Zarządzenie Nr 70/2008 Starosty Powiatu Wodzisławskiego z dnia 05 września 2008r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr 70/2008 Starosty Powiatu Wodzisławskiego z dnia 05 września 2008r."

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 70/2008 Starosty Powiatu Wodzisławskiego z dnia 05 września 2008r. w sprawie: wprowadzenia dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości oraz kontroli finansowej obowiązujących w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim. Działając na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.), art. 47 ust 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz z późn. zm.) i 12 ust 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z 18 grudnia 2001r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153 poz z późn. zm.). zarządzam co następuje: 1 1. Wprowadza się zawartą w niniejszym zarządzeniu dokumentację zasad (polityki) rachunkowości oraz kontroli finansowej obowiązujących w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim, zwaną dalej polityką rachunkowości. 2. Przyjęte w polityce rachunkowości zasady uwzględniają specyfikę funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, a jednym z podstawowych celów ich wprowadzenia jest zapewnienie przejrzystości gospodarki finansowej starostwa, a w szczególności wymaganej jakości sprawozdań finansowych i budżetowych. Rozdział I Podstawowe zasady rachunkowości obowiązujące w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim 2 Ilekroć w dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości oraz kontroli finansowej obowiązujących w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim mowa o: 1) powiecie - należy przez to rozumieć Powiat Wodzisławski, 1

2 2) właściwych organach powiatu - należy przez to rozumieć Radę Powiatu i/lub Zarząd Powiatu Wodzisławskiego, 3) zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Wodzisławskiego, 4) radzie - należy przez to rozumieć Radę Powiatu Wodzisławskiego, 5) starostwie, jednostce - należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim, 6) kierowniku jednostki - należy przez to rozumieć Starostę Powiatu Wodzisławskiego, 7) staroście - należy przez to rozumieć Starostę Powiatu Wodzisławskiego, 8) budżecie - należy przez to rozumieć budżet Powiatu Wodzisławskiego w rozumieniu art. 165 ustawy o finansach publicznych, 9) skarbniku - należy przez to rozumieć Skarbnika Powiatu Wodzisławskiego, 10) głównym księgowym - należy przez to rozumieć głównego księgowego starostwa, powiatowej jednostki budżetowej, 11) dysponencie środków budżetowych - należy przez to rozumieć właściwą komórkę organizacyjną starostwa merytorycznie odpowiedzialną za dokonywane wydatki ujęte w planie finansowym jednostki, 12) planach finansowych wydatków - należy przez to rozumieć sporządzone na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, uchwały budżetowej plany finansowe w szczególności dla starostwa, powiatowych funduszy celowych, a także rachunku dochodów własnych jednostki; 13) komórce organizacyjnej - należy przez to rozumieć wyodrębniony -zgodnie z obowiązującym regulaminem organizacyjnym- wydział lub biuro starostwa powiatowego, 14) wydziale finansowym - należy przez to rozumieć właściwy do spraw finansów i budżetu wydział starostwa odpowiedzialny za finansową, księgową i budżetową realizację wydatków, dochodów, przychodów i rozchodów. 15) kierowniku komórki organizacyjnej - należy przez to rozumieć osobę kierującą, zgodnie z obowiązującym regulaminem organizacyjnym, wyodrębnionym wydziałem lub biurem starostwa, 16) naczelniku - należy przez to rozumieć osobę kierującą, zgodnie z obowiązującym regulaminem organizacyjnym, wyodrębnionym wydziałem starostwa, 17) powiatowym funduszu celowym - należy przez to rozumieć nieposiadające osobowości prawnej takie fundusze jak Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska 2

3 i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowy Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, 18) ustawie o rachunkowości - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.), 19) ustawie o samorządzie powiatowym - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142 poz z późn. zm.), 20) ustawie o finansach publicznych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz z późn. zm.), 21) klasyfikacji budżetowej - należy przez to rozumieć klasyfikację uregulowaną normami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, wydanym na podstawie ustawy o finansach publicznych, 22) sprawozdawczości budżetowej - należy przez to rozumieć normy zawarte w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, wydanym na podstawie ustawy o finansach publicznych, 23) sprawozdaniach budżetowych - należy przez to rozumieć sprawozdania sporządzane zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu w sprawie sprawozdawczości budżetowej. 24) rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych, wydanym na podstawie ustawy o finansach publicznych, 25) sprawozdaniach finansowych - należy przez to rozumieć sprawozdania -w szczególności bilanse- sporządzane w trybie określonym w rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości, 26) rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji środków trwałych - należy przez to rozumieć rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie klasyfikacji środków trwałych (Dz. U. Nr 112 poz z późn. zm.), 3

4 27) procedurze uchwalania budżetu - należy przez to rozumieć Uchwałę Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 28 czerwca 1999r Nr VII/57/99 (z późn. zm.) w sprawie uchwalania budżetu Powiatu i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, 28) polityce rachunkowości - należy przez to rozumieć dokumentację zasad (polityki) rachunkowości i kontroli finansowej obowiązujących w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim. 29) rachunku bankowym budżetu - należy przez to rozumieć wyodrębniony rachunek bankowy przeznaczony do dokonywania operacji związanych z prowadzeniem rozliczeń w zakresie budżetu powiatu, tj. dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów. 30) rachunku bankowym jednostki - należy przez to rozumieć odrębny rachunek bankowy starostwa, na który pobierane są dochody jednostki i z którego dokonywane są wydatki budżetowe. 31) kodeksie karnym - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.), 32) GIIF - oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej Rokiem obrotowym dla starostwa w zakresie wszystkich ksiąg rachunkowych prowadzonych w jednostce jest rok kalendarzowy. 2. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc Odpisów umorzeniowych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość przekracza wielkość ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne nie są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania ich do używania. 2. Określonych w ust. 1 odpisów umorzeniowych dokonuje się w stosunku do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość przekracza 3.500,00zł., stosownie do treści art. 16 d ust 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 54 poz. 654 z późn. zm.). 3. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza w koszty w miesiącu przyjęcia do eksploatacji: 4

5 1) książki i zbiory dydaktyczne 2) środki dydaktyczne 3) odzież i umundurowanie 4) meble i dywany 5) inwentarz żywy 6) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne, których wartość nie przekracza wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania ich do używania. 4. Księgi inwentarzowe, z zastrzeżeniem pkt 5, prowadzi się dla pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych -umarzanych w 100% w momencie oddania ich do używania-, których wartość jest nie niższa niż 100 zł. 5. Materiały eksploatacyjne, a w szczególności materiały biurowe nie podlegają ewidencji. 6. Bez względu na wartość, księgi inwentarzowe prowadzi się dla następujących środków trwałych: 1) aparaty telefoniczne, 2) meble, 3) sprzęt audiowizualny, 4) sprzęt elektroniczny i elektrotechniczny, 5) sprzęt komputerowy, 6) rolety, żaluzje. 7. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji środków trwałych. 8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo w grudniu za okres całego roku. 9. Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do używania. 10. Nie umarza się gruntów i dóbr kultury. 11. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek naliczonych na koniec kwartału. 5

6 12. Rzeczowe aktywa obrotowe wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji. 13. W przypadku postawienia jednostki w stan likwidacji aktywa zostają wycenione według zasad określonych dla jednostek kontynuujących działalność chyba, że co innego wynika z przepisów o likwidacji jednostki. 14. Ponoszone koszty ujmowane są na kontach zespołu 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie. 15. Materiały i towary wycenia się przy zastosowaniu cen zakupu chyba, że metoda ta prowadzi do zniekształcenia stanu aktywów i wyniku finansowego. W powyższej sytuacji należy stosować ceny nabycia Operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetowych ujmowane są w księgach rachunkowych na odrębnych kontach księgowych w zakresie faktycznych (kasowo zrealizowanych) dochodów i wydatków dokonanych na bankowych rachunkach budżetu oraz na rachunkach bankowych jednostki, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. 2. Do przychodów starostwa zalicza się dochody budżetu powiatu nie ujęte w planach finansowych innych powiatowych jednostek budżetowych. 3. Do wydatków starostwa zalicza się wszystkie wydatki nie ujęte w planach finansowych innych powiatowych jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego i zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto w planie finansowym starostwa ujmuje się także: 1) dotacje dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych; 2) pozostałe dotacje i środki przekazywane na rzecz budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego i związków komunalnych; 3) wpłaty na rzecz związków jednostek samorządu terytorialnego; 4. Należności realizowane na rzecz innych jednostek ujmuje się jako zobowiązania na rzecz tych jednostek. 5. Wartość należności aktualizuje się na dzień bilansowy zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o rachunkowości, a w szczególności art. 28 cyt. ustawy z zastrzeżeniem ust Odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących rozchodów budżetowych zalicza się do wyniku na pozostałych operacjach niekasowych. 6

