Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 162/10 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki z dnia 29 października 2010 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 162/10 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki z dnia 29 października 2010 r."

Transkrypt

1 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 162/10 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki z dnia 29 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 153/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki z dnia 31 grudnia 2009r. Na podstawie art.10 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2009r. Nr 152 poz ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. Nr 128 z 2010r. poz.861 ) Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki zarządza, co następuje: Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 153/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki z dnia 31 grudnia 2009r. Plan kont dla budżetu Gminy i zakładowy plan kont dla Urzędu Miasta i Gminy na których ewidencjonuje się operacje związane z realizacją projektu Poznaję świat wyrównywanie szans edukacyjnych w Gminie Ożarów Mazowiecki otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011r. 3. BURMISTRZ KAZIMIERZ STACHURSKI

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 162/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki z dnia 29 października 2010r. Plan kont dla budżetu gminy dla środków europejskich oraz zakładowy plan kont dla środków europejskich w Urzędzie Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim dla projektu p.n. Poznaję świat wyrównywanie szans edukacyjnych w Gminie Ożarów Mazowiecki PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI DLA PROJEKTU P.N. POZNAJĘ ŚWIAT WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH W GMINIE OŻARÓW MAZOWIECKI I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe 133 Rachunek budżetu 240 Pozostałe rozrachunki 901 Dochody budżetu 902 Wydatki budżetu 960 Skumulowane wyniki budżetu 961 Wynik wykonania budżetu 2. Konta pozabilansowe 991- Planowane dochody budżetu 992 Planowane wydatki budżetu

3 II. Opis kont Konta bilansowe Zespół 1 Środki pieniężne i rachunki bankowe Konto 133 Rachunek budżetu Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu. Zapisy na koncie 133 dokonywane są wyłącznie na podstawie dokumentów bankowych i musi zachodzić zgodność zapisów między jednostką, a bankiem. W przypadku stwierdzenia błędu w dokumencie bankowym sumy księguje się zgodnie z wyciągiem, a różnicę wynikającą z błędu odnosi się na konto 240 jako sumy do wyjaśnienia. Różnicę tę wyksięgowuje się na podstawie dokumentu bankowego zawierającego sprostowanie błędu. Na stronie Wn konta 133 ujmuje się wpływy środków pieniężnych na rachunek budżetu. Na stronie Ma konta 133 ujmuje się wypłaty z rachunku budżetu. Opis konta w systemie księgowym wprowadzony jest z numerem umowy o dofinansowanie projektu. Struktura konta na potrzeby ewidencji w budżecie Gminy: 133/10 Zespół 2 Rozrachunki i roszczenia Konto 240 Pozostałe rozrachunki Konto 240 służy do ewidencji innych rozrachunków związanych z realizacją budżetu, z wyjątkiem rozrachunków i rozliczeń ujmowanych na kontach 222, 223, 224, 225, 260. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 240 powinna umożliwiać ustalenie stanu rozrachunków według tytułów i kontrahentów. Konto 240 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma stan zobowiązań z tytułu pozostałych rozrachunków. Opis konta w systemie księgowym wprowadzony jest z numerem umowy o dofinansowanie projektu. Struktura konta na potrzeby ewidencji w budżecie Gminy: 240/20

4 Zespół 9 Dochody i wydatki, rozliczenia międzyokresowe i wyniki budżetu Konto 901 Dochody budżetu Konto 901 służy do ewidencji dochodów budżetu Gminy. Na stronie Wn konta 901 ujmuje się przeniesienie w końcu roku, sumy dochodów budżetu Gminy na konto 961. Na stronie Ma ujmuje się wpływ i zwiększenia dochodów budżetu. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 901 powinna umożliwiać ustalenie stanu poszczególnych dochodów budżetu według podziałek planu finansowego. Saldo Ma konta 901 oznacza sumę dochodów budżetu Gminy za dany rok. Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 901 przenosi się na konto 961. Opis konta w systemie księgowym wprowadzony jest z numerem umowy o dofinansowanie projektu. Struktura konta na potrzeby ewidencji w budżecie Gminy: 901/10 Konto 902 Wydatki budżetu Konto 902 służy do ewidencji wydatków budżetu Gminy. Na stronie Wn konta 902 ujmuje się w szczególności wydatki jednostki budżetowej. Na stronie Ma konta 902 ujmuje się przeniesienie, w końcu roku, sumy wydatków budżetu Gminy na konto 961. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 902 powinna umożliwiać ustalenie stanu poszczególnych wydatków według podziałek klasyfikacji. Saldo Wn oznacza sumę wydatków budżetu Gminy za dany rok. Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 902 przenosi się na konto 961. Opis konta w systemie księgowym wprowadzony jest z numerem umowy o dofinansowanie projektu. Struktura konta na potrzeby ewidencji w budżecie Gminy: 902/30 Konto 960 Skumulowane wyniki budżetu Konto 960 służy do ewidencji stanu skumulowanych wyników budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Konto 960 w ciągu roku przeznaczone jest do ewidencji operacji dotyczących zmniejszenia lub zwiększenia skumulowanych wyników budżetu.

5 W szczególności na stronie Wn lub Ma konta 960 ujmuje się pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu przeniesienie salda kont 961. Konto 960 może wykazywać saldo Wn lub saldo Ma. Saldo Wn oznacza stan skumulowanego deficytu budżetu, a saldo Ma stan skumulowanej nadwyżki budżetu. Opis konta w systemie księgowym wprowadzony jest z numerem umowy o dofinansowanie projektu. Struktura konta na potrzeby ewidencji w budżecie Gminy: 960/10. Konto 961 Wynik wykonania budżetu Konto 961 służy do ewidencji wyniku wykonania budżetu, czyli deficytu lub nadwyżki. Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego na stronie Wn konta 961 ujmuje się przeniesienie poniesionych w ciągu roku wydatków budżetu, odpowiednio w korespondencji z kontem 902. Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego na stronie Ma konta 961 ujmuje się przeniesienie zrealizowanych w ciągu roku dochodów budżetu, odpowiednio w korespondencji z kontem 901. W ewidencji szczegółowej do konta 961 wyodrębnia się źródła zwiększeń i rodzaje zmniejszeń wyniku wykonania budżetu stosownie do potrzeb sprawozdawczości. Na koniec roku konto 961 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan deficytu budżetu lub Ma, które oznacza stan nadwyżki. W roku następnym, pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, saldo konta 961 przenosi się na konto 960. Opis konta w systemie księgowym wprowadzony jest z numerem umowy o dofinansowanie projektu. Struktura konta na potrzeby ewidencji w budżecie Gminy: 961/10. Konta pozabilansowe Konto 991 Planowane dochody budżetu Konto 991 służy do ewidencji planu dochodów budżetowych oraz jego zmian. Na stronie Wn konta 991 ujmuje się zmiany budżetu zmniejszające plan dochodów budżetu. Na stronie Ma ujmuje się planowane dochody budżetu oraz zmiany budżetu zwiększające planowane dochody.

6 Saldo Ma konta 991 określa w ciągu roku wysokość planowanych dochodów budżetu. Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego sumę równą saldu konta ujmuje się na stronie Wn konta 991. Konto 992 Planowane wydatki budżetu Konto służy do ewidencji planu wydatków budżetowych oraz jego zmian. Na stronie Wn konta 992 ujmuje się planowane wydatki budżetu oraz zmiany budżetu zwiększające planowane wydatki. Na stronie Ma ujmuje się zmiany budżetu zmniejszające plan wydatków budżetowych lub wydatki zablokowane. Saldo Wn konta 992 określa w ciągu roku wysokość planowanych wydatków budżetowych. Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego sumę równą saldu konta ujmuje się na stronie Ma konta 992. PLAN KONT DLA URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI DLA PROJEKTU P.N. POZNAJĘ ŚWIAT WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH W GMINIE OŻARÓW MAZOWIECKI I. Konta bilansowe Zespół 0 Aktywa trwałe 011 Środki trwałe 013 Pozostałe środki trwałe 020- Wartości niematerialne i prawne 071 Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 072 Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych 080- Inwestycje ( środki trwałe w budowie ) Zespół 1 Środki pieniężne i rachunki bankowe Kasa 130 Rachunek bieżący jednostki

7 Zespół 2 Rozrachunki i roszczenia 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 225 Rozrachunki z budżetami 229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 240 Pozostałe rozrachunki Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie 400 Amortyzacja 401 Zużycie materiałów i energii 402 Usługi obce 403 Podatki i opłaty 404 Wynagrodzenia 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 409 Pozostałe koszty rodzajowe Zespół 8 Fundusze, rezerwy i wynik finansowy 800 Fundusz jednostki 810 Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje 860 Wynik finansowy II. Konta pozabilansowe 975 Wydatki strukturalne 980 Plan finansowy wydatków budżetowych 998 Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego I. Opis kont bilansowych Zespół 0 Konta zespołu 0 przeznaczone są do ewidencji: - rzeczowego majątku trwałego - wartości niematerialnych i prawnych

8 - umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - inwestycji (środków trwałych w budowie) Konto 011 Środki trwałe Za środki trwałe uznaje się stanowiące własność lub współwłasność nieruchomości ( grunty, budynki, budowle, lokale, inwestycje ), maszyny i urządzenia, środki transportu, kompletne i zdatne do użytku przedmioty o okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok Wartość początkowa środków trwałych obejmuje cenę ich nabycia lub koszt wytworzenia, w przypadku darowizny lub nabycia w inny nieodpłatny sposób wartość rynkową z dnia nabycia. Konto 011 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych. Środki trwałe wprowadza się lub wyksięgowuje z ewidencji pod datą sporządzenia dokumentu z prawidłowego przebiegu udokumentowania operacji gospodarczej tj. pod datą sporządzenia końcowego protokołu odbioru, pod datą sporządzenia protokołu przekazania do użytku, daty protokołu likwidacji, daty zakupu na podstawie faktury. Do ewidencji na koncie 011 prowadzi się następujące urządzenia analityczne: 1. Księgi inwentarzowe prowadzone ręcznie, stanowiące wykaz poszczególnych obiektów inwentarzowych, prowadzone z zachowaną chronologią przyjmowanych do eksploatacji środków trwałych. Zapisów w księdze inwentarzowej dokonuje się co najmniej z podaniem następujących danych: liczby porządkowej, nazwy środka trwałego, wartości początkowej, symbolu klasyfikacji rodzajowej środków trwałych, daty przyjęcia do użytkowania, miejsca użytkowania. 2. Karty analityczne środków trwałych, w których podany jest numer inwentarzowy, rok produkcji, nazwa środka trwałego, stawka amortyzacyjna, wartość początkowa i umorzenie. 3. Tabele amortyzacyjno-umorzeniowe, które obejmują wartość początkową każdego środka trwałego, jak i stan środków trwałych na koniec roku. Ponad to w tabeli znajdują się informacje o umorzeniu każdego środka trwałego indywidualnie, zmiany umorzeń w ciągu roku i stan końcowy umorzeń na koniec roku obrotowego.

9 Znajdujące się w użytkowaniu i ewidencji księgowej środki trwałe powinny być inwentaryzowane raz w ciągu 4 lat. W bilansie środki trwałe wykazuje się w wartości księgowej netto tj. w wartości początkowej pomniejszonej o umorzenie. Do konta 011 prowadzona jest analityka zgodnie z klasyfikacją rodzajową środków trwałych według grup inwentarzowych. 0 grunty 1 budynki i lokale 2 obiekty inżynierii lądowej 3 kotły i maszyny energetyczne 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 5 specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 6 urządzenia techniczne 7 środki transportu 8 narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie Konto 013 Pozostałe środki trwałe Do pozostałych środków trwałych zalicza się te środki, które umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania i które finansuje się ze środków na wydatki bieżące. Konto 013 służy do ewidencji stanu, zwiększeń oraz zmniejszeń wartości początkowej pozostałych środków trwałych, jeżeli podlegają one ewidencji ilościowowartościowej. Do konta 013 należy prowadzić szczegółową ewidencję ilościowo-wartościową umożliwiającą ustalenie wartości początkowej pozostałych środków trwałych oddanych do użytkowania oraz osób, u których znajdują się środki trwałe, lub komórek organizacyjnych, w których znajdują się środki trwałe. Analityka do konta 013 prowadzona jest w księdze inwentarzowej ilościowowartościowej założonej dla potrzeb projektu. W księdze tej ujmuje się zakup wyposażenia o wartości powyżej zł. i okresie użytkowania dłuższym niż rok. Znajdujące się w użytkowaniu i ewidencji księgowej pozostałe środki trwałe powinny być inwentaryzowane raz w ciągu 4 lat. Struktura konta 013-x Gdzie x-1- oznacza zakup pozostałych środków trwałych

10 Konto 020 Wartości niematerialne i prawne Konto 020 służy do ewidencji stanu, zwiększeń oraz zmniejszeń wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych. Wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa przekracza wielkość ustaloną w ustawie o podatku od osób prawnych oraz o przewidywanym okresie używania dłuższym niż jeden rok finansuje się z wydatków majątkowych. Umarza się je stopniowo z uwzględnieniem długości okresu amortyzowania. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej niższej od wartości określonej w w/w ustawie finansuje się ze środków przeznaczonych na wydatki bieżące i umarza się je jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Analityka prowadzona do konta 020 powinna umożliwić ustalenie wartości początkowej poszczególnych wartości niematerialnych i prawnych z uwzględnieniem podziału na wartości niematerialne i prawne umarzane stopniowo i umarzane jednorazowo oraz osoby za nie odpowiedzialne. Struktura konta 020-x Gdzie: x 1 oznacza wartości niematerialne i prawne do kwoty zł. x 2 oznacza wartości niematerialne i prawne powyżej kwoty zł. Konto 071 Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Konto 071 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają umorzeniu według stawek amortyzacyjnych stosowanych przez jednostkę. Odpisy umorzeniowe są dokonywane w korespondencji z kontem 400.Na stronie Ma konta 071 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn - zmniejszenia umorzenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Ewidencję szczegółową do konta 071 prowadzi się według zasad podanych w wyjaśnieniach do kont 011 i 020. Do kont: 011, 020 i 071 można prowadzić wspólną ewidencję szczegółową. Konto 071 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Struktura konta 071-x Gdzie: x 1 umorzenie wartości niematerialnych i prawnych x 2 umorzenie środków trwałych

11 Konto 072 Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych Na koncie 072 ewidencjonuje się zmniejszenia wartości początkowej z tytułu umorzenia pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych, tj. tych które umarza się jednorazowo w pełnej wartości w miesiącu wydania ich do używania. Umorzenie jest księgowane w korespondencji z kontem 400. Na stronie Wn konta 072 ewidencjonuje się zmniejszenia umorzenia wartości początkowej pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych, a na stronie Ma zwiększenia umorzenia wartości początkowej pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych. Struktura konta 072-x Gdzie: x 1 umorzenie wartości niematerialnych i prawnych x 2 umorzenie pozostałych środków trwałych Konto 080 Inwestycje (środki trwałe w budowie ) Konto 080 służy do ewidencji kosztów inwestycji rozpoczętych oraz do rozliczenia tych kosztów. Na koncie 080 ewidencjonuje się ogół kosztów dotyczących realizowanych inwestycji poniesionych przez jednostkę na mające powstać nowe środki trwałe lub zwiększające wartość już istniejących środków trwałych. Do inwestycji zalicza się w szczególności następujące koszty: - nabycia gruntów i innych składników majątku trwałego - dokumentacji projektowej inwestycji - przygotowywania terenów pod budowę - ulepszania istniejących już środków trwałych - nadzoru autorskiego, inwestorskiego wykonawcy - transportu i montażu - inne koszty bezpośrednio związane z inwestycją Ewidencja szczegółowa do konta 080 prowadzona jest dla poszczególnych zadań inwestycyjnych z podziałem według klasyfikacji budżetowej. Struktura konta 080-x

12 Gdzie x-1- oznacza zakup sprzętu Zespół 1 Konta zespołu 1 przeznaczone są do ewidencji: - krajowych i zagranicznych środków pieniężnych przechowywanych w kasach - krajowych i zagranicznych środków pieniężnych lokowanych na rachunkach bankowych - kredytów bankowych udzielanych przez banki krajowe i zagraniczne - innych krajowych i zagranicznych środków pieniężnych Konto 101 Kasa Konto 101 służy do ewidencji gotówki znajdującej się w kasie jednostki i dotyczącej realizowanego projektu ze środków europejskich. Na stronie Wn ujmuje się wpływy gotówki, a na stronie ma rozchody gotówkowe. Wszystkie operacje gotówkowe ujmuje się w dniu ich dokonania w raporcie kasowym. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 101 powinna umożliwić ustalenie stanu gotówki w kasie oraz ustalenie stanu gotówki powierzonej osobom za nią odpowiedzialnym materialnie. Struktura konta 101-x Gdzie x-1- oznacza gotówkę w kasie Konto 130 Rachunek bieżący jednostki Konto 130 służy do ewidencji stanu środków pieniężnych oraz obrotów na rachunku bankowym z tytułu wydatków i dochodów budżetowych objętych planem finansowym. Ewidencja księgowa jednostki z tytułu realizacji dochodów i wydatków budżetowych prowadzona jest według podziałki klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ( Dz. U. Nr 38 poz. 207 ze zm. ). Na koncie 130 zapisów dokonuje się na podstawie dokumentów bankowych, w związku z czym musi zachodzić pełna zgodność zapisów między jednostką, a bankiem.

13 Na koncie 130 obowiązuje zasada zachowania czystości obrotów, co oznacza, że do błędnych zapisów, nadpłat, korekt wprowadza się dodatkowo zapis techniczny ujemny. Struktura konta 130-x Gdzie x-1- oznacza dochody i wydatki realizowane z konta bieżącego projektu Zespół 2 Konta zespołu 2 służą do ewidencji rozliczeń środków budżetowych, wynagrodzeń, rozrachunków z kontrahentami oraz wszelkich innych rozrachunków i rozliczeń. Ewidencja szczegółowa prowadzona do kont zespołu 2 wyodrębnia podział poszczególnych grup rozrachunków i rozliczeń według kontrahentów i według podziałek klasyfikacji budżetowej. Na kontach zespołu 2 ujmuje się w szczególności: - należności i zobowiązania z tytułu robót, dostaw i usług - rozrachunki z tytułu wynagrodzeń - rozrachunków z pracownikami - rozliczeń publicznoprawnych Konto 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami Konto 201 służy do ewidencji rozrachunków z tytułu robót, dostaw i usług. Ewidencja szczegółowa do konta 201 powinna być prowadzona według podziałek klasyfikacji budżetowej, a także powinna zapewnić możliwość ustalenia należności i zobowiązań według poszczególnych kontrahentów. Konto 201 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo ma stan stan zobowiązań. Struktura konta 201/xxxx Gdzie: xxxx- oznacza symbol kontrahenta Konto 225 Rozrachunki z budżetami Konto 225 służy do ewidencji rozrachunków z budżetami z tytułu podatku dochodowego od wypłaconych wynagrodzeń z tytułu umów zleceń lub umów o dzieło.

14 Na stronie Wn konta 225 ujmuje się wpłaty do urzędów skarbowych podatku, a po stronie Ma zobowiązania wobec urzędów z tytułu naliczonego podatku dochodowego. Ewidencja szczegółowa do konta 225 powinna umożliwiać ustalenie należności i zobowiązań z tytułu podatków wobec urzędu skarbowego. Konto 225 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma stan zobowiązań. Struktura konta 225-x Gdzie: x-1 oznacza rozliczenia z tytułu podatku dochodowego Konto 229 Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne Konto służy do ewidencji rozrachunków publicznoprawnych, a w szczególności rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych. Na stronie Wn konta 229 ujmuje się spłatę i zmniejszenie zobowiązań, a na Ma zobowiązania z tytułu rozrachunków publicznoprawnych. Ewidencja szczegółowa do konta 229 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu należności i zobowiązań według podmiotów i rozrachunków. Struktura konta 229-x Gdzie: x 1 oznacza rozliczenia z tytułu składki kasy chorych płatnika X 2 oznacza rozliczenia składek ZUS płatnika X 3 oznacza rozliczenie składek FP płatnik X 4 oznacza rozliczenia z tytułu składki kasy chorych pracownik X 5 oznacza rozliczenie składek erc pracownik Konto 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń Konto 231 służy do ewidencji rozrachunków z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy zlecenie, umowy o dzieło lub innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami. Na stronie Wn konta 231 ujmuje się przelewy wynagrodzeń oraz naliczenia potrąceń wynagrodzeń. Na stronie Ma konta 231 ujmuje się zobowiązania z tytułu wynagrodzeń. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 231 powinna umożliwiać ustalenie należności i zobowiązań z tytułu wynagrodzeń. Struktura konta 231-x

15 Gdzie: x 1 oznacza rozliczenie wynagrodzeń z tytułu umów zlecenie i umów o dzieło Konto 240 Pozostałe rozrachunki Konto 240 służy do ewidencji należności i zobowiązań. Na stronie Wn konta 240 ujmuje się powstałe należności, a na stronie Ma powstałe zobowiązania. Na koncie 240 ewidencjonuje się w szczególności mylne obciążenie rachunku projektu z tytułu usług lub wykonanych robót, prowadzona jest również ewidencja potrąceń od wynagrodzeń dotyczących przekazywania należności na konto zatrudnionych osób, a na stronie Ma mylne uznania rachunku projektu oraz naliczenie odsetek od kapitalizacji środków na rachunku projektu, które są przekazywane na rachunek budżetu Gminy i zwiększają jego dochody oraz naliczenie wynagrodzenia z tytułu umów zleceń lub o działo. Struktura konta 240-x Gdzie: x 1 oznacza pozostałe rozrachunki x 2 oznacza naliczanie potrącenia z tytułu umów zleceń i o działo ( PKO ) Zespół 4 Konto 400 Koszty według rodzajów Konta zespołu 4 służą do ewidencji kosztów w układzie rodzajowym, i ich rozliczenia. Poniesione koszty ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich powstania, niezależnie od terminu zapłaty. Za datę powstania kosztów uznaje się datę wpływu dokumentu do jednostki. Ewidencję szczegółową do kont zespołu 4 prowadzi się według podziałek klasyfikacji planu finansowego oraz w sposób umożliwiający sporządzenie sprawozdań budżetowych i finansowych. Korekta kosztów dokonywana jest na podstawie not obciążeniowych lub dokumentów refakturowanych na podstawie zapłaconych faktur. Zapis korekty kosztów ujmowany jest na czerwono w ewidencji księgowej. Koszty te nie obciążają działalności podstawowej jednostki.

16 Konto 400 Amortyzacja Konto 400 służy do ewidencji naliczonych odpisów amortyzacji od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, od których odpisy umorzeniowe są dokonywane stopniowo według stawek amortyzacyjnych. Na stronie Wn konta 400 ujmuje się naliczone odpisy amortyzacyjne, a na stronie Ma przeniesienie na koniec roku budżetowego salda konta na wynik finansowy. Konto 401 Zużycie materiałów i energii Konto 401 służy do ewidencji kosztów zużycia materiałów i energii. Na stronie Wn ujmuje się koszty poniesione z tytułu zużycia energii i materiałów oraz ewidencjonuje się korekty kosztów. Na stronie Ma ujmuje się przeniesienie salda poniesionych w ciągu roku kosztów zużycia materiałów i energii na konto 860. Konto 402 Usługi obce Konto 402 służy do ewidencji kosztów z tytułu usług obcych wykonywanych na rzecz jednostki. Na stronie Wn ujmuje się koszty poniesione z tytułu zakupu usług obcych oraz ewidencjonuje się korekty kosztów. Na stronie Ma ujmuje się przeniesienie salda poniesionych w ciągu roku kosztów usług obcych na konto 860. Konto 403 Podatki i opłaty Konto 403 służy do ewidencji kosztów z tytułu podatku akcyzowego, od nieruchomości, od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty notarialnej, skarbowej a także opłat o charakterze podatkowym. Na stronie Wn ujmuje się koszty poniesione z wyżej wymienionego tytułu oraz ewidencjonuje się korekty kosztów. Na stronie Ma ujmuje się przeniesienie salda poniesionych w ciągu roku kosztów usług obcych na konto 860. Konto 404 Wynagrodzenia

17 Konto 404 służy do ewidencji kosztów z tytułu wynagrodzeń z pracownikami zatrudnionymi na umowę o pracę oraz z tytułu zawieranych umów zlecenie lub umów o dzieło z osobami fizycznymi. Na stronie Wn ujmuje się kwoty wynagrodzenia brutto oraz korekty kosztów ( zapis czerwony ). Konto 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Konto 405 służy do ewidencji kosztów z tytułu świadczeń wypłacanych na rzecz osób fizycznych, które nie są zaliczane do wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy osób zatrudnionych na umowę o pracę, umowę zlecenie lub umowę o dzieło. Na stronie Wn ujmuje się poniesione koszty z tytułu ubezpieczeń społecznych i świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz korekty tych kosztów. Konto 409 Pozostałe koszty rodzajowe Konto 409 służy do ewidencji kosztów, które nie kwalifikują się do ujęcia na kontach Na koncie 409 ujmuje się między innymi wydatki związane z wypłatą ryczałtów samochodowych, wypłatą kosztów podróży krajowych i zagranicznych, wydatki związane z ubezpieczeniem mienia i osób, odpraw z tytułu wypadków przy pracy, odszkodowań i innych kosztów, które ponosi jednostka, a także korekty kosztów. Zespół 8 Konta zespołu 8 służą do ewidencji funduszy, wyniku finansowego, dotacji z budżetu, rezerw i rozliczeń międzyokresowych przychodów. Konto 800 Fundusz jednostki Konto 800 służy do ewidencji równowartości majątku trwałego i obrotowego jednostki oraz ich zmian. Na stronie Wn ujmuje się zmniejszenia funduszu, a na stronie Ma zwiększenia funduszu. Na stronie Wn ujmuje się w szczególności: - przeksięgowanie ujemnego wyniku finansowego roku ubiegłego konta przeksięgowanie pod datą ostatniego roku budżetowego salda konta 810

18 - przeksięgowanie salda strony Wn konta 130 Na stronie Ma ujmuje się w szczególności: - przeksięgowanie dodatniego wyniku finansowego roku ubiegłego konta równowartość środków wydatkowanych na opłacenie kosztów zadań inwestycyjnych - przeksięgowanie salda strony Ma konta 130 na koniec roku budżetowego Na koniec roku konto 800 wykazuje saldo strony Ma co oznacza stan funduszu jednostki. Konto 810 Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje Konto 810 służy do ewidencji równowartości środków budżetowych wykorzystanych na finansowanie inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych. Ewidencja tej operacji stanowi dodatkowy zapis do wypłaty środków z rachunku. Na koniec roku konto 810 nie wykazuje salda. Konto 860 Wynik finansowy Konto 860 służy do ustalenia wyniku finansowego jednostki. W końcu roku obrotowego na stronie Wn konta 860 ujmuje się w szczególności poniesione koszty z kontem 400, 401, 402, 403, 404, 405 i 409, strat nadzwyczajnych w korespondencji z kontem 771. Na stronie Ma konta 860 ujmuje się uzyskane przychody z zespołem konta 7, zysków nadzwyczajnych w korespondencji z kontem 770 Na koniec roku konto 860 wykazuje saldo Wn oznaczające stratę lub strony Ma oznaczające zysk. W roku następnym, pod datą przyjęcia bilansu saldo konta przenosi się na konto 800. II. Opis kont pozabilansowych Konto 975 Wydatki strukturalne Konto 975 służy do ewidencji wydatków strukturalnych. W Urzędzie Miasta i Gminy ewidencja wydatków strukturalnych uwzględniona jest w ewidencji analitycznej prowadzonej do kont bilansowych.

19 Ujęcie wydatku strukturalnego w księgach rachunkowych następuje w momencie zapłaty faktury lub rachunku. Konto 980 Plan finansowy wydatków budżetowych Konto 980 służy do ewidencji planu finansowego wydatków budżetowych. Ewidencję szczegółową należy prowadzić w szczegółowości planu finansowego. Na stronie Wn konta 980 ewidencjonuje się plan finansowy i jego zmniejszenia ( zapis czerwony ), na stronie Ma równowartość zrealizowanych wydatków. Konto 980 nie wykazuje salda na koniec roku. Konto 998 Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego. Konto 998 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych. Na stronie Wn ujmuje się równowartość sfinansowanych wydatków budżetowych w danym roku, natomiast po stronie Ma ujmuje się zaangażowanie wydatków czyli wartość umów, decyzji, postanowień, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków w roku bieżącym. W przypadku braku unormowań w wymienionych wyżej planach kont dla budżetu Gminy oraz zakładowego planu kont dla Urzędu Miasta i Gminy mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. ( Dz. U. Nr 128 poz. 861 ze zm. ) w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 8/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r. Zakładowy plan kont dla projektu pt.: Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd Gminy Miękinia

Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd Gminy Miękinia Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 36/12 Wójta Gminy Miękinia z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości odnośnie Projektu Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 18/2010 Burmistrza Białej z dnia 21.05.2010 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Staszowie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2017 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 5 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 125/2017 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 5 lipca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 125/2017 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu Wdrażanie Strategii Niskoemisyjnych budowa zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Konto Środki trwałe

Konto Środki trwałe W dziale Dokumentacja Zasad (Polityki) Rachunkowości w rozdziale 3. Zakładowy plan kont 1) w części I. Wykaz kont, w ust.1. Konta Bilansowe tekst Zespół 0 Majątek trały zastępuje się tekstem - Zespół 0

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 91/2017 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 11 maja 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 91/2017 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 11 maja 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 91/2017 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Żarowie o budynek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 43/2016 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 9 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 43/2016 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 9 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 43/2016 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu pn. "Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 50/2014 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 14 maja 2014 roku

Zarządzenie Nr 50/2014 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 14 maja 2014 roku Zarządzenie Nr 50/2014 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie ustalenia zasad prowadzenia ewidencji l

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 64 /17 Wójta Gminy Adamów z dnia 2 października 2017 roku. w sprawie wprowadzenia zmian w planie kont jednostek budżetowych

Zarządzenie Nr 64 /17 Wójta Gminy Adamów z dnia 2 października 2017 roku. w sprawie wprowadzenia zmian w planie kont jednostek budżetowych Zarządzenie Nr 64 /17 Wójta Gminy Adamów z dnia 2 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie kont jednostek budżetowych Na podstawie przepisów art. 68 ustawy z dnta 27 sierpnia 2009 r

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006 r. JEDNOLITY ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011. Środki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy Na podstawie art. 10 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 września 1994r.

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.120.40.2011 Burmistrza Białej z dnia 14.09.2011 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie (Znak sprawy: O.021.5.12 oraz K.301.1.2012) Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2/2013 z dnia 2 stycznia 2013 roku. Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 22 w Siedlcach

ZARZĄDZENIE Nr 2/2013 z dnia 2 stycznia 2013 roku. Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 22 w Siedlcach P.021.2.2013 ZARZĄDZENIE Nr 2/2013 z dnia 2 stycznia 2013 roku Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 22 w Siedlcach w sprawie wprowadzenia aneksu do Zakładowego planu kont 1. Z dniem 02 stycznia 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe Załącznik Nr 2 Plan Kont dla Środków Budżetowych I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe Zespół O Majątek trwały 011 Środki trwałe 013- Pozostałe środki trwałe 014 Zbiory biblioteczne 020 Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla budżetu Miasta

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla budżetu Miasta Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 345/2010 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31.12.2010r. ZAKŁADOWY PLAN KONT dla budżetu Miasta 1. Zakładowy plan kont opracowano na podstawie: 1) Ustawy o rachunkowości z

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 120/9//2017 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 29 września 2017

Zarządzenie nr 120/9//2017 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 29 września 2017 Zarządzenie nr 120/9//2017 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 29 września 2017 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Gminy Krzemieniewo i Urzędu Gminy w Krzemieniewie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. Wykaz kont dla budżetu Gminy Miasta Sopotu (według załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 25 maja 2012 roku. w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 25 maja 2012 roku. w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości ZARZĄDZENIE NR 21/2012 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 116/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 grudnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie Nr 116/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 grudnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Zarządzenie Nr 116/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 grudnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Na podstawie 1 rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III

ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III Załącznik do Zrządzenia PM Nr Or.0151-100/2006 z dnia 17 marca 2006 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 2/2012 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie z dnia 16 lipca 2012 r.

Zarządzenie nr 2/2012 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie z dnia 16 lipca 2012 r. Zarządzenie nr 2/2012 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie zmiany przyjętych zasad polityki rachunkowości w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT. Zakładowy plan kont budżetu Gminy Frombork obejmuje następujące konta:

ZAKŁADOWY PLAN KONT. Zakładowy plan kont budżetu Gminy Frombork obejmuje następujące konta: ZAKŁADOWY PLAN KONT Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 5/206 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 07206 r Zakładowy plan kont ) Dla budżetu Gminy Frombork prowadzi księgi rachunkowe na podstawie zakładowego

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu

Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu Załącznik Nr 2 do Zrządzenia Nr 207/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 grudnia 2004r. Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu 1. Operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu

Bardziej szczegółowo

Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie

Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI / 8 /09 Zarządu Związku Międzygminnego z dnia 28 maja 2009 r. Plan kont Związku Międzygminnego Bóbr I. WYKAZ KONT. 1. Konta bilansowe Zespół 0 Majątek trwały Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 26/18 Wójta Gminy Adamów z dnia 9 maja 2018 r.

Zarządzenie Nr 26/18 Wójta Gminy Adamów z dnia 9 maja 2018 r. Zarządzenie Nr 26/18 Wójta Gminy Adamów z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie kont jednostek budżetowych Na podstawie przepisów art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 0

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA OŚRODKA INTEGRACYJNEGO SENIOR W CZELADZI WRAZ Z OPISEM OPERACJI I. KONTA SYNTETYCZNE

PLAN KONT DLA OŚRODKA INTEGRACYJNEGO SENIOR W CZELADZI WRAZ Z OPISEM OPERACJI I. KONTA SYNTETYCZNE Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 11 /2010 Dyrektora Ośrodka SENIOR SENIOR z dnia30 grudnia 2010 roku PLAN KONT DLA OŚRODKA INTEGRACYJNEGO SENIOR W CZELADZI WRAZ Z OPISEM OPERACJI I. KONTA SYNTETYCZNE 1.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 50/2016 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 17 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 50/2016 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 17 maja 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 50/2016 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Werbkowice Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU

PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 39/17 Starosty Gostyńskiego z dnia 4 maja 2017 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU 1. Wykaz kont: 1) konta bilansowe: 133 Rachunek budżetu 134 Kredyty bankowe 135 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Wójta Gminy Osie Nr 4/07 z dnia 04 stycznia 2007 r.

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Wójta Gminy Osie Nr 4/07 z dnia 04 stycznia 2007 r. Załącznik nr 3b do Zarządzenia Wójta Gminy Osie Nr 4/07 z dnia 04 stycznia 2007 r. - W Budżecie Gminy Osie : W zakresie księgi głównej organu finansowego prowadzone są konta : Konta bilansowe: - 133 Rachunek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12/2016 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 30 czerwca 2016 r. zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy.

ZARZĄDZENIE NR 12/2016 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 30 czerwca 2016 r. zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy. ZARZĄDZENIE NR 12/2016 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy. Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 25 kwietnia 2014r. PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 1 A. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ (EWIDENCJA SYNTETYCZNA)

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn Załącznik Nr 1 do zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Zarszyn Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn Podstawą prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta stanowi rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO

PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zarządzenia nr 150/2014 Z dnia 22 grudnia 2014 roku PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 - Kredyty bankowe 135- Rachunek

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006r. JEDNOLITY PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY 1. KONTA BILANSOWE. ZESPÓŁ 0 MAJĄTEK TRWAŁY. 011.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla budżetu gminy

Wykaz kont dla budżetu gminy Załącznik Nr 1 do Zakładowego planu kont Wykaz kont dla budżetu gminy Numer konta Nazwa konta Zasady ewidencji analitycznej Uwagi 1. 2. 3. 4. 133 Rachunek budżetu 134 Kredyty bankowe 137 Rachunki środków

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla urzędu starostwa

Wykaz kont dla urzędu starostwa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 11/2012 Starosty Średzkiego z dnia 30 lipca 2012r. Wykaz kont dla urzędu starostwa Numer konta Nazwa konta 011 013 014 015 020 030 071 072 073 080 Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY SMĘTOWO GRANICZNE

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY SMĘTOWO GRANICZNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2015 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 14 stycznia 2015 roku ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY SMĘTOWO GRANICZNE Wykaz kont 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 29.05.2009 r. 1. Urząd Gminy Kiełczygłów prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla urzędu gminy

Wykaz kont dla urzędu gminy Wykaz kont dla urzędu gminy Załącznik Nr 2 do Zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Damasławek Nazwa Wyszczególnienie Nr konta Uwagi konta Ewidencja analityczna 3 4 5 Majątek trwały Prowadzona

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2018 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy.

ZARZĄDZENIE NR 11/2018 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy. ZARZĄDZENIE NR 11/2018 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy. Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994r.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie http://www.pinbciechanow.bip-e.pl/inb/zarzadzenia-pinb/4046,zarzadzenie-nr-22012-powiatowego-inspektora-nadzoru-budo wlanego-w-ciechanowie-w-.html

Bardziej szczegółowo

I. WYKAZ I OPIS KONT SYNTETYCZNYCH ZAKŁADOWEGO PLANU KONT DLA BUDŻETU GMINY.

I. WYKAZ I OPIS KONT SYNTETYCZNYCH ZAKŁADOWEGO PLANU KONT DLA BUDŻETU GMINY. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Nr 973/Fn/2016 z dnia 19 lipca 2016 r. I. WYKAZ I OPIS KONT SYNTETYCZNYCH ZAKŁADOWEGO PLANU KONT DLA BUDŻETU GMINY. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 -

Bardziej szczegółowo

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego Z a k ł a d o w y plan kont Do użytku wewnętrznego 2 Szczególne zasady rachunkowości dla budżetu i jednostki budżetowej 1. operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu ujmowane są na kontach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR OR BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0152.52.2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie Nr OR.0152-30/2010 w sprawie wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych, zasad rachunkowości,

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka

PLAN KONT DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.120.53.2012 Burmistrza Białej z dnia 19.09.2012 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH: I. Konta

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH Załącznik Nr 2 133 Rachunek budżetu Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu państwa oraz budżetów gmin, powiatów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych. z dnia 31 grudnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE Nr Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych. z dnia 31 grudnia 2015 roku ZARZĄDZENIE Nr 3.2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1.2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 92/12 BURMISTRZA RAJGRODU

ZARZĄDZENIE NR 92/12 BURMISTRZA RAJGRODU ZARZĄDZENIE NR 92/12 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 14 marca 2012r. w sprawie: zmian w Zarządzeniu Nr 69/11 z dnia 30 grudnia 2011r. dotyczącym polityki rachunkowości Na podstawie art. 10 i art. 13 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 /2014 Wójta Gminy Wizna z dnia 9 maja 2014 roku

Zarządzenie Nr 12 /2014 Wójta Gminy Wizna z dnia 9 maja 2014 roku Zarządzenie Nr 12 /2014 Wójta Gminy Wizna z dnia 9 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia procedury realizacji projektu Noc Świętojańska imprezą cykliczną w Wiźnie Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 48/2012 Wójta gminy Stawiguda z dnia 25.06.2012 r. WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY 1.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 0050.143.2012 Burmistrza Stąporkowa z dnia 16 sierpnia 2012 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU I. WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Wizna z dnia 17 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Wizna z dnia 17 czerwca 2015 roku Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Wizna z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia procedury realizacji projektu Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wizna Na podstawie art. 10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin z dnia 31 stycznia 2013r.

Zarządzenie Nr 6/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin z dnia 31 stycznia 2013r. Zarządzenie Nr 6/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin z dnia 31 stycznia 2013r. 1 w sprawie: ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz planów kont dla budżetu Gminy Gąbin oraz dla jednostki budżetowej

Bardziej szczegółowo

Za r z ą d z e n i e N r 191/2016 B u r m i s t r z a M i a s t a G i ż y c k a z dnia 10 lutego 2016 roku

Za r z ą d z e n i e N r 191/2016 B u r m i s t r z a M i a s t a G i ż y c k a z dnia 10 lutego 2016 roku Za r z ą d z e n i e N r 191/2016 B u r m i s t r z a M i a s t a G i ż y c k a z dnia 10 lutego 2016 roku w sprawie : zmiany zarządzenia Nr 186/2012 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania wydatków w tym zakresie

ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania wydatków w tym zakresie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.120.14.2012 Burmistrza Białej z dnia 20.02.2012 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 34/2016 Starosty Oławskiego z dnia r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Oławie.

Zarządzenie Nr 34/2016 Starosty Oławskiego z dnia r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Oławie. Zarządzenie Nr 34/2016 Starosty Oławskiego z dnia 30.06.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Oławie. Na podstawie: art. 10 ust. 2 i art. 17 ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasta Kalisza Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 27 czerwca 2012 roku

ZARZĄDZENIE NR Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 27 czerwca 2012 roku ZARZĄDZENIE NR 5.2012 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 27 czerwca 2012 roku Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn.

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOYCH GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA

PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOYCH GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 46/2010 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30.12.2010 r. PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOYCH GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA 1. KONTA BILANSOWE Zespól O - Majątek

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Damasławek

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Damasławek Załącznik Nr 1 do zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Damasławek Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Damasławek Podstawą prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta stanowi rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

020-1 Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo Umorzenie Umorzenie pozostałych 080-1

020-1 Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo Umorzenie Umorzenie pozostałych 080-1 II PLAN KONT Dla Urzędu Gminy DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH I WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ. I Konta bilansowe KONTA W UKŁADZIE SYNTETYCZNYM KONTA W UKŁADZIE ANALITYCZNYM NAZWA KONTA 1

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2015. Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 lipca 2015 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2015. Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 lipca 2015 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2015 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 lipca 2015 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY LISEWO I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe 133- Rachunek budżetu 134- Kredyty bankowe 137 Rachunki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 75/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 30 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 75/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 30 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 75/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont dla projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Opis kont stosowanych w ewidencji księgowej

Opis kont stosowanych w ewidencji księgowej Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 57/2009 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 30 września 2009r. Opis kont stosowanych w ewidencji księgowej KONTO Podstawowe operacje ujmowane na kontach Wn Ma Wn Salda końcowe

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT. I. Wykaz kont

ZAKŁADOWY PLAN KONT. I. Wykaz kont ZAKŁADOWY PLAN KONT 1. Konta bilansowe I. Wykaz kont Zespół 0 - Majątek trwały 011 - Środki trwałe 013 - Pozostałe środki trwałe 020 - Wartości niematerialne i prawne 030 - Długoterminowe aktywa finansowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r.

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r. Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r. Wykaz kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej) dla budżetu Miasta Zduńska Wola. Zasady klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1341/F/05 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 30 grudnia 2005 roku URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA I. WSTĘP 1. Zakładowy Plan Kont dla dochodów

Bardziej szczegółowo

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, okresem sprawozdawczym odpowiednio miesiąc, kwartał i rok.

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, okresem sprawozdawczym odpowiednio miesiąc, kwartał i rok. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 2/11 Burmistrza Drezdenka z dnia 03 stycznia 2011 roku Zasady wyodrębnienia ksiąg rachunkowych dla projektów realizowanych z udziałem środków pomocowych z Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zakładowy Plan Kont Budżetu Gminy

Zakładowy Plan Kont Budżetu Gminy Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr... Zakładowy Plan Kont Budżetu Gminy Wykaz kont syntetycznych Konta bilansowe 133 Rachunek budżetu 134 Kredyty bankowe 137 Rachunki środków funduszy pomocowych 138 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla organu podatkowego Miasta Kalisza. Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Podatków - jednostka księgowa dochodów podatkowych (OPUM).

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Podatków - jednostka księgowa dochodów podatkowych (OPUM). Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 100/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu

Bardziej szczegółowo

OPIS KONT DLA JEDNOSTKI

OPIS KONT DLA JEDNOSTKI Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 127/2009 Starosty Łódzkiego Wschodniego OPIS KONT DLA JEDNOSTKI 1. KONTA BILANSOWE Konto 011 - ŚRODKI TRWALE Konto 011 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 46/2010 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30.12.2010 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA I. Konta bilansowe Konto 133 - rachunek budżetu

Bardziej szczegółowo

Konto 227-,, Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych

Konto 227-,, Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych Konto 224-,, Rozrachunki budżetu Konto 224 służy do ewidencji rozrachunków z innymi budżetami, a w szczególności: 1) rozliczeń dochodów budżetowych realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz budżetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Wizna z dnia 10 lutego 2015 roku

Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Wizna z dnia 10 lutego 2015 roku «Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Wizna z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia procedury realizacji projektu Remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Rutkowskie Na

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD).

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD). Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA BUKOWNO

PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA BUKOWNO Załącznik Nr 1 PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA BUKOWNO I. W y k a z k o n t 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 - Kredyty bankowe 140 - Inne środki pieniężne 222 Rozliczenie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 328/12/2012. Prezydenta Miasta Starogard Gdański. z dnia 17 grudnia 2012 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 328/12/2012. Prezydenta Miasta Starogard Gdański. z dnia 17 grudnia 2012 r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 328/12/2012 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 17 grudnia 2012 r. o zmianie zarządzenia w sprawie sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zasad prowadzenia zakładowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Burmistrza nr 14/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Burmistrza nr 14/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku Załącznik nr 3b do Zarządzenia Burmistrza nr 14/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku W Budżecie Gminy : W zakresie księgi głównej organu finansowego prowadzone są konta: Konta bilansowe: Rachunek budżetu

Bardziej szczegółowo

I. KONTA BILANSOWE

I. KONTA BILANSOWE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 54/12 Burmistrza Przemkowa z dnia 31.07.2012r. 1. Wykaz kont księgi, przyjęte zasady, zasady prowadzenia kont mi księgi dla budżetu gminy Przemków. PLAN KONT DLA BUDŻETU

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 534/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2014 r.

Zarządzenie Nr 534/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2014 r. Zarządzenie Nr 534/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla jednostki budżetowej - Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1314/F/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31.12.2013 r. Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2014 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2014 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 26/2014 STAROSTY RAWSKIEGO z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10/2012 Starosty Rawskiego z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad rachunkowości Na podstawie art.10

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT DLA BUDŻETU GMINY

WYKAZ KONT DLA BUDŻETU GMINY Załącznik Nr 1 do Zakładowego Planu Kont WYKAZ KONT DLA BUDŻETU GMINY 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 - Kredyty bankowe 135 - Rachunek środków na niewygasające wydatki 140 - Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP).

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP). Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 100/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP - SP)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP - SP) Załącznik 6 do Zarządzenia nr 164/3/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2010-12-31. Numer aktu 232. Kadencja Kadencja 2010-2014

Data utworzenia 2010-12-31. Numer aktu 232. Kadencja Kadencja 2010-2014 ZARZĄDZENIE Nr 232/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice Data utworzenia 2010-12-31

Bardziej szczegółowo

2.3 Opis konta 139 - Inne rachunki bankowe otrzymuje brzmienie :

2.3 Opis konta 139 - Inne rachunki bankowe otrzymuje brzmienie : Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0152-25/08 z dnia 28 lipca 2008 roku. Wprowadzone zmiany w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0152-46/2006 z dnia 31 października 2006

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Oświaty i Wychowania - jednostka księgowa wydatki i dochody (OW, OWP)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Oświaty i Wychowania - jednostka księgowa wydatki i dochody (OW, OWP) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Oświaty i Wychowania - jednostka księgowa

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont. I. Wykaz kont

Zakładowy plan kont. I. Wykaz kont Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 12 Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. z dnia 2 lipca 2015 r. Zakładowy plan kont I. Wykaz kont 1.1. Konta bilansowe 1) Zespół 0

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wewnętrzne Nr 19.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 listopada 2011 rok DOTYCZY REALIZACJI PROJEKTU:

Zarządzenie wewnętrzne Nr 19.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 listopada 2011 rok DOTYCZY REALIZACJI PROJEKTU: Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę oraz ze środków Budżetu Państwa Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT BUDŻETU GMINY

WYKAZ KONT BUDŻETU GMINY WYKAZ KONT BUDŻETU GMINY Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr F/132/2010 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 21 września 2010 r. I Konta bilansowe 133 Rachunek budżetu 134 Kredyty bankowe 135 Rachunek środków

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik do Zarządzenia Nr 835/PRiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 25 października 2016r. Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo