Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016r."

Transkrypt

1 Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016r. I. Informacje ogólne Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach jest jednostką organizacyjną Gminy Domanice. Realizuje zadania pomocy społecznej, własne i zlecone z zakresu administracji rządowej, wynikające z obowiązujących przepisów prawa. Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2016r. wyniósł: 8 osób zatrudnionych łącznie na 6,75 etatu, w tym 1 osoba zatrudniona na zastępstwo, za pracownika, przebywającego na urlopie wychowawczym. Stan zatrudnienia Pracowników socjalnych nie spełnia wymogu zatrudnienia wskazanego w art. 110 ust. 12 ustawy o pomocy społecznej, który stanowi, że ośrodek pomocy społecznej zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż 3 pracowników socjalnych. Wszystkie zatrudnione osoby posiadają wymagane wykształcenia na zajmowanym stanowisku, oraz na bieżąco uzupełniały je uczestnicząc w wielu kursach i szkoleniach. Zapotrzebowania na środki finansowe na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej były realizowane na bieżąco z dotacji celowych z budżetu państwa i. II. Realizacja planu finansowego wydatków A. Część tabelaryczna Zadania zlecone finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu Wojewody Mazowieckiego: Rozdział Treść Plan Wykonanie % Świadczenia wychowawcze , ,91 99,52 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na , ,97 99,97 z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 99, , ,70 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne Dodatki mieszkaniowe (energetyczne) 629,00 627,35 99, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4.200, ,00 100, Pozostała działalność (Karta Dużej Rodziny), 84,00 83,08 98,90 Razem , ,01 99,69 Strona 1 z 7

2 Zadania własne finansowane ze środków własnych gminy oraz dotacji celowych budżetu Wojewody Mazowieckiego (jako dofinansowanie zadań własnych): Rozdział Treść Plan Wykonanie % Domy pomocy społecznej , ,28 99, Rodziny zastępcze , ,23 97, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 565,00 565,00 100,00 Wspieranie rodziny , ,39 98, , , , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na z otrzymanych darowizn 3.400, ,00 94, , , , , , , , , ,00 866, , , , , Dodatki mieszkaniowe 6.000, ,71 96, Zasiłki stałe , , , , , ,15 97, Ośrodki pomocy społecznej z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Pozostała działalność Pomoc materialna dla uczniów , , , , , , , , , , , , , ,90 92,75 95,21 92,08 97,57 Razem , ,40 94, , , , , , ,74 RAZEM , ,11 92,81 65,76 Strona 2 z 7

3 Zadania własne i zlecone wydatki łączne według rozdziałów Rozdział Treść Plan Wykonanie % Domy pomocy społecznej , ,28 99, Rodziny zastępcze , ,23 97, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 565,00 565,00 100, Wspieranie rodziny , ,39 98, Świadczenia wychowawcze , ,91 99, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na , ,97 99,95 z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz , ,01 96,71 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na , ,06 95, Dodatki mieszkaniowe, energetyczne 6.629, ,06 96, Zasiłki stałe , ,15 97, Ośrodki pomocy społecznej , ,37 92, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 4.200, ,00 100,00 opiekuńcze Pozostała działalność , ,98 97,58 Razem Dz , ,41 98, Pomoc materialna dla uczniów , ,71 65,76 B. Część opisowa do części tabelarycznej Razem 852 i , ,12 98,54 Zadania zlecone finansowane z dotacji Wojewody Mazowieckiego Rozdz Świadczenia wychowawcze Jest to nowe zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez tutejszy ośrodek pomocy społecznej od 1 kwietnia 2016r. Otrzymane środki finansowe, w okresie sprawozdawczym, wydatkowano na wypłatę 4063świadczeń wychowawczych oraz obsługę wypłat. Świadczenia wychowawcze wypłacono dla 261 rodzin. Wydatki na wypłatę świadczeń wyniosły łącznie ,00 zł. Koszt obsługi wypłat świadczeń wyniósł ,91 zł. co stanowi 2,00 % wydatkowanej dotacji. W ramach R zatrudniano pracownika do obsługi wypłat na 0,70 etatu. Kierownik i Główny księgowy otrzymywali dodatki specjalne za zwiększenie zakresu obowiązków w związku z realizacją programu. Wydatki związane z zatrudnieniem wyniosły łącznie ,58 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły ,33 zł. Wydatki te obejmowały w szczególności koszty dostosowania pomieszczenia do obsługi programu, badania lekarskie, delegacje, szkolenia, wykonanie pieczątek, usługi bankowe, usługi informatyczne a także zakup materiałów biurowych i druków. W ramach dotacji na koszty obsługi częściowo sfinansowano koszty mebli do poczekalni. Wszystkie wypłaty były realizowane na bieżąco. Wydatek łączny na powyższe zadanie stanowił kwotę: ,91 zł. Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa. Strona 3 z 7

4 Rozdz Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na z ubezpieczenia społecznego Otrzymane środki finansowe wydatkowano na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekunów, opłatę składek na ubezpieczenia społeczne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskie, świadczenia alimentacyjne oraz obsługę wypłat. Świadczenia rodzinne wypłacono dla 286 rodzin w nich 510 osób uprawnionych (w tym 487 dzieci uprawnionych do zasiłku rodzinnego), świadczenia alimentacyjne dla 15 rodzin w nich 29 dzieci uprawnionych. Wydatki na wypłatę świadczeń wyniosły łącznie ,14 zł. Koszt obsługi wypłat świadczeń wyniósł ,83 zł co stanowi 2,91 % wydatkowanej dotacji. Zadania w ramach R wykonują dwaj pracownicy łącznie na 0,70 etatu. Wydatki związane z zatrudnieniem wyniosły ,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 8.603,83 zł. Wydatki te obejmowały w szczególności koszty usług bankowych, usług informatycznych a także zakup druków, materiałów biurowych i znaczków pocztowych. W ramach dotacji na koszty obsługi częściowo sfinansowano koszty mebli do poczekalni oraz ubezpieczenie mienia. Wszystkie wypłaty były realizowane na bieżąco. Wydatek łączny na powyższe zadanie stanowił kwotę: ,97 zł. Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa. Rozdz Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacano za 9 osób pobierających: świadczenie pielęgnacyjne 3 osoby, zasiłek dla opiekuna 1 osoba, specjalny zasiłek opiekuńczy 5 osób. Na ten cel wydatkowano łącznie 5.565,70 zł na co składało się 70 świadczeń. Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa. Rozdz Dodatki energetyczne Rozdział obejmował wypłatę dodatków energetycznych oraz koszty obsługi. Wypłacano 36 świadczeń dla 8 rodzin. Łączny ich koszt wyniósł 615,12 zł. Koszt obsługi wyniósł 12,23 zł. co stanowi 1,95 % wydatkowanej dotacji. W ramach dotacji otrzymanej na obsługę wypłat świadczeń sfinansowano koszt usług bankowych. Wydatek łączny na powyższe koszty stanowił kwotę: 627,35 zł. Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa. Rozdz Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Jest to nowe zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez tutejszy ośrodek pomocy społecznej od 1 czerwca 2016r. Zadanie polega na organizowaniu osobom posiadającym zaburzenia psychiczne zajęć terapeutycznych przez osoby ze specjalnym przygotowaniem zawodowym. OPS ma zawarte 2 umowy z terapeutami prowadzącymi jednoosobowe działalności gospodarcze (logopedą i terapeutą integracji sensorycznej). Z pomocy w formie usług w 2016r. korzystała jedna rodzina, której zapewniono 84 godzin usług. Łączny ich koszt wyniósł 4.200,00 zł. Koszt jednej godziny usług wyniósł 50,00 zł. Stawkę godzinową ustalono po pełnym rozeznaniu rynku i całokształcie kosztów realizacji usług. Odpłatność pobrana od klienta za zrealizowane usługi wyniosła łącznie 390,00 zł z czego 370,50 zł zwrócono do urzędu wojewódzkiego a 19,50 zł przekazano na dochody własne gminy. Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa. Rozdz Pozostała działalność Rozdział ten obejmuje podejmowanie działań, w ramach realizacji rządowego programu, dla rodzin wielodzietnych pn. Karta Dużej Rodziny. W 2016r. w ramach programu obsłużono łącznie 6 rodzin wielodzietnych, w tym 5 po raz pierwszy zwróciło się o wydanie kart a 1 rodzina zwróciła się o wydanie kolejnej karty, w związku z urodzeniem kolejnego dziecka. Koszt obsługi zadania wyniósł 83,08 zł i został przeznaczony na częściową refundację wynagrodzenia pracownika obsługującego program KDR. Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa. Strona 4 z 7

5 Zadania własne finansowane ze środków własnych gminy oraz dotacji celowych z budżetu Wojewody Mazowieckiego (jako dofinansowanie zadań własnych). Rozdz Domy Pomocy Społecznej W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016r. finansowano częściowe koszty pobytu 4 osób z terenu gminy Domanice w domach pomocy społecznej w: Kalince 2 osoby, Gródku 1 osoba i Kocku 1 osoba. Na ten cel wydatkowano łącznie kwotę ,28 zł. Zadanie w całości sfinansowane z dotacji. Rozdz Rodziny zastępcze Niniejszy rozdział obejmuje wydatki na opiekę i wychowanie dwójki dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej za okres od r. do r. Ponoszenie powyższych wydatków wynika z art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wydatek na ten cel w okresie sprawozdawczym stanowił kwotę 3.282,40 zł. W ramach rozdziału współfinansowaliśmy utrzymanie trojga dzieci w domu dziecka za okres od r. do r. Ponoszenie powyższych wydatków wynika z art. 191 ust. 1 pkt. 2) oraz ust 10 pkt. 1) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wydatek na cel w okresie sprawozdawczym stanowił kwotę 9.610,83 zł. Wydatek łączny w ramach rozdziału wyniósł ,23 zł. Zadanie w całości sfinansowane z dotacji. Rozdz Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego, działającego przy Gminie Domanice, do czego jest zobowiązany na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W okresie objętym sprawozdaniem poniesiono wydatki w kwocie 565,00 zł obejmujące zakupu tonerów oraz znaczków pocztowych. Zadanie w całości sfinansowane. Rozdz Wspieranie rodziny W ramach rozdziału sfinansowano wynagrodzenie wraz z pochodnymi, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP asystenta rodziny który współpracuje z 12 rodzinami niewydolnymi opiekuńczo-wychowawczo z terenu Gminy Domanice oraz koszty jazd lokalnych (ryczałt) i podróży służbowych a także odpis na ZFŚS, zakup kart do telefonu służbowego oraz koszt jednodniowego szkolenia. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach był realizatorem programu Asystent rodziny i Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, dzięki któremu otrzymaliśmy od Wojewody Mazowieckiego dofinansowanie w wysokości ,00 zł, które zostało przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzenia Asystenta rodziny, co znacząco pomniejszył wydatek na zadanie ze środków gminy. Wydatek łączny na powyższe koszty stanowił kwotę: ,39 zł. z czego ,39 zł pokryto ze środków budżetu gminy, ,00 zł ze środków budżetu wojewody. Rozdz Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na z ubezpieczenia społecznego Wydatek obejmuje koszty prowadzonego postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz dofinansowanie obsługi wypłat JZF, gdzie zaplanowane koszty obsługi świadczeń alimentacyjnych są niewystarczające. To zadanie realizuje pracownik na 0,05 etatu. Koszt wynagrodzenia pracownika stanowił kwotę 2.400,00 zł. Pozostałe koszty wyniosły 800,00 zł i obejmowały koszty usług bankowych i pocztowych. Wydatek łączny na powyższe koszty stanowił kwotę: 3.200,00 zł. Zadanie w całości sfinansowane. Strona 5 z 7

6 Rozdz Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacano za 12 osób, które miały ustalone prawo do zasiłku stałego z funduszu pomocy społecznej i nie były objęte ubezpieczeniem z innego tytułu. Łączny koszt zadania wyniósł 4.266,31 zł, z tego dofinansowanie z budżetu państwa stanowiło kwotę 3.400,00 zł a z budżet gminy 866,31 zł. Rozdz Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe W ramach rozdziału sfinansowano wypłaty zasiłków okresowych, celowych i celowych specjalnych uprawnionym mieszkańcom gminy. Łączny koszt wypłat wszystkich zasiłków stanowił kwotę ,06 zł. W 2016r. 21 osób i rodzin było uprawnionych do zasiłku okresowego, łączny ich koszt stanowił kwotę ,06 zł, z czego ,00 zł pokryto ze środków budżetu państwa a 4.538,06 zł ze środków budżetu gminy. Wypłacono 49 zasiłków celowych dla 30 osób i rodzin. Łączny ich koszt stanowił kwotę ,00 zł z czego ,00 zł sfinansowano ze środków budżetu gminy, 1.000,00 zł z otrzymanej darowizny. 10 osób i rodzin otrzymało łącznie 20 zasiłków celowych specjalnych. Łączny ich koszt stanowił kwotę 7.734,00 zł i w całości został sfinansowany ze środków budżetu gminy. Rozdz Dodatki mieszkaniowe Rozdział obejmuje wypłatę dodatków mieszkaniowych. Wypłacono 62 świadczenia łącznie 9 rodzinom. Łączna ich wartość wyniosła 5.762,71 zł. Zadanie w całości sfinansowane. Rozdz Zasiłki stałe z funduszu pomocy społecznej Na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano kwotę ,15 zł, z tego z dotacji z budżetu państwa ,00 zł a ,15 zł. Ww. pomoc otrzymało 13 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu niepełnosprawności, których dochód jest niższy od kryterium ustalonego zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej, dla których wypłacono łącznie 109 świadczeń. Rozdz Ośrodki Pomocy Społecznej Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: kierownika, głównego księgowego, trzech pracowników socjalnych i aspiranta pracy socjalnej. Na wynagrodzenia i pochodne ( 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) wydatkowano łącznie ,93 zł. z tego ,93 zł ze środków budżetu gminy i ,00 zł ze środków budżetu państwa. Pozostałe wydatki stanowiły kwotę ,44 zł i obejmowały: Pozostałe wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia stanowiące kwotę 1.283,51 zł przeznaczone na zakup środków ochrony indywidualnej oraz zakup okularów korekcyjnych. Okresowe badania lekarskie 503,00 zł. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie ,02 zł. Zakup usług pozostałych w kwocie ,66 zł. w tym ,00 zł koszt skierowania 3 pracowników na studia podyplomowe w zakresie rachunkowości, na które pozyskano środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Zakup kart do telefonu o wartości 300,00 zł. Podróże służbowe i jazdy lokalne na które wydatkowano łączną kwotę 1.077,40 zł. Opłaty za wydanie interpretacji indywidualnych przez Izbę Skarbową: 40,00 zł. Szkolenia pracowników w kwocie 5.330,85 zł. w tym 2.356,00 zł koszt skierowania 5 pracowników na szkolenia na które pozyskano środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Ubezpieczenie mienia 64,00 zł. Na utrzymanie ośrodka wydatkowano łącznie ,37 zł. Z budżetu państwa otrzymano dotację w wysokości ,00 zł, ,37 zł. ze środków PUP ,00 zł. Strona 6 z 7

