KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO"

Transkrypt

1 URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU tel. (077) , e mail: Internet: KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2 Wyniki wstępne Luty 2009 W lutym br. w porównaniu z lutym ub. roku oraz poprzednim miesiącem odnotowano następujące zmiany: przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw spadło w porównaniu z lutym r., jak i w stosunku do stycznia br., w końcu lutego br. zmniejszyła się liczba zarejestrowanych bezrobotnych oraz stopa bezrobocia w porównaniu z lutym r., natomiast w stosunku do stycznia br. wzrosła zarówno liczba zarejestrowanych bezrobotnych jak i stopa bezrobocia, przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw było wyższe w odniesieniu do lutego r. i w porównaniu z poprzednim miesiącem, liczba mieszkań oddanych do użytkowania spadła zarówno w porównaniu z lutym r., jak i w stosunku do stycznia 2009 r., produkcja sprzedana przemysłu (w cenach stałych) była niższa w porównaniu z lutym r., ale wyższa w odniesieniu do poprzedniego miesiąca, produkcja budowlano-montażowa spadła w stosunku do lutego r., natomiast wzrosła w porównaniu ze styczniem br., sprzedaż detaliczna towarów była niższa zarówno w porównaniu z lutym r., jak i w stosunku do stycznia br., sprzedaż hurtowa spadła w porównaniu z lutym r., ale wzrosła w odniesieniu do poprzedniego miesiąca, na rynku produktów rolnych w stosunku do lutego r. odnotowano wzrost ceny skupu żywca wieprzowego, wołowego i drobiowego, a spadek cen wszystkich czterech gatunków zbóż podstawowych oraz mleka; natomiast w porównaniu z poprzednim miesiącem wyższe były ceny pszenicy, jęczmienia żywca drobiowego, wołowego i wieprzowego, a obniżyły się ceny żyta, pszenżyta oraz mleka. W okresie I-XII r. odnotowano lepsze niż przed rokiem wyniki finansowe brutto i netto badanych podmiotów gospodarczych. Nakłady inwestycyjne poniesione przez przedsiębiorstwa w okresie I-XII r. wzrosły w porównaniu z analogicznym okresem 2007 r. W związku z wdrożeniem nowej klasyfikacji PKD 2007, opracowanej na podstawie Nomenklatury Działalności we Wspólnocie Europejskiej (NACE Rev. 2), obowiązującej od 1 stycznia r. na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz. U. 251 poz z dnia 31 grudnia 2007 r.) zmianie uległ dotychczasowy układ prezentacji informacji statystycznych. Informacje bieżące publikowane są w układzie PKD 2007 i są nieporównywalne z grupowaniami PKD Dane dotyczące wyników finansowych i nakładów inwestycyjnych prezentowane są wg PKD 2004, w nowym układzie klasyfikacyjnym zostaną przedstawione w najbliższych edycjach Komunikatu. Prezentowane w Komunikacie: dane o pracujących, zatrudnieniu, wynagrodzeniach, przychodach ze sprzedaży produkcji przemysłu i budownictwa, sprzedaży usług transportu i gospodarki magazynowej, sprzedaży detalicznej i hurtowej towarów w ujęciu miesięcznym dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób, dane o wynikach finansowych przedsiębiorstw w ujęciu kwartalnym dotyczą podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe (z wyjątkiem przedsiębiorstw rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa oraz działalność finansowej i ubezpieczeniowej), w których liczba pracujących przekracza 49 osób, dane o nakładach inwestycyjnych w ujęciu kwartalnym dotyczą podmiotów gospodarczych (bez względu na rodzaj działalności) prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących przekracza 49 osób, dane o skupie produktów rolnych zaprezentowano według siedziby producenta, dane o osobach długotrwale bezrobotnych dotyczą bezrobotnych pozostających w rejestrach powiatowych urzędów pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat (Ustawa z dnia r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz. U. Nr 99, poz.1001); bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych od listopada 2005 r. łącznie z osobami z wykształceniem średnim ogólnokształcącym. Dane w ujęciu wartościowym oraz wskaźniki struktury podano w cenach bieżących. Wskaźniki dynamiki sprzedaży obliczono na podstawie wartości w cenach bieżących, z wyjątkiem przemysłu, dla którego podstawą obliczeń była wartość w cenach stałych (średnie ceny bieżące 2005 r.). U w a g a. Znak * oznacza, że dane zostały zmienione w stosunku do już opublikowanych Znak oznacza, że nazwy zostały skrócone w stosunku do obowiązującej klasyfikacji.

2 2 RYNEK PRACY Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w lutym br. wynosiło 99,4 tys. osób i było niższe o 0,6% niż przed rokiem oraz o 0,9% w stosunku do stycznia 2009 r. (w kraju odpowiednio: o 0,2% i o 0,4%). W sektorze publicznym przeciętne zatrudnienie w lutym br. ukształtowało się na poziomie 15,0 tys. osób, tj. niższym o 4,0% w odniesieniu do lutego r. i o 0,6% w stosunku do poprzedniego miesiąca. W sektorze prywatnym odnotowano 84,4 tys. osób zatrudnionych. Przeciętne zatrudnienie w omawianym sektorze przekroczyło poziom ubiegłoroczny o 0,1%, natomiast w odniesieniu do poprzedniego miesiąca obniżyło się o 1,0%. DYNAMIKA PRZECIĘTNEGO ZATRUDNIENIA W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW % 116 (przeciętne miesięczne 2005 = 100) 114 Polska Opolskie III VI IX XII Na zmniejszenie poziomu przeciętnego zatrudnienia w lutym br. w porównaniu z lutym r. wpływ miał spadek przeciętnej liczby zatrudnionych m.in. w przetwórstwie przemysłowym (o 4,2%). Wzrost przeciętnego zatrudnienia odnotowano m.in. w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 5,2%), budownictwie (o 6,2%) oraz transporcie i gospodarce magazynowej (o 6,5%). Wśród działów zaliczanych do przetwórstwa przemysłowego redukcja przeciętnego zatrudnienia dotyczyła m.in. jednostek produkujących pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy (o 10,1%), meble (o 10,6%), artykuły spożywcze (o 4,7%) oraz odzież (o 16,9%). Natomiast zwiększenie zatrudnienia odnotowano m.in. w produkcji wyrobów z metali (o 1,8%), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 1,9%) oraz wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 4,9%). W okresie I-II br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wynosiło 99,9 tys. osób i było o 0,3% niższe niż przed rokiem (w sektorze publicznym zmniejszyło się o 3,9%, a w sektorze prywatnym wzrosło o 0,4%). W kraju przeciętne zatrudnienie w analizowanym okresie było o 0,3% wyższe.

3 3 Na koniec lutego 2009 r. w powiatowych urzędach pracy województwa opolskiego zarejestrowanych było 43,0 tys. bezrobotnych, tj. o 2,3 tys. (o 5,7%) osób więcej w porównaniu ze styczniem 2009 r., a o 0,9 tys. (o 2,0%) mniej niż na koniec lutego r. Z ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych: 53,5% stanowiły kobiety (w ubiegłym roku 58,2%), 44,2% to mieszkańcy wsi (przed rokiem 45,4%), 81,5% to osoby poprzednio pracujące (rok temu 80,6%), 80,9% nie posiadało prawa do zasiłku (rok wcześniej 85,3%). W lutym 2009 r. w powiatowych urzędach pracy zarejestrowano 6,9 tys. osób, tj. o 22,5% mniej w stosunku do stycznia br., a o 37,1% więcej w porównaniu z lutym ub. roku. Większość wśród nowo zarejestrowanych bezrobotnych stanowiły osoby rejestrujące się po raz kolejny 79,0% (w styczniu 2009 r 81,3%, a w lutym ub. roku 80,6%). Natomiast z ewidencji urzędów pracy wyrejestrowano 4,6 tys. osób, tj. o 17,2% więcej niż przed miesiącem a o 27,1% mniej niż przed rokiem. Z ogólnej liczby wyrejestrowanych 1,5 tys. osób (33,5%) podjęło pracę, a 1,2 tys. osób (27,1%) nie potwierdziło gotowości do pracy. Urzędy pracy w lutym 2009 r. miały do dyspozycji 2,3 tys. ofert pracy, tj. więcej o 5,6% niż przed miesiącem, a o 18,8% mniej niż przed rokiem. Na koniec lutego 2009 r. na 1 ofertę przypadało 33 bezrobotnych. Stopa bezrobocia na koniec lutego 2009 r. wyniosła 11,7% i była wyższa o 0,6 pkt niż w styczniu br., natomiast w porównaniu z lutym r. obniżyła się o 0,2 pkt. STOPA BEZROBOCIA REJESTROWANEGO Stan w końcu miesiąca % Polska Opolskie 9 8 III VI IX XII W kraju wskaźnik ten wyniósł 10,9% i był wyższy o 0,4 pkt niż w styczniu 2009 r., a w porównaniu z lutym r. zmniejszył się o 0,4 pkt.

4 4 STOPA BEZROBOCIA REJESTROWANEGO WEDŁUG PODREGIONÓW I POWIATÓW W 2009 R. Stan w końcu lutego Podregion nyski 16,6% nyski brzeski 10,0% i mniej 10,1 14,0 14,1% i więcej namysłowski prudnicki opolski Opole krapkowicki głubczycki kluczborski strzelecki kędzierzyńsko-kozielski oleski Podregion opolski 8,8% granice powiatów granica podregionów W podregionie opolskim stopa bezrobocia na koniec lutego br. ukształtowała się na poziomie 8,8% (przed rokiem 9,0%), natomiast w podregionie nyskim wyniosła 16,6% (w ub. roku 16,9%). W porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku w 6 powiatach odnotowano spadek stopy bezrobocia, największy o 1,9 pkt w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim. W powiecie nyskim oraz w m. Opolu stopa bezrobocia ukształtowała się na poziomie z lutego r. i wyniosła odpowiednio: 17,1% i 5,3%. Natomiast w 4 powiatach wystąpił wzrost stopy bezrobocia, najwyższy, bo o 1,2 pkt w powiecie namysłowskim. Najniższą stopę bezrobocia na koniec lutego br. odnotowano w m. Opolu 5,3% oraz w powiecie oleskim 7,1%, natomiast najwyższą w powiatach: brzeskim 19,3% i nyskim 17,1%. Udział w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w końcu lutego 2009 r. wybranych kategorii osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy kształtował się następująco: bezrobotni do 25 roku życia 21,3% (przed rokiem 18,7%), osoby powyżej 50 roku życia 22,7% (w ubiegłym roku 24,2%), długotrwale bezrobotni 41,9% (przed rokiem 58,4%), bez kwalifikacji zawodowych 32,6% (przed rokiem 37,1%). W ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu przy pracach interwencyjnych w lutym 2009 r. zatrudniono 36 bezrobotnych, a przy robotach publicznych 96 (w ubiegłym roku odpowiednio: 42 i 115). W wyniku pomocy urzędów pracy 429 osób rozpoczęło szkolenie, a staż 616 (przed rokiem odpowiednio: 354 i 432). Z danych na koniec lutego 2009 r., wynika, że 15 zakładów z sektora prywatnego zapowiedziało zwolnienia w najbliższym czasie 464 pracowników. WYNAGRODZENIA Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w lutym br. ukształtowało się na poziomie 2840,93 zł, tj. wyższym o 4,4% niż przed rokiem i o 1,0% w stosunku do stycznia 2009 r. W kraju przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wynosiło 3195,56 zł i wzrosło o 5,1% w stosunku do analogicznego miesiąca ub. roku, natomiast w odniesieniu do stycznia 2009 r. obniżyło się o 0,6%. W sektorze publicznym przeciętne wynagrodzenie w ujęciu rocznym wzrosło o 9,4% do kwoty 3928,11 zł, natomiast w sektorze prywatnym było wyższe o 3,4% osiągając poziom 2647,79 zł. W porównaniu z poprzednim miesiącem przeciętne wynagrodzenie było o 9,9% wyższe w sektorze publicznym i o 1,1% niższe w sektorze prywatnym. Wyższy poziom płac niż przed rokiem wystąpił m.in. w sekcjach: administrowanie i działalność wspierająca (o 19,1%), zakwaterowanie i gastronomia (o 14,9%), dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (o 10,8%), działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

5 5 (o 8,3%), obsługa rynku nieruchomości (o 6,5%), przetwórstwo przemysłowe (o 4,1%), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 3,6%), informacja i komunikacja (o 2,8%), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 1,3%) oraz transport i gospodarka magazynowa (o 1,1%). Niższe wynagrodzenia odnotowano w górnictwie i wydobywaniu (o 4,0%). DYNAMIKA PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA BRUTTO W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW (przeciętne miesięczne 2005 = 100) % Polska Opolskie III VI IX XII W odniesieniu do stycznia 2009 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło m.in. w: pozostałej działalności usługowej (o 7,6%), handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 1,6%), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 1,4%) oraz zakwaterowaniu i gastronomii (o 1,2%). Spadek płacy odnotowano m.in. w górnictwie i wydobywaniu (o 12,4%), administrowaniu i działalności wspierającej (o 2,8%), obsłudze rynku nieruchomości (o 2,3%) oraz przetwórstwie przemysłowym (o 1,3%). ODCHYLENIA PRZECIĘTNYCH MIESIĘCZNYCH WYNAGRODZEŃ BRUTTO OD PRZECIĘTNEGO WYNAGRODZENIA W WOJEWÓDZTWIE W LUTYM 2009 R. Górnictwo i wydobywanie Przetwórstwo przemysłowe Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja Budownictwo Handel; naprawa pojazdów samochodowych Transport i gospodarka magazynowa Zakwaterowanie i gastronomia Obsługa rynku nieruchomości Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Administrowanie i działalność wspierająca Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją %

6 6 W lutym br. wynagrodzenia wyższe od przeciętnego w województwie otrzymali m.in. zatrudnieni w górnictwie i wydobywaniu (o 23,1%) oraz działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją (o 5,4%). Płace znacznie poniżej średniej wypłacono w przedsiębiorstwach należących do sekcji zakwaterowanie i gastronomia (o 37,4%), a także administrowanie i działalność wspierająca (o 36,6%). Wśród działów przetwórstwa przemysłowego dominujących pod względem liczby zatrudnionych wynagrodzenie poniżej średniej zaobserwowano m.in. w produkcji: pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 31,5%), mebli (o 27,2%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 10,5%) oraz metali (o 5,4%). Natomiast wyższe od przeciętnego wynagrodzenia wykazano m.in. w jednostkach produkujących chemikalia i wyroby chemiczne (o 44,6%), naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń (o 37,1%), wyroby z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 28,5%) oraz wyroby z metali (o 6,7%). W okresie I-II br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się na poziomie 2831,38 zł i było o 6,1% wyższe niż przed rokiem. W kraju przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło o 6,8% w odniesieniu do analogicznego okresu ub. roku. Przeciętna płaca w analizowanym okresie w sektorze publicznym wynosiła 3737,15 zł, a w sektorze prywatnym 2671,36 zł. W porównaniu z okresem I-II ub. roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym odpowiednio: o 11,8% i o 5,0%. MIESZKANIA Według wstępnych danych w województwie opolskim w lutym br. oddano do użytkowania 56 mieszkań, z czego 36 oddano w budownictwie indywidualnym i 20 w przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem. Liczba oddanych do użytkowania mieszkań była niższa o 41,7% w porównaniu do lutego ub. roku i o 71,1% w odniesieniu do stycznia br. (w kraju odpowiednio: o 5,8% i o 47,1%). Łączna powierzchnia użytkowa oddanych do użytkowania mieszkań w lutym br. wynosiła 6,5 tys. m², natomiast przeciętna powierzchnia użytkowa jednego mieszkania 116,6 m². DYNAMIKA MIESZKAŃ ODDANYCH DO UŻYTKOWANIA (analogiczny okres 2005 = 100) % Polska 25 Opolskie 0 I-III I-VI 2006 I-IX I-XII I-III I-VI 2007 I-IX I-XII I-III I-VI I-IX I-XII

7 7 W analizowanym miesiącu wydano pozwolenia na realizację 132 mieszkań, tj. o 62,6% mniej niż przed rokiem i o 41,9% więcej niż w poprzednim miesiącu. W lutym br. rozpoczęto budowę 106 mieszkań, tj. o 46,7% mniej niż w lutym ub. roku i o 8,2% więcej niż w styczniu br. W okresie I-II br. oddano do użytkowania 250 mieszkań, tj. o 12,6% więcej niż przed rokiem (w kraju o 16,6%). Łączna powierzchnia użytkowa oddanych do użytkowania mieszkań wynosiła 38,7 tys. m², natomiast przeciętna powierzchnia użytkowa jednego mieszkania 154,7 m². Od początku roku wydano pozwolenia na realizację 225 mieszkań, tj. o 59,2% mniej niż w analogicznym okresie ub. roku, a rozpoczęto budowę 204 mieszkań (o 28,9% mniej niż przed rokiem). PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ Na koniec lutego 2009 r. w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON województwa opolskiego było zarejestrowanych 95,8 tys. podmiotów, czyli o 0.7% więcej niż przed rokiem. W stosunku do stycznia 2009 r. nastąpił spadek o 0,1% (o 113 jednostek). Sektor prywatny na koniec lutego br. liczył 91,6 tys. jednostek i stanowił 95,6% ogólnej liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej. Udział osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w tym sektorze wyniósł 78,2%. Wśród ogółu podmiotów 28,2% prowadziło działalność zaliczoną do sekcji handel i naprawy, 18,8% obsługa nieruchomości i firm, 12,7% budownictwo, 9,0% przetwórstwo przemysłowe. Na koniec lutego 2009 r. zarejestrowanych było 4933 spółek handlowych, z czego 27,2% posiadało udział kapitału zagranicznego. Najwięcej podmiotów działało na terenie m. Opola 20,8% oraz w powiatach: nyskim 14,4%, opolskim 11,2%, brzeskim 9,9%. WYNIKI FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTW W okresie I-XII r. badane przedsiębiorstwa województwa opolskiego osiągnęły lepsze niż przed rokiem wyniki finansowe. Wyższa dynamika przychodów z całokształtu działalności (o 2,0 pkt) od dynamiki kosztów ich uzyskania wpłynęła na obniżenie wskaźnika poziomu kosztów. Odnotowano poprawę wyniku finansowego brutto i netto. Przychody z całokształtu działalności osiągnięte w okresie I-XII r. były o 15,8% wyższe niż przed rokiem i wynosiły 30338,9 mln zł, natomiast koszty ich uzyskania wzrosły o 13,8% i ukształtowały się na poziomie 27135,0 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2007 r. odnotowano polepszenie wyniku finansowego na sprzedaży (o 30,7%) oraz wyniku na działalności gospodarczej (o 35,4%). W analizowanym okresie wynik finansowy brutto wynosił 3204,3 mln zł, tj. o 835,2 mln zł więcej niż w tym samym okresie 2007 r. Wynik finansowy netto badanych podmiotów gospodarczych wynosił 2560,8 mln zł i był o 33,4% wyższy niż przed rokiem. Na poprawę wyniku finansowego netto znaczący wpływ miały jednostki przetwórstwa przemysłowego, których wynik finansowy netto w okresie I-XII r. wynosił 1899,6 mln zł, tj. o 36,9% więcej niż przed rokiem. Z ogólnej liczby 407 podmiotów objętych badaniem 79,6% stanowiły przedsiębiorstwa rentowne (z wynikiem finansowym netto dodatnim i zerowym), a ich łączny udział w przychodach z całokształtu działalności wynosił 90,5%.

8 8 Wyniki finansowe i podstawowe relacje ekonomiczne w okresie I XII Wyszczególnienie 2007 W MILIONACH ZŁOTYCH Przychody z całokształtu działalności , ,9 w tym przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów , ,8 Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności , ,0 w tym koszt własny sprzedanych produktów oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów , ,7 Wynik: na sprzedaży produktów, towarów i materiałów ,5 3139,1 na działalności gospodarczej ,9 3203,9 finansowy brutto ,1 3204,3 finansowy netto ,4 2560,8 W % Wskaźnik: poziomu kosztów... 91,0 89,4 rentowności ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów... 9,5 10,7 rentowności obrotu brutto... 9,0 10,6 rentowności obrotu netto... 7,3 8,4 płynności I stopnia... 70,5 82,9 płynności II stopnia ,0 152,8 INWESTYCJE W okresie I-XII r. nakłady inwestycyjne zrealizowane przez inwestorów z terenu województwa opolskiego wynosiły 1294,7 mln zł i były o 1,7% wyższe niż w analogicznym okresie 2007 r. W jednostkach sektora prywatnego ukształtowały się na poziomie 891,3 mln zł i stanowiły 68,8% nakładów ogółem. W okresie 12 miesięcy r. w porównaniu z analogicznym okresem 2007 r. odnotowano znaczny wzrost nakładów inwestycyjnych m. in. w sekcjach: handel i naprawy (o 111,0%), pośrednictwo finansowe (o 58,4%) oraz działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała (o 54,1%). Wartość nakładów w tych jednostkach wynosiła odpowiednio: 83,5 mln zł, 4,9 mln zł i 27,3 mln zł. W odniesieniu do okresu I-XII 2007 r. znacznie zmniejszył się poziom nakładów inwestycyjnych w sekcjach: górnictwo i kopalnictwo (o 37,5%) oraz transport, gospodarka magazynowa i łączność (o 23,3%). W analizowanym okresie r. rozpoczęto 1129 inwestycji, tj. o 0,7% mniej niż przed rokiem. Z ogółu rozpoczętych inwestycji 40,1% miało na celu modernizację istniejących środków trwałych. Łączna wartość kosztorysowa inwestycji rozpoczętych wynosiła 410,1 mln zł i była o 6,2% wyższa niż w 2007 r.

9 9 ROLNICTWO W lutym br. skupiono 48,3 tys. ton zbóż podstawowych (konsumpcyjnych i paszowych), tj. więcej o 93,6% niż w lutym r. i o 67,9% niż w styczniu br. (w kraju odpowiednio: o 59,9% i o 63,6%). Za 1 dt zbóż podstawowych w skupie płacono 49,88 zł, tj. o 43,9% mniej w porównaniu z lutym ub. roku i o 8,3% więcej niż w styczniu br. Średnia cena skupu 1 dt pszenicy wynosiła 50,11 zł, jęczmienia 51,56 zł, pszenżyta 39,50 zł i żyta 34,93 zł. CENY SKUPU ZBÓŻ zł / 1 dt 100,00 90,00 80,00 pszenica żyto jęczmień 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 III VI IX XII W stosunku do lutego r. średnia cena skupu pszenicy obniżyła o 44,2%, jęczmienia o 37,6%, pszenżyta o 46,3% i żyta o 54,3%. W porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły średnie ceny skupu pszenicy i jęczmienia (odpowiednio: o 8,7% i o 9,9%), natomiast spadły ceny żyta i pszenżyta (odpowiednio: o 16,3% i o 8,6%). Skup żywca rzeźnego w lutym br. wynosił 6,3 tys. ton i był o 18,8% niższy w porównaniu z lutym ub. roku i o 29,0% wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca (w kraju niższy odpowiednio: o 18,7% i o 0,9%). Największy udział w skupie żywca rzeźnego stanowił żywiec wieprzowy (46,7%), którego skupiono 2,9 tys. ton. Wielkość skupu tego produktu była o 32,4% niższa w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku i o 14,3% wyższa w porównaniu ze styczniem br. Za 1 kg żywca wieprzowego w skupie płacono 4,44 zł. Średnia cena skupu żywca wieprzowego wzrosła w skali roku, jak i miesiąca odpowiednio: o 35,4% i o 3,5%. W lutym br. skupiono 2,9 tys. ton żywca drobiowego, tj. więcej o 6,0% niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 46,9% w porównaniu ze styczniem br. Średnia cena skupu żywca drobiowego ukształtowała się na poziomie 3,57 zł i była wyższa o 8,5% niż w lutym ub. roku i o 17,4% w porównaniu ze styczniem 2009 r. Skup żywca wołowego wynosił 0,4 tys. ton i był o 33,2% niższy niż przed rokiem, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrósł o 35,5%. Za 1 kg żywca wołowego płacono 4,17 zł, tj. więcej zarówno w odniesieniu do lutego ub. roku, jak i stycznia 2009 r. (odpowiednio: o 5,6% i o 2,5%). W lutym br. skupiono tys. litrów mleka, tj. więcej o 8,8% niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 4,5% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Średnia cena skupu mleka wynosiła 0,96 zł i była niższa o 22,6% w porównaniu z lutym ub. roku i o 1,0% w odniesieniu do stycznia 2009 r.

10 10 CENY SKUPU ŻYWCA I MLEKA zł za 1 kg 6,00 5,50 5,00 4,50 bydło trzoda chlew na drób mleko zł za 1 l 1,30 1,25 1,20 1,15 4,00 1,10 3,50 1,05 3,00 1,00 2,50 0,95 2,00 0,90 III VI IX XII PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO W lutym br. przychody ze sprzedaży wyrobów i usług przedsiębiorstw przemysłowych ukształtowały się na poziomie 1561,2 mln zł (w bieżących cenach bazowych). Licząc w cenach stałych produkcja sprzedana przemysłu była o 23,6% niższa w porównaniu z lutym ub. roku i o 8,7% wyższa w stosunku do poprzedniego miesiąca (według danych wstępnych w kraju odpowiednio: o 14,3% i o 2,7%). O wielkości przychodów zadecydowały głównie jednostki sektora prywatnego, które zrealizowały 59,6% przychodów ogółem w przemyśle. Dynamika produkcji sprzedanej w lutym 2009 r. (ceny stałe) WYSZCZEGÓLNIENIE I 2009=100 II =100 I II =100 Przemysł ,7 76,4 74,5 w tym: Górnictwo i wydobywanie ,5 70,8 68,2 Przetwórstwo przemysłowe ,7 76,4 74,4 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja ,9 125,5 114,0 Niższą produkcję sprzedaną w stosunku do lutego ub. roku odnotowano w 18 (spośród 27 badanych) działach przemysłu, a ich łączny udział w produkcji sprzedanej przemysłu ogółem wynosił 88,8%. Spadek sprzedaży wystąpił m.in. w produkcji: wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych o 41,5%; mebli o 30,4%; artykułów spożywczych o 28,5%; pojazdów samochodowych, przyczep i naczep o 27,0%; metali o 24,8%; wyrobów z metali o 19,7%; maszyn i urządzeń o 10,3%; chemikaliów i wyrobów chemicznych o 7,7%.

11 11 Ubiegłoroczny poziom przychodów ze sprzedaży wyrobów i usług przekroczyły jednostki zajmujące się m.in. produkcją urządzeń elektrycznych, papieru i wyrobów z papieru, gospodarką odpadami; odzyskiem surowców, naprawą, konserwacją i instalowaniem maszyn i urządzeń. W lutym br. znaczący udział (55,7%) w wartości produkcji sprzedanej przemysłu stanowiła działalność przedsiębiorstw zaliczona do 4 działów, spośród których należy wymienić produkcję: artykułów spożywczych (13,8% produkcji sprzedanej przemysłu ogółem; spadek w skali roku o 2,5 pkt), chemikaliów i wyrobów chemicznych (13,0%; wzrost w skali roku o 0,4 pkt). Dominujące działy zapewniały miejsce pracy dla 25,8% ogółu zatrudnionych w przemyśle. Wydajność pracy mierzona produkcją sprzedaną na 1 zatrudnionego (w bieżących cenach bazowych) w lutym br. wynosiła 26,6 tys. zł i była o 20,5% niższa (w cenach stałych) niż przed rokiem. Wynik ten uzyskano przy spadku przeciętnego zatrudnienia (o 3,9%) w odniesieniu do lutego r. W okresie I-II br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie 2958,5 mln zł (w bieżących cenach bazowych), tj. o 25,5% niższym (w cenach stałych) niż przed rokiem (według danych wstępnych w kraju o 14,3%). Przychód ze sprzedaży wyrobów i usług w przeliczeniu na 1 zatrudnionego (w bieżących cenach bazowych) wynosił 50,2 tys. zł i był o 22,9% niższy (w cenach stałych) w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku. DYNAMIKA PRODUKCJI SPRZEDANEJ PRZEMYSŁU (ceny stałe) (przeciętna miesięczna 2005 = 100) % Polska Opolskie III VI IX XII W lutym br. przedsiębiorstwa budowlane uzyskały przychody ze sprzedaży produkcji i usług w wysokości 152,4 mln zł, tj. więcej o 32,4% niż w lutym ub. roku i o 9,8% w stosunku do stycznia br. Produkcja budowlano-montażowa obejmująca roboty inwestycyjne i remontowe, zrealizowana w lutym br. ukształtowała się na poziomie 54,9 mln zł (w cenach bieżących) i była o 2,5% niższa niż przed rokiem oraz o 33,5% wyższa w stosunku do poprzedniego miesiąca (w kraju odpowiednio wyższa: o 1,9% i o 17,2%). Udział produkcji budowlano-montażowej w przychodach sekcji budownictwo wynosił 36,0% (w lutym ub. roku 48,9%). Wartość wykonanych robót o charakterze inwestycyjnym ukształtowała się na poziomie 20,8 mln zł i była o 19,1% niższa niż przed rokiem.

12 12 Wzrost produkcji budowlano-montażowej w lutym br. w stosunku do lutego ub. roku wystąpił w przedsiębiorstwach zajmujących się robotami budowlanymi specjalistycznymi (o 80,0%), natomiast spadek odnotowano w przedsiębiorstwach zajmujących się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 54,1%) oraz budową budynków (o 23,7%). Udział robót inwestycyjnych w ogólnej produkcji budowlano-montażowej wynosił 37,9% i był o 7,8 pkt niższy niż przed rokiem. Przychody ze sprzedaży produkcji i usług na 1 zatrudnionego w przedsiębiorstwach budowlanych w lutym br. wynosiły 20,5 tys. zł i były wyższe o 24,6% niż przed rokiem i o 12,3% w stosunku do stycznia br. W okresie I-II br. przedsiębiorstwa budowlane osiągnęły przychody ze sprzedaży produkcji i usług w wysokości 292,9 mln zł, tj. o 20,3% więcej niż w analogicznym okresie ub. roku. Poziom produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej w okresie dwóch miesięcy br. na terenie kraju wynosił 95,9 mln zł, tj. o 18,7% mniej niż przed rokiem (w kraju o 2,0% więcej). Jej udział w przychodach budownictwa był o 15,7 pkt niższy niż w analogicznym okresie ub. roku. DYNAMIKA PRODUKCJI BUDOWLANO-MONTAŻOWEJ (przeciętna miesięczna 2005 = 100) % Polska Opolskie III VI IX XII HANDEL Sprzedaż hurtowa w lutym br. w przedsiębiorstwach handlowych i niehandlowych ukształtowała się na poziomie 623,5 mln zł i była o 1,1% niższa niż przed rokiem oraz o 5,8% wyższa w stosunku do stycznia br. Wartość sprzedaży hurtowej zrealizowanej przez jednostki handlowe wynosiła 440,7 mln zł, tj. o 15,9% mniej w stosunku do lutego ub. roku oraz o 4,9% więcej w porównaniu ze styczniem br. Sprzedaż detaliczna zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe w lutym br. wynosiła 252,7 mln zł i była niższa zarówno w stosunku do lutego ub. roku jak i do poprzedniego miesiąca odpowiednio: o 4,1% i o 0,5%. W porównaniu z lutym ub. roku największy wzrost wolumenu sprzedaży odnotowano m.in. w przedsiębiorstwach zaliczanych do następujących grup towarowych: żywność, napoje i wyroby tytoniowe (o 6,7%), prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (o 6,3%) oraz pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach (o 3,9%).

13 13 STRUKTURA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ WEDŁUG WYBRANYCH RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI W LUTYM Pojazdy samochodowe, motocykle, części Paliwa stałe, ciekłe i gazowe Żywność, napoje i wyroby tytoniowe Pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach Farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny Włókno, odzież, obuwie Meble, RTV, AGD Prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach % W ogólnej wartości sprzedaży detalicznej zrealizowanej w lutym br. większe udziały niż przed rokiem odnotowano m.in. w następujących grupach towarów: żywność, napoje i wyroby tytoniowe oraz prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach, natomiast mniejsze udziały miały głównie paliwa stałe, ciekłe i gazowe, pojazdy samochodowe, motocykle, części oraz meble, RTV, AGD.

14 U w a g a: W celu zapewnienia porównywalności publikowanych danych, prezentowane dotychczas dane wg PKD 2004 są przeliczane na PKD TABL. 1. WYBRANE DANE O WOJEWÓDZTWIE WYSZCZEGÓLNIENIE I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Ludność a (w tys. osób) , , , Bezrobotni zarejestrowani a (w tys. osób)... 45,1 43,8 41,1 37,8 35,9 34,1 33,1 32,8 31,9 31,1 33,0 35, ,7 43,0 Stopa bezrobocia ab (w %)... 12,2 11,9 11,2 10,4 9,9 9,5 9,2 9,1 8,9 8,7 9,2 9, ,1 11,7 Oferty pracy (w ciągu miesiąca) Liczba bezrobotnych na 1 ofertę pracy a Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsię 99,7 99,9 100,0 100,2 100,1 100,0 99,6 99,4 99,7 99,7 99,4 98,4 biorstw c (w tys. osób) ,3 99,4 poprzedni miesiąc = ,1 100,3 100,1 100,2 99,9 99,8 99,7 99,8 100,3 100,0 99,7 99, ,9 99,1 analogiczny miesiąc poprzedniego roku = ,7 102,5 101,8 101,9 102,7 101,9 102,0 102,3 102,2 102,2 101,8 100, ,6 99,4 Przeciętne wynagrodzenia miesięczne brutto 2621, , , , , , , , , , , ,55 w sektorze przedsiębiorstw c (w zł) , ,93 poprzedni miesiąc = ,6 103,8 107,3 96,9 98,3 101,5 104,0 99,7 99,4 102,2 101,9 98, ,4 101,0 analogiczny miesiąc poprzedniego roku = ,1 113,6 109,3 111,3 110,5 111,2 112,6 112,0 110,1 111,6 108,0 105, ,3 104,4 a Stan w końcu okresu. b Udział zarejestrowanych bezrobotnych w cywilnej ludności aktywnej zawodowo. c W przedsiębiorstwach z większą od 9 liczbą pracujących.

15 TABL. 1. WYBRANE DANE O WOJEWÓDZTWIE (cd.) WYSZCZEGÓLNIENIE I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Mieszkania oddane do użytkowania a (od początku roku) analogiczny okres poprzedniego roku = ,9 113,8 108,1 112,0 108,5 109,6 112,5 117,1 115,6 114,1 122,8 136, ,0 112,6 Nakłady inwestycyjne b (w tys. zł; ceny bieżące) analogiczny okres poprzedniego roku = 100 x x 113,6 x x 110,5 x x 106,6 x x 101,7 (ceny bieżące) 2009 x x Produkcja sprzedana przemysłu c (w cenach stałych): poprzedni miesiąc = ,5 104,5 95,1 106,9 92,4 106,9 98,2 93,4 106,6 94,4 84,5 92, ,0 108,7 analogiczny miesiąc poprzedniego roku = ,0 111,3 93,4 102,5 98,8 106,3 101,1 95,7 101,5 89,2 80,3 79, ,4 76,4 Produkcja budowlano-montażowa c (w cenach bieżących): poprzedni miesiąc = ,3 90,1 102,8 121,6 127,4 101,8 111,1 95,8 121,8 106,7 72,3 155, ,9 133,5 analogiczny miesiąc poprzedniego roku = ,0 114,6 101,8 143,1 123,2 126,2 133,4 140,4 130,5 126,9 116,2 121, ,5 97,5 Przewozy ładunków c w tys. ton ,3 179,2 190,7 203,7 194,5 200,9 196,2 171,8 176,1 172,4 152,0 134, ,6 226,4 Sprzedaż detaliczna towarów c (w cenach bieżących): poprzedni miesiąc = ,3 101,1 112,6 113,0 89,4 105,2 102,5 89,3 104,0 102,1 82,9 120, ,9 99,5 analogiczny miesiąc poprzedniego roku = ,8 109,0 104,1 108,4 100,0 108,4 103,7 91,0 100,5 93,6 83,8 97, ,5 95,9 Wskaźnik cen: towarów i usług konsumpcyjnych d : analogiczny okres poprzedniego roku = , , , a Dane wstępne. b W przedsiębiorstwach z większą od 49 liczbą pracujących; dane są prezentowane narastająco. c W przedsiębiorstwach z większą od 9 liczbą pracujących. d W kwartale. 15

16 TABL. 1. WYBRANE DANE O WOJEWÓDZTWIE (dok.) WYSZCZEGÓLNIENIE I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Wskaźnik cen (dok.): skupu ziarna zbóż: poprzedni miesiąc = ,6 102,1 102,4 100,8 95,9 97,6 77,4 91,1 90,6 83,3 102,8 99, ,4 108,3 analogiczny miesiąc poprzedniego roku = ,4 140,5 147,0 150,8 147,0 144,8 122,6 89,2 67,6 58,8 59,4 58, ,9 56,1 skupu żywca rzeźnego wołowego: poprzedni miesiąc = ,5 98,5 102,0 100,7 96,3 103,6 98,6 100,8 100,0 99,8 98,5 103, ,5 102,5 analogiczny miesiąc poprzedniego roku = ,3 140,8 93,9 97,8 92,7 104,1 103,1 100,8 101,5 101,5 100,5 103, ,5 105,6 skupu żywca rzeźnego wieprzowego: poprzedni miesiąc = ,6 94,5 106,7 103,4 109,1 105,1 106,5 100,0 101,8 92,7 99,5 104, ,8 103,5 analogiczny miesiąc poprzedniego roku = ,2 99,1 105,4 108,4 121,5 118,9 112,2 109,4 114,2 114,6 130,9 129, ,6 135,4 Wskaźnik rentowności obrotu w przedsiębiorstwach a : brutto b (w %) ,7.. 10,1.. 10,8.. 10, netto c (w %) ,8.. 8,4.. 8,9.. 8, Podmioty gospodarki narodowej d w tym spółki handlowe w tym z udziałem kapitału zagranicznego a Z większą od 49 liczbą pracujących; dane są prezentowane narastająco. b Relacja wyniku finansowego brutto do przychodów z całokształtu działalności. c Relacja wyniku finansowego netto do przychodów z całokształtu działalności. d W rejestrze REGON, bez rolników indywidualnych; stan w końcu okresu. 16

17 TABL. 2. WYBRANE DANE O PODREGIONACH I POWIATACH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2009 R. Stan w końcu lutego WYSZCZEGÓLNIENIE ogółem Zarejestrowani bezrobotni kobiety z ogółem długotrwale bezrobotni Stopa bezrobocia w % Mieszkania oddane do użytkowania a ogółem w tym budownictwo indywidualne b Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON ogółem w tym spółki handlowe WOJEWÓDZTWO , Podregion nyski , powiaty: Brzeski , Kluczborski , Namysłowski , Nyski , Prudnicki , Podregion opolski , powiaty: Głubczycki , Kędzierzyńsko-kozielski , Krapkowicki , Oleski , Opolski , Strzelecki , Miasto na prawach powiatu Opole , a Dane wstępne. b Bez osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne. 17

114,6. Statystyka Warszawy Nr 5/2018. Dynamika produkcji budowlano-montażowej INFORMACJE SYGNALNE r.

114,6. Statystyka Warszawy Nr 5/2018. Dynamika produkcji budowlano-montażowej INFORMACJE SYGNALNE r. INFORMACJE SYGNALNE Statystyka Warszawy Nr 5/2018 28.06.2018 r. 114,6 Dynamika produkcji budowlano-montażowej r/r W maju 2018 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było o 2,6% wyższe w

Bardziej szczegółowo

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Bardziej szczegółowo

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Kwiecień 2016 1. Rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim Liczba

Bardziej szczegółowo

1. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA W PODMIOTACH O LICZBIE PRACUJĄCYCH POWYŻEJ 9 OSÓB...2

1. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA W PODMIOTACH O LICZBIE PRACUJĄCYCH POWYŻEJ 9 OSÓB...2 OPOLSKI SYSTEM INFORMACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ OPOLSKI SYSTEM INFORMACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WWW.OSISG.OPOLSKIE.PL WWW.OSISG.OPOLSKIE.PL Analiza określająca aktualną sytuację społeczno-gospodarczą

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2015 R. Łódź lipiec 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe Podmioty

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI SYTUACJA I POŁOWA 2017 ŁÓDŹ GRUDZIEŃ 2017 SPIS TREŚCI LUDNOŚĆ WYNAGRODZENIA RYNEK PRACY - ZATRUDNIENIE RYNEK PRACY - BEZROBOCIE PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA WARSZAWY NR 1. LUTY 2017 r. Urząd Statystyczny w Warszawie 22 LUTEGO EUROPEJSKI DZIEŃ OFIAR PRZESTĘPSTW

STATYSTYKA WARSZAWY NR 1. LUTY 2017 r. Urząd Statystyczny w Warszawie 22 LUTEGO EUROPEJSKI DZIEŃ OFIAR PRZESTĘPSTW STATYSTYKA WARSZAWY Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel.: 22 464 23 15 faks: 22 846 76 67 e-mail: InformatoriumUSWAW@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl RYNEK PRACY

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA WARSZAWY NR 3. KWIECIEŃ 2017 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; tel.: faks:

STATYSTYKA WARSZAWY NR 3. KWIECIEŃ 2017 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; tel.: faks: STATYSTYKA WARSZAWY Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel.: 22 464 23 15 faks: 22 846 76 67 NR 3 KWIECIEŃ 2017 r. e-mail: InformatoriumUSWAW@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2015 R. Łódź grudzień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI. I POŁOWA 2018 r.

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI. I POŁOWA 2018 r. SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2018 r. SPIS TREŚCI 1 LUDNOŚĆ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 WYNAGRODZENIA RYNEK PRACY - ZATRUDNIENIE RYNEK PRACY - BEZROBOCIE PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2016 R. Łódź listopad 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA WARSZAWY NR 2. MARZEC 2017 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; tel.: faks:

STATYSTYKA WARSZAWY NR 2. MARZEC 2017 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; tel.: faks: STATYSTYKA WARSZAWY Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel.: 22 464 23 15 faks: 22 846 76 67 e-mail: InformatoriumUSWAW@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl RYNEK PRACY

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI ŁÓDŹ MAJ 2017

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI ŁÓDŹ MAJ 2017 W ŁODZI 2016 ŁÓDŹ MAJ 2017 SPIS TREŚCI LUDNOŚĆ WYNAGRODZENIA RYNEK PRACY - ZATRUDNIENIE RYNEK PRACY - BEZROBOCIE PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ HANDEL BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA WARSZAWY NR 5. CZERWIEC 2017 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; tel.: faks:

STATYSTYKA WARSZAWY NR 5. CZERWIEC 2017 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; tel.: faks: STATYSTYKA WARSZAWY Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel.: 22 464 23 15 faks: 22 846 76 67 e-mail: InformatoriumUSWAW@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl RYNEK PRACY

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO MAJ 2011 R. http://www.stat.gov.pl/zg e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl tel.: 68 3223112 MAJ 2011

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA WARSZAWY NR 4. MAJ 2017 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; tel.: faks:

STATYSTYKA WARSZAWY NR 4. MAJ 2017 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; tel.: faks: STATYSTYKA WARSZAWY Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel.: 22 464 23 15 faks: 22 846 76 67 e-mail: InformatoriumUSWAW@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl RYNEK PRACY

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO MARZEC 2011 R. http://www.stat.gov.pl/zg e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl tel.: 68 3223112 MARZEC

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE

PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego R eferat Bad ań i Analiz Stra t e g icznyc h Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego w I półroczu

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2017 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2017 R. SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2017 R. SPIS TREŚCI 1.LUDNOŚĆ 2. WYNAGRODZENIA 3. RYNEK PRACY - ZATRUDNIENIE 4. RYNEK PRACY - BEZROBOCIE 5. PRZEMYSŁ 6. BUDOWNICTWO 7. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 8.

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Wyniki wstępne Szczecin, kwiecień 2006 Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/szczec e-mail: A.Brzezinska@stat.gov.pl Kontakt: Wydział Udostepniania Informacji tel: 091 433 86

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Wyniki wstępne KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 28. VII. 2010 tel.: 68 3223112 e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/zg

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2011 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2013 roku.

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2013 roku. Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I połowa 2013 roku Łódź listopad 2013 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY...

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi 2013 rok Łódź MAJ 2014 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5 3. WYNAGRODZENIA...

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2012 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2012 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2012 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2012 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO KONFERENCJA: Lubuskie Forum Gospodarcze Łagów 24-25 września 2010 r. Opracowanie: Lubuski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej Polski w okresie I III kwartał 2018 r.

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej Polski w okresie I III kwartał 2018 r. Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej Polski w okresie I III kwartał 2018 r. 23.10.2018 Warszawa 1 Podstawowe tendencje (1) W okresie styczeń wrzesień br.: produkcja sprzedana przemysłu była o 6,0%

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU 1. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU. Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I połowa 2014 Łódź LISTOPAD 2014 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA WARSZAWY NR 12. STYCZEŃ 2017 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; tel.: faks:

STATYSTYKA WARSZAWY NR 12. STYCZEŃ 2017 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; tel.: faks: STATYSTYKA WARSZAWY Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel.: 22 464 23 15 faks: 22 846 76 67 NR 12 STYCZEŃ 2017 r. e-mail: InformatoriumUSWAW@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC WRZEŚNIA 2012 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) W III KWARTALE 2014 R. 28 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA WARSZAWY NR 11. GRUDZIEŃ 2016 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; tel.: faks:

STATYSTYKA WARSZAWY NR 11. GRUDZIEŃ 2016 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; tel.: faks: STATYSTYKA WARSZAWY Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel.: 22 464 23 15 faks: 22 846 76 67 NR 11 GRUDZIEŃ 2016 r. e-mail: InformatoriumUSWAW@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi rok. Łódź

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi rok. Łódź Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi 2012 rok Łódź MAJ 2012 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5 3. WYNAGRODZENIA...

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W ZELONEJ GÓRZE KOMUNKAT O SYTUACJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKEGO STYCZEŃ R. tel.: 68 3223112 e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/zg STYCZEŃ Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Województwo świętokrzyskie należy do grupy województw o wysokiej stopie bezrobocia plasując się na 12 lokacie.

Województwo świętokrzyskie należy do grupy województw o wysokiej stopie bezrobocia plasując się na 12 lokacie. dr Artur Borcuch 1 lipiec 2015 roku Wybrane informacje z dokumentów: Komunikat o sytuacji społeczno gospodarczej województwa świętokrzyskiego w maju 2015 r., Urząd Statystyczny w Kielcach 2015, nr 5. Koniunktura

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC WRZEŚNIA 2009 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC WRZEŚNIA 2009 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC WRZEŚNIA 2009 ROKU 1. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC WRZEŚNIA 2009 ROKU. Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2012 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2012 rok. Łódź

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2012 rok. Łódź Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I połowa 2012 rok Łódź LISTOPAD 2012 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY...

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W ZELONEJ GÓRZE Wyniki wstępne KOMUNKAT O SYTUACJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKEGO 29.. 2010 tel.: 68 3223112 e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/zg

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2013 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CZERWIEC 2009 rynku pracy przeciętnego zatrudnienia wynagrodzenia budownictwie mieszkaniowym: rynku rolnym przemysłu budowlanych

CZERWIEC 2009 rynku pracy przeciętnego zatrudnienia wynagrodzenia budownictwie mieszkaniowym: rynku rolnym przemysłu budowlanych CZERWIEC 2009 Według danych statystycznych w okresie styczeń-czerwiec 2009 r. w województwie kujawsko-pomorskim zaobserwowano: na rynku pracy: obniżenie się przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno gospodarczej województwa opolskiego w okresie trzech kwartałów

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH ul. Owocowa 3, Katowice KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ***

URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH ul. Owocowa 3, Katowice KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO *** URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice Wyniki wstępne Data opracowania: 28.03.2012 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskce@stat.gov.pl tel. 32 77 91 200 Internet: www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2009 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, data 24.10.2016 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. Wartość aktywów (pasywów) badanych podmiotów 1 na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE

AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE 2013 w świetle danych statystycznych Małgorzata Kowalska Dyrektor Departamentu Produkcji Janusz Kobylarz Naczelnik Wydziału Budownictwa Główny Urząd Statystyczny Warszawa

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Sierpień 2006 Wrzesień 2006 2. Lokalne rynki pracy Tabela nr 1. Powiaty

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH ul. Owocowa 3, Katowice KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ***

URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH ul. Owocowa 3, Katowice KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO *** URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice Wyniki wstępne Data opracowania: 30.04.2012 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskce@stat.gov.pl tel. 32 77 91 200 Internet: www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 03.10.2016 r. Opracowanie sygnalne Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 styczeń 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 styczeń 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 styczeń 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Wyniki wstępne 10 październik 2005 Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/urzedy/katow e-mail:

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 41,9% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5 p. proc.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Wyniki wstępne Data opracowania: 27.01.2009 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 061 2798320; 061 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r. Kontakt: tel. 71 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/wroc INFORMACJA SYGNALNA nr 1/2014 PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE DEMOGRAFIA RYNEK PRACY

PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE DEMOGRAFIA RYNEK PRACY URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych - - - - - - - - ----------------------------------------------------- Komunikat o sytuacji

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 października 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 października 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 października 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopada 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopada 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopada 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, sierpień 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl BEZROBOCIE REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Wyniki wstępne 27. II. 2010 tel.: 68 3223112 e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/zg

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpnia 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpnia 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpnia r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 grudzień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 grudzień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 grudzień 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze łódzkich

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 wrzesień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 wrzesień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 wrzesień 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopad 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopad 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopad 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R.

NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R. NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R. Nakłady inwestycyjne a) są to nakłady finansowe lub rzeczowe, których celem jest stworzenie nowych środków trwałych lub ulepszenie (przebudowa,

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 październik 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 październik 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 październik 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2015 II KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2015 II KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2015 II KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5

Bardziej szczegółowo

Obraz regionalnego rynku pracy w świetle danych GUS oraz badań własnych pracodawców

Obraz regionalnego rynku pracy w świetle danych GUS oraz badań własnych pracodawców Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badań pracodawców w w ramach projektu Rynek Pracy pod Lupą Obraz regionalnego rynku pracy w świetle danych GUS oraz badań własnych pracodawców

Bardziej szczegółowo