o którym mowa w 15 ust. 1 pkt 1 lit. a, jeżeli śmierć Ubezpieczonego w okresie ochrony ubezpieczeniowej była skutkiem okoliczności, o które Towarzystwo Ubezpieczeń pytało w ankiecie medycznej, podanych przez Ubezpieczonego niezgodnie z jego wiedzą, z zastrzeżeniem ust Po upływie dwóch lat od rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do Ubezpieczonego, Towarzystwo Ubezpieczeń nie może podnieść zarzutu, że przed zawarciem Umowy ubezpieczenia Ubezpieczony podał nieprawdziwe informacje, w szczególności, że Ubezpieczony zataił chorobę lub inne informacje dotyczące jego stanu zdrowia. WARTOŚĆ WYKUPU Ubezpieczający ma prawo, w każdym czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej złożyć dyspozycję wypłaty Wartości wykupu. 2. Dyspozycja wypłaty Wartości wykupu jest jednoznaczna z wypowiedzeniem i skutkuje rozwiązaniem Umowy ubezpieczenia zgodnie z 11 ust Wypłata Wartości wykupu jest realizowana na podstawie: 1) pisemnej dyspozycji wypłaty Wartości wykupu lub 2) pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy ubezpieczenia lub 3) otrzymania przez Towarzystwo Ubezpieczeń wniosku, o którym mowa w ust. 9, i skutkuje umorzeniem Udziałów jednostkowych z Rachunku udziałów i wypłatą przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wartości wykupu. 4. Wartość wykupu stanowi iloczyn umorzonej Wartości rachunku udziałów oraz stawki procentowej Wartości rachunku udziałów właściwej dla Miesiąca polisowego, w którym nastąpił koniec okresu ochrony ubezpieczeniowej, powiększony o pobraną Składkę za 12

13 ryzyko za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. Stawki procentowe Wartości rachunku udziałów w poszczególnych Miesiącach polisowych zostały określone w Tabeli Parametrów, Opłat i Limitów Ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust W przypadku otrzymania przez Towarzystwo Ubezpieczeń: 1) dyspozycji wypłaty Wartości wykupu składanej w związku z realizacją strategii inwestycyjnej Funduszu zgodnie z postanowieniami 3 ust. 17 Regulaminu, w przypadku gdy oprocentowanie dla środków gromadzonych w ramach nowo zawartej umowy depozytu terminowego jest niższe od obowiązującego poprzednio lub zmienne, co może mieć negatywny wpływ na realizację celu Funduszu wskazanego w 3 ust. 3 pkt 2 Regulaminu lub 2) wniosku, o którym mowa w ust. 9, stawka procentowa Wartości rachunku udziałów służąca do ustalenia Wartości wykupu stanowi 100% Wartości rachunku udziałów. 6. Wartość wykupu, o której mowa w ust. 4 i 5, ustalana jest według Wartości udziału jednostkowego z najbliższego Dnia wyceny następującego nie wcześniej niż 2. Dnia roboczego po dacie otrzymania przez Towarzystwo Ubezpieczeń dyspozycji wypłaty Wartości wykupu, oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy ubezpieczenia albo wniosku, o którym mowa w ust W przypadku otrzymania przez Towarzystwo Ubezpieczeń dyspozycji wypłaty Wartości wykupu albo oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy ubezpieczenia, Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca Wartość wykupu, o której mowa w ust. 4 i 5: 1) Ubezpieczającemu - przy braku odrębnej dyspozycji na wskazany przez Ubezpieczającego we Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia rachunek bankowy Ubezpieczającego, a w przypadku jego niewskazania - przekazem pocztowym na adres korespondencyjny Ubezpieczającego, wskazany we Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia albo 2) Osobie uprawnionej do otrzymania Wartości wykupu w przypadku, o którym mowa w 19 ust. 6, na jej rachunek bankowy, a w przypadku jego niewskazania - przekazem pocztowym na adres korespondencyjny, najpóźniej w terminie 14 Dni roboczych następujących po Dniu wyceny, według którego nastąpiło umorzenie Udziałów jednostkowych z Rachunku udziałów w związku z dyspozycją wypłaty Wartości wykupu. 8. W przypadku otrzymania przez Towarzystwo Ubezpieczeń w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej zawiadomienia o śmierci Ubezpieczającego (jeśli jest on inną osobą niż Ubezpieczony), prawo do otrzymania Wartości wykupu, o której mowa w ust. 4 i 5, przysługuje: 1) spadkobiercom Ubezpieczającego na zasadach ogólnych, albo 2) Osobie uprawnionej do otrzymania Wartości wykupu w przypadku, o którym mowa w 19 ust W przypadku, o którym mowa w ust. 8, Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca Wartość wykupu odpowiednio spadkobiercom Ubezpieczającego albo Osobie uprawnionej do otrzymania Wartości wykupu na ich wniosek złożony wraz z aktem zgonu Ubezpieczającego na ich rachunek bankowy, a w przypadku jego niewskazania - przekazem pocztowym na adres korespondencyjny odpowiednio spadkobierców Ubezpieczającego albo Osoby uprawnionej do otrzymania Wartości wykupu, w terminie 14 Dni roboczych następujących po Dniu wyceny, według którego nastąpiło umorzenie Udziałów jednostkowych z Rachunku udziałów w związku z otrzymaniem przez Towarzystwo Ubezpieczeń wniosku wraz z aktem zgonu Ubezpieczającego. PRAWA I OBOWIĄZKI TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ, UBEZPIECZAJĄCEGO I UBEZPIECZONEGO Towarzystwo Ubezpieczeń jest obowiązane: 1) doręczyć osobie, która zamierza zawrzeć Umowę ubezpieczenia OWU wraz z załącznikami, tj. Regulaminem, Tabelą Parametrów, Opłat i Limitów Ubezpieczenia przed zawarciem Umowy ubezpieczenia; 2) prawidłowo i terminowo wykonywać zobowiązania przewidziane Umową ubezpieczenia; 3) przekazywać Ubezpieczającemu pisemnie informacje dotyczące zmiany warunków Umowy ubezpieczenia lub zmiany prawa właściwego dla Umowy ubezpieczenia, 13

14 Raz w roku będziemy przekazywać Ubezpieczającemu informację o Wartości rachunku udziałów, aktualnej wysokości Świadczeń ubezpieczeniowych oraz Wartości wykupu. z określeniem wpływu tych zmian na wartość Świadczeń ubezpieczeniowych przysługujących z tytułu Umowy ubezpieczenia; 4) informować Ubezpieczającego, nie rzadziej niż raz w roku, pisemnie o wysokości Świadczeń ubezpieczeniowych przysługujących z tytułu Umowy ubezpieczenia, w szczególności o Wartości wykupu oraz o Wartości rachunku udziałów; 5) dokonywać wyceny Udziału jednostkowego na Dni wyceny wskazane w Tabeli Parametrów, Opłat i Limitów Ubezpieczenia zgodnie z Regulaminem; 6) ogłaszać, nie rzadziej niż raz w roku, Wartość udziału jednostkowego Funduszu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 7) sporządzać i publikować roczne i półroczne sprawozdania Funduszu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 8) informować Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego o zajściu Zdarzeń ubezpieczeniowych, jeżeli zdarzenie zostało zgłoszone do Towarzystwa Ubezpieczeń, a osoby te nie są osobami występującymi z tym zgłoszeniem; 9) informować osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia prawa do Świadczenia ubezpieczeniowego lub jego wysokości, jeżeli jest to niezbędne do prowadzenia dalszego postępowania; 10) informować pisemnie osobę występującą z roszczeniem o przyczynach niemożności jego zaspokojenia; 11) udostępniać Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu oraz osobie występującej z roszczeniem informacje i dokumenty, które miały wpływ na ustalenie odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń lub wysokość roszczenia; 12) pisemnie potwierdzać na żądanie Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub osoby występującej z roszczeniem udostępnione im informacje, a także sporządzać na ich koszt kserokopie dokumentów i potwierdzać je za zgodność z oryginałem; 13) zamieszczać na stronie internetowej Towarzystwa Ubezpieczeń i przekazywać Ubezpieczającemu na pisemny wniosek informacje o aktualnej nazwie Wystawcy instrumentu pochodnego, banku krajowego lub zagranicznego lub instytucji kredytowej, z którym/ z którą Towarzystwo Ubezpieczeń zawiera umowę depozytu terminowego, agenta kalkulacyjnego: Towarzystwo Ubezpieczeń potwierdza dodatkowo nazwę Wystawcy instrumentu pochodnego w Polisie; 14) przekazywać Ubezpieczającemu pisemnie informację o realizacji strategii inwestycyjnej Funduszu zgodnie z postanowieniami 3 ust. 17 Regulaminu w przypadku, gdy oprocentowanie dla środków gromadzonych w ramach nowo zawartej umowy depozytu terminowego jest niższe od obowiązującego poprzednio lub zmienne, co może mieć negatywny wpływ na realizację celu Funduszu wskazanego w 3 ust. 3 pkt 2 Regulaminu; 15) udzielać na wniosek Ubezpieczonego informacji o postanowieniach zawartej Umowy ubezpieczenia określonych w OWU oraz w Dokumentach ubezpieczenia, w zakresie, w jakim dotyczą praw i obowiązków Ubezpieczonego, o ile Ubezpieczony jest inną osobą niż Ubezpieczający. 2. Ubezpieczający jest obowiązany: 1) do zapłaty Składki łącznej; 2) przekazywać Ubezpieczonemu informacje dotyczące zmiany warunków Umowy ubezpieczenia lub zmiany prawa właściwego dla Umowy ubezpieczenia oraz informacje o wysokości Świadczeń ubezpieczeniowych, w tym o Wartości wykupu, przy czym informacje te zostaną przekazane Ubezpieczonemu: a) pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, b) przed wyrażeniem przez Ubezpieczającego zgody na zmianę warunków Umowy ubezpieczenia lub prawa właściwego dla Umowy ubezpieczenia, c) niezwłocznie po przekazaniu informacji Ubezpieczającemu przez Towarzystwo Ubezpieczeń w przypadku informacji o wysokości Świadczeń ubezpieczeniowych, w tym o Wartości wykupu. 14

