ZADANIA ORGANU PROWADZĄCEGO SZKOŁĘ (według stanu prawnego na 27 marca 2013 r.)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZADANIA ORGANU PROWADZĄCEGO SZKOŁĘ (według stanu prawnego na 27 marca 2013 r.)"

Transkrypt

1 AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI POSTĘPOWANIE EGZAMINACYJNE ZADANIA ORGANU PROWADZĄCEGO SZKOŁĘ (według stanu prawnego na 27 marca 2013 r.) Podstawy prawne : 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w szczególności rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli ( j. t. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.). 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. z 2013 r., poz. 393) obowiązujące z dniem następującym po dniu ogłoszenia (ogłoszono 26 marca 2013 r.) tj. z dniem 27 marca 2013 r. 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz z późn. zm.). I. Postępowanie egzaminacyjne w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego: 1. Organ prowadzący szkołę w drodze decyzji administracyjnej nadaje stopień nauczyciela mianowanego art. 9b ust. 4 pkt 2 KN; oznacza to, że jest organem administracji publicznej w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego właściwym do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego w sprawie o nadanie kolejnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 2. Warunki jakie musi spełnić nauczyciel kontraktowy, aby uzyskać stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego są następujące art. 9b ust. 1 KN: a/ wymagania kwalifikacyjne, tzn. posiadanie kwalifikacji wymagane do zajmowania danego stanowiska, określone w art. 9 KN oraz przepisach wykonawczych rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. nr 50, poz. 400 z późn.zm.) (z orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego wynika, że (wyrok z dnia r. NSA W-wa I OSK 541/06) : W świetle art. 9b ust. 1 Karty Nauczyciela ocena spełniania przez nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy wymagań kwalifikacyjnych powinna być dokonana na dzień złożenia przez niego wniosku, a nie na dzień rozpoczęcia stażu. Za taką wykładnią tego przepisu przemawiają względy celowościowe. ); b/ odbycie wymaganego stażu wymiar stażu określają przepisy: - art. 9c ust. 1 pkt 2 KN 2 lata i 9 miesięcy staż podstawowy, - art. 9c ust. 2 KN staż skrócony do roku i 9 miesięcy (za zgodą dyrektora szkoły), staż rok i 9 miesięcy (co najmniej stopień naukowy doktora), - art. 9c ust. 11 oraz art. 9g ust. 8 KN staż dodatkowy 9 miesięcy (zgoda dyrektora), c/ uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres odbytego stażu, d/ zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną. 3. Organ prowadzący szkołę w drodze decyzji administracyjnej nadaje również stopień nauczyciela mianowanego uzyskany z dniem nawiązania stosunku pracy w zakładzie kształcenia nauczycieli, nauczycielom akademickim posiadającym stopień naukowy oraz legitymującym się co najmniej 3-letnim okresem pracy w szkole wyższej - na podstawie przepisów art. 9a ust. 4 KN. 4. Postępowanie egzaminacyjne o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego zostaje wszczęte z dniem złożenia przez nauczyciela wniosku o podjęcie tego postępowania do właściwego organu prowadzącego szkołę, po odbytym stażu, zakończonym pozytywną oceną dorobku zawodowego: a/ nauczyciel kontraktowy ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego składa wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu (tzn. do końca roku kalendarzowego, w którym otrzymał ocenę) art. 9d ust. 7 KN, b/ nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego : - do dnia 30 czerwca danego roku właściwy organ po przeprowadzonym postępowaniu wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania odpowiedniego stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku art. 9b ust. 3 KN; - jeżeli nauczycielowi po przeprowadzonym postępowaniu zostanie nadany wyższy stopień awansu zawodowego, zmiana wysokości wynagrodzenia w tym przypadku następuje z pierwszym dniem roku szkolnego następującym po wydaniu decyzji art. 39 ust. 1 KN, - do dnia 31 października danego roku organ wydaje odpowiednio decyzję w terminie do dnia 31 grudnia danego roku art. 9b ust. 3a KN, a zmiana wysokości wynagrodzenia w tym przypadku następuje z dniem 1 1

2 stycznia danego roku, następującego po roku kalendarzowym, w którym nauczyciel uzyskał wyższy stopień awansu art.39 ust.1a KN. II. Zadania organu prowadzącego szkołę jako organu przeprowadzającego postępowanie egzaminacyjne w sprawie nadania stopnia nauczyciela mianowanego : Uwaga! postępowanie w sprawie uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego jest postępowaniem administracyjnym szczególnym; w związku z tym w sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy Karta Nauczyciela oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli stosują się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. 1) upoważniony pracownik organu prowadzącego szkołę przyjmuje wniosek nauczyciela kontraktowego o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego wraz z załączoną wymaganą dokumentacją określoną w 9 ust. 1 pkt 1 4 rozporządzenia - data przyjęcia wniosku jest dniem wszczęcia postępowania (wniosek należy oznaczyć datą wpływu); 2) właściwy organ nadający stopień awansu zawodowego przeprowadza analizę formalną złożonego wniosku i załączonej dokumentacji - 11 ust. 1 rozporządzenia do wniosku nauczyciel dołącza dokumentację, o której mowa w 9 ust. 1 pkt 1 i 2 lit. a-d rozporządzenia w brzmieniu obowiązującym od 27 marca 2013 r. a/ z przeprowadzonej analizy formalnej sporządza protokół zgodnie z obowiązującą zasadą pisemności postępowania administracyjnego określoną w art k.p.a., b/ jeżeli wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub załączona dokumentacja nie spełniają wymagań formalnych, organ przeprowadzający postępowanie wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wyznacza termin (14 dni) na ich uzupełnienie w piśmie skierowanym do nauczyciela - 11 ust. 2 c/ jeżeli nauczyciel w wyznaczonym terminie nie uzupełni wskazanych braków, wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego pozostaje bez rozpoznania 11 ust. 2 rozporządzenia w związku z art k.p.a., d/ o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu organ powiadamia nauczyciela, który złożył wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego, na co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia komisji egzaminacyjnej - 11 ust. 3 rozporządzenia; 3) Powołanie komisji egzaminacyjnej komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne mogą prowadzić postępowanie przez cały rok w miarę wpływania wniosków o podjęcie odpowiedniego postępowania : a/ komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego powołuje organ prowadzący szkołę art. 9g ust. 2 KN, b/ skład komisji art. 9g ust. 2 pkt 1 4 KN: - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący, - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, - dyrektor szkoły, - dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej organ powołujący komisję zobowiązany jest zapewnić w niej udział ekspertów posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole tego samego typu i rodzaju co szkoła, w której nauczyciel jest zatrudniony, z których co najmniej jeden naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć co nauczyciel - 10 ust. 1 - do składu komisji na wniosek nauczyciela powołuje się przedstawiciela związku zawodowego (nauczyciel wskazuje związek zawodowy) art. 9g ust. 5 KN; c/ organ, który powołuje komisję egzaminacyjną zapewnia jej obsługę administracyjno-biurową oraz pokrywa wydatki związane z jej działalnością. III. Zadania i organizacja pracy komisji egzaminacyjnej: 1) przeprowadzenie egzaminu podczas którego nauczyciel kontraktowy, ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego - 12 ust 2 rozporządzenia: a/ dokonuje prezentacji dorobku zawodowego, b/ odpowiada na pytania członków komisji w zakresie spełniania niezbędnych wymagań określonych w 7 ust. 2 rozporządzenia; 2) podjęcie rozstrzygnięcia przez komisję: a) komisja podejmuje rozstrzygnięcie w obecności co najmniej 2/3 składu swoich członków - 13 ust. 1 2

3 b) każdy z członków komisji ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w punktach według skali od 0 do ust. 2 c) na podstawie ogólnej liczby punktów przyznanych przez poszczególnych członków oblicza się średnią arytmetyczną punktów, z zastrzeżeniem, że jeżeli liczba członków komisji jest większa niż 3, należy przed obliczeniem średniej arytmetycznej odrzucić jedną najwyższą i jedną najniższą ocenę punktową - 13 ust. 3 d) jeżeli tak obliczona średnia arytmetyczna wynosi co najmniej 7 punktów, oznacza to, że nauczyciel zdał egzamin przed komisją egzaminacyjną - 13 ust. 4 e) w sprawach dotyczących prac komisji nieuregulowanych przepisami decyduje komisja w drodze głosowania zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków - 15 rozporządzenia. 3) dokumentowanie prac komisji egzaminacyjnej: a) w przypadku zdania przez nauczyciela egzaminu komisja egzaminacyjna wydaje nauczycielowi zaświadczenie o zdaniu egzaminu art. 9g ust. 9 KN według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia; - rejestr wydanych zaświadczeń prowadzi organ, który powołał komisję art. 9g ust. 9 KN, b) protokół z przebiegu prac komisji egzaminacyjnej w szczególności powinien zawierać - 14 ust. 1 rozporządzenia: - datę i miejsce posiedzenia komisji, - imienny skład komisji, - pytania zadane nauczycielowi w czasie egzaminu, - informację o udzielonych przez nauczyciela odpowiedziach, - uzyskane przez nauczyciela oceny punktowe przyznane przez poszczególnych członków komisji, - obliczoną średnią arytmetyczną punktów, o której mowa wyżej pkt 2c, - uzasadnienie oceny punktowej, - podpisy członków komisji. IV. Zakończenie postępowania egzaminacyjnego wydanie decyzji: Zgodnie z art Kodeksu postępowania administracyjnego decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji. Ponadto przepisy art i 2 k.p.a. ustalają wymagane elementy treści decyzji administracyjnej. 1) Organ prowadzący szkołę po przeprowadzonym postępowaniu egzaminacyjnym wydaje decyzję administracyjną w sprawie awansu zawodowego nauczyciela art. 9b ust. 4 KN: a) akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego - po spełnieniu warunki określonych w art. 9b ust. 1 KN - wymagane elementy treści decyzji określa art. 9b ust. 5 KN, a wzór aktu stanowi załącznik nr 4 do b) decyzję o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, w przypadku niespełnienia przez nauczyciela warunków, o których mowa w art.9b ust.1 KN; uwaga! każda wydana decyzja administracyjna powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o możliwości wniesienia odwołania ( decyzja administracyjna składa się z sentencji, czyli rozstrzygnięcia danej sprawy i uzasadnienia tego rozstrzygnięcia). 2) Organ prowadzący szkołę zobowiązany jest do prawidłowego gromadzenia i przechowywania oraz archiwizowania dokumentacji dotyczącej: a) wykonywanych czynności proceduralnych przeprowadzonego postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego, w tym protokoły i dokumentacja dotycząca pracy komisji egzaminacyjnej - 14 ust. 2 protokoły i dokumentację organ prowadzący postępowanie egzaminacyjne udostępnia w trybie art. 9h KN, organom nadzorującym czynności podejmowane w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego - 14 ust. 2 rozporządzenia. V. Inne decyzje administracyjne wydawane w zakresie awansu zawodowego nauczycieli - organ prowadzący szkołę w drodze decyzji administracyjnej nadaje stopień nauczyciela mianowanego art. 9b ust. 4 pkt 2 KN: 3

4 1) na podstawie art. 9a ust. 4 KN - nauczycielom akademickim, posiadającym stopień naukowy oraz legitymującym się co najmniej 3-letnim okresem pracy w szkole wyższej, z dniem nawiązania stosunku pracy w zakładzie kształcenia nauczycieli lub kolegium pracowników służb społecznych stopień nauczyciela mianowanego. - wzór decyzji załącznik nr 6 2) na podstawie art. 9f ust. 1 KN wydaje nowy akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego, na wniosek nauczyciela, który w trakcie pracy zawodowej uzyskał wyższy poziom wykształcenia niż określony w wydanej wcześniej decyzji; * decyzje powyższe winny zawierać odpowiednio uzasadnienie, uwzględniające i określające w swojej treści tryb, warunki i przyczyny jej wydania. VI. Zadania organu prowadzącego szkołę w zakresie procedur awansu zawodowego nauczycieli jako organu administracji publicznej wyższego stopnia: 1. Zgodnie z art. 9b ust. 7 pkt 1 ustawy - Karta Nauczyciela organ prowadzący szkołę jest organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach: 1) o nadanie lub odmowę nadania stopnia awansu zawodowego rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnej przez dyrektora szkoły postępowanie odwoławcze: a) od decyzji wydanej w I instancji służy stronie odwołanie do organu administracji publicznej wyższego stopnia w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję art k.p.a., b) jeżeli organ administracji publicznej I instancji, który wydał decyzję uzna, że odwołanie zasługuje na uwzględnienie, może wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję art. 132 k.p.a. od nowej decyzji służy stronom odwołanie, c) jeżeli organ I instancji nie wyda decyzji w myśl art. 132 k.p.a., jest zobowiązany przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu w terminie 7 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie art. 133 k.p.a., d) załatwienie sprawy w postępowaniu odwoławczym powinno nastąpić w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania art k.p.a., e) organ odwoławczy wydaje decyzję na podstawie art. 138 k.p.a., z uwzględnieniem przepisów art. 139 k.p.a., f) decyzja ta jest ostateczna, tzn. nie przysługuje stronie dalszy środek odwoławczy, a jedynie prawo do złożenia skargi do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego, w przypadku niezgodności decyzji z prawem; VII. Podsumowanie spis podstawowych zadań organu prowadzącego szkołę w procedurze awansu zawodowego nauczycieli: 1.Przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego na wniosek nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego: a) przyjęcie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją, b) przeprowadzenie analizy formalnej wniosku i załączonej dokumentacji, o której mowa w 9 c) powołanie komisji egzaminacyjnej, w tym ustalenie przewodniczącego, którym jest przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, d) zawiadomienie nauczyciela o terminie i miejscu posiedzenia komisji, e) zapewnienie obsługi administracyjno-biurowej komisji, f) prowadzenie rejestru zaświadczeń o zdaniu egzaminu, wydawanych przez komisję oraz rejestru wydanych decyzji, g) wydanie i doręczanie decyzji: - aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, albo - o odmowie nadania stopnia nauczyciela mianowanego. (uwaga! zgodnie z art. 15 KN przy nadawaniu stopnia nauczyciela mianowanego nauczyciel składa ślubowanie, potwierdzając je podpisem, według roty określonej w tym przepisie). 2. Inne zadania organu prowadzącego szkołę: 1) Przedstawiciel organu prowadzącego szkołę wchodzi w skład komisji kwalifikacyjnej powołanej przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym na stopień nauczyciela dyplomowanego podjętym na wniosek dyrektora szkoły art. 9g ust. 3 pkt 1 KN. 4

5 2) Przedstawiciel organu prowadzącego szkołę może uczestniczyć w charakterze obserwatora w pracach komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się odpowiednio o stopień nauczyciela kontraktowego lub dyplomowanego, o ile nie wchodzi w skład tej komisji art. 9g ust. 4 KN. 3) Przeprowadzanie postępowań i podejmowanie rozstrzygnięć w drodze decyzji administracyjnej w ramach realizowanych zadań organu administracji publicznej wyższego stopnia w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora szkoły, w zakresie postępowania odwoławczego oraz o stwierdzenie nieważności decyzji. 4) Przechowywanie i archiwizowanie pełnej dokumentacji dotyczącej procedur awansu zawodowego nauczycieli na poszczególnych etapach - 14 ust. 2 rozporządzenia. Uwaga! w zakresie postępowania o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela w sprawach nieuregulowanych w przepisach ustawy Karta Nauczyciela oraz rozporządzenia zastosowanie mają przepisy proceduralne Kodeksu postępowania administracyjnego, a w tym zasady ogólne postępowania administracyjnego ustalone w rozdziale 2 art W związku z powyższym zwraca się uwagę na uwzględnianie odpowiednio tych przepisów w ramach podejmowanych czynności, a w szczególności na zasady ogólne określone w: - art k.p.a. zasada czynnego udziału strony w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwienie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań - art k.p.a. zasada pisemności sprawy należy załatwiać w formie pisemnej. Wydział Organizacyjny Kuratorium Oświaty w Olsztynie 10 kwietnia 2013 r. 5

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY według stanu prawnego na 3 marca 2016 r.

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY według stanu prawnego na 3 marca 2016 r. AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY według stanu prawnego na 3 marca 2016 r. Podstawy prawne : 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w szczególności rozdział 3a - Awans

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Radomiu

Urząd Miejski w Radomiu Urząd Miejski w Radomiu Źródło: http://bip.radom.pl/ra/zalatw-sprawe/edukacja/13185,procedura-uzyskiwania-awansu-zawodowego-na-stopien-nauczyciela-m ianowanego-przez.html Wygenerowano: Wtorek, 26 grudnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16 / 10 Wójta Gminy Piątek z dnia 19 maja 2010 r.

Zarządzenie Nr 16 / 10 Wójta Gminy Piątek z dnia 19 maja 2010 r. Zarządzenie Nr 16 / 10 Wójta Gminy Piątek z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie: ustalenia procedury uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli szkół i placówek, dla

Bardziej szczegółowo

KI OK./08, ed. 1, w. 1 KARTA INFORMACYJNA

KI OK./08, ed. 1, w. 1 KARTA INFORMACYJNA KI OK./08, ed. 1, w. 1 KARTA INFORMACYJNA Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla osób ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Przewodnik dla osób ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego SEPZ-I.5861.17.2015.BŚ Kraków, dnia 6 maja 2015 r. Przewodnik dla osób ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Opracowano na podstawie przepisów: ustawy z dnia 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla osób ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Przewodnik dla osób ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego SEPZ-I.5861.17.2015.BŚ Kraków, dnia 6 maja 2015 r. Przewodnik dla osób ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Opracowano na podstawie przepisów: ustawy z dnia 26

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla osób ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Przewodnik dla osób ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego SEPZ-I.5861.104.2017.BŚ Kraków, dnia 11 września 2017 r. Przewodnik dla osób ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego Opracowano na podstawie przepisów: ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

IV. Nauczyciel mianowany zajmujący stanowisko dyrektora awans na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

IV. Nauczyciel mianowany zajmujący stanowisko dyrektora awans na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. IV. Nauczyciel mianowany zajmujący stanowisko dyrektora awans na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA W SPRAWIE NADAWANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY

PROCEDURA W SPRAWIE NADAWANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY PROCEDURA W SPRAWIE NADAWANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, ze zm); rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Awans zawodowy nauczycieli to warto przeczytać i zapamiętać. Przepisy prawne dotyczące uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:

Awans zawodowy nauczycieli to warto przeczytać i zapamiętać. Przepisy prawne dotyczące uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli: Awans zawodowy nauczycieli to warto przeczytać i zapamiętać (tekst po aktualizacji uwzględniający wprowadzone zmiany przepisów ustawy Karta Nauczyciela oraz rozporządzenia w zakresie awansu zawodowego

Bardziej szczegółowo

Awans zawodowy nauczycieli - procedury. Renata Lipniewska, lipniewska@womczest.edu.pl

Awans zawodowy nauczycieli - procedury. Renata Lipniewska, lipniewska@womczest.edu.pl Awans zawodowy nauczycieli - procedury Renata Lipniewska, lipniewska@womczest.edu.pl Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014 1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w

Bardziej szczegółowo

II. Nauczyciel kontraktowy staż na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

II. Nauczyciel kontraktowy staż na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. II. Nauczyciel kontraktowy staż na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.), rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO 1) Uzyskiwanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego: Opis sprawy Nauczyciel kontraktowy, który odbył staż zgodnie z zapisem w Karcie Nauczyciela i uzyskał pozytywną

Bardziej szczegółowo

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego Awans zawodowy nauczyciela mianowanego Karta Nauczyciela, rozdział 3a Oprac. Anna Kiełb CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W KOSZALINIE Akt nadania Nauczyciel musi spełnić trzy podstawowe warunki, aby uzyskać

Bardziej szczegółowo

Uzyskiwanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Uzyskiwanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Uzyskiwanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Jednostka publikująca kartę Karta informacyjna Uzyskiwanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Data publikacji karty 2015-06-25

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli Na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 66/2019 BURMISTRZA ZAKROCZYMIA. z dnia 4 lipca 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 66/2019 BURMISTRZA ZAKROCZYMIA. z dnia 4 lipca 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 66/2019 BURMISTRZA ZAKROCZYMIA z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Procedura awansu zawodowego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii ze Szkołą Podstawową nr 56 w Lublinie

Procedura awansu zawodowego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii ze Szkołą Podstawową nr 56 w Lublinie Za łąc zn ik nr 1 do zarząd zen ia nr 2 /2015-16 D yr ek tora M łod zi eżo wego O środ k a Socjot erapii w Lu b linie Z dnia 17.09.20 1 5 r. Podstawa prawna: Procedura awansu zawodowego w Młodzieżowym

Bardziej szczegółowo

OKK PROTOKÓŁ

OKK PROTOKÓŁ Urząd Miejski w Przemyślu 37-700 Przemyśl Rynek 1 OKK.1712.10.2017 PROTOKÓŁ Kontroli problemowej przeprowadzonej w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Przemyślu. Kontrolę przeprowadziła w okresie od

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI I. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z AWANSEM ZAWODOWYM NAUCZYCIELA Nauczyciel stażysta Nauczyciel kontraktowy Nauczyciel mianowany DŁUGOŚĆ TRWANIA STAŻU 9 miesięcy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA postępowania kwalifikacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

PROCEDURA postępowania kwalifikacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Załącznik do Zarządzenia Nr38/2010 Burmistrza Drezdenka z dnia 18 czerwca 2010 r. PROCEDURA postępowania kwalifikacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej. z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. (Dz. U. poz.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej. z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. (Dz. U. poz. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393) Na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

I. Nauczyciel stażysta - staż na stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

I. Nauczyciel stażysta - staż na stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. I. Nauczyciel stażysta - staż na stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.), rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA PROCEDURA. UZYSKIWANIA KOLEJNEGO STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO w Zespole Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Głownie

WEWNĄTRZSZKOLNA PROCEDURA. UZYSKIWANIA KOLEJNEGO STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO w Zespole Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Głownie WEWNĄTRZSZKOLNA PROCEDURA Załącznik do zarządzenia Nr 4/2012/2013 z dnia 01.10.2012 r. UZYSKIWANIA KOLEJNEGO STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO w Zespole Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Głownie I. Podstawy prawne:

Bardziej szczegółowo

Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego. Ustawa Karta nauczyciela, rozdział 3a

Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego. Ustawa Karta nauczyciela, rozdział 3a Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego Ustawa Karta nauczyciela, rozdział 3a Terminy zakończenie stażu 31 maja Czas na złożenie sprawozdania do dyrektora 30 dni ok. 30 czerwca Czas na ustalenie oceny

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 42/2010r Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 30 lipca 2010 roku. zarządzam co następuje:

Zarządzenie Nr 42/2010r Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 30 lipca 2010 roku. zarządzam co następuje: Zarządzenie Nr 42/2010r Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Bardziej szczegółowo

III. Nauczyciel mianowany staż na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

III. Nauczyciel mianowany staż na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. III. Nauczyciel mianowany staż na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.), rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli Dz.U.2013.393 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 26 marca 2013 r.) Na podstawie art. 9g ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 306/2013 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 22 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 306/2013 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 22 lipca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 306/2013 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2017 BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM. z dnia 26 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 111/2017 BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM. z dnia 26 lipca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 111/2017 BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 marca 2013 r. Poz. 393 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 26 marca 2013 r. Poz. 393 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 marca 2013 r. Poz. 393 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla osób ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Przewodnik dla osób ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Przewodnik dla osób ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Opracowano na podstawie przepisów: Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej oświata i wychowanie, na podstawie

1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej oświata i wychowanie, na podstawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1 z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U., 26 marca 2013 r., Poz. 393.) Na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1) z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1) z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1) z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli wraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 59 IM. JANA MATEJKI W KATOWICACH

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 59 IM. JANA MATEJKI W KATOWICACH PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 59 IM. JANA MATEJKI W KATOWICACH Opracowano na podstawie następujących aktów prawnych: - rozdział 3a Karty Nauczyciela,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35/2014 Wójta Gminy Krasiczyn z dnia 25 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 35/2014 Wójta Gminy Krasiczyn z dnia 25 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 35/2014 Wójta Gminy Krasiczyn z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie: powołania Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 244/2016 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 28 lipca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 244/2016 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 28 lipca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 244/2016 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 98/2016 BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM. z dnia 9 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 98/2016 BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM. z dnia 9 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 98/2016 BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zmiany aktu: Dz.U Nr 235 poz Dz.U Nr 214 poz

Zmiany aktu: Dz.U Nr 235 poz Dz.U Nr 214 poz brzmienie od 2010-12-28 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z dnia 1 grudnia 2004 r. (Dz.U. Nr 260, poz. 2593) Zmiany aktu:

Bardziej szczegółowo

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego Awans zawodowy nauczyciela mianowanego Karta Nauczyciela, rozdział 3a Oprac. Anna Kiełb CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W KOSZALINIE Akt nadania Nauczyciel musi spełnić trzy podstawowe warunki, aby uzyskać

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W WOŁOMINIE

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W WOŁOMINIE Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora nr 13/2014/2015 z dnia31.08.2015 r. PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 4 IM.MARYNARKI WOJENNEJ RP W WOŁOMINIE 1 Opracowano

Bardziej szczegółowo

Uzyskiwanie stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Dz.U z dnia Status: Akt obowiązujący Wersja od: 26 marca 2013 r.

Uzyskiwanie stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Dz.U z dnia Status: Akt obowiązujący Wersja od: 26 marca 2013 r. Uzyskiwanie stopni awansu zawodowego przez nauczycieli DzU2013393 z dnia 20130326 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 26 marca 2013 r Wejście w życie: 27 marca 2013 r ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli Uzyskiwanie stopni awansu zawodowego przez nauczycieli DzU2013393 z dnia 20130326 Status: Akt utracił moc Wersja od: 26 marca 2013 r Wejście w życie: 27 marca 2013 r Uchylony z dniem: 1 września 2018 r

Bardziej szczegółowo

Postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela kontraktowego od 1 września 2019r.

Postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela kontraktowego od 1 września 2019r. Postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela kontraktowego od 1 września 2019r. Rozdział 3a Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta nauczyciela (Dz. U. 2018r., poz. 967 i 2245, Dz. U. 2019 poz.730

Bardziej szczegółowo

Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego

Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe DZ.U. 2017, poz. 60 Ustawa Karta nauczyciela z

Bardziej szczegółowo

Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego

Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. 2017, poz. 60 Ustawa Karta nauczyciela z

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie znowelizowanych przepisów ustawy Karta Nauczyciela w zakresie awansu zawodowego

Wdrażanie znowelizowanych przepisów ustawy Karta Nauczyciela w zakresie awansu zawodowego Wdrażanie znowelizowanych przepisów ustawy Karta Nauczyciela w zakresie awansu zawodowego 1 . Najwyższa Izba Kontroli o awansie na podstawie kontroli lat 2015/2016,2017/2018 : Postępowania egzaminacyjne

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UBIEGANIA SIĘ O KOLEJNE STOPNIE AWANSU ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM NR 1 W CZELADZI I.ZAŁOŻENIA OGÓLNE:

PROCEDURY UBIEGANIA SIĘ O KOLEJNE STOPNIE AWANSU ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM NR 1 W CZELADZI I.ZAŁOŻENIA OGÓLNE: PROCEDURY UBIEGANIA SIĘ O KOLEJNE STOPNIE AWANSU ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM NR 1 W CZELADZI I.ZAŁOŻENIA OGÓLNE: Nauczyciel może w swojej karierze zawodowej przejść następujące stopnie awansu zawodowego: 1.nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 11/Z/2008/2009

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 11/Z/2008/2009 Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie Z A R Z Ą D Z E N I E NR 11/Z/2008/2009 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie ustanowienia procedury postępowania kwalifikacyjnego dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY UBIEGAJĄCY SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY UBIEGAJĄCY SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY UBIEGAJĄCY SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Nauczyciel kontraktowy rozpoczyna staż, gdy: 1. posiada kwalifikacje zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 233/2017 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 25 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 233/2017 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 25 lipca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 233/2017 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1) z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1) z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1) z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli Na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli

Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli Art. 9a. 1. Ustala się stopnie awansu zawodowego nauczycieli: 1) nauczyciel stażysta, 2) nauczyciel kontraktowy, 3) nauczyciel mianowany, 4) nauczyciel dyplomowany.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla osób ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Przewodnik dla osób ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego Przewodnik dla osób ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego Opracowano na podstawie przepisów: Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

I. NAUCZYCIEL STAŻYSTA\

I. NAUCZYCIEL STAŻYSTA\ PROCEDURA UZYSKIWANIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 6 WE WROCŁAWIU Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Tekst jedn. Dz. U.z 2006r. Nr

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 14 listopada 2007 r. (Dz. U. z dnia 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 14 listopada 2007 r. (Dz. U. z dnia 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 16 listopada 2007 r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli Dz.U.04.260.2593 2007-12-01 zm. Dz.U.2007.214.1580 1 2010-12-28 zm. Dz.U.2010.235.1543 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SZUDZIAŁOWO. z dnia 10 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SZUDZIAŁOWO. z dnia 10 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 48.2015 WÓJTA GMINY SZUDZIAŁOWO z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia dokumentu do użytku służbowego Procedura postępowania kwalifikacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających

Bardziej szczegółowo

Procedura awansu zawodowego w Szkole Podstawowej nr 21 im. Karola Miarki w Rybniku

Procedura awansu zawodowego w Szkole Podstawowej nr 21 im. Karola Miarki w Rybniku Procedura awansu zawodowego w Szkole Podstawowej nr 21 im. Karola Miarki w Rybniku Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. nr 118, poz. 1112

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Zadania, czynności, uprawnienia Odpowiedzialny Podstawa prawna terminy Otwarcie stażu Możliwość rozpoczęcia stażu po przepracowaniu w szkole

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 268/2015 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 30 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 268/2015 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 30 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 268/2015 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 267/2015 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 30 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 267/2015 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 30 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 267/2015 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 59 IM. JANA MATEJKI W KATOWICACH

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 59 IM. JANA MATEJKI W KATOWICACH PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 59 IM. JANA MATEJKI W KATOWICACH Opracowano na podstawie następujących aktów prawnych: rozdział 3a Karty Nauczyciela,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE PROCEDURY AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH im. I ARMII WOJSKA POLSKIEGO W ŁODZI

WEWNĄTRZSZKOLNE PROCEDURY AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH im. I ARMII WOJSKA POLSKIEGO W ŁODZI Załącznik Nr 3 do REGULAMINU KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Nr 4 im. I Armii Wojska Polskiego WEWNĄTRZSZKOLNE PROCEDURY AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna procedura awansu zawodowego nauczycieli

Wewnątrzszkolna procedura awansu zawodowego nauczycieli Wewnątrzszkolna procedura awansu zawodowego nauczycieli Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w szczególności rozdział 3a: Awans zawodowy nauczycieli (Dz. U. z 2014 r.,

Bardziej szczegółowo

Dz.U ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Dz.U ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli Dz.U.2013.393 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 26 marca 2013 r.) Na podstawie art. 9g ust.

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu sobota, 30 wrzesień 2006

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu sobota, 30 wrzesień 2006 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu sobota, 30 wrzesień 2006 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1) z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego

Bardziej szczegółowo

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego Awans zawodowy nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela rozdział 3a (tekst jednolity) Dz. U.2016 poz. 1379 Ustawa z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel stażysta - awans na stopień nauczyciela kontraktowego

Nauczyciel stażysta - awans na stopień nauczyciela kontraktowego Nauczyciel stażysta - awans na stopień nauczyciela kontraktowego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Bardziej szczegółowo

14. WEWNĄTRZSZKOLNA PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ŁĘCZNEJ

14. WEWNĄTRZSZKOLNA PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ŁĘCZNEJ 14. WEWNĄTRZSZKOLNA PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ŁĘCZNEJ W oparciu o: Ustawę z dnia 27 października 2017 r o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Strona 1 PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Podstawa prawna : 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 zpóźn. zm. ). 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA postępowania kwalifikacyjnego dla nauczycieli mianowanych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

PROCEDURA postępowania kwalifikacyjnego dla nauczycieli mianowanych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego Załącznik do Zarządzenia Nr 1 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 stycznia 2019 r. PROCEDURA postępowania kwalifikacyjnego dla nauczycieli mianowanych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela

Bardziej szczegółowo

DROGA DO AWANSU NA KONTRAKTOWEGO

DROGA DO AWANSU NA KONTRAKTOWEGO DROGA DO AWANSU NA KONTRAKTOWEGO Nauczyciel przystępując do pracy uzyskuje stopień nauczyciela stażysty. Staż rozpoczyna jego wspinanie się po drabinie awansu. Przez pierwszy rok pracy nauczyciel zapoznaje

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania przy awansie zawodowym nauczycieli w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie

Regulamin postępowania przy awansie zawodowym nauczycieli w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie Regulamin postępowania przy awansie zawodowym nauczycieli w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie opracowany na podstawie rozdziału 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE PROCEDURY AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHEŁMNIE I HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z AWANSEM ZAWODOWYM NAUCZYCIELA

WEWNĄTRZSZKOLNE PROCEDURY AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHEŁMNIE I HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z AWANSEM ZAWODOWYM NAUCZYCIELA WEWNĄTRZSZKOLNE PROCEDURY AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHEŁMNIE I HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z AWANSEM ZAWODOWYM NAUCZYCIELA Nauczyciel stażysta Nauczyciel kontraktowy Nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Zakończenie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Zakończenie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego. Zakończenie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego. Zadanie Termin Komentarz Zakończenie stażu. Złożenie sprawozdania do dyrektora. Wystąpienie przez dyrektora do rady rodziców o opinię na temat pracy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej

PROTOKÓŁ posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej PROTOKÓŁ posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej powołanej przez Dyrektora. do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na wniosek Pani Pana ubiegającej ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Bardziej szczegółowo

Awans zawodowy zmiany w przepisach. Zmiany obowiązujące od 1 września 2018 r.

Awans zawodowy zmiany w przepisach. Zmiany obowiązujące od 1 września 2018 r. Awans zawodowy zmiany w przepisach Zmiany obowiązujące od 1 września 2018 r. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) Rozdział 11. Zmiany w przepisach

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIEL STAŻYSTA UBIEGAJĄCY SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

NAUCZYCIEL STAŻYSTA UBIEGAJĄCY SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO NAUCZYCIEL STAŻYSTA UBIEGAJĄCY SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Nauczyciel stażysta rozpoczyna staż gdy: 1. posiada kwalifikacje zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 255/2014 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 23 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 255/2014 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 23 lipca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 255/2014 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Bardziej szczegółowo

Zakończenie stażu na stopień nauczyciela mianowanego.

Zakończenie stażu na stopień nauczyciela mianowanego. Zakończenie stażu na stopień nauczyciela mianowanego. Zadanie Termin Komentarz Zakończenie stażu. Złożenie sprawozdania do dyrektora. Wystapienie przez dyrektora do rady rodziców o opinię na temat pracy

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN UZYSKIWANIA STOPNI AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI

WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN UZYSKIWANIA STOPNI AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN UZYSKIWANIA STOPNI AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI Wewnątrzszkolny regulamin uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli 1. Nauczyciele ubiegający się o stopień awansu zawodowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 307/2013 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 22 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 307/2013 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 22 lipca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 307/2013 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Bardziej szczegółowo

I HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z AWANSEM ZAWODOWYM NAUCZYCIELA

I HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z AWANSEM ZAWODOWYM NAUCZYCIELA Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 11/2015/2016 Dyrektora Gimnazjum Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami Dwujęzycznymi Procedura awansu na poszczególne stopnie awansu zawodowego I HARMONOGRAM

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli

Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli Art. 9a. 1. Ustala się stopnie awansu zawodowego nauczycieli: 1) nauczyciel stażysta; 2) nauczyciel kontraktowy; 3) nauczyciel mianowany; 4) nauczyciel dyplomowany.

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 25 listopada 2013 r.

Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 25 listopada 2013 r. Zarządzenie Nr 292/2013 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie powolania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel kontraktowy - awans na stopień nauczyciela mianowanego

Nauczyciel kontraktowy - awans na stopień nauczyciela mianowanego Nauczyciel kontraktowy - awans na stopień nauczyciela mianowanego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2019 r. Poz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 1) z dnia 23 sierpnia 2019 r.

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2019 r. Poz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 1) z dnia 23 sierpnia 2019 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 sierpnia 2019 r. Poz. 1650 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 1) z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania

Bardziej szczegółowo

Harmonogram i procedura postępowania dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego

Harmonogram i procedura postępowania dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego Harmonogram i procedura postępowania dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego 1. Rozpoczęcie stażu 1 września - początek roku szkolnego, inny dzień nie później niż w ciągu 14

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH Opracowano na podstawie następujących aktów prawnych: - rozdział 3a Karty Nauczyciela,

Bardziej szczegółowo

Awans zawodowy nauczyciela bibliotekarza na stopień nauczyciela dyplomowanego. Renata Lipniewska,

Awans zawodowy nauczyciela bibliotekarza na stopień nauczyciela dyplomowanego. Renata Lipniewska, Awans zawodowy nauczyciela bibliotekarza na stopień nauczyciela dyplomowanego Renata Lipniewska, lipniewska@womczest.edu.pl Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014 1.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 4 IM.MARYNARKI WOJENNEJ RP W WOŁOMINIE

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 4 IM.MARYNARKI WOJENNEJ RP W WOŁOMINIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora nr 13/2014/2015 z dnia31.08.2015 r. PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 4 IM.MARYNARKI WOJENNEJ RP W WOŁOMINIE 1

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH Opracowano na podstawie następujących aktów prawnych: rozdział 3a Karty Nauczyciela, ustawa

Bardziej szczegółowo

Awans zawodowy nauczycieli w świetle przepisów ustawy Karta nauczyciela.

Awans zawodowy nauczycieli w świetle przepisów ustawy Karta nauczyciela. Awans zawodowy nauczycieli w świetle przepisów ustawy Karta nauczyciela. Zgodnie z brzmieniem art. 9b ust. 1 Karty nauczyciela (dalej Kn), warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego

Bardziej szczegółowo

Awans zawodowy nauczyciela bibliotekarza na stopień nauczyciela mianowanego. Renata Lipniewska,

Awans zawodowy nauczyciela bibliotekarza na stopień nauczyciela mianowanego. Renata Lipniewska, Awans zawodowy nauczyciela bibliotekarza na stopień nauczyciela mianowanego Renata Lipniewska, lipniewska@womczest.edu.pl Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014 1. Wspieranie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA postępowania kwalifikacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopieo nauczyciela mianowanego

PROCEDURA postępowania kwalifikacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopieo nauczyciela mianowanego PROCEDURA postępowania kwalifikacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopieo nauczyciela mianowanego Załącznik do Zarządzenia Nr36.2013 Burmistrza Drezdenka z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENY PRACY NAUCZYCIELI w ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W KALISZU

REGULAMIN OCENY PRACY NAUCZYCIELI w ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W KALISZU Załącznik do Zarządzenia Dyrektora nr 5/2018/2019 z dnia 12.09.2018r. REGULAMIN OCENY PRACY NAUCZYCIELI w ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W KALISZU Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z 29.05.2018 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Karcie Nauczyciela w 2018 r. - dotyczące organów prowadzących. dr Magdalena Kasprzak

Zmiany w Karcie Nauczyciela w 2018 r. - dotyczące organów prowadzących. dr Magdalena Kasprzak Zmiany w Karcie Nauczyciela w 2018 r. - dotyczące organów prowadzących dr Magdalena Kasprzak Zmiany w ustawie z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, wprowadzone i wprowadzane w 2018 r., dotyczą: Przeniesienia

Bardziej szczegółowo