7 Rozdz Pozostała działalność 1) Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania : W ramach tego programu sfinansowano dożywianie dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych i przedszkolach, wypłacono świadczenia pieniężne oraz rozdysponowywano żywność. Pomocą objęto 77 dzieci z 40 rodzin dla których zakupiono łącznie 8725 posiłków za sumę ,10 zł. Pomocą w formie zasiłków celowych na zakup żywności objęto 39 rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, dla których wypłacono 51 świadczeń. Wartość tych zasiłków stanowiła kwotę ,54 zł. Zakupiono żywność za łączną kwotę ,36 zł z której wykonano 37 paczek żywnościowych dla 37 rodzin. Na realizację programu wydatkowano łącznie kwotę ,00 zł, z tego: ,00 zł i ,00 zł. 2) Zakup usług pozostałych: Ośrodek poniósł wydatki dotyczące zorganizowania choinki świątecznej dla dzieci, która odbyła się w dniu r. tj.: 737,90 zł zakup upominków dla dzieci. Zadanie w całości sfinansowane. Dz.854 R Pomoc materialna dla uczniów Rozdział obejmuje wypłatę stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych. Pomoc w formie stypendium szkolnego otrzymało w 2016 roku 31 rodzin, a wartość stypendium wyniosła łącznie ,71 zł. Zasiłek szkolny otrzymała 1 rodzina, a wydatek z tego tytułu stanowił kwotę: 300,00 zł. Na realizację zadania wydatkowano łącznie kwotę ,71 zł, z tego: z budżetu państwa ,97 zł ,74 zł. Sprawozdanie opracowała: Marlena Paczek Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach Data: r. Podpis: Strona 7 z 7

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014r.

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014r. Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014r. I. Informacje ogólne Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok. Załącznik Nr.2 do Zarządzenia Nr.FN/5/2013 Wójta Gminy Serniki z dnia 26 marca 2013r. SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok. Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e

S p r a w o z d a n i e Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 13/16 z dnia 30.03.2016r. Stanisławów, dnia 29.01.2016r. S p r a w o z d a n i e z realizacji wydatków Gminnego 0środka Pomocy Społecznej w Stanisławowie za

Bardziej szczegółowo

85195 Pozostała działalność plan wynosi 300,00 zł. Jest to zadanie zlecone 4010, 4110, 4120, 4210, 4300 wydatków nie poniesiono.

