6W]XYFQ =FPJX BTFI FSI BJHWJFYNTS 4XXTHNFYNTS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "6W]XYFQ =FPJX BTFI FSI BJHWJFYNTS 4XXTHNFYNTS"

Transkrypt

1 ATXYJI ),(,*(+)++ 6W]XYFQ =FPJX BTFI FSI BJHWJFYNTS 4XXTHNFYNTS 9WNIF]% 4UWNQ 1% +)++ *+3)) 6FXM <SIJUJSIJSY 5FSP 4QQNFSHJ & BJXJW[JX 4QQNFSHJ & 6MJHPNSL BJXJW[J 674BC -(++ 6FXM 4QQNFSHJ & 67 )-(*2(++ )'-)) DTYFQ 6FXM 9N\JI 4XXJYX AWTUJWY] " 8VZNURJSY 4HHZRZQFYJI 7JUWJHNFYNTS DTYFQ 9N\JI 4XXJYX +2%/2)'). *-.%/*)'2) +)*%0-.')- *.,%)++'*0.))')) *))%+//'/* /,)%1,-'00 *%-2)%22,')) #*%).2%+),'))$ -,*%02)')) =NFGNQNY] AWJ&UFNI 4XXJXXRJSYX 7JKJWWJI BJ[JSZJ DTYFQ =NFGNQNY] 8VZNY] ;JSJWFQ 9ZSI 5FQ'#BJYFNS'8FWS$ 6ZWWJSY EJFW?JY <SHTRJ(#=TXX$ DTYFQ 8VZNY] *0%1*,',, */2'/2 *0%21,')+ 1-*%02.'), +)+%1-/'0+ *%)--%/-*'0. -(1(+)++ *+3))3), A> AFLJ * TK +

2 ATXYJI ),(,*(+)++ 6W]XYFQ =FPJX BTFI FSI BJHWJFYNTS 4XXTHNFYNTS 9WNIF]% 4UWNQ 1% +)++ *+3)) BJXJW[J B56 & 9NXMNSL BJXJW[JX B56 & BJXJW[JX CJHZWNYNJX B56 & 67 )0()0(++ )'*)) B56 & 67 ),()1(+, )'+)) B56 & 67 *)(*2(++ )'*1) >FWPJY 4IOZXYRJSY DTYFQ BJXJW[J *,-%2/-'// +,.%2./'0) +*2%2)0'-* +-.%)))')) +-.%)))')) +-.%)))')) #++%-*0'+1$ *%,),%-**'-2 8VZNY] BJUQFHJRJSY 9ZSI #BJXYWNHYJI$ >FWPJY 4IOZXYRJSY 6ZWWJSY EJFW?JY <SHTRJ(#=TXX$ DTYFQ 8VZNY] *%*+*%+/.'0+ #++%-*0'+1$ +)-%./,'). *%,),%-**'-2 -(1(+)++ *+3))3), A> AFLJ + TK +

3 DXKN KWN DOM[OK]SXW 6\\XMSK]SXW?WMXVO * ;ayow\o E]K]OVOW] CO[SXN.*,*-+-- FX.*.,*-+--,, CA 8^[[OW] CO[SXN BYO[K]SWQ JOK[ ]X 9K]O BYO[K]SWQ 6M]^KU 7^NQO] # HK[ 6M]^KU 7^NQO] # HK[ 6WW^KU 7^NQO].+++ 6WW^KU 6\\O\\VOW]\ -',13)3- +)++ -',13)3-,'+.0'.1+)-2,'+-2'/++)++ 2'41+)-2,'+-2'/++) DXKN G\O <OO\ +)++ +)++ +)++ -'-0+)++ -'-0+)++ +)++ -'-0+)++ 6\\O\\VOW] DO_OW^O -',13)3- +)++ -',13)3-,'+.2'1,+)-2,'+-4'10+)++ 2'41+)-2,'+-4'10+)++.0+, <S\RSWQ DO_OW^O 43+)++ 0'4,2)++ %/'4.2)++& 34'32+)44 04',2+)++.+'2++)44 2,'+++) <S\RSWQ 9XWK]SXW +)++ /-)++ %/-)++&,'4/1)-- /-+)++,'0-1)-- 0++)++.0,/ <S\RSWQ <SWO\ +)++ +)++ +)++,++)++ +)++,++)++ +)++ <S\RSWQ DO_OW^O 43+)++ 0'404)++ %/'424)++& 4,'4,2)-, 04'04+)++.-'.-2)-, 2,'0++) DOM[OK]SXW DO_OW^O -11)++ /,2)++ %,0,)++& 1',4-)-0 /',2+)++ -'+--)-0 0'+++) EUK\R DO_OW^O +)++ +)++ +)++,3'20+).0,+'3++)++ 2'40+).0,3'+++) EYOMSKU F[K\R 9Kb +)++ +)++ +)++ 031)3+ +)++ 031)3+ %.4)++&,'.42)20,'12+)++ %-2-)-0& -'+++)++.02+?W]O[O\],,.)3, +)++,,.)3,,'1+-)02 +)++,'1+-)02 +) B]RO[?WMXVO,'1++)// /,2)++,',3.)//,'3.-)./ /',2+)++ %-'..2)11& 0'+++)++.1+/ B>H <OO\,20)++ +)++,20)++ -1'+2+)++,0'+++)++,,'+2+)++ DOSVL) -',42)-+,'112)++ 0.+)-+.4'2/2),4,1'12+)++ -.'+22),4 -+'+++)++.2,+ 6NVSWS\][K]S_O <OO\ %23)+-& +)++ %23)+-& /'/-+)++ +)++ /'/-+)++ +)++.2,- F[KW\PO[ <OO 0+)++ -+3)++ %,03)++& -'420)++ -'+3+)++ 340)++ -'0++) <SWO\ -.0)++ +)++ -.0)++ 0'+++)++ +)++ 0'+++)++ +)++.400?W]O[O\] ( >XVOX`WO[ %/4)20& -0+)++ %-44)20& 3'-32),3 -'0++)++ 0'232),3.'+++)++ BYO[K]SWQ DO_OW^O /'1.2)13.',-1)++,'0,,)13,,1'31,)/. 02'+1+)++ 04'3+,)/. 3+'0++)++.0-, F[KSUO[ E]X[KQO DOW]KU +)++ +)++ +)++,.'+++)++,.',-0)++ %,-0)++&,.',-0) <KMSUS]b DOW]KU +)++,-0)++ %,-0)++& 20)++,'-0+)++ %,',20)++&,'0++) F[KSUO[ CKN DOW]KU +)++ +)++ +)++ /'/-0)++.'+++)++,'/-0)++.'+++)++ DOW]KU DO_OW^O +)++,-0)++ %,-0)++&,2'0++)++,2'.20)++,-0)++,2'1-0) C)B) 7XaO\ +)++,12)++ %,12)++&.'-++)++,'12+)++,'0.+)++ -'+++) AKY\,+)++,12)++ %,02)++& 23+)++,'12+)++ %34+)++& -'+++)++ EKUO\ DO_OW^O,+)++../)++ %.-/)++&.'43+)++.'./+)++ 1/+)++ /'+++)++ 86F;=BDJ?WMXVO 2'241)0+ 4'0//)++ %,'2/2)0+&,'-12'313)4,,',12'+,0)++,++'30.)4,,'-+.'-20) BPPSMO ;Z^SY) $ DOYKS[ -++)++,-0)++ %20)++& -'43/)41,'-0+)++ %,'2./)41&,'0++) B>H 6]]OWNKW]*6NVSW +)++...)++...)++ 0,+)+0.'..+)++ -'3,4)40 /'+++) B>H 8XW][KM]ON 6]]OWNKW] +)++,'0++)++,'0++)++ 3'4--)0+,0'+++)++ 1'+22)0+,3'+++)++ 1+,+ 8UOKWSWQ E^YYUSO\,+-)2. 3.)++ %,4)2.&,'+1.)/3 3.+)++ %-..)/3&,'+++)++ 1+,, B>H $ HORSMUO E^YYUSO\ +)++,-0)++,-0)++ -'/+1)3,,'-0+)++ %,',01)3,&,'0++)++ 1/1+ BPPSMO E^YYUSO\,+2)-,,12)++ 04)24 00-)+3,'12+)++,',,2)4- -'+++)++ /*3*-+--, CA CKQO, XP 0

4 DXKN KWN DOM[OK]SXW 6\\XMSK]SXW?WMXVO * ;ayow\o E]K]OVOW] CO[SXN.*,*-+-- FX.*.,*-+--,, CA 8^[[OW] CO[SXN BYO[K]SWQ JOK[ ]X 9K]O BYO[K]SWQ 6M]^KU 7^NQO] # HK[ 6M]^KU 7^NQO] # HK[ 6WW^KU 7^NQO] 20,+ 6MMX^W]SWQ E_M\ <OO -'-10)++ -'-4-)++ -2)++ --'10+)++ --'4-+)++ -2+)++ -2'0++)++ 20,, 8XW\^U]SWQ EO[_SMO\ +)++ -+3)++ -+3)++ +)++ -'+3+)++ -'+3+)++ -'0++)++ ( =OWO[KU -++)++,'-0+)++,'+0+)++ /'4,1)/0,-'0++)++ 2'03.)00,0'+++)++ 20-, 6^NS] $ FKa C[OY +)++ +)++ +)++ 1'3++)++ 1'20+)++ %0+)++& 1'20+) ?W\^[KWMO +)++ +)++ +)++ 21',.,)++ 02'+++)++ %,4',.,)++& 02'+++)++ 20/+ CX\]KQO 2-)3/ -0+)++,22),1 2-3)40 -'0++)++,'22,)+0.'+++)++ 20/0 CRXWO*?W]O[WO] //1)2-...)++ %,,.)2-&.'-3,)1/.'..+)++ /3).1 /'+++) C[SW]SWQ * 8XYSO\,/)01-4-)++ -22)//,'/41)43 -'4-+)++,'/-.)+-.'0++)++ 200, AOO]SWQ /1)1.,+3)++ 1,).2 -'+/3)1/,'+3+)++ %413)1/&,'.++) XW]SWQOWMb +)++ 3..)++ 3..)++ 1'-1+)21 3'..+)++ -'+14)-/,+'+++) IOL\S]O ;ayow\o +)++ -++)++ -++)++,'3++)++ -'+++)++ -++)++ -'/++) XVY^]O[ ;ayow\o./0)-- 3.)++ %-1-)--& -'./2)23 3.+)++ %,'0,2)23&,'+++)++ ( 8XUUOM]SXW 1++)++ -'0++)++,'4++)++,1',+2)3- -0'+++)++ 3'34-),3.+'+++) AOVLO[\RSY\ +)++ 1.)++ 1.)++ 03-)/+ 1.+)++ /2)1+ 20+)++ 21., HXU^W]OO[ 6YY[OMSK]SXW +)++,-0)++,-0)++ -3+)44,'-0+)++ 414)+,,'0++)++ 32,+ 8XUUOM]SXW 6NVSW) <OO\ /-0)++ 0++)++ 20)++ /'31.)+- 0'+++)++,.1)43 1'+++)++ 32-, 8[ONS] 8K[N*<SWKWMO <OO\,',1-),+ -0+)++ %4,-),+& /'.+-)/+ -'0++)++ %,'3+-)/+&.'+++)++ 6NVSWS\][K]S_O 0'433)+,,,'1-+)++ 0'1.,)44,2,'+.3)2,,24'40+)++ 3'4,,)-4 -+.'-++)++ 0,++ ERXY 7UNQ +)++ /-)++ /-)++ -'032)-0 /-+)++ %-',12)-0& 0++)++ 0,-+ 8UOKWSWQ EO[_SMO\ +)++,'-0+)++,'-0+)++ 4.-)++,-'0++)++,,'013)++,0'+++)++ 0,.+ ERXY 7UNQ AKSW] AK]O[SKU\ +)++ 3.)++ 3.)++ 02,)41 3.+)++ -03)+/,'+++)++ 0,/, 7K\O 8KVY 7UNQ %,1+)++& 0'242)-0,'12+)++ %/',-2)-0& -'+++)++ 0,/- 7K\O 8KVY 7UNQ AKSW] AK] +)++,12)++,12)++ 030)0+,'12+)++,'+3/)0+ -'+++)++ 0,/. IKYS]S 8][ +)++ 3.)++ 3.)++ /02)32 3.+)++.2-),.,'+++)++ 0,// IKYS]S 8][ AK]O[SKU\ +)++ 1.)++ 1.)++,0)0/ 1.+)++ 1,/)/1 20+)++ 7^SUNSWQ AKSW]OWKWMO.-2)++,'300)++,'0-3)++,+'4/2).2,3'00+)++ 2'1+-)1. --'-0+)++ 0.,4 IKQO\(BF +)++,-0)++,-0)++ /.),+,'-0+)++,'-+1)4+,'0++) EKUK[SO\*IKQO\ -+'2/,)/. -,'+++)++ -03)02 -,-'241)/. -,+'+++)++ %-'241)/.& -0-'+++)++ 0.-, CKb[XUU FKaO\,'/30)-1 -'/20)++ 434)2/,0'133),4 -/'20+)++ 4'+1,)3, -4'2++) CKb[XUU 7OWOPS]\ 4+)++.'2+4)++.'1,4)++ 2'1+-)4/.2'+4+)++ -4'/32)+1 //'0+3) CKb[XUU EO[_SMO\,/3)03-4-)++,/.)/-,'2-3),3 -'4-+)++,',4,)3-.'0++)++ 0.-/ C[X]OM]S_O 8UX]RSWQ +)++ 3.)++ 3.)++.,3)3-3.+)++ 0,,),3,'+++) ASUOKQO DOSVL) +)++ 1.)++ 1.)++ /+2),+ 1.+)++ ---)4+ 20+) F[KSWSWQ*C[XP 9O_OUXYVOW],,0)++,-0)++,+)++ -'-11)0+,'-0+)++ %,'+,1)0+&,'0++) ;VYUXbO[?W\^[KWMO +)++ +)++ +)++ 3/.)+. +)++ %3/.)+.& +)++ 20., IX[TO[\ 8XVY?W\ +)++ 0++)++ 0++)++.,/)++ 0'+++)++ /'131)++ 1'+++)++ ;VYUXbOO ;ayow\o --'03+)-2-3'.2-)++ 0'24,)2. -/-'++3)-4-3.'2-+)++ /,'2,,)2,./+'/03)++ 1/., -++4 =[KNO[ /--).4 -+3)++ %-,/).4&,1'+1,)+, -'+3+)++ %,.'43,)+,& -'0++)++ 1/.-,443 =[KNO[ AKSW]*DY[ +)++ /,2)++ /,2)++ -'//1)22 /',2+)++,'2-.)-. 0'+++)++ 1/ AKSW]*DY[ -,,)32 /03)++ -/1),. 0',1-)1. /'03+)++ %03-)1.& 0'0++)++ /*3*-+--, CA CKQO - XP 0

5 DXKN KWN DOM[OK]SXW 6\\XMSK]SXW?WMXVO * ;ayow\o E]K]OVOW] CO[SXN.*,*-+-- FX.*.,*-+--,, CA 8^[[OW] CO[SXN BYO[K]SWQ JOK[ ]X 9K]O BYO[K]SWQ 6M]^KU 7^NQO] # HK[ 6M]^KU 7^NQO] # HK[ 6WW^KU 7^NQO] 1/./ -++2 ETSN E]OO[ AKSW]*DY[ +)++,-0)++,-0)++,'3,.)44,'-0+)++ %01.)44&,'0++)++ 1/.0,44, <X[N 9^VY F[^MT +)++,12)++,12)++,'3.4),/,'12+)++ %,14),/& -'+++)++ 1/.1 -+,1 9XNQO CSMT^Y +)++,/1)++,/1)++ -',3/),,,'/1+)++ %2-/),,&,'20+)++ 1/ KMTRXO +)++ -+3)++ -+3)++ -',0.)/0 -'+3+)++ %2.)/0& -'0++)++ 1// CSMT^Y +)++ /-)++ /-)++ -'+,,)2- /-+)++ %,'04,)2-& 0++)++ 1//, -+,0 <X[N CSMT^Y AKSW]*DY -1+)-+,12)++ %4.)-+& 3/1).3,'12+)++ 3-.)1- -'+++)++ 1//-,440 DXKN IK]O[ F[^MT +)++,-0)++,-0)++ -//),-,'-0+)++,'++0)33,'0++)++ 1//. -+,2 CXUK[S\ 6FH +)++ +)++ +)++./-)22 0++)++,02)-. 0++)++ 1///,441 8K] DXUUO[ +)++ +)++ +)++,21).1 0++)++.-.)1/ 0++)++ 1//0 -+,0 7SQ FOa F[KSUO[ +)++ +)++ +)++ -,+)/, -0+)++.4)04-0+)++ 1//2 IK[WSWQ ES[OW\ AKSW]*DY[ +)++ +)++ +)++ 211)11 -'+++)++,'-..)./ -'+++)++ ;Z^SYVOW] AKSW]OWKWMO 34/)/1 -'+1.)++,',13)0/.1'-04)0- -.'33+)++ %,-'.24)0-& -3'+++)++ 21-, <S\RSWQ 6]]OWNKW] +)++ 0/-)++ 0/-)++ /'+0/)++ 0'/-+)++,'.11)++ 1'0++) <S\R E]XMTSWQ +)++ -'0++)++ -'0++)++ 1+'+00)++ 04'+++)++ %,'+00)++& 1/'+++)++ 21-/ <S\R B]RO[,11),0 +)++ %,11),0&.'30.)4/ 20+)++ %.',+.)4/&,'+++)++ <S\RSWQ ;ayow\o\,11),0.'+/-)++ -'320)30 12'41-)4/ 10',2+)++ %-'24-)4/& 2,'0++)++ /+/+ F[K\R DOVX_KU.'/14)., -'112)++ %3+-).,& -3'4.2)-+ -1'12+)++ %-'-12)-+&.-'+++)++ /+/, B^]\SNO FXSUO]\ +)++ +)++ +)++ 4'0./)/, 1'+++)++ %.'0./)/,& 1'+++)++ /+/- EUK\R BYO[K]SXW\.'./-)+/ 3..)++ %-'0+4)+/& 4'0,,).1 3'..+)++ %,',3,).1&,+'+++)++ BYO[K]SXW\ +)++,-0)++,-0)++,'1-+)04,'-0+)++ %.2+)04&,'0++)++ /+// F[KSUO[ CKN BYO[K]SXW +)++ +)++ +)++,4+)++ +)++ %,4+)++& +)++ 1/++ ERXY E^YYUSO\ -/0)1/ +)++ %-/0)1/& /'+3/)3/,'+++)++ %.'+3/)3/&,'+++)++ 1/,+ ERXY FXXU\,)4/ +)++ %,)4/&,'1-3)+-,'+++)++ %1-3)+-&,'+++)++ 1/,, =[OOWLOU] 8XVVS]]OO +)++,12)++,12)++ 131)-3,'12+)++ 43.)2- -'+++)++ 1/,- <S[O AS]SQK]SXW 4',,+)++ +)++ %4',,+)++&,3'--+)++ 10'+++)++ /1'23+)++ 10'+++)++ 1/,. <^OU /'/+/)0-4,2)++ %.'/32)0-& -/'2.3)-- 4',2+)++ %,0'013)--&,,'+++)++ 1/.+ EUK\R 6]]OWNKW] +)++ 003)++ 003)++ 1'0+2)0+ 0'03+)++ %4-2)0+& 1'2++)++ =[X^WN\ AKSW]OWKWMO ;ay -+'02.)/0 0'-12)++ %,0'.+1)/0&,+0'103)/-,-0'12+)++ -+'+,,)03,.1'-++) DOM[OK]SXW 8XVVS]]OO.-,)3, 0++)++,23),4.'..0),+ 0'+++)++,'11/)4+ 1'+++) WW^KU AOO]SWQ +)++ +)++ +)++ +)++ -'+++)++ -'+++)++ -'+++)++ DOM[OK]SXW ;ayow\o\.-,)3, 0++)++,23),4.'..0),+ 2'+++)++.'11/)4+ 3'+++)++ 33+, F[KW\PO[ ]X DO\O[_O\ +)++ +)++ +)++ -/+'+12)++ -/+'+12)++ +)++ -/+'+12) <S\RSWQ >KLS]K] DO\O[_O\ +)++ +)++ +)++ -2'33+)++,0'1++)++ %,-'-3+)++&,0'1++)++ DO\O[_O <^WN F[KW\PO[ +)++ +)++ +)++ -12'4/2)++ -00'112)++ %,-'-3+)++& -00'112)++ 0,+1 DXKN IOON 8XW][XU +)++ +)++ +)++,'402)2, -'+++)++ /-)-4 -'+++)++ 0,3+ EWX` DOVX_KU,'2,,)20,'3++)++ 33)-0.3',-/)02 3'-++)++ %-4'4-/)02&,+'+++)++ 0,44 DXKN 9[KSWKQO*8^U_O[] +)++ +)++ +)++ 2'/0/)02 3'+++)++ 0/0)/. 3'+++)++ /*3*-+--, CA CKQO. XP 0

6 DXKN KWN DOM[OK]SXW 6\\XMSK]SXW?WMXVO * ;ayow\o E]K]OVOW] CO[SXN.*,*-+-- FX.*.,*-+--,, CA 8^[[OW] CO[SXN BYO[K]SWQ JOK[ ]X 9K]O BYO[K]SWQ 6M]^KU 7^NQO] # HK[ 6M]^KU 7^NQO] # HK[ 6WW^KU 7^NQO] 0-., ESQWKQO +)++ +)++ +)++ 32-)/..'+++)++ -',-2)02.'+++)++ 0.,- 7[SNQO AKSW]OWKWMO +)++ +)++ +)++ +)++,'+++)++,'+++)++,'+++)++ 0.,/ DXKN AKSW] AK]O[SKU +)++ +)++ +)++ 20'32-)43 20'+++)++ %32-)43& 20'+++)++ 0.,0 EYOMSKU DXKN IX[T $ AK]O[ +)++ +)++ +)++ 3'10,)20,0'+++)++ 1'./3)-0,0'+++)++ 0.,1 7OK[ =^UMR F[KSU ;K\OVOW] +)++ +)++ +)++ /'0++)++ +)++ %/'0++)++& +)++ DXKN AKSW]OWKWMO,'2,,)20,'3++)++ 33)-0,.2'/./)+,,,-'-++)++ %-0'-./)+,&,,/'+++)++ /+-+ 7K\O MKVY C[XYKWO,',-4)2, 0++)++ %1-4)2,& 0'41.).+ 0'+++)++ %41.).+& 1'+++)++ /+-, ERXY C[XYKWO,'+41)-1 0++)++ %041)-1& 1'./2)+0 0'+++)++ %,'./2)+0& 1'+++)++ /+-- IKYS]S 8OW]O[ C[XYKWO 4+1)0. 0++)++ %/+1)0.& /'4-4)40 0'+++)++ 2+)+0 1'+++)++ /+-. ERXY IK]O[ <OO +)++ +)++ +)++.1+)++ /21)++,,1)++ 0++)++ /+-/ ERXY EO`O[ <OO +)++ +)++ +)++ -3+)++ /-1)++,/1)++ 0++)++ /+.+ 7K\O MKVY ;UOM][SMS]b 4/)41,-0)++.+)+/ 241)14,'-0+)++ /0.).,,'0++)++ /+., ERXY ;UOM][SMS]b.3,).4,-0)++ %-01).4& -'.-3)4.,'-0+)++ %,'+23)4.&,'0++)++ /+.- IKYS]S 8OW]O[ ;UOM][SMS]b,.-)2.,-0)++ %2)2.& 4/2)1-,'-0+)++.+-).3,'0++)++ /+.1 F[KSUO[ CKN G]SUS]SO\.+)+2 /-)++,,)4. /22)-4 /-+)++ %02)-4& 0++)++ G]SUS]SO\ ;ayow\o\.'22,)10,'4,2)++ %,'30/)10& --'/.+)3. -+'+2-)++ %-'.03)3.& -/'+++)++ 86F;=BDJ ;ayow\o 01'../)00 01'/.1)++,+,)/0,'+10'+--),4,'+4,'324)++ -1'301)3,,'-+.'-20)++ ;amo\\ DO_OW^O * ;ayow\o %/3'0.3)+0& %/1'34-)++& %,'1/1)+0& -+-'3/1)2-20',.1)++,-2'2,+)2- +)++ /*3*-+--, CA CKQO / XP 0

7 DXKN KWN DOM[OK]SXW 6\\XMSK]SXW?WMXVO * ;ayow\o E]K]OVOW] CO[SXN.*,*-+-- FX.*.,*-+--,, CA 8^[[OW] CO[SXN DO\O[_O\ JOK[ ]X 9K]O DO\O[_O\ 6M]^KU 7^NQO] # HK[ 6M]^KU 7^NQO] # HK[ 6WW^KU 7^NQO] 4+++ DOYUKMOVOW] <^WN %DO\][SM +)++ +)++ +)++ -/+'+12)++ -/+'+12)++ +)++ -/+'+12)++ 4+4, <S\RSWQ >KLS]K] DO\O[_O\ +)++ +)++ +)++ -2'33+)++,0'1++)++,-'-3+)++,0'1++)++ 4/++?W]O[O\] ( DO\][SM]ON 02/).0 +)++ 02/).0.'+43)13 +)++.'+43)13 +)++ 4/+, GW[OKUScON =KSW -+).- +)++ -+).- %13)+,& +)++ %13)+,& +)++ DOYUKMOVOW] <^WN?WMXVO 04/)12 +)++ 04/)12-2+'422)12-00'112)++,0'.,+)12-00'112)++ 86F;=BDJ?WMXVO 04/)12 +)++ 04/)12-2+'422)12-00'112)++,0'.,+)12-00'112) F[K\R ;WMUX\^[O +)++ +)++ +)++,2'1.4)++ +)++ %,2'1.4)++& +) >H68 +)++ +)++ +)++.4'+,-)+/ +)++ %.4'+,-)+/& +)++ 403/ F[KSUO[ CKN DOW]KU "-,+1 +)++ +)++ +)++ 3',++)++ +)++ %3',++)++& +)++ 41,0 AKSU 7Xa CONO\]KU ( "-,10 +)++ +)++ +)++,'11.)03 +)++ %,'11.)03& +)++ DOYUKMOVOW] <^WN ;ayow\ +)++ +)++ +)++ 11'/,/)1- +)++ %11'/,/)1-& +)++ 86F;=BDJ ;ayow\o +)++ +)++ +)++ 11'/,/)1- +)++ %11'/,/)1-& +)++ ;amo\\ DO_OW^O * ;ayow\o 04/)12 +)++ 04/)12 -+/'01.)+0-00'112)++ %0,',+.)40& -00'112)++ /*3*-+--, CA CKQO 0 XP 0

8 >WMXVO ) 9aYOW\O 5WW^KU E]K]OVOW] ;[SNKb& 5Y[SU 2&,*,, +,4** CX\]ON -)+),*,, FX -)-+),*,, ++4/34** 7[b\]KU?KTO\ DXKN KWN DOM[OK]SXW 5\\XMSK]SXW 3IC= 3IAK 0I>IGH 7=EH=B;=F 6<HD;=F 5DJ=B;=F 1=<=B;=F 39CI9FK 2=;FI9FK 49F<? 49K 8DH9A -*** 5WW^KU 5\\O\\VOW]\ /*($'(+%.. *-$)()%'/ ('$.//%)* /$&//%&. )$,-/%/, )$-,(%+& '$/*,%/, '$+*,%,* '$.&-%/& ($',.%.( &%&& &%&&'$&)+$),&%(- -**, DXKN G\O ;OO\ ($&&&%&& &%&& &%&& &%&& (+&%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& ($(+&%&& FBF5? 5\\O\\VOW] DO_OW^ /**$'(+%.. *-$)()%'/ ('$.//%)* /$&//%&. )$/(/%/, )$-,(%+& '$/*,%/, '$+*,%,* '$.&-%/& ($',.%.( &%&& &%&&'$&)-$,'&%(- -/*+ ;S\RSWQ DO_OW^O )+$-)*%&& )&$-.+%&& /$+(&%&& *$*'+%&& ($&(&%&& /-+%&& /(&%&& '$'*+%&& )$)-,%// /.&%&& &%&& &%&&./$.-&%// -/*, ;S\RSWQ 8XWK]SXW '$/*(%(( &%&& &%&& &%&& *%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& '$/*,%(( -/+. ;S\RSWQ ;SWO\ &%&& &%&& '&&%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& '&&%&& FBF5? ;S\RSWQ DO_OW^O )-$,-,%(( )&$-.+%&& /$,(&%&& *$*'+%&& ($&(*%&& /-+%&& /(&%&& '$'*+%&& )$)-,%// /.&%&& &%&& &%&& /'$/'-%(' -/** DOM[OK]SXW DO_OW^O /*'%&& )**%&& '$*+,%&& //'%(+,/%&& '$)&.%&&,+(%&& ',+%&& &%&& (,,%&& &%&& &%&&,$'/(%(+ -/*/ EUK\R DO_OW^O )$)&&%.& +$'(,%-& )$++.%*+ )$.-&%,& ($)+)%(& +*&%,& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& '.$-+&%)+ -/*2 EYOMSKU F[K\R 8Kb &%&& &%&& (/.%.& (..%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& +.,%.& -/.*?K^WN[b >WMXVO (,+%&& (-&%&& '-.%-+ '/(%&& '+&%&& -*%&& *&%&& '&&%&& &%&& '(.%&& &%&& &%&& '$)/-%-+ -/1* >W]O[O\] '(-%-' ')'%'' '/,%-. '/*%*- '/(%/( '/*%,& '/*%-( '*,%+/ '&/%., '')%.' &%&& &%&& '$,&(%+- -/3* B]RO[ >WMXVO &%&& &%&& +'%+& &%&& '.&%*& &%&& &%&& &%&& &%&& '$,&&%** &%&& &%&& '$.)(%)* -0*. B=H ;OO\ '+$)(+%&&.$(/+%&& '$'(&%&& )-+%&& (-+%&& '-+%&& '*&%&& '/&%&& &%&& '-+%&& &%&& &%&& (,$&-&%&& -1**?OQKU DOSVL( '/$..*%)- '$.-&%&& /$()/%-, ('/%/) +/'%&- &%&& )$''&%+& ($)((%)& )'(%&, ($'/-%(& &%&& &%&& )/$-*-%'/ -1+* 5NVSWS\][K]S_O ;OO\,)+%&& (-+%&&,/+%&&,+&%&& +(&%&& *(&%&& +&.%&( )-&%&& *(+%&& "-.%&(# &%&& &%&& *$*(&%&& -1+, F[KW\PO[ ;OO *-+%&&,-+%&& ++&%&& )-+%&& ((+%&& )&&%&& '(+%&& '-+%&& (+%&& +&%&& &%&& &%&& ($/-+%&& -1/* ;SWO\ &%&& '&&%&& ($'&&%&& +/'%*+ (+&%&& '$&-&%&& )+.%++ (*+%&& +&%&& ()+%&& &%&& &%&& +$&&&%&& -3// >W]O[O\] ' =XVOX`WO[ )$--*%+*,-*%(* ($*-.%-- )+*%,/ '/*%.( '/(%+& )-/%++.)%/& (&)%/( "*/%-+# &%&& &%&&.$(.-%'. FBF5? BYO[K]SWQ DO_OW^O **$-(.%*( '-$-,'%&+ ('$/()%.'.$'&(%)/ +$&&'%*' *$(-*%-& +$+&.%)* )$-/-%-/ '$'(+%.* *$,)-%,. &%&& &%&& '',$.,'%*) -/,+ F[KSUO[ E]X[KQO DOW]KU ''$+&&%&& )-*%.& ',+%/* +*(%&) *(%&) '(+%(& '(+%&& '(+%&& &%&& &%&& &%&& &%&& ')$&&&%&& -/,, ;KMSUS]b DOW]KU &%&& (+&%&& "*(+%&&# (+&%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& -+%&& -/,- F[KSUO[ CKN DOW]KU '$''&%&& '$)&+%&& '$*.+%&& )*+%&& '.&%&& &%&& "'/&%&&# '/&%&& &%&& &%&& &%&& &%&& *$*(+%&& FBF5? DOW]KU DO_OW^O '($,'&%&& '$/(/%.& '$((+%/* '$')-%&) (((%&) '(+%(& ",+%&&# )'+%&& &%&& &%&& &%&& &%&& '-$+&&%&&.)2),*,, +,4**4+1 CKQO + XP 1

9 >WMXVO ) 9aYOW\O 5WW^KU E]K]OVOW] ;[SNKb& 5Y[SU 2&,*,, +,4** CX\]ON -)+),*,, FX -)-+),*,, ++4/34** 7[b\]KU?KTO\ DXKN KWN DOM[OK]SXW 5\\XMSK]SXW 3IC= 3IAK 0I>IGH 7=EH=B;=F 6<HD;=F 5DJ=B;=F 1=<=B;=F 39CI9FK 2=;FI9FK 49F<? 49K 8DH9A -/*3 C(B( 6XaO\ (&&%&&.&&%&&.&&%&& (&&%&& *&&%&& *&&%&& *&&%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& )$(&&%&& ',*%&& '-.%&& /.%&& )&/%&& '*%&& )%&& *%&& &%&& &%&& '&%&& &%&& &%&& -.&%&& FBF5? EKUO\ DO_OW^O ),*%&& /-.%&&./.%&& +&/%&& *'*%&& *&)%&& *&*%&& &%&& &%&& '&%&& &%&& &%&& )$/.&%&& FBF5? '$&)/$+&*%+( /.$---%&* ++$+,-%&/ ()$(,(%+& ''$+/'%*& /$+*&%*&.$-'*%)&,$.&*%*),$)'&%-) -$-/,%+& &%&& &%&&'$(,-$.,.%/' /,,* BPPSMO 9Z^SY( # DOYKS[ &%&& -(+%++ ($&+/%*' &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& (&&%&& &%&& &%&& ($/.*%/, /-** B=H 5]]OWNKW])5NVSW &%&& &%&& &%&& +'&%&+ &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& +'&%&+ /-*, B=H 7XW][KM]ON 5]]OWNKW] )$//(%&& *$',(%+& &%&& &%&& -,.%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&&.$/((%+& 0*+* 7UOKWSWQ E^YYUSO\ &%&& &%&& '&,%(. ((.%*- )*%'* (+'%)- (,(%-( --%-- &%&& '&(%-) &%&& &%&& '$&,)%*. 0*++ B=H # HORSMUO E^YYUSO\ &%&& '$++)%-( &%&&.+)%&/ &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& ($*&,%.' 0.0* BPPSMO E^YYUSO\ -.%/* &%&& (.&%(+ ",.%((#.&%(. "'&%-.# *)%/, )%(& )-%(* '&-%(' &%&& &%&& ++(%&. 1/+* 5MMX^W]SWQ E_M\ ;OO ($(,+%&& ($(,+%&& ($(,+%&& ($(,+%&& ($(,+%&& ($(,+%&& ($(,+%&& ($(,+%&& ($(,+%&& ($(,+%&& &%&& &%&& (($,+&%&& 1/++ 7XW\^U]SWQ EO[_SMO\ &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& 1/,*?OQKU ' <OWO[KU.)/%&& *,(%+& (&&%&&.&+%/+ ()/%&& (&&%&& '$'.&%&& (+&%&& +*&%&& (&&%&& &%&& &%&& *$/',%*+ 1/,+ 5^NS] # FKa C[OY &%&& &%&& &%&& &%&& &%&&,$.&&%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&&,$.&&%&& 1/-* >W\^[KWMO ')$--/%&& ')$)'+%&& ()$-.,%&& +',%&& (*$-)+%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& -,$')'%&& 1/.* CX\]KQO (&*%(- &%&& -/%-, *&%*/ //%.- (-%+, )&%+* '+*%+* '/%&. -(%.* &%&& &%&& -(.%/+ 1/./ CRXWO)>W]O[WO] )+,%*( )++%'& )++%'& )++%'& )+)%*. )+)%*. )+)%*. )+(%-, &%&& **,%-( &%&& &%&& )$(.'%,* 1//* C[SW]SWQ ) 7XYSO\ (/%() '('%,( (++%+, +'%+- -&%(* )+,%** '++%+& /%+* *)(%-( '*%+, &%&& &%&& '$*/,%/. --(%'. '$++.%,* "'$/..%*.# '/.%/) *,%,) '-&%/& *,%,),/)%-' +&(%.- *,%,) &%&& &%&& ($&*.%,* 1/1* 7XW]SWQOWMb '$+*/%/+ )$,&(%), *(.%./ +)*%&, '$&*(%'' "'$&),%+)# &%&& ')/%/( &%&& &%&& &%&& &%&&,$(,&%-, 1/1/ IOL\S]O 9aYOW\O &%&&,&&%&& &%&& &%&&,&&%&& &%&& &%&&,&&%&& &%&& &%&& &%&& &%&& '$.&&%&& 1/10 7XVY^]O[ 9aYOW\O '(.%&&..%&& ',.%&& ')*%+- '*&%&& (,)%&&,.,%&& '*&%&& (+*%// )*+%(( &%&& &%&& ($)*-%-. 1/2*?OQKU ' 7XUUOM]SXW '$'&/%&& '$+)*%&& '$+,'%.( /-,%&& &%&& )/,%&& )$+(*%+& *$,(+%&& '$-.'%+&,&&%&& &%&& &%&& ',$'&-%.( &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& *+/%&& '()%*& &%&& &%&& &%&& &%&& +.(%*& 10-+ HXU^W]OO[ 5YY[OMSK]SXW '**%., ),%') '&&%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& (.&%// 21+* 7XUUOM]SXW 5NVSW( ;OO\ ),+%&& &%&& /'&%&&,/+%&&,+&%&& +(&%&& *(&%&& +&.%&( )-&%&& *(+%&& &%&& &%&& *$.,)%&(.)2),*,, +,4**4+1 CKQO, XP 1

10 >WMXVO ) 9aYOW\O 5WW^KU E]K]OVOW] ;[SNKb& 5Y[SU 2&,*,, +,4** CX\]ON -)+),*,, FX -)-+),*,, ++4/34** 7[b\]KU?KTO\ DXKN KWN DOM[OK]SXW 5\\XMSK]SXW 3IC= 3IAK 0I>IGH 7=EH=B;=F 6<HD;=F 5DJ=B;=F 1=<=B;=F 39CI9FK 2=;FI9FK 49F<? 49K 8DH9A 21,+ 7[ONS] 7K[N);SWKWMO ;OO\ &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& *+-%,+,&%)) ($,((%)( '$',(%'& &%&& &%&& *$)&(%*& FBF5? 5NVSWS\][K]S_O (+$,'(%.+ )&$).&%'( )&$+,-%+/.$&/,%&, )'$'()%-+ '&$++,%** /$..*%/. '&$&&)%'/.$.(+%-( +$/..%&' &%&& &%&& '-'$&).%-' /+** ERXY &%&& &%&& &%&&.$,,-%(& ",$'-,%(&# &%&& /,%(+ &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& ($+.-%(+ /+,* 7UOKWSWQ EO[_SMO\ /)(%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& /)(%&& /+-* &%&& -*%(& &%&& &%&& &%&& &%&& */-%-, &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& +-'%/, /+.+ 6K\O 7KVY &%&& &%&& &%&& &%&& *$/-&%+& &%&& *//%-+ &%&& &%&& )(-%&& &%&& &%&& +$-/-%(+ /+., 6K\O &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& +',%)+,/%'+ &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& +.+%+& /+.- IKYS]S &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& *+-%.- &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& *+-%.- /+.. IKYS]S '+%+* &%&& &%&& &%&& *+-%.- "*+-%.-# ')/%/( "')/%/(# &%&& &%&& &%&& &%&& '+%+* FBF5? /*-%+* -*%(& &%&&.$,,-%(& "-*-%.)# +',%)+ '$)&(%.) "')/%/(# &%&& )(-%&& &%&& &%&& '&$/*-%)- /-+3 IKQO\'BF ))%)/ *%*) &%&& +%(. &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& *)%'& /-,* EKUK[SO\)IKQO\ (+$-&+%*/ ',$-''%+- '/$(+/%// '-$../%(* '/$)*'%+, )'$,-/%'( (&$-*,%)* (&$+'.%'. (&$(&)%+' (&$-*'%*) &%&& &%&& ('($-/,%*) /-,+ CKb[XUU FKaO\ ($(((%&/ '$*/&%/. '$,*/%(* '$+,&%&+ '$,((%-) -')%/- '$+/)%+, '$.*+%'& '$+&+%(' '$*.+%(, &%&& &%&& '+$,..%'/ /-,, CKb[XUU 6OWOPS]\ '-(%-( ($+'/%-+ "'/.%**# )$-.,%/-./%&&./%&&./%&&.-*%/* /&%&& /&%&& &%&& &%&& -$,&(%/* /-,- CKb[XUU EO[_SMO\ ')/%-' '*'%+& ('/%*) -(%+* ((.%+- '+&%*, '*.%+. )(.%)+ '+&%*, '*.%+. &%&& &%&& '$-(.%'. /-,. C[X]OM]S_O 7UX]RSWQ '',%&, &%&& &%&& &%&& &%&& '/(%,) &%&& '&%') &%&& &%&& &%&& &%&& )'.%.( DOSVL( &%&& &%&& &%&& &%&& ('/%*( '.-%,. &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& *&-%'& /-,2 F[KSWSWQ)C[XP 8O_OUXYVOW] '&&%&& &%&& &%&& &%&& '-*%+/ '+(%.- &%&& '$,-&%&& +*%&* ''+%&& &%&& &%&& ($(,,%+& /-,3 9VYUXbO[ >W\^[KWMO &%&& )&/%// &%&& &%&& (,&%.- &%&& &%&& (-(%'- &%&& &%&& &%&& &%&&.*)%&) 1/-+ IX[TO[\ 7XVY >W\ &%&& &%&& )'*%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& )'*%&& FBF5? 9VYUXbOO 9aYOW\O (.$*./%*, ('$'-.%(( ('$(**%(( ()$)'*%&. ('$/),%-* ))$',+%-) (($+--%*. (+$+'.%.- (($&&)%(( (($+.&%(- &%&& &%&& (*($&&.%(/ 0.-+,**3 <[KNO[,*/%.-,$//-%,- &%&&,$**-%,,,)/%*. &%&& &%&& /&)%/* &%&& *((%)/ &%&& &%&& ',$&,'%&' 0.-, +332 &%&& &%&& +.%() '$)/&%** &%&& &%&& )')%(- &%&& &%&& &%&& &%&& ($**,% ,**/ &%&& &%&& )+&%&& ($-*.%.& '$)/&%*, &%&& &%&& *,'%+& &%&& (''%.- &%&& &%&& +$',(%,) 0.-.,**1 ETSN '),%*' &%&& /*%-* /*.%,. ++-%,) &%&& &%&& -,%+) &%&& &%&& &%&& &%&& '$.')%// 0.-/ +33+ ;X[N 8^VY F[^MT )(%.& /+'%*- &%&& &%&& *,%/(,./%-+ ''.%(& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& '$.)/%'*.)2),*,, +,4**4+1 CKQO - XP 1

11 >WMXVO ) 9aYOW\O 5WW^KU E]K]OVOW] ;[SNKb& 5Y[SU 2&,*,, +,4** CX\]ON -)+),*,, FX -)-+),*,, ++4/34** 7[b\]KU?KTO\ DXKN KWN DOM[OK]SXW 5\\XMSK]SXW 3IC= 3IAK 0I>IGH 7=EH=B;=F 6<HD;=F 5DJ=B;=F 1=<=B;=F 39CI9FK 2=;FI9FK 49F<? 49K 8DH9A 0.-0,*+0 8XNQO CSMT^Y &%&& &%&& '$)&*%,& +&%-/ *+(%*/ (.,%-( +'%'',%&& )(%*& &%&& &%&& &%&& ($'.*%'' 0.-1,*** 6KMTRXO '+'%&( '$+/'%.& ($&(+%-& &%&& '$,+(%*) &%&& ".)%/&# ")$'.)%,&# &%&& &%&& &%&& &%&& ($'+)%*+ 0..*,*,* CSMT^Y &%&& &%&& ),&%&& &%&& '&-%+' &%&& '$''(%)/ *)'%.( &%&& &%&& &%&& &%&& ($&''%-( 0..+,*+/ ;X[N &%&& &%&& )+&%&& ''%-. '+*%+' &%&&,)%..,%&' &%&& (,&%(& &%&& &%&&.*,%). 0.., +33/ DXKN IK]O[ F[^MT &%&& &%&& &%&& '&)%,. '*&%** &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& (**%'( 0..-,*+1 CXUK[S\ 5FH &%&& (-*%--,.%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& )*(% K] DXUUO[ &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& '-,%), &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& '-,%), 0../,*+/ 6SQ FOa F[KSUO[ ''.%(+ &%&& &%&& &%&& &%&&.&%', '(%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& ('&%*' 0..1 IK[WSWQ -,,%,, &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& -,,%,, FBF5? ($+)/%.* /$.'+%-' *$++)%&* '&$),/%,(,$+)(%)' '$()(%// '$(-)%,. "/.*%+)# )(%*&./*%*, &%&& &%&& ),$(+/%+( 10,+ ;S\RSWQ 5]]OWNKW] '$+*)%&& '$(-'%&& +./%&& *'.%+& ()(%+& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& *$&+*%&& 10,, ;S\R E]XMTSWQ +$'&&%&& ')$(&&%&& -$++&%&& -$++&%&& -$++&%&& ''$+++%&& -$++&%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&&,&$&++%&& 10,. ;S\R B]RO[ '$(,.%&( ++-%*& '$'*&%-& '.%,+ /%)( &%&& &%&& &%&&,/)%-& ',,%'+ &%&& &%&& )$.+)%/* FBF5? ;S\RSWQ 9aYOW\O\ -$/''%&( '+$&(.%*& /$(-/%-& -$/.-%'+ -$-/'%.( ''$+++%&& -$++&%&& &%&&,/)%-& ',,%'+ &%&& &%&&,-$/,(%/*.*.* F[K\R DOVX_KU &%&& ($/-'%*& +$//*%'- )$.'.%&. ($)&&%&& )$'(,%'/ ($**&%'. &%&& *$.'-%.- )$*,/%)' &%&& &%&& (.$/)-%(&.*.+ B^]\SNO FXSUO]\ ++%/* )$,//%&& '$/',%+& ).+%&& ).+%&& '$&,(%/- '$,'&%&& *(&%&& &%&& &%&& &%&& &%&& /$+)*%*'.*., EUK\R BYO[K]SXW\ +$*,&%,. '-,%&, &%&& ()%)) '&*%(/ (&%&& &%&& '))%&( (+'%/* )$)*(%&* &%&& &%&& /$+''%),.*.-?K^WN[b BYO[K]SXW\ '$)--%&, &%&& '&*%&. &%&& &%&& ')/%*+ &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& '$,(&%+/.*.. F[KSUO[ CKN BYO[K]SXW &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& '/&%&& &%&& &%&& &%&& &%&& '/&%&& 0.** ERXY E^YYUSO\ &%&&,*%(. &%&& &%&& '&-%,. '$/((%*+ ((-%.) '$))'%*( '.+%+* (*+%,* &%&& &%&& *$&.*%.* 0.+* ERXY FXXU\ *,+%*+ ",*%(.# ).%., &%&& -(%+. &%&& /$...%/, ".$--+%*/# &%&& '%/* &%&& &%&& '$,(.%&( 0.++ <[OOWLOU] 7XVVS]]OO,.,%(. &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&&,.,%(. 0.+, &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& /$''&%&& &%&& /$''&%&& &%&& &%&& '.$((&%&& 0.+- ;^OU '$/'.%*' -&(%+( )$./&%/. ",&)%//# ($)*)%)- ($&./%/* &%&&.$+&+%(- '$*.-%(& *$*&*%+( &%&& &%&& (*$-).%(( 0.-* EUK\R 5]]OWNKW] '$(-(%+& '$'*&%&& '$&**%*/ '$'*&%&& '$'*&%&& +-&%&& )*,%,( "(+'%''# '&+%&& &%&& &%&& &%&&,$+&-%+& FBF5? ''$(),%)(.$,..%/. '($/./%&. *$-,(%*(,$*+(%/(.$/)'%&& '*$+')%+/ '&$,,)%'',$.*-%++ (&$+-)%*+ &%&& &%&& '&+$,+.%*(.)2),*,, +,4**4+1 CKQO. XP 1

12 >WMXVO ) 9aYOW\O 5WW^KU E]K]OVOW] ;[SNKb& 5Y[SU 2&,*,, +,4** CX\]ON -)+),*,, FX -)-+),*,, ++4/34** 7[b\]KU?KTO\ DXKN KWN DOM[OK]SXW 5\\XMSK]SXW 3IC= 3IAK 0I>IGH 7=EH=B;=F 6<HD;=F 5DJ=B;=F 1=<=B;=F 39CI9FK 2=;FI9FK 49F<? 49K 8DH9A 1/2, DOM[OK]SXW 7XVVS]]OO.(%.. &%&& '/,%-+ &%&& )*%-( ''%(. ($,-(%'* '+%+( &%&& )('%.' &%&& &%&& )$))+%'& 10-* &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& FBF5? DOM[OK]SXW 9aYOW\O\.(%.. &%&& '/,%-+ &%&& )*%-( ''%(. ($,-(%'* '+%+( &%&& )('%.' &%&& &%&& )$))+%'& 22*+ F[KW\PO[ ]X DO\O[_O\ (*&$&,-%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& (*&$&,-%&& 22*- ;S\RSWQ =KLS]K] DO\O[_O\ '+$,&&%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& '($(.&%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& (-$..&%&& FBF5? DO\O[_O ;^WN F[KW\ (++$,,-%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& '($(.&%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& (,-$/*-%&& /+*0 DXKN IOON 7XW][XU &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& '$/+-%-' &%&& &%&& &%&& '$/+-%-' /+2* EWX` DOVX_KU *,.%'( &%&& &%&& &%&& (.$,(*%-. &%&&.%.(,$+-/%'' -)'%// '$-''%-+ &%&& &%&& ).$'(*%+- /+33 DXKN 8[KSWKQO)7^U_O[] &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& -$*+*%+- &%&& &%&& &%&& &%&& -$*+*%+- /,-+ ESQWKQO &%&&.**%,/ (-%-* &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&&.-(%*) /-+, &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& -+$.-(%/. &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& -+$.-(%/. /-+/ EYOMSKU DXKN IX[T -$&,,%.' &%&& '$+.*%/* &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&&.$,+'%-+ /-+0 6OK[ <^UMR F[KSU 9K\OVOW] &%&& &%&& *$+&&%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& *$+&&%&& FBF5? -$+)*%/).**%,/,$''(%,. &%&& '&*$*/-%-, &%&&.%.( '*$&))%,. ($,./%-& '$-''%-+ &%&& &%&& ')-$*)*%&'.*,* 6K\O MKVY C[XYKWO ''*%&- &%&& &%&& &%&& '$&+&%-* &%&& '$(*/%+/ ($*'/%'/ &%&& '$'(/%-' &%&& &%&& +$/,)%)&.*,+ ERXY C[XYKWO ''*%&- &%&& &%&& &%&& /&&%,) &%&& '$,),%/+ ($+//%'* &%&& '$&/,%(, &%&& &%&&,$)*-%&+.*,, IKYS]S 7OW]O[ C[XYKWO ''*%&- &%&& &%&& &%&&,)&%** &%&& '$&,/%,+ ($(&/%(, &%&& /&,%+) &%&& &%&& *$/(/%/+.*,- ERXY IK]O[ ;OO ),&%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& ),&%&&.*,. ERXY EO`O[ ;OO (.&%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& (.&%&&.*-* 6K\O MKVY 9UOM][SMS]b '()%'& ''+%)+ ')&%., &%&& &%&& &%&& '(*%/- ''+%)+ /(%'& /*%/, &%&& &%&& -/,%,/.*-+ ERXY 9UOM][SMS]b '*(%*..(%*& /(%'/ ''*%(/ /(%*. '-,%+/ *+&%/+ *'*%&' ).(%'+ ).'%)/ &%&& &%&& ($)(.%/).*-, IKYS]S 7OW]O[ 9UOM][SMS]b ',)%.& --%('.*%.* ('-%') &%&& ),%&- &%&& '(&%*/ ''+%)+ ')(%-) &%&& &%&& /*-%,(.*-0 F[KSUO[ CKN G]SUS]SO\ )+%// */%,+.+%&( -+%().&%-, )&%), )&%&- )&%&- )&%&- )&%&- &%&& &%&& *--%(/ FBF5? G]SUS]SO\ 9aYOW\O\ '$**-%+. )(*%,' )/(%/' *&,%,+ ($-++%&+ (*)%&( *$+,(%'. -$/&-%+','/%,- )$--'%,+ &%&& &%&& (($*)&%.).)2),*,, +,4**4+1 CKQO / XP 1

13 >WMXVO ) 9aYOW\O 5WW^KU E]K]OVOW] ;[SNKb& 5Y[SU 2&,*,, +,4** CX\]ON -)+),*,, FX -)-+),*,, ++4/34** 7[b\]KU?KTO\ DXKN KWN DOM[OK]SXW 5\\XMSK]SXW 3IC= 3IAK 0I>IGH 7=EH=B;=F 6<HD;=F 5DJ=B;=F 1=<=B;=F 39CI9FK 2=;FI9FK 49F<? 49K 8DH9A FBF5? 9JC9AE9E )*'$*,/%*(.,$))*%/).+$))+%/-,)$,&)%'. '.&$)--%(*,,$(''%.' -,$,(+%-&,-$&'-%*) *'$-''%/, +,$))*%++ &%&& &%&&'$&,+$&((%'/ 9aMO\\ DO_OW^O ) 9aYOW\O,/.$&)+%'& '($**(%'' "(/$-,.%..# "*&$)*&%,.# "',.$-.+%.*# "+,$,-'%*'# ",-$/''%*&# ",&$(')%&&# ")+$*&'%()# "*.$+).%&+# &%&& &%&& (&($.*,%-(.)2),*,, +,4**4+1 CKQO 0 XP 1

14 >WMXVO ) 9aYOW\O 5WW^KU E]K]OVOW] ;[SNKb& 5Y[SU 2&,*,, +,4** CX\]ON -)+),*,, FX -)-+),*,, ++4/34** 7[b\]KU?KTO\ DXKN KWN DOM[OK]SXW 5\\XMSK]SXW 3IC= 3IAK 0I>IGH 7=EH=B;=F 6<HD;=F 5DJ=B;=F 1=<=B;=F 39CI9FK 2=;FI9FK 49F<? 49K 8DH9A 3*** DOYUKMOVOW] ;^WN $DO\][SM (*&$&,-%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& (*&$&,-%&& 3*3+ ;S\RSWQ =KLS]K] DO\O[_O\ '+$,&&%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& '($(.&%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& (-$..&%&& 3.** >W]O[O\] ' DO\][SM]ON '**%),,++%'( './%&+ (*/%)& ()+%*+ ((*%/* ((*%/+ (-+%'+ )(,%&' +-*%)+ &%&& &%&& )$&/.%,. 3.*+ GW[OKUScON <KSW )?X\\ "(-%/'# ((%.* "+'%',# '(%&- '.%.. ')%,, '-%&/ "/.%&-# *%(- (&%)( &%&& &%&& ",.%&'# FBF5? DOYUKMOVOW] ;^WN >W (++$-.)%*+,--%/, ')-%./ (,'%)- (+*%)) ().%,& '($+((%&* '--%&. ))&%(. +/*%,- &%&& &%&& (-&$/--%,- FBF5? (++$-.)%*+,--%/, ')-%./ (,'%)- (+*%)) ().%,& '($+((%&* '--%&. ))&%(. +/*%,- &%&& &%&& (-&$/--%,- 3/1* F[K\R 9WMUX\^[O &%&& -$,+&%+& &%&& -$,+&%+& '$/(+%&& &%&& &%&& &%&& *')%&& &%&& &%&& &%&& '-$,)/%&& 3/1- =H57 )/$&'(%&* &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& )/$&'(%&* 3/2. F[KSUO[ CKN DOW]KU ",+*0 &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&&.$'&&%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&&.$'&&%&& 6Xa CONO\]KU ' ",+0/ &%&& &%&& &%&& &%&& '$,,)%+. &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& '$,,)%+. 30-, DXKN 6K\O &%&& &%&& &%&& &%&& &%&&.$'&&%&& ".$'&&%&&# &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& &%&& FBF5? DOYUKMOVOW] ;^WN 9 )/$&'(%&* -$,+&%+& &%&& -$,+&%+& )$+..%+..$'&&%&& &%&& &%&& *')%&& &%&& &%&& &%&&,,$*'*%,( FBF5? 9JC9AE9E )/$&'(%&* -$,+&%+& &%&& -$,+&%+& )$+..%+..$'&&%&& &%&& &%&& *')%&& &%&& &%&& &%&&,,$*'*%,( 9aMO\\ DO_OW^O ) 9aYOW\O (',$--'%*' ",$/-(%+*# ')-%./ "-$)./%')# ")$))*%(+# "-$.,'%*&# '($+((%&* '--%&. ".(%-(# +/*%,- &%&& &%&& (&*$+,)%&+.)2),*,, +,4**4+1 CKQO 1 XP 1

Zaświadczenie. Nr 41/CB/2012. Niniejszym zaświadczam, iŝ Pan/Pani

Zaświadczenie. Nr 41/CB/2012. Niniejszym zaświadczam, iŝ Pan/Pani Nr 41/CB/2012 Nr 42/CB/2012 Nr 43/CB/2012 Nr 44/CB/2012 Nr 45/CB/2012 Nr 46/CB/2012 Nr 47/CB/2012 Nr 48/CB/2012 Nr 49/CB/2012 Nr 50/CB/2012 Nr 51/CB/2012 Nr 52/CB/2012 Nr 53/CB/2012 Nr 54/CB/2012 Nr 55/CB/2012

Bardziej szczegółowo

Ó ź Ó ź Ź Ó Ź Ó Ó Ę Ź Ą Ć Ó Ó Ź Ś Ź ź Ę Ź ŚÓ Ś Ó ź Ó Ę Ź Ó Ó Ó ŚÓ Ź Ó ź ź Ź ź ź Ę Ś ź Ą Ś Ź ź Ę Ł Ś Ź Ś ź ź Ł Ś ź Ś Ś Ś Ę Ę Ł Ł Ą Ś Ę Ą Ę Ź Ę Ę Ó Ś Ę Ń Ś Ć Ś Ś Ó Ś Ę Ę Ł Ą Ę Ą Ś Ź Ć Ó Ł ź Ń Ź Ą ź Ę Ź Ź

Bardziej szczegółowo

Ś Ś Ś ż Ł Ą Ą Ń Ś ż Ś ż Ą ż ż Ó Ź Ź ć ć ż ć Ą ć ć Ś ć ŚÓ ć ć ć ż ź Ł ż Ś Ł Ą Ó ż Ź ż ć Ś Ą Ó ż ć ż ź ż ć Ś ć Ź ż Ń Ł Ł ż ż Ą Ś ź ż ć ć Ł Ą Ą Ś Ś ż ć Ó Ó Ś Ź ź ź ż Ą ż ż ć Ść Ó ż ć Ś ź Ś Ś Ł Ś Ł Ł Ł Ł Ł

Bardziej szczegółowo

ó ś ń Ś Ó Ó Ó Ó ś Ó ż Ó Ś Ę Ó ó Ó ó Ś Ó óó Ś ś Ó ć Ź Ó ś ś ż ó ó ś Ó Ó ń Ś ś Ó ń ż ś ś Ó Ę Ó Ó Ó ś ó ś Ó Ś Ó Ś ń ń Ó ó ń ż ś Ó Ó ż ń Ś ó ż ń Ó Ś ż ń Ś ść ż ó ń ż Ś ż Ś Ś Ś Ó ń ś Ś Ó ń Ó Ą Ó Ą ć ż Ą ś ń

Bardziej szczegółowo

ń ń ś Ś Ó Ó ń ń ść ś ś ś ś ś ś ś ś ć ś ść ś ś ć ś Ż ć ś ś ś ść ć ś ń ć Ź Ż ń ń ś Ż Ą ć ń ń ś śó Ż ś ć Ź ś Ó ś Ż ś Ź ś ś ś Ż ś ś ś Ź ś ń ś Ę ć ś ś ń ś ś ś ń Ż Ż ś ś ś ń ć ć Ż ś ń Ż ś ń Ą ś ś ć ś ś Ż ś ś

Bardziej szczegółowo

Ń ŚÓ Ź Ś ź Ś Ś ć Ą ć Ź ć ć Ś ć Ś ź ć Ś ź Ś ć ź ć Ś ź Ę ć ć Ś Ś Ą ź Ś Ś Ś Ś ć Ś Ś Ś ź Ś Ś Ś Ś Ż ć Ś Ć ć ć ź ć Ś Ś Ś ŚĆ Ś ź Ś Ś ć ć ć Ś Ć ć ć Ć Ś Ś Ś ŚĆ Ś Ś Ś ć ć ź Ś Ż Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ą Ż Ś Ś Ś Ś Ś ć ć Ó ź

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

0 5 F: X ^ ' F ' % 6 [ + F : `a[ F C ^ $< < W F MD4 4 = 9 B Z S ` '" 4 2> $ R&^ 6 7 \ = 9Q : > L,,U [, [ B P < 3. 3 A _ < \ F 4 M? cf $ 3

0 5 F: X ^ ' F ' % 6 [ + F : `a[ F C ^ $< < W F MD4 4 = 9 B Z S ` ' 4 2> $ R&^ 6 7 \ = 9Q : > L,,U [, [ B P < 3. 3 A _ < \ F 4 M? cf $ 3 0 5 F: X ^ ' F ' % 6 [ + F + 6 + : `a[ F C ^ $< < W F MD4 4 = 9 B Z S ` '" 4 2> $ R&^ 6 7 \ = 9Q : > L,,U [, [ B P < 3. 3 A _ < L= @,, \ F 4 M? cf $ 3 ' K W : 7 cf FZ 6 = $ / W & J F W bl c4 6 < - 7 8

Bardziej szczegółowo

!"#$ %&' (")*+,-./" ' 01 0!" #$%&' $ () *+,-./ :& ; 3 #$ %& ' $ <=56>7 ()? CDE B 6 2FG-() 2HIJ!"#$%&'! () *+!,-./ !678 9 :;

!#$ %&' ()*+,-./ ' 01 0! #$%&' $ () *+,-./ :& ; 3 #$ %& ' $ <=56>7 ()? CDE B 6 2FG-() 2HIJ!#$%&'! () *+!,-./ !678 9 :; !"#$ %&' (")*+,-./" ' 01 0!" #$%&' $ () *+,-./ 01 2 345678 9:& ; 3 #$ %& ' $ 7 ()? *+@AB* CDE B 6 2FG-() 2HIJ!"#$%&'! () *+!,-./01 2345!678 9 :; ' 2 3456789 !?@AB 1CDE F G H I J! 8 = > 9 K L 8

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

!"#$ %&!'"()$*+$",&%-!.,*/

!#$ %&!'()$*+$,&%-!.,*/ !" #!"#$ %&!'"($*+$",&%-!.,*/! "'* 0 $% & ' ((#* #*" % % +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 11 2 +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 3 456*/%&("& %4 7$%&!./'*!4%%,4-58*/.98 $*58!6(,.'(3333333333333333333333333333333333333333333333333:!"#$%&'("*+$,",'-."/0"

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów 1 Opel D1JOI AAAA Ampera X30F 150 KM (elektryczny) AT 34.10.21-36.00 benzyna 1398 1,2 27 2 Opel H-B AE11 Agila 1.0 ECOTEC 68 KM MT5 34.10.21-33.00 benzyna 996 4,6 4,7 106 109 3 Opel H-B AF11 Agila 1.2

Bardziej szczegółowo

ę M o t o c y k l e n a T o r z e F S O 2 8 i 2 9 k w i e t n i a 2 0 0 7 r. n a t o r z e j a z d p r ó b n y c h F S O w W a r s z a w i e p r z y u l. J a g i e l l o ń s k i e j 6 9 s h o w m o t o

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bardziej szczegółowo

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

!" #! $%&' $ &!!$ :;!"# $ %& ' ( )* %+,-./0 1 +( :; :, ( BC+=D E -./0% : > / F-.FG91"# H F IH F+J K L M N O + F+PQ"# RS*T"U VW6

! #! $%&' $ &!!$ :;!# $ %& ' ( )* %+,-./0 1 +( :; :, ( BC+=D E -./0% : > / F-.FG91# H F IH F+J K L M N O + F+PQ# RS*TU VW6 !" #! $%&' $ &!!$ :;!"# $ %& ' ( )* %+,-./0 1 +( 234 56 2789 :; :, ,?@6A ( BC+=D E -./0% : > / F-.FG91"# H F IH F+J K L M N O + F+PQ"# RS*T"U VW6 &+ F XY * ZL[ \ 6]M^ F _,`ab bc :&+ FX FY F c = ] F

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 0 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f S p r z» t a n i e i u t r z y m a n i e c z y s t o c i g d y

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

Rozszerz swoje horyzonty MATEMATYKA. dla dociekliwych licealistów. Zadania i nie tylko FUNKCJE

Rozszerz swoje horyzonty MATEMATYKA. dla dociekliwych licealistów. Zadania i nie tylko FUNKCJE Rozszerz swoje horyzonty MATEMATYKA dla dociekliwych licealistów Zadania i nie tylko FUNKCJE Spis treści Część I Wstęp... 4 1. LICZBY... 5 2. FUNKCJE... 23 3. CIĄGI... 37 4. KOMBINATORYKA... 54 5. GEOMETRIA

Bardziej szczegółowo

ź Ź Ź Ź ć Ł Ę Ź ć Ź ć Ń Ź Ź Ź Ź ć ć ć ź ć ź Ę ć Ź Ź Ł Ł Ł ć Ł Ą ć ć Ź Ś ć Ź ć Ę Ź ź ć Ź ć ź ć Ę ć Ą ć ć ć Ł ć ć ć ć Ą ć Ź ć ć Ź Ą Ź Ą ź Ń Ą ć Ą ć ć ć Ź ć ć ć ć ć Ą Ą Ą ć Ł Ń ć ć Ź Ł ć Ź Ź Ę Ź ć ć ć ć

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Biuletyn nowych informacji o pojazdach wg kategorii danych 02/2013

Biuletyn nowych informacji o pojazdach wg kategorii danych 02/2013 ALFA ROMEO 147 (937) 3.2 GTA 200302 201003 184 3179 X X U X ALFA ROMEO 156 (932) 1.616V T.SPARK199709 200509 82 1598 N N N ALFA ROMEO 156 (932) 1.616V T.SPARK 199709 (932A4) 200509 88 1598 U U U U ALFA

Bardziej szczegółowo

Analiza numeryczna Kurs INP002009W. Wykład 8 Interpolacja wielomianowa. Karol Tarnowski A-1 p.223

Analiza numeryczna Kurs INP002009W. Wykład 8 Interpolacja wielomianowa. Karol Tarnowski A-1 p.223 Analiza numeryczna Kurs INP002009W Wykład 8 Interpolacja wielomianowa Karol Tarnowski karol.tarnowski@pwr.wroc.pl A-1 p.223 Plan wykładu Wielomian interpolujący Wzór interpolacyjny Newtona Wzór interpolacyjny

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Pojazdy pogrupowane według typu paliwa, uszeregowane według wielkości poszczególnych modeli samochodów marki

Bardziej szczegółowo

ś ó ś ń ś ś ś ó ś ś ś ś ś ś ś ś ó ń ś ś Ł ń ć ś ś ó ó ś ń ó ń ś ó Ń ś ó ś ć ó ó Ą ń ó Ń ś ó ś ś ś ś ś ś ś ś Ą ń ó ó ś śó ś ń ó ś ś Ł Ą Ć ó ś ś ś Ą śó ś ś ś ó Ń śó ś śó Ś ń ó ś ń ó ś ś ć ś ś ó ó śó ś ś

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

Ą Ó ć Ó Ś ć Ó Ń ć ć ź ć ŚÓ ć ź ć Ź Ź Ó ć ć Ź Ź ć Ą ź Ż Ó ź ć ć Ż Ó Ó ć Ó ć Ą Ś Ó ć Ź Ż ć ć ć Ż Ź ć Ź Ś ź Ź Ś Ó ź ć ć ć ć ć Ó ć Ć Ó ć ć ć ć ć ć Ż Źć ć ć Ó ć Ó ć ć Ó ć ć Ć ć Ż Ó ć Ć Ż Ź ć Ę Ę Ż Ź Ż ć ć ć

Bardziej szczegółowo

Ś ć Ą Ż Ż Ź Ą Ś ż Ź Ż Ó Ł Ś Ą Ó ć ź Ą Ś Ż Ż Ść Ś Ó ć ć ć Ó Ż ć Ó Ż Ż Ś Ż Ó Ś Ż Ż ć ć Ó Ść Ś Ż Ó ć ć Ź Ż ć Ż Ś Ó Ż żć Ś Ś Ź ć Ż ć Ż Ż ż ć Ź Ż Ż Ż ć ć ć ć Ż Ó Ż Ó Ź Ł Ż Ż Ó Ż Ę Ż ć Ż Ó Ś Ó Ą Ż Ś ć Ż Ś Ś

Bardziej szczegółowo

"###1#9 % $#"# #$ ""1&"9%1; " $ K! "###$%!" # $ %& "###$%! $#"#'#&'"$ $#"#'#''"#!"#$%&' ' $ ' $ ' $ (& # ) * +,-.+ /* 01 ' ' () *) +, * *- * ( )*-)./

###1#9 % $## #$ 1&9%1; $ K! ###$%! # $ %& ###$%! $##'#&'$ $##'#''#!#$%&' ' $ ' $ ' $ (& # ) * +,-.+ /* 01 ' ' () *) +, * *- * ( )*-)./ "###1#9 % $#"# #$ ""1&"9%1;! "###$%!" # $ %& "###$%! $#"#'#&'"$ $#"#'#''"#!"#$%&' ' $ ' $ ' $ (& # ) * +,-.+ /* 01 ' ' () *) +, * *- * ( )*-)./ * (. )01. * ( *). )( ) ( * ) * 0 (*- )*- *- *. *- - 0 ( *).

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

!"#$%& & (" )(*+$ ", -./.0 $ 1% (2 3%" $78+ " 9+"18 27,.$ )(*+$ ", :+&1

!#$%& & ( )(*+$ , -./.0 $ 1% (2 3% $78+ 9+18 27,.$ )(*+$ , :+&1 CD B?@JK&LM-.N OPQ>RS2TU YFGZ[>\]Z^K-._ +,-./0abE^K-.4FGcd6efM5 69:-;>ghi9:jk& Nlmn oz[\]z4p6efmqcd6frstu456vwmxyzz{=u

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19"

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. 19 Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19" lp. nazwisko nauczyciela kod rodzaj zajęćjęć "19 godz" nazwa zajęć miejsce dzień godzina 1 M.ADAMCZYK YY ćwiczenia Sienkiewicza poniedziałek

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

LISTA OBECNOŚCI EGZAMINY USTNE JĘZYK WŁOSKI B2/C1 9.03.2015 R. PWP Kształcenie zawodowe na neofilologiach KUL na potrzeby rynku pracy

LISTA OBECNOŚCI EGZAMINY USTNE JĘZYK WŁOSKI B2/C1 9.03.2015 R. PWP Kształcenie zawodowe na neofilologiach KUL na potrzeby rynku pracy JĘZYK WŁOSKI B2/C1 9.03.2015 R. 8 14.00-14.50 9 14.30-15.20 10 15.00-15.50 JĘZYK WŁOSKI B2/C1 10.03.2015 R. 8 14.00-14.50 9 14.30-15.20 10 15.00-15.50 JĘZYK WŁOSKI B2/C1 14.03.2015 R. 1 8.30-9.20 2 9.00-9.50

Bardziej szczegółowo

Ś Ń Ż Ś ż Ś ć Ść Ó Ó Ó Ż Ż ć Ż Ó Ż Ż Ż Ś ć Ż Ś Ó Ó ć ć Ż Ż Ś Ś Ą Ś Ż Ó Ź Ż ć Ó Ź Ó Ś ć ć ć ć ż ć Ć Ż Ć ć ć Ż Ś Ó Ó ć ć Ć Ś Ó Ż Ó Ó ż Ż Ż ŚÓ Ż Ż Ą Ó Ż Ż ć Ść Ś Ż Ż Ź Ż Ż ć Ó Ó Ś Ś Ó Ż Ż Ż Ś Ż Ż ć Ż ć Ż

Bardziej szczegółowo

ń Ł Ó Ś ś ś ŁĄ Ś Ł Ś Ś ń Ś ś Ę Ę ń Ł Ó ń ś ń ś ś ś ś ś ś ś ś ś ś ś ś ś ź Ś ń ś ś Ź ś Ó ś ś ś ś ń ś ń Ó Ż ś ś ś ś ś ś ś ś ś ś ń ś ś ś ś ś ś ś Ż ś ś ś ś ś Ż Ź ś Ż ń ń ś ś Ź ś ś Ł Ś ś Ę Ż ś ś Ż ś ś ś ś ś

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny naciągowe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 33 2 0 1 7 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e

Bardziej szczegółowo

" #$$%&#$$'() * + ), ) -!.,,!/ ), )0 ), 1 2 1,0 1! 3 ) )) ))2 1,2 ) )!

 #$$%&#$$'() * + ), ) -!.,,!/ ), )0 ), 1 2 1,0 1! 3 ) )) ))2 1,2 ) )! ! " #$$%&#$$'() * + ), ) -!.,,!/ ), )0 ), 2,0! 3 ) )) ))2,2 ) )! +...6 #!! "...9 4 ) -...9 #!# ) - ) 2... #!5., ))))...3 #!6 7 0,),)...3 # $...5 5!....5 5!#,...7 5!5 8 0,)...8 5!6 9,...9 % $ " & ' ( &...2

Bardziej szczegółowo

Ą Ą Ł ś ś Ł ś Ę Ę Ś Ś Ó Ę ź ś ś ś ś ś ń Ł Ą Ę ś ś ś Ś ń Ś ś Ę Ó Ź ś ś ś ś Ś ń ń ś ś Ś ń ź Ą ś ś Ł ź Ź Ś ś Ś ś ś ń ś Ś Ś ś Ł ś Ć ź ź ś Ś ś ś Ś ń Ć Ł Ą Ę ś ś ś Ś ść Ź ś Ś ś ś ś ń Ę ś Ś ś Ą Ó ś ś Ę Ł Ź ś

Bardziej szczegółowo

IN ST Y T U T TECHNOLOGII E LEK T R O N O W E

IN ST Y T U T TECHNOLOGII E LEK T R O N O W E IN ST Y T U T TECHNOLOGII E LEK T R O N O W E S - B I TO WY NA D AJN IK /O D.BIO RNIK SZYNY DANYCH UCY 7ASA86/487 o n o lit y c z n y c y fro w y u k ła d s c a lo n y TTL-S UCY 7AS486/A87 p e łn i fu

Bardziej szczegółowo

&' & &"& C " # ()*+ +,+ -./&'/ 01&"&!" #!"#$%&' ()* +,-./01 23 / 01 *$%&' :;- </01 => :; AB :;CDE / * F +,*$%&'456

&' & && C # ()*+ +,+ -./&'/ 01&&! #!#$%&' ()* +,-./01 23 / 01 *$%&' :;- </01 => :; AB :;CDE / * F +,*$%&'456 &' & &"& C " # ()*++,+-./&'/ 01&"&!" #!"#$%&'()* +,-./01 23 / 01*$%&'456789 :;- 4678 9 :;?@ :; AB :;CDE/0 1789- :;?@,*F 1GH?@ +,*$%&'456789 :;- I < +,?@46789 :;?@ :; ABJ +,KLA789 - :;?@,MN :; AB,GH

Bardziej szczegółowo

!"#$%& ' ()*+,-./-%+01( % (2 3 % :; % 5 - +B% 5; CDE :? F-. GHIJ%KLMN%=O PQRST 1 #U% VW XY % Z VW%+[\]\^_`a\]\bc " L+ > J % a -.K V )

!#$%& ' ()*+,-./-%+01( % (2 3 % :; % 5 - +B% 5; CDE :? F-. GHIJ%KLMN%=O PQRST 1 #U% VW XY % Z VW%+[\]\^_`a\]\bc L+ > J % a -.K V ) !"#$%& '()*+,-./-%+01( %(23 %456789 +:;% 5 - ?%@A +B% 5;CDE :?F-. GHIJ%KLMN%=OPQRST 1 #U%VW XY% Z VW%+[\]\^_`a\]\bc" L+ > J%a -.K V)*%+01( VW +:# %H % ( 1# VW+:% %K1.UJ+:%=O V^% B +[ %BH %VW67V ^

Bardziej szczegółowo

(EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat ) (EN 10270:3-NS oraz DIN 17224, nr mat )

(EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat ) (EN 10270:3-NS oraz DIN 17224, nr mat ) (EN 10270:1-SH orz DIN 17223, C; nr mt. 1.1200) (EN 10270:3-NS orz DIN 17224, nr mt. 1.4310) d Fn K Dm k Dz L1 Ln L0 Legend d - Dm - Dz - L0 - n - czynn zwoi Ln - Fn - c - K - k - Fn stl nierdzewn = 1kg

Bardziej szczegółowo

ż Ę ń Ś ó ź ó ń Ę ó ó ź ó Ń ó ó ż ż ó ż ń ó ć ń ź ó ó ó Ę Ę ó ź ó ó Ł Ł Ą Ś ó ń ó ń ó Ł Ł ó ó ó ń Ś Ń ń ń ó ó Ś ó ć ó Ą Ą ń ć ć ó ż ó ć Ł ó ń ó ó ż ó ó ć ż ż Ą ż ń ó Śó ó ó ó ć ć ć ń ó ć Ś ć ó ó ż ó ó

Bardziej szczegółowo

ń ź ń ń ć Ń ź ż ń ż ż Ń Ą ń ń Ę ń ń ń ż Ł ż Ł ż ń ć ź Ą źż ć ń Ę Ł ż Ą ć ż Ą ń Ł ż ń ż ń Ą ż ń ń ż ź ż ń ń ŚÓ ń Ś ź Ó Ł ć Ą Ń ż Ś ń Ą ń ń ń ż ń ź ń ż ź ń ń ż ż ń ń ż Ń ń ń ź ź Ą ń Ę Ń ń ń ń Ę ż Ś Ę ć Ń

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu

Bardziej szczegółowo

Ó Ź Ż ś Ż Ż ś Ść ś Ó Ż ść Ż Ż ś ś ŚÓ Ż Ż Ż ś Ż Ś ś Ż ś Ż ś ś ś Ó Ż ś ś Ó Ż Ó Ó ś ść ŚÓ Ż Ż ś ś ś ś Ż Ż Ó Ż Ż ś Ż ś ść Ż Ż ś Ż Ż ś Ż Ś Ó Ó ś Ś Ż Ź Ł ć ć Ż Ó ż ś ś ś Ż ś ś ć Ź ś Ó ś śó Ó śó ś Ż Ż ż śćś Ś

Bardziej szczegółowo

Ń Ń ń ń ń ż Ę ź ś ń ś ś ś ń ż ś ś ń Ó Ó ń ń ń ż ć ś ś Ó Ó Ś Ś ń Ó Ó Ó Ó Ó ń Ź Ę ń Ż Ó ś ż ż Ó Ó Ó Ó ż Ó Ó ń Ó ńó Ó Ź Ś Ó Ó Ó Ó Ź Ó ń ń ś ń Ó Ó ż ŚÓ ń Ó ń ż ś Ó Ó ż ś Ó ż Ś Ó Ó ś ść ś ś ś Ó Ź Ć ż ś Ó ż

Bardziej szczegółowo

ć Ł Ą Ź Ś Ó Ó ŚĆ Ó Ż ż Ó Ó Ć Ó Ś Ą Ą Ź Ś Ś Ź Ź Ó ż Ó Ź Ś ż Ę ć ż Ę Ź ÓŻ Ś ż Ą Ó Ą Ś ż ź Ó ż ć Ż Ź Ó Ó ć ż ć ć ż ć Ą Ż Ż Ó ć Ź Ż ć Ę ć Ó Ż ć Ś ć ć Ó Ó Ą ć ć Ść ć ć Ż ż ż Ó Ż ż ć Ż ć ć ć ć ć Ó Ż ć Ę ć Ó

Bardziej szczegółowo

*+",-./&$%&- 0!"-!/&$%&' -+!"#$%&'(!"#$%&' -+. &-0+$%&'12, STUSVUVWWX 0'$YZ

*+,-./&$%&- 0!-!/&$%&' -+!#$%&'(!#$%&' -+. &-0+$%&'12, STUSVUVWWX 0'$YZ 0201 0201 01203451 78901 *+",-./&$%&- 0!"-!/&$%&' -+!"#$%&'(!"#$%&' -+. &-0+$%&'12, 345.67895 : ;10< 4=0=9=3 53>?1@> A= 4=5715>5 = =5= 0>A=421 012=2A1 BC D3=5E=5 19F=;>5G : 74==20@> 01I 5=3 21I= = 28I=41

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny owe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X N U M E R Y C Z N Y O P I W Y S T R Z E L E N I A S I A T K I S P R O C E S U W A S P E K C I E I N T E R A K C J I D Y N A

Bardziej szczegółowo

K R Ó L O W I E PD Ż N I IPWP.P K J S O L D U N G O W I E P 1 0

K R Ó L O W I E PD Ż N I IPWP.P K J S O L D U N G O W I E P 1 0 1 0 A Królowie Danii K J O L D U N G O W I E. S K J O L D U N G O W I E. E S T R Y D S E N O W I E K R Ó L O W I E D Ż N I IW. S. U N IŻ KŻ L MŻ R S KŻ. O L D E N B U R G O W I E. G L Ü C K S B U R G O

Bardziej szczegółowo

!!" # " $ $ $ %&'(!! " # " $%%&'$%()* +!! ", -. /

!! # $ $ $ %&'(!! # $%%&'$%()* +!! , -. / !!" # " $ $ $ %&'(!! " +!. / #! " ", $%%&'$%()* - )*+$,* -.* %&'(.%&%&/ #"$ $$ 0* $ 1 + + 23 3 40 05 # %&'(.%&%& * *6 * * 6 7 2* $ 8 * 239. 6 39 0 *6 39 *6 6 *6 39 8 7$ 7 + *$ * + 6 6 7 * + $ * + * * #

Bardziej szczegółowo

T A L m e d NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI O ŚRODEK KSZTAŁCEN IA FUNDUSZ SPOŁECZNY OCENA KURSU JĘZYKA MIGOWEGO r r.

T A L m e d NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI O ŚRODEK KSZTAŁCEN IA FUNDUSZ SPOŁECZNY OCENA KURSU JĘZYKA MIGOWEGO r r. a LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI O ŚRODEK KSZTAŁCEN IA FUNDUSZ SPOŁECZNY - 2..p c ( M c d? /k $.. & /. r.s / i?..... fó jy.ł Q...#?/.

Bardziej szczegółowo

!"# "$ %& "' "$ " "' ' ()* +,-,$.-/ &' 1!()*+, -. / ! "6 1+!!"#$%&' # ()*+,-./ 01' :; CD E 167!"' FG- HIJKLMNO NOPQRS,-.TU

!# $ %& ' $ ' ' ()* +,-,$.-/ &' 1!()*+, -. / ! 6 1+!!#$%&' # ()*+,-./ 01' :; CD E 167!' FG- HIJKLMNO NOPQRS,-.TU !"# "$ %& "' "$" "' ' ()* +,-,$.-/ &' 1!()*+, -. /0 12345! "6 1+!!"#$%&' # ()*+,-./ 01' 2345 167 89:;?@AB, CD E 167!"' FG- HIJKLMNO NOPQRS,-.TU V W*XY #Z[\]^@_`a:bc : : #$,-. @ V 2 2345L,K?ABFG-

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Analiza kinematyczna mechanizmów. Środki obrotu

Analiza kinematyczna mechanizmów. Środki obrotu Analiza kinemayczna mechanizmów Środki obrou Meody określania środków obrou w mechanizmach S 23 2 1 3 S 34 4 S 12 S 14 Środki obrou: rwałe (S 12, S 14, S 23, S 34 ) rwałe sałe (S 12, S 14 ) Ile jes środków

Bardziej szczegółowo

Czerwone maki na Monte Cassino

Czerwone maki na Monte Cassino sł. Felks Korsk SOPAN ALT TENO BAS c c c 1. Czer ne 2. Czer ne 1. Czer ne 2. Czer ne c Czerne k Monte sno 1. Czer ne 2. Czer ne 1. Czer ne 2. Czer ne k k k k k k k k Monte Monte Monte Monte Monte Monte

Bardziej szczegółowo

Odbicie lustrzane, oś symetrii

Odbicie lustrzane, oś symetrii Odbicie lustrzane, oś symetrii 1. Określ, czy poniższe figury są swoimi lustrzanymi odbiciami. Jeśli nie, odpowiedź uzasadnij. 2. Dokończ rysunki, tak aby dorysowana część była odbiciem lustrzanym. 3.

Bardziej szczegółowo

/ +)* ; ; ) / )/ 0! 1H>!! "#$ % & ' % $ (!"#$%&' )( ()*&'+, (! " # $ %!& ' ( ' ' ( # )! * ( )! )( ' ' * +,-! -. $ ('! " # $ %!& ' ( */ +/ *//! "# $ %&

/ +)* ; ; ) / )/ 0! 1H>!! #$ % & ' % $ (!#$%&' )( ()*&'+, (! # $ %!& ' ( ' ' ( # )! * ( )! )( ' ' * +,-! -. $ ('! # $ %!& ' ( */ +/ *//! # $ %& / +)* ; ; ) / )/ 0! 1H>!! "#$ % & ' % $ (!"#$%&' )( ()*&'+, (! " # $ %!& ' ( ' ' ( # )! * ( )! )( ' ' * +,-! -. $ ('! " # $ %!& ' ( */ +/ *//! "# $ %&' &# ( ) *+, ) -. -) + / 01 + +- + & ' '!.,% -. /&

Bardziej szczegółowo

: : !", #$%&' ( 200)*+% 2009,-./01, (ElinorOstrom) 234 &567%&'$ 89:; 9 <= E FG,HIJ [ (!"# ) $ %&', () *+]:,-)./01 ),23./ )89:;,

: : !, #$%&' ( 200)*+% 2009,-./01, (ElinorOstrom) 234 &567%&'$ 89:; 9 <= E FG,HIJ [ (!# ) $ %&', () *+]:,-)./01 ),23./ )89:;, : :2011 5 6!", #$%&' ( 200)*+% 2009,-./01, (ElinorOstrom) 234 &567%&'$ 89:; 9 ? @ABC+D E FG,HIJ [ (!"# ) $ %&', () *+]:,-)./01 ),23./01 4567)89:;, 9:; ( ; ( 9, ?@AB) (C: DE ), FGHIJ KL (,M923 )

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

2018 年第 4 期 M NO "#$ 24 ' # 9 AI JK!&T R! &T$! 89 :: B< \ B< [ \! " 01C 4 $ "L / 4 & $ "L=> [V / "L=> 73 [ ) # )P/ 4 & $ ]TH )P/ "L = 4 &

2018 年第 4 期 M NO #$ 24 ' # 9 AI JK!&T R! &T$! 89 :: B< \ B< [ \! 01C 4 $ L / 4 & $ L=> [V / L=> 73 [ ) # )P/ 4 & $ ]TH )P/ L = 4 & 2018 年第 4 期 M NO "#$ 24' # 9 AI JK!&T R! &T$! 89 :: B< \ B< [ \! " 01C 4 $ "L / 4 & $ 5@B "L=> [V/ 5@B "L=> 73 [ )# )P/ 4 & $ ]TH 5@B)P/ "L = 4 & $ "L)* "LX 3PU "L: W " X 3 2,_< "L: IJ Y

Bardziej szczegółowo

im = (P )={b 2 R : 9a 2 P [b = (a)]} nazywamy obrazem homomorfizmu.

im = (P )={b 2 R : 9a 2 P [b = (a)]} nazywamy obrazem homomorfizmu. 61 7. Wyk ad 7: Homomorfizmy pierúcieni, idea y pierúcieni. Idea y generowane przez zbiory. PierúcieÒ ilorazowy, twierdzenie o homomorfizmie. Idea y pierwsze i maksymalne. 7.1. Homomorfizmy pierúcieni,

Bardziej szczegółowo

!"#$ % &'# $& &# # && () *+(+ + (!"#$%&!"#$%&' ()*+,!"#$%&' *+, () *+,-./01 (( ' -./ :;, -./ < "! $ "! 9 $ "! F $

!#$ % &'# $& &# # && () *+(+ + (!#$%&!#$%&' ()*+,!#$%&' *+, () *+,-./01 (( ' -./ :;, -./ < ! $ ! 9 $ ! F $ !"#$ % &'# $& &# # && () *+(+ + (!"#$%&!"#$%&' ()*+,!"#$%&' *+, () *+,-./01 (( ' -./01 2345067289:;, -./01-0-- 0 < = >? @0ABCDE @$ "! $ "! 9 $ "! F $ "! 0 < = G H 9 I J KLMNO < PQRC - / 1 / /$!9 /$! 0

Bardziej szczegółowo