Powiatowy Urząd Pracy w Opolu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powiatowy Urząd Pracy w Opolu"

Transkrypt

1 Powiatowy Urząd Pracy w Opolu OCENA RACJONALNOŚCI WYDATKOWANIA ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ W 2008 ROKU Opole, marzec 2009 r. 1

2 WSTĘP Limit Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia, i aktywizację zawodową w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu wyniósł ,- zł w tym: ŚRODKI PRZYZNANE ,- - środki Funduszu Pracy ustalone wg algorytm przeznaczone na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizację zawodową przyznane decyzją MPiPS z dnia r. ŚRODKI POZYSKANE PRZEZ PUP W OPOLU NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS I PROGRAMÓW LOKALNYCH ,- - środki Funduszu Pracy będące w dyspozycji samorządu województwa przeznaczone na realizację PO KL Podziałanie 6.1.3, program pn. HERKULES, przyznane decyzją MPiPS z dnia r ,- - środki Funduszu Pracy będące w dyspozycji samorządu województwa przeznaczone na realizację programów lokalnych pn. GOTOWI NA WSZYSTKO i NOWE HORYZONTY, przyznane decyzją MPiPS z dnia r ,- - środki Funduszu Pracy pochodzące z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej przeznaczone na realizację lokalnego pn. MÓJ BIZNES, przyznane decyzją MPiPS z dnia r ,- - środki Funduszu Pracy pochodzące z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej przeznaczone na realizację lokalnego pn. PROGRAM 45/50 PLUS, przyznane decyzją MPiPS z dnia r ,- - środki Funduszu Pracy pochodzące z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej przeznaczone na realizację lokalnego pn. STAWIAM NA SIEBIE, przyznane decyzją MPiPS z dnia r ,- - środki Funduszu Pracy pochodzące z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej przeznaczone na realizację lokalnego pn. MOJA SZANSA, przyznane decyzją MPiPS z dnia r. 2

3 Wydatkowanie Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizację zawodową wyniosło ,- zł co stanowi 99,5 % limitu, przy czym wydatkowanie w roku 2008 wyniosło ,37 zł, a wydatkowanie związane z płatnością zobowiązań wynikających w 2007 r. i kontynuowanych wyniosło ,83 zł. Wydatkowanie Funduszu Pracy w rozbiciu na realizowane usługi i instrumenty rynku pracy przedstawia poniŝsza tabela: Limit na 2008 r. Wykonanie % limitu Wydatkowanie w 2007 r. Wydatkowanie Zobowiązania na w tym: ,20 99, , , ,12 - Szkolenia Prace interwencyjne Roboty publiczne ,76 - Prace społecznie uŝyteczne ,00 - StaŜe ,70 - Przygotowanie zawodowe ,89 - Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnego ,78 - Refundacja kosztów wyposaŝenia lub doposaŝenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ,73 - Zwrot kosztów przejazdu do pracy, na staŝ, przygotowanie zawodowe ,73 - Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat , , , , , , , , , , ,23 98,7 99,9 99,7 99,9 99,1 99,6 99,9 99,9 100,0 100, , , , , , , , ,53 212, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 3

4 - Ubezpieczenie społeczne rolników 1 052,00 - Koszty badań lekarskich art. 2 ust , , ,0 100, , Strukturę wydatków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizację zawodową w 2007 r. przedstawia poniŝsza tabela: Tytuł Planowany % limitu Wykonany % w stosunku do ogółu wydatków FP Szkolenia 12,80 12,69 Prace interwencyjne 0,42 0,42 Roboty publiczne 5,05 5,05 Prace społecznie uŝyteczne 1,02 1,03 StaŜe 24,36 24,26 Przygotowanie zawodowe 9,34 9,34 Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnego Refundacja kosztów wyposaŝenia lub doposaŝenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego Zwrot kosztów przejazdu do pracy, na staŝ, przygotowanie zawodowe, wykonywania prac społecznie uŝytecznych 35,95 36,09 8,86 8,91 1,94 1,95 Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 0,03 0,03 Ubezpieczenie społeczne rolników 0,01 0,01 Koszty badań lekarskich art. 2 ust. 3 0,22 0,22 OGÓŁEM W 2008 r. programami na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej objęto ogółem 6903 osoby w tym 803 osoby, które kontynuowały program rozpoczęty w 2007 roku i 6100 osób skierowanych do programów w 2008 roku. 4

5 PoniŜsza tabela przedstawia dane na temat realizacji poszczególnych usług i instrumentów rynku pracy w 2008 roku: Liczba osób ogółem objętych programem Liczba osób kontynuujących program rozpoczęty w 2007 r. skierowanych do Liczba osób kończących program do Liczba osób kontynuujących program w 2009 r. Ogółem w tym: Szkolenia - Prace interwencyjne - Roboty publiczne - Prace społecznie uŝyteczne - StaŜe - Przygotowanie zawodowe - Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnego - Refundacja kosztów wyposaŝenia lub doposaŝenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego - Zwrot kosztów przejazdu do pracy, na staŝ lub przygotowanie zawodowe - Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 - Ubezpieczenie społeczne rolników Dalszy materiał zawiera informacje na temat wydatkowania w rozbiciu na poszczególne usługi i instrumenty rynku pracy Funduszu Pracy 5

6 SZKOLENIA Limit Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie szkoleń osób bezrobotnych wynosił ,19 zł. Wydatki z tego tytułu wyniosły ,88 zł co stanowi 98,7 % moŝliwego do wykorzystania limitu, z czego wydatkowanie wyniosło ,88 zł a wydatkowanie związane z realizacją zobowiązań wynikających w roku 2007 wyniosło ,-zł. Ogółem szkoleniami objęto 1965 osób w tym 57 osób kontynuujących szkolenie rozpoczęte w 2007 r. i 1908 osób skierowanych na kursy Dodatkowo 19 bezrobotnym urząd sfinansował część kosztów studiów podyplomowych. PoniŜsze zestawienie obrazuje finansowanie szkoleń bezrobotnych w 2008 roku w rozbiciu na poszczególne programy. Limit na 2008 r. Wykonanie Wydatkowanie w 2007 r. Wydatkowanie Zobowiązania na 2009 r. w tym : , , , , szkolenia i studia podyplomowe finansowane tylko z algorytmu , , , program HERKULES POKL Podziałanie , , program MÓJ BIZNES rezerwa ministra , ,30 - program 45/50 PLUS rezerwa ministra 4 901, ,40 - program STAWIAM NA SIEBIE rezerwa ministra , , Do dnia r. udział w szkoleniu zakończyło 1876 osób. W terminie do trzech miesięcy po zakończeniu szkolenia 711 osób podjęło pracę. Wskaźnik efektywności na dzień r. wyniósł 37,9 %. 6