15 3. Ubezpieczający i Ubezpieczony, jeśli jest on inną osobą niż Ubezpieczający, są obowiązani zgłaszać Towarzystwu Ubezpieczeń zmiany danych osobowych i teleadresowych swoich oraz danych Uposażonych i Osób uprawnionych do otrzymania Wartości wykupu, jeżeli zmieniły się one w trakcie trwania Okresu ubezpieczenia. 4. Ubezpieczający może przenieść prawa i obowiązki z Umowy ubezpieczenia na inną osobę fizyczną za zgodą Ubezpieczonego, przy czym umowa przeniesienia praw i obowiązków powinna być pod rygorem nieważności zaakceptowana pisemnie przez Towarzystwo Ubezpieczeń, z zastrzeżeniem postanowień ust Osoba fizyczna, na którą Ubezpieczający przeniósł prawa i obowiązki z Umowy ubezpieczenia staje się Ubezpieczającym od najbliższej Miesięcznicy polisy następującej nie wcześniej niż po upływie 2 Dni roboczych od daty zaakceptowania przez Towarzystwo Ubezpieczeń umowy przeniesienia praw i obowiązków. 6. Ubezpieczający bez konieczności uzyskiwania zgody Ubezpieczonego może przenieść prawo z Umowy ubezpieczenia do otrzymania Wartości wykupu na inną osobę fizyczną. Przeniesienie prawa, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest skuteczne względem Towarzystwa Ubezpieczeń z dniem otrzymania przez Towarzystwo Ubezpieczeń zawiadomienia Ubezpieczającego o dokonanym przeniesieniu. 7. Ubezpieczony (jeśli jest on inną osobą niż Ubezpieczający) może w każdym czasie zrezygnować z ochrony ubezpieczeniowej. 8. Ubezpieczony ma prawo wskazania, zmiany i odwołania Uposażonych. 9. Ubezpieczony ma prawo żądać, aby Towarzystwo Ubezpieczeń udzieliło mu informacji o postanowieniach zawartej Umowy ubezpieczenia określonych w OWU oraz w Dokumentach ubezpieczenia, w zakresie, w jakim dotyczą praw i obowiązków Ubezpieczonego, o ile Ubezpieczony jest inną osobą niż Ubezpieczający. UPOSAŻONY I UPRAWNIONY DO ŚWIADCZENIA UBEZPIECZENIOWEGO W przypadku śmierci Ubezpieczonego w okresie ochrony ubezpieczeniowej prawo do Świadczenia ubezpieczeniowego przysługuje Uposażonemu, z zastrzeżeniem 21 ust W przypadku dożycia przez Ubezpieczonego Ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia prawo do Świadczenia ubezpieczeniowego przysługuje Ubezpieczonemu Ubezpieczony ma prawo do wyznaczania jednego lub więcej Uposażonych. 2. Uposażony nabywa prawo do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego z chwilą śmierci Ubezpieczonego. 3. Osoba uprawniona, która umyślnie przyczyniła się do śmierci Ubezpieczonego, traci prawo do Świadczenia ubezpieczeniowego. Umyślne przyczynienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinno być potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym. 4. W razie śmierci Uposażonego przed śmiercią Ubezpieczonego lub też utraty przez niego prawa do Świadczenia ubezpieczeniowego, prawo do wypłaty części Świadczenia ubezpieczeniowego przypadającej temu Uposażonemu przejmują pozostali Uposażeni jeżeli zostali wskazani, z zachowaniem wzajemnych proporcji wynikających ze wskazania we Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia albo dyspozycji zmiany. 5. Jeżeli Ubezpieczony nie wskazał Uposażonego lub jedyny Uposażony zmarł przed śmiercią Ubezpieczonego lub też utracił prawo do Świadczenia ubezpieczeniowego, wówczas Świadczenie ubezpieczeniowe przysługuje członkom rodziny zmarłego Ubezpieczonego według następującej kolejności: 1) współmałżonkowi Ubezpieczonego; 2) w równych częściach dzieciom Ubezpieczonego, jeżeli brak współmałżonka; 3) w równych częściach rodzicom Ubezpieczonego, jeśli brak dzieci i współmałżonka; 4) w równych częściach rodzeństwu Ubezpieczonego, jeśli brak rodziców, dzieci i współmałżonka; Pamiętaj, aby informować nas o zmianie swoich danych osobowych i teleadresowych oraz danych Uposażonych i Osób uprawnionych do otrzymania Wartości wykupu. Ubezpieczony może wyznaczyć jednego lub więcej Uposażonych, którzy otrzymają Świadczenie ubezpieczeniowe w przypadku jego śmierci. Osoby te nie muszą być z tą osobą spokrewnione, mogą to być dowolnie wskazane przez Ubezpieczonego osoby. Jeżeli Ubezpieczony nie wskaże Uposażonych, Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu jego śmierci otrzymają członkowie jego najbliższej rodziny zgodnie z kolejnością określoną w ust. 5 niniejszego paragrafu OWU. 15

16 Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu śmierci Ubezpieczonego w okresie ochrony ubezpieczeniowej nie należy do spadku po Ubezpieczonym. Ubezpieczony ma prawo do zmiany i odwołania osób Uposażonych. Może to zrobić w każdej chwili w trakcie trwania okresu ochrony ubezpieczeniowej. Zgłoszenia roszczenia można dokonać składając Towarzystwu Ubezpieczeń dokumenty określone w ust. 1 niniejszego paragrafu OWU. Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu śmierci Ubezpieczonego w okresie ochrony ubezpieczeniowej wypłacimy uprawnionym jednorazowo w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Jeżeli w tym terminie nie będzie możliwe ustalenie zasadności wypłaty świadczenia, wypłacimy bezsporną część świadczenia. Pozostałą część wypłacimy w ciągu 14 dni od dnia, w którym wyjaśnienie wszystkich okoliczności koniecznych do ustalenia naszej odpowiedzialności było możliwe. Pamiętaj: W przypadku dożycia przez Ubezpieczonego Ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia, Świadczenie ubezpieczeniowe wypłacimy Ubezpieczonemu na podstawie złożonej przez niego pisemnej dyspozycji w tym zakresie. 5) w równych częściach spadkobiercom Ubezpieczonego, jeżeli brak osób wymienionych powyżej, z wyłączeniem Skarbu Państwa i gminy ostatniego miejsca zamieszkania Ubezpieczonego. 6. Ubezpieczony może wskazać Uposażonego, zarówno przy zawieraniu Umowy ubezpieczenia, jak i w każdym czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej. 7. Ubezpieczony ma prawo w każdym czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej zmienić i odwołać wskazanie, o którym mowa w ust. 6 powyżej. 8. Towarzystwo Ubezpieczeń jest związane dokonaną zmianą, począwszy od dnia wpłynięcia do Towarzystwa Ubezpieczeń dyspozycji zmiany Uposażonego. 9. Jeżeli suma procentowego udziału Uposażonych w Świadczeniu ubezpieczeniowym nie jest równa 100, przyjmuje się, że udziały tych osób w kwocie Świadczenia ubezpieczeniowego na wypadek śmierci Ubezpieczonego są wyznaczane z zachowaniem proporcji wskazanych we Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia albo dyspozycji zmiany Uposażonych w przypadku zmiany wskazania w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej. ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA 22 Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, Towarzystwo Ubezpieczeń informuje o tym Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego, a także informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń lub wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania Osoba zgłaszająca roszczenie składa Towarzystwu Ubezpieczeń dokumenty wskazane przez Towarzystwo Ubezpieczeń, niezbędne do ustalenia zasadności i wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego, do których należą: 1) zgłoszenie roszczenia; 2) kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej do Świadczenia ubezpieczeniowego, a w przypadku śmierci Ubezpieczonego w okresie ochrony ubezpieczeniowej dodatkowo: 3) odpis aktu zgonu; 4) kartę zgonu Ubezpieczonego albo dokumentację medyczną stwierdzającą przyczynę śmierci Ubezpieczonego jeżeli jej uzyskanie przez uprawnionego jest możliwe, a Suma ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w okresie ochrony ubezpieczeniowej jest wyższa niż minimalna jej wysokość, która wynosi 100 PLN. 2. Potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem może dokonać osoba wykonująca czynności agencyjne w imieniu Agenta, pracownik Towarzystwa Ubezpieczeń, notariusz, adwokat lub radca prawny. 3. W przypadku, gdy dokumenty, o których mowa w ust. 1 powyżej, sporządzone zostały w języku innym niż polski, osoba zgłaszająca roszczenie dostarcza je przetłumaczone na własny koszt na język polski przez tłumacza przysięgłego. WYPŁATA ŚWIADCZENIA UBEZPIECZENIOWEGO Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca Świadczenie ubezpieczeniowe w ciągu 30 dni, licząc od daty zawiadomienia go o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego, z zastrzeżeniem ust W przypadku, gdy w terminie, o którym mowa w ust. 1, wyjaśnienie wszystkich okoliczności koniecznych do ustalenia zasadności wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego okazało się niemożliwe, Świadczenie ubezpieczeniowe zostanie wypłacone w ciągu 14 dni, licząc od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było 16

17 możliwe, jednakże bezsporną część Świadczenia ubezpieczeniowego Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca w terminie 30 dni od daty zawiadomienia o Zdarzeniu ubezpieczeniowym. 3. W przypadku, gdy prawo do Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu śmierci Ubezpieczonego w okresie ochrony ubezpieczeniowej, zgłoszonej przed Ostatnim dniem Okresu ubezpieczenia, nie zostanie ustalone do tej daty, ustalenie kwoty Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu śmierci Ubezpieczonego w okresie ochrony ubezpieczeniowej następuje na podstawie Wartości rachunku udziałów z Dnia wyceny przypadającego w Ostatnim dniu Okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem 3 ust Regulaminu. 4. Jeżeli Świadczenie ubezpieczeniowe nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, Towarzystwo Ubezpieczeń poinformuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego. Osoba uprawniona ma prawo dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej. 5. Świadczenia ubezpieczeniowe wypłacane są w formie wypłaty jednorazowej. FUNDUSZ Fundusz podzielony jest na Udziały jednostkowe o jednakowej wartości. 2. Udziały jednostkowe nabywane są ze środków pochodzących ze Składki Inwestycyjnej. 3. Strategię inwestycyjną oraz zasady funkcjonowania Funduszu oraz sposób wyceny Udziałów jednostkowych określa Regulamin. PRZEPISY REGULUJĄCE OPODATKOWANIE ŚWIADCZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH W przypadku, gdy Towarzystwo Ubezpieczeń, w związku z wykonaniem któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z Umowy ubezpieczenia, obowiązane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pobrać i odprowadzić jakiekolwiek kwoty, w tym w szczególności kwoty na poczet zobowiązań podatkowych osób uprawnionych, kwoty pobrane i odprowadzone przez Towarzystwo Ubezpieczeń pomniejszają kwoty stosownych wypłat dokonywanych przez Towarzystwo Ubezpieczeń na podstawie Umowy ubezpieczenia. 2. Opodatkowanie zobowiązań Towarzystwa Ubezpieczeń regulują obowiązujące przepisy prawa dotyczące podatku dochodowego, w szczególności przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. REKLAMACJE Ubezpieczający, Ubezpieczony, Uposażony lub osoba uprawniona z tytułu Umowy ubezpieczenia mogą zgłaszać reklamacje związane z wykonywaniem Umowy ubezpieczenia pisemnie, em, telefonicznie, w sposób umożliwiający identyfikację osoby wnoszącej reklamację i jej przedmiotu. Do zgłoszenia reklamacji można wykorzystać formularz udostępniony na stronie internetowej. 2. Reklamacja może być złożona osobiście w siedzibie Towarzystwa Ubezpieczeń, Agentowi lub za pośrednictwem poczty lub posłańca. 3. Reklamacja powinna być kierowana do Departamentu Obsługi Klienta Towarzystwa Ubezpieczeń. 4. Odpowiedź na reklamacje udzielana jest bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. 5. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi, w terminie określonym w ust. 4, Towarzystwo Ubezpieczeń informuje składającego reklamację przed upływem tego terminu o przyczynach opóźnienia wskazując okoliczności, które muszą zostać ustalone oraz przewidywany termin udzielenia odpowiedzi, który nie może być dłuższy niż 90 dni od otrzymania reklamacji. 6. Reklamacja może być złożona również przez pełnomocnika. Koniecznie zapoznaj się z treścią Regulaminu Funduszu. Znajdziesz w nim więcej informacji o Funduszu, zasadach lokowania jego środków oraz jego strategii inwestycyjnej. Zapoznaj się z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie opodatkowania tego rodzaju Świadczeń ubezpieczeniowych. Zwróć uwagę na możliwość zmiany ww. przepisów prawa. W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub też niezadowolenia z wykonywania Umowy ubezpieczenia, zawsze można się z nami skontaktować. 17

