Małgorzata Dawidek Gryglicka Ciało słowa. Szkic wokół twórczości literacko-wizualnej Roberta Szczerbowskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Małgorzata Dawidek Gryglicka Ciało słowa. Szkic wokół twórczości literacko-wizualnej Roberta Szczerbowskiego"

Transkrypt

1 Małgorzata Dawidek Gryglicka Ciało słowa. Szkic wokół twórczości literacko-wizualnej Roberta Szczerbowskiego Już Księga Żywota oraz tomik Kompozycji na słowa zdradzały wyraźne zainteresowania Roberta Szczerbowskiego nielinearną konstrukcją tekstu. Księga Żywota, pisana w wielu stylistykach, pozbawiona karty z nazwiskiem autora, to nie jedyny w twórczości Szczerbowskiego przejaw penetracji problemu samogenerującego się słowa. Słowa Księgi, jak można przeczytać w prologu, pochodzą od wielu myślicieli, ale ów wielogłos nie ujawnia z imienia żadnego z nich. Rozpoznać ich może po stylach wypowiedzi jedynie wyrafinowany znawca pism filozoficznych i literatury. Księga Żywota to pastisz na miarę śpiącego człowieka Pereca, dzieła opartego, a właściwe zbudowanego, na cytatach zaczerpniętych z innych powieści i innych autorów, dotykającego podobnych problemów: granicy, egzystencji, skrajności, przejścia, oczekiwania, śmierci. Podtytuł Księgi Żywota brzmi przy-powieść. Przypowieść to parabola, typ utworu, w którym przez uproszczony schemat treści, postaci, wybór miejsca akcji i inne czynniki możliwe jest przekazanie prawd filozoficznych, moralnych, uniwersalnych, etycznych prawideł. By zinterpretować przesłanie przypowieści zwykle należy sięgnąć do ukrytego za dosłownymi opisami zdarzeń arsenału znaczeń symbolicznych i alegorycznych. Jednak w przypadku przypowieści Szczerbowskiego ten typowy model przypowieści w warstwie wizualnej rozbity jest myślnikiem. Przed powieścią stoi prefiks przy-, a to zasadniczo zmienia znaczenie podtytułu i samej Księgi. powieść rozszerza formę, obraz literacki i interpretację. Jej kompozycja jest rozbudowana, problematyka dowolna, ciąg zdarzeń w niej przedstawiony jest wielowątkowy i wielowarstwowy, a jedną z jej współczesnych odmian jest antypowieść, porzucająca tradycyjny wzorzec oparty na przyczynowo-skutkowej konstrukcji dzieła czy analizie psychologicznej jego bohaterów. Za teoretykiem literatury Franzem Karlem Stanzelem można również sprecyzować jej rodzaj narracji jako typ przypisany powieściom auktoralnym (a więc usytuowanym w pobliżu powieści klasycznej) tj. takim, w których komentatorem jest narrator niebiorący udziału w opisywanych wydarzeniach, jakkolwiek jego liczne dygresje, odwołania, aluzje i wywody sumują się na swoisty zbór esejów. Księga Żywota bliska jest obydwu tym formom literackim, nie będąc jednak ani jedną, ani drugą. Odbiega od nich nie tylko samą strukturą (książka składa się z piętnastu części: siedmiu ksiąg, pięciu rozdziałów, trzech ustępów; posiada dyskretnie naszkicowaną akcję), ale i językiem, który nienaznaczony 1

2 jest ni rysem, ni indywidualnym kolorytem postaci, jak się to ma w tradycyjnej powieści różnicującej język narratora i bohaterów. Przy całym swym wyrafinowaniu i maestrii użycia język ów pozostaje czystym językiem nauki, filozofii lub rozpraw o literaturze, lecz nie jest językiem literackim. Jak zauważył Henryk Bereza, w jednej z pierwszych recenzji tej książki, fakt ten może zbliżyć powieść Szczerbowskieigo do filozoficznej powieści Witkiewiczowskiej lub sprawić, że będzie swoistą formą jej kontynuacji 1. Księga jest rysem historycznym całego piśmiennictwa. Odnajdziemy w niej charakter pism m.in.: Herodota, Reja, Krasickigo, Brunona Schultza, C.K. Norwida, ale też Platona, Arystotelesa, Musila, Joyce a, Prousta, Kafki ),. Obecne w niej futurystyczne absurdy i powtórzenia, baśnie i bajki (bajki i przysłowia nazywano dawniej przypowieściami) nakazują czytelnikowi wierzyć w zbiorowego autora, który księgę pisał i przepisywał w sekretnej zmowie przez wieki. Ów bieg języka po stylach ujawnia się również poprzez graficzne układy liter. Już w rozdziale pierwszym ustawienie liter obrazuje ruch jednego z głównych bohaterów (Waga) {il.1,2}; w dalszej części zwizualizowana zostaje cisza poprzez zaznaczenie kilku poziomych linii w miejscu, gdzie w tekście powieści pojawia się informacja o milczeniu {il.3}, etc. To zerwanie z regułami gramatyki i pozbawienie języka jego zasad w imię roli obrazowania zjawisk jest zabiegiem na miarę poezji wizualnej. W innych miejscach mamy do czynienia ze skomplikowanymi zabiegami lingwistycznymi, neologizmami i dialektyzmem. W twórczości Szczerbowskiego są to pierwsze ślady wykorzystania redundantnych komunikatów, które w Księdze wplatają się jeszcze w żywy tekst powieści, ale już i ich forma i układy na stronach wskazują na wyrywanie się słów/znaków, liter/znaków z tekstu i są zapowiedzią ich samodzielnego funkcjonowania jako niezależnych fenomenów poetyckich bądź wizualnych, czy też obydwu jednocześnie. Pojawiające się w powieści, a obecne silniej w kolejnych testach autora skróty i uproszczenia notacji, odchodzenie od składniowych zasad i tradycji zapisu sylab w słowie i słów w zdaniu ma też inne zadanie wzmaga tajemnicę, którą skrywa Księga Jeśli linearny tekst przy-powieści jest pisany nie standartowo to jest niemal pewne, że zawiera informacje zaszyfrowane. Poznanie tych treści wymaga studiów nauk filozofów i lektur pisarzy od Platona po Eco oraz refleksję nad sztuką rozciągniętą w czasie dzielącym żywot obydwu autorów. 1 Por.: Henryk Bereza, recenzja Księgi żywota, lipiec 1987, [dostęp: ]. 2

3 Podobne zjawisko zachodzi w innym tekście Szczerbowskiego, wciąż literackim, ale znów szukającym rozwiązań poza narzędziami języka literackiego. Dedykowane Samuelowi Beckettowi Kompozycje to mini-tomik opowiadań, a raczej zbiór małych form narracyjnych opartych na schematach budowy kompozycji różnych gatunków muzycznych (scherzo, sonata, sonatina, suita, fuga, requiem, wariacja, ballada i inn.), oraz partytury w formie scenariusza 2. Oddanie strukturalne jest tak dokładne, że np. kantata pt. Kanibal zawiera konieczne i wynikające z jej budowy pauzy, z kolei preludium pt. Klucznik otwierające tom opowiadań rozpoczyna klucz wiolinowy, natomiast cały tom Kompozycji zamyka Spis Rzeczy z podtytułem Koda. Pomiędzy tymi dwoma językami (muzycznym i literackim) zachodzi ścisły związek również w warstwie narracyjnej. Ballada pt. Przepowieść (tytuł można odnieść i do wcześniej scharakteryzowanej przy-powieści, jak również do przepowiedni lub wróżby) opowiada o człowieku uwikłanym w miłość, której pragnął. Kaprys Człowiek i Gwiazda mówi o tragicznych skutkach rzeczonego kapryśnego i zmiennego usposobienia głównego bohatera. Etc. Przy tym każdy z utworów to jednocześnie metafora, o czym dowiadujemy się również z trzeciego tytułu książki Kompozycje i metafory. Podobnie jak w podwójnym tytule Księgi Żywota w Kompozycjach sięgnął autor również do gry słów. Na obwolucie widnieje wspomniany już tytuł Kompozycje, co pozwala na dowolność jego interpretacji artystyczną, muzyczną, literacką w dowolnej kolejności, zważywszy na obecną na okładce grafikę przypominającą ciąg pięciolinii {il.4}. Jednak na karcie przedtytułowej, tytuł rozbudowuje się już na Kompozycje na słowa, co interpretacyjnie orientuje dzieło na obszary muzyczno-literackie lub wizualno-literackie {il.5}. Natomiast na karcie tytułowej, tytuł ponownie zmienia się, tym razem na Kompozycje i metafory, co z kolei nadaje trop interpretacyjny w kierunku muzyczno-literackim i tak w rzeczywistości jest {il.6}. Te dwie pozycje autorstwa Szczerbowskiego, opierające się na strukturach dzieł innych dziedzin sztuki, nie tak odległych przecież literaturze, pozwoliły, by artysta w swojej drodze twórczej dotarł do punktu bliskiego konkretystom z lat 70., a wykorzystując dostępne techniki i narzędzia komunikacyjne (komputer, fax) rozszczepił pole tekstu konkretnego. Księga Żywota i Kompozycje miały już w sobie potencjalność hipertekstu, tj. nad-tekstu opartego na strukturze wiązania i odniesień przy pomocy linków 3. Pierwszy utwór eksplorował przemieszanie stylistyk i poetyk, drugi dowolność odczytu spośród wielu możliwych narracji. 2 Przychodzi tu na myśl odwołanie do konstrukcji powieści Doktor Faustus Tomasza Manna. 3 Zob. Mariusz Pisarski, Hipertekst redefinicje, Techsty 2007, nr 3, [dostęp: ]. 3

4 Jednak słowo uwalniało się z powieści Szczerbowskiego szybko. W tym samym roku co Kompozycje ukazuje się książka bez tytułu, nazywana tu przeze mnie dla odróżnienia Æ ( ; wyd. Book Tranzyt, 1991), w której autor bardzo wyraźnie podejmuje jeden z problemów charakterystycznych dla poezji konkretnej samogeneracji słowa. Uwalnia mianowicie słowo od zależności i przynależności od świata w takim znaczeniu i stopniu jak zależy/należy ono od/do świata powieści linearnej. Podobnie jak słowo-znak w poezji konkretnej uwolnione słowa Æ orientują się na siebie i na język jako materię. Są otwarte i wolne od kontekstów narracyjnych, napięć, przyczyn, skutków, linearności, tradycyjnych układów typograficznych, zasad gramatyki, ale również od autora (Szczerbowski nie ujawnia swego autorstwa na żadnej ze stronic książki, oraz w stopce, podobnie jak ma to miejsce w Księdze Żywota z założenia będącej rzekomym dziełem wielu autorów). Jednakże z toku narracji książki bez tytułu można wnioskować, że autor utożsamia się ze słowem. Słowo niezależnie od kontekstów powieści dąży do materializacji, a nawet ucieleśnienia. Staje się ciałem autora, który je zapisuje i odsłania jego znaczenie. Szczerbowski zdaje się mówić jestem słowem, słowo jest mną, choć w tak otwartej formie ta deklaracja w książce nigdy się nie pada. O ile zatem poezja konkretna jest zorientowana na samogenerujące się, a przez to materializujące się słowo i trzyma się tej materializacji, o tyle w realizacjach Szczerbowskiego wyklute, czyli samoistnie wygenerowane słowo, które zostaje w pierwszej kolejności zdefiniowane i zapisane, a więc ucieleśnione poprzez identyfikację z nim artysty, zostaje następnie pozbawiane swej fizyczności. Poprzez zabiegi wizualne słowom zostaje ujęta czytelność, graficzna przejrzystość, znaczeniowa precyzja, zaczynają się one ujednolicać w sensie i strukturze (dźwięku i obrazie), fragmentaryzować, by ostatecznie zniknąć w wirtualnej pustce (co jest najdokładniej widoczne w wersji elektronicznej pracy). Æ to książka hybryda otwierająca się na dwie przeciwne strony dyptyk, który po rozłożeniu listka okładki staje się tryptykiem, a po rozwinięciu jednej ze stronic poliptykiem. Kolorystycznie rozgrywa się w typowych dla literatury tradycyjnej kolorach: czerni i bieli. Wydanie jest broszurowe, miękka okładka, na niej czarny raster na białym tle. Wąski i długi format: 10 x 20 cm jest jeszcze typowy dla książek tradycyjnych, jednak wewnętrzna konstrukcja układ stron i samej narracji pozostawiają wiele pytań. Tytulatura jest niepełna, w miejscu przeznaczonym na tytuł i nazwisko autora widnieje metryka książki z nazwą wydawnictwa i adresem drukarni, właściwie nie wiadomo, czy jest to początek czy koniec woluminu, bo na tylnej części okładki, która zwykle zawiera te informacje, tutaj pojawia się errata objaśniająca powody braku strony tytułowej: 4

5 nie byłaby ona mianowicie nośnikiem żadnej treści. ( ) Brak tytułu tłumaczy się tym, że każde słowo tegoż tekstu jest niczym innym jak właśnie próbą nazwania go, czyli de facto tytułem (tytuł wewnętrzny). Brak nazwiska wynika z nie dopatrzenia się w nim autora osobowego. Na książkę składają się dwa teksty rozpisane w dwóch częściach 94. i 7. stronicowych. Są pisane w poetyce encyklopedycznej, językiem metafor i instrukcji, opisu naukowego, oraz filozoficznych rozważań. Stanowią rodzaj słownika pojęć z pogranicza filozofii, sztuki, filologii i matematyki, którego indeks jest jedną z wielu kart tej książki {il.8}. Krótszy tekst dotyczy fenomenu samobytu słowa i ja funkcjonującego tu jako zaimek wskazujący. Ergo słowa oraz istnienia i artykulacji świata zbudowanego ze słów i poprzez słowa. Krótsza część dwuksięgu, swoisty prolog, rozpoczyna się słowami: słowo. słowo: słowo, to. miliony zdań ze zdania. jeśli język, to tekst, twórca słów. coraz więcej płaszczyzny pod literami. tak słowo słowem ruszyło i żyznym słowem się toczy. (porusza się przez nadmiar sów.) pisz się, bo jest o czym pisać. zobacz: wszystko. od razu otwarcie co. notuję stan samoświadomości. jeden motyw wszechstronnie opracowany. hokus pokus. oto ja. ja pismo, to zbiór słów. ja słowo wśród ja słów. ja cała, o cała półksiążka. Kluczem do czytania drugiej części książki może okazać się słownik, tj, zbiór wszystkich haseł, jakie książka mieści. Nie jest on jednak umieszczony na jej początku czy końcu, jak w przypadku tradycyjnego spisu treści, ale pomiędzy kolejnymi stronami-rozdziałami tytułowanymi w górnym rogu: słowo, byt, hipotetyczne, wątpliwość, przypadek, potencjalność, patrz, definicje, transformacja, egzegeza, tekst, rozpoznanie, logika, wgląd, liczba, anomalie, iluminacja, konwencja, samowystarczalność i in. Po poszczególnych stronach można poruszać się linearnie, np. zgodnie z sugestią słownika (który de facto nie jest alfabetyczny, czyli także przełamuje pewną zasadę typowej lektury), bądź swobodnie przeskakiwać ze strony na stronę np. poszukując odniesień do słów wskazanych w poszczególnych rozdziałach przez ich zaznaczenie w stylu iście encyklopedycznym: słów oświecenie p.iluminacja [w: prawda, str. (18)] lub weryfikować niepodobieństwo do niczego. p.oryginalność [w: oderwanie str. (70)] {il.9, 10}. Personalizacja przedmiotu, jakim jest język oraz jego elementów słów, od czego w pierwszych słowach książki wychodzi autor, zamienia się w wątpliwość co do swej własnej podmiotowości, która prowadzi autora do ujednolicenia, a wreszcie do jedności z samym słowem: 5

6 w pierwszej obsesji nie robić, co zrobione. to są same oczywistości, choćby ja to ja, może coś, jakieś to. zawsze rzeczowo: osoba, podmiot nie; osoba, podmiot nie książka, nie stwórca. słowo książkujący stwórca. tu dopiero temat: temat. z pełną determinacją autodeskrypcja. Sformułowanie z pełną determinacją autodeskrypcja jest deklaracją autora, że oto staje się on literą księgi. To gotowość na zniknięcie autora osobowego i nazwanego na rzecz samodziejącej się i samopiszącej księgi. Bohaterem i autorem księgi staje się zatem słowo. Położony jest przy tym na nie poczwórny akcent. Po pierwsze słowo występuje tu jako wyodrębniony problem wizualny, dźwiękowy i semantyczny fenomen języka. Powraca ono niczym motyw barokowej folii w różnych postaciach. Słowo słowo inauguruje obie części książki; pierwszą przywołanym esejem o słowie, drugą [rozpoczynającą się na stronie (2)] czarnym obrazem wynikłym z nałożenia się na siebie wielu słów {il.11}. Na kolejnych stronach książki masa słów przerzedza się, przez co stają się one coraz bardziej czytelne [już druga w kolejności strona (4)]. Czytelnik ma do czynienia z obrazem uwalniania się słowa spośród innych, wyrywaniem się go z czerni wielosłowia, by mogło się u-czytelnić, co następuje na następnej w porządku rosnącym stronie [(6)], która jest już prezentacją samego, oswobodzonego słowa słowo, pojawiającego się na innych stronach książki kilkaset razy w różnych kontekstach i kombinacjach znaczeniowych {il.12}. Proces ten jest związany z drugim akcentem definiowaniem zjawisk z klucza słownika poprzez pojawianie się w nich słowa (przy czym chodzi tu zarówno o jego obecność jak i nieobecność) oraz jego funkcję w uaktywnianiu przywołanego zjawiska, np.: [plan:] każde słowo antycypuje wszystkie inne słowa ( ) tok nie dopuszcza słów nieprzewidzianych. [str. (46)] [prawda:] słów oświecenie (iluminacja). [str. ()] [przypadek:] konglomerat słów. [str. (16)] [sztuka:] wszelkie słowo nieme. ( ) słowa przerażone własnym istnieniem. [str. ()] [nie skończone:] nic (słowo) w języku ginie. ( ) tysiące słów a początku nie widać, koniec też niepewny. ( ) za końcem żadnego wyrazu nie ma ciszy (tj. milczenia, bezsłowia) [str. ()] [proces:] nieprzerwana deklinacja słów [str. (82)] [milczenie:] p. słowa. słowo to konflikt z milczeniem (bezsłowiem) [potencjalność:] możliwy zakres słów. [str. (28)] [perpetum mobile:] słowienie się słów. [str. (26)] [kontekst:] słowa, które odsyłają do słów. [str. (182)] 6

7 Słowo przybiera tu podwójną rolę desygnatywną, raz w stosunku do siebie samego, dwa w stosunku do innych słów, których znaczenia dzięki jego objaśnieniu stają się wyraźniejsze i możliwe do zrozumienia. Trzecim akcentem jest samostwórcza rola słowa. Nie tylko znaczeniowo, ale również graficznie książka zorganizowana jest tak, by słowo słowo zostało w niej uwydatnione. Samostwórcze generowanie się słów podkreślone jest brakiem narracji i wspomnianym brakiem autora. Za słowem nie stoi nic. Księga pisze się sama. Obiektywność twierdzeń, które słowa budują jest mechanicznie prawdziwa, bo nie naznaczona rysem osobowego, zatem subiektywnego autora. Słowo jest samo przez siebie, a przed nim i za nim nie stoi nikt. Czwartym akcentem jest wizualność słów w ogóle. Æ graficznie jest bardzo zróżnicowane. Hasła i ich definicje na jednych stronach pisane są wysokim fontem, na innych ledwie widocznym. Nie jest jasne czy wielkość czcionki jest zdeterminowana długością kolejnych narracji (jedno hasło zapisane jest tylko na jednej stronicy), czy raczej ich wagą znaczeniową. Pewne jest, że organizacja tekstu na stronie jest związana z hasłem, do którego się on odnosi np.: tekst pt. przypadek rozbity jest na dwie części pozostawiając pustą środkową partię strony książki {il.13}, tekst pt. automatyzm zapisany bardzo dużą, zboldowaną czcionką, dodatkowo kursywą i składa się w większości z odnośników (także graficznych) do innych stron {il.14,}, strona patrz składa się z szeroko rozstrzelonego na 19 wersów tekstu {il.15}, a kilka kartek dalej tekst porządek pisany jest drobnym fontem i zajmuje wersów 38, czyli 2 razy więcej {il.16}. Inne teksty pisane są każdy na swój indywidualny sposób, np. z interlinią co półtora lub 2 wiersze, natomiast tekst w krótszej części książki złamany jest na dwie kolumny i zakańcza go słowo ja. pozostawione samotnie na pustej stronie posiadającej jedynie w prawym dolnym rogu abstrakcyjny, dwudziestocyfrowy numer strony {il.17}. Mówi autor: Tam każda strona ma inną długość, ma więc inny czas czytania. To ( ) pozwoliło ( ) wizualnie zróżnicować strony, wykorzystać różne jakości czcionki. Ten aspekt różnorodnego wizualizowania dźwięku był tu jednym ze środków oddziaływania. Każda ze stron była przeze mnie traktowana jako osobna przestrzeń wewnątrz tej 101 stronicowej całości. 4 Drugą postacią książki bez tytułu jest jej hipertekstowa wersja na dyskietce 3,5'', opakowanej w rastrową obwolutę i zaopatrzonej w erratę o przytaczanej już treści. Minimalne korekty tekstu nie zmieniły jego pierwotnego założenia, tj. wyłączenia słów z kontekstów 4 Robert Szczerbowski w rozmowie z Małgorzata Dawidek gryglicką, opr. cyt. 7

8 narracyjnych, a nawet wyostrzyły je, ponieważ samogeneracja słowa staje się tu znacznie bardziej wyraźna dzięki warstwie wizualnej. By poruszać się po stronicach krótszej części książki należy klikać na poszczególne numery stron zamieszczone w dolnym rogu ekranu (numery są przy tym ciągiem iloczynów liczb poczynając od 2, 4, 16, 256, etc.). Natomiast by odbyć lekturę 97. stronicowego tekstu należy klikać na wyodrębnione kursywą lub boldem słowa, które połączone są z innymi leksjami hiperłączem (pracy górny róg ekranu). Książka przystosowana jest do czytania/oglądania w pełnym wymiarze w przeglądarce komputerowej na ekranie o rozdzielczości 800x600 dpi 5. Możliwe jest również przeniesienie utworu Æ na dysk komputera odbiorcy dzięki plikowi hipertekst.exe (2.3 MB), w którym spakowane są poszczególne strony utworu łącznie z okładką zapisaną pod raster.html. W nocie od wydawcy, którą dziś można odnaleźć na stronie internetowej artysty Piotr Rypson pisał: Oto nie znająca przykładu "bezosobowa i samostwórcza" publikacja komputerowa o niewyczerpanych bez mała kombinacjach tekstu: pierwsza literacka książka hipertekstowa w języku polskim. Jeśli lubisz średniowieczne diagramy logiczne, opowiadania Jorge Louisa Borgesa i poezję konkretną, OULIPO i Grammatologię; jeżeli pociąga Cię hermeneutyka i fenomenologia, antyczne labirynty i barokowe wiersze kombinatoryczne; jeśli bawi Cię wędrówka wzdłuż niekończących się półek dobrej biblioteki oto książka dla Ciebie. Jeszcze jedną formę przyjęło Æ w roku Zafunkcjonowało wówczas jako IV tom cyklu Pisma Hermetyczne prezentowanego w katalogu fikcyjnej wystawy Dwie wystawy. Retrospektywna na koniec Czasu 6, a później na samej wystawie 7. Książka przyjęła wówczas postać ścinek (została pocięta w wąskie paski na mechanicznej niszczarce) zamkniętych w foliowym worku o wymiarach 23 x 14 cm 8 {il.25}. Ta niewznawiana później edycja funkcjonuje z dołączoną do każdego z 15 wydanych egzemplarzy informacją anepigraf i egzegeza. Splot Bytu i Nie-Bytu jest tu coraz bardzie wyraźny poprzez zwizualizowanie problemu za pomocą słów i ich rozpadu. 5 Rozdzielczość 800X600 dpi stanowiła tryb pełnoekranowy w przeglądarkach z początku poprzedniej dekady, np. Internet Explorer 4 [przyp. redakcja]. 6 Dwie wystawy. retrospektywa na koniec Czasu ( ), katalog, Warszawa, styczeń Dwie wystawy. retrospektywa na koniec Czasu, CSW Warszawa Kurator Marek Goździewski; I. Trzy prace wystawione na widok publiczny, Galeria Laboratorium; II. Hermetica, CSW, Galeria 2, Zob. też: index2.html [dostęp: ]. 8 Obiekt powstał po pocięciu na paski 1 tysiąca egzemplarzy książki Æ. Artysta w rozmowie ze mną mówi: w rezultacie powstała sieć, która nazywała się Makrolektura. 8