7 PoniŜsza tabela przedstawia liczbę osób objętych szkoleniami wraz z efektywnością wg stanu na dzień r. objętych programem kończących program do r. Liczba podjęć pracy po zakończeniu Efektywność na dzień Ogółem w tym : ,9 % - szkolenia finansowane tylko z algorytmu - program HERKULES - program MÓJ BIZNES - program 45/50 PLUS - program STAWIAM NA SIEBIE ,6% 35,4% 45,1% 4,0% 10,0% Osiągnięty wskaźnik efektywności szkoleń bezrobotnych jest nieznacznie niŝszy, bo jedynie o 3,1 punktu procentowego od wskaźnika osiągniętego w 2007 roku. MoŜe to jednak świadczyć o pogarszającej się juŝ w drugiej połowie 2008 roku sytuacji na rynku pracy, która mimo coraz lepszej i bardziej urozmaiconej ofercie szkoleniowej urzędu, dopasowanej do potrzeb bezrobotnych i pracodawców nie gwarantowała znalezienia stałego zatrudnienia po ukończeniu szkolenia. Tym bardziej, Ŝe latach efektywność organizowanych przez urząd szkoleń rosła z kaŝdym rokiem, z poziomu 29,9% do 41% w ubiegłym roku. Średni koszt szkolenia jednej osoby bezrobotnej wyniósł 1 348,63 zł. Koszt ponownego zatrudnienia wyniósł 2857,11 zł PRACE INTERWENCYJNE Na finansowanie zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych w 2008 roku Powiatowy Urząd Pracy w Opolu przeznaczył środki Funduszu Pracy w wysokości ,- zł. W omawianym okresie wykorzystanie przyznanego limitu wyniosło ,32 zł co stanowi 99,9 % limitu, z czego wydatkowanie 7

8 w roku 2008 wyniosło ,33 zł, a wydatkowanie z tytułu zobowiązań wynikających w 2007 r. wyniosło ,09,- zł. PoniŜsza tabela przedstawia finansowanie prac interwencyjnych w 2008 roku: Limit na 2008 r. Wykonanie Wydatkowanie w 2007 r. Wydatkowanie Zobowiązania na 2009 r w tym : - środki algorytmu , , , , , , , ,89 Ogółem w roku 2008 programem prac interwencyjnych objętych było 35 osób, w tym 21 osób skierowanych zostało do pracy przez urząd w 2008 roku, 14 osób kontynuowało zatrudnienie podjęte w 2007 roku. W omawianym okresie udział w programie zakończyło 20 osób. 13 osób zatrudnionych zostało na dalszy okres. Wskaźnik efektywności wyniósł 65 %. PoniŜa tabela przedstawia liczbę osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w 2008 roku oraz efektywność : objętych programem kończących program do r. Liczba podjęć pracy po zakończeniu Efektywność na dzień r. Ogółem z tego : - środki algorytmu ,0 % 65,0 % W przypadku instrumentu rynku pracy jakim są prace interwencyjne obserwuje się od 2005 roku, a więc praktycznie od czasu kiedy pojawił się nowy instrument tj. refundacja kosztów wyposaŝenia lub doposaŝenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, systematyczny spadek zainteresowania pracodawców tą formą zatrudnienia bezrobotnych. Korzyści finansowe pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych są czterokrotnie niŝsze niŝ tego, który zdecyduje się przyjąć do pracy bezrobotnego w ramach refundacji kosztów wyposaŝenia stanowiska pracy, a czas utrzymania stanowiska pracy jest taki sam i wynosi dwa lata. 8

9 Dodatkowo na niekorzyść prac interwencyjnych przemawia fakt, Ŝe w ramach tego instrumentu pracę mogą podjąć jedynie bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy, natomiast na stanowisko pracy utworzone w ramach refundacji kosztów jego wyposaŝenia urząd moŝe skierować kaŝdego bezrobotnego zarejestrowanego w urzędzie. Dla porównania, liczba osób skierowanych do pracy w ramach prac interwencyjnych wyniosła: 130 osób w 2005 roku, 73 bezrobotnych w 2006 roku, 20 w 2007 roku i 20 bezrobotnych w omawianym 2008 roku. Koszt jednostkowy zatrudnienia 1 bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych w 2007 roku wyniósł 3 858,40 zł. Koszt ponownego zatrudnienia wyniósł 5 690,64 zł ROBOTY PUBLICZNE Na finansowanie robót publicznych Powiatowy Urząd Pracy w Opolu przeznaczył kwotę ,74 zł. Wykorzystanie limitu i faktyczne wydatkowanie Funduszu Pracy wyniosło ,55 tj. 99,7 % limitu z czego wydatkowanie w roku 2008 wyniosło ,47 zł, a wydatkowanie w 2007 r. wyniosło ,99 zł. PoniŜsza tabela przedstawia finansowanie robót publicznych : Limit na 2008 r. Wykonanie Wydatkowanie w 2007 r. Wydatkowanie Zobowiązania na 2009 r ,76 w tym : - środki algorytmu , , , , , , , , ,69 - program NOWE HORYZONTY rezerwa samorządu województwa , , ,22 9

10 W 2008 r. w ramach robót publicznych zatrudnionych było ogółem 198 bezrobotnych, w tym 30 osób kontynuujących program rozpoczęty w 2007 roku i 168 bezrobotnych skierowanych przez urząd do w 2008 roku. Do r. pracę zakończyło 147 osób. W ciągu trzech miesięcy od zakończenia 47 osób nie wróciło do ewidencji bezrobotnych. Efektywność na dzień r. r. wyniosła 31,97%. PoniŜa tabela przestawia realizację zadań z zakresu podjęć pracy w 2008 roku, po zakończeniu zatrudnienia w ramach robót publicznych: objętych programem kończących program do r. Liczba podjęć pracy po zakończeniu na dzień r. Efektywność na dzień r. Ogółem z tego : - środki algorytmu - program NOWE HORYZONTY ,9 % 28,0% 66,7% Koszt jednostkowy zatrudnienia 1 bezrobotnego w ramach robót publicznych w roku 2008 wyniósł 6 031,02 zł. Koszt ponownego zatrudnienia wyniósł ,30 zł PRACE SPOŁECZNIE UśYTECZNE Limit Fundusz Pracy pochodzących z algorytmu, przeznaczony na realizację prac społecznie uŝytecznych wyniósł ,- zł. Wydatki z tego tytułu wyniosły ,56 zł tj. 99,6% moŝliwej do wykorzystania kwoty. Prace społecznie uŝyteczne to forma wspierania bezrobotnych, nastawiona na aktywizację osób którym najtrudniej znaleźć zatrudnienie na rynku pracy. Do prac społecznie uŝytecznych 10

11 kierowane są osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, wskazane przez ośrodki pomocy społecznej z poszczególnych gmin powiaty opolskiego i miasta Opola. Bezrobotni wykonują proste prace na rzecz społeczności lokalnej, na terenie gminy w której mieszkają, nie więcej niŝ 10 godzin tygodniowo. Za wykonaną pracę otrzymują świadczenie w wysokości co najmniej 6,50 zł za godzinę. W 2008 r. do wykonywania prac społecznie uŝytecznych skierowanych zostało 1331 bezrobotnych. Po ich zakończeniu, do dnia r. 42 osoby podjęły pracę. Efektywność wyniosła 3,2%. Koszt jednostkowy wyniósł 145,13 zł. Koszt ponownego zatrudnienia wyniósł 4 599,32 zł. STAśE Limit Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie staŝy wynosił ,70 zł. Wydatkowanie wyniosło ,77 zł co stanowi 99,1 % limitu w tym wydatki związane z finansowaniem staŝy rozpoczętych w roku 2007 r. i kontynuowanych wyniosły ,00 zł, a wydatkowanie Funduszu Pracy wyniosło ,77 zł. StaŜ to instrument rynku pracy, który od lat budzi największe zainteresowanie pracodawców, zarówno tych z sektora publicznego jak i prywatnych przedsiębiorców. Od czterech lat liczba bezrobotnych do 25 roku Ŝycia i absolwentów szkół wyŝszych do 27 lat kierowanych do obycia staŝu u pracodawcy utrzymuje się na podobnym, bardzo wysokim poziomie. Pracodawcy świadomie wybierają ten instrument rynku pracy gdyŝ bez ponoszenia kosztów zyskują, często w pełni wykwalifikowane,,,ręce do pracy. Zainteresowanie staŝami obserwuje się u pracodawców niezaleŝnie od ich kondycji finansowej, liczby zatrudnionych pracowników czy profilu działalności. Z drugiej strony równieŝ wśród samej młodzieŝy, z powodu braku ofert stałej pracy dla tej grupy bezrobotnych, wzrasta zainteresowanie tą formą aktywizacji zawodowej. Dodatkowo organizowanie i finansowanie staŝy ułatwia fakt, Ŝe od czterech lat prawie połowa publicznych przeznaczonych na finansowanie staŝy pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego. 11

12 Finansowanie staŝy w 2008 roku w rozbiciu na poszczególne programy przedstawia poniŝsze zestawienie. Limit na 2007 r. Wykonanie Wydatkowanie w 2007 r. Wydatkowanie Zobowiązania na 2009 r. w tym : , , , , ,34 - staŝe finansowane tylko z algorytmu , , , ,69 - program HERKULES POKL Podziałanie , , ,1 - program GOTOWI NA WSZYSTKO rezerwa samorządu województwa , , ,55 Ogółem w roku 2008 staŝ odbywało 1363 bezrobotnych, w tym 989 osób skierowanych przez urząd na staŝ w ramach umów z pracodawcami w 2008 roku i 374 osób, które kontynuowały staŝ rozpoczęty w 2007 roku. Ogółem do końca 2008 roku odbywanie staŝu zakończyło 894 osób. 298 bezrobotnych po zakończeniu staŝu podjęło pracę. Efektywność na dzień r. wyniosła 33,3 %. PoniŜsza tabela przestawia liczbę osób objętych staŝami wraz z efektywnością : objętych programem kończących program do r. Liczba podjęć pracy po zakończeniu na dzień r. Efektywność na dzień r. Ogółem z tego : - staŝe finansowane tylko z algorytmu - program HERKULES POKL Podziałanie program GOTOWI NA WSZYSTKO rezerwa samorządu województwa ,3% 37,2% 28,0% 100,0% 12

13 Średni koszt jednostkowy staŝu wyniósł w 2008 roku 6 506,29 zł. Koszt ponownego zatrudnienia wyniósł ,61 zł. PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE Limit Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie instrumentu rynku pracy pn. przygotowanie zawodowe w miejscu pracy wynosił ,89 zł. Wykorzystanie powyŝszego limitu i faktyczne wydatkowanie FP wyniosło ,78 zł co stanowi 99,6 % limitu. Ogółem w 2008 roku w ramach przygotowania zawodowego zaktywizowano 494 bezrobotnych w tym 404 osoby skierowane do odbycia przygotowania zawodowego i 90 bezrobotnych kontynuujących przygotowanie zawodowe rozpoczęte Do końca 2008 roku udział w programie zakończyło 317 bezrobotnych. Do r. zatrudnionych zostało 105 osób. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej po zakończeniu wyniósł 33,1 %. Średni koszt uczestnictwa w programie 1 osoby wyniósł w 2008 roku 5 151,96 zł. Koszt ponownego zatrudnienia wyniósł ,01 zł. Realizację w 2008 roku przedstawia poniŝsze zestawienie: Wykonanie Wydatkowanie w 2007 r. Wydatkowanie Zobowiązania na 2009 r ,89 w tym : - przygotowanie zawodowe finansowane tylko z algorytmu , , , , , , , ,39 - program HERKULES POKL Podziałanie , , ,20 13

14 Tabela obrazująca liczbę osób objętych programem w 2008 roku oraz efektywność : objętych programem kończących program do r. Liczba podjęć pracy po zakończeniu Efektywność na dzień r. Ogółem z tego : - przygotowanie zawodowe finansowane tylko z algorytmu - program HERKULES POKL Podziałanie ,1% 32,5% 38,5% JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ BEZROBOTNEGO - DOTACJE Limit Funduszu Pracy przeznaczonych na przyznanie bezrobotnym jednorazowo na podjęcie działalności gospodarczej wynosił w 2008 roku ,78 zł. Wydatkowanie z tego tytułu wyniosło ,30 zł tj. 99,9 % limitu. PoniŜsza tabela przedstawia wydatkowanie FP w 2008 roku w rozbiciu na poszczególne programy: Limit na 2008 r. Wykonanie ,78 w tym : - dotacje udzielane tylko z algorytmu - program HERKULES - POKL Podziałanie program MÓJ BIZNES rezerwa ministra - program 45/50 PLUS rezerwa ministra - program STAWIAM NA SIEBIE - rezerwa ministra - program MOJA SZANSA - rezerwa ministra , , , , , , , 14

15 Ogółem jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej otrzymało 493 bezrobotnych. Do r. działalność podjęło 406 osób, na koniec I kwartału 2009 r. 491 bezrobotnych. W przypadku tego instrumentu rynku pracy nie bada się efektywności, gdyŝ z załoŝenia kaŝda osoba bezrobotna która otrzymała środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej jest zobowiązana do jej rozpoczęcia i prowadzenia przez okres co najmniej 12 miesięcy. Tabela poniŝej przedstawia realizację które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej które rozpoczęły działalność do r. Ogółem z tego : - środki algorytmu - program HERKULES - program MÓJ BIZNES - program 45/50 PLUS - program STAWIAM NA SIEBIE - program MOJA SZANSA Zainteresowanie instrumentem rynku pracy jakim są jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnego, z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem klientów PUP w Opolu. W stosunku do liczby dotacji udzielonych w 2005 roku ( 183 ) w 2006 roku zaobserwowano 50% wzrost do liczby 274 dotacji. W 2007 roku nastąpił kolejny wzrost udzielonych dotacji. W porównaniu do 2006 roku o 25% ( 343 dotacje ). utrzymywała się dalej tendencja wzrostowa. W stosunku do 2007 r. o 43,7% Tak duŝe zainteresowanie dotacjami bierze się z faktu, Ŝe z załoŝenia otrzymane środki są bezzwrotne. Ponadto trzeba spełnić minimum warunków by je otrzymać. Praktycznie kaŝda osoba zarejestrowana w urzędzie moŝe ubiegać się o dotację. Warunkiem niezbędnym do uzyskania z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej jest ukończenie przez bezrobotnego pięciodniowego szkolenia z zakresu przedsiębiorczości, finansowanego przez urząd pracy. MoŜna przypuszczać, Ŝe zainteresowanie bezrobotnych tym instrumentem rynku pracy w roku 2009 będzie nie mniejsze niŝ do tej pory. Pogarszająca się sytuacja na rynku pracy, likwidacja miejsc pracy i spadek liczby ofert pracy zgłaszanych przez pracodawców, a takŝe powroty do kraju osób pracujących do tej pory za granicą z pewnością skłonią niejednego bezrobotnego do zastanowienia się nad tym czy podjęcie działalności gospodarczej nie będzie najlepsza alternatywą w stosunku do pracy na etacie, której nie mogą podjąć. Średnia wysokość dotacji przyznanej wyniosła ,18 zł. 15

16 REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAśENIA LUB DOPOSAśENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO Limit Funduszu Pracy przeznaczonych na refundację kosztów wyposaŝenia lub doposaŝenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wynosił ,73 zł. Wydatkowanie z tego tytułu wyniosło ,09 zł co stanowi 100% limitu. PoniŜsza tabela przedstawia finansowanie w 2008 roku: Limit na 2008 r. Wykonanie Wydatkowanie w 2007 r. Wydatkowanie Zobowiązania na 2009 r ,73 w tym : - środki algorytmu , , , , , , ,00 - program GOTOWI NA WSZYSTKO rezerwa samorządu województwa , ,17 - program NOWE HORYZONTY rezerwa samorządu województwa , ,00 - program MOJA SZANSA rezerwa ministra , ,81 Ogółem w roku 2008 w wyniku refundacji kosztów wyposaŝenia lub doposaŝenia stanowiska pracy utworzonych zostało 120 miejsca pracy na których zatrudnione zostały osoby bezrobotne skierowane na te miejsca pracy przez PUP w Opolu Liczba miejsc pracy utworzonych w 2008 roku w wyniku refundacji kosztów wyposaŝenia lub doposaŝenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego Ogółem w tym : - środki algorytmu - program GOTOWI NA WSZYSTKO - program NOWE HORYZONTY - program MOJA SZANSA

17 Średni koszt refundacji wyniósł ,91 zł. ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU DO PRACY, NA STAś LUB PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE W MIEJSCU PRACY Limit FP przeznaczonych na zwrot kosztów przejazdu do pracy, na staŝ lub przygotowanie zawodowe w miejscu pracy wynosił ,72,- zł. Wykorzystanie powyŝszego limitu i faktyczne wydatkowanie FP z tego tytułu wyniosło ,72 zł co stanowi 100 % limitu, z czego wydatkowanie w roku 2008 wyniosło ,19 zł, a wydatkowanie związane z płatnością zobowiązań wynikających w 2007 r. wyniosło ,53 zł. Ogółem z tego instrumentu rynku pracy skorzystało 892 bezrobotnych. Zwrot kosztów przejazdu do pracy otrzymało 186 osób, zwrot kosztów przejazdu na staŝ otrzymało 557 bezrobotnych, a zwrot kosztów przejazdu z tytułu obywania na przygotowania zawodowego w miejscu pracy otrzymało 149 bezrobotnych. POZOSTAŁE WYDATKI Dodatkowo 10 osób bezrobotnych skierowane przez urząd na staŝ lub przygotowanie zawodowe w miejscu pracy otrzymało zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7. Łączne wydatki z tego tytułu wyniosły 5 643,43 zł. 2 osobom rolnikom zarejestrowanym w urzędzie po rozwiązaniu stosunku pracy, urząd opłacał składki na ubezpieczenie społeczne rolników. Łączne wydatki z tego tytułu wyniosły w 2008 r zł. Natomiast zł wydano na badania lekarskie mające na celu stwierdzenie zdolności bezrobotnego do wykonywania staŝu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy, a takŝe na specjalistyczne badania i psychologiczne zlecone przez doradcę zawodowego. 17

18 PODSUMOWANIE Tytuł Koszt jednostkowy ( zł ) Efektywność Koszt ponownego zatrudnienia ( zł ) Szkolenia 1 348,63 37,9% 2 857,11 Prace interwencyjne 3 858,40 65,0% 5 690,64 Roboty publiczne 6 031,02 31,9% ,30 Prace społecznie uŝyteczne 145,13 3,2% 4 599,32 StaŜe 6 506,29 33,3% ,61 Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Refundacja kosztów wyposaŝenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego 5 151,96 33,1% , ,18 x x ,91 x x Instrumentem rynku pracy o najwyŝszym koszcie jednostkowym była,,refundacja kosztów wyposaŝenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Drugim w kolejności,,jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnego. Uwzględniając jednak fakt, Ŝe oba wymienione instrumenty zakładają z definicji stuprocentową gwarancję zatrudnienia poprzez utworzenie nowego miejsca pracy u pracodawcy lub podjęcie działalności przez bezrobotnego koszt ponownego zatrudnienia ( gdyby go wyliczano ) jest zbliŝony do tego jaki osiągnięto w przypadku staŝy, a wyraźnie niŝszy, bo aŝ o parę tysięcy od kosztu ponownego zatrudnienia dla robót publicznych. Programem o najniŝszym koszcie jednostkowym są prace społecznie uŝyteczne. Wartość ta jednak nie przekłada się na wysokość kosztu ponownego zatrudnienia, który przy niskiej efektywności jest w stosunku do kosztu jednostkowego bardzo wysoki. Stosunkowo niski koszt jednostkowy i niski koszt ponownego zatrudnienia występuje w przypadku szkoleń. Biorąc dodatkowo pod uwagę duŝą liczbę bezrobotnych korzystających z tej usługi rynku pracy, zasadnym wydaje się promowanie tej formy aktywizacji w kolejnym roku. 18

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Powiatowy Urząd Pracy w Opolu OCENA RACJONALNOŚCI WYDATKOWANIA ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJĘ

Bardziej szczegółowo

ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY I FINANSOWANIA INNYCH FAKULTATYWNYCH ZADAŃ W 2012 ROKU

ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY I FINANSOWANIA INNYCH FAKULTATYWNYCH ZADAŃ W 2012 ROKU ul. mjr Hubala 21, 45-266 Opole tel. 4422929, fax. 4422928, e-mail: opop@praca.gov.pl Bezpłatna infolinia 8 88 11 22 OCENA RACJONALNOŚCI GOSPODARKI ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY I FINANSOWANIA INNYCH FAKULTATYWNYCH

Bardziej szczegółowo

Opole, czerwiec 2016 r.

Opole, czerwiec 2016 r. ul. mjr Hubala 21, 45-266 Opole tel. 4422929, fax. 4422928, e-mail: opop@praca.gov.pl Bezpłatna infolinia 8 88 11 22 OCENA RACJONALNOŚCI GOSPODARKI ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY PRZEZNACZONYMI NA FINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy w powiecie wrzesińskim w 2004 r.

Sytuacja na rynku pracy w powiecie wrzesińskim w 2004 r. Sytuacja na rynku pracy w powiecie wrzesińskim w 2004 r. 1. Liczba bezrobotnych w powiecie wrzesińskim. Liczba bezrobotnych w powiecie wrzesińskim na koniec grudnia 2004 r. wynosiła 6438 osób i zmniejszyła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o sytuacji na rynku pracy Powiatu Rawickiego i Gminy Miejska Górka w 2012 roku

INFORMACJA. o sytuacji na rynku pracy Powiatu Rawickiego i Gminy Miejska Górka w 2012 roku INFORMACJA o sytuacji na rynku pracy Powiatu Rawickiego i Gminy Miejska Górka w 212 roku Rawicz kwiecień 213 I. Poziom i dynamika bezrobocia. Na koniec 212 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawiczu zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20 -51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr.1 do Uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr V/68/07 z dnia 6 lutego 2007 r. Projekt

Załącznik Nr.1 do Uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr V/68/07 z dnia 6 lutego 2007 r. Projekt Załącznik Nr.1 do Uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr V/68/07 z dnia 6 lutego 2007 r. Projekt Kryteria podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych województwa warmińsko-mazurskiego

Bardziej szczegółowo

1 Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków

1 Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków Analiza efektywności podstawowych form promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych i poszukujących pracy finansowanych z Funduszu Pracy w woj. podlaskim w latach 2009-2012 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy Stan na dzień 31 stycznia 215 r. Mińsk Mazowiecki 215-2-18 I. Poziom bezrobocia Na koniec stycznia 215r. w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM we wrześniu 2008 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM we wrześniu 2008 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM we wrześniu 2008 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Tendencja spadkowa w kształtowaniu się poziomu bezrobocia w powiecie chrzanowskim jest zauwaŝalna

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI PSiZ.III.862.3.2017.MPR Opole, 21 czerwca 2017 r. Pani Danuta Wieszala Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy ul. Kilińskiego 1A 47-300 KRAPKOWICE WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w 2007 roku (sytuacja na lokalnym rynku pracy)

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w 2007 roku (sytuacja na lokalnym rynku pracy) Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w 2007 roku (sytuacja na lokalnym rynku pracy) Na koniec 2007 roku w rejestrach PUP Kluczbork figurowało 2.935 bezrobotnych, z tego 320 osób z prawem

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA OPOLSKI PSiZ.III MPR Opole, 7 lipca 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA OPOLSKI PSiZ.III MPR Opole, 7 lipca 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI PSiZ.III.862.4.2017.MPR Opole, 7 lipca 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I Podstawowe informacje formalno-prawne dotyczące kontroli 1) nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim w okresie: styczeń 2008r. - grudzień 2008r.

Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim w okresie: styczeń 2008r. - grudzień 2008r. Zawiercie, 23.01.2009 r. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim w okresie: styczeń 2008r. - grudzień 2008r. Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu odnotowuje w ciągu kilku ostatnich lat systematyczny

Bardziej szczegółowo

Analiza lokalnego rynku pracy. powiatu giżyckiego w 2006 roku.

Analiza lokalnego rynku pracy. powiatu giżyckiego w 2006 roku. Analiza lokalnego rynku pracy powiatu giżyckiego w 2006 roku. Giżycko 2007r. 1 Na koniec roku 2006 w ewidencji PUP zarejestrowanych było 6.345 osób bezrobotnych, w latach ubiegłych odpowiednio: - w roku

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w lipcu 2008 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w lipcu 2008 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w lipcu 2008 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Tendencja spadkowa w kształtowaniu się poziomu bezrobocia w powiecie chrzanowskim jest zauwaŝalna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w 2008 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w 2008 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w 2008 roku Grudziądz, marzec 2009 roku Spis treści: Wprowadzenie... 3 1. Charakterystyka lokalnego rynku pracy.... 4 1.1 Stopa bezrobocia....

Bardziej szczegółowo

Czarnków, styczeń 2015 rok

Czarnków, styczeń 2015 rok Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie ul. Przemysłowa 2a, 64-700 Czarnków PLANY FIINANSOWE Z FUNDUSZU PRACY ORAZ WYKONANIIE ZA 2014 ROK.. Czarnków, styczeń 2015 rok 1 I. Wykonanie planów finansowo-zadaniowych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie

Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie w Gryfinie SYTUACJA NA RYNKU PRACY W Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryfinie na dzień 31 grudnia 2015 r. zarejestrowanych było 3721 osób co stanowi 15,9% stopy bezrobocia. Sytuację na rynku pracy w powiecie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2012 ROK W ZAKRESIE:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2012 ROK W ZAKRESIE: ul. mjr Hubala 21, 45-266 Opole tel. 4422929, fax. 4422928, e-mail: opop@praca.gov.pl Bezpłatna infolinia 0 800 88 11 22 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2012 ROK W ZAKRESIE: - FUNDUSZU PRACY

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) fax (58)

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) fax (58) POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 686-58-88 fax (58) 686-61-56 email:gdko@praca.gov.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI PSiZ.III.862.8.2017.MPR Opole, 5 grudnia 2017 r. Pan Zbigniew Juzak Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Plac Wolności 1 46-100 NAMYSŁÓW WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I Podstawowe informacje formalno-prawne

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI WYBRANYCH FORM PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ BEZROBOTNYCH FINASOWANYCH Z FUNDUSZU PRACY W 2005 R.

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI WYBRANYCH FORM PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ BEZROBOTNYCH FINASOWANYCH Z FUNDUSZU PRACY W 2005 R. ANALIZA EFEKTYWNOŚCI WYBRANYCH FORM PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ BEZROBOTNYCH FINASOWANYCH Z FUNDUSZU PRACY W 2005 R. Zielona Góra, wrzesień - październik 2006 rok RYNEK PRACY Na koniec

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA MIESIĘCZNA

INFORMACJA MIESIĘCZNA POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 686-58-88 fax (58) 686-61-56 email:gdko@praca.gov.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w

Bardziej szczegółowo

Informacja o strukturze wydatków oraz gospodarce środkami Funduszu Pracy na realizację zadań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy w województwie

Informacja o strukturze wydatków oraz gospodarce środkami Funduszu Pracy na realizację zadań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy w województwie na realizację zadań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy w województwie pomorskim w 2013 r. Strona 1 na realizację zadań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy w województwie pomorskim w 2013 r. Strona

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec listopada 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec listopada 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec listopada 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA W chrzanowskim urzędzie pracy w końcu listopada 2010 roku liczba zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2016 ROK W ZAKRESIE:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2016 ROK W ZAKRESIE: ul. mjr Hubala 21, 45-266 Opole tel. 4422929, fax. 4422928, e-mail: opop@praca.gov.pl Bezpłatna infolinia 0 800 88 11 22 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2016 ROK W ZAKRESIE: - FUNDUSZU PRACY

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 16A tel. 0-87 4272595 fax. 0-87 4271326 Email:olwe@praca.gov.pl www.pup-wegorzewo.pl

11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 16A tel. 0-87 4272595 fax. 0-87 4271326 Email:olwe@praca.gov.pl www.pup-wegorzewo.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 16A tel. 0-87 4272595 fax. 0-87 4271326 Email:olwe@praca.gov.pl www.pup-wegorzewo.pl MIESIĘCZNA INFORMACJA o stanie bezrobocia i działaniach

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja dotycząca bezrobocia na terenie powiatu zawierciańskiego (stan na 28.02.2009r.)

Aktualna sytuacja dotycząca bezrobocia na terenie powiatu zawierciańskiego (stan na 28.02.2009r.) Zawiercie, 09.03.2009r. Aktualna sytuacja dotycząca bezrobocia na terenie powiatu zawierciańskiego (stan na 28.02.2009r.) Według stanu na dzień 28.02.2009r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) fax (58)

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) fax (58) POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 686-58-88 fax (58) 686-61-56 email:gdko@praca.gov.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w

Bardziej szczegółowo

ORAZ PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

ORAZ PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ NAJISTOTNIEJSZE ZASADY REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY ORAZ PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PO KL W 2011 R.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności urzędu w 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku ul. Sienkiewicza 22 b, Kluczbork

Sprawozdanie z działalności urzędu w 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku ul. Sienkiewicza 22 b, Kluczbork Sprawozdanie z działalności urzędu w 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku ul. Sienkiewicza 22 b, 46 200 Kluczbork Na koniec 2014 roku w rejestrze osób bezrobotnych figurowało 2.626 osób (w tym 1

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy ul. StraŜacka 11, 29-100 Włoszczowa, tel. (041) 39 43 540; fax (041) 39 43 765 www.pupwloszczowa.pl; e-mail:kiwl@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy ul. StraŜacka 11, 29-100 Włoszczowa, tel. (041) 39 43 540; fax (041) 39 43 765 www.pupwloszczowa.pl; e-mail:kiwl@praca.gov. INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WŁOSZCZOWSKIM W 2014 ROKU 1 1. Poziom i stopa bezrobocia... 4 1.1 Poziom bezrobocia w powiecie włoszczowskim... 4 1.2 Stopa bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

Programy promocji zatrudnienia i ich efektywność w województwie lubuskim w 2014 roku

Programy promocji zatrudnienia i ich efektywność w województwie lubuskim w 2014 roku Programy promocji zatrudnienia i ich efektywność w województwie lubuskim w 2014 roku Zielona Góra, wrzesień 2015 r. S P I S T R E Ś C I WSTĘP... 1 ROZDZIAŁ 1 ŚRODKI FUNDUSZU PRACY PRZYZNANE NA FINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 11-200 BARTOSZYCE, ul. Grota Roweckiego 1, tel.(89) 762-62-21 fax: 762-62-22 e-mail: olba@praca.gov. pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 11-200 BARTOSZYCE, ul. Grota Roweckiego 1, tel.(89) 762-62-21 fax: 762-62-22 e-mail: olba@praca.gov. pl POWIATOWY URZĄD PRACY 11-200 BARTOSZYCE, ul. Grota Roweckiego 1, tel.(89) 762-62-21 fax: 762-62-22 e-mail: olba@praca.gov. pl Informacja na temat bezrobocia oraz działań podejmowanych w 2011r. w celu aktywizacji

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w listopadzie 2008r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w listopadzie 2008r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 686-58-88 fax wew.51 email:gdko@praca.gov.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w listopadzie

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w maju 2008 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w maju 2008 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w maju 2008 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Tendencja spadkowa w kształtowaniu się poziomu bezrobocia w powiecie chrzanowskim jest zauwaŝalna

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI PSiZ.III.862.1.2017.MPR Opole, 4 maja 2017 r. Pan Zbigniew Kłaczek Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy ul. Armii Krajowej 32 49-300 BRZEG WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WŁOSZCZOWSKIM STAN NA KONIEC 2010 ROKU oraz I KWARTAŁ 2011R.

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WŁOSZCZOWSKIM STAN NA KONIEC 2010 ROKU oraz I KWARTAŁ 2011R. INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WŁOSZCZOWSKIM STAN NA KONIEC 2010 ROKU oraz I KWARTAŁ 2011R. POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOSZCZOWIE ul. StraŜacka 11, 29-100 Włoszczowa, tel. 41 39

Bardziej szczegółowo

1. POZIOM I STOPA BEZROBOCIA Bezrobocie na wsi Zmiany w poziomie bezrobocia 3

1. POZIOM I STOPA BEZROBOCIA Bezrobocie na wsi Zmiany w poziomie bezrobocia 3 SPIS TREŚCI : 1. POZIOM I STOPA BEZROBOCIA 2 1.1 Bezrobocie na wsi. 3 1.2 Zmiany w poziomie bezrobocia 3 1.3 Struktura bezrobotnych 3 1.3.1 Kobiety 3 1.3.2 Osoby w okresie 12 miesięcy od dnia ukończenia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie o stanie bezrobocia w mieście Złotów i podejmowanych działaniach w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. 1. Poziom bezrobocia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU. Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU. Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu Rynek pracy w liczbach Na dzień 28 lutego br. liczba bezrobotnych w powiecie brzeskim wyniosła 6758 osób. Na dzień 15 marca br. Liczba bezrobotnych w powiecie brzeskim wyniosła

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Funduszy Wydział Funduszu Pracy Efektywność programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej zrealizowanych

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY U R Z Ą D P R A C Y POWIATOWY URZĄD PRACY w GiŜycku ul.gdańska 11 www.gizycko.pup.gov.pl Analiza lokalnego rynku powiatu giŝyckiego w listopadzie 2014r. GiŜycko grudzień - 2014 rok 1. Poziom i dynamika

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KLUCZBORKU, UL. MONIUSZKI 4A, KLUCZBORK telefon : faks :

POWIATOWY URZĄD PRACY W KLUCZBORKU, UL. MONIUSZKI 4A, KLUCZBORK telefon : faks : Na koniec 2006 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku było zarejestrowanych 3.731 bezrobotnych, w tym 2.303 kobiety, 367 osób z prawem do zasiłku dla bezrobotnych. Ponadto 111 osób posiadało status

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. Na koniec grudnia 2014 roku zarejestrowanych było 2977 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 1844 osób i z powiatu skierniewickiego 1133 osób.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach

Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach Realizacja Powiatowego programu promocji z a t r udnienia oraz a ktywizacji l okalnego r ynku pracy w 2 0 0 7 r oku Luty 2008 Koszty realizacji i liczba uczestników

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr /2008 Sejmiku Województwa Opolskiego

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr /2008 Sejmiku Województwa Opolskiego Załącznik Nr 1 do Uchwały nr /2008 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2008 roku Kryteria podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych województwa opolskiego na finansowanie w 2008 roku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZA ROK 2005

INFORMACJA ZA ROK 2005 INFORMACJA ZA ROK 2005 Na koniec 2005 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku było zarejestrowanych 4.774 bezrobotnych, w tym 2.715 kobiet. Ponadto 119 osób posiadało status poszukującego pracy.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.05.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Liczba osób bezrobotnych w powiecie kluczborskim

Liczba osób bezrobotnych w powiecie kluczborskim Liczba osób bezrobotnych w powiecie kluczborskim liczba bezrobotnych w 2016 2500 2380 2382 2296 2000 2200 2108 2072 1982 2028 1985 1982 1981 2018 1500 1000 500 0 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Brzeski

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA II KWARTAŁ 2014 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA II KWARTAŁ 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA II KWARTAŁ 2014 ROKU NYSA, PAŹDZIERNIK 2014 Zgodnie z 84 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy oraz zrealizowanych w 2008 roku programach aktywizacji zawodowej

Informacja o sytuacji osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy oraz zrealizowanych w 2008 roku programach aktywizacji zawodowej Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu Informacja o sytuacji osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy oraz zrealizowanych w 2008 roku programach aktywizacji zawodowej Zgorzelec, luty 2009 r. Wstęp. Powiatowy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Funduszy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Funduszy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Funduszy Wydział Funduszu Pracy Podział i wydatkowanie środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra na programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY działań aktywizujących realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach programów na rzecz promocji, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok

INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Akceptuję: INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok Materiał dla Komisji Pracy Sejmu RP Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu

Bardziej szczegółowo

V 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI

V 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI V INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia w powiecie nyskim w maju roku wyniosła 16,0%, spadła więc o 0,8 punktu procentowego w porównaniu do poziomu z kwietnia

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.03.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności urzędu w 2013 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku ul. Sienkiewicza 22 b, Kluczbork

Sprawozdanie z działalności urzędu w 2013 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku ul. Sienkiewicza 22 b, Kluczbork Sprawozdanie z działalności urzędu w 2013 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku ul. Sienkiewicza 22 b, 46 200 Kluczbork Na koniec 2013 roku w rejestrze osób bezrobotnych figurowało 3.178 osób (w tym 1

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.04.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie o stanie bezrobocia w mieście Złotów i podejmowanych działaniach w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. 1. Poziom bezrobocia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w lipcu 2008r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w lipcu 2008r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 686-58-88 fax (58) 686-61-56 email:gdko@praca.gov.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRYFINIE ZA ROK 2016

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRYFINIE ZA ROK 2016 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRYFINIE ZA ROK 2016 OGÓLNA SYTUACJA NA LOKALNYM RYNKU PRACY Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY 687 515 64 533 611 588 5891 486 5694 4741 5531 447 5346 439 5384 4341 INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Biuletyn statystyczny Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim, 17.9. r. BEZROBOCIE

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim. Sytuacja na lokalnym rynku pracy

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim. Sytuacja na lokalnym rynku pracy Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim Sytuacja na lokalnym rynku pracy Alicja Turyła Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach STOPA BEZROBOCIA I

Bardziej szczegółowo

I 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI

I 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI I 215 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Grudzień' 11,5% 11,9% 16,9% Styczeń 215 12,% 12,5% 18,3% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Opole

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Opole MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Opole MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy Przekazać/wysłać do 5 dnia roboczego kaŝdego miesiąca z

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20 -51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

IV 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI

IV 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI IV INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia w powiecie nyskim w kwietniu roku wyniosła 16,8%, spadła więc o 0,8 punktu procentowego w porównaniu do poziomu

Bardziej szczegółowo

Źródło: dane statystyczne PUP Legnica

Źródło: dane statystyczne PUP Legnica 1.WIELKOŚĆ BEZROBOCIA LISTOPAD 2014. Na przestrzeni roku 2014 r. obserwujemy systematyczny spadek liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych. Na koniec listopada 2014 roku w ewidencji PUP Legnica figurowało

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2012 ROKU

ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2012 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Badań i Analiz ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2012 ROKU TORUŃ lipiec 2013 Publikacja Analiza porównawcza

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.05.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.06.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) fax (58)

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) fax (58) POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 686-58-88 fax (58) 686-61-56 email:gdko@praca.gov.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności urzędu w 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku ul. Sienkiewicza 22 b, 46 200 Kluczbork www.pupkluczbork.

Sprawozdanie z działalności urzędu w 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku ul. Sienkiewicza 22 b, 46 200 Kluczbork www.pupkluczbork. Sprawozdanie z działalności urzędu w 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku ul. Sienkiewicza 22 b, 46 200 Kluczbork www.pupkluczbork.pl Na koniec 2015 roku w rejestrze osób bezrobotnych figurowało

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Funduszu Pracy na 2018r.

BUDŻET Funduszu Pracy na 2018r. BUDŻET Funduszu Pracy na 2018r. Ustalona na podstawie decyzji MRPiPS nr DF-I.402110.2017.DF z 20 grudnia 2017 r. dla Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni na 2018 rok kwota środków Funduszu Pracy na finasowanie

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu bezrobocia oraz informacje z działalności PUP Mysłowice za okres od stycznia 2010r do listopada 2010r

Analiza stanu bezrobocia oraz informacje z działalności PUP Mysłowice za okres od stycznia 2010r do listopada 2010r POWIATOWY URZĄD PRACY W MYSŁOWICACH Analiza stanu bezrobocia oraz informacje z działalności PUP Mysłowice za okres od stycznia 2010r do listopada 2010r Mysłowice, grudzień 2010 SPIS TREŚCI 1. Stopa bezrobocia...

Bardziej szczegółowo

2013 r. I kwartał. Struktura bezrobocia. Nr 1/2013. Informacja kwartalna. I kwartał 2012 r. w powiecie dzierżoniowskim

2013 r. I kwartał. Struktura bezrobocia. Nr 1/2013. Informacja kwartalna. I kwartał 2012 r. w powiecie dzierżoniowskim I kwartał 2012 r. Struktura bezrobocia w powiecie dzierżoniowskim Informacja kwartalna I kwartał 2013 r. Nr 1/2013 D ZIAŁ P ROMOCJI, A NALIZ I P ROJEKTÓW LIPIEC 2013 R. SPIS TREŚCI 1. Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Opole

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Opole MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Opole MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy Przekazać/wysłać do 5 dnia roboczego kaŝdego miesiąca z

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE. 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 686-58-88 fax (58) 686-61-56 email:gdko@praca.gov.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE. 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 686-58-88 fax (58) 686-61-56 email:gdko@praca.gov. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 686-58-88 fax (58) 686-61-56 email:gdko@praca.gov.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stanu bezrobocia w Powiecie Zawierciańskim (za okres: od 01.01.2008r. do 31.07.2008r.) oraz realizowanych projektach.

Informacja na temat stanu bezrobocia w Powiecie Zawierciańskim (za okres: od 01.01.2008r. do 31.07.2008r.) oraz realizowanych projektach. Informacja na temat stanu bezrobocia w Powiecie Zawierciańskim (za okres: od 01.01.2008r. do 31.07.2008r.) oraz realizowanych projektach. Według stanu na dzień 31.07.2008r. w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI PSiZ.III.862.2.2017.MPR Opole, 22 maja 2017 r. Pani Grażyna Juźwin Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy ul. Anny 11 47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 września roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska Woj. opolskie Powiat Nyski Sierpień 11,6% 12,1% 17,3% Wrzesień 11,8%

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności urzędu w 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku ul. Sienkiewicza 22 b, Kluczbork

Sprawozdanie z działalności urzędu w 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku ul. Sienkiewicza 22 b, Kluczbork Sprawozdanie z działalności urzędu w 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku ul. Sienkiewicza 22 b, 46 200 Kluczbork Na koniec 2011 roku w rejestrze osób bezrobotnych figurowało 3 283 osób (w tym 1

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU NYSA, STYCZEŃ 2015 ROK Zgodnie z 84 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja

Bardziej szczegółowo

Informacjaa. powiecie mrągowskim na koniec maja 2013r.

Informacjaa. powiecie mrągowskim na koniec maja 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY 11-700 Mrągowo, ul. Kopernika 1 Tel. centrala 89 743 3500, sekretariat 89 743 3510, fax. 89 743 3501 www.pupmragowo.pl, e-mail: sekretariat@pupmragowo.pl ; filia: filia_mikolajki@pupmragowo.pl

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

POWIATOWY URZĄD PRACY W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Stan i struktura bezrobocia w powiecie skarżyskim. Działania Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie łagodzenia skutków i przeciwdziałania bezrobociu stan na 30.09.2011r. Opracował: Dział Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Plany finansowe i wykonanie na dzień 31.12.2013r. Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie

Plany finansowe i wykonanie na dzień 31.12.2013r. Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie i wykonanie na dzień 31.12.2013r. Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie Czarnków, dnia 07.01.2014r. I. Budżet - Uchwała Rady Powiatu Nr XXXVII/278/2013 z dnia 30.12.2013r. 6 431 036 zł 6 277 020,71 zł

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki (stan prawny na dzień 1 września 2014 r.) OBOWIAZUJACE STAWKI, KWOTY, WSKAZNIKI

Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki (stan prawny na dzień 1 września 2014 r.) OBOWIAZUJACE STAWKI, KWOTY, WSKAZNIKI Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki (stan prawny na dzień 1 września 2014 r.) OBOWIAZUJACE STAWKI, KWOTY, WSKAZNIKI I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia. [w złotych] 1. Zasiłki dla bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 686-58-88 fax (58) 686-61-56 email:gdko@praca.gov.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w kwietniu 2007r.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni według wieku, wykształcenia, staŝu i czasu pozostawania bez pracy.

Bezrobotni według wieku, wykształcenia, staŝu i czasu pozostawania bez pracy. SYTUACJA NA RYNKU PRACY POWIATU WOLSZTYŃSKIEGO W ROKU 2008 Wolsztyn, marzec 2009 Według stanu z końca grudnia 2008 roku na terenie działania powiatowego urzędu pracy w Wolsztynie zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. Departament Funduszy. Wydział Funduszu Pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. Departament Funduszy. Wydział Funduszu Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Funduszy Wydział Funduszu Pracy EFEKTYWNOŚĆ PROGRAMÓW NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ZREALIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej za rok 2007

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej za rok 2007 Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej za rok 2007 O s t r ó w M a z o w i e c k a, L u t y 2 0 0 8 r. 1 I. Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące realizacji poszczególnych projektów w ramach prac interwencyjnych (2004 r.)

Informacje dotyczące realizacji poszczególnych projektów w ramach prac interwencyjnych (2004 r.) PUP Białystok Magda Jankowska 12.08.2014 Informacje dotyczące realizacji poszczególnych projektów w ramach prac interwencyjnych (2004 r.) Działalnie 1.3 Aktywizacja zawodowa szansa na powrót na rynek pracy"

Bardziej szczegółowo