Wrocław, dnia 3 marca 2014 r. Poz WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 lutego 2014 r. NK-N MR1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wrocław, dnia 3 marca 2014 r. Poz WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 lutego 2014 r. NK-N MR1"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 marca 2014 r. Poz WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 lutego 2014 r. NK-N MR1 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) stwierdzam nieważność 1 ust. 2, 4 i 5 we fragmencie z powodu choroby lub oraz ust. 6 we fragmencie z tym że za wszystkie przepracowane miesiące, bez względu na wymiar godzin zrealizowanych zajęć, przysługuje nauczycielowi prawo do wynagrodzenia zasadniczego za tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela z uwzględnieniem 2 i 3 niniejszej uchwały, a także za przepracowane w tym czasie godziny ponadwymiarowe, 2 ust. 2 we fragmencie: z tym że obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono zastępstwo, 2 ust. 3 oraz 3 ust. 3 uchwały nr XLI/1/14 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad zwalniania tych nauczycieli od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Jaworzyna Śląska. Uzasadnienie Rada Miejska w Jaworzynie Śląskiej podjęła w dniu 27 stycznia 2014 r. uchwałę nr XLI/1/14 w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad zwalniania tych nauczycieli od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wy-

2 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 2 Poz miaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Jaworzyna Śląska. Uchwała wpłynęła do organu nadzoru w dniu 4 lutego 2014 r. W toku postępowania nadzorczego organ nadzoru stwierdził podjęcie poszczególnych fragmentów przedmiotowej uchwały: 1. 1 ust. 2, 4 i 6 we fragmencie: z tym że za wszystkie przepracowane miesiące, bez względu na wymiar godzin zrealizowanych zajęć, przysługuje nauczycielowi prawo do wynagrodzenia zasadniczego za tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela z uwzględnieniem 2 i 3 niniejszej uchwały, a także za przepracowane w tym czasie godziny ponadwymiarowe z istotnym naruszeniem art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191; zwanej dalej: Kartą Nauczyciela ) w związku z art. 7 i 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm., zwanej dalej: Konstytucją RP ), 2. 1 ust. 5 we fragmencie: z powodu choroby lub z istotnym naruszeniem art. 42 ust. 3c oraz art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela w związku z art. 7 i 94 Konstytucji RP, 3. 2 ust. 2 we fragmencie z tym że obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono zastępstwo z istotnym naruszeniem art. 42 ust. 6 Karty Nauczyciela, 4. 2 ust. 3 z istotnym naruszeniem art. 42 ust. 7 pkt 2 w związku z ust. 6 w związku z art. 91d pkt 1 Karty Nauczyciela oraz art. 2 Konstytucji RP, 5. 3 ust. 3 z istotnym naruszeniem art. 11 oraz art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela w związku z art. 7 i 94 Konstytucji RP, a także art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). Przedmiotem rozpatrywanej uchwały jest określenie przez Radę Miejską w Jaworzynie Śląskiej zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, a także zasad zwalniania tych nauczycieli od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Jaworzyna Śląska. Jako podstawę prawną do przyjęcia przedmiotowej uchwały Rada Miejska wskazała art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 6 i 7 w związku z art. 91d pkt 1 Karty Nauczyciela. W 1 ust. 2 przedmiotowej uchwały Rada Miejska w Jaworzynie Śląskiej postanowiła, że plan zajęć ustalony według zasad, o których mowa w ust. 1 tego przepisu, powinien być określony dla każdego nauczyciela w planie organizacyjnym na dany rok szkolny i podany nauczycielowi do wiadomości przed rozpoczęciem roku szkolnego. W 1 ust. 4 prawodawca lokalny przewidział z kolei, że dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin zajęć realizujących różny wymiar zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego w umowie o pracę należy określić średni tygodniowy wymiar godzin zajęć dla całego okresu zatrudnienia. Zdaniem organu nadzoru powyższe regulacje stanowią wykroczenie poza delegację określoną w art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela. Przepis ten bowiem precyzyjnie wskazuje materie pozostawione do uregulowania w uchwale rady gminy. Zauważyć należy, że nie ma wśród nich takich kwestii jak elementy obligatoryjne umowy o pracę czy sposób podania nauczycielowi do wiadomości planu zajęć. Podobnie odnieść się należy do wskazanego w sentencji fragmentu 1 ust. 6 przedmiotowej uchwały. Również bowiem i w tym wypadku Rada Miejska w Jaworzynie Śląskiej regulując kwestie związane z wynagrodzeniem nauczycieli wykroczyła poza zakres upoważnienia zawartego w art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela. Organ nadzoru pragnie wskazać, że zgodnie z art. 7 Konstytucji RP organy władzy publicznej a więc i rady gmin działają wyłącznie na podstawie i w granicach prawa. W odniesieniu do stanowienia aktów prawa miejscowego art. 94 Konstytucji RP określa dodatkowo, że akty tego typu ustanawiane są jedynie na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie. Oznacza to, że prawodawca lokalny uprawniony jest jedynie do unormowania ściśle określonych przez ustawę kwestii, a wszelkie wykroczenie poza upoważnienie do wydania aktu prawa miejscowego należy uznać za istotne naruszenie prawa. Pogląd ten podziela również

3 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 3 Poz orzecznictwo sądów administracyjnych (zob. np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 30 grudnia 2009 r., II SA/Wr 470/09, LEX nr ). Paragraf 1 ust. 5 przedmiotowej uchwały stanowi, że przydzielone godziny zajęć niezrealizowane przez nauczyciela z powodu choroby lub z przyczyn leżących po stronie pracodawcy traktuje się dla rocznego rozliczenia godzin jak godziny zrealizowane. Zdaniem organu nadzoru Rada Miejska w Jaworzynie Śląskiej, przyjmując ten przepis we wskazanym w sentencji fragmencie, również przekroczyła zakres upoważnienia wyrażony w art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, który nie uprawnia do regulowania przez radę gminy kwestii rozliczania godzin zajęć określonych w art. 42 ust. 2 pkt 2 tej ustawy, które nie zostały zrealizowane z powodu choroby. Wskazać należy, że problematyka, której dotyczy kwestionowany fragment, została w odniesieniu do tego rodzaju zajęć unormowana na poziomie ustawowym. Zgodnie bowiem z art. 42 ust. 3c Karty Nauczyciela wymiar zajęć za każdy tydzień niezdolności nauczyciela do pracy w półrocznym okresie rozliczeniowym ulega obniżeniu w stosunku do nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów (w zakresie zajęć opieki świetlicowej oraz zajęć w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych) o 2 godziny, a w stosunku do nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych (w zakresie zajęć w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych) o 1 godzinę. Oznacza to, że Rada Miejska w Jaworzynie Śląskiej dokonała w przedmiotowej sprawie modyfikacji norm ustawowych. W orzecznictwie sądów administracyjnych wielokrotnie wskazywano, że powtórzenia i modyfikacje jako wysoce dezinformujące stanowią istotne naruszenie prawa (zob. np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 czerwca 1992 r., sygn. akt II SA 99/92, ONSA z 1993 r. Nr 2, poz. 44). Trzeba bowiem liczyć się z tym, że powtórzony czy zmodyfikowany przepis będzie interpretowany w kontekście uchwały, w której go zamieszczono, co może prowadzić do całkowitej lub częściowej zmiany intencji prawodawcy. W takim kontekście praktykę powtarzania i modyfikacji w aktach prawnych przepisów zawartych w aktach hierarchicznie wyższych należy uznać za niedopuszczalną. Argumentację powyższą potwierdzają również normy wyrażone w 136 i 137 w związku z 143 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad Techniki Prawodawczej (Dz.U. Nr 100, poz. 908), które wprost stanowią, że niedopuszczalne jest powtarzanie lub modyfikowanie w treści aktów prawa miejscowego przepisów ustaw, ratyfikowanych umów międzynarodowych oraz rozporządzeń. Uznać zatem należy, że także i z tego względu 1 ust. 5 przedmiotowej uchwały w sposób istotny narusza prawo. W 2 ust. 2 przedmiotowej uchwały prawodawca lokalny postanowił, że obniżony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć (określony w ust. 1) odnosi się także do nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym że obowiązuje on ich dopiero od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono im zastępstwo. Zdaniem organu nadzoru regulacja taka we wskazanym w sentencji fragmencie stanowi istotne naruszenie art. 42 ust. 6 Karty Nauczyciela, który nakazuje obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć albo zwolnienie od obowiązku realizacji zajęć nie tylko nauczycielom zajmującym w szkole stanowiska kierownicze, ale także nauczycielom, którym obowiązki kierownicze powierzono w zastępstwie tych osób. Oznacza to, że wspomniane obniżenie wymiaru godzin albo zwolnienie od obowiązku realizacji zajęć nastąpić powinno z chwilą powierzenia obowiązków kierowniczych i nie może być decyzją rady gminy odłożone w czasie. Przyjąć zatem należy, że Rada Miejska w Jaworzynie Śląskiej przyjmując zakwestionowany fragment 2 ust. 2 przedmiotowej uchwały dokonała modyfikacji norm ustawowych, co jak już zostało wskazane powyżej uznać trzeba za istotne naruszenie prawa. Zgodnie z 2 ust. 3 rozpatrywanej uchwały organ prowadzący szkołę może w uzasadnionych przypadkach zwolnić dyrektora od obowiązku realizacji zajęć w ramach obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć lub zmniejszyć ten wymiar na czas określony, jeżeli warunki funkcjonowania szkoły lub placówki powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora. Oznacza to, że Rada Miejska w Jaworzynie Śląskiej powierzyła Burmistrzowi Miasta Jaworzyna Śląska kompetencję do zwalniania dyrektorów placówek w przypadkach określonych w tym przepisie od obowiązku realizacji zajęć. Zdaniem organu nadzoru regulacja taka stoi w sprzeczności z art. 42 ust. 7 pkt 2 w związku z ust. 6 w związku z art. 91d pkt 1 Karty Nauczyciela. Normy wynikające z tych przepisów stanowią bowiem jasno, że kompetencje organu prowadzącego placówkę w zakresie zwalniania nauczycieli pełniących funkcje kierownicze od obowiązku realizacji zajęć wykonuje w przypadku gminy nie wójt (burmistrz, prezydent miasta), lecz rada gminy.

4 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 4 Poz Tym samym przyjąć należy, że Rada Miejska w Jaworzynie Śląskiej, przyjmując przedmiotowy przepis, dokonała modyfikacji norm ustawowych, co skutkuje jego nieważnością. Zdaniem organu nadzoru kwestionowany 2 ust. 3 stanowi również niewłaściwe wykonanie upoważnienia zawartego w art. 42 ust. 7 pkt 2 Karty Nauczyciela. W rozpatrywanym przepisie postanowiono, że Burmistrz Miasta Jaworzyna Śląska jako organ prowadzący placówkę może zmniejszyć jej dyrektorowi obowiązkowy wymiar godzin zajęć w uzasadnionych przypadkach, jeżeli warunki funkcjonowania szkoły lub placówki powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora. Wskazać należy, że na mocy art. 42 ust. 7 pkt 2 w związku z art. 91d pkt 1 Karty Nauczyciela rada gminy zobowiązana jest określić zasady i rozmiar udzielania wspomnianych obniżek. Zdaniem organu nadzoru Rada Miejska w Jaworzynie Śląskiej nie uczyniła tego w sposób prawidłowy. Przez pojęcie zasad, o których mowa we wskazanych przepisach Karty Nauczyciela, należy bowiem rozumieć precyzyjnie określone abstrakcyjne reguły, którymi ma się kierować ich adresat. Definicji tej zdaniem organu nadzoru nie spełniają użyte w uchwale pojęcia uzasadnionego przypadku oraz znacznego zwiększenia zadań dyrektora. Wskazać należy, że wyrażenia te cechuje wysoki stopień niejednoznaczności, który pozwala organowi wykonującemu przedmiotową uchwałę na ich dowolną interpretację. Oznacza to, że de facto podmiotowi temu a więc Burmistrzowi Miasta Jaworzyna Śląska pozostawiona została dowolność w stosowaniu instytucji zmniejszenia obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektora placówki. Sytuacja taka stoi w sprzeczności z treścią art. 42 ust. 7 pkt 2 w związku z art. 91d pkt 1, który wyraźnie stanowi, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ma określić zasady, którymi przy stosowaniu omawianej instytucji ma się kierować organ wykonawczy tej jednostki. Zauważyć ponadto należy, że brak precyzji kwestionowanego przepisu narusza również wywodzoną z art. 2 Konstytucji RP zasadę określoności przepisów prawa. Jak wskazał Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 22 maja 2002 r. (sygn. akt K 6/02, OTK ZU nr 3a/2002, poz. 33) przepisy prawne muszą być formułowane w sposób poprawny, precyzyjny i jasny. ( ) Wymóg jasności oznacza nakaz tworzenia przepisów klarownych i zrozumiałych dla ich adresatów, którzy od racjonalnego ustawodawcy oczekiwać mogą stanowienia norm prawnych niebudzących wątpliwości co do treści nakładanych obowiązków i przyznawanych praw (zob. też np. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 marca 2001 r., sygn. akt K 24/00, OTK ZU nr 1/2001, poz. 16). Zdaniem organu nadzoru rozpatrywany przepis nie spełnia powyższych wymogów, bowiem sformułowany jest on niejasno i wywoływać może wątpliwości co do przyznanych Burmistrzowi Miasta Jaworzyna Śląska uprawnień. Organ nadzoru wskazuje również, że w 2 ust. 3 przedmiotowej uchwały Rada Miejska choć upoważniła Burmistrza do przyznania dyrektorom placówek dodatkowych (wyższych niż wynikających z 2 ust. 1) obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin ich zajęć nie określiła jednak ich rozmiaru. Oznacza to, że w kwestii tej pozostawiła organowi wykonawczemu gminy pełną dowolność. Regulacja taka w sposób istotny narusza postanowienia art. 42 ust. 7 pkt 2 w związku z art. 91d pkt 1 Karty Nauczyciela, który wprost określa, że to organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego jest wyłącznie uprawniony do określania rozmiaru obniżek pensum dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze. W 3 ust. 3 przedmiotowej uchwały prawodawca lokalny postanowił, że łączenie stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć w ramach etatu jest dopuszczalne tylko w przypadku braku możliwości zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć w ramach jednego pensum oraz pod warunkiem posiadania przez nauczyciela wymaganych kwalifikacji. Zdaniem organu nadzoru unormowanie w przedmiotowej uchwale warunków, jakie muszą zostać spełnione, by dopuszczalne było zatrudnienie nauczyciela na stanowiskach o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć również stanowi wykroczenie poza delegację określoną w art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela. Przepis ten bowiem precyzyjnie wskazuje materie pozostawione do uregulowania w uchwale rady gminy. Zauważyć należy, że nie ma wśród nich kwestii wyżej wspomnianych warunków. Wskazać trzeba, że 3 ust. 3 przedmiotowej uchwały Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej narusza również normy zawarte w art. 11 Karty Nauczyciela oraz w art. 39 ust. 3 ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z tymi przepisami to dyrektor szkoły nawiązuje z nauczycielem stosunek pracy odpowiednio na podstawie umowy o pracę lub mianowania na stanowisku zgodnym z posiadanymi przez nauczyciela kwalifikacjami oraz zgodnie z posiadanym przez nauczyciela stopniem awansu zawodowego, a także jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Zgodnie z art. 39 ust. 3 zdanie 2 pkt 1 w szczególności decyduje on w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki. W związku z treścią przytoczonych przepisów uznać należy, że kwestia zatrudniania nauczycieli leży wyłącznie w gestii dyrektora szkoły.

5 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 5 Poz Orzecznictwo sądowe zasadniczo wyklucza jakąkolwiek ingerencję w sprawy zatrudniania i zwalniania pracowników ze strony organu prowadzącego. Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 19 kwietnia 2006 r. (sygn. akt IV SA/Wr 313/05, LEX nr ): wszystkich czynności z zakresu prawa pracy w szkole dokonuje Dyrektor. Uznać należy, że wprowadzenie ograniczeń w możliwości łączenia w ramach etatu nauczycielskiego zajęć o rożnym wymiarze tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin oraz obowiązku posiadania przez nauczyciela zatrudnianego na różnych stanowiskach, dla których określony został różny tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin wymaganych kwalifikacji do nauczania danego przedmiotu, jest zatem ograniczeniem ustawowych kompetencji dyrektora szkoły. Trzeba podkreślić, że zarówno Karta Nauczyciela, jak i ustawa o systemie oświaty nie przewidują dla organu prowadzącego kompetencji do określania kryteriów i wymagań, na podstawie których będą zatrudniani pracownicy przez dyrektora szkoły lub placówki. Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z dnia 20 grudnia 2012 r. (sygn. akt II SA/Rz 1145/12, LEX nr ): zakaz ingerencji organu prowadzącego w kompetencje dyrektora wynika także z art. 34b ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którym organ prowadzący szkołę może ingerować w jej działalność wyłączenie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie. Ustalanie ( ) wytycznych w zakresie organizacji pracy szkół i placówek oświatowych ( ) poprzez określanie (...) zasad zatrudniania nauczycieli i pozostałych pracowników wkracza w zakres ustawowych zadań realizowanych przez kierujących nimi dyrektorów. Zdaniem organu nadzoru podstawą do ingerowania w działania dyrektora szkoły może być jedynie wystąpienie okoliczności wskazanych w art. 34 ustawy o systemie oświaty, czyli sytuacji, w których działalność placówki narusza przepisy ustawy bądź stwierdzone efekty kształcenia uznane zostaną za niedostateczne. Wówczas obowiązek usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie nakłada organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Wskazać ponadto należy, że szkoła w świetle ustawy o systemie oświaty oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) jest pracodawcą dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i innych pracowników. Zgodnie z art. 3 Kodeksu pracy pracodawcą jest bowiem jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. Za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną na podstawie art Kodeksu pracy czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje osoba lub organ zarządzający tą jednostką albo inna wyznaczona do tego osoba. Można zatem stwierdzić, że dyrektor szkoły działa w zakresie prawa pracy jako pracodawca. Wskazać w tym kontekście należy, że zgodnie z orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego organ jednostki samorządu terytorialnego nie może wkraczać w stosunki pomiędzy pracodawcą a pracownikiem danej jednostki (zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 marca 2009 r., sygn. akt I OSK 1528/08, LEX nr ). W świetle powyższych rozważań nie powinno budzić wątpliwości, że wszystkich czynności z zakresu prawa pracy w szkole dokonuje dyrektor. Jest to jego ustawowa prerogatywa i jakiekolwiek zmiany w tym zakresie mogą następować wyłącznie na skutek wyraźnej kompetencji ustawowej (zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 24 września 2008 r., sygn. akt IV SA/Po 115/08, LEX nr ). Pozwala to jednoznacznie ocenić kwestionowany przepis jako istotnie naruszający prawo. W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji. Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu za pośrednictwem organu nadzoru Wojewody Dolnośląskiego w terminie 30 dni od jego doręczenia. Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego. Wojewoda Dolnośląski: A. M. Skorupa

Lublin, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 3574

Lublin, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 3574 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 3574 WOJEWODA LUBELSKI Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN-II.4131.255.2013 Wojewody Lubelskiego z dnia 15 lipca 2013 r. stwierdzające

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 9 lipca 2013 r. Poz WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 5 lipca 2013 r.

Wrocław, dnia 9 lipca 2013 r. Poz WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 5 lipca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4216 WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 5 lipca 2013 r. NK-N.4131.120.3.2013.RB ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 3 sierpnia 2015 r. Poz. 4178 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NPII.4131.1.278.2015 WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 30 lipca 2015 r. Na podstawie art. 91 ust.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 29 czerwca 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XLI RADY GMINY W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM. z dnia 15 maja 2018 r.

Rzeszów, dnia 29 czerwca 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XLI RADY GMINY W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM. z dnia 15 maja 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 29 czerwca 2018 r. Poz. 2987 UCHWAŁA NR XLI.280.2018 RADY GMINY W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Bydgoszcz, dnia 27 czerwca 2016 r. Poz z dnia 24 czerwca 2016 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Bydgoszcz, dnia 27 czerwca 2016 r. Poz z dnia 24 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 27 czerwca 2016 r. Poz. 2119 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Nr 56/2016 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 czerwca 2016 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 stycznia 2014 r. Poz WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 stycznia 2014 r. NK-N JW1

Wrocław, dnia 27 stycznia 2014 r. Poz WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 stycznia 2014 r. NK-N JW1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 stycznia 2014 r. Poz. 384 WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 22 stycznia 2014 r. NK-N.4131.84.1.2014.JW1 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Działając

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie nadzorcze. stwierdzam nieważność

Rozstrzygnięcie nadzorcze. stwierdzam nieważność WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, 29 grudnia 2009 roku NP/II/0911/322/384/09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 marca 2014 r. Poz WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 marca 2014 r. NK-N RJ1

Wrocław, dnia 10 marca 2014 r. Poz WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 marca 2014 r. NK-N RJ1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 1232 WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 marca 2014 r. NK-N.4131.119.1.2014.RJ1 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 lipca 2015 r. Poz. 3045 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-N.4131.140.5.2015.ASZ WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 3 lipca 2015 r.

Wrocław, dnia 8 lipca 2015 r. Poz. 3045 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-N.4131.140.5.2015.ASZ WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 3 lipca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 lipca 2015 r. Poz. 3045 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-N.4131.140.5.2015.ASZ WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 3 lipca 2015 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/373/18 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 28 maja 2018 r.

UCHWAŁA NR XL/373/18 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 28 maja 2018 r. UCHWAŁA NR XL/373/18 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz określenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 marca 2016 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR LEX-O LP WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 14 marca 2016 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR LEX-O LP WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 14 marca 2016 r. Poz. 2512 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR LEX-O.4131.4.2016.LP WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 9 marca 2016 r. Na podstawie art. 91

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 16 lipca 2013 r. Poz z dnia 20 czerwca 2013 roku

Kraków, dnia 16 lipca 2013 r. Poz z dnia 20 czerwca 2013 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 16 lipca 2013 r. Poz. 4529 UCHWAŁA NR XXII/284/2013 RADY POWIATU DĄBROWSKIEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Przykona z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Przykona z dnia 26 kwietnia 2012 r. Załącznik Nr 1 Zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/316/2013 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia 27 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVII/316/2013 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia 27 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXVII/316/2013 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/481/13 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 27 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/481/13 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 27 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/481/13 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 9 grudnia 2014 r. Poz WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 3 grudnia 2014 r. NK-N JB

Wrocław, dnia 9 grudnia 2014 r. Poz WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 3 grudnia 2014 r. NK-N JB DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 9 grudnia 2014 r. Poz. 5209 WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 3 grudnia 2014 r. NK-N.4131.67.17.2014.JB ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Działając na

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODA MAZOWIECKI LEX-I.4131. 64.2016.MS Warszawa, 15 kwietnia 2016 r. ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Działając na podstawie art. 91 ust. 1 w związku z art. 86 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY POWIATU W OTWOCKU

UCHWAŁA NR.. RADY POWIATU W OTWOCKU projekt Nr 7 UCHWAŁA NR.. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/155/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/155/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXXVII/155/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 stycznia 2013 r. Poz WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 stycznia 2013 r. NK-N SK2

Wrocław, dnia 31 stycznia 2013 r. Poz WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 stycznia 2013 r. NK-N SK2 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 31 stycznia 2013 r. Poz. 703 WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 stycznia 2013 r. NK-N21.4131.51.2012.SK2 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 9 maja 2016 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-N FZ WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 4 maja 2016 r.

Wrocław, dnia 9 maja 2016 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-N FZ WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 4 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 9 maja 2016 r. Poz. 2373 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-N.4131.30.3.2016.FZ WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 4 maja 2016 r. Na podstawie art. 91

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje

Uchwała Nr... Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje Projekt Druk Nr 8/5 Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... 2019 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/365/2013 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia 18 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXII/365/2013 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia 18 września 2013 r. UCHWAŁA NR XXXII/365/2013 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU z dnia 18 września 2013 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODA PODLASKI NR NK-II.4131.24.2016.DM Białystok, 10 lutego 2016 r. ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 8998 UCHWAŁA NR XVII/109/2015 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO. z dnia 29 grudnia 2015 r.

Poznań, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 8998 UCHWAŁA NR XVII/109/2015 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO. z dnia 29 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 8998 UCHWAŁA NR XVII/109/2015 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODA MAZOWIECKI LEX-R.4131.10.2016.MN Warszawa, 1 kwietnia 2016 r. ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515,

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODA MAZOWIECKI LEX-I.4131.49.2016.MK Warszawa, 29 marca 2016 r. ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 3 sierpnia 2015 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-N MG WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 30 lipca 2015 r.

Wrocław, dnia 3 sierpnia 2015 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-N MG WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 30 lipca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 2015 r. Poz. 3355 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-N.4131.52.98.2015.MG WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 30 lipca 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 20 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/79/15 RADY MIASTA CHEŁM. z dnia 24 czerwca 2015 r.

Lublin, dnia 20 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/79/15 RADY MIASTA CHEŁM. z dnia 24 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2416 UCHWAŁA NR VIII/79/15 RADY MIASTA CHEŁM w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE. stwierdzam nieważność

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE. stwierdzam nieważność WOJEWODA ŁÓDZKI PNIK-I.4131.969.2017 Łódź, 21 grudnia 2017 r. Rada Miejska w Łodzi ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Na podstawie art. 86 i art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/109/2015 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XVII/109/2015 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XVII/109/2015 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE. Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz.

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE. Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. WOJEWODA ŚLĄSKI NR NPII.4131.1.287.2016 Katowice, 20 maja 2016 r. ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 21 kwietnia 2016 r. Poz. 2327 UCHWAŁA NR XX/207/16 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia tygodniowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/242/13 RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 27 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/242/13 RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 27 sierpnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/242/13 RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN-I WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 7 kwietnia 2015 r.

Poznań, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN-I WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 7 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 2295 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN-I.4131.1.89.2015.16 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2015 r. Działając

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 maja 2016 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-N RJ1 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 2 maja 2016 r.

Wrocław, dnia 10 maja 2016 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-N RJ1 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 2 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 2400 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-N.4131.95.6.2016.RJ1 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 2 maja 2016 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/356/2018 RADY POWIATU W POLICACH. z dnia 31 sierpnia 2018 r.

UCHWAŁA NR XLIV/356/2018 RADY POWIATU W POLICACH. z dnia 31 sierpnia 2018 r. UCHWAŁA NR XLIV/356/20 RADY POWIATU W POLICACH z dnia 31 sierpnia 20 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/78/2015. RADY POWIATU CHOJNICKIEGO z dnia 19 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/78/2015. RADY POWIATU CHOJNICKIEGO z dnia 19 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VII/78/2015 RADY POWIATU CHOJNICKIEGO w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 czerwca 2015 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-N JB WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 28 maja 2015 r.

Wrocław, dnia 10 czerwca 2015 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-N JB WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 28 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 czerwca 2015 r. Poz. 2552 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-N.4131.107.5.2015.JB WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 28 maja 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 19 kwietnia 2012 r. Poz. 1401 UCHWAŁA NR XIV/159/2012 RADY POWIATU CHOJNICKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie określenia wymiaru zniżki godzin

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 11 czerwca 2012 r. Poz. 2078

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 11 czerwca 2012 r. Poz. 2078 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 czerwca 2012 r. Poz. 2078 WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 8 czerwca 2012 r. NK-N3.4131.260.2012.DC ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 19 stycznia 2016 r. Poz. 340 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-N SP1 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 8 stycznia 2016 r.

Wrocław, dnia 19 stycznia 2016 r. Poz. 340 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-N SP1 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 8 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 stycznia 2016 r. Poz. 340 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-N.4131.119.21.2015.SP1 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 8 stycznia 2016 r. Działając

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY POWIATU W CHOSZCZNIE

UCHWAŁA NR.. RADY POWIATU W CHOSZCZNIE UCHWAŁA NR.. RADY POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia -projekt- w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 30 lipca 2018 r. Poz. 4913 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NPII.4131.1.385.2018 WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 27 lipca 2018 r. Na podstawie art. 91 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX/60/2011 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 czerwca 2011r.

Uchwała Nr IX/60/2011 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 czerwca 2011r. Uchwała Nr IX/60/2011 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 214/XXXIII/09. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia 2 września 2009 r.

UCHWAŁA NR 214/XXXIII/09. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia 2 września 2009 r. UCHWAŁA NR 214/XXXIII/09 RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia 2 września 2009 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODA MAZOWIECKI LEX-I.4131.79.2016.MK Warszawa, 25 kwietnia 2016 r. ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 11 lipca 2013 r.

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 11 lipca 2013 r. OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia nr VIII/137/11 w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3311 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie udzielania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/498/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 czerwca 2013 r.

Uchwała Nr XXXVII/498/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 czerwca 2013 r. Uchwała Nr XXXVII/498/2013 w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 września 2012 r. Poz. 3254. WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 września 2012 r. NK-N12.4131.601.2012.BSZ2

Wrocław, dnia 27 września 2012 r. Poz. 3254. WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 września 2012 r. NK-N12.4131.601.2012.BSZ2 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 września 2012 r. Poz. 3254 WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 września 2012 r. NK-N12.4131.601.2012.BSZ2 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIX/558/2014 Rady Miasta Sopotu z dnia 5 września 2014 r.

Uchwała Nr XXXIX/558/2014 Rady Miasta Sopotu z dnia 5 września 2014 r. Uchwała Nr XXXIX/55/2014 z dnia 5 września 2014 r. w sprawie ustalenia uprawnień przysługujących nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych miasta Sopotu wynikających z art. 42

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODA MAZOWIECKI LEX-I.4131.240.2015.BŁ Warszawa, 29 października 2015 r. ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 30 czerwca 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 23 czerwca 2016 roku

Kraków, dnia 30 czerwca 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 23 czerwca 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 30 czerwca 2016 r. Poz. 3828 OBWIESZCZENIE RADY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w

Bardziej szczegółowo

Projekt. Rada Miasta Rybnika

Projekt. Rada Miasta Rybnika Projekt z dnia 13 października 2015 r. Zatwierdzony przez... 2015-69847 Uchwała Nr... w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin dla, oraz innych nauczycieli pełniących

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXX/460/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2008 roku

Uchwała Nr XXX/460/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2008 roku Uchwała Nr XXX/460/2008 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODA MAZOWIECKI LEX-O.4131.7.2016.LP Warszawa, 19 kwietnia 2016 r. ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Na podstawie art. 91 ust. 1 oraz art. 92 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 maja 2015 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-N MS6 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 11 maja 2015 r.

Wrocław, dnia 14 maja 2015 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-N MS6 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 11 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 maja 2015 r. Poz. 2251 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-N.4131.53.7.2015.MS6 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 11 maja 2015 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/137/11 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 14 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/137/11 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 14 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/137/11 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/421/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH. z dnia 26 lipca 2013 r.

Białystok, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/421/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH. z dnia 26 lipca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz. 3142 UCHWAŁA NR XXXIX/421/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH w sprawie określenia zasad rozliczania i obniżania tygodniowego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 19 lipca 2013 r. Poz WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 lipca 2013 r. NK-N SP1

Wrocław, dnia 19 lipca 2013 r. Poz WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 lipca 2013 r. NK-N SP1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 lipca 2013 r. Poz. 4436 WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 lipca 2013 r. NK-N.4131.162.10.2013.SP1 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 31 sierpnia 2018 r. Poz. 6612

Poznań, dnia 31 sierpnia 2018 r. Poz. 6612 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 31 sierpnia 2018 r. Poz. 6612 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN-I.4131.358.2018.22 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 sierpnia 2018 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 lutego 2017 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY LUBUSKIEGO Nr NK-I ACze. z dnia 2 lutego 2017 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 lutego 2017 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY LUBUSKIEGO Nr NK-I ACze. z dnia 2 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 lutego 2017 r. Poz. 328 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY LUBUSKIEGO Nr NK-I.4131.10.2017.ACze z dnia 2 lutego 2017 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 7228 UCHWAŁA NR XVIII/83/15 RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania zniżek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 705/XLVI/2014 RADY MIASTA RYBNIKA

UCHWAŁA NR 705/XLVI/2014 RADY MIASTA RYBNIKA Or.0007.67.2014 2014/04192 UCHWAŁA NR 705/XLVI/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 581/XXXVI/2005 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tygodniowy wymiar obniżki godzin zajęć 1 2 3. Wicedyrektor przedszkola liczącego 6 i więcej oddziałów

Rozdział 2. Tygodniowy wymiar obniżki godzin zajęć 1 2 3. Wicedyrektor przedszkola liczącego 6 i więcej oddziałów UCHWAŁA Nr XXXVII/2/09 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 czerwca 09 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad udzielania i rozmiaru obniżek, przyznawania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 maja 2015 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-N JW1 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 15 maja 2015 r.

Wrocław, dnia 21 maja 2015 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-N JW1 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 15 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 maja 2015 r. Poz. 2321 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-N.4131.44.8.2015.JW1 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 15 maja 2015 r. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pan Wojciech Jasiński Prezydent Miasta Żyrardowa pl. Jana Pawła II nr Żyrardów

Pan Wojciech Jasiński Prezydent Miasta Żyrardowa pl. Jana Pawła II nr Żyrardów WOJEWODA MAZOWIECKI LEX-R.4131.1.2016.BM Warszawa, 28 stycznia 2016 r. Pan Wojciech Jasiński Prezydent Miasta Żyrardowa pl. Jana Pawła II nr 1 96 300 Żyrardów Na podstawie art. 91 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Katowice W KATOWICACH Wydział Nadzoru Prawnego Katowice, ul. Jagiellońska 25

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Katowice W KATOWICACH Wydział Nadzoru Prawnego Katowice, ul. Jagiellońska 25 ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Katowice. 14-06-2017 W KATOWICACH Wydział Nadzoru Prawnego 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25 NPlI.4131.1.373.2017 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Zawiadamia się, że zgodnie

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI PNIK-I.4131.772.2017 Łódź, 20 września 2017 r. Rada Powiatu w Bełchatowie Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 79 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 kwietnia 2013 r. Poz WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 marca 2013 r. NK-N RJ1

Wrocław, dnia 10 kwietnia 2013 r. Poz WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 marca 2013 r. NK-N RJ1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 kwietnia 2013 r. Poz. 2444 WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 marca 2013 r. NK-N.4131.11.4.2013.RJ1 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN-II Wojewody Lubelskiego

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN-II Wojewody Lubelskiego WOJEWODA LUBELSKI Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN-II.4131.347.2016 Wojewody Lubelskiego z dnia 8 listopada 2016 r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Mircze z dnia 30 września 2016 roku Nr XVIII/163/2016

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 kwietnia 2012 r. Poz. 1610 WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 kwietnia 2012 r. NK-N11.4131.371.2012.AS2 Rozstrzygnięcie nadzorcze Działając

Bardziej szczegółowo

z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia r.

z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia... 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 22 lutego 2016 r.

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 22 lutego 2016 r. OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu ustalania obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IX/104/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA Nr IX/104/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA Nr IX/104/2015 i udzielania obniżek w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Margonin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.

Bardziej szczegółowo

IJchwała nr.../...'''.../2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego. z dnia r.

IJchwała nr.../...'''.../2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego. z dnia r. P.o. NAC4ELNIKX ":W3" BP. - 6%o l 'zx IJchwała nr.../...'''.../2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia... 2018 r. STA Ki e r uj ę.na Zarząd STA projekt w sprawie określenia zasad, o których mowa w art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR KI-411/454/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 16 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR KI-411/454/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 16 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR KI-411/454/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 16 grudnia 2015 r. znak sprawy: KI-43-163/77/15 Kolegium Izby działając na podstawie art. 91 ust. 1 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-N RJ1 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 24 maja 2016 r.

Wrocław, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-N RJ1 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 24 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 2740 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-N.4131.119.7.2016.RJ1 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 24 maja 2016 r. Działając na

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE. Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz.

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE. Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. WOJEWODA ŚLĄSKI NR NPII.4131.1.151.2016 Katowice, dnia 6 kwietnia 2016 r. ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2401 UCHWAŁA NR X/180/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 21 maja 2015 r.

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2401 UCHWAŁA NR X/180/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 21 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2401 UCHWAŁA NR X/180/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 780/XLIX/2018 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 27 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA NR 780/XLIX/2018 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 27 czerwca 2018 r. UCHWAŁA NR 780/XLIX/2018 RADY MIASTA RYBNIKA w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, oraz innych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 listopada 2015 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-N AS WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 2 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 5 listopada 2015 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-N AS WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 2 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 listopada 2015 r. Poz. 4514 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-N.4131.75.63.2015.AS WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 2 listopada 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr /16 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Olsztynie z dnia 21 marca 2016 roku

UCHWAŁA Nr /16 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Olsztynie z dnia 21 marca 2016 roku UCHWAŁA Nr 0102-191/16 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Olsztynie z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Nr XV/97/2016 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 23

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/213/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 28 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/213/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 28 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR XII/213/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO w sprawie: zasad ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotekach pedagogicznych, w bibliotekach

Bardziej szczegółowo

UONET+ Rozliczanie godzin ponadwymiarowych nauczycieli. Stan prawny

UONET+ Rozliczanie godzin ponadwymiarowych nauczycieli. Stan prawny UONET+ Rozliczanie godzin ponadwymiarowych nauczycieli Stan prawny Nie ma jednoznacznego prawa określającego sposób rozliczania godzin ponadwymiarowych nauczycieli. Zasady wynagradzania nauczycieli za

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 listopada 2015 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-N RJ1 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 5 listopada 2015 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-N RJ1 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 listopada 2015 r. Poz. 4511 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-N.4131.176.2.2015.RJ1 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 30 października 2015 r. Na

Bardziej szczegółowo

R O Z ST R Z Y G N IĘ C IE N A D Z O R C Z E

R O Z ST R Z Y G N IĘ C IE N A D Z O R C Z E # WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI NK-N.4131.162.6.2017.RJ1 Wrocław, 4 października 2017 r. R O Z ST R Z Y G N IĘ C IE N A D Z O R C Z E Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 2710. WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 5 czerwca 2014 r. NK-N.4131.95.31.2014.MG

Wrocław, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 2710. WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 5 czerwca 2014 r. NK-N.4131.95.31.2014.MG DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 2710 WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 5 czerwca 2014 r. NK-N.4131.95.31.2014.MG ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/343/2018 RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE. z dnia 28 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR XLVII/343/2018 RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE. z dnia 28 marca 2018 r. UCHWAŁA NR XLVII/343/2018 RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE RADY MIASTA GNIEZNA z dnia 29 marca 2017 r.

OBWIESZCZENIE RADY MIASTA GNIEZNA z dnia 29 marca 2017 r. OBWIESZCZENIE RADY MIASTA GNIEZNA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek, oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Czas pracy nauczyciela (art. 42 ustawy Karta Nauczyciela)

Załącznik 2. Czas pracy nauczyciela (art. 42 ustawy Karta Nauczyciela) Załącznik 2. Czas pracy nauczyciela (art. 42 ustawy Karta Nauczyciela) W zakresie dotyczącym czasu pracy nauczycieli, zmianie uległy przede wszystkim niektóre przepisy art. 42 KN. Wchodzą one w życie z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA Projekt z dnia 7 maja 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna:» art. 3 pkt 11d, art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty

Podstawa prawna:» art. 3 pkt 11d, art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty Stanowisko MEN w sprawie sposobu wykonania przepisu art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy Karta Nauczyciela zaktualizowane w dniu 8 października 2009 r. W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi przepisu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII-45/2015 RADY POWIATU W KRAŚNIKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII-45/2015 RADY POWIATU W KRAŚNIKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII-45/2015 RADY POWIATU W KRAŚNIKU w sprawie zasad pracy szkół i placówek oświatowo wychowawczych prowadzonych przez Powiat Kraśnicki. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1), art. 12 pkt 11 ustawy

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 22 października 2015 r. Poz. 3186

Lublin, dnia 22 października 2015 r. Poz. 3186 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 22 października 2015 r. Poz. 3186 WOJEWODA LUBELSKI Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN-II.4131.438.2015 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 października 2015

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODA MAZOWIECKI LEX-S.4131.23.2015.MR Warszawa, 22 grudnia 2015 r. ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 listopada 2012 r. Poz WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 listopada 2012 r. NK-N JB6

Wrocław, dnia 21 listopada 2012 r. Poz WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 listopada 2012 r. NK-N JB6 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 listopada 2012 r. Poz. 4106 WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 19 listopada 2012 r. NK-N2.4131.935.2012.JB6 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX/254/05 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 21 lutego 2005 r.

Uchwała Nr XXIX/254/05 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 21 lutego 2005 r. Uchwała Nr XXIX/254/05 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 21 lutego 2005 r. W sprawie: Regulaminu wynagradzania nauczycieli dotyczącego ustalania, rozliczania i obniżania obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 24 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 48/2017 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU. z dnia 29 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 24 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 48/2017 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU. z dnia 29 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 24 kwietnia 2017 r. Poz. 2090 UCHWAŁA NR 48/2017 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia

Bardziej szczegółowo