Warunki Ubezpieczenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki Ubezpieczenia"

Transkrypt

1 Warunki Ubezpieczenia Kod warunków: DB_OGIR119 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Warunki ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym db Inwestuj w Przyszłość - Stabilny Wzrost VII ( Warunki Ubezpieczenia ) określają zasady objęcia ochroną ubezpieczeniową osób fizycznych, na podstawie Umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym db Inwestuj w Przyszłość - Stabilny Wzrost VII zawartej między Open Life Towarzystwem Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna a Deutsche Bank PBC Spółka Akcyjna. Definicje 2 Użyte w Warunkach Ubezpieczenia oraz w innych dokumentach związanych z Ubezpieczeniem grupowym na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym db Inwestuj w Przyszłość - Stabilny Wzrost VII określenia pisane z wielkiej litery oznaczają: 1) Alokacja nabycie Udziałów jednostkowych za Składkę Pierwszą oraz za pomniejszone o opłatę administracyjną Składki Bieżące; 2) Certyfikat dokument wystawiony przez Towarzystwo Ubezpieczeń potwierdzający objęcie danego Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową; 3) Data początku ubezpieczenia wskazany w Certyfikacie dzień, w którym rozpoczyna się ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do danego Ubezpieczonego; jest nim 5. Dzień roboczy po dacie zakończenia Okresu subskrypcji; 4) Deklaracja przystąpienia formularz Towarzystwa Ubezpieczeń, na którym Klient wyraża swoją wolę przystąpienia do Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym db Inwestuj w Przyszłość - Stabilny Wzrost VII i zgodę na objęcie go ochroną ubezpieczeniową, na warunkach określonych w Warunkach Ubezpieczenia. Oświadczenie obejmuje także wysokość sumy ubezpieczenia; 5) Dzień roboczy dzień inny niż sobota i dzień ustawowo wolny od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 1951 roku, Nr 4, poz. 28, z zm.); 6) Dzień wyceny dzień, w którym ustalana jest Wartość udziału jednostkowego. Towarzystwo Ubezpieczeń dokonuje ustalenia Wartości udziału jednostkowego zgodnie z zapisami Regulaminu, w terminach wskazanych w Tabeli Opłat i Limitów, jednak nie później niż w ostatnim Dniu roboczym miesiąca kalendarzowego; 7) Fundusz ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy stanowiący wydzieloną rachunkowo oraz odrębnie inwestowaną część aktywów Towarzystwa Ubezpieczeń tworzoną z alokowanych Składek Pierwszych i pomniejszonych o opłatę administracyjną Składek Bieżących, zarządzany według strategii inwestycyjnej opisanej w Regulaminie; 8) Harmonogram zestawienie zawierające informacje dotyczące kwoty wpłat z tytułu zawieszenia opłacania Składki Bieżącej z oznaczeniem terminu ich płatności i konsekwencji braku ich uiszczenia we wskazanych w tym zestawieniu terminach. Łączna kwota wpłat z tytułu zawieszenia opłacania Składki Bieżącej odpowiada iloczynowi liczby Miesięcy polisowych, na które zawieszono opłacanie składki oraz kwoty Składki Bieżącej powiększonemu o opłatę z tytułu takiego zawieszenia. Zestawienie przekazywane jest w ciągu 14 Dni roboczych po otrzymaniu dyspozycji zawieszenia opłacania Składek Bieżących przez Jednostkę obsługującą ubezpieczenie; 9) Jednostka obsługująca ubezpieczenie podmiot prowadzący centralną obsługę Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym db Inwestuj w Przyszłość - Stabilny Wzrost VII ; 10) Klient osobę fizyczną, korzystającą z usług Ubezpieczającego, zainteresowaną przystąpieniem do Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym db Inwestuj w Przyszłość - Stabilny Wzrost VII ; 11) Miesiąc polisowy miesiąc rozpoczynający się w Dacie początku ubezpieczenia - w przypadku pierwszego Miesiąca polisowego oraz każdy kolejny miesiąc rozpoczynający się w dniu odpowiadającym Dacie początku ubezpieczenia - w przypadku kolejnych Miesięcy polisowych, a w przypadku, gdy w danym miesiącu nie występuje dzień odpowiadający Dacie początku ubezpieczenia w ostatnim dniu takiego miesiąca kalendarzowego; 12) Miesięcznica polisy dzień przypadający w każdą kolejną miesięcznicę określonej w Certyfikacie Daty początku ubezpieczenia, a gdy w danym miesiącu nie występuje dzień odpowiadający Dacie początku ubezpieczenia ostatni dzień takiego miesiąca kalendarzowego; 13) Okres ubezpieczenia czas trwania ochrony ubezpieczeniowej Towarzystwa Ubezpieczeń w stosunku do Ubezpieczonego, wyznaczony przez Datę początku ubezpieczenia i Ostatni dzień Okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem 10; 14) Okres subskrypcji okres, wskazany w Tabeli Opłat i Limitów, w którym istnieje możliwość objęcia Klienta Ubezpieczeniem; 15) Okres prolongaty dodatkowy okres na dokonanie wpłaty kolejnej Składki Bieżącej rozpoczynający się w pierwszym dniu Miesiąca polisowego, za który Składka Bieżąca nie została opłacona. Okres prolongaty kończy się w Dniu roboczym poprzedzającym dzień określony w Tabeli Opłat i Limitów jako data nabycia Udziałów jednostkowych za kolejną Składkę Bieżącą w danym Miesiącu polisowym, nie wcześniej jednak niż 7 dni od daty doręczenia Ubezpieczającemu wezwania do zapłaty Składki Bieżącej; 16) Ostatni dzień Okresu ubezpieczenia wskazany w Certyfikacie dzień, w którym kończy się ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do danego Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem 10; 17) Rachunek udziałów ewidencję Udziałów jednostkowych nabytych za Składkę Pierwszą oraz za pomniejszone o opłatę administracyjną Składki Bieżące, prowadzoną dla Ubezpieczonego; 18) Regulamin Regulamin Funduszu wskazujący zasady jego funkcjonowania, będący załącznikiem do niniejszych Warunków Ubezpieczenia; 19) Rocznica polisy każdą kolejną rocznicę określonej w Certyfikacie Daty początku ubezpieczenia, a w przypadku, gdy w danym miesiącu nie występuje dzień odpowiadający Dacie początku ubezpieczenia ostatni dzień takiego miesiąca kalendarzowego; Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39, Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadająca numer REGON i numer NIP , kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości opłacony wynosi zł.

2 20) Rok polisowy okres 12 Miesięcy polisowych rozpoczynający się od daty Rocznicy polisy, przy czym pierwszy Rok polisowy rozpoczyna się od Daty początku ubezpieczenia; 21) Składka Bieżąca składkę stanowiącą 1% Składki Zainwestowanej wpłacaną miesięcznie przez 10 pierwszych lat polisowych określoną w Deklaracji przystąpienia, nie niższą jednak, niż minimalna wysokość Składki Bieżącej określona w Tabeli Opłat i Limitów; 22) Składka Pierwsza składkę stanowiącą 10% Składki Zainwestowanej, wpłacaną w wysokości nie niższej niż minimalna wysokość Składki Pierwszej określona w Tabeli Opłat i Limitów. 23) Suma na ryzyku równowartość Sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego; 24) Suma ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego kwotę wypłacaną osobie uprawnionej w razie śmierci Ubezpieczonego w trakcie trwania Okresu ubezpieczenia; 25) Suma ubezpieczenia z tytułu dożycia kwotę wypłacaną Ubezpieczonemu w razie dożycia przez niego Ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia; 26) Składka Zainwestowana kwotę wskazaną w Deklaracji przystąpienia, która zostanie zainwestowana w Fundusz w ciągu całego Okresu ubezpieczenia; 27) Tabela Opłat i Limitów zestawienie zawierające wysokość opłat i limitów oraz Wartości wykupu, będące załącznikiem do niniejszych Warunków Ubezpieczenia; 28) Towarzystwo Ubezpieczeń Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna; 29) Ubezpieczający Deutsche Bank PBC Spółka Akcyjna. 30) Ubezpieczenie ochronę ubezpieczeniową udzielaną przez Towarzystwo Ubezpieczeń danemu Ubezpieczonemu w Okresie ubezpieczenia zgodnie z niniejszymi Warunkami Ubezpieczenia; 31) Ubezpieczony Klienta, który został objęty Ubezpieczeniem na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia i Umowy ubezpieczenia; 32) Udziały jednostkowe jednostki, na które został podzielony Fundusz, służące do ustalenia Wartości rachunku udziałów oraz udziału Ubezpieczonego w danym Funduszu; 33) Umowa ubezpieczenia zawartą pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeń a Ubezpieczającym Umowę grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym db Inwestuj w Przyszłość - Stabilny Wzrost VII ; 34) Uposażony podmiot wskazany przez Ubezpieczonego, jako uprawniony do otrzymania świadczenia w razie śmierci Ubezpieczonego; 35) Wartość rachunku udziałów wartość Udziałów jednostkowych zaewidencjonowanych na Rachunku udziałów wyliczaną, jako iloczyn liczby Udziałów jednostkowych oraz Wartości udziału jednostkowego w Dniu wyceny; 36) Wartość udziału jednostkowego wartość danego Funduszu podzieloną przez liczbę Udziałów jednostkowych zgromadzonych w danym Funduszu, ustalaną w Dniu wyceny zgodnie z zapisami Regulaminu; 37) Wartość wykupu kwotę wypłacaną przez Towarzystwo Ubezpieczeń na zasadach przewidzianych w 18; 38) Zdarzenie ubezpieczeniowe zdarzenie objęte odpowiedzialnością Towarzystwa Ubezpieczeń wskazane w 3 ust. 2. Przedmiot i zakres Ubezpieczenia 3 1. Przedmiotem Ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego. 2. Zakres Ubezpieczenia obejmuje następujące Zdarzenia ubezpieczeniowe: 1) śmierć Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia; 2) dożycie przez Ubezpieczonego Ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia. 3. W przypadku śmierci Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia, Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca świadczenie ubezpieczeniowe, o którym mowa w 15 ust. 1 pkt W przypadku dożycia przez Ubezpieczonego Ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia, Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca świadczenie ubezpieczeniowe, o którym mowa w 15 ust. 1 pkt W przypadku złożenia przez Ubezpieczonego dyspozycji wypłaty Wartości wykupu lub rezygnacji przez niego z Ubezpieczenia w Okresie ubezpieczenia, Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca Ubezpieczonemu Wartość wykupu, o której mowa w Wyłączenia odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń z tytułu ryzyka śmierci zostały określone w 17. Okres ubezpieczenia 4 1. Ubezpieczony zostaje objęty Ubezpieczeniem na Okres ubezpieczenia, określony przez Datę początku ubezpieczenia i Ostatni dzień Okresu ubezpieczenia, wskazane w Tabeli Opłat i Limitów, z zastrzeżeniem Towarzystwo Ubezpieczeń potwierdza Datę początku ubezpieczenia i Ostatni dzień Okresu ubezpieczenia w Certyfikacie, przekazywanym Ubezpieczonemu na adres korespondencyjny wskazany w Deklaracji przystąpienia, w terminie 14 Dni roboczych od Daty początku ubezpieczenia. Warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową 5 1. Ubezpieczeniem może być objęta osoba, która w dniu podpisania Deklaracji przystąpienia ma ukończony 18. rok życia i nie przekroczyła 65. roku życia, z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego. Objęcie Ubezpieczeniem Klienta, który ukończył 65. rok życia jest możliwe pod warunkiem uzyskania indywidualnej zgody Towarzystwa Ubezpieczeń. 2. W celu objęcia Ubezpieczeniem, Klient składa Ubezpieczającemu oświadczenia woli o wyrażeniu zgody na objęcie Klienta ochroną ubezpieczeniową w ramach Umowy ubezpieczenia oraz inne oświadczenia woli lub wiedzy zawarte w Deklaracji przystąpienia, z zastrzeżeniem ust Objęcie Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową następuje po łącznym spełnieniu poniższych warunków: 1) złożeniu podpisanej Deklaracji przystąpienia; 2) zapłacie Składki Pierwszej oraz pierwszej Składki Bieżącej w wysokości zadeklarowanej w Deklaracji przystąpienia, ale nie niższej niż wskazana w Tabeli Opłat i Limitów. 4. W przypadku: 1) niezapłacenia Składki Pierwszej oraz pierwszej Składki Bieżącej do trzeciego Dnia roboczego po zakończeniu Okresu subskrypcji lub, jeżeli zapłacona w tym terminie kwota jest niższa niż zadeklarowana w Deklaracji przystąpienia łączna kwota Składki Pierwszej i pierwszej Składki Bieżącej, lub 2) otrzymania przez Ubezpieczającego, do dnia poprzedzającego Datę początku ubezpieczenia oświadczenia o rezygnacji Klienta z przystąpienia do Umowy ubezpieczenia, nie dochodzi do objęcia Klienta Ubezpieczeniem, a Klient nie zostaje objęty ochroną ubezpieczeniową. 5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 powyżej, środki pieniężne zwracane są, przy braku odrębnej dyspozycji Klienta w tym zakresie, na rachunek bankowy, a w przypadku jego braku przekazem pocztowym na adres korespondencyjny Klienta wskazany w Deklaracji przystąpienia, w ciągu 14 Dni roboczych od trzeciego Dnia roboczego po zakończeniu Okresu subskrypcji (w przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 powyżej) lub w ciągu 14 Dni roboczych od daty otrzymania przez Ubezpieczającego oświadczenia Klienta o rezygnacji (w przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 powyżej). 6. W przypadku złożenia oświadczenia woli o wyrażeniu zgody na objęcie Klienta Ubezpieczeniem w ramach Umowy ubezpieczenia za pośrednictwem pełnomocnika oświadczenia wiedzy zawarte w Deklaracji przystąpienia muszą być złożone przez Klienta bezpośrednio W przypadku, gdy nie został osiągnięty, wskazany w Tabeli Opłat i Limitów, minimalny poziom sumy wszystkich zapłaconych Składek Pierwszych i pierwszych Składek Bieżących w Okresie subskrypcji, Towarzystwo Ubezpieczeń ma prawo do: 1) jednorazowego przedłużenia Okresu subskrypcji, za zgodą Ubezpieczającego, lecz nie dłużej niż o jeden miesiąc kalendarzowy lub 2) odwołania Okresu subskrypcji i nieobjęcia ochroną ubezpieczeniową Klientów, którzy wyrazili wolę objęcia ich Ubezpieczeniem w tym okresie. 2. W przypadku przedłużenia Okresu subskrypcji, Ubezpieczający w ciągu 5 Dni roboczych po dniu ustalenia z Towarzystwem 2

3 Ubezpieczeń przedłużenia Okresu subskrypcji, poinformuje Klienta o terminie, do którego został przedłużony Okres subskrypcji oraz o nowych datach obserwacji, o których mowa w Regulaminie. 3. W przypadku odwołania Okresu subskrypcji, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 Towarzystwo Ubezpieczeń poinformuje Ubezpieczającego o odwołaniu subskrypcji i dokona zwrotu zapłaconej Składki Pierwszej i pierwszej Składki Bieżącej na rachunek bankowy, a w przypadku jego braku przekazem pocztowym na adres korespondencyjny Klienta, wskazany w Deklaracji przystąpienia, w terminie 14 Dni roboczych od zakończenia Okresu subskrypcji. 4. Ponadto Towarzystwo Ubezpieczeń ma prawo do: 1) odwołania Okresu subskrypcji i nieobjęcia ochroną ubezpieczeniową Klientów, którzy wyrazili wolę objęcia ich Ubezpieczeniem w tym okresie do ostatniego dnia trwania Okresu subskrypcji; 2) odmowy objęcia ochroną ubezpieczeniową Klientów, którzy wyrazili wolę objęcia ich Ubezpieczeniem w Okresie Subskrypcji w okresie po zakończeniu Okresu subskrypcji do dnia poprzedzającego Datę początku ubezpieczenia; w związku z dużą zmiennością rynków lub negatywnymi wahaniami instrumentów bazowych, uniemożliwiającymi zakup wymaganych instrumentów finansowych gwarantujących parametry Ubezpieczenia lub możliwość realizacji świadczeń wynikających z Ubezpieczenia, o których mowa w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia i załącznikach do Warunków Ubezpieczenia. 5. W przypadkach odwołania Okresu subskrypcji lub odmowy objęcia ochroną ubezpieczeniową, o których mowa w ust. 4 powyżej, Towarzystwo Ubezpieczeń poinformuje o tym fakcie Ubezpieczającego i dokona zwrotu zapłaconej Składki Pierwszej i pierwszej Składki Bieżącej na rachunek bankowy, a w przypadku jego braku przekazem pocztowym na adres korespondencyjny Klienta wskazany w Deklaracji przystąpienia, odpowiednio w terminie 14 Dni roboczych od dnia, w którym Okres subskrypcji został odwołany, lub w terminie 14 Dni roboczych od dnia podjęcia decyzji o odmowie objęcia ochroną ubezpieczeniową, przy czym podjęcie tej decyzji może nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym Datę początku ubezpieczenia. Rozpoczęcie ochrony ubezpieczeniowej 7 1. Ochrona ubezpieczeniowa wobec wszystkich Ubezpieczonych rozpoczyna się w Dacie początku ubezpieczenia. 2. Data początku ubezpieczenia wskazana jest w Certyfikacie. Czas trwania Umowy ubezpieczenia, odstąpienie od Umowy ubezpieczenia i jej wypowiedzenie 8 1. Umowa ubezpieczenia zawierana jest pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeń a Ubezpieczającym na 1 rok. 2. Umowa ubezpieczenia zostaje automatycznie przedłużona na kolejne okresy roczne, o ile w terminie wskazanym w następnym zdaniu żadna ze stron Umowy ubezpieczenia nie złoży drugiej stronie oświadczenia woli o nieprzedłużeniu Umowy ubezpieczenia na kolejny roczny okres. Oświadczenie woli o nieprzedłużeniu Umowy ubezpieczenia na kolejny roczny okres powinno być złożone drugiej stronie Umowy ubezpieczenia na piśmie, na 3 (trzy) miesiące przed upływem pierwotnego lub następnych okresów, na jaki Umowa ubezpieczenia została zawarta. 3. Ubezpieczający ma prawo do odstąpienia od Umowy ubezpieczenia w terminie 7 dni od zawarcia Umowy ubezpieczenia. W przypadku odstąpienia przez Ubezpieczającego od Umowy ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń dokona zwrotu zapłaconej Składki Pierwszej i pierwszej Składki Bieżącej na rachunek bankowy, a w przypadku jego braku przekazem pocztowym na adres korespondencyjny Ubezpieczonego wskazany w Deklaracji przystąpienia, w terminie 14 Dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia Ubezpieczającego o odstąpieniu od Umowy ubezpieczenia. 4. Umowa ubezpieczenia może być w każdym czasie wypowiedziana przez Ubezpieczającego na piśmie, z zachowaniem 3 (trzy) miesięcznego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym Towarzystwo Ubezpieczeń otrzymało oświadczenie o wypowiedzeniu. 5. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu: 1) z końcem okresu wypowiedzenia; 2) z końcem okresu, na jaki została zawarta w przypadku nieprzedłużenia Umowy ubezpieczenia na kolejny okres. 6. W przypadku rozwiązania Umowy ubezpieczenia w następstwie oświadczenia woli jednej ze stron Umowy ubezpieczenia o nieprzedłużeniu Umowy ubezpieczenia na kolejny okres albo wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczającego, do Umowy ubezpieczenia nie mogą przystępować nowi Klienci, natomiast Ubezpieczonemu, który przystąpił do Ubezpieczenia przed rozwiązaniem Umowy ubezpieczenia, Umowa ubezpieczenia gwarantuje prawo do indywidualnego kontynuowania ochrony ubezpieczeniowej na niezmienionych warunkach w ramach indywidualnej umowy ubezpieczenia kontynuowanego, z zastrzeżeniem postanowień poniższych. 7. Podstawą zawarcia indywidualnej umowy ubezpieczenia kontynuowanego jest zgoda Ubezpieczonego na zaliczenie kwoty stanowiącej Wartość rachunku udziałów w ramach Ubezpieczenia na poczet składki z tytułu indywidualnej umowy ubezpieczenia kontynuowanego. 8. Przed zawarciem indywidualnej umowy ubezpieczenia kontynuowanego Towarzystwo Ubezpieczeń przekazuje Ubezpieczonemu Warunki Ubezpieczenia. 9. Towarzystwo Ubezpieczeń potwierdza zawarcie indywidualnej umowy ubezpieczenia kontynuowanego, polisą. 10. Indywidualną umowę ubezpieczenia kontynuowanego uważa się za zawartą z chwilą doręczenia polisy Ubezpieczonemu. 11. W ramach indywidualnej umowy ubezpieczenia kontynuowanego Ubezpieczony jest jednocześnie Ubezpieczającym, zobowiązanym do opłacenia kolejnych Składek Bieżących. 12. Początek ochrony ubezpieczeniowej w indywidualnej umowie ubezpieczenia kontynuowanego będzie liczony od dnia przystąpienia do Umowy ubezpieczenia. 13. W ramach indywidualnej umowy ubezpieczenia kontynuowanego prowadzony jest ten sam Rachunek udziałów Ubezpieczonego, który został utworzony w ramach Ubezpieczenia. 14. Towarzystwo Ubezpieczeń ma obowiązek informować Ubezpieczonych o możliwości indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia w przypadku rozwiązania Umowy ubezpieczenia w następstwie oświadczenia wyrażającego wolę nieprzedłużenia Umowy na kolejny okres albo wypowiedzenia Umowy przez Ubezpieczającego. 15. W przypadku nieskorzystania przez Ubezpieczonego z prawa do indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia, Towarzystwo Ubezpieczeń realizuje wypłatę Wartości wykupu zgodnie z postanowieniami Warunków Ubezpieczenia. Rezygnacja z Ubezpieczenia 9 1. Ubezpieczony może zrezygnować z ochrony ubezpieczeniowej w każdym czasie, składając oświadczenie woli w formie pisemnej. 2. W przypadku rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej w okresie od pierwszego dnia Okresu subskrypcji do dnia poprzedzającego Datę początku ubezpieczenia za datę rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania przez Ubezpieczającego pisemnej dyspozycji rezygnacji Klienta z Ubezpieczenia. Towarzystwo Ubezpieczeń w terminie 14 Dni roboczych od daty otrzymania przez Ubezpieczającego dyspozycji rezygnacji Klienta z Ubezpieczenia, zwraca zapłaconą Składkę Pierwszą oraz pierwszą Składkę Bieżącą, przy braku odrębnej dyspozycji Klienta w tym zakresie, na rachunek bankowy, a w przypadku jego braku przekazem pocztowym na adres korespondencyjny Klienta wskazany w Deklaracji przystąpienia. 3. W Okresie ubezpieczenia Ubezpieczony może zrezygnować z Ubezpieczenia poprzez złożenie, za pośrednictwem Ubezpieczającego dyspozycji wypłaty Wartości wykupu realizowanej przez Towarzystwo Ubezpieczeń, zgodnie z postanowieniami 18. Za datę rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej w Okresie ubezpieczenia przyjmuje się datę otrzymania, przez Jednostkę obsługującą ubezpieczenie, pisemnej dyspozycji wypłaty Wartości wykupu. Ubezpieczający przekazuje dyspozycję wypłaty Wartości wykupu do Jednostki obsługującej ubezpieczenie nie później niż 3. Dnia roboczego po jej otrzymaniu od Ubezpieczonego. 3

4 Koniec Okresu ubezpieczenia Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do Ubezpieczonego kończy się w dniu zaistnienia pierwszej z poniższych okoliczności: 1) śmierci Ubezpieczonego; 2) otrzymania przez Jednostkę obsługującą ubezpieczenie dyspozycji wypłaty Wartości wykupu przekazanej za pośrednictwem Ubezpieczającego; 3) bezskutecznego upływu Okresu prolongaty, tj. braku wpłaty kolejnej Składki Bieżącej w takim okresie; 4) dożycia przez Ubezpieczonego Ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia; 5) likwidacji Funduszu. 2. W przypadku śmierci Ubezpieczonego przed Datą początku ubezpieczenia, ochrona ubezpieczeniowa nie rozpoczyna się, a wpłacona Składka Pierwsza i pierwsza Składka Bieżąca podlegają zwrotowi spadkobiercom Ubezpieczonego zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 3. W przypadku bezskutecznego upływu Okresu prolongaty, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaci Ubezpieczonemu Wartość wykupu, zgodnie z postanowieniami 18, przy czym Wartość rachunku udziałów zostanie ustalona według Wartości udziału jednostkowego z najbliższego Dnia wyceny następującego po zakończeniu Okresu prolongaty. 4. W przypadku likwidacji Funduszu, o której mowa w ust. 1 pkt 5, Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaci Ubezpieczonemu Wartość rachunku udziałów skorygowaną o: 1) opłatę za ryzyko należną Towarzystwu Ubezpieczeń rozliczoną dziennie, za liczbę dni do dnia zakończenia ochrony ubezpieczeniowej; 2) opłatę administracyjną należną Towarzystwu Ubezpieczeń rozliczoną dziennie za liczbę dni do dnia umorzenia Wartości rachunku udziałów. 5. Wartość rachunku udziałów, o której mowa w ust. 4, ustalana jest według Wartości udziału jednostkowego z dnia likwidacji Funduszu i zostanie wypłacona przez Towarzystwo Ubezpieczeń najpóźniej w terminie 14 Dni roboczych następujących po Dniu wyceny, według której nastąpiło umorzenie Wartości rachunku udziałów w związku z likwidacją Funduszu. Składka Pierwsza, Składki Bieżące i Składka Zainwestowana Wysokość Składki Pierwszej, na podstawie, której Towarzystwo Ubezpieczeń oblicza wysokość Składki Zainwestowanej oraz Składki Bieżącej, jest wskazana w Deklaracji przystąpienia oraz potwierdzona w Certyfikacie. 2. Wysokość Składki Zainwestowanej obliczana jest na podstawie zadeklarowanej Składki Pierwszej i jest niezmienna w całym Okresie ubezpieczenia. Składka Zainwestowana jest ustalana przez Towarzystwo Ubezpieczeń zgodnie z poniższym wzorem: SZ = SP 10 gdzie: SZ Składka Zainwestowana, SP Składka Pierwsza. 3. Wysokość Składki Bieżącej obliczana jest na podstawie wysokości Składki Zainwestowanej, której wysokość zostanie ustalona zgodnie z ust. 2. Sposób obliczania wysokości Składki Bieżącej określa poniższy wzór: SB= ( SZ SP) + ( SZ 10 OA) 120 gdzie: SB Składka Bieżąca, SZ Składka Zainwestowana, SP Składka Pierwsza, OA opłata administracyjna, o której mowa w 14 ust. 1 pkt Łączna kwota Składki Pierwszej oraz pierwszej Składki Bieżącej powinna zostać zapłacona w wysokości określonej w Deklaracji przystąpienia do trzeciego Dnia roboczego po zakończeniu Okresu subskrypcji. 5. Kolejne Składki Bieżące opłacane są przez 10 pierwszych lat polisowych, miesięcznie z góry w wysokości określonej w Deklaracji przystąpienia i potwierdzonej w Certyfikacie lub Harmonogramie. Termin płatności kolejnych Składek Bieżących przypada na Dzień roboczy poprzedzający kolejną Miesięcznicę polisy. 6. Składka Pierwsza oraz Składki Bieżące wpłacane są na rachunek bankowy Towarzystwa Ubezpieczeń wskazany w Deklaracji przystąpienia. 7. Datą opłacenia Składki Pierwszej lub Składki Bieżącej jest dzień wpływu odpowiednio Składki Pierwszej lub Składki Bieżącej na wskazany przez Towarzystwo Ubezpieczeń rachunek bankowy. 8. Każda nadpłata środków ponad zadeklarowaną wysokość Składki Pierwszej oraz pierwszej Składki Bieżącej oraz kolejnych Składek Bieżących zostanie zaliczona na poczet przyszłych Składek Bieżących, przy czym do dnia ich wymagalności środki te nie będą oprocentowane. Ich Alokacja nastąpi w terminie Alokacji Składki Bieżącej, na poczet, której nadpłata jest zaliczana. 9. W przypadku, gdy na dzień wpłynięcia do Towarzystwa Ubezpieczeń zgłoszenia roszczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego istnieje nadpłata środków pieniężnych, wówczas należne są one spadkobiercom Ubezpieczonego zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 10. Towarzystwo Ubezpieczeń i Ubezpieczający dopuszczają możliwość sfinansowania Składki Pierwszej i Składek Bieżących zadeklarowanych w Deklaracji Przystąpienia przez Ubezpieczonego. 11. W przypadku, gdy w terminie płatności Składki Bieżącej zidentyfikowano: 1) brak wpłaty na poczet kolejnej Składki Bieżącej; 2) wpłatę na poczet kolejnej Składki Bieżącej dokonaną w wysokości niższej niż kwota Składki Bieżącej określona w Deklaracji przystąpienia i potwierdzona w Certyfikacie lub Harmonogramie, Towarzystwo Ubezpieczeń wezwie Ubezpieczającego do zapłaty Składki Bieżącej i poinformuje Ubezpieczonego, pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, o brakującej wpłacie, wskazując Okres prolongaty oraz skutki braku zapłaty Składki Bieżącej w wyznaczonym terminie, o których mowa w 10 ust. 1 pkt 3 i 10 ust Wpłaty dokonane na rachunek bankowy Towarzystwa Ubezpieczeń wskazany w Deklaracji przystąpienia zostaną w pierwszej kolejności zaliczone na poczet najdawniej wymagalnej Składki Bieżącej Pierwsze nabycie Udziałów jednostkowych i zaewidencjonowanie ich na Rachunku udziałów następuje w terminie wskazanym w Tabeli Opłat i Limitów. Do czasu nabycia Udziałów jednostkowych środki pieniężne nie są oprocentowane. 2. Pierwsze nabycie Udziałów jednostkowych następuje za Składkę Pierwszą oraz za pierwszą Składkę Bieżącą po pomniejszeniu tej Składki Bieżącej o opłatę administracyjną, pobraną zgodnie z 14 ust. 1 pkt 1. Liczba nabytych Udziałów jednostkowych obliczana jest zgodnie z poniższym wzorem: SZ SP + SB OA 12 WUJ gdzie: SP Składka Pierwsza, SB Składka Bieżąca, OA opłata administracyjna, o której mowa w 14 ust. 1 pkt 1, SZ Składka Zainwestowana, WUJ Wartość udziału jednostkowego w dacie nabycia. 3. Nabycie Udziałów jednostkowych za kolejną Składkę Bieżącą pomniejszoną o opłatę administracyjną, pobraną zgodnie z 14 ust. 1 pkt 1, i zaewidencjonowanie jej na Rachunku udziałów następuje w terminach wskazanych w Tabeli Opłat i Limitów. Do czasu nabycia Udziałów jednostkowych środki pieniężne nie są oprocentowane. Liczba nabytych Udziałów jednostkowych obliczana jest zgodnie z poniższym wzorem: 4

5 SZ SB OA 12 WUJ gdzie: SB Składka Bieżąca, OA opłata administracyjna, o której mowa w 14 ust. 1 pkt 1, SZ Składka Zainwestowana, WUJ Wartość udziału jednostkowego w dacie nabycia. Zawieszenie opłacania Składki Bieżącej Począwszy od pierwszej Rocznicy polisy do końca 8. Roku polisowego przysługuje prawo do dwukrotnego zawieszenia opłacania Składek Bieżących, każdorazowo na okres 6 Miesięcy polisowych, z zastrzeżeniem ust Kolejne zawieszenie opłacania Składek Bieżących jest możliwe nie wcześniej niż po upływie 4 lat polisowych od zakończenia okresu spłaty z tytułu poprzedniego zawieszenia opłacania Składek Bieżących. 3. Zawieszenie opłacania Składek Bieżących jest możliwie po łącznym spełnieniu następujących warunków: 1) otrzymaniu przez Jednostkę obsługującą ubezpieczenie dyspozycji zawieszenia opłacania Składek Bieżących; 2) opłaceniu Składek Bieżących należnych z tytułu ochrony ubezpieczeniowej, według stanu na ostatni termin płatności kolejnych Składek Bieżących poprzedzający datę otrzymania dyspozycji zawieszenia opłacania Składek Bieżących przez Jednostkę obsługującą ubezpieczenie, oraz 3) upływu okresu, o którym mowa w ust. 2, w przypadku drugiej dyspozycji zawieszenia opłacania Składek Bieżących. 4. W przypadku, gdy dyspozycja zawieszenia opłacania Składek Bieżących została złożona Ubezpieczającemu, zostanie ona przekazana do Jednostki obsługującej ubezpieczenie, nie później niż 3. Dnia roboczego po jej otrzymaniu od Ubezpieczonego. 5. Zawieszenie opłacania Składek Bieżących obowiązuje od najbliższego terminu płatności Składki Bieżącej za Miesiąc polisowy rozpoczynający się od najbliższej Miesięcznicy polisy następującej po dacie otrzymania dyspozycji zawieszenia przez Jednostkę obsługującą ubezpieczenie, z zastrzeżeniem ust. 4 powyżej, przy czym pierwsza dyspozycja może zostać złożona począwszy od dnia pierwszej Rocznicy polisy, a ostatnia dyspozycja najpóźniej do dnia poprzedzającego 9. Rocznicę polisy. 6. Towarzystwo Ubezpieczeń potwierdza zawieszenie opłacania Składek Bieżących poprzez przekazanie Harmonogramu, wskazując w nim datę początku i końca okresu zawieszenia oraz datę początku i końca okresu spłaty z tytułu zawieszenia. 7. Spłata z tytułu zawieszenia opłacania Składek Bieżących powiększa Składki Bieżące wpłacane przez 18 kolejnych Miesięcy polisowych następujących po zakończeniu okresu zawieszenia, w wysokości i terminach wskazanych w Harmonogramie, z zachowaniem postanowień 11 ust W przypadku otrzymania przez Jednostkę obsługującą ubezpieczenie informacji, z zachowaniem postanowień ust. 4 powyżej o rezygnacji z wnioskowanego zawieszenia opłacania Składek Bieżących, przed terminem obowiązywania rozpoczęcia okresu zawieszenia, dyspozycja zawieszenia zostanie anulowana, z zachowaniem prawa do jej wykorzystania w kolejnych latach polisowych, tj. dalej będzie przysługiwać prawo do dwukrotnego zawieszenia opłacania Składek Bieżących. 9. W przypadku opłacenia Składki Bieżącej w okresie zawieszenia jej opłacania, za wyjątkiem ostatniego dnia okresu zawieszenia będącego jednocześnie pierwszym terminem płatności Składki Bieżącej po okresie zawieszenia opłacania Składek Bieżących, wpłaty zostaną niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 Dni roboczych od daty ich wpłacenia, zwrócone na rachunek bankowy, z którego dokonana została wpłata. Opłaty Towarzystwo Ubezpieczeń ma prawo do pobierania następujących opłat: 1) opłaty administracyjnej, obejmującej opłatę za ryzyko; 2) opłaty za zawieszenie opłacania Składek Bieżących w okresie spłaty z tytułu zawieszenia opłacania Składek Bieżących, o którym mowa w 13 ust Wysokość opłat wymienionych w ust. 1 oraz sposób ich pobierania zostały określone w Tabeli Opłat i Limitów. Świadczenia ubezpieczeniowe Z tytułu Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca: 1) w przypadku śmierci Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia świadczenie w wysokości: a) Sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego, określonej w 16 ust. 1 oraz Wartości rachunku udziałów, albo b) Wartości rachunku udziałów w przypadku, o których mowa w 17, z zachowaniem postanowień ust. 2 3; 2) w przypadku dożycia przez Ubezpieczonego Ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia świadczenie w wysokości Sumy ubezpieczenia z tytułu dożycia, określonej w 16 ust. 2, z zachowaniem postanowień ust. 4; 3) w przypadku dyspozycji wypłaty Wartości wykupu lub rezygnacji Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia z Ubezpieczenia Wartość wykupu, o której mowa w Ustalenie kwoty należnego świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, następuje na podstawie Wartości rachunku udziałów ustalonej według Wartości udziału jednostkowego z najbliższego Dnia wyceny następującego po otrzymaniu przez Towarzystwo Ubezpieczeń zgłoszenia Zdarzenia ubezpieczeniowego, z zastrzeżeniem 24 ust Kwota świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia, ustalona zgodnie z ust. 2 powyżej, zostanie powiększona o: 1) opłatę za ryzyko pobraną przez Towarzystwo Ubezpieczeń za liczbę dni po dniu zakończenia ochrony ubezpieczeniowej; 2) opłatę administracyjną pobraną przez Towarzystwo Ubezpieczeń za liczbę dni po dniu umorzenia Wartości rachunku udziałów. 4. Ustalenie kwoty należnego świadczenia z tytułu dożycia przez Ubezpieczonego Ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, następuje na podstawie Wartości rachunku udziałów ustalonej według Wartości udziału jednostkowego z Ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem 4 ust Regulaminu. Suma ubezpieczenia Sumę ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego stanowi kwota w wysokości 100 PLN. 2. Sumę ubezpieczenia z tytułu dożycia stanowi Wartość rachunku udziałów. Wyłączenia odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń 17 Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości, o której mowa w 15 ust. 1 pkt 1 lit. b, w razie śmierci Ubezpieczonego będącej wynikiem samobójstwa albo samookaleczenia lub okaleczenia na własną prośbę Ubezpieczonego, dokonanych w ciągu 6 miesięcy od Daty początku ubezpieczenia. Wartość wykupu Ubezpieczony ma prawo do Wartości wykupu w każdym czasie trwania Okresu ubezpieczenia. 2. Dyspozycja wypłaty Wartości wykupu jest jednoznaczna z rezygnacją z Ubezpieczenia i skutkuje zakończeniem Okresu ubezpieczenia. 3. Wypłata Wartości wykupu może być zrealizowana na podstawie pisemnej dyspozycji Ubezpieczonego przekazanej do Jednostki obsługującej ubezpieczenie za pośrednictwem Ubezpieczającego i skutkuje umorzeniem Wartości rachunku udziałów i wypłatą przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wartości wykupu. 4. Wartość wykupu stanowi iloczyn Wartości rachunku udziałów oraz stawki procentowej Wartości rachunku udziałów właściwej 5

6 dla Roku polisowego, w którym nastąpił koniec Okresu ubezpieczenia, określonej w Tabeli Opłat i Limitów, skorygowany o: 1) opłatę za ryzyko należną Towarzystwu Ubezpieczeń, rozliczoną dziennie za liczbę dni do dnia zakończenia ochrony ubezpieczeniowej; 2) opłatę administracyjną należną Towarzystwu Ubezpieczeń, rozliczoną dziennie za liczbę dni do dnia umorzenia Wartości rachunku udziałów; 3) kwotę z tytułu zawieszenia opłacania Składek Bieżących pozostałą do spłaty na dzień zakończenia Okresu ubezpieczenia zgodnie z Harmonogramem. W przypadku, gdy dzień zakończenia Okresu ubezpieczenia w związku z dyspozycją wypłaty Wartości wykupu nastąpi w okresie zawieszenia, z Wartości wykupu zostanie potrącona kwota odpowiadająca iloczynowi miesięcy wykorzystanego okresu zawieszenia oraz wysokości Składki Bieżącej, powiększona o wartość opłaty za zawieszenie w całości. 5. Wartość rachunku udziałów, o której mowa w ust. 4, ustalana jest według Wartości udziału jednostkowego z najbliższego Dnia wyceny po dacie otrzymania przez Jednostkę obsługującą ubezpieczenie dyspozycji wypłaty Wartości wykupu, następującego nie wcześniej niż 3. Dnia roboczego po otrzymaniu dyspozycji wypłaty Wartości wykupu przez Jednostkę obsługującą ubezpieczenie. 6. Ubezpieczający przekazuje dyspozycję wypłaty Wartości wykupu do Jednostki obsługującej ubezpieczenie nie później niż 3. Dnia roboczego po jej otrzymaniu od Ubezpieczonego. 7. Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca Wartość wykupu najpóźniej w terminie 14 Dni roboczych następujących po Dniu wyceny, według której nastąpiło umorzenie Wartości rachunku udziałów, przy braku odrębnej dyspozycji Ubezpieczonego w tym zakresie, na rachunek bankowy, a w przypadku jego braku przekazem pocztowym na adres korespondencyjny Ubezpieczonego wskazany w Deklaracji przystąpienia. Prawa i Obowiązki Ubezpieczającego, Towarzystwa Ubezpieczeń i Ubezpieczonego Ubezpieczający jest obowiązany: 1) doręczyć Klientom, przed podpisaniem przez nich Deklaracji przystąpienia, obowiązujące Warunki Ubezpieczenia wraz z załącznikami; 2) przechowywać jeden oryginał Deklaracji przystąpienia złożony przez Ubezpieczonego oraz po jednym egzemplarzu wszystkich dyspozycji i innych oświadczeń lub dokumentów złożonych Ubezpieczającemu przez Ubezpieczonego, Uposażonego lub uprawnionego z Umowy ubezpieczenia, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych i tajemnicy ubezpieczeniowej; 3) udostępnić - na żądanie Ubezpieczonego lub uprawnionych wszelkie formularze dotyczące Ubezpieczenia; 4) informować Towarzystwo Ubezpieczeń o zmianie danych osobowych i teleadresowych swoich oraz Ubezpieczonych i Uposażonych, jeżeli w odniesieniu do Ubezpieczonych i Uposażonych Ubezpieczający otrzymał dyspozycję zmiany danych takich osób złożoną w związku z Ubezpieczeniem; 5) udostępniać Towarzystwu Ubezpieczeń wszelkie dokumenty oraz informacje niezbędne do prawidłowej realizacji Umowy ubezpieczenia zgromadzone i posiadane przez Ubezpieczającego w związku z poszczególnymi Ubezpieczonymi i ochroną ubezpieczeniową udzieloną na podstawie Umowy ubezpieczenia - na życzenie Towarzystwa Ubezpieczeń; 6) informować Towarzystwo Ubezpieczeń o zajściu Zdarzeń ubezpieczeniowych, niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zajściu takiego zdarzenia; 7) przekazywać Towarzystwu Ubezpieczeń nie później niż 3. Dnia roboczego po ich otrzymaniu, w uzgodniony sposób, dyspozycje oraz wszelkie oświadczenia Klientów/ Ubezpieczonych. 2. Towarzystwo Ubezpieczeń jest obowiązane: 1) prawidłowo i terminowo wykonywać zobowiązania przewidziane Umową ubezpieczenia; 2) przekazywać Ubezpieczającemu pisemnie informacje dotyczące zmiany warunków Umowy ubezpieczenia lub zmiany prawa właściwego dla Umowy ubezpieczenia, przed wyrażeniem przez Ubezpieczającego zgody na dokonanie takich zmian, z określeniem wpływu tych zmian na wartość świadczeń ubezpieczeniowych przysługujących z tytułu Umowy ubezpieczenia; 3) przekazywać Ubezpieczonemu w imieniu Ubezpieczającego informacje dotyczące zmiany warunków Umowy ubezpieczenia lub zmiany prawa właściwego dla Umowy ubezpieczenia oraz informacje o wysokości świadczeń ubezpieczeniowych, w tym o Wartości wykupu, przy czym informacje te zostaną przekazane Ubezpieczonemu: a) pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, b) przed wyrażeniem przez Ubezpieczającego zgody na zmianę warunków Umowy ubezpieczenia lub prawa właściwego dla Umowy ubezpieczenia, c) niezwłocznie po przekazaniu informacji Ubezpieczającemu przez Towarzystwo Ubezpieczeń w przypadku informacji o wysokości świadczeń ubezpieczeniowych, w tym o Wartości wykupu; 4) przekazywać Ubezpieczonym, w imieniu Ubezpieczającego, co najmniej raz w roku, informację o wysokości świadczeń przysługujących z tytułu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, w szczególności o Wartości wykupu oraz o Wartości rachunku udziałów; 5) pisemnie informować Ubezpieczającego, nie rzadziej niż raz w roku, a Ubezpieczonego na jego żądanie - pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, o wysokości świadczeń ubezpieczeniowych, w tym o Wartości wykupu; 6) dokonywać, co najmniej raz w miesiącu wyceny Udziału jednostkowego; 7) ogłaszać, nie rzadziej niż raz w roku, Wartość udziału jednostkowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 8) sporządzać i publikować roczne i półroczne sprawozdania Funduszu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 9) informować Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego o zajściu Zdarzeń ubezpieczeniowych, jeżeli zdarzenie zostało zgłoszone do Towarzystwa Ubezpieczeń, a osoby te nie są osobami występującymi z tym zgłoszeniem; 10) przekazywać Ubezpieczającemu, w sposób ustalony z Ubezpieczającym, oraz Ubezpieczonemu pisemnie lub w inny sposób, na który Ubezpieczony wyraził zgodę oraz zamieszczać na stronie internetowej Towarzystwa Ubezpieczeń informacje o zdarzeniu mającym istotny wpływ na dalsze funkcjonowanie indeksu, w szczególności o likwidacji Funduszu lub zmianie jego strategii inwestycyjnej, niezwłocznie, najpóźniej miesiąc kalendarzowy przed likwidacją Funduszu lub zmianą jego strategii inwestycyjnej; 11) informować osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, o tym, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia prawa lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do prowadzenia dalszego postępowania; 12) informować pisemnie osobę występującą z roszczeniem o przyczynach niemożności jego zaspokojenia; 13) udostępniać Ubezpieczającemu, Ubezpieczonym oraz osobie występującej z roszczeniem informacje i dokumenty, które miały wpływ na ustalenie odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń lub wysokość roszczenia; 14) udzielać na wniosek Ubezpieczonego informacji o postanowieniach zawartej Umowy ubezpieczenia oraz Warunków Ubezpieczenia w zakresie, w jakim dotyczą one praw i obowiązków Ubezpieczonego. 3. Oprócz innych uprawnień określonych w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia oraz przepisach prawa Ubezpieczony ma prawo do otrzymywania informacji o: 1) braku wpłaty na poczet kolejnej Składki Bieżącej, 2) wpłacie na poczet kolejnej Składki Bieżącej dokonanej w wysokości niższej niż wysokość Składki Bieżącej określona w Deklaracji przystąpienia i potwierdzonej w Certyfikacie lub Harmonogramie. 4. W przypadku nieprzekazania Ubezpieczonemu, zgodnie z 19 ust. 2 pkt 3, wymaganych informacji zmiana warunków Umowy ubezpieczenia lub prawa właściwego dla Umowy ubezpieczenia, wysokości świadczeń przysługujących z tytułu Umowy 6

7 ubezpieczenia, w tym Wartości wykupu, jest skuteczna względem Ubezpieczonego jedynie w części korzystnej dla tego Ubezpieczonego. 5. Ubezpieczony jest obowiązany zgłaszać Ubezpieczającemu zmiany danych osobowych i teleadresowych swoich oraz danych Uposażonych, jeżeli zmieniły się one w trakcie trwania Okresu ubezpieczenia. Uprawnieni do świadczenia ubezpieczeniowego W przypadku śmierci Ubezpieczonego prawo do świadczenia przysługuje Uposażonemu, z zastrzeżeniem 21 ust W przypadku dożycia przez Ubezpieczonego do Ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia prawo do świadczenia przysługuje Ubezpieczonemu Ubezpieczony ma prawo do wyznaczania jednego, bądź kilku Uposażonych. 2. Uposażony nabywa prawo do otrzymania świadczenia z chwilą śmierci Ubezpieczonego. 3. W razie śmierci Uposażonego przed śmiercią Ubezpieczonego lub też utraty przez Uposażonego prawa do otrzymania świadczenia, prawo do wypłaty części świadczenia przypadającej temu Uposażonemu przechodzi na pozostałych Uposażonych, jeżeli zostali wskazani, z zachowaniem wzajemnych proporcji wynikających z zapisu w Deklaracji przystąpienia albo dyspozycji dotyczącej zmiany Uposażonego, o której mowa w ust. 5 poniżej. 4. Jeżeli Ubezpieczony nie wskazał Uposażonego, Uposażony zmarł przed śmiercią Ubezpieczonego lub utracił prawo do świadczenia ubezpieczeniowego (a nie zostali wyznaczeni inni Uposażeni), wówczas świadczenie przysługuje członkom rodziny zmarłego według następującej kolejności: 1) współmałżonkowi Ubezpieczonego; 2) w równych częściach dzieciom Ubezpieczonego, jeżeli brak współmałżonka; 3) w równych częściach rodzicom Ubezpieczonego, jeśli brak dzieci i współmałżonka; 4) w równych częściach rodzeństwu Ubezpieczonego, jeśli brak rodziców, dzieci i współmałżonka; 5) innym spadkobiercom Ubezpieczonego, jeżeli brak osób wymienionych powyżej, z wyłączeniem Skarbu Państwa i gminy ostatniego miejsca zamieszkania Ubezpieczonego. 5. Ubezpieczony może wskazać Uposażonego, jako osobę uprawnioną do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego na wypadek jego śmierci zarówno przy składaniu Deklaracji przystąpienia, jak i w każdym czasie trwania Ubezpieczenia. 6. Ubezpieczony ma prawo w każdym czasie trwania Ubezpieczenia zmienić wskazanie, o którym mowa w ust. 5 powyżej. 7. Towarzystwo Ubezpieczeń jest związane dokonaną zmianą, począwszy od dnia wpłynięcia dyspozycji zmiany Uposażonego do Jednostki obsługującej ubezpieczenie za pośrednictwem Ubezpieczającego. Ubezpieczający przekazuje dyspozycję zmiany Uposażonego nie później niż 3. Dnia roboczego po jej otrzymaniu od Ubezpieczonego. 8. Jeżeli suma procentowego udziału Uposażonych w świadczeniu nie jest równa 100, przyjmuje się, że udziały tych osób w kwocie świadczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego są wyznaczane z zachowaniem wzajemnych proporcji wskazanych w Deklaracji przystąpienia albo dyspozycji zmiany Uposażonych w przypadku zmiany wskazania w trakcie Okresu ubezpieczenia. 9. Uprawniony, który umyślnie przyczynił się do śmierci Ubezpieczonego, traci prawo do świadczenia. Zgłoszenie roszczenia 22 Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, Towarzystwo Ubezpieczeń informuje o tym Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem, oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia, a także informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, o tym jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania Osoba zgłaszająca roszczenie składa Towarzystwu Ubezpieczeń lub Ubezpieczającemu dokumenty, wskazane przez Towarzystwo Ubezpieczeń, niezbędne do ustalenia zasadności i wysokości świadczenia, do których należą: 1) zgłoszenie roszczenia; 2) kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej do świadczenia, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez przedstawiciela Ubezpieczającego, przedstawiciela Towarzystwa Ubezpieczeń lub notariusza, adwokata lub radcę prawnego; a w przypadku śmierci Ubezpieczonego dodatkowo odpis aktu zgonu. 2. W przypadku, gdy dokumenty, o których mowa w ust. 1 powyżej, sporządzone zostały w języku innym niż polski, osoba zgłaszająca roszczenie dostarcza je przetłumaczone na własny koszt na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wypłata świadczenia ubezpieczeniowego Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca świadczenie ubezpieczeniowe w ciągu 30 dni, licząc od daty zawiadomienia go o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego, z zastrzeżeniem ust W przypadku, gdy w terminie, o którym mowa w ust. 1, wyjaśnienie wszystkich okoliczności koniecznych do ustalenia zasadności wypłaty świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie zostanie wypłacone w ciągu 14 dni, licząc od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, jednakże bezsporną część świadczenia Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca w terminie 30 dni od daty zawiadomienia o Zdarzeniu ubezpieczeniowym. 3. W przypadku, gdy prawo do świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego, zgłoszonego przed Ostatnim dniem Okresu ubezpieczenia, nie zostanie ustalone do tej daty, ustalenie kwoty świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego następuje na podstawie Wartości rachunku udziałów ustalonej według Wartości udziału jednostkowego z Ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia, z zachowaniem postanowień 15 ust Jeżeli świadczenie ubezpieczeniowe nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, Towarzystwo Ubezpieczeń poinformuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia. Osoba uprawniona ma prawo dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej. 5. Świadczenia ubezpieczeniowe wypłacane są w formie wypłaty jednorazowej. Fundusz Fundusz podzielony jest na Udziały jednostkowe o jednakowej wartości. 2. Udziały jednostkowe nabywane są ze środków pochodzących z wpłat Składek Pierwszych i pomniejszonych o opłatę administracyjną Składek Bieżących. 3. Strategię inwestycyjną oraz zasady funkcjonowania Funduszu oraz sposób wyceny Udziałów jednostkowych określa Regulamin. 4. Warunki likwidacji Funduszu zostały określone w Regulaminie. 5. W przypadku likwidacji Funduszu stosuje się postanowienia 10 ust. 4 i 5. Przepisy regulujące opodatkowanie świadczeń ubezpieczeniowych W przypadku, gdy Towarzystwo Ubezpieczeń w związku z wykonaniem któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z Umowy ubezpieczenia obowiązane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pobrać i odprowadzić jakiekolwiek kwoty, w szczególności kwoty na poczet zobowiązań podatkowych uprawnionych do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego, kwoty pobrane i odprowadzone przez Towarzystwo Ubezpieczeń pomniejszają 7

