AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM"

Transkrypt

1 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Informacje i opracowania statystyczne AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności przeprowadzonego w III kwartale 2004 r. Rok XI 3 kwartalnik Katowice, styczeń 2005 r.

2 2 OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH Kreska ( ) zjawisko nie występuje Zero (0) zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,5 (0,0) zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,05 W tym oznacza, że nie podaje się wszystkich składników sumy Znak oznacza, że nazwy zostały skrócone w stosunku do obowiązujących klasyfikacji Znak x wypełnienie pozycji jest niemożliwe lub niecelowe SKRÓTY PKD tys. zł cd. pkt dok. tj. np. tzn. br. ub. r. nr Polska Klasyfikacja Działalności tysiąc złoty ciąg dalszy punkt dokończenie to jest na przykład to znaczy bieżący rok ubiegły rok numer Przy publikowaniu danych US prosimy o podanie źródła

3 3 SPIS TREŚCI Strona WYJAŚNIENIA METODYCZNE... 5 UWAGI ANALITYCZNE... 9 Ludność aktywna i bierna zawodowo... 9 Pracujący Bezrobotni Bierni zawodowo Aktywność zawodowa członków gospodarstw domowych Podsumowanie SPIS TABLIC Tablica Strona Ludność aktywna i bierna zawodowo w wieku 15 lat i więcej (III kwartał 2003 r., II, III kwartał 2004 r.) Pracujący według BAEL (III kwartał 2003 r., II, III kwartał 2004 r.) Bezrobotni według BAEL (III kwartał 2003 r., II, III kwartał 2004 r.) Bezrobotni według metod poszukiwania pracy w III kwartale 2004 r Bierni zawodowo według BAEL (III kwartał 2003 r., II, III kwartał 2004 r.) Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej (I, II, III, IV kwartał 2002 r., I, II, III, IV kwartał 2003 r., I, II, III kwartał 2004 r.)... 1 (6) 20 Wskaźniki aktywności zawodowej ludności (I, II, III, IV kwartał 2002 r., I, II, III, IV kwartał 2003 r., I, II, III kwartał 2004 r.)... 2 (7) 21 Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej według miejsca zamieszkania w III kwartale 2004 r (8) 22 Aktywność ekonomiczna ludności według wieku w III kwartale 2004 r (9) 23 Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej według poziomu wykształcenia w III kwartale 2004 r (10) 25 Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej według stanu cywilnego w III kwartale 2004 r (11) 26 Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej według stopnia pokrewieństwa z głową gospodarstwa domowego w III kwartale 2004 r (12) 27 Pracujący według statusu zatrudnienia i wieku w III kwartale 2004 r (13) 28 Pracujący według statusu zatrudnienia i poziomu wykształcenia w III kwartale 2004 r (14) 30 Pracujący według statusu zatrudnienia i sekcji w III kwartale 2004 r (15) 31 Pracujący według płci i wybranych sekcji w III kwartale 2004 r (16) 33 Pracujący według poziomu wykształcenia i wybranych sekcji w III kwartale 2004 r (17) 34 Pracujący według płci i zawodów w III kwartale 2004 r (18) 34 Pracujący w więcej niż jednym miejscu pracy według statusu zatrudnienia w głównym miejscu pracy, wieku i poziomu wykształcenia w III kwartale 2004 r (19) 35 Pracujący poszukujący innej pracy według przyczyn poszukiwania pracy, wieku, poziomu wykształcenia i wybranych sekcji w III kwartale 2004 r (20) 35 Bezrobotni według miejsca zamieszkania i przyczyn zaprzestania pracy w III kwartale 2004 r (21) 36 Bezrobotni według miejsca zamieszkania i kategorii bezrobotnych w III kwartale 2004 r (22) 36 Bezrobotni według miejsca zamieszkania i okresu poszukiwania pracy w III kwartale 2004 r (23) 37 Bezrobotni według miejsca zamieszkania, płci i rodzaju poszukiwanej pracy w III kwartale 2004 r (24) 37

4 4 SPIS TABLIC (dok.) Tablica Strona Bezrobotni według metod poszukiwania pracy i kategorii bezrobotnych w III kwartale 2004 r (25) 38 Bezrobotni według kategorii, wieku i miejsca zamieszkania w III kwartale 2004 r (26) 39 Bezrobotni według kategorii i poziomu wykształcenia w III kwartale 2004 r (27) 40 Bezrobotni uprzednio pracujący według kategorii i wybranych sekcji ostatniego miejsca pracy w III kwartale 2004 r (28) 40 Bezrobotni uprzednio pracujący według płci, miejsca zamieszkania i sekcji ostatniego miejsca pracy w III kwartale 2004 r (29) 41 Bezrobotni uprzednio pracujący według okresu poszukiwania pracy i stażu w ostatnim miejscu pracy w III kwartale 2004 r (30) 42 Bezrobotni uprzednio pracujący według statusu zatrudnienia i sekcji ostatniego miejsca pracy w III kwartale 2004 r (31) 42 Bezrobotni według poziomu wykształcenia i wieku w III kwartale 2004 r (32) 43 Bierni zawodowo według przyczyn bierności i wieku w III kwartale 2004 r (33) 44 Bierni zawodowo według przyczyn bierności i poziomu wykształcenia w III kwartale 2004 r (34) 46 Bierni zawodowo uprzednio pracujący według przyczyn bierności i przyczyn zaprzestania pracy w III kwartale 2004 r (35) 47 Struktura gospodarstw domowych według aktywności zawodowej członków gospodarstw w III kwartale 2004 r (36) 48 Struktura gospodarstw domowych według liczby osób pracujących i bezrobotnych w III kwartale 2004 r (37) 49 SPIS WYKRESÓW Strona Współczynnik aktywności zawodowej ludności w wieku 15 lat i więcej według poziomu wykształcenia i miejsca zamieszkania w III kwartale 2004 r Wskaźnik zatrudnienia (I, II, III, IV kwartał 2003 r., I, II, III kwartał 2004 r.) Struktura pracujących według wieku i płci w III kwartale 2004 r Struktura pracujących według poziomu wykształcenia i płci w III kwartale 2004 r Struktura pracujących według płci i sektorów własności w III kwartale 2004 r Pracujący według grup zawodów (III kwartał 2003 r., III kwartał 2004 r.) Stopa bezrobocia (I, II, III, IV kwartał 2003 r., I, II, III kwartał 2004 r.) Struktura bezrobotnych według poziomu wykształcenia i płci w III kwartale 2004 r Długotrwale bezrobotni w ogólnej liczbie bezrobotnych w danej grupie (I, II, III, IV kwartał 2003 r., I, II, III kwartał 2004 r.) Bezrobotni poprzednio pracujący według przyczyn zaprzestania pracy (III kwartał 2003 r., III kwartał 2004 r.) Współczynnik obciążenia ekonomicznego (I, II, III, IV kwartał 2003 r., I, II, III kwartał 2004 r.) Struktura ludności biernej zawodowo w wieku produkcyjnym według płci i przyczyn bierności w III kwartale 2004 r Gospodarstwa domowe według liczby osób oraz aktywności ekonomicznej w III kwartale 2004 r