18 7. Niezależnie od powyższego trybu Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu, Uposażonemu lub osobie uprawnionej z Umowy ubezpieczenia, będącymi konsumentem, przysługuje prawo wniesienia skargi do Rzecznika Ubezpieczonych oraz prawo zwrócenia się o pomoc do miejskich i powiatowych rzeczników konsumenta. 8. Towarzystwo Ubezpieczeń podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Z uwagi na 2-letni Okres ubezpieczenia, z Umową ubezpieczenia wiąże się ryzyko prawne, przez które należy rozumieć zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa. POSTANOWIENIA KOŃCOWE W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWU mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz inne przepisy prawa polskiego. 2. Powództwo o roszczenia wynikające z Umowy ubezpieczenia można wytoczyć przed sąd właściwy według przepisów o właściwości ogólnej albo sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, Uposażonego lub osoby uprawnionej z tytułu Umowy ubezpieczenia. 3. W przypadkach wskazanych w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 124, poz ze zm.), w tym w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń, jeżeli roszczenia osób uprawnionych nie mogą być pokryte z aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zaspokaja roszczenia osób uprawnionych z umów ubezpieczenia na życie, w wysokości 50% wierzytelności, do kwoty nie większej niż równowartość w złotych euro według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu ogłoszenia upadłości Jeżeli w OWU nie postanowiono inaczej, wszystkie powiadomienia, wnioski i oświadczenia Towarzystwa Ubezpieczeń, mające związek z Umową ubezpieczenia, wymagają dla swej skuteczności zachowania formy pisemnej. 2. Wszystkie powiadomienia, wnioski i oświadczenia, mające związek z Umową ubezpieczenia kierowane do Towarzystwa Ubezpieczeń, z wyjątkiem reklamacji, wymagają dla swej skuteczności zachowania formy pisemnej lub innej formy uzgodnionej przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego (jeśli jest on inną osobą niż Ubezpieczający) z Towarzystwem Ubezpieczeń. 3. Oświadczenia, zawiadomienia lub dyspozycje złożone Agentowi uważa się za złożone Towarzystwu Ubezpieczeń. 4. Towarzystwo Ubezpieczeń, Ubezpieczający i Ubezpieczony, jeśli jest on inną osobą niż Ubezpieczający obowiązani są do niezwłocznego wzajemnego informowania o każdej zmianie adresów. 5. Środki pieniężne uzyskane z umorzenia Udziałów jednostkowych z Rachunku udziałów, do czasu ich wypłaty zgodnie z postanowieniami niniejszych OWU, nie są oprocentowane Niniejsze OWU zostały zatwierdzone uchwałą Zarządu Open Life Towarzystwa Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna nr 1 z dnia 29 maja 2014 roku. 2. Niniejsze OWU obowiązują od dnia 2 czerwca 2014 roku. 18

19 Załącznik nr 1 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Kod OWU: UB_OLIJ132 TABELA PARAMETRÓW, OPŁAT I LIMITÓW UBEZPIECZENIA W tym okresie Ubezpieczający może złożyć Wniosek o zawarcie Umowy ubezpieczenia. Jeśli łączna wartość opłaconych Składek Inwestycyjnych w danym Okresie subskrypcji będzie niższa niż minimalna kwota wskazana obok, Towarzystwo Ubezpieczeń ma prawo przedłużyć Okres subskrypcji lub go odwołać. W przypadku odwołania Okresu subskrypcji, nastąpi zwrot środków wpłaconych na poczet Składki łącznej, a ochrona ubezpieczeniowa względem Ubezpieczonego nie rozpocznie się. Te daty wskazują Okres ubezpieczenia, a tym samym okres inwestowania Składki Inwestycyjnej. Okres ten trwa 2 lata. Nazwa ubezpieczenia: Kod Tabeli: Agent: Okres subskrypcji, z zastrzeżeniem możliwości jego przedłużenia zgodnie z 5 ust. 1 pkt 1 OWU: Minimalny poziom sumy wszystkich opłaconych Składek Inwestycyjnych w Okresie subskrypcji: Okres ubezpieczenia: Data początku ubezpieczenia, z zastrzeżeniem możliwości jej zmiany w przypadku przedłużenia Okresu subskrypcji: Ostatni dzień Okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem możliwości jego zmiany w przypadku przedłużenia Okresu subskrypcji: Data obserwacji początkowej, z zastrzeżeniem możliwości jej zmiany w przypadku przedłużenia Okresu subskrypcji: Data obserwacji końcowej, z zastrzeżeniem możliwości jej zmiany w przypadku przedłużenia Okresu subskrypcji: Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Progres Indeks Blue T/I/MB/OLIJ132/007 Meritum Bank ICB S.A r r. 5 mln PLN r r r r. 1

20 Wiek wstępu Ubezpieczającego, o którym mowa w 4 ust. 3 OWU: Wiek wstępu Ubezpieczonego, o którym mowa w 4 ust. 4 OWU: Minimalna wysokość Składki Inwestycyjnej, o której mowa w 12 ust. 5 OWU: Margines tolerancji na niedopłatę dla Składki Inwestycyjnej, o którym mowa w 12 ust. 5 OWU: Składka za ryzyko, o której mowa w 13 ust. 1 OWU: Ukończony 18. rok życia i nieprzekroczony 68. rok życia Ukończony 13. rok życia i nieprzekroczony 68. rok życia PLN 10% wartości Składki Inwestycyjnej Składka za ryzyko pobierana jest przed Alokacją Składki Inwestycyjnej do Funduszu do Daty początku ubezpieczenia jednorazowo z góry za cały Okres ubezpieczenia, poprzez pomniejszenie Składki łącznej. Wysokość Składki za ryzyko, ustalanej w zależności od wieku Ubezpieczonego i wysokości Sumy ubezpieczenia z tytułu śmieci Ubezpieczonego w okresie ochrony ubezpieczeniowej przedstawia poniższa tabela: Sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w okresie ochrony ubezpieczeniowej w PLN ukończone 13 i nieukończone 30 ukończone 30 i nieukończone 40 Wiek Ubezpieczonego ukończone 40 i nieukończone 50 ukończone 50 i nieukończone 60 ukończone 60 i nieukończone 66 Wysokość Składki za ryzyko za cały Okres ubezpieczenia w PLN ukończone 66 i nieukończone ,16 0,33 0,83 2,11 3,31 4, ,60 3,35 8,30 21,08 33,15 45, ,99 16,73 41,52 105,39 165, ,99 33,47 83,03 210,79 331, ,98 66,93 166,06 421,58 662, ,95 167,33 415, Wysokość Składki Inwestycyjnej jest określana we Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia. Pamiętaj, że wskazywana wartość nie może być niższa niż określona w tym miejscu minimalna wysokość. Składkę za ryzyko pobierzemy jednorazowo z góry, przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej względem Ubezpieczonego. Jej wysokość zależeć będzie od wieku Ubezpieczonego oraz, wskazywanej we Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia i potwierdzanej w Polisie, wysokości Sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w okresie ochrony ubezpieczeniowej. Dni wyceny w Okresie ubezpieczenia: Data początku ubezpieczenia - data nabycia Udziałów jednostkowych, 10. dzień każdego miesiąca kalendarzowego, a jeśli w danym miesiącu kalendarzowym dzień ten nie jest Dniem roboczym, w Dniu roboczym bezpośrednio poprzedzającym ten dzień, Na te dni Towarzystwo Ubezpieczeń dokonuje ustalenia Wartości udziału jednostkowego Funduszu. 2

21 Dni wyceny w Okresie ubezpieczenia cd.: 20. dzień każdego miesiąca kalendarzowego, a jeśli w danym miesiącu kalendarzowym dzień ten nie jest Dniem roboczym, w Dniu roboczym bezpośrednio poprzedzającym ten dzień, Ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego, a jeśli w danym miesiącu kalendarzowym dzień ten nie jest Dniem roboczym, w Dniu roboczym bezpośrednio poprzedzającym ten dzień, Ostatni dzień Okresu ubezpieczenia, a jeśli w danym miesiącu kalendarzowym dzień ten nie jest Dniem roboczym, w Dniu roboczym bezpośrednio poprzedzającym ten dzień. Zwróć uwagę na stawki procentowe Wartości rachunku udziałów, które służą do ustalenia Wartości wykupu. Wartość wykupu jest związana z krótszym, niż umówionym, Okresem ubezpieczenia. Aby ustalić Wartość wykupu, pomnożymy Wartość rachunku udziałów przez właściwą stawkę procentową. Ich wysokości są zróżnicowane w zależności od Miesiąca polisowego, w którym nastąpił koniec okresu ochrony ubezpieczeniowej. W praktyce oznacza to, że wypłata Wartości wykupu może być znacząco niższa niż kwota opłaconej Składki łącznej. Pamiętaj o tym przed podjęciem decyzji o wcześniejszym zakończeniu Umowy ubezpieczenia. Stawka procentowa Wartości rachunku udziałów, o której mowa w 18 ust. 4 OWU: LM % Wartości rachunku udziałów LM % Wartości rachunku udziałów 1. 96, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,22 gdzie: przez LM rozumie się Miesiąc polisowy, w którym nastąpił koniec ochrony ubezpieczeniowej. Niniejsza Tabela Parametrów, Opłat i Limitów Ubezpieczenia została zatwierdzona uchwałą Zarządu Open Life Towarzystwa Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna nr 1 z dnia 21 października 2014 roku. Niniejsza Tabela Parametrów, Opłat i Limitów Ubezpieczenia obowiązuje od dnia 3 listopada 2014 roku. 3

22 Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU Kod OWU: UB_OLIJ132 Kod Funduszu UFK Open Life WG7 : FOLWG007 Poniższe definicje stanowią uzupełnienie pojęć zdefiniowanych w OWU. Aby odnaleźć notowania wskazanego obok Instrumentu Bazowego wejdź na stronę: quote/wig20:ind W ten sposób obliczana jest Wartość udziału jednostkowego. Więcej na temat zastosowania wyznaczonej w ten sposób wartości przeczytasz w 6. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin Funduszu UFK Open Life WG7, (zwany dalej Regulaminem ) oferowanego przez Towarzystwo Ubezpieczeń w ramach Umowy ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (zwanej dalej Umową ubezpieczenia ) określa zasady funkcjonowania oraz lokowania środków Funduszu, w tym strategię inwestycyjną oraz charakterystykę aktywów wchodzących w skład Funduszu UFK Open Life WG7, a także sposób wyceny Udziałów jednostkowych. 2. Regulamin ma zastosowanie do środków pochodzących ze Składek Inwestycyjnych wpłacanych z tytułu Umów ubezpieczenia, zgodnie z którymi środki lokowane są w Fundusz UFK Open Life WG7, zgodnie z postanowieniami OWU. 3. Określenia, które zostały zdefiniowane w OWU używane są w Regulaminie w tym samym znaczeniu, o ile Regulamin nie stanowi inaczej. DEFINICJE 2 1. Dzień Roboczy dla Instrumentu Bazowego dzień, w którym planowane jest opublikowanie wartości Instrumentu Bazowego (tj. każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni bez sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie). 2. Instrument Bazowy indeks WIG20 (kod Bloomberg: WIG20 <Index>) notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Indeks WIG20 obejmuje 20 największych i najbardziej płynnych spółek z Głównego Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. 3. Udziały jednostkowe jednostki, na które został podzielony Fundusz służące do ustalenia Wartości rachunku udziałów. 4. Ustawa Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 950 ze zm.). 5. Wartość aktywów netto Funduszu wartość wszystkich aktywów Funduszu, ustalaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, pomniejszona o zobowiązania przewidziane Umową ubezpieczenia oraz inne zobowiązania wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ustalaną zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie. 6. Wartość udziału jednostkowego wartość aktywów netto Funduszu podzielona przez liczbę Udziałów jednostkowych zgromadzonych w Funduszu, obliczana zgodnie z poniższym wzorem: WUJ T = WAN T LUJ T-1 gdzie: WUJ T Wartość udziału jednostkowego na Dzień wyceny (T), WAN T Wartość aktywów netto Funduszu na Dzień wyceny (T), LUJ T-1 liczba wszystkich Udziałów jednostkowych na ostatni dzień T-1. Wartość udziału jednostkowego na dany Dzień wyceny ustalana jest w najbliższym Dniu roboczym następującym po tym Dniu wyceny. Jeżeli ustalenie Wartość udziału jednostkowego w najbliższym Dniu roboczym nie jest możliwe, Towarzystwo Ubezpieczeń dokona ustalenia Wartość udziału jednostkowego nie później niż w 10. Dniu roboczym następującym po Dniu wyceny. 1

23 7. Wystawca instrumentu pochodnego Bank inwestycyjny, od którego Towarzystwo Ubezpieczeń nabywa instrument pochodny, o ratingu minimum inwestycyjnym na dzień zakupu. Towarzystwo Ubezpieczeń zamieszcza na stronie internetowej nazwę Wystawcy instrumentu pochodnego i przekazuje ją na pisemne żądanie Ubezpieczającego; Towarzystwo Ubezpieczeń potwierdza dodatkowo nazwę Wystawcy instrumentu pochodnego w Polisie. STRATEGIA INWESTYCYJNA, CHARAKTERYSTYKA AKTYWÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD FUNDUSZU 3 1. Fundusz powstaje z alokowanych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Składek Inwestycyjnych poprzez nabycie Udziałów jednostkowych Funduszu. 2. Celem Funduszu jest powiększanie Wartości aktywów netto Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Funduszu. 3. Celem Funduszu jest: 1) osiągnięcie w Ostatnim dniu Okresu ubezpieczenia Wartości aktywów netto Funduszu, w wysokości określonej poniższym wzorem. Cel Funduszu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, realizowany jest poprzez zawarcie przez Towarzystwo Ubezpieczeń umowy zakupu instrumentu pochodnego, o którym mowa w ust. 5-6, z zastrzeżeniem ryzyk, o których mowa w 5. Rating minimum inwestycyjny oznacza wg agencji ratingowej Standard & Poor s rating na poziomie co najmniej BBB. Celem Funduszu jest osiągnięcie 100% Składki Inwestycyjnej powiększonej o Stopę Zwrotu z Instrumentu Bazowego na koniec Okresu ubezpieczenia. Wartość Nominalna (1 + SZ) gdzie: Wartość Nominalna wartość odpowiadająca sumie wpłat do Funduszu, uwzględniająca Składki Inwestycyjne, za które zostały nabyte Udziały jednostkowe, zaewidencjonowane na Rachunkach udziałów, które do Dnia wyceny nie zostały zlikwidowane; SZ Stopa Zwrotu z Instrumentu Bazowego procentowa wartość ustalana zgodnie z następującą formułą: a) jeśli we wszystkie Dni Robocze dla Instrumentu Bazowego w okresie od Daty obserwacji początkowej (wyłączając ten dzień) do Daty obserwacji końcowej (włączając ten dzień) spełniony będzie warunek: Instrument Bazowy t < 120% wówczas: Instrument Bazowy Initial SZ = WU x Max (0; Instrument Bazowy Final -1) Instrument Bazowy Initial b) jeśli w jakimkolwiek Dniu Roboczym dla Instrumentu Bazowego w okresie od Daty obserwacji początkowej (wyłączając ten dzień) do Daty obserwacji końcowej (włączając ten dzień) spełniony będzie warunek: Instrument Bazowy t 120% wówczas: Instrument Bazowy Initial SZ = 6% gdzie: Instrument Bazowy Initial wartość zamknięcia Instrumentu Bazowego w Dacie obserwacji początkowej wskazanej w Tabeli Parametrów, Opłat i Limitów Ubezpieczenia; Instrument Bazowy Final wartość zamknięcia Instrumentu Bazowego w Dacie obserwacji końcowej wskazanej w Tabeli Parametrów, Opłat i Limitów Ubezpieczenia; Instrument Bazowy t wartość Instrumentu Bazowego w trakcie notowań na regularnej sesji giełdowej; 2

24 Pamiętaj jednak, że w przypadku gdy Stopa Zwrotu z Instrumentu Bazowego osiągnie wartość 0 (zero), celem Funduszu będzie osiągniecie kwoty równej Składce Inwestycyjnej na koniec Okresu ubezpieczenia. WU Współczynnik udziału wielkość określona procentowo, która ustalana jest w następnym Dniu roboczym po Dacie początku ubezpieczenia; dla wszystkich Ubezpieczających, którzy złożyli Wniosek o zawarcie Umowy ubezpieczenia w danym Okresie subskrypcji, Współczynnik udziału będzie jednakowy i będzie się mieścił w przedziale procentowym określonym we Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia; Ubezpieczający w Polisie otrzyma informację o ostatecznej wysokości Współczynnika udziału; Szerokość przedziału procentowego, o którym mowa powyżej, zależy od poziomu zmienności Instrumentu Bazowego oraz od poziomu zmienności stóp procentowych. Ostateczna wysokość Współczynnika udziału zależy od ceny instrumentu pochodnego, wysokości stopy procentowej w dniu zakupu instrumentu pochodnego oraz poziomu sumy wartości wszystkich opłaconych Składek Inwestycyjnych w danym Okresie subskrypcji; albo 2) osiągniecie 100% kwoty odpowiadającej Składce Inwestycyjnej na koniec Okresu ubezpieczenia. Cel Funduszu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, realizowany jest poprzez zawarcie przez Towarzystwo Ubezpieczeń umów depozytów terminowych, o których mowa w ust. 5, z zastrzeżeniem ryzyka kredytowego, o którym mowa w 5 ust. 1 pkt 2 lit. b. Na początku Okresu ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń zawiera umowę depozytu terminowego z Getin Noble Bank Spółka Akcyjna. 4. Wartość rachunku udziałów w Ostatnim dniu Okresu ubezpieczenia zostanie obliczona na podstawie Wartości udziału jednostkowego zgodnie z 2 ust. 6, z zastrzeżeniem ust Środki Funduszu są lokowane w depozyty terminowe, instrument pochodny oraz środki pieniężne. Towarzystwo Ubezpieczeń w Dacie początku ubezpieczenia dokona podziału środków Funduszu zgodnie z poniższą strukturą aktywów, mając na uwadze osiągnięcie celu Funduszu, o którym mowa w ust. 3: Minimalny udział w Funduszu Maksymalny udział w Funduszu Depozyty terminowe 70% 97% Instrument pochodny 3% 15% Środki pieniężne 0% 6% przy czym łączna wartość środków Funduszu alokowanych we wskazane w tabeli instrumenty finansowe stanowi 100% aktywów Funduszu, z zastrzeżeniem ust Instrument pochodny to instrument finansowy, z którego wypłata oraz wartość bieżąca oparte są na zmianie wartości Instrumentu Bazowego. Wartość bieżąca instrumentu pochodnego zależna jest od wartości Instrumentu Bazowego. Z zastrzeżeniem ryzyka kredytowego, o którym mowa w 5 ust. 1 pkt 2, w Dacie obserwacji końcowej wartość instrumentu pochodnego jest równa wypłacie z instrumentu pochodnego, liczonej zgodnie z następującym wzorem: Wartość Nominalna x SZ, gdzie znaczenie symboli użytych we wzorze jest zgodne z ust. 3. Notowania Instrumentu Bazowego dostępne są w serwisie Bloomberg według kodu Bloomberg Instrumentu Bazowego, o którym mowa w 2 ust Z uwagi na proces nabywania lub sprzedaży instrumentu pochodnego oraz ze względu na proces dokonywania transakcji na Udziałach jednostkowych (nabywanie oraz umarzanie Udziałów jednostkowych), w tym przepływy środków pieniężnych związanych z tymi transakcjami, dopuszcza się krótkotrwałe odstępstwa od wskazanej w ust. 5 struktury Funduszu. 8. Środki pieniężne mogą stanowić do 100% środków Funduszu wyłącznie w pierwszych dniach Okresu ubezpieczenia i w ostatnich dniach Okresu ubezpieczenia oraz w związku z realizacją postanowień ust. 15 lub ust. 17 do daty rozliczenia zawartych transakcji. 9. W trakcie Okresu ubezpieczenia limity udziału poszczególnych aktywów Funduszu, o których mowa w ust. 5, mogą zostać przekroczone w przypadku zmian wartości poszczególnych instrumentów finansowych. 10. Instrumenty finansowe, o których mowa w ust. 5, wyceniane są w złotych polskich. 3

25 11. W przypadku, gdy Data obserwacji początkowej lub Data obserwacji końcowej nie są Dniami Roboczymi dla Instrumentu Bazowego, jako wartość Instrumentu Bazowego będzie przyjmowana wartość z następnego dnia będącego Dniem Roboczym dla Instrumentu Bazowego. 12. W przypadku, gdy w Dacie obserwacji początkowej lub Dacie obserwacji końcowej na skutek wystąpienia nadzwyczajnych zdarzeń losowych, niezależnych od Towarzystwa Ubezpieczeń, których Towarzystwo Ubezpieczeń nie mogło przewidzieć (takich jak likwidacja Instrumentu Bazowego, zmiana strategii inwestycyjnej Instrumentu Bazowego, mająca istotny wpływ na profil ryzyka Instrumentu Bazowego, naruszenie przepisów prawa, ataki terrorystyczne, stan wojny, kataklizmy), nie zostanie opublikowana wartość Instrumentu Bazowego, jako wartość Instrumentu Bazowego zostanie przyjęta wartość z następnego Dnia Roboczego dla Instrumentu Bazowego, w którym dostępne będą jego notowania. 13. W przypadku, gdyby w kolejnych 8 (ośmiu) Dniach Roboczych dla Instrumentu Bazowego, na skutek okoliczności wskazanych w ust. 12 i na zasadach tam określonych, nie będzie możliwe określenie wartości Instrumentu Bazowego, wartość ta zostanie określona przez agenta kalkulacyjnego (podmiot uzgodniony pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeń a Wystawcą instrumentu pochodnego przy zawieraniu transakcji zakupu instrumentu pochodnego). Aktualne dane agenta kalkulacyjnego Towarzystwo Ubezpieczeń zamieszcza na stronie internetowej. W razie takiej potrzeby informacje te można uzyskać od Towarzystwa Ubezpieczeń na pisemny wniosek. 14. W przypadku, gdy nastąpi zdarzenie mające istotny wpływ na dalsze funkcjonowanie Instrumentu Bazowego, w szczególności nastąpi likwidacja Instrumentu Bazowego, agent kalkulacyjny może zastąpić zlikwidowany Instrument Bazowy Instrumentem Zastępczym, pod warunkiem, że cechuje go zbliżona charakterystyka a wartość Instrumentu Zastępczego jest ustalana w analogiczny sposób jak wartości likwidowanego Instrumentu Bazowego. 15. W Okresie ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń zastąpi instrument pochodny, w którym lokowane są aktywa Funduszu innym o zbliżonej charakterystyce w przypadku: 1) niekorzystnej sytuacji na rynkach finansowych uniemożliwiającej zakup instrumentu pochodnego lub negatywnymi zmianami cen tego instrumentu, które skutkują koniecznością wcześniejszego wykupu instrumentu pochodnego, o którym mowa w ust. 5 lub 2) zrealizowania się ryzyka kredytowego Wystawcy instrumentu pochodnego, o którym mowa 5 ust. 1 pkt 2 lit. a. 16. W przypadku, o którym mowa w ust. 15, ustalenie Wartości udziału jednostkowego Funduszu następuje w oparciu o Wartość aktywów netto Funduszu stanowiącą równowartość kwoty wypłaconej Towarzystwu Ubezpieczeń odpowiednio w związku wcześniejszym wykupem instrumentu pochodnego, w które Fundusz lokował swoje aktywa albo w związku z realizacją ryzyka kredytowego. 17. W przypadku realizacji ryzyka kredytowego Getin Noble Bank Spółka Akcyjna, o którym mowa w 5 ust. 1 pkt 2 lit. b, środki Funduszu będą lokowane w depozyty terminowe w innym banku krajowym lub zagranicznym lub instytucji kredytowej, z którym/ z którą Towarzystwo Ubezpieczeń zawrze umowę depozytu terminowego. Aktualne dane banku krajowego lub zagranicznego lub instytucji kredytowej, z którym/ z którą Towarzystwo Ubezpieczeń zawarło umowę depozytu terminowego, Towarzystwo Ubezpieczeń zamieszcza na stronie internetowej. W razie takiej potrzeby informacje te można uzyskać od Towarzystwa Ubezpieczeń na pisemny wniosek. 18. W przypadku, o którym mowa w ust. 17, ustalenie Wartości udziału jednostkowego Funduszu następuje w oparciu o Wartość aktywów netto Funduszu stanowiącą równowartość kwoty wypłaconej Towarzystwu Ubezpieczeń w związku z realizacją ryzyka kredytowego Towarzystwo Ubezpieczeń nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego, o którym mowa w 3 ust Towarzystwo Ubezpieczeń odpowiada za należytą staranność w zarządzaniu Funduszem w oparciu o określoną w 3 strategię inwestycyjną. 3. Towarzystwo Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko inwestycyjne związane z inwestowaniem w Fundusz. 4