8 kwoty stosownych wypłat dokonywanych przez Towarzystwo Ubezpieczeń na podstawie Umowy ubezpieczenia. 2. Opodatkowanie świadczeń ubezpieczeniowych należnych od Towarzystwa Ubezpieczeń regulują obowiązujące przepisy prawa dotyczące podatku dochodowego, w szczególności przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Reklamacje Ubezpieczający, Ubezpieczony, Uposażony lub uprawniony do otrzymania świadczenia mogą zgłaszać reklamacje związane z ochroną ubezpieczeniową pisemnie, em lub telefonicznie, w sposób umożliwiający identyfikację osoby wnoszącej reklamację i jej przedmiotu. Do zgłoszenia reklamacji można wykorzystać formularz udostępniony na stronie internetowej 2. Reklamacja może być złożona osobiście w siedzibie Towarzystwa Ubezpieczeń, w Jednostce obsługującej ubezpieczenie, Ubezpieczającemu lub za pośrednictwem poczty lub posłańca. 3. Reklamacja powinna być kierowana do Departamentu Obsługi Klienta Open Life Towarzystwa Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39, Warszawa. 4. Odpowiedź na reklamacje udzielana jest w formie odpowiadającej zgłoszeniu reklamacji lub w formie pisemnej, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. 5. Jeżeli w terminie określonym w ust. 4 wyjaśnienie wszystkich okoliczności koniecznych do udzielenia odpowiedzi na reklamacje okazało się niemożliwe, odpowiedź udzielana jest w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od otrzymania reklamacji. 6. Reklamacja może być złożona również przez pełnomocnika. 7. Niezależnie od powyższego trybu Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu, Uposażonemu lub uprawnionemu z tytułu Umowy ubezpieczenia przysługuje prawo wniesienia skargi do Rzecznika Ubezpieczonych oraz prawo zwrócenia się o pomoc do miejskich i powiatowych rzeczników konsumenta. 8. Towarzystwo Ubezpieczeń podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Postanowienia końcowe W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz innych przepisów prawa polskiego. 2. Powództwo o roszczenia wynikające z przystąpienia do Umowy ubezpieczenia można wytoczyć przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, Uposażonego lub uprawnionego z Umowy ubezpieczenia albo sąd właściwy według przepisów kodeksu postępowania cywilnego o właściwości ogólnej Wszystkie powiadomienia, wnioski i oświadczenia Towarzystwa Ubezpieczeń, mające związek z Umową ubezpieczenia, wymagają dla swej skuteczności zachowania formy pisemnej lub innej formy uzgodnionej z Ubezpieczającym lub Ubezpieczonym. 2. Wszystkie powiadomienia, wnioski i oświadczenia, mające związek z Umową ubezpieczenia kierowane do Towarzystwa Ubezpieczeń, z wyjątkiem reklamacji, wymagają dla swej skuteczności zachowania formy pisemnej lub innej formy uzgodnionej przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego z Towarzystwem Ubezpieczeń. 3. Towarzystwo Ubezpieczeń, Ubezpieczający i Ubezpieczony obowiązani są informować niezwłocznie o każdej zmianie adresów Niniejsze Warunki Ubezpieczenia zostały przyjęte uchwałą Zarządu Open Life Towarzystwa Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna nr 1 z dnia 11 września 2012 r. 2. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia obowiązują od dnia 12 września 2012 roku. 8

Warunki Ubezpieczenia

Warunki Ubezpieczenia Warunki Ubezpieczenia Kod warunków: DB_OGIR119 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Warunki ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym db Inwestuj w Przyszłość - Stabilny

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INWESTUJ W PRZYSZŁOŚĆ - STABILNY WZROST VII

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INWESTUJ W PRZYSZŁOŚĆ - STABILNY WZROST VII WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INWESTUJ W PRZYSZŁOŚĆ - STABILNY WZROST VII Kod warunków: DB_OGIR119 WARUNKI UBEZPIECZENIA Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia

Warunki Ubezpieczenia Warunki Ubezpieczenia Kod warunków: UB_OGIJ115 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym "db Rentier" ("Warunki Ubezpieczenia")

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INWESTUJ W PRZYSZŁOŚĆ - STABILNY WZROST VIII

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INWESTUJ W PRZYSZŁOŚĆ - STABILNY WZROST VIII WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INWESTUJ W PRZYSZŁOŚĆ - STABILNY WZROST VIII Kod warunków: DB_OGIR131 WARUNKI UBEZPIECZENIA Definicje wyjaśniają

Bardziej szczegółowo

Kod warunków: UB_OGIR115

Kod warunków: UB_OGIR115 Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1/2012 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Plan Inwestycyjny Lepsze Jutro, stanowiący jednocześnie załącznik nr 3a do

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE ŚWIATOWI GIGANCI

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE ŚWIATOWI GIGANCI WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE ŚWIATOWI GIGANCI WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod warunków: UB_OGEJ104 Definicje wyjaśniają najważniejsze pojęcia, którymi posługujemy się w dalszej części Warunków

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Kod warunków: DB_OGIR111 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym db Inwestuj w Przyszłość - Stabilny Wzrost VI ( Warunki

Bardziej szczegółowo

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są Better Future Kod warunków: OF_OGIR115 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Better Future (zwane dalej Warunkami

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL OBLIGACJI PLUS

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL OBLIGACJI PLUS WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL OBLIGACJI PLUS Kod warunków: UB_OGIJ141 WARUNKI UBEZPIECZENIA Definicje wyjaśniają najważniejsze pojęcia,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ117 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ129 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ117 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - WIG20 Dynamika II

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - WIG20 Dynamika II OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - WIG20 Dynamika II Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PROGRES KORPO-OBLIGACJE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PROGRES KORPO-OBLIGACJE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PROGRES KORPO-OBLIGACJE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ143 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM GOLDEN SKY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM GOLDEN SKY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM GOLDEN SKY Kod OWU: UB_OLIJ114 Na wzorzec umowny składają się Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE GENERALI PROFIT DLA KLIENTÓW NEW WORLD HOLDING S.A.

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE GENERALI PROFIT DLA KLIENTÓW NEW WORLD HOLDING S.A. SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE GENERALI PROFIT DLA KLIENTÓW NEW WORLD HOLDING S.A. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Generali Profit dla Klientów New World,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM LONG SHORT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM LONG SHORT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM LONG SHORT Kod OWU: UB_OLIJ165 Na wzorzec umowny składają się Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NOWA EUROPA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NOWA EUROPA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NOWA EUROPA Kod OWU: UB_OLIJ159 Na wzorzec umowny składają się Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Elita Funduszy III_3

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Elita Funduszy III_3 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Elita Funduszy III_3 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki grupowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ129 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE 2 PREAMBUŁA Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS III

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS III OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS III Kod OWU: UB_OLIJ162 Na wzorzec umowny składają się Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS III

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS III Open Life TU Życie S.A. ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa infolinia 801 222 333 info@openlife.pl www.openlife.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA INWESTOR

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA INWESTOR OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA INWESTOR Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

NORDEA POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE S.A. UG/OWU/301/ /A. Rozdział 1: Postanowienia Ogólne

NORDEA POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE S.A. UG/OWU/301/ /A. Rozdział 1: Postanowienia Ogólne OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW ALIOR BANK S.A. ZADBAJ O PRZYSZŁOŚĆ ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ Rozdział 1: Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM SZLAKIEM INWESTYCJI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM SZLAKIEM INWESTYCJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM SZLAKIEM INWESTYCJI Kod OWU: UB_OLIR136 Na wzorzec umowny składają się: Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Elita Funduszy IV_3

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Elita Funduszy IV_3 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Elita Funduszy IV_3 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Codzienna Szansa 100

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Codzienna Szansa 100 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Codzienna Szansa 100 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO POGODNA JESIEŃ

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO POGODNA JESIEŃ OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO POGODNA JESIEŃ Kod warunków: PJGP33 ubezpieczenia grupowe Kod zmiany: PJKP33 ubezpieczenia kontynuowane POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 2 Definicje

Postanowienia ogólne. 2 Definicje Szczególne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym LUCRO dla Klientów Getin Noble Bank S.A. 1 Postanowienia ogólne Niniejsze szczególne warunki grupowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS III

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS III OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS III Kod OWU: UB_OLIJ162 Na wzorzec umowny składają się Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PIR/07/08/10 Ogólne warunki grupowego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. DEFINICJE

Rozdział 1. DEFINICJE WARUNKI UBEZPIECZENIA PARETO II (kod: 2009_OFPARII_v.13) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Klientów Ubezpieczającego regulują zasady,

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczenia Aktywny Portfel Funduszy Program Regularnego Oszczędzania

Szczególne warunki ubezpieczenia Aktywny Portfel Funduszy Program Regularnego Oszczędzania inwestycje Szczególne warunki ubezpieczenia Aktywny Portfel Funduszy Program Regularnego Oszczędzania grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną dla klientów

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PRE/08/07/18 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PRE/08/07/18 Ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Dynamika III 100

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Dynamika III 100 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Dynamika III 100 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA INWESTOR

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA INWESTOR OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA INWESTOR Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Gwarancja Niemieckie Trio III

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Gwarancja Niemieckie Trio III OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Gwarancja Niemieckie Trio III Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS IV

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS IV Open Life TU Życie S.A. ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa infolinia 801 222 333 info@openlife.pl www.openlife.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. DEFINICJE

Rozdział 1. DEFINICJE WARUNKI UBEZPIECZENIA LIBRA III (kod: 2011_NBLIBIII_v.01) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Klientów Ubezpieczającego regulują zasady,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INVEST PORTFEL 3

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INVEST PORTFEL 3 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INVEST PORTFEL 3 Kod OWU: UB_OLIJ173 Na wzorzec umowny składają się: Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do umowy generalnej

Załącznik Nr 1 do umowy generalnej OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db INVEST OPTIMUM Rozdział 1: Postanowienia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Deutsche Bank Polska S.A. db Gwarancja TOP 30_III Kod: GSDB01/06/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DIVIDEND PLUS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DIVIDEND PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DIVIDEND PLUS Kod OWU: UB_OLIJ157 Na wzorzec umowny składają się Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA MULTI PROFIT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA MULTI PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA MULTI PROFIT Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia emerytalnego Pogodna Jesień

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia emerytalnego Pogodna Jesień Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia emerytalnego Pogodna Jesień Kod warunków: PJGP32 Kod warunków: PJKP32 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów grupowego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Postanowienia Ogólne

Rozdział 1: Postanowienia Ogólne OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ DLA KLIENTÓW ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA ZADBAJ O PRZYSZŁOŚĆ Rozdział 1: Postanowienia Ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA PRZYSZŁOŚĆ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA PRZYSZŁOŚĆ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA PRZYSZŁOŚĆ Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE 2 PREAMBUŁA Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 3 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZY Kod OWU: UB_OLIR132 W poszczególnych Strategiach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT. Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie

Acti GWARANT. Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Acti GWARANT Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Wrzesień 2006 OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ACTI GWARANT Zatwierdzone Uchwałą nr 4 Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Kod: ISE09-10/09/2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

regulamin funduszu POSTANOWIENIA OGÓLNE

regulamin funduszu POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (WU) regulamin funduszu Kod WU: UB_OGIJ142 Kod Funduszu UFK Open Life DR1 : FOLDR001 Poniższe

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja (kod: WU/UFK/Złota Inwestycja/V-2010)

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja (kod: WU/UFK/Złota Inwestycja/V-2010) Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja (kod: WU/UFK/Złota Inwestycja/V-2010) I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Mocny Kwartet 100

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Mocny Kwartet 100 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Mocny Kwartet 100 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA PLAN SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA PLAN SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA PLAN SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Kod Funduszu UFK Open Life FCS1 : FOLFC001 WUJ T

Kod Funduszu UFK Open Life FCS1 : FOLFC001 WUJ T Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU Kod warunków: UB_OGIJ137 Kod Funduszu UFK Open Life FCS1 : FOLFC001

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA STRATEG

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA STRATEG OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA STRATEG Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Strategia Komfort Inwestowania

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Strategia Komfort Inwestowania Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Strategia Komfort Inwestowania Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie z

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO POGODNA JESIEŃ

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO POGODNA JESIEŃ OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO POGODNA JESIEŃ Kod warunków umowy PJGP10 - ubezpieczenie grupowe PJKP10 - ubezpieczenie kontynuowane POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Cargo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Cargo OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Cargo Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, Nordea

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PORTFEL MOŻLIWOŚCI PREMIUM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PORTFEL MOŻLIWOŚCI PREMIUM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL MOŻLIWOŚCI PREMIUM Kod OWU: UB_OLIJ177 Na wzorzec umowny składają się: Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II

z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II (kod: WU/UFk/Złota InWestycja II/VI-2010) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 8. odpowiedzialności została określona w Rozdziale 8 pkt. 2 ppkt. 1) i której Okres odpowiedzialności określony jest w Rozdziale 4

Strona 1 z 8. odpowiedzialności została określona w Rozdziale 8 pkt. 2 ppkt. 1) i której Okres odpowiedzialności określony jest w Rozdziale 4 WARUNKI UBEZPIECZENIA MASTERS 8 % (kod: 2011_OFMAS8_v.01) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Klientów Ubezpieczającego MASTERS 8% regulują

Bardziej szczegółowo

z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Agro Koszyk Plus II

z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Agro Koszyk Plus II Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Agro Koszyk Plus II (kod: WU/UFk/Agro koszyk PlUs II/II-2011) I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Zainwestuj w Surowce

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Zainwestuj w Surowce Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Zainwestuj w Surowce KOD: WU/UFK/ZAINWESTUJ W SUROWCE/I-2013 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA RENTA/ZU/2012/01 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje się w

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA MULTISTRATEGIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA MULTISTRATEGIA WARUNKI UBEZPIECZENIA MULTISTRATEGIA 7 % (kod: 2011_OFMLS7_v.07) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Klientów Ubezpieczającego MULTISTRATEGIA

Bardziej szczegółowo

ACTI MIMPI OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE

ACTI MIMPI OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ACTI MIMPI OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE PREAMBUŁA Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych a ubezpieczającym,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZU POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (WU) REGULAMIN FUNDUSZU Kod WU: UB_OGIJ143 Kod Funduszu UFK Open Life WB1 : FOLWB001 Poniższe

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Gwarancja Strefa Dolara

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Gwarancja Strefa Dolara OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Gwarancja Strefa Dolara Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki grupowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje Korporacyjne Plus Kod warunków: UB_OGIJ129 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA STRATEGIA 80/20 VII

WARUNKI UBEZPIECZENIA STRATEGIA 80/20 VII WARUNKI UBEZPIECZENIA STRATEGIA 80/20 VII (kod: 2012_ BIRNKAB_v.02) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Niemieckie Giganty 97

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Niemieckie Giganty 97 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Niemieckie Giganty 97 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INVEST PROFIT 4

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INVEST PROFIT 4 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INVEST PROFIT 4 Kod OWU: UB_OLIJ172 Na wzorzec umowny składają się Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Życie Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Życie Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Życie Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NATURE PREMIUM 12% (kod: 2011_TCNP12_v.01.1)

WARUNKI UBEZPIECZENIA NATURE PREMIUM 12% (kod: 2011_TCNP12_v.01.1) WARUNKI UBEZPIECZENIA NATURE PREMIUM 12% (kod: 2011_TCNP12_v.01.1) Niniejsza warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Klientów Ubezpieczającego regulują

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Złota Szansa IV 98

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Złota Szansa IV 98 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Złota Szansa IV 98 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA STRUKTURYZOWANEGO

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA STRUKTURYZOWANEGO OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA STRUKTURYZOWANEGO Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków indywidualnego ubezpieczenia strukturyzowanego (kod warunków: SEIJ31) dotyczą

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA WIELKA STOPA 100 (kod: 2009_BIXSAJ_v.01)

WARUNKI UBEZPIECZENIA WIELKA STOPA 100 (kod: 2009_BIXSAJ_v.01) WARUNKI UBEZPIECZENIA WIELKA STOPA 100 (kod: 2009_BIXSAJ_v.01) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Wielka Stopa 100 regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PROGRES INDEKS BLUE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PROGRES INDEKS BLUE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PROGRES INDEKS BLUE Kod OWU: UB_OLIJ132 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT. Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie

Acti GWARANT. Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Acti GWARANT Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Październik 2017 Acti GWARANT Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie PREAMBUŁA Niniejsze Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

Umowa grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym MultiPharma

Umowa grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym MultiPharma WARUNKI UBEZPIECZENIA (kod: 2012_BIMP_v01) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Klientów Ubezpieczającego regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE SEKURYTYZACYJNY

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE SEKURYTYZACYJNY Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Kod WU: UB_OGIJ138 Kod Funduszu: FOLSE001 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE SEKURYTYZACYJNY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Kod warunków: UB_OGIJ129 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Kod

Bardziej szczegółowo

Umowa grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Klientów Wealth Solutions SA DOBRA PARTIA Strona 1 z 8

Umowa grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Klientów Wealth Solutions SA DOBRA PARTIA Strona 1 z 8 WARUNKI UBEZPIECZENIA DOBRA PARTIA (kod: 2011_BIXWSDP_v.01) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym DOBRA PARTIA regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel

Bardziej szczegółowo