5 5 WYJAŚNIENIA METODYCZNE Publikacja przedstawia wyniki reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) i przygotowana została na podstawie uogólnionych wyników badania przeprowadzonego w III kwartale 2004 r. Od II kwartału 2003 r. do uogólniania wyników badania zastosowano dane o ludności (ludność w wieku 15 lat i więcej) pochodzące z bilansów opracowanych na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 r. W związku z powyższym wyniki BAEL od 2003 r. nie są w pełni porównywalne z wynikami badań z lat poprzednich. Dane opublikowane w publikacji za I kwartał 2003 r. zostały ponownie przeliczone, zgodnie z nową podstawą uogólniania wyników. Od IV kwartału 1999 r. Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności jest prowadzone metodą obserwacji ciągłej, co oznacza, że w każdym z 13 tygodni kwartału badana jest jedna trzynasta część kwartalnej próby mieszkań. Nowa metoda pozwala na zilustrowanie sytuacji na rynku pracy w okresie całego kwartału, a wprowadzona została w związku z koniecznością dostosowania metod obserwacji do zaleceń Unii Europejskiej. Badanie to stanowi podstawowe źródło informacji o sytuacji na rynku pracy. Przedmiotem badania jest ocena sytuacji w zakresie aktywności ekonomicznej ludności, tzn. fakt wykonywania pracy, pozostawania bezrobotnym lub biernym zawodowo w badanym tygodniu. Badaniem objęte są wszystkie osoby w wieku 15 lat i więcej, będące członkami wylosowanych gospodarstw domowych (z zakresu badania wyłączone są osoby przebywające w gospodarstwach zbiorowych, tzn. w hotelach pracowniczych, domach opieki, koszarach wojskowych, domach studenckich itp.). Podstawowym kryterium podziału ludności z punktu widzenia aktywności ekonomicznej na pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo jest praca, tzn. fakt wykonywania, posiadania bądź poszukiwania pracy. Przyjęta kolejność wyodrębniania poszczególnych kategorii ludności gwarantuje zaklasyfikowanie każdej osoby tylko do jednej kategorii. Gospodarstwo domowe oznacza zespół osób spokrewnionych lub spowinowaconych, mieszkających razem i utrzymujących się wspólnie. Do członków gospodarstwa domowego zaliczono osoby: obecne w gospodarstwie domowym (zameldowane na pobyt stały lub czasowy, przebywające bez zameldowania przez okres powyżej 2 miesięcy), nieobecne przez okres do 2 miesięcy (np. przebywające w sanatoriach, w delegacji służbowej), nieobecne przez okres dłuższy niż 2 miesiące, jeżeli nieobecność wynikała z charakteru wykonywanej przez nich pracy (np. geodeci). Od I kwartału 2004 r. badaniem objęci są również cudzoziemcy będący członkami gospodarstw domowych w wylosowanych mieszkaniach, jeżeli spełniają powyższe kryteria. Ludność aktywna zawodowo obejmuje wszystkie osoby uznane za pracujące lub bezrobotne zgodnie z definicjami podanymi poniżej.

6 6 Do pracujących zaliczono wszystkie osoby w wieku 15 lat i więcej, które w okresie badanego tygodnia: wykonywały przez co najmniej 1 godzinę pracę przynoszącą zarobek lub dochód tzn. były zatrudnione w charakterze pracownika najemnego, pracowały we własnym (lub dzierżawionym) gospodarstwie rolnym lub prowadziły własną działalność gospodarczą poza rolnictwem, pomagały (bez wynagrodzenia) w prowadzeniu rodzinnego gospodarstwa rolnego lub rodzinnej działalności gospodarczej poza rolnictwem, nie wykonywały pracy (np. z powodu choroby, urlopu, przerwy w działalności zakładu, trudnych warunków atmosferycznych, strajku), ale formalnie miały pracę. Do pracujących zgodnie z międzynarodowymi standardami zaliczani byli również uczniowie, z którymi zakłady pracy lub osoby fizyczne zawarły umowę o naukę zawodu lub przyuczenie do określonej pracy, jeżeli otrzymywali wynagrodzenie. Ze względu na przyjęte założenia metodologiczne badania, liczba pracujących uzyskana w wyniku BAEL nie obejmuje niektórych kategorii osób, które są wliczane do pracujących w sprawozdawczości z zakresu zatrudnienia, m. in.: pracujących, mieszkających w hotelach pracowniczych, pracujących za granicą na rzecz polskich pracodawców. Klasyfikacja statusu zatrudnienia wyróżnia następujące kategorie pracujących: pracodawca osoba, która prowadzi własną działalność gospodarczą i zatrudnia co najmniej jednego pracownika najemnego, pracujący na własny rachunek osoba, która prowadzi własną działalność gospodarczą i nie zatrudnia pracowników, pracownik najemny osoba zatrudniona na podstawie stosunku pracy w przedsiębiorstwie publicznym lub u pracodawcy prywatnego, pomagający bezpłatnie członek rodziny osoba, która bez umownego wynagrodzenia pomaga w prowadzeniu rodzinnej działalności gospodarczej. Do pracowników najemnych zaliczono również osoby wykonujące pracę nakładczą oraz agentów we wszystkich systemach agencji. Informacje o zawodach wykonywanych przez pracujących w głównym miejscu pracy (oraz o zawodach wykonywanych przez bezrobotnych w ostatnim miejscu pracy) prezentowane są od I kwartału 2003 r. w układzie Klasyfikacji Zawodów i Specjalności wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.XII.2002 r. Klasyfikacja ta oparta jest na Międzynarodowej Klasyfikacji Zawodów ISCO-1988 ( International Standard Classification of Occupations ISCO-1988 ), zalecanej do stosowania przez Międzynarodową Organizację Pracy. Dane o miejscu pracy osób pracujących (oraz o ostatnim miejscu pracy osób bezrobotnych) prezentowane są w układzie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). PKD została opracowana na podstawie wydawnictwa Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich EUROSTAT Nomenclature des Activites de Communate Europeenne NACE rev. 1. Główne miejsce pracy ustalane jest na podstawie subiektywnej oceny respondenta. W przypadku wątpliwości za pracę główną uznaje się tę, która zajmuje więcej czasu. Jeżeli prace respondenta zajmują taką samą ilość czasu, pracą główną jest ta, która przynosi wyższy dochód.

7 7 W kategorii pracujących wyróżniono osoby pracujące w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy. Zgodnie z zaleceniami EUROSTATu od I kwartału 2001 r. zmianie uległa definicja powyższych kategorii pracujących. Obecnie populacja osób pracujących w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy wyznaczana jest na podstawie deklaracji respondenta w odniesieniu do głównego miejsca pracy. Do kategorii bezrobotnych zgodnie z zaleceniami EUROSTATu od I kwartału 2001 r. zostały zaliczone osoby w wieku lata, które spełniły jednocześnie trzy warunki: w okresie badanego tygodnia nie były osobami pracującymi (według powyższych kryteriów), aktywnie poszukiwały pracy tzn. podjęły konkretne działania w ciągu 4 tygodni (wliczając jako ostatni tydzień badany), aby znaleźć pracę, były gotowe (zdolne) podjąć pracę w ciągu dwóch tygodni następujących po tygodniu badanym. Do bezrobotnych zostały zaliczone także osoby, które nie poszukiwały pracy, ponieważ miały pracę załatwioną i oczekiwały na jej rozpoczęcie przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące oraz były gotowe tę pracę podjąć (do 2003 r. włącznie definicja nie uwzględniała ich gotowości do podjęcia pracy). Osoby bezrobotne zostały zaklasyfikowane do jednej z czterech kategorii: bezrobotni, którzy stracili pracę, tzn. osoby, które odeszły z ostatniego miejsca pracy nie z własnej inicjatywy i natychmiast (tzn. w ciągu trzech miesięcy) rozpoczęły poszukiwanie pracy, bezrobotni, którzy zrezygnowali z pracy, tzn. osoby, które odeszły z pracy z własnej inicjatywy i natychmiast rozpoczęły poszukiwanie pracy, bezrobotni, którzy powracają do pracy po przerwie, w czasie której nie poszukiwali pracy przez minimum 3 miesiące, bezrobotni, którzy nigdy nie pracowali i poszukują pierwszej w życiu pracy. Od I kwartału 2004 r. dane dotyczące liczby bezrobotnych według metod poszukiwania pracy są nieporównywalne z wcześniejszymi okresami, ponieważ do końca 2003 r. jedna osoba mogła wymienić maksymalnie trzy metody poszukiwania pracy, a od I kwartału 2004 r. rejestrowane są wszystkie metody, niezależnie od ich liczby. Ludność bierna zawodowo są to osoby w wieku 15 lat i więcej, które nie zostały zaklasyfikowane jako pracujące lub bezrobotne, czyli: osoby, które nie pracowały w badanym tygodniu, nie miały pracy i nie poszukiwały pracy, osoby, które w badanym tygodniu nie pracowały, poszukiwały pracy, ale nie były zdolne (gotowe) do jej podjęcia w ciągu dwóch tygodni następujących po tygodniu badanym, osoby, które nie pracowały i nie poszukiwały pracy w badanym tygodniu, ponieważ miały pracę załatwioną i oczekiwały na jej rozpoczęcie w okresie: - dłuższym niż trzy miesiące, - do 3 miesięcy, ale nie były gotowe tej pracy podjąć (od 2004 r.). Od I kwartału 2004 r. dane dotyczące biernych zawodowo uprzednio pracujących obejmują całą zbiorowość, tj. łącznie z osobami, których przerwa w pracy wynosiła 8 lat i dłużej. Współczynnik aktywności zawodowej jest to procentowy udział czynnych zawodowo w ogólnej liczbie ludności danej kategorii. Wskaźnik zatrudnienia jest to procentowy udział pracujących w ogólnej liczbie ludności danej kategorii.

8 8 Stopa bezrobocia jest to procentowy udział bezrobotnych w liczbie aktywnych zawodowo dane kategorii. Podział ludności na ekonomiczne grupy wieku obejmuje ludność w wieku: przedprodukcyjnym mężczyźni i kobiety w wieku lat, produkcyjnym mężczyźni w wieku lata i kobiety w wieku lat; grupa ta została podzielona na wiek zawodowo: mobilny (18 44 lata mężczyźni i kobiety), niemobilny (45 64 lata mężczyźni i lat kobiety), poprodukcyjnym mężczyźni w wieku 65 lat i więcej oraz kobiety w wieku 60 lat i więcej. Informacje o wykształceniu ilustrują poziom wykształcenia ukończonego. Uczniowie szkół ponadpodstawowych podawali poziom szkoły ukończonej np. w przypadku studentów była to szkoła średnia ogólnokształcąca lub zawodowa. Do absolwentów zaliczono osoby w wieku lat, które ukończyły szkołę w okresie ostatnich 12 miesięcy i nie kontynuują nauki. Pracownicy najemni w sektorze publicznym obejmują osoby zatrudnione w jednostkach stanowiących własność państwową i samorządu terytorialnego. Do pracujących w sektorze prywatnym zaliczono pracodawców i pracujących na własny rachunek, pomagających członków rodzin i pracowników najemnych zatrudnionych u osób fizycznych oraz w pozostałych jednostkach sektora prywatnego. Przemysł dotyczy sekcji PKD Górnictwo i kopalnictwo, Przetwórstwo przemysłowe oraz Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę. Usługi rynkowe dotyczą sekcji: Handel i naprawy, Hotele i restauracje, Transport, gospodarka magazynowa i łączność, Pośrednictwo finansowe, Obsługa nieruchomości i firm; nauka, Pozostała działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna. Usługi nierynkowe dotyczą sekcji: Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Edukacja, oraz Ochrona zdrowia i opieka społeczna. W niektórych tablicach sumy danych mogą być różne od wielkości podanych w pozycjach "OGÓŁEM". Wynika to z zaokrągleń dokonywanych przy uogólnianiu wyników badania. W stosunku do obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) zastosowano skróty skrócone nazwy oznaczone zostały w tablicach znakiem. Zestawienie zastosowanych skrótów i pełnych nazw podaje się poniżej: skrót sekcje PKD pełna nazwa handel i naprawy obsługa nieruchomości i firm; nauka administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów mechanicznych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego obsługa nieruchomości, wynajem, nauka i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenia zdrowotne

9 9 UWAGI ANALITYCZNE LUDNOŚĆ AKTYWNA I BIERNA ZAWODOWO W III kwartale 2004 r. ludność aktywna zawodowo liczyła 2082 tys. osób, a biernych zawodowo 1998 tys. osób. Ludność aktywna zawodowo stanowiła 12,2% tej populacji w kraju (przed rokiem 11,8%). W porównaniu z analogicznym okresem 2003 r. zwiększyła się zarówno zbiorowość aktywnych i biernych zawodowo (po 3,1%). Spośród aktywnych zawodowo 81,8% było osobami pracującymi, a 18,2% bezrobotnymi. W stosunku do danych sprzed roku wzrosła liczba pracujących, podczas gdy liczba bezrobotnych zmniejszyła się. Tabl. 1. Ludność aktywna i bierna zawodowo w wieku 15 lat i więcej LATA KWARTAŁY Ogółem Aktywni zawodowo razem pracujący bezrobotni W TYSIĄCACH Bierni zawodowo 2003 III II III W ODSETKACH 2003 III ,0 51,0 40,4 10,7 49, II ,0 51,2 41,7 9,5 48,8 III ,0 51,0 41,8 9,3 49,0 W porównaniu z poprzednim kwartałem liczba aktywnych zawodowo w III kwartale 2004 r. była większa o 2,7%. Na przestrzeni kwartału wzrosła zarówno liczba pracujących, jak i bezrobotnych. W skali roku w województwie śląskim w wyniku opisanych powyżej zmian zmieniło się obciążenie pracujących osobami niepracującymi. W III kwartale 2004 r. na 1000 pracujących przypadało 1394 niepracujących (w kraju 1229), podczas gdy w III kwartale 2003 r (w kraju 1251). Współczynnik aktywności zawodowej ludności w wieku 15 lat i więcej według poziomu wykształcenia i miejsca zamieszkania w III kwartale 2004 r. wyższe policealne średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne podstawowe i niepełne podstawowe 2,0% 4,7% 20,3% 19,3% 42,9% 43,1% 43,9% 63,5% 68,1% 58,5% 62,9% 78,5% 82,1% 77,8% miasta wieś W III kwartale 2004 r. współczynnik aktywności zawodowej przedstawiający procentowy udział aktywnych zawodowo w ogólnej liczbie ludności w wieku 15 lat i więcej wyniósł 51,0% (w kraju 54,8%) i w porównaniu z analogicznym okresem 2003 r. pozostał na niezmienionym poziomie. W porównaniu z poprzednim kwartałem współczynnik aktywności zawodowej w III kwartale 2004 r. zmniejszył się o 0,2 pkt procentowego. Spadek poziomu aktywności zawodowej na przestrzeni kwartału odnotowano wśród kobiet (o 0,3 pkt), mężczyzn (o 0,1 pkt) oraz mieszkańców wsi (o 0,4 pkt).

10 10 PRACUJĄCY W III kwartale 2004 r. populacja pracujących według BAEL liczyła 1704 tys. osób (12,2% pracujących w kraju) i zwiększyła się w porównaniu do III kwartału 2003 r. o 107 tys., tj. o 6,7%. Wzrost liczby pracujących dotyczył w większym stopniu kobiet (o 72 tys., tj. o 10,2%) niż mężczyzn (o 35 tys., tj. o 3,9%). W skali roku zwiększyła się również liczba pracujących mieszkańców wsi i miast odpowiednio o: 9,5% i 5,9%. Tabl. 2. Pracujący według BAEL LATA KWARTAŁY Ogółem Mężczyźni Kobiety Miasta Wieś W TYSIĄCACH 2003 III II III W ODSETKACH 2003 III ,0 55,9 44,1 80,3 19, II ,0 54,5 45,5 81,6 18,4 III ,0 54,5 45,5 79,7 20,3 Zwiększenie liczby pracujących odnotowano także w III kwartale 2004 r. w stosunku do poprzedniego kwartału o 53 tys. (tj. o 3,2%), w tym wśród kobiet o 25 tys. (o 3,3%), a mężczyzn o 28 tys. (o 3,1%). Wzrost liczby pracujących dotyczył w większym stopniu mieszkańców wsi (o 42 tys., tj. o 13,8%) niż miast (o 11 tys., tj. o 0,8%). Miernikiem poziomu zatrudnienia jest wskaźnik zatrudnienia. Dla ogółu ludności w wieku 15 lat i więcej w III kwartale 2004 r. wyniósł on 41,8% i był wyższy zarówno w porównaniu do danych sprzed roku (o 1,4 pkt procentowego), jak i w porównaniu do poprzedniego kwartału (o 0,1 pkt). Wskaźnik zatrudnienia był znacznie wyższy dla mężczyzn (48,0%) niż dla kobiet (36,2%), natomiast taki sam dla mieszkańców miast i wsi (41,8%). Wskaźnik zatrudnienia 43,3% 44,1% 44,4% 44,2% 43,4% 44,0% 44,9% 39,7% 40,4% 40,4% 40,9% 39,9% 41,7% 41,8% województwo I II III IV I II III kwartały kraj W III kwartale 2004 r. w porównaniu do III kwartału 2003 r. wzrost wskaźnika zatrudnienia odnotowano zarówno na wsi (o 1,9 pkt procentowego), jak i w miastach (o 1,3 pkt). W skali roku wzrosło także zaangażowanie mężczyzn i kobiet w procesie pracy, przy czym w większym stopniu wśród kobiet (o 2,2 pkt) niż mężczyzn (o 0,6 pkt). W porównaniu z kwartałem poprzednim w III kwartale 2004 r. odnotowano wzrost wskaźnika zatrudnienia na wsi (o 0,8 pkt procentowego), natomiast w miastach wystąpił jego spadek (o 0,1 pkt). Na przestrzeni kwartału wzrósł udział pracujących kobiet w ogólnej liczbie kobiet w wieku 15 lat i więcej (o 0,2 pkt), podczas gdy wskaźnik zatrudnienia dla mężczyzn pozostał na niezmienionym poziomie.