9 Ostatnia forma, jaką przybiera Æ stanowi wymowny, filozoficzny gest, nawiązujący do heglowskiej kategorii das ganz Leere, która dotyczy obdarowanej energią zupełnej pierwotności. W przypadku książek Szczerbowskiego proces ten odbywa się w kierunku przeciwnym. Samorodne słowo nie narasta, nie obrasta, nie wybiega poza siebie, nie mnoży się i nie multiplikuje, ale dzieli, kruszy, rwie. Ani graficznie, ani fonetycznie, ani znaczeniowo nie nabiera dodatkowych walorów. Nie jest atrakcyjne ani wizualnie, ani znaczeniowo. Oczyszcza się. Cofa. Po prostu zanika. Pozbawia identyfikacji ze znaczeniem. Wraca do pierwotnej pustki. Nie oznacza to, że porzuca swoje wartości kreacje. Nadal jest twórcze i płodne jak twórcza i płodna jest pustka. W nocie informacyjnej zamieszczonej obok reprodukcji Æ w postaci anepigrafu i egzegezy w katalogu Dwie wystawy widnieje nota: Anepigraf to dzieło nie mające tytułu, a więc coś najbardziej pierwotnego, źródłowego; egzegeza to komentarz, interpretacja. Z takich dwóch tekstów stanowiących nierozerwalną, biegunowo spolaryzowaną całość składa się książka, która jest substratem tego specjalnego wydania. Fizyczne rozdrobnienie obu tekstów niemalże na pojedyncze litery i przemieszanie ich pozwoliło przełamać dualistyczną naturę całości. Dematerializacja i separacja fizycznych słów oraz ich niematerialnych znaczeń osiągnęła najwyższy pułap, o krok tylko odległy od tekstu zamienionego na bity w wersji książki z 2002 roku, kiedy to została ona zamieszczona w internecie 9, gdzie znajduje się do dziś. Przesuwając się nieuchronnie w stronę mediów cyfrowych, które w pewnym okresie twórczości Szczerbowskiego stały się narzędziem jego pracy, warto zacytować jednego z często przywoływanych przez artystę autorów, Erika Davisa, pisarza i badacza szeroko pojętej rzeczywistości cyfrowej: Musimy się nauczyć myśleć jak didżje, którzy wybierają rytmy i głosy z wielkiego rogu obfitości nagrań, ale pozostają jednocześnie wierni organicznym wymogom tańca. 10 Mimo, że artysta odnosi się do tych słów w kontekście przemian na gruncie religijnotechnologicznym, a ich przesłanie postrzega jako zagrożenia dla indywidualizmu i kreatywności 11, to czy nie nakreślają one również obrazu współczesnego odbiorcy (hipertekstu)? Czy nie obrazują całego procesu dobierania dźwięków z postmodernistycznej 9 Zob.: lub [dostęp: ]. 10 Erik Davis, TechGnoza, Poznań Zob.: Warianty, wywiad przeprowadzony z Robertem Szczerbowskim przez Rafała Księżyka, zamieszczony w katalogu indywidualnej wystawy artysty Obrazy fraktalne w Galerii XX1, marzec-kwiecień 2003 r., oraz w: Antena Krzyku 2/2002, a jego fragmenty na stronie internetowej: 9

10 i hipertekstualnej Rzeczywistości? Czy nie są podsumą procesów zaburzeń komunikacyjnych przez nałożenie się na siebie wielu informacji? Czy nie dowodzą istnienia wybiórczej percepcji odbiorcy i jego ograniczonych możliwości poznawczych. Ale też przy tym wszystkim czy nie są dowodem na ujednolicenie się słów (ich niepodzielność i jednorodność, ich płynność w jedności) przez zlanie się przekazów? Na te pytania Robert Szczerbowski, którego twórcza aktywność zaczęł obejmować głównie nośnik filmowy 12, odmawia odpowiedzi. Swoją biografią artystyczną sugeruje też, że za pomocą tekstu, a nawet hipertekstu, nie da się do końca na nie odpowiedzieć. 12 Ostatnie publiczne wystąpienia Szczerbowskiego prezentują jego dokonania filmowe. Zob. wystawy w galerii AT (Poznań 2008) lub pokaz w kinie Lab w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. 1 0

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY WIADOMOŚCI O EPOCE wiadomości Określa ramy czasowe i genezę nazwy epoki. Wymienia głównych reprezentantów omawianych kierunków literackich. Wymienia

Bardziej szczegółowo

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Julian Tuwim. Wybór wierszy

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Julian Tuwim. Wybór wierszy Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania Julian Tuwim Wybór wierszy Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by wiedza24h.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

KOMPOZYCJA Egzamin maturalny z języka polskiego od 2015 roku

KOMPOZYCJA Egzamin maturalny z języka polskiego od 2015 roku KOMPOZYCJA Egzamin maturalny z języka polskiego od 2015 roku (materiały szkoleniowe) Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. wszechogarnia tekst,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASIE VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASIE VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASIE VI Uczniowie z obniżoną sprawnością intelektualną OCENA NIEDOSTATECZNA

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Humanistycznego PWSZ w Głogowie

Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Humanistycznego PWSZ w Głogowie Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Humanistycznego PWSZ w Głogowie Trzy egzemplarze pracy + wersja elektroniczna na płycie CD (rtf. doc.) + praca w kopercie. Oprawa miękka, przeźroczysta. Grzbiety

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania osiągnięć uczniów (wymagania konieczne wiadomości i umiejętności): Dostosowane dla wszystkich etapów kształcenia.

Kryteria oceniania osiągnięć uczniów (wymagania konieczne wiadomości i umiejętności): Dostosowane dla wszystkich etapów kształcenia. Kryteria oceniania osiągnięć uczniów (wymagania konieczne wiadomości i umiejętności): Dostosowane dla wszystkich etapów kształcenia. Ocena dopuszczająca: 1. Zna treść omawianych utworów ujętych w podstawie

Bardziej szczegółowo

PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM

PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM MARZEC 2018 Analiza wyników próbnego egzaminu maturalnego Poziom rozszerzony JĘZYK POLSKI Temat 2 Arkusz próbnego egzaminu maturalnego składał się z jednego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH 1-3 NOWE ZROZUMIEĆ TEKST ZROZUMIEĆ CZŁOWIEKA POZIOM ROZSZERZONY

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH 1-3 NOWE ZROZUMIEĆ TEKST ZROZUMIEĆ CZŁOWIEKA POZIOM ROZSZERZONY PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH 1-3 NOWE ZROZUMIEĆ TEKST ZROZUMIEĆ CZŁOWIEKA POZIOM ROZSZERZONY Kryteria oceniania ucznia zostały podzielone na trzy zakresy, odpowiadające celom

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Projekt okładek: Korekta: Spis treści

Autorzy: Projekt okładek: Korekta: Spis treści Wydawnicza kompozycja książki 3 Autorzy: Kevin Bienas, Adrian Grabarczyk Projekt okładek: Kevin Bienias Korekta: Adrian Grabarczyk Wydawnicza kompozycja książki... 5 Czwórka tytułowa... 5 Materiały wprowadzające...

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ: GH-P2 KWIECIEŃ 2017 Zadanie 1. (0 1) FP Zadanie 2. (0 1) B Zadanie 3. (0 1)

Bardziej szczegółowo

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Prace dyplomowe powinny być drukowane według następujących zaleceń: 1) druk jednostronny dotyczy tylko następujących

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ: GH-P7 KWIECIEŃ 2017 Zadanie 1. (0 1) 9) wyciąga wnioski wynikające z przesłanek

Bardziej szczegółowo

Język polski Tekst I. Informacje dla nauczyciela

Język polski Tekst I. Informacje dla nauczyciela Język polski Tekst nformacje dla nauczyciela umiejętności ( z numerem lość 1. 1. czyta tekst kultury na poziomie dosłownym 2. 2. interpretuje tekst kultury, uwzględniając intencje nadawcy 3. 6. dostrzega

Bardziej szczegółowo

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW PRZED MATURĄ USTNĄ:

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW PRZED MATURĄ USTNĄ: MATURA USTNA TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW PRZED MATURĄ USTNĄ: - BIBLIOGRAFIA-MIESIĄC PRZED EGZAMINEM PISEMNYM - KONSPEKT 2 TYGODNIE PRZED EGZAMINEM PISEMNYM Konspekt- podstawa udanej prezentacji Konspekt,

Bardziej szczegółowo

nowe media materiały dydaktyczne dla nauczycieli

nowe media materiały dydaktyczne dla nauczycieli nowe media materiały dydaktyczne dla nauczycieli Literatura hipertekstowa autorka: Anna Równy Materiał do realizacji na lekcji języka polskiego. Projekt NOWE MEDIA powstał we współpracy z Narodowym Instytutem

Bardziej szczegółowo

PORADY DLA MATURZYSTÓW JĘZYK POLSKI, MATURA PISEMNA

PORADY DLA MATURZYSTÓW JĘZYK POLSKI, MATURA PISEMNA PORADY DLA MATURZYSTÓW JĘZYK POLSKI, MATURA PISEMNA A. Poziom podstawowy Rozumienie czytanego tekstu 1. Przeczytaj uważnie tekst, zwracając uwagę na śródtytuły i przypisy. 2. Na ogół jeden akapit rozwija

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013 Kryteria ocen w klasie V

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013 Kryteria ocen w klasie V Wymagania edukacyjne z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013 Kryteria ocen w klasie V Opracowała: Bożena Jop WYMAGANIA KONIECZNE (ocena dopuszczająca) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który w

Bardziej szczegółowo

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Stefan Żeromski. Ludzie bezdomni

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Stefan Żeromski. Ludzie bezdomni Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania Stefan Żeromski Ludzie bezdomni Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by wiedza24h.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Klucz odpowiedzi do testu z języka polskiego dla uczniów gimnazjów /etap szkolny/ Liczba punktów możliwych do uzyskania: 63.

Klucz odpowiedzi do testu z języka polskiego dla uczniów gimnazjów /etap szkolny/ Liczba punktów możliwych do uzyskania: 63. Klucz odpowiedzi do testu z języka polskiego dla uczniów gimnazjów /etap szkolny/ Liczba punktów możliwych do uzyskania: 63 Zadania zamknięte Zad.1 Zad.4 Zad.6 Zad.8 Zad.9 Zad.11 Zad.13 Zad.14 Zad.16 Zad.18

Bardziej szczegółowo

ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH

ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu Instytut Ekonomiczny ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH 1. Założenia ogólne Napisanie pozytywnie ocenionej pracy licencjackiej jest jednym z podstawowych

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW

WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW Załącznik nr 2 do Regulaminu Wydawnictwa WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW 1) Komitet Redakcyjny nie przyjmuje prac (wydawnictwo zwarte lub artykuł), które zostały już opublikowane lub też zostały złożone

Bardziej szczegółowo

Scenariusz podstawa produkcji filmowej. Opracował: dr inż. Piotr Suchomski

Scenariusz podstawa produkcji filmowej. Opracował: dr inż. Piotr Suchomski Scenariusz podstawa produkcji filmowej Opracował: dr inż. Piotr Suchomski Wprowadzenie W procesie produkcji wideofonicznej wyróżniamy dwa wzajemnie ze sobą powiązane i oddziaływujące na siebie wątki tj.

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PRACY 18 pkt, bold

TYTUŁ PRACY 18 pkt, bold ROZPRAWA DOKTORSKA 16 pkt Tytuł, Imię i Nazwisko Autora 16 pkt TYTUŁ PRACY 18 pkt, bold PROMOTOR: 14 pkt Tytuł, Imię i Nazwisko 14 pkt Warszawa, 2010 12 pkt 2 SPIS TREŚCI 16 pkt, bold STRESZCZENIE... 4

Bardziej szczegółowo

Kartoteka testu Wyspa Robinsona

Kartoteka testu Wyspa Robinsona Kartoteka testu Wyspa Robinsona Nr zadania Obszar standardów wymagań egzaminacyjnych Sprawdzana umiejętność (z numerem standardu) Uczeń: Uczeń: Sprawdzana czynność ucznia 1. Czytanie odczytuje tekst użytkowy

Bardziej szczegółowo

LITERATURA. Lista tematów na egzamin wewnętrzny z... (przedmiot, poziom) Planowana liczba zdających w roku... Liczba przygotowanych tematów

LITERATURA. Lista tematów na egzamin wewnętrzny z... (przedmiot, poziom) Planowana liczba zdających w roku... Liczba przygotowanych tematów LITERATURA pieczęć szkoły Miejscowość... data... Lista ów na egzamin wewnętrzny z... (przedmiot, poziom) Planowana liczba zdających w roku... Liczba przygotowanych ów... podpis przewodniczącego szkolnego

Bardziej szczegółowo

W TYM MIEJSCU NALEŻY WPISAĆ TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

W TYM MIEJSCU NALEŻY WPISAĆ TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOLOGII Kierunek: Specjalność: Rodzaj studiów: Imię NAZWISKO W TYM MIEJSCU NALEŻY WPISAĆ TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA WYKONANA W TU PODAĆ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla autorów monografii

Instrukcja dla autorów monografii Instrukcja dla autorów monografii SPIS TREŚCI czcionka Times New Roman (dalej: TNR), rozmiar 16 STRESZCZENIE TNR 11... 6 1. WSTĘP... 7 2. ROZDZIAŁ 2... 23 2.1. Podrozdział TNR 11... 36 2.2. Podrozdział

Bardziej szczegółowo

Matura z języka polskiego

Matura z języka polskiego Matura z języka polskiego MAJ 2015 Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym jest obowiązkowy dla wszystkich. Składa się z 2 części: Ustnej Pisemnej 2 CZĘŚĆ USTNA Egzamin maturalny z języka polskiego

Bardziej szczegółowo

Języki programowania zasady ich tworzenia

Języki programowania zasady ich tworzenia Strona 1 z 18 Języki programowania zasady ich tworzenia Definicja 5 Językami formalnymi nazywamy każdy system, w którym stosując dobrze określone reguły należące do ustalonego zbioru, możemy uzyskać wszystkie

Bardziej szczegółowo

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Skamandryci. Wiersze wybranych przedstawicieli grupy

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Skamandryci. Wiersze wybranych przedstawicieli grupy Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania Skamandryci Wiersze wybranych przedstawicieli grupy Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by wiedza24h.pl

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W SANDOMIERZU (18)

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W SANDOMIERZU (18) PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W SANDOMIERZU (18) MECHATRONIKA (14) IMIĘ I NAZWISKO (14) Nr albumu:xxxxx (12) Tytuł pracy (16) Praca inżynierska napisana pod kierunkiem naukowym (12) Sandomierz (rok)

Bardziej szczegółowo

Analizy i interpretacje wybranych wierszy

Analizy i interpretacje wybranych wierszy Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania - Kazimierz Przerwa Tetmajer Analizy i interpretacje wybranych wierszy Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright

Bardziej szczegółowo

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Hanna Krall. Zdążyć przed Panem Bogiem

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Hanna Krall. Zdążyć przed Panem Bogiem Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania Hanna Krall Zdążyć przed Panem Bogiem Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by wiedza24h.pl Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II GIMNAZJUM OCENA WYMAGANIA CELUJĄCA (6) BARDZO DOBRA (5) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, osiągając 95%-100%

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych w gimnazjum

Program zajęć artystycznych w gimnazjum Program zajęć artystycznych w gimnazjum Klasy II Beata Pryśko Cele kształcenia wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji percepcja sztuki. II. Tworzenie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Jan Kochanowski. Pieśni

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Jan Kochanowski. Pieśni Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania Jan Kochanowski Pieśni Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by wiedza24h.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna

Bardziej szczegółowo

STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ W WSHE

STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ W WSHE STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ W WSHE Temat pracy Problemowe ujęcie tematu pracy Nowatorski charakter Oryginalność ujęcia tematu Powiązanie tematu pracy z problematyką stażu, praktyk, realnym

Bardziej szczegółowo

MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA

MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA 1.Różne obrazy przyrody w literaturze. Omów sposoby ich kreowania w wybranych utworach 2.Metamorfoza bohatera literackiego i jej sens. Omów problem,

Bardziej szczegółowo

Uwaga: jeżeli za wypowiedź przyznano 0 pkt w kryterium Realizacja tematu wypowiedzi, we wszystkich pozostałych kryteriach przyznaj e się 0 pkt.

Uwaga: jeżeli za wypowiedź przyznano 0 pkt w kryterium Realizacja tematu wypowiedzi, we wszystkich pozostałych kryteriach przyznaj e się 0 pkt. Kryteria oceny pisemnych form wypowiedzi w klasach 7-8 szkoły podstawowej 1. Realizacja tematu wypowiedzi wypowiedź jest zgodna z formą wskazaną w poleceniu, w wypowiedzi ujęte zostały wszystkie kluczowe

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Głogowie

Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Głogowie Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Głogowie Trzy egzemplarze pracy + wersja elektroniczna na płycie CD (rtf. doc.) + praca w kopercie. Oprawa miękka, przeźroczysta. Strona

Bardziej szczegółowo

Kartoteka testu W kręgu muzyki GH-A1(A4)

Kartoteka testu W kręgu muzyki GH-A1(A4) Kartoteka testu W kręgu muzyki GH-A(A) Nr zad....... 7. 8. Obszar standardów wymagań egzaminacyjnych Nazwa sprawdzanej umiejętności (z numerem standardu) Uczeń przenośnym. wyszukuje informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Biblia. Najważniejsze zagadnienia cz I

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Biblia. Najważniejsze zagadnienia cz I Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania Biblia Najważniejsze zagadnienia cz I Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by wiedza24h.pl Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

VI KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE

VI KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE Kryteria ocen w klasie VI KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE Wymagania konieczne ( ocena dopuszczająca) - poprawnie czyta i wygłasza z pamięci tekst poetycki -wyodrębnia elementy świata przedstawionego

Bardziej szczegółowo

58 Zjazd Naukowy PTChem. Zgłaszanie abstraktów

58 Zjazd Naukowy PTChem. Zgłaszanie abstraktów 58 Zjazd Naukowy PTChem Zgłaszanie abstraktów Przewodnik użytkownika v1.3 ptchem2015.ug.edu.pl pypassion.com - to inżynieria, nie sztuka 1/11 I. WPROWADZENIE Szanowni Państwo, Przed przystąpieniem do wypełniania

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW DIALOGU EDUKACYJNEGO

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW DIALOGU EDUKACYJNEGO WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW DIALOGU EDUKACYJNEGO ZAŁOŻENIA REDAKCYJNE Pismo Dialog Edukacyjny ma charakter popularno-naukowy. Artykuł może być zaopatrzony w bibliografię. Zasady redagowania zob. poniżej. Objętość

Bardziej szczegółowo

Piotr Lewandowski. Creative writing. publicystycznych tekstów dziennikarskich. kreatywny wywiad dziennikarski

Piotr Lewandowski. Creative writing. publicystycznych tekstów dziennikarskich. kreatywny wywiad dziennikarski Piotr Lewandowski Creative writing publicystycznych tekstów dziennikarskich kreatywny wywiad dziennikarski Copyright by Piotr Lewandowski & e-bookowo Projekt okładki: Piotr Lewandowski ISBN 978-83-7859-561-8

Bardziej szczegółowo

DYPLOMY Wystawa prac absolwentów WSSiP 2007 / Ostrowiec Świętokrzyski styczeń - luty 2009

DYPLOMY Wystawa prac absolwentów WSSiP 2007 / Ostrowiec Świętokrzyski styczeń - luty 2009 ,,,, DYPLOMY Wystawa prac absolwentów WSSiP 2007 / 2008 Ostrowiec Świętokrzyski styczeń - luty 2009 Autorzy wystawianych prac: Piotr Ragankiewicz, Agata Woźniakowska, Bartosz Filipczak, Joanna Kata, Karolina

Bardziej szczegółowo

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Jan Kochanowski. Utwory wybrane

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Jan Kochanowski. Utwory wybrane Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania Jan Kochanowski Utwory wybrane Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by wiedza24h.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

idream instrukcja do gry klasowej z rankingiem

idream instrukcja do gry klasowej z rankingiem idream instrukcja do gry klasowej z rankingiem idream instrukcja do gry Podstawowe informacje idream to sieciowa gra zespołowa przeznaczona do wykorzystania w sposób synchroniczny na lekcji w tradycyjnej

Bardziej szczegółowo

PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM

PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM MARZEC 2018 Analiza wyników próbnego egzaminu maturalnego Poziom podstawowy JĘZYK POLSKI Temat 1 Arkusz próbnego egzaminu maturalnego składał się z 3 zadań.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego dla klasy III gimnazjum

Kryteria oceniania z języka polskiego dla klasy III gimnazjum Kryteria oceniania z języka polskiego dla klasy III gimnazjum Kształcenie literackie Ocena celująca Otrzymuje ją uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania.

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PREZENTACJI MS POWERPOINT

TWORZENIE PREZENTACJI MS POWERPOINT TWORZENIE PREZENTACJI MS POWERPOINT Wstęp TWORZENIE PREZENTACJI MS POWERPOINT Czasami zdarza się, że zostajemy poproszeni o poprowadzenia spotkania czy szkolenia w firmie, w której pracujemy lub po prostu

Bardziej szczegółowo

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Motyw wsi. Na przykładzie wybranych utworów literackich

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Motyw wsi. Na przykładzie wybranych utworów literackich Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania Motyw wsi Na przykładzie wybranych utworów literackich Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by wiedza24h.pl

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) Ocena dopuszczająca: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone

Bardziej szczegółowo

Kartoteka testu Oblicza miłości

Kartoteka testu Oblicza miłości Kartoteka testu Oblicza miłości Nr zad.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Nazwa sprawdzanej umiejętności (z numerem standardu) Uczeń I/ odczytuje teksty kultury na poziomie dosłownym. dostrzega w odczytywanych tekstach

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK CZYTELNIKA

PODRĘCZNIK CZYTELNIKA PODRĘCZNIK CZYTELNIKA Logowanie Aby móc zalogować się do wypożyczalni systemu Academica, trzeba mieć numer własnej karty bibliotecznej, czyli być zarejestrowanym użytkownikiem Biblioteki Głównej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY: 2012/2013

USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY: 2012/2013 USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY: 2012/2013 I LITERATURA 1. Analizując wybrane przykłady, omów funkcjonowanie motywu snu w literaturze różnych epok. 2. Macierzyństwo w literaturze

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 FILOZOFIA

EGZAMIN MATURALNY 2013 FILOZOFIA Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 FILOZOFIA POZIOM ROZSZERZONY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 2 Zadanie 1. (0 4) Obszar standardów Opis wymagań Znajomość i rozumienie

Bardziej szczegółowo

tekstu w związku z tekstem literackim zamieszczonym w arkuszu. Uczniowie otrzymają dwa polecenia do wyboru:

tekstu w związku z tekstem literackim zamieszczonym w arkuszu. Uczniowie otrzymają dwa polecenia do wyboru: II część egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy) obejmuje pisanie własnego tekstu w związku z tekstem literackim zamieszczonym w arkuszu. Uczniowie otrzymają dwa polecenia do wyboru:

Bardziej szczegółowo

etrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel

etrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel etrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel Spis treści 1. Opis okna... 3 2. Otwieranie okna... 3 3. Zawartość okna... 4 3.1. Definiowanie listy instrumentów... 4 3.2. Modyfikacja lub usunięcie

Bardziej szczegółowo

Kartoteka zestawu zadań Wisła

Kartoteka zestawu zadań Wisła Kartoteka zestawu zadań Wisła Obszar standardów wymagań egzaminacyjnych Sprawdzana umiejętność (z numerem standardu) Uczeń: Uczeń: Sprawdzana czynność Forma 1. 1. Czytanie odczytuje tekst poetycki (1.1)

Bardziej szczegółowo

Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny. Matura 2014

Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny. Matura 2014 Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny. Matura 2014 1 Literatura 1. Alegoria jako sposób mówienia o rzeczywistości. Omów jej rolę, analizując wybrane 2. Apokaliptyczne wizje rzeczywistości. Przedstaw,

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik informacji naukowej 348[03]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik informacji naukowej 348[03]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 20 Strona 2 z 20 Strona 3 z 20 Strona 4 z 20 Strona 5 z 20 Strona 6 z 20 Strona 7 z 20 Strona 8 z 20 Strona 9 z 20 Strona 10 z 20 Strona 11 z 20 Strona 12 z 20 Strona 13 z 20 Ocenie podlegały

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 1 gimnazjum

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 1 gimnazjum Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 1 gimnazjum Zgodnie z Podstawą Programową jako priorytetowe przyjmuje się na lekcjach plastyki w gimnazjum wymagania ogólne: 1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAJĘĆ Z EDUKACJI CZYTELNICZO-MEDIALNEJ ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN ZAJĘĆ Z EDUKACJI CZYTELNICZO-MEDIALNEJ ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN ZAJĘĆ Z EDUKACJI CZYTELNICZO-MEDIALNEJ w ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Opracowanie: nauczyciel bibliotekarz Elzbieta Sobieszek KLASA I a, I b, TEMAT LEKCJI 1.Poznajemy bibliotekę szkolną - zajęcia biblioteczne.

Bardziej szczegółowo

Informacje dla uczniów, którzy w roku szkolnym 2017/18. przystępują do egzaminu maturalnego POZIOM PODSTAWOWY

Informacje dla uczniów, którzy w roku szkolnym 2017/18. przystępują do egzaminu maturalnego POZIOM PODSTAWOWY Informacje dla uczniów, którzy w roku szkolnym 2017/18 przystępują do egzaminu maturalnego POZIOM PODSTAWOWY Uwagi dotyczące pierwszej części egzaminu maturalnego, czyli testu. Pytania do testu obejmują

Bardziej szczegółowo

KLUCZ ODPOWIEDZI KONKURS HUMANISTYCZNY. Zadania zamknięte. Zadania otwarte

KLUCZ ODPOWIEDZI KONKURS HUMANISTYCZNY. Zadania zamknięte. Zadania otwarte KLUCZ ODPOWIEDZI KONKURS HUMANISTYCZNY /etap wojewódzki/ Zadania zamknięte Zad.1. Zad.4. Zad.5. Zad.13. Zad.14. Zad.16. B C D B A B Zadania otwarte Numer zadania Zad.2. Zad.3. Odpowiedź poprawna/ dopuszczalna

Bardziej szczegółowo

GH - Charakterystyka arkuszy egzaminacyjnych.

GH - Charakterystyka arkuszy egzaminacyjnych. GH - Charakterystyka arkuszy egzaminacyjnych. A. Arkusz standardowy GH-A, B, C oraz arkusze przystosowane: GH-A4, GH-A5, GH-A6. Zestaw zadań z zakresu przedmiotów humanistycznych, skonstruowany wokół tematu

Bardziej szczegółowo

Regulamin corocznego Wojewódzkiego Turnieju Muzycznego Pro Sinfoniki

Regulamin corocznego Wojewódzkiego Turnieju Muzycznego Pro Sinfoniki Regulamin corocznego Wojewódzkiego Turnieju Muzycznego Pro Sinfoniki 1 1) Turnieje muzyczne Pro Sinfoniki odbywają się corocznie. Udział w turnieju jest bezpłatny. 2) Celem każdego turnieju jest poznawanie

Bardziej szczegółowo

4. Format i objętość: około 30 stron (ok znaków). Font: Times New Roman 12 pkt., interlinia podwójna, justowanie.

4. Format i objętość: około 30 stron (ok znaków). Font: Times New Roman 12 pkt., interlinia podwójna, justowanie. Szczegółowe zasady dotyczące przygotowania teoretycznych prac licencjackich i magisterskich na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych prowadzonym na Wydziale Edukacji Artystycznej

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny zaproszenia

Kryteria oceny zaproszenia oceny zaproszenia 1. Wskazanie adresata, nadawcy, miejsca, czasu, celu (kogo zapraszamy, kto zaprasza, gdzie, kiedy, na co?) 2. Zastosowanie wyrazów o charakterze perswazyjnym co najmniej jeden 3. Spójność

Bardziej szczegółowo

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Eliza Orzeszkowa. Nad Niemnem - część II

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Eliza Orzeszkowa. Nad Niemnem - część II Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania Eliza Orzeszkowa Nad Niemnem - część II Wydawnictwo Psychoskok, 2012 Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2012 Copyright by wiedza24h.pl Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocenia form wypowiedzi w klasach IV-VI

Kryteria ocenia form wypowiedzi w klasach IV-VI Dobrze pisać, to znaczy czynić myśl widzialną. Ambrose Bierce Kryteria ocenia form wypowiedzi w klasach IV-VI 1. ZAPROSZENIE I. Właściwie posługuje się formą zaproszenia; ujmuje ważne informacje, odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE. Autor: Małgorzata Marzec

Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE. Autor: Małgorzata Marzec Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Autor: Małgorzata Marzec Podstawa programowa przedmiotu wiedza o kulturze CELE KSZTAŁCENIA - WYMAGANIA OGÓLNE I.

Bardziej szczegółowo

autorstwie przedłożonej pracy dyplomowej i opatrzonej własnoręcznym podpisem dyplomanta.

autorstwie przedłożonej pracy dyplomowej i opatrzonej własnoręcznym podpisem dyplomanta. ZASADY ORAZ WSKAZÓWKI PISANIA I REDAGOWANIA PRAC MAGISTERSKICH I LICENCJACKICH OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE POLITOLOGII UMK 1. PODSTAWA PRAWNA: a) Zasady dotyczące prac dyplomowych złożenia prac i egzaminów

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA LISTA TEMATÓW 2013/2014

SZKOLNA LISTA TEMATÓW 2013/2014 SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA MATURĘ USTNĄ Z JĘZYKA POLSKIEGO 2013/2014 LITERATURA 1. Jednostka wobec nieustannych wyborów moralnych. Omów problem, analizując zachowanie wybranych bohaterów literackich 2. Obrazy

Bardziej szczegółowo

ZASADY REDAGOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ

ZASADY REDAGOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ 1 ZASADY REDAGOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ ZASADY OGÓLNE Praca licencjacka pisana jest samodzielnie przez studenta. Format papieru: A4. Objętość pracy: 40-90 stron. Praca drukowana jest dwustronnie. Oprawa:

Bardziej szczegółowo

Po zakończeniu rozważań na temat World Wide Web, poznaniu zasad organizacji witryn WWW, przeczytaniu kilkudziesięciu stron i poznaniu wielu nowych

Po zakończeniu rozważań na temat World Wide Web, poznaniu zasad organizacji witryn WWW, przeczytaniu kilkudziesięciu stron i poznaniu wielu nowych rk Po zakończeniu rozważań na temat World Wide Web, poznaniu zasad organizacji witryn WWW, przeczytaniu kilkudziesięciu stron i poznaniu wielu nowych pojęć, prawdopodobnie zastanawiasz się, kiedy zaczniesz

Bardziej szczegółowo

Kartoteka testu Moda ma swoją historię

Kartoteka testu Moda ma swoją historię Kartoteka testu Moda ma swoją historię Nr zad....... 7. Obszar standardów wymagań egzaminacyjnych Czytanie i odbiór tek- Nazwa sprawdzanej umiejętności (z numerem standardu) Uczeń odczytuje teksty na poziomie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla studenta

Instrukcja obsługi dla studenta Instrukcja obsługi dla studenta Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. Student korzystający

Bardziej szczegółowo

4 egzemplarze bibliografii podpisane!!! lewy górny róg: imię i nazwisko. pod spodem: semestr VI TUZ

4 egzemplarze bibliografii podpisane!!! lewy górny róg: imię i nazwisko. pod spodem: semestr VI TUZ 4 egzemplarze bibliografii podpisane!!! lewy górny róg: imię i nazwisko pod spodem: semestr VI TUZ linijka odstępu i tłustym drukiem: temat prezentacji niżej tłustym drukiem: Literatura podmiotu: i wymieniamy

Bardziej szczegółowo

Kartoteka testu Moda ma swoją historię

Kartoteka testu Moda ma swoją historię Kartoteka testu Moda ma swoją historię Nr zad....... 7. Obszar standardów wymagań egzaminacyjnych 8. Nazwa sprawdzanej umiejętności (z numerem standardu) Uczeń odczytuje teksty na poziomie dosłownym. w

Bardziej szczegółowo

2. Praca powinna charakteryzować się podstawowymi umiejętnościami samodzielnego analizowania i wnioskowania.

2. Praca powinna charakteryzować się podstawowymi umiejętnościami samodzielnego analizowania i wnioskowania. Szczegółowe zasady dotyczące przygotowania teoretycznych prac licencjackich na kierunku kuratorstwo i teorie sztuki prowadzonym na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa UAP Obowiązują od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Manggha jest miejscem szczególnym dla Rafała Pytla, mało który polski artysta tak bardzo wpisuje się w tradycyjną estetyką japońską, gdzie nacisk położony jest bardziej na sugestię i nieokreśloność niż

Bardziej szczegółowo

Jak poprawnie sporządzić opis bibliograficzny w bibliografii załącznikowej?

Jak poprawnie sporządzić opis bibliograficzny w bibliografii załącznikowej? Jak poprawnie sporządzić opis bibliograficzny w bibliografii załącznikowej? Wszystkie pozycje, które są wykorzystane podczas prezentacji muszą zostać wymienione w ramowym planie prezentacji jako literatura

Bardziej szczegółowo

Językoznawca. Studenckie Pismo Językoznawcze. Wymogi edytorskie. Wymogi ogólne

Językoznawca. Studenckie Pismo Językoznawcze. Wymogi edytorskie. Wymogi ogólne Językoznawca. Studenckie Pismo Językoznawcze Wymogi edytorskie 1 Wymogi ogólne 1. Artykuły należy przesyłać na adres elektroniczny Redakcji: red.jezykoznawca@gmail.com 2. Artykuły powinny być zapisane

Bardziej szczegółowo

PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM

PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM MARZEC 2018 Analiza wyników próbnego egzaminu maturalnego Poziom podstawowy JĘZYK POLSKI Temat 2 Arkusz próbnego egzaminu maturalnego składał się z 3 zadań.

Bardziej szczegółowo

Wymogi dotyczące przygotowania prac licencjackich i magisterskich UKŁAD PRACY

Wymogi dotyczące przygotowania prac licencjackich i magisterskich UKŁAD PRACY Radom, 13.10.2014 Wymogi dotyczące przygotowania prac licencjackich i magisterskich UKŁAD PRACY 1. Układ pracy powinien być logiczny i poprawny pod względem metodologicznym oraz odpowiadać wymaganiom stawianym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla studenta

Instrukcja obsługi dla studenta Instrukcja obsługi dla studenta Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. Student korzystający

Bardziej szczegółowo

WYMOGI REDAKCYJNE Do Działu Nauki i Wydawnictw PPWSZ w Nowym Targu należy dostarczyć:

WYMOGI REDAKCYJNE Do Działu Nauki i Wydawnictw PPWSZ w Nowym Targu należy dostarczyć: WYMOGI REDAKCYJNE Do Działu Nauki i Wydawnictw PPWSZ w Nowym Targu należy dostarczyć: 1. Ostateczną wersję pracy (z kompletem zależnych praw autorskich), czyli tekst i materiał ilustracyjny w postaci:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla studenta

Instrukcja obsługi dla studenta Instrukcja obsługi dla studenta Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. Student korzystający

Bardziej szczegółowo

STANDARDY PRACY DYPLOMOWEJ NA WYDZIALE NAUK O ZDROWIU ELBLĄSKIEJ UCZELNI HUMANISTYCZNO -EKONOMICZNEJ

STANDARDY PRACY DYPLOMOWEJ NA WYDZIALE NAUK O ZDROWIU ELBLĄSKIEJ UCZELNI HUMANISTYCZNO -EKONOMICZNEJ Załącznik nr 1 do uchwały RWNoZ z dn. 26.09.2014r. w sprawie standardów pisania prac dyplomowych STANDARDY PRACY DYPLOMOWEJ NA WYDZIALE NAUK O ZDROWIU ELBLĄSKIEJ UCZELNI HUMANISTYCZNO -EKONOMICZNEJ 1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla studenta

Instrukcja obsługi dla studenta Instrukcja obsługi dla studenta Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. Student korzystający

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej

Kryteria ocen z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej Kryteria ocen z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej 1. Kształcenie literackie i kulturalne: Ocena dopuszczająca- uczeń: - poprawnie czyta i wygłasza tekst poetycki - wyodrębnia elementy świata

Bardziej szczegółowo

Prezentacja przygotowana przez uczniów w uczęszczaj

Prezentacja przygotowana przez uczniów w uczęszczaj Prezentacja przygotowana przez uczniów w uczęszczaj szczającychcych na zajęcia realizowane w projekcie To Lubię...... w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój j Zasobów w Ludzkich 2004-2006 2006

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla studenta

Instrukcja obsługi dla studenta Instrukcja obsługi dla studenta Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. Student korzystający

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 1 SKŁAD TEKSTU DO DRUKU

ĆWICZENIE 1 SKŁAD TEKSTU DO DRUKU ĆWICZENIE 1 SKŁAD TEKSTU DO DRUKU 1. Skopiowanie przykładowego surowego tekstu (format.txt) wybranego rozdziału pracy magisterskiej wraz z tekstem przypisów do niego (w osobnym pliku) na komputery studentów.

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami fototechnik 313[01]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami fototechnik 313[01] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami fototechnik 313[01] Zadanie egzaminacyjne 1 i 2 Opracuj projekt realizacji prac związanych z wykonaniem barwnego zdjęcia katalogowego

Bardziej szczegółowo