85195 Pozostała działalność plan wynosi 300,00 zł. Jest to zadanie zlecone 4010, 4110, 4120, 4210, 4300 wydatków nie poniesiono. Sprawozdanie z realizacji zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrówku za I półrocze 2014 roku Dochody Dział 852 Pomoc Społeczna Plan 12.370,00 zł, wpływ środków 2.605,54 zł tj. 21,06 %. Z tego do

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e

S p r a w o z d a n i e Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 58/16 z dnia 26.08.2016r. Stanisławów, dnia 08.07.2016r. S p r a w o z d a n i e z realizacji wydatków Gminnego 0środka Pomocy Społecznej w Stanisławowie za

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e

S p r a w o z d a n i e Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 26/17 z dnia 30.03.2017r. Stanisławów, dnia 30.01.2017r. S p r a w o z d a n i e z realizacji wydatków Gminnego 0środka Pomocy Społecznej w Stanisławowie za

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e

S p r a w o z d a n i e S p r a w o z d a n i e Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 21/2019 z dnia 28.03.2019r. Stanisławów, dnia 31.01.2019r. z realizacji wydatków Gminnego 0środka Pomocy Społecznej w Stanisławowie

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 13.000,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 71/VIII/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 16 kwietnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 71/VIII/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 16 kwietnia 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 71/VIII/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie za 2011 rok

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie za 2011 rok Załącznik do uchwały Nr XVI/80/12 Rady Gminy Rypin z dnia 28 marca 2012 r. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie za 2011 rok Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie

Bardziej szczegółowo

PROCENT WYKONANIA około 96 %

PROCENT WYKONANIA około 96 % Świdwin, dnia 06.02.2013 r. GOPS INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZA 2012 R. Celem pomocy społecznej jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i ich rodzin.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/301/2014 RADY GMINY WARTKOWICE. z dnia 27 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR L/301/2014 RADY GMINY WARTKOWICE. z dnia 27 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR L/301/2014 RADY GMINY WARTKOWICE z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wartkowicach za 2013 r. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XLIII/121/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 grudnia 2013 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XLIII/121/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 grudnia 2013 r.) PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XLIII/121/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 grudnia 2013 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów (zwrot opłat

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za 2006 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za 2006 r. Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Brzeziny za 2006 roku Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za 2006 r. DOCHODY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie za okres od r. do r.

Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie za okres od r. do r. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie za okres od 01-01-2012 r. do I. Struktura organizacyjna i kadra MGOPS Zatrudnienie Na dzień 31 grudzień 2012 r. w Ośrodku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 286/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 21 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 286/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 21 grudnia 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 286/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM z dnia r. Projekt z dnia 14 marca 2018 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM z dnia... 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 120/VIII/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 28 czerwca 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 120/VIII/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 28 czerwca 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 120/VIII/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Analiza opisowa wykonania budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach na dzień 31.12. 2013 roku

Analiza opisowa wykonania budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach na dzień 31.12. 2013 roku Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego z budżetu Miasta Brzeziny za 2013 rok WYDATKI Analiza opisowa budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach na dzień 31.12. 2013 roku Ogółem plan Ogółem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 186/2018 BURMISTRZA MIASTA MŁAWA z dnia 07 grudnia 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 186/2018 BURMISTRZA MIASTA MŁAWA z dnia 07 grudnia 2018r. ZARZĄDZENIE Nr 186/2018 BURMISTRZA MIASTA MŁAWA z dnia 07 grudnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 30/VIII/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 1 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 30/VIII/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 1 marca 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 30/VIII/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW w sprawie informacji o kwotach wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/F/2012 Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 31 października 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 16/F/2012 Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 31 października 2012r. ZARZĄDZENIE NR 16/F/2012 Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 31 października 2012r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2012 rok Na podstawie art.51 z dnia 8 marca 1991 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. z wykonania zadań zleconych za okres r r.

INFORMACJA. z wykonania zadań zleconych za okres r r. 1 INFORMACJA z wykonania zadań zleconych za okres 01.01.2015 r. 30.06.2015 r. Plan dotacji na 2015 r. ustalono w kwocie 2.412.123,87 zł, wykonanie za I półrocze 2015r wyniosło 1.470.964,57 zł tj. 60,98%

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2013 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XXXI/142/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2012 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2013 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XXXI/142/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2012 r.) PLAN FINANSOWY NA 2013 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XXXI/142/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2012 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów zwrot opłat za

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za 2008 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za 2008 r. Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miasto Brzeziny za 2008 rok Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za 2008 r. WYDATKI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/63/2015 RADY GMINY WARTKOWICE. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR X/63/2015 RADY GMINY WARTKOWICE. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR X/63/2015 RADY GMINY WARTKOWICE z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wartkowicach za 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Materiały informacyjne do budżetu na rok 2016

Materiały informacyjne do budżetu na rok 2016 Ośrodek Pomocy Społecznej WYDATKI Materiały informacyjne do budżetu na rok 2016 851 Ochrona zdrowia 141 320,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 140 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 192/2018 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 17 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 192/2018 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 17 października 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 192/2018 BURMISTRZA ŻNINA z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie Żnin na 2018 rok, przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 43/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 31 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 43/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 31 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 43/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW w sprawie informacji o kwotach wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 137/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 31 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 137/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 31 sierpnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 137/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW w sprawie informacji o kwotach wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA

WYDATKI FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA WYDATKI BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU (Objaśnienia do Załącznika Nr 6) WYDATKI OGÓŁEM

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŁAKOWIE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROK.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŁAKOWIE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROK. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŁAKOWIE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROK. OBSŁUGA KADROWA: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłakowie zatrudniał 16 pracowników, w tym:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 230/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 12 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 230/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 12 października 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 230/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW w sprawie informacji o kwotach wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/18 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 12 marca 2018r. Zmienia się plan dochodów gminy Pszczółki na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 1.

Zarządzenie Nr 14/18 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 12 marca 2018r. Zmienia się plan dochodów gminy Pszczółki na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 1. Zarządzenie Nr 14/18 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 12 marca 2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2018 rok. Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2017 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 27 kwietnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 21/2017 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 21/2017 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 27 kwietnia 2017 r. Na podstawie art.257 pkt 1 i pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 51/2017 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 27 października 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 51/2017 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 51/2017 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 27 października 2017 r. Na podstawie art.257 pkt 1 i pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaletach za 2018 r. ========================================

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaletach za 2018 r. ======================================== Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaletach za 2018 r. ======================================== Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach w 2018r. realizował zadania

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca Rady Ewa Urbańska

Przewodnicząca Rady Ewa Urbańska UCHWAŁA NR XXII/ /2016 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie za rok 2015 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Plan ,00-zł. Wykonanie ,21 zł. co stanowi 98,53 % realizacji planu.

Plan ,00-zł. Wykonanie ,21 zł. co stanowi 98,53 % realizacji planu. WYKONANIE BUDśETU ZA 2011 ROK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY DZIERśONIÓW Plan 3.908.681,00-zł. Wykonanie 3.851.227,21 zł. co stanowi 98,53 % realizacji planu. 1. Domy pomocy społecznej Plan 146.947,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 46/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 15 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 46/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 15 maja 2019 r. ZARZĄDZENIE Nr 46/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/218/2013 RADY GMINY WARTKOWICE. z dnia 24 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/218/2013 RADY GMINY WARTKOWICE. z dnia 24 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/218/2013 RADY GMINY WARTKOWICE z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wartkowicach za 2012 r. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Dotacje Wydatki

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Dotacje Wydatki Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Dotacje Wydatki 010 Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XLIII/./2018 Rady Gminy Grodziec z dnia 10 września 2018 r w sprawie zmiany w budżecie Gminy Grodziec na 2018 rok.

Bardziej szczegółowo

Urzędy Miast i Gmin -wszystkie-

Urzędy Miast i Gmin -wszystkie- WARMIŃSKO- MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Olsztynie 10-575 OLSZTYN Al. Mar. J. Piłsudskiego PS.I.946.11.7.2015 Olsztyn, 10 marca 2015 roku Urzędy Miast i Gmin -wszystkie- W nawiązaniu do decyzji Wojewody

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17 /2017 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 23 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 17 /2017 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 17 /2017 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 23 marca 2017 r. Na podstawie art.257 pkt 1 i pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka. Pomocy Społecznej w Kaletach za 2017 r.

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka. Pomocy Społecznej w Kaletach za 2017 r. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaletach za 2017 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach w 2017r. realizował zadania własne i zlecone. W ramach świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/87/2016 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE. z dnia 30 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/87/2016 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE. z dnia 30 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/87/2016 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobielach Wielkich. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 15, art. 40

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZGOWIE ZA ROK 2013.

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZGOWIE ZA ROK 2013. INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZGOWIE ZA ROK 2013. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie jest jednostką organizacyjną gminy działającą od 01.04.1990 r. Podstawowy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 27 kwietnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 24/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 27 kwietnia 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 24/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok Na podstawie art.257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku OPS-3000/1/13 Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku Plan finansowy DOCHODY na rok 2013 opracowany na podstawie Uchwały Nr XXI/158/12 Rady Gminy Mieścisko z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5/2015. Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 12 stycznia 2015 roku

Zarządzenie Nr 5/2015. Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 12 stycznia 2015 roku Zarządzenie Nr 5/2015 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015. Na podstawie art.249 ust 1. pkt. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLEŚNICY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2015 ROK

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLEŚNICY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2015 ROK GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLEŚNICY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2015 ROK Struktura organizacyjna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy DYREKTOR DZIAŁ ORGANIZACYJNO- FINANSOWY DZIAŁ ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/186/2017 RADY GMINY NIEBORÓW. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieborowie

UCHWAŁA NR XLI/186/2017 RADY GMINY NIEBORÓW. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieborowie UCHWAŁA NR XLI/186/2017 RADY GMINY NIEBORÓW z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieborowie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 35/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 czerwca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 35/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok Na podstawie art.257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY LUBICZ. z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY LUBICZ. z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 5.1.68.217 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 15 grudnia 217 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 217 r. Na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 66/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 19 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 66/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 19 października 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 66/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok Na podstawie art.257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Uchwała Rady Miejskiej w Zawierciu nr XXXI/292/16 z dnia 21 grudnia 2016r w groszach, z z z z z MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 366 601,00 366 601,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 620 195,44 15 236 870,44 34

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/2017 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/2017 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 33/2017 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 lipca 2017 r. Na podstawie art.257 pkt 1 i pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Załącznik nr 3 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gniezna Nr 0050.684.2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Dochody

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/154/17 RADY GMINY RYPIN. z dnia 26 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIII/154/17 RADY GMINY RYPIN. z dnia 26 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA NR XXIII/154/17 RADY GMINY RYPIN z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie za 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 710 Działalność usługowa , , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 710 Działalność usługowa , , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 23 listopada 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 710 Działalność usługowa 37 000,00 30 000,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 87/2019 WÓJTA GMINY WIELISZEW. z dnia 28 czerwca 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 87/2019 WÓJTA GMINY WIELISZEW. z dnia 28 czerwca 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 87/2019 WÓJTA GMINY WIELISZEW z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Wieliszew odrębnymi

Bardziej szczegółowo

S T A T U T M I E J S K O - G M I N N E G O O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J W T O L K M I C KU

S T A T U T M I E J S K O - G M I N N E G O O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J W T O L K M I C KU Załącznik do Uchwały Nr X/53/15 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 29 maja 2015 roku S T A T U T M I E J S K O - G M I N N E G O O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J W T O L K M I C KU R O Z D

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM z dnia r. Projekt z dnia 9 marca 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM z dnia... 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu za 2012 r.

Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu za 2012 r. Załącznik do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu

Bardziej szczegółowo

OPISOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W ŚWINOUJŚCIU ZA 2018 ROK

OPISOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W ŚWINOUJŚCIU ZA 2018 ROK OPISOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W ŚWINOUJŚCIU ZA 2018 ROK DOCHODY GMINY DZIAŁ 852 Rozdział 85202 Rozdział 85203 Rozdział 85203 Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29/VIII/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 1 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 29/VIII/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 1 marca 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 29/VIII/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2019 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 20 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 20 marca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 302.2018 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2018. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 27/18 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 25 kwietnia 2018r.

Zarządzenie Nr 27/18 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 25 kwietnia 2018r. Zarządzenie Nr 27/18 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2018 rok. Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/0050/2017 WÓJTA GMINY STARY LUBOTYŃ. z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 17/0050/2017 WÓJTA GMINY STARY LUBOTYŃ. z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 17/0050/2017 WÓJTA GMINY STARY LUBOTYŃ w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

W Y K O N A N I E D O C H O D Ó W I W Y D A T K Ó W ZADAŃ ZLECONYCH ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU

W Y K O N A N I E D O C H O D Ó W I W Y D A T K Ó W ZADAŃ ZLECONYCH ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU Tabela Nr 4 W Y K O N A N I E D O C H O D Ó W I W Y D A T K Ó W ZADAŃ ZLECONYCH ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU w zł. 010 Rolnictwo i łowiectwo 750 Administracja publiczna 311.958,57 311.958,57 100,0 311.958,57

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 51/VIII/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 29 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 51/VIII/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 29 marca 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 51/VIII/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2019 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2017 WÓJTA GMINY WIELISZEW. z dnia 31 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2017 WÓJTA GMINY WIELISZEW. z dnia 31 stycznia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 15/2017 WÓJTA GMINY WIELISZEW z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Wieliszew odrębnymi

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 15/19 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 1 marca 2019r. 1 Zmienia się plan dochodów gminy Pszczółki na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 1.

Zarządzenie Nr 15/19 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 1 marca 2019r. 1 Zmienia się plan dochodów gminy Pszczółki na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 1. Zarządzenie Nr 15/19 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 1 marca 2019r. w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2019 rok. Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst

Bardziej szczegółowo

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2016 r. załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 00501.278.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 28.04.2016 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań

Bardziej szczegółowo

postanawiam Dokonać zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok poprzez: 1. zwiększenie dochodów budżetu miasta:

postanawiam Dokonać zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok poprzez: 1. zwiększenie dochodów budżetu miasta: ZARZĄDZENIE NR ON.0050.10.2018.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 29 LISTOPADA 2018 R. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

22 689, , , , , ,46 59

22 689, , , , , ,46 59 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GNOJNIK W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W I PÓŁ 2016 ROKU Klasyfikacja Dochody Wykonanie budżetowa Nazwa Dz. Rozdz. PLAN % 750 ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

Finansowanie wydatków ze środków własnych:

Finansowanie wydatków ze środków własnych: PROTOKÓŁ KONTROLI przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Łomża w dniu 24 marca 2016 r. Na podstawie art. 18 a ustawy z dnia 8 marcal990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TUŁOWICACH ZADANIA WŁASNE WYDATKI. Załącznik Nr 4 do zarządzenia Wójta Gminy Tułowice Nr 2/2015 z dnia 08 stycznia 2015r.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TUŁOWICACH ZADANIA WŁASNE WYDATKI. Załącznik Nr 4 do zarządzenia Wójta Gminy Tułowice Nr 2/2015 z dnia 08 stycznia 2015r. 32 Załącznik Nr 4 do zarządzenia Wójta Gminy Tułowice Nr 2/2015 z dnia 08 stycznia 2015r. WYDATKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TUŁOWICACH ZADANIA WŁASNE L.P NAZWA Dział Rozdział Paragraf Wydatki planowane

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W USTCE ZA OKRES OD DO

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W USTCE ZA OKRES OD DO SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W USTCE ZA OKRES OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce realizuje zadania ustaw: o pomocy społecznej,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 9 marca 2018r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2018 rok.

Zarządzenie Nr Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 9 marca 2018r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2018 rok. Zarządzenie Nr 48.2018 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 9 marca 2018r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2018 rok. Na podstawie art. 30,ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2019 rok

Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2019 rok Projekt planu finansowego wydatków na 2019r. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie opracowany na podstawie Uchwały Nr II/16/18 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 18 grudnia 2018r. oraz Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 511,12 01030 Izby rolnicze 511,12 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 101/2015 Burmistrza Miasta Mława z dnia 31 lipca 2015 r.

Zarządzenie Nr 101/2015 Burmistrza Miasta Mława z dnia 31 lipca 2015 r. Zarządzenie Nr 101/2015 Burmistrza Miasta Mława z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 350/VII/16 BURMISTRZA NAMYSŁOWA. w sprawie zmian dotacji celowych w 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR 350/VII/16 BURMISTRZA NAMYSŁOWA. w sprawie zmian dotacji celowych w 2016 roku ZARZĄDZENIE NR 350/VII/16 BURMISTRZA NAMYSŁOWA z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2016 roku Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Opalenicy. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Opalenicy. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. ZARZĄDZENIE NR 211/2018 BURMISTRZA OPALENICY z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2009 ROKU

WYDATKI BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2009 ROKU WYDATKI BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2009 ROKU (Objaśnienia do Załącznika Nr 6) DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 30 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE. z dnia 22 czerwca 2016 r.

Białystok, dnia 30 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE. z dnia 22 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 30 czerwca 2016 r. Poz. 2717 UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko Gminnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie : uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach

UCHWAŁA NR V/16/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie : uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach UCHWAŁA NR V/16/2015 RADY GMINY SZAFLARY z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie : uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 88/2018 BURMISTRZA ŁOCHOWA. z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 88/2018 BURMISTRZA ŁOCHOWA. z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2018 rok ZARZĄDZENIE NR /201 BURMISTRZA ŁOCHOWA z dnia grudnia 201 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 201 rok Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 2 sierpnia 200 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00 Zał.2. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500,00 01030 Izby rolnicze 1 500,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Bardziej szczegółowo

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie Załącznik do Uchwały Nr XLVI/294/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 22 sierpnia 2018 r. Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie Rozdział 1. Postanowienie ogólne 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W 2009 ROKU

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W 2009 ROKU INFORMACJA DOTYCZĄCA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W 2009 ROKU W okresie sprawozdawczym Ośrodek realizował zadania zlecone i własne, w ramach których udzielana była pomoc pieniężna,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/221/2017 Rady Gminy Grodziec z dnia 07 listopada 2017 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Grodziec na 2017 rok.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/221/2017 Rady Gminy Grodziec z dnia 07 listopada 2017 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Grodziec na 2017 rok. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Dotacje Wydatki 010 750 01095 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/221/2017 Rady Gminy Grodziec z dnia 07 listopada 2017 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Grodziec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY LUBANIE. z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY LUBANIE. z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2016 rok ZARZĄDZENIE NR 0050.41.2016 WÓJTA GMINY LUBANIE z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo