CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA 1. Cel i zakres opracowania. 2. Podstawa formalna i merytoryczna opracowania

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA 1. Cel i zakres opracowania. 2. Podstawa formalna i merytoryczna opracowania"

Transkrypt

1 CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA 1. Cel i zakres opracowania. Celem opracowania jest projekt etapu modernizacji kompleksu szpitala obejmujący: dobudowę trzykondygnacyjnego skrzydła do zachodniej części zabudowy, oraz korektę układu komunikacyjnego szpitala w strefie związanej z dobudowanymi elementami (na wszystkich kondygnacjach) obejmującą usunięcie istniejących schodów i korektę układu otworów drzwiowych, a także projekt zespołu wejściowego w postaci murów oporowych, schodów i pochylni ustalającego komunikację na terenie wewnętrznym szpitala, w fazie projekt budowlany - część konstrukcyjna". Wykonane w projekcie budowlanym obliczenia statyczno-wytrzymałościowe dotyczą sprawdzenia i rozwiązania konstrukcyjno-materiałowego podstawowych nośnych elementów konstrukcyjnych obiektu. 2. Podstawa formalna i merytoryczna opracowania. - szczegółowe wytyczne programowo-przestrzenne i ogólnobudowlane dostarczone przez projektanta architektury obiektu; - Dokumentacja Geotechniczna Określająca Warunki Posadowienia Projektowanej Rozbudowy Budynku Szpitala opracowana przez GEOPROGRAM Wojciech Andrzejewski, ul. Fordońska 110 Bydgoszcz w czerwcu 2010 roku; - normy i przepisy budowlane a w szczególności: - PN-82/B Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości; - PN-82/B Obciążenia budowli. Obciążenia stałe; - PN-82/B Obciążenia budowli. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe; - PN-82/B Obciążenia budowli. Obciążenia pojazdami; - PN-80/B-02010/Az1 - Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem; - PN-77/B-02011/Az1 - Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem; - PN-88/B Obciążenia budowli. Obciążenia gruntem; - PN-81/B Posadowienie bezpośrednie budowli; - PN-B-03264: Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie;

2 - PN-B-03002: Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie; - PN-90/B Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie; - PN-83/B ściany oporowe - obliczenia statyczne i projektowanie; oraz obowiązujące warunki i literatura techniczna. 3. Warunki gruntowo wodne Pod przypowierzchniową warstwą nasypów niekontrolowanych o grubości 0,8 1,4 m (z możliwością przegłębienia w rejonie zasypek wykopów fundamentowych) występują utwory morenowe normalnie skonsolidowane, reprezentowane przez piaski gliniaste i gliny piaszczyste plastyczne (warstwa Ia) do twardoplastycznych (warstwa Ib), z lokalnymi przewarstwieniami piaszczystymi. Woda gruntowa występuje w postaci sączeń śródglinowych oraz zastoisk starych (niestarannie zagęszczonych) zasypek wykopów fundamentowych. Ponieważ występujący grunt budowlany zaliczany jest do gruntów o charakterze wysadzinowym, konieczne jest staranne zabezpieczenie dna wykonywanych wykopów przed dostępem wody opadowej oraz przemarzaniem. Ponieważ badania gruntowe wykonywane były w okresie wysokiego stanu wody gruntowej w przypadku przyjęcia terminu rozpoczęcia robót ziemnych w okresie niskiego stanu można bardzo ograniczyć (a nawet uniknąć) problemów z występowaniem jej w wykopie. Badana woda gruntowa nie wykazuje agresywności w stosunku do betonu. Na podstawie wyników rozpoznania geotechnicznego, uwzględniając charakterystykę projektowanej konstrukcji, zakwalifikowano obiekt do II kategorii geotechnicznej zagrożenia bezpieczeństwa, w prostych warunkach gruntowych. 4. Układ konstrukcyjny istniejącej zabudowy Modernizacja dotyczy starszego, zachodniego skrzydła kompleksu. To budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony, o płaskim stropodachu wentylowanym, wzniesionym w technologii tradycyjnej, ze stropami odcinkowymi nad piwnicą i drewnianymi, częściowo masywnymi nad pozostałymi kondygnacjami, o schodach drewnianych z podciągami i nadprożami stalowymi lub murowanymi.

3 Zakres niniejszej przebudowy pod kątem konstrukcji nie wprowadza zmian w schematach statycznych pracy elementów obiektu. Nowoprojektowanymi elementami są: - dobudowa dwukondygnacyjnego (podpiwniczonego) skrzydła do zachodniej części zabudowy; - uzupełnienia stropów po demontażu istniejących schodów; - zewnętrzny układ murów oporowych, schodów, oraz pochylni; - nadproża nowych otworów wykonywanych w istniejących ścianach; - wypełnienia części lub całości istniejących otworów w ścianach; - wykonanie konstrukcji wsporczej pod urządzenia klimatyzacyjne. 5. Założenia projektowe : - zakładane kierunki rozpięcia stropów w rejonie przebudowy pokazano na rzucie architektonicznym; przyjęto również, że kierunki rozpięcia stropodachu są takie same, jak stropów poniżej; - strefa obciążenia wiatrem i śniegiem : strefy obciążenia dla projektowane go obiektu: I strefa obciążenia wiatrem, II strefa obciążenia śniegiem. 6. Obliczenia statyczno wytrzymałościowe Wykonane w projekcie budowlanym obliczenia statyczno-wytrzymałościowe dotyczą sprawdzenia i rozwiązania konstrukcyjno-materiałowego nośnych elementów konstrukcyjnych związanych z przebudową obiektu. Konstrukcja ta spełnia warunki zapewniające nieprzekraczalność stanów granicznych nośności, oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w każdym z jej elementów i w całej konstrukcji. 6.1 Obciążenia Do obliczeń przyjęto następujące obciążenia stałe i zmienne: - obciążenia stałe (wg wytycznych architektonicznych); - obciążenie śniegiem - II strefa klimatyczna (zależny od współczynnika kształtu dachu): obciążenia charakterystyczne qk = 0,72 kn/m 2, obciążenia obliczeniowe qo = 0,72 * 1,5 = 1,08 kn/m 2 ; wartości ekstremalne: obciążenia charakterystyczne qk = 2,25 kn/m 2, obciążenia obliczeniowe qo = 2,25 * 1,5 = 3,38 kn/m 2 ; - naziomu: obciążenia charakterystyczne qk = 10,0 kn/m 2,