11 11 Wśród zbiorowości pracujących według ekonomicznych grup wieku w III kwartale 2004 r. większość stanowiły osoby w wieku produkcyjnym (98,7% ogółu). Populacja ta w omawianym kwartale liczyła 1681 tys. osób i w skali roku zwiększyła się o 6,5%. Niewielki udział wśród pracujących stanowiły osoby w wieku poprodukcyjnym (1,2%) i przedprodukcyjnym (0,2%). Struktura pracujących według wieku i płci w III kwartale 2004 r. 29,8% 27,3% 31,3% 26,9% 27,8% 25,4% 9,4% 8,2% 8,2% 5,3% mężczyźni kobiety lata lat i więcej W III kwartale 2004 r. najwięcej pracujących posiadało wykształcenie zasadnicze zawodowe (597 tys., tj. 35,0%) oraz średnie zawodowe (462 tys., tj. 27,1%). Najmniej pracujących legitymowało się wykształceniem podstawowym (łącznie z gimnazjalnym) i niepełnym podstawowym (118 tys., tj. 6,9%). W skali roku w największym stopniu wzrosła liczba osób, które posiadały wykształcenie wyższe (o 17,7%) oraz policealne i średnie zawodowe (o 10,4%). Analizując zbiorowość pracujących w III kwartale 2004 r. pod względem płci i wykształcenia można zauważyć, iż pracujące kobiety były lepiej wykształcone niż pracujący mężczyźni. Struktura pracujących według poziomu wykształcenia i płci w III kwartale 2004 r. 43,2% 24,1% 29,4% 31,8% 25,3% mężczyźni kobiety 16,4% 4,5% 11,5% 0,2% 0,3% 6,5% 7,1% wyższe policealne i średnie średnie zasadnicze gimnazjalne podstawowe zawodowe ogólnokształcące zawodowe i niepełne podstawowe W III kwartale 2004 r. wśród ogólnej liczby pracujących 1542 tys. osób pracowało w pełnym wymiarze czasu pracy (90,5%), a pozostałe 162 tys. osób pracowało w niepełnym wymiarze. Osobami pracującymi w niepełnym wymiarze czasu pracy były w omawianym kwartale głównie kobiety (66,7%) oraz mieszkańcy miast (81,5%). Biorąc pod uwagę status zatrudnienia w III kwartale 2004 r. najliczniejszą zbiorowość wśród pracujących tworzyli pracownicy najemni 1453 tys. osób (85,3%). Ich liczba wzrosła, zarówno w porównaniu do danych sprzed roku (o 3,3%), jak i poprzedniego kwartału (o 2,0%). W skali roku, jak i w okresie kwartału zwiększyła się także liczba pracodawców i pracujących na własny rachunek odpowiednio o: 28,7% i 8,4%. Pomagający członkowie rodzin stanowili w III kwartale 2004 r. niewielki odsetek pracujących ogółem 1,8%, jednakże zbiorowość ta wzrosła w największym stopniu zarówno w stosunku do III kwartału 2003 r. (o 55,0%), jak i II kwartału 2004 r. (o 34,8%). Wśród pracodawców

12 12 i pracujących na własny rachunek większość stanowili mieszkańcy miast (66,4%), a wśród pomagających członków rodzin przeważały kobiety (58,1%). Struktura pracujących według płci i sektorów własności w III kwartale 2004 r. MĘŻCZYŹNI KOBIETY 36,6% 45,2% 63,4% 54,8% sektor publiczny sektor prywatny W województwie śląskim w III kwartale 2004 r. wysoki był odsetek pracujących w przemyśle (32,4%), a niski w rolnictwie (6,0%). Pracujący poza przemysłem i rolnictwem posiadali miejsca pracy w: budownictwie (5,4%), sektorze usług (rynkowych i nierynkowych), w tym najwięcej w handlu i naprawach (16,4%) oraz w edukacji (7,6%). Mężczyźni stanowili większość wśród pracujących m. in. w: budownictwie (94,6%), przemyśle (70,7%) oraz transporcie, gospodarce magazynowej i łączności (66,7%). Kobiety natomiast przeważały w największym stopniu w: edukacji (83,8%), ochronie zdrowia i opiece społecznej (81,0%) oraz w pośrednictwie finansowym (74,1%). Analizując zbiorowość pracujących według grup zawodów w III kwartale 2004 r. można stwierdzić, że co trzeci mężczyzna wykonywał zawód robotnika przemysłowego i rzemieślnika, a prawie co szósty był operatorem i monterem maszyn i urządzeń. Prawie 10% mężczyzn pracowało jako specjaliści. Wśród kobiet najwięcej było techników i średniego personelu (19,5%) oraz pracowników usług osobistych (16,9%). Pracujący według grup zawodów parlamentarzyści, wyżsi urzędnicy i kierownicy specjaliści technicy i średni personel pracownicy biurowi pracownicy usług osobistych rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń III kwartał 2003 III kwartał 2004 pracownicy przy pracach prostych tys. W III kwartale 2004 r. w więcej niż w jednym miejscu pracy pracowało 102 tys. osób (6,0% ogółu pracujących). Liczba tych osób zwiększyła się zarówno w porównaniu do danych sprzed roku (o 18 tys., tj. o 21,4%), jak i w stosunku do poprzedniego kwartału (o 13 tys., tj. o 14,6%). Najczęściej dodatkowo pracowały osoby z wykształceniem wyższym o statusie pracowników najemnych. W województwie śląskim w III kwartale 2004 r. 124 tys. osób, tj. 7,3% ogółu pracujących poszukiwało innej pracy niż dotychczas wykonywana (przed rokiem 92 tys., tj. 5,7%). Najczęstszą przyczyną poszukiwania nowej pracy była poprawa warunków finansowych, którą zadeklarowała ponad połowa omawianej zbiorowości. Poszukującymi nowej pracy były w większości osoby w wieku lata (44,4%).

13 13 BEZROBOTNI Liczba bezrobotnych według BAEL w III kwartale 2004 r. liczyła 378 tys. osób, tj. 12,2% bezrobotnych w kraju (przed rokiem 12,8%). W porównaniu z analogicznym okresem 2003 r. zbiorowość bezrobotnych zmniejszyła się o 44 tys. (o 10,4%), natomiast w stosunku do poprzedniego kwartału odnotowano wzrost liczby bezrobotnych o 2,0 tys. (o 0,5%). Na przestrzeni roku w większym stopniu zmniejszyła się liczba bezrobotnych kobiet (o 33 tys., tj. o 15,0%) niż mężczyzn (o 12 tys., tj. o 5,9%), co wpłynęło na zmniejszenie udziału kobiet wśród ogółu bezrobotnych. Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania odnotowano spadek poziomu bezrobocia wśród mieszkańców miast (o 30 tys., tj. o 8,6%) oraz wsi (o 15 tys., tj. o 20,5%). W porównaniu z poprzednim kwartałem w III kwartale 2004 r. zwiększyła się liczba bezrobotnych mężczyzn (o 6 tys., tj. o 3,3%), natomiast w tym samym czasie liczba bezrobotnych kobiet zmniejszyła się (o 4 tys., tj. o 2,1%). Wzrost poziomu bezrobocia odnotowano wśród mieszkańców miast (o 5 tys., tj. o 1,6%), natomiast na wsi liczba bezrobotnych zmniejszyła się (o 4 tys., tj. o 6,5%). Tabl. 3. Bezrobotni według BAEL LATA KWARTAŁY Ogółem Mężczyźni Kobiety Miasta Wieś W TYSIĄCACH 2003 III II III W ODSETKACH 2003 III ,0 47,9 52,1 82,7 17, II ,0 48,9 50,8 83,5 16,5 III ,0 50,3 49,5 84,4 15,3 Z ogólnej liczby bezrobotnych według BAEL 68,0% było zarejestrowanych w III kwartale 2004 r. w powiatowych urzędach pracy (przed rokiem 66,6%), w tym 8,9% pobierało zasiłek dla bezrobotnych (przed rokiem 11,7%). W III kwartale 2004 r. stopa bezrobocia ogółem ukształtowała się na tym samym poziomie co w kraju i wyniosła 18,2%. W porównaniu z analogicznym okresem 2003 r. była ona niższa o 2,7 pkt procentowego oraz nieznacznie niższa niż w poprzednim kwartale o 0,3 pkt. Stopa bezrobocia 21,8% 20,6% 20,9% 20,8% województwo 19,4% 20,7% kraj 20,0% 19,1% 19,4% 19,4% 19,3% 18,5% 18,2% 18,2% I II III IV I II III kwartały

14 14 W okresie roku w większym stopniu zmniejszyło się natężenie bezrobocia wśród kobiet (o 4,4 pkt) niż mężczyzn (o 1,4 pkt). Nadal jednak w III kwartale 2004 r. stopa bezrobocia kobiet (19,4%) była wyższa niż w populacji mężczyzn (17,0%). Stopa bezrobocia w III kwartale 2004 r. w stosunku do poprzedniego kwartału zmniejszyła się wśród kobiet (o 0,9 pkt), natomiast wśród mężczyzn pozostała na tym samym poziomie. W III kwartale 2004 r. stopa bezrobocia była wyższa w miastach niż na wsi i wyniosła odpowiednio: 19,0% i 14,4%. W porównaniu z sytuacją sprzed roku zaobserwowano spadek natężenia bezrobocia zarówno wśród mieszkańców miast jak i wsi, przy czym w miastach był on mniejszy (o 2,4 pkt) niż na wsi (o 4,4 pkt). W okresie kwartału odnotowano nieznaczny wzrost stopy bezrobocia w miastach (o 0,1 pkt), natomiast na wsi stopa bezrobocia zmniejszyła się (o 2,5 pkt). W III kwartale 2004 r. sytuacja ludzi młodych na rynku pracy była nadal niekorzystna. Mimo spadku stopy bezrobocia dla osób w wieku lata w porównaniu z analogicznym okresem 2003 r. (o 5,1 pkt), nadal stopa bezrobocia w tej grupie osób była ponad 2 krotnie wyższa niż dla ogółu bezrobotnych i wyniosła 39,5%. W starszych grupach wiekowych natężenie bezrobocia było znacznie mniejsze np. dla osób w wieku lata stopa bezrobocia ukształtowała się na poziomie 12,9%, a w wieku 55 lat i więcej 11,9%. Struktura bezrobotnych według poziomu wykształcenia i płci w III kwartale 2004 r. 53,2% 34,2% 6,8% 10,2% 21,1% 27,8% 5,3% 16,6% 13,7% 11,8% mężczyźni kobiety wyższe policealne i średnie średnie zasadnicze zawodowe gimnazjalne, zawodowe ogólnokształcące podstawowe i niepełne podstawowe Podobnie jak w poprzednich latach najmniej zagrożone bezrobociem były osoby legitymujące się wykształceniem wyższym. W tej grupie osób stopa bezrobocia w III kwartale 2004 r. była najniższa i wyniosła 8,9% (przed rokiem 9,1%). W dalszym ciągu w trudnej sytuacji pozostawały osoby z wykształceniem podstawowym (łącznie z gimnazjalnym) i niepełnym podstawowym, dla których stopa bezrobocia była najwyższa 29,1% (przed rokiem 37,0%). Wysoką stopę bezrobocia odnotowano także wśród osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (23,4%) i zasadniczym zawodowym (21,7%). Generalnie, czym niższy poziom wykształcenia bezrobotnych tym wyższa stopa bezrobocia. W III kwartale 2004 r. najwięcej osób poszukiwało pracy poprzez krewnych i znajomych, bezpośredni kontakt z zakładem pracy oraz powiatowy urząd pracy. Najmniej bezrobotnych podjęło starania o zorganizowanie własnego miejsca pracy. Należy zaznaczyć, że każda osoba mogła podać więcej niż jedną metodę poszukiwania pracy.

15 15 Tabl. 4. Bezrobotni według metod poszukiwania pracy w III kwartale 2004 r. Poszukujący pracy poprzez PŁEĆ powiatowy urząd pracy prywatne biuro pośrednictwa pracy zamieszczanie lub odpowiadanie na ogłoszenia bezpośredni kontakt z zakładem pracy krewnych i znajomych podjęcie starań o zorganizowanie własnego miejsca pracy uczestniczenie w testach, rozmowach kwalifikacyjnych w % ogólnej liczby bezrobotnych w danej grupie OGÓŁEM... 68,8 12,2 47,1 69,8 83,9 4,5 18,0 Mężczyźni... 67,9 13,2 47,9 75,3 82,6 4,2 14,7 Kobiety... 70,1 11,8 46,5 65,2 85,6 4,8 21,4 W III kwartale 2004 r. przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy pracy szukało 24,1% bezrobotnych. Zbiorowość bezrobotnych długotrwale, tzn. poszukujących pracy przez okres dłuższy niż rok, liczyła 235 tys. osób, tj. 62,2% ogółu bezrobotnych (przed rokiem 49,3%). Liczba długotrwale bezrobotnych w stosunku do danych sprzed roku zwiększyła się o 13,0%. W większym stopniu wzrosła liczba tej kategorii bezrobotnych w porównaniu z poprzednim kwartałem o 25,0%. Długotrwale bezrobotni w ogólnej liczbie bezrobotnych w danej grupie WEDŁUG MIEJSCA ZAMIESZKANIA WEDŁUG PŁCI miasta wieś 2003 I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał 2004 I kwartał II kwartał III kwartał % % mężczyźni kobiety Bezrobotni, którzy poprzednio pracowali stanowili w III kwartale 2004 r. 281 tys. osób, tj. 74,3% ogółu bezrobotnych. Głównymi przyczynami zaprzestania pracy były, podobnie jak w roku poprzednim, likwidacja zakładu lub stanowiska pracy, z tego powodu straciło pracę 122 tys. bezrobotnych poprzednio pracujących (przed rokiem 139 tys.). Drugą znaczącą przyczyną zaprzestania pracy było zakończenie pracy na czas określony, dorywczej dotyczyła ona 48 tys. bezrobotnych uprzednio pracujących (przed rokiem 38 tys.). W podziale bezrobotnych według przyczyn zaprzestania pracy nie ujęto osób, które mają przerwę w pracy 8 lat i dłużej. Bezrobotni poprzednio pracujący według przyczyn zaprzestania pracy likwidacja zakładu pracy lub stanowiska zakończenie pracy na czas określony, dorywczej ze względów rodzinnych, osobistych zwolnienie z innych przyczyn niezadowalające warunki finansowe renta, emerytura niezadowalające warunki pracy inne niż finansowe 11,9% 17,1% 3,4% 12,8% 11,3% 10,3% 4,4% 5,7% 3,4% 5,0% 0,3% 1,1% 43,4% 43,4% III kwartał 2003 III kwartał 2004

