CUSTOMER JOURNEY MAPPING 2 4 S I E R P N I A W A R S Z A W A

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CUSTOMER JOURNEY MAPPING 2 4 S I E R P N I A W A R S Z A W A"

Transkrypt

1 WARSZTAT CUSTOMER JOURNEY MAPPING 2 4 S I E R P N I A W A R S Z A W A

2 M a p a p o d r ó ż y t o p o d s t a w o w e n a r z ę d z i e d i a g n o z y d o ś w i a d c z e ń K l i e n t ó w w k o n t a k c i e z n a s z ą f i r m ą. J e j w y t y c z e n i e w y m a g a z a a n g a ż o w a n i a c a ł e j O r g a n i z a c j i, z w ł a s z c z a, j e ż e l i c h c e m y z r o b i ć t o n a p o z i o m i e s z c z e g ó ł o w y m. C h o ć d i a g n o z a p o d r ó ż y K l i e n t a m o ż e b y ć z a d a n i e m n i e ł a t w y m i c z a s o c h ł o n n y m, d z i ę k i n i e j j e s t e ś m y w s t a n i e w s k a z a ć n a j m n i e j s z e i n t e r a k c j e o r a z w y ł a p a ć m o m e n t y b ó l u K l i e n t a. W a r t o w ł o ż y ć t e n w y s i ł e k, b y m ó c d o k ł a d n i e w y t y p o w a ć m i e j s c a, w k t ó r y c h : - K l i e n t o w i j e s t t r u d n i e j i m o ż e z r e z y g n o w a ć, - K l i e n t w a h a s i ę i n i e w i e, j a k ą d e c y z j ę p o d j ą ć, - K l i e n t p o t r z e b u j e w s p a r c i a i z a c h ę t y z n a s z e j s t r o n y. Z d i a g n o z o w a n i e, a n a s t ę p n i e z a p r o j e k t o w a n i e d o ś w i a d c z e ń t a k, b y t w o r z y ł y s p ó j n ą, p e ł n ą p o z y t y w n y c h e m o c j i p o d r ó ż, p o z w o l i n a p o p r a w ę r e l a c j i K l i e n t a z f i r m ą. D z i ę k i t e m u c h ę t n i e j p o n o w n i e d o k o n a z a k u p ó w, w y d a u n a s w i ę c e j p i e n i ę d z y, a n a d o d a t e k p o l e c i n a s s w o i m z n a j o m y m. Z a d o w o l o n y K l i e n t t o w y g r a n a d l a o b u s t r o n. Z a p r a s z a m y P a ń s t w a d o ś w i a t a p o d r ó ż y d r o g ą k l i e n t a, d o p o d ą ż a n i a j e g o ś l a d e m. W s p ó l n i e s t w o r z y m y n a r z ę d z i e, k t ó r e z m i e n i f u n k c j o n o w a n i e P a ń s t w a d z i a ł u i p o d e j ś c i e d o z a r z ą d z a n i a d o ś w i a d c z e n i e m K l i e n t a. Z a p r a s z a m y d o u d z i a ł u w w a r s z t a c i e C u s t o m e r J o u r n e y M a p p i n g, k t ó r y o d b ę d z i e s i ę 2 4 s i e r p n i a w W a r s z a w i e! D o z o b a c z e n i a! R a f a ł S z a r y R E C o n f e r e n c e s O R G A N I Z A T O R J e s t e ś m y d o ś w i a d c z o n y m i n i e z a l e ż n y m z e s p o ł e m m e n e d ż e r s k i m, k t ó r y p r z e z o r g a n i z o w a n e s p o t k a n i a n a p r z e s t r z e n i w i e l u l a t, p o d c z a s l i c z n y c h p r z e o b r a ż e ń r y n k o w y c h, z s u k c e s e m d o s t a r c z a ł w i e d z ę, r o z w i ą z a n i a i i n s p i r a c j e d l a b i z n e s u. W s p ó ł p r a c u j e m y z n a j l e p s z y m i e k s p e r t a m i, l i d e r a m i b i z n e s o w y m i i p r z e d s t a w i c i e l a m i n a j w i ę k s z y c h f i r m d z i a ł a j ą c y c h w P o l s c e i z a g r a n i c ą. P o s t a w z n a m i t r z y k r o k i m i l o w e : R E t h i n k. R E d e s i g n. R E b u i l d. P A R T N E R M E R Y T O R Y C Z N Y C u s t o m e r M a t t e r s t o j e d n a z p i e r w s z y c h w P o l s c e f i r m d o r a d c z y c h d e d y k o w a n y c h w y ł ą c z n i e a s p e k t o m d o ś w i a d c z e ń k l i e n t ó w. O d r. w s p i e r a i e d u k u j e f i r m y r ó ż n y c h b r a n ż j a k z m n i e j s z a ć w y s i ł e k i c h K l i e n t ó w, z w i ę k s z a ć i c h z a d o w o l e n i e, a t y m s a m y m p o p r a w i a ć w y n i k i b i z n e s o w e f i r m y. N a o s t a t e c z n e d e c y z j e z a k u p o w e K l i e n t ó w o r a z i c h s t o s u n e k d o f i r m y m a w p ł y w w i e l e m i k r o i n t e r a k c j i w k a ż d y m z p u n k t ó w s t y k u. D l a t e g o k o n s u l t a n c i C u s t o m e r M a t t e r s d i a g n o z u j ą i p r o j e k t u j ą d o ś w i a d c z e n i a K l i e n t ó w w z a k r e s i e p r o c e s ó w k l i e n c k i c h, p r o d u k t ó w, j ę z y k a j a k i e g o u ż y w a f i r m a w k o m u n i k a c j i z K l i e n t a m i, s t a n d a r d ó w o b s ł u g i, j a k r ó w n i e ż p o p r z e z s z k o l e n i a i w a r s z t a t y s t a r a j ą s i ę z m i e n i a ć p o s t a w y P r a c o w n i k ó w, a b y s w o j ą p r a c ą k a ż d e g o d n i a p o k a z y w a l i, z e M y ś l ą K l i e n t e m. D o t y c h c z a s K l i e n t a m i f i r m y b y l i m. i n. : A x a U b e z p i e c z e n i a, A l l i a n z, C a r r e f o u r, O r a n g e, P G E O b r ó t, P r a c u j. p l., E u r o b a n k, m a r k a T o ł p a, A l i o r B a n k, m b a n k, W o l t e r s K l u w e r, K a p s c h. K O N T A K T R E C o n f e r e n c e s w w w. r e c o n f e r e n c e s. p l i n f r e c o n f e r e n c e s. p l t e l

3 P R O G R A M 2 3 S I E R P N I A : 3 0 R e j e s t r a c j a u c z e s t n i k ó w, p o w i t a l n a k a w a J u ż o d 8 : 3 0 j e s t e ś m y d o P a ń s t w a d y s p o z y c j i. Z a c h ę c a m y d o p r z y b y c i a o d p o w i e d n i o w c z e ś n i e j, z a p r a s z a m y n a k a w ę p r z e d i n t e n s y w n y m d n i e m w a r s z t a t o w y m. 9 : 0 0 E T A P 1 : C o t o j e s t C J ( C u s t o m e r J o u r n e y )? C z ę ś ć p r a k t y c z n a : C u s t o m e r J o u r n e y c o t o j e s t w p r a k t y c e i w j a k i c h o b s z a r a c h m o ż n a w y k o r z y s t a ć? C i e k a w e w n i o s k i w t r a k c i e m a p o w a n i a O b s z a r y, k t ó r e w y k o r z y s t u j ą C J K o r z y ś c i p ł y n ą c e z m ą d r e g o p o d e j ś c i a d o C J S e s j ę p o p r o w a d z i : E l ż b i e t a G i e r c z y ń s k a, C u s t o m e r C h a m p i o n, A v i v a C z ę ś ć p r a k t y c z n a K r ó t k i e w p r o w a d z e n i e d o t e m a t y k i C u s t o m e r E x p e r i e n c e. C z y m s ą d o ś w i a d c z e n i a K l i e n t a, n a c o w p ł y w a j ą, j a k K l i e n t b u d u j e s w ó j o b r a z m a r k i. W y j a ś n i e n i e i s t n i e n i a d w ó c h r ó ż n y c h p e r s p e k t y w : o r g a n i z a c j i i K l i e n t a, p r z e d s t a w i e n i e p o d s t a w o w y c h b ł ę d ó w o r g a n i z a c j i w o b s ł u d z e K l i e n t a, m. i n. p o m i j a n i e o d c z u ć K l i e n t a i j e g o p o t r z e b. C z y m j e s t M y ś l e n i e K l i e n t e m i j a k p r z e k ł a d a s i ę n a c o d z i e n n ą p r a c ę. W y j a ś n i e n i e c z y m j e s t p o d r ó ż K l i e n t a i ż e k a ż d y z n a s j ą p r z e c h o d z i. C J n a r z ę d z i e C E M M a p y C u s t o m e r J o u r n e y - j a k m o ż n a z o b r a z o w a ć p r z e b i e g p o d r ó ż y K l i e n t a 1 0 : 2 0 P r z e r w a n a k a w ę Z a p r a s z a m y P a ń s t w a n a 2 0 m i n u t s p ę d z o n e p r z y k a w i e, h e r b a c i e, p r z e k ą s c e. 1 0 : 4 0 E T A P 2 : P o c o f i r m i e C J? C z ę ś ć p r a k t y c z n a : G r a o K l i e n t a z a c z y n a s i ę d z i ś Z m i e n i a m y p e r s p e k t y w ę, c z y l i o d p r o c e s u d o K l i e n t a W y r u s z a m y w p o d r ó ż, c z y l i d l a c z e g o p o t r z e b u j e m y m a p y Z m a p ą d o c e l u c z y l i j a k o s i ą g n ą ć s u k c e s A n n a J a n i c z e k, D y r e k t o r B i u r a Z a r z ą d z a n i a R e l a c j a m i z K l i e n t e m, P Z U K a t a r z y n a P l e w a, K i e r o w n i k Z e s p o ł u Z a r z ą d z a n i a D o ś w i a d c z e n i e m K l i e n t a, P Z U C z ę ś ć w a r s z t a t o w a C a s e s t u d y z r y n k u p o l s k i e g o i ś w i a t o w e g o j a k m o ż n a w y k o r z y s t a ć z r o z u m i e n i e p o d r ó ż y s w o i c h K l i e n t ó w w u s p r a w n i a n i u p r o c e s ó w, k o m u n i k a c j i z K l i e n t a m i i b u d o w a n i u n o w y c h r o z w i ą z a ń M i k r o i n t e r a k c j e K l i e n t - f i r m a c z y t o w a ż n e i d l a c z e g o C J m u s i b y ć o d r o b i a z g a c h W a r s z t a t M o j a m a p a e m o c j i P o d s u m o w a n i e p r o c e s a C J 1 2 : 0 0 P r z e r w a n a o b i a d C z a s n a p r z e r w ę, p o d c z a s k t ó r e j z a p r a s z a m y P a ń s t w a n a o b i a d. B ę d z i e t o r ó w n i e ż d o s k o n a ł a o k a z j a d o d y s k u s j i, n a w i ą z a n i a r e l a c j i b i z n e s o w y c h o r a z c h w i l i o d p o c z y n k u i n a ł a d o w a n i a a k u m u l a t o r ó w d o d a l s z e j, i n t e n s y w n e j p r a c y!

4 1 3 : 0 0 E T A P 3 : Z c z e g o s k ł a d a s i ę C J? K l u c z o w e p o j ę c i a : C J, m a p a C J, k a n a ł k o n t a k t u, p u n k t s t y k u, p u n k t y z a c h w y t u, p u n k t y b ó l u P o z i o m s z c z e g ó ł o w o ś c i M a p y C J d l a c z e g o j e ś l i r o b i ć C J, t o d o k ł a d n i e? E t a p y, k r o k i, c z y n n o ś c i, p u n k t y s t y k u, p o t r z e b y, m a p a e m o c j i ( p l a m y e m o c j i ) c o t w o r z y m a p ę p o d r ó ż y K l i e n t a, j a k o p i s y w a ć i n t e r a k c j e, j a k z b i e r a ć i n f o r m a c j e 1 4 : 2 0 P r z e r w a n a k a w ę P o n o w n i e, j u ż p o r a z o s t a t n i d z i s i a j, z a c h ę c a m y d o s k o s z t o w a n i a k a w y, h e r b a t y, p r z e k ą s k i, p o c z y m z a p r a s z a m y n a o s t a t n i ą c z ę ś ć w a r s z t a t u! 1 4 : 4 0 E T A P 4 : J a k i e w y z w a n i a s t o j ą p r z e d t w o r z ą c y m i C J? C z ę ś ć p r a k t y c z n a : J a k i e w y z w a n i a s t o j ą p r z e d t w o r z ą c y m i C J? C L M t o m o d n y w o s t a t n i c h l a t a c h t e m a t. J a k s p r a w i ć, b y n i e s t a ł s i ę p r z e m i j a j ą c ą m o d ą, a l e r z e c z y w i s t ą m e t o d ą p r a c y? J a k p o z n a ć p r a w d z i w ą p e r s p e k t y w ę K l i e n t a, t a k b y o d z w i e r c i e d l i ć r z e c z y w i s t o ś ć a n i e w e w n ę t r z n ą p r o c e d u r ę? J a k w y ł a p a ć n a j b a r d z i e j k l u c z o w e m o m e n t y t e j p o d r ó ż y? J a k p o r a d z i ć s o b i e z e z j a w i s k i e m s i l o s o w o ś c i w o r g a n i z a c j a c h? J a k s p r a w i ć b y C J M b y ł s p o s o b e m p r a c y a n i e m a r t w y m d o k u m e n t e m? S e s j ę p o p r o w a d z i : M a g d a l e n a M a c k o, D y r e k t o r D e p a r t a m e n t u J a k o ś c i, B a n k M i l l e n n i u m C z ę ś ć w a r s z t a t o w a Z a a n g a ż o w a n i e j e d n o s t e k w m a p o w a n i e C J C J b u d u j e c a ł a f i r m a D l a c z e g o t a k t r u d n o z b u d o w a ć d o b r ą C J s z u k a n i e t e g o p r a w d z i w e g o g ł o s u K l i e n t a J e ś l i j u ż j ą m a m y - j a k p r a c o w a ć z C J? 1 6 : 0 0 E T A P 5 : W a r s z t a t C u s t o m e r J o u r n e y P o d c z a s o s t a t n i c h 5 0 m i n u t n a s z e g o s p o t k a n i a s t w ó r z m y C J M. B ę d z i e t o i n t e n s y w n y c z a s n a d o s z l i f o w a n i e t e g o, c o u d a ł o s i ę w y p r a c o w a ć p r z e z c a ł y d z i e ń. P o d s u m u j e m y t o, c o w y d a r z y ł o s i ę i o d p o w i e m y n a P a ń s t w a p y t a n i a. 1 6 : 5 0 Z a k o ń c z e n i e w a r s z t a t ó w i w r ę c z e n i e c e r t y f i k a t ó w u c z e s t n i k o m J a k n a s z e w y d a r z e n i a o c e n i a j ą d o t y c h c z a s o w i u c z e s t n i c y? B a r d z o c i e k a w e, i n t e r a k t y w n e s z k o l e n i e, p r o w a d z ą c y z c h a r y z m ą, d u ż a w a r t o ś ć d o d a n a i p o m o c w c o d z i e n n e j p r a c y! ~ C o m p l i a n c e M a n a g e r, b a n k o w o ś ć B a r d z o c i e k a w e s z k o l e n i e, p r o f e s j o n a l n i e p r z e p r o w a d z o n e, z n a k o m i t a o r g a n i z a c j a. O d p o w i e d n i p o z i o m s z c z e g ó ł o w o ś c i i p r a k t y c z n e z a g a d n i e n i a a n i e t y l k o s u c h a t e o r i a. ~ M a n a g e r, e n e r g e t y k a I n t e r e s u j ą c e s z k o l e n i e p r z e d s t a w i a j ą c e z a g a d n i e n i a w b a r d z o k o n k r e t n y s p o s ó b. E k s p e r c i z b a r d z o b o g a t y m d o ś w i a d c z e n i e m. P r z y d a t n e m a t e r i a ł y s z k o l e n i o w e. ~ K o o r d y n a t o r W s p a r c i a S p r z e d a ż y, u s ł u g i f i n a n s o w e