26 Zapoznaj się dokładnie z ryzykami związanymi z inwestycją w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy. 4. Wyniki inwestycyjne Funduszu oraz Instrumentu Bazowego osiągnięte w przeszłości nie mogą stanowić podstawy do oczekiwań odnośnie jego wyników inwestycyjnych w przyszłości. 5. Towarzystwo Ubezpieczeń może, zgodnie z Ustawą, zlecić zarządzanie Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym podmiotowi uprawnionemu, na podstawie odrębnych przepisów, do zarządzania aktywami na zlecenie. RYZYKA ZWIĄZANE Z INWESTYCJĄ W UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY 5 1. Gromadzenie i inwestowanie Składki Inwestycyjnej w ramach Funduszu oferowanego przez Towarzystwo Ubezpieczeń w ramach Umowy ubezpieczenia wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, tj.: 1) ryzykiem rynkowym przez które rozumie się ryzyko związane ze spadkiem wartości Instrumentu Bazowego w wyniku zmian sytuacji na rynkach finansowych, co może mieć wpływ na wynik Funduszu, który zależy od zmiany wartości instrumentu pochodnego opartego na Instrumencie Bazowym, a wartość instrumentu pochodnego jak i Instrumentu Bazowego nie są z góry określone. W Okresie ubezpieczenia wartość instrumentu pochodnego może być również zależna od innych zmiennych rynkowych tj. stóp procentowych, zmienności Instrumentu Bazowego. Wpływ na poziom zmienności Instrumentu Bazowego mogą mieć czynniki zewnętrzne wliczając w to wydarzenia o charakterze finansowym, politycznym lub gospodarczym; 2) ryzykiem kredytowym, przez które rozumie się możliwość wystąpienia trwałej lub czasowej niezdolności: a) po stronie Wystawcy instrumentu pochodnego do realizacji zobowiązań wynikających z zawartej umowy zakupu instrumentu pochodnego, o której mowa w 3 ust. 3 pkt 1, lub b) po stronie banku krajowego lub zagranicznego lub instytucji kredytowej, z którym/ z którą Towarzystwo Ubezpieczeń zawarło umowę depozytu terminowego, do realizacji zobowiązań wynikających z umowy depozytu terminowego, o której mowa w 3 ust. 3 pkt 2, w takim przypadku Wartość aktywów netto Funduszu może ulec zmniejszeniu, a Ubezpieczający może ponieść stratę równą części lub całości zaalokowanej do Funduszu Składki Inwestycyjnej; 3) ryzykiem podatkowym, przez które należy rozumieć zmianę obowiązujących przepisów prawa lub ich wykładni, skutkującą koniecznością pobrania i odprowadzenia przez Towarzystwo Ubezpieczeń jakiejkolwiek kwoty na poczet zobowiązań podatkowych wpływających na kwoty wypłacane z tytułu Umowy ubezpieczenia; 4) ryzykiem utraty części Składki Inwestycyjnej, w przypadku złożenia dyspozycji wypłaty Wartości wykupu, oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy ubezpieczenia w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, gdyż w Okresie ubezpieczenia Wartość rachunku udziałów, na którym ewidencjonowane są Udziały jednostkowe nabyte za Składkę Inwestycyjną może ulegać znacznym wahaniom ze względu na wycenę instrumentów finansowych wchodzących w skład Funduszu, w szczególności może być znacząco niższa niż Alokowana do Funduszu Składka Inwestycyjna; 5) ryzykiem ograniczonej płynności, które jest związane z brakiem możliwości wypłat częściowych w trakcie trwania Okresu ubezpieczenia. 2. W ubezpieczeniu na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Ubezpieczający ponosi ryzyko inwestycyjne związane z inwestowaniem w Fundusz. 3. Informacje dotyczące ratingu banku krajowego lub zagranicznego lub instytucji kredytowej, z którym/ z którą Towarzystwo Ubezpieczeń zawarło umowę depozytu terminowego oraz Wystawcy instrumentu pochodnego, który wskazuje na poziom ryzyka kredytowego, zamieszczone są na stronie internetowej odpowiednio banku krajowego lub zagranicznego lub instytucji kredytowej, z którym/ z którą Towarzystwo Ubezpieczeń zawarło umowę depozytu 5

27 terminowego oraz Wystawcy instrumentu pochodnego. W razie takiej potrzeby informacje te można uzyskać od Towarzystwa Ubezpieczeń na pisemny wniosek. 4. Ryzyko rynkowe można monitorować sprawdzając notowania Instrumentu Bazowego oraz Wartość udziału jednostkowego. 5. Wartość udziału jednostkowego oraz przewidziane przepisami prawa sprawozdania Funduszu dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa Ubezpieczeń oraz w siedzibie Towarzystwa Ubezpieczeń. UDZIAŁY JEDNOSTKOWE I WARTOŚĆ UDZIAŁU JEDNOSTKOWEGO FUNDUSZU 6 1. Fundusz podzielony jest na Udziały jednostkowe o jednakowej wartości zapisywane na Rachunkach udziałów. 2. Wartość udziału jednostkowego ustalana jest każdorazowo na Dzień wyceny i pozostaje niezmienna do dnia poprzedzającego następny Dzień wyceny włącznie. 3. Z uwagi na charakter kształtowania się cen instrumentu pochodnego, o którym mowa w 3 ust. 5-6, Wartość udziału jednostkowego Funduszu może ulegać istotnym zmianom w trakcie trwania Okresu ubezpieczenia. 4. Informacje o Wartości udziału jednostkowego Towarzystwo Ubezpieczeń podaje na swojej stronie internetowej. NABYWANIE UDZIAŁÓW JEDNOSTKOWYCH FUNDUSZU 7 1. Udziały jednostkowe Funduszu nabywane są za Składkę Inwestycyjną. 2. Liczba nabytych Udziałów jednostkowych równa jest ilorazowi kwoty przekazywanej do Funduszu Składki Inwestycyjnej i Wartości udziału jednostkowego w dacie nabycia Udziałów jednostkowych. Liczba nabytych Udziałów jednostkowych określana jest z dokładnością do 6 miejsc po przecinku. 3. Wartość początkowa Udziału jednostkowego Funduszu wynosi 250 zł. 4. Wartość udziału jednostkowego zmienia się zgodnie ze zmianą Wartości aktywów netto Funduszu przypadających na Udział jednostkowy. 5. Nabycie Udziałów jednostkowych Funduszu (Alokacja) następuje 6. Dnia roboczego po zakończeniu Okresu subskrypcji. UMARZANIE UDZIAŁÓW JEDNOSTKOWYCH FUNDUSZU 8 1. Umorzenie Udziałów jednostkowych następuje w przypadkach wskazanych w OWU według Wartości udziału jednostkowego z Dnia wyceny tam określonego oraz w terminie wskazanym w 2 ust Umorzenie Udziałów jednostkowych Funduszu polega na zamianie Udziałów jednostkowych na środki pieniężne i jest związane ze zmniejszeniem Wartości aktywów netto Funduszu. 3. Wartość umarzanych Udziałów jednostkowych oblicza się mnożąc liczbę umarzanych Udziałów jednostkowych przez Wartość udziału jednostkowego z odpowiedniego, zgodnie z OWU, Dnia wyceny. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 9 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz inne przepisy prawa polskiego. 2. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony uchwałą Zarządu Open Life Towarzystwa Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna nr 1 z dnia 30 września 2014 roku. 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 3 listopada 2014 roku. 6

28 KARTA INFORMACYJNA Progres Indeks Blue listopad 2014 r. W Karcie Informacyjnej zawarte są najważniejsze informacje o Ubezpieczeniu indywidualnym na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Progres Indeks Blue. Karta Informacyjna nie jest elementem Umowy ubezpieczenia ani materiałem marketingowym. Wiążący charakter ma wyłącznie dokumentacja ubezpieczeniowa. Przeczytaj uważnie ten dokument, abyś wiedział jakie są cechy produktu, jakie korzyści daje Ci to ubezpieczenie oraz jakie ryzyka są z nim związane. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub nie jesteś pewien, czy ubezpieczenie odpowiada Twoim potrzebom, możesz porozmawiać z przedstawicielem Agenta lub Towarzystwa Ubezpieczeń. Forma prawna: Charakter produktu: Towarzystwo Ubezpieczeń: Rola Meritum Bank ICB S.A.: Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym. Jest to produkt ubezpieczeniowy o charakterze inwestycyjnym z niewielką częścią ochronną (istnieje możliwość podwyższenia wysokości Sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w okresie ochrony ubezpieczeniowej). Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. Agent ubezpieczeniowy Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna, czyli przedsiębiorca wykonujący działalność agencyjną na podstawie umowy agencyjnej, zawartej z zakładem ubezpieczeń i wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych. INFORMACJE PODSTAWOWE O UBEZPIECZENIU Główne cechy ubezpieczenia: Okres Ubezpieczenia: 2 Lata polisowe Składka Inwestycyjna alokowana do Funduszu UFK Open Life WG7 Instrument Bazowy: indeks WIG20 Celem Funduszu jest osiągniecie 100% kwoty odpowiadającej Składce Inwestycyjnej powiększonej o Stopę Zwrotu z Instrumentu Bazowego na koniec Okresu ubezpieczenia Sześć wariantów Sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci: od 100 PLN do PLN Należy być świadomym ryzyka inwestycyjnego, w szczególności ryzyka kredytowego W przypadku dożycia Ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia (po 2 Latach polisowych): Wartość rachunku udziałów. Wysokość Świadczenia ubezpieczeniowego: Okres subskrypcji i Okres ubezpieczenia: W przypadku śmierci Ubezpieczonego: Suma ubezpieczenia + Wartość rachunku udziałów. Ubezpieczający we Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia ma prawo wyboru jednej z dostępnych wysokości Sum ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w okresie ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczenie oferowane jest w miesięcznych subskrypcjach Okres subskrypcji: r r. Data początku ubezpieczenia: r. Ostatni dzień Okresu ubezpieczenia: r Parafka Klienta 1 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ,

29 Wiek Klienta: Składki i terminy płatności: Konsekwencje nieopłacenia Składki: Możliwość rezygnacji z ubezpieczenia: Możliwość odstąpienia od umowy ubezpieczenia: Możliwość wypowiedzenia umowy ubezpieczenia: Ochrona kapitału: Wniosek o zawarcie Umowy ubezpieczenia może złożyć osoba, która w dniu podpisania i złożenia wniosku ma ukończony 18. rok życia i nie przekroczyła 68. roku życia. Ubezpieczonym może być osoba, która w dniu podpisania i złożenia Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia ukończyła 13. rok życia i nie przekroczyła 68. roku życia. Minimalna wysokość Składki Inwestycyjnej: PLN Składka za ryzyko - wysokość ustalana jest w zależności od wieku Ubezpieczonego i wysokości Sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w okresie ochrony ubezpieczeniowej. Składka łączna suma Składki Inwestycyjnej i Składki za ryzyko. Wpłata Składki łącznej wymagana jest w terminie do trzeciego Dnia roboczego po zakończeniu Okresu subskrypcji, w którym Ubezpieczający podpisał Wniosek o zawarcie Umowy ubezpieczenia w kwocie określonej we Wniosku. Nieopłacenie Składki łącznej w terminie do trzeciego Dnia roboczego po zakończeniu Okresu subskrypcji albo wpłata na poczet Składki łącznej dokonana w niepełnej wysokości, poniżej wskazanego w Tabeli Parametrów, Opłat i Limitów Ubezpieczenia marginesu tolerancji dla Składki Inwestycyjnej, jest równoznaczne z rezygnacją Ubezpieczającego z zawarcia Umowy ubezpieczenia. W takim przypadku wpłaconą kwotę na poczet Składki łącznej, Towarzystwo Ubezpieczeń zwróci w terminie 14 Dni roboczych od trzeciego Dnia roboczego po zakończeniu Okresu subskrypcji. W przypadku otrzymania przez Towarzystwo Ubezpieczeń do dnia poprzedzającego 6. Dzień roboczy po dacie zakończenia Okresu subskrypcji, pisemnego oświadczenia o rezygnacji Ubezpieczającego z zawarcia Umowy ubezpieczenia, nie dochodzi do zawarcia Umowy ubezpieczenia. Towarzystwo Ubezpieczeń dokona zwrotu wpłaconej kwoty na poczet Składki łącznej w terminie 14 Dni roboczych od daty otrzymania przez Towarzystwo Ubezpieczeń oświadczenia o rezygnacji z zawarcia Umowy ubezpieczenia. Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od Umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. Data zawarcia Umowy ubezpieczenia potwierdzana jest w Polisie. Za datę odstąpienia przez Ubezpieczającego od Umowy ubezpieczenia przyjmuje się datę otrzymania pisemnego oświadczenia przez Towarzystwo Ubezpieczeń. Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca środki z tytułu odstąpienia od Umowy ubezpieczenia w terminie 14 Dni roboczych następujących po Dniu wyceny, według której nastąpiło umorzenie Udziałów jednostkowych z Rachunku udziałów w związku z dyspozycją odstąpienia przez Ubezpieczającego od Umowy ubezpieczenia. Umowa ubezpieczenia może być w każdym czasie wypowiedziana przez Ubezpieczającego, poprzez złożenie Towarzystwu Ubezpieczeń oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy ubezpieczenia lub dyspozycji wypłaty Wartości wykupu. Wypowiedzenie Umowy ubezpieczenia po Dacie początku ubezpieczenia skutkuje wypłatą Wartości wykupu, co może skutkować utratą części Składki Inwestycyjnej. Celem Funduszu UFK Open Life WG7 jest osiągniecie 100% Składki Inwestycyjnej powiększonej o Stopę Zwrotu z Instrumentu Bazowego na koniec Okresu ubezpieczenia. Ochrona kapitału na koniec trwania ubezpieczenia wynika z umów depozytowych zawartych pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeń a Getin Noble Bank S.A. (z zastrzeżeniem ryzyka kredytowego). Oznacza to, że na koniec Okresu ubezpieczenia celem Funduszu jest, aby Klient otrzymał wypłatę min. 100% Składki Inwestycyjnej pomniejszoną o podatek dochodowy od zysków kapitałowych naliczany zgodnie z obowiązującymi na dzień wypłaty przepisami prawa (z zastrzeżeniem ryzyk opisanych poniżej) Parafka Klienta zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ,

30 Gwarancje instytucjonalne: W przypadkach wskazanych w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 392 ze zm.), w tym w szczególności w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń, jeżeli roszczenia osób uprawnionych nie mogą być pokryte z aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zaspokaja roszczenia osób uprawnionych z umów ubezpieczenia na życie, w wysokości 50% wierzytelności, do kwoty nie większej niż równowartość w złotych EUR według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu ogłoszenia upadłości. WAŻNE! Ubezpieczenie trwa 2 Lata polisowe, rezygnacja w Okresie ubezpieczenia wiąże się z utratą części Wartości rachunku udziałów. INFORMACJE O KOSZTACH I OPŁATACH Wartość wykupu stanowi iloczyn Wartości rachunku udziałów oraz stawki procentowej określonej w Tabeli Parametrów, Opłat i Limitów Ubezpieczenia: LM % Wartości rachunku udziałów LM % Wartości rachunku udziałów Wartość wykupu: 1. 96, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,22 gdzie przez LM rozumie się Miesiąc polisowy, w którym nastąpił koniec ochrony ubezpieczeniowej. Co oznacza, że w przypadku rezygnacji z produktu w Okresie ubezpieczenia Klient otrzyma tylko część rynkowej wartości aktywów, w które zostały ulokowane środki zgodnie ze strategią inwestycyjną. Tym samym, kwota otrzymana w przypadku rezygnacji może być znacząco mniejsza niż kwota opłaconej Składki łącznej. Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca Wartość wykupu najpóźniej w terminie 14 Dni roboczych następujących po Dniu wyceny, według której nastąpiło umorzenie Udziałów jednostkowych z Rachunku udziałów w związku z dyspozycją wypłaty Wartości wykupu. WAŻNE! Celem Funduszu jest osiągniecie 100% Składki Inwestycyjnej powiększonej o Stopę Zwrotu z Instrumentu Bazowego na koniec Okresu ubezpieczenia albo w przypadku gdy Stopa Zwrotu z Instrumentu Bazowego będzie równa zero celem Funduszu będzie osiągniecie kwoty równej Składce Inwestycyjnej na koniec Okresu ubezpieczenia (z zastrzeżeniem ryzyk wskazanych poniżej) Parafka Klienta 3 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ,

31 INFORMACJE O STRATEGII INWESTYCYJNEJ Instrument Bazowy: Historyczne wyniki: Poziom zysku: Instrumentem Bazowym jest indeks WIG20 notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Indeks WIG20 obejmuje 20 największych i najbardziej płynnych spółek z Głównego Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. WIG20 jest indeksem typu cenowego, co oznacza że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę jedynie ceny zawartych w nim transakcji, a nie uwzględnia się dochodów z tytułu dywidend. W indeksie WIG20 nie może uczestniczyć więcej, niż pięć spółek z jednego sektora giełdowego. Historyczne stopy zwrotu z indeksu WIG20 za ostatnie 2 lata kalendarzowe: (dane od r. do r.): Stopa zwrotu całkowita: 9,43% Stopa zwrotu średnioroczna: 4,62% Źródło: Bloomberg.com Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Maksymalny zysk: 19,99% Składki Inwestycyjnej Minimalny zysk: zero Celem Funduszu, oprócz osiągnięcia 100% Składki Inwestycyjnej na koniec Okresu ubezpieczenia, jest uzyskanie na Ostatni dzień Okresu Ubezpieczenia stopy zwrotu stanowiącej iloczyn Składki Inwestycyjnej oraz Stopy zwrotu z Instrumentu Bazowego. Oznacza to, że bez względu na Stopę zwrotu z Instrumentu Bazowego (indeks WIG20), celem Funduszu jest osiągnięcie wartości 100% Składki Inwestycyjnej dzięki ulokowaniu środków w depozyty terminowe (z zastrzeżeniem ryzyka kredytowego). Stopa Zwrotu z Instrumentu Bazowego stanowi: Stopę zwrotu z indeksu WIG20 pomnożoną przez Współczynnik udziału (ale nie mniej niż zero), jeżeli w każdym dniu roboczym w okresie od Daty obserwacji początkowej (wyłączając ten dzień) do Daty obserwacji końcowej (włącznie) iloraz wartości Instrumentu Bazowego w trakcie notowań na regularnej sesji giełdowej i wartości zamknięcia Instrumentu Bazowego w Dacie obserwacji początkowej będzie mniejszy od 120% 6%, jeżeli w jakimkolwiek Dniu Roboczym w okresie od Daty obserwacji początkowej (wyłączając ten dzień) do Daty obserwacji końcowej (włącznie) iloraz wartości Instrumentu Bazowego w trakcie notowań na regularnej sesji giełdowej i wartości zamknięcia Instrumentu Bazowego w Dacie obserwacji początkowej będzie większy lub równy niż 120% Towarzystwo Ubezpieczeń nie gwarantuje, iż Wartość rachunku udziałów w Ostatnim dniu Okresu ubezpieczenia stanowić będzie co najmniej kwotę odpowiadającą Składce Inwestycyjnej Parafka Klienta zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ,

32 HIPOTETYCZNE SCENARIUSZE STOPY ZWROTU Z INWESTYCJI Scenariusz I Scenariusz II Scenariusz III Scenariusz IV Hipotetyczna stopa zwrotu Strata 10% rocznie Zysk 2% rocznie Zysk 8% rocznie Zysk 10% rocznie Składka łączna, w tym: ,03 PLN ,03 PLN ,03 PLN ,03 PLN Składka Inwestycyjna ,00 PLN ,00 PLN ,00 PLN ,00 PLN Składka za ryzyko (suma ubezpieczenia z tyt. śmierci: PLN, Ubezpieczony w wieku lat) 83,03 PLN 83,03 PLN 83,03 PLN 83,03 PLN Kwota wpłacona ,03 PLN ,03 PLN ,03 PLN ,03 PLN Szacowana Wartość aktywów netto Funduszu w Ostatnim dniu Okresu ubezpieczenia PLN PLN PLN PLN Szacowana Wartość aktywów netto Funduszu w Ostatnim dniu Okresu ubezpieczenia względem Składki łącznej 99,18% Składki łącznej 103,18 % Składki łącznej 115,68 % Składki łącznej 105,13% Składki łącznej Szacowana Wartość aktywów netto Funduszu w Ostatnim dniu Okresu ubezpieczenia względem Składki Inwestycyjnej 100,00% Składki Inwestycyjnej 104,04% Składki Inwestycyjnej 116,64% Składki Inwestycyjnej 106,00% Składki Inwestycyjnej Dla scenariuszy I, II oraz III założono, że wartość Instrumentu Bazowego (indeks WIG20) w trakcie notowań na regularnej sesji giełdowej nie osiągnęła ani nie przekroczyła w żadnym dniu roboczym w okresie od Daty obserwacji początkowej (wyłączając ten dzień) do Daty obserwacji końcowej (włącznie) 120% wartości zamknięcia tego Instrumentu Bazowego w Dacie obserwacji początkowej. Celem prezentowanych hipotetycznych scenariuszy jest wyłącznie przedstawienie na przykładzie liczbowym zachowania się produktu, w czterech różnych, teoretycznie możliwych scenariuszach rynkowych. Hipotetyczne scenariusze zostały przygotowane metodą ekspercką uwzględniającą kompletnie odmienne scenariusze. Wskazane stopy zwrotu nie bazują na danych historycznych, a ich wybór ma na celu wskazanie ryzyka odmiennego kształtowania się wycen rynkowych w stosunku do oczekiwań Klienta. Wyliczenia uwzględniają roczną kapitalizację wskazanej stopy zwrotu. Prezentowane hipotetyczne scenariusze nie są prognozą wyników w przyszłości oraz nie dają gwarancji osiągnięcia takich wyników w przyszłości. Prezentowane hipotetyczne zyski z inwestycji nie uwzględniają podatków. Hipotetyczne scenariusze nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji o złożeniu przez Klienta Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia Parafka Klienta 5 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ,