16 16 W III kwartale 2004 r. bezrobotni poszukujący pierwszej w życiu pracy stanowili 25,4% ogółu bezrobotnych. W porównaniu z analogicznym okresem 2003 r. liczba bezrobotnych należących do tej kategorii zmniejszyła się o 5,9% i wyniosła 96 tys. osób. Większość z nich to mieszkańcy miast (75,0% poszukujących pierwszej pracy) oraz kobiety (56,3%). Udział bezrobotnych, którzy po raz pierwszy wchodzili na rynek pracy w ich ogólnej liczbie był wyższy na wsi (43,1%) niż w miastach (22,6%). Spośród osób, które nigdy nie pracowały 19 tys. (19,8%) to absolwenci (przed rokiem 24,5%). Wśród bezrobotnych uprzednio pracujących (bez osób z przerwą w pracy 8 lat i dłuższą), których liczba wynosiła w III kwartale 2004 r. 218 tys. większość posiadała miejsca pracy w sektorze prywatnym 78,0% (przed rokiem 73,3%). Według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy najwięcej bezrobotnych uprzednio pracowało w przetwórstwie przemysłowym (22,9%), w handlu i naprawach (22,0%), a także w budownictwie (18,3%). Przeciętny czas poszukiwania pracy przez bezrobotnych uprzednio pracujących wynosił w III kwartale 2004 r. 20,1 miesiąca i był nieco dłuższy dla mężczyzn (20,4 miesiąca) niż dla kobiet (19,9 miesiąca). W stosunku do analogicznego okresu 2003 r. przeciętny czas poszukiwania pracy przez mężczyzn był dłuższy o 2,2 miesiąca, a przez kobiety o 3,6 miesiąca. BIERNI ZAWODOWO Zbiorowość biernych zawodowo w III kwartale 2004 r. liczyła 1998 tys. osób (14,2% biernych zawodowo w kraju) i zwiększyła się w porównaniu do danych sprzed roku o 60 tys. (tj. o 3,1%), na co złożył się wzrost liczby biernych zawodowo mężczyzn o 27 tys. (o 3,4%) oraz kobiet o 33 tys. (o 2,9%). W skali roku wzrosła także liczba biernych zawodowo w miastach o 39 tys. (tj. o 2,5%) i na wsi o 21 tys. (tj. o 5,2%). Tabl. 5. Bierni zawodowo według BAEL LATA KWARTAŁY Ogółem Mężczyźni Kobiety Miasta Wieś W TYSIĄCACH 2003 III II III W ODSETKACH 2003 III ,0 40,7 59,3 79,3 20, II ,0 40,9 59,1 80,5 19,5 III ,0 40,8 59,2 78,8 21,2 W III kwartale 2004 r. w stosunku do poprzedniego kwartału odnotowano wzrost liczby biernych zawodowo o 65 tys., tj. o 3,4%, przy czym w większym stopniu dotyczył on kobiet (o 40 tys., tj. o 3,5%) niż mężczyzn (o 25 tys., tj. o 3,2%). W okresie kwartału liczba biernych zawodowo zwiększyła się w miastach o 18 tys. (o 1,2%) i na wsi o 47 tys. (o 12,5%). Miernikiem obciążenia pracujących biernymi zawodowo jest współczynnik obciążenia ekonomicznego. Przedstawia on liczbę biernych zawodowo przypadającą na 1000 pracujących w wieku 15 lat i więcej. W III kwartale 2004 r. współczynnik obciążenia ekonomicznego wyniósł 1173 (przed rokiem 1214). Był on prawie dwukrotnie wyższy dla kobiet (1524) niż dla mężczyzn (878).

17 17 Obciążenie ludności pracującej biernymi zawodowo różniło się w miastach i na wsi. Na wsi współczynnik obciążenia ekonomicznego był większy i wyniósł 1223, podczas gdy w miastach Współczynnik obciążenia ekonomicznego (bierni zawodowo na 1000 pracujących) województwo kraj I II III IV I II III kwartały W III kwartale 2004 r. nadal wśród biernych zawodowo przeważały osoby w wieku produkcyjnym. Ich udział wyniósł 56,4% (przed rokiem 55,4%). Osoby w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym stanowiły odpowiednio 8,3% i 35,4% omawianej zbiorowości. Ponad dwie trzecie biernych zawodowo w III kwartale 2004 r. według BAEL to osoby posiadające wykształcenie poniżej średniego. Najwięcej było osób z wykształceniem podstawowym i niepełnym podstawowym. Co trzecia osoba posiadała ten poziom wykształcenia. Kolejną, co do wielkości grupę stanowiły osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (nieco ponad jedną czwartą). W skali roku w największym stopniu wzrosła liczba biernych zawodowo z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (o 12,5%) i wyższym (o 8,8%), a zmniejszyła się tylko grupa osób z wykształceniem podstawowym (łącznie z gimnazjalnym) i niepełnym podstawowym (o 1,0%). W III kwartale 2004 r. aż 98,5% biernych zawodowo nie poszukiwało pracy (przed rokiem 98,7%). Najczęstszymi przyczynami, nie poszukiwania pracy były: emerytura (37,5%), nauka, uzupełnianie kwalifikacji (22,9%), choroba, niesprawność (17,4%) oraz obowiązki rodzinne i związane z prowadzeniem domu (12,1%). Struktura ludności biernej zawodowo w wieku produkcyjnym według płci i przyczyn bierności w III kwartale 2004 r. MĘŻCZYŹNI 9,0% 6,6% 10,8% KOBIETY 7,1% 24,5% 28,7% 15,7% 22,6% 12,0% 30,6% 0,6% 31,8% przyczyny bierności: zniechęcenie bezskutecznością poszukiwania pracy nauka, uzupełnianie kwalifikacji obowiązki rodzinne i związane z prowadzeniem domu emerytura choroba, niesprawność pozostałe

18 18 Bierni zawodowo uprzednio pracujący (łącznie z osobami, które mają przerwę w pracy 8 lat i dłużej) liczyli w III kwartale 2004 r tys. osób i stanowili 69,9% ogółu biernych zawodowo. Liczba tej zbiorowości zwiększyła się w stosunku do poprzedniego kwartału (o 1,4%). Najczęstszym powodem zaprzestania pracy było przejście na rentę lub emeryturę (66,8%), a następnie względy rodzinne, osobiste (10,7%) oraz likwidacja zakładu lub stanowiska pracy (9,7%). AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA CZŁONKÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH W województwie śląskim w III kwartale 2004 r., podobnie jak przed rokiem, wśród ogółu gospodarstw domowych przeważały gospodarstwa dwuosobowe. Przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym wyniosła 2,8 (przed rokiem 2,9), przy czym wśród gospodarstw wiejskich była wyższa (3,3) niż miejskich (2,7). Gospodarstwa domowe według liczby osób oraz aktywności ekonomicznej w III kwartale 2004 r. liczba osób: gospodarstwa domowe: z przynajmniej 1 osobą pracującą (bez bezrobotnych) z przynajmniej 1 osobą bezrobotną bez osób aktywnych zawodowo 7 i więcej % Z analizy aktywności zawodowej członków gospodarstw domowych wynika, że w III kwartale 2004 r. w prawie dwóch trzecich ogólnej liczby gospodarstw domowych była przynajmniej jedna osoba czynna zawodowo (pracująca lub bezrobotna), przy czym odsetek gospodarstw z przynajmniej jedną osobą bezrobotną bez osób pracujących wyniósł 6,4% (przed rokiem 7,6%). Wzrósł w stosunku do III kwartału 2003 r. udział gospodarstw, w których nie było osób czynnych zawodowo z 31,8% do 33,4%. W III kwartale 2004 r. wśród gospodarstw domowych z osobami pracującymi 48,6% stanowiły gospodarstwa z jedną osobą pracującą, 42,9% z dwoma osobami pracującymi, a 8,5% z trzema i więcej osobami pracującymi. W gospodarstwach domowych z osobami bezrobotnymi dominowały z udziałem wynoszącym 85,5% gospodarstwa domowe z 1 osobą bezrobotną. Pozostałe 14,5% ogółu gospodarstw domowych było obciążonych dwoma lub więcej osobami bezrobotnymi.

19 19 PODSUMOWANIE Według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w III kwartale 2004 r. zarówno w porównaniu do danych sprzed roku, jak i w stosunku do poprzedniego kwartału odnotowano zwiększenie się liczby pracujących i wzrost poziomu wskaźnika zatrudnienia. W III kwartale 2004 r. liczba bezrobotnych była niższa niż przed rokiem, jednakże w porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano jej wzrost. W skali roku w większym stopniu zmniejszyła się liczba bezrobotnych kobiet niż mężczyzn. Bezrobotni mężczyźni stanowili ponad połowę omawianej populacji. Stopa bezrobocia ukształtowała się na niższym poziomie zarówno w stosunku do danych sprzed roku jak i poprzedniego kwartału. Nadal natężenie bezrobocia było wyższe wśród kobiet niż mężczyzn. Trudna sytuacja na rynku pracy w dużym stopniu wpłynęła na bezrobocie wśród ludzi młodych oraz o niskim poziomie wykształcenia. Najwyższą stopę bezrobocia w III kwartale 2004 r. zanotowano wśród osób w wieku lata oraz z wykształceniem podstawowym (łącznie z gimnazjalnym) i niepełnym podstawowym, mimo że dla tych grup bezrobotnych wystąpił jej spadek w porównaniu z analogicznym okresem 2003 r. Na przestrzeni roku odnotowano wzrost natężenia bezrobocia w grupie osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym. Nadal najmniej zagrożone bezrobociem były osoby z wykształceniem wyższym. W III kwartale 2004 r. w stosunku do analogicznego okresu 2003 r. odnotowano wzrost liczby pracujących i spadek poziomu bezrobocia zarówno wśród mieszkańców miast i wsi. Nadal współczynnik aktywności zawodowej i stopa bezrobocia dla mieszkańców miast były wyższe niż dla mieszkańców wsi. Aktywność zawodowa ludności w wieku 15 lat i więcej znalazła odzwierciedlenie w aktywności zawodowej członków gospodarstw domowych. W ponad 48% ogółu gospodarstw w III kwartale 2004 r. była przynajmniej jedna osoba pracująca (bez bezrobotnych), a w mniej niż jednej piątej gospodarstw występowała przynajmniej jedna osoba bezrobotna. Nieco ponad jedną trzecią stanowiły gospodarstwa domowe bez osób czynnych zawodowo.

KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R.

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

Bardziej szczegółowo

ludności aktywnej zawodowo (pracujących i bezrobotnych) przyjęte na XIII Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy w październiku 1982 r.

ludności aktywnej zawodowo (pracujących i bezrobotnych) przyjęte na XIII Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy w październiku 1982 r. Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) przeprowadzonego Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności realizowane jest

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy Materiał na konferencję prasową w dniu 24 czerwca 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności Informacja została opracowana

Bardziej szczegółowo

Ludność aktywna zawodowo tzw. siła robocza; wszystkie osoby uznane za pracujące lub bezrobotne, zgodnie poniższymi definicjami.

Ludność aktywna zawodowo tzw. siła robocza; wszystkie osoby uznane za pracujące lub bezrobotne, zgodnie poniższymi definicjami. 0 Informacja o aktywności ekonomicznej ludności w województwie lubuskim prezentuje dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wyniki BAEL dla osób w wieku 15 lat i więcej. Wyszczególnienie II kwartał 2011 I kwartał 2012 II kwartał 2012

Podstawowe wyniki BAEL dla osób w wieku 15 lat i więcej. Wyszczególnienie II kwartał 2011 I kwartał 2012 II kwartał 2012 II U W A G A. Prezentowane dane z BAEL zostały uogólnione przy wykorzystaniu bilansów ludności opartych na NSP 2002. Po zakończeniu opracowywania wyników NSP 2011 dane z badania zostaną przeliczone w oparciu

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, marzec 2013 r. Kontakt: e-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy Materiał na konferencję prasową w dniu 24 września 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy MONITORING RYNKU PRACY Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 2 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Ludność aktywna zawodowo tzw. siła robocza; wszystkie osoby uznane za pracujące lub bezrobotne, zgodnie poniższymi definicjami.

Ludność aktywna zawodowo tzw. siła robocza; wszystkie osoby uznane za pracujące lub bezrobotne, zgodnie poniższymi definicjami. 0 Informacja o aktywności ekonomicznej ludności w województwie lubuskim prezentuje dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy Materiał na konferencję prasową w dniu 23.12. r.. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności Informacja została opracowana

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 5 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności

Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności Materiał na konferencję prasową w dniu 23 września r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy MONITORING RYNKU PRACY Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W I KWARTALE 2014 R.

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W I KWARTALE 2014 R. Kontakt: tel. (71) 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: www.wroclaw.stat.gov.pl AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W I KWARTALE 2014 R. Wrocław, czerwiec 2014

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM Stan w I kwartale 2014 r.

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM Stan w I kwartale 2014 r. URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, czerwiec 2014 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://www.stat.gov.pl/lublin/index_plk_html.htm

Bardziej szczegółowo

KOBIETY I MĘŻCZYŹNI NA RYNKU PRACY

KOBIETY I MĘŻCZYŹNI NA RYNKU PRACY KOBIETY I MĘŻCZYŹNI NA RYNKU PRACY Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu zostały zaczerpnięte z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), z rejestrów bezrobotnych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy Materiał na konferencję prasową w dniu 23 grudnia 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy M O N I T O R I N G R Y N K U P R A C Y Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności Informacja

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka zasobów na rynku pracy RYNEK PRACY

Charakterystyka zasobów na rynku pracy RYNEK PRACY Charakterystyka zasobów na rynku pracy RYNEK PRACY Maciej Frączek Status na rynku pracy Ludność (L) (w wieku 15 lat i więcej) Aktywni zawodowo (La) Bierni zawodowo (I) Pracujący (E) Bezrobotni (U) L =

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ WEDŁUG EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU W LATACH

LUDNOŚĆ WEDŁUG EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU W LATACH W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, sytuacja kobiet na rynku pracy różni się od sytuacji zawodowej mężczyzn. Płeć jest więc jedną z najważniejszych cech uwzględnianych w statystyce rynku

Bardziej szczegółowo

Ludność według ekonomicznych grup wieku: Współczynnik feminizacji

Ludność według ekonomicznych grup wieku: Współczynnik feminizacji Źródłem informacji opracowania z zakresu sytuacji kobiet na rynku pracy w województwie kujawsko pomorskim są dane pochodzące z badań i zasobów danych Głównego Urzędu Statystycznego, tj. z Badania Aktywności

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ KOBIET W OGÓLNEJ LICZBIE ZATRUDNIONYCH W POLSCE % 50. Źródło: Rocznik Statystyczny Pracy 2012.

UDZIAŁ KOBIET W OGÓLNEJ LICZBIE ZATRUDNIONYCH W POLSCE % 50. Źródło: Rocznik Statystyczny Pracy 2012. Płeć jest jedną z kluczowych cech stosowanych w analizie rynku pracy. Wiele zjawisk przedstawionych jest w podziale na mężczyzn i kobiety. Także indywidualne możliwości oraz decyzje pracowników i osób

Bardziej szczegółowo

Pracujący wynagrodzenia). osoby, które. botne. (ogółem lub

Pracujący wynagrodzenia). osoby, które. botne. (ogółem lub URZĄ D STATT YSTYC ZNY W BIAŁ Y MSTOKU Opracowania sygnalne Kontakt: e-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl tel. 85 749 77 00 fax 85 749 77 79 Białystok, marzec 2012 r. r Internet: www.stat..gov.pl/urzedy/bialystok

Bardziej szczegółowo

Aktywność ekonomiczna ludności Z punktu widzenia sytuacji na rynku pracy ludność dzieli się na aktywnych i biernych zawodowo.

Aktywność ekonomiczna ludności Z punktu widzenia sytuacji na rynku pracy ludność dzieli się na aktywnych i biernych zawodowo. Płeć jest jedną z kluczowy cech stosowanych w analizie rynku pracy. często pracują w innych zawodach i branżach niż mężczyźni, mają inne wynagrodzenie i czas pracy. Zróżnicowanie to jest uwarunkowane także

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2007 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2007 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2007 r. II CZĘŚĆ Gdańsk, październik 2008 r. Raport opracowano w Zespole Badań, Analiz i Informacji

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, sierpień 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl BEZROBOCIE REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZYNNIK AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ LUDNOŚCI WEDŁUG PŁCI W LATACH 2003 2011

WSPÓŁCZYNNIK AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ LUDNOŚCI WEDŁUG PŁCI W LATACH 2003 2011 W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, sytuacja kobiet na rynku pracy różni się od sytuacji zawodowej mężczyzn. Płeć jest więc jedną z najważniejszych cech uwzględnianych w statystyce rynku

Bardziej szczegółowo

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: kwiecień 2014 Kontakt: e mail: sekretariatuspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98

Bardziej szczegółowo

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R.

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Opracowania sygnalne PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 032 779

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania październik 2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) W III KWARTALE 2014 R. 28 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Tło demograficzne WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU. Podstawowe definicje:

Tło demograficzne WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU. Podstawowe definicje: Tło demograficzne Podstawowe definicje: Ludność w wieku przedprodukcyjnym osoby w wieku, w którym nie osiągnęła jeszcze zdolności do pracy, tj. osoby w wieku 0-17 lat. Ludność w wieku produkcyjnym osoby

Bardziej szczegółowo

Tło demograficzne. Podstawowe definicje:

Tło demograficzne. Podstawowe definicje: Tło demograficzne Podstawowe definicje: Ludność w wieku przedprodukcyjnym osoby w wieku, w którym nie osiągnęła jeszcze zdolności do pracy, tj. osoby w wieku 0-17 lat. Ludność w wieku produkcyjnym osoby

Bardziej szczegółowo

Tło demograficzne. Podstawowe definicje:

Tło demograficzne. Podstawowe definicje: Tło demograficzne Podstawowe definicje: Ludność w wieku przedprodukcyjnym osoby w wieku, w którym nie osiągnęła jeszcze zdolności do pracy, tj. osoby w wieku 0-17 lat. Ludność w wieku produkcyjnym osoby

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

Tło demograficzne. Podstawowe definicje:

Tło demograficzne. Podstawowe definicje: Tło demograficzne Podstawowe definicje: Ludność w wieku przedprodukcyjnym osoby w wieku, w którym nie osiągnęła jeszcze zdolności do pracy, tj. osoby w wieku 0-17 lat. Ludność w wieku produkcyjnym osoby

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Uwagi ogólne Od 2007 roku badanie popytu na pracę ma charakter reprezentacyjny

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania kwiecień 2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ WEDŁUG EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU W LATACH

LUDNOŚĆ WEDŁUG EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU W LATACH W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, sytuacja kobiet na rynku pracy różni się od sytuacji zawodowej mężczyzn. Płeć jest więc jedną z najważniejszych cech uwzględnianych w statystyce rynku

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2015 II KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2015 II KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2015 II KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,3% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ BIURO PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ BIURO PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ BIURO PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, tel. +48 22 529 06 00,fax +48 22 529 06 02 wuw.mpips.gov.pl; www.niepeinosprawni.gov.pl;

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 41,9% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5 p. proc.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2011 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

UWAGI METODYCZNE Popyt na pracę Wolne miejsca pracy Nowo utworzone miejsca pracy

UWAGI METODYCZNE Popyt na pracę Wolne miejsca pracy Nowo utworzone miejsca pracy 1 UWAGI METODYCZNE Badanie popytu na pracę, realizowane na formularzu Z 05, prowadzone jest w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej. Obejmuje ono podmioty gospodarki narodowej o liczbie

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 44,3% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 1,1 p.

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W GRUDNIU 2013 ROKU.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W GRUDNIU 2013 ROKU. Liczba bezrobotnych w tys. osób INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W GRUDNIU ROKU. 1. Ogólne informacje o stanie bezrobocia w grudniu r. Porównanie wzrostu i spadku liczby zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU 1. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU. Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

Analiza struktury wynagrodzeń w województwie zachodniopomorskim

Analiza struktury wynagrodzeń w województwie zachodniopomorskim Jacek Batóg Uniwersytet Szczeciński Analiza struktury wynagrodzeń w województwie zachodniopomorskim Poziom wynagrodzeń otrzymywanych za pracę jest silnie skorelowany z aktualnym stanem gospodarki. W długim

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2012 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2012 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2012 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2012 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2. CHOSZCZNO SIERPIEŃ 2008 R. 1 1. ABSOLWENCI ZACHODNIOPOMORSKICH UCZELNI ZAREJESTROWANI W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC WRZEŚNIA 2012 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2018 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2018 roku Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2018 roku Szczecin 2018 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski w czerwcu 2018 roku 2 wynosiła 3,7% tj. o 1,1

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz

W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz Źródło: www.stat.gov.pl (GUS) Rozdział V. CHARAKTERYSTYKA EKONOMICZNA LUDNOŚ CI 16. Źródła utrzymania W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz odrębnie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU 2017 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2017

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU 2018 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2018

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2013 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

2015 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim. I KWARTAŁ 2015 r.

2015 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim. I KWARTAŁ 2015 r. 2015 r. Analiza rynku pracy w powiecie kłodzkim I KWARTAŁ 2015 r. Spis treści I. Prezentacja informacji i danych statystycznych dotyczących kraju oraz województwa dolnośląskiego ogłoszonych przez Główny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU 2017 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2017

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU 2018 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2018

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU 2018 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, lipiec 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2016 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II GDAŃSK, SIERPIEŃ 2014 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC WRZEŚNIA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze

Bardziej szczegółowo

1. Wielkość i stopa bezrobocia. Stopa bezrobocia stan z r.

1. Wielkość i stopa bezrobocia. Stopa bezrobocia stan z r. Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2008 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2009 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2008r.

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W RADOMIU W I PÓŁROCZU 2015 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W RADOMIU W I PÓŁROCZU 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Data opracowania: sierpień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2008 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2008 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2008 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, wrzesień 2009 r. Raport opracowano w Zespole Badań, Analiz i Informacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Sytuacja demograficzna kobiet

Sytuacja demograficzna kobiet dane za rok 2017 Sytuacja demograficzna kobiet Województwo pomorskie ma 2 324,3 tys. mieszkańców, z czego 51,3% stanowią (1 192, 3 tys.), z medianą 1 wieku 40,7 lat ( 38,0 lat). Rodzi się mniej dziewczynek

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2013-2014 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU 2018 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, lipiec 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

y URZĄD STATYSTYCZNY HCJ5- LUDNOŚĆ WARUNKI MIESZKANIOWE WOJEWÓDZTWO WROCŁAWSKIE

y URZĄD STATYSTYCZNY HCJ5- LUDNOŚĆ WARUNKI MIESZKANIOWE WOJEWÓDZTWO WROCŁAWSKIE y URZĄD STATYSTYCZNY HCJ5- LUDNOŚĆ WARUNKI MIESZKANIOWE WOJEWÓDZTWO WROCŁAWSKIE WARSZAWA 1996 T-TRZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU SPIS LUDNOŚCI I MIESZKAŃ METODĄ REPREZENTACYJNĄ 1995 LUDNOŚĆ WARUNKI MIESZKANIOWE

Bardziej szczegółowo

METROPOLITALNY I MAZOWIECKI RYNEK PRACY

METROPOLITALNY I MAZOWIECKI RYNEK PRACY METROPOLITALNY I MAZOWIECKI RYNEK PRACY W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ I ANALIZ MAZOWIECKIEGO OBSERWATORIUM RYNKU PRACY Warszawskie Forum Polityki Społecznej Rozwój rynku pracy w polityce społecznej Warszawy

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W I PÓŁROCZU 2010 r.

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W I PÓŁROCZU 2010 r. ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W I PÓŁROCZU 2010 r. RZESZÓW, SIERPIEŃ 2010 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy 35-061 Rzeszów, ul. Króla

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY PL. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY PL. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY PL. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa w Słubicach MPiPS - 01 ul.piłsudskiego 19 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny-regon za miesiąc

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w końcu maja 2012r. był nieznacznie wyższy od notowanego w analogicznym

Bardziej szczegółowo

RÓŻNICE W WYNAGRODZENIACH KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE

RÓŻNICE W WYNAGRODZENIACH KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE RÓŻNICE W WYNAGRODZENIACH KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE 2016 RÓŻNICE W WYNAGRODZENIACH KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE Uwagi metodologiczne: Źródłem zaprezentowanych danych jest badanie struktury wynagrodzeń według

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze łódzkich

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób bezrobotnych w wieku do 30 lat na dolnośląskim rynku pracy. (stan na 31 grudnia 2015 r.)

Sytuacja osób bezrobotnych w wieku do 30 lat na dolnośląskim rynku pracy. (stan na 31 grudnia 2015 r.) Sytuacja osób bezrobotnych w wieku do 30 lat na dolnośląskim rynku pracy (stan na 31 grudnia r.) r. w powiatowych urzędach pracy województwa dolnośląskiego zarejestrowane były 23372 osoby bezrobotne w

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2016 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2016 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2017 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi. Analiza i ocena sytuacji na lokalnym rynku pracy w 2000 r. Złotoryja styczeń 2001 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi. Analiza i ocena sytuacji na lokalnym rynku pracy w 2000 r. Złotoryja styczeń 2001 r. Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi Analiza i ocena sytuacji na lokalnym rynku pracy w 2000 r. Złotoryja styczeń 2001 r. 1. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE 1.1 Ocena zmian w poziomie

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYNAGRODZEŃ WEDŁUG ZAWODÓW W PAŹDZIERNIKU 2014 R.

STRUKTURA WYNAGRODZEŃ WEDŁUG ZAWODÓW W PAŹDZIERNIKU 2014 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 11 grudnia 2015 r. Notatka informacyjna STRUKTURA WYNAGRODZEŃ WEDŁUG ZAWODÓW W PAŹDZIERNIKU 2014 R. Podstawowe wyniki Wyniki badania struktury wynagrodzeń jako jedyne

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku Szczecin 2019 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski w grudniu 2018 roku 2 wynosiła 3,5% tj. o 0,8 pkt proc.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 1 roku OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BIURO STATYSTYKI PUBLICZNEJ Szczecin 1 Wprowadzenie... 3 1.

Bardziej szczegółowo

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych,

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych, W ostatnim półroczu w województwie kujawsko-pomorskim, podobnie jak w całym kraju, nastąpiła poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w II kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo