Prawo handlowe i gospodarcze

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prawo handlowe i gospodarcze"

Transkrypt

1 REPETYTORIA BECKA Prawo handlowe i gospodarcze pytania kazusy tablice testy

2 REPETYTORIA BECKA Prawo handlowe i gospodarcze

3 Polecamy w tej serii: POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE POSTĘPOWANIE CYWILNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO CYWILNE CZĘŚĆ OGÓLNA, wyd. 5 PRAWO KARNE PRAWO KONSTYTUCYJNE PRAWO PRACY PRAWO RZECZOWE, wyd. 5 SPADKI I PRAWO RODZINNE ZOBOWIĄZANIA

4 Prawo handlowe i gospodarcze pytania kazusy tablice testy dr Joanna Ablewicz WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2016

5 Stan prawny: 1 października 2016 r. Wydawca: Aneta Flisek Wydawnictwo C.H.Beck 2016 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa Skład i łamanie: Marta Świerk Druk i oprawa: P.W.P. Interdruk, Warszawa ISBN ISBN e-book

6 Spis treści Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Podstawowe wiadomości z zakresu prawa gospodarczego publicznego 1 Pytania 1 31 Rozdział II. Rejestry przedsiębiorców 23 Pytania Rozdział III. Prawo handlowe 55 Pytania Część B. Kazusy Kazus 1. Działalność wytwórcza w rolnictwie 113 Kazus 2. Wpis do CEIDG wspólnika spółki cywilnej 115 Kazus 3. Świadczenie usług na terytorium RP 117 Kazus 4. Transakcje z wykorzystaniem rachunku bankowego 120 Kazus 5. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej 122 Kazus 6. Obrót napojami alkoholowymi 124 Kazus 7. Zmiana ceny w umowie turystycznej 130 Kazus 8. Udzielenie koncesji 131 Kazus 9. Cofnięcie koncesji 134 Kazus 10. Kontrola przedsiębiorcy zasady ogólne, terminy 137 Kazus 11. Oddział 143 Kazus 12. Przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego 147 Kazus 13. Firma przedsiębiorcy 150 Kazus 14. Prokura 153 Kazus 15. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego 155 Kazus 16. Zwrot wniosku o wpis do KRS 157 Kazus 17. Rozwiązanie spółki bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego 159 Kazus 18. Zobowiązania spółki kapitałowej w organizacji 163 Kazus 19. Rozwiązanie spółki cywilnej 164 Kazus 20. Prowadzenie spraw spółki w spółce jawnej 166

7 VI Spis treści Kazus 21. Odpowiedzialność wspólników w spółce jawnej 168 Kazus 22. Odpowiedzialność partnerów w spółce partnerskiej 169 Kazus 23. Zasady reprezentacji w spółce partnerskiej 171 Kazus 24. Suma komandytowa a wkład 172 Kazus 25. Zbycie udziału w spółce z o.o. 173 Kazus 26. Sposoby reprezentacji w spółce z o.o. 174 Kazus 27. Większości głosów na zgromadzeniu wspólników spółki z o.o. 176 Kazus 28. Stwierdzanie nieważności uchwał w spółce z o.o. 177 Kazus 29. Umorzenie udziału w spółce z o.o. bez obniżenia kapitału zakładowego 180 Kazus 30. Wyłączenie wspólnika w spółce z o.o. 182 Kazus 31. Walne zgromadzenia w spółce akcyjnej 185 Kazus 32. Stwierdzenie nieważności uchwał w spółce akcyjnej 187 Kazus 33. Ograniczenie prawa głosu akcjonariusza 189 Kazus 34. Zmiana statutu w spółce akcyjnej, podwyższenie kapitału zakładowego 191 Kazus 35. Docelowe poniesienie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej 194 Kazus 36. Likwidacja spółki akcyjnej 196 Część C. Tablice Rozdział I. Prawo gospodarcze 199 Tablica 1. Rodzaje prawa gospodarczego 199 Tablica 2. Źródła prawa gospodarczego publicznego 200 Tablica 3. Zasady prawa gospodarczego publicznego 201 Tablica 4. Administracja gospodarcza 202 Tablica 5. Elementy pojęcia działalność gospodarcza 202 Tablica 6. Wyłączenie stosowania przepisów SDGU 203 Tablica 7. Ustawowe definicje przedsiębiorcy 204 Tablica 8. Mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca, średni przedsiębiorca 205 Tablica 9. Osoba zagraniczna w świetle SDGU 205 Tablica 10. Wykonywanie działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne 206 Tablica 11. Przekształcenie przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną 206 Tablica 12. Interpretacja prawna 207 Tablica 13. Zawieszenie działalności przez przedsiębiorcę w świetle SDGU 208 Tablica 14. Obowiązek dokonywania transakcji z wykorzystaniem rachunku bankowego 209 Tablica 15. Rodzaje ograniczeń w wykonywaniu działalności gospodarczej 209 Tablica 16. Koncesja rodzaje 210 Tablica 17. Koncesja sposób udzielenia w przypadku ograniczonej liczby 211 Tablica 18. Cofnięcie koncesji 212 Tablica 19. Promesa koncesji 213 Tablica 20. Działalność regulowana 214 Tablica 21. Wpis do rejestru działalności regulowanej 215 Tablica 22. Kontrola działalności regulowanej, zakaz wykonywania działalności regulowanej 216 Tablica 23. Zezwolenia i licencje 217

