ZARZĄDZENIE NR W-58/2015 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA. z dnia 18 września 2015 r.

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR W-58/2015 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA. z dnia 18 września 2015 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR W-58/2015 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA z dnia 18 września 2015 r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2016 oraz wytycznych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na lata Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885ze zm.) oraz 2 uchwały nr XLVIII/393/2010 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 24 września 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej, Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska zarządza, co następuje: 1. Ustala się wytyczne do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2016 r. oraz wytyczne do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na lata określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Do wykonania zarządzenia zobowiązuje się wszystkie referaty i samodzielne stanowiska Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej oraz jednostki sektora finansów publicznych finansowane z budżetu Gminy, bądź powiązane z budżetem Gminy otrzymywaną dotacją, zgodnie z wykazami stanowiącymi załączniki nr 2, 3 i 4 do niniejszego zarządzenia. 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 września 2015 roku. Id: F529E E1C-B3FA-A19A23CD80F1. Przyjęty Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr W-58/2015 Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 18 września 2015 r. Wytyczne do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok oraz do opracowywania wieloletniej prognozy finansowej na lata Szczegółowość informacji o przewidywanym wykonaniu budżetu w 2015 roku oraz planów na rok 2016 określają tabele do niniejszego załącznika: 1) tabela nr 1- Plan finansowy utrzymania jednostki budżetowej, wraz z załącznikami nr 1 i 2 do tabeli dla wszystkich jednostek oświatowych; 2) tabela nr 2 - Plan finansowy zadania realizowanego przez jednostkę budżetową, plan sporządza się odrębnie dla każdego rodzaju zadania, wraz z załącznikiem nr 1 i 2 do tabeli; 3) tabela nr 3 - Zadania inwestycyjne do realizacji w 2016 roku; 4) tabela nr 4 - Limity wydatków na zadania wieloletnie, zarówno w zakresie zadań finansowanych ze środków krajowych jak i programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wraz z załącznikiem nr ł do tabeli; 5) tabela nr 5 - Plan finansowy instytucji kultury; 2. Jednostki, wykazane w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia sporządzają tabele: 1) nr 1 - jednostki oświatowe, 2) nr wszystkie jednostki budżetowe. 3. Referaty i samodzielne stanowiska urzędu, wymienione w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia sporządzają tabele od nr 2 do nr Jednostki wymienione w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia sporządzają tabele nr Skarbnik Gminy na podstawie złożonych materiałów sporządza zestawienia zbiorcze Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska przy planowaniu budżetu na 2016 rok określa jako priorytety zamierzenia wynikające ze strategii rozwoju gminy oraz wieloletniej prognozy finansowej, a także zapewnienie sprawnego i nieprzerwanego funkcjonowania jednostek organizacyjnych. 2. Budżet Gminy musi być opracowany z zachowaniem szczególnej ostrożności budżetowej, z uwzględnieniem konieczności ewentualnego wprowadzenia korekt w trakcie procesu planowania, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na 2016 r. Wójt Gminy będzie brał pod uwagę podstawowe wskaźniki makroekonomiczne przyjęte przy planowaniu budżetu państwa na 2016 r., w tym przede wszystkim średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych - 1,7%. Wskaźnik ten zostanie wykorzystany w planowaniu dochodów oraz indeksowaniu różnego typu opłat gminy. 2. Przy planowaniu wynagrodzeń osobowych pracowników niebędących nauczycielami w jednostkach organizacyjnych gminy przyjąć szacunkowy wskaźnik wzrostu w wysokości do 5%. 3. Planowanie wydatków bieżących pozostałych na poziomie roku Id: F529E E1C-B3FA-A19A23CD80F1. Przyjęty Strona 1

3 4. Przy opracowaniu projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Wójt Gminy będzie brał pod uwagę prognozy ujęte w aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa , przyjęte uchwałą nr 57 Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2015 r. (MP z 2015r. poz.389) oceniając realność przyjętych wielkości. 4. Założenia w zakresie planowania dochodów: 1. Planowane kwoty dochodów z poszczególnych źródeł powinny uwzględniać realne możliwości gminy, oparte na uzasadnionych przesłankach i dokładnych obliczeniach z uwzględnieniem zasad ostrożnościowych. 2. Przy ustalaniu poziomu dochodów na 2016 rok należy uwzględnić: 1) planowane zmiany w uchwałach podatkowych, 2) poziom windykacji zaległości podatkowych, 3) podjęte działania w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych, w tym z Unii Europejskiej, budżetu państwa, itp. 4) planowane zmiany cen świadczonych usług, 5) planowane zmiany innych należności budżetowych wynikające ze zmieniających się przepisów. 3. Podstawą planowania dochodów gminy na rok 2016 jest przewidywane wykonanie dochodów w roku 2015 oraz: 1) subwencja ogólna - planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej winny być ustalone zgodnie z obowiązującą na 2016 rok ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 513 ze zm. ) z uwzględnieniem informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów, 2) dotacje celowe, w tym: a) dotacje celowe z budżetu państwa - planowane kwoty winny być przyjęte w wysokościach wynikających z zawiadomienia Wojewody Pomorskiego o przyznanych dotacjach z budżetu państwa, b) pozostałe dotacje - planowane kwoty winny być przyjęte w wysokościach wynikających z zawartych porozumień, umów lub na podstawie uzgodnień z dotującym, 3) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - planowane kwoty udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych oraz od osób prawnych winny być ustalone zgodnie z obowiązującą ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem skutków nowych rozwiązań w systemie podatkowym, ich wpływu na wysokość szacowanych dochodów z powyższych podatków oraz z uwzględnieniem bieżącej sytuacji gospodarczej kraju i przyjętych szacunkowych założeń Ministerstwa Finansów, 4) pozostałe dochody, w tym: a) dochody z majątku - planowane kwoty dochodów z w/w źródła winny być ustalone w wysokości wynikającej z zawartych umów lub przewidywanych umów dzierżawy, najmu i wieczystego użytkowania nieruchomości. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych winny być ustalone w oparciu o posiadaną wycenę nieruchomości oraz zbędnego majątku ruchomego, a w przypadku braku wyceny na podstawie szacunku własnego, b) dochody z podatków i opłat lokalnych, z uwzględnieniem w szczególności zmian wysokości stawek podatkowych podstaw opodatkowania, skutków udzielonych ulg oraz zmian wynikających z obowiązujących ustaw podatkowych, Id: F529E E1C-B3FA-A19A23CD80F1. Przyjęty Strona 2

4 c) pozostałe dochody - planowane kwoty winny być ustalone na podstawie przewidywanej liczby świadczonych usług i obowiązujących cen jednostkowych, należnych dochodów na podstawie ustaw lub umów (ze wskazaniem podstawy prawnej), 5) refundacje ze środków Unii Europejskiej ustalić z uwzględnieniem planowanych terminów składania wniosków o płatność oraz wynikającego z umowy, czasu ich weryfikacji. 5. Założenia w zakresie planowania wydatków: 1. Kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów, porozumień, itp. 2. Podstawą planowania wydatków budżetowych na rok 2016 jest przewidywane wykonanie wydatków w 2015 r. w następującym zakresie: 1) w odniesieniu do wynagrodzeń osobowych kwotą bazową jest: a) kwota przewidywanego wykonania w 2015 r. miesięcznych wynagrodzeń osobowych wynikających ze stosunku pracy, b) kwota jednorazowych płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy, itp.) planowanych do wypłaty w 2016r c) skutki zwiększonych wydatków na wynagrodzenia wynikające z planowanych zmian organizacyjnych, d) skutki zwiększonych wydatków wynikające ze wzrostu wynagrodzeń roku ) planowane na rok 2016 wydatki na wynagrodzenia należy przedstawić w przypadku jednostek oświatowych w szczegółowości określonej w załącznikach 1 i 2 do tabeli nr 1, natomiast dla pozostałych jednostek, w tym urzędu w szczegółowości określonej w załączniku nr 2 do tabeli nr 2. Ilość etatów kalkulacyjnych na rok 2016 wyznaczają: a) w placówkach oświatowych zatwierdzone arkusze organizacyjne, b) w pozostałych jednostkach: - regulamin organizacyjny; - zmiany organizacyjne wprowadzone w 2015 r.; - zmiany planowane do wprowadzenia w 2016 r., w tym zmiany zakresu kompetencji; 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 8,5 % sumy wypłaconych wynagrodzeń w 2015 r., o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2013r. poz.l 144); 4) wynagrodzenie minimalne wyniesie zł (Dz. U. z 2015r. poz.1385); 5) Składki na ubezpieczenie społeczne planuje się w wysokości określonej w art. 22 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015r. poz. 121); 6) składki na Fundusz Pracy planuje się w wysokości określonej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 7 września 2015r., tj. 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; 7) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników nie będących nauczycielami planuje się zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 111). W odniesieniu do nauczycieli odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planuje się zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014r. poz. 191ze zm.), tj. kwota bazowa zgodnie z art. 30 ust. 3 na 2016r. w wysokości 2.717,59 zł określonej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 7 września 2015r.; Id: F529E E1C-B3FA-A19A23CD80F1. Przyjęty Strona 3

5 8) wydatki rzeczowe planuje się na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2015 pomniejszone o wydatki jednorazowe. W przypadku konieczności zwiększenia kwoty planowanej na wydatki rzeczowe zgodnie z podanymi zasadami należy przedstawić szczegółowe uzasadnienie wraz z kalkulacją proponowanej kwoty; 9) planowane wydatki na zadania remontowe i inwestycyjne ujmuje się w załączonych tabelach. W ramach remontów bieżących należy wskazać zakres planowanych remontów z wyszczególnieniem remontów związanych z decyzjami i nakazami organów nadzoru: 10) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych należy planować do wysokości przewidywanego wykonania w roku 2015 z uwzględnieniem planowanych zmian do końca roku Założenia w zakresie wartości do uiecia w wieloletniej prognozie finansowej: 1. Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje rok 2016 oraz lata Okres ten nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 2. Materiały planistyczne należy opracować z wyodrębnieniem wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych na realizację określonych zadań Gminy, z wyodrębnieniem: 1) programów, projektów lub zadań, w tym związanych z: a) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych b) umowami o partnerstwie publiczno- prywatnym; 3. Prognozowanie dochodów bieżących: 1) udziały w dochodach państwa: przyjąć wartości planowane do projektu uchwały budżetowej na rok 2016, na lata następne przyjąć prognozę z Wieloletniego Planu Finansowego Państwa, 2) dotacje celowe z budżetu państwa: przyjąć wartości planowane do projektu uchwały budżetowej na rok 2016, na lata następne przyjąć prognozę z Wieloletniego Planu Finansowego Państwa, 3) subwencje: przyjąć wartości planowane do projektu uchwały budżetowej na rok 2016, na lata następne przyjąć prognozę z Wieloletniego Planu Finansowego Państwa, 4) podatki i opłaty w tym podatek od nieruchomości: przyjąć wartości planowane do projektu uchwały budżetowej na rok 2016, na lata następne ustalić średni poziom dochodów z pozostałych źródeł i tę wielkość przyjąć w prognozie, 5) pozostałe dochody: przyjąć wartości planowane do projektu uchwały budżetowej na rok 2016, na lata następne ustalić średni poziom dochodów z pozostałych źródeł i tę wielkość przyjąć w prognozie. 4. Prognozowanie dochodów majątkowych: 1) dotacje celowe z budżetu państwa: przyjąć wartości planowane do projektu uchwały budżetowej na rok 2016, na lata następne przyjąć prognozę z Wieloletniego Planu Finansowego Państwa, 2) dochody ze sprzedaży mienia: dokonać oceny posiadanego mienia do sprzedaży i ustalić prognozę w jakim roku i za jaką wartość przewiduje się wykonać dochody z tego źródła, taka analiza winna znaleźć odzwierciedlenie w uzasadnieniu do uchwały. Na rok 2016 przyjąć wartości planowane do projektu uchwały budżetowej, 3) pozostałe dochody majątkowe: przyjąć wartości planowane do projektu uchwały budżetowej na rok 2016, na lata następne ustalić średni poziom dochodów z pozostałych źródeł i tą wielkość przyjąć w prognozie. 5. Wszelkie odstępstwa od tak ustalonych wartości powinny być szczegółowo uzasadnione. 6. Prognozowanie wydatków bieżących: \ Id: F529E E1C-B3FA-A19A23CD80F1. Przyjęty Strona 4

6 1) wydatki bieżące, w tym: a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, b) na funkcjonowanie organów jednostki samorządu terytorialnego, z wyodrębnieniem ich wynagrodzeń, c) wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia, d) wydatki na obsługę długu, w tym odsetki bankowe od kredytów i obligacji, e) wydatki wynikające z zawartych umów, 2) uzasadnić tendencje wydatków w prognozowanym okresie w działach, które mają znaczący wpływ na kształtowanie się wydatków bieżących. Będą to wydatki w działach 600 Transport, 750 Administracja, 801 Oświata i 852 Pomoc społeczna, 3) uzasadnić prognozowaną wielkość wydatków pozostałych poprzez analizę ich wykonania i przyjętych wartości do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok, przy uwzględnieniu strategii rozwoju gminy. 7. Prognozowanie wydatków majątkowych: 1) wydatki majątkowe, w tym: na przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania, w tym ze środków Unii Europejskiej i innych zagranicznych) wynikające z zawartych umów, porozumień, itp., oraz z nich nie wynikające, ale planowane do zrealizowania w latach przyszłych; 2) przyjęta wielkość wydatków majątkowych wskaże kwotę jaką należy prognozować w przychodach z kredytów i emisji obligacji z zachowaniem właściwych wskaźników. 8. Przyjęte wartości należy ująć w tabeli nr 4 wraz z załącznikami. Do wypełnienia tabeli zobowiązane są wszystkie jednostki oraz referaty i samodzielne stanowiska pracy urzędu, jeżeli planują przedsięwzięcia wieloletnie oraz realizujące wydatki w działach wymienionych w ust.6 pkt 2, które mają znaczący wpływ na kształtowanie się wydatków. 9. Zobowiązuje się Skarbnika Gminy do sporządzenia zestawienia zbiorczego po uzyskaniu danych liczbowych od jednostek, referatów i samodzielnych stanowisk pracy urzędu oraz ustalenie na ich podstawie prognozy kwoty długu oraz ustalenie wyniku finansowego Jednostki, referaty i samodzielne stanowiska do danych liczbowych zawartych na drukach planistycznych załączają objaśnienia określające źródła dochodów i przychodów ze wskazaniem sposobu ich szacowania oraz szczegółową kalkulację i uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków. 2. Brak kalkulacji dochodów i wydatków spowoduje nie uwzględnienie ich w projekcie uchwały budżetowej. 3. Objaśnienia, o których mowa w ust. 1 sporządzane są do każdego zadania określonego w pełnej klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf), ze wskazaniem zapisu, który ma być ujęty w części opisowej projektu budżetu. Opis zadania powinien być syntetyczny i obejmować istotne elementy. Wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne są objaśniane odrębnie. Opisując przewidywane wykonanie i założenia rzeczowo - finansowe planu należy uwzględnić: 1) zmiany wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych; 2) czynniki, które spowodowały ewentualną zmianę wzrostu lub spadku; 3) dochody i wydatki jednorazowe niewystępujące w budżecie roku 2015; 4) kwoty planowanych dochodów i wydatków w poszczególnych rozdziałach dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2016 r. z podaniem podstawy prawnej ich wprowadzenia. 4. Opis zadania winien zawierać informacje o rodzaju zadania (zadanie własne Gminy, zlecone z zakresu administracji rządowej, powierzonej oraz wskazywać podstawy prawne realizacji tego zadania przez Gminę ftzn. ustawy merytoryczne). Id: F529E E1C-B3FA-A19A23CD80F1. Przyjęty Strona 5

7 8. 1. Skarbnik Gminy zobowiązany jest sporządzić zbiorczą wieloletnią prognozę finansową z podległych jednostek organizacyjnych oraz referatów i samodzielnych stanowisk pracy w Urzędzie. 2. Referaty realizujące wydatki związane z dotacjami dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych zobowiązane są przedstawić zbiorczą informację w zakresie planowanych dotacii na poszczególne zadania. 9. Skarbnik Gminy przekaże jednostkom organizacyjnym gminy, właściwym referatom i samodzielnym stanowiskom Urzędu, w terminie do dnia 30 października 2015 r. informację o kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. W przypadku zmiany kwoty dotacji w stosunku do kwoty wykazanej w materiale planistycznym przekazanym w terminie do 15 października 2015 r. jednostki organizacyjne, referaty i samodzielne stanowiska dokonują korekty projektu planu, który przekazują Skarbnikowi Gminy we wskazanym terminie Skarbnik Gminy udostępni jednostkom organizacyjnym gminy, referatom oraz samodzielnym stanowiskom pracy Urzędu w terminie do dnia 25 września 2015 r. wzory tabel, o których mowa w 1. Materiały planistyczne przygotowuje się wyłącznie na przekazanych wzorach tabel. Tabele winny być wypełnione techniką komputerową. 2. Materiały planistyczne wraz z objaśnieniami składane przez jednostki organizacyjne Gminy podpisywane są przez kierownika jednostki oraz głównego księgowego i przedkładane w terminie określonym w Uchwale Nr XLVIII/393/2010 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 24 września 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej w formie papierowej, tj. do dnia 15 października 2015r. 3. Materiały planistyczne wraz z objaśnieniami składane przez referaty i samodzielne stanowiska Urzędu Gminy podpisywane są przez kierownika referatu, zatwierdzane przez Wójta Gminy w formie papierowej Pierwszą informację dotyczącą projektu budżetu na rok 2016 Skarbnik Gminy przedstawia Wójtowi Gminy w terminie określonym w Uchwale Nr XLVIII/393/2010 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 24 września 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej, tj. do dnia 7 listopada 2015r. 2. Informacja ta winna przedstawiać: zestawienie planowanych dochodów i wydatków a także przychodów i rozchodów budżetu Gminy, opracowane na podstawie danych przekazanych przez poszczególne referaty, samodzielne stanowiska i jednostki organizacyjne gminy. 3. Zgodnie zuchwałą Nr XLVIII/393/2010 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 24 września 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej, Wójt Gminy na podstawie informacji, o których mowa w ust. 2 określi priorytety i wytyczne w celu ewentualnej korekty przedstawionych danych. Id: F529E E1C-B3FA-A19A23CD80F1. Przyjęty Strona 6

8 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr W-58/2015 Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 18 września 2015 r. Wykaz jednostek oświatowych Gminy Nowa Wieś Lęborska zobowiązanych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok Zespół Szkół w Nowej Wsi Lęborskiej 2. Zespół Szkół w Łebieniu 3. Zespół Szkół w Garczegorzu 4. Zespół Szkół w Redkowicach 5. Zespół Szkół w Leśnicach 6. Przedszkole w Nowej Wsi Lęborskiej Wykaz pozostałych jednostek budżetowych Gminy Nowa Wieś Lęborska zobowiązanych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej 2. Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej Id: F529E E1C-B3FA-A19A23CD80F1. Przyjęty Strona 1

9 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr W-58/2015 Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 18 września 2015 r. Wykaz referatów i samodzielnych stanowisk Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej zobowiązanych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok Referat organizacyjny i spraw obywatelskich 2. Referat rolnictwa, gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska 3. Referat rozwoju gminy, zarządzania funduszami europejskimi oraz promocji 4. Referat finansów 5. Sekretarz gminy 6. Stanowisko ds. obsługi rady gminy 7. Stanowisko ds. oświaty Id: F529E E1C-B3FA-A19A23CD80F1. Przyjęty Strona 1

10 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr W-58/2015 Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 18 września 2015 r. Wykaz instytucji kultury zobowiązanych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej 2. Biblioteka Publiczna Gminy Nowa Wieś Lęborska / Id: F529E E1C-B3FA-A19A23CD80F1. Przyjęty Strona 1

Zarządzenie Nr Or WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO z dnia 19 września 2016 roku

Zarządzenie Nr Or WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO z dnia 19 września 2016 roku Zarządzenie Nr Or. 0050.96.2016 WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO z dnia 19 września 2016 roku w sprawie założeń, zasad i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu na 2017 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 78/FK/05 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 29 lipca 2005r.

ZARZĄDZENIE NR 78/FK/05 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 29 lipca 2005r. ZARZĄDZENIE NR 78/FK/05 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 29 lipca 2005r. w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad Budżetem Miasta Chełmży na 2006 rok. Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 62/2013 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 06 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 62/2013 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 06 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 62/2013 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żukowice na 2014 rok. Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 04 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 04 września 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.79.2017 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 04 września 2017 r. w sprawie zasad i terminów przyjmowania wniosków do projektu budżetu na 2018 rok oraz zakresu i szczegółowości materiałów informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 88/2013 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 3 września 2013 r.

Zarządzenie Nr 88/2013 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 3 września 2013 r. Zarządzenie Nr 88/2013 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 3 września 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2014

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 97/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 21 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 97/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 21 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 97/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE w sprawie: Opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Grębocice na 2013 rok. Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 29 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 29 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.101.2014 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad i terminów przyjmowania wniosków do projektu budżetu na 2015 rok oraz zakresu i szczegółowości materiałów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR ORN BURMISTRZA OLECKA. z dnia 6 września 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR ORN BURMISTRZA OLECKA. z dnia 6 września 2016 r. ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.112.2016 BURMISTRZA OLECKA w sprawie wytycznych do sporządzenia projektu uchwały budżetowej Gminy Olecko na 2017 rok i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 2024

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 67/2017 BURMISTRZA GONIĄDZA. z dnia 25 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 67/2017 BURMISTRZA GONIĄDZA. z dnia 25 sierpnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 67/2017 BURMISTRZA GONIĄDZA w sprawie przygotowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Goniądz na rok 2018. Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 05151/100/08 Burmistrza Szprotawy z dnia 30 września 2008 r.

Zarządzenie nr 05151/100/08 Burmistrza Szprotawy z dnia 30 września 2008 r. Zarządzenie nr 05151/100/08 Burmistrza Szprotawy z dnia 30 września 2008 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu gminy Szprotawa na rok 2009 Na podstawie 2 uchwały Nr XV/112/07 Rady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 262/2010 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 07 października 2010 roku

UCHWAŁA Nr 262/2010 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 07 października 2010 roku UCHWAŁA Nr 262/2010 z dnia 07 października 2010 roku w sprawie przystąpienia do prac nad projektem budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na 2011 rok, przyjęcia metod kalkulacji oraz wzorów wniosków i formularzy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 73/2016 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 18 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 73/2016 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 18 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 73/2016 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żukowice na 2017 rok. Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 98/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 15 września 2015r

ZARZĄDZENIE Nr 98/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 15 września 2015r ZARZĄDZENIE Nr 98/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 15 września 2015r w sprawie szczegółowych zasad i trybu opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2016 oraz wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr F/116/2014 Wójta Gminy Chojnice z dnia 29 sierpnia 2014 roku

Zarządzenie Nr F/116/2014 Wójta Gminy Chojnice z dnia 29 sierpnia 2014 roku Zarządzenie Nr F/116/2014 Wójta Gminy Chojnice z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu Gminy Chojnice na 2015 rok Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 33/2015 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 11 września 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 33/2015 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 11 września 2015r. ZARZĄDZENIE Nr 33/2015 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 11 września 2015r. w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2016 rok. Na podstawie 1 Uchwały Nr IX/46/2015 Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 97/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 11 września 2015r.

Zarządzenie Nr 97/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 11 września 2015r. Zarządzenie Nr 97/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 11 września 2015r. w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 739/17 BURMISTRZA CZERSKA. z dnia 25 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 739/17 BURMISTRZA CZERSKA. z dnia 25 sierpnia 2017 r. BR.0050.171.2017 ZARZĄDZENIE NR 739/17 BURMISTRZA CZERSKA z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu gminy Czersk na 2018 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 65/2016 BURMISTRZA STRYKOWA. z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia propozycji finansowych na rok 2017

ZARZĄDZENIE NR 65/2016 BURMISTRZA STRYKOWA. z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia propozycji finansowych na rok 2017 ZARZĄDZENIE NR 65/2016 BURMISTRZA STRYKOWA w sprawie przedstawienia propozycji finansowych na rok 2017 Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr WÓJTA GMINY SZUDZIAŁOWO z dnia 26 września 2016 roku

ZARZĄDZENIE Nr WÓJTA GMINY SZUDZIAŁOWO z dnia 26 września 2016 roku ZARZĄDZENIE Nr 118.2016 WÓJTA GMINY SZUDZIAŁOWO z dnia 26 września 2016 roku w sprawie przygotowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Szudziałowo na 2017 rok Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 78/18 WÓJTA GMINY GRAJEWO. z dnia 7 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 78/18 WÓJTA GMINY GRAJEWO. z dnia 7 września 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 78/18 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 7 września 2018 r. w sprawie określenia podstawowych założeń do projektu budżetu gminy Grajewo na 2019 rok Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 1, art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 450/2017 BURMISTRZA WOŁCZYNA. z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu gminy na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 450/2017 BURMISTRZA WOŁCZYNA. z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu gminy na 2018 rok ZARZĄDZENIE NR 450/2017 BURMISTRZA WOŁCZYNA w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu gminy na 2018 rok Na podstawie 1 pkt 1 uchwały Rady Miejskiej w Wołczynie Nr XXXIX/320/2010 z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 24 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 24 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 120.54.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Gryfino na rok 2016. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZASADY OPRACOWYWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU POLICKIEGO NA 2018 ROK

ZASADY OPRACOWYWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU POLICKIEGO NA 2018 ROK Załącznik do uchwały Nr 687/2017 Zarządu Powiatu w Policach z dnia 31 sierpnia 2017 r. ZASADY OPRACOWYWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU POLICKIEGO NA 2018 ROK A. ZASADY OGÓLNE. 1. Kierownicy komórek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PLANOWANIE BUDŻETU

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PLANOWANIE BUDŻETU 1/10 Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Łukasz Dłubacz Data: 20.12.2007r. Obowiązuje od: 1 stycznia 2008r. (Zarządzenie BM Nr 0152-33/07 Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Marek Fryźlewicz Data:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 149/2015 BURMISTRZA WOŁCZYNA. z dnia 3 września 2015 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu gminy na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 149/2015 BURMISTRZA WOŁCZYNA. z dnia 3 września 2015 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu gminy na 2016 rok ZARZĄDZENIE NR 149/2015 BURMISTRZA WOŁCZYNA w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu gminy na 2016 rok Na podstawie 1 pkt 1 uchwały Rady Miejskiej w Wołczynie Nr XXXIX/320/2010 z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 126/2015 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 17 lipca 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 126/2015 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 17 lipca 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 126/2015 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 17 lipca 2015 roku w sprawie założeń i wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Stare Babice na 2016 rok i lata

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 278/2014 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 6 sierpnia 2014 r.

Uchwała Nr 278/2014 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 6 sierpnia 2014 r. Uchwała Nr 278/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budŝetowej Powiatu Sztumskiego na 2015 rok. Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 315/V/2010 RADY MIASTA JÓZEFOWA z dnia 24 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR 315/V/2010 RADY MIASTA JÓZEFOWA z dnia 24 czerwca 2010 r. UCHWAŁA NR 315/V/2010 RADY MIASTA JÓZEFOWA z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta, procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ. z dnia r. Projekt z dnia 21 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ z dnia... 2015 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta i Gminy rodzaju i szczegółowości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 44/16 WÓJTA GMINY GRAJEWO. w sprawie określenia podstawowych założeń do projektu budżetu gminy Grajewo na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 44/16 WÓJTA GMINY GRAJEWO. w sprawie określenia podstawowych założeń do projektu budżetu gminy Grajewo na 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 44/16 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie określenia podstawowych założeń do projektu budżetu gminy Grajewo na 2017 rok Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 97/2011 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 14 września 2011 r.

Zarządzenie Nr 97/2011 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 14 września 2011 r. Zarządzenie Nr 97/2011 Burmistrza iasta Józefowa z dnia 14 września 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2012

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 128/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 10 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 128/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 10 września 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 128/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 10 września 2014 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem uchwały budżetowej oraz trybu przyjmowania wniosków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/421/2010 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 28 lipca 2010 r.

UCHWAŁA NR LII/421/2010 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 28 lipca 2010 r. UCHWAŁA NR LII/421/2010 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 115/2015 Burmistrza Mieszkowic z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 115/2015 Burmistrza Mieszkowic z dnia 28 sierpnia 2015 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 115/2015 Burmistrza Mieszkowic z dnia 28 sierpnia 2015 r. Podstawowe zasady konstrukcji projektu budżetu gminy oraz wieloletniej prognozy finansowej. 1.Ogólne założenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 4 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 4 września 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 1228.2017 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 4 września 2017 r. w sprawie: opracowania materiałów dotyczących budżetu, zmiany wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej miasta Ełku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 48/2014 Wójta Gminy Susiec z dnia 08 września 2014 roku. w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Gminy Susiec na 2015 rok

ZARZĄDZENIE Nr 48/2014 Wójta Gminy Susiec z dnia 08 września 2014 roku. w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Gminy Susiec na 2015 rok ZARZĄDZENIE Nr 48/2014 Wójta Gminy Susiec z dnia 08 września 2014 roku w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Gminy Susiec na 2015 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 25 lipca 2014 r.

BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 25 lipca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 107/FK/14 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej gminy miasta Chełmży na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 125/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 14 września 2012 roku

Zarządzenie 125/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 14 września 2012 roku Zarządzenie 125/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 14 września 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu uchwały budżetowej na rok 2013 oraz do projektu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 141/2016 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 9 września 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 141/2016 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 9 września 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 141/2016 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 9 września 2016 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem uchwały budżetowej oraz trybu przyjmowania wniosków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GODÓW. z dnia r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Godów

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GODÓW. z dnia r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Godów Projekt z dnia 17 maja 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY GODÓW z dnia... 2013 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Godów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/2015 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 10 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/2015 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 10 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 135/2015 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 10 września 2015 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem uchwały budżetowej oraz trybu przyjmowania wniosków

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 142/2012 WÓJTA GMINY SŁUPSK. z dnia 12 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 142/2012 WÓJTA GMINY SŁUPSK. z dnia 12 września 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 142/2012 WÓJTA GMINY SŁUPSK w sprawie założeń polityki społeczno - gospodarczej na 2013 rok oraz zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 76/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 24 września 2015 roku

Uchwała Nr 76/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 24 września 2015 roku Uchwała Nr 76/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 24 września 2015 roku w sprawie podjęcia prac nad projektem budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2016 Na podstawie art. 32 ust. 2

Bardziej szczegółowo

- stan środków obrotowych na początek i koniec roku budżetowego,

- stan środków obrotowych na początek i koniec roku budżetowego, ZARZĄDZENIE NR 95/2015 BURMISTRZA WASILKOWA w sprawie przygotowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy Wasilków na 2016 rok. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 109/2014 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 4 września 2014 r.

Zarządzenie Nr 109/2014 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 4 września 2014 r. Zarządzenie Nr 109/2014 Burmistrza iasta Józefowa z dnia 4 września 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2015

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 5 lipca 2017 r.

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 5 lipca 2017 r. Zarządzenie Nr 0050.243.2017 w sprawie określenia terminów obowiązujących w toku prac nad projektem uchwały budżetowej na 2018 rok i wieloletniej prognozy finansowej oraz wzoru materiałów do projektu uchwały

Bardziej szczegółowo

Podstawy opracowania i zakres projektu budżetu Miasta Słupska na 2015 roku

Podstawy opracowania i zakres projektu budżetu Miasta Słupska na 2015 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 535/F/2014 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 7 sierpnia 2014r. Zakres i ogólne zasady rozdysponowania środków budżetowych, sfinansowania deficytu i wydatków Podstawy opracowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 31 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 31 sierpnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 135/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na 2018 rok Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Wijewo z dnia 05 września 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2017.

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Wijewo z dnia 05 września 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2017. Zarządzenie Nr 0050.0.93.2016 Wójta Gminy Wijewo z dnia 05 września 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2017. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 19 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 19 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 148.2014 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Grębocice na 2015 rok. Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Procedura uchwalania projektu budżetu

w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Procedura uchwalania projektu budżetu UCHWAŁA NR XXXIII/382/10 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 czerwca 2010 r. Projekt w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Na podstawie art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 190/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 3 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 190/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 3 września 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 190/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na 2019 rok Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY GOLESZÓW Krzysztof Glajcar. Założenia do projektu budżetu Gminy Goleszów na rok 2018

WÓJT GMINY GOLESZÓW Krzysztof Glajcar. Założenia do projektu budżetu Gminy Goleszów na rok 2018 WÓJT GMINY GOLESZÓW Krzysztof Glajcar Założenia do projektu budżetu Gminy Goleszów na rok 2018 Przystępujemy do prac nad projektem budżetu gminy na 2018 rok. W związku z powyższym zaleca się kierownikom

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 43/2006<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsof- -com:office:office" /> Wójta Gminy Ostróda z dnia

Zarządzenie Nr 43/2006<?xml:namespace prefix = o ns = urn:schemas-microsof- -com:office:office /> Wójta Gminy Ostróda z dnia Zarządzenie Nr 43/2006 Wójta Gminy Ostróda z dnia 23 maja 2006 w sprawie: procedury tworzenia projektu budżetu gminy oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Bardziej szczegółowo

Podstawy opracowania i zakres projektu budżetu Miasta Słupska na 2016 roku

Podstawy opracowania i zakres projektu budżetu Miasta Słupska na 2016 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 527/F/2015 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 30 lipca 2015r. Zakres i ogólne zasady rozdysponowania środków budżetowych, sfinansowania deficytu i wydatków W celu zapewnienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY LUBRZA z dnia 02 WRZEŚNIA 2011 r. z a r z ą d z a m, c o n a s t ę p u j e :

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY LUBRZA z dnia 02 WRZEŚNIA 2011 r. z a r z ą d z a m, c o n a s t ę p u j e : ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2011 WÓJTA GMINY LUBRZA z dnia 02 WRZEŚNIA 2011 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2012. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 64/2011 Wójta Gminy Trzeszczany z dnia 23.09.2011

Zarządzenie Nr 64/2011 Wójta Gminy Trzeszczany z dnia 23.09.2011 Zarządzenie Nr 64/2011 z dnia 23.09.2011 w sprawie szczegółowych zasad i trybu opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2012 oraz do projektu wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia r. Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje:

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia r. Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje: Druk Nr 9/23 UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia... 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 254/14 Wójta Gminy Łomża z dnia 18 września 2014 roku r.

Zarządzenie Nr 254/14 Wójta Gminy Łomża z dnia 18 września 2014 roku r. Zarządzenie Nr 254/14 Wójta Gminy Łomża z dnia 18 września 2014 roku r. w sprawie zakresu, zasad i trybu opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2015 rok Na podstawie art. 30 z dnia

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/39/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na rok 2007

Uchwała Nr IV/39/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na rok 2007 Uchwała Nr IV/39/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na rok 2007 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR Or-IV Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój. z dnia 27 czerwca 2017 roku

ZARZĄDZENIE NR Or-IV Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój. z dnia 27 czerwca 2017 roku ZARZĄDZENIE NR Or-IV.0050.373.2017 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie założeń i wytycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2018 rok oraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 43/2012 Wójta Gminy Ostrowite z dnia 07 września 2012r.

Zarządzenie Nr 43/2012 Wójta Gminy Ostrowite z dnia 07 września 2012r. Zarządzenie Nr 43/2012 Wójta Gminy Ostrowite z dnia 07 września 2012r. w sprawie określenia wzorów, zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu gminy

Bardziej szczegółowo

Formularz nr 1 do projektu budżetu miasta na 2014 rok

Formularz nr 1 do projektu budżetu miasta na 2014 rok . pieczęć lub nazwa komórki organizacyjnej/jednostki budżetowej Formularz nr 1 Dochody A. - Zestawienie liczbowe (dotyczy jednostek budżetowych, wydziałów i biur UM) zgodnie z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 2037 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Procedura uchwalania budżetu oraz rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Procedura uchwalania budżetu oraz rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu Nr VIII/91/07 z dnia 23.04.2007 r. Procedura uchwalania budżetu oraz rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/140/19 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg

UCHWAŁA NR XI/140/19 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg UCHWAŁA NR XI/140/19 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg Na podstawie art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 57/2018 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 4 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 57/2018 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 4 września 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 57/2018 WÓJTA GMINY PIASKI w sprawie: sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych na 2019 r. oraz wieloletniej prognozy finansowej. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA V/38/6/2017 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa Śląskiego

UCHWAŁA V/38/6/2017 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa Śląskiego UCHWAŁA V/38/6/2017 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa Śląskiego Na podstawie art. 18 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 2035 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59/2014 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 2 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2014 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 2 września 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 59/2014 WÓJTA GMINY PIASKI z dnia 2 września 2014 r. w sprawie sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych na 2015 r. oraz wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Or BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO. z dnia 4 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr Or BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO. z dnia 4 września 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.112.2017 BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO z dnia 4 września 2017 r. w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Gminy Kolonowskie na 2018 rok dla placówek oświatowych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 86/2015 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 1 września 2015 r.

UCHWAŁA NR 86/2015 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 1 września 2015 r. UCHWAŁA NR 86/2015 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO W sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2016rok. Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LIII/725/18 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 27 czerwca 2018 r. Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje:

UCHWAŁA Nr LIII/725/18 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 27 czerwca 2018 r. Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje: UCHWAŁA Nr LIII/725/18 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Projekt z dnia 20 sierpnia 2018 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA z dnia... 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 130/11 Burmistrza Czerska z dnia 25 sierpnia 2011 r.

Zarządzenie nr 130/11 Burmistrza Czerska z dnia 25 sierpnia 2011 r. BR.0051.130.2011 Zarządzenie nr 130/11 Burmistrza Czerska z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budŝetu Gminy Czersk na 2012 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 4 sierpnia 2016 r.

Uchwała Nr Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 4 sierpnia 2016 r. Uchwała Nr 58. 67.2016 Zarządu Powiatu w Opatowie w sprawie określenia wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej oraz wieloletniej prognozy finansowej na 2017 rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/193/2016 RADY GMINY ZAKROCZYM. z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/193/2016 RADY GMINY ZAKROCZYM. z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/193/2016 RADY GMINY ZAKROCZYM z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/107/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17 /2014 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 18 września 2014

Zarządzenie Nr 17 /2014 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 18 września 2014 Zarządzenie Nr 17 /2014 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 18 września 2014 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2015 Na podstawie 1 ust.1 uchwały Nr XXX/175/2010 Rady

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

Uzasadnienie do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata Uzasadnienie do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2020 Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Łask na lata 2013-2020 została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami: - ustawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/196/2016 RADY GMINY ZAKROCZYM. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym

UCHWAŁA NR XXXII/196/2016 RADY GMINY ZAKROCZYM. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym UCHWAŁA NR XXXII/196/2016 RADY GMINY ZAKROCZYM z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym Na podstawie art. 231 ust. 1, art. 232, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/184/2010 Rady Gminy Barciany z dnia 12 sierpnia 2010 roku

Uchwała Nr XLIV/184/2010 Rady Gminy Barciany z dnia 12 sierpnia 2010 roku Uchwała Nr XLIV/184/2010 Rady Gminy Barciany z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.).

Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.). Uchwała Nr LI/704/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za I półrocze budżetu Kalisza Miasta na prawach powiatu,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0050/577/2014 Wójta Gminy Popielów z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 0050/577/2014 Wójta Gminy Popielów z dnia 29 sierpnia 2014 r. Zarządzenie Nr 0050/577/2014 Wójta Gminy Popielów z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie wytycznych do opracowania projektu uchwały budżetowej Gminy Popielów na 2015 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 1 lipca 2016 r.

BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 1 lipca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 89/FK/16 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej gminy miasta Chełmży na 2017 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0050/25/2016 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 14 września 2016

Zarządzenie Nr 0050/25/2016 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 14 września 2016 Zarządzenie Nr 0050/25/2016 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 14 września 2016 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2017 Na podstawie 1 ust.1 uchwały Nr XXX/175/2010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 117/2014 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 1 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 117/2014 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 1 września 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 117/2014 BURMISTRZA ŻNINA z dnia 1 września 2014 r. w sprawie szczegółowych wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żnin na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXIV/397/2010 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 września 2010 r.

UCHWAŁA NR LXIV/397/2010 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 września 2010 r. UCHWAŁA NR LXIV/397/2010 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 września 2010 r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia. roku. w sprawie budżetu Gminy Głuszyca na 2019 rok

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia. roku. w sprawie budżetu Gminy Głuszyca na 2019 rok UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia. roku PROJEKT w sprawie budżetu Gminy Głuszyca na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NRXXV/121/12 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 28grudnia 2012 roku

UCHWAŁA NRXXV/121/12 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 28grudnia 2012 roku UCHWAŁA NRXXV/121/12 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 28grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 230 ust. 6 i art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Kowala NA LATA 2014 2017

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Kowala NA LATA 2014 2017 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Kowala NA LATA 2014 2017 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/2017 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 6 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/2017 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 6 listopada 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 54/2017 WÓJTA GMINY PIASKI z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie: ustalania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaski na lata 2018-2022 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra na lata Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra na lata 2015-2020 Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wieloletnia

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 27 stycznia 2014 r. Poz UCHWAŁA Nr XXXIII/231/13 RADY GMINY SOŚNO. z dnia 30 grudnia 2013 r.

Bydgoszcz, dnia 27 stycznia 2014 r. Poz UCHWAŁA Nr XXXIII/231/13 RADY GMINY SOŚNO. z dnia 30 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 27 stycznia 2014 r. Poz. 227 w sprawie budżetu na 2014 rok. UCHWAŁA Nr XXXIII/231/13 RADY GMINY SOŚNO z dnia 30 grudnia 2013 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2012-2018 Podstawą do opracowania

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej na 2018 rok.

Uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej na 2018 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 79/2017 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 14 listopada 2017 r Uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej na 2018 rok. Do projektu budżetu na 2018 rok oszacowano dochody w kwocie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 2040 Gminy Miasta Radomia Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo