Cena numeru 15 groszu ILUSTROWANA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cena numeru 15 groszu ILUSTROWANA"

Transkrypt

1 ata Cena numeru 5 grozu Pocztoa uizczona ryczałtem. ILUSTROWANA Dziiejzy numer zaiera 2 tron pie< ć ulgi, ile vi > amego $ rte tnie^ Saltrat pim".» nq, SB - V fach 0,', FI W o rotce przyrócone będą tytuły zlacheckie i znieiona zotanie banicja Habburgó. Wyrokó śmierci ydały qau doruin? Noe renrefe przeciko ocialiloni.,troi>iin a f Wiedeń, 23 lutego. lono. Na karę ięzienia od 5-cIu lat którzy taną przed ądami Wiedniu, i litycznych. Śledzto ma na celu tflir Wieczorny dziennik Tele zyż kazano 23 ooby. Spray karne 80 oób odełano do ądó zy Pierze rozpray przed ądem przy brały udział przygotoaniach do roz Wynoi obecnie i-4oo dzenie czy ymienione poyżej ooby ;K0 a do l A p reformq kontytucji Autrji kłych, 5 oób uolniono- ięgłych odbędą ię już podcza eji ruchó. )lna "^i * S2l.PRZYWRÓCENIE TYTU- marcoej. Dziiaj przełuchano: burmitrza Seitza, dr. Dannenberga Brelt- Wiedeń, 23 lutego. I &.ĄCHECKIĆH I ' ZNIESIENIE Wiedeń, 23 lutego. foia^cj" HABSBURGÓW (PAT) Liczba ięźnió politycznych nera, Przebyających areztach po- (PAT) W kozarach roziązanej >a\ V P o i f o r m W a n e tierdza,., t traży miejkiej znaleziono tajny kład e v 'ej nie zapadła _.a jezcze. żad- broni, a mianoicie. 6 karabinó mazynoych. 450 karabinó, znaczna Mk:'!' i że Że znieienie inlaclonlo banicji Konlnlt nie "" «- o Dollfu jedzie do Rzymu żadna miara retauracji ilość ładunkó oraz 2 kompletne radioe tacje aby odbyć rozmoę z Muolinim. nadacze. icnnie, (p Wiedeń, 23 lutego, r- 7 y. " Uchni Mater praiedliości czm^^hadń 0 * ł a z a tatytykę działał- \ t ri doraźnych, poołanych do ^TurflP ' Kradzeniem z dnia 2-go luycn 0 " ihf^iono przed ądem doraź-,any... ^ y 2. ^ y Glglio,G\$RĄA$ był znanym przy ód ca fazytokim. typzytanwjlfl i ś r e fs t t 3 ic N? N A ŚMlERC 20 o0b - *«! tracono 8, a 2 ułaka- Jer Bech yjedzie,0 Bukareztu, a e na ionę. 0SL FOĄI,, Warzaa, 23 lutego. W r * d y minitró. jj u Warzaa. 23 lutego. \ yv gubernator ar orjoego Pradze. Praga. 23 lutego, ernatorem Banku Naromianoany Karol En- '{>, p r unierytetu, b. miniter V tah nrzcu nikiem prof. Englia N %l y i ku byl gub. Pnoill, 'e do dymiji. Rzym* 23 lutego. (Pat) W kołach dziennikarkich o- blega pogłoka, iż początku marca przybędzie do Rzymu kanclerz Doilfu, który omói z Muolinim pray, dotyczące reform Autrji ora/ zereg zagadnień z dziedziny polityki między narodoej- PARYŻ, 23 lutego. (PAT) Praa francuka zc pccjalnem zaciekaieniem śledzi zytkie fakty, odnozące ię do Autrji i do pray Anchluu. Duże zaintereoanie yołała iadomość z Berlina, Jakoby kanclerz Hitler niezadoolony z otatniej.moy Habichta cofnąć miał pełnomocnicta, udzielone Habichtol praie polityki autrjackiej. Dzienniki podkreślają rónież zakaz ogłazania tektu moy Habichta, jaki miała rzekome otrzymać praa aiciuiccka. Wiedeń, 23 lutego. (Pat) Komiarz rządoy m. Wiednia, miniter Sćhmirz poołał komiję, której zadaniem będzie przemianoanie różnych naz ulic.i.placó Wiedniu. Dom Matteoti'ego przemianoano już na dom Gigolo Giordaniego. Koniec przyjaźni łoko-niemieckiej. Praa niemiecka atakuje otro Muolmiego Za jego tanoiko praie Autrn. bllce' r ^iti ' y? toi T r," V Za ź a '8 r aniczną r a n i c z n t o blikim y Berlin, 23 lutego. podjętą przez Rzym. Dzienniki gorzkich łoach yrażają ię o tanoi fti.oecka z izytą do blikim Bukarez y <PAT) Praa niemiecka bardzo obzernie komentuje rzekoma umoę buku Włoch I Węgier, przepoiadając fc* >U r^j m y i c t że reizyta min. e r u m u ń k i c z a 5 'tule j izytę dapezteńką. Z licznych artykułó zgóry niepoodzenie zelkich kombinacyj, potałych bez udziału Niemiec- C t* 'i Pt"> P "j W Warzaie jet rzeczy przeija yraźne zaniepokojenie. Umoa oceniana jet z jednej trony jako 3 p j i C*I$! ldziana a l - «termin jej nic i i' 0^ Berliner Tageblatt" pize z idotznem zaniepokojem, że Niemcy bardzo d LI Najpradopodobniej na- kontrakcja polityczna, kieroana przeciko paktoi bałkańkiennt i Małej intereują ię paktem budapezteńkim. * - W e z e r o końcu iony. b. do ^tj; cjy ^ytkiem dopiero po yjaśl's j e j g ł o k i o utąpieniu min. Tl- garantoania niepodległości Autrji. przybiorą ypadki, czekają Niemcy ze entencie, z drugiej zaś trony jako chęć Bez zględu jednak na to, jaki obrót K k Z? cofaniu ię z rządu odiai* e ^ pray, zdradza maner i inicjatyę, intencyj paktu Ten otatni złazcza moment, zdaniem pokojem na yjaśnienie pradziych budapezteńkiego. Fotel ten objął dotychczaoy icemi Ratyfikacja paktu o nieagreji z Niemcami natąpi dniu dziiejzym. po poj. gmachu miniterta pra zagranicznych Warzaie. Wymiany dokona min. Beck i poeł Rzezy niemieckiej von Moltke. Dokumenty ratyfi Warzaa, 23 lutego. kacyjne podpiane przez prezydenta Hin (B) Zapoiadana przez na ymiana denburga i Prezydenta Mościckiego nozą datę 5 lutego r. b. W godzinach ie dokumentó ratyfikacyjnych polko-nie mieckiego paktu o nieagreji, yznaczona zotała na obotę, 24 b. m. o godz. poeltie niemieckiem obiad czornych obotę min, Moltke ydaje na cześć min. Becka i yżzych urzędnikó polkiego miniterta pra zagranicznych. Boeren ZeKung" yraża przypuzczenie, że Muollni obec otatnich ydarzeń na Bałkanach, zmuzony był zabezpieczyć ię przed Izolacją- Diplomatich Polltlche Korrepondeuz" podnoi, Iż pakt budapezteńki ma charakter raczej polityczny niż gopodarczy. Włochy zmierzają idocznie do zdobycia rynkó zbytu dla Trietu i Fiume- Włochy jednak nie mogą dać żadnego ekialentu Węgrom za ten rynek zbytu. Otatnie umoy tierdza korepondencja pchnęły pradzie zagadnienia autrjackie na noe tory, nie zlikidoały Jednak niepokoju, panującego na tym odcinku. Preze Penklubu rumuńkiego przybya do Warzay. Warzaa, 23 lutego..20 * K i.! J!i f dbyin iś odzjnach popołudnio niter karbu p. W i Jędrzejeicz. 0 i ię p 0 d przeodnictem cso^fcje K Jan Warzaa, 23 lutego. rza tanu Minitertie Skarbu. 0 i*? u. z a_ Jędrzejeicza po- (B) Doiadujemy ię, że rezulta W8 Stanoiko icemin. karbu opróżnio ' ^W' K^mi - tetu Ekonomicznego mi- \ k^ekonomiczny cie czorajzej konferencji Zakopa ne przez p. Wacłaa Jędrzejeicza nie rozpac m. in. nioki doty- poeta i dramaturg Wiktor Eftimin, pre (PAT) W czartek nocy przybył nem Pan Prezydent Rzplitej zolnił pre będzie obecnie obadzone. Spray budżetoe, któremi zaiadyał icemini do Warzay znany rumuńki literat, miera Januza Jędrzejeicza ze tano, ika minitra W. R. i O. P. JednOcześ - ter Wacła Jędrzejeicz przejdą do bez Węgloej, zamóień dla ze Penklubu rumuńkiego. Celem izyty p- Eftimina Warzaie jet na nie Pan Prezydent RzpHtej mianoał mi j pośredniej kompetencji minitra karbu, "Utniczego oraz oolityki nitrem W. R. i O. P. p. Wacłaa Jądrze proi. dr. Zaadzkiego, al $ f* iązanie kontaktu z polkiemi organizacjami literackieml. Gość rurnuńlki zaba &Q^,-. 0 n a d t 0 Komitet Ekono- jeicza, dotychczaoego podekreta- i Warzaie 3 dni i będzie podejmoany przez Penklub polki- Z War 4 % d Ja gopodart rolnych ch ' k l dnlch. zay udaje ^ię p. Eftimin do Krakoa i Loa- Miniter Titulecu chory. Bukarezt. 23 lutego. (PAT) Miniter Titulecu. którego tan uległ pogorzeniu, nie omizcła łóżka. Lekarze obaiają ie możmofd dalzych komplikacyj przy rozijającem ię zapaleniu ucha, co mogłoby poodoać konieczność interencii chirurgicznej.

2 Str 2 : Nr. KORONACJA KRÓLA BELGA Leopold LeODOld III ubrany i l b r a i l V był h v ł p.zaaia czaie aktu a k t u koronacyjnego lrm«miftr»viiipcta mundur m u n d u r orftlierfll^ generał^'!! io«król ośiadczał, źe fego iounh/ v z narodem oparte będą na pakcie laiifaa'" Brukela, 23 lutego. (PAT) W piątek Brukela obudzona zotała hukiem armat- Była to zapoiedź uroczytości koronacyjnych noego króla Belgó, Leopoldą 3-go- Ludność pononie yległa tłumnie na ulice. Wzdłuż głónych arteryj miata utaiły ię oddziały ojkoe. 0 godzinie 9.5 przed bramą pałacu królekiego ukazał ię król na koniu. Ubrany był mundur generalki, który noi od zezłego poniedziałku, gdyż po śmierci ojca otrzymał tytuł naczelnego odza armji belgijkiej. Miody król kic roal ię na plac przed pałacem, gdzie zgromadzeni już byli zycy generałoie belgijcy, rónież na koniach, Tam też znajdoał ię miniter tanu, burmitrz Brukeli Max, popularny bohater ielkiej ojny. Burmitrz złożył króloi yrazy hołdu, a bateria armat, utaionych przed zamkiem, poitała go 0 ytrzałami. W calem mieście uderzono dzony. Król Leopold 3-ci na czele orzaku ruzył kierunku Brukeli dla naiązania pierzego kontaktu z ludnością. Przez cały cza rozlegały ię po drodze okrzyki: Niech żyje król". O godzinie -ej parlament, gdzie król miał złożyć przyięgę na kontytucję, byt Już przepełniony publicznością- Pośrodku ali obrad parlamentu utaiony byt tron, obok zaś mała etrada, na której zaiedli króloa i natępcy tronó obcych pańt, przebyających Brukeli na uroczytościach pogrzeboych. Najprzód przybyła noa króloa Atrid z dojgiem dzieci, za nią zaś, poprzedzany przez delegację członkó parlamentu, potępoał Król Leopold 3-ci. Publiczność zgotoała mu żyiołoa ov/ację. Po złożeniu przyięgi koronacyjnej, król ygłoił moę tronoą, najprzód po francuku, a później po flamandzku. Publiczność co chila przeryała moę żyioioemi oklakami. Po zakończeniu moy deputoani zytkich ugrupoań zgotoali króloi długotrałą oację. Na poiedzenie nie przybyli jedynie eparatyści flamandzcy, natomiat obecni byli da] deputoani komuniści. W moie tronoej król ośiadczył, że zdaje obie dokonale praę z poagi i odpoiedzialności oboiązkó, jakie przyjmuje na iebie i które, edług łó kontytucji, oparte ą na pakcie zaufania między królem a narodem. W tym celu król będzie ię kieroał przykładem jaki mu dali trzej Jego poprzednicy. Natępnie król podziękoał narodoi za oznaki ympatii czaie uroczytości pogrzeboych Jego ojca, yrażając zarazem dzięczność reprezentantom pańt obcych, którzy zięli udział żałobie, jaka okryła Belgję i rodzinę króleką. Król złożył podziękoania głoom pańt obcych, którzy bądź przybyli ami, bądź też przyłali ych przedtaicieli dla zięcia udziału pogrze bie- Zracając ię natępnie do armji, król zapenił, że znajdzie ona nim kontynuatora prac króla Alberta -go, raz z pierzorzędnym zepołem. Szczegóły programach. Bilety przedaje kaa Filharmonii a jednocześnie zdecydoanego i oddanego kieronika- Omaiając ytuację enętrzną kraju, król zatrzymał ię dłużej nad zagadnieniami kolonjalnemi. poczem, prze chodząc do tounkó z zagranicą, za* znaczył, że Belgja będzie pracoała nad zapenieniem pokoju i zbliżeniem m n l e 5z i>'i e l *an narodó, poczyni jednak zelkie niezbędne ofiary dla 'zapenienia krajoi bezpieczeńta i olności. Wkońcu, po zapenieniu, iż raz z króloą pracoać będjle nad ypełnieniem ych oboiązkó i ychoaniem dzieci miłości dla ojczyzny, król yraził życzenie, aby Belgja, któ yla H ra zczęśliie przezycięż, przezkód, dalzym ciąg" z m - ku jęlkości, chale i pomyśl ; Paryż, V>, (PAT) Le Temp-nai^nlejjj mkó otorzył litę kładek %, r f^,. dla zmarłego króla belgijkiego A'" J $j «z 65 tyięcy przyódcó hitlerokie l e I&.CT, e*?»» ierność glónem" a za JNac v t a n i e ' F t t K L T ireroi. - Syn Wilhelma, jako ketarz uliczny. lityczna part l, jako zkółka no c ble-lkiaże Aujat Wilhelm ProH' f *!jl KIL? S Berlin, 23 lutego. W niedzielę odbędzie ię Berlinie, i Monachjum zaprzyiężenie kieronkó politycznych zytkich organizacyj i for macyj partji nar. ocj. Rzezy. Uroczytość ta której nadano charakter oficjalny aktu pańtoego, połączona będzie z obchodem rocznicy proklamoania Monachjum dniu 24 lutego 920 roku przez Hitlera programu part)i narodoo- 6oq'alitycznej. Głóny obchód z udziałem Hitlera i jego najbliżzych połpra conikó odbędzie ię Monachjum. W Berlinie zaprzyiężenia natąpi na formacje zturmoe okręgu Berlin placu przed b. pałacem cearkim ó- Brandenburg urządzają ielką zbiórkę becności minitra Goebbela. Ilość kieronikó uliczną ńa rzecz akcji pomocy zimoej politycznych organizacji, któ dla członkó zturmóek. W "akcji tej rzy złożą przyięgę tolicy pańta o- bhczają na ludzi W miarodajnych kołach partji z nacikiem kazuje ię, ża akt zaprzyiężenia tym razem poia zorganizoanej pod hałem: Przyód da znaczenie yjątkoej doniołości, gdyż po dokonaniu ściłej fuzji między tronnictem i pańtem organizacja po rarchj, przyódcó taje ię obok S. A. mendant IZL grupy,,f ool zturmoe]i k""»i». ' 0 e łlbini 0 ( i S. S. jedna z garancyj regimu narodo będzie centrum miata, mjv* ^ Ut r< o - ocjalitycznego. łacem cearkim a bramą f% <I, Rónocześnie obchodzą całe Niemcy ką. W komunikacie urzędoy juie niedzielę uroczyty dzień pośięcony kreślono, że akcja przyódcó ^^udoiad pamięci poległych ojnie. W uroczy ek, jako łużba honoroa. v a j tościach berlińkich eźmie udział prezy dent Hir.denburg. Przemóienie ygłoi min. Reichehry gen. Blomberg. i* Berlin. 23 lutego. W nadchodzącą obotę i niedzielę cy na front", po raz pierzy ytąpią charakterze ketarzy naczelnik, ko mendanci oddziałó zturmoych, zajmując ze karbonkami ręku yznaczo ne im tanoika na głónych ulicach placach Berlina. M. In, yn b. cearza reolucyjnej trukturze tyc [en". 5 " zryając radykalnie z przeta glądami i zyczajami. Berlin, 2'* 3;< foko «vat d Wbre czorajzym n f l f l tj \. kanclerz Hitler nie był -> e,c B y f lv' J l a k : cie Roenbcrga p. t. Walka «^ i y n a i n t, piglad". Nu por.7 4tl.-u ^ b,.f ZVJ i" a h 3"dl niej chili He zaiadom" *V\^m że kanclerz nie może przybyć fy Q, izyty zagranicznej". Jak _ l^0 kanclerz: o" godz. 9-ej udał»9 d Gcfi S p 0 ób portoego, gdzie otoczeniu git a oraz Tchammer-Otena P. ^ - "focznle ię popiom łyżiarkim znan, \ ni Soni Henie.- J Mr eull i ' Porozumienie celne z Soietami za 5! let $ oden ratyfikoane przez Sejm. Soiety uzykały zn» c *' l** a 500 *,:E zniżki na ina, kaior i futra. ' IM, Warzaa, 23 lutego. fb) Dziiejze poiedzenie ejmu tra ło przez cały dzień od godz. 0 rano. Pierza jego część pośięcona była ratyfikacji kilku umó międzynarodo ięcy obyateli polkich, przebyająych. Przyjęto ięc kolejno utaę o ra tyfikacji konencji o ochronie dziej literackich i artytycznych, utaę o ratyfikacji polko-oieckiej konencji o płaie materjałó drzenych na rzekach granicznych. Celem tej umoy jet zatąpienie kil ku umó lokalnych a pecjalny protokół dodatkoy do umoy t»j rozzerza jej działalność na cały zereg noych odcia kó rzek granicznych. Dalej przyjęto utaę o ratyfikacji u- moy z Niemcami o przeozie Niemcó z Pru Wchodnich do rezty Niemiec przez obzar polki. Umoa ta zachouje zelkie potulaty uerenności pańta polkiego. Polcy obyatele nie mo gą być przez terytorjum Polki przeożeni jako ięźnioie. Natępnie ratyfikoano umoę między Polką a Argentyną o odzkodoanie za ypadki przy pracy. Umoa ta poiada duże znaczenie dla ponad 00 ty cych tale Argentynie. Natępnie ratyfikoano umoę o porozumieniu celnem między Polką a Soietami. Referent poeł Karkozka (BB) kazał, źe umoa dotyczy utalenia liczby toaró, dla których rząd polki przyznać ma zniżki celne od 3 marca roku bież. Układ ten pozotaje ziązku z zamóieniami oieckiemi na żelazo, które to zamóienia udzielone zotały ciągu ub. roku różnym hutom polkim. Zniżka celna dotyczy przeażnie toaró i produktó rolnych oraz in i kaioró, a ięc artykułó nie yrabianych Polce. W najażniejzych gałęziach importu oieckiego, tj, praie łuter przyznano zniżki celne znacznej części gatun Walka o Kłajpedę pomiędiy Niemcami o Eif «WCĘ. Berlin, 23 lutego. kich tronnict okręgu Kłajpedy oraz F I L H A R M O N I I Z Kona donozą: Poeł niemiecki rozzerzenie utay litekiej o obronie narodu i pańta rónież na obzar Tel przy rządzie litekim złoży] notę protetacyjną przeciko utaie litekiej Kłajpedy, podkreśla, że akty tc tano aiifrol Jutr ol o godz lecz. o ochronie narodu i pańta, rozciągają ią yraźne naruzenie tatutu kłajpedz ytąpi oobiście ulubieniec publiczności cej ię rónież na obzar Kłajpedy. kiego przez Litę. Berlin, 23 lutego. Dziennik zapoiada najbliżzym Adolf Berliner Tageblatt", komentując roz czaie kontrakcję ze trony Niemiec. iązanie przez ładze litekie niemicc Dymza Lei V m i l i o n n u u l i c y Zgadnijcie na której js Wy kom, które jednak nie przez przemył polki. ą.u^lb b. ^ PO Ochrona celna polka "W- V zachoania konkurencyjności fof ^ «ciele futrzanych nazego przemy6 l u ' ( G J «L z tą, że mienie celne polko-oieck«e i f j»ł; crio. że ai, u ne cnoeby obliczu tee"i c,m i jf\ ^ ro v Polki yieziono do Roji ^\ v ił? Je g 0 d milj. zł. Obecnie huty polkie ^ / v zamóienia na tal pecjalna zym kartale r. b. huty P ol 'f jc**? k mały. zamóień oieckicn oieckich ^Vdatk ar yi*» archi tonn żelaza. Wyłano 9 ^ ^ jfjj *»a tonn cynku a tadjum f 0^? duje ię yóz łoniny i ś dać, handel polko-oiecki r coraz pomyślniej. tapo rt zrom Pol.kl«^%e ub. roku ponad 5 milj. z ', ekportu polkiego do R 08 ' k ton Wać W dykuji nad r«gw^jj p ^ n i y rozumienia celnego, zabraf_b-^^r^. który ^ ; p munityczny Rożek,! f jąc ię za ratyiikacją vm %'. nak poób niedopuzcza^05^' a KI ośiadczenie OiiaHrzpnip min. Becka Recka W \ p^j no^im trzykrotnem ezaniu i. L * i i lerj nor - icemarzałek Makok* JA D Umoę polko-oiecka c' z yi»(" i załatieniu kilku drugic^^jz^, pra a mianoicie utay o n f *arh Vm dolą bydła, utay o P ^ or^w - v.,,u,u, " ' 0 ''j'(ł» 'li, ł cyjnych, utay o ochronie ^ ^ \ kolei, utay o przepiowf'"^ p budoli od linji kolejoy cr 0 piono do noej utay nzvv> fl Vj\ mach. Dyjtuja nad praa bardzo obzernie, poczem Wp/faj* jęto drugicm i trzeciem c "J. c e^((f obzernych yjaśnieniacn, >j karbu prof. dr. Kozłoka At natępnego poiedzenia e)& a yznaczony. ł7>i źe v to k r %v Się Zl) 0r 2a \ S n Hi

3 934 Str. 3 al** K i i)85 Q nli. c l zamiezczamy artykuł naliekf zapenia ykonyanie praktyki lekarkiej? Czy yrzeknie ię pożyania 'in,, d a l ekonomity doby obecne!. Wan ' D r o - Karola Rlfa. artykuł ta- -- ślnoś* <lo,,i y dfuzgocaca krytykę polityki lian- oocó ej pracy i będzie dalzym \S\ rrancll I utalający niezbicie lej ciągu je tezauryzoal, uzaadniając nodjedaniel^ Cit 0 * 2 Red. e potępoanie tem, że fabryka mebli i handlarz obrazami, na które miał na P f dziacznych idej, jak le onu-- c 2aze dokoła zagadnienia.międzynarodoego, prym dzit. ci należy ię nieątpliie teo- ^noadze bilanu handloego. t a niedano ujrzała śiatło a Już taki zdobyła obie mir jjj/ e dla ielu taia ię dogmah Z Wiednia donozą: duzonym ekonomji politycz Dochodzenie przeciko potańcom ocjalitycznym zotanie naj Jako ię ona 'żądaniu, by to fou! We miedzy doma krajanie, układały ię bliżzych dniach zakończone. Proadzone ono jet trzech różnych kie mi oddzici ^iil* a^wnoagi, o y Cyfry ekportu i runkach: przeciko pośrednio podejrzanym, naołującym do trejku i doyn;^ * c Kle możliie najściślej rezcie przyódcom potania oraz ^Poiadały. tym, którzy brali udział potaniu. cny p łka 0 yć r eniu ma latach oocnej praktyki poczynił znacz ne ozczędności, które ulokoał papierach artościoych. Jakiż użytek v od zeregu mieięcy h nl "andloe między Fraiicia a Pol- S\Z Poadziły clotad do żadnego kjn an!' Poód te» tego mtki m nleprze iikuił»- nl e " c l Potaie nazych kuntralientń, (> " Ci icych an na Jotę odtąpić od zaa będzie robił z kuponó, *j!t ',,u agl bilanu handloego, lako Nk tounkó gopodarczych z V, a az nie kupuje u na ięcej, 0 i miljonó toaru! ięc golimy am przedać obie ani lponad tę umę. Będziemy Jarali naz rynek tylko miav lak y nam otorzycie ój. ^ "am, tak my am". Oto noa, a handloa, która zaczyna rzą- C atem - Zraźmy obie lekarza, któryby Poób przemaiał do ego r cznie kupuję u pana za Pieczya. Ale pan dzięki e- O re mu zdroiu bierze odemnle V e za 500 frankó konultacji. «l ^et porządku. Albo pan bę- J a ł odemnle za frankó kon al «o ja będę u pana kupoać * 500 frankó chleba". '"* c jkw\i M t m P^dukty francukie tymi t p,t o^asl* nieją kraje, które nie mo-> T' * b e z t e g 0 ' c o, ę y v/cirtx'',rancukłej, t a r z a podcza gdy ame to^. 'f^j 0rz f ~ ' J> nu j^dzają i niczem takiem, co by ASł i ę dne dla Francji. A natępnie kładających ię na jego dochód dodatkoy i całkiem niezależny od dochodu, jaki mu I PIEKAR by ochotę, że toarzyto kolei żelaznych i okrętó, których uługi ą mu potrzebne, nie chcą przyjmoać odeń dodatkoych konultacyj? W takim razie pocóżby ozczędzał, jeżeli nie pragnie innych dochodó poza temi, jakie mu zapenia bezpośrednio jego praca? Położenie tego lekarza ściśle odpoiada ytucjl Francji chili obecnej. Poiadaczka- olbrzymich bogact, daniej zdobytych, Francja korzyta corocznie z poażnych płyó z zagra ko u/odz6uf o c j a l i t y c z n y c h, którzy zotali areztoani Wiedniu. Co yię tyczy areztoanych, którzy troiku i amych alkach udziału nie brali będą oni najpradopodobniej przez ładze zolnieni. Przyódcy natomiat, którym jednak użycia iły nie udoodniono, będą odpoiadać za przetępto, które przeiduje do ześciu mieięcy areztu. Wrezcie potańcy, których ujęto z bronią rę- > WTTTT. > ku podcza alk ulicznych, przekazani zotaną ładzom ądoym i odpoiadać będą przed ądem przyięgłych, zględnie przed ądem koronnym. Dochodzenie policyjne 'przeciko areztoanym politykom Seitzoi, Dai r ebergoi, Breitneroi, Rennero- Wi, Seyeroi oraz Ellenbogenoi i ich to arzy..;om nie zotało jezcze ukończone. Wzycy ci przyódcy zotaną rónież pociągnięci do odpoiedział ności ądoej, jeżeli ina zotanie im całkoicie udoodniona. Nie jet rónież ykluczone, że c przyódcy, podobnie jak oim cza ie połoie narodoo-ocialityczni, umiezczeni zotaną obozie koncentracyjnym. W a l k a z f a z y z m e m Irlandii. $}ur <i n> parlamencie nodcza ucfkatania xa fraztn nozenia niefoie&i&n fźozut. Dublin. 23 lutego. 3P ' tpat) 7 Tfcf ' ^dziiejzym* "poiedzeniu parlamentu dozło do gałtonych cen po przyjęciu plerzem czytaniu 63 głoami przeciko 46 projektu utay, przedtaionego niepodzlea nie przez rząd. Chociaż projekt ten nie fórinó i odznak" chodzi żadne zczegóły, let Jednak oczy item, iż rząd zamierza na jego podtaie zakazać nozenia niebiekich kozul zolennikom gen. 0'Duffy, Projekt zotał przedtaiony jako utaa o zakazie nozenia pecjalnych unl- Trze?, generałoie roztrzelani Nikaragui chili* gdy racali ze śniadania u prezydenta republiki. nicy, uzupełniających dochody, jakie jej zapenia ekport produktó jej przemyłu. W jakiej formie ma uizczać zagranica te oje zoboiązania zględem Francji? Czy yłącznie pod potacią złota? Jedyną korzyścią" tąd płynącą może być zrot cen francukich oraz obec ograniczonych ilości złota śiecie uniemożliienie nie tylko yiązyania ię ze zoboiązań obec -Francji, ale i kupoania jej produktó. A może dla mityki utrzymania rónoagi importu I ekportu okaże ię koniecznością zmuzanie poiadaczy kuponó do lokoania ych dochodó zagranicą?, Przymuoe lokaty kapitałó francukich zagranicą będą nleuniknionem natęptem zaady rónoagi importu ekportu. Oczekujemy z ciekaością te] nieznanej formy.bojzelzmu. Któż boiem kupuje toary Ameryce, Niemczech lub e Włozech? Czy Francja", Jako pańto, reprezen toane przez ój rząd, czy też Francuzi, jako ooby pryatne: przemyłocy, kupcy, ludzie pryatni, dążący poczuciu olności ego ądu gopodarczego do zaopatrzenia ych przediębiort potrzebne artykuły? I któż ekportuje toary z Francji zagranicę? Czy Francja", Jako pańto, czy Francuzi, przemyłocy, kup cy, rolnicy, działający granicach ej olności i rozdzielający dochody ze ego ekportu między rolnikó I urzędnikó, uczetniczących proceie produkcji? Jakich środkó, Jakich poobó, Jakich gałtó trzeba użyć, aby zmuić Importeró ekporteró francukich, działających od iebie niezależnie, by importoali I ekportoali ilości toaru, ściśle odpoiadające obie co do artości? Aby to oiągnąć trzebaby cudó przymuu adminitra- bolzeic cyjnego, trzebaby ytemu kiego. bi' ;j e i y, Wyzed ' na tem tylko oczy- I gdyby chociaż itniały przynajmniej pozory dla uzaadnienia takich pr* 6 a r z K r ó l b u ł g a r k i P a r y ż u. pozba>viony przez zatoit$t ta kiego ytemu pieczya, któ untieetu przez preząg^^atfcb lebrum dążeń. Wzak mimo deficytu bilanu potrzebne ** < y9»*p K ^ - ft m i B i i - B. < B Bar^hou, handloego aż do otatnich czaó do Francji nie przetaało napłyać złoto, >'f ł *W ł, 0 J iacie le lekarza ytłumaczyliby Parvż, 23 lutego. zagranicznych poruzono praę paktu bałkańkiego, jak rónież ketję co tanoi bijący oczy doód, że kie f e5ł icj ^ fu' Z e t a rzekoma..nieróność' (PAT) Król Bory bułgarki drodze porotnej z Brukeli zatrzymał ię motyó, jakiem! kieroała ię Buł-jegarja odmaiając ego udziału zaze, niż jej długi. Czy można jednak ierzytelności zagraniczne ą yż ze «f ' t> k n i e j e t t a k i e l k i e n i < r i iewkj 'ti j. r otatecznym rezultacie Paryżu, gdzie przeproadził zereg kie Jf t \tl ly * dochodó nie jet niżza od rozmó politycznych. Król Bory zotał przyjęty przez prezydenta.lebrun, ę ytuacji politycznej Europie środarciu paktu. 'Pozatem poruzono pra przypuzczać, że ó napły złota będzie przedłużał ię niekończoność? datkó. polki 6 jjj %. natępnie odbył konferencję 'z premierem Doumergu'em i min. Barthou. koej oraz ketję autrjacką. Komunikat tierdza, że rozmoy odbyały Co poiedzielibyśmy o przemyłocu, arz udziela zak porad ró ię atmoferze zczerości, ykazując który pragnąłby tale inkaoać należności za e toary, ale am potrzy latefl \ t ^l^^hitektom i inżynierom i łarok^jikj \ nj ^ładu intrumentó muzycz- króla z premjerem i Hava donoi, że czaie luzmuy rozmoy i aic,imiiiimu/.v. u u u ^ i, >» j minitrem pra I przychylne upoobienie króla Borya myałby ię od zelkiego kupna? iń zamian oboiązany o b i d o m o c z * * \7 y motó.. Pożyczyliśmy pieniądze nazym a ć o b i e domó cz Flota oiecka złoży izytę Gdyni, przyjacielom, ale gdy ci pragną nam je umy, odhonorarjom. W a flota polka Leningradzie. zrócić albo zapłacić procenty, ośiad 5 V m Warzaa, 23 lutego. ieckiem śięcie pańtoem. Ekadra ilęty ojennej oieckiej ypłynę mierny tej Jedynej monety, Jaką zdolni czymy im, że za nic śiecie nie przyj. \ rezultacie nieróności te 4 (B) W arzakich kołach pohtycz to i % S i ę kompenują, a to jet naj- A «ł,i h J nych obiega pogłoka, iż między ładzami polkiemi a oieckiemi dykutoamym czaie i przybędzie do Gdyni 2 ma łaby z Leningradu do Gdyni tym a «e ą nam dotarczyć, mianoicie toaru. i lm Jtf\ %S y t e r a z okiem na litę krajó, na jet obecnie możliość złożenia zajemnych izyt portach obu krajó by do Warzay i zięli udział obcho Gdy niebaem ta metoda doproa ja r, b. Oficeroie ekadry przyjechali Fr y? ićfy '\^' ancja utrzymuje tounki vy.p,iov ł M\l p rzekonamy ię, że ciągu przez Polkę i Soiety floty ojennej dzie śięta 3 maja. dzi krótce do jedynego rezultatu, do Wedle projektu, polka ekadra floty Dotychczaoe pertraktacje tej jakiego zdolna jet doproadzić do knl^ tounki te kztałtoały ię ojennej ma ypłynąć z Gdyni i udać praie trają i jak tierdzą pogłoki M ] amemi krajami czyn^ ię do Leningradu, tak, aby być tam } zbliżają ię do pozytynego zakończę pozechnej ruiny tórcy tej aburdalnej polityki będą pieri bądźmy \ i temi amemi deficyły if irw Iacz ego? Przedezytkiem maia r b. i ziąć udział dorocznem o' nia. tego peni zdumieać ię nad lekkomyślnością rządó, które ją przy ą zyl»ą«\ó Ze kutek rozbleżenla geogra ' Li^jfii uzmyłó, produkty pe jęły. ą bardziej potrzebne KAROL RIST' c ^ 2 K i h Z C 2 C j c d e n p o ó d o k t ó r y m ą n ' 'Kdy fanatycy rónoagi ii' handloych jet nim ruch $5 t>>. ll^rny, z e n a z lekarz po kilku Londyn. 23 lutego. (PAT) Według dalzych donieień z Managua, Sandinb Umanzor i Etrada roztrzelani zotali z karabinu mazynoego na lotniku Managua, po zaareztoaniu ich na drodze, ;;dy Sandino toarzytie Umanzora! l:trady poracał amochodem ze śniadania u prezydenta republiki Sacaa. Pluton egzekucyjny roztrzelał na Jlil. IIIIUII»»U ŁW " M, *J JH.T»»»«.«.». tępnie brata Sandino. Oiciec Sandinoi \vą. po zolnieniu go przez patrole gardj narodoej chronił ię poeltie Stanó Zjednoczonych. Jak ośiadczają, prezydent Sacaa nic jet bynajmniej zbrodni, przecinie czaie śniadania okczyaj Sandino ielka erdeczność i zatanaiał ię nad możliościami zlikidoania konfliktu 'między zolennikami Sandino a gardją narodo- Poryają ludzi Ameryce Chicago, 23 lutego. zamiezany tej Otatnio ydano zerejj bardzo uroych yrokó na złoczyńcó, którzy poryają zamożnych ludzi celu oiągnięcia okupu. Za poranie Johna Factora, finanity angieilkiego, kazano 3-ch okarżonych na łączną karę 99 lat ięzienia.

4 54- St Mord kapturoy e Fr Paryż, 23 lutego. Spraa tajemniczego mor ierta radcy trybunału apelacyjnego Paryżu Prinre'a dalzy n ciągu jet obzernie Omaiana przez praę. Śledzto proadzą Dijon i Paryżu ładze policyjne i ądoe. Za ykrycie zbrodniarzy yznaczono nagrodę kocie frankó. Dzienniki domagają ię energi cznej akcji, Francja nie życzy obie, pize Quotidien", by jej tolica zamieniła ię Chicago, gdzie nikt nie mo że ię czuć bezpieczny, gdzie ludzie uczcii byliby zabijani przez bandytó. MAFJA, OPERUJĄCA REWOLWERA MI I SZTYLETAMI, POWINNA BYĆ WYTĘPIONA, NALEŻY Z TEM SKOŃ CZYĆ, ZABEZPIECZYĆ ŻYCIE UCZCI WYCH OBYWATELI". Do ypoiedzenia ojny tajemniczej mafji naołuje rónież Le Jour", który uaża, iż nie jet to praa trudna. Trzeba jedynie poiadać pian akcji i odagę jej przeproadzenia. Dziennik tierdzi, że byli kombatanci tanoią ka dry ludzi, gotoych działać kutecznie. Kombatanci nie ą rogami republiki, lecz partyj politycznych, które zatruły atmoferę francuką. Komija śledcza przy pracy. Paryż, 23 lutego..dziś odbyło ię nieoficjalne poiedzę nie członkó parlamentarnej komiji śledczej dla yjaśnienia afery Staikie go. Dep. Mandel nalegał, aby komija nie złocznie przytąpiła do pracy. Więkzość zebranych przychyliła ię do tego zdania, przyczem potanoiono, że niezłocznie po ukontytuoaniu ię. k mi ji dniu jutrzejzym prezydjum jej zażąda od prezea rady minitró ydania akt dochodzenia adminitracyjnego, przeproadzonego przez pozczególne urzędy miniterjalnc. Komija odbyać będzie poiedzenia 5 razy tygodniu. Prace komiji będą podzielone pomiędzy pozczególne podkomije. Jednym z pierzych zadań ko miji będzie utalenie lity oób, które o- trzymały czeki od Staikiego, Paryż, 23 lutego. Pogrzeb radcy Princea odbył ię po południu na cmentarzu Yure, W obrzędzie pogrzeboym zięła udział yłącz nie rodzina i najbliżi znajoml Voix na olności. Paryż, 23 lutego. W dniu dziiejzym rozpoczął ię Bonneville proce Voix i Pigaglio, okarżonych o ukryanie Staikiego. Obu okarżonych proadzono do ądu kaj Katoice, 23 lutego. Sąd okręgoy Katoicach rozpatryał dziś praę przeciko Ignacemu i Zygmuntoi Łakomkim z Łodzi, okarżonym o fałzoanie kiążeczek ozczędnościoych PKO. Na fałzoane kiążeczki podejmoali oni różnych urzędach pocztoych poażne koty. W ten poób narazili oni karb pańta na kilka tyięcy złotych trat. W tyczniu 932 r. areztoano ich Katoicach urzędzie pocztoym chili, gdy zamierzali podjąć 800 zł. Na dziiejzej rozpraie przyznali ię ozuści do iny i proili o łagodny ymiar kary. Sąd kazał ich po 22 mieiące ięzienia. LEKARZ-DENTYSTA F. KOPCIOWSKA przyjmuje: od 9 3 domu przy ulicy od tel lecznicy Piotrkoka 294 (przy Górnym Rynku). danach. Przy odczytyaniu peronali; y I Voix iedział 7 lat ięzieniu-za krazło na ja, że Pigaglio był karany za dzież i ozuta. ytaianie czekó bez pokrycia, a Po przełuchaniu śiadkó i okar- Dokumenty giną. Rola ci u elfa a r l y M e l c aferze Paryż. 23 lutego. (PAT) Ami dii Peuple" cytuje fakśiadczące, iż ooby zamiezane Slaikiedo. ty aferę Staikiego tarannie zacierają za-obą ślady. Miniter pracy Marquet na kutek głoó pray, donozących 0 podejrzane] roli artytek Rity Georg Marianny Kupfer aferze Staikie, Komiarz Pachot zezna go, potanoił zbadać z czyjej rekomendacji i jakich arunkach te die artyttkl cudzoziemki uzykały pozolenie na pracę e Francji (tak z. karty pracy). W trakcie pozukiania okazało ię że z odpoiedniej teki zginęły zyt kie dokumenty. pradę, mimo iż obaia ię zemty. Paryż, 23 lutego- (PAT) Aujourdhui" ogłaza yiad ego półpraconika z komiarzem Pachot, który, jak iadomo, był autorem pierzego raportu o aferze Staikiego i domagał ię uięzienia ozuta. Komiarz Pachot ośiadczył zakończeniu rozmoy, że gdyby nie konieczność złożenia zeznań przed komiją parlamentarną, chętnie yjechałby z Paryża. Obaia ię on, że Po zabójtie radcy Prlnce'a może być zaatakoany przez bandytó, jeżeli ci będą przypuzczać, że zytko ogłoi to co ie tej praie. Komiarz Pachot zapoiada jednak, iż mimo tych'oba, zezna całą pradę. Nie będzie inflacji e Francji. Kur franka trzymany poziomie Paryż, 23 lutego. (PAT) Miniter finanó Germąln Martin ośiadczył yiadzie dzlen nikarkim, że rząd będzie ię tarał zachoać rónoagę budżetoą i utrzy mać kur franka na obecnym poziomie. Programem rządu jet odbudoa finan oa i ekonomiczna kraju. RZĄD NIE żonych, ąd potanoił kazać * a Voix jak i Pigaglio na 45 dni are* ^ Sąd uznał okoliczności łagodząc' czając arezt preencyjny. j e Voix zotał zolniony niezł 0^ ogłozeniu yroku, Pigaglio ma d cia jezcze 5 dni ięzienia, Prefekt Slbour u P«yż, 2? $i W najbliżzym czaie nactą? ^ nonie zmiana na tanoiku P policji parykiej. Dotychczaoy ^ Sibour, który odegrał dużą rolę * i kach parykich dnia 6-go Iuteg 0 % \ pić. O przyróceniu na dane ^jj " ko prefekta Chiappe niema mot pe yjechał z Paryża do MentoW' 4 Według zapenień L'oeuvre J fektem policji Paryża zotanie W\ ty dyrektor policji municypalnej Pi?, chard. Na jego zaś miejce P? 0 L$ dzie komiarz Marchand, WórY _ ^ nie był ranny podcza zaburzę" kich. Bankier Sacazau proadzony do Pa r^'# Paryż, 23 M DOPUŚCI ANI DO INFLACJI, ANI DO DEWALUACJI. Paryż. 23 lutego. (PAT3 Figaro", komentując czo lita Dziiaj proadzono pod tra?,f ryża bankiera Sacazana, które* ^ danie ładz francuk ich are*t *J*t Cp!j UToc Beyrucie. Sacazanoi ytoczony. M ^ a obecnym proce o ozuta. W praęj-, ś<j zany byl b. miniter praieni ^ ftjeklan en. Raynaldy. Dymija Rąyn*WJ rajze uchały Izby Deputoanych j ow jak iadomo, pociągnęła z ft < fenr>t"^ehr dzi nich doód umocnienia tanoika rządu Doumergue'a. L'0euvre" dek rządu Chautemp. uaża, że udzielenie rządoi yjątko ** ych pełnomocnict było podyktoą "(PAT)' Komija izby DEPUTAT ne jedynie yjątkoą ytuacja. Parlament nie rezygnuje i, ze,.-,ego-* praa do pra pozechnego ' 0 \ c ji bradoała nad niokiem z 7 $ kontroli, pomimo, że proizorycznie liczby, połó i enatoró,j zrezygnoał z praa decydoania..wnioek ten przeiduje rónia Negatyne tanoiko tel praie I ganizację okręgó yborczyc" ^ zajmuje ocjalityczny Populaire", któ ja ypoiedziała ię P R.«,, rządoi yjątkoych pełnomocnict i domaga ię roziązania Izby, toanych i yznaczyła po c zbadania tej pray. 8 obot [k *BfcT h^j^jij^^k Rokoania ęgloe polko-angielki bądą podjęte Londynie? Memoriał górnikó brytyjkich do frt Londyn, 23 lutego. (PAT), brytyjkiego kierunku naiązania Federacja górnikó brytyjkich ogło- rozmó międzynarodoych praie iła ytooany do rządu memorjał, ogólnośiatoego porozumienia ęglo którym domaga io inicjatyy rządu ego pomiędzy krajami produkującemi, Hitler godzi ię na kompromi. Konferencja rozbrojenioa ma być zaarta na okre 5 lat. Londyn, 23 lutego. (PAT) Evening Standart" doiaduje ię z odpoiedzialnego źródła niemieckiego, że czaie ej izyty Belrlinie Eden uzykał zgodę Niemiec za kompromi tounku do projektu brytyjkiego. Według tego kompromiu Niemcy zgodzić ię miały: ) na zaarcie konencji rozbrojenioej na okre 5-clu lat zamiat 0-ciii, 2) zytkie mocarta uzbrojone zatrzymają obecny poziom zbrojeń, 3) Niemcom udziela ię praa poiadania tych zbrojeń defenzynych co do których natąpiła już zgoda toku rozmó francuko-nlemieckich, lub o których była moa otatnich propozycjach rozbrojenioych brytyjkich i łokich. Broń ta byłaby Ulubienteo publiczności przyznana Niemcom bez okreu próbnego, 4) rozmiar niemieckich zbrojeń zakreie lotnicta ma być utalony póź niej, ale tymczaem udzielone ma być prao ybudoania penej ilości amolotó yiadoczych I kilka baterji armat przecilotniczych. 5) nie będzie ię ymagało od Francji zredukoania jej ił lotniczych o 50 Proc. a Wielka Brytanja zoboiąże ię do niepolękzania obecnego tanu lotnicta. Evering Standart" dodaje od iebie, że Francja nieątpliie nie zgodzi ię na te arunki. Berlin, 23 lutego- (PAT) Dziś rano Eden opuścił tolicę Rzezy, udając ię przez Brenner do Rzymu. Guta Frdhlich nieidziany na ekranie od czau filmu p filmie najnozej europejkiej Jtt. produkcji raz z niezrónaną 9 t. KOMENDA A SERC", ukaże ię obecnie BELLA uper- p. t. R Y C I E J E S T P I Ę K N I E " a konumująceml. Memorjał ten rozażano ^ c AS<0j«_«nm, poiedzeniu brytyjkiej Mining,, o^fką, tion, przyczem uznano, że cii na nie nadaje ię jezcze do kich rozmó., to5 Jły I Natomiat uznać miano'z a t fjfo t l* p podjęcie rokoań ęgloy cn po«'swy,^v«>l invffim myłem ęgloym oorlnitn polkim nnlękitu ' "Ozn ZI iono zrócić"ię' do'forew! ' 0?"C^m aby ze trony rządu bryty' f )ó^k zła inicjatya proadzeń^ j ro^pro legie z rokoaniami handloa j N. chód nież rozmó porozumteac" bo- j%jg fo między przemyłem ęgl ^y «Wąkim i polkim.. A^fem 0 ' Jeżeli inicjatya Mining * h\\ zotałaby przez Foreign Offl e., A (OT!_U!*>o< toana i rząd polki zycje 5 ' brytyjkie, to P«, 0 *I^WC " jak iczą fery ęgloe - p po\wh\* do Londynu reprezentacja jjoh^jąo, ^ przemyłu ęgloego, cejen^^j anla przeranych rokoań. ręcznej roboty na drutach \\ e l * e najnoze modele ieoe" 5 rykie. Ceny przytępne. ^ LIL I HIRSZM KIlIńklcRO U. 2 nle«*8 Dojazd tramajami Nr..x nr. * Tel. 43-* Si lę

5 u 23 lu"f ioy P Jeuvre j,nie<j łzau W P a r y trażą *, tóref> rezto^ )czonv te ynaldy*, uęzarego Wchód łońca 6.33 Zachód łońca 7.04 Wchód kiężyca.63 Zachód kiężyca 4.'-7 Długość dnia 0.35 Przybyło dni* rocznica niepodległości Etonii. tó'. obotę. 24 lutego, dniu e] rocznicy proklamoania nie ta Etońkiego, od- P a ń * ali T? W ^0(^zi uroczyta akademja *!'#KL i"o a Kre dytoego przy ul. 23 ul jfllpt7 Vcł 2l._urządzona taraniem To- Polko-Etońkiego Ło- J, Ur oczytość złożą ię: łoo ygłozone przez prezea ( Rakiego, referat nacz. Ro- J^Klamacje artytki Teatru Mieji 0 P- Jędrzejekiej, śpie p. Fo- CT^brokiej przy akompanja- L 0/ dr. Żebrokiego, oraz hymny foto" 6 ode ' ra r 'e przez 4, Wa orkietrę za pecjalnemi zaprozenia- 3 M głodne Uieci, J\- Sta u "«7ia niedzielą. >raje V j, niedzielę, 25 lutego r. b. odbę- H^rtiit Vvi. Weta na dożyianie najbied >odk,n Acdzieci zkól pozechnych. ^kolna Miejka m. Łodzi zra- :24ji 934; Str 5 W razie niezczęśliego ypadku przy pracy, ubezpieczony otrzymuje odzkodoanie. Składki opłaca tylko pracodaca. () Omaiając noe przepiy ubez pieczenia, poruzyliśmy dotychcza tylko praę ubezpieczenia choroboego i emerytalnego. Tymczaem utaa calenioa zaiera także przepiy, normujące ubezpieczenia od ypadkó. To ubezpieczenie yołuje dotychcza najięcej nieporozumień, poodu bardzo różnolitej tabeli opłat, jakie ponoić muzą przediębiorta. Nie zy_> W PODRÓŻY i PRZY PRACY P A S T I L L E S Y K H Y - Ł T A f J i l m. l!i i.i. t M.viiv»j,-g},v' <^r HA kie zakłady pracy opłacają kładki jednakoej yokości i z tego zględu praa ta ymaga odpoiedniego yjaśnienia. Niema tego złego, coby na dobre nie yzło. Znikają brzydkie zyldy. Wykazy lokatoró, poiadających py, (i) Jak ię doiadujemy, oddział podatkoy zarządu miejkiego Łodzi przytąpił do ymiaru i poboru za bieżący rok podatkó od zyldó i reklam od pó oraz od środkó lokomocji. Ponieaż chodzi o prane przeproadzenie poboru tych podatkó, roku bieżącym zatooano peną inoa konie, auta i t. p. cję, nakładając na łaścicieli domó oboiązek dotarczenia ykazu imiennego zytkich lokatoró, poiadających py, konie oraz środki lokomocji oraz ykazu zytkich zyldó, znakó, oraz napió firmoych reklamoych, zafek i naet pojazdó, na których ypiane ą reklamy. Nadtc łaściciele nieruchomości muzą zaiadamiać oddział podatkoy ciągu dni 30 o każdej zmianie ich domu, która może mieć pły na pobór podatkó reklamoych t. d. Wzycy poiadacze zyldó, plakató firmoych i godeł reklamoych, i amochodó i ozó z napiami, muzą ciągu 8 dni zaiadomić oddział podatkoy o yiezeniu lub zaintaloaniu reklamy- I rezcie zycy łaściciele przediębiort, zajmujących ię drukiem plakató i reklam, ich naklejaniem, roziezaniem i t. d. muzą inkaoać ami podatek i płacać go do oddziału podatkoego. Donoiliśmy już, że proadzenie podatku od zyldó i reklam poodoało maoe uuanie zyldó. Obecnie, gdy rozpoczęto pi zytkich reklam, dla ymiaru podatku, jezcze część zyldó zotała uunięta. Przemaloano też zytkie amochody firmoe, które noiły napiy firmoe. Nie ulega ątpliości, że proadzenie podatku pełni nieątpliie po Egzaminy maturalne odbędą ię maju, edług danego ytemu. Daniej oboiązkoi u..opieczenia podlegali tylko praconicy, ypełniający e oboiązki zaodoe pecjalnie trudnych arunkach i narażeni na pecjalne niebezpieczeńto. Ponieaż jednak niezczęśliy ypadek może ię przytrafić naet arunkach, pozornie nie grożących niebezpieczeńtem, obecnie zycy bez yjątku praconicy, zaróno umyłoi jak i fizyczni, muzą być ubezpieczeni od ypadkó. Jeśli chodzi o kładki, które ściągane ą na ten dział ubezpieczeń, pierzym rzędzie podkreślić należy, że płacone ą one yłącznie przez pracodacó. Zakłady pracy muzą ubezpieczyć ych praconikó i pokryać za nich należności 00 procentach- Oczyiście nie zytkie arztaty pracy płacą jednakoe kładki- W tych przediębiortach, gdzie niebezpieczeńto jet iękze i o niezczęśliy ypadek łatiej, oboiązują yżze taki. W ziązku z tein zytkie przediębiorta podzielone zotały na klay, z których każda ma yznaczony inny półczynnik śiadczeń. Prócz łaściej kładki, która uidoczniona jet tabeli podziału przediębiorta na klay, pracodacy muzą pokryać rónież dodatki jednolite do kładek, yokości 0,3 procent. Nprz. kładka za ubezpieczenie praconika biuroego ynoi 0,24 proc. jego Jak ię doiadujemy, dyrekcje zkół i róno śród młodzieży zkolnej jak i średmich i Łodzi juź otrzymały zarządzę! śród nauczycielta, obaiano ię bodo JSKładanie najdrobniejzych bodaj ciągu mieiąca maja I oto obecnie kuratorjum poiadominia z kuratorjum okręgu zkolnego o iem, że mogą one płynąć bardzo u- przygotoaniu ię do tegorocznych egza jemnie na ynik tegorocznych egzaminó z tego zględu, że nie będzie moż min ó maturalnych. Egzaminy te. e 0 ^połeczeńta z gorącym ape zytkich uczelniach odbędą ię na ię do nich zaczau przygotoać. l r Puzek upoażnionych ke- Najażuiejzą kazóką, jaką udzie i ło zkoły o decyzji miniterta W. R. i liło kuratorjum jet, iż tegoroczne egza- j O. P., że głodne dzieci zkolne! miny dojrzałości odbędą ię narazić żadne zmiany proadzone nie edług noego regulaminu. będą. go otrzymuje odpoiedniej yokości rentę ypadkoą, ypłaconą mu ^obójto kupca Chodzi o to, iż roku ubiegłym, po Całkoita reorganizacja ytemu egzaminó maturalnych proadzona bę dożyotnio. Otl przeproadzonych egzaminach, ładze c z f{fo4^.dn *kleo Poznaniu. zkolne zapoiedziały, iż odbyły ię one dzie dopiero za kilka lat, gdy natąpi juź Z\«e k [Jfr a 2 łu czorajzym nadezła do Ło- Wypłata renty ypadkoej niema poraź otatni edług tarego ytemu. likidacja tarego typu gimnazjó i u-.hil' ", l o ś ć a amobójtie znanego jednak nic pólnego z emeryturą- Pra» do tak W ciągu tego roku miały być przeproa torzone zotaną 4-klaoe gimnazja i " 5 Wi tt - Ióda kiego 48-letniego Alfreda conik boiem, mimo utraty penej dzone bardzo radykalne zmiany i ogłozone rónocześnie z zarządzeniem eg ie, którzy obecnie ą klaie III, a ra 2-kl.aoe licea, tj. ócza, gdy ucznio n v Al. zamiezkałego Łodzi przy zdolności do pracy, może nadal pracoać i zarobkoać i e łaściym cza,'za t^k^maja 5. zaminó. Zapoiedź ta i oczekianie czej I-ej edług noego typu, przytąpią po raz pierzy do egzaminu. ^vch *Jy f* res ie ubiegać ię o emeryturę, niezależnie pełnił amobójto ytrza zmian yołały iilne zdeneroanie, za hn i p o l od otrzymyanej renty ypadflooej. W i * p n ni kroń jednym z ho 'reig' ś m i e r ć, ^Ycie^fr naetąpiła przed tyjfci e^j# Ul piekarniach mui być czyto. le jf karza pogotoia ratunko- -go kietnia-ekmija. ^iei"',,'(( b^l^j^^kone przez policję poznań Kto zajmie ię loem 2000 bied arctfiv V V e n i e u t a l i ł - i ż P r z y Noe zarządzenia ładz anitarnych. oyryffl l z i lot 2 n L I "' a c e ' ' c m załnlcaeoania kryanie pieczya będzie karane naj ił* LHg 0 aa dotarczone toary, urozy poób. Handel domokrążny Wy j^obiorcy Gutaa Schmidta. (i) Donoiliśmy dniu czorajzym o zerzeniu ie. tyfuu brzuznego na tero nie Łodzi. Walka z chorobami zakaźnemi zczęta zotała poób bardzo e- l Z e z g l o i l i e d o S c h m i d t a Office L UT? l e W* ^idf.tierdził z przerażeniem, negiczny i zkolei ogłozono dniu * Ha zotała międzyczaie czorajzym noe zarządzenie, dotyczą * U upadłość. ce yrobu pieczya. 4 yokości złotych, po j fc>3? k t e i upadłości dla Kau-! e Otóż, zaróno ypiek, jak i przedaż mąki i pieczya muzą być proa a n a ;> Iftt i ' i^ * a k deprymująco, dzone idealnie czytych pomiezczeniach. Wzycy praconicy piekarcy i '^H tf<t n n ' e z tooznie do jednego *\\\ 8<? 2l e ytrzałem z reoleru przedacy muzą ię ykazać śiadec ^ życia. tem zupełnego zdroia, noić czyte i PIIKC? 2 6 STR - N Ptftj ia r7-> i Rogozińki a r o d o e9-7v ^e? K 0 Słonego Stronnicta \' i c t\v a ^ & l ą ykluczenia były fakty, \7lną l t ałą nieubordynację orgado v P v ' ' i c % niełaściy to- K U r ii bikupiej. ubrania i przed przytąpieniem do pracy obmyć ię należycie pod natrykiem. We zytkich piekarniach muzą być urządzone rozbieralnie, umyalnie, ar zaka" donoi, iż de- a poza tem piekarnia nie mo c łączyć zotał ykluczony ię pod żadnym pozorem bezpośrednio z Łodzi ł k. vkluczonv Andrzej Rogoze miezkaniem. Sklepy, których odbya ię przedaż pieczya, nie mogą mieścić ię uterynach. Na ulicach, targach i rynkach przedaż pieczya dopuzczalna jet_ tylko żyteczną rolę: duże zyldy, niekztałtne i ptrokate, zamienione zotaną na mz-\zmmn'a" 6,$ pro łe, etetyczne,- przez co zyka rónież j c e n t ygląd zenętrzny Łodzi. kładki za ubezpieczenia od ypadkó należy płacać do ubezpieczają! połecznej łącznie ze kładkami na u- bezpieczenie choroboe i emerytalne. Jaka jet artość tego ubezpieczenia? Otóż, o ile praconikoi zdanzy ię niezczęśliy ypadek, czy to czaie ykonyania pracy zaodoej, czy też drodze do lub z 'zakładu pracy, otrzymuje on odzkodoanie* O ile ypadek ten poodoał peną utratę zdolności do pracy, ócza praconik zotaje zbadany przez lekarzy, którzy określają, iele procent zdolności utracił on kutek niezczęśliego ypadku i zależności od te pieczyem zotaje kategorycznie zabroniony. Piekarnie mogą ię mieścić utery nach, o ile itnieją tam obecnie, ale pod arunkiem, że zagłębienie nie ynoi ięcej jak pół metra poniżej poziomu, a okna znajdują ię conajmniej na metr ponad poziomem. W yjątkoych ypadkach, jeśli okna zatąpione ą ztucz ną entylacją, mogą ię mieścić piekarnie na niżzym poziomie, ale mui nich panoać idealna czytość, która tale będzie kontroloana przez ładze anitarne. Piekarnie i klepy pożycze, które nie będą odpoiadały tym arunkom, zględnie nie zotaną natychmiat prze robione, będą bezzględnie zamykane. W ten poób ponieaż przepiy nych łodzian. W dniu kietnia kończy ię motatorjum miezkanioe. W tym dniu nabiorą mocy zytkie yroki ekmiyjne i z tyięcy miezkań Łodzi uunięci zotaną lokatorzy za niepłacenie komornego i zaleganie a niem od kilku mieięcy. Moratorjum miezkanioe zaieiło ykonanie ekmiji ciągu mieięcy linioych. Ale yroki zotały mocy i gdy nadejdzie dzień kietnia, o ile żaxl ne inne zarządzenie nie będzie ogłozone, yroki te mogą być ykonane. Moratorjum miezkanioe było pree dłużone już trzy razy. Czy raz jezcze z» tanie przedłużone nieiadomo. W, każdym bądź razie już dziś" należy rozpocząć jakieś kroki, by zapobiec tak ielkiej katatrofie. Obojętne, czy zajmą 6ię tem ziązki lokatoró, czy opieka poyżze ą bezzględnie oboiązujące cd dnia czorajzego itnieje na ie!; inny ale pamiętać należy, że połeczna zarządu miejkiego czy ktokol dzieja podnieienia tanu zdrootnego już za mieiąc 2000 oób może znaleźć przy zatooaniu gablotek i zafek. Od ludności krótkim czaie, ię Łodzi na ulicy.

6 >t. 6 :24li 934 -N: zterodnioa ycieczka ielkanocna do DanJ Sprzedaż biletó Linji Gdynia Ameryka ^SjW od 00 złotych ul. Marzałkoka 6 od 3 marca do 4 kietnia b. r. o k r ę t e m P U Ł A S K I " Cena Z żałobnej karty. B. p. dr. Roinan Az. ramionach Nadprogr. Aktualności Foxa. Do godz CENY ZNIŻONE Pocz, o g. 2-ej pol. Bilety bezpł. ulgoe nieażne ŚWIĘTO NARODOWE ESTO 6-ta rocznica odzykania niepodległości pańt Do Łodzi nadezła mutna ieść, że kiecie ieku zmarł zechtronnie uzdolniony dr. Roman Az. Zmarły klamoaną zotała niepodległość Eto nieuchytne napozór a jakże Ą yra*łj Dzień 24 lutego jet dniem śięta narodoego Etonji. Dzień ten urodzony 6.XI 895 r. Koluzkach : rocz nji. którem pojone 6ą erca ludow M a nica odzykania i ugruntoania niepodlegości narodoej i amodzielnego bytu po ukończeniu zkół średnich i uzyka Roziadły na zerokim gościńcu, io nych żyć, alrzyć" i umierać_ * ^ roku niu dyplomu lekarkiego, cała oja dącym z morkiego ybrzeża głąb Wolności. Ten pólny Im i jirfcł." pańtoego, po iedmiu bliko iekach nieoli, jet nietylko drogim na rzonym z niej zlaku ku burztynoym podległości, zadzierzgnęło n ier y iedzę oraz energję pośiecił ulżeniu pcinocno-chcdniej Europy, na yma te pclne nam i Im ukocha*" 8 ZA kroia?, Oaję} 0, doli zerokich ma ludności łódzkiej, rodoi etó jet ono jezcze drogim i miłym zytkim jego przyjacio zacięły Naród Etó, ieki całe murem pomot, na którym potkają &\^ ' "* falom Bałtyku, zdobyczy, aleczny, ną nić ympatji i przyjaźni, rzucą'ky ^ pracując rónocześnie zeregu orga l V nizacyj połecznych. Będąc od zarania ego życia zechtronnie, uzdol jętnym nikomu, kto porze brutalnej zczędząc kri Jej obronie, ni żyć ku ze... >e g 0 łom, ięcej, nie może on być obo łanych pieri ołania! Ojczyznę, nie mieją zaze naze erca i naz*., kł niony, załynął rónocześnie dr. Roman Az jako kompozytor popularnych nej krzydy z dziejoą praiedlio Minęło ćierć ieku zaciętych alk, ojem nie ma zmiażdżenia niczyi ^ j %\ 2 n., iły z mocą ducha, alce permanent Jej chale. Boiem Polka, która na ' fl a U m i e utoró lekkiego repertuaru. Utory ścią, boju ielkości erc z przygniata zaciekłych bite, nieutannych kraych yiłkó krzyżocó, nim pod głębinie erc przechoał olność Y ^ uzytl ności, najlepiej zrozumie Naród; r;< & d 0 J~ jego grane przez orkietry naiytor jącą przeagą liczby, opoiada ię za c niejzych lokali rozrykoych War mocą ducha, za triumfem praiediio- przemocą niemieckiej naały ugiął 6ię ieki całe. ocil,, ' a ny, zaie, Łodzi i innych iękzych mia -ci, za zyciętem hartonych i upar i pękł mur obronny pieri etońkich, z W dniu uroczytego Śięta, ^ «Qjją rj u tach a naet zagranicą, ciezyły ię tych erc, erc oddanych bez rezty miłoaniu Ojczyzny, olności i ziemi Wolność i niezależność Etonji tała życia, nie chcielibyśmy kraczać ^ W przebiąc pod obą niepodległość Etć. cę triumfu ideału nad bezzgl«< " ««nj a niebyałem poodzeniem. Zmarły oddaał ię z zamiłoaniem grze na prazczuró. ię pomnieniem nie! Wolność ; nie dżiny polityki. Ale radone dziś y) " g krzypcach, której to dziedzinie był Na przetrzeni iedmiu iekó zależności od przeażających liczbą, 6iłą całe, kruży erc etońkich, by po ości jutra złazcza gdy? c.lł J^> do ca podległość Etonji ukryła ię na ieki inno zamykać oczy na chmurne ( i '6 na c irtuozem oraz niemniej głośne było jego naziko jako malarza. Wpa\ja.- ekonomiczną i kulturą, elementó obcych a rogich, naród etó toczył rą rozkitnąć przepyznym kiatem, Naród Etó doiódł, iż umie v* # \ jona krią, karmiona marzeniem i ia kąpane byjy e łzach minione) n j»c, u nild ly portret jego pędzla przedtaiający Króla Staniłaa Auguta ofiaroany alkę, alkę zaciętą, alkę codzienną, po iedmiu iekach bliko.., przetrać, doiódł, iż żac zotał przez niego Wyżzej Szkole Realnej Łodzi. prao do bytu, o możność itnienia, o iekó nieutannego codziennego zma już nie o rozój czy rokit, a o amo A iedem iekó nieoli, iedem zmiażdży erc Jego ynó. GW^* Pomp nak idmo groźby zachybotał 0 5 j 9 jr to, by nie dać ię chłonąć, roztopić i gania ię z potęgą obcej ray, kultury, ja&nem niebie Etonji, gdyby czyi*'.jt dne d Q Zgon tego zechtronnie uzdolnionego człoieka yołał śród licz traić. Liczebniejze znacznie plemiona łoiańkie, oparte mimo zytko, taiania ię dzień za dniem, godzina czyjaś zachłanna ola targnęła '%t ^. Q v obcego języka, iedem iekó przeci czye ręce ięgnęły po brzegi o t łj^ nych przyjaciół jego talentu, a złazcza kołach radiołuchaczy, dr. Az o tatyczną tounku do nich i karygodnie, amobójczo bierną iłę, ale nującego najeźdźcy, to okre niemały, Polka", >^! d o Pler c za godziną zechładnej przemocy pa olność Etó przy boku i<* 5 m. ' e Szk boiem częto ytępoał przed mikrofonami Polkiego Radja, ogólny nych, nieraz potężnych pańt, plene ytrzymać pieri. Trzeba piżoych bym dziiaj jedną tylko P P* Ao Ą bądź co bądź iłę niezależnych i moc okre, który najhartoniejze jeno zdol Do łó puanyoh ócza«, v A\ ^yj^ żal. miennie najbardziej pokrenych, dały erc, by przechoały przez 7 iekó Mam ochotę łaśnie dniu ię' jednak krótzym czaie nietylko kiat olności, trzeba niezłomnych go śięta tego zaprzyjaźnionego i* ^^kań ynarodoić, lecz prot' ytrzebić. duz, by nie ugięły ię i nie załamały, kiego duchem narodu, kroczy^ M^Żnegc CASINO by po iedmiu iekach, po dzieiątkach znacznie dziedzinę polityki, m Etoie otali ię. I tem otaniu pokoleń, zrodzonych, żyjących i zmarłych nieoli, tarczyły za opokę, na taczaniu podlega pychiczne " M, tach otatnich gruntonemu ię leży ogrom nietylko ytrałości i dziś bezgranicznego hartu, Jecz jezcze, której zbudoano olności śięty nie tounku do pańt ogrom cichego, nieidocznego codziennego heroizmu. chram... Jean Harlo m a, ^io^f) polityczna poczyna przea rt ^ Takie piżoe erca, takie hartone ać kalę uzależnień zajemny. jjf l% Przed laty gdy tounki polkoetońkie nie nacechoane byty jezcze Etó. pieri, takie niezłomne duze ma naród kich mocart i pańt. Clarc Gable m n ^ffl^o ^ przeartościoyać enie ^jflł, ^. tą aktyną erdecznością, obopólnym, Od roku 224 do dnia 24 lutego roku zenia tych otatnich. P l i l V, c^ rjl}** tt<! coraz to ronącym zaufaniem, coraz bar filmie 98 dzień każdy i każda godzina była Europy a mało jet prad. r /, " - dziej krzepnącą najprzyjaźniejzą harmo * *, alką Etó z rogiem a tierdzą był nijną półpracą i zajemną ielką po bym ierzył tak gorąco i im każdy próg, otoją każda adyba, o- tak zazięcie zaczyna coraz p pularnością, jak to ma miejce obecnie../nu poką każda myśl... śiadamiać obie, iż przyzłość a ierzę, że mieć będzie miejce zaze, dniu 24 lutego piałem na Przez iedem iekó poniżany, "ŁIR leży nie nio W AtAeFN dyktaturze turze ifc*v tli ziązany i zalczany, przez iedem mocart i nie rozprozko-a". czołoem miejcu redagoanego przeze J<*K iekó pił naród Etó krzepiące ino mnie ócza dziennika i pimach za ropy jej amobójczej balkan'. narodoej mocy z kruży łanych 6erc, z ;, i,^pod przyjaźnionych. ciążającej ponad miarę i ty.-jów.rj Dokąd póiść ieczorem? TEATRY. TEATR MIEJSKI o godz. 4-e po pot. Ivat Kreuger" i o godz iecz. Kobiety TEATR POPULARNY (Ogrodoa nr. 8) - o goz, 8,5 Miłośnica z ekpreu". TEATR POPULARNY (Geyera) o godz po poł i o 8.30 lecz. Grzezna Noc", KINA. CASNO: W toich ramionach". GRAND-KINOi Wielka Kiężna Alekandra. MUZA: Zakazana Melodja". ROxY Tunel". CAPITOL: - Zaledie czoraj". CORSOf Nooczeny Robinzon" i Jeździec bez trogi" CZARY: Spraca nieznany", PRZEDWIOŚNIE: Kaalkada 4 '. RAKIETA: - Bunt Młodzieży" SZTUKA: - Dziś żyjemy". ZACHĘTA: I. Pieśń erca, II. Pozólcie nam żyć. PALĄCE: Nieidzialny człoiek". METRO: Buter Keaton jako pośrednik miłości". ADRA> Buter Keaton jako pośrednik mjłoścl". OŚWIATOWY: Pieśń nad pieśniami'-. I. P. S. - PARK SIENKIEWICZA - Wytaa drzeorytó p. n. Soiety Polka". by zatknąć rezcie zyciękie ztan W epoce Wielkiej Wojny, otatnich dniach, niemal pazmatycznego nó ziemiey Ojcó. dary na przeiąkłej krią iernych y zmagania ię potęg, 694 lata po pamiętnej Etom bitie_pod Paala lahing Etó niejedno łączy ognio a licz Naród polki z hartonym narodem dnia 24 lutego Roku Pańkiego 98 pro bie ich niepoślednie miejce zajmuje to Król Albert do Wilhelma II Lit, yłany przededniu kroczenia ojka niemieckiego do Belgji. -go ierpnia 94 r. król Albert ytooał do cearza Wilhelma II lit treści natępującej: Drogi kuzynie, groźba ojny, która może ybuchnąć między doma mocar tami, niepokoi mnie, jak łato zrozumiez. Od 80 lat, dd chili utralenia niepodległości Belgji, kraj naz przetrze gał ściśle pełnienia ych zoboiązań, międzynarodoych, czętokroć ytuacjach bardzo trudnych, a kanclerz Rzezy ocenił jak należy nazą beztronność r. 870'. Waza' Wyokość i rząd Rzezy dali nam kilkakrotnie doody ej ympatji i przyjaźni, a ooby miarodajne zape niły na, iż razie noego konfliktu neutralność Belgji będzie uzanoana. Rozumiemy dokonale itnienie objek cyj politycznych, przeciiających ię ogłozeniu takiej deklaracji, nie ąłpi- napiania litu i do prośby, abyś zechciał tej groźnej chili ponoić i po tierdzić yraz życzliości tounku do mego kraju". Lit króla Alberta nie pozotaiał żadnej ątpliości co do intencji utrzymania neutralności Belgh możliym zatargu ojennym. Odpoiedź, na którą czekaj król Bel gj muł? r-'f'»jego ątplia/jci co do zachoania ię Niemiec razie ojny. 2-go ierpnia ątpliości te były już rozprozone... Wojka niemieckie kroczyły do Belgji. T. J. I" an mani prz gólne narody, a ytemie ^MĄ \ toych, politycznych, * fe\o j«m*»e«grupujących pańta i narody - e cierzy tych ośrodkó. Po^ jnip^/h ^. W r t Uce< łaj Ententy, przeznaczenie. ^ i Wieikobrytańkiego, pakt bal»* ^ ą ruchu tego i śiadomości idoczną realizacją ^ 4 Na chodzie Europy m ż rtflrzu c jłj,»ł«j acvf go bloku i jego konfiguracja i jet prot układem etniczny*" TU ho li. *8ro przeażnie karm geograficznemt, o linjach polityc**" prze^ ^ «.-. na^e mryoiua dencjach łnio narodoych. n liniarłi r>r>iutvcz Przy z, g n ) D 0 (yd 9 *.» polityczne opierać ię będą na \ cie i rozumie, ypłyać z P^bo^Sr Ni? u «I my jednak, iż uczucia i intencje potężne go Imperium, którego loy dzierży Jego ufania i racji tanu. To tylko " if j Wyokość ojem ręku, nie uległy ma trałość, co ygodne je* v f \T* «zi, pod tym zględem żadnej przemianie. ne zytkim kontrahentom-, i«rt Pokreieńto i przyjaźń, które łączą I dlatego ądzę, że budo** / j bliko naze rodziny, kłoniły mnie do złości, e zajemnej pó{p ac ią % \ uzdroieniem Europy i tabi'' *' 0fe * tu runkó bytu, Etonji przypal ireifd Pim; l«łącznika i krzeiciela P e^ a<!ja /, M»^ł? l < rola ta jet zgodną i z jej \H 4 Wytarczy zreztą patrzyć pę Europy linje brzegó mayy lądu za jego brzega" ' 5ji»jj ić chilę nad rozojem c k 9 P z 0 a c?.v poanych narodó, by ola f ^ T, Etonji umocniły ię z cała jc ścią... Dzień 24 lutego jet dnie " ktjy ego śięta Etó, dniem.. t obchodzą oni zenatą roczf y$jm< kania niepodległości. Wdn*". yłamy z nad brzegó Z ' a^, W* tardemu ludoi Etonji * d ta i przyjaźni. 9[ą, Niech żyje Ełonja - ^Ffr Władyła Lud** py

7 24.»huklŁ im34; BANK HANDLOWY ŁODZI CHCE ZLIKWIDOWAĆ TUZ. tr 7 tali nie p[acą,~atnnych duz litll DJ o te za*. I anitarne i ybitnie antypołeczne tanoiko dyrekcji Banku Co ię działo do- Przy ul. Andrzeja JY. Szykany pod adreem załużonej placóki połecznej. li a r m u j e m y ł ó d z k ą opinję publiczn S^^^umaczona na różne Jazy. r «nl ei na Jeżyk polki. V M, auriaca noi tytuł Puty- nam «5J^ roku znane Łodzi T-o T-o TOZ". W takiej ytuacji zarząd TOZ-u" dochody e z ofiarności połeczeńta i z imprez dochodoych. Nato idr ^ oia Ludności Żydokiej Na zaadzie umoy z p. Ulrichem, opuścił lokal. Pozotała zaległość kokozty remontu odliczano co rok ra mornego, którą zarząd TOZ-u" uaża miat zakre pracy tale ię rozzerza, de* 0., ot! "najęło od byłego łaściciela ie. i Ali*', P. M. Ul- tach z utalonego komornego. za yoce ygóroaną, żądając zredu gdyż zubożała ludność częściej zraca naz«kładający ię z duch Ody dom przezedł na łaność koanta jej, gdyż dzięki gruntonemu ię do T-a o pomoc lekarką I połeczną. ego domu przy ul. Anje. ^ * M uumu przy ui. au- Banku B a n k u Handloego Łodzi tounki remontoi domu, przez TOZ" przeproadzonemu, artość domu zotała Wydatki T-a poiękzają ię. Vl ei i <>kal, m i e z c z enie V c h zakła- między zarządem TOZ-u* ' a noym n' cz r co V znajdoał ię tanie nie łaścicielem domu zaczęły ię pogarzać. Władze Banku Handloego Lo Z byłym łaścicielem domu nape- pożyteczne dla całej ludności nazego ielokrotnie podyżzona.,,toz" utrzymuje zakłady niezmiernie Sość f* u «zytku. Itniały tylko ze d o cijj. ścii «iy. a całe piętro przedta. J* 6 ** dużą alę. Na zaadzie dzi nie chciały uznać koztó remontu, no dozłoby do porozumienia, yokość czynzu komornianego zotała W duch tacjach opieki nad mat miata. ynozące kilka tyięcy złotych, i nie!ti\f^ Jnia z p > U l r i c h C em TOZ" zgadzały ię na potrącanie tych koztó z komornego, żądając uizczenia płacona ratach. Dyrekcja Banku dzi pod kieronictem lekarzy pecjaby zredukoana i należność byłaby ką i dzieckiem tyiące matek przecho ZIŚ U o M i gruntony remont. Po,urne ^le na oddzielne pokoje, prze pełnego komornego. Zarząd TOZ-u", Handloego natomiat nie zgadzała litó i ykalifikoanych higienitek naukę ychoania ych nie / oc &C n do cale lokalu gaz elek e rzecz ja*na, zgodzić ię na to nie mógł. ię na żadne utępta. Korzytając z me) nie trv; ifiio ^analizoano podórko, Władze Banku Handloego Łodzi dobrych tounkó pomiędzy b. łaścicielem lokalu a TOZ-em" i z tego, te mleko, miezanki lecznicze i odmoląt, otrzymując jednocześnie czy n a ii* -.i podórku motor elek- pragnęły ykorzytać tę ytuację, że G<h* 'ji^ 0 Pompoania ody, rezertal umoa z b. łaścicielem domu nie była że umoa zotała z nim zaarta utżycze, naśietlania lampą karco lei'od P ddazu Przeproadzono piana do kiąg hipotecznych. Ody ą i t. p. ffitą, J E d o lokalu. Wybudoano jednakże zarząd TOZ-u" kategorycz W poradni dla ciężarnych tyiące cła,j * a Dodórku dół kloaczny i ' jeb & Miezkaniu. * '^.O p, e r z urządzeń tych za- *Wać r 6 n l e ż pozotali ą- i»ar d yl^r adzając rury odne do nejjo A.^zkań korzytając z motoroczy ^ lanego, utaionego przez ne Ki Ba'" łty K \<v \* i i*! W vj'll!j j tka literacka. Vi, H^^lO-Jo tycznia r. b. Lenlngra. ), K Ułoczytte otarcie ielkiego mlezkani Puzkina'- vdi v ' AOĄ *W»e?, n o 4 n * ob^fizeć oprócz przed, -" nie odmóił zapłacenia niełuznych pretenji, dyrekcja Banku Handloego rozpoczęła innego rodzaju zykany: Wytąpiła z Zadaniem zlikidoania u- PRAWIANYCH W LOKALU TOZ-u" ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH. tn j yłpit nj3vnio nie, dyrekcja Banku Handloego Ło dzi uzykała yrok na całą umę około zl., co po doliczeniu procentó za kilka lat i koztó ądoych ynoi około zł. W międzyczaie ytuacja finanoa T-a znacznie ię pogorzyła. Przeilenie ekonomiczne kraju daje ię o- gromnie e znaki T-u, czerpiącemu Godne uagi i zatanoienia... Analfabeci literaturze Makym Gorkij ypoiada ię przeci t. z. genjuzomanji". prop^ej il V t, h la «>*cle znakomitego poeraz W A S L,**T klaioymbal, tragl, cz tośc ^(łłj^l^wko* i. <t, rónież rąl ako- Tę oto pożyteczną intytucję dziiejza dyrekcja Banku Handloego, W mokiekiej Gazecie Literac-i limpu, z którego nikt nie ośmiela ię go rr/a ** kiej" ukazał ię lit otarty Makyma zrzucić. afli# 0$i,A l tik, *ij2 Po *ójny Jubileuz znamy teav Gorkija, kieroany do innego ybit- Nie, Serafimolcz. nie piezmy ie Lodzi potanoiła zlikidoać, dążąc do rozprzedaży drogą licytacji V '* przygotouje nego piarza oieckiego, A. Serafi- Seraii z ogłazaniem za geniuzy młodych hł nit ' J iłn którą zamierza ytaić moicza. Lit ten jet dokumentem dzi, którzy poinni jezcze iele ie zytkich ruchomości, jak to: krzeła t."ręczny. Do akcji Meyerhold niezykłym. Z odagą boiem, na mazyny do piania, d nje fjs^ *"iydel«pubucznego, któ- którą może obie pozolić ten najtarzy z żyjących reolucyjnych piarzy, Nie chodzi o tego czy innego pia czegokoliek ^ n a p i a n l a!«zaf, biurek, tołó i t. p...rtef) v._ i*«t podkreślenie połecznych ce. Makym Gorki] piętnuje działalność rza. Ale młodzież, która czyta te kiążki, nieiele może ię z nich nauczyć. TOZ-u" pełnomocnik Banku p. Jan W dniu 8 lutego zgłoił ię do biura ia!k^5yv zeregu literató oieckich, zarzucając im zupełnie otarcie analfabetyzm, Natąpiło ogólne obniżenie poziomu li Warzynkoki obecności Komor j teł K t Pl»ma literackie ytępują o»tro głupotę i użyanie Idiotycznego, niezrozumiałego i niemającego żadnego konują należycie ej pracy, ą pod teratury. Robotnicy, którzy nie y l\ą *** >«'M Uteraca n a. ^fl^ rt, C? c h zduzę, przeznaczane oich mocodacó dyrektyę beznika Sądu i ośiadczył, iż otrzymał od ^ ochodzi do tego r pize Jedno! znaczenia języka. pręgierzem, a kiepcy piarze ą czytani poażani. zględne] przedaży zytkich rze ^J ro<la literacka ynoi Jut 3oo I Lit ten ma być uderzeniem pięścią znv Vel' ^ e pieniądze ynoi to około j tół. Ma być przypomnieniem, że Do czego to proadzi? Gdv czytam czy, naet Jeżeli Intytucja ma ię tein miano piarza zbyt popularyzoało te kiążki, nie rozumiem ani łoa. Jakiś dziki język, zrozumiały tylko dla J. Warzynkoki proadził ze o- amem zupełność] zlikidoać. Pan ię Roji J że do kół literató targnęły zupełnie niepoołane Jednotki, autora. Wyrażenia zupełnie niepotyn, v 'aźn''-v N«lu! bą licytantó, którzy na polecenie Ban J które korzytają tylko ze ego proletariackiego pochodzenia i legitymacji tyce. Jet to jakaś złoślia zykana k u m! e ' kupić cały dorobek T-a, u- kane, ani literaturze, ani grama PO^ "llana Tuima" p. t. Gotfol- % e^ l U k a z n ł l l t 0 m I t e B o poety pola partyjnej, by kiążki ich ydaane amego języka i czytelnika. Cl ludzie' niemożlllając ten poób dalzą po» motyach polełcł Go. były przez ydanicta pańtoe. ą zupełnymi analfabetami! Nie iedzą oni, że drzeo nie gnije odzie, zje, prośby kieronicta intytucji me żyteczną pracę T-a. Żadne pera ej* Drogi A. Serafimoicz pize Makym Gorkij jeteśmy oby cyna dzoni u- nich jak zkło, mócy V Warzaie przygotouje pomogły. daj już tarymi piarzami i bez blagi N> Dotojokiogo inceni możemy o obie poiedzieć, że literaturze oieckie] uażała na za bi ilgoci zytko to budzić mui vchp, /;K>r m R T RA zapalają ię od prochu łanych łó, obłoki to parzye trzępy gętej : Role. Rakolnikoa obej- '!! 4 8 0, J a d z i a V?* - Andrzejekupó. My ygłazamy kazania, młodzież na łucha, ale, nietety, zupef- rozumieją, na czem polega rola ściekłość i tręt do ludzi, którzy nie pia i\ Ą \ ^ v ^Ąj v) Vi ifi^^k! Sl.. P y t, U l bezludną «. Jaką kiążkę, ypą, ymieni! chciałby S»k! a v e n a ' Autorem te) kiążki """ynarz, który kiążką ą * "iemleckiro Jeżyku. Poieść llo4cł 300,0o e<zem " nie bezkrytycznie przyjmuje te kazania być może z zacunku dla na ać ie do łoa i literatury. rza, I jak uczciie należy utounkozego podezłego ieku. Ale chociaż Nikt z nazych krytykó nie y oto dyrekcja Banku Handloego Ło jeteśmy bikupami literatury, uażam, że nie mamy praa kanonizoać młodych piarzy. Jakże boiem częto mylimy ię, móiąc:,.ten oto piarz, chociaż młody, ale ]et genjalny i poiada ielki, nieśmiertelny talent". Czynimy to zbyt popieznie, a tymczaem łoa naze przyjmoane ą nazbyt poażnie i dany piarz, który później okazuje ię zupełnym matołem, już ydźigniety zotaje na zczyt O- tknął dotąd tym piarzom faktycznych błędó. I py.tam a. Serafimoicz, czy można przy pomocy tak idiotycznego języka i pomyłó ychoać młodzież odzierciedlać romantyzm rzeczyitości nazego kraju? Makym Gorkij. Zobaczymy, Jaki efekt yoła ten lit. Wrażenie yarł jednak ogrom ne. (r) kobiet korzyta z opieki lekarkiej pod cza ciąży, pozbyając ię ielu zabobonó i przeądó, paimiących śród niezamożnej ludności. W gabinecie den tytycznym tyiące dzieci korzyta z pomocy dentytycznej. W tacji śiatłoleczniczej proadzi ię zaziętą alę z favu'em śród niezamożnej ludności żydokiej, dotychcza yleczono przezło chorych. TOZ" JEST JEDYNĄ INSTYTUCJĄ KTÓRA PROWADZI TE ZE WSZECH MIAR POŻYTECZNĄ PRACE. Co roku TOZ" yyła na kolonie let nie około tyiąca dzieci najbiedniejzych rodzicó nazego miata. Tylko uczyniona płata kocie 200 złotych udobruchały przedtaicie la Banku i zaniechano nizczenia inty tucji. Nie minęły jezcze da tygodnie i dzi yznaczyła pononie licytację krzeła dentytycznego biurek,,toz-u'. W dniu 27 lutego mają ię pononie zgłoić do TOZ-u" yłannicy Banku, bv znou zlikidoać intytucję. Tak Bank Handloy potępuje z intytucjami połecznemi

8 PROGRAM ROZGŁOŚNI ŁÓDZKIEJ POLSKIEGO RADJA. SOBOTA, dnia 24-go lutego. 7" : Sygnał czau i pieśń Kiedy ranne otają zorze" : Gimnatyka : Muzyka z płyt : Dziennik poranny : Muzyka z płyt : Chilka gopodarta domoego : Odczyt, progr. na dzień bieżący , Przer* : Codzienny przegląd pray polkiej. U.50.55: Wiadomości bieżące., : Sygnał czau z Warzay. Hejnał z Krakoa : Koncert zepołu jazzoego Wiełaa Wilkoza : Wiadomości meteorologiczne ,55: Dailzy ciąg koncertu : Dziennik południoy : Przera ; Wiadomości o ekporcie polkim : Komunikat Izby Przemyłoo-Handloej Łodzi : Pieśni ykonaniu Barbary Malinokiej : Chilka lotnicza i przecigazoa : Audycja dla chorych opraco. k. Rękaa. (Tr. zc Loa) Lekcja języka francukiego. (Kura średni). Lektor L, Ro^uigny : Koncert popularny yk. ork. ymfon. pod dyr. J. Oz^minkiego i Januz Popłaki (tenor) : Rctpertuar teatró i komunikaty łódzkie : RcporUż, : Rozmaitości : Polka muzyka jazzoa yk. Olgi Łady (śpie), Marpna Altcnberga i i Wjtolda Rybczyńkiego (2 forl.pinny) : Tranm. z 6ALI Rady Miejkiej Warzaie Akadcmji z okaizji śięta narodoego Etonji. 9.?fl 9,25: Odczyt, progr. na dzjeń natępny : Recytacje poezyj. (Kadran poe- <y«k : Wiadomości portoe ,55: Dziennik ieczorny ; '..Myśli ybrane" ?.00: Mu*vka lekka yk. ork. P. R pod dyr. St, Narota i Zofja Ternc. 2.0( 2].5: Skrzynka pocztoa techniczna koreponrlcncię bieżącą omó i porad technicznych udzieli p. Wacła Frenkiel : Koncert muzyki nolkiej. Utory Paderekiego yk. J. Tarczyńkiego : Muryka ton. z ka. Italia" : Wiadomości meteorologiczne dla komunikacji lotniczej i kom. policyjny :,,Kukułka Wileńka"....AUDYCIE ZAGRANICZNA, Moka (Stalin). Koncert ymfoniczny Budapezt. Koncert ymfon Wiedeń. Model", operetka Suppeio fiuizen. Uproadzenie z Seraju", opera Mozarta Rzym. Koncert yrnfon Straburg. Fortunio" opera Meagera. Naz reporter zanotoał... W zarparni Łajba Fajngolda przy ulicy Limanokiego Nr. 33 ybuchł pożar. Na ratunek przybył 2-gj i 6-ty oddział traży, które po godzinie pożar ugaiły. Straty ą dość znaczne. Przyczyną pożaru było zapalenie ię baełny od ikry, potałej zarpaczu. Na podórzu przy ulicy Składoej Nr. 3 lokato:- tegoż domu, Staniła Jabłczyńki, rąbiąc drzeo, odciął obie iekierą da palce u leej ręki. Lekarz pogotoia opatrzył rannego i przeiózł go do zpitala okręgoego. ** Na ulicy Brzeżnej najechany zotał przez amochód 69-letni. Antoni Romanoki, żarnie- BĄKAŁY przy ul. Abramokiego 46. Romanoki doznał zenętrznych uzkodzeń oiała. Po nałożeniu opatrunku ziono go do domu. przeie ** * W podórzu, na poeji przy ulicy Północnej Nr., załabł nagle 76-letni bezdomny żebrak, Leek Fajer i przed przybyciem pogotoia, zmarł. Złoki przeieziono do pro- j ektorjum. ** Z miezkania Izaaka Gerke przy ul. Północnej 6, nocy czorajzej łamali ię njeujrnieni. dotychcza pracy, którzy kradli garderobę oraz nazyjnik złoty z brylantami, łącznej artości zł. Z gołębnika, na poeji przy ulicy Rybnej Nr., nieznani pracy kradli 37 gołębi, artości 700 złotych na zkodę Ryzarda Serotki. Do kładu Ruchli Biderman przy ul. Rzgokiej Nr. 9 łamali ię złodzieje i kradli 80 kapeluzy oraz toar, łącznie na umę 900 zł. Z miezkania Małgorzaty Kuś przy ul. Tatrzańkiej Nr. 27 kradziono garderobę, artości 800 złotych. Dyżury aptek. Dzńlś nocy dyżurują natępujące apteki: A. Danceroej (Zgierka 57), W. Grc*zik oakiego ( Litopada 5), Sukc. S. Gorfejna (Piłudkiego 54), J. Chądzyńkiej (Piotrkoka 65), R. Rembielińkiego (Andrzeja 28), A. Szymań-' etócjjo (Pnzędzialniana 75). Upiorne idoiko na dnie mott Rozkładające ię złoki ternika przy kole teroem i śpiąca nem ^ załoga. Co idział nurek gdyńki na pokładzie zatopionego okrętu Gdynia, 23 lutego. Jak już donoiliśmy, Biuro Holoniczo-Ratonicze Żeglugi Polkiej" yiało holonik Uru" oraz nurka pana Kuzyniaka, celem utalenia nazy i ban dery tatku, który zatonął czaie ilnej burzy, jaka przezła nad Bałtykiem dnia 8 i 9 b. m. koło Jatarni. Statkiem tym okazał ię paroiec noreki Hardy", który zatonął raz z załogą, kładającą ię z 4-tu oób. Obecnie doiadujemy ię od p. Kuzy niaka zczegółó tej podójnej ypray. Kiedy holonik przybył na miejce katatrofy, morze było jezcze ilnie zburzone. Miejce, którem zatonął tatek, odnaleziono z łatością, gdyż po poierzchni morza płyał dolny koniec złamanego maztu, trzymając ię jezcze na antach zatopionego raka. W miejcu tem zanurzył ię p. Kury niak kafandrze. Silne prądy pododne, jakie napotkał już na głębokości kilku metró, utrudniały mu znaczne poruzanie ię po dnie morkiem, jed nak dotarł on do zatopionego raka. Pierzą czynnością nurka było tierdzenie nazy okrętu, którą odczytał z łatością dzięki zgl. janości, panującej na tej głębokości morza. Statek leżał na praej burcie, 23 m. pod odą, i yołał nieamoite rażenie. Splątane dookoła i poruzane prądem ody liny, upodobniały go do Jakie goś apokaliptycznego potora podmorkiego, tanoiąc jednocześnie pułapkę dla nurka, który mógłby ię nich zaplątać. Pomimo tych przezkód nurek dotarł przedloennych zmian atmoferycznych, po okreie zimoym,ubogim pożyienie o potrzebnej zaartości itamin. Otatni ten moment arunkuje znana, nieśieżość yglqdu okreie przediośnia. Zagadnienie ochrony cery, a jednocześnie jej ożyienia roziqzuje całej pelnl ytorny - a jednak nader przytępny cenq - krem.ultraol", o yokiej ile ożyczej, dzięki zaartości emanacji promieni pozafiołkoych. HHTIM IMIMIMIWI IBM IBI IM ^ W^ ml ^^^rtwf^l ^^^ Wykrycie pokutnego banku Augutoie Lichiarze brali od klijentó biżuterję jako garancję na zrot pożyczek Białytok, 23 lutego.! zadaalniali ię pojedyńczem zabezple- Od dłużzego czau itniał Augu- czeniem długu, biorąc od oich klijentoie pokątny bank, którego łaści- tó jako garancję zrotu pożyczki, cielami byli bracia Elebegenoie. Bank j oprócz ekli, rónież biżuterie. tęp^^rg^dzil /.zytkie...-operacje na W ziązku z poyżzem, ładze proadzenie'których jet konieczna kon adminitracyjne zarządziły reizję, która ujaniła :różne zoboiązania i ekle ceja. Nie mając żadnej kontroli pańtoej łaściciele yzykiali klijentelc janiono rónież iękzą Mość biżu- na umę około 00 tyięcy złotych- U- pobierając lichiarkie procenty terji. Śledzto proadzi ędzia śledczy Utalono, że lichiarze częto nie na m. Augutó. Sędzia z Białef zaginaj Czy padł on ofiarą ypadku Zakopanem Bielko, 23 lutego. cja Białej zróciła ię telefonicznie Miato Biała poruzone zotało ia- do Zakopanego do policji oraz do todomością o tajemniczem zaginięciu zna- arzyta ratunkoego, nego ędziego Sądu Grodzkiego Bia- j Wzczęte pozukiania pozotały łej Marjana Filipa. narazie bez rezultatu. Jet przypuzczę Sędzia Filip udał ię jezcze dnia 5 nie, że Filip udał ię góry i tam padająca laina go przyypała. b. m. na ycieczkę narciarka do Zakopanego. Stierdzić należy, że amobójto Gdy po paru dniach nie daał żadnego znaku życia, zaniepokojona rodzina, zróciła ię do policji Białej z prośba o zczęcie pozukiań- Poli- tym ypadku jet ykluczone. Przy puzczać należy, że tajemnicze zaginięcie zotanie krótce yjaśnione. PARCELE BUDOWLANE pracy ul. K r z e m i e n i e c k i e j I Retklrtklej do przedania. Zgłozenia: Piotrkoka 40 dop.hermana dni pozednie od 0-2 od4-6 p.p. 0 % BANKU HANDLOWYM ŁODZI SPÓŁKA AKCYJNA A jl. KOŚCIUSZKI Nr. 5 ą jezcze do ynajęcia od zł. 4. mieięcznie. krótce do budki terniczel- ' chylił drzi, oczom jego P rz jijj okropny idok: upiomy 0 ; J ym śietle pododnym kole teroem... ZWŁOKI STEBNIK* i.? już_ P ^g a tjj ^Jajb djum rozkładu. zcze kurczoo zaciśnięte, de^m z chach kola,co śiadczy^ ze ^ } r <em otatniej chili nie opu am ika. LC^emy Z innych zczegółó ^Jm, m lenie że tatek zatonął raptonie ^f' Oiuia) gu bardzo krótkiego czau, «"L e trom ledze żadnej możliości raj *'\ 4.* niej 2 Poodem katatrofy był % ^etjj p c dobnie ładunek koku, złoioj '^ łdo\vj c,j z kładzie jaiko t. z. dekla* ' H L*apoy V ] a rozbity przez fale i zmyany janej, r dotał ię przeody & e łft yf>zai odoał zacięcie ię teru. *j ^znac nieruchomiony ter, tatek dólb/?proc trzymyać pozycji dzioh^^] emi Stał ię igrazką olbrzym' rozbiły krótce luki, a trze okrętu, pogrążyły go ^^5t*T D. r2e in Nurek obzedł jezcze ca" ^ 'ej m okolą, nie mógł jednak dotrze *e b y j y trza okrętu i kajut, gdzie P'*^ C* ik< nie znajduje ię rezta zatopią W c Potr Zatopiony tatek jet obf ^cami" ścią Toarzyta Ubezpi-I ty Cj ^f Wadz, decyzji ze trony tego TOW^IM > \y S { rz. nie można zabierać żadnych Jj^ ka ani przytąpić do jego *«C Z e p "lunkt, a Wici e Kino ROXY" il-l^fpkh DZIŚ I DNI NASTEr^YClJjjj^Jjzc Wtrząający film półczeny f My n-, p ' produkcji europejkiej W* $ fta!^ e Madoleine RENflUD I **** t, p r C t l l c aroyilzicle filmoym P' Mt p Q \M «TUMB^*fr ka^ g. głośnei poieści B. A.Y ydzieło zdarzające ie rai "".jfjf^j?dzie Nadprogram: Najnozy tytfj Olj, a^cjj. Poi i lek o Kodz. -! j r*> ool dziele i śięta od <:odz. ^UÓM*^] Rozłam ch^km n.jpk lch o e i C7v Ziązki zaodoe ^,pfó- v (i) Jak ię doiadujcniy^c^jjgjj Jym tygodniu odbędzie ie08 ^ ^* nie członkó chadeckich z * ^Tari odoych Łodzi. Na P atl tp3^^ 0 nym zebrania znajduje punkt: praa rozłamu " " K' że na kutek uchały rady ill &63.5 * ziązkó, na alncm zebra^^i ny będzie nioek, iż ziązki zaodoe epi- e P aru!? e i^ ff^'ea\y' D- i zgłazają akce do no^gd- ' tsl5i.do. /.. S..,. nm.u U<J - «Zf IM ta chrześcijańko - połec^ y, j;, «ai ni ^im W»o'i Dodatkoa W* Kl poboroi b, 'pi' W środę, dnia 28 lutejj^j ^S ic godziny 8 rano lokalu/^im «\o ^ koo-policyjnego Zarządu ^ n dzi. przy ul. Piotrkokie) j5 a l ^, roa ać będzie dla P. K. dodatkoa U. Łódź-^'.^jto^Bc a tm l^ W dniu tym inni ^ęjp l Ą» * UINU lyiii inni " n^" < K%/*o przegktdu poboroi r cz > JK&I tari, którzy dotychcza i P ię iadają do przeglądu ureguloanego ojko^u^ * M \\ lm&**io, łużby ojkoej, zamieś 2^ nie, 4, 6, jatu P. P mienne ezania ta grodzkiego. A. Kantor S-cy, kupuje brylanty ptacl najyżze ^JH^ fil' Al iu

9 tu II iorny 0, j -Przemyłoy łódzkiego oicręgib łókienniczego.!bnlka fl Łódź, 24 lutego,,ocz*ł tb hfl ^najbardziej obecnie abori DiJt y gopodarcze kic fer 'topiele";! SWM Za P iedziana otra alka Pra\v" * n nimoym. nic dzi- ^ch 8 r tajra a ięga bardzo "głęboko ejv J4ta em Wloe i handloe Ło nale" a\vi enie - lx*rvn2' e > iei P r z e t 0 n a Porządku ^ n i e ^ ^ 0 : yołać żyy od? S rhw**> nl- n y "ynnikó, bezpo 9śpiąca Krćlena". przedmiocie anonimoego przemyłu i handlu oraz alki z nim. Jak idzimy ięc, głoó i opitiij, niejednokrotnie przecznych, było na ten temat doyć. Zabrakło tylko głou, który poinien ię ozać jako pierzy głou Łódzkiej Izby Przemyłoo- Handloej, Zdaałoby ie, że kto jak kami, jaki poób należy przeproadzić akcję przeciko anonimoemu przemyłoi, tak, aby tało ię zadość łuznym intereom karbu bez zagrożenia intereom gopodarczym* Nietety, Izba Przemyłoo-Handloa tej jak zreztą zeregu innych najżyotniejzych pra zachouje u- pórczye i konekentne milczuiie. Wydaje ię ręcz, że ta czcigodna intytucja coraz bardziej pogrąża ię rutynie biurokratycznej, a coraz dalej odua ię od życia, od jego codziennych pra i zadań, jakie ono taia do roz iązania- Z pełnej godności" śpiączki ytrąca kto, ale ta intytucja, będąca naczelną reprezentantką całego życia gopodarczego Łodzi, już z amego założenia po M SV kv e 5r J zaintereoanych. Y i-wf^wi P 0 yżzej ładze kar ołana do roziązyania zelkich zagadnień, życia lego dotyczących, złożony ktj /głedriały ię poób kon- I e l,v^co I XVladalj«c P d^cie akcji praie tak ażnej, tak zaadniczej, jak r ketia anonimoego przemyłu, rozinie działalność ydatną, energiczną. V LV % yr rytycznei. Odrzud y tf» >, Zavv ierających Pozycje ano- Na kim boiem, jak nie na niej ciąży o- '^'nie ite<k <* W* n a c z anie uroych kar l ją jedynie od ozau do c%au przyjazd boiązek uzgadniania poglądó tej ziobeio ^ '^iemi C^ ^ karnych oto i yoko potaionych oqbitoćci, galoe przyjęcie i uciążlie" oboiązki a d z e k a r b,vh ^ e zamie-! materji, któż, jak nie ona inna reprey mlcl!.; rtjfliott» v ;. ac alce z przemyłem j zentoać obec ładz karboych po- reprezentacyjnetulały niejednej grupy, czy zrzezenia Tego dla śiata gopodarczego jet go na ^!tv l' 4u, D rz ł, emył łódzki rónież za przemyłoego, ale całej Łodzi gopodarczej i któż, jak nie ona inna tym mui od tej śpiącej króleny aktyno za mało. Opinja łuznie domagać ię ze 'rftt * V! n a t e r i i K,o - Niektóre fi fir jjh n o -fyuy bez zatrzeżeń połttiai. '^ ładz karboych, ładzom karboym łużyć kazóści i inicjatyy. Potrzeby podjęcia alki z t hecami yrażają opinję, że «dp^'ha*, yczna j i zybkiem tem- n a zydkiem tem- Przera rokoaniach polko-rumuńkich.!is rturf *v W* 008 akc i a < yoła nie- J X c*,fe r2as m ' Układ kontyngentoy ejdzie życie 8 8 C y Poderać *cze podtay obecnej ró- 4,"»inkturalnej. ^' a Wici e i e tego poglądu olelile^al kę,'proadzoną zol- ^ n i ) l e i ze topnioaniem środ- ^ cych doproadzić do yelifen nj P rzem yłu anonimoego z repnyci^ Kaczegociel» 34 \,' e niem tych rozbieżnych jeleniem złotego środka zajął fcb^niyłu Włókienniczego lakiem. On też będzie o- rady, 4 f ' 9?V? tc tó ykazuje Warzaa, a l,, f, *» 3,5 dale) Idzie Łódź -,. mili. zt., Poznań cięgli""" 0 ~ 2, mili. zł., i Katoice WeCZ 6 koi* fl«^ki^suwlanie PERSJI. i i;^alni?? ta noit ybudoać Tehe- i. Wabiu. która ma rozporza- Z Ifahanu door?, *z 7 ; nem f=k""" założeniu tam noej POLSKIE MASZYNY r C(lt TKACKIE poelta polkiego l,u / rt)i' l5 M\o i,; Qzcme a z rządem perkim Z iv fonk a d U «? rdzenic do Perji z Polki kiei,m TrifcNn? a=kich - " 3-EGATURY RADY POLI- ' lit, «a,e M P E N SACYJNEJ. * *«i «/* ie nc źo ukontytuoania ię r CZ nie SS^I : Delegatura R*dy 73Ś " ^ ft; P d l <! ł a ^ bieżącym uchalenia Polityki tygodniu początkach marca. Wzrot tanu zatrudnienia ielkim przemyśle łókienniczym. (g) W okreie od 29 tycznia do 4 lutego b. r. tan zatrudnienia ielkim przemyśle łókienniczym przedtaiał ię natępująco: z poodu przypadającego na okre ten jednego śięta, ielkim przemyśle baełnianym przez 5 dni tygodniu pracoało 5 fabryk, przez 4 dni fabryk, przez 3 dni 2 fabryki, nieczynne zupełnie były 3 fabryki- Ogółem 3 fabrykach tego przemyłu zatrudnionych było omaianym okreie robotnikó, a ięc o 603 robotnikó ięcej, aniżeli okreie poprzedzającym. W tym amym okreie ielkim przemyśle ełnianym przez 5 dni tygodniu pracoało 8 fabryk, przez 4 dni 7 fabryk, przez 3 dni 3 fabryki. Ogółem 8 fabrykach tego przemyłu 'zatrudnionych było 2,780 robotnikó, co tanoi rónież zrot zatrudnionych robotnikó, a mianoicie o 2 robotnikó, przyczem zaznaczyć należy, że ielkim przemyśle ełnianym omaianym okreie czynne były zytkie bez yjątku fabryki ziązku z ezonem letnim. Pończozarnie zarobkoe zmniejzą uruchomienie. Jak iadomo, pończoznicy tuteji, Rokoania kontyngentoe polko- J z końcem bieżącego tygodnia, tak, aby rumuńkie, proadzone Bukarezcie j eentualnie układ kontyngentoy mógł pracujący na lon, dotychcza pracoali od penego czau, uległy chiloej J efść życie z początkiem przyzłego! na t r z y zmiany. Po przeproadzonych przerie dla umożliienia obydum ; mieiącadelegacjom zreferoania oim rzą- j Delegacji polkiej przeodniczy poicieli zytkich fabryk, zadecydo 'jednak otatnio pertraktajach przedtadom obecnego tanu rzeczy i uzykania j el R- P. Bukarezcie p. Arcizeki, ano znieść jedną zmianę, tak, źe obecnie firmy te pracują tylko na die zmia intrukcyj. chodzą do niej pozatem pp.: radca Obu tronom zalety na tem, by u- j handloy Vetalam oraz delegat Minikład kontyngentoy rozciągaj ię na jak i terta Przemyłu i Handlu radca St. zarobkoy, który porónaniu z cenny. Jednocześnie utalono noy cennik najdłużzy okre czau i daał możność 'Stoga. Delegacji rumuńkiej przeodninikiem, dotychczaoym jet granicach od 20 do 25 procent drożzy. podnieienia zajemnych obrotó. [czy iceminiter Aan. A r n ~ W c h, o d z k» e fy S " Podjęcie rokoań podzieane jet I R KEU^W im reze ntoal, on będzie yna W CA - 0 ] Y M I [ ' i Potulató, on Giełda nienieżna. r:,/ i.. le półpracoał zak c ] ;r"v» l - ^nież przemył śred Umoa zbioroa przemyśle dzianym. Na dziiejzem zebraniu giełdy alutoodeizoej Warzaie tendencja dla deiz i2- e L^#r a i 5 z y innej formie ketii JCy^lSirn lk. d Ulgi dla firm, pracujących zarobkoo. przeażała łabza, przy zapotrzeboaniu Klnc A*. odząc, j i- że rozią, ziekzonem. Bank Polki placil za banknoty ^ZM V e ff przemyłu poczy- W ciągu otatnich kilku tygodni toczyły ię na terenie Łodzi rokoania przemyłem zarobkoym, zorganizo- i 'Meja (+2), Holandia dodatkoą umoę zbioroą z dzianym i dolaroe 5.30 ( 0. Notoano kury deiz: )( rękach przędzalnikó. CWJJ! AT J u Piecto ( niejednokrotnie \vanvrn cplrrii Hyinnpi nr/u 7ia7kn + pomiędzy przemyłocami przemyłu 3 0 ) - Londyn (-2), yplata teanym ekcji dzianej przy z,iązku l c g r a f i c z n ą n a N o y J o r k 5 i 3 3 i 5 0 (_ t f P a r y i _ u/ł/j^lie", Poyżzej ketji dzianego a robotnikami, praie zaarcia umoy zbioroej na ezon letni. Zarobkoego Przemyślu Włókiennicze-j ), Praga 2.98, Sztokholm ^"fl Vażając zeregu u ny^l^t^^n^y^nm^motia^ go WOJe- łódzkiego. Członkoie tej ( 50), Szajcaria 7.4 (4 Po długotrałych pertraktacjach, dozło ęzcie do zaarcia umoy, którą ki 5 nrnopnr rahatu nn7at<»ni 7nrnh- Platą telegraficzną na Noy Jork po 5.33* ( 0.5) ; 2), Wiochy ekcji Otrzymali Od podtaoej Sta- (~ ię oi Li 5 ) : Tranząkcja dokonana a nienotoana y ze trony przemyłocó podpiali Kl S procent raoatu, pozatem ZarOO, gopodarcze. o b r o t a c h kocy potaili arunek, który przeiduje możliość ypoiedzenia umoka niemiecka , zyling autriacki 97.50, lin (-4-0). międzybankoych W obrotach pryatnych: deizy na Ber- mar Ziązek Przemyłu Dzianego R. P. o- raz delegaci przemyłu średniego, który do tej pory jezcze ię nie zorgani tygodni od zaarcia jej niektóre firmy y, ypadku o ile ciągu czterech korona czeka 20.80, funt angielki 27.0 ( 0), Jt/ \ ftptestów WEKSLOWYCH. dolar 5.32 ( 2). rubel zloty 4.7 (+2), dolar U 2 &>r P * ą g u 933 roku zaprotetoano złoty 9.02 (4-2), rubel rebrny.4, bilon Polki na ume 407,6 mili. zl. zoał. z grupy średniego przemyłu nie będą AKCJE. Na rynku akcyjnym iękzem zaintereoaniem ciezyły ię akcje Modrzejo- dow"' a dfl Bt 2 ] - zl- roku poprzednim, Umoa przeiduje, jako podtaoą płacę robotnika 3 grozy za kg. ki nieulgoej- Prao ymóienia 'irzy kie, jednak z braku zaofiaroania do honoroać przeidzianej dla nich ta ięk której iedziba mieści ego Toarzyta Handlu arzaa, Nr. 0, proadzi j 'Zemyloo-Handloa, Jako k»> Przem-Handloych. ych należności, lód*" JkA TURECKIEGO. le b j a m b u 'u, że kietniu roztn y.udo Wa ieik^j tureckiej prz^- V l aki/ kaln > Kaveri. W tym cxa- V.,M k..." łtii?. nu j- oieckie p, erze dotay oiecki' 0ifl S k u Ą% '^Ki e * I\. N W A,ES K E DLA WŁÓKIEN- \ " l9ł Garoego, udzleloneg. W 4v» 8 utalonego na łączną ko- M C." 6 * tureckich. Kl^lVc> r " a». In rzecion, KIN tt7 e '< kroien i 48 grempli z \Xf heniem do czyzczenia. ^hyj * larbiami elektroni fa calosci ykonane Turtjl. toaru letniego yprodukoanego z dudzietki pojedynczej. Umoa poyżza jet oboiązującą okreie ezonu letniego. Przy zaarciu pierzej umoy, przemył dziany zarobkoy nie określił ojego tanoika, dopiero dniach otatnich na konferencji z p- inpektorem pracy zaarto niejako ługuje ciągu 4 dni od upły;' jo czau. Stanoiko oje zarobi y tłumaczą tem, iż firmy, należące do przemyłu średniego nie poinny korzytać z ulg, przyznanych tej ekcji, przecinym razie cała organizacja przemyłu dzianego traciłaby na aktualności. Druga upadłość firmy Józef Richter" na nioek Widzekiej Manufaktury". W dniu czoraiezym «ąd handloy ogłoił emne żądanie nie udzieliła. die upadłośoi, z których pierzą już poraź. W tych arunkach ąd dniu czorajzym drugi śtrmjc ZakŁady Przemyślu Wlókl&nniczego Józel Richter, Sp. Akc." z iedzibą czego Józef Richter Sp. Akc." poraź drugi upa- ogłoił faranic Zakłady Przemyłu Włókienni Lodzi, przy ul. Skorupki Nr. 9. Po raz pier, dłość, chilę otarcia oznaczając tymczaoo zy firmie tej ogłozono upadłość 3-go lutego 93 rolfcu i chilę otarcia oznaozon ócza na dizicń 20mairca 930 r«ku. W dniu 3 maja 933 raku zaarty zotał między firmą a ierzycielami układ na arunkach natępujących: ierzyciele redukują oje pretenje o 70 proc, t. j. otrzymują 30 procent płatnych ra/tach półrocznych. ' Firma Widzeka Manufaktura Sp. Akc. ', Imieniu yndykó której diziała adokat A. Kitzman i która złożyła nioek o ogłozenie firmie Józef Richter po raz drugi upadłości, jet ierzycielką tej otatniej kocie , zł., pierza zaś rata tej należności, zredukoanej do 30 proc. inna być zapłacona dniu 30 grudnia 933 roku. Pomimo upłyu praie duch mieięcy od tego terminu i pomimo żądania Hiem poleconym zapłaty pierzej raty, firma dlużniczka zapłaty nie ukuteczniła i żadnej odpoiedzi na kieroane do niej pi na dzień 30 grudnia 933 roku, t. j. na dizjcń, którym przypadał tremin płatności pierzej rady układoej. * Drugą upadłość ogłozono Makymie ioi Szenieldol, proadzącemu Łodzi przy ulicy Piotrkokiej Nr. 5 przediębiorto handloe, zakre którego chodri handel y. roba/mi łókienniczeniri. Szenfeld, będąc tounkach handloych z Toarzytem Zakładó Żyradoakich Sp. Akc, pobrał od niej toary, ytaiając ekle na iękzą umę, natępnie ekle dopuścił do protetu, zaprzetając ypłat. Toarzyto Zakładó Żyrardokich, kładając nioek o ogłozenie upadłości Szenfeldoi, załączyło do tego nioku 5 ekli protetoanych na kotę zł. Sąd ogłazając upadłość, chilę otarcia oznaczył tymczaoo na 6 tycznia 934 r Upadłego oddano pod dozór policji. zych obrotó nie dozto. Notoano: Bank Polki ( 25). Cukier 6.75 (4-50), Modrzejó (480), Starachoice Tranzakcje dokonane a nienotoane: Haberbuch 38. Lilpopy. PAPIERY PROCENTOWE. Dla papieró pro centoych tendencja byto dość mocna. przv obrotach naogól nieielkich. Jedynie iękzych tranzakcyj dokonano 7 proc. Stabilizacyjną. Notoano: 4 proc. dolaroa ( 0), 4 proc. inetycyjna (475), 5 proc. koneryjna ( 4-22), 5 proc. kolejoa proc. dolaroa ( 4-38). 7 proc. tabilizacyjna ( 3). odcinki po' 500 dolaró 58 ( 3), 8 proc. obligacje budolane B. O. K. I emija 93, 4 i pól proc. lity ziemkie ( 4 75), 7 proc. ziemkie dolaroe 42, 8 proc! Warzay ( 25). 6 proc. oblig. Warzay 8 i 9 em ( 75). itranzakcje nienotoane: 3 proc. budolana 4.60 ( 5), 7 proc. tabilizacyjna odcinaki po 00 dolaró 62, 7 proc. śląka proc. arzaka za 8 proc. dillonoka chcieli płacić 80. GIEŁDA ŁÓDZKA. Na czorajzem zebraniu giełdy łódzkie) no«toano: dolary przedaż 5.35, kupno 5.33, poi. tabilizacyjna , poż. inetycyjna , ' poż. budolana dolaróka proc. L. Z. m. Lodzi , Bank Polki Tendencja nieco łabza. *«* W obrotach pryatnych dolar 5.34 żądaniu i 5.32 płaceniu, funt Tendencja it^zymana, obroty bardzo nieielkie. Rónież nie Intereoano ię zbytnio dolarem zlo-. tym, którego kur kztałtoa! ię Papiery lokacyjne zupelnem zaniedbaniu. Bank Polki placil za dolary 5.29, 5.30 (za odcinki grubze) i 5.32 za czeki, za funty zać Podaż bardzo łaba.

10 Str. 0: :24.u 934: VI Targi Leantyńkie Tel-Aiie odbędą ią*ioną r. b. Przemył łódzki eźmie nich udział, Stała ytaa zoró produkcji polkiej. Niezykle zybka rozbudoa gopodarcza Paletyna przedtaia dziiaj obraz nicz. zybkie rozbudoy gopodarczej W ciągu 0 lat Tel-Ai, noe miato, zrata z 20 do 85 tyięcy miezkańcó* Na prymitynie upraianych lub też opuzczonych niedano obzarach potają etki kolonji o intenynej gopodarce rolnej. Wybudoana zotała gęta ieć drogoa- Wielkie połacie kraju zaopatrzone zotały elektryczność. W Hajfie itnieje już ielki port, przytooany do potrzeb między narodoego ruchu toaroego. Import toaró z zagranicy przekroczył roku ubiegłym 0 milionó funtó Paletyńkich. Import kapitałó z zagranicy dotrzymuje mu kroku, tak, iż bankach paletyńkich leży 0 milionó diepozytó praie bezużytecznie. Noe placóki przemyłoe roną, jajk grzyby po dezczu- Brak ił roboczych doproadził płace do przeadnych yokości. Ruch budolany nie może pro tać najbardziej palącym potrzebom, choć te ą, coprada, bardzo bo Tel-Aiie np- przypada /2 izby na każdego miezkańca. Wbre zelkim zatrzeżeniom cep tykó, yiera Paletyna, niezmożony i magnetyczny pły na żydokie may- Nieprzeparty pęd oych ma ku Paletynie łamie zelkie przezkody pecjalny nacik na zapoznanie polkich fer gopodarczych z mającem! odbyć ię na ionę r. b. VHemi Targami Leantyńkiemi Tel-Aiie. Targi te organizoane odtępach 2-letnich, tanoią jedvna tego rodzaju imprezę nietylko Paletynie, ale i na całym Blikim Wchodzie. W roku bieżącym zbiegną ię one z 25-Ieciem Tel-Aiu- Zjazd ięc na Targi poinien być bardzo duży ziązku z przeidzianemi uroczytościami, jak rónież ze zględu na porę, której przvbya do kraju ielu turytó z rónych tron śiata- Dzięki inicjatyie Polko-Paletyńkiej Izby Handloej umożliiony zotał udział Polki tych Targach- Po raz pierzy zorganizoała Izba roku 932 kromny amodzielny Pailon Polki, który kupił ekponaty czter- Paletyny. dzie mógł łużyć ytacom e zytkich natępnych Targach, a okreach międzytargoych mieścić tałą ytaę zoró produkcji polkiej o dużem znaczeniu informacyjno-propagandoem. Zgłozenia ze trony ytacó napłynęły ciągu otatnich tygodni tak licznie, że Izba idziała ię zmuzoną ybudoać 2 noe pailony proizoryczne, jeden ogólny, a drugi pecjalnie dla przemyłu łódzkiego. Pańtoy Intytut Ekportoy organizujący ytaę okrężną prób zoró produkcji polkiej Egipcie, dzietu kilku* firm, reprezentujących dzie on praie całości zajęty przez przezło 30 gałęzi ytórczości pol- intytucje o charakterze publicznym lub kicj. Poza realnemi rezultatami po- rządoym. Specjalnie intereująco ielkie, taci ielu zaartych przez ytacó tranzakcyj, Pailon Polki był myłu łókienniczego- Udział Polki przedtaią ię toika polkiego prze pierza udaną próbą, zakrojoną na obecnych Targach Leantyńikich 'za zerzą kale, popularyzoania yrobó polkich na Blikim Wchodzie, produkcji polkiej, na której około 250 mienia ię ięc pradzią Wytaę óczene yiłki Izby potkały ię z firm ytai oje ekponaty. Będzie pozytynem utounkoaniem i potno-. to ielka manifetacja możliości zbycą ze trony czynnikó rządoych. W roku bieżącym Izba ybudoała z kraju małego i biednego, jakim jet już tały muroany pailon, który bc- Paletyna, tarza ośrodek handlu I Przemyłu dla całego Blikiego Wchodu. Język cyfr jet najymoniejzy, te zaś nam móią, że ubiegłym tylko roku przezło Żydó przybyło do Paletyny. Obecnie miezka Paletynie praie ćierć miljona Żydó, o 200 proc. ięcej, niż 0 lat temu. Stanoią oni 22 procent całej ludności pale* tyńkicj. Przezło tych Żydó to ychodźcy z Polki. Fakt ten., obliczu ielkich kulturalnych i gopodarczych zadań, oczekujących Pol,kc mocartoą, nie może zotać zapomniany. Stounki polko-paletyńkie kztałtoały ię dotychcza bardzo pomyślnie Odradzająca ię Paletyna pozykała ympatię nietylko czynnikó rządoych, ale i przeażającej części połeczeńta. Potanie komitetu Pro- Paletyńkiego, pod przeodnictem Zdziłaa k. Lubomirkiego, uruchomienie polko - paletyńkiej komunikacji okrętoej, potanie ekcji paleletyńlkiej przy Lidze Morkiej i Kolonialnej, tanoią yraźne doody tei ympatii i życzliości. Zaintereoanie Paletyną zroło Poce zczegónie na odcinku gopodarczym. Ekport z Polki do Paletyny o- iągnął ubiegłym roku praie 6 milionó złotych i był tylko około 00 proc. iękzy, niż roku Roprzednlm. Niezmiernie duża ilość produktó polkiego przemyłu ma możliości zbytu Paletynie, która taje ię rynkiem coraz bardziej chłodnym. Przemył drze ny dotarcza już Paletynie komplety krzynkoe, meble gięte, dykty i forniery; przemył metalurgiczny rury, OKUCIA budolane i artykuły intalacyjne; przemył łókienniczy tkaniny baełniane i ełniane, tiule i firanki, a przytem poiada rónież duże idoki ua ekport przędzy- Przemył pożyczy ma Paletynie zbyt na zboże o- raz produkty przemiału, cukier, drożdże, przetory ziemniaczane, ędliny i przetory mięne. Przemył chemiczny i mineralny yozi już cement, papier oraz kleje- Wchodzą rónież rachubę przemył zklany, ekportujący zkło tołoe oraz apteczne, konfekcyjny, zabakarki, elektrotechniczny i icie innych. Paletyna jet rynkiem, na którym nie trzeba już dokonyać pionierkich tylko tranzakcyj, które najczęściej zyku nie przynozą. Ekport do Paletyny nie odznacza ię charakterem dumpingoym. Poiada on przygotoanych iuż konumentó potać! 00-tyleczlyM rzezy Żydó z Polki, przyzy- ' :iych do yrobó polkiej produk tych arunkach należy położyć K nekenie dealuacji korony. Praa czeka przeiduje zrot cen enętrznych. Narodni Lity" artykule, pośięconym problematom yłar.licyni ię ziązku z dealua:>i\ korony., zaznacza, e, rozpozechnione, a,.,-.')ba l y.. iż deprecjacja aluty pociągnie za obą zrot cen artykułó, importoanych ż zagranicy.rfjząa ma zamiar'otro rca-' goać na zelką nieupraiedliioną pekulację. Jednak czętokroć poażni kupcy niechcący ykorzytyać ahań kuroych, znajdują ię trudnaj ytuacji; dotyczy to zczególności kupcó kolonjalnych. Kryzy ogromnie zmniejzył rozmiar intereó, a konekencji rónież i zyki- W chili o- becnej rzadkością jet zyk yokości 0 proc- Jeżeli nakutek dealuacji korony toary zagraniczne będą płacone o 6 proc. zgórą drożej, niż dotych- Teatr Żyd. Gościnne ytepj d Irv.nga łlm W P^el Dzif obotę 2 przedtaię-, nia o 4-ej popołudniu (ceny r zniżone) i o 9-eJ ieczorem polud"!? JUTRO niedzielę o 2-ej * Sil tkanych ' lto *KiE T E.K3«ilik NEK dla praculacei "^iff A' K, c *aie < O J AIWIERV^ ta* Kalendarzyk p i f przeozi ją rónież do Paletyny i Izba Skarboa Ł Łodzi. przedtai ją Centralnym Polkim a Y ic żące! «f;5r^*"" iż mieiącu marcu roku c p Pailonie. W Pailonie tym mieścić ne ą natępujące podatki: Jed(A h,, ię rónież będzie oddział P. K. O-, to Do dnia5 marca zaliczka ^ K, E T e ika reprezentacyjne portó polkich na na podatek przemyłoy *.Jk v *? P«linii okrętoej Gdynia Ameryka. Bę- ci podatku przypadającego od «*oł«, iągniętego lutym r. b. 9*fJ f*> op J; iębiorta handloe I i II ka' c %i l Woc ", adzące praidłoe kięgi ha"' przez przediębiorta P raz f8 cze Do dni 7 po dokonaniu P ł $ ftg*** ny jet podatek dochodoy. ^ * «rtyi "Tnon.i żeń łużboych, emerytó t i dzeń za najemną pracę raz k a4oif a tu produktó polkich nietylko Paletynie, ale i na całym Blikim Wcho liczka kartalna na poda te* ^ i c h ^ kiem kryzyoym. t i a j e 9i' Vh, ^ Do dnia 5 marca płatna itf> dzie. y od obrotu....[ V ^ r '! ni J tka Do dnia ««P a ^ g ^ mieięczna na poczet nacu ^ ^ Bi] datku od dochodu, oiągnięta ^ tarjuzy i piarzy hipoteczny ^. mornikó mieiącu luty" 2 I z. podatek dochodoy o d yżki cen ziązać koniec z końcem- zaięć zaodoych.,,, \t h*i Rząd będzie muiał, toując -repreje Do dnia 5 marca r. b. p' 2^ J "Vii \ przeci pekulacji,, odróżniać kupcó datek od energji elektryczna, fo poażnych od pekulantó. przez przedacę energii a $, 0 Częścioo o ten am temat potrąca dnia 28 lutego r. b. i do dnia ^ i i i pimo Narodzi.S^rerJ" podając ia<j}0" mość, że Bata opublikoał deklarację, której tierdza, że mimo zrotu o 25 proc. cen zakupu urocó zagranicznych, nie zmieni on cen enętrznych ego obuia. Pimo uaża, że deklaracja Baty jet obliczona na efekt reklamoy; jeżeli itotnie uda mu ię nie podyżzyć cen enętrznych, nie można tego poiedzieć o mniejzych firmach produkcji obuia i zecach, którzy napeno nie będą mogli pójść ślady Baty. Głoy poyżze rzucają intereują cza, potaje pytanie, jaki poób i ce śiatło na eentualne konekenkupiec czechołoacki może bez pod-leje dealuacji korony czekiej. Dźiękoy Kino - Teatr MUZA" Daniej LUNA" Dziś i dni natępnych Zakazana Nelodj Walka duch kobiet. W roli głónej JOSE MOJICA W rolach MONAMARIS i Conchlta MONTENEGRO kobiecych Nadprogramy I Początek o ROdz. 2-e MaifekzY roz«łot zykała francuka komedja muzyczna p. t. 2 całego śiata nadchodzą iadomości o niezykłym ukceie noego filmu LUBICZA z udz. Gary Coopera, Fred. Marcha ł Mlrtam Hopkiu p. t. SZTUKA ŻYCIA ff Początek o R. 2-ri Ceny biletó nu I li ean zniżone,-łd tydzień rekordoego poodzenia filmu Wielka Kiężno Alekandra MAR JĄ.JF.RITZĄ I SZiiKE SZAKAI.L'EM roi. głónych. Nadprogram: Tygodnik Paramountu" i P. A. T" nazych r. b. tenże podatek pobra"v Jfal pierzych5 dni marca r. ' ips ^ *\ Do dnia5 marca płatna Jk^ pot za rata kartalna podatku y»'p Zv '.V 68 go z tytułu kumulacji raz z h jj«o ^^ntdrpłatne ą mafjjj &Je«J zaległości odroc/one lub r - / 0^ m raty z terminem płatności fl» te y marcu oraz podatki na kl r e ^ I otrzymali nakazy płatnicze.'^miar rem "płatności tymże mieiącu- [ti n, PRZEMYTN'" S b?» gj^to NA pogra" '' l(f C > io, Nocy ubiegłej śląka tra*- >Pj - bard zlikidoała niebezpieczną ;'^ i mytniczą. Okołc godz. 3-eJ %«)! W funkcjonariuze traży irranic^ arjatu Tam. Górach, "^r* nej granicy między Sucha "yc* U V? Xd chaczem oób, które P rzep Niemiec różne toary. t F>, Cł Przemytnikom odebrano ^u jon ró pomarańczy około 30 ' v ^ bit«u«rytuu iele innych toar" ^ > tkich przemytnikó, M^hcA Ipf. z Bobronik, po. będzin^f* '4; la - dzono arezcie. Oiem zajki areztoano jezcze Strejk elebtry to*t "czekim Cie^fU Ciezy«; /; b l.*^, W Czekim Ciezynie t. z. trejk elektrycznypodyżzenia ceny prądu, n i e zycy konumenci i'.'*'>«kupcó, retauratoró i / e ck!'i<i có, tak długo nie uży^^ '$ĄA ^ ^ ści, dopóki gmina miata : irl ^mlno ilata ^ ^rik^l J,h., zyna nie obniży ceny za za 0^vo ' publiczne I okna ytać ne ą śiecami. Ytut V" ta. KI ^

11 teatr miejki jako tł Il? 0 ' )0 'Ci o godzinie 4-ej po poł. po H,, Mz ych od 35 grozy do zł. 2.30; tai* 0 4-ej po poł. po cenach 'ilto, n y c h r»z poniedziałek iełl»tow C h na r"li*zych Ivar Kreuger". l taimi <- niedzielę iec*, koęfc ""lea Wroczyńkiego Kobiety i E TEATRY POPULARNE S / B k /^KKloo Nr. 8). / U,W P ko>^i ie i z y m godzinie 8.5 lecz Wt,ł S«d,i 3 c h a k t a c h H a n a B a c h. 3-cl ' polu^jj P» (H^fei Onfiu'?* z z ekpreu", reiyerji o d %#ka 50 grozy do zł do " Vto t e a ł r u»a g<xi z - 2-ej i od UAU? E przedtaienie dla j-łlłll W?* C H MILUSIŃSKICH, fltifllll* *t p nied:zi =l«, o godz. 2-ej południe UM M ' ^Poulamiym przy ul. Ogrodoej 8 ~,rl t> %,Jr', 0a eoła, piękna bajka p. t. 3 k a \$ " rjzi z a ł y ii l»ł c V ziejący ogniem. Balet Viicźa ce! ty.' i to' Bohaterki Anto zabija J ne,0 'e śpiey! Piękne tańce! liczka ^ iq2je TEATRY POPULARNE (,, 'obole., o godz iecz. i jutro 0 godz 4.30 po poł. i 8.30 iecz. ~ne* k "U, *" Z i 4-30 PO pm. i o.du iecz. b- P r.%ff d V per,tk 3 * -= h a k t a c h T"**- tyt. II ka te»ii 0 i I, reżyerji Staniłaa Zięcia- p.- WYSTĘP ADOLFA DYMSZY.. Cljttily p "yieidta do Łodzi król. komikó, iu P J MtylT^or ekranu i reii ńajpopular- 0WV 0.Cił^^y* 8 A d o, f Dymaza ytąpa IOW" f v._._inic 6.30 iecziorem fo» \. Na leelzy -,-.«lzy Wóeczór V( Roku" ivraz ^ Adolfa Dymzy udział biorą: Ela i^' czołoa przedtaicielka tańcó tj^ ' Varia Łaka króloa cy- Inłek P hffi L 6 - ietna ykonaczyni pioź, O ' 'rcukńlch i royjkich oraz 0 I*M r t k a - " Jazzoa lazzoa Felicja rencia Birińka. Diriiina, tna l e.jj f r4 «me ykonane będą otatnie prze adz"y c rfi ^ ru Włima, Hemara, Słonimkiego. lięteji 0 ' Bilety przedaje kaa Filharcznycn. c ( Z muzyki. v?2 Jfl paoia Marrion. ii od <*"jl?marrioa.jet śpieakiem o.du > dnia ^ f^"f i umiejętności 'okalnej, rany k Wyczucie maku i łaściej r. b'...i#fil^nei. tak rzadko naogół u Miii". m^rin «* ui jnttm.) uidoczniło ię i ku d0 j> l f\*. Pieśniach tarołokich, jak raz z d K.Y[f tko Recitativie i arji" r t^tlte t e n > oddany z niezyma rc^jo*, Pre Ji, był bezprzecznie najib r o J tfitio > m momentem koncertu Cl ti % 0z «mienie i yczucie charak które ^ j/cznego cechoało ykonanie cze %j > odśpieanych z nale- Sa iącu av n' ar. em iin n i utrzymanych odpo- j utrzymany uujju t ifrtvr 0, Ł Szkoda tylko, iż gło P'** hm rztnil eniu em, złazcza dradza pene ;'»'ncui ayr. Rydera, jak ardzo yokim poziomie. Z. T U T E! r - ŻEROMSKIEGO. ui«> P'i? ' d. nia 24-go b. m. o godz. 8-ci» *zd \i ^ łanym Intytutu przy ha V % 40 odczyt p. poła dr. B. P rzc "" K 6 i K ontyłucji c CfT^ie, is, odczyt prozeni ą: delegalit^t' Hi" o l e» ra ««d ' u In*'^ "-, ' ^ So^' działaczy i a taczy roboiniozych robotniczych oraz ona rano " o 30 i % f i i **WIAWA POLARNA..V lnjv y ^"yt C*- Centkłel- ^' p0,acf ^ ' di!, Uc * e «*nika ekoedycji na y«- du. "Wili.! * nazem mleśoie ztozu- va r,cs V dki y i l i^y ^ «i»i*zym o godz. 7-eJ i 3 tał\j K u Pianej ali Domu Śpieu Za P V Eta.. j'. lutroany przearoczaiml, od- 8 Li»'opada : Sport Płk. Bobkoki iceprezeem F.I.S. Na międzynarodoym kongreie F. I. S. Soleftea Szecji prezeem noego zarządu zotał ybrany Otgaard (Noregja), zaś iceprezeami iceminiter płk. Bobkoki (Pol ka) l hr. Hamilton (Szecja). Sztafeta polka piąta na mitrzotach F.I.S. W dniu czorajzym dalzym ciągu mitrzot narciarkich Europy Soleftea odbyt ię bieg ztafetoy 4X0 kim. Zyciężyła Finlandia 2 g. 40 m. 28 ek. Natępne miejca zajęli: 2) Niemcy ) 4) Szecja Noregja ) Polka *. Autrja i Japonia ycofały ie. Drugie miejce Niemiec należy tłumaczyć zmy leniem tray przez zaodnikó Noregii Szecji O. Haagena i Heggenblata. Polka ytąpiła kładzie: Karpiel, A. i S. Maruarze. Łuzczek. Kalendarzyk portoy na dzis i Jutro. Kalendarzyk portoy na dzień dziiejzy i jutrzejzy przedtaia ię natępująco: SOBOTA: Szermierka. W ali przy ul. dr. Sterlinga 24 o godz. 0-ej przed poł.: pierzy dzień turnieju zermierczego o mitrzoto DOK. IV. O godz. 7-ej: drużynoe zaody zermiercze o puhar dr. Roołokiego. NIEDZIELA: Piłka nożna. Boiko Union-Touringu przy ul. Wodnej, o godz. -ej toarzy ki mecz piłkarki: Union-Touring Widze; boiko WKS-u o godz. -ej mecz piłkarki: WKS- ŁTSG. i na boi ku Wimy o godz. -ej mecz: Wima S. K. S. Szermierka. W ali przy ul. dr. Ster linga'24. o godz. JO-ej: dokończenie zaodó zermierczych o mitrzoto D. O. K. IV. Zapaśnicto. W Pabianicach o godz. -ej mecz zapaśniczy Krucheender Wima oraz zaody bokerkie- Lekkoatletyka. W ali SKS-u przy ul. P. O. W. (Skeroa) Nadzyczajne alne zgromadzenie ŁOZLA. Strzelnicto. W kozarach 28 p. Strzel. Kaniokich: Doroczne alne zebranie Łódzkiego Okręgoego Ziąż ku Stoarzyzeń Strzeleckich. Łoieckich i Łucznikoych Rotter Szolla mitrzami Śiata Jeździe parami. Mitrzoto śiata jeździe figuroej na lodzie parami dniu czoraj zym Helingforie, zdobyła para ęgierka Rotter Szolla, przed parami. Papetz Zack (Autrja) i Herber Bayer (Niemcy). (d) Ogólnopolkie zaody trzeleckie policji Łodzi. W dniu 25 marca odbędą ię Łodzi na trzelnicy ŁKS-u przy Al. Unji ogólnopolkie zaody trzeleckie o mitrzoto Policji Pańtoej. Odbędą ię trzelania z broni małokalibroej i ojkoej oraz z pitoletó konkurencjach przeidzianych regulaminem. Z życia Ł. K. S-u. W dniu dziiejzym odbędzie ię lokalu kluboym o godz. 8-ej doroczne alne zebranie ekcji gier portoych ŁKS-u, zaś poniedziałek o godzinie 9-30 odbędzie ię alne zebranie ekcji bokerkiej. Drużyna bokerka ŁKS-u rozegra połoie marca Krakoie mecz bokerki z tamtejzą Wiłą agach od muzej do półciężkiej. Walne zebranie ekcji trzeleckiej ŁKS-u ybrało natępujący noy zarząd: przeodniczący, ekcji mjr. Hofbauer, zatępca p. Michalki, ekretarz p. Wilkoicz, karbnik p. Houźiczko, kp.t portoy p. Noer i gopodarz p. Sznajder. Aktualia lokalne. PZA zrócił ię do Ziązku Łódzkiego z propozycją zorganizoania Łodzi międzypańtoych meczó zapaśniczych z Etonją lub Finlandją. ŁOZA jednak propozycję tę odrzucił ze zględu na przeproadzane Łodzi mitrzota atletyczne Polki.. - Dzięki inicjatyie ŁOZB rozija ię otatnio port bokerki na proincji. Do Ziązku zgłoiła ój akce Tomazoka Fabryka Szt- Jedabiu, która zorganizoała ekcję bokerką- Pozatem Tomazoie potały drużyny pięściarkie przy Lechji i Hakoahu. Pierze zaody bokerkie Tomazoie odbędą ię 25 b. m. Rónież Piotrkoie drużynę bokerką zorga nizoał tamtejzy SKS, przytępując do ŁOZB. Tomazó Mazoiecki WALNE ZEBRANIE ZW. OFICERÓW REZERWY. Na odbytem otatnio alnem rocznem zebraniu Ziązku Oficeró Rezery Tomazoie dokonano yboru noego zarządu, kład którego ezli: pp. Jan Noierki preze, kieronik urzędu karboego, H. Dąbró ki icepreze, ozlonkoie A. Krejckant, K. Bochenek, P. Kędzierzaki, zatępcy -,W- Parol, A- Mtiller, J. b. m. o godzinie Miazek. i d z l "& V ojss h Intytutu im. Stei. ą yciecztkę do W kład komiji reizyjnej ezli: ztuki im. Barto- pp. W. Czerny L. Ciemnołońki, K. Bileicz i St. Wrzo. 'Proadzać i udzielać y,(a- Delegatem na zjazd kręgoy obrano kieronika PUPP. p. M. Sapiń- P^ł. Al, DaMojoz. Zbiórka ' U..; lu Pnzy ulicy Przejazd Nr. 40 kiego. ' ; i i»i i ^ 4 i J «5?i 5CZYT P R 0 F Z - - LORENTZA. r i,"'*! 5 złnic -9.30, taraniem Polkiej,">i M 'żtt' Lorentz ygłoi odczyt p. t. iv, nf in V ' a4ni i l < v ł ę ^\S Zł "; c lii n a 'lizmu. n o i>iii*v.rodzic '"N regionalizmu, za- y m l o, k a, u U, «y Piotrkokiej Nr. 86 (front, V * z y«tkkh bezplait. UCZ SIĘ JEŻYKA ESPERANTO. Po dłużzej przerie, poodoanej przeproadzka do noego lokalu, przy ul. Prez Narutoicza 32, Łódzkie To. Eperanckie zorganizoało noy kur języka eperanto. Nauczanie odbya ię poobem poglądoym, do tępnym dla zytkich i umożliiającym przeciągu 3-ch mieięcy poznanie języka dla celó praktycznych. Dla abolentó kuru czyń na Jet bogato zaopatrzona biblioteka oraz czytelnia pim eperanckich. Lekcja próbna odbyła ię czartek 22 bm. dalze lekcje odbyać ię będą poniedziałki* czartki od godz. 9 do 0 iecz. Zapiy przyj- muje Jezcze ekretariat Toarzyta przy ul. Prez. Narutoicza 32. Abolenci kuru beda mogli uczetniczyć zechśiatoym zjeździe eperantytó Sztokholmie i korzytać z ulgoych przejazdó do Szecji. ZE ZWIĄZKU ORLĘ". W bieżącym tygodniu baili Tomazoie preze i karbnik Ziązku Okręgoego Orlę", którzy przeproa dzili inpekcję miejcoego klubu Orlę", intereując ię żyo całokztałtem jego pracy. Inpekcja ta ypadła bardzo pomyślnie. Delegaci uznali, że organizacja ta rozija ię bardzo dobrze, a może najlepiej całem ojeództie. Z TOMASZ. FABRYKI SZTUCZN. JEDWABIU. W o-tatnlch dniach Tomazoka Fabryka Sztucznego Jedabiu, ziązku z przeproadwiemi drobinem! robotami inetycyjneml ykazuje iękize zapotrzeboanie na iły robotnicze. Ekpozytura PUPP- zapośredniczyła już kilka mniejzych partyj robotnikę- Onegdaj pracę znalazło znou 20 robotnikó. ' Dokładnie nie iadomo, ilu robotnikó ogółem znajdzie pracę przy tych robotach. NOWY ZARZĄD ZW. LEKARZY- DENTYSTÓW. Na ogólnem dorocznem alnem ze* braniu członkó tutejzego ziązku Lekarzy - Dentytó ybrano noy- zarząd natępującym kładzie: pp. Szmigielki preze, Hirtinoa icepreze, członkoie zarządu: Wajkopfoa i HaneL Str. ZŁE SAMOPOCZUCIE, zanik energji życioej to kutki chorzeń żołądka i jelit- Sok czonku uua adlią fermentację kizkoą, zapobiega amozatruaniu ię organizmu, przyraca zdolność do pracy i radość życia. Oryginalny z marką F. F. yrobu Apteki Mazoieckiej Doktora Sklepińkiego, Warzaa, Mazoiecka 0. Brozury o kuracji czonkoej yyła Łodzi bezpłatnie Apteka Bojarki i Schatz, Przejazd 9. Zycie połeczne. Z WALNEGO ZEBRANIA ŁÓDZK. ODDZIAŁU LIGI MORSKIEJ i KOLONJALNEJ. W dniu 5 lutego b. r. lojkalu Ligi Morkiej i Kolonialnej przy ulicy Kiińkiego Nr. 09 odbyło ię ane zebnanre członkó łódzkiego oddziału Ligi Morkiej i Kolonialnej. Sada była ypełniona po brzegi. Panoał nieopiany entuzjazm śród obce* nych. Pozięto zereg rczolucyj. Namiętnie potępiano obojętność i brak zrozumienia łanego intereu u tych obyateli m. Łodzi, którzy dotychcza nje ą jezcze członkami Ligi Morkiei i Kolonialnej. A takich nietety da ię ne&czyć krocie. Zebranie zagaił dyr. PAlichoki, na przeodniczącego poołał dyr. Kalinokiego M. Po odczytaniu protokułu z pprzedniego ałngo zebran'a, praozdanie z działalności zarządu za rok 933 złożył preze dyr. Pilichokj, a praozdanie kaoe ędzia Noicki Józef, poczem przytąpiono do yboru członkó zarządu i komiji reizyjnej. Prezydium zarządu ybrano natępującym kładzie'- ) dyr. Pilichoaki Staniła preze zarządu. 2) dyr. Otroki Henryk I-zy icepreze. 3) ędzia Meron Roman II icepreze. 4) mjr. dr. Niemczycki Francizek 4 p.a.c, III-c; icepreze. 5) ini. Frentzel Alfred ekretaniz. 6) ędzia Noicki Józei karbnik. Z KOŁA ŚRODOWISKOWEGO KOLEJARZY. Onegdaj odbyło «ię zebranie koła środoikoego praoonjkó kolejoych przy radzi* grodzkiej B.B.W.R. z udziałem praconikó arztató mechanicznych Łódz-Kalika, przy udziale 500 oób. Zebraniu przeodniczył p. Waliiioki, który krótkiem przemóieniem przyitał zebranych, udzielając głou p. dyr. H. L. Piątkokiemu, ekretarzoi rady grodzkiej B.B.W.R., który ygłoił dłużze przemóienie i zobrazoał doniołe pounięcia otatnich dni. Skalęi zabrał gło p. dyr. Zaleki, który ygłoił relerat o noej utaie amorządoe], ykazując ady tarej utay, która to do amorządu proadziła chao partyjnicta. Zebrani'- podziękoali mócom za obzerne i yczerpujące referaty, dzięki którym zarczculi ię dokładnie z noą utaą amorządoą, i K.K.O. M, ŁODZI PRZYJMUJE WPŁATY NA RZECZ L.O.P.P. Zarząd obodu miejkiego L.O.P.P. Łodzi podaje nńnie-jzem do iadomości kół L.O. P.P. Łodzi, jako tei oób zaintereoanych, żc poiada rachunek czekoy jedynie Kemunalnej Kaie Ozczędności m. Łodzi (ul. Prezydenta Narutoicza Nr. 42), dokąd proi yłącznie płacać należne tatutoo obodoa umy. Składki członkokie od pozczególnych pp, członkó L.O.P.P. ą dclzym ciągu zbierane przez inkaentó obodu zględnie karbnikó odnośnych kół L.O.P.P. REFERAT MNIEJSZOŚCI NARODOWYCh. W łonie mniejzości narodoych, zgrupoanych licznych organizacjach na terenie Łodzi, od penego czau daje ię zauażyć zaintereoanie działalnością Bezpartyjnego Bloku, Jet to ynik dojrzeania.na terenie mniejzościoym zrozumienia konieczności czynnej półpracy z obozem rządzącym, reprezentującym rzeczoe utounkoanie ię do ketji mniejzościoych. W zńązku z poyżzem prezydium rad/y grodzkiej B.B.W.R. Łodzi, celem utrzymania kontaktu e organizacjami i działaczami mniejzościoymi, poołało do życia referat mniej- zoiei narodoych. Na ozele referatu charakterze przeodniczącego tanął znany ł załużony działacz polityczny, b. enator B.B.W.R. p. notarjuez Radziła Wodzińki. Z KOŁA ŚRODOWISKOWEGO WIDZEWSKIEJ MANUFAKTURY. Staraniem koł* środoikoego praconikó Widzekiej Manufaktury odbędzie ię niedzłedę, dnia?5-go b. m. o godzinie 0.30»tU trażackiej Widzekiej Mamuf. przy ulicy Rokicińkiej Nr. 2 z«branie informacyjne dla członkó koła i eaprozonych członkó ^eacyj zaprzyjaźnionych z Widzea. Na zebraniu ygłozony zotanie pracz pj Pietrzaka referat na temat roli Polki polityce za/granicznej otatnie) doby. ZWIĄZEK ZAWODOWY CHEMl-KÓW I BAK. TERJOLOGÓW R. P. z SIEDZIBĄ ŁODZL Dnia 37-go b. m. o godziinie 8.30 ieczorem lokalu Ziązku przy ulicy Narutoicza 34, poprzeozna oficyna, I-azc piętro, odbędzie ię odczyt dr. Mieczyłaa Schleycna p. t.,,za co dotali nagrodę Nobla Schródingcr, Hc- : Benberg i Dirac". Wtęp olny.

12 Str? aaa^ a -v B. KUPFER t e l kart DR. MŁD. S. Kryńki CHOR. SKÓRNE WENERYCZNE (kobiety i dzieci) godz. przyjęć od od 3 4 po pol., niedziele i śięta od 3 4 Sienkieicza 34 telef Doktór H. SZUMACHER Choroby kórne I WENERYCZNE PIOTRKOWSKA 56 tel od I i pół 4, 6 9 lecz, niedziele i śięta od 0 Ceny lecznicoe. Dr. MED. ELEKTROKARD.IOGRAFJA. fll. Kopeiok (zdjęcia prądó czynnościoych erca); przeproadził ic na CHOROBY WEWNĘTRZNE Gdańka 37 Tel przyjmuje 7 8 ieczór DR. MED. Nleiażkl Chor. eneryczne, kórne I moczoptcloe Andrzeja 5, teiei przyjmuje od 8 rano od 5 9 niedziele I śięta od 9. Dr. itted* S. Halborn ii. CHOROBY Dra DZIECI Nr. tel przyjmuje od 5 6 pp. pryatna Z RAKOWSKIEGO dla chorych na uzy, no i gardło Przyjmuje chorych przychodzących i tałych (na operacje i t. d.) PIOTRKOWSKA 67. Tel 27-8 od 2 i 5 8. Do akt Nr. Km. 2757/33 r. OBWIESZCZENIE. Komornik Sadu Grodzkiego Ło j? Kupno I przedaż dzi, re. piętnatego zamiezkały DR. MED. Łodzi, przy ul. Wólczańkiej Nr. 9, na zaadzie art. 602 K. P. C. ogłaza, że dniu marca 934 r. o godz. -ej PIES DOBERMAN" czytej ray o S. KANTOR Łodzi, przy ulicy Al. Kościuzki 53 i kazyjnie do przedania. Wiadomość Rokicińka 6, Sikorki. Spec. chorób kórnych, enerycznych i moczoplcloych przeproadzi! ię na ul. PIOTRKOWSKA 90 Telefon przyjmuje od 8 2 i od 5 9 lecz, niedziele. śięta od 8 2. DOKTÓR KLINGER pec. chor. enerycznych, kórnych I łoó (porady ekualne) Andrzeja 2, tel INIIRISTIIITMININNTINNIINNIIIINTIINNNNNNNIINNAN WASZE NERWY OOPRASZAJĄ SIĘ j ORYGINALNYCH OLLA"-tropic I ^:ui::iuiutuuunauituuui DOKTÓR REICHER SPECJALISTA CHORÓB SKÓRNYCH I WENERYCZNYCH. LECZENIE NIEMOCY PŁCIOWEJ. Południoa 28. Tel przyjmuje od 8 rano i od 5 8 iecz. niedzielę i śięta od Dr.fi. Daidoie? chor. enętrzne Narutoicza 42 Tel Kodz 5-7 Pozdroienie z PALESTYNY otrzyma każdy kupujący na nadchodzący Purym Produkty Paletyńkie W pecjalnie udekoroanych kozach. TOCERET EREC IZRAEL Śródmiejka 3 Sklep Paletyńki Itniejąca od roku 909, przy ulicy Piotrkokiej.Jfc 86. CENTRALNA LECZNICA ZĘBÓW dentytyczny LEKARZA DENTYSTY 30-4 A. Ż A D Z E W C Z A przenieione do łanego domu przy ulicy PIOTRKOW SKIEJ N 64, parter, Telefon Ni KONKURENCJA W ZAKŁADZIE FRYZJERSKIM DAMSKO-MĘSKIM M. KUPKA, 2, przyjmuje od 3 7 po pol. Piotrkoka 5 telef PROSZEK z, KOGUTKIEM?\,MMIGRENO-NERVOSIN) MIGRENĘ, USUWA NAJUPORCZYWSZY BÓL GŁOWY NEWRALGJĘ, BÓLE ZĘBÓW, GRYPĘ, PRZEZIĘBIENIA BÓLE! ARTRETYCZNE, STAWOWE, KO STNE i T.P. PROSZKI TE WYRABIAMY i W POSTACI TABLETEK. ŻĄDAJCIE ORYGINALNYCH PROSZKÓW z KOGUTKIEM Intytut Kometyczny D E a " ii! pod kier. lekarza pec.ordyn. na miejcu CEGIELNIANA 5. teł przyjmuje od 2 i od 3 7 pp. Zabiegi kometyczne ykonane a ytemem CEDIB". UWAGA: W piątki. SALON MĘSKI: SALON DAMSKI: Golenie z koi. 5 gr. Strzyżenie 40 gr. Strzyżenie 30 gr. Ondulcaja 80 gr. Strzyż, chlpcoa 20 gr. Ondulacja z trzyż..00 gr. Mycie głoy 20 gr. Ondulacja odna Maaż 20 gr. z myciem.50 gr. Manicure 30 gr. oboty i śięta ceny golenia 20 gr. Strzyżenie 40 gr. Manicure 40 gr. Salon damki męki zotają proadzone przez: najlepze iły fachoe. OBSŁUGA PIERWSZORZĘDNA. OOOOOOOOOOOO^oOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOGOOOCDOOOO Do akt Nr. Km. 69/34 r. POSZUKUJEMY mazyny do krojenia OBWIESZCZENIE. toaru do kolekcji (Zackmachiene) Komornik Sadu Grodzkiego Łodzi, reiru 2-go, zamiezkały Ło dobrym tanie. Oferty przyjmuje firma Erli", Wólczańka 45. dzi, przy ul. -go Litopada 7, na KUPIĘ kaę użyaną National" lub mocy art , 604 K. P. C. ogła inną. Oferty ub: Kaa" do admini za, że dniu 28 lutego 934 r. o go tracjidzinie 3-ej. (nie później jednak niż die godziny) Łodzi, przy ul. Mielczarkiego Nr. 4 odbędzie ię przedaż z przetargu publicznego ruchomości należących do f. Fabryka Wędlin Zrzezonych Rzeźnikó Żydó" i kładających ię z mazyn do mielenia i miezania mięa, motoru, tranmiji, agi dzieiętnej i innych, ozacoanych na łączną umę ził..880., na zapoko jenie ierzytelności Matya Wajber Ka- Poyżze ruchomości można oglądać pod kazanym adreem dniu licytacji. Łódź, dnia 5 lutego 934 r. Komornik: (-) A. JAROSZYŃSKI. Piotrkokiej 69, odbędzie ię publiczna licytacja ruchomości a mianoicie: mebli, dyanó, fortepianu radioaparatu żyrandola i tu pięćdzieięciu metró materiału na palta mękie ozacoanych na łączną umę zł. 495., które można oglądać dniu licytacji miejcu przedaży, czaie yże) oznaczonym Łódź, dnia 5 lutego 934 r. Komornik: M. LIPIŃSKI. Do akt Km. Nr. 3096/33 r. OBWIESZCZENIE. tylko do 3-ej). Informacje tel , Komornik Sadu Grodzkiego Ło SYPIALNIdzi, reiru 2-go, zamiezkały Ło żyane do przedania. Zgłozenia mię gabinet i inne meble u- dzi, przy ul. -go Litopada 7, na dzy 3 4 pop. ul. Południoa 42, front mocy art. 602, 603, 604 K. P. C. ogłaza, że dniu marca 934 r. o go II p. naleo. Oferty do adminitracji pod,.l. H.' Przyjmuje od 9 rano i od 6 8 PLAC ROGOWY, front, 90 m. x 30 m. dzinie 0-ej (nie później jednak niż przy ul. Sonoej okazyjnie do prze W niedziele I śięta od 0 2. die godziny) Łodzi, przy ulicy LEKARZ - DENTYSTA PI. Wolności Nr. 6, odbędzie ię przedaż z przetargu publicznego ruchomości, kładających ię z. palt damkich zimoych ozacoanych na łączną umę zł. 860., To. Ubezp. Veta" I Orzeł", p-ko Jakóboi Gutmanoi. Poyżze ruchomości można oglądać pod kazanym adreem dniu licytacji. Łódź, dnia 6 lutego 934 r. Komornik: ( ) A. JAROSZYŃSKI. Z POWODU yjazdu, okazyjnie prze dam meble z trzech pokoi. Zgłozenia Łódź, 6-go Sierpnia 22 I p. front m. 3, MASZYNĘ do liczenia.monroe" uży aną dobrym tanie kupię natych miat za gotókę. Zgłozenia pod Monroe" do adm. pima. 25 KREDENS nooczeny yoko.arto ścioy okazyjnie brzedam. Obejrzeć Piotrkoka 275, m. 20 ( niedzielę c: Lokale 2 POKOJE z centralnem ogrzeaniem śieżo yremontoane Moniuzki Piotrkoka, front, I p dla lekarza, gabinet kometyczny, lub modytki, telefon POKÓJ łoneczny duokienny z balkonem, telefon, ygody, Andrzeja 7, m , P o k ó j ładnie umebloany z częścioem lub całkoitem utrzymaniem od zaraz do Przejazd 2 i2' 0-3 t<>ą MIESZKANIA 2 orazjy ^ kuchniami i z zelkie" do oddania bliko Juliana, Zgierkiej ul. S. podarza, JEDEN, zględnie d * 8 ' u met J śieżo yremontoane^ vv( pokoje, z niekrepuiaee e»'* korytarza do ynajęć' 3 ' ^» z częścioem utrzyma' t^ mość: ul. Orla Nr.J3j.U^ Choroby zv/^ : przyjmuje codcfl»' e, NAWROT la, 2 p. * Ceny «"^!>< LOKALE fabryczne za n Ł ^ najęcia. Drenoka zub, Tj) ^ POSZUKUJE duch I»^ tj' łoneczne centrum m piętro. Oferty Jj_J^ - * m -Irt POCZtf De : - u c h iirfśe! A W nicarai centrum c a, u g tf e»r«drzyk cioo DO ODNAJĘCIA-, i lokal biuroy ie^jji'^ PIERWSZORZĘDNY aler, z branży lakic n 'Vi^-, tern, ręcznie i piaific; ^pp* ady ne miejcu lub na jj ^ Pode /Manet Rutynoany buchalter bilanita były zef biura, pierzorzędna iła of. II p. m. 2 od Jg^tł^Ti ze znajomością językó, PRZYJMIE POSZUKIWANY majte, ynajęcia. Narot 2, III brama od rogu Piotrkokiej front U piętro, m. ( B STAŁA POSADĘ zgl. pracę na go na fantazyjne efekty z F?L %i. MO noi, dżiny Nadzór nad kięgoością, kon. Tylko pierzorze"" d^r 3L tel a c j trola, porządzenie bilanó, Łak. brane pód"uage.''oferjv 'j la n zgłozenia do Biura Ogłozeń S: Fucha Piotrkoka 50, ub, A.B.C." ane pokoje z hallem i przedpoko ub: Skręcalnią", 2 KOMFORTOWE elegancko umeblo podaniem adreu do A Q ' A: ta l t jem, zelkie nooczene ygody centrum do odnajęcia, eentualnie u- żyalność kuchni. Tel dania. Dzonić WINDOWA i 6-cio indoa trajbmazyna dobrym tanie do przedania. Dzonić WÓZKI dziecięce Kon-Kon po cenach zniżonych poleca M. Jacobi, Piotrkoka Nr. 07 klep podórzu. TANIO przedam 4-ro lampoy aparat Philipa z protonikiem i akumulatorem. Boi. Limanokiego 46, m., F. Altaer. 4-POKOJOWE łoneczne miezkande, zelkie nooczene ygody śródmieściu* do odnajęcia Tel DWUOKIENNY pokój frontoy nickrępujące ejście umebloanie, bez, zaraz do ynajęcia, Te. Żeromkiego 27. m lub 3 pokojoe miezkanie z kuchnią i zelkieml ygodami, na ul. Piotrkokiej lub na ul. poprzecznych pobliżu Piotrkokiej pozukiane. POKÓJ ładnie umebloany, ejście niekrępujące, od zaraz do ynajęcia, Andrzeja 29 m. 7 front II piętro. zy ri rozn ty ub..eper" ZA WYPOŻYCZEŃ^2.^^^ otrzymać poadę ^gjtfj^ rality. inkaenta maganie kromne, chalter", MASZYNISTKA DrzyJmg,^ W > anie do domu. Ceny ci*. Rh^WNI <ka 24. m.. teltojjiu-<w FCK^^KlE POWAŻNE biuro da NI dzin dziennie zatrui utounk o a n y c handloo - przemyłó ych. Krótki życiory pod Solidność h i o POTRZEBNY agent dojaj dąży herbaty i t. d. ^.ig* \Pozo >y* SZKOŁA TAŃCÓW no«j dzieła pryatnie te'- V> *eti Hcnrykoki Gdańka y - ^/jj^ent, ANGIELSKIEGO konger* zre3 ry udziela rutynov ul. Zaadzkt nr. 2. i, i^fłjt^a dziennie zatać ^L^^I^.m. u. K t 0 OKAZJA 3 poczt. re *>^^i e ' tylko zakładzie i o 0[ o i io\ i ł m Laka. Żeromkiego»«. >ać ^ PRZYBLAKAŁ ię Pf od^y'^bronzoy białe k;op K ^^^^atą na Andrzeja Nr. 6jjŁ SPÓLNIK pólniczka C» bio r5' pozukiani do ^^jiicofl^jg, konkurencyjnego z Republiki i złotych. Oferty a dmini' r9 ' blika' pod Okazja GLISZCZYŃSKI Kac^';^, zgubił legitymację z, n M^ Jk przez P. U. P. P-jy.LZ> Z KLATKI SCHODOWEJ piękny u- DROBNE ogłozenia * v n ; mebloany pokój z pościelą dla pana ą najlepzym i nal ; tt 'a l> '-- do ynajęcia, Kilińkiego 46, I p. fr. zetknięcia zainterc m. 3. Kto chce: ) znaleźć^ie;....,, -ilokatora. 2) znale^. ćoit^tki DO ODSTĄPIENIA 2 pokoje z. kuch-' pojedynczy pokój. nią, łoneczne, z ygodami gaz, elek- chomość lub rzecz. *'. t t fj tryczność, telefon ul. Piotrkoka 32. iek okazyjnie 5) A \, %n> Wiadomość: Zakład fryzjerki, Piotr- yzukać praconika...k^ 25koka 47, da drobne ogłozeń^ Redakcja i Adminitracja. Piotrkoka Godziny przyjęć Redakcji od godz. 7 do 9. - Telefony: Adminitracja: Redakcia: Sekretariat redakcii I portoy 36-44; referat gopodarczy i ekretariat nocny: Tłocznią Konto P. K. O. Wydanicto..Renublika' ' Prenumerata Republiki" OGŁOSZENIA: Poierzchnia tronicy 420 mmx280 mm. Stronica tektoa dzieli ie na I Słuzne reklamacje będą»«*$<vj rpmv A?- a f^c52j 0, mm - ^ona oełozeń zykłych dzieli ie na 0 zpalt po 28 mm. nieione będą ą naipóźniej najpóźniej *" > 0fy>. > t CENY OGŁOSZEŃ: Zyczajne 2 gt. za ierz mm. W tekście 50 gr. za ierz mm. Na'od ukazania ię pierzego (Ąm^ tronie i zl. 2 za ierz mm. Nekrologi 40 gr. za ierz mm. Zaręczynoe i zaślubinoe tekście zł Adokackie ryczałtem zl. 25. Drobne za łoo 5 gr. najmniei Łodzi zł. 4. za odnozenie do domu 40 gr. niezłocznie po ukazaniu ię " c0 P' t,t mieięcznie; z przeyłka pocztoą Polce ogłozenia tej amej treść; ' zł..50; pozukianie pracy za łoo 0 gr. najmniej zł..20. Opioe tekście redakcyjnym zl. 2 za milimetr. Za zatrzeżenie miejca dopłata 20 proc. Ogłozenia zagraniczne ogłozenia nie upoażniaia,0 zł. 5., zagranicą zł. 0., Republika" Omyłki, które zaadniczo nie-.adajy- Epre*' Łodzi z odnozeniem do domu 0Vl" 5 /A 00 proc. drożej. Ogłozenia fantazyjne I tabelaryczne 25 -proc, drożej. Za terminoy druk zapłaty lub potórzenia /A" zł. 7 mieięcznie. ogłozeń Adminitracja nie odpoiada. ^"\-<\* Za ydacę: Wydan. Republika", Sp. z ogr. odp. Wacła Smólki. Redaktor odp.wacla Smólki. Druk..Republiki Łodzi Fiotrko^ B

Rozwiązywanie umów o pracę

Rozwiązywanie umów o pracę Ryszard Sadlik Rozwiązywanie umów o pracę instruktaż, wzory, przykłady Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Wstęp...7 Rozdział I Wy po wie dze nie umo wy o pra cę za war tej na

Bardziej szczegółowo

ZA CHRYSTUSEM HYMN V SYNODU

ZA CHRYSTUSEM HYMN V SYNODU EIN ZYMŃKI Z CHRYUEM HYMN V YNODU DIECEZJI RNOWKIEJ Z CHRYUEM HYMN V YNODU DIECEZJI RNOWKIEJ Wielbimy Ciebie, rójco Przenajśiętsza: Ojcze i ynu i Duchu Miłości! Otorzyć chcemy serc i sumień nętrza na

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów powodujących skutki finansowo-gospodarcze w ZHP Spis treści

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów powodujących skutki finansowo-gospodarcze w ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P U c h w a ł a n r 2 1 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 2 10. 5. 2 0 1 5 r. w s p r a w i e I n s t r u

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

* *.* * tel. (0-44) 7363 ł 00, fax «(44) 7363 J l NI : 768-171-75-7. Pytanie nr 1. Odpowiedź. Pytanie nr 2

* *.* * tel. (0-44) 7363 ł 00, fax «(44) 7363 J l NI : 768-171-75-7. Pytanie nr 1. Odpowiedź. Pytanie nr 2 . STRATEGIA SPÓJNOSCI "Dotacje Innoacje" "Inestujemy Waszą przyszłość" G INA OPOCZNO ul. Staromiej 6, 26-300_~..- tel. (0-44) 7363 ł 00, fax «(44) 7363 J l Opoczno, 14 maja 2014 r. NI : 768-171-75-7 OiFE.042.

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 0 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f S p r z» t a n i e i u t r z y m a n i e c z y s t o c i g d y

Bardziej szczegółowo

SEBASTIAN SZYMAŃSKI ZA CHRYSTUSEM HYMN V SYNODU DIECEZJI TARNOWSKIEJ

SEBASTIAN SZYMAŃSKI ZA CHRYSTUSEM HYMN V SYNODU DIECEZJI TARNOWSKIEJ SEBASTIAN SZYMAŃSKI ZA CHRYSTUSEM HYMN V SYNODU DIECEZJI TARNOWSKIEJ ESECUTORI: soprano solo coro misto vox populi ano ss SATB + 5 ZA CHRYSTUSEM HYMN V SYNODU DIECEZJI TARNOWSKIEJ Wielimy Cieie, Trójco

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ Msza święta Liturgia eucharystyczna # Modlitwa nad darami " # # K. Pa - nie, nasz Bo - że, niech ta O - fia - ra, któ - rą skła - da - my...... Przez Chry - stu - sa, Pa - na na - sze - go. lub... Któ

Bardziej szczegółowo

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ Msza święta Liturgia eucharystyczna K. Pa - nie, nasz Bo - że, niech ta O - fia - ra, któ - rą skła - da - my...... Przez Chry - stu - sa, Pa - na na - sze - go. Modlitwa nad darami... Któ - ry ży - e

Bardziej szczegółowo

INWENTARZ AKT DZIAŁU WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ AKADEMII MEDYCZNEJ W KRAKOWIE SYGNATURA: DWZ AM opracowała: Agnieszka Niedziałek

INWENTARZ AKT DZIAŁU WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ AKADEMII MEDYCZNEJ W KRAKOWIE SYGNATURA: DWZ AM opracowała: Agnieszka Niedziałek INWENTARZ AKT DZIAŁU WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ AKADEMII MEDYCZNEJ W KRAKOWIE 1982-1993 SYGNATURA: DWZ AM 1-112 opracowała: Agnieszka Niedziałek DWZ AM 1 Zarządzenia dotyczące współpracy z zagranicą. Korespondencja,

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 11 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 11 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 11 kietnia 2011 r. spraie poołyania obodoych komisji yborczych obodach głosoania utorzonych kraju, yborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. SEKCJA li: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. SEKCJA li: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA http://bzpo.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=sho&pozycja... Adres strony internetoej, której Zamaiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunkó Zamóienia:.poiat.krosno.pl Krosno: Przeproadzenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 33 2 0 1 7 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e

Bardziej szczegółowo

Malowanki wiejskie. OB OKI / agodne ręce lata. œ œ œ # œ œ. œ œ œ # œœ œ œ. œ œ œ œ. j œ œ œ # œ œ œ. j œ. & œ # œ œ œ œ œœ. œ & œ i. œ i I. œ # œ.

Malowanki wiejskie. OB OKI / agodne ręce lata. œ œ œ # œ œ. œ œ œ # œœ œ œ. œ œ œ œ. j œ œ œ # œ œ œ. j œ. & œ # œ œ œ œ œœ. œ & œ i. œ i I. œ # œ. Maloanki ieskie na sopan lu mezzo-sopan z fotepianem Rok postania: 1990 aykonanie: aszaska siedzia ZAiKS-u, 1991 OB OKI / agodne ęe lata Muzyka: ezy Baue S oa: Kazimiea I akoizóna iano q = a (uato) I i

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Korekty finansowe związane z naruszeniami PZP. Audyty Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

Korekty finansowe związane z naruszeniami PZP. Audyty Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego Korekty finansoe ziązane z naruszeniami PZP. Audyty Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkoego 1. Cel dokumentu Celem niniejszego dokumentu jest prezentacja dotychczasoych dośiadczeń

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Wyniki pierwszego kolokwium Podstawy Programowania / INF

Wyniki pierwszego kolokwium Podstawy Programowania / INF 1 Ab Hasan 240917 B 0,8 0,7-1,5 50% 2 Ad Tomasz 241149 A 1,0 0,9 0,8 2,7 90% 3 Al Adam 241152 A 0,8 0,5 0,5 1,8 60% 4 An Jan 241780 C 0,3 0,0-0,3 10% 5 An Jakub 241133 A 0,8 0,9 1,0 2,7 90% 6 An Kacper

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 9/2010 KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH. z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych

UCHWAŁA NR 9/2010 KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH. z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych UCHWAŁA NR 9/2010 KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH z dnia 1 grudnia 2010 spraie zarządzenia yboró do alnych zgromadzeń izb rolniczych Na podstaie art. 25 ust. 1 i 2 ustay z dnia 14 grudnia 1995 o izbach rolniczych

Bardziej szczegółowo

Shimmy szuja. Jerzy Wasowski arr voc. Andrzej Borzym. O! Szu-ja! # œ œnœnœ. Da ba da, da ba da, da ba da ba da ba da, da ba da, da ba dam

Shimmy szuja. Jerzy Wasowski arr voc. Andrzej Borzym. O! Szu-ja! # œ œnœnœ. Da ba da, da ba da, da ba da ba da ba da, da ba da, da ba dam Shimmy szuj Jeremi Przybor Jerzy Wsoski rr voc Andrzej Borzym Soprno Soprno Alto Tenor h = 75 O! Szu-j! N-o-m- mił, n-truł C # b # nn C D b, b, b b b, b, b m C # b b n b # D b, b, b, b m # Bss C m m m

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ NOWA SFERIA 3 DLA NOWYCH ABONENTÓW SFERIA S.A. (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej )

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ NOWA SFERIA 3 DLA NOWYCH ABONENTÓW SFERIA S.A. (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) Kod : 1252 REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ NOWA SFERIA 3 DLA NOWYCH ABONENTÓW SFERIA S.A. (zany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ 1. Organizatorem Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

NARZÊDZIA PNEUMATYCZNE

NARZÊDZIA PNEUMATYCZNE K l uc z uda ro w y 6 1 0 N m 1 /2 3 68 2, 6 k od: MA 2 4 6 0 Z est a w - k l uc z uda ro w y 36 0 N m 1 /2 260 16 4, 3 K l uc z uda ro w y 1 2 8 0 N m 1 /2 k o mpo zyt K l uc z uda ro w y 1 350 N m 1/2

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie Atwood a

Doświadczenie Atwood a Doświadczenie Atwood a Dwa kocki o maach m 1 i m 2 = m 1 wiza na inie przewiezonej przez boczek. Oś boczka podwiezona jet do ufitu. Trzeci kocek o maie m 3 zota po ożony na pierwzym kocku tak że oba poruzaja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 63/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 63/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 września 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 63/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok Na podstawie art.257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pod kluczem 62 i pojemniki zamykane 63 Systemy zamknięć Po jem ni ki RA KO moż na za my kać za po mo cą po kry - wy z za wia sa mi. Je że li do te go na dłuż szym bo

Bardziej szczegółowo

u«w VH TUMJ : U-U'.U s = w eii5gfshimi>i "l >55 = gc»fgs5jf - 2» - > => -... >.- Z 5C " -' "- K,, 5H IIHli!gi5h-i-m!l!.5 = H i"" i ii; V «i» > 1 J} - - -f.-'".-"f"f.f; vr-.'"--

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

nasz znak: TA-20/12 Załącznik nr 1do SIWZ A. Zakres czynności i wymagania, które musi spełnić Wykonawca realizujący zamówienie. I.

nasz znak: TA-20/12 Załącznik nr 1do SIWZ A. Zakres czynności i wymagania, które musi spełnić Wykonawca realizujący zamówienie. I. A. Zakres czynności i ymagania, które musi spełnić Wykonaca realizujący zamóienie. I. Czynności portierskie proadzone systemie duzmianoym 1.Proadzenie całodoboego dyżuru portierskiego bramie głónej przy

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. ustaw ma na celu uzyskanie pozytywnej zmiany na rynku pracy poprzez wprowadzenie. W praktyce dochodzi bowiem umowy cywilnoprawnej

UZASADNIENIE. ustaw ma na celu uzyskanie pozytywnej zmiany na rynku pracy poprzez wprowadzenie. W praktyce dochodzi bowiem umowy cywilnoprawnej UZASADNIENIE usta ma na celu uzyskanie pozytynej zmiany na rynku pracy poprzez proadzenie W praktyce dochodzi boiem umoy cyilnopranej expos proadzeniu do obecnego systemu pranego minimalnego ynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

przekrój prostokàtny

przekrój prostokàtny Szcze gól ne miej sce w wen ty la cji me cha nicz nej znaj du je wen ty - la cja o prze kro ju pro sto kąt nym. Co raz czę ściej sto so wa na i co raz czę ściej po szu ki wa na przez wy ko naw ców. Naj

Bardziej szczegółowo

Rewolucja dziewczyn na informatyce

Rewolucja dziewczyn na informatyce Rewolucja dziewczyn na informatyce Wro ku aka de mic kim 2017/18 od no to wa no w Pol sce naj więk szy w hi sto rii przy rost licz by stu den tek kie run ków in for ma tycz nych o 1179 w ska li kra ju

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 43/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 24 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 43/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 24 maja 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 43/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok Na podstawie art.257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (

Bardziej szczegółowo

, , , , 0

, , , , 0 S T E R O W N I K G R E E N M I L L A Q U A S Y S T E M 2 4 V 4 S E K C J I G B 6 9 6 4 C, 8 S E K C J I G B 6 9 6 8 C I n s t r u k c j a i n s t a l a c j i i o b s ł u g i P r z e d r o z p o c z ę

Bardziej szczegółowo

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i M G 4 2 7 v.1 2 0 1 6 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot regulaminu

1 Przedmiot regulaminu Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/I/2012 Kieronika Gminnego Zespołu Ośiatoego Bukoinie Tatrzańskiej REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS

Bardziej szczegółowo

၇剗Ż ၇剗 ၇剗 ၇剗၇剗၇剗၇剗 NAZWA INWESTYCJI : "GAJÓWKA MIKOŁAJA - Budynek Główny ADRES INWESTYCJI : GORCZAŃSKI PARK NARODOWY DATA OPRACOWANIA : 10.0.008R. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł Słownie: zero

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 72/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 sierpnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 72/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 sierpnia 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 72/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok Na podstawie art.257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

Zwolnienie pracownika od pracy zawodowej na czas niezbędny do wykonania doraźnej czynności związkowej poza zakładem pracy

Zwolnienie pracownika od pracy zawodowej na czas niezbędny do wykonania doraźnej czynności związkowej poza zakładem pracy VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ Przegląd Prany Pranik informuje Zolnienie praconika od zaodoej czas niezbędny do ykonia doraźnej czynności ziązkoej poza zakładem 1/7 Zgodnie z art. 25 ust. 2 Ustay z dnia 23

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu L Dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Wołominie

Ogłoszenie o zamówieniu L Dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Wołominie Ogłoszenie o zamóieniu L4332017 Dostaa artykułó biuroych dla potrzeb Starosta Poiatoego Wołominie Dane zamaiającego Naza: 47D Poiat Wołomiński Adres pocztoy: Prądzyńskiego 3 Miejscoość: Wołomin, Kod pocztoy:

Bardziej szczegółowo

0 głowę bar. Bienertha.

0 głowę bar. Bienertha. A d r e s na telegram y: N a p r zó d, K r a k ó w. Taiafoa Nr 386. Konto czekowe Nr

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE RALIZACJI PILOTAŻOWEGO PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD W 2019 r. Program w 2019 roku obejmuje następujące formy wsparcia:

INFORMACJE DOTYCZĄCE RALIZACJI PILOTAŻOWEGO PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD W 2019 r. Program w 2019 roku obejmuje następujące formy wsparcia: INFORMACJE DOTYCZĄCE RALIZACJI PILOTAŻOWEGO PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD W 2019 r. Program 2019 roku obejmuje następujące formy sparcia: MODUŁ I barier utrudniających aktyizację społeczną i zaodoą, tym: OSZAR

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ NOWA SFERIA 3 DLA NOWYCH ABONENTÓW SFERIA S.A. (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej )

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ NOWA SFERIA 3 DLA NOWYCH ABONENTÓW SFERIA S.A. (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) Kod promocji: 1252 REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ NOWA SFERIA 3 DLA NOWYCH ABONENTÓW SFERIA S.A. (zany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ 1. Organizatorem Oferty

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Zasady bezpieczeństwa WAŻNE Przed użyciem piły należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, dołączoną do urządzenia. 1. Pi łę na le ży moc no trzy mać obiema rę ka mi.

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH P r o j e k t d o c e l o w e j o r g a n i z a c j i r u c h u d l a z a d a n i a : " P r z e b u d o w a u l. P i a s t ó w Śl ą s k i c h ( o d u l. D z i e r ż o n i a d o u l. K o p a l n i a n e

Bardziej szczegółowo

or rowerowy la ka e o Pumptrack Warszawa

or rowerowy la ka e o Pumptrack Warszawa or rowerowy la ka e o Pumptrack Warszawa Co to jest pumptrack?!? film: www.bit.ly/pumptrackwarszawa Pumptrack to zap tlo y tor o kszta cie falistym o az y... ...prze e wszystkim a rowerze ale tak e a rolkac

Bardziej szczegółowo

Uwaga z alkoholem. Picie na świeżym powietrzu jest zabronione, poza licencjonowanymi ogródkami, a mandat można dostać nawet za niewinne piwko.

Uwaga z alkoholem. Picie na świeżym powietrzu jest zabronione, poza licencjonowanymi ogródkami, a mandat można dostać nawet za niewinne piwko. B : U U F F U 01 Ę ś ę 3 ż łć ę ę ź ł, Ż 64 ó ł ł óżó, j, j U 02 Ą ś U ł 1925, 1973 łś ą ż ęą fć j j ą j ł 9 ( ) ó 15 F 03 j ąó j j, ę j ż 15 ł, ó f Bść ł łj ł, 1223 j 15 B Ą ć ę j- j ść, j ż ą, ż, ją

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Wniosek o ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Wniosek o ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 1. DANE UBEZPIECZAJĄCEGO WNIOSEK STANOWI INTEGRALNÀ CZĘŚĆ POLISY TYP 09802 Nr jednostka organizacyjna WYPE NIĆ GRANATOWYM LUB CZARNYM D UGOPISEM, DRUKOWANYMI

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

Słoń. (w języku angielskim: elephant; niemieckim: die Elefanten; francuskim: l'éléphant;)

Słoń. (w języku angielskim: elephant; niemieckim: die Elefanten; francuskim: l'éléphant;) Słoń (w języku angielskim: elephant; niemieckim: die Elefanten; francuskim: l'éléphant;) Obecnie żyją trzy gatunki słoni. Jest największym zwierzęciem żyjącym na lądzie. Najbardziej szczególnym elementem

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym szpachelka (15 cm) NARZĘDZIA piła długa linijka drobnoziarnisty papier ścierny nóż z wymiennym ostrzem kuweta na zaprawę kuweta na klej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umoy nr. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I Podstaa prana: 1. ustaa z dnia 27 czerca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1184), 2. rozporządzenie Ministra Zdroia i Opieki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 184/16 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 31 sierpnia 2016 roku. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 184/16 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 31 sierpnia 2016 roku. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok ZARZĄDZENIE NR 184/16 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG WYPŁACALNOŚCI (MB) Próg rentowności (BP) i margines bezpieczeństwa Przychody Przychody Koszty Koszty całkowite Koszty stałe Koszty zmienne BP Q MB Produkcja gdzie: BP próg rentowności

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

K a r l a Hronová ( P r a g a )

K a r l a Hronová ( P r a g a ) A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S KSZTAŁCENIE POLONISTYCZNE CUDZOZIEMCÓW 2, 1989 K a r l a Hronová ( P r a g a ) DOBÓR I UKŁAD MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO W PODRĘCZNIKACH KURSU PODSTAWOWEGO

Bardziej szczegółowo