Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego"

Transkrypt

1 Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Opracował Jerzy Czyżewski na zlecenie Fundacji Wspomagania Wsi Warszawa, marzec 2010

2 Spis treści Wprowadzenie... 3 Regionalne Programy Operacyjne... 3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata Priorytet Społeczeństwo Informacyjne budowa elektronicznej administracji Priorytet Społeczeństwo Informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej na lata

3 Wprowadzenie Niniejszy Raport zawiera zestawienie informacji na temat wykorzystania środków finansowych dostępnych w ramach programów operacyjnych na lata , współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Przygotowanie dokumentu jest elementem obywatelskiego, cyklicznego monitorowania stanu absorpcji środków UE w ramach polityki strukturalnej w obszarze rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Opracowanie zostało oparte zarówno na analizie informacji podawanych do publicznej wiadomości przez instytucje dysponujące poszczególnymi funduszami, jak i na kontakcie z odpowiedzialnymi osobami w poszczególnych instytucjach dysponujących funduszami. Dane w Raporcie zostały zgromadzone dzięki uprzejmości pracowników Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Urzędów Marszałkowskich. Raport zawiera obiektywne, zebrane z należytą starannością dane, które w wybranych fragmentach zostały uzupełnione interpretacją lub komentarzem Autora. Regionalne Programy Operacyjne Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata Wnioski o dofinansowanie (po ocenie formalnej): W ramach Priorytetu Społeczeństwo Informacyjne oceniono pozytywnie pod względem formalnym 58 wniosków o dofinansowanie. Narastająco od momentu uruchomienia Programu wartość wnioskowanego dofinansowania ze środków EFRR ocenionych projektów wynosi ,55 PLN. Umowy o dofinansowanie: W ramach Priorytetu Społeczeństwo Informacyjne zawarto 55 umów o dofinansowanie. Narastająco od momentu uruchomienia Programu wartość dofinansowania z EFRR 55 umów o dofinansowanie wynosi ,33 PLN. Realizacja wniosków o płatność: W ramach Priorytetu Społeczeństwo Informacyjne zatwierdzono 3 wnioski o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR ,40 PLN, co stanowi 0,01% alokacji dla tego Priorytetu. Płatności: W ramach Priorytetu Społeczeństwo Informacyjne nie dokonano płatności w II półroczu 2009 r. Narastająco wartość dokonanych płatności wynosi ,40 PLN. Nabory konkursowe: W ramach kontynuowanych naborów przeprowadzanych w trybie konkursowym wybrano do dofinansowania 14 projektów w ramach Działania 2.2 Rozwój usług elektronicznych (e usługi). Nabory systemowe: W ramach kontynuowanych naborów przeprowadzanych w trybie systemowym wybrano do dofinansowania 40 projektów w ramach Działania 2.2 Rozwój usług elektronicznych (e usługi). Zainteresowanie wnioskodawców: W ramach Priorytetu Społeczeństwo Informacyjne w przypadku I naboru poziom wykorzystania alokacji wyniósł 86,7% (nabór e usługi). Niewykorzystana alokacja została przesunięta do innego naboru, w którym wartość złożonych wniosków stanowiła 143,6% (nabór informatyzacja administracji). 3

4 Procentowy stopień realizacji Priorytetu Społeczeństwo Informacyjne w stosunku do alokacji w ramach których dokonano oceny formalnej złożonych wniosków o dofinansowanie wynosi 44,56% (stan na dzień ). Procentowy stopień realizacji Priorytetu Społeczeństwo Informacyjne w stosunku do alokacji w ramach których podpisane zostały umowy o dofinansowanie wynosi 19,46% (stan na dzień ). Procentowy stopień realizacji Priorytetu Społeczeństwo Informacyjne w stosunku do alokacji na etapie złożonych wniosków o płatność wynosi 0,01% (stan na dzień ). W I półroczu 2010 planuje się przeprowadzenie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego (tryb konkursowy). Planowane rozpoczęcie naboru luty Przewidziana alokacja na nabór to ,00 EUR. Nabór informatyzacja administracji (tryb systemowy): Ocenie formalnej poddano 44 wnioski o dofinansowanie, w wyniku oceny pozytywnie oceniono 42 projekty. Instytucja Zarządzająca wybrała do dofinansowania 41 projektów o wartości całkowitej ,12 PLN i kwocie dofinansowania z EFRR ,15 PLN. Nabór e usługi (tryb systemowy): Ocenie formalnej poddano 20 wniosków o dofinansowanie, w wyniku oceny pozytywnie oceniono 14 projektów, Instytucja Zarządzająca wybrała do dofinansowania 14 projektów o wartości całkowitej ,85 PLN i kwocie dofinansowania z EFRR ,66 PLN. Dnia zakończono ocenę formalną wniosku o dofinansowanie pn. Regionalna platforma informacyjna dla mieszkańców i samorządów Dolnego Śląska e DolnySląsk. Ocenę merytoryczną projektu zakończono dnia , natomiast dnia został wybrany do dofinansowania projekt o wartości całkowitej ,00 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR ,00 PLN. Dnia został złożony wniosek o dofinansowanie pn. Dolnośląska e Szkoła. Ocena formalna projektu została zakończona dnia Dnia projekt został wybrany do dofinansowania. Wartość całkowita projektu ,65 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR ,00 PLN. Dnia został złożony wniosek o dofinansowanie pn. Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o wartości całkowitej projektu ,00 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR ,00 PLN. Decyzje/umowy o dofinansowanie: W ramach Priorytetu Społeczeństwo Informacyjne i w ramach Działania 2.2 Rozwój usług elektronicznych od początku realizacji Programu do dnia zawarto 4 umowy/decyzje o dofinansowaniu projektów (w II półroczu umowy/decyzje). Wartość ogółem umów/decyzji o dofinansowanie narastająco wyniosła ,26 PLN, a kwota dofinansowania z EFRR ,04 PLN, co stanowi 19,46%dostępnej alokacji dla Priorytetu. W ramach podjętych decyzji o dofinansowanie projektów, podjęto 2 decyzje, które dotyczą projektów realizowanych w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych 4

5 Regionalna platforma informacyjna dla mieszkańców i samorządów Dolnego Śląska e DolnySląsk, wartość całkowita projektu wynosi ,00 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR ,00 PLN. Beneficjentem jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Dolnośląska e Szkoła, wartość całkowita projektu wynosi ,65 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR ,00 PLN. Beneficjentem jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego. W terminie od do podpisano 52 umowy o dofinansowanie projektów z beneficjentami, których wnioski Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął do realizacji w ramach Działania 2.2 Rozwój usług elektronicznych. Wartość podpisanych umów wynosi ,85 PLN, natomiast wartość dofinansowania z EFRR ,29 PLN. Łączna wartość umów i uchwał w ramach Priorytetu Społeczeństwo Informacyjne wynosi ,10 PLN, natomiast wartość dofinansowania z EFRR ,33 PLN. Planowane nabory: Działanie 2.1 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego Alokacja finansowa z EFRR: ,00 PLN Dofinansowanie: do 85% lub zgodnie z odpowiednim programem pomocowym Zakończenie naboru wniosków: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata Nabory konkursowe: Od początku uruchomienia programu ogłoszono 1 nabór projektów w ramach Działania 4.3 Rozwój komercyjnych e usług. W ramach konkursu złożono 61 wniosków na kwotę dofinansowania ,47 PLN (14% alokacji przeznaczonej na konkurs). Na etapie oceny formalnej zweryfikowano 61 wniosków o dofinansowanie projektów. Pozytywnie pod względem oceny formalnej oceniono 42 wnioski o dofinansowanie projektów. Na etapie oceny merytorycznej zweryfikowano 40 wniosków o dofinansowanie projektów. Pozytywnie pod względem oceny merytorycznej oceniono 34 wnioski o dofinansowanie projektów. Uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia zatwierdzono 34 wnioski do dofinansowania na łączną kwotę dofinansowania ,27 PLN. Umowy o dofinansowanie: Od początku uruchomienia programu do dnia nie podpisano umów o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu Społeczeństwo Płatności: W ramach Priorytetu Społeczeństwo Informacyjne nie dokonano płatności na rzecz beneficjentów. Planowane nabory: Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury ICT, Alokacja finansowa: ,44 PLN, 5

6 Dofinansowanie: do 50% dla projektów objętych pomocą publiczną, do 75% dla projektów nie objętych pomocą publiczną, 100% dla państwowych jednostek budżetowych, Termin rozstrzygnięcia konkursu: grudzień 2010, Nabór wniosków do Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności, Alokacja finansowa: ,00 PLN, Dofinansowanie: do 75% lub zgodnie ze schematem pomocy publicznej, 100% dla państwowych jednostek budżetowych, Termin rozstrzygnięcia konkursu: sierpień 2010 Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e usług, Alokacja finansowa: ,00 PLN, Dofinansowanie: do 70% mikro przedsiębiorstwa, do 60% małe przedsiębiorstwa, do 50% średnie Termin rozstrzygnięcia konkursu: grudzień 2010, Nabór wniosków do Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata Dotychczasowe nabory: Od dnia uruchomienia programu przeprowadzono dwa nabory wniosków w trybie konkursowym w ramach Działania 4.1 Społeczeństwo informacyjne. W ramach naborów złożone zostały 65 wnioski o łącznej wartości ,45 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR ,07 PLN. Ocenie formalnej poddano 65 wniosków o dofinansowanie, w wyniku oceny pozytywnie oceniono 54 projekty. Instytucja Zarządzająca wybrała do dofinansowania 47 projektów o wartości całkowitej ,92 PLN i kwocie dofinansowania z EFRR ,28 PLN. Umowy o dofinansowanie: Od początku uruchomienia programu nie podpisano umów o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu Społeczeństwo Płatności: W ramach Priorytetu Społeczeństwo Informacyjne nie dokonano płatności na rzecz beneficjentów. Planowane nabory: W ramach Priorytetu Społeczeństwo Informacyjne nie planuje się naborów w 2010 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego na lata Dostępna w ramach Priorytetu Społeczeństwo Informacyjne alokacja finansowa wynosi ogółem ,45 EUR, w tym alokacja z EFRR ,00 EUR 6

7 Umowy o dofinansowanie: Od początku uruchomienia programu nie podpisano umów o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu Społeczeństwo Płatności: W ramach Priorytetu Społeczeństwo Informacyjne nie dokonano płatności na rzecz beneficjentów. W ramach Działania 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, zgodnie z Indykatywnym Planem Inwestycyjnym od początku realizacji Programu do dnia wdrażane są 3 projekty. Łączna wartość projektów wynosi ,00 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR ,00 PLN. Są to: Internet szerokopasmowy w Województwie Lubuskim wartość całkowita projektu wynosi ,00 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR ,00 PLN. Beneficjentem jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Lubuski e Urząd wartość całkowita projektu wynosi ,00 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR ,00 PLN. Beneficjentem jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Lubuska Sieć Teleradiologii e Zdrowie w diagnostyce obrazowej wartość całkowita projektu wynosi ,00 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR ,00 PLN. Beneficjentem jest Lubuskie Konsorcjum Teleradiologiczne. Planowane nabory: W ramach Priorytetu Społeczeństwo Informacyjne nie planuje się naborów w 2010 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata Dostępna w ramach Priorytetu Społeczeństwo Informacyjne alokacja finansowa wynosi ogółem ,00 EUR, w tym alokacja z EFRR ,00 EUR. Nabory konkursowe: W ramach Priorytetu Społeczeństwo Informacyjne przeprowadzono 4 nabory konkursowe. Łączna alokacja finansowa na konkursy wyniosła ,00 PLN. Działanie 4.2 e Usługi publiczne (tryb konkursowy): do dnia przeprowadzono 2 nabory konkursowe. Łączna alokacja finansowa na konkursy wyniosła ,00 PLN. W ramach naboru złożono 42 wnioski o dofinansowanie. Ocenie formalnej poddano 20 wniosków o dofinansowanie. Instytucja Zarządzająca wybrała do dofinansowania 17 projektów. Działanie 4.3 e Technologie dla przedsiębiorstw (tryb konkursowy): do dnia przeprowadzono 2 nabory konkursowe. Łączna alokacja finansowa na konkursy wyniosła ,00 PLN. W ramach naboru złożono 64 wnioski o dofinansowanie. Ocenie formalnej poddano 36 wniosków o dofinansowanie. Instytucja Zarządzająca wybrała do dofinansowania 33 projekty. 7

8 W ramach Priorytetu Społeczeństwo Informacyjne, zgodnie z Wykazem Indywidualnych Projektów Kluczowych od początku realizacji Programu do dnia wdrażanych jest 6 projektów. Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego, wartość dofinansowania z EFRR wynosi PLN, Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego, wartość dofinansowania z EFRR wynosi ,00 PLN, Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, wartość dofinansowania z EFRR wynosi ,68 PLN, Rozbudowa Systemu Informatycznego w SPZOZ w Poddębicach, wartość dofinansowania z EFRR wynosi ,75 PLN Metropolitalna siec szerokopasmowego dostępu do Internetu wartość dofinansowania z EFRR wynosi ,25 PLN, Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego, wartość dofinansowania z EFRR wynosi ,00 PLN. Umowy o dofinansowanie: W ramach Priorytetu Społeczeństwo Informacyjne zawarto 56 umów o dofinansowanie. W ramach Działania 4.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego podpisano 3 umowy, w ramach Działania 4.2 e Usługi publiczne podpisano 20 umów, w ramach Działania 4.3 e Technologie dla przedsiębiorstw podpisano 33 umowy. Płatności: W ramach Priorytetu Społeczeństwo Informacyjne dokonano płatności na łączną kwotę ,28 PLN, w tym w ramach Działania 4.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego łączna kwota płatności wyniosła ,33 PLN, w ramach Działania 4.2 e Usługi publiczne łączna kwota płatności wyniosła ,09 PLN, w ramach Działania 4.3 e Technologie dla przedsiębiorstw łączna kwota płatności wyniosła ,86 PLN. Planowane nabory: Działanie 4.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego: , Działanie 4.2 e Usługi publiczne: , Działanie 4.3 e Technologie dla przedsiębiorstw: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata Dostępna w ramach Priorytetu Społeczeństwo Informacyjne alokacja finansowa wynosi ogółem ,00 EUR. Nabory konkursowe: W ramach Priorytetu Społeczeństwo Informacyjne nie przeprowadzono naborów konkursowych. 8

9 Umowy o dofinansowanie: Od początku uruchomienia programu nie podpisano umów o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu Społeczeństwo Płatności: Nie dokonano płatności na rzecz beneficjentów. W ramach Priorytetu Społeczeństwo Informacyjne, zgodnie z Wykazem Indywidualnych Projektów Kluczowych od początku realizacji Programu wdrażane są 2 projekty: Modernizacja ACK CYFRONET AGH etap I, całkowita wartość projektu wynosi ,00 EUR, w tym wartość dofinansowania z EFRR wynosi ,00 EUR. Beneficjentem jest Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Małopolska Sieć Szerokopasmowa, całkowita wartość projektu wynosi ,00 EUR, w tym wartość dofinansowania z EFRR wynosi ,00 EUR. Beneficjentem jest Województwo Małopolskie. Planowane nabory: W ramach Priorytetu Społeczeństwo Informacyjne nie planuje się naborów w 2010 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata W ramach Priorytetu Społeczeństwo Informacyjne rozpoczęto nabór wniosków o dofinansowanie z następujących Działań: Działanie 2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu: W ramach przeprowadzonego konkursu złożono 48 wniosków o dofinansowanie o wartości ,63 PLN. Oceniono pozytywnie pod względem formalnym 36 wniosków o dofinansowanie na kwotę ,81 PLN, w tym kwota dofinansowania EFRR: ,28 PLN. Trwa ocena merytoryczna wniosków, nie podpisano umów o dofinansowanie. Działanie 2.2 Rozwój E usług: Nie ogłoszono konkursu naboru wniosków o dofinansowanie. Rozpoczęto ocenę formalną wniosków o dofinansowanie. Oceniono pozytywnie 40 wniosków o wartości ,61PLN, w tym kwota dofinansowania EFRR: ,23 PLN. W ramach Działania nie rozpoczęto oceny merytorycznej wniosków oraz nie podpisano umów o dofinansowanie. Działanie 2.3 Technologie informacyjne i komunikacyjne dla MSP: Złożono 163 wnioski o dofinansowanie o wartości ,88 PLN. Pod względem formalnym oceniono pozytywnie 115 wniosków o dofinansowanie o wartości: ,68 PLN, w tym kwota dofinansowania EFRR: ,88 PLN. W ramach Działania trwa ocena merytoryczna wniosków, nie podpisano umów o dofinansowanie. W ramach Priorytetu Społeczeństwo Informacyjne, zgodnie z Wykazem Indywidualnych Projektów Kluczowych od początku realizacji Programu wdrażane są 4 projekty. W ramach Priorytetu podpisano 4 pre umowy o łącznej 9

10 wartości: ,00 PLN, w tym wartość dofinansowania EFRR: ,00 PLN. Realizowane są następujące projekty: Internet dla Mazowsza, całkowita wartość projektu wynosi ,00 PLN, w tym wartość dofinansowania z EFRR wynosi ,00 PLN. Beneficjentem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Rozwój e usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego całkowita wartość projektu wynosi ,00 PLN, w tym wartość dofinansowania z EFRR wynosi ,00 PLN. Beneficjentem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa, całkowita wartość projektu wynosi ,00 PLN, w tym wartość dofinansowania z EFRR wynosi ,00 PLN. Beneficjentem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Rozwój infrastruktury teleinformatycznej i e usług w policji mazowieckiej, całkowita wartość projektu wynosi ,00 PLN, w tym wartość dofinansowania z EFRR wynosi ,00 PLN. Beneficjentem jest Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu. W ramach Priorytetu II złożono 285 wniosków o dofinansowanie (Działania 2.1, 2.2, 2.3) o łącznej wartości ok ,00 PLN, w tym kwota dofinansowanie EFRR ok ,00 PLN. Pod względem formalnym pozytywnie oceniono 191 wniosków. Nie rozpoczęto oceny merytorycznej oraz nie podpisano umów o dofinansowanie. Planowane nabory: W ramach Priorytetu Społeczeństwo Informacyjne nie planuje się naborów w Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata Wdrażanie Priorytetu Społeczeństwo Informacyjne jest w Województwie Opolskim na najmniej zaawansowanym stopniu wdrażania w stosunku do pozostałych Priorytetów do końca 2009 przeprowadzono 1 nabór i podpisano 1 umowę. Opóźnienia wynikają z braku Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury badawczo rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych. Poziom wykorzystania alokacji (EFRR) w ramach podpisanych umów o dofinansowanie wynosi 7,89%, a w ramach wydatków wykazanych przez beneficjentów wynosi 0%. Nabory konkursowe: Od chwili uruchomienia Programu przeprowadzono 1 nabór dotyczący Działania 2.2 Moduły informacyjne, platformy e usług i bazy danych. Kwota alokacji , 00 PLN. W ramach naboru złożono 23 wnioski o dofinansowanie o łącznej wartości ,00 PLN, w tym z EFRR ,00 PLN. Wartość złożonych wniosków zdecydowanie przewyższyła kwotę alokacji dostępną na ten nabór. Etap oceny formalnej 10

11 przeszło 21 wniosków o całkowitej wartości ponad ,00 PLN, w tym z EFRR ,00 PLN. Do realizacji zatwierdzono 11 wniosków o łącznej wartości z EFRR ,00 PLN. W II półroczu 2009 r. podpisano pierwszą umowę w ramach Priorytetu Społeczeństwo Całkowita wartość dofinansowanego projektu wynosi ,00 PLN, w tym EFRR ,00 PLN. Zakontraktowanie w ramach Osi wyniosło 7,89%. Umowy o dofinansowanie: Od początku uruchomienia programu podpisano 1 umowę o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu Społeczeństwo W ramach Priorytetu Społeczeństwo Informacyjne zakontraktowano z EFRR ,00 PLN. Płatności: Nie dokonano płatności na rzecz beneficjentów. W ramach Priorytetu Społeczeństwo Informacyjne, zgodnie z Wykazem Indywidualnych Projektów Kluczowych od początku realizacji Programu nie są wdrażane żadne projekty. Planowane nabory: Działanie 2.1 Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT, Alokacja finansowa: ,42 EUR, Dofinansowanie: projekty nie objęte pomocą publiczną do 85%; projekty objęte pomocą publiczną do 50%; projekty realizowane przez państwowe jednostki budżetowe do 100%. Termin naboru wniosków: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata Nabory konkursowe: W ramach Priorytetu Społeczeństwo Informacyjne od początku uruchomienia programu przeprowadzono 1 nabór konkursowy. W ramach naboru zostało złożonych 31 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę ,62 PLN. W chwili obecnej trwa ocena formalna złożonych wniosków. Umowy o dofinansowanie: Nie podpisano żadnych umów o dofinansowanie. Płatności: Nie dokonano płatności na rzecz beneficjentów. W ramach Priorytetu Społeczeństwo Informacyjne w Indykatywnym Wykazie Projektów Kluczowych wykazano do realizacji 1 projekt dotyczący Podkarpackiego Systemu e Administracji Publicznej oraz 23 projekty dotyczące Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej. Łączna kwota dofinansowania realizowanych projektów wynosi ,00 PLN. Obecnie trwają prace dotyczące podpisania preumów z beneficjentami. Planowane nabory: Nie planuje się kolejnych naborów w

12 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Nabory konkursowe: W ramach Priorytetu Społeczeństwo Informacyjne nie przewiduje się naborów konkursowych r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata , Priorytetu Społeczeństwo Informacyjne Projekty z zakresu sieci szerokopasmowych i dostępu do Internetu. W ramach konkursu zamkniętego, trwającego od do r. wpłynął 1 wniosek. Ogólna wartość złożonego projektu wynosi ,08 PLN, a wartość dofinansowania ,89 PLN. Płatności: Dokonano płatności na rzecz beneficjentów. W ramach Priorytetu Społeczeństwo Informacyjne przewidywany jest jedynie indywidualny tryb naboru wniosków. W ramach Społeczeństwa informacyjnego podpisano 4 pre umowy znajdujące się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych z dnia Wartość podpisanych umów wynosi ,00 PLN, w tym z EFRR ,00 PLN. Beneficjentem projektów przygotowywanych do realizacji przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego jest Województwo Podlaskie. Są to: Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa. Szacowany koszt całkowity projektu wynosi ,00 PLN, w tym z EFRR ,00 PLN. Beneficjentem jest Samorząd Województwa Podlaskiego. Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja rządowa. Szacowany koszt całkowity projektu wynosi ,00 PLN, w tym z EFRR ,00 PLN. Beneficjentem jest Wojewoda Podlaski. Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa Lokalne teleinformatyczne sieci szerokopasmowe. Szacowany koszt całkowity projektu wynosi ,00 PLN, w tym z EFRR ,00 PLN. Podlaski system informacyjny e Zdrowie. Szacowany koszt całkowity projektu wynosi ,00 PLN, w tym z EFRR ,00 PLN. Beneficjentem jest Samorząd Województwa Podlaskiego. W związku z faktem, iż projekty wykorzystują całość alokacji przeznaczonej na Oś Priorytetową IV, nie przewiduje się zagrożenia realizacji danej osi priorytetowej. 12

13 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata Dostępna w ramach Priorytetu Społeczeństwo Informacyjne alokacja finansowa wynosi ogółem ,00 EUR co stanowi 7% całkowitej alokacji na Regionalny Program Operacyjny. Nabory konkursowe: Od chwili uruchomienia Programu przeprowadzono 2 nabory dotyczące Priorytetu Społeczeństwo W ramach naborów złożono 12 wniosków o dofinansowanie o łącznej wartości ,08 PLN. Na etapie oceny formalnej pozytywnie oceniono 6 wniosków. Etap oceny merytorycznej przeszło pozytywnie 6 wniosków. Instytucja Zarządzająca zaakceptowała do dofinansowania 4 wnioski o łącznej wartości ,25 PLN. Podpisane umowy: W ramach naboru do Priorytetu Społeczeństwo Informacyjne podpisano do tej pory 4 umowy o łącznej wartości ,25 PLN, w tym z EFRR ,21 PLN. Płatności: Dokonano płatności na rzecz beneficjentów w wysokości PLN. Planowane nabory: Działanie Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego, Alokacja finansowa: ,00 EUR, Dofinansowanie: do 75% wydatków kwalifikowanych, Termin naboru wniosków: Rozstrzygnięcie konkursu: sierpień Działanie Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Alokacja finansowa: ,00 EUR, Termin naboru wniosków: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Nabory konkursowe: Od chwili uruchomienia Programu przeprowadzono 2 nabory dotyczące Działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych. W ramach pierwszego naboru złożono 52 wnioski o dofinansowanie o łącznej wartości ,79 PLN, w tym z EFRR ,00 PLN. Etap oceny formalnej przeszło 49 wniosków o całkowitej wartości ,24 PLN, w tym z EFRR ,68 PLN. Etap oceny merytorycznej przeszło 46 wniosków o całkowitej wartości ,79 PLN, w tym z EFRR ,71 PLN. Do realizacji zatwierdzono 43 wnioski o łącznej wartości ,80 PLN, w tym z EFRR ,16 PLN. 13

14 W ramach drugiego naboru złożono 53 wnioski o dofinansowanie o łącznej wartości ,71 PLN, w tym z EFRR ,03 PLN. Etap oceny formalnej przeszło 40 wniosków o całkowitej wartości ,58 PLN, w tym z EFRR ,39 PLN. Obecnie trwa etap oceny merytorycznej wniosków. Podpisane umowy: Podpisano 43 umowy w ramach Działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych o łącznej wartości dofinansowania z EFRR ,22 PLN oraz 3 umowy w ramach Działania 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego o łącznej wartości dofinansowania z EFRR ,97 PLN. Łączna suma wartości umów o dofinansowanie z EFRR w ramach Priorytetu Społeczeństwo Informacyjne wynosi ,19 PLN. Płatności: Dokonano płatności na rzecz beneficjentów. Planowane nabory: Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Alokacja finansowa: ,00 EUR, Termin naboru wniosków: , Do dnia wpłynęło 0 wniosków, Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Alokacja finansowa: ,00 EUR, Termin naboru wniosków: , Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Alokacja finansowa: ,00 EUR, Termin naboru wniosków: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Dostępna w ramach Priorytetu Społeczeństwo Informacyjne alokacja finansowa wynosi ogółem ,00 EUR, w tym z EFRR ,00 EUR. Nabory konkursowe: Od chwili uruchomienia Programu nie przeprowadzono naborów konkursowych dotyczących Priorytetu Społeczeństwo Umowy o dofinansowanie: Od początku uruchomienia programu nie podpisano umów o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu Społeczeństwo Płatności: Nie dokonano płatności na rzecz beneficjentów. W ramach Priorytetu Społeczeństwo Informacyjne na realizację projektów kluczowych z listy projektów indykatywnych przeznaczona jest kwota ,00 PLN. Projekty znajdują się obecnie w fazie oceny formalnej. Realizowane są następujące projekty: 14

15 e Świętokrzyskie budowa systemu informacji przestrzennej, całkowita wartość projektu wynosi ,00 PLN. Beneficjentem programu jest 116 JST, a koordynatorem Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. e Świętokrzyskie rozbudowę infrastruktury informatycznej JST, całkowita wartość projektu wynosi PLN. Beneficjentem programu jest 116 JST, a koordynatorem Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Planowane nabory: Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Termin naboru: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata Nabory konkursowe: W ramach Priorytetu Społeczeństwo Informacyjne przeprowadzono 6 naborów konkursowych. Działanie 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego: Alokacja finansowa na Działanie wynosi ,00 EUR, w tym dofinansowanie z EFRR wynosi ,00 EUR. W ramach Działania 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego podczas naboru zostało złożonych 6 wniosków o dofinansowanie o wartości całkowitej ,40 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR ,65 PLN. Nabór wniosków zakończył się Obecnie trwa ocena formalna złożonych wniosków. Działanie Usługi i aplikacje dla obywateli: Alokacja finansowa na Działanie z dofinansowania z EFRR wynosi ,00 EUR. W ramach Działania Usługi i aplikacje dla obywateli podczas naboru zostało złożonych 21 wniosków o dofinansowanie o wartości całkowitej ,97 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR ,44 PLN. Pozytywnie pod względem formalnym oceniono 15 wniosków. Pozytywnie pod względem merytorycznym oceniono 15 wniosków. W ramach Działania Usługi i aplikacje dla obywateli do dofinansowania wybrano 15 wniosków o łącznej wartości ,36 PLN, w tym z EFRR ,64 PLN. Działanie Usługi i aplikacje dla MŚP: Alokacja finansowa na Działanie z dofinansowania z EFRR wynosi ,00 EUR. W ramach Działania Usługi i aplikacje dla MŚP przeprowadzono 2 nabory. Podczas pierwszego naboru zostały złożone 4 wnioski o dofinansowanie o wartości całkowitej ,00 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR ,00 PLN. Pozytywnie pod względem formalnym oceniono 3 wnioski. Pozytywnie pod względem merytorycznym oceniono 3 wnioski. W ramach Działania Usługi i aplikacje dla MŚP do dofinansowania wybrano 3 wnioski o łącznej wartości ,16 PLN, w tym z EFRR ,58 PLN. Podczas drugiego naboru zostało złożonych 16 wniosków o dofinansowanie o wartości całkowitej ,15 PLN, w tym z EFRR ,45 PLN. Pozytywnie pod względem formalnym oceniono 12 wniosków o łącznej wartości ,34 PLN, w tym z EFRR ,72 PLN. Obecnie trwa ocena merytoryczna wniosków. 15

16 Działanie Kształcenie kadr dla informatyki: Alokacja finansowa na Działanie z dofinansowania z EFRR wynosi ,00 EUR. W ramach Działania Kształcenie kadr dla informatyki przeprowadzono 2 nabory. Podczas pierwszego naboru zostały złożone 2 wnioski o dofinansowanie o wartości całkowitej ,38 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR ,18 PLN. Pozytywnie pod względem formalnym oceniono 1 wniosek. Pozytywnie pod względem merytorycznym oceniono 1 wniosek. W ramach Działania Kształcenie kadr dla informatyki do dofinansowania wybrano 1 wniosek o łącznej wartości ,98 PLN, w tym z EFRR ,98 PLN. Podczas drugiego naboru zostały złożone 2 wnioski o dofinansowanie o wartości całkowitej ,87 PLN, w tym z EFRR ,34 PLN. Pozytywnie pod względem formalnym oceniono obydwa wnioski. Obecnie trwa ocena merytoryczna wniosków. Płatności: Nie dokonano płatności na rzecz beneficjentów. W ramach Priorytetu Społeczeństwo Informacyjne podpisano 2 umowy znajdujące się w Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych. Są to: Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP ów w Województwie Warmińsko Mazurskim, całkowita wartość projektu wynosi ,00 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR ,35 PLN. Beneficjentem projektu jest Samorząd Województwa Warmińsko Mazurskiego, Budowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu, całkowita wartość projektu wynosi ,03 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR ,47 PLN. Beneficjentem projektu jest Gmina Miasto Elbląg. Planowane nabory: Działanie Usługi i aplikacje dla obywateli: Termin ogłoszenia konkursu: , Alokacja finansowa: ,95 EUR, Działanie Usługi i aplikacje dla MŚP: Termin ogłoszenia konkursu: , Alokacja finansowa: ,57 EUR, Działanie Kształcenie kadr dla informatyki: Termin ogłoszenia konkursu: , Alokacja finansowa: ,39 EUR. Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata Nabory konkursowe: W ramach Priorytetu Społeczeństwo Informacyjne nie przewiduje się naborów konkursowych. 16

17 Umowy o dofinansowanie: Od początku uruchomienia programu nie podpisano umów o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu Społeczeństwo Płatności: Nie dokonano płatności na rzecz beneficjentów. W ramach Priorytetu Społeczeństwo Informacyjne, zgodnie z Listą Projektów Kluczowych od początku realizacji Programu wdrażane są 3 projekty: "Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej", całkowita wartość projektu wynosi ,00 PLN. Beneficjentem jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. "Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski poprzez zastosowanie technologii informacyjnych w działalności instytucji publicznych na rzecz budowania infrastruktury społecznej i gospodarczej regionu", całkowita wartość projektu wynosi ,50 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR ,37 PLN. Beneficjentem jest Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu. "Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna", całkowita wartość projektu wynosi ,00 PLN. Beneficjentem jest Miasto Poznań. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata Dostępna w ramach Priorytetu Społeczeństwo Informacyjne alokacja finansowa wynosi ogółem ,00 EUR, w tym alokacja finansowa na Działanie 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego wynosi EUR, a na Działanie 3.2 Rozwój systemów informatycznych i e usług wynosi EUR. Nabory konkursowe: W ramach Priorytetu Społeczeństwo Informacyjne nie planuje się przeprowadzania naborów w trybie konkursowym, jedynie w trybie systemowym i indywidualnym. Płatności: Nie dokonano płatności na rzecz beneficjentów. Umowy o dofinansowanie: Nie zostały podpisane umowy o dofinansowanie w ramach Priorytetu Społeczeństwo Projekty Indywidualne: W ramach Priorytetu Społeczeństwo Informacyjne, zgodnie z Indykatywną Listą Projektów Indywidualnych od początku realizacji Programu wdrażane są 2 projekty: Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego etap 1 Infrastruktura, całkowita wartość projektu wynosi ,00 PLN, w tym wartość dofinansowania z EFRR wynosi ,00 PLN. Beneficjentem jest Miasto Szczecin, 17

18 Inteligentny Koszalin rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e Koszalin budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego, całkowita wartość projektu wynosi ,00 PLN, w tym wartość dofinansowania z EFRR wynosi ,00 PLN. Beneficjentem jest Gmina Miasto Koszalin. Na liście projektów indywidualnych proponowanych przez Instytucję Zarządzającą do umieszczenia na Indykatywnej Liście Projektów Indywidualnych znajdują się 4 projekty w ramach Działania 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego (orientacyjna całkowita wartość projektów wynosi ,00 PLN) oraz 6 projektów w ramach Działania 3.2 Rozwój systemów informatycznych i e usług (orientacyjna całkowita wartość projektów wynosi ,00 PLN). Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowane są dwa Priorytety wspierające rozwój społeczeństwa informacyjnego. Są to: Priorytet Społeczeństwo Informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki oraz Priorytet Społeczeństwo Informacyjne budowa elektronicznej administracji. Priorytet Społeczeństwo Informacyjne budowa elektronicznej administracji Dostępna w ramach Priorytetu Społeczeństwo Informacyjne budowa elektronicznej administracji alokacja finansowa wynosi ogółem ,00 PLN, w tym kwota dofinansowania z EFRR ,00 PLN. Nabory konkursowy: W ramach Priorytetu przewidywany jest wyłącznie tryb indywidualny naboru wniosków. Płatności: Dokonano płatności na rzecz beneficjentów Umowy o dofinansowanie: Zawarto 22 umowy o dofinansowanie. W ramach Priorytetu Społeczeństwo Informacyjne budowa elektronicznej administracji do dofinansowania, po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej, zostały wybrane 23 wnioski o łącznej wartości ,00 PLN, co stanowi 93,84% wykorzystania alokacji finansowej na Priorytet. Zawarto 22 umowy o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania ,00 PLN, co stanowi 89,35% wykorzystania alokacji finansowej na Priorytet. Do chwili obecnej dokonano płatności na rzecz beneficjentów na łączną kwotę ,86 PLN, co stanowi 7,69% wykorzystania alokacji finansowej na Priorytet. Priorytet Społeczeństwo Informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki 18

19 Priorytet Społeczeństwo Informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki: W ramach Priorytetu do dofinansowania, po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej, zostało wybranych 1969 wniosków o łącznej wartości ,63 PLN, co stanowi 17,80% wykorzystania alokacji finansowej na Priorytet. Zawarto 1151 umów o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania ,65 PLN, co stanowi 11,36% wykorzystania alokacji finansowej na Priorytet. Do chwili obecnej dokonano płatności na rzecz beneficjentów na łączną kwotę ,50 PLN, co stanowi 0,57% wykorzystania alokacji finansowej na Priorytet. Płatności: Dokonano płatności na rzecz beneficjentów Umowy o dofinansowanie: Zawarto 1151 umów o dofinansowanie. Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej: W ramach Działania do dofinansowania, po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej, zostało wybranych 1000 wniosków o łącznej wartości ,44 PLN, co stanowi 37,70% wykorzystania alokacji finansowej na Działanie. Zawarto 711 umów o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania ,34 PLN, co stanowi 25,53% wykorzystania alokacji finansowej na Działanie. Do chwili obecnej dokonano płatności na rzecz beneficjentów na łączną kwotę ,91 PLN, co stanowi 0,93% wykorzystania alokacji finansowej na Działanie. Działanie 8.2 Wsparcie wdrażania rozwiązań elektronicznego biznesu typu B2B: W ramach Działania do dofinansowania, po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej, zostały wybrane 602 wnioski o łącznej wartości ,41 PLN, co stanowi 13,76% wykorzystania alokacji finansowej na Działanie. Zawarto 380 umów o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania ,23 PLN, co stanowi 8,40% wykorzystania alokacji finansowej na Działanie. Do chwili obecnej dokonano płatności na rzecz beneficjentów na łączną kwotę ,17 PLN, co stanowi 0,92% wykorzystania alokacji finansowej na Działanie. Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e Inclusion: W ramach Działania do dofinansowania, po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej, zostało wybranych 79 wniosków o łącznej wartości ,32 PLN, co stanowi 10,85% wykorzystania alokacji finansowej na Działanie. Zawarto 50 umów o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania ,63 PLN, co stanowi 5,79% wykorzystania alokacji finansowej na Działanie. Do chwili obecnej dokonano płatności na rzecz beneficjentów na łączną kwotę ,42 PLN, co stanowi 0,05% wykorzystania alokacji finansowej na Działanie. Działanie 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili : W ramach Działania do dofinansowania, po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej, zostało wybranych 15 wniosków o łącznej wartości ,46 PLN, co stanowi 8,92% wykorzystania alokacji finansowej na Działanie. Zawarto 10 umów o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania ,45 PLN, co stanowi 6,48% wykorzystania alokacji finansowej na Działanie. Do chwili obecnej dokonano płatności na rzecz beneficjentów na łączną kwotę ,00 PLN, co stanowi 0,15% wykorzystania alokacji finansowej na Działanie. Planowane nabory: Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej: Termin rozpoczęcia: Zostanie ogłoszony w kwietniu 2010, Działanie 8.2 Wsparcie wdrażania rozwiązań elektronicznego biznesu typu B2B: 19

20 Termin rozpoczęcia: Zostanie ogłoszony w kwietniu 2010, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e Inclusion: Termin naboru wniosków: , Alokacja finansowa: ,50 EUR, Działanie 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili : Termin naboru wniosków: , Alokacja finansowa: ,09 EUR. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej na lata Nabory konkursowy: W ramach Priorytetu przewidywany jest wyłącznie tryb indywidualny naboru wniosków. Płatności: Nie dokonano płatności na rzecz beneficjentów W ramach Priorytetu Społeczeństwo Informacyjne realizowany jest jeden projekt, wyłoniony w trybie indywidualnym, nie przewiduje się realizacji kolejnych projektów indywidualnych. Wartość całkowita projektu wynosi ,00 EUR, w tym z EFRR ,00 EUR. Za przygotowanie projektu odpowiada Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Podmioty zainteresowane udziałem w projekcie mogą ubiegać się o wykonawstwo zleceń na zasadzie wykonawstwa na podstawie prawa zamówień publicznych. 1 lipca 2009 podpisano trójstronne Porozumienia w sprawie określenia zasad realizacji projektu w ramach działania II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej PO RPW w województwach Polski Wschodniej, określające podział zadań pomiędzy IZ PO RPW, IP PO RPW oraz beneficjentów (samorządy województw) w trakcie przygotowania i realizacji projektu. 20

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Departament Funduszy Strukturalnych 1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Dotychczas w ramach

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1 POPC Pierwszy Konkurs

Działanie 1.1 POPC Pierwszy Konkurs Działanie 1.1 POPC Pierwszy Konkurs I oś priorytetowa POPC Powszechny dostęp do szybkiego Internetu. Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA MIESIĘCZNA Z REALIZACJI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

INFORMACJA MIESIĘCZNA Z REALIZACJI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki INFORMACJA MIESIĘCZNA Z REALIZACJI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (wg stanu na dzień 30 marca 2009 r.) I. Postęp realizacji programu do dnia 30 marca 2009 r. 1.1 ZłoŜone wnioski o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne Konkursy planowane na lata

Regionalne Programy Operacyjne Konkursy planowane na lata Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 Konkursy planowane na lata 2014-2015 WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Numer i nazwa Działania 1.1. Inwestycje dla przedsiębior stw 5.4. Zwiększenie efektywnośc i energetyczn

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 SIERPNIA 2014 R.

REALIZACJA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 SIERPNIA 2014 R. REALIZACJA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 SIERPNIA 2014 R. LUBLIN 24 WRZEŚNIA 2014 r. STAN WDRAŻANIA RPO WL 2007 2013 - INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL 2007 2013 W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL 2007 2013 NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r. STAN WDRAŻANIA RPO WL NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R. ALOKACJA

Bardziej szczegółowo

Doradzamy liderom jutra. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Doradzamy liderom jutra. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B POIG Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 30.04.2009 r. Plan prezentacji 1. Informacje podstawowe, w tym: cel programu

Bardziej szczegółowo

Europejskiej w rozwoju wsi w latach

Europejskiej w rozwoju wsi w latach Możliwo liwości wykorzystania środków w Unii Europejskiej w rozwoju wsi w latach 2007-2013 2013 dr Grażyna GęsickaG Minister Rozwoju Regionalnego Ogólnopolskie spotkanie organizacji działaj ających na

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Funduszy Europejskich na rozwój sieci szerokopasmowego Internetu

Wykorzystanie Funduszy Europejskich na rozwój sieci szerokopasmowego Internetu Wykorzystanie Funduszy Europejskich na rozwój sieci szerokopasmowego Internetu Michał Ziętara Dyrektor Departamentu Programów Ponadregionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 19 maja 2011

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów cyfrowych w ramach RPO - ocena śródokresowa roku 2018

Finansowanie projektów cyfrowych w ramach RPO - ocena śródokresowa roku 2018 Finansowanie projektów cyfrowych w ramach RPO - ocena śródokresowa roku 2018 Priorytety Samorządów E-administracja Informacja przestrzenna E-zdrowie E-edukacja E-podatki i opłaty lokalne Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach Małgorzata Nejfeld KDG CIEŚLAK & KORDASIEWICZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Główny przedmiot

Bardziej szczegółowo

Euro Grant. Fundusze Europejskie NIESZABLONOWO.

Euro Grant. Fundusze Europejskie NIESZABLONOWO. Euro Grant Fundusze Europejskie NIESZABLONOWO 1 Podstawy Fundusze strukturalne są instrumentami Polityki Strukturalnej Unii Europejskiej. Ich zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, dostępne w 2017 roku w ramach Regionalnych Programów operacyjnych

Wsparcie na infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, dostępne w 2017 roku w ramach Regionalnych Programów operacyjnych Wsparcie na infrastrukturę B+R, dostępne w 2017 roku w ramach Regionalnych Programów operacyjnych Działanie Rodzaje kwalifikowanych projektów RPO Dolnośląskie Tworzenie i rozwoju Schemat B infrastruktury

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 576 KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 8 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 576 KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 8 lipca 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 576 KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie listy programów operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Nabory wniosków w 2012 roku

Nabory wniosków w 2012 roku Nabory wniosków w 2012 roku 1. Program Kapitał Ludzki część centralna część regionalna 2. Regionalne Programy Operacyjne 3. Program Infrastruktura i Środowisko 3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki - część

Bardziej szczegółowo

Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych

Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych Informacja prasowa, 28 lutego 2011 r. Zakończyła się kolejna aktualizacja list projektów indywidualnych. To najważniejsze inwestycje, które w najbliższych

Bardziej szczegółowo

Wyniki wyboru LSR w 2016 r.

Wyniki wyboru LSR w 2016 r. Wyniki wyboru LSR w 2016 r. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czerwiec 2016 r. Wnioski o wybór LSR Województwo Tylko, EFRR i EFS Tylko i Tylko EFS EFRR i EFS,

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 176 KOMUNIKAT MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 5 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 176 KOMUNIKAT MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 5 lutego 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 176 KOMUNIKAT MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie listy programów operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Kraków, 16 maja 2011 r.

Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Kraków, 16 maja 2011 r. Wykorzystanie środków UE w budowaniu elektronicznej administracji w Polsce Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Kraków, 16 maja 2011 r. Programy operacyjne Alokacja na społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ogłasza konkurs otwarty Nr I/POKL/8.1.1/2013 na dofinansowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie. Strategia zmiany. Marek Sowa. Członek Zarządu Województwa Małopolskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1

Fundusze Europejskie. Strategia zmiany. Marek Sowa. Członek Zarządu Województwa Małopolskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1 Fundusze Europejskie Strategia zmiany Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1 Cele programu regionalnego: wzmocnienie pozycji konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

AI2020.pl. Akademia Innowacji dla Uczelni 9 lutego 2018, Hotel Sound Garden

AI2020.pl. Akademia Innowacji dla Uczelni 9 lutego 2018, Hotel Sound Garden AI2020.pl Akademia Innowacji dla Uczelni 9 lutego 2018, Hotel Sound Garden Fundusze europejskie. Praktyczne omówienie źródeł finansowania dla uczelni w 2018 Edyta Niemyjska-Czech, Avista WPROWADZENIE Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji RPO WL

Stan realizacji RPO WL Stan realizacji RPO WL 2007 2013 Stan na 31 grudnia 2011 r. Aneta Pieczykolan Departament Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Stan realizacji RPO WL

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2014 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2015 R. LUBLIN 23 czerwca 2015 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2014 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2015 R. LUBLIN 23 czerwca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL 2007 2013 W 2014 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL 2007 2013 NA DZIEŃ 31 MAJA 2015 R. LUBLIN 23 czerwca 2015 r. STAN WDRAŻANIA RPO WL NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R. ALOKACJA

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Białystok, 7 czerwca 2010 r.

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Białystok, 7 czerwca 2010 r. Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 27-213 Białystok, 7 czerwca 21 r. liczba 1 2 Stan wdrażania RPOWP (stan na 31.5.21 r.) 1 182 1 47 1 8 6 535 485 4 2 ZŁOŻONE

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Lubuska Sieć Szerokopasmowa Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 ma na celu rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa poprzez: wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Przegląd Regionalnych Programów Operacyjnych w perspektywie

Przegląd Regionalnych Programów Operacyjnych w perspektywie Przegląd Regionalnych Programów Operacyjnych w perspektywie 2014-2020 Agenda Perspektywa 2014-2020 Krajowe programy operacyjne Procedury ubiegania się o dotacje Nowa perspektywa 2014-2020 23 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Kwiatkowska. Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Regionalnych i Cyfryzacji Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Aleksandra Kwiatkowska. Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Regionalnych i Cyfryzacji Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Stan realizacji projektów dotyczących budowy sieci Internetu szerokopasmowego w poszczególnych województwach wdrażanych w perspektywie finansowej 2007-2013 Aleksandra Kwiatkowska Zastępca Dyrektora Departamentu

Bardziej szczegółowo

Środki możliwe do pozyskania dla PTTK na działania związane z turystyką w Wojewódzkich Regionalnych Programach Operacyjnych

Środki możliwe do pozyskania dla PTTK na działania związane z turystyką w Wojewódzkich Regionalnych Programach Operacyjnych Środki możliwe do pozyskania dla PTTK na działania związane z turystyką w Wojewódzkich Regionalnych Programach Operacyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 W

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na projekty B+R przedsiębiorstw, dostępne w 2017 roku w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych

Wsparcie na projekty B+R przedsiębiorstw, dostępne w 2017 roku w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Wsparcie na projekty B+R, dostępne w 2017 roku w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Działanie Rodzaje kwalifikowanych projektów RPO Dolnośląskie Działanie 1.2 Wsparcie dla Schemat A chcących rozpocząć

Bardziej szczegółowo

Analiza udzielonego wsparcia dla przedsiębiorców. informacje ogólne. rozkład regionalny. Ewaluacje PO na dzień 25 lutego 2011 roku

Analiza udzielonego wsparcia dla przedsiębiorców. informacje ogólne. rozkład regionalny. Ewaluacje PO na dzień 25 lutego 2011 roku Zakres prezentacji Analiza udzielonego wsparcia dla przedsiębiorców informacje ogólne rozkład regionalny Efekty rzeczowe Ewaluacje PO 2007-2013 1 Informacje ogólne (1) Według danych wygenerowanych z Krajowego

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA DOMÓW KULTURY

INFRASTRUKTURA DOMÓW KULTURY INFRASTRUKTURA DOMÓW KULTURY NABÓR I 2012 NABÓR WNIOSKÓW (N: 479; N: 443) 1 OCENA WNIOSKÓW (N: 443) 3 DOFINANSOWANE WNIOSKI (N: 147) 7 NABÓR WNIOSKÓW LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW 479 W I naborze, którego

Bardziej szczegółowo

Środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata dla rozwoju sieci szerokopasmowych na Lubelszczyźnie

Środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata dla rozwoju sieci szerokopasmowych na Lubelszczyźnie Środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 dla rozwoju sieci szerokopasmowych na Lubelszczyźnie Plan prezentacji 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Informacja w sprawie stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata według stanu na r.

Informacja w sprawie stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata według stanu na r. Informacja w sprawie stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 214 22 według stanu na 31.12.216 r. Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich przedstawia

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZMIAN. w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

REJESTR ZMIAN. w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 REJESTR ZMIAN Załącznik nr 1 do uchwały nr 1196/353/10 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 9 września 2010 r. w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata

Bardziej szczegółowo

POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZESPÓŁ EWALUACJI I MONITORINGU Projekty dotyczące zawodowej i społecznej integracji osób niepełnosprawnych w komponencie regionalnym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

www.cyfrowaszkola.men.gov.pl www.facebook.com/epodreczniki

www.cyfrowaszkola.men.gov.pl www.facebook.com/epodreczniki Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania t e c h n o l o g i i informacyjno komunikacyjnych Cyfrowa Szkoła Podstawa prawna: Uchwała Nr 40/2012 Rady Ministrów z

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 1 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na

Bardziej szczegółowo

Stan i ocena wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych

Stan i ocena wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych Stan i ocena wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych Piotr Machański Departament Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych Białystok, 19 grudnia 2008 r. I. Informacje wstępne 16 RPO 1. Szanse

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne PLANOWANE NABORY WNIOSKÓW DO POSZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ W RAMACH NPR

Fundusze strukturalne PLANOWANE NABORY WNIOSKÓW DO POSZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ W RAMACH NPR Fundusze strukturalne 2004-2006 PLANOWANE NABORY WNIOSKÓW DO POSZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ W RAMACH NPR 2004-2006 Przedstawiamy informację na temat obecnie ch oraz planowanych jeszcze naborów wniosków

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

Budżet środków europejskich. Departament Usług Agencyjnych Biuro Projektów Rządowych

Budżet środków europejskich. Departament Usług Agencyjnych Biuro Projektów Rządowych Budżet środków europejskich Departament Usług Agencyjnych Biuro Projektów Rządowych Wrzesień 218 Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 29 r. Art. 188 Podstawą dokonania płatności jest zlecenie

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorstw z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wdrażanego przez WARP (RIF)

Dotacje dla przedsiębiorstw z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wdrażanego przez WARP (RIF) Dotacje dla przedsiębiorstw z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wdrażanego przez WARP (RIF) Poznań, dn. 07.05.09 Tomasz Lewandowski Dotacje dla przedsiębiorstw 1. Działanie 4.2 Stymulowanie

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Działanie 1.5 mazowieckiego programu regionalnego Nabory dostępne w innych województwach 2. WSPARCIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH: Działanie 1.4 Programu Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Budżet środków europejskich. Departament Usług Agencyjnych Biuro Projektów Rządowych

Budżet środków europejskich. Departament Usług Agencyjnych Biuro Projektów Rządowych Budżet środków europejskich Departament Usług Agencyjnych Biuro Projektów Rządowych Marzec 218 Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 29 r. Art. 188 Podstawą dokonania płatności jest zlecenie

Bardziej szczegółowo

Budżet środków europejskich. Departament Usług Agencyjnych

Budżet środków europejskich. Departament Usług Agencyjnych Budżet środków europejskich Departament Usług Agencyjnych Listopad 216 Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 29 r. Art. 188 Podstawą dokonania płatności jest zlecenie płatności wystawione przez

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Stan wdrażania informacje podstawowe Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka w ramach Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów w Wiejskich na lata na Warmii i Mazurach

Program Rozwoju Obszarów w Wiejskich na lata na Warmii i Mazurach Program Rozwoju Obszarów w Wiejskich na lata 2014-2020 2020 na Warmii i Mazurach Głównym celem PROW 2014 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania

Bardziej szczegółowo

Budżet środków europejskich. Departament Usług Agencyjnych Biuro Projektów Rządowych

Budżet środków europejskich. Departament Usług Agencyjnych Biuro Projektów Rządowych Budżet środków europejskich Departament Usług Agencyjnych Biuro Projektów Rządowych Lipiec 218 Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 29 r. Art. 188 Podstawą dokonania płatności jest zlecenie

Bardziej szczegółowo

Budżet środków europejskich. Departament Usług Agencyjnych Biuro Projektów Rządowych

Budżet środków europejskich. Departament Usług Agencyjnych Biuro Projektów Rządowych Budżet środków europejskich Departament Usług Agencyjnych Biuro Projektów Rządowych Styczeń 218 Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 29 r. Art. 188 Podstawą dokonania płatności jest zlecenie

Bardziej szczegółowo

Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.)

Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.) Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.) Województwo Termin naboru Program, Działanie, Poddziałanie Dotacja: max

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny na lata Departament Wdrażania EFRR

Regionalny Program Operacyjny na lata Departament Wdrażania EFRR Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Departament Wdrażania EFRR Alokacja dla Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 bez rezerwy wykonania wynosi: 2 097 100 684,00 EURO tj. 8 757

Bardziej szczegółowo

STAN REALIZACJI RPO WL SPRAWOZDANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012

STAN REALIZACJI RPO WL SPRAWOZDANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 STAN REALIZACJI RPO WL 2007-2013 SPRAWOZDANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 Departament Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, 2 października 2012

Bardziej szczegółowo

Budżet środków europejskich. Departament Usług Agencyjnych Biuro Projektów Rządowych

Budżet środków europejskich. Departament Usług Agencyjnych Biuro Projektów Rządowych Budżet środków europejskich Departament Usług Agencyjnych Biuro Projektów Rządowych Grudzień 218 Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 29 r. Art. 188 Podstawą dokonania płatności jest zlecenie

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji działania ania 8.4 PO IG

Stan realizacji działania ania 8.4 PO IG Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 2013 Stan realizacji działania ania 8.4 PO IG Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość 1 ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO INTERNETU NA ETAPIE OSTATNIEJ

Bardziej szczegółowo

Budżet środków europejskich. Departament Usług Agencyjnych Biuro Projektów Rządowych

Budżet środków europejskich. Departament Usług Agencyjnych Biuro Projektów Rządowych Budżet środków europejskich Departament Usług Agencyjnych Biuro Projektów Rządowych Czerwiec 219 Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 29 r. Art. 188 Podstawą dokonania płatności jest zlecenie

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie szansą na budowę e-państwa.

Fundusze Europejskie szansą na budowę e-państwa. Fundusze Europejskie szansą na budowę e-państwa. Wrocław, 1.02.2017 r. Piotr Puczek Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Fundusze Europejskie na

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze lubelskie. Pożyczki unijne pomysłem na rozwój firmy

Przedsiębiorcze lubelskie. Pożyczki unijne pomysłem na rozwój firmy Przedsiębiorcze lubelskie Pożyczki unijne pomysłem na rozwój firmy BGK państwowy bank rozwoju Bank Gospodarstwa Krajowego jest jedynym państwowym bankiem w Polsce. Kluczowe obszary działania BGK Misją

Bardziej szczegółowo

Wsparcie inwestycyjne dla przedsiębiorstw, dostępne w 2017 roku w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych

Wsparcie inwestycyjne dla przedsiębiorstw, dostępne w 2017 roku w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Wsparcie inwestycyjne dla, dostępne w 2017 roku w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Działanie RPO Dolnośląskie Działanie 1.5.2 Rozwój produktów i usług w ZIT AW Rodzaje kwalifikowanych projektów

Bardziej szczegółowo

Budżet środków europejskich. Departament Usług Agencyjnych

Budżet środków europejskich. Departament Usług Agencyjnych Budżet środków europejskich Departament Usług Agencyjnych Październik 217 Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 29 r. Art. 188 Podstawą dokonania płatności jest zlecenie płatności wystawione

Bardziej szczegółowo

Budżet środków europejskich. Departament Usług Agencyjnych

Budżet środków europejskich. Departament Usług Agencyjnych Budżet środków europejskich Departament Usług Agencyjnych Marzec 217 Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 29 r. Art. 188 Podstawą dokonania płatności jest zlecenie płatności wystawione przez

Bardziej szczegółowo

Instytucje zaangaŝowane w realizację regionalnych programów operacyjnych (RPO)

Instytucje zaangaŝowane w realizację regionalnych programów operacyjnych (RPO) Instytucje zaangaŝowane w realizację regionalnych programów operacyjnych (RPO) RPO Instytucja Zarządzająca Instytucja Pośrednicząca Instytucja WdraŜająca (Pośrednicząca II stopnia) Dolnośląskie Jednostka

Bardziej szczegółowo

Konferencja Innowacyjny Śląsk. Wspieranie internetowych start-up ów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Konferencja Innowacyjny Śląsk. Wspieranie internetowych start-up ów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Konferencja Innowacyjny Śląsk Wspieranie internetowych start-up ów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Łukasz Małecki Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Gliwice, 27 lutego 2009

Bardziej szczegółowo

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego na lata w kontekście wsparcia szkolnictwa wyższego oraz infrastruktury B+R

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego na lata w kontekście wsparcia szkolnictwa wyższego oraz infrastruktury B+R Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kontekście wsparcia szkolnictwa wyższego oraz infrastruktury B+R Gorzów Wielkopolski, 4 marca 2013 r. Plan prezentacji Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. 1 Ministerstwo Europejska Agenda Cyfrowa Narodowy Plan Szerokopasmowy przyjęty przez Radę Ministrów 08.01.2014 r. 2 NARODOWY PLAN SZEROKOPASMOWY

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych Projekty Badawcze Rozwojowe Projekty Celowe Inicjatywa Technologiczna Innotech Program Badań Stosowanych PBS Program Badań Stosowanych Narodowego

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata w roku Lublin, maj 2018 r.

Informacja na temat realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata w roku Lublin, maj 2018 r. Informacja na temat realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w roku 2017 Lublin, maj 2018 r. Opracowano: Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektów Regionalnych Sieci Szerokopasmowych. Krajowe Forum Szerokopasmowe 4 listopada 2015 r.

Podsumowanie realizacji projektów Regionalnych Sieci Szerokopasmowych. Krajowe Forum Szerokopasmowe 4 listopada 2015 r. Podsumowanie realizacji projektów Regionalnych Sieci Szerokopasmowych Krajowe Forum Szerokopasmowe 4 listopada 2015 r. 1 INWESTYCJE DO 2015 r. Budowa Regionalnych Sieci Szerokopasmowych realizowana jest

Bardziej szczegółowo

Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG

Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG 2009 Izabela Wójtowicz Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG Warszawa, 4 marca 2009 r. Plan prezentacji System instytucjonalny Podstawowe zasady ubiegania

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji 8. Osi priorytetowej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Stan realizacji 8. Osi priorytetowej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Stan realizacji 8. Osi priorytetowej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Departament Funduszy Strukturalnych 1 Wskaźniki dla Priorytetu VIII Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu. Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Planowana data ogłoszenia konkursu. Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii Harmonogram realizacji działań w trybie konkursowym w ramach PO IG w 2010 r. Działanie/poddziałanie PO IG Planowana data ogłoszenia konkursu Miejsce ogłoszenia konkursu Termin ukończenia naboru projektów

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania RPO WP (wg stanu na dzień r.) - 11 grudnia 2017 r.-

Stan wdrażania RPO WP (wg stanu na dzień r.) - 11 grudnia 2017 r.- Stan wdrażania RPO WP 2014-2020 (wg stanu na dzień 03.12.2017 r.) - 11 grudnia 2017 r.- * Kurs EBC z dnia 29.11.2017r. - EUR 4,2006 Stan wdrażania RPO WP 2014-2020 Postęp finansowy 2 52,80% 19,77% 13,59%

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny z innowacją w przyszłość

Kredyt technologiczny z innowacją w przyszłość Kredyt z innowacją w przyszłość Bank Millennium, listopad 2010 29-11-2010 1 Plan prezentacji Działanie 4.3. Kredyt system wdraŝania Kredyt zakres przedmiotowy Zakres przedmiotowy - wydatki objęte kredytem

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. Elżbieta Anna Polak Marszałek Województwa Lubuskiego

BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. Elżbieta Anna Polak Marszałek Województwa Lubuskiego BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM Elżbieta Anna Polak Marszałek Województwa Lubuskiego Lubuskie... zielona kraina nowoczesnych technologii Lubuskie 2007-2014: RPO 17 projektów

Bardziej szczegółowo

Nabory wniosków (Terminy naborów podane są na 30 kwietnia 2009 i ulegają aktualizacji.)

Nabory wniosków (Terminy naborów podane są na 30 kwietnia 2009 i ulegają aktualizacji.) Nabory wniosków (Terminy naborów podane są na 30 kwietnia 2009 i ulegają aktualizacji.) Województwo Nazwa programu Termin naboru Informacje Dolnośląskie Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Rola Instrumentów Finansowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Rola Instrumentów Finansowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Rola Instrumentów Finansowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Departament Wdrażania Programu Regionalnego Poznań, 22 maja 2017 WRPO na lata 2014-2020 Wielkopolska

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW )

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW ) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Polityka rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora MSP w perspektywie

Wsparcie sektora MSP w perspektywie 2014 Dariusz Szewczyk Zastępca Prezesa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Wsparcie sektora MSP w perspektywie 2014-2020 Katowice, 16 maja 2014 r. Działalność PARP 2007-2013 Krajowy Program Reform

Bardziej szczegółowo

Katalog środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego

Katalog środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Katalog środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Opracował Jerzy Czyżewski na zlecenie Fundacji Wspomagania Wsi Warszawa, wrzesień 2010 Spis treści Wprowadzenie... 6 Zasady ubiegania

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego

Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WL w 2012 roku oraz stan realizacji RPO WL na dzień 31 maja 2013 r.

Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WL w 2012 roku oraz stan realizacji RPO WL na dzień 31 maja 2013 r. Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WL 2007 2013 w 2012 roku oraz stan realizacji RPO WL 2007 2013 na dzień 31 maja 2013 r. LUBLIN 26 czerwca 2013 r. Stan wdrażania RPO WL na dzień 31 grudnia 2012 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, Zielona Góra OGŁASZA KONKURS

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, Zielona Góra OGŁASZA KONKURS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr. Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia... 2016 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo

Poziom wdraŝania PO KL w Małopolsce

Poziom wdraŝania PO KL w Małopolsce Poziom wdraŝania PO KL w Małopolsce Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Kraków, 6 kwietnia 2009 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1 Wartość podpisanych umów (zł) stan

Bardziej szczegółowo

List intencyjny. w sprawie współpracy w ramach realizacji Inicjatywy Linia Współpracy

List intencyjny. w sprawie współpracy w ramach realizacji Inicjatywy Linia Współpracy List intencyjny w sprawie współpracy w ramach realizacji Inicjatywy Linia Współpracy zawarty w dniu r. pomiędzy: Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, reprezentowanym przez a Województwami:

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie obsługi działań wdrażanych przez SW Dolnośląskiego w ramach PROW na lata

Podsumowanie obsługi działań wdrażanych przez SW Dolnośląskiego w ramach PROW na lata Podsumowanie obsługi działań wdrażanych przez SW Dolnośląskiego w ramach PROW na lata 2007-2013 Stan danych na dzień 29.05.2015 Katarzyna Malinowska Kierownik Działu Wdrażania Wydziału Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

Budżet środków europejskich. Departament Usług Agencyjnych

Budżet środków europejskich. Departament Usług Agencyjnych Budżet środków europejskich Departament Usług Agencyjnych Listopad 215 Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 29 r. Art. 188 Podstawą dokonania płatności jest zlecenie płatności wystawione przez

Bardziej szczegółowo

Budżet środków europejskich. Departament Usług Agencyjnych

Budżet środków europejskich. Departament Usług Agencyjnych Budżet środków europejskich Departament Usług Agencyjnych Sierpień 215 Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 29 r. Art. 188 Podstawą dokonania płatności jest zlecenie płatności wystawione przez

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Rozwoju Regionalnego Katowice, 10 maja 2016 r. Postęp wdrażania RPO WSL

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania oraz dobre praktyki w ramach RPO WO

Stan wdrażania oraz dobre praktyki w ramach RPO WO Stan wdrażania oraz dobre praktyki w ramach RPO WO 2007-2013 (stan na 17 listopada 2010 r.) Karina Bedrunka Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Opole, 24 listopada 2010 r. Zakres prezentacji:

Bardziej szczegółowo

Budżet środków europejskich. Departament Usług Agencyjnych

Budżet środków europejskich. Departament Usług Agencyjnych Budżet środków europejskich Departament Usług Agencyjnych Marzec 216 Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 29 r. Art. 188 Podstawą dokonania płatności jest zlecenie płatności wystawione przez

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 października 2014 r.

Warszawa, 20 października 2014 r. Warszawa, 20 października 2014 r. W Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie grupy roboczej ds. edukacji w ramach Komitetu Monitorującego Projekt Operacyjny Kapitał Ludzki podczas którego

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata w poszczególnych subregionach

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata w poszczególnych subregionach RR-RZF.434.3.2015 RR-RZF.ZD.00023/15 Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w poszczególnych subregionach na dzień 31 grudnia 2014 r. W ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE. Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego

RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE. Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego Sukces KIERUNKÓW ZAMAWIANYCH 2008 pilotaŝ programu: wpłynęło 51

Bardziej szczegółowo