5 P R E L E G E N C I Elżbieta Gierczyńska, Customer Champion, Aviva Z w i ą z a n a z b r a n ż ą u b e z p i e c z e n i o w ą i f i r m ą A v i v a o d 1 8 l a t. O d d o r o k u z g ł ę b i a ł a t a j n i k i c a l l c e n t e r w o b s ł u d z e k l i e n t a o r a z s p r z e d a ż y u b e z p i e c z e ń o g ó l n y c h p r z e z t e l e f o n. U w a ż a, ż e u b e z p i e c z e n i a s ą w a ż n e a d l a k l i e n t a p o w i n n y b y ć p r o s t e i d a w a ć m u w s p a r c i e w t r u d n y c h ż y c i o w y c h s y t u a c j a c h. L u b i p r a c ę z l u d ź m i a z a s t w o r z e n i e p r z y j a z n e g o ś r o d o w i s k a p r a c y o t r z y m a ł a n a g r o d ę g ł ó w n ą w k a t e g o r i i M a n a g e r C a l l C e n t e r ( k o n k u r s z o r g a n i z o w a n y p r z e z I n s t i t u t e f o r I n t e r n a t i o n a l R e a s e r c h ). O d s t y c z n i a t e g o r o k u p e ł n i n o w ą r o l ę C u s t o m e r C h a m p i o n a i j e s t o d p o w i e d z i a l n a z a s t w o r z e n i e i i m p l e m e n t a c j ę s t r a t e g i i z a r z ą d z a n i a d o ś w i a d c z e n i e m i w i e d z ą o k l i e n c i e w A v i v i e. J a k o o s o b a d y n a m i c z n a, w c e l u w y c i s z e n i a t r e n u j e t a i c h i, b y z a c h w i l ę n a ł o ż y ć s ł u c h a w k i n a u s z y z m u z y k ą m e t a l o w ą. Aleksandra Jagiełło-Bono, Ekspert Customer Experience, Partner, CustomerMatters E k s p e r t c u s t o m e r e x p e r i e n c e. P a r t n e r w C u s t o m e r M a t t e r s, p o l s k i e j f i r m y d o r a d c z e j, k t ó r a o d r o k u p r o m u j e w ś r ó d s w o i c h K l i e n t ó w p o d e j ś c i e d o o b s ł u g i K l i e n t a o p a r t e n a b u d o w a n i u p o z y t y w n y c h d o ś w i a d c z e ń w k a ż d y m p u n k c i e s t y k u, o b n i ż a n i u w y s i ł k u K l i e n t a w r e l a c j a c h z f i r m ą i d o k ł a d n e g o d i a g n o z o w a n i a P o d r ó ż y K l i e n t a ( C u s t o m e r J o u r n e y ). U c z y o r g a n i z a c j e, j a k z m i a n a p o s t a w i d o ś w i a d c z e ń P r a c o w n i k ó w m o ż e z m i e n i ć p o z i o m o b s ł u g i K l i e n t a. D o r a d z a, j a k s i ę z a t o z a b r a ć i j a k i c h n a r z ę d z i u ż y ć, b y s k u t e c z n i e n a u c z y ć P r a c o w n i k ó w m y ś l e ć K l i e n t e m. W r a z z Z e s p o ł e m C u s t o m e r M a t t e r s r e a l i z u j e p r o j e k t y z z a k r e s u C u s t o m e r E x p e r i e n c e w f i r m a c h w i e l u b r a n ż, m. i n. : u b e z p i e c z e n i o w e j, b a n k o w e j, t e l e k o m u n i k a c y j n e j, e n e r g e t y c z n e j c z y h a n d l u d e t a l i c z n e g o. W c z e ś n i e j z w i ą z a n a z t e l e k o m u n i k a c j ą i b a n k o w o ś c i ą ( ). U k o ń c z y ł a Z a r z ą d z a n i e i M a r k e t i n g w S z k o l e G ł ó w n e j H a n d l o w e j. D o ś w i a d c z o n y k o n s u l t a n t i t r e n e r w o b s z a r z e C u s t o m e r - c e n t r i c i t y, E m p l o y e e i C u s t o m e r E x p e r i e n c e. W c z e ś n i e j z w i ą z a n a z b a n k o w o ś c i ą ( ) w o b s z a r a c h : w s p a r c i a s p r z e d a ż y o r a z z a r z ą d z a n i a w y n a g r o d z e n i a m i i b e n e f i t a m i. P r y w a t n i e m a m a d w ó c h c ó r e k, m i ł o ś n i c z k a p o l s k i e j l i t e r a t u r y i h i s t o r i i s t a r o ż y t n e j. Anna Janiczek, Dyrektor Biura Zarządzania Relacjami z Klientem, PZU Z a r z ą d z a B i u r e m Z a r z ą d z a n i a R e l a c j a m i z K l i e n t e m, o d p o w i e d z i a l n y m z a p o z y s k i w a n i e i d y s t r y b u o w a n i e g ł o s u k l i e n t a w o r g a n i z a c j i. Z a j m u j e s i ę r ó w n i e ż o p t y m a l i z a c j ą p r o c e s ó w i z a r z ą d z a n i e m j a k o ś c i ą o b s ł u g i k l i e n t a o r a z o r g a n i z a c j ą p r o c e s u o b s ł u g i r e k l a m a c j i k l i e n c k i c h. O d p o w i e d z i a l n a z a p r o g r a m z a r z ą d z a n i a d o ś w i a d c z e n i a m i k l i e n t a w P Z U, g d z i e n a b a z i e a n a l i z y g ł o s u k l i e n t a p o w s t a j ą i n i c j a t y w y p r o k l i e n c k i e, z a p e w n i a j ą c e p o z y t y w n e d o ś w i a d c z e n i a k l i e n t ó w. A b s o l w e n t k a e k o n o m i i U n i w e r s y t e t u O p o l s k i e g o o r a z P o d y p l o m o w e g o S t u d i u m P u b l i c R e l a t i o n s n a U n i w e r s y t e c i e W a r s z a w s k i m. P o p r z e d n i o p r a c o w a ł a w T h e R o y a l B a n k o f S c o t l a n d o d p o w i a d a j ą c z a k o m u n i k a c j ę w e w n ę t r z n ą. Marta Łukawska-Daruk, Ekspert Customer Experience, Partner, CustomerMatters E k s p e r t c u s t o m e r e x p e r i e n c e. C z ł o n e k C u s t o m e r E x p e r i e n c e P r o f e s s i o n a l s A s s o c i a t i o n ( C X P A ). Z a ł o ż y c i e l C u s t o m e r M a t t e r s, p o l s k i e j f i r m y d o r a d c z e j, k t ó r a o d r o k u p r o m u j e w ś r ó d s w o i c h K l i e n t ó w p o d e j ś c i e d o o b s ł u g i K l i e n t a o p a r t e n a b u d o w a n i u p o z y t y w n y c h d o ś w i a d c z e ń w k a ż d y m p u n k c i e s t y k u, o b n i ż a n i u w y s i ł k u K l i e n t a w r e l a c j a c h z f i r m ą i d o k ł a d n e g o d i a g n o z o w a n i a P o d r ó ż y K l i e n t a ( C u s t o m e r J o u r n e y ). P r o m o t o r b u r z e n i a s i l o s ó w f u n k c y j n y c h w o r g a n i z a c j a c h i a n g a ż o w a n i a w s z y s t k i c h f u n k c j i d o t w o r z e n i a w a r t o ś c i d l a K l i e n t a. L u b i d z i e l i ć s i ę w i e d z ą p o d c z a s s z k o l e ń i p r e l e k c j i, w s z c z e g ó l n o ś c i u c z y ć m y ś l e n i a K l i e n t e m i d l a c z e g o K l i e n t e m j e s t k a ż d y i n t e r e s a r i u s z m a r k i. W r a z z Z e s p o ł e m C u s t o m e r M a t t e r s r e a l i z u j e p r o j e k t y z z a k r e s u C u s t o m e r E x p e r i e n c e w f i r m a c h w i e l u b r a n ż, m. i n. : u b e z p i e c z e n i o w e j, b a n k o w e j, t e l e k o m u n i k a c y j n e j, e n e r g e t y c z n e j c z y h a n d l u d e t a l i c z n e g o. W c z e ś n i e j z w i ą z a n a z t e l e k o m u n i k a c j ą i b a n k o w o ś c i ą ( ). U k o ń c z y ł a w y d z i a ł M a r k e t i n g u i Z a r z ą d z a n i a n a U n i w e r s y t e c i e E k o n o m i c z n y m w P o z n a n i u. O d r o k u p r e l e g e n t n a k o n f e r e n c j a c h p o ś w i ę c o n y c h t e m a t y c e C u s t o m e r E x p e r i e n c e o r a z w r a z z Z e s p o ł e m C u s t o m e r M a t t e r s t a k ż e p a r t n e r m e r y t o r y c z n y w y d a r z e ń. P r y w a t n i e m a m a d w ó c h c ó r e k, f a n d o b r y c h k r y m i n a ł ó w, f o t o g r a f i i a m a t o r s k i e j, N e p a l u i H i m a l a j ó w. Magdalena Macko, Dyrektor Departamentu Jakości, Bank Millennium O d 1 5 l a t j e s t z w i ą z a n a z b a n k o w o ś c i ą. W B a n k u M i l l e n n i u m p r a c u j e o d r o k u, p o c z ą t k o w o w D e p a r t a m e n c i e M a r k e t i n g u z a r z ą d z a j ą c p r o d u k t a m i k r e d y t o w y m i, a n a s t ę p n i e w D e p a r t a m e n c i e O p e r a c j i j a k o s z e f o p e r a c j i d e t a l i c z n y c h. O d j e s t d y r e k t o r e m D e p a r t a m e n t u J a k o ś c i. O d p o w i a d a z a c a ł o k s z t a ł t d z i a ł a ń z m i e r z a j ą c y c h d o z a p e w n i e n i a w y s o k i e g o p o z i o m u d o ś w i a d c z e ń k l i e n t ó w z a r ó w n o w ś r ó d k l i e n t ó w i n d y w i d u a l n y c h j a k i b i z n e s o w y c h. B e z p o ś r e d n i o p o d l e g a j ą j e j z e s p o ł y z a j m u j ą c e s i ę o p t y m a l i z a c j ą p r o c e s ó w i m o d e l i o b s ł u g i K l i e n t a, b a d a ń g ł o s u K l i e n t a o r a z r o z p a t r y w a n i e m r e k l a m a c j i,. Z a f a s c y n o w a n a o b e c n y m i z m i a n a m i w z a c h o w a n i a c h i o c z e k i w a n i a c h k o n s u m e n t ó w o r a z c i ą g l e p o s z u k u j e r o z w i ą z a ń, p o z w a l a j ą c y c h p r z e ł o ż y ć j e n a f u n k c j o n o w a n i e f i r m y. Katarzyna Plewa, Kierownik Zespołu Zarządzania Doświadczeniem Klienta, PZU Z a c z y n a ł a o d b a n k o w o ś c i, g d z i e z d o b y ł a w i e l o l e t n i e d o ś w i a d c z e n i e w o b s z a r z e c u s t o m e r s e r v i c e i z a r z ą d z a n i a p r o c e s o w e g o. Z s u k c e s e m r e a l i z o w a ł a p r o j e k t y o p t y m a l i z u j ą c e p r o c e s y k l i e n c k i e. Z P Z U z w i ą z a n a o d 5 l a t, g d z i e z a j m u j e s i ę r o z w o j e m o b s z a r u C u s t o m e r E x p e r i e n c e M a n a g e m e n t. S w o j e d z i a ł a n i a k o n c e n t r u j e n a w y p r a c o w y w a n i u i n i c j a t y w p r o k l i e n c k i c h, u k i e r u n k o w a n y c h n a s t a ł ą p o p r a w ę d o ś w i a d c z e ń K l i e n t a w e w s z y s t k i c h p u n k t a c h s t y k u z P Z U. Z a a n g a ż o w a n a w i n i c j a t y w ę u p r a s z c z a n i a k o m u n i k a c j i z K l i e n t e m P r o s t o i k r o p k a. A b s o l w e n t k a S z k o ł y G ł ó w n e j H a n d l o w e j n a k i e r u n k u F i n a n s e i B a n k o w o ś ć.