33 NAJWAŻNIEJSZE CZYNNIKI RYZYKA INWESTYCYJNEGO Ryzyko rynkowe: ryzyko związane ze spadkiem wartości Instrumentu Bazowego w wyniku zmian sytuacji na rynkach finansowych, co może mieć wpływ na wynik Funduszu, który zależy od zmiany wartości instrumentu pochodnego opartego na Instrumencie Bazowym, a wartość instrumentu pochodnego jak i Instrumentu Bazowego nie są z góry określone. W Okresie ubezpieczenia wartość instrumentu pochodnego może być również zależna od innych zmiennych rynkowych tj. stóp procentowych, zmienności Instrumentu Bazowego. Wpływ na poziom zmienności Instrumentu Bazowego mogą mieć czynniki zewnętrzne wliczając w to wydarzenia o charakterze finansowym, politycznym lub gospodarczym. Ryzyko kredytowe: Ryzyko ograniczonej płynności: Ryzyko podatkowe: Ryzyko utraty części Składki Inwestycyjnej: możliwość wystąpienia trwałej lub czasowej niezdolności po stronie Wystawcy instrumentu pochodnego do realizacji zobowiązań wynikających z zawartej umowy zakupu instrumentu pochodnego lub po stronie banku krajowego lub zagranicznego lub instytucji kredytowej, z którym/z którą Towarzystwo Ubezpieczeń zawarło umowę depozytu terminowego do realizacji zobowiązań z tytułu umów depozytów terminowych. związane jest z brakiem możliwości wypłat częściowych w trakcie trwania Okresu ubezpieczenia. zmiana obowiązujących przepisów prawa lub ich wykładni skutkującą koniecznością pobrania i odprowadzenia przez Towarzystwo Ubezpieczeń jakiejkolwiek kwoty na poczet zobowiązań podatkowych wpływających na kwoty wypłacane z tytułu Umowy ubezpieczenia. w przypadku rozwiązania Umowy ubezpieczenia przed końcem Okresu ubezpieczenia należy mieć świadomość stawki procentowej Wartości rachunku udziałów. Wskazane powyżej ryzyka inwestycyjne ponosi Klient (Ubezpieczający), a ich materializacja może wiązać się z utratą części lub całości wpłaconej Składki łącznej. WAŻNE! Zgodnie z przepisami prawa Towarzystwo Ubezpieczeń jest zobowiązane pobrać i odprowadzić 19% zryczałtowany podatek dochodowy od zysków kapitałowych. Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. stosuje metodę wyczerpania składki, co oznacza, że podatek zostanie pobrany w sytuacji gdy kwota Wartości wykupu lub świadczeń ubezpieczeniowych w części odpowiadającej Wartości rachunku udziałów, wypłaconych z tytułu Umowy ubezpieczenia, przekroczy wartość wpłaconej Składki Inwestycyjnej. DOKUMENTY Przed podpisaniem Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia sprawdź, czy otrzymałeś/ otrzymałaś dokumentację ubezpieczeniową, na którą składają się: Ogólne Warunki Ubezpieczenia, Kod warunków: UB_OLIJ132 Regulamin Funduszu UFK Open Life WG7, Kod Funduszu: FOLWG007 Tabela Parametrów, Opłat i Limitów Ubezpieczenia, Kod Tabeli: T/I/MB/OLIJ132/007 Polisa wystawiona przez Towarzystwo Ubezpieczeń potwierdzająca zawarcie Umowy ubezpieczenia będzie wysyłana do Klienta pocztą Parafka Klienta zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ,

34 Karty Informacyjnej nie należy odczytywać jako oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani rekomendacji do złożenia Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia. Karta Informacyjna prezentowana jest wyłącznie w celach informacyjnych, nie jest częścią Umowy ubezpieczenia i nie powinna być podstawą podejmowania decyzji dotyczących zawarcia Umowy ubezpieczenia. Umowa ubezpieczenia składa się z następującej dokumentacji ubezpieczeniowej: Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, Tabeli Parametrów Opłat i Limitów Ubezpieczenia oraz Regulaminu. Jakakolwiek decyzja o zawarciu Umowy ubezpieczenia powinna być podejmowana przez Klienta po wcześniejszym zapoznaniu się informacjami zawartymi w ww. dokumentacji ubezpieczeniowej. Klient powinien rozważyć ryzyka związane ze złożeniem Wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, potencjalne korzyści oraz straty, charakterystykę ubezpieczenia, konsekwencje prawne oraz w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie podjąć ryzyko inwestycyjne. Prezentowane wyniki inwestycji (wyniki historyczne oraz symulowane) nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Towarzystwo Ubezpieczeń oraz Agenta wiąże III Rekomendacja dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym, opublikowana przez Związek Banków Polskich oraz Polską Izbę Ubezpieczeń. Karta Informacyjna została opracowana przez Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna zgodnie z dokumentacją ubezpieczeniową uchwaloną przez Zarząd Open Life Towarzystwa Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna dnia 29 maja 2014 roku, 30 września 2014 roku oraz 21 października 2014 roku. WAŻNE! W przypadku braku zrozumienia cech produktu lub chęci rezygnacji, przypominamy o możliwości bezkosztowej rezygnacji, której dyspozycję w formie pisemnej Towarzystwo Ubezpieczeń winno otrzymać do dnia poprzedzającego 6. Dzień roboczy po dacie zakończenia Okresu subskrypcji. Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od Umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. Po tym terminie rezygnacja z produktu będzie wiązała się z dodatkowymi kosztami. Nie musisz podejmować decyzji dzisiaj. Możesz przeanalizować dokumenty w domu i podjąć decyzję o zawarciu Umowy ubezpieczenia w innym terminie. Czytelny podpis Klienta Data, podpis i pieczątka pracownika Agenta ubezpieczeniowego Istnieje możliwość zapoznania się z Kartą Informacyjną wydrukowaną większą czcionką, zapytaj pracownika Agenta ubezpieczeniowego Parafka Klienta 7 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ,

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ129 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ117 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ129 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ117 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PROGRES KORPO-OBLIGACJE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PROGRES KORPO-OBLIGACJE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PROGRES KORPO-OBLIGACJE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ143 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM LONG SHORT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM LONG SHORT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM LONG SHORT Kod OWU: UB_OLIJ165 Na wzorzec umowny składają się Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM GOLDEN SKY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM GOLDEN SKY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM GOLDEN SKY Kod OWU: UB_OLIJ114 Na wzorzec umowny składają się Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INVEST PORTFEL 3

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INVEST PORTFEL 3 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INVEST PORTFEL 3 Kod OWU: UB_OLIJ173 Na wzorzec umowny składają się: Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NOWA EUROPA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NOWA EUROPA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NOWA EUROPA Kod OWU: UB_OLIJ159 Na wzorzec umowny składają się Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS III

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS III OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS III Kod OWU: UB_OLIJ162 Na wzorzec umowny składają się Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PORTFEL MOŻLIWOŚCI PREMIUM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PORTFEL MOŻLIWOŚCI PREMIUM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL MOŻLIWOŚCI PREMIUM Kod OWU: UB_OLIJ177 Na wzorzec umowny składają się: Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS III

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS III OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS III Kod OWU: UB_OLIJ162 Na wzorzec umowny składają się Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS III

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS III Open Life TU Życie S.A. ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa infolinia 801 222 333 info@openlife.pl www.openlife.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DIVIDEND PLUS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DIVIDEND PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DIVIDEND PLUS Kod OWU: UB_OLIJ157 Na wzorzec umowny składają się Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS IV

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS IV Open Life TU Życie S.A. ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa infolinia 801 222 333 info@openlife.pl www.openlife.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INWESTUJ W PRZYSZŁOŚĆ - STABILNY WZROST VIII

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INWESTUJ W PRZYSZŁOŚĆ - STABILNY WZROST VIII WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INWESTUJ W PRZYSZŁOŚĆ - STABILNY WZROST VIII Kod warunków: DB_OGIR131 WARUNKI UBEZPIECZENIA Definicje wyjaśniają

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INVEST PROFIT 4

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INVEST PROFIT 4 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INVEST PROFIT 4 Kod OWU: UB_OLIJ172 Na wzorzec umowny składają się Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM SZLAKIEM INWESTYCJI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM SZLAKIEM INWESTYCJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM SZLAKIEM INWESTYCJI Kod OWU: UB_OLIR136 Na wzorzec umowny składają się: Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Multiportfel Asas/Multiportfel Protekt Skandia Życie TU S.A. data wejścia w życie - 10 sierpnia 2007

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE SPIS TREŚCI Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Życie 3 Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Grupowego na wypadek Śmierci Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku (kod

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Kod warunków: DB_OGIR111 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym db Inwestuj w Przyszłość - Stabilny Wzrost VI ( Warunki

Bardziej szczegółowo

Kod warunków: UB_OGIR115

Kod warunków: UB_OGIR115 Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1/2012 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Plan Inwestycyjny Lepsze Jutro, stanowiący jednocześnie załącznik nr 3a do

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia

Warunki Ubezpieczenia Warunki Ubezpieczenia Kod warunków: DB_OGIR119 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Warunki ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym db Inwestuj w Przyszłość - Stabilny

Bardziej szczegółowo

WU_GO_2015/05/17 GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

WU_GO_2015/05/17 GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE WU_GO_2015/05/17 GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE SPIS TREŚCI Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Życie (UG_ZYC/01/08/13/GO ze zm.)... 2 Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Grupowego na wypadek Śmierci Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia

Warunki Ubezpieczenia Warunki Ubezpieczenia Kod warunków: DB_OGIR119 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Warunki ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym db Inwestuj w Przyszłość - Stabilny

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia

Warunki Ubezpieczenia Warunki Ubezpieczenia Kod warunków: UB_OGIJ115 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym "db Rentier" ("Warunki Ubezpieczenia")

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INWESTUJ W PRZYSZŁOŚĆ - STABILNY WZROST VII

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INWESTUJ W PRZYSZŁOŚĆ - STABILNY WZROST VII WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INWESTUJ W PRZYSZŁOŚĆ - STABILNY WZROST VII Kod warunków: DB_OGIR119 WARUNKI UBEZPIECZENIA Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE INDYWIDUALNA KONTYNUACJA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE INDYWIDUALNA KONTYNUACJA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE INDYWIDUALNA KONTYNUACJA SPIS TREŚCI Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie i Zdrowie indywidualna kontynuacja... 3 Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PORTFEL MOŻLIWOŚCI PREMIUM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PORTFEL MOŻLIWOŚCI PREMIUM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL MOŻLIWOŚCI PREMIUM Kod OWU: UB_OLIJ177 Na wzorzec umowny składają się: Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PORTFEL MOŻLIWOŚCI PRESTIŻ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PORTFEL MOŻLIWOŚCI PRESTIŻ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL MOŻLIWOŚCI PRESTIŻ Kod OWU: UB_OLIJ177 Na wzorzec umowny składają się: Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

GSU_MSP_141205 GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

GSU_MSP_141205 GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE GSU_MSP_141205 GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE SPIS TREŚCI Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Życie (kod warunków: UG_ZYC/01/08/13/GO ze zmianami)...3 Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Grupowego na wypadek

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NOWA EUROPA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NOWA EUROPA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NOWA EUROPA Kod OWU: UB_OLIJ159 Na wzorzec umowny składają się Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane

Bardziej szczegółowo

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są Better Future Kod warunków: OF_OGIR115 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Better Future (zwane dalej Warunkami

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL OBLIGACJI PLUS

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL OBLIGACJI PLUS WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL OBLIGACJI PLUS Kod warunków: UB_OGIJ141 WARUNKI UBEZPIECZENIA Definicje wyjaśniają najważniejsze pojęcia,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki do ubezpieczeń: Nowa Perspektywa, Kapitalna Przyszłość i Pakiet Medyczny Bądź Zdrów. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie

Ogólne warunki do ubezpieczeń: Nowa Perspektywa, Kapitalna Przyszłość i Pakiet Medyczny Bądź Zdrów. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie Ogólne warunki do ubezpieczeń: Nowa Perspektywa, Kapitalna Przyszłość i Pakiet Medyczny Bądź Zdrów Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie OGÓLNE WARUNKI TYMCZASOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE (TUU/NPER/3/2010)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 3 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZY Kod OWU: UB_OLIR132 W poszczególnych Strategiach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DIVIDEND PLUS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DIVIDEND PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DIVIDEND PLUS Kod OWU: UB_OLIJ157 Na wzorzec umowny składają się Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS III

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS III OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS III Kod OWU: UB_OLIJ162 Na wzorzec umowny składają się Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki C U Ogólne Warunki Ubezpieczenia Składki US/K/1/2005 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do dodatkowych umów ubezpieczenia zawieranych z Commercial Union

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Dokument zawierający

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM OBLIGACJE CEE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM OBLIGACJE CEE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM OBLIGACJE CEE Kod OWU: UB_OLIJ192 Na wzorzec umowny składają się Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS IV

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS IV Open Life TU Życie S.A. ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa infolinia 801 222 333 info@openlife.pl www.openlife.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS IV

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS IV Open Life TU Życie S.A. ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa infolinia 801 222 333 info@openlife.pl www.openlife.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na Wypadek Choroby Śmiertelnej Ubezpieczonego mają zastosowanie do Umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. KREDYT Z OCHRONĄ

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. KREDYT Z OCHRONĄ WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. KREDYT Z OCHRONĄ Kod warunków: GB_OGOJ110 Wykaz istotnych informacji, zawartych w Warunkach Ubezpieczenia grupowego na życie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS IV VP.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS IV VP. Open Life TU Życie S.A. ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa infolinia 801 222 333 info@openlife.pl www.openlife.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS III

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS III OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS III Kod OWU: UB_OLIJ162 Na wzorzec umowny składają się Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE ŚWIATOWI GIGANCI

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE ŚWIATOWI GIGANCI WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE ŚWIATOWI GIGANCI WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod warunków: UB_OGEJ104 Definicje wyjaśniają najważniejsze pojęcia, którymi posługujemy się w dalszej części Warunków

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie Plan Pewnej Ochrony

KARTA INFORMACYJNA Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie Plan Pewnej Ochrony KARTA INFORMACYJNA Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie Plan Pewnej Ochrony W Karcie Informacyjnej zawarte są najważniejsze informacje o Ubezpieczeniu indywidualnym na życie i dożycie Plan Pewnej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ WYPADKIEM PRZY PRACY Dokument zawierający

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ WYPADKIEM PRZY PRACY Dokument zawierający

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OBLIGACJE CEEUROPE II

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OBLIGACJE CEEUROPE II OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM OBLIGACJE CEEUROPE II Kod OWU: UB_OLIJ187 Na wzorzec umowny składają się Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Finlife - Fundusz - FinLife TU na Życie S.A. data wejścia w życie - 16 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z

Bardziej szczegółowo

PEKAOPIP-O01 07/13. Postanowienia ogólne. 2 Definicje

PEKAOPIP-O01 07/13. Postanowienia ogólne. 2 Definicje Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Plan Inwestycyjny Prestiż dla Klientów Bankowości Prywatnej Banku Pekao S.A. 1 Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA RYZYKA ŚMIERCI WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU SNW/J/3/2007

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 2 Definicje

Postanowienia ogólne. 2 Definicje Szczególne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym LUCRO dla Klientów Getin Noble Bank S.A. 1 Postanowienia ogólne Niniejsze szczególne warunki grupowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO POGODNA JESIEŃ

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO POGODNA JESIEŃ OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO POGODNA JESIEŃ Kod warunków umowy PJGP10 - ubezpieczenie grupowe PJKP10 - ubezpieczenie kontynuowane POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W)

Karta Produktu. Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W) Karta Produktu Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W) Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać Składki. Ubezpieczony Obejmujemy ochroną jego zdrowie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Powstania Niezdolności do Pracy

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Powstania Niezdolności do Pracy Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Powstania Niezdolności do Pracy OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA RYZYKA POWSTANIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY NP/J/3/2007 Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Kod: ISE09-10/09/2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE Kod warunków: UG_ZYC/29/03/13/1 WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE Postanowienia ogólne 1 Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Życie, zwane dalej Warunkami Ubezpieczenia, mają zastosowanie do Umowy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY OTWARTYCH KONT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH (OKO) W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A.

WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY OTWARTYCH KONT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH (OKO) W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY OTWARTYCH KONT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH (OKO) W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod warunków: IB_OGOR001 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Warunki Ubezpieczenia Posiadaczy

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Strategia Komfort Inwestowania

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Strategia Komfort Inwestowania Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Strategia Komfort Inwestowania Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie z

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OSOBOWEGO

UMOWA UBEZPIECZENIA OSOBOWEGO UMOWA UBEZPIECZENIA OSOBOWEGO zawarta w dniu... w..., pomiędzy: 1....... zwanym dalej Ubezpieczycielem a, 2....... zwanym dalej Ubezpieczającym, w dalszej części łącznie nazywani Stronami o następującej

Bardziej szczegółowo

Kod Funduszu UFK Open Life FCS1 : FOLFC001 WUJ T

Kod Funduszu UFK Open Life FCS1 : FOLFC001 WUJ T Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU Kod warunków: UB_OGIJ137 Kod Funduszu UFK Open Life FCS1 : FOLFC001

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie Pod kątem przyszłości

KARTA INFORMACYJNA Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie Pod kątem przyszłości KARTA INFORMACYJNA Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie Pod kątem przyszłości W Karcie Informacyjnej zawarte są najważniejsze informacje o Ubezpieczeniu indywidualnym na życie i dożycie Pod kątem

Bardziej szczegółowo

OB_SŻ2016/06/06 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO TERMINOWEGO NA ŻYCIE SPEKTRUM ŻYCIA

OB_SŻ2016/06/06 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO TERMINOWEGO NA ŻYCIE SPEKTRUM ŻYCIA OB_SŻ2016/06/06 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO TERMINOWEGO NA ŻYCIE SPEKTRUM ŻYCIA SPIS TREŚCI Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualnego Terminowego na Życie Spektrum Życia (kod: UI_ZYC/04/02/14)...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZU POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Kod OWU: UB_OLIJ147 Poniższe definicje stanowią uzupełnienie pojęć zdefiniowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZU POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (WU) REGULAMIN FUNDUSZU Kod WU: UB_OGIJ143 Kod Funduszu UFK Open Life WB1 : FOLWB001 Poniższe

Bardziej szczegółowo

regulamin funduszu POSTANOWIENIA OGÓLNE

regulamin funduszu POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (WU) regulamin funduszu Kod WU: UB_OGIJ142 Kod Funduszu UFK Open Life DR1 : FOLDR001 Poniższe

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU Dobrze ubezpieczony kredyt Wariant III

KARTA PRODUKTU Dobrze ubezpieczony kredyt Wariant III KARTA PRODUKTU Dobrze ubezpieczony kredyt Wariant III Karta produktu została sporządzona na podstawie Warunków ubezpieczenia grupowego na życie Kredytobiorców Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Dobrze ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZeNIA grupowego na życie i ZDROWIE PROGRAM OCHRONNY ZDROWY KREDYT

WARUNKI UBEZPIECZeNIA grupowego na życie i ZDROWIE PROGRAM OCHRONNY ZDROWY KREDYT WARUNKI UBEZPIECZeNIA grupowego na życie i ZDROWIE PROGRAM OCHRONNY ZDROWY KREDYT warunki ubezpieczenia Kod warunków: GB_OGOJ104 Postanowienia ogólne 1 1. Warunki ubezpieczenia Program ochronny Zdrowy

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie Pomoc w chorobie

KARTA INFORMACYJNA Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie Pomoc w chorobie KARTA INFORMACYJNA Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie Pomoc w chorobie W Karcie Informacyjnej zawarte są najważniejsze informacje o Ubezpieczeniu indywidualnym na Życie i Zdrowie Pomoc w chorobie. Karta

Bardziej szczegółowo

PEKAOPIP-O03 01/15. Postanowienia ogólne. 2 Definicje

PEKAOPIP-O03 01/15. Postanowienia ogólne. 2 Definicje Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Plan Inwestycyjny Prestiż dla Klientów Bankowości Prywatnej Banku Pekao S.A. 1 Postanowienia ogólne Niniejsze Ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

PEKAOPIP-O04 03/15. Postanowienia ogólne. 2 Definicje

PEKAOPIP-O04 03/15. Postanowienia ogólne. 2 Definicje Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Plan Inwestycyjny Prestiż dla Klientów Bankowości Prywatnej Banku Pekao S.A. 1 Postanowienia ogólne Niniejsze Ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Ubezpieczenie Składki

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Ubezpieczenie Składki Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa Ubezpieczenie Składki OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA SKŁADKI US/NPER/1/2007 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ WYPADKIEM PRZY PRACY Dokument zawierający

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM W WYNIKU UPRAWIANIA

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Życie Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Życie Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Życie Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na Życie WARTA VITA - EUROPA 2000

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na Życie WARTA VITA - EUROPA 2000 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na Życie WARTA VITA - EUROPA 2000 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI MAŁŻONKA

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI MAŁŻONKA DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI MAŁŻONKA SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Dokument zawierający

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZU POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Quattro Kod OWU: UB_OLIJ102 Poniższe definicje stanowią uzupełnienie pojęć

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI DZIECKA

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI DZIECKA DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI DZIECKA SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Dokument zawierający informacje

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Skorowidz informacji zawartych w Warunkach Ubezpieczenia Grupowego na Życie, zwane dalej Warunkami Ubezpieczenia Rodzaj informacji 1. Przesłanki wypłaty Świadczeń ubezpieczeniowych Numer postanowienia

Bardziej szczegółowo

AEGON Bezpieczni Bliscy

AEGON Bezpieczni Bliscy AEGON Bezpieczni Bliscy Przedmiot i zakres ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia jest: Życie Ubezpieczonego Zakres ubezpieczenia jest: Śmierć Ubezpieczonego Ubezpieczony i Ubezpieczający Ubezpieczony =

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Mistrzowska Inwestycja 4 KOD: OWU/MISIN/01/1407 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 3 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM I OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Dokument zawierający

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Powstania Niezdolności do Pracy

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Powstania Niezdolności do Pracy Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Powstania Niezdolności do Pracy OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA RYZYKA POWSTANIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY NP/J/3/2007 Niniejsze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW FUNDUSZY

REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW FUNDUSZY Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Kod OWU: UB_OLIJ189 Skorowidz informacji zawartych we wzorcu umownym znajduje

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Karta produktu Indywidualny Program Ochronny Życia i Zdrowia - Wariant Standard

Karta produktu Indywidualny Program Ochronny Życia i Zdrowia - Wariant Standard ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAPOZNANIA SIĘ Z KARTĄ PRODUKTU WYDRUKOWANĄ WIĘKSZĄ CZCIONKĄ. ZAPYTAJ O TO PRZEDSTAWICIELA AGENTA. Karta produktu Indywidualny Program Ochronny Życia i Zdrowia - Wariant Standard Karta

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Karta Produktu Strateg Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Ubezpieczający: Jest osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale też ma

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNA KONTYNUACJA

INDYWIDUALNA KONTYNUACJA 2016-01-18 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE INDYWIDUALNA KONTYNUACJA SPIS TREŚCI Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie i Zdrowie indywidualna kontynuacja... 3 Ogólne Warunki Dodatkowego

Bardziej szczegółowo