8 Spis treści VII Tablica 24. Etapy kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy 218 Tablica 25. Sprzeciw w trakcie kontroli 219 Tablica 26. Oddział a przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego 220 Tablica 27. Czyny nieuczciwej konkurencji 221 Tablica 28. Roszczenia przysługujące w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji 223 Rozdział II. Rejestry przedsiębiorców 224 Tablica 29. Wpis do CEIDG a wpis do KRS 224 Tablica 30. Zakres danych podlegających wpisowi do CEIDG 225 Tablica 31. Wniosek o wpis do CEIDG integralne części 226 Tablica 32. Sposoby złożenia wniosku o wpis do CEIDG 227 Tablica 33. Wniosek niepoprawny w CEIDG 227 Tablica 34. Wpis do CEIDG danych z urzędu 228 Tablica 35. Wykreślenie wpisu z CEIDG 229 Tablica 36. Struktura Krajowego Rejestru Sądowego 230 Tablica 37. Ogłaszanie wpisów w KRS 230 Tablica 38. Składanie wniosków o wpis do KRS 231 Tablica 39. Dokonywanie wpisów w KRS po i przed uprawomocnieniem się postanowienia o wpisie 232 Tablica 40. Terminy rozpoznania wniosku o wpis do KRS przez sąd 233 Tablica 41. Postępowanie przymuszające w KRS 234 Tablica 42. Skutki nieskutecznego postępowania przymuszającego 235 Tablica 43. Wszczęcie postępowania w przedmiocie rozwiązania podmiotu wpisanego do KRS bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego przesłanki 236 Tablica 44. Rozwiązanie podmiotu wpisanego do KRS bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego przebieg postępowania 237 Tablica 45. Podmioty podlegające wpisowi do rejestru przedsiębiorców 238 Tablica 46. Wpisy w poszczególnych działach rejestru przedsiębiorców najważniejsze dane 239 Tablica 47. Wpis do rejestru dłużników niewypłacalnych 240 Tablica 48. Wykreślenie wpisu z rejestru dłużników niewypłacalnych 241 Rozdział III. Prawo spółek handlowych 242 Tablica 49. Źródła prawa handlowego 242 Tablica 50. Rodzaje spółek handlowych 243 Tablica 51. Formy sporządzania umowy/statutu spółki 243 Tablica 52. Podstawowe zasady dotyczące spółek osobowych 244 Tablica 53. Spółka dominująca 245 Tablica 54. Większości głosów w KSH 246 Tablica 55. Wzorce umów definicje 246 Tablica 56. Spółka kapitałowa w organizacji 247 Tablica 57. Wkład do spółki 248 Tablica 58. Kontrola czynności prawnych w spółkach kapitałowych 248 Tablica 59. Firmy spółek handlowych 249

9 VIII Spis treści Tablica 60. Prokura w spółkach handlowych 250 Tablica 61. Spółka jawna podstawowe cechy 251 Tablica 62. Powstanie spółki jawnej 251 Tablica 63. Stosunki zewnętrzne i wewnętrzne w spółce jawnej 252 Tablica 64. Dozwolone modyfikacje umowne w zakresie prowadzenia spraw spółki jawnej 253 Tablica 65. Rozwiązanie spółki jawnej 254 Tablica 66. Wypowiedzenie umowy spółki przyczyna rozwiązania spółki osobowej 255 Tablica 67. Likwidacja spółek osobowych 256 Tablica 68. Spółka partnerska cechy 257 Tablica 69. Spółka partnerska zasady 257 Tablica 70. Przyczyny rozwiązania spółki partnerskiej 258 Tablica 71. Spółka komandytowa cechy 259 Tablica 72. Treść umowy spółki komandytowej 259 Tablica 73. Suma komandytowa a wkład komandytariusza 260 Tablica 74. Reprezentacja i prowadzenie spraw spółki komandytowej 261 Tablica 75. Spółka komandytowo-akcyjna cechy 261 Tablica 76. Wspólnicy w spółce komandytowo-akcyjnej 262 Tablica 77. Statut spółki komandytowo-akcyjnej 262 Tablica 78. Walne zgromadzenie w spółce komandytowo-akcyjnej 263 Tablica 79. Powstanie spółek kapitałowych 264 Tablica 80. Kapitał zakładowy w spółkach kapitałowych i jego skład 265 Tablica 81. Zawarcie umowy spółki z o.o. i sporządzenie statutu spółki akcyjnej 265 Tablica 82. Wnoszenie wkładów na pokrycie kapitału zakładowego w spółkach kapitałowych 266 Tablica 83. Dokonywanie zgoszeń do rejestru spółki z o.o. 267 Tablica 84. Dokonywanie zgłoszeń do rejestru spółki akcyjnej 268 Tablica 85. Udziały i akcje uprzywilejowane 269 Tablica 86. Zbycie udziału w sp. z o.o. 270 Tablica 87. Zbycie akcji w spółce akcyjnej 271 Tablica 88. Umorzenie udziału w spółce z o.o. 271 Tablica 89. Umorzenie akcji 272 Tablica 90. Zarząd w spółkach kapitałowych 273 Tablica 91. Nadzór w spółkach kapitałowych 274 Tablica 92. Zgromadzenie wspólników w spółce z o.o. 275 Tablica 93. Rodzaje zgromadzeń w spółce z o.o. 276 Tablica 94. Zgromadzenie wspólników miejsce i zwołanie 277 Tablica 95. Walne zgromadzenie akcjonariuszy w spółce akcyjnej 278 Tablica 96. Rodzaje walnych zgromadzeń w spółce akcyjnej 279 Tablica 97. Walne zgromadzenie miejsce i zwołanie 280 Tablica 98. Podejmowanie uchwał na zgromadzeniu wspólników i na walnym zgromadzeniu większości głosów 281 Tablica 99. Uchwały zgromadzenia wspólników i walnego zgromadzenia liczba głosów na udział/akcję 284

10 Spis treści IX Tablica 100. Protokołowanie uchwał zgromadzenia wspólników i walnego zgromadzenia 284 Tablica 101. Uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników i walnego zgromadzenia w spółkach kapitałowych 285 Tablica 102. Stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia 286 Tablica 103. Zmiana umowy spółki z o.o. 287 Tablica 104. Zmiana statutu S.A. 287 Tablica 105. Rozwiązanie spółki kapitałowej 288 Tablica 106. Łączenie się spółek 289 Tablica 107. Podział spółek 290 Tablica 108. Przekształcenie spółki 291 Część D. Testy Test Odpowiedzi do testu Test Odpowiedzi do testu Test Odpowiedzi do testu 3 399

11

12 Wykaz skrótów 1. Źródła prawa GryHazrdU ustawa z r. o grach hazardowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 471) FinPublU ustawa z r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) KC Kodeks cywilny KK Kodeks karny KM Kodeks morski KP Kodeks pracy KPA Kodeks postępowania administracyjnego KPC Kodeks postępowania cywilnego KRO Kodeks rodzinny i opiekuńczy KRSU ustawa z r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 687 ze zm.) KSH Kodeks spółek handlowych KWU ustawa z r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 790 ze zm.) OchrKonkurU ustawa z r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 184 ze zm.) OrdPodU ustawa z r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) PodpElU ustawa z r. o podpisie elektronicznym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.) PrBank ustawa z r. Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 128 ze zm.) PrBud ustawa z r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) PrKonsU ustawa z r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.) PrPostSądAdm ustawa z r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.) PrRest ustawa z r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978 ze zm.)

13 XII Wykaz skrótów PrSpółdz ustawa z r. Prawo spółdzielcze (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 21 ze zm.) PrUp ustawa z r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 233 ze zm.) PrZamPubl ustawa z r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz ze zm.) PWPU ustawa z r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz ze zm.) RachU ustawa z r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1047) SamGminU ustawa z r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) SamPowiatU ustawa z r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 814) SamWojU ustawa z r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 486 ze zm.) SDGU ustawa z r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.) ŚwiadUsługU ustawa z r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 893) TFUE Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej TWE Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską WłLokU ustawa z r. o własności lokali (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1892) WychTrzeźU ustawa z o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.) ZNKU ustawa z r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz ze zm.) 2. Organy orzekające NSA Naczelny Sąd Administracyjny SA Sąd Apelacyjny SN Sąd Najwyższy SN (7) Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów TK Trybunał Konstytucyjny 3. Inne skróty art. artykuł CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej cz. część Dz.U. Dziennik Ustaw epuap elektroniczna Platforma Usług Publicznych EZIG europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych

14 Wykaz skrótów XIII KRS Krajowy Rejestr Sądowy lit. litera MF Minister Finansów Min. Minister m.in. między innymi MS Minister Sprawiedliwości nast. następna (-e, -y) Nb. numer brzegowy np. na przykład Nr numer orz. orzeczenie PKD Polska Klasyfikacja Działalności pkt punkt por. porównaj post. postanowienie poz. pozycja r. rok RDN Rejestr Dłużników Niewypłacalnych red. redakcja RM Rada Ministrów RPO Rzecznik Praw Obywatelskich s. strona S.A. spółka akcyjna SE spółka europejska S.K.A. spółka komandytowo-akcyjna sp. j. spółka jawna sp. k. spółka komandytowa sp. z o.o. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością tekst jedn. tekst jednolity uchw. uchwała UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyr. wyrok z. zeszyt zarz. zarządzenie zd. zdanie

15

16 Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Podstawowe wiadomości z zakresu prawa gospodarczego publicznego Pytanie 1. Co to jest publiczne prawo gospodarcze? Prawo publiczne, jak wskazuje sama jego nazwa to prawo, które dotyczy interesu publicznego, czyli dotyczącego określonej, większej grupy ludzi, a nie poszczególnych jednostek. Prawo takie cechuje nierównorzędność podmiotów (podmiot-organ). Z kolei publiczne prawo gospodarcze to prawo dotyczące działalności gospodarczej, czyli różnych rodzajów działań podejmowanych przez człowieka mających na celu zaspokajanie różnych potrzeb ludzkich. Prawo takie obowiązuje nie tylko podmiot wykonujący działalność gospodarczą, ale i każdego człowieka, chociaż zawiera przede wszystkim regulacje dotyczące przedsiębiorców. Należy pamiętać, że w odróżnieniu do prawa gospodarczego prywatnego (jest to prawo dotyczące stosunków między podmiotami prywatnymi, czyli osobami fizycznymi, prawnymi czy jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej) prawo publiczne definiuje funkcje państwa w gospodarce, określa swobodę działalności gospodarczej i precyzuje definicję obrotu gospodarczego w stosunkach między państwem a przedsiębiorcami. Od prawa gospodarczego publicznego należy odróżnić także prawo handlowe, które charakteryzuje się tym, że jest rodzajem prawa prywatnego i reguluje obrót gospodarczy (czyli dokonywanie czynności handlowych) między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą. Prawo handlowe i gospodarcze, Repetytoria Becka Pytanie 1

17 2 Część A. Pytania egzaminacyjne Pytanie 2. Jakie znasz źródła prawa gospodarczego publicznego? Do najważniejszych źródeł zaliczamy: 1) Konstytucję RP; 2) prawo Unii Europejskiej; 3) Kodeks cywilny; 4) ustawę o swobodzie działalności gospodarczej; 5) Kodeks spółek handlowych; 6) ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym; 7) ustawę o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego ; 8) ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 9) ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów. Pytanie 3. Jakie znasz najważniejsze zasady prawa gospodarczego publicznego? Do najważniejszych zasad prawa gospodarczego należą: 1) zasada swobody gospodarczej; 2) zasada ochrony własności (art. 21 ust. 1 Konstytucji RP); 3) zasada praworządności oznacza, że organy administracji publicznej działają na podstawie i w granicach prawa; 4) zasada ochrony sądowej; 5) zasada proporcjonalności wszelkie środki, które ingerują w swobody jednostek powinny być proporcjonalne do zamierzonego celu (art. 31 Konstytucji RP i art. 5 TUE); 6) zasada pomocniczości inicjatywa gospodarcza jest w rekach obywateli, a państwo ma jedynie pomagać w prowadzeniu działalności gospodarczej; 7) zasada wolności konkurencji; 8) zasada równości w sferze gospodarczej (art. 32 ust. 2 Konstytucji RP); 9) zasada społecznej gospodarki rynkowej (art. 20 Konstytucji RP, art. 3 TUE). Pytanie 4. Na czym polegają zasady wolności i równości gospodarczej? Jest to wolność w zakresie podejmowania, prowadzenia czy zakończenia wykonywania działalności gospodarczej (art. 20 i 22 Konstytucji RP). Zgodnie z art. 6 SDGU, podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. Właściwy organ nie może żądać ani uzależniać swojej decyzji w sprawie podjęcia, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej przez zainteresowaną Pytania 2 4 Prawo handlowe i gospodarcze, Repetytoria Becka

18 Rozdział I. Podstawowe wiadomości z zakresu prawa gospodarczego publicznego 3 osobę od spełnienia przez nią dodatkowych warunków, w szczególności od przedłożenia dokumentów lub ujawnienia danych, nieprzewidzianych przepisami prawa. Właściwy organ, z wyłączeniem sądu powszechnego, nie może żądać ani uzależnić swoich rozstrzygnięć w sprawie podjęcia, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej od przedłożenia dokumentów w formie oryginału, poświadczonej kopii lub poświadczonego tłumaczenia, chyba że obowiązek taki jest przewidziany przepisami ustaw szczególnych z uwagi na nadrzędny interes publiczny lub wynika z bezpośrednio stosowanych przepisów powszechnie obowiązującego prawa wspólnotowego albo ratyfikowanych umów międzynarodowych. Pytanie 5. Jakie organy stanowią administrację gospodarczą? Administracja gospodarcza dzieli się na: 1) administrację rządową szczebla centralnego; administrację taką stanowi: Rada Ministrów, poszczególni ministrowie (szczególnie minister właściwy do spraw gospodarczych czy minister właściwy do spraw finansowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych; 2) administrację rządową szczebla terytorialnego; stanowią ją np.: wojewoda, dyrektorzy izb skarbowych, naczelnicy urzędów skarbowych, dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej, dyrektorzy okręgowych urzędów miar i naczelnicy obwodowych urzędów miar, wojewódzki inspektor inspekcji handlowej, komendant wojewódzki Policji; 3) samorząd terytorialny (gmina, powiat, województwo); 4) agencje; są ta np. agencje wykonawcze (art. 18 FinPublU), Agencja Nieruchomości Rolnych oraz Wojskowa Agencja Mieszkaniowa; 5) organy UE (Komisja Europejska, Rada Unii Europejskiej, Parlament Europejski). Pytanie 6. Czym jest samorząd zawodowy i gospodarczy? Zgodnie z art. 17 ust. 1 Konstytucji RP, samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony mogą być tworzone w drodze ustawy. Organizacje samorządu mają na celu reprezentację osób wykonujących zawody zaufania publicznego wobec obywateli i ich organizacji, jak również w stosunkach z organami państwa oraz zapewnienie należytego wykonywania tych zawodów, w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Do takich samorządów należą np. adwokaci czy radcowie prawni. Prawo handlowe i gospodarcze, Repetytoria Becka Pytania 5 6

19 4 Część A. Pytania egzaminacyjne Z kolei kwestie dotyczące samorządu gospodarczego regulują ustawy o rzemiośle, izbach gospodarczych, izbach rolniczych, czy o samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców. Pytanie 7. Podaj pojęcie działalności gospodarczej. Czy pojęcie to stosuje się do działalności rolniczej? Zgodnie z art. 2 SDGU, działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Do działalności gospodarczej: budowlanej, handlowej i usługowej, oraz działalności zawodowej polegającej na świadczeniu usług stosuje się odpowiednio przepisy art. 5, przepisy rozdziału 2 i 3 ustawy z r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przepisów SDGU nie stosuje się do: 1) działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego; 2) wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów; 3) wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina; 4) działalności rolników w zakresie sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1c ustawy z r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pytanie 8. Jak definiuje pojęcie przedsiębiorcy ustawa o swobodzie działalości gospodarczej, a jak Kodeks cywilny? Zgodnie z KC, przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art KC, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Natomiast według SDGU przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Pytania 7 8 Prawo handlowe i gospodarcze, Repetytoria Becka

20 Rozdział I. Podstawowe wiadomości z zakresu prawa gospodarczego publicznego 5 Pytanie 9. Zdefiniuj mikro-, małego i średniego przedsiębiorcę? Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz 2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 mln euro. Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz 2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 mln euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat, nie przekroczyły równowartości w złotych 10 mln euro. Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz 2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 mln euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 mln euro. Pytanie 10. Jak oblicza się średnioroczne zatrudnienie u przedsiębiorcy w celu określenia czy jest on mikro-, małym czy średnim przedsiębiorcą? Średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty. Przy obliczaniu nie uwzględnia się pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. W przypadku przedsiębiorcy działającego krócej niż rok, jego przewidywany obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych, a także średnioroczne zatrudnienie oszacowuje się na podstawie danych za ostatni okres, udokumentowany przez przedsiębiorcę. Prawo handlowe i gospodarcze, Repetytoria Becka Pytania 9 10

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Podstawowe wiadomości z zakresu prawa gospodarczego publicznego 1 Pytania 1 31 Rozdział II. Rejestry przedsiębiorców 23 Pytania 32 82 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Podstawowe wiadomości z zakresu prawa gospodarczego publicznego 1 Pytania 1 27 Rozdział II. Rejestry przedsiębiorców 23 Pytania 28 80 Rozdział

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE

DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE Część I. Działalność gospodarcza Rozdział 1. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 1. Zakres przedmiotowy. Ustawa reguluje: podejmowanie, wykonywanie

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCJA BIZNESU. stan prawny: 6 kwietnia 2018 r.

KONSTYTUCJA BIZNESU. stan prawny: 6 kwietnia 2018 r. KONSTYTUCJA BIZNESU PRAWO PRZEDSIĘBIORCÓW RZECZNIK MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW CEIDG I PUNKT INFORMACJI DLA PRZEDSIĘBIORCY PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNI SWOBODA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KODEKS SPÓŁEK

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne

Postępowanie cywilne Kinga Flaga-Gieruszyńska Postępowanie cywilne pytania 7. wydanie REPETYTORIA C H BECK Postępowanie cywilne W sprzedaży: E. Marszałkowska-Krześ (red.) POSTĘPOWANIE CYWILNE, wyd. 2 Podręczniki Prawnicze

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Działalność gospodarcza

Rozdział I. Działalność gospodarcza Rozdział I. Działalność gospodarcza Część I. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 1. Zakres przedmiotowy. Ustawa reguluje: podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Część A. Pytania egzaminacyjne

Część A. Pytania egzaminacyjne Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Podstawowe wiadomości z zakresu prawa gospodarczego publicznego Pytanie 1. Co to jest publiczne prawo gospodarcze? Prawo publiczne, jak wskazuje sama jego nazwa

Bardziej szczegółowo

Część A. Pytania egzaminacyjne

Część A. Pytania egzaminacyjne Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Podstawowe wiadomości z zakresu prawa gospodarczego publicznego Pytanie 1. Co to jest publiczne prawo gospodarcze? Prawo publiczne, jak wskazuje sama jego nazwa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

USTAWA. z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej LexPolonica nr 45410. Stan prawny 2012-11-29 Dz.U.2010.220.1447 (U) Swoboda działalności gospodarczej zmiany: 2010-12-28 Dz.U.2010.239.1593 art. 4 2011-01-02 Dz.U.2010.182.1228 art. 154 2011-05-23 Dz.U.2011.85.459

Bardziej szczegółowo

JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU

JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU WPROWADZENIE DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWOWE POJĘCIA PRAWNE POJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych Zbiory Orzecznictwa Becka Kodeks spółek handlowych Orzecznictwo Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka Ewa Skibińska 3. wydanie C.H.Beck ZBIORY ORZECZNICTWA BECKA Kodeks spółek handlowych. Orzecznictwo Polecamy

Bardziej szczegółowo

Pojęcie działalności gospodarczej

Pojęcie działalności gospodarczej Pojęcie działalności gospodarczej Cechy: Działalność gospodarcza w orzecznictwie SN 1. Zawodowy charakter 2. Powtarzalność 3. Racjonalne gospodarowanie (zysk i opłacalność) 4. Uczestnictwo w obrocie gospodarczym

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! GOSPODARCZE PUBLICZNE. w pigułce. szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Beck

Na egzamin! GOSPODARCZE PUBLICZNE. w pigułce. szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Beck Na egzamin! PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE w pigułce szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H. Beck PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE w pigułce Inne w tej serii: Prawo rzymskie w pigułce Prawo handlowe w pigułce

Bardziej szczegółowo

Część A. Pytania egzaminacyjne

Część A. Pytania egzaminacyjne Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Podstawowe wiadomości z zakresu prawa gospodarczego publicznego Pytanie 1. Co to jest publiczne prawo gospodarcze? Prawo publiczne, jak wskazuje sama jego nazwa

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! w pigułce 2. wydanie. Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.Beck

Na egzamin! w pigułce 2. wydanie. Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.Beck Na egzamin! PRAWO handlowe w pigułce 2. wydanie Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H.Beck PRAWO HANDLOWE w pigułce Inne w tej serii: Prawo rzymskie w pigułce

Bardziej szczegółowo

Dział I. Zagadnienia ogólne prawa gospodarczego

Dział I. Zagadnienia ogólne prawa gospodarczego Dział I. Zagadnienia ogólne prawa gospodarczego Zagadnienie 1. Definicja przedsiębiorcy PYTANIE: Działalnością gospodarczą jest: A. zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i

Bardziej szczegółowo

Swoboda działalności gospodarczej

Swoboda działalności gospodarczej Swoboda działalności gospodarczej Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku (j. t. Dz.U. z 2013 roku poz. 672 z późniejszymi zmianami) Działalność gospodarcza Art. 2. Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! Gospodarcze publiczne. w pigułce. Zawiera pytania, które padły na egzaminie! 3. wydanie. szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.

Na egzamin! Gospodarcze publiczne. w pigułce. Zawiera pytania, które padły na egzaminie! 3. wydanie. szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Na egzamin! Prawo Gospodarcze publiczne w pigułce 3. wydanie Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H.Beck PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE w pigułce Inne w tej serii:

Bardziej szczegółowo

spółki komandytowo-akcyjnej... 102 72. Wskaż zalety i wady organizacji i funkcjonowania

spółki komandytowo-akcyjnej... 102 72. Wskaż zalety i wady organizacji i funkcjonowania SPIS TREŚCI 1. Czym jest prawo gospodarcze i jakie jest jego miejsce w systemie prawa polskiego?... 15 2. Wyjaśnij istotę źródeł prawa gospodarczego.... 16 3. Wskaż i omów podstawowe zasady prawa gospodarczego....

Bardziej szczegółowo

Dokumenty działalności gospodarczej

Dokumenty działalności gospodarczej Dokumenty działalności gospodarczej Podstawowe dokumenty HES II 2006 Marek Foltynowicz Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość małych firm

Rachunkowość małych firm Uniwersytet Szczeciński Katedra Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości mgr Stanisław Hońko Rachunkowość małych firm Zakładanie działalności gospodarczej Szczecin 05.10.2005 Podstawowe akty prawne 1.

Bardziej szczegółowo

Prawo gospodarcze zespół norm zajmujących się obrotem gospodarczym:

Prawo gospodarcze zespół norm zajmujących się obrotem gospodarczym: Prawo gospodarcze zespół norm zajmujących się obrotem gospodarczym: - publiczne reguluje funkcje państwa w gospodarce; adresatami norm są podmioty gospodarcze; -prywatne- reguluje stosunki prawne pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności Opracowanie: dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka Formy prowadzenia działalności gospodarczej Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Przedmowa Wykaz skrótów XI XIII

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Przedmowa Wykaz skrótów XI XIII Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów XI XIII Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Wiadomości ogólne 1 Pytania 1 15 Rozdział II. Stowarzyszenia i zgromadzenia 11 Pytania 16 32 Rozdział III. Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Prawo handlowe Prezentacja 1. Agnieszka Regiec

Prawo handlowe Prezentacja 1. Agnieszka Regiec Prawo handlowe Prezentacja 1 Agnieszka Regiec CEIDG CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN O Z PODSTAW PRAWA GOSPODARCZEGO ODARCZEGO I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH rok akademicki 2014/2015

EGZAMIN O Z PODSTAW PRAWA GOSPODARCZEGO ODARCZEGO I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH rok akademicki 2014/2015 UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Zakład Prawa Handlowego i Gospodarczego EGZAMIN O Z PODSTAW PRAWA GOSPODARCZEGO ODARCZEGO I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH rok akademicki 2014/2015 USTAWA z dnia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wprowadzenie... 21 Rozdział I. Obrót gospodarczy w kodeksowym prawie karnym... 36 1. Przestępstwa menadżerów (nadużycie

Bardziej szczegółowo

Spis treści SŁOWO WSTĘPNE... 17 ROZDZIAŁ VI PRAWO PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 19

Spis treści SŁOWO WSTĘPNE... 17 ROZDZIAŁ VI PRAWO PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 19 Spis treści SŁOWO WSTĘPNE... 17 ROZDZIAŁ VI PRAWO PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 19 1. Źródła prawa gospodarczego... 19 2. Główne zasady prawa gospodarczego... 22 2.1. Wprowadzenie... 22 2.2.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH NA EGZAMIN RADCOWSKI W

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH NA EGZAMIN RADCOWSKI W ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 68/VII/2009 KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH Z DNIA 5 CZERWCA 2009r. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH NA EGZAMIN RADCOWSKI W 2009 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZE BECKA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

KOMENTARZE BECKA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KOMENTARZE BECKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Polecamy nasze publikacje z serii Komentarze Becka: Zygmunt Niewiadomski (red.) PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE. KOMENTARZ, wyd. 5 Marzena

Bardziej szczegółowo

1. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

1. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej 1. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 173, poz. 1807) Tekst jednolity z dnia 24 kwietnia 2013 r. (Dz.U. 2013, poz. 672) 1 (zm.: Dz.U. 2013, poz. 675, poz. 983,

Bardziej szczegółowo

FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. dr inż. Edyta Niemiec

FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. dr inż. Edyta Niemiec FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ dr inż. Edyta Niemiec FORMY ORGANIZACYJNO-PRAWNE SPÓŁDZIELNIE, FUNDACJE, STOWARZYSZENIA JEDNOSTKA LUB ZAKŁAD BUDŻETOWY PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE SPÓŁKI JEDNOOSOBOWA

Bardziej szczegółowo

Czym różni się wolność od anarchii? Jaki charakter ma wolność gospodarcza?

Czym różni się wolność od anarchii? Jaki charakter ma wolność gospodarcza? Wolność Gospodarcza Czym różni się wolność od anarchii? Jaki charakter ma wolność gospodarcza? Jakie zastosowanie ma zasada wolności gospodarczej w procesie tworzenia prawa? Czy wolność gospodarcza w Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą:

Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą: Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą: Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej wynika z Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Prawo gospodarcze i spółek

Prawo gospodarcze i spółek Aplikacje Prawnicze Pytania i odpowiedzi Katarzyna Czajkowska-Matosiuk Joanna Ablewicz Prawo gospodarcze i spółek 3. wydanie Korzystaj w trakcie przygotowań do kolokwiów i egzaminu! C.H.Beck Prawo gospodarcze

Bardziej szczegółowo

K. Czajkowska-Matosiuk. Prawo. gospodarcze i spółek. 2. wydanie. Wydawnictwo C.H. Beck

K. Czajkowska-Matosiuk. Prawo. gospodarcze i spółek. 2. wydanie. Wydawnictwo C.H. Beck A PLIKACJE P RAWNICZE K. Czajkowska-Matosiuk Prawo gospodarcze i spółek 2. wydanie Wydawnictwo C.H. Beck APLIKACJE PRAWNICZE Prawo gospodarcze i spó³ek Katarzyna Czajkowska-Matosiuk Redakcja: Joanna Ablewicz

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp Część I. Istota i granice swobody umów w prawie spółek handlowych... 11

Spis treści. Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp Część I. Istota i granice swobody umów w prawie spółek handlowych... 11 Wykaz skrótów... Bibliografia... XI XXI Wstęp... 1 Część I. Istota i granice swobody umów w prawie spółek handlowych... 11 Rozdział I. Autonomia woli stron i swoboda umów w polskim prawie cywilnym... 13

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE PRAWO GOSPODARCZE SSP, SNP(W), SNP(Z) Wykaz zagadnień egzaminacyjnych

PUBLICZNE PRAWO GOSPODARCZE SSP, SNP(W), SNP(Z) Wykaz zagadnień egzaminacyjnych PUBLICZNE PRAWO GOSPODARCZE SSP, SNP(W), SNP(Z) Wykaz zagadnień egzaminacyjnych 1. Pojęcie prawa gospodarczego. 2. Publiczne prawo gospodarcze a prywatne prawo gospodarcze. 3. Publiczne prawo gospodarcze

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE POJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA definicję działalności gospodarczej określa art. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Kancelaria Gospodarcza

Opracowanie: Kancelaria Gospodarcza Materiał do zajęć - opracowanie na potrzeby przedmiotu ZW2: przedsiębiorczość: własna firma na rynku, w ramach projektu STREFA ROZWOJU KOMPETENCJI: nowoczesny program przygotowywania studentów wydziału

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I. PRAWO GOSPODARCZE

DZIAŁ I. PRAWO GOSPODARCZE DZIAŁ I. PRAWO GOSPODARCZE Pojęcie prawa gospodarczego Prawo gospodarcze publiczne to system zasad i norm prawnych regulujących proces gospodarowania (działalność gospodarczą), a w szczególności oddziaływanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści

Spis treści. Spis treści Spis treści Spis treści Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XI XIX Literatura... XXIII Rozdział I. Ewolucja podstaw prawnych działalności gospodarczej podmiotów zagranicznych w Polsce... 1 1. Zmiany w systemie

Bardziej szczegółowo

Umowy w obrocie gospodarczym

Umowy w obrocie gospodarczym Szymon Pszczółka Marta Janina Skrodzka Karol Skrodzki Marek Zaremba Umowy w obrocie gospodarczym testy kazusy tablice 2. wydanie REPETYTORIA C H BECK Umowy w obrocie gospodarczym W sprzedaży: S. Włodyka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1 Wstęp... Wykaz skrótów... XI XIII DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1 Część I. Uwagi ogólne... 3 Rozdział 1. Klasyfikacja spółek... 3 Rozdział 2. Obliczanie głosów... 6 Rozdział 3. Wzorzec umowy...

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! HANDLOWE w pigułce. szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Beck

Na egzamin! HANDLOWE w pigułce. szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Beck Na egzamin! PRAWO HANDLOWE w pigułce szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H. Beck PRAWO HANDLOWE w pigułce Inne w tej serii: Prawo rzymskie w pigułce Prawo finansowe w pigułce Prawo gospodarcze publiczne

Bardziej szczegółowo

Podstawy finansów i inwestowania w biznesie. Wykład 4

Podstawy finansów i inwestowania w biznesie. Wykład 4 Podstawy finansów i inwestowania w biznesie Wykład 4 Działalność gospodarcza zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Przedmowa Wykaz skrótów XI XIII

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Przedmowa Wykaz skrótów XI XIII Przedmowa Wykaz skrótów XI XIII Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Wiadomości ogólne 1 Pytania 1 15 Rozdział II. Stowarzyszenia i zgromadzenia 11 Pytania 16 32 Rozdział III. Ewidencja 30 Pytania

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych)

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych) Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie

Bardziej szczegółowo

Część I. Uwagi ogólne

Część I. Uwagi ogólne Część I. Uwagi ogólne Rozdział 1. Klasyfikacja spółek 1. Spółki osobowe i kapitałowe. Kodeks spółek handlowych wyróżnia dwa rodzaje spółek spółki osobowe oraz spółki kapitałowe. Do spółek osobowych zalicza

Bardziej szczegółowo

PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk

PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk Rozdział 1 Prawo gospodarcze i działalność gospodarcza Przedsiębiorczość a prawo gospodarcze Pojęcie przedsiębiorczości Prawo

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych).

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie prawa. 3. Pojęcie przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej związane jest z podjęciem wielu decyzji odnośnie:

Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej związane jest z podjęciem wielu decyzji odnośnie: INFORMACJA O WARUNKACH PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W TYM O PRZEPISACH PRAWNYCH, PROCEDURACH POSTĘPOWANIA I WZORACH DOKUMENTÓW Warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na

Bardziej szczegółowo

3. Suma komandytowa to: a) oznaczono kwotowo wkład wnoszony do spółki przez komandytariusza

3. Suma komandytowa to: a) oznaczono kwotowo wkład wnoszony do spółki przez komandytariusza TESTY 1. Spółką osobową nie jest: a) spółka komandytowo-akcyjna b) spółka akcyjna c) spółka z o.o. w organizacji d) spółka cywilna 2. Wpis do KRS: a) jest wpisem konstytutywnym dla spółek osobowych b)

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA PRAWA KRAJOWEGO

ŹRÓDŁA PRAWA KRAJOWEGO ŹRÓDŁA PRAWA KRAJOWEGO 1. Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Dz. U. nr 78, poz. 483 2. Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe Dz. U. nr 37, poz. 282 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Forma własności. własność mieszana

Forma własności. własność mieszana Lekcja 39. Temat: Klasyfikowanie przedsiębiorstw Temat w podręczniku: Klasyfikacja przedsiębiorstw Podmiotem gospodarczym jest każdy, niezależnie od jego formy organizacyjnej, aktywny uczestnik procesów

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! w pigułce 3. wydanie. Zawiera nowe prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.

Na egzamin! w pigułce 3. wydanie. Zawiera nowe prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Na egzamin! PRAWO handlowe w pigułce 3. wydanie Zawiera nowe prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne! szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H.Beck PRAWO HANDLOWE w pigułce Inne w tej serii: Prawo rzymskie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp...

Spis treści. Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp... Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp... xi XIII XV Dział I. Zagadnienia ogólne prawa gospodarczego... 1 Rozdział 1. Pojęcie i rodzaje przedsiębiorców... 1 Zagadnienie 1. Definicja przedsiębiorcy... 1

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011 Dr hab. Andrzej Herbet Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY Regulacja rozdziału II USDG Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej 1. Wpis do KRS lub centralnej ewidencji działalności gospodarczej (art. 14) 2.

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY OBRÓT GOSPODARCZY I JEGO BEZPIECZEŃSTWO. 2015/2016 I SNE II stopnia

ELEKTRONICZNY OBRÓT GOSPODARCZY I JEGO BEZPIECZEŃSTWO. 2015/2016 I SNE II stopnia ELEKTRONICZNY OBRÓT GOSPODARCZY I JEGO BEZPIECZEŃSTWO 2015/2016 I SNE II stopnia III. Centralna Ewidencja i Informacja Działalności Gospodarczej (CEIDG) Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) Zakładanie spółki w

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW

W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW . Pieczęć Pracodawcy Starosta Kraśnicki za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Kraśniku W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

IBPBI/2/ /12/MO Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

IBPBI/2/ /12/MO Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IBPBI/2/423-911/12/MO Data 2012.10.23 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

1. Prawo przedsiębiorców 1

1. Prawo przedsiębiorców 1 1. Prawo przedsiębiorców 1 z dnia 6 marca 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 646) Spis treści Art. Rozdział 1. Przepisy ogólne.......................... 1 16 Rozdział 2. Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie

Bardziej szczegółowo

Działanie 3.2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw

Działanie 3.2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw Działanie 3.2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw 1 Cel działania Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji wzrost zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach pomocy de minimis

W N I O S E K o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach pomocy de minimis Przasnysz, dnia... (pieczęć wnioskodawcy) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu W N I O S E K o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach pomocy de minimis Podstawy prawne:. ustawa z dnia 20

Bardziej szczegółowo

W N I O SEK o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia w ramach pomocy de minimis

W N I O SEK o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia w ramach pomocy de minimis Przasnysz, dnia.... (pieczęć podmiotu) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu W N I O SEK o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia w

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych. Stan prawny na 21 sierpnia 2018 r.

Kodeks spółek handlowych. Stan prawny na 21 sierpnia 2018 r. KSH Kodeks spółek handlowych Stan prawny na 21 sierpnia 2018 r. KSH Kodeks spółek handlowych Stan prawny na 21 sierpnia 2018 r. Zamów książkę w księgarni internetowej 7. WYDANIE WARSZAWA 2018 Stan prawny

Bardziej szczegółowo

1. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

1. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej 1. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 173, poz. 1807) Tekst jednolity z dnia 8 listopada 2017 r. (Dz.U. 2017, poz. 2168) 1 (zm.: Dz.U. 2017, poz. 2168, poz. 2486;

Bardziej szczegółowo

Prawo Publiczne Gospodarcze propozycja listy pytań egzaminacyjnych 2017/2018:

Prawo Publiczne Gospodarcze propozycja listy pytań egzaminacyjnych 2017/2018: Prawo Publiczne Gospodarcze propozycja listy pytań egzaminacyjnych 2017/2018: Ogólnie: 1. Czym jest publiczne prawo gospodarcze? 2. Wskaż elementy liberalnej autonomii gospodarczej w polskim porządku prawnym.

Bardziej szczegółowo

Rozkład pytań z ostatnich 5 lat:

Rozkład pytań z ostatnich 5 lat: Rozkład pytań z ostatnich 5 lat: Egzamin na aplikację notarialną 2009 prawo finansowe - 9 pyt. prawo cywilne 73 pyt. prawo administracyjne 14 pyt. prawo konstytucyjne i ustrojowe 14 pyt. prawo pierwotne

Bardziej szczegółowo

Pojęcie działalności gospodarczej

Pojęcie działalności gospodarczej Pojęcie działalności gospodarczej 1 Działalność gospodarcza to wykreowana przez system prawny każdego państwa forma organizacyjno prawna umożliwiająca zespolenie podmiotów uczestniczących w procesie gospodarczym

Bardziej szczegółowo

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Pasik, Wojtyniak i Partnerzy

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Pasik, Wojtyniak i Partnerzy Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej Pasik, Wojtyniak i Partnerzy O ustawie z dnia 2 lipca 2004 8 rozdziałów, 111 artykułów Konstytucja dla przedsiębiorców Nowelizacje: 2 stycznia 2011 oraz 1 lipca

Bardziej szczegółowo

publicznej oraz tworzenie w tych sektorach warunków do powstania mechanizmów rynkowych i konkurencji

publicznej oraz tworzenie w tych sektorach warunków do powstania mechanizmów rynkowych i konkurencji Społeczna gospodarka rynkowa jest: a. odrębnym modelem gospodarczym b. pośrednim modelem między modelem gospodarki rynkowej a modelem gospodarki centralnie planowanej c. wariantem gospodarki centralnie

Bardziej szczegółowo

PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE SSA3, SNA3 rok III

PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE SSA3, SNA3 rok III PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE SSA3, SNA3 rok III Zagadnienia egzaminacyjne 1. Pojęcie administracji gospodarczej i główne obszary jej działania. 2. Pojęcie prawa gospodarczego. 3. Publiczne prawo gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 17. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej... 21

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 17. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej... 21 Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wprowadzenie... 17 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej... 21 Rozdział 1. Przepisy ogólne... 21 Uwagi wprowadzające... 21 Art. 1. [Zakres

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI DO ZESTAWU PYTAŃ TESTOWYCH NA EGZAMIN NOTARIALNY 15 LIPCA 2009 r.

ODPOWIEDZI DO ZESTAWU PYTAŃ TESTOWYCH NA EGZAMIN NOTARIALNY 15 LIPCA 2009 r. ODPOWIEDZI DO ZESTAWU PYTAŃ TESTOWYCH NA EGZAMIN NOTARIALNY 15 LIPCA 2009 r. nr pytania odpowiedź podstawa prawna 1. B art. 80 k.c. 2. C art. 103 1 k.c. 3. B art. 109 7 3 k.c. 4. A art. 390 3 k.c. 5. B

Bardziej szczegółowo

25.02.2015r. (godz. 15.00-18.45) prowadzący: adw. Marian Jagielski, adw. Magdalena Filipowicz KRS, Spółka zo.o- praktyczne aspekty funkcjonowania

25.02.2015r. (godz. 15.00-18.45) prowadzący: adw. Marian Jagielski, adw. Magdalena Filipowicz KRS, Spółka zo.o- praktyczne aspekty funkcjonowania Plan na rok 2015 szkolenia aplikantów adwokackich III roku (Prawo gospodarczo handlowe, Prawo gospodarcze publiczne, Prawo Europejskie, Prawo administracyjne, Postępowanie administracyjne, Postępowanie

Bardziej szczegółowo

PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE SSA3, SNA3 rok III. Zagadnienia egzaminacyjne

PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE SSA3, SNA3 rok III. Zagadnienia egzaminacyjne PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE SSA3, SNA3 rok III Zagadnienia egzaminacyjne 1. Pojęcie administracji gospodarczej i główne obszary jej działania. 2. Pojęcie prawa gospodarczego. 3. Publiczne prawo gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek Przedmowa Wykaz skrótów V XV Rozdział I Systematyka i źródła prawa spółek 1 1 Pojęcie i systematyka prawa spółek 3 I Spółka i prawo spółek 3 II Regulacje ogólne prawa spółek 10 III Regulacje szczególne

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Prezes SN Tadeusz Ereciński

POSTANOWIENIE. Prezes SN Tadeusz Ereciński Sygn. akt II CSK 65/07 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 23 marca 2007 r. Prezes SN Tadeusz Ereciński w sprawie z powództwa "Ż. " Spółki Akcyjnej z siedzibą w P. przeciwko R. K. o zapłatę,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Tytuł I. Spółka jawna

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Tytuł I. Spółka jawna 7 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...17 Wstęp...19 Tytuł I. Spółka jawna...21 Część 1. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział 1. Istota spółki jawnej...21 1. Pojęcie spółki jawnej...21 2. Cel i charakter prawny

Bardziej szczegółowo

kodeks spółek handlowych

kodeks spółek handlowych kodeks spółek handlowych TEKSTY USTAW 6. WYDANIE kodeks spółek handlowych TEKSTY USTAW Zamów książkę w księgarni internetowej 6. WYDANIE Stan prawny na 7 września 2017 r. Wydawca Małgorzata Stańczak Redaktor

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11. Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13

Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11. Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13 Spis treści Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11 Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13 1.1. Prawo gospodarcze str. 15 1.1.1. Działalność gospodarcza str. 15 1.1.2. Prawo gospodarcze

Bardziej szczegółowo

W N I O SEK o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia w ramach pomocy de minimis

W N I O SEK o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia w ramach pomocy de minimis Przasnysz, dnia... (pieczęć podmiotu) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu W N I O SEK o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia w ramach pomocy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1 Wstęp... Wykaz skrótów... XI XIII DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1 Część I. Uwagi ogólne... 3 Rozdział 1. Klasyfikacja spółek... 3 Rozdział 2. Obliczanie głosów... 6 Rozdział 3. Wzorzec umowy...

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg Wstęp XIII Wykaz skrótów XV Ustawa z 15.9.2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.) (wyciąg) 1 Artykuł 1. [Zakres regulacji; rodzaje spółek] 1 Artykuł 2. [Odesłanie do KC]

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Nowicka

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Nowicka Sygn. akt III CZP 122/05 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 13 stycznia 2006 r. SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski

Bardziej szczegółowo

Spółki osobowe. Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna 2015-03-27

Spółki osobowe. Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna 2015-03-27 SPÓŁKI OSOBOWE Spółki osobowe 2 Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna dr Marcin Podleś Definicja 3 Spółką jawną jest spółka osobowa,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz najważniejszej literatury... XVII. Przedmowa...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz najważniejszej literatury... XVII. Przedmowa... Wykaz skrótów... XIII Wykaz najważniejszej literatury... XVII Przedmowa... XIX Rozdział I. Co to jest publiczne prawo gospodarcze?... 1 1. Uwagi ogólne... 1 2. Publiczne prawo... 2 3. gospodarcze... 3

Bardziej szczegółowo

i inwestowania w biznesie

i inwestowania w biznesie Podstawy finansów i inwestowania w biznesie Wykład 4 Plan wykładu Pojęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorcy Formy prawne przedsiębiorstw 2014-11-05 2 Działalność gospodarcza Zarobkowa działalność

Bardziej szczegółowo

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze Małgorzata Łączkowska Anna Natalia Schulz Anna Urbańska-Łukaszewicz Prawo rodzinne i opiekuńcze testy pytania kazusy tablice 2. wydanie REPETYTORIA C H BECK Prawo rodzinne i opiekuńcze W sprzedaży: A.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH

DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH Rozdział I. Uwagi ogólne Część I. Klasyfikacja spółek 1. Spółki osobowe i kapitałowe. Kodeks spółek handlowych wyróżnia dwa rodzaje spółek spółki osobowe oraz spółki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ Załącznik nr 1 INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ 1 Definicje 1. Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniało średniorocznie

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zobowiązania z umowy zlecenia

Przedmiot zobowiązania z umowy zlecenia MONOGRAFIE PRAWNICZE Przedmiot zobowiązania z umowy zlecenia Krzysztof Topolewski Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE KRZYSZTOF TOPOLEWSKI PRZEDMIOT ZOBOWIĄZANIA Z UMOWY ZLECENIA Polecamy nasze najnowsze

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW 1

W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW 1 . Pieczęć firmowa wnioskodawcy Starosta Kraśnicki za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Kraśniku W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia poruszane na ćwiczeniach w semestrze zimowym STUDIA STACJONARNE

Zagadnienia poruszane na ćwiczeniach w semestrze zimowym STUDIA STACJONARNE PRAWO HANDLOWE dr Bartłomiej Gliniecki Zagadnienia poruszane na ćwiczeniach w semestrze zimowym STUDIA STACJONARNE wszystkie wskazane pozycje literatury dostępne są w Bibliotece UG w razie dostępności

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw 1) USTAWA z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Prawo cywilne część ogólna

Prawo cywilne część ogólna Marcin Hałgas Piotr Kostański Prawo cywilne część ogólna pytania kazusy tablice 4. wydanie REPETYTORIA C H BECK Prawo cywilne część ogólna W sprzedaży: E. Gniewek PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO, wyd. 4 Studia

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE z przedmiotu Prawo handlowe kierunek Prawo

PYTANIA I ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE z przedmiotu Prawo handlowe kierunek Prawo Gdańsk, 13 grudnia 2018 r. PYTANIA I ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE z przedmiotu Prawo handlowe kierunek Prawo I Pula 1. Prawo gospodarcze i handlowe jako część prawa cywilnego. Zarys historii prawa handlowego.

Bardziej szczegółowo

Prawo gospodarcze publiczne

Prawo gospodarcze publiczne Prawo gospodarcze publiczne Kierunek: Tryb: Prawo Studia Niestacjonarne dr Maciej Etel Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego Rok akademicki 2015/2016 Prawo gospodarcze publiczne Prawo gospodarcze publiczne

Bardziej szczegółowo