6 Formularz zgłoszeniowy: Customer Journey Mapping, 24 sierpnia 2017, Warszawa Koszt udziału: Zgłoszenie do 4 sierpnia 2017: 995 zł +23% VAT Zgłoszenie po 4 sierpnia 2017: 1395 zł + 23% VAT Prosimy wypełnić drukowanym pismem i wysłać faksem: lub skan mailem na adres: Dane uczestników Uczestnik 1 Imię i nazwisko: Departament: Stanowisko: Uczestnik 2 Imię i nazwisko: Departament: Stanowisko: Adres Osoba zgłaszająca Imię i nazwisko: Departament: Stanowisko: Dane firmy Nazwa firmy: Adres firmy: Numer faxu: Dane do faktury Nazwa firmy: Adres firmy: NIP: UWAGI: 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby : 995 PLN netto (do ); 1395 PLN netto (po ) 2. Cena obejmuje udział w wydarzeniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch. Cena nie obejmuje noclegu, parkingu. 3. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza faxem lub drogą elektroniczną do RE Conferences Tomaszewska Szary sp.j., stanowi zawarcie umowy pomiędzy stronami. 4. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego zostanie wystawiona i wysłana faktura pro forma. 5. Wpłata na podstawie faktury proforma powinna być dokonana w terminie 14 dni od dokonania zgłoszenia, jednak nie później niż przed rozpoczęciem wydarzenia. 6. Wpłaty należy dokonać na konto: RE Conferences Tomaszewska Szary sp.j., ul. Pabla Nerudy 5 lok. 71, Warszawa, mbank, PL Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres organizatora (liczy się data otrzymania rezygnacji przez organizatora) lub telefonicznie uczestnik otrzymuje potwierdzenie mailowe, które stanowi podstawę rezygnacji. W przypadku rezygnacji na minimum 14 dni przed rozpoczęciem wydarzenia nie obciążymy Państwa opłatą za udział (jeśli dokonana została opłata za wydarzenie, opłata zostanie zwrócona w ciągu 7 dni na ten sam rachunek bankowy, z którego dokonana została opłata). W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział. 8. Brak udziału w wydarzeniu bez dokonania rezygnacji zgodnie z punktem 7 niniejszego regulaminu skutkuje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Brak wpłaty za udział w wydarzeniu nie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału. 9. Można dokonać zmiany osoby biorącej udział w wydarzeniu w ramach tej samej organizacji. Zmiana taka musi być potwierdzona przez organizatora. 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania wydarzenia. 11. W przypadku odwołania wydarzenia organizator zwróci uczestnikom wpłacone kwoty w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia odwołania wydarzenia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zwrot kosztów przejazdu, noclegu etc. 12. Wszystkie treści zawarte w programie i opisie wydarzenia są własnością RE Conferences Tomaszewska Szary sp.j. oraz podmiotów współpracujących. Zabronione jest wykorzystywanie, odtwarzanie, publikowanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie bez pisemnej zgody RE Conferences Tomaszewska Szary sp.j. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH (prosimy zaznaczyć) X Potwierdzam, iż zapoznałem się z warunkami uczestnictwa i zobowiązuję się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszego zgłoszenia. Potwierdzam, iż przejmuję zobowiązanie wobec RE Conferences Tomaszewska Szary sp.j. wynikające z niniejszego zgłoszenia, gdy wskazany przeze mnie płatnik nie ureguluje należności. (pole obowiązkowe) X Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach informacyjnych dotyczących działalności prowadzonej przez RE Conferences Tomaszewska Szary sp.j. Zgodnie z ustawą z dnia r. (Dz. Ust. 144 poz. 1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o wydarzeniach oraz materiałów konferencyjnych dotyczących RE Conferences Tomaszewska Szary sp.j. (pole obowiązkowe) X Zgodnie z 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 249 poz. 1661), oświadczam, iż zgadzam się na wystawianie oraz przesyłanie mi faktur elektronicznych na adres księgowości wskazany w formularzu zgłoszeniowym. (pole obowiązkowe) Zgodnie z ustawą z dnia r. (Dz. Ust. 144 poz. 1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażamy zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych klientów RE Conferences Tomaszewska Szary sp.j. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RE Conferences Tomaszewska Szary sp.j. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pabla Nerudy 5 lok. 71. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi jako uczestnika szkolenia i/lub przedstawienia ofert szkoleń i konferencji wyłącznie zgodnych z Pani/Pana stanowiskiem pracy na podstawie art. 6 ust 1 pkt a/b. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas nieokreślony, do momentu rezygnacji przez Pana/Panią ze zgody na przetwarzanie danych osobowych. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest a/ dobrowolne, jeśli nie dokonuje Pani/Pan zgłoszenia udziału w szkoleniu/konferencji, b/ konieczne, do przyjęcia Pani/Pana zgłoszenia do udziału w szkoleniu/konferencji i przekazywania informacji dotyczących wybranego szkolenia/konferencji. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ/ZGŁASZAJĄCEJ PIECZĘĆ FIRMOWA RE Conferences ul. Libijska 10C, Warszawa tel fax

PERSONAL BRAND INSPIRATION

PERSONAL BRAND INSPIRATION PERSONAL BRAND INSPIRATION W A R S Z T A T 1 3 L I P C A 2 0 1 7, W A R S Z A W A BLOK I SKUTECZNE NARZĘDZIE W BUDOWANIU WARTOŚCI I WIZERUNKU FIRMY BLOK II WARTOŚĆ I KSZTAŁTOWANIE PRZEKAZU OSOBISTEGO BLOK

Bardziej szczegółowo

Warsztat Media Relations Masterclass by Jacek Rozenek

Warsztat Media Relations Masterclass by Jacek Rozenek Warsztat Media Relations Masterclass by Jacek Rozenek 27 WRZEŚNIA 2017, WARSZAWA Podczas tego warsztatu głównie opartego na case studies uczestników przećwiczone i dokładnie omówione zostaną wszystkie

Bardziej szczegółowo

Kontrole ZUS 2018 W A R S Z T A T 30 LISTOPADA 2017, WARSZAWA OMÓWIENIE PLANOWANYCH ZMIAN W PRAWIE

Kontrole ZUS 2018 W A R S Z T A T 30 LISTOPADA 2017, WARSZAWA OMÓWIENIE PLANOWANYCH ZMIAN W PRAWIE W A R S Z T A T Kontrole ZUS 2018 30 LISTOPADA 2017, WARSZAWA NAJCZĘSTSZE PRAKTYKI ZUS W ZAKRESIE KONTROLI DECYZJE ZUS WRAZ Z OMÓWIENIEM MOŻLIWYCH STRATEGII PROCESOWYCH OMÓWIENIE PLANOWANYCH ZMIAN W PRAWIE

Bardziej szczegółowo

W A R S Z T A T, 2 9 L I S T O P A D A W A R S Z A W A

W A R S Z T A T, 2 9 L I S T O P A D A W A R S Z A W A NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W A R S Z T A T, 2 9 L I S T O P A D A 2 0 1 7 W A R S Z A W A Szanowni Państwo, Nowelizacja z dnia 22 czerwca 2016 r. znacząco wpłynęła na praktykę udzielania zamówień

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING W KLUCZOWE SPOTKANIE STRATEGÓW ADMINISTRACJI KWIETNIA 2018,

OUTSOURCING W KLUCZOWE SPOTKANIE STRATEGÓW ADMINISTRACJI KWIETNIA 2018, KORPORACYJNEJ, KLUCZOWE SPOTKANIE STRATEGÓW ORGANIZATOR PATRON MEDIALNY SPECJALNIE SKROJONY DLA DECYDENTÓW W DZIAŁACH DLACZEGO OUTSOURCING? Outsourcing jest coraz śmielej stosowanym modelem biznesowym

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIA ZATRUDNIANIE NA PODSTAWIE UMOWY ZLECENIA

OFERTA SZKOLENIA ZATRUDNIANIE NA PODSTAWIE UMOWY ZLECENIA OFERTA SZKOLENIA ZATRUDNIANIE NA PODSTAWIE UMOWY ZLECENIA MIEJSCE I TERMIN SZKOLENIA Golden Floor Tower, ul. Chłodna 51, WARSZAWA (Centrum) Termin: 20.05.2019 r. Godziny: 10:00-16:00 ADRESACI SZKOLENIA

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA. L.p. Imię i Nazwisko* * Telefon* Ulica* Kod pocztowy* Miasto* Kraj* NIP* Telefon* FAX

KARTA ZGŁOSZENIA. L.p. Imię i Nazwisko*  * Telefon* Ulica* Kod pocztowy* Miasto* Kraj* NIP* Telefon* FAX KARTA ZGŁOSZENIA Temat szkolenia* Termin szkolenia* Dane uczestnika: L.p. Imię i Nazwisko* E-mail* Telefon* Dane nabywcy/ Dane do faktury VAT: Pełna nazwa firmy i/lub Imię i Nazwisko* Ulica* Kod pocztowy*

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres e-mail: szkolenia@noblecert.pl, bądź na adres korespondencyjny Noble Cert Sp. z o.o., ul. Matejki 2, 32-500 Chrzanów.

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIA DELEGACJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE

OFERTA SZKOLENIA DELEGACJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE OFERTA SZKOLENIA DELEGACJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE MIEJSCE I TERMIN SZKOLENIA Hotel Mercure Centrum **** ul. Roosevelta 20, POZNAŃ (CENTRUM) Termin: 11.02.2019 r. Godziny: 10:00-16:00 ADRESACI SZKOLENIA

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIA PRAWO PRACY Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN W 2019 R.

OFERTA SZKOLENIA PRAWO PRACY Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN W 2019 R. OFERTA SZKOLENIA PRAWO PRACY Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN W 2019 R. MIEJSCE I TERMIN SZKOLENIA POZNAŃ (CENTRUM), Hotel Mercure Centrum **** ul. Roosevelta 20 Termin: 18.11.2019 Godziny: 10:00-16:00 ADRESACI

Bardziej szczegółowo

EKOENERGOKONSULT Formularz zgłoszeniowy CERTLokale-s Warszawa grudnia 2016 r. Centrum Konferencyjne Golden Floor, Al. Je

EKOENERGOKONSULT   Formularz zgłoszeniowy CERTLokale-s Warszawa grudnia 2016 r. Centrum Konferencyjne Golden Floor, Al. Je EKOENERGOKONSULT www.ekoenergokonsult.pl Formularz zgłoszeniowy CERTLokale-s Warszawa 28-30 grudnia 2016 r. Centrum Konferencyjne Golden Floor, Al. Jerozolimskie 123A, godz. 10.00-15.00 Udział osobisty

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIA DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ I PRAWO AUTORSKIE

OFERTA SZKOLENIA DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ I PRAWO AUTORSKIE OFERTA SZKOLENIA DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ I PRAWO AUTORSKIE MIEJSCE I TERMIN SZKOLENIA WARSZAWA (Centrum), Golden Floor Tower, ul. Chłodna 51 Termin: 12.03.2019 r. Godziny: 10:00-16:00 CEL SZKOLENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLEŃ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ORGANIZACJA SZKOLEŃ. Warunki świadczenia usług szkoleniowych przez esperte Pracownia Wspierania Edukacji

REGULAMIN SZKOLEŃ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ORGANIZACJA SZKOLEŃ. Warunki świadczenia usług szkoleniowych przez esperte Pracownia Wspierania Edukacji REGULAMIN SZKOLEŃ Warunki świadczenia usług szkoleniowych przez esperte Pracownia Wspierania Edukacji I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa warunki zgłoszenia, uczestnictwa w szkoleniach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONFERENCJI BEAUTY INNOVATIONS 1 KONFERENCJA

REGULAMIN KONFERENCJI BEAUTY INNOVATIONS 1 KONFERENCJA REGULAMIN KONFERENCJI BEAUTY INNOVATIONS 1 KONFERENCJA 1. Organizatorem konferencji Beauty Innovations (dalej: Konferencja), jest BIO-TECH Media sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Kamińskiego 23, 90-229

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIA CZAS PRACY W JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM CZASU PRACY KIEROWCÓW SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

OFERTA SZKOLENIA CZAS PRACY W JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM CZASU PRACY KIEROWCÓW SAMOCHODÓW OSOBOWYCH OFERTA SZKOLENIA CZAS PRACY W JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM CZASU PRACY KIEROWCÓW SAMOCHODÓW OSOBOWYCH MIEJSCE I TERMIN SZKOLENIA WARSZAWA (Centrum), Golden Floor Tower, ul. Chłodna 51 Termin:

Bardziej szczegółowo

DANE UCZESTNIKA SZKOLENIA. Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, podpisanie i przesłanie na adres:

DANE UCZESTNIKA SZKOLENIA. Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, podpisanie i przesłanie na adres: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Zasada konkurencyjności i rozeznanie rynku zamówienia bez korekty Białystok, 29.10.2019 r., godz. 9:00-15:00 Miejsce szkolenia: ul. Warszawska 14, 15-063 Białystok Prowadzący: radca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ FORECAST CONSULTING SP. Z O.O.

REGULAMIN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ FORECAST CONSULTING SP. Z O.O. REGULAMIN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ FORECAST CONSULTING SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizowanych szkoleń oraz prawa i obowiązki uczestników szkoleń realizowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLEŃ POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SZKOLEŃ POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SZKOLEŃ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem szkoleń jest edu consulting, Mariola Niełacna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim ul. Bartosza 12, NIP 6221857647. 2. Organizator realizuje szkolenia,

Bardziej szczegółowo

* Prosimy o podanie aktywnego maila oraz numeru telefonu. Prawidłowo zakończona rejestracja zostanie potwierdzona mailowo i telefonicznie.

* Prosimy o podanie aktywnego maila oraz numeru telefonu. Prawidłowo zakończona rejestracja zostanie potwierdzona mailowo i telefonicznie. 1. Rejestracja on-line z podaniem danych rejestrującego się: pełna nazwa podmiotu dokonującego rejestracji ujawniona w odpowiednim rejestrze oraz numer NIP, wskazanie imienia i nazwiska rejestrowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLEŃ WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH PRZEZ OCDN MASTERMETODYKA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SZKOLEŃ WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH PRZEZ OCDN MASTERMETODYKA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SZKOLEŃ WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH PRZEZ OCDN MASTERMETODYKA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa warunki zgłoszenia, uczestnictwa w szkoleniach organizowanych

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

OFERTA SZKOLENIA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH OFERTA SZKOLENIA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH MIEJSCE I TERMIN SZKOLENIA Hotel Angelo **** ul. Sokolska 24, KATOWICE (Centrum) Termin: 19.02.2019 r. Godziny: 10:00-16:00

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE TEMAT SZKOLENIA: PRZEKSZTAŁCENIA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH WYKŁADOWCA: DR JOWITA PUSTUŁ - doradca podatkowy (nr wpisu 10154), radca prawny (nr wpisu KR-2881), doktor nauk

Bardziej szczegółowo

I. ORGANIZACJA I SZKOLENIA 1. Szkolenia organizuje Stowarzyszenie Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego

I. ORGANIZACJA I SZKOLENIA 1. Szkolenia organizuje Stowarzyszenie Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego Poznań, dnia 15 czerwca 2017 roku REGULAMIN ŚWIADCZENIA SZKOLEŃ I. ORGANIZACJA I SZKOLENIA 1. Szkolenia organizuje Stowarzyszenie Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego ul. Juliusza Słowackiego 17/11,

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

OFERTA SZKOLENIA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH OFERTA SZKOLENIA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH MIEJSCE I TERMIN SZKOLENIA WARSZAWA (Centrum), Centrum Konferencyjne ADN, Al. Jana Pawła II 25 Termin: 26.11.2019 r. Godziny:

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIA PRAWO PRACY Z UWZGLĘDNIENIEM PLANOWANYCH ZMIAN 2018/2019 R.

OFERTA SZKOLENIA PRAWO PRACY Z UWZGLĘDNIENIEM PLANOWANYCH ZMIAN 2018/2019 R. OFERTA SZKOLENIA PRAWO PRACY Z UWZGLĘDNIENIEM PLANOWANYCH ZMIAN 2018/2019 R. MIEJSCE I TERMIN SZKOLENIA Hotel Mercure Centrum **** ul. Roosevelta 20, POZNAŃ (CENTRUM) Termin: 10.12.2018 r. Godziny: 10:00-16:00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONFERENCJI UNIWERSYTET INWESTYCJI ZIEMSKICH. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONFERENCJI UNIWERSYTET INWESTYCJI ZIEMSKICH. I Postanowienia ogólne REGULAMIN KONFERENCJI UNIWERSYTET INWESTYCJI ZIEMSKICH I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w konferencjach pod nazwą Uniwersytet Inwestycji Ziemskich, która odbędzie się 4

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

OFERTA SZKOLENIA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH OFERTA SZKOLENIA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH MIEJSCE I TERMIN SZKOLENIA WARSZAWA (Centrum), Centrum Konferencyjne ADN, Al. Jana Pawła II 25 Termin: 15.03.2019 r. Godziny:

Bardziej szczegółowo

4 ZGŁOSZENIA I PŁATNOŚCI )1

4 ZGŁOSZENIA I PŁATNOŚCI )1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ GABINET STOMATOLOGICZNY PRO-ESTHETICA KRYSTIAN OWCZARCZAK 1 DEFINICJE 1. Organizator Krystian Owczarczak prowadzący działalność pod firmą Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

Szkolenia, warsztaty i seminaria dedykowane

Szkolenia, warsztaty i seminaria dedykowane Szkolenia, warsztaty i seminaria dedykowane aktualna wiedza z zakresu ochrony przeciwpożarowej i techniki bezpieczeństwa prelegenci to eksperci ds. ppoż. i rzeczoznawcy VdS obszerne materiały szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIA ETYKA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

OFERTA SZKOLENIA ETYKA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ OFERTA SZKOLENIA ETYKA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ MIEJSCE I TERMIN SZKOLENIA Centrum Konferencyjne ADN, Al. Jana Pawła II 25, WARSZAWA (Centrum) Termin: 14.03.2019 r. Godziny: 10:00-16:00 CEL SZKOLENIA

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIA SKUTECZNA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

OFERTA SZKOLENIA SKUTECZNA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA OFERTA SZKOLENIA SKUTECZNA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA MIEJSCE I TERMIN SZKOLENIA WARSZAWA (Centrum), Centrum Konferencyjne ADN, Al. Jana Pawła II 25 Termin: 29.01.2019 r. Godziny: 10:00-16:00 CEL SZKOLENIA

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie udziału w Konferencji EDU-TRENDY 2019

Zgłoszenie udziału w Konferencji EDU-TRENDY 2019 Zgłoszenie udziału w Konferencji EDU-TRENDY 2019 Dane osobowe zgłaszającego udział: Imię i nazwisko:. Data i miejsce urodzenia: Telefon:. E-mail: Nazwa instytucji, adres:. Lunch: Mięsny Wegetariański Zasady

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

OFERTA SZKOLENIA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH OFERTA SZKOLENIA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH MIEJSCE I TERMIN SZKOLENIA POZNAŃ (CENTRUM), Hotel Mercure Centrum **** ul. Roosevelta 20 Termin: 27.11.2019 r. Godziny:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH. ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH. ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin ma zastosowanie wobec Uczestników wydarzeń organizowanych przez spółkę Grupa Most Wanted! Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA Uczestnik Zakład ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA wypełniony formularz prosimy przesłać faksem na nr +48 32 456 60 79 lub mailem na adres kosmetyka@farmacom.com.pl PRODUCENT KOSMETYKÓW LUB LEKÓW NIP ADRES E-MAIL

Bardziej szczegółowo

w tym również prelegentów zagranicznych.

w tym również prelegentów zagranicznych. Regulamin Konferencji Procurement Conference PROCON/POLZAK 2019 Miejsce: Hotel Marriott, ul. Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa Termin: 21-22.10.2019 r. Rozliczenia transakcji kartami płatniczymi

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIA BUDŻET ZADANIOWY W SEKTORZE PUBLICZNYM

OFERTA SZKOLENIA BUDŻET ZADANIOWY W SEKTORZE PUBLICZNYM OFERTA SZKOLENIA BUDŻET ZADANIOWY W SEKTORZE PUBLICZNYM MIEJSCE I TERMIN SZKOLENIA Hotel Scandic **** ul. Piłsudskiego 49-57, Wrocław Termin: 28.02.2019 r. Godziny: 10:00-16:00 CEL SZKOLENIA Celem szkolenia

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA W 2014 I 2015 R

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA W 2014 I 2015 R Warsztaty: ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA W 2014 I 2015 R Warszawa, 18 listopada 2014 r. DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU Na szkoleniu otrzymasz

Bardziej szczegółowo

IT w ludzkim wymiarze Bezpieczeństwo IT szkolenia, audyty, konsultacje, wdrożenia. Osoba zgłaszająca. Dane do faktury Zamawiającego.

IT w ludzkim wymiarze Bezpieczeństwo IT szkolenia, audyty, konsultacje, wdrożenia. Osoba zgłaszająca. Dane do faktury Zamawiającego. Karta zgłoszenia dnia Osoba zgłaszająca Imię i Nazwisko Telefon Dane do faktury Zamawiającego Nazwa Firmy NIP Ulica Miejscowość Kod pocztowy Zamówienie Tytuł Szkolenia Kod Szkolenia Termin Szkolenia Typ

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO EURO Z UWZGLĘDNIENIEM RODO

OFERTA SZKOLENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO EURO Z UWZGLĘDNIENIEM RODO OFERTA SZKOLENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 30 000 EURO Z UWZGLĘDNIENIEM RODO MIEJSCE I TERMIN SZKOLENIA Centrum Konferencyjne ADN, Al. Jana Pawła II 25 (Atrium Tower), WARSZAWA (Centrum) Termin: 8.02.2019

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA wypełniony formularz prosimy przesłać faksem na nr +48 32 455 31 61 lub mailem na adres farmacja@farmacom.com.pl NAZWA FIRMY NIP Zakład ADRES E-MAIL LUB NUMER FAKSU, NA KTÓRY NALEŻY

Bardziej szczegółowo

SOFT SKILLS FOR LAWYERS

SOFT SKILLS FOR LAWYERS SOFT SKILLS FOR LAWYERS PRAKTYKA BIZNESOWA DLA PRAWNIKÓW LIDERÓW Nie zostań w erze antyku nadeszła nowa generacja prawników! Rynek jest bardzo dynamiczny, wymaga od prawnika szybkiej informacji, natychmiastowej

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIA BUDŻET ZADANIOWY W SEKTORZE PUBLICZNYM

OFERTA SZKOLENIA BUDŻET ZADANIOWY W SEKTORZE PUBLICZNYM OFERTA SZKOLENIA BUDŻET ZADANIOWY W SEKTORZE PUBLICZNYM MIEJSCE I TERMIN SZKOLENIA POZNAŃ (CENTRUM), Hotel Mercure Centrum **** ul. Roosevelta 20 Termin: 30.10.2019 r. Godziny: 10:00-16:00 CEL SZKOLENIA

Bardziej szczegółowo

KARTA UMOWY-ZGŁOSZENIA NA KURS PŁYWANIA

KARTA UMOWY-ZGŁOSZENIA NA KURS PŁYWANIA KARTA UMOWY-ZGŁOSZENIA NA KURS PŁYWANIA I. DANE SZKOŁY PŁYWANIA Nazwa: Jacek Szelest Mania Pływania Numer NIP: 6751631566 Numer Regon: 369124437 Numer konta Bankowego : 63 1140 2004 0000 3302 7734 7302

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIA BUDŻET ZADANIOWY W SEKTORZE PUBLICZNYM

OFERTA SZKOLENIA BUDŻET ZADANIOWY W SEKTORZE PUBLICZNYM OFERTA SZKOLENIA BUDŻET ZADANIOWY W SEKTORZE PUBLICZNYM MIEJSCE I TERMIN SZKOLENIA POZNAŃ (CENTRUM), Hotel Mercure Centrum **** ul. Roosevelta 20 Termin: 30.10.2019 r. Godziny: 10:00-16:00 CEL SZKOLENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług szkoleniowych świadczonych przez firmę Biznes Square.

Regulamin usług szkoleniowych świadczonych przez firmę Biznes Square. Regulamin usług szkoleniowych świadczonych przez firmę. 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia Usług Szkoleniowych, warunki zgłoszeń uczestników, zawierania umów, rezygnacji

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIA KONTROLA ZARZĄDCZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W SEKTORZE PUBLICZNYM - WARSZTATY

OFERTA SZKOLENIA KONTROLA ZARZĄDCZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W SEKTORZE PUBLICZNYM - WARSZTATY OFERTA SZKOLENIA KONTROLA ZARZĄDCZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W SEKTORZE PUBLICZNYM - WARSZTATY MIEJSCE I TERMIN SZKOLENIA Best Western Premier Kraków Hotel, ul. Opolska 14a, Kraków (Centrum) Termin: 7-8.03.2019

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA PRODUCENTÓW KOSMETYKÓW I LEKÓW WYPEŁNIONY FORMULARZ PROSIMY PRZESŁAĆ MAILEM NA ADRES

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA PRODUCENTÓW KOSMETYKÓW I LEKÓW WYPEŁNIONY FORMULARZ PROSIMY PRZESŁAĆ MAILEM NA ADRES FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA PRODUCENTÓW KOSMETYKÓW I LEKÓW WYPEŁNIONY FORMULARZ PROSIMY PRZESŁAĆ MAILEM NA ADRES KONGRES@FARMACOM.COM.PL NAZWA FIRMY ZGŁASZAJĄCEJ: NIP: Dane do faktury ADRES: E-MAIL LUB

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 32/2018 Dyrektora WSSE w Krakowie z dnia 29 marca 2018 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 32/2018 Dyrektora WSSE w Krakowie z dnia 29 marca 2018 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 32/2018 Dyrektora WSSE w Krakowie z dnia 29 marca 2018 r. Regulamin szkoleń w ramach realizowanego Projektu Rozwoju Zawodowego dla pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO EURO - JAK LEGALNIE I OSZCZĘDNIE REALIZOWAĆ WYDATKI PUBLICZNE PRZY MINIMUM FORMALNOŚCI?

OFERTA SZKOLENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO EURO - JAK LEGALNIE I OSZCZĘDNIE REALIZOWAĆ WYDATKI PUBLICZNE PRZY MINIMUM FORMALNOŚCI? OFERTA SZKOLENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 30 000 EURO - JAK LEGALNIE I OSZCZĘDNIE REALIZOWAĆ WYDATKI PUBLICZNE PRZY MINIMUM FORMALNOŚCI? MIEJSCE I TERMIN SZKOLENIA Hotel Mercure Centrum **** ul. Roosevelta

Bardziej szczegółowo

Seminarium ZUS formularz zgłoszeniowy

Seminarium ZUS formularz zgłoszeniowy Seminarium ZUS formularz zgłoszeniowy Autor: Administrator piątek, 27 listopad 2015 Zmieniony piątek, 27 listopad 2015 FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SEMINARIUM Elektroniczne zwolnienia lekarskie

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkoleń otwartych MCB

Regulamin szkoleń otwartych MCB Regulamin szkoleń otwartych MCB 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa warunki i zasady na jakich odbywa się uczestnictwo w szkoleniach otwartych organizowanych przez firmę Mazowieckie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REJESTRACJI. i udziału w 12. Ogólnopolskiej konferencji Pomoc dzieciom ofiarom przestępstw. w dn. 19-20.10.2015r. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN REJESTRACJI. i udziału w 12. Ogólnopolskiej konferencji Pomoc dzieciom ofiarom przestępstw. w dn. 19-20.10.2015r. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN REJESTRACJI i udziału w 12. Ogólnopolskiej konferencji Pomoc dzieciom ofiarom przestępstw w dn. 19-20.10.2015r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zgłoszenia/rejestracja do udziału w 12. Ogólnopolskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W 7. KONGRESIE PRAWA MEDYCZNEGO

REGULAMIN UCZESTNICTWA W 7. KONGRESIE PRAWA MEDYCZNEGO REGULAMIN UCZESTNICTWA W 7. KONGRESIE PRAWA MEDYCZNEGO Organizator Kongresu: ZiZ Centrum Edukacji sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 31-131 Kraków, ul. Garbarska 13/3, NIP 675-144-18-83, REGON 121417864,

Bardziej szczegółowo

Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej przez Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A.

Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej przez Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej przez R e j e s t r D ł u ż n i k ó w E R I F B I G S. A. Strona 1 1 Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przesyłania faktur VAT, w formie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLEŃ BIO-TECH MEDIA SP. Z O.O. 1 SZKOLENIA

REGULAMIN SZKOLEŃ BIO-TECH MEDIA SP. Z O.O. 1 SZKOLENIA REGULAMIN SZKOLEŃ BIO-TECH MEDIA SP. Z O.O. 1 SZKOLENIA 1. Organizatorem płatnych szkoleń, jest BIO-TECH Media sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Kamińskiego 23, 90-229 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIAPIENIĘŻNEZUBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGOW RAZIECHOROBY IMACIERZYŃSTWAW 2014ROKU

ŚWIADCZENIAPIENIĘŻNEZUBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGOW RAZIECHOROBY IMACIERZYŃSTWAW 2014ROKU 10.06.2014 Warszawa ŚWIADCZENIAPIENIĘŻNEZUBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGOW RAZIECHOROBY IMACIERZYŃSTWAW 2014ROKU Warsztaty: ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA W

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIA PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA W URZĘDZIE

OFERTA SZKOLENIA PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA W URZĘDZIE OFERTA SZKOLENIA PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA W URZĘDZIE MIEJSCE I TERMIN SZKOLENIA WARSZAWA (Centrum), Centrum Konferencyjne ADN, Al. Jana Pawła II 25 Termin: 19.11.2019 r. Godziny: 10:00-16:00 CEL SZKOLENIA

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIA BUDŻET ZADANIOWY W SEKTORZE PUBLICZNYM

OFERTA SZKOLENIA BUDŻET ZADANIOWY W SEKTORZE PUBLICZNYM OFERTA SZKOLENIA BUDŻET ZADANIOWY W SEKTORZE PUBLICZNYM MIEJSCE I TERMIN SZKOLENIA KATOWICE (Centrum), Vienna House Easy Katowice **** ul. Sokolska 24 Termin: 13.09.2019 r. Godziny: 10:00-16:00 CEL SZKOLENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH Rozdział 1. Definicje Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach występują poniżej zdefiniowane pojęcia należy je rozumieć w sposób następujący: Organizator

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO EURO - JAK LEGALNIE I OSZCZĘDNIE REALIZOWAĆ WYDATKI PUBLICZNE PRZY MINIMUM FORMALNOŚCI?

OFERTA SZKOLENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO EURO - JAK LEGALNIE I OSZCZĘDNIE REALIZOWAĆ WYDATKI PUBLICZNE PRZY MINIMUM FORMALNOŚCI? OFERTA SZKOLENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 30 000 EURO - JAK LEGALNIE I OSZCZĘDNIE REALIZOWAĆ WYDATKI PUBLICZNE PRZY MINIMUM FORMALNOŚCI? MIEJSCE I TERMIN SZKOLENIA POZNAŃ (CENTRUM), Hotel Mercure Centrum

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., 1 Postanowienia ogólne

Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., 1 Postanowienia ogólne Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., Strona 1 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w szkoleniach organizowanych przez INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

OPANUJ SZTUKĘ JAZDY SAMOCHODEM OŚWIADCZENIE PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE WSZYSTKICH DANYCH Firma Imię Nazwisko Rok urodzenia Kod pocztowy miejsca za

OPANUJ SZTUKĘ JAZDY SAMOCHODEM OŚWIADCZENIE PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE WSZYSTKICH DANYCH Firma Imię Nazwisko Rok urodzenia Kod pocztowy miejsca za OPANUJ SZTUKĘ JAZDY SAMOCHODEM OŚWIADCZENIE PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE WSZYSTKICH DANYCH Firma Imię Nazwisko Rok urodzenia Kod pocztowy miejsca zamieszkania Kategorie i nr prawa jazdy Data wydania

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Logopedyczne z siedzibą w Lublinie ul. Sowińskiego 17

Polskie Towarzystwo Logopedyczne z siedzibą w Lublinie ul. Sowińskiego 17 Polskie Towarzystwo Logopedyczne z siedzibą w Lublinie ul. Sowińskiego 17 I. Postanowienie ogólne Regulamin udziału w szkoleniu Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w szkoleniu, którego organizatorem

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIA KONTROLA ZARZĄDCZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W SEKTORZE PUBLICZNYM - WARSZTATY (2 DNI)

OFERTA SZKOLENIA KONTROLA ZARZĄDCZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W SEKTORZE PUBLICZNYM - WARSZTATY (2 DNI) OFERTA SZKOLENIA KONTROLA ZARZĄDCZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W SEKTORZE PUBLICZNYM - WARSZTATY (2 DNI) MIEJSCE I TERMIN SZKOLENIA Wrocław, Hotel Scandic **** ul. Piłsudskiego 49-57 Termin: 5-6.11.2019 r.

Bardziej szczegółowo

Excel Business Intelligence

Excel Business Intelligence BI Intelligence praktyczny warsztat WARSZTAT POPROWADZI: Ex GRZEGORZ CHOJNACKI Kierownik Działu Wsparcia Sprzedaży Colian Zakres szkolenia: Importowanie danych z różnych źródeł Interfejs dodatku Power

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W KONFERENCJI FUNDACJI POMOCY DZIECIOM KOLOROWY ŚWIAT WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA W WIEKU 1-4

REGULAMIN UDZIAŁU W KONFERENCJI FUNDACJI POMOCY DZIECIOM KOLOROWY ŚWIAT WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA W WIEKU 1-4 REGULAMIN UDZIAŁU W KONFERENCJI FUNDACJI POMOCY DZIECIOM KOLOROWY ŚWIAT WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA W WIEKU 1-4 I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Celem organizowanej konferencji jest edukacja osób na co

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIA PROCEDURA PRZEKSZTAŁCANIA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WE WŁASNOŚĆ. ZMIANY OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2019 R. ORAZ PRZEPISY DOTYCHCZASOWE

OFERTA SZKOLENIA PROCEDURA PRZEKSZTAŁCANIA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WE WŁASNOŚĆ. ZMIANY OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2019 R. ORAZ PRZEPISY DOTYCHCZASOWE OFERTA SZKOLENIA PROCEDURA PRZEKSZTAŁCANIA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WE WŁASNOŚĆ. ZMIANY OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2019 R. ORAZ PRZEPISY DOTYCHCZASOWE MIEJSCE I TERMIN SZKOLENIA WARSZAWA (Centrum), Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONFERENCJI SKLEP PRZYSZŁOŚCI (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONFERENCJI SKLEP PRZYSZŁOŚCI (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONFERENCJI SKLEP PRZYSZŁOŚCI (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady oraz warunki uczestnictwa w Konferencji: Sklep Przyszłości organizowanej

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO EURO - JAK LEGALNIE I OSZCZĘDNIE REALIZOWAĆ WYDATKI PUBLICZNE PRZY MINIMUM FORMALNOŚCI?

OFERTA SZKOLENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO EURO - JAK LEGALNIE I OSZCZĘDNIE REALIZOWAĆ WYDATKI PUBLICZNE PRZY MINIMUM FORMALNOŚCI? OFERTA SZKOLENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 30 000 EURO - JAK LEGALNIE I OSZCZĘDNIE REALIZOWAĆ WYDATKI PUBLICZNE PRZY MINIMUM FORMALNOŚCI? MIEJSCE I TERMIN SZKOLENIA Wrocław, Hotel Scandic **** ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

3. Płatność za bilet powinna być dokonana najpóżniej 7 dni od momentu zakupu biletu. Po tym czasie bilet zostaje anulowany.

3. Płatność za bilet powinna być dokonana najpóżniej 7 dni od momentu zakupu biletu. Po tym czasie bilet zostaje anulowany. REGULAMIN / WARUNKI UCZESTNICTWA Recamp.pl 7. edycja 17-18 marca 2017 r. Centrum Kongresowe Ossa 96-200 Rawa Mazowiecka Miejscowość: Ossa 1 1. Organizatorem konferencji recamp.pl 7. edycja jest firma recamp

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONGRESIE BIZNES TO ROZMOWY

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONGRESIE BIZNES TO ROZMOWY WARUNKI UCZESTNICTWA W KONGRESIE BIZNES TO ROZMOWY I Warunki udziału oraz zasady płatności 1. Organizatorem Kongresu Biznes to Rozmowy (dalej: Kongres) jest Netia SA (dalej: Organizator) oraz Ringier Axel

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO EURO - JAK LEGALNIE I OSZCZĘDNIE REALIZOWAĆ WYDATKI PUBLICZNE PRZY MINIMUM FORMALNOŚCI?

OFERTA SZKOLENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO EURO - JAK LEGALNIE I OSZCZĘDNIE REALIZOWAĆ WYDATKI PUBLICZNE PRZY MINIMUM FORMALNOŚCI? OFERTA SZKOLENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 30 000 EURO - JAK LEGALNIE I OSZCZĘDNIE REALIZOWAĆ WYDATKI PUBLICZNE PRZY MINIMUM FORMALNOŚCI? MIEJSCE I TERMIN SZKOLENIA KATOWICE (Centrum), Vienna House Easy

Bardziej szczegółowo

Informacja dla Klientów - art. 13 RODO

Informacja dla Klientów - art. 13 RODO Informacja dla Klientów - art. 13 RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

Bardziej szczegółowo

Planowanieiocenaopłacalności projektówinwestycyjnych

Planowanieiocenaopłacalności projektówinwestycyjnych 17-18.02.2014r. Warszawa Planowanieiocenaopłacalności projektówinwestycyjnych Prawidłowa budowa planu finansowego pozwala przewidzieć trudności w realizacji inwestycji, zapewnić odpowiednie źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

2. Uczestnik osoba fizyczna zgłoszona przez Zgłaszającego, której udział w Szkoleniu lub Konferencji został potwierdzony przez Organizatora.

2. Uczestnik osoba fizyczna zgłoszona przez Zgłaszającego, której udział w Szkoleniu lub Konferencji został potwierdzony przez Organizatora. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH PRZEZ PRAKTYCZNIE SZKOLENIA PRASOŁEK & SAWICKI SPÓŁKA JAWNA I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejszy Regulamin wraz ze wszystkimi jego załącznikami, zmianami i aneksami

Bardziej szczegółowo

Kampus: Praca w zespole w oparciu o typologię C. G. Junga z wykorzystaniem gry PALI SIĘ

Kampus: Praca w zespole w oparciu o typologię C. G. Junga z wykorzystaniem gry PALI SIĘ Kampus: Praca w zespole w oparciu o typologię C. G. Junga z wykorzystaniem gry PALI SIĘ Temat: Kampus: Praca w zespole w oparciu o typologię C. G. Junga z wykorzystaniem gry PALI SIĘ Termin: od: 05.12.2018

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin, określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług szkoleniowych przez INPROGRESS, warunki zawierania umów o świadczenie takich usług,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i realizacji szkoleń

Regulamin rekrutacji i realizacji szkoleń Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i realizacji szkoleń 1. Niniejszy regulamin reguluje zasady rekrutacji i realizacji usług szkoleń przez firmę ProjektEvo warunki zawierania umów o świadczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W 6. OGÓLNOPOLSKIM KONGRESIE RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

REGULAMIN UCZESTNICTWA W 6. OGÓLNOPOLSKIM KONGRESIE RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH REGULAMIN UCZESTNICTWA W 6. OGÓLNOPOLSKIM KONGRESIE RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH Organizator Kongresu: ZiZ Centrum Edukacji sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 31-131 Kraków, ul. Garbarska 13/3, NIP 675-144-18-83,

Bardziej szczegółowo

Regulamin akredytowanego kursu IOD

Regulamin akredytowanego kursu IOD Regulamin akredytowanego kursu IOD (dalej zwany Regulaminem ) W związku z koniecznością uregulowania wszystkich kwestii organizacyjnych i prawnych, a związanych z prowadzeniem i organizacją Kursu Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONFERENCJI HR W CENTRACH USŁUG BIZNESOWYCH I IT 2017

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONFERENCJI HR W CENTRACH USŁUG BIZNESOWYCH I IT 2017 REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONFERENCJI HR W CENTRACH USŁUG BIZNESOWYCH I IT 2017 Organizatorem Konferencji HR w Centrach Usług Biznesowych i IT jest AG TEST HR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka

Bardziej szczegółowo

USTROŃ, PAŹDZIERNIKA 2017R

USTROŃ, PAŹDZIERNIKA 2017R SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIU WYMAGANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W TRANSPORCIE I SPEDYCJI W OPARCIU O NORMĘ ISO 9001:2015 USTROŃ, 24-25 PAŹDZIERNIKA 2017R 1 290 LUB 1 590* PLN/OS CENA:

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIA ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE

OFERTA SZKOLENIA ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE OFERTA SZKOLENIA ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE MIEJSCE I TERMIN SZKOLENIA WARSZAWA (Centrum), Centrum Konferencyjne ADN, Al. Jana Pawła II 25 Termin: 7.10.2019 r. Godziny: 10:00-16:00 CEL SZKOLENIA METODA

Bardziej szczegółowo

Regulamin akredytowanego kursu IOD

Regulamin akredytowanego kursu IOD Regulamin akredytowanego kursu IOD (dalej zwany Regulaminem ) PODSTAWY PRAWNE W związku z koniecznością uregulowania wszystkich kwestii organizacyjnych i prawnych, a związanych z prowadzeniem i organizacją

Bardziej szczegółowo

AGILE - DIGITAL FINANCE & TAX

AGILE - DIGITAL FINANCE & TAX AGILE - DIGITAL FINANCE & TAX PRAKTYCZNY WARSZTAT NA GRZE BIZNESOWEJ 6 LISTOPADA, CENTRUM KONFERENCYJNE ZIELNA, WARSZAWA MARCIN NOWAKOWSKI PROJECT DIRECTOR FINANCE TRANSFORMATION & AGILE-LAWYER.COM FOUNDER

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH Z PERSPEKTYWY WYKONAWCÓW CZY JEST SIĘ CZEGO OBAWIAĆ?

ZMIANY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH Z PERSPEKTYWY WYKONAWCÓW CZY JEST SIĘ CZEGO OBAWIAĆ? www.trioconferences.pl ZMIANY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH Z PERSPEKTYWY WYKONAWCÓW CZY JEST SIĘ CZEGO OBAWIAĆ? Warsztaty, 21 czerwca 2016 r., Warszawa Jednolity Europejski Dokument Zamówienia Ułatwienia

Bardziej szczegółowo

Miejscowość i kod pocztowy

Miejscowość i kod pocztowy Warsaw Dental Medica Show 5-7 września 2019 ZGLOSZENIE UCZESTNICTWA I ZAMÓWIENIA POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ Termin zgłoszenia upływa w 30 dniu przed rozpoczęciem targów. li Wypełnione i podpisane zgłoszenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONFERENCJI BEAUTY INNOVATIONS 1 KONFERENCJA

REGULAMIN KONFERENCJI BEAUTY INNOVATIONS 1 KONFERENCJA REGULAMIN KONFERENCJI BEAUTY INNOVATIONS 1 KONFERENCJA 1. Organizatorem konferencji Beauty Innovations (dalej: Konferencja), jest BIO-TECH Media sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Kamińskiego 23, 90-229

Bardziej szczegółowo

Strona inwestora październik.2017.Warszawa. Zasady kształtowania odpowiedzialności uczestników procesu budowlanego

Strona inwestora październik.2017.Warszawa. Zasady kształtowania odpowiedzialności uczestników procesu budowlanego Zasady kształtowania odpowiedzialności uczestników procesu budowlanego Specyfika umów o roboty budowlane w reżimie zamówień publicznych Usługi budowlane w podatku VAT stosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia.

Bardziej szczegółowo

Regulamin przesyłania obrazów faktur drogą elektroniczną w PEC S.A. Wałbrzych

Regulamin przesyłania obrazów faktur drogą elektroniczną w PEC S.A. Wałbrzych PEC S.A. WAŁBRZYCH Regulamin przesyłania obrazów faktur drogą elektroniczną w PEC S.A. Wałbrzych z dnia 30 maja 2018 r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady przesyłania obrazów

Bardziej szczegółowo

r. wersja 1.0.

r. wersja 1.0. 20.05.2018 r. wersja 1.0. Projektami 19.10.2018 / Wrocław I Postanowienia ogólne 1. Psychologia w Biznesie i Zarządzaniu Projektami, zwana w dalszej części Regulaminu konferencją, odbędzie się 19 października

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONFERENCJI SIŁA MIĘDZYNARODOWYCH ZESPOŁÓW 2016

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONFERENCJI SIŁA MIĘDZYNARODOWYCH ZESPOŁÓW 2016 7 października 2016 REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONFERENCJI SIŁA MIĘDZYNARODOWYCH ZESPOŁÓW 2016 Organizatorem Konferencji Siła Międzynarodowych Zespołów jest ETTA Monika Chutnik z siedzibą we Wrocławiu przy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Ryzykiem w Projekcie

Zarządzanie Ryzykiem w Projekcie II miejsce II miejsce Zarządzanie Ryzykiem w Projekcie Praktyczne warsztaty 21-22 maja 2015 Centrum Konferencyjne Golden Floor, Al. Jerozolimskie 123A, Warszawa Zarządzanie ryzykiem w projekcie obejmuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług szkoleniowych przez Synergit

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług szkoleniowych przez Synergit REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług szkoleniowych przez Synergit 1. Sp. z o. o Sp. k, warunki zawierania umów o świadczenie

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w programie partnerskim Poleć ING Księgowość (Warunki Uczestnictwa)

Warunki uczestnictwa w programie partnerskim Poleć ING Księgowość (Warunki Uczestnictwa) Warunki uczestnictwa w programie partnerskim Poleć ING Księgowość (Warunki Uczestnictwa) DEFINICJE 1. Administrator Portalu (Administrator) ING Usługi dla Biznesu S.A., z siedzibą w Katowicach (40-121),

Bardziej szczegółowo