4 obciążenia obliczeniowe qo = 10,0 * 1,2 = 12,0 kn/m 2 ; - obciążenia użytkowe stropów: - pomieszczenie szpitalne - obciążenie charakterystyczne qk = 2,0 kn/m 2, qo = 2,0*1,4 = 2,8 kn/m 2 ; - korytarze - obciążenie charakterystyczne qk = 2,5 kn/m 2, qo = 2,5*1,3 = 3,25 kn/m 2 ; - klatki schodowe - obciążenie charakterystyczne qk = 3,0 kn/m 2, qo = 3,0*1.3 = 3,9 kn/m 2 ; - magazyny podręczne - obciążenie charakterystyczne qk = 3,5 kn/m 2, qo = 3,5*1,3 = 4,55 kn/m 2 ; 6.2 Schematy statyczne (elementy nowoprojektowane): - nadproża stalowe dla otworów nowoprojektowanych w istniejących ścianach - jednoprzęsłowe, swobodnie podparte; - nadproża żelbetowe prefabrykowane dla otworów nowoprojektowanych w nowoprojektowanych ścianach - jednoprzęsłowe, swobodnie podparte; - podciągi żelbetowe wylewane - wieloprzęsłowe, swobodnie podparte; - stropy żelbetowe wylewane i prefabrykowane - jednoprzęsłowe, swobodnie podparte; - klatka schodowa żelbetowa wylewana - jednoprzęsłowa, swobodnie podparta; - stalowe wzmocnienie ściany pręt dołem i górą podparty przegubowo, nieprzesuwnie. 6.3 Użyte materiały konstrukcyjne i izolacyjne Materiały konstrukcyjne i izolacyjne przyjęte w Projekcie Budowlanym: - stal zbrojeniowa A-I (St3S), A-III (RB 400 W); - stal kształtowa St3SX; - beton C12/15 (B15) wypełnień; C20/25 (B25) elem. proj.; - konstrukcje murowe wypełnienie istniejących otworów w ścianach wewnętrznych z cegły ceramicznej pełnej klasy 15 na zaprawie klasy M5; ściany nowej zabudowy grubości 25 cm z cegły kratówki klasy 15 na zaprawie klasy M5; nowe ścianki działowe z gazobetonu odmiany 05 grubości 6 i 12 cm na zaprawie klasy M2, uzupełnienia

5 istniejących ścianek, oraz przy wymaganej odporności ppoż. REI 120 z cegły kratówki grubości 12 cm (na pełne spoiny) klasy 10 na zaprawie klasy M2; naprawa konstrukcji murowych (uzupełnienia lub przemurowanie) z wykorzystaniem materiałów o parametrach wytrzymałościowych zbliżonych do istniejącego elementu. 6.4 zastosowane przekroje : Poz. 1 Dach Poz. 1.1 płyty dachowe -obciążenia śnieg, izolacja przeciwwodna, zatarcie i ciężar własny qobl. = 1,68 + 1,1 kn/m 2 Poz. 2 Stropy przyjęto prefabrykowane płyty dachowe korytkowe typu DKZ wg PKWIU przenoszące charakterystyczne obciążenie zewnętrzne 2,4 kn/m 2 ; Poz. 2.1 stropodach -obciążenia śnieg, ciężar połaci, ścianek ażurowych, warstw izolacyjnych i wykończeniowych, ciężar własny qobl. = 3,75 + 3,85 kn/m 2 przyjęto żelbetowe prefabrykowane płyty stropowe kanałowe typu S przenoszące charakterystyczne obciążenie zewnętrzne 4,5 kn/m 2 ; Poz. 2.2 stropy pośrednie -obciążenia użytkowe, zastępcze od ścianek działowych, warstwy izolacyjne i wykończeniowe, ciężar własny qobl. = 6,98 + 3,85 kn/m 2 przyjęto żelbetowe prefabrykowane płyty stropowe kanałowe typu S przenoszące charakterystyczne obciążenie zewnętrzne 7,5 kn/m 2 ; Poz. 2.3 uzupełnienie stropu nad piwnicą l = 2,2/2,5 m -obciążenia użytkowe, warstwy posadzkowe i wykończeniowe, ciężar własny qobl. = 4,75 + 2,75 kn/m 2 przyjęto płytę B 25; A-III (RB 400 W); h = 10 cm zbrojone 8 co 10 cm (dołem); żebra I160 PE ze stali St3SX Poz. 3 Ściany i słupy Poz. 3.1 murki oporowe zespołu wejściowego -schemat płytowo-kątowe -obciążenia naziomu i parcie gruntu

6 przyjęto B 25; A-III; B = cm, t = 15 cm, h = 20 cm zbrojone 10 co 15 cm; Poz. 3.2 słup pod poz. 4.1 l = 3,6 m -schemat pręt dołem i górą podparty przegubowo, nieprzesuwnie -obciążenia oddziaływanie poz. 4.1 Nobl. = 363,3 kn przyjęto B 25; A-III; a x b = 35 x 35 cm, t = 15 cm, h = 20 cm zbrojone 8 12 rozmieszczone równomiernie na obwodzie; strzemiona 6 A-I, dwucięte co 9/18 cm zagęszczone na odc. 0,6 m pod podciągiem, oraz na długości zakładów; Poz. 4 Nadproża i podciągi Poz. 4.1 podciągi stropów dobudowy l M = 6,2 + 2,5 m -schemat - belka dwuprzęsłowa, wolnopodparta -obciążenia - oddziaływanie stropów, ciężar ściany i własny q1 = 39,0 kn/m ; q2 = 10,0 kn/m ; q3 = 9,3 kn/m + ciężar własny przyjęto B 25; A-III (RB 400 W); b x h = 35x46cm, zbrojone: - przęsło 6,2 m: 5 20 dołem i 4 20 górą, - przęsło 2,5 m: 4 16 dołem i 4 20 górą, - podpora środkowa: górą dodatkowo 2 ø 20, strzemiona 8 A-I, czterocięte co 25/12,5 cm zagęszczone na odc. 1,2 m od podpory środkowej w przęśle 6,2 m Poz. 4.2 nadproże otworu w ścianie istniej. o gr. 43 cm o l = 1,01 m -obciążenia ciężar ściany i własny qobl. = 4,1 kn/m + ciężar własny przyjęto 2 x I120 PE ze stali St3SX osadzone sposobem remontowym; belkom - w trakcie osadzania - nadać ugięcie wstępne 1,5 mm; Poz. 4.3 nadproże otworu w ścianie istniej. o gr. 29 cm o l = 1,01 m -obciążenia ciężar ściany i własny qobl. = 3,0 kn/m + ciężar własny przyjęto 2 x I120 PE ze stali St3SX osadzone sposobem remontowym; belkom - w trakcie osadzania - nadać ugięcie wstępne 1,5 mm; Poz. 4.4 nadproże otworu w ścianie istniej. o gr. 60 cm o l = 1,01 m -obciążenia ciężar ściany i własny qobl. = 6,1 kn/m + ciężar własny przyjęto 2 x I100 HEB ze stali St3SX osadzone sposobem remontowym; belkom - w trakcie osadzania - nadać ugięcie wstępne 2 mm;

7 Poz. 4.5 nadproże otworu w ścianie istniej. o gr. 53 i 59 cm o l = 1,5 m -obciążenia ciężar ściany i własny qobl. = 23,1 kn/m + ciężar własny przyjęto 2 x I100 HEB ze stali St3SX osadzony sposobem remontowym; belkom - w trakcie osadzania - nadać ugięcie wstępne 2 mm; Poz. 4.6 nadproże otworu w ścianie istniej. o gr. 55 cm o l = 1,60 m -obciążenia oddz. stropu, ciężar ściany i własny qobl. = 23,8 kn/m + ciężar własny przyjęto 2 x I120 PE ze stali St3SX osadzony sposobem remontowym; belkom - w trakcie osadzania - nadać ugięcie wstępne 1,5 mm; Poz. 4.6a nadproże otworu w ścianie istniej. o gr. 42 cm o l = 1,68 m -obciążenia oddz. stropu, ciężar ściany i własny qobl. = 20,1 kn/m + ciężar własny przyjęto 2 x I120 PE ze stali St3SX osadzony sposobem remontowym; belkom - w trakcie osadzania - nadać ugięcie wstępne 1,5 mm; Poz. 4.7 nadproże otworu w ścianie istniej. o gr. 53 cm o l = 1,87 m -obciążenia oddz. stropu, ciężar ściany i własny qobl. = 23,5 kn/m + ciężar własny przyjęto 2 x I100 HEB ze stali St3SX osadzony sposobem remontowym; belkom - w trakcie osadzania - nadać ugięcie wstępne 2 mm; Poz. 4.8 nadproże otworu w ścianie istniej. o gr. 28 cm o l = 2,57 m -obciążenia oddz. stropodachu, ciężar ściany i własny qobl. = 35,3 kn/m + ciężar własny przyjęto 2 x I160 PE ze stali St3SX osadzony sposobem remontowym; belkom - w trakcie osadzania - nadać ugięcie wstępne 5 mm; Poz. 4.9 nadproże otworu w ścianie istniej. o gr. 29 cm o l = 2,20 m -obciążenia oddz. stropu, ciężar ściany i własny qobl. = 22,7 kn/m + ciężar własny przyjęto 2 x I120 PE ze stali St3SX osadzony sposobem remontowym; belkom - w trakcie osadzania - nadać ugięcie wstępne 5 mm; Poz. 5 Klatka schodowa i schody Poz. 5.1 schody zewnętrzne płytowe o l = 2,48 m q = 7,3 kn/m 2 + ciężar własny

8 przyjęto B 25; A-III; h = 12 cm zbrojone 10 co 12,5 cm dołem; Poz. 5.2 klatka wewnętrzna Poz bieg płytowy o l0 = 3,67 m q = 7,3 kn/m 2 + ciężar własny przyjęto B 25; A-III; h = 13 cm zbrojone 10 co 15 cm dołem i co 25 cm górą; Poz spocznik o l0 = 3,44 m q = 5,3 kn/m 2 + ciężar własny przyjęto B 25; A-III; h = 15 cm zbrojone 10 co 15 cm dołem i co 30 cm górą; dozbrojenie pasma o szer. 50 cm 4 16 dołem i 2 10 górą; Poz bieg płytowy o l0 = 3,94 m q = 7,3 kn/m 2 + ciężar własny przyjęto B 25; A-III; h = 13 cm zbrojone 10 co 10 cm dołem i co 20 cm górą; Poz bieg płytowy o l0 = 4,25 m q = 7,3 kn/m 2 + ciężar własny przyjęto B 25; A-III; h = 13 cm zbrojone 10 co 10 cm dołem i co 20 cm górą; Poz bieg płytowy o l0 = 3,88 m q = 7,3 kn/m 2 + ciężar własny przyjęto B 25; A-III; h = 13 cm zbrojone 10 co 10 cm dołem i co 20 cm górą; Poz wylewka nad klatką o l0 = 3,44/1,75 m -schemat - płyta (belka) jednoprzęsłowa, wolnopodparta q = 3,75 kn/m 2 + ciężar własny przyjęto B 25; A-III; h = 14 cm zbrojone: - płyta - 10 co 12,5 cm dołem i co 25 cm górą; - dozbrojenie przy otworze dołem i górą; - ukryty podciąg o szer. 35 cm dołem i 4 10 górą; Poz. 5.3 schody zewnętrzne na gruncie -schemat - płyta na podłożu sprężystym -obciążenia - technologiczne, posadzka i ciężar własny

9 q = 7,3 kn/m 2 + ciężar własny przyjęto B 25; A-III; h = 12 cm zbrojone 10 co 12,5 cm dołem; Poz. 6 Fundamenty Przyjęto posadowienie na warstwie Ib. PG o IL = 0,16 ; ρm = 21,5 kn/m 3 ; cu = 33,3 kpa ; u = 19 przyjęto B 25; A-III (RB400W); ławy o h = 40 cm zbrojone podłużnie 4 12, strzemiona 6 A-0 co 30 cm; Uwaga: pod ławy należy wykonać podkład o grubości 10 cm z betonu B 10 Poz. 6.1 ława pod ścianę wejściową dobudowy -obciążenia - oddziaływanie stropodachu, stropów, ciężar ścian q = 129,9 kn/m przyjęto B = 80 cm Poz belka na odpór gruntu" w ławie j.w. o lm = 2 * 3,6 m -schemat belka dwuprzęsłowa, obustronnie częściowo zamocowana -obciążenia - oddziaływanie gruntu q = 146,3 kn/m przyjęto B 25; A-III ; h = 40 cm zbrojone 4 20 dołem i górą (dołem pod słupem) dodane do zbrojenia podłużnego ławy; strzemiona czterocięte 8 St3S co 10/20 cm zagęścić na odcinkach 1,1 m od podpór; Poz. 6.2 ława pod ścianę dobudowy nie obc. stropami -obciążenia - oddziaływanie stropodachu, stropów, ciężar ścian q = 78,7 kn/m ; H = 19,7 kn/m przyjęto B = 60 cm Poz. 6.3 ława pod ścianę przydylatacyjną -obciążenia - oddziaływanie stropodachu, stropów, ciężar ściany q = 74,2 kn/m ; H = 6,0 kn/m przyjęto B = 53 cm; dozbrojenie na skręcanie 4 12 i strzemiona 8 A-I co 20 cm; Poz. 6.4 ława pod ścianę gr. 25 cm schodów wejściowych przyjęto B = 25 cm; Poz. 7 Konstrukcja wsporcza pod urządzenia klimatyzacyjne -schemat - belka jedno i dwuprzęsłowa, wolnopodparta -obciążenia obciążenie śniegiem, ciężar urządzenie i ciężar własny q 1 obl. = 1,45 kn/m + ciężar własny; q 2 obl. = 2,04 kn/m + ciężar własny przyjęto I140 PE ze stali St3SY;

10 7. Użytkowanie obiektu Trwałość i konserwacja Zwraca się szczególną uwagę na systematyczne przeprowadzanie przeglądów i ewentualne dokonywanie bieżących napraw elementów konstrukcyjnych w trakcie całego cyklu użytkowania obiektu. Uwagi końcowe Wszelkie niejasności dotyczące niniejszego projektu, oraz ewentualne zmiany zastosowanych rozwiązań należy bezwzględnie, na bieżąco, w ramach nadzoru autorskiego konsultować i uzgadniać z jednostką projektową i upoważnionymi przez nią projektantami. Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu należy wykonać solidnie, zgodnie z niniejszym projektem i przepisami, w tym technicznobudowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, z zachowaniem przepisów BHP. Wszystkie długości elementów, wymiary i położenie korygować zgodnie z rzeczywistym stanem na budowie. Wypełnienia otworów w ścianach przemurować na strzępia ze ścianą istniejącą, a istniejące nadproże starannie podbić zaprawą. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, na podstawie przepisów Prawa Budowlanego i przepisów o certyfikacji. Stosowane wyroby budowlane należy wbudowywać, transportować, składować zgodnie z niniejszym projektem, aprobatami technicznymi, kartami technicznymi, instrukcjami i wytycznymi producenta. weryfikowała: projektował: mgr inż. Beata Szkudlarz - Grzęda uprawnienia budowlane projektowe nr 7131/87/P/2002 inż. Grzegorz R. Idziaszek uprawnienia budowlane projektowe i wykonawcze nr 302/Pw/92 i 65/90/Pw Poznań, styczeń 2015 r.

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania.

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne. 1.1. Podstawa opracowania. - projekt architektury - wytyczne materiałowe - normy budowlane, a w szczególności: PN-82/B-02000. Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie projektanta

Oświadczenie projektanta Warszawa, 31.08.2017 Oświadczenie projektanta Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane projektant mgr inż. Maciej Rozum posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnobudowlanej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie Zamawiającego. 1.2. Projekt architektury i projekty branżowe. 1.3. Projekt zagospodarowania terenu. 1.4. Uzgodnienia materiałowe z Zamawiającym. 1.5.

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

Temat: BUDOWA ZAPLECZA BOISKA SPORTOWEGO. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

Temat: BUDOWA ZAPLECZA BOISKA SPORTOWEGO. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone W P A - w i l i s o w s k i p r a c o w n i a a r c h i t e k t o n i c z n a m g r i n ż. a r c h. W i t o l d W i l i s o w s k i 5 2-3 4 0 W r o c ł a w, u l. G o l e s z a n 1 9 / 5 t e l. : ( + 4

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Dokumenty formalno prawne 3. rys. nr 1 Wejście główne (A) skala 1 : 50 / 1 : 25 4. rys. nr 2 Wiatrołap (B) skala 1 : 50 / 1 : 25 5. Ekspertyza techniczna

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. BENEDYKTYŃSKIEJ 6 POŁOŻONEGO WE WROCŁAWIU NA DZIAŁCE NR 67, SEKCJA 480d, 490b, Obręb Plac Grunwaldzki

Bardziej szczegółowo

ADESI Sp. z o.o. ROZBUDOWA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO W SULĘCINIE

ADESI Sp. z o.o. ROZBUDOWA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO W SULĘCINIE ADESI Sp. z o.o. 65-849 ZIELONA GÓRA ul. BROWARNA 1 TEL/FAX 068/4511321 PROJEKT WYKONAWCZY ZLEC. TEMAT EGZ.NR ROZBUDOWA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO W SULĘCINIE LOKALIZACJA Sulęcin, ul. Lipowa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OBIEKT: Budynek Zwierzętarni ul. Muszyńskiego 1 w Łodzi INWESTOR: Uniwersytet Medyczny w Łodzi Al. Kościuszki 4 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: dr inż. Przemysław

Bardziej szczegółowo

3. Zestawienie obciążeń, podstawowe wyniki obliczeń

3. Zestawienie obciążeń, podstawowe wyniki obliczeń 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu konstrukcji dla rozbudowy budynku użyteczności publicznej o windę osobową zewnętrzną oraz pochylnię dla osób niepełnosprawnych.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZO BUDOWLANY KONSTRUKCJI ADRES: ul. Wojska Polskiego 10

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCJI DACHU I KLATKI SCHODOWEJ

PROJEKT KONSTRUKCJI DACHU I KLATKI SCHODOWEJ PROJEKT KONSTRUKCJI DACHU I KLATKI SCHODOWEJ Spis zawartości: 1. 2. Obliczenia statyczne (wybrane fragmenty) 3. Rysunki konstrukcyjne PROJEKTOWAŁ: OPRACOWAŁ: 1 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Bardziej szczegółowo

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 PROJEKT KONSTRUKCYJNY dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 1. Podstawa opracowania: 1.1. Zlecenie Inwestora. 1.2. Projekt architektoniczny.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY 1. TEMAT OPRACOWANIA Tematem niniejszego projektu budowlanego jest przebudowa

Bardziej szczegółowo

BIURO KONSTRUKCYJNE PUZYREWSKI 80-812 Gdańsk, ul. Dokerów 15

BIURO KONSTRUKCYJNE PUZYREWSKI 80-812 Gdańsk, ul. Dokerów 15 BIURO KONSTRUKCYJNE PUZYREWSKI ul.dokerów 15, 80-812 Gdańsk NIP 583-014-01-70 TEL/FAX 058 302-36-22 e-mail: puzyrewski@post.pl OPRACOWANIE: PROJEKT KONSTRUKCYJNY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ADRES

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ Adres: dz. nr geod. 284/2, Kłonówek, gm. Gózd Inwestor: Ochotnicza Straż Pożarna w Kłonówku, Kłonówek, gm. Gózd PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE - str. 28 - POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE Na podstawie dokumentacji geotechnicznej, opracowanej przez Przedsiębiorstwo Opoka Usługi Geologiczne, opracowanie marzec 2012r, stwierdzono następującą budowę podłoża

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU REMIZY OSP W LIPIE DLA POTRZEB CENTRUM KULTURALNO-REKREACYJNEGO NA DZ. NR EW. 287 I 286 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI LIPA, GM. GŁOWACZÓW. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

WYKAZ RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH

WYKAZ RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH WYKAZ RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH 1. SZYB WINDY PIWNICA 2. SZYB WINDY PARTER 3. SZYB WINDY 1 PIĘTRO 4. SZYB WINDY PODDASZE 5. FUNDAMENT SZYBU WINDY RZUT 6. FUNDAMENT SZYBU WINDY PRZEKRÓJ 7. STROP SZYBU WINDY

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA nazwa inwestycji: adres inwestycji: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI

Bardziej szczegółowo

1. Branża Imię i nazwisko Nr uprawnień i specjalność podpis PROJEKTANT Projektował: mgr inż. Andrzej Bielewski GPB.I /98

1. Branża Imię i nazwisko Nr uprawnień i specjalność podpis PROJEKTANT Projektował: mgr inż. Andrzej Bielewski GPB.I /98 NAZWA INWESTYCJI: Budowa pawilonu portowego o funkcji usługowej, miasto Konin, teren Bulwarów Nadwarciańskich LOKALIZACJA: INWESTOR: woj. wielkopolskie, powiat koniński, miasto Konin, obręb 00018 Starówka,

Bardziej szczegółowo

1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA OPOROWA. 5/K. ELEMENTY N-1, N-2, N-3, N-4.

1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA OPOROWA. 5/K. ELEMENTY N-1, N-2, N-3, N-4. CZĘŚĆ KONCTRUKCYJNA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIC TECHNICZNY. Informacja BIOZ. II. CZĘŚĆ GRAFICZNA: 1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Opracowanie stanowi projekt budowlany branży konstrukcyjnej szybu windy osobowej wewnętrznej na cele projektu Modernizacja przebudowa pokoi bez łazienek na pokoje

Bardziej szczegółowo

ART PROJEKT K&M Sp. z o.o Kościerzyna ul. Strzelnica 2 tel./fax: kom

ART PROJEKT K&M Sp. z o.o Kościerzyna ul. Strzelnica 2 tel./fax: kom ART PROJEKT K&M Sp. z o.o. 83-400 Kościerzyna ul. Strzelnica 2 tel./fax: +48 58 680 83 69 kom. 0 605 10 22 46 e-mail: artprojekt-km@artprojekt-km.eu PROJEKT WYKONAWCZY EG R 1 AWA IWESTYCI IWESTR ZMIANA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5 2 EKSPERTYZA TECHNICZNA Dane ogólne Inwestor: Projekt: Wodociągi Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria naukowe 1 1.1 Podstawa opracowania - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY KONSTRUKCJA DLA INWESTYCJI PN.: ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ BUDOWĄ LUKARN, ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO NA POMIESZCZENIA SZPITALNE ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCJI Tytuł projektu: Budowa Domu Wiejskiego w Biesnej. Inwestor: Urząd Gminy Łużna, Łużna 634, Łużna,

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCJI Tytuł projektu: Budowa Domu Wiejskiego w Biesnej. Inwestor: Urząd Gminy Łużna, Łużna 634, Łużna, 020/PA-K/12/2012 1. Dane ogólne. 1.1. Inwestor. Urząd Gminy Łużna Łużna 634 38-322 ŁUŻNA 1.2. Lokalizacja. Dz. nr 317/3, 318/1, 318/2 położone w miejscowości Biesna, gmina Łużna. 1.3. Cel i zakres opracowania.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA 1. Podstawa opracowania. - podkłady architektoniczno-budowlane; - Polskie Normy Budowlane; - Opinia geotechniczna dla ustalenia warunków gruntowo-wodnych pod planowaną

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Dane ogólne 4. Warunki gruntowo-wodne 5. Kategoria geotechniczna obiektu 6. Fundamenty i posadowienie 7. Układ konstrukcyjny

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. cegroup Szczecin ul. Ogrodnicza 75 Tel NIP ;

OPIS TECHNICZNY. cegroup Szczecin ul. Ogrodnicza 75 Tel NIP ; OPIS TECHNICZNY 1.Dane ogólne 1.1 Inwestor : Gmina Stepnica z siedzibą w Urzędzie Gminy 72-112 Stepnica, ul. Kościuszki 4. 1.2 Przedsięwzięcie : Przebudowa budynku przystanku PKS w Stepnicy. 1.3.Obiekt

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: BRANŻA: KONSTRUKCYJNA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: BRANŻA: KONSTRUKCYJNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: BRANŻA: KONSTRUKCYJNA I.K. Część opisowa opis techniczny: 1. Podstawa opracowania 2. Przyjęte do obliczeń obciążenia stałe i zmienne 3. Warunki gruntowe i wodne 4. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe

Bardziej szczegółowo

TYPOWY OBIEKT BUDOWLANY TOALETY WOLNOSTOJĄCEJ NA OBSZARZE MIEJSCA OBSŁUGI PODRÓŻNYCH KAT.I PROJEKT WYKONAWCZY

TYPOWY OBIEKT BUDOWLANY TOALETY WOLNOSTOJĄCEJ NA OBSZARZE MIEJSCA OBSŁUGI PODRÓŻNYCH KAT.I PROJEKT WYKONAWCZY 1 2 SPIS TREŚCI ZAŁĄCZNIKI 1.Oświadczenie projektanta... 4 2.Ksero uprawnień... 5 3.Zaświadczenie o przynależności do samorządu zawodowego... 7 4. Podstawa opracowania... 8 CZĘŚĆ OPISOWA 5. Dane ogólne...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJA

OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJA OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJA K.1. K.2. K.3. K.4. 1. 2. K.7. K.7.1. K.7.2. K.7.3. Spis treści Podstawa opracowania projektu konstrukcji. Dane ogólne Układ konstrukcyjny obiektu i schematy statyczne. Sposób

Bardziej szczegółowo

kn/m2 ϕf kn/m2 blachodachówka 0,070 1,2 0,084 łaty + kontrłaty 0,076 1,2 0,091 papa 1x podkładowa 0,018 1,3 0,023 deski 2,5cm 0,150 1,2 0,180 wsp

kn/m2 ϕf kn/m2 blachodachówka 0,070 1,2 0,084 łaty + kontrłaty 0,076 1,2 0,091 papa 1x podkładowa 0,018 1,3 0,023 deski 2,5cm 0,150 1,2 0,180 wsp III CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny 2. Obciążenia 3. Wyniki obliczeń ław fundamentowych OPIS TECHNICZNY 1. Układ konstrukcyjne Budynek

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE, POSADOWIENIE 4. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ STATYCZNYCH 5. ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I BHP W BUDYNKU NBP W RZESZOWIE PRZY ULICY 3-go MAJA. PROJEKT BUDOWLANY B. CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA

PROJEKT BUDOWLANY ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I BHP W BUDYNKU NBP W RZESZOWIE PRZY ULICY 3-go MAJA. PROJEKT BUDOWLANY B. CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKT BUDOWLANY ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I BHP W BUDYNKU NBP W RZESZOWIE PRZY ULICY 3-go MAJA. PROJEKT BUDOWLANY B. CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA 1 B. CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA. B1. Ekspertyza techniczna dotycząca

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BUDYNKU PUNKTU WIDOKOWEGO KORNELÓWKA. dz.nr geod. 241/3 GMINA SITNO. inż. Jan DWORZYCKI upr. nr LUB/0274/POOK/05

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BUDYNKU PUNKTU WIDOKOWEGO KORNELÓWKA. dz.nr geod. 241/3 GMINA SITNO. inż. Jan DWORZYCKI upr. nr LUB/0274/POOK/05 Egz. nr 5 BRANŻA: KONSTRUKCJA STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BUDYNKU PUNKTU WIDOKOWEGO ADRES: KORNELÓWKA 22-424 Sitno dz.nr geod. 241/3 ZAMAWIAJĄCY: GMINA SITNO SITNO 73 PROJEKTOWAŁ: inż. Jan

Bardziej szczegółowo

OPINIA TECHNICZNA. Dane ogólne. Inwestor: Gmina Dobra ul. Szczecińska 16a Dobra

OPINIA TECHNICZNA. Dane ogólne. Inwestor: Gmina Dobra ul. Szczecińska 16a Dobra OPINIA TECHNICZNA Dane ogólne Inwestor: Gmina Dobra ul. Szczecińska 16a 72-003 Dobra Projekt: Remont pomieszczeń sekretariatu i dyrekcji Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu Adres: Bezrzecze, ul.

Bardziej szczegółowo

D E L T A. Piotr Pawluczuk. tel. kom , DELTA PIOTR PAWLUCZUK

D E L T A. Piotr Pawluczuk. tel. kom ,   DELTA PIOTR PAWLUCZUK D E L T A Piotr Pawluczuk ul. Legionowa 9A lok. 20, 15-281 Białystok tel. kom. 516 026 303, p.pawluczuk@deltaprojekt.pl, www.deltaprojekt.pl 1 08.2018 r. PRZEDMIOT OPRACOWANIA : HALA PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWA

Bardziej szczegółowo

REMONT, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA

REMONT, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA 1. ZAKRES OPRACOWANIA Niniejsze opracowanie dotyczy remontu, rozbudowy i przebudowy budynku remizy OSP w Lubzinie w zakresie konstrukcyjnym. Zawiera rozwiązania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCYJNY

PROJEKT KONSTRUKCYJNY egz. PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU USŁUGOWEGO KUCHNI ZE STOŁÓWKĄ Z PRZEZNACZENIEM NA GASTROTERAPIĘ PRACOWNIA KULINARNA Z PRZEBUDOWĄ I ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ PODDASZA NA MIESZKANIA AKTYWIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI BUDYNKI 6 7

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI BUDYNKI 6 7 PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI BUDYNKI 6 7 Inwestycja: BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z GARAŻAMI PODZIEMNYMI I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ BUDYNKI 6 7 Inwestor: SOBIESŁAW ZASADA

Bardziej szczegółowo

OPIS KONSTRUKCYJNY. Płatwie stalowe. Łuk połączony sztywno z podpierającymi słupkami

OPIS KONSTRUKCYJNY. Płatwie stalowe. Łuk połączony sztywno z podpierającymi słupkami OPIS KONSTRUKCYJNY 1.UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU. Projektuje się rozbudowę, przebudowę istniejącego budynku administracyjnego (Urzędu Gminy) w części obejmującej strefę wejścia wraz z wiatrołapem oraz

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE. 1. Założenia obliczeniowe. materiały:

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE. 1. Założenia obliczeniowe. materiały: II. OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1. Założenia obliczeniowe. materiały: elementy żelbetowe: beton C25/30, stal A-IIIN mury konstrukcyjne: bloczki Silka gr. 24 cm kl. 20 mury osłonowe: bloczki Ytong

Bardziej szczegółowo

1. Rzut piwnic rys. nr K-1 2. Rzut parteru rys. nr K-2 3. Schody zewnętrzne na zapleczu rys. nr K-3 4. Zestawienie stali profilowej rys.

1. Rzut piwnic rys. nr K-1 2. Rzut parteru rys. nr K-2 3. Schody zewnętrzne na zapleczu rys. nr K-3 4. Zestawienie stali profilowej rys. SPIS TREŚCI I. Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Opis stanu istniejącego 4. Opis stanu projektowanego 5. Materiały budowlane 6. Uwagi końcowe 7. Normy budowlane i literatura

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ Szpital Wojewódzki we Włocławku Oddział Ratownictwa 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA - Zlecenie na opracowanie dokumentacji technicznej - Projekt architektoniczy

Bardziej szczegółowo

A. I O P I S T E C H N I C Z N Y

A. I O P I S T E C H N I C Z N Y M T P R O X I M A, S P Ó Ł K A C Y W I L N A U l. Śm i ł o w s k i e g o 3 3, 4 1-1 0 0 S i e m i a n o w i c e Śl. t e l. ( 0 3 2 ) 2 6 3 2 0 4 projekt nr: 21/PB/10 A. I O P I S T E C H N I C Z N Y Projekt

Bardziej szczegółowo

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz JSP B I U R O PROJEKTÓW RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA Inwestor: Gmina Tłuszcz Adres inwestora: 05-240 Tłuszcz ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI Projekt: Przebudowa i adaptacja z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne budynku szkoły Strona: 1 Opole, czerwiec 2015r. PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. DOROTA SUKIENNIK UL. BOHATERÓW WARSZAWY 15/16, 70-370 SZCZECIN TEL. 512-422-123, E-MAIL: SUKIENNIK.DOROTA1@INTERIA.PL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD. 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535

PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD. 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535 PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535 Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA.

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA. Założenia przyjęte do wykonania projektu konstrukcji: - III kategoria terenu górniczego, drgania powierzchni mieszczą się w I stopniu intensywności, deformacje

Bardziej szczegółowo

[ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZPITALNEGO ODZIAŁU RATUNKOWEGO (SOR)]

[ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZPITALNEGO ODZIAŁU RATUNKOWEGO (SOR)] 2016 ABM - Projekt [ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZPITALNEGO ODZIAŁU ] Spis treści A. Opis techniczny 1. Opis konstrukcji obiektu 2. Warunki gruntowo wodne 3. Konstrukcja elementów budynku 4. Stosowane normy

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y OBIEKT: BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO MOJE BOISKO ORLIK 2012 PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W MOSINIE ADRES INWESTYCJI: 62-050 MOSINA, UL. TOPOLOWA 2 NR DZIAŁKI: 1211/1, 1211/2, 1215/4,

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM.

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. OPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. SKALA 1:50 4. PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autorzy

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autorzy Nr egz. 2 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu budowlanego DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392 Nazwa i adres inwestora Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYMIANA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO W MAŁOPOLSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM W KRAKOWIE PRZY UL. BASZTOWEJ 22.

PROJEKT BUDOWLANY WYMIANA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO W MAŁOPOLSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM W KRAKOWIE PRZY UL. BASZTOWEJ 22. PROJEKT BUDOWLANY WYMIANA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO W MAŁOPOLSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM W KRAKOWIE PRZY UL. BASZTOWEJ 22. Inwestor: Małopolski Urząd Wojewódzki 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 PROJEKT KONSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

ul. Węgierska 247 33-300 Nowy Sącz NIP 734-313-53-35 tel./fax 18 442 99 95 kom. 605 627 024 gargasmarcin@wp.pl OPINIA TECHNICZNA

ul. Węgierska 247 33-300 Nowy Sącz NIP 734-313-53-35 tel./fax 18 442 99 95 kom. 605 627 024 gargasmarcin@wp.pl OPINIA TECHNICZNA ul. Węgierska 247 33-300 Nowy Sącz NIP 734-313-53-35 tel./fax 18 442 99 95 kom. 605 627 024 gargasmarcin@wp.pl OPINIA TECHNICZNA /podbicie fundamentów/ Temat : Remont pomieszczeń biblioteki i czytelni

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU. Spis treści. Spis rysunków

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU. Spis treści. Spis rysunków CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU Spis treści 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Roboty ziemne 4. Ogólny opis obiektu 5. Opis elementów konstrukcyjnych obiektu 6. Uwagi końcowe Spis rysunków

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu PRZEBUDOWY GŁÓWNEJ KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKÓŁCE

OPIS TECHNICZNY. Do projektu PRZEBUDOWY GŁÓWNEJ KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKÓŁCE OPIS TECHNICZNY Do projektu PRZEBUDOWY GŁÓWNEJ KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKÓŁCE I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Inwestor : Powiat Sokólski, ul. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka 2. Autor :

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Spis zawartości opracowania Opis techniczny przyjętych założeń projektowych oraz rozwiązań konstrukcyjnych Spis rysunków: - Poz.1.Nadproża stalowe...k1/1, K1/2 - Poz.2.Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne OBLICZENIA STATYCZNE Podstawa opracowania Projekt budowlany architektoniczny. Obowiązujące normy i normatywy budowlane a w szczególności: PN-82/B-02000 ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości. PN-82/B-02001

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY B BUDYNEK BIUROWO - SOCJALNY 211/3, 211/4, 212/3, 212/5

PROJEKT WYKONAWCZY B BUDYNEK BIUROWO - SOCJALNY 211/3, 211/4, 212/3, 212/5 ..FAZA:..BRANŻA:..TEMAT: OBIEKT:..LOKALIZACJA: PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJE ŻELBETOWE BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO I BUDYNKU BIUROWO SOCJALNEGO NA DZIAŁKACH 211/3, 211/4, 212/3, 212/5 W OBRĘBIE BŁĄDZIKOWO,

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE 1. ZESTAWIENIE NORM PN -82/B - 02000 PN -82/B - 02001 PN -82/B

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA I. Opis techniczny II. Część rysunkowa III. rys. K.0 Rzut fundamentów rys. K.02 Elementy konstrukcyjne przyziemia. Konstrukcja stropów

Bardziej szczegółowo

Cześć rysunkowa. KB1. Rzut parteru- stan istniejący 1:50. KB2. Przekrój- stan istniejący 1:50. KB3. Elewacja południowa- stan istniejący 1:50

Cześć rysunkowa. KB1. Rzut parteru- stan istniejący 1:50. KB2. Przekrój- stan istniejący 1:50. KB3. Elewacja południowa- stan istniejący 1:50 Część opisowa 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Założenia obliczeniowe schematy statystyczne i podstawowe wyniki obliczeń 1.4. Parametry geotechniczne 1.5. Opis przebudowy 1.6.

Bardziej szczegółowo

Tektonika Architekci Sp. z o.o. Sp. k., 31-144 Kraków, ul. Biskupia 14/10, tel./fax (12) 412 48 14, kom. 609 474 301

Tektonika Architekci Sp. z o.o. Sp. k., 31-144 Kraków, ul. Biskupia 14/10, tel./fax (12) 412 48 14, kom. 609 474 301 Jednostka projektowa: Tektonika Architekci Sp. z o.o. Sp. k., 31-144, ul. Biskupia 14/10, tel./fax (12) 412 48 14, kom. 609 474 301 K TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA UZDROWISKOWEGO OLSZÓWKA O SANATORIUM

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. OBLICZENIA III. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE: 1 Rzut fundamentów 2 Strop nad parterem 3 I piętro elementy konstrukcyjne 4 Więźba dachowa 5 Ławy fundamentowe 6 Wieńce

Bardziej szczegółowo

OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU MIESZKALNEGO - TYP C

OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU MIESZKALNEGO - TYP C 1. Stropodach. OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU MIESZKALNEGO - TYP C Na budynku zaprojektowano stropodach pełny w postaci warstwy nawierzchniowej z papy termozgrzewalnej na twardym styropianie typu EPS. Styropian

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE OBIEKTU

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE OBIEKTU proj. bud konstrukcji- Gargas arcin gargasmarcin@wp.pl 1 EEENTY KONSTRUKCYJNE OBIEKTU - Przebudowa i remont wraz z ociepleniem budynku Pawilonu Gimnastyki eczniczej dla zadania: "odernizacja Zakładu Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa, przebudowa (modernizacja ) i zmiana sposobu użytkowania krytej pływalni. Projekt budowlany. OPIS TECHNICZNY CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ

Rozbudowa, przebudowa (modernizacja ) i zmiana sposobu użytkowania krytej pływalni. Projekt budowlany. OPIS TECHNICZNY CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ Projekt budowlany. OPIS TECHNICZNY CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ 1.Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany części konstrukcyjnej rozbudowy, przebudowy (modernizacji) i zmiany sposobu

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Uprawnienia budowlane autorów opracowania; 2. Część opisowa: Opis techniczny elementów konstrukcyjnych budynku szkoły podstawowej; 3. Część graficzna: Rysunki konstrukcyjne budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI FIRMA INśYNIERSKA ZG-TENSOR 43-512 Janowice, ul. Janowicka 96 tel. 0600995514, fax: (0..32) 2141745 e-mail: zg-tensor@o2.pl Inwestycja: PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY USŁUGI PROJEKTOWE ADAM KOJAT AL. BOH. WARSZAWY 15/16, 70 370 SZCZECIN tel. 605 229 901 e-mail: akojat@wp.pl EKSPERTYZA TECHNICZNA dot. stanu technicznego konstrukcji i elementów budynku Wydziału Inżynierii

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1. Obciążenia 1.1. Założenia Ze względu na brak pełnych danych dotyczących konstrukcji istniejącego obiektu, w tym stalowego podciągu, drewnianego stropu oraz więźby

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Branża: Konstrukcyjna. Autorzy: Mariuz- Tomasz Walczak ul. Taśmowa 10/ Warszawa. mgr inż. Tomasz Walczak.

PROJEKT WYKONAWCZY. Branża: Konstrukcyjna. Autorzy: Mariuz- Tomasz Walczak ul. Taśmowa 10/ Warszawa. mgr inż. Tomasz Walczak. PROJEKT WYKONAWCZY Inwestor: Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Warszawa, ul. Niekłańska 4/24 Branża: Konstrukcyjna Autorzy: Mariuz- Tomasz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ARC-KONS PRACOWNIA PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH mgr inż. Janusz OLEJNICZAK * PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Temat: Modernizacja budynku A Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY KOMPLEKSU LABORATORIÓW PRZEMYSŁU LOTNICZEGO

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY KOMPLEKSU LABORATORIÓW PRZEMYSŁU LOTNICZEGO OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY KOMPLEKSU LABORATORIÓW PRZEMYSŁU LOTNICZEGO I. Podstawa opracowania: 1. Projekt Architektoniczny 2. Dokumentacja Geotechniczna 3. Projekty Branżowe II. Dane ogólne. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA K2 BIURO ARCHITEKTONICZNE KAMIŃSKI, KAMIŃSKA, KURKOWSKI S.C. 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Żwirowa 39 tel/fax 95 7207878, e-mail k2-sc@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA Nazwa obiektu budowlanego Kategoria

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KONSTRUKCJA

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ADAPTACJA, MODERNIZACJA I ODBUDOWA BUDYNKU JAŚ DO OBOWIĄZUJĄCYCH WYMAGAŃ DLA OŚRODKA HYDROTERAPII ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU TECHNICZNEGO TR KONSTRUKCJA INWESTOR: BESKIDZKI ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE. dr inż. Monika Siewczyńska

BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE. dr inż. Monika Siewczyńska BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE dr inż. Monika Siewczyńska Plan wykładów 1. Podstawy projektowania 2. Schematy konstrukcyjne 3. Elementy konstrukcji 4. Materiały budowlane 5. Rodzaje konstrukcji

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA stanu technicznego istniejącego budynku głównego Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie w związku z projektowanymi nadprożami. ADRES INWESTYCJI: Tarnów, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJ 1.0 Ocena stanu konstrukcji istniejącego budynku Istniejący budynek to obiekt dwukondygnacyjny, z poddaszem, częściowo podpiwniczony, konstrukcja ścian nośnych tradycyjna murowana.

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEJ SZKOŁY NA CELE USŁUG KULTURY ORAZ TURYSTYKI I REKREACJI

EKSPERTYZA TECHNICZNA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEJ SZKOŁY NA CELE USŁUG KULTURY ORAZ TURYSTYKI I REKREACJI EKSPERTYZA TECHNICZNA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEJ SZKOŁY NA CELE USŁUG KULTURY ORAZ TURYSTYKI I REKREACJI Adres: Gorzędziej, dz. Nr 22/8, 45 Gm. Subkowy Inwestor: Gmina Subkowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI Budowa budynku użyteczności publicznej w zakresie usług medycznych (gabinety lekarskie POZ, gabinety lekarzy specjalistów, gabinet rehabilitacji ruchowej, apteka), Haczów,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis techniczny

Spis treści. Opis techniczny Spis treści Opis techniczny 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa formalna projektu 3. Podstawy merytoryczne opracowania 4. Zastosowane schematy konstrukcyjne 5. Założenia przyjęte do obliczeń

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI

I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI 1.Podstawy opracowania. A. Projekt budowlany część architektoniczna B. Wizja lokalna, pomiary inwentaryzacjne C. Dokumentacja fotograficzna 2. Przedmiot opracowania Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i Nadzory w Budownictwie, Ryszard Paczos. ul. Południowa 25, Szczecin, tel./fax , SPIS ZAWARTOŚCI:

Projektowanie i Nadzory w Budownictwie, Ryszard Paczos. ul. Południowa 25, Szczecin, tel./fax , SPIS ZAWARTOŚCI: SPIS ZAWARTOŚCI: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. SPIS ZAWARTOŚCI 3. SPIS RYSUNKÓW 4. OPIS TECHNICZNY 5. ZESTAWIENIA MATERIAŁOWE: - ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ NR 1 5 SPIS RYSUNKÓW: 1. ŚCIANY OPOROWE - SYTUACJA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1.0. Podstawa opracowania: OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1.1. Zlecenie Inwestora 1.2. Projekt techniczny architektoniczny Obliczenia wykonano zgodnie z polskimi normami: PN-82/B-02000 - Obciążenia budowli

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZĄCA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRONOWIE PRZY UL. KOLOROWEJ 2 W ZWIĄZKU Z PLANOWANĄ NADBUDOWĄ LOKALIZACJA: BRONÓW, UL. KOLOROWA 2, DZ. NR 305/4 INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

III. ZALĄCZNIKI - CZĘŚĆ RYSUNKOWA K01 Rzut dachu 1:100

III. ZALĄCZNIKI - CZĘŚĆ RYSUNKOWA K01 Rzut dachu 1:100 Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A I. OCENA TECHNICZNA STANU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU str. 3-4 II. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTOWANEJ KONSTRUKCJI str. 5-6 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Projektowana

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania 1.2. Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 1.3. Uprawnienia i oświadczenie o przynaleŝności do Izby projektantów 2. Opis

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Krośnie budynek nr 2 w Mosinie, ul. Krasickiego 16, 62-050 Mosina; nr ew.

Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Krośnie budynek nr 2 w Mosinie, ul. Krasickiego 16, 62-050 Mosina; nr ew. Temat: KONSTRUKCJA PRACOWNIA PROJEKTOWA: 93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155 K/01 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Branża: KONSTRUKCJA 1. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI - str. K/02-K/09 2. RYSUNKI Lp. Przedmiot rysunku

Bardziej szczegółowo

projekt wykonawczy - konstrukcyjny SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

projekt wykonawczy - konstrukcyjny SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA...1 I. OPIS TECHNICZNY...2 1. Dane do projektu...2 2. Układ projektu...2 3. Warunki geotechniczne, hydrologiczne i posadowienie budynku...3 4.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI ROZBUDOWY KOMPLEKSU ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W LUBLIŃCU PRZY ULICY KLONOWEJ 10

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI ROZBUDOWY KOMPLEKSU ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W LUBLIŃCU PRZY ULICY KLONOWEJ 10 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI ROZBUDOWY KOMPLEKSU ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W LUBLIŃCU PRZY ULICY KLONOWEJ 10 I. Podstawa opracowania: 1. Zlecenie Inwestora: Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA NR ARCH

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA NR ARCH AG-PROJEKT Aleksander Bobowski ul. Etnografów 11 51-220 Wrocław T: +48 71 3420464 F: +48 71 3420464 M: 0607 102 321 NR ARCH. 16003 STADIUM: ZADANIE: PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA KAPLICY INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Branża: konstrukcja

PROJEKT BUDOWLANY Branża: konstrukcja PRACOWNIA PROJEKTOWA Mgr inż. Dorota Sukiennik 72-005 Przecław 93d/7 Tel. 609-658-567 e-mail: sukiennik.dorota1@interia.pl PROJEKT BUDOWLANY Branża: konstrukcja Obiekt: Wydział Budownictwa i Architektury

Bardziej szczegółowo