PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE DEMOGRAFIA RYNEK PRACY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE DEMOGRAFIA RYNEK PRACY"

Transkrypt

1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego w I półroczu 2006 roku PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE W pierwszym półroczu 2006 roku obserwowaliśmy utrzymanie pozytywnych tendencji w polskiej gospodarce. Dynamika produktu krajowego brutto (PKB) wyniosła 5,4%, w tym wartości dodanej 5,1% (w analogicznym okresie roku poprzedniego PKB wzrósł o 2,6%, a WDB o 2,5%). Największy wzrost wartości dodanej brutto odnotowano w budownictwie (9%) oraz przemyśle (7,7%). W sektorze usług rynkowych WDB wzrosła o 5,3%, a w sektorze usług nierynkowych o 0,7%. W okresie styczeń-czerwiec 2006 roku wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniósł 0,7% względem 2,9% rok wcześniej. W I półroczu 2006 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego spadły ceny: Ŝywności i napojów alkoholowych (o 0,5%), odzieŝy i obuwia (o 6,8%), łączności (o 1,7%), a takŝe ceny w zakresie rekreacji i kultury (o 2,1%). O 1,9% podroŝały napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe, o 3,7% ceny związanie z mieszkaniem, o 1,6% ze zdrowiem, o 2,1% z transportem i o 1,7% z edukacją. Produkcja sprzedana przemysłu w I półroczu 2006 roku była o 12,3% wyŝsza niŝ rok wcześniej. W przetwórstwie przemysłowym odnotowano wzrost o 13,7%, w górnictwie produkcja wzrosła o 1,9%, a w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę o 3,9%. W tym samym okresie produkcja budowlano-montaŝowa wzrosła przeciętnie w kraju o 9,2% (rok wcześniej o 8,5%). Według wstępnych danych liczba mieszkań oddanych do uŝytkowania w I półroczu 2006 roku wzrosła o 0,1% względem analogicznego okresu roku poprzedniego. W I półroczu 2006 roku odnotowano poprawę sytuacji na rynku pracy. Spadła liczba bezrobotnych, a stopa bezrobocia w końcu czerwca ukształtowała się na poziomie 16,0% i była niŝsza niŝ przed rokiem o 2,0 pp.. O 2,6% wzrosło przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, w tym w przemyśle o 1,7%, budownictwie o 2,3%, a handlu i naprawach o 5,1%. DEMOGRAFIA Liczba mieszkańców województwa opolskiego systematycznie maleje. W końcu czerwca 2006 roku w województwie opolskim mieszkało 1044,3 tys. osób, co stanowiło 2,7% ludności Polski. W tym samym czasie współczynnik urbanizacji w województwie opolskim wyniósł 52,6%. Przyrost naturalny w I półroczu 2006 roku był ujemny i wyniósł 749 osób, przy czym skrajne wartości notowano w powiatach: nyskim (-150) oraz krapkowickim (0). W przeliczeniu na 1000 mieszkańców przyrost naturalny w województwie opolskim wyniósł -1,4. Saldo migracji w I półroczu wyniosło osób. We wszystkich powiatach saldo osiągnęło wartości ujemne. W przeliczeniu na 1000 mieszkańców saldo migracji wyniosło -4,4, przy czym najmniej korzystne było w powiecie kluczborskim (-5,7), najbardziej korzystne w powiecie opolskim (-1,8). RYNEK PRACY Sytuacja na rynku pracy systematycznie poprawia się, niemniej jednak wciąŝ pozostaje trudna. W porównaniu do I półrocza 2005 roku w województwie opolskim wzrosło przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, spadły zaś: liczba zarejestrowanych bezrobotnych oraz stopa bezrobocia. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w I półroczu 2006 roku wyniosło 94, 6 tys. osób i w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosło o 1,1%. Największe zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw występowało w przemyśle (58,7 tys. osób) oraz w handlu i naprawach (12, 9 tys. osób). W budownictwie pracowało 5,7 tys. osób, a w obsłudze nieruchomości i 1

2 firm 7 tys. osób. Prawie 57% spośród zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw pracowało w przetwórstwie przemysłowym. W końcu czerwca 2006 roku w powiatowych urzędach pracy województwa opolskiego zarejestrowanych było 64,2 tys. osób pozostających bez pracy, z czego prawie 65% to długotrwale bezrobotni. W ciągu roku liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 5,3 tys. osób, a stopa bezrobocia spadła o 1,4 pkt procentowego. Ponad 87% bezrobotnych pozostawało bez prawa do zasiłku. Około 57,5% wszystkich zarejestrowanych stanowiły bezrobotne kobiety. Osoby z wyŝszym wykształceniem to 4,8% wszystkich zarejestrowanych. Najwięcej osób pozostawało bez pracy w powiecie nyskim (prawie 14 tys.), a najmniej w oleskim (2,4 tys.). Stopa bezrobocia od początku 2006 roku systematycznie spada i według danych GUS w końcu czerwca 2006 roku wyniosła w województwie opolskim 17,3% (średnio w Polsce 16%). W regionie najwyŝsza była w powiecie nyskim, najniŝsza zaś w mieście Opolu (wykres 1). 30% 25% 27,1% 25,9% 25,1% 20,7% 19,1% 18,4% 20% 16,7% 15,6% 14,4% 13,2% 17,3% 16,0% 15% 10% 10,2% 9,0% 5% nyski namysłowski brzeski głubczycki prudnicki kluczborski opolski strzelecki kędzierzyńskokozielski krapkowicki oleski m. Opole Województwo Polska Wykres 1. Stopa bezrobocia w województwie opolskim według powiatów (stan na koniec czerwca 2006 roku) WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE W I półroczu 2006 roku odnotowano wzrost przeciętnych realnych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw w stosunku do analogicznego okresu 2005 roku. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w województwie opolskim w I półroczu 2006 roku wynosiło 2 267,74 zł i było wyŝsze o 5,6% niŝ w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przeciętna miesięczna emerytura i renta brutto w województwie opolskim w I półroczu 2006 roku wynosiła 1164,96 zł i była wyŝsza o 6,7% niŝ w analogicznym okresie roku poprzedniego. MIESZKANIA W województwie opolskim w pierwszym półroczu 2006 roku oddano do uŝytku 519 mieszkań i było to o 10,9% więcej niŝ w I półroczu 2005 roku. Łączna powierzchnia uŝytkowa oddanych mieszkań wynosiła m 2. Z ogólnej liczby mieszkań 72,3% oddano w budownictwie indywidualnym, a 5,2% w budownictwie przeznaczonym na sprzedaŝ lub wynajem. 2,5 2 2,3 2,0 1,9 1,5 1,4 1,3 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1 0,8 0,8 0,8 0,5 0,6 0,5 mazowieckie małopolskie pomorskie lubuskie wielkopolskie zachodniopomorskie dolnośląskie podlaskie warmińskomazurskie kujawsko-pomorskie podkarpackie lubelskie śląskie łódzkie świętokrzyskie opolskie Polska Wykres 2. Liczba mieszkań oddanych do uŝytkowania w I półroczu 2006 roku w przeliczeniu na 1000 ludności. 2

3 W okresie I-I 2006 roku wydano 879 pozwoleń na budowę mieszkań i było to o 42,9% więcej niŝ w analogicznym okresie roku poprzedniego. Rozpoczęto budowę 600 mieszkań, tj. o 13,9% więcej niŝ w pierwszym półroczu 2005 roku. PODMIOTY GOSPODARCZE Według stanu na koniec czerwca 2006 roku w rejestrze REGON w województwie opolskim zarejestrowanych było 91,6 tys. podmiotów gospodarki narodowej i było to więcej o 2,8% niŝ w analogicznym okresie roku poprzedniego. Pod względem dynamiki przyrostu podmiotów gospodarczych województwo opolskie plasowało się na 2. miejscu w kraju liczba podmiotów gospodarki narodow ej dynamika (analogiczny okres roku poprzedniego = 100) 103,0 102, ,2 101, , I II 2005 I Wykres 3. Liczba oraz dynamika podmiotów gospodarki narodowej w województwie opolskim w latach i w I półroczu 2006 roku II 2006 I 101,0 Biorąc pod uwagę strukturę podmiotów pod względem wielkości według liczby pracujących najwięcej osób pracowało w mikroprzedsiębiorstwach (95,5%). T a b e l a 1 Liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON według sektorów i wielkości pod względem liczby pracujących (stan na 30 czerwca 2006 roku) Liczba pracujących Wyszczególnienie 1000 i więcej Ogółem Razem, w tym: sektor publiczny sektor prywatny Źródło: Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w I półroczu 2006 roku, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa Spośród wszystkich sekcji gospodarki narodowej najwięcej podmiotów działało w handlu i naprawach (30%), obsłudze nieruchomości i firm (18,5%), budownictwie (10,8%) oraz w przemyśle (9,3%). Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (bez indywidualnych gospodarstw rolnych) stanowią 74,8% wszystkich podmiotów gospodarki narodowej w województwie opolskim. Najwięcej podmiotów gospodarki narodowej w końcu czerwca 2006 roku funkcjonowało w mieście Opolu (19 551) oraz powiatach: nyskim (13 223), opolskim (9 876) oraz brzeskim (8 975). Najmniej podmiotów funkcjonowało zaś w powiecie głubczyckim (3 751). Systematycznie wzrasta wskaźnik przedsiębiorczości, który w końcu czerwca 2006 roku wyniósł w województwie opolskim 87,7 podmiotów na 1000 mieszkańców, co plasowało województwo na 11 miejscu w kraju. 3

4 ,3 117,2 104,3 103,7 102,6 101, ,2 94,8 90,5 89,8 88,7 87,7 81,7 77,8 73,9 68,4 66,2 65 ZACHODNIOPOMORSKIE MAZOWIECKIE DOLNOŚLĄSKIE POMORSKIE LUBUSKIE WIELKOPOLSKIE ŁÓDZKIE ŚLĄSKIE KUJAWSKO- POMORSKIE MAŁOPOLSKIE OPOLSKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE WARMIŃSKO- MAZURSKIE PODLASKIE LUBELSKIE PODKARPACKIE Polska Wykres 4. Wskaźnik przedsiębiorczości w Polsce według województw (stan na r.) PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO Produkcja sprzedana przemysłu w I półroczu 2006 roku wyniosła 8205,9 mln zł i była wyŝsza o 7,7% niŝ rok wcześniej. W kraju zanotowano wzrost przeciętny rzędu 12,3%. Największy wzrosty notowano w produkcji instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków (o 23,9%), produkcji artykułów spoŝywczych i napojów (o 22,5%), produkcji wyrobów z pozostałych wyrobów niemetalicznych (19,9%) oraz produkcji wyrobów z metali (16%). Największe spadki notowano zaś w produkcji wyrobów chemicznych (o 5,5%), a takŝe produkcji drewna i wyrobów z drewna (o 5%). Wartość produkcji sprzedanej przemysłu lokowała województwo opolskie na 11 pozycji, zaś dynamika na 12 pozycji w kraju. Wydajność pracy w przemyśle obliczana jako produkcja sprzedana na jednego zatrudnionego (w bieŝących cenach bazowych), wyniosła 139,7 tys. zł i była wyŝsza o 7,1% niŝ rok wcześniej (średnio 10,4% w kraju) I wartość [mln zł] dynamika (analogiczny okres roku poprzedniego = 100) II X I 2004 I II Wykres 5. Produkcja sprzedana przemysłu (ceny stałe) w województwie opolskim w latach (I półrocze) w mln zł. X I 2005 I II X I 2006 I W I półroczu 2006 roku opolskie przedsiębiorstwa budowlane osiągnęły przychody ze sprzedaŝy produkcji i usług w wysokości 501,4 mln zł i były one o 5,5% wyŝsze niŝ w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość produkcji sprzedanej budownictwa lokowała województwo opolskie na 15 pozycji, zaś dynamika na 16 pozycji w kraju. Produkcja budowlano-montaŝowa wyniosła 210,6 mln zł i była wyŝsza niŝ rok wcześniej o 5,5% (w tym roboty budowlane wykończeniowe o 10%, wykonywanie instalacji budowlanych o 9,6%, wznoszenie budynków i budowli, inŝynieria wodna i lądowa o 4,9%). Wydajność pracy w budownictwie, obliczana jako produkcja sprzedana na jednego zatrudnionego (w bieŝących cenach bazowych), wyniosła 88,2 tys. zł i była wyŝsza o 4,6% niŝ rok wcześniej. 4

5 produkcja sprzedana budow nictw a (mln zł) dynamika (analogiczny okres roku poprzedniego = 100) 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20, I II 2004 I II Wykres 6. Produkcja sprzedana budownictwa (ceny bieŝące) w województwie opolskim w latach (I półrocze) w mln zł I II 2006 I 0,0 Efekty rzeczowe budownictwa w I połowie 2006 roku były wyŝsze niŝ w analogicznym okresie roku poprzedniego. Do uŝytku oddano w tym okresie 519 mieszkań (w tym w budownictwie indywidualnym 372) i było to o 10,7% więcej niŝ w I połowie 2005 roku. Pod względem dynamiki liczby oddanych mieszkań województwo opolskie sytuuje się na 4 pozycji. TRANSPORT I HANDEL W I półroczu 2006 roku przewozy ładunków w województwie opolskim wzrosły o 42,5% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W okresie styczeń-czerwiec przewieziono 944,3 tys. ton ładunków, z czego najwięcej w końcu tego okresu. Zmniejszyła się liczba przewiezionych pasaŝerów. W pierwszej połowie 2006 roku przewozy wyniosły 8,6 mln osób i było to mniej o około 6% niŝ w analogicznym okresie 2005 roku. Dynamika sprzedaŝy detalicznej towarów wyniosła w I półroczu 2006 roku 95,9%, w tym: - sprzedaŝ pojazdów samochodowych, motocykli i części - 74,7%, - Ŝywność napoje alkoholowe i bezalkoholowe, wyroby tytoniowe 98,4% - farmaceutyki, kosmetyki i sprzęt ortopedyczny 111,9% - meble, RT, AGD 129,4% rok 1996 rok 1997 rok 1998 rok 1999 rok 2000 rok 2001 rok 2002 rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok* Wykres 7. Liczba mieszkań oddanych do uŝytku w województwie opolskim w latach i pierwszym półroczu 2006 roku. * W pierwszym półroczu PODSTAWOWE RELACJE EKONOMICZNE W pierwszej połowie 2006 roku przychody z całokształtu działalności osiągnięte przez opolskie przedsiębiorstwa wzrosły w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o 4,6% i wyniosły ,9 milionów złotych. Z ogólnej wartości przychodów z całokształtu działalności w I półroczu 2006 roku 68,5% stanowiły przychody osiągnięte przez podmioty sektora prywatnego, a ich wartość zwiększyła się w porównaniu z analogicznym okresem roku 2005 o 13,0%. W sektorze brutto netto I-I 2003 I-I 2003 I-I 2004 I-I 2004 I-I 2005 I-I 2005 I-I 2006 Wykres 8. Kształtowanie się wyników finansowych brutto i netto w województwie opolskim w latach i w I półroczu 2006 roku (w mln zł) 5

6 publicznym zanotowano natomiast spadek wartości przychodów o 10,0%. Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności ogółem wzrosły o 6,6% i wyniosły 10034,8 milionów złotych. Koszt własny sprzedanych produktów wzrósł w I półroczu w porównaniu do okresu styczeń-czerwiec 2005 roku o 4,4%, a koszty finansowe o 14,3%. Wynik finansowy ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów zmniejszył się w I półroczu o 15% i wyniósł 755,9 milionów złotych. Wynik finansowy na działalności gospodarczej zmniejszył się natomiast o 18,2% i osiągnął wartość 674,0 milionów złotych. W porównaniu do I półrocza 2005 roku wynik finansowy brutto zmniejszył się o 25,7%, a wynik finansowy netto o 24,6% i wyniósł odpowiednio: 674,3 milionów złotych oraz 539,6 milionów złotych. ROLNICTWO Na rynku produktów rolnych w I półroczu 2006 roku wzrósł skup ziaren zbóŝ podstawowych, Ŝywca rzeźnego oraz mleka. W okresie styczeń-czerwiec 2006 roku w porównaniu do analogicznego okresu 2005 roku skup ziaren zbóŝ podstawowych wzrósł o 8,9%, Ŝywca rzeźnego w przeliczeniu na mięso o 14,1%, a mleka o 0,1%. Wśród zbóŝ podstawowych skup pszenicy wzrósł o 6,6%, a Ŝyta zmniejszył się o 18,1%. PODSUMOWANIE SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ W I PÓŁROCZU 2006 ROKU Wybrane zjawiska pozytywne - wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw - wzrost przeciętnych realnych wynagrodzeń brutto - spadek bezrobocia - wzrost liczby mieszkań oddanych do uŝytku - wzrost liczby podmiotów gospodarki narodowej - wzrost produkcji sprzedanej przemysłu - wzrost produkcji sprzedanej budownictwa - wzrost przychodów z całokształtu działalności Wybrane zjawiska negatywne - malejąca liczba ludności - ujemny przyrost naturalny - ujemne saldo migracji 6

7 Wyszczególnienie Województwo opolskie Polska LUDNOŚĆ stan w dniu 30 I 2006 Pozycja województwa na tle kraju 1. Liczba ludności w tym: Wartość Dynamika (30 I - męŝczyźni Dynamika (30 I - kobiety Dynamika (30 I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI w okresie I-I 2006 r. 2,7% ogółu, 15 miejsce 99,5 99,9 16 miejsce Wartość miejsce 99,4 99,9 Wartość miejsce 99, Urodzenia Ŝywe 4,1 tys. 184,7 tys. Urodzenia Ŝywe na 1000 ludności 7,9 9,7 16 miejsce 3. Zgony: 4, 9 tys. 189,1 tys. Zgony na 1000 ludności w tym: 9,3 9,9 5 miejsce 1 - zgony niemowląt na 1000 ludności 6,3 6,3 8 miejsce 2 4. Przyrost naturalny -0,7 tys. -4,4 tys. 5. Przyrost naturalny na 1000 ludności -1,4-0,2 14 miejsce MIGRACJE LUDNOŚCI w okresie I-I 2006 r. 6. Napływ ogółem Wartość b.d. 4 Dynamika (I-I Wartość b.d Odpływ ogółem Dynamika (I-I b.d. b.d. 8.Saldo migracji ogółem b.d. 9. Saldo migracji wewnętrznej b.d. x 10. Saldo migracji zagranicznej b.d. 11. Saldo migracji na 1000 ludności -4,4 b.d. RYNEK PRACY 12. Liczba pracujących w gospodarce narodowej 13. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w okresie I I 2006 roku Wartość ( r.) Dynamika (31 b.d. b.d. 304, ,4 tys. 100,9 101,7 Wartość 94, Według rosnącej wartości 2 Według rosnącej wartości 3 Zameldowania na pobyt stały w województwie opolskim 4 Imigracja (bez migracji wewnętrznych) 5 Wymeldowania z pobytu stałego w województwie opolskim 6 Emigracja (bez migracji wewnętrznych) 7

8 Dynamika (I-I 101,1 102,6 14. Bezrobotni zarejestrowani w tym: Wartość 64,2 tys. 2487,6 tys. Dynamika (30 I 92,4 88,0% - kobiety napływ bezrobotnych w okresie I-I 37,5 tys. 1293,7 tys. - odpływ bezrobotnych w okresie I-I 42,7 tys. 1579,1 tys. 15. Stopa bezrobocia rejestrowanego 30 I [%] 17,3 16,0 10 miejsce 16. Oferty pracy stan na 30 I 14,8 tys. 562,5 tys. 17. Liczba bezrobotnych na jedną ofertę pracy w czerwcu Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Wartość 2267, ,76 7 miejsce sektorze przedsiębiorstw w Dynamika (I-I okresie I-I [zł] 105,6 104,8 3 miejsce MIESZKANIA w okresie I - I 2006 r. 19. Mieszkania oddane do uŝytku w tym: Wartość miejsce Dynamika (I-I 110,7 100,1 4 miejsce PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ stan na 30 I 2006 r. 20. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON, w tym: Wartość ,5% ogółu Dynamika (30 I 102,8 100,8 - sektor prywatny przemysł budownictwo handel i naprawy obsługa nieruchomości i firm WYNIKI FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTW w okresie I I 2006 r. 21. Przychody z całokształtu działalności [mln zł] 22. Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności [mln zł] Wartość , ,0 Dynamika (I-I 104,6 b.d. Wartość , ,7 Dynamika (I-I 106,6 b.d. 23. Wynik finansowy brutto [mln zł] 674, ,8 24. Wynik finansowy netto [mln zł] 539, ,4 25. Wskaźnik poziomu kosztów [%] 93,7 94,4 15 miejsce 26. Majątek obrotowy [mln zł] 8 125,7 b.d. 27. Udział jednostek rentownych w ogólnej liczbie jednostek (rentowność netto) [%] PRODUKCJA SPRZEDANA w okresie I I 2006 r. 67,4 b.d. 28. Przemysłu w okresie I-I [mln zł] 29. Budownictwa w okresie I-I [mln zł] Wartość 8205, ,8 Dynamika (I-I 2005r. = 100) 2,3% produkcji krajowej 107,7 112,3 12 miejsce Wartość 501, ,5 1,6% produkcji krajowej 8

9 Dynamika (I-I 2005r. = 100) 105,5 113,6 16 miejsce NAKŁADY INWESTYCYJNE w okresie I I 2006 r. 30. Nakłady inwestycyjne ogółem [mln zł] Wartość 377, ,3 16 miejsce Dynamika (I - I 2005r. = 100) WYBRANE WSKAŹNIKI POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO 31. PKB (stan na 2004 r.) 32. PKB na 1 mieszkańca (stan na 2004 r.) 104,0 116,4 13 miejsce Wartość mln zł mln zł 14 miejsce Dynamika (2003r. = 100) 118,2% 109,6% 1 miejsce Wartość zł zł 10 miejsce Dynamika (2003r. = 100) 118,7% 109,7% 1 miejsce 33. WDB w przemyśle na 1 pracującego (2004 r.) Wartość zł zł 1 miejsce 34. Udział przemysłu w tworzeniu WDB (stan na 2004r.) Wartość 32,0 % 24,9 % 2 miejsce 35. WDB w usługach rynkowych na 1 pracującego (stan na 2004 r.) Wartość zł zł 10 miejsce 36. Udział usług rynkowych w tworzeniu WDB (stan na 2004 r.) Wartość 41,0 % 49,9 % 16 miejsce 37. Wskaźnik przedsiębiorczości (podmioty gospodarki narodowej na 1000 mieszkańców stan na 30.I.2006r.) 87,7 94,8 11 miejsce 38. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę (stan w 2005 r.) 796,30 zł 761, 46 zł b.d. 39. Przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę w gospodarstwach domowych (stan na 2004 r.) 727,49 zł 694,7 zł 2 miejsce 40. Nakłady inwestycyjne na 1 mieszkańca w 2005 roku Wartość zł zł 13 miejsce 41. Wartość brutto środków trwałych na 1 mieszkańca w 2005 roku Wartość zł zł 2 miejsce URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych ul. Piastowska 12, pok OPOLE tel lub fax

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno gospodarczej województwa opolskiego w okresie trzech kwartałów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE

PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego R eferat Bad ań i Analiz Stra t e g icznyc h Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego w I półroczu

Bardziej szczegółowo

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Bardziej szczegółowo

1. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA W PODMIOTACH O LICZBIE PRACUJĄCYCH POWYŻEJ 9 OSÓB...2

1. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA W PODMIOTACH O LICZBIE PRACUJĄCYCH POWYŻEJ 9 OSÓB...2 OPOLSKI SYSTEM INFORMACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ OPOLSKI SYSTEM INFORMACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WWW.OSISG.OPOLSKIE.PL WWW.OSISG.OPOLSKIE.PL Analiza określająca aktualną sytuację społeczno-gospodarczą

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU tel. (077) 423 01 10 11, 423 01 20 21 e mail: wui.opl@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2 Wyniki wstępne

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2013 roku.

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2013 roku. Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I połowa 2013 roku Łódź listopad 2013 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY...

Bardziej szczegółowo

114,6. Statystyka Warszawy Nr 5/2018. Dynamika produkcji budowlano-montażowej INFORMACJE SYGNALNE r.

114,6. Statystyka Warszawy Nr 5/2018. Dynamika produkcji budowlano-montażowej INFORMACJE SYGNALNE r. INFORMACJE SYGNALNE Statystyka Warszawy Nr 5/2018 28.06.2018 r. 114,6 Dynamika produkcji budowlano-montażowej r/r W maju 2018 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było o 2,6% wyższe w

Bardziej szczegółowo

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Kwiecień 2016 1. Rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim Liczba

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE SYTUACJA SPO ECZNO-GOSPODARCZA W LATACH 2002 2005

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE SYTUACJA SPO ECZNO-GOSPODARCZA W LATACH 2002 2005 WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE SYTUACJA SPO ECZNO-GOSPODARCZA W LATACH 2002 2005 URZ D MARSZA KOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badañ i Analiz Strategicznych WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI SYTUACJA I POŁOWA 2017 ŁÓDŹ GRUDZIEŃ 2017 SPIS TREŚCI LUDNOŚĆ WYNAGRODZENIA RYNEK PRACY - ZATRUDNIENIE RYNEK PRACY - BEZROBOCIE PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi 2013 rok Łódź MAJ 2014 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5 3. WYNAGRODZENIA...

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2013 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Wojewódzka Rada Rynku Pracy Białymstoku 2 czerwca 2017 roku

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Wojewódzka Rada Rynku Pracy Białymstoku 2 czerwca 2017 roku 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Wojewódzka Rada Rynku Pracy Białymstoku 2 czerwca 2017 roku Współczynnik aktywności zawodowej ludności w wieku 15 lat i więcej w % Wskaźnik zatrudnienia ludności

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2016 R. Łódź listopad 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2012 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2012 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2012 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2012 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I połowa 2014 Łódź LISTOPAD 2014 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5

Bardziej szczegółowo

Recenzent dr hab. Romuald Jończy. Redakcja i korekta Małgorzata Kołcz. Redakcja techniczna Przemysław Biliczak

Recenzent dr hab. Romuald Jończy. Redakcja i korekta Małgorzata Kołcz. Redakcja techniczna Przemysław Biliczak Recenzent dr hab. Romuald Jończy Redakcja i korekta Małgorzata Kołcz Redakcja techniczna Przemysław Biliczak Wersja elektroniczna: Przemysław Biliczak ISBN 83-920021-3-X (wersja książkowa) Druk: Drukarnia

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI. I POŁOWA 2018 r.

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI. I POŁOWA 2018 r. SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2018 r. SPIS TREŚCI 1 LUDNOŚĆ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 WYNAGRODZENIA RYNEK PRACY - ZATRUDNIENIE RYNEK PRACY - BEZROBOCIE PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na podlaskim rynku pracy w 2017 roku

Sytuacja na podlaskim rynku pracy w 2017 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Sytuacja na podlaskim rynku pracy w 2017 roku Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Białymstoku, 18 września 2017 roku 1 Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w woj. podlaskim

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 03.10.2016 r. Opracowanie sygnalne Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce.

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce. MAZOWIECKI RYNEK PRACY STYCZEŃ 2014 R. W pierwszym miesiącu 2014 r. Mazowsze było jednym z trzech województw, w którym odnotowano wzrost stopy bezrobocia w skali roku. W ujęciu miesiąc do miesiąca zwiększenie

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. Po raz pierwszy od ośmiu miesięcy nastąpił wzrost stopy bezrobocia zarówno w Polsce, jak i na Mazowszu. Bardziej optymistyczna informacja dotyczy zatrudnienia w

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2015 R. Łódź lipiec 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe Podmioty

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2012 rok. Łódź

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2012 rok. Łódź Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I połowa 2012 rok Łódź LISTOPAD 2012 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY...

Bardziej szczegółowo

ŻĄCA SYTUACJA SPOŁECZNO ECZNO- GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

ŻĄCA SYTUACJA SPOŁECZNO ECZNO- GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY BIEŻĄ ŻĄCA SYTUACJA SPOŁECZNO ECZNO- GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM DEMOGRAFIA W końcu grudnia 2014 r. ludności województwa kujawsko-pomorskiego liczyła 2090,0

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2011 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2015 II KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2015 II KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2015 II KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi rok. Łódź

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi rok. Łódź Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi 2012 rok Łódź MAJ 2012 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5 3. WYNAGRODZENIA...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO)

ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO) Dagmara K. Zuzek ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO) Wstęp Funkcjonowanie każdej gospodarki rynkowej oparte jest

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) W III KWARTALE 2014 R. 28 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO KONFERENCJA: Lubuskie Forum Gospodarcze Łagów 24-25 września 2010 r. Opracowanie: Lubuski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była

Bardziej szczegółowo

Czy wiesz, że Pracujący emeryci XII 2018

Czy wiesz, że Pracujący emeryci XII 2018 Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych kwiecień 2019 r. Pracujący emeryci W XII 2018 r. 747,2 tys. osób z ustalonym prawem do emerytury podlegało ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu innego niż bycie

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 2014 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 2014 r. Warszawa, 17.3.214 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 214 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-luty 214 r. oddano do użytkowania 2378 mieszkań, tj. o 4,9% mniej w porównaniu z analogicznym

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Sierpień 2006 Wrzesień 2006 2. Lokalne rynki pracy Tabela nr 1. Powiaty

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze łódzkich

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce.

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce. MAZOWIECKI RYNEK PRACY GRUDZIEŃ 2013 R. GUS poinformował, że w grudniu stopa bezrobocia rejestrowanego na Mazowszu utrzymała się na poziomie sprzed miesiąca (11,0%). W skali kraju w stosunku do listopada

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2015 R. Łódź grudzień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2018 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2018 roku Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2018 roku Szczecin 2018 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski w czerwcu 2018 roku 2 wynosiła 3,7% tj. o 1,1

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI ŁÓDŹ MAJ 2017

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI ŁÓDŹ MAJ 2017 W ŁODZI 2016 ŁÓDŹ MAJ 2017 SPIS TREŚCI LUDNOŚĆ WYNAGRODZENIA RYNEK PRACY - ZATRUDNIENIE RYNEK PRACY - BEZROBOCIE PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ HANDEL BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej Polski w okresie I III kwartał 2018 r.

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej Polski w okresie I III kwartał 2018 r. Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej Polski w okresie I III kwartał 2018 r. 23.10.2018 Warszawa 1 Podstawowe tendencje (1) W okresie styczeń wrzesień br.: produkcja sprzedana przemysłu była o 6,0%

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2012 r.

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, październik 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2012 r. Wprowadzenie Niniejsza informacja

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 44,3% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 1,1 p.

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,3% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

Sytuacja młodych na rynku pracy

Sytuacja młodych na rynku pracy Sytuacja młodych na rynku pracy Plan prezentacji Zamiany w modelu: w obrębie każdego z obszarów oraz zastosowanych wskaźników cząstkowych w metodologii obliczeń wskaźników syntetycznych w obrębie syntetycznego

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA WARSZAWY NR 2. MARZEC 2017 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; tel.: faks:

STATYSTYKA WARSZAWY NR 2. MARZEC 2017 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; tel.: faks: STATYSTYKA WARSZAWY Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel.: 22 464 23 15 faks: 22 846 76 67 e-mail: InformatoriumUSWAW@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl RYNEK PRACY

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia województw w 2012 roku w km²

Powierzchnia województw w 2012 roku w km² - 10 %? powierzchnia w km2 lokata DOLNOŚLĄSKIE 19947 7 KUJAWSKO-POMORSKIE 17972 10 LUBELSKIE 25122 3 LUBUSKIE 13988 13 ŁÓDZKIE 18219 9 MAŁOPOLSKIE 15183 12 MAZOWIECKIE 35558 1 OPOLSKIE 9412 16 PODKARPACKIE

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO KONFERENCJA: Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego wobec nowych wyzwań rozwojowych Zielona Góra 10 marca 2010 r. LUDNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Porównanie do maja 2010 roku

Porównanie do maja 2010 roku maj Podstawowe informacje kwiecień 2011 maj 2011 liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani (stan w końcu miesiąca) Stopa bezrobocia (stan w końcu miesiąca) Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Województwo kujawsko-pomorskie na tle regionów Polski z punktu widzenia rozwoju demograficznego i gospodarczego

Województwo kujawsko-pomorskie na tle regionów Polski z punktu widzenia rozwoju demograficznego i gospodarczego URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Województwo kujawsko-pomorskie na tle regionów Polski z punktu widzenia rozwoju demograficznego i gospodarczego dr Wiesława Gierańczyk Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Potencjał

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 41,9% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5 p. proc.

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 2011 Spis treści Województwo dolnośląskie...3 Województwo kujawsko-pomorskie...6

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi Wydział Strategii i Analiz Urząd Miasta Łodzi Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I półrocze 2009 rok Łódź Listopad 2009 Spis Treści 1. Łódź na tle województwa...3 2. Rynek pracy...5 3. Wynagrodzenia...11

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA WARSZAWY NR 3. KWIECIEŃ 2017 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; tel.: faks:

STATYSTYKA WARSZAWY NR 3. KWIECIEŃ 2017 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; tel.: faks: STATYSTYKA WARSZAWY Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel.: 22 464 23 15 faks: 22 846 76 67 NR 3 KWIECIEŃ 2017 r. e-mail: InformatoriumUSWAW@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA WARSZAWY NR 1. LUTY 2017 r. Urząd Statystyczny w Warszawie 22 LUTEGO EUROPEJSKI DZIEŃ OFIAR PRZESTĘPSTW

STATYSTYKA WARSZAWY NR 1. LUTY 2017 r. Urząd Statystyczny w Warszawie 22 LUTEGO EUROPEJSKI DZIEŃ OFIAR PRZESTĘPSTW STATYSTYKA WARSZAWY Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel.: 22 464 23 15 faks: 22 846 76 67 e-mail: InformatoriumUSWAW@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl RYNEK PRACY

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO KONFERENCJA: Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego wobec nowych wyzwań rozwojowych Zielona Góra 10 marca 2010 r. 2008 2000 =100 Podział terytorialny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU W I PÓŁROCZU 2014 R. Warszawa, 22 lipca 2014 r. 2 Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju Spis treści strona Wstęp...

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA WARSZAWY NR 4. MAJ 2017 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; tel.: faks:

STATYSTYKA WARSZAWY NR 4. MAJ 2017 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; tel.: faks: STATYSTYKA WARSZAWY Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel.: 22 464 23 15 faks: 22 846 76 67 e-mail: InformatoriumUSWAW@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl RYNEK PRACY

Bardziej szczegółowo

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Październik 2014 1. Przegląd najważniejszych wydarzeń gospodarczych w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU W I PÓŁROCZU 2016 R. Warszawa, 22 lipca 2016 r. Spis treści strona Wstęp... 3 Podstawowe wskaźniki sytuacji społeczno-gospodarczej

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2017 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2017 R. SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2017 R. SPIS TREŚCI 1.LUDNOŚĆ 2. WYNAGRODZENIA 3. RYNEK PRACY - ZATRUDNIENIE 4. RYNEK PRACY - BEZROBOCIE 5. PRZEMYSŁ 6. BUDOWNICTWO 7. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 8.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC WRZEŚNIA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2008 R. 1 PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W 2008 roku wartość wytworzonego produktu krajowego

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2016 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

w województwie śląskim wybrane aspekty

w województwie śląskim wybrane aspekty URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Aurelia Hetmańska Sytuacja ludzi młodych Sytuacja ludzi młodych w województwie śląskim wybrane aspekty Katowice, listopad 2013 r. Województwo śląskie w skali kraju koncentruje:

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA WARSZAWY NR 5. CZERWIEC 2017 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; tel.: faks:

STATYSTYKA WARSZAWY NR 5. CZERWIEC 2017 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; tel.: faks: STATYSTYKA WARSZAWY Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel.: 22 464 23 15 faks: 22 846 76 67 e-mail: InformatoriumUSWAW@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl RYNEK PRACY

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie sierpień 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie lipiec 2017 r. sierpień 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO REFERAT BADAŃ I ANALIZ STRATEGICZNYCH WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W 2003 ROKU PRIORYTETY POLITYKI MIGRACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Łódzki rynek pracy na tle dużych miast w Polsce. Eugeniusz Kwiatkowski Uniwersytet Łódzki

Łódzki rynek pracy na tle dużych miast w Polsce. Eugeniusz Kwiatkowski Uniwersytet Łódzki Łódzki rynek pracy na tle dużych miast w Polsce Eugeniusz Kwiatkowski Uniwersytet Łódzki 1 Cele: uchwycenie tendencji zmian na rynku pracy w Łodzi na tle innych dużych miast w Polsce 2 Struktura: 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Analiza danych wtórnych dla powiatów woj. zachodniopomorskiego za rok 2005 i I półrocze 2006

Analiza danych wtórnych dla powiatów woj. zachodniopomorskiego za rok 2005 i I półrocze 2006 Analiza danych wtórnych dla powiatów woj. zachodniopomorskiego za rok 2005 i I półrocze 2006 Spis treści SPIS WYKRESÓW... 6 SPIS TABEL... 12 WSTĘP... 25 WNIOSKI... 26 WPROWADZENIE DANE OGÓLNE... 26 RYNEK

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r.

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r. Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r. Opracowanie: Zespół Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Najważniejsze obserwacje W 2015 r.: Przychody z całokształtu

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Wyniki wstępne Szczecin, kwiecień 2006 Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/szczec e-mail: A.Brzezinska@stat.gov.pl Kontakt: Wydział Udostepniania Informacji tel: 091 433 86

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 2009 roku

Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 2009 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 20 roku Szczecin 20 Bezrobocie młodzieŝy stanowi jeden

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r.

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r. Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r. Opracowanie: Zespół Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 1 Wstęp Celem niniejszego raportu jest przedstawienie podstawowych

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Lublinie

Urząd Statystyczny w Lublinie Urząd Statystyczny w Lublinie ul. Leszczyńskiego 48 20-068 Lublin tel.: (81) 533 20 51 e-mail: sekretariatuslub@stat.gov.pl www.stat.gov.pl/lublin Plan konferencji prasowej 10.12.2012 r. Produkt krajowy

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy. Warunki pracy w 2009 roku

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy. Warunki pracy w 2009 roku Materiał na konferencję prasową w dniu 23 kwietnia 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy Warunki pracy w 2009 roku Warunki pracy to zespół czynników występujących w środowisku pracy, wynikających

Bardziej szczegółowo

Analiza dynamiki i poziomu rozwoju powiatów w latach

Analiza dynamiki i poziomu rozwoju powiatów w latach Analiza dynamiki i poziomu rozwoju powiatów w latach 2003-2011 prof. dr hab. Eugeniusz Sobczak mgr Michał Staniszewski Warszawa, 28.05.2013r. Zmienne wydatki inwestycyjne majątkowe per capita (10 zł =

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Uwagi ogólne Od 2007 roku badanie popytu na pracę ma charakter reprezentacyjny

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU ul. ks. Hugona Kołłątaja 5B, 45-064 Opole Informacja sygnalna Data opracowania lipiec 2016 e-mail: SekretariatUSopl@stat.gov.pl Internet: http://opole.stat.gov.pl tel. 77 423

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA WARSZAWY NR 11. GRUDZIEŃ 2016 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; tel.: faks:

STATYSTYKA WARSZAWY NR 11. GRUDZIEŃ 2016 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; tel.: faks: STATYSTYKA WARSZAWY Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel.: 22 464 23 15 faks: 22 846 76 67 NR 11 GRUDZIEŃ 2016 r. e-mail: InformatoriumUSWAW@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku Szczecin 2015 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie czerwiec 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie maj 2017 r. czerwiec 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, listopad 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Główne wnioski Wartość nakładów wewnętrznych 1 ogółem na działalność badawczo-rozwojową

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku Szczecin 2018 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, Poznań

URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, Poznań URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: grudzień 2014 Kontakt: e-mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość w świetle statystyki publicznej perspektywa regionalna

Przedsiębiorczość w świetle statystyki publicznej perspektywa regionalna Urząd Statystyczny w Rzeszowie Przedsiębiorczość w świetle statystyki publicznej perspektywa regionalna dr Marek Cierpiał-Wolan Dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie 112 zachodniopomorskie 131 lubuskie

Bardziej szczegółowo

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Fundusze unijne a zróżnicowanie regionalne kraju Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Proces konwergencji w wybranych krajach UE (zmiany w stosunku do średniego PKB

Bardziej szczegółowo