7 7. Odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących funduszy tworzonych na podstawie ustaw obciążają fundusze. 8. Odpisy aktualizujące wartość należności realizowanych na rzecz innych jednostek obciążają zobowiązania wobec tych jednostek. 9. Odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy. 10. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty. 11. Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy Księgi rachunkowe prowadzone są w języku polskim i w walucie polskiej. 2. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie starostwa. 3. Sprawozdania finansowe sporządzane są na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości. 4. Sprawozdania budżetowe sporządzane są na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej. 5. Księgi rachunkowe otwiera się na początek roku obrotowego, a zamyka na dzień kończący rok obrotowy. 6. Zamknięcie ksiąg rachunkowych polega na nieodwracalnym wyłączeniu możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi rachunkowe. 7. Księgi rachunkowe, obejmujące zbiory zapisów księgowych oraz obrotów i sald (sum zapisów) tworzą: 1) dziennik zawierający chronologiczne ujęcie zdarzeń, jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym. Zapisy w dzienniku są kolejno numerowane, a obroty liczone w sposób ciągły, 2) księga główna składająca się z kont syntetycznych, na których księgowane są operacje równolegle zarejestrowane w dzienniku. W księdze głównej dokonuje się zapisów syntetycznych w porządku chronologicznym, na kontach przewidzianych w zakładowym planie kont, poczynając od wprowadzenia sald początkowych aktywów i pasywów, 7

8 3) księgi pomocnicze tworzące konta analityczne, będące uszczegółowieniem zapisów na kontach księgi głównej. Księgi pomocnicze prowadzone są w ujęciu systematycznym jako wyodrębniony zbiór kont uzgadniany z zapisami na kontach księgi głównej, 4) zestawienia obrotów i sald stanowiące zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych, których obroty powinny być zgodne z obrotami dziennika. Zestawienia obrotów i sald dokonuje się na koniec każdego okresu sprawozdawczego, nie rzadziej niż raz w miesiącu. 6 Księgi rachunkowe prowadzone są w formie komputerowej z użyciem następujących specjalistycznych programów księgowych: 1) Rekord Finanse i Księgowość zaprojektowany i wykonany przez Zakład Usług Informatycznych REKORD Sp. z o.o., Bielsko-Biała, ul. Kasprowicza 5. System został wprowadzony do użycia w dniu r. Wersja programu komputerowego jest na bieżąco aktualizowana, 2) Rekord Budżet zaprojektowany i wykonany przez Zakład Usług Informatycznych REKORD Sp.z o.o., Bielsko-Biała, ul. Kasprowicza 5. System został wprowadzony do użycia w dniu r. Wersja programu komputerowego jest na bieżąco aktualizowana, 3) Rekord Płace zaprojektowany i wykonany przez Zakład Usług Informatycznych REKORD Sp.z o.o., Bielsko-Biała, ul. Kasprowicza 5. System został wprowadzony do użycia w dniu r. Wersja programu komputerowego jest na bieżąco aktualizowana, 4) Rekord Środki Trwałe zaprojektowany i wykonany przez Zakład Usług Informatycznych REKORD Sp. z o.o Bielsko-Biała,ul. Kasprowicza 5. System został wprowadzony do użycia w dniu r. Wersja programu komputerowego jest na bieżąco aktualizowana, 5) OPTlest oprogramowanie do ewidencji środków trwałych dla potrzeb zarządzania składnikami ruchomymi z wykorzystaniem techniki edycji i odczytu kodu kreskowego zaprojektowane i wykonane przez firmę OPTIDATA Sp. z o.o Kraków, ul. Wielicka 50/5. System został wprowadzony do użycia w dniu r. Wersja programu komputerowego jest na bieżąco aktualizowana. 8

9 7 W starostwie prowadzone są (w formie komputerowej) w szczególności następujące, wyodrębnione księgi główne: 1) w bazie danych o nazwie jednostka : a) ODDZIAŁ 001 KSIĘGA GŁÓWNA STAROSTWO b) ODDZIAŁ 002 KSIĘGA GŁÓWNA FUNDUSZ GEODEZYJNY c) ODDZIAŁ 003 KSIĘGA GŁÓWNA FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA d) ODDZIAŁ 004 KSIĘGA GŁÓWNA PFRON e) ODDZIAŁ 006 KSIĘGA GŁÓWNA FUNDUSZ SOCJALNY f) ODDZIAŁ 007 KSIĘGA GŁÓWNA SKARB PAŃSTWA 2) w bazie danych o nazwie organ : a) ODDZIAŁ 003 KSIĘGA GŁÓWNA BUDŻET POWIATU b) ODDZIAŁ 004 KSIĘGA GŁÓWNA WYDATKI 8 NIEWYGASAJĄCE 1. Podstawą wyodrębnienia ksiąg rachunkowych wymienionych w 7 polityki rachunkowości jest specyfika wykonywanych zadań w jednostce, jak i źródło ich finansowania. 2. Biorąc pod uwagę kryterium określone w ust. 1 oraz kierując się postulatem przejrzystości ksiąg rachunkowych, prowadzi się w starostwie w szczególności: 1) odrębną księgę przeznaczoną do dokumentowania operacji gospodarczych w zakresie budżetu powiatu, 2) odrębną księgę przeznaczoną do dokumentowania operacji gospodarczych w zakresie dochodów i wydatków starostwa, 3) odrębną księgę przeznaczoną do dokumentowania operacji gospodarczych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami należącymi do Skarbu Państwa. Na podstawie przepisów szczególnych sporządza się dla ww. działalności również bilans, 4) odrębną księgę dla dokumentowania operacji dokonywanych w ramach środków pozabudżetowych otrzymanych od innych podmiotów, a w szczególności Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 5) odrębne księgi rachunkowe służące do dokumentowania operacji gospodarczych, których źródłem finansowania są środki pochodzące ze źródeł zagranicznych. 9 9

10 1. W celu prawidłowego i przejrzystego ujmowania operacji gospodarczych w księgach rachunkowych tworzy się, w miarę potrzeb, konta analityczne. 2. Wprowadzając do używania konta analityczne stosuje się kryterium podmiotowe (np. kontrahent), przedmiotowe (analogiczny rodzaj operacji) lub mieszane podmiotowoprzedmiotowe. 3. Konta analityczne tworzy się w ten sposób, że do numeru konta syntetycznego dodaje się, po myślniku, odpowiednie oznaczenie konta analitycznego (rozwinięcie analityczne), na które składają się w szczególności cyfry i litery. 4. Decyzję o utworzeniu kont analitycznych podejmuje naczelnik wydziału finansowego w uzgodnieniu z głównym księgowym jednostki na wniosek pracownika. 5. W polityce rachunkowości nie są ujmowane konta analityczne. 10 W starostwie prowadzone są (w formie komputerowej), oprócz ksiąg głównych wymienionych w 6 następujące wyodrębnione księgi pomocnicze: 1) baza danych o nazwie płace_starostwo 2) baza danych o nazwie środki trwałe Księgi pomocnicze zawierają zapisy będące uszczegółowieniem zapisów księgi głównej. 2. Określone w ust. 1 księgi pomocnicze okresowo są uzgadniane z zapisami księgi głównej, w której dokonano zapisów księgowych. 3. Księgi pomocnicze prowadzi się w szczególności dla: 1) środków trwałych w formie ewidencji ilościowo-wartościowej w księdze inwentarzowej środków trwałych (prowadzona w formie komputerowej w bazie danych środki trwałe ), 2) dla pozostałych środków trwałych o wartości powyżej 100zł. i poniżej 3.500zł. w formie ewidencji ilościowo-wartościowej w księdze inwentarzowej środków trwałych, 3) dla rozrachunków z pracownikami w formie imiennych kart wynagrodzeń gwarantujących uzyskanie informacji z całego okresu zatrudnienia (prowadzona w formie komputerowej w bazie danych płace_starostwo), 4) dla kontrahentów w formie jednolitej bazy danych grupującej dostawców i odbiorców

11 Księgi rachunkowe starostwa są prowadzone z zachowaniem następujących zasad: 1) rzetelności oznaczającej, iż dokonane zapisy odzwierciedlają rzeczywisty stan faktyczny, 2) bezbłędności oznaczającej, iż do ksiąg rachunkowych wprowadzono kompletne i prawidłowo zakwalifikowane do zaksięgowania w danym miesiącu dowody księgowe, przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości zapisów oraz bezbłędności działania stosowanych procedur obliczeniowych, 3) sprawdzalności oznaczającej, iż księgi rachunkowe umożliwiają stwierdzenie poprawności dokonanych w nich zapisów, stanów (sald) oraz działania stosowanych procedur obliczeniowych, 4) bieżącego prowadzenia oznaczającej, iż księgi prowadzone są na bieżąco, a zapisy w księgach dokonywane niezwłocznie. Rozdział II Zasady ewidencjonowania operacji gospodarczych w księgach rachunkowych prowadzonych dla potrzeb budżetu powiatu Wprowadza się jednolite zasady prowadzenia kont syntetycznych używanych do dokumentowania operacji gospodarczych dokonywanych w ramach budżetu powiatu, zgodnie z normami zawartymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz w niniejszym rozdziale polityki rachunkowości. 2. Konta analityczne tworzy się zgodnie z zasadami określonymi w 9 polityki rachunkowości. 3. Określone w konta syntetyczne o numerach od 133 do 968 zalicza się do grupy kont bilansowych. 4. Określone w konta syntetyczne o numerach od 991 do 993 zalicza się do grupy kont pozabilansowych. 11

12 14 1. Konto 133 Rachunek budżetu służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu powiatu. 2. Zapisy na koncie 133 dokonywane są wyłącznie na podstawie dowodów bankowych. 3. Zapisy na koncie 133 powinny być zgodne z zapisami w księgowości banku, a ewentualne błędy ujmuje się na koncie 240 jako sumy do wyjaśnienia. 4. Różnicę określoną w ust. 3 wyksięgowuje się na podstawie dokumentu bankowego zawierającego sprostowanie błędu. 5. Na koncie 133, po stronie Wn, ujmuje się wpływy środków pieniężnych na rachunek budżetu w szczególności z tytułu: 1) udziałów we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa, 2) subwencji i dotacji, 3) odsetek od rachunków bankowych, 4) zaciągniętych pożyczek i kredytów w korespondencji z kontem 134, 5) obciążeń związanych z korektami omyłek i błędów bankowych. 6. Na koncie 133 po stronie Ma ujmuje się wypłaty z rachunku budżetu w szczególności z tytułu: 1) okresowych przelewów na wydatki starostwa oraz innych jednostek budżetowych, 2) spłat pożyczek i kredytów oraz innych rozchodów budżetowych w korespondencji z kontem 134, 3) udzielonych pożyczek budżetowych, 4) uznań związanych z korektami omyłek i błędów bankowych. 7. Ewidencja szczegółowa do konta 133 jest prowadzona do następujących rachunków budżetu: 1) rachunku podstawowego, 2) rachunku lokat terminowych, 3) rachunku lokat niewygasających. 8. W ciągu roku konto 133 może wykazywać saldo Wn lub Ma, natomiast na koniec roku saldo powinno być Wn, co w konsekwencji oznacza spłacenie kredytu w rachunku bieżącym (krótkoterminowego) w tym samym roku, w którym został zaciągnięty Konto 134 Kredyty bankowe służy do ewidencji kredytów bankowych zaciągniętych na finansowanie budżetu. 2. Na koncie 134 po stronie Wn ujmuje się w szczególności: 12

13 1) spłatę lub umorzenie kredytu, 2) dodatnie różnice kursowe ustalane od kredytów zaciągniętych w walutach obcych. 3. Na koncie 134 po stronie Ma ujmuje się w szczególności: 1) kredyt bankowy na finansowanie budżetu, 2) odsetki od kredytu bankowego, 3) ujemne różnice kursowe od kredytów zaciągniętych w walutach obcych. 4. Ewidencja szczegółowa do konta 134 jest prowadzona według poszczególnych umów kredytowych, z podziałem kredytów do spłaty na długoterminowe i krótkoterminowe. 5. Konto 134 może wykazywać saldo Ma oznaczające zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów Konto 137 Rachunki funduszy pomocowych służy do ewidencji środków pieniężnych otrzymanych w ramach realizacji zadań finansowanych z funduszy pomocowych, w zakresie których umowa lub przepis prawa powszechnie obowiązującego określają konieczność wydzielenia środków pomocowych na odrębnym rachunku bankowym. 2. Na koncie 137 po stronie Wn ujmuje się w szczególności: 1) wpływy środków pomocowych, 2) oprocentowanie środków na tych rachunkach, 3) obciążenia z tytułu błędów bankowych oraz ich korekt. 3. Na koncie 137 po stronie Ma ujmuje się w szczególności: 1) wypłaty środków pomocowych, 2) uznania z tytułu omyłek i błędów bankowych oraz ich korekt. 4. Ewidencja szczegółowa do konta 137 jest prowadzona według stanu środków każdego wyodrębnionego funduszu pomocowego z podziałem na poszczególne waluty. 5. Ewidencja księgowa dotycząca wyodrębnionych funduszy (programów, projektów) finansowych ze środków pomocowych, prowadzona jest, dla budżetu powiatu i starostwa w oparciu o rachunek bankowy. 6. Konto 137 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pochodzących z funduszy pomocowych na rachunkach bankowych Konto 138 Rachunki środków na prefinansowanie służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na wyodrębnionych rachunkach bankowych otwartych dla potrzeb operacji finansowych dotyczących prefinansowania w ramach pożyczek 13

14 zaciągniętych z budżetu państwa na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 2. Na koncie 138 ujmuje się operacje dotyczące w szczególności: 1) wpływu pożyczek zaciągniętych z budżetu państwa, 2) wykorzystania pożyczek, 3) zwrotu pożyczek. 3. Na koncie 138 dokonuje się księgowań wyłącznie na podstawie dowodów bankowych. 4. Powinna zachodzić pełna zgodność zapisów konta 138 między księgowością jednostki, a księgowością banku. 5. Na koncie 138 po stronie Wn ujmuje się w szczególności wpływy zaciągniętych pożyczek oraz środki przeznaczone na ich spłatę. 6. Na koncie 138 po stronie Ma ujmuje się w szczególności wypłaty na cele określone w umowie pożyczki oraz zwroty pożyczek. 7. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 138 powinna zapewnić podział środków według rachunków bankowych oraz sposobu ich wykorzystania. 8. Konto 138 może wykazywać saldo Wn oznaczające stan środków pieniężnych znajdujących się na wydzielonych rachunkach bankowych Konto 139 Inne rachunki bankowe służy do ewidencji operacji dotyczących wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, środków pieniężnych innych niż środki budżetu i środki pochodzące z funduszy pomocowych. 2. Na koncie 139 po stronie Wn ujmuje się w szczególności: 1) wpływy wydzielonych środków pieniężnych, 2) oprocentowanie środków na tych rachunkach, 3) obciążenia z tytułu błędów bankowych oraz ich korekt. 3. Na koncie 139 po stronie Ma ujmuje się w szczególności: 1) wypłaty środków pieniężnych dokonane z wydzielonych rachunków bankowych, 2) uznania z tytułu omyłek i błędów bankowych oraz ich korekt. 4. Ewidencja szczegółowa do konta 139 jest prowadzona według rodzajów środków wydzielonych głównie z tytułu: 1) gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa. 2) sum depozytowych, 3) sum na zlecenie, 14

15 4) czeków potwierdzonych. 5. Konto 139 może wykazywać saldo strony Wn, które oznacza stan środków pieniężnych znajdujących się na innych rachunkach bankowych Konto 140 Inne środki pieniężne służy do ewidencji środków pieniężnych w drodze, w tym środków otrzymanych z innych budżetów, w przypadku gdy środki te zostały przekazane w poprzednim okresie sprawozdawczym i są objęte wyciągiem bankowym z datą następnego okresu sprawozdawczego. 2. Na koncie 140 po stronie Wn ujmuje się w szczególności kwoty środków pieniężnych w drodze, natomiast po stronie Ma ujmuje się wpływ środków pieniężnych w drodze na rachunek budżetu. 3. Środki pieniężne w drodze księguje się na przełomie okresów sprawozdawczych. 4. Konto 140 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków w drodze Konto 222 Rozliczenie dochodów budżetowych służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu zrealizowanych przez te jednostki dochodów budżetowych. 2. Na koncie 222 po stronie Wn ujmuje się w szczególności dochody budżetowe zrealizowane przez jednostki budżetowe w wysokości wynikającej z okresowych sprawozdań jednostek budżetowych w korespondencji z kontem Na koncie 222 po stronie Ma ujmuje się w szczególności przelewy dochodów budżetowych na rachunek budżetu, dokonane w korespondencji z kontem Ewidencję szczegółową (analityczną) do konta 222 prowadzi się według poszczególnych jednostek budżetowych z tytułu zrealizowanych przez te jednostki dochodów budżetowych Konto 223 Rozliczenie wydatków budżetowych służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu dokonanych przez te jednostki wydatków budżetowych. 2. Na koncie 223 po stronie Wn ujmuje się w szczególności środki przelane z rachunku budżetu na pokrycie wydatków jednostek budżetowych w korespondencji z kontem

16 3. Na koncie 223 po stronie Ma ujmuje się w szczególności wydatki dokonane przez jednostki budżetowe w wysokości wynikającej z okresowych sprawozdań tych jednostek, w korespondencji z kontem Ewidencję szczegółową do konta 223 prowadzi się według jednostek budżetowych, którym przelano na ich rachunki środki budżetowe przeznaczone na pokrycie realizowanych przez nie wydatków budżetowych. 5. Konto 223 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan przelanych środków na rachunki bieżące, lecz niewykorzystanych na pokrycie wydatków budżetowych Konto 224 Rozrachunki budżetu służy do ewidencji rozrachunków z innymi budżetami, a w szczególności do: 1) rozliczeń dochodów budżetowych realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz budżetu powiatu, 2) rozrachunków z tytułu udziału w dochodach innych budżetów, 3) rozrachunków z tytułu dotacji i subwencji, 4) rozrachunków z tytułu dochodów pobranych na rzecz budżetu państwa. 2. Na koncie 224 po stronie Wn ujmuje się w szczególności: 1) należności z tytułu dochodów budżetowych realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz budżetu powiatu, wynikające z okresowych sprawozdań, 2) rozrachunki z innymi budżetami, 3) należne subwencje i dotacje, 4) zwrot nadmiernie pobranej dotacji i subwencji. 3. Na koncie 224 po stronie Ma ujmuje się w szczególności: 1) przekazane przez urzędy skarbowe na rachunek bieżący budżetu powiatu należności z tytułu dochodów budżetowych, 2) rozrachunki z innymi budżetami, 3) wpływy na rachunek bieżący należnych subwencji i dotacji, 4) zobowiązania z tytułu nadmiernie pobranej subwencji lub dotacji. 4. Ewidencja szczegółowa do konta 224 jest prowadzona według stanu należności i zobowiązań dla poszczególnych tytułów oraz według poszczególnych budżetów w szczególności według: 1) rozliczeń dochodów budżetowych realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz budżetu powiatu, 2) rozrachunków z tytułu udziałów w dochodach innych budżetów, 16

17 3) rozrachunków z tytułu dotacji i subwencji, 4) rozrachunków z tytułu dochodów pobranych na rzecz budżetu państwa. 5. Otrzymane dotacje lub subwencje dotyczące następnych okresów są dochodami okresów przyszłych i w związku z tym księgowane są na koncie 909 Rozliczenia międzyokresowe. 6. Konto 224 może wykazywać saldo Wn oznaczające stan należności budżetu oraz saldo Ma oznaczające stan zobowiązań budżetu Konto 225 Rozliczenie niewygasających wydatków służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu zrealizowanych przez te jednostki niewygasających wydatków. 2. Na stronie WN konta 225 ujmuje się środki przelane z rachunku budżetu na pokrycie niewygasających wydatków jednostek budżetowych w korespondencji z kontem Na stronie Ma konta 225 ujmuje się wydatki zrealizowane przez jednostki budżetowe oraz przelewy środków niewykorzystanych. 4. Ewidencja szczegółowa prowadzone do konta 225 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami budżetowymi z tytułu przekazanych im środków na realizację niewygasających wydatków. 5. Konto 225 może wykazywać saldo Wn, oznaczające stan nierozliczonych środków przekazanych jednostkom budżetowym na realizację niewygasających wydatków Konto 227 Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami z tytułu zrealizowanych dochodów dotyczących funduszy pomocowych. 2. Na koncie 227, po stronie Wn ujmuje się dochody zrealizowane przez jednostkę w wysokości wynikającej z okresowych sprawozdań jednostek, w korespondencji z kontem Na koncie 227, po stronie Ma ujmuje się przelewy dochodów na rachunek środków funduszy pomocowych, dokonane przez jednostki, które zrealizowały dochody w korespondencji z kontem Ewidencję szczegółową do konta 227 prowadzi się według poszczególnych jednostek budżetowych z tytułu zrealizowanych przez nie dochodów dotyczących funduszy pomocowych. 17

18 25 1. Konto 228 Rozliczenie wydatków ze środków funduszy pomocowych służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami z tytułu dokonywanych przez te jednostki wydatków ze środków funduszy pomocowych. 2. Na koncie 228, po stronie Wn ujmuje się środki przelane z rachunków środków funduszy pomocowych na pokrycie wydatków jednostek w korespondencji z kontem Na koncie 228, po stronie Ma ujmuje się wydatki dokonane przez jednostki w wysokości wynikającej z okresowych sprawozdań tych jednostek w korespondencji z kontem Ewidencję szczegółową do konta 228 prowadzi się według jednostek budżetowych, którym przelano na ich rachunki środki budżetowe przeznaczone na pokrycie realizowanych przez nie wydatków ze środków funduszy pomocowych. 5. Konto 228 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan przelanych środków na rachunki bieżące jednostek budżetowych, lecz niewykorzystanych na pokrycie wydatków Konto 240 Pozostałe rozrachunki służy do ewidencji innych rozrachunków związanych z realizacją budżetu z wyjątkiem rozrachunków i rozliczeń ujmowanych na kontach 222, 223, 224, 227, 228, 250, Na koncie 240 po stronie Wn ujmuje się: 1) należności z tytułu innych rozrachunków związanych z realizacją budżetu, z wyjątkiem rozrachunków i rozliczeń ujmowanych na kontach 222, 223, 224, 227, 228, 250, 260, 2) błędy w wyciągach bankowych. 3. Na koncie 240 po stronie Ma ujmuje się: 1) zobowiązania z tytułu innych rozrachunków związanych z realizacją budżetu, z wyjątkiem rozrachunków i rozliczeń ujmowanych na kontach 222, 223, 224, 227, 228, 250, 260, 2) błędy w wyciągach bankowych. 4. Ewidencję szczegółową do konta 240 prowadzi się według: 1) poszczególnych tytułów, 2) poszczególnych kontrahentów. 18

19 5. Konto 240 może wykazywać saldo Wn oznaczające stan należności i saldo Ma oznaczające stan zobowiązań Konto 250 Należności finansowe służy do ewidencji należności zaliczanych do należności finansowych, a w szczególności z tytułu udzielonych pożyczek z budżetu. 2. Na koncie 250 po stronie Wn ujmuje się: 1) powstanie i zwiększenie należności finansowych (w szczególności z tytułu udzielonych pożyczek), 2) odsetki od pożyczek. 3. Na koncie 250 po stronie Ma ujmuje się: 1) spłatę udzielonej pożyczki, 2) umorzenie części lub całości pożyczki, 3) zapłatę lub umorzenie odsetek od pożyczek. 4. Ewidencję szczegółową do konta 250 prowadzi się według: 1) poszczególnych kontrahentów, 2) poszczególnych należności. 5. Konto może wykazywać saldo Wn, oznaczające stan nadpłaconych zobowiązań finansowych oraz saldo Ma oznaczające stan zaciągniętych zobowiązań finansowych Konto 257 Należności z tytułu prefinansowania służy do ewidencji należności z tytułu pożyczek udzielonych z budżetu państwa w ramach prefinansowania na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 2. Na koncie 257 po stronie Wn ujmuje się należności z tytułu pożyczek udzielonych z budżetu państwa w ramach prefinansowania na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 3. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 257 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu należności z poszczególnymi kontrahentami według tytułów należności. 4. Konto 257 może wykazywać dwa salda, saldo Wn oznaczające stan należności z tytułu pożyczek udzielonych w ramach prefinansowania oraz saldo Ma oznaczające stan nadpłat w należnościach z tytułu pożyczek dotyczących prefinansowania. 19

20 29 1. Konto 260 Zobowiązania finansowe służy do ewidencji zobowiązań zaliczanych do zobowiązań finansowych, z wyjątkiem kredytów bankowych, w szczególności z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych instrumentów finansowych. 2. Na koncie 260 po stronie Wn ujmuje się w szczególności: 1) spłatę zaciągniętych pożyczek, 2) umorzenie zaciągniętych pożyczek, 3) zapłatę lub umorzenie odsetek, 4) wykup wyemitowanych instrumentów finansowych w wartości nominalnej. 3. Na koncie 260 po stronie Ma ujmuje się w szczególności: 1) otrzymane pożyczki, 2) zarachowane odsetki od zaciągniętych pożyczek, 3) wyemitowane papiery wartościowe. 4. Ewidencję szczegółową do konta 260 prowadzi się według: 1) poszczególnych tytułów zobowiązań, 2) poszczególnych kontrahentów. 5. Konto 260 może wykazywać saldo Wn oznaczające stan nadpłaconych należności oraz saldo Ma stan stan zaciągniętych zobowiązań finansowych Konto 268 Zobowiązania z tytułu prefinansowania służy do ewidencji zobowiązań z tytułu pożyczek udzielonych z budżetu państwa w ramach prefinansowania na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 2. Na koncie 268 po stronie Wn ujmuje się wartość spłaconych zobowiązań zaciągniętych z tytułu pożyczek w ramach prefinansowania, a na stronie Ma ujmuje się wartość zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w ramach prefinansowania. 3. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 268 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu zobowiązań z poszczególnymi kontrahentami według tytułów zobowiązań. 4. Konto 268 może wykazywać dwa salda, saldo Wn oznaczające stan nadpłaconych zobowiązań z tytułu pożyczek zaciągniętych w ramach prefinansowania oraz saldo Ma oznaczające stan zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek na prefinansowanie. 20

21 31 1. Konto 290 Odpisy aktualizujące należności służy do ewidencji odpisów aktualizujących należności. 2. Odpisy aktualizujące wartość należności tworzy się na: 1) należności z tytułu rozchodów budżetowych w związku z udzielonymi przez powiat pożyczkami, 2) należności z tytułu dochodów budżetowych realizowanych w formie bezpośrednich wpłat na rachunek budżetu w szczególności z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek. 3. Odpisy aktualizujące wartość należności powinny uwzględniać prawdopodobieństwo ich zapłaty. 4. Na koncie 290 po stronie Wn ujmuje się w szczególności odpisanie nieściągalnych, umorzonych i przedawnionych należności z tytułu udzielonych pożyczek do wysokości uprzednio dokonanych odpisów aktualizacyjnych. 5. Na koncie 290 po stronie Ma ujmuje się wartość odpisów aktualizujących należności Konto 901 Dochody budżetu służy do ewidencji osiągniętych dochodów budżetowych. 2. Na koncie 901 po stronie Wn ujmuje się w szczególności przeniesienie w końcu roku budżetowego sumy osiągniętych dochodów budżetu na konto Na koncie 901 po stronie Ma ujmuje się w szczególności dochody budżetu: 1) na podstawie finansowych sprawozdań jednostek budżetowych, w korespondencji z kontem 222, 2) na podstawie sprawozdań innych organów, w korespondencji z kontem 224, 3) inne dochody budżetowe takie jak subwencje i dotacje, w korespondencji z kontem 133, 4) z tytułu rozrachunków z innymi budżetami za dany rok budżetowy, w korespondencji z kontem 224, 5) własne, w korespondencji z kontem Ewidencję szczegółową do konta 901 prowadzi się zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w szczegółowości dział, rozdział, paragraf. 5. W ciągu roku saldo Ma konta 901 oznacza sumę osiągniętych dochodów budżetu za dany rok, pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 901 przenosi się na konto

22 33 1. Konto 902 Wydatki budżetowe służy do ewidencji dokonanych wydatków budżetu. 2. Na koncie 902 po stronie Wn ujmuje się w szczególności wydatki: 1) jednostek budżetowych na podstawie ich sprawozdań finansowych, w korespondencji z kontem 223, 2) z tytułu rozrachunków z innymi budżetami w korespondencji z kontem 224, 3) własne, w korespondencji z kontem Na koncie 902 po stronie Ma ujmuje się w szczególności przeniesienie w końcu roku sumy dokonanych wydatków budżetowych na konto Ewidencję szczegółową do konta 902 prowadzi się zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w szczegółowości dział, rozdział, paragraf. 5. Saldo Wn konta 902 oznacza sumę dokonanych wydatków budżetu za dany rok. 6. Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 902 przenosi się na konto Konto 903 Niewykonane wydatki służy do ewidencji niewykonanych wydatków zatwierdzonych do realizacji w latach następnych. 2. Na koncie 903 po stronie Wn ujmuje się wartość niewykonanych wydatków zatwierdzonych do realizacji w latach następnych, w korespondencji z kontem Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 903 przenosi się na konto Konto 904 Niewygasające wydatki służy do ewidencji niewygasających wydatków. 2. Na koncie 904 po stronie Wn ujmuje się: 1) wydatki jednostek budżetowych dokonane w ciężar planu niewygasających wydatków, na podstawie ich sprawozdań budżetowych korespondencji z kontem 225, 2) przeniesienie niewykorzystanych niewygasających wydatków na realizację planu tych wydatków lub po wygaśnięciu tych wydatków, na dochody budżetu, w korespondencji z kontem ) przeniesienie niewygasających wydatków na dochody budżetowe w korespondencji z kontem Na koncie 904 po stronie Ma ujmuje się wielkość zatwierdzonych niewygasających wydatków, w korespondencji z kontem Konto 904 wykazuje saldo Ma do czasu zrealizowania planu niewygasających wydatków lub do czasu wygaśnięcia planu niewygasających wydatków. 22

23 36 1. Konto 907 Dochody z funduszy pomocowych służy do ewidencji osiągniętych dochodów z tytułu realizacji funduszy pomocowych. 2. Na koncie 907 po stronie Wn ujmuje się przeniesienie w końcu roku sumy osiągniętych dochodów na konto Na koncie 907 po stronie Ma ujmuje się dochody osiągnięte z tytułu realizacji funduszy pomocowych, w korespondencji z kontem Ewidencję szczegółową do konta 907 prowadzi się według rodzajów funduszy. 5. Saldo konta 907 przenosi się w końcu roku na konto Konto 908 Wydatki z funduszy pomocowych służy do ewidencji dokonywanych wydatków w ciężar środków funduszy pomocowych. 2. Na koncie 908 po stronie Wn ujmuje się wydatki na podstawie sprawozdań jednostek z realizacji wydatków ze środków pomocowych, w korespondencji z kontem Na koncie 908 po stronie Ma ujmuje się przeniesienie w końcu roku sumy dokonanych wydatków na konto Ewidencję szczegółową do konta 908 prowadzi się według poszczególnych funduszy pomocowych Konto 909 Rozliczenia międzyokresowe służy do ewidencji międzyokresowych. 2. Na koncie 909 po stronie Wn ujmuje się w szczególności rozliczenia z tytułu zobowiązań, które w momencie zapłaty staną się wydatkami (np. zarachowane odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Powiat). 3. Na koncie 909 po tronie Ma ujmuje się w szczególności rozliczenia z tytułu dochodów otrzymanych, które w następnym okresie rozliczeniowym zostaną zaliczone do dochodów wykonanych, dotyczy to w szczególności otrzymanych subwencji i dotacji dotyczących przyszłych okresów. 4. Ewidencję szczegółową do konta 909 prowadzi się według tytułów rozliczeń międzyokresowych. 5. Saldo Wn oznacza stan rozliczeń międzyokresowych kosztów, zaś saldo Ma stan wymagalnych i otrzymanych w grudniu dochodów budżetowych należnych za styczeń następnego roku oraz przychodów przypisanych, które w przyszłych okresach spowodują wykonanie dochodów budżetowych. 23

24 39 1. Konto 960 Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu służy do ewidencji stanu skumulowanych niedoborów lub nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych. 2. Na koncie 960 po stronie Wn ujmuje się w szczególności: 1) w ciągu roku operacje dotyczące zmniejszenia nadwyżek budżetu lub zwiększenia skumulowanych niedoborów. 2) w następnym roku budżetowym, pod datą zatwierdzenia sprawozdania z budżetu za poprzedni rok: a) przeniesienie salda konta 961 (niedoboru budżetu), b) przeniesienie salda konta 962 (niekasowych kosztów finansowych oraz pozostałych kosztów operacyjnych). 3. Na koncie 960 po stronie Ma ujmuje się w szczególności: 1) w ciągu roku operacje dotyczące zmniejszenia niedoborów lub zwiększenia skumulowanych nadwyżek budżetu. 2) w następnym roku budżetowym, pod datą zatwierdzenia budżetu z wykonania budżetu za poprzedni rok: a) przeniesienie salda konta 961 (nadwyżek budżetu), b) przeniesienie salda konta 962 (niekasowych przychodów finansowych oraz pozostałych kosztów operacyjnych). 4. Nie prowadzi się ewidencji szczegółowej do konta Saldo Wn konta 960 oznacza stan skumulowanego niedoboru budżetu, a saldo Ma konta 960 oznacza stan skumulowanej nadwyżki budżetu Konto 961 Niedobór lub nadwyżka budżetu służy do ewidencji wyniku wykonania budżetu, czyli nadwyżki lub deficytu 2. Na koncie 961 po stronie Wn ujmuje się w szczególności: 1) pod datą ostatniego dnia roku budżetowego przeniesienie poniesionych w ciągu roku budżetowego wydatków budżetu, w korespondencji z kontem 903, 2) w roku następnym pod datą zatwierdzenia budżetu przeniesienie salda Wn konta 961 na konto Na koncie 961 po tronie Ma ujmuje się w szczególności: 1) pod datą ostatniego dnia roku budżetowego przeniesienie zrealizowanych w ciągu roku budżetowego dochodów budżetu, w korespondencji z kontem 901, 24

25 2) w roku następnym pod datą zatwierdzenia budżetu przeniesienie salda Ma konta 961 na konto Ewidencję szczegółową do konta 961 prowadzi się według źródeł zwiększeń i rodzajów zmniejszeń wyniku wykonania budżetu, stosownie do potrzeb sprawozdawczości. 5. Na koniec roku saldo Wn konta 961 oznacza stan deficytu budżetu, a saldo Ma stan nadwyżki budżetu Konto 962 Wynik na pozostałych operacjach służy do ewidencji pozostałych operacji niekasowych, w szczególności kosztów i przychodów finansowych oraz pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych wpływających na wynik wykonania budżetu. 2. Na koncie 962 po stronie Wn ujmuje się w szczególności: 1) koszty finansowe związane z operacjami budżetowymi, 2) pozostałe koszty operacyjne związane z operacjami budżetowymi, 3) w roku następnym, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego następuje przeniesienie przychodów na stronę Ma konta Na koncie 962 po stronie Ma ujmuje się w szczególności: 1) przychody finansowe związane z operacjami budżetowymi, 2) pozostałe przychody operacyjne związane z operacjami budżetowymi, 3) w roku następnym po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przeniesienie kosztów na stronę Wn konta Pod koniec roku saldo Wn oznacza nadwyżkę kosztów na przychodami, a saldo Ma oznacza nadwyżkę przychodów nad kosztami Konto 967 Fundusze pomocowe służy do ewidencji stanu funduszy pomocowych. 2. Na koncie 967 po stronie Wn ujmuje się w szczególności, pod datą ostatniego dnia roku budżetowego, przeniesienie salda konta Na koncie 967 po stronie M ujmuje się w szczególności, pod datą ostatniego dnia roku budżetowego, przeniesienie salda konta Ewidencję szczegółową do konta 967 prowadzi się dla poszczególnych funduszy pomocowych według zasad określonych w przepisach dotyczących każdego funduszu. 5. Konto 967 może wykazywać saldo Wn lub Ma, które oznacza stan funduszy pomocowych. 25

26 43 1. Konto 968 Prywatyzacja służy do ewidencji przychodów i rozchodów dotyczących prywatyzacji. 2. Na koncie 968 po stronie Wn ujmuje się w szczególności rozchody pokryte środkami z prywatyzacji. 3. Na koncie 968 po stronie Ma ujmuje się w szczególności przychody z tytułu prywatyzacji. 4. Ewidencję szczegółową do konta 968 prowadzi się według tytułów prywatyzacji z zastosowaniem klasyfikacji budżetowej. 5. Konto 968 może wykazywać saldo Ma oznaczające stan środków z prywatyzacji Konto 991 Planowane dochody budżetu służy do pozabilansowej ewidencji planu dochodów budżetowych oraz jego zmian. 2. Na koncie 991 po stronie Wn ujmuje się w szczególności zmiany budżetu zmniejszające plan dochodów budżetu. 3. Na koncie 991 po stronie Ma ujmuje się: 1) planowane dochody budżetu, 2) zmiany budżetu zwiększające planowane dochody. 4. Ewidencję analityczną stanowią konta analityczne odpowiadające planom finansowym dochodów. 5. W ciągu roku saldo Ma konta 991 określa wysokość planowanych dochodów budżetu. 6. Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego sumę równą saldu konta ujmuje się na stronie Wn konta Konto 992 Planowane wydatki budżetu służy do pozabilansowej ewidencji planu wydatków budżetowych oraz jego zmian. 2. Na koncie 992 po stronie Wn ujmuje się w szczególności: 1) planowane wydatki budżetu, 2) zmiany budżetu zwiększające planowane wydatki 3. Na koncie 992 po stronie Ma ujmuje się w szczególności zmiany budżetu zmniejszające plan wydatków budżetu lub wydatki zablokowane. 4. Ewidencję analityczną stanowią konta analityczne odpowiadające planom finansowym wydatków budżetowych poszczególnych jednostek budżetowych. 26

27 5. W ciągu roku saldo Wn konta 992 określa wysokość planowanych wydatków budżetowych. 6. Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego sumę równą saldu konta ujmuje się na stronie Ma konta Konto 993 Rozliczenia z innymi budżetami służy do pozabilansowej ewidencji rozliczeń z innymi budżetami w ciągu roku, które nie podlegają ewidencji na kontach bilansowych. 2. Na koncie 993 po stronie Wn ujmuje się w szczególności należności od innych budżetów oraz spłatę zobowiązań wobec innych budżetów. 3. Na koncie 993 po stronie Ma ujmuje się w szczególności zobowiązania wobec innych budżetów oraz wpłaty należności otrzymane od innych budżetów. 4. Ewidencja analityczna jest prowadzona według poszczególnych budżetów. 5. Konto 993 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności od innych budżetów, a saldo Ma konta 993 oznacza stan zobowiązań W rozdziale II polityki rachunkowości, w uregulowano zasady dokonywania zapisów księgowych na kontach syntetycznych standardowo używanych do ewidencjonowania operacji dotyczących budżetu powiatu i to zarówno kont używanych -w dniu sporządzenia polityki rachunkowości- w starostwie jak nie używanych, ale takich które w przyszłości, stosownie do potrzeb, mogą być używane w bieżącej praktyce księgowej. 2. Obowiązujący plan (wykaz) kont syntetycznych przeznaczonych do dokumentowania operacji gospodarczych dokonywanych w ramach budżetu powiatu zawiera załącznik nr 1 do zarządzenia. 27

28 Rozdział III Zasady ewidencjonowania operacji gospodarczych w księgach rachunkowych prowadzonych dla potrzeb starostwa powiatowej jednostki budżetowej Zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa wprowadza się systematykę kont syntetycznych służących do dokumentowania operacji gospodarczych w starostwie, w sposób określony w niniejszym paragrafie polityki rachunkowości. 2. W ramach planu kont określonego w Rozdziale III polityki rachunkowości wyróżnia się konta bilansowe oraz pozabilansowe. 3. Konta bilansowe dzieli się na zespoły o numerach od 0 do Zespół 0 Aktywa trwałe obejmuje następujące konta: 1) konto 011 Środki trwałe, 2) konto 013 Pozostałe środki trwałe, 3) konto 014 Zbiory biblioteczne, 4) konto 015 Mienie zlikwidowanych jednostek, 5) konto 016 Dobra kultury, 6) konto 020 Wartości niematerialne i prawne, 7) konto 030 Długoterminowe aktywa finansowe, 8) konto 071 Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych, 9) konto 072 Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, 10) konto 073 Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe, 11) konto 080 Inwestycje (środki trwałe w budowie). 5. Zespół 1 Środki pieniężne i rachunki bankowe obejmuje następujące konta: 1) konto 101 Kasa, 2) konto 130 Rachunek bieżący jednostek budżetowych, 3) konto 131 Rachunki bieżące, 4) konto 132 Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych, 5) konto 135 Rachunki funduszy specjalnego przeznaczenia, 6) konto 137 Rachunki środków funduszy pomocowych, 7) konto 138 Rachunki środków na prefinansowanie, 28

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH Załącznik Nr 2 133 Rachunek budżetu Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu państwa oraz budżetów gmin, powiatów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. Wykaz kont dla budżetu Gminy Miasta Sopotu (według załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn Załącznik Nr 1 do zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Zarszyn Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn Podstawą prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta stanowi rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu

Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu Załącznik Nr 2 do Zrządzenia Nr 207/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 grudnia 2004r. Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu 1. Operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY SMĘTOWO GRANICZNE

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY SMĘTOWO GRANICZNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2015 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 14 stycznia 2015 roku ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY SMĘTOWO GRANICZNE Wykaz kont 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu

Bardziej szczegółowo

I. WYKAZ I OPIS KONT SYNTETYCZNYCH ZAKŁADOWEGO PLANU KONT DLA BUDŻETU GMINY.

I. WYKAZ I OPIS KONT SYNTETYCZNYCH ZAKŁADOWEGO PLANU KONT DLA BUDŻETU GMINY. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Nr 973/Fn/2016 z dnia 19 lipca 2016 r. I. WYKAZ I OPIS KONT SYNTETYCZNYCH ZAKŁADOWEGO PLANU KONT DLA BUDŻETU GMINY. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 -

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Wójta Gminy Osie Nr 4/07 z dnia 04 stycznia 2007 r.

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Wójta Gminy Osie Nr 4/07 z dnia 04 stycznia 2007 r. Załącznik nr 3b do Zarządzenia Wójta Gminy Osie Nr 4/07 z dnia 04 stycznia 2007 r. - W Budżecie Gminy Osie : W zakresie księgi głównej organu finansowego prowadzone są konta : Konta bilansowe: - 133 Rachunek

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU

PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 39/17 Starosty Gostyńskiego z dnia 4 maja 2017 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU 1. Wykaz kont: 1) konta bilansowe: 133 Rachunek budżetu 134 Kredyty bankowe 135 Rachunek

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 0050.143.2012 Burmistrza Stąporkowa z dnia 16 sierpnia 2012 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU I. WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Damasławek

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Damasławek Załącznik Nr 1 do zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Damasławek Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Damasławek Podstawą prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta stanowi rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO

PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zarządzenia nr 150/2014 Z dnia 22 grudnia 2014 roku PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 - Kredyty bankowe 135- Rachunek

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 46/2010 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30.12.2010 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA I. Konta bilansowe Konto 133 - rachunek budżetu

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla budżetu gminy

Wykaz kont dla budżetu gminy Załącznik Nr 1 do Zakładowego planu kont Wykaz kont dla budżetu gminy Numer konta Nazwa konta Zasady ewidencji analitycznej Uwagi 1. 2. 3. 4. 133 Rachunek budżetu 134 Kredyty bankowe 137 Rachunki środków

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2015. Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 lipca 2015 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2015. Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 lipca 2015 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2015 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 lipca 2015 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY LISEWO I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe 133- Rachunek budżetu 134- Kredyty bankowe 137 Rachunki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 26/2010 Starosty Powiatu Wodzisławskiego z dnia 18.05.2010 roku

Zarządzenie Nr 26/2010 Starosty Powiatu Wodzisławskiego z dnia 18.05.2010 roku Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2011 Starosty Powiatu Wodzisławskiego z dnia 11 lutego 2011r. Zarządzenie Nr 26/2010 Starosty Powiatu Wodzisławskiego z dnia 18.05.2010 roku (TEKST JEDNOLITY) w sprawie: wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Zakładowy Plan Kont Budżetu Gminy

Zakładowy Plan Kont Budżetu Gminy Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr... Zakładowy Plan Kont Budżetu Gminy Wykaz kont syntetycznych Konta bilansowe 133 Rachunek budżetu 134 Kredyty bankowe 137 Rachunki środków funduszy pomocowych 138 Rachunek

Bardziej szczegółowo

I. KONTA BILANSOWE

I. KONTA BILANSOWE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 54/12 Burmistrza Przemkowa z dnia 31.07.2012r. 1. Wykaz kont księgi, przyjęte zasady, zasady prowadzenia kont mi księgi dla budżetu gminy Przemków. PLAN KONT DLA BUDŻETU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Polityka Rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie

Załącznik nr 1 do Polityka Rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie Konta bilansowe : Załącznik nr 1 do Polityka Rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie Wykaz kont księgi, przyjęte zasady, zasady oraz ich powiązania dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla budżetu Miasta

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla budżetu Miasta Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 345/2010 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31.12.2010r. ZAKŁADOWY PLAN KONT dla budżetu Miasta 1. Zakładowy plan kont opracowano na podstawie: 1) Ustawy o rachunkowości z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Burmistrza nr 14/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Burmistrza nr 14/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku Załącznik nr 3b do Zarządzenia Burmistrza nr 14/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku W Budżecie Gminy : W zakresie księgi głównej organu finansowego prowadzone są konta: Konta bilansowe: Rachunek budżetu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r.

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r. Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r. Wykaz kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej) dla budżetu Miasta Zduńska Wola. Zasady klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Konto 227-,, Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych

Konto 227-,, Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych Konto 224-,, Rozrachunki budżetu Konto 224 służy do ewidencji rozrachunków z innymi budżetami, a w szczególności: 1) rozliczeń dochodów budżetowych realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz budżetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasta Kalisza Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY OLECKO

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY OLECKO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia wewnętrznego Nr 50/08 Burmistrza Olecka z dnia 14 sierpnia 2008 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY OLECKO I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 - Kredyty

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU W OPOLU LUBELSKIM. Uwagi do planu kont

PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU W OPOLU LUBELSKIM. Uwagi do planu kont Załącznik Nr 7 do Zarządzenia nr 34/2012 Starosty Opolskiego z dnia 31 grudnia 2012 roku PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU W OPOLU LUBELSKIM Uwagi do planu kont Struktura kont przy użyciu oprogramowania FK

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT DLA BUDŻETU GMINY

WYKAZ KONT DLA BUDŻETU GMINY Załącznik Nr 1 do Zakładowego Planu Kont WYKAZ KONT DLA BUDŻETU GMINY 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 - Kredyty bankowe 135 - Rachunek środków na niewygasające wydatki 140 - Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

I Wykaz kont. 1. Konta bilansowe

I Wykaz kont. 1. Konta bilansowe Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 4/11 Wójta Gminy Wólka z dnia 18 stycznia 2011 r. Plan kont dla organu I Wykaz kont 1. Konta bilansowe Rachunek budżetu Kredyty bankowe Środki pieniężne w drodze 222 Rozliczenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 26/2010. Starosty Powiatu Wodzisławskiego. z dnia roku

Zarządzenie Nr 26/2010. Starosty Powiatu Wodzisławskiego. z dnia roku Załącznik do Zarządzenia Nr 73/2012 Starosty Powiatu Wodzisławskiego z dnia 31 sierpnia 2012 r. Zarządzenie Nr 26/2010 Starosty Powiatu Wodzisławskiego z dnia 18.05.2010 roku (TEKST JEDNOLITY) w sprawie:

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA BUKOWNO

PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA BUKOWNO Załącznik Nr 1 PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA BUKOWNO I. W y k a z k o n t 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 - Kredyty bankowe 140 - Inne środki pieniężne 222 Rozliczenie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT BUDŻETU MIASTA

ZAKŁADOWY PLAN KONT BUDŻETU MIASTA Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 79/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 3 lipca 2017 roku ZAKŁADOWY PLAN KONT BUDŻETU MIASTA Podstawą prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta stanowi rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT. Zakładowy plan kont budżetu Gminy Frombork obejmuje następujące konta:

ZAKŁADOWY PLAN KONT. Zakładowy plan kont budżetu Gminy Frombork obejmuje następujące konta: ZAKŁADOWY PLAN KONT Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 5/206 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 07206 r Zakładowy plan kont ) Dla budżetu Gminy Frombork prowadzi księgi rachunkowe na podstawie zakładowego

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla budżetu powiatu

Wykaz kont dla budżetu powiatu Wykaz kont dla budżetu powiatu Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 13/2013 Starosty Średzkiego z dnia 18 grudnia 2013r. Numer konta Nazwa konta Zasady ewidencji analitycznej Uwagi 133 Rachunek

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT BUDŻETU GMINY

WYKAZ KONT BUDŻETU GMINY WYKAZ KONT BUDŻETU GMINY Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr F/132/2010 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 21 września 2010 r. I Konta bilansowe 133 Rachunek budżetu 134 Kredyty bankowe 135 Rachunek środków

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU - ORGAN

PLAN KONT DLA BUDŻETU - ORGAN Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 949/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 24 grudnia 2007r. PLAN KONT DLA BUDŻETU - ORGAN Zakładowy plan kont w zakresie pełnienia przez Urząd Miejski w Wałbrzychu funkcji

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA.

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA. Załącznik do Zarządzenia Nr 1562/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 czerwca 2010 ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA. I. - INFORMACJE OGÓLNE. Rachunkowość budżetu Miasta Krakowa jest prowadzona

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/12 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 11 maja 2012 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY JEMIELNICA. I.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/12 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 11 maja 2012 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY JEMIELNICA. I. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/12 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 11 maja 2012 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY JEMIELNICA I. Konta bilansowe 133 Rachunek budżetu 134 Kredyty bankowe 135 - Rachunek środków

Bardziej szczegółowo

ochrony środowiska - powiat zlecone powiatu wg jednostki organizacyjnej odsetki zrealizowane w organie

ochrony środowiska - powiat zlecone powiatu wg jednostki organizacyjnej odsetki zrealizowane w organie Lp. Numer konta syntetyczne go Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 listopada 2017 r. Plan kont dla organu budżetu miasta Numer konta analitycznego 1 (zał. Nr 1)

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH GMINY LEGIONOWO ORGANU FINANSOWEGO

WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH GMINY LEGIONOWO ORGANU FINANSOWEGO Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr Nr 328 /2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku. WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH GMINY LEGIONOWO ORGANU FINANSOWEGO 1.Konto 133 - Rachunek budżetu 2.Konto 134 - Kredyty bankowe 3.Konto

Bardziej szczegółowo

ZASADY KLASYFIKACJI ZDARZEŃ NA POSZCZEGÓLNYCH KONTACH KSIĘGOWYCH DLA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

ZASADY KLASYFIKACJI ZDARZEŃ NA POSZCZEGÓLNYCH KONTACH KSIĘGOWYCH DLA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik Nr 3c do Zarządzenia Nr 114/2016/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 20 kwietnia 2016 r. ZASADY KLASYFIKACJI ZDARZEŃ NA POSZCZEGÓLNYCH KONTACH KSIĘGOWYCH DLA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Polityka Rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie

Załącznik nr 1 do Polityka Rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie Konta bilansowe : Załącznik nr 1 do Polityka Rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie Wykaz kont księgi, przyjęte zasady, zasady oraz ich powiązania dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH GMINY LEGIONOWO ORGANU FINANSOWEGO

WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH GMINY LEGIONOWO ORGANU FINANSOWEGO Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 169/2009 z dnia 29 czerwca 2009 roku WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH GMINY LEGIONOWO ORGANU FINANSOWEGO 1.Konto 133 - Rachunek budżetu 2.Konto 134 - Kredyty bankowe 3.Konto 137

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego Z a k ł a d o w y plan kont Do użytku wewnętrznego 2 Szczególne zasady rachunkowości dla budżetu i jednostki budżetowej 1. operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu ujmowane są na kontach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr ORo Prezydenta Miasta Piekary Śląskie. z dnia 1 lipca 2015 r.

Zarządzenie Nr ORo Prezydenta Miasta Piekary Śląskie. z dnia 1 lipca 2015 r. Zarządzenie Nr ORo.0050.363.2015 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr ORo.0151-796/10 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 grudnia 2010 roku w

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA.

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA. Załącznik do Zarządzenia Nr Prezydenta Miasta Krakowa z dnia ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA. I. - INFORMACJE OGÓLNE. 1. Rokiem obrotowym dla Gminy Miejskiej Kraków jest rok budżetowy, a

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006r. 1. KONTA BILANSOWE 133. Rachunek budżetu ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY - konto służy do ewidencji

Bardziej szczegółowo

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 372/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina Z dnia 28 września 2005 roku I. ZAKŁADOWY PLAN KONT 1. Wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT dla budŝetu gminy

PLAN KONT dla budŝetu gminy Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr VIII z dnia 25 października 2010 r. PLAN KONT dla budŝetu gminy Wykaz kont / ewidencja syntetyczna/ 1. W jednostce samorządu terytorialnego dodatkowo prowadzone

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 34/06. Wójta Gminy w Czernikowie. z dnia 20 grudnia 2006r

Zarządzenie Nr 34/06. Wójta Gminy w Czernikowie. z dnia 20 grudnia 2006r Zarządzenie Nr 34/06 Wójta Gminy w Czernikowie z dnia 20 grudnia 2006r w sprawie wprowadzenia w życie zakładowego planu kont Na podstawie art.10 ust. Ust.l i 2 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy Na podstawie art. 10 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 września 1994r.

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA BUDŻETU MIASTA JELENIA GÓRA

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA BUDŻETU MIASTA JELENIA GÓRA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.838.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla Urzędu Miasta Jelenia Góra I. ZASADY OGÓLNE ZASADY

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN. Lp. Opis operacji gospodarczej - zdarzenia Wn Ma

WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN. Lp. Opis operacji gospodarczej - zdarzenia Wn Ma Załącznik nr 3 do Zarządzenia Prezydenta Miasta z dnia 07.06.2007 OR-0151/245/2007 WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN Lp. Opis operacji gospodarczej -

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 16/2012 z dnia r. Plan kont dla organu budŝetu miasta

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 16/2012 z dnia r. Plan kont dla organu budŝetu miasta Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 16/2012 z dnia 28.06.2012 r. Plan kont dla organu budŝetu miasta Lp. Numer konta syntetyczne go Numer konta analitycznego 6 Nazwa konta Konta bilansowe 1 133 Rachunek budŝetu

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA.

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA. Załącznik do Zarządzenia Nr Prezydenta Miasta Krakowa z dnia ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA. I. - INFORMACJE OGÓLNE. 1. Rokiem obrotowym dla Gminy Miejskiej Kraków jest rok budżetowy, a

Bardziej szczegółowo

ZASADY (POLITYKA ) RACHUNKOWOŚCI

ZASADY (POLITYKA ) RACHUNKOWOŚCI Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2024/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 stycznia 2010 r. ZASADY (POLITYKA ) RACHUNKOWOŚCI dla Budżetu Miasta Gdańska obowiązujące od dnia 1 stycznia 2011 r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Szczególne zasady rachunkowości oraz plany kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa budżet miasta (ORGAN - O)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa budżet miasta (ORGAN - O) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 29.05.2009 r. 1. Urząd Gminy Kiełczygłów prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 lipca 2010 r. Dz.U.2013.289 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2/2013 z dnia 2 stycznia 2013 roku. Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 22 w Siedlcach

ZARZĄDZENIE Nr 2/2013 z dnia 2 stycznia 2013 roku. Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 22 w Siedlcach P.021.2.2013 ZARZĄDZENIE Nr 2/2013 z dnia 2 stycznia 2013 roku Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 22 w Siedlcach w sprawie wprowadzenia aneksu do Zakładowego planu kont 1. Z dniem 02 stycznia 2013 roku

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDśETU

PLAN KONT DLA BUDśETU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 21 marca 2011 r. I. W Y K A Z K O N T Konta bilansowe PLAN KONT DLA BUDśETU Rachunek budŝetu 134 Kredyty bankowe 135 Rachunek środków

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 października 2017 r. Poz. 1911

Warszawa, dnia 13 października 2017 r. Poz. 1911 Warszawa, dnia 13 października 2017 r. Poz. 1911 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2017 r. Poz. 760 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 8 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2017 r. Poz. 760 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 8 marca 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 kwietnia 2017 r. Poz. 760 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Plan kont dla organu budŝetu miasta

Plan kont dla organu budŝetu miasta Plan kont dla organu budŝetu miasta Załącznik nr 1 Lp. Numer konta syntetyczn ego Numer konta analitycznego Nazwa konta Konta bilansowe 1 133 Rachunek budŝetu 133-1-00000-0000 lokaty 133-1-00000-0000 Niewygasające

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 92/12 BURMISTRZA RAJGRODU

ZARZĄDZENIE NR 92/12 BURMISTRZA RAJGRODU ZARZĄDZENIE NR 92/12 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 14 marca 2012r. w sprawie: zmian w Zarządzeniu Nr 69/11 z dnia 30 grudnia 2011r. dotyczącym polityki rachunkowości Na podstawie art. 10 i art. 13 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA - ORGANU

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA - ORGANU Załącznik Nr do Zarządzenia Nr 34/F/203 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 3.2.203 r. Załącznik Nr do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA - ORGANU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla urzędu gminy

Wykaz kont dla urzędu gminy Wykaz kont dla urzędu gminy Załącznik Nr 2 do Zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Damasławek Nazwa Wyszczególnienie Nr konta Uwagi konta Ewidencja analityczna 3 4 5 Majątek trwały Prowadzona

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA TYCHY

PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA TYCHY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA TYCHY Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 120/72/15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 3 grudnia 2015 r. Plan kont dla budżetu Miasta Tychy ustala konta syntetyczne, natomiast konta

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 lipca 2010 r. Dz.U.10.128.861 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 lipca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 128 10702 Poz. 861 861 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH I ANALITYCZNYCH w Gminie Andrychów KONTA BILANSOWE

WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH I ANALITYCZNYCH w Gminie Andrychów KONTA BILANSOWE Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 62/2010 Burmistrza Andrychowa z dnia 31grudnia 2010 r. WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH I ANALITYCZNYCH w Gminie Andrychów syntetyczny Symbol konta analityczny 133 do kaŝdego rachunku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. Plan kont dla organu budŝetu miasta

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. Plan kont dla organu budŝetu miasta Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. Plan kont dla organu budŝetu miasta Lp. Numer konta syntetyczne go Numer konta analitycznego Nazwa konta Konta bilansowe 1 133 Rachunek

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA TYCHY

PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA TYCHY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA TYCHY Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120/17/18 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 16 lutego 2018 r. Plan kont dla budżetu Miasta Tychy ustala konta syntetyczne, natomiast konta

Bardziej szczegółowo

A. Wykaz kont księgi głównej dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego (gminy).

A. Wykaz kont księgi głównej dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego (gminy). Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 95/2012 Burmistrza Miasta nowy Dwór Mazowiecki z dnia 26 czerwca 2012r. OPIS SPOSOBU PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Opis sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych zawiera

Bardziej szczegółowo

Konto Środki trwałe

Konto Środki trwałe W dziale Dokumentacja Zasad (Polityki) Rachunkowości w rozdziale 3. Zakładowy plan kont 1) w części I. Wykaz kont, w ust.1. Konta Bilansowe tekst Zespół 0 Majątek trały zastępuje się tekstem - Zespół 0

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr I/656/2005 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2005 r.

Zarządzenie Nr I/656/2005 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2005 r. Zarządzenie Nr I/656/2005 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie: zmiany przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustalenia zasad ( polityki ) prowadzenia rachunkowości oraz stosowania jednolitego zakładowego planu kont w Gminie Kamień Pomorski.

w sprawie ustalenia zasad ( polityki ) prowadzenia rachunkowości oraz stosowania jednolitego zakładowego planu kont w Gminie Kamień Pomorski. Zarządzenie Nr 483/06 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 24 października 2006 r. w sprawie ustalenia zasad ( polityki ) prowadzenia rachunkowości oraz stosowania jednolitego zakładowego planu kont

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR /2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia w życie zakładowego planu kont.

ZARZĄDZENIE NR OR /2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia w życie zakładowego planu kont. ZARZĄDZENIE NR OR.0152-40/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia w życie zakładowego planu kont. Na podstawie art. 33 ust. 3 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 27 czerwca 2012 roku

ZARZĄDZENIE NR Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 27 czerwca 2012 roku ZARZĄDZENIE NR 5.2012 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 27 czerwca 2012 roku Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 31/2012 Starosty Powiatu Wodzisławskiego z dnia 30 marca 2012 roku

Zarządzenie Nr 31/2012 Starosty Powiatu Wodzisławskiego z dnia 30 marca 2012 roku Zarządzenie Nr 31/2012 Starosty Powiatu Wodzisławskiego z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości oraz zasad kontroli zarządczej

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA NOWEGO TARGU

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA NOWEGO TARGU Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0152-57/10 Burmistrza Miasta Nowego Targu z dnia 15 grudnia 2010 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA NOWEGO TARGU I. Wykaz kont syntetycznych 133 - Rachunek budżetu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ ORAZ ZASADY FUNKCJONOWANIA I BUDOWY KONT ANALITYCZNYCH DLA BUDŻETU POWIATU. Rozdział 1 Wykaz kont księgi głównej

WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ ORAZ ZASADY FUNKCJONOWANIA I BUDOWY KONT ANALITYCZNYCH DLA BUDŻETU POWIATU. Rozdział 1 Wykaz kont księgi głównej Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 64/2005 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 września 2005 r. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ ORAZ ZASADY FUNKCJONOWANIA I BUDOWY KONT ANALITYCZNYCH DLA BUDŻETU POWIATU Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Płock, październik 2006 r.

Płock, październik 2006 r. ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zarządzenia Nr 5815/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 października 2006 roku w sprawie zasad rachunkowości - Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego - Organu Podatkowego Samorządu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 103/06 Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z dnia 29 grudnia 2006r.

ZARZĄDZENIE Nr 103/06 Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z dnia 29 grudnia 2006r. ZARZĄDZENIE Nr 103/06 Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie: wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 2/02 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 28.02.2002r. w sprawie zakładowego planu

Bardziej szczegółowo

3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych

3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik Nr 3 3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych 1) Zakładowy plan kont W jednostkach budżetowych: Jednostka prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o zakładowy plan kont (Załącznik Nr 3a do zarządzenia)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3284/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 maja 2017 roku

Zarządzenie Nr 3284/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 maja 2017 roku Zarządzenie Nr 3284/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 maja 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r. Zakładowy plan kont dla projektu pt.: Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 72/08 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ Z DNIA 22 lipca 2008r.

ZARZĄDZENIE NR 72/08 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ Z DNIA 22 lipca 2008r. ZARZĄDZENIE NR 72/08 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ Z DNIA 22 lipca 2008r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 08/06 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 16.01.2006r. w sprawie Zakładowego Planu Kont Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2010-12-31. Numer aktu 232. Kadencja Kadencja 2010-2014

Data utworzenia 2010-12-31. Numer aktu 232. Kadencja Kadencja 2010-2014 ZARZĄDZENIE Nr 232/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice Data utworzenia 2010-12-31

Bardziej szczegółowo

Plan kont dla budŝetu tj. organu Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Plan kont dla budŝetu tj. organu Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 22/2010 z dnia 23.12.2010r. Plan kont dla budŝetu tj. organu Stypendia dla Lp. Konto syntetyczne Konta analityczne Nazwa konta I. 1. Konta bilansowe 133 Zespół 1 Środki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 53/12 W ÓJTA GMINY OLEŚNICA z dnia 31 lipca 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 53/12 W ÓJTA GMINY OLEŚNICA z dnia 31 lipca 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 53/12 W ÓJTA GMINY OLEŚNICA z dnia 31 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie Nr 183/10 w sprawie dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 30 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zarządzenie Nr 30 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zarządzenie Nr 30 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2008 r. w sprawie określenia zasad jednolitej polityki rachunkowości w zakresie działania dysponenta głównego części 24 Kultura

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd Gminy Miękinia

Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd Gminy Miękinia Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 36/12 Wójta Gminy Miękinia z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości odnośnie Projektu Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 15/2009 Starosty Powiatu Wodzisławskiego z dnia 23 lutego 2009r.

Zarządzenie Nr 15/2009 Starosty Powiatu Wodzisławskiego z dnia 23 lutego 2009r. Zarządzenie Nr 15/2009 Starosty Powiatu Wodzisławskiego z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 70/2008 Starosty Powiatu Wodzisławskiego z dnia 05 września 2008r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006 r. JEDNOLITY ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011. Środki

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 48/2012 Wójta gminy Stawiguda z dnia 25.06.2012 r. WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY 1.

Bardziej szczegółowo