ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA NOWEGO TARGU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA NOWEGO TARGU"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr /10 Burmistrza Miasta Nowego Targu z dnia 15 grudnia 2010 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA NOWEGO TARGU I. Wykaz kont syntetycznych Rachunek budżetu Kredyty bankowe 135 Rachunek środków na niewygasające wydatki 140 Środki pieniężne w drodze Rozliczenie dochodów budżetowych Rozliczenie wydatków budżetowych Rozrachunki budżetu Rozliczenie niewygasających wydatków Pozostałe rozrachunki Należności finansowe Zobowiązania finansowe 290 Odpisy aktualizujące należności Dochody budżetu Wydatki budżetu Niewykonane wydatki Niewygasające wydatki Rozliczenia międzyokresowe 960 Skumulowane wyniki budżetu 961 Wynik wykonania budżetu Wynik na pozostałych operacjach Prywatyzacja Konta pozabilansowe Planowane dochody budżetu Planowane wydatki budżetu Rozliczenia z innymi budżetami 1

2 II. Zasady prowadzenia ksiąg pomocniczych / analitycznych / i ich powiązanie z kontami syntetycznymi. Numer konta Nazwa konta syntetycznego Zasady tworzenia i funkcjonowania ewidencji analitycznej 133 Rachunek budżetu Analityka wg rachunków bankowych w tym również wyodrębnionych rachunków bankowych dla ewidencji środków z budżetu Unii Europejskiej oraz w postaci środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegajacych zwrotowi: : 134 Kredyty bankowe Analityka wg poszczególnych kredytów kredyt : 135 Rachunek środków na niewygasajace wydatki 140 Środki pieniężne w drodze 222 Rozliczenie dochodów budżetowych 223 Rozliczenie wydatków budżetowych Analityka wg wydzielonych środków pieniężnych na wydatki niewygasajace na : środki budżetu i środki pomocowe Środki pieniężne w drodze Analityka wg poszczególnych jednostek budżetowych Urząd Miasta Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Gimnazjum Nr Gimnazjum Nr Zakład Zieleni i Rekreacji Zespół Obsługi Ekonom. Szkół i Prze Ośrodek Pomocy Społecznej Przedszkole Miejskie Nr Przedszkole Miejskie Nr 6 Analityka wg poszczególnych jednostek budżetowych Urząd Miasta Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Gimnazjum Nr Gimnazjum Nr Zakład Zieleni i Rekreacji Zespół Obsługi Ekonom. Szkół i Prze. 2

3 Ośrodek Pomocy Społecznej Przedszkole Miejskie Nr Przedszkole Miejskie Nr Rozrachunki budżetu Analityka wg poszczególnych jednostek i tytułów / US, Min. Fin., rozliczenie dotacji otrzymanych / Rozliczenie niewygasających wydatków 240 Pozostałe rozrachunki Analityka wg jednostek którym przekazano środki na niewygasajace wydatki Analityka wg poszczególnych tytułów do rozliczenia środki własne przekazane na zadania pomocowe środki własne przekazane tytułem dopłaty do zadania pomocowego. 250 Należności finansowe Analityka wg poszczególnych należności; odsetki : 260 Zobowiązania finansowe 290 Odpisy aktualizujące należności Analityka wg poszczególnych tytułów zobowiązań tj. zaciągniętych pożyczek lub wyemitowanych papierów wartościowych odsetki : Analityka wg poszczególnych odpisów należności Dochody budżetu Analityka urząd dotacje, subwencje dochody jednostek Wydatki budżetu Analityka wydatki ogółem jednostek 903 Niewykonane wydatki 904 Niewygasajace wydatki 909 Rozliczenia międzyokresowe 960 Skumulowane wyniki budżetu 961 Wynik wykonania budżetu 962 Wynik na pozostałych operacjach Analityka niewykonanych wydatków zatwierdzonych do realizacji w roku następnym Analityka Analityka wg tytułów rozliczeń międzyokresowych : Analityka wg tytułów pozostałych operacji nie kasowych mających wpływ na wynik wykonania budżetu

4 968 Prywatyzacja Analityka przychodów i rozchodów dotyczących prywatyzacji wg klasyfikacji budżetowej i tytułów prywatyzacji Konta pozabilansowe Numer konta Nazwa konta 991 Planowane dochody budżetowe 992 Planowane wydatki budżetowe 993 Rozliczenia z innymi budżetami Zasady ewidencji analitycznej Ewidencja wg sum zbiorczych, analityka szczegółowa wg klasyfikacji budżetowej, wg jednostek i zadań w programie Budżet - ewidencja planu i wykonania budżetu miasta Ewidencja wg sum zbiorczych, analityka szczegółowa wg klasyfikacji budżetowej, wg jednostek i zadań w programie Budżet - ewidencja planu i wykonania budżetu miasta Analityka wg budżetów z którymi prowadzi się rozliczenia w zakresie zobowiązań i należności Uwagi III. Komentarz do planu kont - zasady ewidencji księgowej zdarzeń i operacji gospodarczych na kontach księgi głównej oraz zasady prowadzenia ksiąg pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi głównej Konta zespołu 1 przeznaczone są do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na rachunkach bankowych budżetu, kredytów bankowych zaciągniętych na finansowanie deficytu budżetu oraz środków pieniężnych otrzymanych z funduszy pomocowych. Ewidencja i wycena aktywów i pasywów na kontach zespołu 1 jest prowadzona zgodnie z ustawą o rachunkowości. Z uwagi na czystość obrotów kont / konta 133, 134, 135, 222, 223, 224, 240, 901, 902, 904/ wszelkie zwroty nadpłat oraz korekty i storna ewidencjonowane są zapisem czerwonym. Konto "Rachunek budżetu" Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu gminy. Zapisy na koncie 133 dokonywane są wyłącznie na podstawie dowodów bankowych i muszą być zgodne z zapisami w księgowości banku. W razie stwierdzenia błędu w 4

5 dowodzie bankowym, księguje się sumy zgodnie z wyciągiem, natomiast różnicę wynikającą z błędu odnosi się na konto 240, jako "sumy do wyjaśnienia". Różnicę tę wyksięgowuje się na podstawie dokumentu bankowego zawierającego sprostowanie błędu. Na stronie Wn konta 133 ujmuje się wpływy środków pieniężnych na rachunki bankowe budżetu gminy. operacje dotyczące wpływów można pogrupować w następujący sposób: 1. Wpływy z tytułu dochodów budżetu gminy realizowanych wyłącznie za pośrednictwem rachunku bankowego budżetu gminy, w tym : a) wpływy z podatków, opłat oraz innych niepodatkowych należności budżetowych pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, b) udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywanych z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa, c) subwencje ogólną składającą się z części wyrównawczej, równoważącej i oświatowej, d) dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych, na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, z funduszów celowych, e) spadki, zapisy i darowizny pieniężne na rzecz gminy, f) odsetki od środków na rachunku podstawowym budżetu i na rachunkach wyodrębnionych i odsetki od lokat terminowych, g) odsetki od pożyczek udzielanych ze środków budżetu, h) wpłaty nadwyżek środków obrotowych od zakładów budżetowych, i) dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł. 2. Operacje związane z realizacją dochodów i przelewów na wydatki środków z budżetu Unii Europejskiej oraz w postaci środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. 3. Operacje z tytułu przychodów i rozchodów w tym : a) wpływy z tytułu kredytów bankowych i pożyczek uzyskanych oraz ich spłata, b) wpływy z tytułu emisji papierów wartościowych oraz ich wykup, c) spłaty pożyczek udzielonych ze środków budżetu oraz ich przekazanie, d) wpływy z prywatyzacji. 4. Inne przelewy do których należą : a) przelewy środków na wydatki budżetowe Urzędu i innych jednostek budżetowych b) okresowe przelewy dochodów realizowanych przez urząd miasta jako jednostkę budżetową i inne jednostki budżetowe, c) zwroty środków przekazanych na wydatki urzędu miasta i wydatki innych jednostek budżetowych, d) okresowe przelewy dochodów związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zrealizowanych przez urząd miasta i inne jednostki budżetowe. 5. Operacje wewnętrzne takie jak : a) zwrot środków z rachunków lokat terminowych na rachunek podstawowy budżetu, b) zwrot środków z subkonta wydatków niewygasajacych na rachunek podstawowy, c) wpływ środków na rachunki lokat terminowych, na subkonto wydatków niewygasających i na inne wyodrębnione rachunki bankowe przekazanych z rachunku podstawowego. Do konta 133 prowadzi się ewidencje analityczną która powinna umożliwić ewidencjonowanie i rozliczenie : a) wpływy z tytułu dochodów budżetowych, b) dochody budżetu państwa z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej, c) przelewy środków na wydatki budżetowe jednostek budżetowych / w tym 5

6 również urząd miasta /, d) przelewy środków na inne rachunki budżetu / rachunek środków niewygasających, środków pomocowych itp. / e) przychody budżetu, f) rozchody budżetu, g) rachunki lokat terminowych wraz z ewidencją szczegółową w rozbiciu na poszczególne lokaty. h) dochody i wydatki ewidencjonowane na wyodrębnionych rachunkach bankowych a dotyczące środków z budżetu Unii Europejskiej oraz w postaci środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegajacych zwrotowi. Konto 133 może wykazywać saldo Wn lub saldo Ma. Saldo Wn konta 133 oznacza stan środków pieniężnych na rachunkach budżetu, a saldo Ma konta kwotę wykorzystanego kredytu bankowego udzielonego przez bank w rachunku bieżącym budżetu. Konto 133 jest kontem bilansowym saldo tego konta występuje w sprawozdaniu finansowym Roczny bilans z wykonania budżetu Typowe zapisy strony Wn konta 133 Rachunek budżetu gminy Lp. Treść operacji Konta 1. Udziały we wpływach dochodów budżetu państwa oraz dochody z tytułu podatków i opłat pobieranych na rzecz gminy przez urzędy skarbowe Wpływ udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. 3. Subwencja ogólna : wpływ subwencji ogólnej (z wyłączeniem subwencji oświatowej otrzymanej w grudniu za styczeń roku następnego), wpływ subwencji oświatowej w grudniu na styczeń roku następnego, 4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone jst r oraz dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie z zadań własnych jst lub w ramach porozumień i z funduszy celowych należne za rok budżetowy, 5. Wpływ środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. 6. Wpływ środków na dofinansowanie zadań własnych jst otrzymane z innych źródeł 7. Wpłaty nadwyżek środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych 8. Odsetki od lokat terminowych, od środków na rachunkach bankowych i od pożyczek udzielonych. 9. Wpływy z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji papierów wartościowych, w wysokości nominalnej lub w wysokości

7 nominalnej pomniejszonej o dyskonto 10. Wpływy z tytułu kredytów bankowych Wpływy z prywatyzacji Spłaty pożyczek udzielonych Okresowe przelewy dochodów budżetowych realizowanych przez urząd miasta i pozostałe jednostki budżetowe. 14. Okresowe przelewy środków z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań realizowanych zleconych ustawami przez urząd miasta i jednostki budżetowe. 15. Zwroty środków przekazanych na wydatki urzędu i innych jednostek budżetowych Błędne zapisy w wyciągach bankowych dotyczące wpływów Wpływ środków z tytułu refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych na realizacje projektów finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi , Przelew i zwrot środków na rachunki lokat terminowych Przelew i zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające 140 Typowe zapisy strony Ma konta 133 Rachunek budżetu gminy Lp. Treść operacji Konta 1. Wydatki Urzędu zrealizowane bezpośrednio z rachunku budżetu lub z wyodrębnionego rachunku bankowego prowadzonego w ramach konta 133 / kwota wykazana w wyciągu bankowym do wyodrębnionego rachunku bankowego / w przypadku gdy zachodzi konieczność realizowania wydatków bezpośrednio z wyodrębnionych rachunków prowadzonych w ramach konta 133 bez 223 możliwości przekazywania środków na rachunek urzędu. Zapisowi Wn 223 Ma 133 w ewidencji budżetu towarzyszą równoległe zapisy w ewidencji urzędu jako jednostki budżetowej na kontach 130 i 223 oraz odpowiednich kontach rozrachunkowych i wydatkowych - konto 201,224,080 lub konta zespołu Przelew dochodów związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rachunek budżetu państwa 224 7

8 3. Przelew dochodów związanych z realizacja zadań z zakresu 224 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami należnych innym jednostkom samorządu terytorialnego. 4. Okresowe przelewy środków na wydatki urzędu miasta i p pozostałych jednostek budżetowych, Środki budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych przekazane na rachunki poszczególnych programów pomocowych 6. Zwroty dotacji celowych; - w trakcie roku budżetowego, - do 15 stycznia roku następnego Błędne zapisy w księgowości banku dotyczące wypłat Wypłaty pożyczek udzielonych Spłata kredytów bankowych Spłata zaciągniętych pożyczek, wykup wyemitowanych 260 papierów wartościowych 11. Przekazanie i zwrot środków z rachunków lokat na rachunek podstawowy Przekazanie środków z rachunku podstawowego na rachunek środków na wydatki niewygasające, oraz zwroty niewykorzystanych środków. 140 Konto "Kredyty bankowe" Konto 134 służy do ewidencji kredytów bankowych zaciągniętych przez gminę na : 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jst, przy czym kredyt ten musi być spłacony w tym samym roku w którym został zaciągnięty, 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jst, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek Na stronie Wn konta 134 ujmuje się spłatę lub umorzenie kredytu, Na stronie Ma konta 134 ujmuje się kredyt bankowy na finansowanie budżetu oraz odsetki od kredytu bankowego, Uruchomienie kredytu może nastąpić w drodze przekazania środków na rachunek budżetu lub w drodze realizowania zleceń płatniczych. W takim przypadku kasowa realizacja wydatku następuje w budżecie zaś w ewidencji księgowej jednostki budżetowej realizującej dane zadanie dokonuje się zapisów równoległych / przykład budżet Wn 902 Ma 134 w urzędzie Wn 201 Ma 800 /. W przypadku zaciągnięcia kredytu w walutach obcych kwoty kredytu i odsetek wycenia się wg kursu NBP na dzień bilansowy natomiast na dzień spłaty kredytu lub jego otrzymania wg kursu banku który dokonuje operacji. Powstałe różnice kursowe odnosi się na konto Wynik na pozostałych operacjach. Ewidencja analityczna do konta 134 umożliwiać ustalenie stanu zadłużenia według umów kredytowych. 8

9 Konto 134 może wykazywać saldo Ma zadłużenie z tytułów zaciągniętych kredytów na finansowanie budżetu (tj. kredyt i odsetki od kredytu). Konto 134 jest kontem bilansowym - jego saldo występuje w rocznym sprawozdaniu Roczny bilans z wykonania budżetu. Typowe zapisy strony Wn konta 134 Kredyty bankowe 1. Spłata kredytu bankowego zaciągniętego w złotych Spłata kredytu bankowego zaciągniętego w walutach obcych (wg kursu z dnia spłaty) Dodatnie różnice kursowe od spłaconej kwoty kredytu w walucie obcej Dodatnie różnice kursowe wyliczone na koniec kwartału od kredytów zaciągniętych w walutach obcych Umorzenie kredytów bankowych Wyksięgowanie odsetek dopisanych do kwoty kredytu - w momencie ich zapłaty (zapłata odsetek z rachunku budżetu -Wn 223, Ma 133, z rachunku urzędu - Wn 751, Ma 130) Spłata kredytu na przedsięwzięcia termomodernizacyjne z tytułu uzyskania premii termomodernizacyjnej / ewidencja premii termomodernizacyjnej / 962 Typowe zapisy strony Ma konta 134 Kredyty bankowe 1. Kredyty bankowe zaciągnięte w złotych przekazane na 133 rachunek budżetu lub rachunek wydzielony zgodnie z umowa o dofinansowanie. 2. Kredyty bankowe zaciągnięte w walutach obcych przekazane na rachunek budżetu (wg kursu z dnia uruchomienia kredytu) 3. Kredyty bankowe uruchomione w formie realizacji zleceń płatniczych w ciężar rachunku kredytowego / zapis równoległy w urzędzie Wn 201 Ma 800 /: a) w złotych b) w walutach obcych (według kursu z dnia uruchomienia kredytu)

10 4. Prowizja od kredytu bankowego pomniejszająca kwotę kredytu przekazanego kredytobiorcy Odsetki zwiększające kwotę kredytu Ujemne różnice kursowe ustalone od spłacanej kwoty kredytu w walucie obcej Ujemne różnice kursowe ustalane na koniec kwartału od kredytów zaciągniętych w walutach obcych 962 Konto "Rachunek środków na niewygasające wydatki" Konto 135 służy do ewidencji operacji pieniężnych na rachunku bankowyn środków na niewygasające wydatki. Zapisy na koncie 135 dokonywane są wyłącznie na podstawie dokumentów bankowych, w związku z czym musi zachodzić zgodność zapisów miedzy jednostką a bankiem. Na stronie Wn tego konta ujmuje się wpływy środków pieniężnych na rachunek środków na niewygasające wydatki, w korespondencji z kontem 140. Na stronie Ma ujmuje się wypłaty z rachunku środków na niewygasające wydatki na pokrycie wydatków niewygasających, w korespondencji z kontem 225. Konto 135 może wykazywać saldo Wn oznaczające stan środków pieniężnych na rachunku środków na niewygasające wydatki. Typowe zapisy strony Wn konta 135 Rachunek środków na niewygasające wydatki " 1. Wpływ środków pieniężnych na rachunek środków na 140 niewygasające wydatki 2. Zwroty środków niewykorzystanych przez jednostki budżetowe na pokrycie wydatków budżetowych 3. Odsetki dopisane do rachunku środków na niewygasające wydatki Typowe zapisy strony Ma konta 135 Rachunek środków na niewygasające wydatki " 1. Okresowe przelewy na pokrycie niewygasających 225 wydatków jednostek budżetowych 2. Przekazanie niewykorzystanych środków na rachunek budżetu

11 Konto "Środki pieniężne w drodze" Konto 140 służy do ewidencji środków pieniężnych w drodze, w tym: 1) środków otrzymanych z innych budżetów w przypadku, gdy środki te zostały przekazane w poprzednim okresie sprawozdawczym i są objęte wyciągiem bankowym z datą następnego okresu sprawozdawczego, 2) kwot wpłacanych przez inkasentów za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio do banku z tytułu dochodów budżetowych, w wypadku potwierdzenia wpłaty przez bank w następnym okresie sprawozdawczym, 3) przelewów dochodów budżetowych zrealizowanych przez bank płatnika w okresie sprawozdawczym i objętych wyciągami bankowymi z rachunku bieżącego budżetu w następnym okresie sprawozdawczym. Środki pieniężne w drodze są ewidencjonowane tylko na przełomie okresów sprawozdawczych. Na stronie Wn konta 140 ujmuje się kwoty środków pieniężnych w drodze, a na stronie Ma - wpływ środków pieniężnych w drodze na rachunek budżetu. Saldo Wn konta 140 oznacza stan środków pieniężnych w drodze. Saldo tego konta występuje w rocznym sprawozdaniu Roczny bilans z wykonania budżetu. Typowe zapisy strony Wn konta 140 Środki pieniężne w drodze " 1. Przekazane pod koniec okresu sprawozdawczego dochody zrealizowane przez urzędy skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego Wpłaty z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji (np. na inwestycje zakładów budżetowych) przekazane pod koniec roku / zapis równoległy w urzędzie Wn 130 Ma 810/ Przelewy środków z rachunku bankowego budżetu na inny rachunek bankowy budżetu 133, 135 Typowe zapisy strony Ma konta 140 Środki pieniężne w drodze 1. Wpływ środków pieniężnych w drodze na bankowy rachunek budżetu w roku następnym (wyciąg bankowy z dnia wpływu) Wpływ środków na rachunki bankowe budżetu z innych rachunków budżetu 133,

12 Konto "Rozliczenie dochodów budżetowych" Konto 222 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu zrealizowanych przez te jednostki dochodów budżetowych. Na stronie Wn konta 222 ujmuje się dochody budżetowe zrealizowane przez jednostki budżetowe i urzędy obsługujące organy podatkowe w wysokości wynikającej z okresowych sprawozdań jednostek budżetowych 27S / które są dowodami księgowymi/, w korespondencji z kontem 901, oraz dochodów przekazanych przez jednostkę budżetową realizującą dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej / sprawozdanie 27 ZZ / należnych jednostce samorządu terytorialnego w korespondencji z kontem 901 i należnych budżetowi państwa i innym jednostkom samorządu terytorialnego w korespondencji z kontem 224 Na stronie Ma konta 222 ujmuje się przelewy dochodów budżetowych na rachunek budżetu, dokonane przez urząd miasta i pozostałe jednostki budżetowe, w korespondencji z kontem 133. Ewidencję analityczną do konta 222 prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie stanu rozliczeń z urzędem miasta i poszczególnymi jednostkami budżetowymi z tytułu zrealizowanych przez nie dochodów budżetowych. Konto 222 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn konta 222 oznacza stan dochodów budżetowych zrealizowanych przez jednostki budżetowe i objętych okresowymi sprawozdaniami, lecz nieprzekazanych na rachunek budżetu. Saldo Ma konta 222 oznacza stan dochodów budżetowych przekazanych przez jednostki budżetowe na rachunek budżetu, lecz nieobjętych okresowymi sprawozdaniami. Konto 222 jest kontem bilansowym tzn. że saldo konta może występować w rocznym sprawozdaniu Roczny bilans z wykonania budżetu. Typowe zapisy strony Wn konta 222 Rozliczenie dochodów budżetowych" 1. Przeniesienie na podstawie miesięcznego sprawozdania budżetowego Rb-27S urzędu i poszczególnych jednostek budżetowych sumy zrealizowanych dochodów 901 budżetowych. 2. Przeniesienie na podstawie miesięcznego sprawozdania budżetowego Rb-27 ZZ jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu administracji rządowej sumy zrealizowanych dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w części należnej : - jednostce samorządu terytorialnego, - budżetowi państwa - innej jednostce samorządu terytorialnego,

13 Typowe zapisy strony Ma konta 222 Rozliczenie dochodów budżetowych " 1. Okresowe / dzienne, miesięczne/ przelewy na rachunek budżetu dochodów budżetowych zrealizowanych przez urząd i inne jednostki budżetowe Okresowe przelewy na rachunek budżetu środków z tytułu realizacji zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami dokonywane przez jednostki budżetowe realizujące zadania z zakresu administracji rządowej Wpływ na rachunek budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym oświatowej jednostki budżetowej 133 Konto "Rozliczenie wydatków budżetowych" Konto 223 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu dokonanych przez te jednostki wydatków budżetowych. Na stronie Wn konta 223 ujmuje się środki przelane z rachunku budżetu na pokrycie wydatków jednostek budżetowych, w korespondencji z kontem 133. Na stronie Ma konta 223 ujmuje się wydatki dokonane przez jednostki budżetowe w wysokości wynikającej z okresowych sprawozdań tych jednostek / które są dowodami księgowymi /, w korespondencji z kontem 902. Ewidencję szczegółową do konta 223 prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami budżetowymi z tytułu przelanych na ich rachunki środków budżetowych przeznaczonych na pokrycie realizowanych przez nie wydatków budżetowych, oraz z Urzędem Miasta z tytułu zrealizowanych przez ten urząd wydatków budżetowych Konta 223 może wykazywać tylko saldo Wn oznaczające stan przelanych środków na rachunki bieżące jednostek budżetowych, lecz niewykorzystanych na pokrycie wydatków budżetowych. Typowe zapisy strony Wn konta 223 Rozliczenie wydatków budżetowych " 1. Okresowe przelewy środków z podstawowego rachunku budżetu miasta na wydatki urzędu i innych jednostek budżetowych zgodnie z planem finansowym Zbiorcza kwota wydatków urzędu poniesionych bezpośrednio z rachunku budżetu Wydatki urzędu zrealizowane z kredytu uruchomionego w formie realizacji zleceń płatniczych

14 Typowe zapisy strony Ma konta 223 Rozliczenie wydatków budżetowych " 1. Wydatki objęte planem finansowym danego roku budżetowego zrealizowane przez urząd i inne jednostki budżetowe w wysokości wynikającej z okresowych sprawozdań budżetowych Rb-28S, Zwrot z urzędu i pozostałych jednostek budżetowych środków niewykorzystanych na wydatki danego roku budżetowego Przeksięgowanie niewykorzystanych środków przekazanych w roku budżetowym na wydatki budżetowe na pokrycie wydatków niewygasajacych. 225 Konto 224 Rozrachunki budżetu Konto 224 służy do ewidencji rozrachunków z innymi budżetami, a w szczególności: 1) rozliczeń dochodów budżetowych realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz budżetu, 2) rozrachunków z tytułu udziałów w dochodach budżetu państwa, 3) rozrachunków z tytułu dotacji, 4) rozrachunków z tytułu dochodów pobranych na rzecz budżetu państwa. Ewidencja szczegółowa do konta 224 powinna umożliwić ustalenie stanu należności i zobowiązań według poszczególnych tytułów oraz według poszczególnych budżetów. Dochody realizowane przez urzędy skarbowe ujmowane są pod datą wyciągu bankowego natomiast przypisu tych kwot dokonuje się na podstawie sprawozdań RB- 27S za okresy kwartalne, a za okresy miesięczne na podstawie przelewów. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów na rachunek budżetu zawsze są ujmowane pod datą wyciągu bankowego w korespondencji z kontem 224. Z uwagi iż dochody z tego tytułu należne za dany miesiąc są przekazywane w następnym miesiącu na podstawie wyciągów bankowych dokonuje się przypisów dochodów pod datą ostatniego dnia poprzedniego miesiąca. Wpływy z dotacji celowych na rachunek budżetu są ujmowane na koncie 133 w korespondencji z kontem 901.Jedynie otrzymane w grudniu za styczeń następnego roku są ujmowane na koncie 224 a następnie przeksięgowywane na konto 901.Na koncie 224 ujmuje się także dotacje w części niewykorzystanej na cel na który zostały przyznane, jeżeli zwrot dotacji następuje w następnym roku po roku jej wykorzystania. Na koncie 224 ujmuje się wszystkie bezpośrednie rozliczenia z budżetem państwa oraz organami właściwymi gmin dłużnika alimentacyjnego otrzymanych kwot wpływów od Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami / Wn 222 Ma 224 / a także przekazanie tych dochodów do budżetem państwa i gmin dłużników alimentacyjnych / Wn 224 Ma 133 /. 14

15 Konto 224 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn konta 224 oznacza stan należności, a saldo Ma konta stan zobowiązań budżetu z tytułu pozostałych rozrachunków. Konto 224 jest kontem bilansowym tzn. że saldo tego konta może występować w sprawozdaniu Roczny bilans z wykonania budżetu. Typowe zapisy strony Wn konta 224 Rozrachunki budżetu " 1. Przypis udziałów we wpływach dochodów budżetu państwa oraz dochodów z tytułu podatków i opłat pobieranych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego przez urzędy skarbowe za marzec, czerwiec, wrzesień i grudzień otrzymanych w następnym miesiącu Przypis otrzymanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na dochody poprzedniego miesiąca Przeniesienie otrzymanej w grudniu subwencji oświatowej za styczeń następnego roku na rozliczenia międzyokresowe Przekazanie należnych dochodów związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami / zwroty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, oraz kwoty zaliczki alimentacyjnej wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych/ : - na rzecz budżetu państwa wraz z wyegzekwowanymi odsetkami, na rzecz budżetu organu właściwego gminy dłużnika / innej jst / Przerachowanie dochodów należnych jednostce samorządu terytorialnego z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej 133 Typowe zapisy strony Ma konta 224 Rozrachunki budżetu " 1. Wpływ dochodów należnych za poprzedni miesiąc z tytułu udziałów we wpływach dochodów budżetu państwa oraz dochodów z tytułu podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe Wpływ udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych

16 3. Wpływ subwencji oświatowej w grudniu za styczeń nastepnego roku / zapis równoległy : Wn 224 Ma 909 / Niewykorzystane dotacje celowe z budżetu państwa w danym roku podatkowym zwrócone w terminie do stycznia następnego roku, 5. Ewidencja zobowiązania z tytułu rozrachunków dochodów zrealizowanych przez urząd i inne jednostki budżetowe wykonujące zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami / zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych / w wysokości wynikającej z kwartalnych sprawozdań Rb- 27ZZ ( w tym również dochody urzędu zrealizowane bezpośrednio na rachunek budżetu ) w części należnej - budżetowi państwa wraz z odsetkami które stanowią dochody budżetu państwa, - budżetowi innej jst, Wpływy z tyt. dochodów budżetowych od jednostek, lub gmin zgodnie z podpisanymi porozumieniami. 133 Konto 225 Rozliczenie niewygasajacych wydatków Konto 225 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi / za wyjątkiem Urzędu Miasta / z tytułu zrealizowanych przez te jednostki niewygasających wydatków. Na stronie Wn konta 225 ujmuje się środki przelane z rachunku budżetu / subkonto niewygasajace wydatki / na pokrycie niewygasajacych wydatków jednostek budżetowych. Na stronie Ma konta 225 ujmuje się wydatki zrealizowane przez jednostki budżetowe oraz przelewy środków niewykorzystanych. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 225 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami budżetowymi z tytułu przekazanych im środków na realizację niewygasających wydatków. Konto 225 może wykazywać saldo Wn które oznacza stan nierozliczonych środków przekazanych jednostkom budżetowym na realizację niewygasających wydatków. Konto 225 jest kontem bilansowym tzn. że saldo tego konta może występować w sprawozdaniu Roczny bilans z wykonania budżetu. Typowe zapisy strony Wn konta 225 Rozliczenie niewygasajacych wydatków " 1. Okresowe przelewy na wydatki niewygasające innych jednostek budżetowych objęte planem wydatków niewygasających z subkonta rachunku podstawowego budżetu

17 2. Wydatki niewygasające urzędu i innych jednostek dokonane bezpośrednio z rachunku środków na niewygasające wydatki Przeksięgowanie niewygasających wydatków na podstawie informacji jednostek budżetowych o ich wykonaniu w tym również wydatki urzędu realizowane bezpośrednio z rachunku środków na niewygasające wydatki 904 Typowe zapisy strony Ma konta 225 Rozliczenie niewygasajacych wydatków " 1. Wydatki objęte planem wydatków niewygasających zrealizowanych w innej samorządowej jednostce budżetowej na podstawie wewnętrznych informacji lub sprawozdań Zwrot środków niewykorzystanych na wydatki objęte planem wydatków niewygasających, 135 Konto "Pozostałe rozrachunki" Konto 240 służy do ewidencji innych rozrachunków związanych z realizacją budżetu, z wyjątkiem rozrachunków i rozliczeń ujmowanych na kontach 222, 223, 224, 225, 250, 260. Ewidencja szczegółowa do konta 240 powinna umożliwić ustalenie stanu rozrachunków według poszczególnych tytułów oraz według kontrahentów. Na koncie 240 powinny być ujmowane rozliczenia z instytucjami pośredniczącymi z tytułu wyprzedzającego finansowania z własnych środków wydatków podlegających finansowaniu środkami z budżetu Unii Europejskiej lub innymi środkami zagranicznymi niepodlegajacymi zwrotowi w wysokości wynikającej z wniosku o dokonanie płatności / Wn 240 Ma 909 /. Konto 240 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn konta 240 oznacza stan należności, a saldo Ma konta 240 stan zobowiązań z tytułu pozostałych rozrachunków. Konto 240 jest kontem bilansowym tzn. że saldo tego konta może występować w sprawozdaniu Roczny bilans z wykonania budżetu. Typowe zapisy strony Wn konta 240 Pozostałe rozrachunki 1. Błędne obciążenia i korekty nieprawidłowych uznań w wyciągach bankowych 133, Należności od instytucji pośredniczących z tytułu wydatków sfinansowanych ze środków własnych podlegające refundacji ze środków budżetu Unii 17

18 Europejskiej lub innymi środkami zagranicznymi niepodlegającymi zwrotowi w wysokości wynikającej z wniosku o dokonania płatności, 909 Typowe zapisy strony Ma konta 240 Pozostałe rozrachunki 1. Błędne uznania i korekty nieprawidłowych obciążeń wynikające z wyciągów bankowych 133, Wyksięgowanie należności od instytucji pośredniczącej w dacie refundacji poniesionych wydatków ze środków środkami pomocowymi, 909 Konto "Należności finansowe" Konto 250 służy do ewidencji należności zaliczanych do należności finansowych, a w szczególności z tytułu udzielonych pożyczek. Na stronie Wn konta 250 ujmuje się powstanie i zwiększenie należności finansowych, a na stronie Ma - ich zmniejszenie w powiązaniu z kontem 133,962,lub 909. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 250 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu należności z poszczególnymi kontrahentami według tytułów należności. Ewidencja ta powinna umożliwić również podział należności na krótkoterminowe i długoterminowe. Konto 250 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności finansowych, a saldo Ma stan nadpłat z tytułu należności finansowych. Konto 250 jest kontem bilansowym tzn. że saldo tego konta może występować w sprawozdaniu Roczny bilans z wykonania budżetu. Topowe zapisy strony Wn konta 250 "Należności finansowe" 1. Wypłaty udzielonych pożyczek Odsetki zwiększające kwotę pożyczek udzielonych Należności z tytułu spłat za dłużników w związku z udzielonymi poręczeniami i gwarancjami

19 Topowe zapisy strony Ma konta 250 "Należności finansowe" 1. Spłaty udzielonych pożyczek Umorzenie udzielonych pożyczek Przeksięgowanie odsetek od udzielonych pożyczek w momencie ich zapłaty lub umorzenia Przeksięgowanie kwot wierzytelności odzyskanych od dłużników z tytułu poręczeń i gwarancji Odpisanie należności z tytułu spłat za dłużników w związku z udzielonymi poręczeniami i gwarancjami Odpisanie nieściągalnych, umorzonych i przedawnionych należności z tytułu udzielonych pożyczek do wysokości uprzednio dokonanych odpisów aktualizacyjnych Zmniejszenie wartości odpisu aktualizacyjnego w związku z ustaniem powodu uzasadniającego jego dokonanie dotyczące należności z tytułu dochodów budżetowych 290 Konto "Zobowiązania finansowe" Konto 260 służy do ewidencji zobowiązań zaliczanych do zobowiązań finansowych, z wyjątkiem kredytów bankowych, a w szczególności z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych instrumentów finansowych. Na stronie Wn konta 260 ujmuje się wartość spłaconych lub umorzonych zobowiązań finansowych, w powiązaniu z kontem 133 lub 962, a na stronie Ma ujmuje się wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych. W powiązaniu z kontem 133. Rozliczenie odsetek następuje w korespondencji z kontem 909. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 260 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu zobowiązań z poszczególnymi kontrahentami według tytułów zobowiązań. Ewidencja ta powinna umożliwić również podział należności na krótkoterminowe i długoterminowe. Konto 260 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan nadpłaconych zobowiązań finansowych, a saldo Ma stan zaciągniętych zobowiązań finansowych. Konto 260 jest kontem bilansowym tzn. że saldo tego konta może występować w sprawozdaniu Roczny bilans z wykonania budżetu. 19

20 Typowe zapisy strony Wn konta 260 Zobowiązania finansowe" 1. Spłaty zaciągniętych pożyczek Umorzenie zaciągniętych pożyczek Przeksięgowanie odsetek od zaciągniętych pożyczek w dacie ich zapłaty Wykup wyemitowanych instrumentów finansowych (według wartości nominalnej) Przeksięgowanie w dacie zapłaty dyskonta od wyemitowanych instrumentów finansowych 909 Typowe zapisy strony Ma konta 260 Zobowiązania finansowe" 1. Wpływ środków z zaciągniętych pożyczek na rachunek budżetu lub na wydzielony r-k bankowy budżetu, Odsetki od zaciągniętych pożyczek dopisane na koniec kwartału Wpływ środków na podstawowy rachunek budżetu lub wydzielony rachunek budżetu tytułu wyemitowanych papierów wartościowych w wartości nominalnej i w wartości nominalnej pomniejszonej o dyskonto Wpływ środków na rachunek budżetu z tytułu papierów wartościowych w wartości wyższej niż wartość nominalna : a) wartość nominalna, 133 b) powyżej wartości nominalnej - księguje się Wn 132, Ma Dyskonto od wartości nominalnej wyemitowanych instrumentów finansowych Odsetki od wyemitowanych instrumentów finansowych ustalone na koniec kwartału

21 Konto Odpisy aktualizujące należności Konto 290 służy do ewidencji odpisów aktualizujących należności wątpliwei. Na stronie Wn konta 290 ujmuje się zmniejszenie wartości odpisów aktualizujących należności a na stronie Ma wartość odpisów aktualizujących należności. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się do wyników na pozostałych operacjach niekasowych / konto 962 Wynik na pozostałych operacjach /. Saldo konta 290 oznacza wartość odpisów aktualizujących należności oraz wartość odsetek należnych od nieterminowych płatności należności. Typowe zapisy strony Wn konta 290 Odpisy aktualizujące należności" 1. Odpisanie nieściągalnych, umorzonych i przedawnionych 250 należności z tytułu udzielonych pożyczek do wysokości uprzednio dokonanych odpisów aktualizacyjnych 2. Odpisanie nieściągalnych, umorzonych i przedawnionych należności dotyczących należności z tytułu dochodów budżetowych do wysokości uprzednio dokonanych odpisów aktualizacyjnych Zmniejszenie wartości odpisu aktualizacyjnego w związku z ustaniem powodu uzasadniającego jego dokonanie: a) w odniesieniu do pożyczek, b) w odniesieniu do należności z tytułu dochodów budżetowych Typowe zapisy strony Ma konta 290 Odpisy aktualizujące należności" 1. Odpisy aktualizujące należności z tytułu udzielonych 962 pożyczek 2. Odpisy aktualizujące należności z tytułu dochodów budżetowych 909 Konto "Dochody budżetu" Konto 901 służy do ewidencji osiągniętych dochodów budżetu. Na stronie Wn konta 901 ujmuje się : 1) zmniejszenie dochodów z tytułu niewykorzystania dotacji celowych zwróconych w roku budżetowym lub inne zmniejszenia dochodów w korespondencji z kontem 133 lub

22 2) przeniesienie salda konta pod datą ostatniego dnia roku na konto 961. Na stronie Ma konta 901 ujmuje się dochody budżetu: 1) na podstawie sprawozdań budżetowych jednostek budżetowych, oraz urzedu w korespondencji z kontem 222, 2) na podstawie sprawozdań innych organów, w korespondencji z kontem 224, 3)inne dochody budżetowe, w szczególności subwencje i dotacje, odsetki od środków na rachunku bankowym w korespondencji z kontem 133, 4) z tytułu rozrachunków z innymi budżetami za dany rok budżetowy, w korespondencji z kontem 224, 5) pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi lub pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w korespondencji z kontem 133. Ewidencja szczegółowa do konta 901 umożliwia ustalenie stanu dochodów budżetowych poszczególnych jednostek budżetowych według podziałek klasyfikacji budżetowej, oraz sumarycznie wykonanie dochodów całego budżetu miasta wg klasyfikacji budżetowej oraz zadań. Saldo Ma konta 901 oznacza sumę osiągniętych dochodów budżetu za dany rok. Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 901 przenosi się na konto 961. Typowe zapisy strony Wn konta 901 Dochody budżetu 1. Niewykorzystane dotacje celowe zwrócone w roku budżetowym Niewykorzystane dotacje celowe zwrócone w terminie do dnia 15 stycznia roku następnego Inne zmniejszenia dochodów budżetowych realizowanych za pośrednictwem rachunku budżetu / np. zwroty nadpłat/ Przeniesienie salda konta 901 pod data ostatniego dnia roku budżetowego. 961 Typowe zapisy strony Ma konta 901 Dochody budżetu' 1. Udziały we wpływach dochodów budżetu państwa oraz dochody z tytułu podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego: a) wpływ dochodów w miesiącach styczeń-grudzień należnych za te miesiące 133 b) wpływ dochodów w lutym, marcu, maju, czerwcu, sierpniu, wrześniu, listopadzie i grudniu należnych za poprzednie miesiące (np. w maju za kwiecień) 133 c) przypis dochodów za marzec, czerwiec, wrzesień i grudzień otrzymanych w następnym miesiącu

23 2. Przypis otrzymanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na dochody poprzedniego miesiąca Wpływ subwencji ogólnej (z wyłączeniem subwencji oświatowej otrzymanej w grudniu za styczeń następnego roku) Wpływ dotacji celowych z budżetu państwa należnych za dany rok Przypis w styczniu subwencji oświatowej i dotacji celowych otrzymanych w grudniu a należnej za styczeń następnego roku Wpływ dotacji z funduszy celowych i od innych jednostek samorządu terytorialnego Wpływ środków na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł, w tym wpływ środków ze źródeł zagranicznych niepodlegajacych zwrotowi, oraz środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Wpłaty nadwyżek środków obrotowych z zakładów budżetowych Odsetki od lokat bankowych i od środków na rachunku budżetu Odsetki od pożyczek udzielonych Dochody należne jednostce samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów z dochodów zrealizowanych w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami, Dochody zrealizowane przez urząd i inne samorządowe jednostki budżetowe wykonujące zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w wysokości wynikającej z kwartalnych sprawozdań Rb 27ZZ ( w tym również dochody urzędu zrealizowane w formie bezpośrednich wpłat na rachunek budżetu ) w części stanowiącej dochód budżetu jednostki samorządu terytorialnego, Zwroty niewykorzystanych dotacji przekazanych innym jednostkom samorządu terytorialnego w latach poprzednich na podstawie porozumień Niewykorzystane środki na wydatki niewygasające Księgowanie okresowych sprawozdań Rb-27S o dochodach budżetowych przedkładanych przez urząd i inne jednostki budżetowe Odsetki dopisane przez bank do środków znajdujących się na rachunku środków niewygasających

24 Konto "Wydatki budżetu" Konto 902 służy do ewidencji dokonanych wydatków budżetowych budżetu. Na stronie Wn konta 902 ujmuje się wydatki: 1) jednostek budżetowych na podstawie ich sprawozdań finansowych, w korespondencji z kontem 223, ( sprawozdania Rb 27 S urzędu i innych samorządowych jednostek budżetowych powinny uwzględniać również wydatki objęte planami finansowymi tych jednostek poniesionymi bezpośrednio z rachunku bieżącego budżetu i zrealizowanymi z kredytu uruchomionego w formie realizacji zleceń płatniczych), 2) realizowane z kredytu uruchomionego w formie realizacji zleceń płatniczych w korespondencji z kontem 134 Ewidencja szczegółowa do konta 902 umożliwia ustalenie stanu wydatków budżetowych poszczególnych jednostek budżetowych według podziałek klasyfikacji budżetowej, oraz sumaryczne wykonanie wydatków całego budżetu miasta wg klasyfikacji budżetowej oraz zadań. Saldo Wn konta 902 oznacza sumę dokonanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego za dany rok. Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 902 przenosi się na konto 961. Typowe zapisy strony Wn konta 902 Wydatki budżetu" 1. Okresowe / miesięczne / sprawozdania Rb-27S urzędu i innych jednostek budżetowych, łącznie z wydatkami pochodzącymi ze środków zagranicznych niepodlegajacych zwrotowi lub pochodzącymi z budżetu 223 Unii Europejskiej, 2. Wydatki objęte planem finansowym urzędu zrealizowane z kredytu uruchamianego w formie zleceń płatniczych w ciężar rachunku kredytowego 223 Typowe zapisy strony Ma konta 902 Wydatki budżetu" 1. Zwroty środków bezpośrednio na rachunek budżetu zmniejszające wykonanie wydatków w danym roku budżetowym Przeniesienie salda konta 902 pod datą ostatniego dnia roku budżetowego

25 Konto "Niewykonane wydatki" Konto 903 służy do ewidencji niewykonanych wydatków zatwierdzonych do realizacji w latach następnych. Na stronie Wn konta 903 ujmuje się wartość niewykonanych wydatków zatwierdzonych do realizacji w latach następnych w korespondencji z kontem 904. Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 903 przenosi się na konto 961. Typowe zapisy strony Wn konta 903 Niewykonane wydatki" 1. Wartość niewykonanych wydatków zatwierdzonych do realizacji w latach następnych łącznie z niewykonanymi wydatkami budżetowych pochodzącymi zeźródeł zagranicznych lub z budżetu Unii Europejskiej, 904 Typowe zapisy strony Ma konta 903 Niewykonane wydatki" 1. Przeniesienie salda konta 903 pod datą ostatniego dnia roku budżetowego. 961 Konto " Niewygasające wydatki" Konto 904 służy do ewidencji niewygasających wydatków. Na stronie Wn konta 904 ujmuje się: 1) wydatki jednostek budżetowych dokonane w ciężar planu niewygasających wydatków, na podstawie ich sprawozdań budżetowych w korespondencji z kontem 225, 2 ) przeniesienie niewykorzystanych niewygasających wydatków na dochody budżetowe. Na stronie Ma konta 904 ujmuje się wielkość planu niewygasających wydatków. Wydatki niewygasajace realizowane przez Urząd ujmuje się na koncie 904 w korespondencji z kontem 133, z uwagi na posiadanie jednego rachunku dla budżetu i jednostki Konto 904 jest kontem bilansowym i może wykazywać saldo Ma na koniec roku, a także do czasu zrealizowania planu niewygasających wydatków lub do czasu wygaśnięcia planu / upływu terminu określonego w planie / niewygasających wydatków. 25

26 Typowe zapisy strony Wn konta 904 Niewygasające wydatki" 1. Wydatki urzędu i innych jednostek budżetowych dokonane w ciężar planu wydatków niewygasających tych jednostek organizacyjnych na podstawie ich 225 wewnętrznych sprawozdań lub informacji ( łacznie z wydatkami poniesionymi bezpośrednio z rachunku środków na niewygasajace wydatki ). 2. Przeniesienie kwoty środków niewykorzystanych na realizację planu wydatków niewygasających lub po wygaśnięciu tego planu na dochody budżetu 901 Typowe zapisy strony Ma konta 904 Niewygasające wydatki 1. Wartość niewykonanych wydatków zatwierdzonych do realizacji w latach następnych 903 Konto 909 Rozliczenia międzyokresowe Konto 909 służy do ewidencji rozliczeń międzyokresowych. Na stronie Wn tego konta ujmuje się w szczególności koszty finansowe stanowiące wydatki przyszłych okresów np.: odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w korespondencji z kontem 134 lub 260), a na stronie Ma przychody finansowe stanowiące dochody przyszłych okresów subwencje i dotacje przekazane w grudniu dotyczące następnego roku budżetowego). Ewidencja szczegółowa do konta 909 powinna umożliwić ustalenie stanu rozliczeń międzyokresowych według ich tytułów. Aktualnie rozliczenia międzokresowe będą odnosiły się do przekazywanej do budżetu subwencji oświatowej, oraz rozliczenia naliczonych i zapłaconych odsetek od udzielonych i otrzymanych pożyczek, oraz od kredytów. Konto 909 jest kontem bilansowym tzn. że saldo tego konta wystąpi w sprawozdaniu finansowym Roczny bilans z wykonania budżetu. 26

27 Typowe zapisy strony Wn konta 909 Rozliczenia międzyokresowe" Przypis w styczniu otrzymanej w grudniu a zaliczanej do 1. dochodów stycznia subwencji oświatowej i dotacji celowych Zarachowane odsetki od zaciągniętych kredytów Zarachowane odsetki od zaciągniętych pożyczek Przeksięgowanie odsetek od udzielonych pożyczek w momencie zapłaty lub umorzenia Zarachowanie zapłaty należności od instytucji pośredniczących w finansowaniu projektów z tytułu poniesienia wydatków podlegających finansowaniu ze środków budżetu Unii Europejskiej pod data wpływu dochodów, Przeksięgowanie w dacie wpływu środków z refundacji i wydatków projektów finansowanych z budżetu państwa w formie dotacji celowej Odpisy aktualizujące należności z tytułu dochodów budżetowych 290 Typowe zapisy strony Ma konta 909 Rozliczenia międzyokresowe" Otrzymana w grudniu subwencji oświatowej lub dotacji celowej 1. za styczeń następnego roku. 133 lub Przeksięgowanie odsetek od zaciągniętych kredytów w momencie zapłaty lub umorzenia. 134 Przeksięgowanie odsetek od zaciągniętych pożyczek w momencie zapłaty lub umorzenia. 260 Zarachowane odsetki od udzielonych pożyczek. 250 Naliczone odsetki od nieterminowego przekazywania dochodów przez budżet państwa i urzędy skarbowe Zarachowanie należności od instytucji pośredniczących w finansowaniu projektów z tytułu poniesienia wydatków ze środków własnych podlegających finansowaniu ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości wynikającej z wniosku o płatność, Równowartość wydatków projektu sfinansowanych ze środków własnych lub zaciągniętych kredytów i pożyczek podlegających

28 refundacji z budżetu państwa w formie dotacji celowych. 224 Konto "Skumulowane wyniki budżetu" Konto 960 służy do ewidencji stanu skumulowanych wyników budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W ciągu roku konto 960 przeznaczone jest do ewidencji operacji dotyczących zmniejszenia lub zwiększenia skumulowanych wyników budżetu jednostki samorządu terytorialnego / np. podlegająca do zwrotu za lata ubiegłe subwencja /. Konto 960 może wykazywać saldo Wn lub saldo Ma. Saldo Wn konta 960 oznacza stan skumulowanego niedoboru budżetu, a saldo Ma konta stan skumulowanej nadwyżki budżetu. W roku następnym pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok ubiegły ujmuje się na stronie Wn lub Ma konta 960 odpowiednio przeniesienie sald kont 961 i 962. Konto 960 jest kontem bilansowym tzn. że saldo tego konta wystąpi w sprawozdaniu finansowym Roczny bilans z wykonania budżetu. Typowe zapisy strony Wn konta 960 Skumulowane wyniki budżetu" 1. Przeksięgowanie pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok poprzedni, niedoboru z wykonania budżetu za poprzedni rok Przeksięgowanie, pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za poprzedni rok, nadwyżki kosztów finansowych zaliczanych do operacji niekasowych, zrealizowanych w poprzednim roku, nad przychodami z tych operacji 962 Typowe zapisy strony Ma konta 960 Skumulowane wyniki budżetu" 1. Przeksięgowanie, pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok poprzedni, nadwyżki z wykonania budżetu za rok poprzedni Przeksięgowanie, pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za poprzedni rok, nadwyżki przychodów zaliczanych do operacji niekasowych zrealizowanych w poprzednim roku, nad kosztami tych operacji

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 0050.143.2012 Burmistrza Stąporkowa z dnia 16 sierpnia 2012 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU I. WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY SMĘTOWO GRANICZNE

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY SMĘTOWO GRANICZNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2015 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 14 stycznia 2015 roku ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY SMĘTOWO GRANICZNE Wykaz kont 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn Załącznik Nr 1 do zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Zarszyn Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn Podstawą prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta stanowi rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

ZASADY KLASYFIKACJI ZDARZEŃ NA POSZCZEGÓLNYCH KONTACH KSIĘGOWYCH DLA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

ZASADY KLASYFIKACJI ZDARZEŃ NA POSZCZEGÓLNYCH KONTACH KSIĘGOWYCH DLA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik Nr 3c do Zarządzenia Nr 114/2016/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 20 kwietnia 2016 r. ZASADY KLASYFIKACJI ZDARZEŃ NA POSZCZEGÓLNYCH KONTACH KSIĘGOWYCH DLA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU

PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 39/17 Starosty Gostyńskiego z dnia 4 maja 2017 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU 1. Wykaz kont: 1) konta bilansowe: 133 Rachunek budżetu 134 Kredyty bankowe 135 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Burmistrza nr 14/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Burmistrza nr 14/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku Załącznik nr 3b do Zarządzenia Burmistrza nr 14/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku W Budżecie Gminy : W zakresie księgi głównej organu finansowego prowadzone są konta: Konta bilansowe: Rachunek budżetu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r.

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r. Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r. Wykaz kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej) dla budżetu Miasta Zduńska Wola. Zasady klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH Załącznik Nr 2 133 Rachunek budżetu Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu państwa oraz budżetów gmin, powiatów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasta Kalisza Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO

PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zarządzenia nr 150/2014 Z dnia 22 grudnia 2014 roku PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 - Kredyty bankowe 135- Rachunek

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla budżetu Miasta

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla budżetu Miasta Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 345/2010 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31.12.2010r. ZAKŁADOWY PLAN KONT dla budżetu Miasta 1. Zakładowy plan kont opracowano na podstawie: 1) Ustawy o rachunkowości z

Bardziej szczegółowo

I Wykaz kont. 1. Konta bilansowe

I Wykaz kont. 1. Konta bilansowe Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 4/11 Wójta Gminy Wólka z dnia 18 stycznia 2011 r. Plan kont dla organu I Wykaz kont 1. Konta bilansowe Rachunek budżetu Kredyty bankowe Środki pieniężne w drodze 222 Rozliczenie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu

Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu Załącznik Nr 2 do Zrządzenia Nr 207/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 grudnia 2004r. Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu 1. Operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Wójta Gminy Osie Nr 4/07 z dnia 04 stycznia 2007 r.

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Wójta Gminy Osie Nr 4/07 z dnia 04 stycznia 2007 r. Załącznik nr 3b do Zarządzenia Wójta Gminy Osie Nr 4/07 z dnia 04 stycznia 2007 r. - W Budżecie Gminy Osie : W zakresie księgi głównej organu finansowego prowadzone są konta : Konta bilansowe: - 133 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. Wykaz kont dla budżetu Gminy Miasta Sopotu (według załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla budżetu gminy

Wykaz kont dla budżetu gminy Załącznik Nr 1 do Zakładowego planu kont Wykaz kont dla budżetu gminy Numer konta Nazwa konta Zasady ewidencji analitycznej Uwagi 1. 2. 3. 4. 133 Rachunek budżetu 134 Kredyty bankowe 137 Rachunki środków

Bardziej szczegółowo

I. WYKAZ I OPIS KONT SYNTETYCZNYCH ZAKŁADOWEGO PLANU KONT DLA BUDŻETU GMINY.

I. WYKAZ I OPIS KONT SYNTETYCZNYCH ZAKŁADOWEGO PLANU KONT DLA BUDŻETU GMINY. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Nr 973/Fn/2016 z dnia 19 lipca 2016 r. I. WYKAZ I OPIS KONT SYNTETYCZNYCH ZAKŁADOWEGO PLANU KONT DLA BUDŻETU GMINY. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 -

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Damasławek

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Damasławek Załącznik Nr 1 do zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Damasławek Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Damasławek Podstawą prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta stanowi rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT. Zakładowy plan kont budżetu Gminy Frombork obejmuje następujące konta:

ZAKŁADOWY PLAN KONT. Zakładowy plan kont budżetu Gminy Frombork obejmuje następujące konta: ZAKŁADOWY PLAN KONT Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 5/206 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 07206 r Zakładowy plan kont ) Dla budżetu Gminy Frombork prowadzi księgi rachunkowe na podstawie zakładowego

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY OLECKO

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY OLECKO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia wewnętrznego Nr 50/08 Burmistrza Olecka z dnia 14 sierpnia 2008 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY OLECKO I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 - Kredyty

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2015. Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 lipca 2015 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2015. Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 lipca 2015 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2015 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 lipca 2015 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY LISEWO I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe 133- Rachunek budżetu 134- Kredyty bankowe 137 Rachunki

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT BUDŻETU MIASTA

ZAKŁADOWY PLAN KONT BUDŻETU MIASTA Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 79/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 3 lipca 2017 roku ZAKŁADOWY PLAN KONT BUDŻETU MIASTA Podstawą prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta stanowi rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Zakładowy Plan Kont Budżetu Gminy

Zakładowy Plan Kont Budżetu Gminy Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr... Zakładowy Plan Kont Budżetu Gminy Wykaz kont syntetycznych Konta bilansowe 133 Rachunek budżetu 134 Kredyty bankowe 137 Rachunki środków funduszy pomocowych 138 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/12 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 11 maja 2012 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY JEMIELNICA. I.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/12 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 11 maja 2012 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY JEMIELNICA. I. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/12 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 11 maja 2012 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY JEMIELNICA I. Konta bilansowe 133 Rachunek budżetu 134 Kredyty bankowe 135 - Rachunek środków

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT DLA BUDŻETU GMINY

WYKAZ KONT DLA BUDŻETU GMINY Załącznik Nr 1 do Zakładowego Planu Kont WYKAZ KONT DLA BUDŻETU GMINY 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 - Kredyty bankowe 135 - Rachunek środków na niewygasające wydatki 140 - Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT dla budŝetu gminy

PLAN KONT dla budŝetu gminy Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr VIII z dnia 25 października 2010 r. PLAN KONT dla budŝetu gminy Wykaz kont / ewidencja syntetyczna/ 1. W jednostce samorządu terytorialnego dodatkowo prowadzone

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 46/2010 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30.12.2010 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA I. Konta bilansowe Konto 133 - rachunek budżetu

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU W OPOLU LUBELSKIM. Uwagi do planu kont

PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU W OPOLU LUBELSKIM. Uwagi do planu kont Załącznik Nr 7 do Zarządzenia nr 34/2012 Starosty Opolskiego z dnia 31 grudnia 2012 roku PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU W OPOLU LUBELSKIM Uwagi do planu kont Struktura kont przy użyciu oprogramowania FK

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Polityka Rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie

Załącznik nr 1 do Polityka Rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie Konta bilansowe : Załącznik nr 1 do Polityka Rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie Wykaz kont księgi, przyjęte zasady, zasady oraz ich powiązania dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Bardziej szczegółowo

I. KONTA BILANSOWE

I. KONTA BILANSOWE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 54/12 Burmistrza Przemkowa z dnia 31.07.2012r. 1. Wykaz kont księgi, przyjęte zasady, zasady prowadzenia kont mi księgi dla budżetu gminy Przemków. PLAN KONT DLA BUDŻETU

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH I ANALITYCZNYCH w Gminie Andrychów KONTA BILANSOWE

WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH I ANALITYCZNYCH w Gminie Andrychów KONTA BILANSOWE Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 62/2010 Burmistrza Andrychowa z dnia 31grudnia 2010 r. WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH I ANALITYCZNYCH w Gminie Andrychów syntetyczny Symbol konta analityczny 133 do kaŝdego rachunku

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA TYCHY

PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA TYCHY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA TYCHY Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120/17/18 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 16 lutego 2018 r. Plan kont dla budżetu Miasta Tychy ustala konta syntetyczne, natomiast konta

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA TYCHY

PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA TYCHY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA TYCHY Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 120/72/15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 3 grudnia 2015 r. Plan kont dla budżetu Miasta Tychy ustala konta syntetyczne, natomiast konta

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN. Lp. Opis operacji gospodarczej - zdarzenia Wn Ma

WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN. Lp. Opis operacji gospodarczej - zdarzenia Wn Ma Załącznik nr 3 do Zarządzenia Prezydenta Miasta z dnia 07.06.2007 OR-0151/245/2007 WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN Lp. Opis operacji gospodarczej -

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA BUKOWNO

PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA BUKOWNO Załącznik Nr 1 PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA BUKOWNO I. W y k a z k o n t 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 - Kredyty bankowe 140 - Inne środki pieniężne 222 Rozliczenie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Konto 227-,, Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych

Konto 227-,, Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych Konto 224-,, Rozrachunki budżetu Konto 224 służy do ewidencji rozrachunków z innymi budżetami, a w szczególności: 1) rozliczeń dochodów budżetowych realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz budżetu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT BUDŻETU GMINY

WYKAZ KONT BUDŻETU GMINY WYKAZ KONT BUDŻETU GMINY Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr F/132/2010 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 21 września 2010 r. I Konta bilansowe 133 Rachunek budżetu 134 Kredyty bankowe 135 Rachunek środków

Bardziej szczegółowo

ochrony środowiska - powiat zlecone powiatu wg jednostki organizacyjnej odsetki zrealizowane w organie

ochrony środowiska - powiat zlecone powiatu wg jednostki organizacyjnej odsetki zrealizowane w organie Lp. Numer konta syntetyczne go Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 listopada 2017 r. Plan kont dla organu budżetu miasta Numer konta analitycznego 1 (zał. Nr 1)

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH GMINY LEGIONOWO ORGANU FINANSOWEGO

WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH GMINY LEGIONOWO ORGANU FINANSOWEGO Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr Nr 328 /2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku. WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH GMINY LEGIONOWO ORGANU FINANSOWEGO 1.Konto 133 - Rachunek budżetu 2.Konto 134 - Kredyty bankowe 3.Konto

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ ORAZ ZASADY FUNKCJONOWANIA I BUDOWY KONT ANALITYCZNYCH DLA BUDŻETU POWIATU. Rozdział 1 Wykaz kont księgi głównej

WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ ORAZ ZASADY FUNKCJONOWANIA I BUDOWY KONT ANALITYCZNYCH DLA BUDŻETU POWIATU. Rozdział 1 Wykaz kont księgi głównej Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 64/2005 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 września 2005 r. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ ORAZ ZASADY FUNKCJONOWANIA I BUDOWY KONT ANALITYCZNYCH DLA BUDŻETU POWIATU Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ ORAZ ZASADY FUNKCJONOWANIA I BUDOWY KONT ANALITYCZNYCH DLA BUDŻETU POWIATU. Rozdział 1 Wykaz kont księgi głównej

WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ ORAZ ZASADY FUNKCJONOWANIA I BUDOWY KONT ANALITYCZNYCH DLA BUDŻETU POWIATU. Rozdział 1 Wykaz kont księgi głównej Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 106/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 października 2006 r. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ ORAZ ZASADY FUNKCJONOWANIA I BUDOWY KONT ANALITYCZNYCH DLA BUDŻETU POWIATU Rozdział

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDśETU

PLAN KONT DLA BUDśETU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 21 marca 2011 r. I. W Y K A Z K O N T Konta bilansowe PLAN KONT DLA BUDśETU Rachunek budŝetu 134 Kredyty bankowe 135 Rachunek środków

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH GMINY LEGIONOWO ORGANU FINANSOWEGO

WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH GMINY LEGIONOWO ORGANU FINANSOWEGO Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 169/2009 z dnia 29 czerwca 2009 roku WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH GMINY LEGIONOWO ORGANU FINANSOWEGO 1.Konto 133 - Rachunek budżetu 2.Konto 134 - Kredyty bankowe 3.Konto 137

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA - ORGANU

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA - ORGANU Załącznik Nr do Zarządzenia Nr 34/F/203 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 3.2.203 r. Załącznik Nr do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA - ORGANU

Bardziej szczegółowo

Płock, październik 2006 r.

Płock, październik 2006 r. ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zarządzenia Nr 5815/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 października 2006 roku w sprawie zasad rachunkowości - Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego - Organu Podatkowego Samorządu

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA.

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA. Załącznik do Zarządzenia Nr 1562/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 czerwca 2010 ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA. I. - INFORMACJE OGÓLNE. Rachunkowość budżetu Miasta Krakowa jest prowadzona

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006r. 1. KONTA BILANSOWE 133. Rachunek budżetu ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY - konto służy do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa budżet miasta (ORGAN - O)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa budżet miasta (ORGAN - O) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA.

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA. Załącznik do Zarządzenia Nr Prezydenta Miasta Krakowa z dnia ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA. I. - INFORMACJE OGÓLNE. 1. Rokiem obrotowym dla Gminy Miejskiej Kraków jest rok budżetowy, a

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla budżetu powiatu

Wykaz kont dla budżetu powiatu Wykaz kont dla budżetu powiatu Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 13/2013 Starosty Średzkiego z dnia 18 grudnia 2013r. Numer konta Nazwa konta Zasady ewidencji analitycznej Uwagi 133 Rachunek

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU - ORGAN

PLAN KONT DLA BUDŻETU - ORGAN Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 949/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 24 grudnia 2007r. PLAN KONT DLA BUDŻETU - ORGAN Zakładowy plan kont w zakresie pełnienia przez Urząd Miejski w Wałbrzychu funkcji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Polityka Rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie

Załącznik nr 1 do Polityka Rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie Konta bilansowe : Załącznik nr 1 do Polityka Rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie Wykaz kont księgi, przyjęte zasady, zasady oraz ich powiązania dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 16/2012 z dnia r. Plan kont dla organu budŝetu miasta

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 16/2012 z dnia r. Plan kont dla organu budŝetu miasta Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 16/2012 z dnia 28.06.2012 r. Plan kont dla organu budŝetu miasta Lp. Numer konta syntetyczne go Numer konta analitycznego 6 Nazwa konta Konta bilansowe 1 133 Rachunek budŝetu

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA.

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA. Załącznik do Zarządzenia Nr Prezydenta Miasta Krakowa z dnia ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA. I. - INFORMACJE OGÓLNE. 1. Rokiem obrotowym dla Gminy Miejskiej Kraków jest rok budżetowy, a

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3997/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 grudnia 2013 roku

Zarządzenie Nr 3997/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 grudnia 2013 roku Zarządzenie Nr 3997/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 grudnia 2013 roku zmieniające zarządzenie Nr 2285/08 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 sierpnia 2008r w sprawie zasad rachunkowości Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA BUDŻETU MIASTA JELENIA GÓRA

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA BUDŻETU MIASTA JELENIA GÓRA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.838.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla Urzędu Miasta Jelenia Góra I. ZASADY OGÓLNE ZASADY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. Plan kont dla organu budŝetu miasta

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. Plan kont dla organu budŝetu miasta Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. Plan kont dla organu budŝetu miasta Lp. Numer konta syntetyczne go Numer konta analitycznego Nazwa konta Konta bilansowe 1 133 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD).

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD). Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu

Bardziej szczegółowo

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego Z a k ł a d o w y plan kont Do użytku wewnętrznego 2 Szczególne zasady rachunkowości dla budżetu i jednostki budżetowej 1. operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu ujmowane są na kontach

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3284/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 maja 2017 roku

Zarządzenie Nr 3284/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 maja 2017 roku Zarządzenie Nr 3284/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 maja 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

ZASADY (POLITYKA ) RACHUNKOWOŚCI

ZASADY (POLITYKA ) RACHUNKOWOŚCI Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2024/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 stycznia 2010 r. ZASADY (POLITYKA ) RACHUNKOWOŚCI dla Budżetu Miasta Gdańska obowiązujące od dnia 1 stycznia 2011 r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Plan kont dla budŝetu tj. organu Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Plan kont dla budŝetu tj. organu Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 22/2010 z dnia 23.12.2010r. Plan kont dla budŝetu tj. organu Stypendia dla Lp. Konto syntetyczne Konta analityczne Nazwa konta I. 1. Konta bilansowe 133 Zespół 1 Środki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5249/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 października 2010 roku

Zarządzenie Nr 5249/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 października 2010 roku Zarządzenie Nr 5249/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 października 2010 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2285/08 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie zasad rachunkowości.

Bardziej szczegółowo

Plan kont dla organu budŝetu miasta

Plan kont dla organu budŝetu miasta Plan kont dla organu budŝetu miasta Załącznik nr 1 Lp. Numer konta syntetyczn ego Numer konta analitycznego Nazwa konta Konta bilansowe 1 133 Rachunek budŝetu 133-1-00000-0000 lokaty 133-1-00000-0000 Niewygasające

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 120/39/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont

ZARZĄDZENIE NR 120/39/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont ZARZĄDZENIE NR 120/39/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr ORo Prezydenta Miasta Piekary Śląskie. z dnia 1 lipca 2015 r.

Zarządzenie Nr ORo Prezydenta Miasta Piekary Śląskie. z dnia 1 lipca 2015 r. Zarządzenie Nr ORo.0050.363.2015 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr ORo.0151-796/10 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 grudnia 2010 roku w

Bardziej szczegółowo

K O N T A B I L A N S O W E

K O N T A B I L A N S O W E Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 267/2006 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 30 października 2006 roku K O N T A B I L A N S O W E ZESPÓŁ 1 ŚRODKI PIENIĘśNE 134 Kredyty bankowe 137 Rachunki środków funduszy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 120/40/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 120/40/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 120/40/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 120/39/13 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 230/2016 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 230/2016 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30 grudnia 2016 r. Zarządzenie Nr 230/2016 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla budżetu gminy oraz Urzędu Miasta Ciechanów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla organu podatkowego Miasta Kalisza. Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Podatków - jednostka księgowa dochodów podatkowych (OPUM).

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Podatków - jednostka księgowa dochodów podatkowych (OPUM). Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 100/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla urzędu gminy

Wykaz kont dla urzędu gminy Wykaz kont dla urzędu gminy Załącznik Nr 2 do Zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Damasławek Nazwa Wyszczególnienie Nr konta Uwagi konta Ewidencja analityczna 3 4 5 Majątek trwały Prowadzona

Bardziej szczegółowo

2.3 Opis konta 139 - Inne rachunki bankowe otrzymuje brzmienie :

2.3 Opis konta 139 - Inne rachunki bankowe otrzymuje brzmienie : Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0152-25/08 z dnia 28 lipca 2008 roku. Wprowadzone zmiany w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0152-46/2006 z dnia 31 października 2006

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 34/06. Wójta Gminy w Czernikowie. z dnia 20 grudnia 2006r

Zarządzenie Nr 34/06. Wójta Gminy w Czernikowie. z dnia 20 grudnia 2006r Zarządzenie Nr 34/06 Wójta Gminy w Czernikowie z dnia 20 grudnia 2006r w sprawie wprowadzenia w życie zakładowego planu kont Na podstawie art.10 ust. Ust.l i 2 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 53/12 W ÓJTA GMINY OLEŚNICA z dnia 31 lipca 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 53/12 W ÓJTA GMINY OLEŚNICA z dnia 31 lipca 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 53/12 W ÓJTA GMINY OLEŚNICA z dnia 31 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie Nr 183/10 w sprawie dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2/2013 z dnia 2 stycznia 2013 roku. Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 22 w Siedlcach

ZARZĄDZENIE Nr 2/2013 z dnia 2 stycznia 2013 roku. Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 22 w Siedlcach P.021.2.2013 ZARZĄDZENIE Nr 2/2013 z dnia 2 stycznia 2013 roku Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 22 w Siedlcach w sprawie wprowadzenia aneksu do Zakładowego planu kont 1. Z dniem 02 stycznia 2013 roku

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH

ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 10/2016 Wójta Gminy Czemeirniki z dnia 10 lutego 2016 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT dla gminy (Organu) Konta bilansowe: Rachunek 134 Kredyty bankowe 140 Środki pieniężne w drodze

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Lublin

Prezydent Miasta Lublin Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 96/12/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 92/12 BURMISTRZA RAJGRODU

ZARZĄDZENIE NR 92/12 BURMISTRZA RAJGRODU ZARZĄDZENIE NR 92/12 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 14 marca 2012r. w sprawie: zmian w Zarządzeniu Nr 69/11 z dnia 30 grudnia 2011r. dotyczącym polityki rachunkowości Na podstawie art. 10 i art. 13 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP - SP)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP - SP) Załącznik 6 do Zarządzenia nr 164/3/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Ochrony Środowiska - jednostka księgowa dochodów budżetowych (OŚ)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Ochrony Środowiska - jednostka księgowa dochodów budżetowych (OŚ) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Ochrony Środowiska - jednostka księgowa dochodów

Bardziej szczegółowo

A. Wykaz kont księgi głównej dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego (gminy).

A. Wykaz kont księgi głównej dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego (gminy). Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 95/2012 Burmistrza Miasta nowy Dwór Mazowiecki z dnia 26 czerwca 2012r. OPIS SPOSOBU PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Opis sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych zawiera

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH DLA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH DLA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.838.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości dla Urzędu Miasta Jelenia Góra ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP).

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP). Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 100/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr I/656/2005 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2005 r.

Zarządzenie Nr I/656/2005 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2005 r. Zarządzenie Nr I/656/2005 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie: zmiany przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik do Zarządzenia Nr 835/PRiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 25 października 2016r. Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1341/F/05 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 30 grudnia 2005 roku URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA I. WSTĘP 1. Zakładowy Plan Kont dla dochodów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR /2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia w życie zakładowego planu kont.

ZARZĄDZENIE NR OR /2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia w życie zakładowego planu kont. ZARZĄDZENIE NR OR.0152-40/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia w życie zakładowego planu kont. Na podstawie art. 33 ust. 3 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 27 czerwca 2012 roku

ZARZĄDZENIE NR Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 27 czerwca 2012 roku ZARZĄDZENIE NR 5.2012 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 27 czerwca 2012 roku Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Szczególne zasady rachunkowości oraz plany kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 lipca 2010 r. Dz.U.2013.289 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek

Bardziej szczegółowo

Schematy ewidencji. Wybrane przykłady stosowane w księgowości Urzędu i Budżetu

Schematy ewidencji. Wybrane przykłady stosowane w księgowości Urzędu i Budżetu Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 5/2015 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 14 stycznia 2015 roku Schematy ewidencji Wybrane przykłady stosowane w księgowości Urzędu i Budżetu 1. Schemat ewidencji dochodów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 października 2017 r. Poz. 1911

Warszawa, dnia 13 października 2017 r. Poz. 1911 Warszawa, dnia 13 października 2017 r. Poz. 1911 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Nr AO.120.61.2013 z dnia 8 lipca 2013 r.

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Nr AO.120.61.2013 z dnia 8 lipca 2013 r. Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Nr AO.120.61.2013 z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Starosty Krapkowickiego Nr AO.120.38.2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad

Bardziej szczegółowo

Konto 133 Rachunek budżetu

Konto 133 Rachunek budżetu Załącznik nr d do zarządzenia nr 40/5 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 9 września 05 r. Plan kont do ewidencji wykonania projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, okresem sprawozdawczym odpowiednio miesiąc, kwartał i rok.

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, okresem sprawozdawczym odpowiednio miesiąc, kwartał i rok. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 2/11 Burmistrza Drezdenka z dnia 03 stycznia 2011 roku Zasady wyodrębnienia ksiąg rachunkowych dla projektów realizowanych z udziałem środków pomocowych z Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 103/06 Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z dnia 29 grudnia 2006r.

ZARZĄDZENIE Nr 103/06 Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z dnia 29 grudnia 2006r. ZARZĄDZENIE Nr 103/06 Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie: wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 2/02 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 28.02.2002r. w sprawie zakładowego planu

Bardziej szczegółowo