,34!)E. ) ) -.). & F $ ) 8/8* ) F. DG)1 H,.F I 1#(J & F$ / 8/<* 1 K ) J)'F1 ). ). / 8/>* J 1 $ )1)./ 8/>/8"K1 F. /

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ",34!)E. ) ) -.). & F $ ) 8/8* ) F. DG)1 H,.F I 1#(J & F$ / 8/<* 1 K ) J)'F1 ). ). / 8/>* J 1 $ )1)./ 8/>/8"K1 F. /"

Transkrypt

1 !! " #$ & '!()!" $!* $#&+()!'+ " '#&+ '+ (! ",!,' * #,( -. & $ $' &! $0 ) 1), ' &,,2, 34!) 5.!6 & 7!& 89:;<==>7! & 9=;<=8>7! & A<;<=8?) & >=?A;<=8<) =?;<=88) B ' 34! D,34!)E. ) ) -.). & F $ ) 1 88* ) F. DG)1 H,.F I 1#(J & F$ 8<* 1 K ) J)'F1 ). ). 8>* J 1 $ )1). 8>8"K1 F.!

2 8><" J 1 1. II) D ) ) ;.; 'F 1 1. I D K 'F 1 J 8?* ) )D )1I 8N* 1E. ) D D O ) 1 H ) *. I) K DJFF*. & $.) 89*+ K. ))P KC;;MMM ; ; ;Q ** $ ) R. & F $. L 1)B>==" 5"$ ".5. 1.) ) ). O 1. O 8:* ). ) H&G ) 1I 8A* JF 1) $ 1 & F $*!& B89:;<==>)J*1I) >#O(.H F 88= * E ) ) G 5 <8"!!! "# MMM. "

3 <888*'H CSN=)==T DU <88<" D; G K CH <88>"C &','" ' $ $ V WX F..5. ' &&'()'* +,),-.),( YZ!! " # <8<8*'H CS9=)==TU <8<<" D; G K CH <8<>"C,,,' ' &,''[ \!,34! $ &G K.1 &G H ; &&'( )'* +,),-.),( S8?>A):? S8=9:)<9?=K?=K MMM.

4 & ',! &G K.1 S8?>A):??=K,! &G S8?>A):??=K,'-,',' &G K 1.1 S8>89)N8?=K YZ!! " # <8<8*'H <8<<" D; G K CH <8<>"C $ &&'( )'* +,),-.),( '+ & $&& &G 'G. ; S<8:9):>?=K '+ &! &G 'G '; S<8:9):> <?K '+ &, ] '4!V &G 'G, 'K &G 'K S<8:9):>?=K 'R$ &G 'G '. MMM. S<8:9):>?=K #

5 ; YZ!!0! " # <8>8*'H CS8>=)==T ( <8><" D; G K CH <8>>"C $ &&'()'* +,),-.),( 1,,,' ',!,,,,,; S<><8)<: >=K 2 ',', ; S9=>>):N?=K ', O 1 ; $&,. ; S>?N9)<=?=K V ^[!, K ; $&_' MMM. $

6 4-&, $1 * 4DF $; $!, $ $ ; ',', ; S<=9=)=A?=K,R!, ; ''!, ' $'; >=K [' `, & [1 &[; <<* $.) D D D H.. ) K D H 9a# ( ) =<#( B89:;<==> MMM.

7 <>*$ [.=< #($&b#$ & F()!& B :9A;<=88 <?"' H K) ) G ) 8<\>9 K) D J. K 1 8:=# ( K ).!& 89:;<==> >8*+E. O J5J F. O ) ) G 5 )G 5)D.. ><*.D5 c<b:b, & F$ "!& B89:;<==>). DNa# ( ) ). O >> " '. O ) <= )1. O ) D 1. >< ).. ) * )K). O ). >?*... O ) >> & >=?A;<=8< >?8*. O F >?<*1 EE. O ) F. O D D >?> * I J1 ) I ) I).5) D. O >N*. O 1 5 ) D ) G )K1 EF HJ MMM. &

8 >9*. O 1. E G KC;;MMM ; ; ;Q ** $)(45'6,(76*(,'6 >98*G G F. O ) H.O I. " ) 1. O ).)HG8:=# (F 5 G. >:*. O D >9) 1E. O ) E >A *. O 1)689.:'6)) P KC;;MMM ; ; ;Q ** $ ) R. & F $.& >A8 *.. O 1)689.:'6)) P KC;;MMM ; ; ;Q ** $ ) R. & F $.& >8=* GE H F.) I K.F )H >88*.. O ) E. C (5 D ) 7 ( D 1 *) D ) E G ).. O H F 5 ;. ) ) ) 1H F >8<* D.. O 1 J..) ) ) K1) J K) 5 O K K5 MMM. '

9 >8<8* I ). O 1 J. >8>*. O D.DK. ) G 1. O 5 1I >8?* D) ) *. O ). ) 5 ) ) 5. F.. O >8?8* E. O K. ; < = > <?8* 1 1 D. ) J)) G 5 * ) K?<*. ) 1 K. * D KDH. 1 )KI)?<8* ;.)1 5?>*.5 H ) H D K.1. ) *). ) K ) D??* DDD.H)DD ) D. ). 5)H F?N* D J1. & F $ ) J ) H 1I;I DG?9 *. G 1. # ( MMM. (

10 K1H I.) DD DJ ) 'GK1 H?:" (45D&E:6'6,(76*(,'6) K1. 4F;$) ) P KC;;MMM ; ; ;Q ** $?A*.& F$1 5& <=8:AKE8<K8>KE8NK#H 1).. (?8=". G # 88>(! $ 889:A;<==:) D H. )1 I P KC;;MMM ; ; ;Q ** d $)(456,(76*(,'6!?8=8*I :' 6 ) P KC;;MMM ; ; ;Q ** $)R. & F$.&?88* 1 ).H P ) H6)DD.D.?8<*. ) 1 1 H )?8>*H 1.G76 1?8?* 1 I. E H ) & F $,. 1 KH?8N " 1 KC;;MMM ; ; ;Q ** MMM. )

11 $) R. & F$.& 689.:'6?89 ". 1 KC;;MMM ; ; ;Q ** $) R. & F$.& K1 J ) P KC;;MMM ; ; ;Q ** $)R. & F$.& 689.:'6?8:*.. ) ) J) D ) ) KC;;MMM ; ; ;Q **) )G6,(;689C:'6!?8A", G ).K ) K ). D.O E! < < N8* D 1 ) ) 1)) G 7 6 *(,' 6 ) P KC;;MMM ; ; ;Q ** $ ) ) G D J.D N88* 5.. N8<* D 1. N8> * I D 1 P KC;;MMM ; ; ;Q ** $ 6 89.:' :'6 MMM. ))

12 N8?* D. N><) 1 G. 1 4 H G ). E F. EG H N8?8*J). O D D 4) 1 K) KDD.E D5.) D 1 K.. 1 N8N* D 5) IG 5)1 ) O F>#O( **!)H! &G D O ).) N<* C N<8*$ E ). G 5 $)?B!$B:=9A;A=# ( 8B<B!$B8==?:;<=== N<<* D J 1 O 1 N<> * K1 ) 1 *) ) ; D ) O) O 1 N<?* K1. N<N* 1 K18: #( ) D #. ( O 1 1 N<9* ) F ) 1 K W. X ) 1 ) D 1D J 5 D K) 1 MMM. )"

13 N<:* $ K N>* 5C N>8* ) H ) 1. ) K) ). 5 )!&G.)H )1H)9=#( O G 5)). O. N><* D 1 F C ( #. ef*e<<f(7 ( HF E K *7 (G7( 7( 1; 7.( K N><8* KJ ) 1 DO*) J. K 1. O N>>*)F );G G?=#D( ) ) ) D K 1* A 98* 1.C 988 * '& 6' "#L (<g$c1 " #6' " #= K1 98> * '& 6' " #C N *,1 J) 1 I. I) 1 H ) ) MMM. )

14 D5 K#) ) ) ) () F "!! " #$ & '!(C P > $ P $ $!F 8= < <= &1 ; F!I 8= < <= K F. 8= > >= B84,R( "'#&+'+ ( C P > $ P $ $!F =: < 89 &1 ; F!I =: < 89 K =< < =?.1 =< < =? K F. 8= 9 9= B84,R( 0 P > $ P $ $!F =: < 89 &1 ; F!I =: < 89 K =< < =?.1 =< < =? K F. 8N? 9= B84,R( 0E MMM. )#

15 @8?"!",!,'*#,( C P > $ P $ $!F =: 8)N 8< &1 ; F!I =: 8)N 8< K =< 8)N =>.1 =< 8)N => K F. <= >)= 9= B84,R( ; I ) 5J 689C:'6= K1 1 8#(K O 11) 8 #(KF ). K<=#(F ))DD) D K IK1. K F P KC;;MMM ; ; ;Q ** $ ) R. & F $. &, H. " $. H D K K1 D MMM. )$

16 J1 D O D H (7(. I K 7 ( V #..(D K 7(7 (. HI )D.K C 'K#K(H <= J ) )'F ) V.) ). ) F). 1;. I ) D I DD K.1 )1. ). ). ).) G G 1.O ) 1 J) DD H) DD KI) K1. ) F.. 1 ) ) K 1D ; ) ) ) 5) G 1 ) DD ) )G) I I)D * 1 ) ) K P #). ) d) ) K P ) ( DD. E KP ) 1 MMM. )

17 @8=8 * ' H K F. ; P )D D DD ) P ) F ).I ) F ) 1 J 1 ) JF * E J D5 J *.1. G 1 K * )KKIK1 D5 J) *) D5D K )).K. E E ) D JF 5. *. I 8 #( K F ) I -5# ( $K # ( )GI F 6 O ) D ) H DK )D * ) D K D K1) DD ) H F DC MMM. )&

18 ( $.5 E DD)D 7 (* *) D5 7 ( ) H D).. D H ) K #,)F ) (7 ( DD. 1 ))DD) K7 ( $ K.) DD ($)DD 1 DD) ). F I J C:'6 ) P KC;;MMM ; ; ;Q ** $)R. & ) ) P KC;;MMM ; ; ;Q ** $)R. & 6 (K'&4' 6 ) P KC;;MMM ; ; ;Q ** $)R. & K1J K. J#. J( 1 6(K'&4' 6 ) P KC;;MMM ; ; ;Q ** $ ) R. & F $.) MMM. )'

19 @<N*!" $!* $#&+(! '+ " ' #&+ '+ () & '!() 9= J) * G 88>) D K O. GJ #,() <== J) * G 88>) D K F?NJ O. DK)1 6 (K'&4' 6 ) P KC;;MMM ; ; ;Q ** $)R. & F$. P "# :8*1 )!!" #$ & '!( >=#( :<* ) J) D D 1 :>*1 176(K'&4'6 K1 I :?* I 1 1 V* hh 1) D 1H F :N* G I D 1 :N8* 1 F8N 1 MMM. )(

20 :9*I1 1 P KC;;MMM ; ; ;Q ** $))R. & F $.& 06(K'&4' 6! 1 1 ) P KC;;MMM ; ; ;Q ** $)R. & 7 " # A8*'F)!",!,'* #,(1 A88* 'F ) 5 KC;;MMM ; ; ;Q **.$)F;(E6(K'&4'6 A<* ) J) D D G A>* 'F) F K1 D ) J 1 C $9(.4,6(6 IJ,*( IJ,*( 1 =< =8 =< &1 =8 => => 1 =8 =N =N '4(C A>8* * W 1X F D D.J A?* 1. F. ) D.. ) D F D ) 1 ) J) 1.. MMM. "

21 A?8*, I $) F.H) I'G D A?<* D ). A?>*F1 1. A??* F D FJ A?N* I* W X#&( H) 1 K K &G ).?B ;,g8)><==8 A?9*. ) KKI I* WX. K1F>9= [ ;,g8) * 1 I )..) 1 )JF 5 A?:* ) K I. F). ;HG F AN* I 'F 1 P KC;;MMM ; ; ;Q ** $))R. & F$.& 06(K'&4'6! A9*. 'F 1 ) P KC;;MMM ; ; ;Q ** $)R. & 8=8* C ( 7 ( ) J7 ( IJ7 ( KIJ7 MMM. ")

22 ( I'F)K7.( I1 )K7 ( I..7 K( 8=<* 1 <#( ) D. J ) 8=>* 1.1 F. F P KC;;MMM ; ; ;Q * *$)) D 1 H 5. ) J) 5 1H<===#( 8=>8* 1 J H 1H )DDH 8=><* + DD. 5 ) K 8=>>* K D D KI ) D.1 F. ) ).D.) D K.. D ; F. 8=>?*, 1 D J K D D D)1 K 8=>N * K ) D ) " 8=? *, 1.K. 8=N* 4 H E 8=9 * #( #( #( E#( D#5( #( * O K " 1#( F#( D. ). 8=98 * ) 4 H) D5 ) 1 F D ) 4 H MMM. ""

23 8=9<* O KI D 8=98 J1 =<#( ) 1 1). ) ) H E D D 8=9> * KI 8=9< 8=9>) 1 ) ). )..))). D FH. ). < 888*I.. 1 ) ; 6 6 ) KC;;MMM ; ; ;Q ** $)R. & F$.& ). ). ) 88<*.. 1 G..C 88<8 *!! " #$ & '!() $ 1 J 1 88<<*!" $!* $#&+(!'+ " '#&+'+ () $ 1 J 88<>*!",!,'*#,() $1J'F 88>* )** GC (& 9=#( G )!$ (J K F. 7 (D5J!F7 (D5J&1 ; F!I 7 (D5J.1 )K7.(D5JK )K7 ( ) )O7 K(H..J! $889:A;<==: 7 ( MMM. "

24 88?*. ) P KC;;MMM ; ; ;Q ** $)R. & F$. < 8<8* )*. I) O 1) 1 ) R. & F $MMM. 8<<*+ K).. ; 5 8<>* =N# ( K). 8<?* )). 1 )D )E 8<N* E ) 1 ) D J ) H &G 8<9* D 1<=#( H&G +. ) D ).. 1 )*) G)D G ) 0 U #,]2&+( 8>8*H&G H F ) ).F ) ) I.I ) K 5 J 8>88* * 1) H G ) H ; MMM. "#

25 8><* H&G G G* 8>>*H&G J D G*H)DG F 5 D ) 1 8>?*H&G 1H WXWXH F 5 8>N*, H&G '# () D.H 8>9 * H &G 1 H F ) H 1 <= #( D. ) ) V 8>:* H&G K1 G* F &G ) 8>=A* ) ) 1 O ) 8>8=*.)KKI)H&G 8>88*.F ) ) I.I 1.. )D1* F 8>8<* I 1 I D 1 I 5K$ "$ ) D1 8>8<8* J). 1 1C.5. ;.7) G. F F. O ).5 ) K 7 ) *. ;.) F 7 I ).* 8>8>* 1F D I 1 MMM. "$

26 8>8?* K1) DD ) I 8>8N" K1 H&G )H I 8>89",1. ' I ) )1H<#() O ) ) ). & $ ) L 1) >==) 5 :K E F &G ) 1K1 I D 8>8:" 1 K I.) D 1 E H). ). D ) ) D)KI 8>8A" 11<#( ).& $ ) L 1) >==) F &G 8><=* I 1H I. ) D 1 E H) D.1 1 J 8><8" 1 O I) 1.D 8><<"F &G 1R. & F $ ) MMM. D 1 O ) D 1 O )D 1 8><>*, #,(G8:=# ( ) G H 8><?*H,)1 ) )*EG D)D F)1,). 8><N* ; $ < MMM. "

27 8?8*, 5 C 8?88*' H &G 8?8<"' 8?8>*') F) 8:#( ). G ) )?=)$ 8?8?*' 1H 9N# ( ).:B)[!& 89:;<==> 8?8N*F 8?89*D 5 H F ). ) 8?8:* ). 1 $ 8?8A* KH F 8?88=*'5.F H F 5 8?888* 8?88<* JDH ). 8?88>*)..5KHO. F. ) 1 J I 8?88?* ) D ). I C ("7 ($;&$7 ('F7 (D7 (I V)D. 7.(O ) 7 (,;,7 K(.K8?#D(7 ( )D 7 J()D 7 d( H 5 L$))& ) DK 7 (8#(.>H?# (7 ( ) K F. 7 8?88N*K.)H F. )1 7 8?889*5 8?<*D ) )G MMM. "&

28 8?>* ) HO ) D. ))1 E 8N8* 1>=#( 8N<* 1 8N#D( H F ) A 898* 1 ) ) ) D <* 89>"V**1 I 89>8* K D 1 ) P KC;;MMM ; ; ;Q ** $)R. & F$.& )1<#( ) F) D 1. R. & F$ 89?"i V I K 89N* D 1 H 6 DD 5. ) 5. H) ) 1 F) 1 ) 899* 1H E ). ) E 6 5 ). ) ) * 1) G ) K 1. MMM. "'

29 89:* K1 KK). ) O ) DD ) G) ) 5.) 1 89A* * D D) E.& F $. ) 1DH )K)) 898=* HDD. $ 8988*+ # P (.)GDH ).F. 898<*$ H) 898>*-D.H1. 898?", J V W $'&!, '&,,2& ',34! MMM. "(

30 U P 4,R,6(6 (4( <=;=?;<=8: A; 7E.H 5 <A;=N;<=8:! ; ;J =:;=9;<=8: ; 8<8>;=9;<=8A ;J!. ; ;J <<;=9;<=8: K1) <<;=9;<=8: J B84,R( N IJ# 89K(.EJ =>;=:;<=8: KI =>;=:;<=8: J KI J.J 8=;=:;<=8: F 8?8N;=:;<=8: I'F >8;=:;<=8: I'F =?=N;=A;<=8:.'F 8?;=A;<=8: 7 I1 >8;=:;<=8: I1 =?=N;=A;<=8:.1 8?;=A;<=8: I.. 8?;=A;<=8: I.. 8:8A;=A;<=8: &9C4(6'6+,.,4,R' 7 MMM.

31 U P "# 1 H# ).O ( O H.. # 1. ).) F) 1 ) F.(,6 #P P). ) ( (4*I4,)(Q(),')F.,'MK,)' D5.JG C)) ) 5.5 $5 O J 5 D5 '.:),*.4'&&?)F+,)'& K 1 6 ) ) F. I '6 C 5 ) ) F.) F ) ) 6) 6).5) ) ) 6K 5!& B8=9A)=<JK<=8N Q " #= " # " # HC.5.O F7 7. H H K F C.7 F I F. O O F #)J)))))G)5) J5) J5( H57 7 5,HC 7 F7 6 # (7 O 5 jm\c D7)K J)... C.5)K) MMM. )

32 ) ) ) ) ) jm H) H) ).5 H)KP )5#j)H M".. <==>( C 1 E C) P ) ) D (4*I4,)((),')F.,'MK,)'.5) J) ) DO # ).) ( 5) ) DO I ) 1 I!I C ).O )5 5'#7* 7 DO (. J ) 5) 5 J F G )G F 1 ) I *G I D G G & D 5. J G C ) ) ) 5.5 $5 O J5 D5 5 J 1 F & 'K) O D5 O ) ' & ), D K,!6 & F$;!& B89:;<==><=<==>!BA<)<A<=8? 5 > " # H. 8< 5 K) H) ) ) <.F ) > P? C ) ) ) H?8. D?< D D?> ' D?? D?N DN 5 N8 N< N> C ) D) ). G 9 98 G. V1D ) )F :) A$* F$#'F(7$#'(C #F (), MMM. "

33 #F(7#'F(C #F [(C5 #, () #, (7 #'F[(8=!B:?<A;A<88!B8<:?9;8> & B<9=;<==N & B8<N?;<==9 & B8=AN;<==NI+." $B >A>;<=8=!:999;A>"!! 5 U, V ) ) 1 #) ( $# ( 1,;! I &) D 7 & 7 & D F I & )H ). 5 ) ) I) ) )F ) ) # 1( C K) 5 K) D. F I 'G 1F,, 3, ) ).)K F C. )..! 4 #! B A>A?;8AA9( #! B:=9A;8AA=( $ 4# <=N <8?(, #K) <==? 4,! &G, 41 (. )! 7'7 $ 1 7 F 7 7.O 7. K 7KI I.O 7. 7 D7 $7 ' I -! B 8>==N;<=8?# (B=<;<=8?K!& B<=<;<==? F 8AA>",;<==? 41 '.,, * E[O G $ &K, K, $ 4 8A::C F ", [" O,!:=9A;8AA=C! B 88>?=;<==9C!& K B MMM.

34 . O + 51!& $ D D D $5 D H. I F DH. 5 K 5 + ) J) 1) 5 V 5 5!k 5*N, K. & DF -F. D 5 1 D ) ) ) D ) K 5 K K 55 > " F.(I+ "$ DC ) G 1 P 5. K., ) H) 1 E,C ) ) ) O F E. E. O [O E 6 & G #.O )))F1.1 (H G G ) ) I J1 I ) H#).) (.1 1 '. 5 O O O O G. 5 KD) I) ).) D) H ) K. F) F H F K ) ) ) ) P ) KF) ) l I O )K)K) F K K F K I F F. F.'G ( B I +. MMM. #

35 B89)<>;8=;<=8?# 'G ' I, ';'f( 5 K 'G 8AN= $. I 5 H I ) D 6 ".) K) G.H). 6 " H). ) H 'G F I E6 G 7 H. 6 G 4.F I E 7 H 7 E $).1 I C J D D 'G K D D V P H,DG ) 5, I,,.1, I,,,., I ' K >, 'K KI 5 'G, 'K K ' '.' ' KC ) F! K! 1 K 'K 1D) D 5 1D $,, &) ) ). G 5. #( I & O H5 # H(C *?) *N) *9) *:) *A) *8=) *8<) *8N) *89) *8:) *<=) *<>) *<?) * <N) *<9 ) G H H 'G O, O, ) O!;'mmKCK)J.F ) FE1P &1 P 1 P. K K 1 P C ) G G &G I 5 P KC G ) ) MMM. $

36 ) 5 5 & Y K1. ).) J) 1. ) K) ) 6 K) D! 1. G K1 C.O ) ).O F) G 1 ) 6 ) K.,5 G F! 5G G K 1 K F G 1 1 G G.1. G 1 K 1 5 ' > " #! :99<;A> #5., 1 O (* I +. 5 K $,, H F. D CJ) G G D D 1 CJG )))JK F G) G C 6 ) ) G ) ) K ).F) D. # O ( I G K C 1 1., C 5, H 1, H 1 &,, C G F) ) G 1,, O. C # () ). C 1 ) C D ) I H F E F F, C ;, H F, O, F O 4)! 6 O, #!(F,4),3,#,,(O F!,, C F) 1.,, F ) ) 5. 1.F) C #(. K). C ) MMM.

37 JF ) E.FC I ) O G K.C 4, D,, 'KC G DF, JCD J 7 G D F, JC D J O 7 J,, 7 ) K) ; ) K) O,, C F., C 1,,.F!& < +.!# 88: 8 <=8<" K ;(! B N=:8;8A99, C F, K, C 4) 5#)'V) ('K. H I 1C D G 1. C G F F 1 H F I 5 I C ) ) ) O $) H. $C I C 'G ) G ) 5 5) ) CI ) ).I.5 D G ) H ) ) H ) I) ).5 P ) *)G ) 5 5F C ) H 1) ) ) HF 4 7 ) K D J ).KI 1 I 4). I I 5 C..) F ) G) F &. I1C K 1 H ** C G &G C G K 11C)O) G F O $. H C ) O) G,5 H!5 K1 1 CI G MMM. &

38 &.5 O ) F) O C I 5 ' O O.1 CG ).I C G ) G ) 5 F 1C G I F 1. I G & I C 5 G HC ) F) ) 5) H5 C 1 * D.C ) ) K HC.5 OC OK G!,!]2C! C )!:999;A> F WX ) H& IC EJ ))5! $ E #F ) ) (, 1 F 1! 1 $. 1, H 1C H E.(! B 8<:?9;8>#5 JF 1 ) ) 1O (!B:?<A;A<#!(!B 8==<:) 8A;8=;<===#! $ (! $ $ 4 ) & F(! B 8=8)=?;=N;<===#!$ ($B:=>;8AA9 5# I G. ( J,' ;,$ B =<)<<<=89*&, & & B<9=;<==N)=8<==N & B8<N?;<==9) =A.<==9 & B8=AN;<==N)8A<==N $B:=>;8AA9"I+. '4!!C 8 PC ) ) 5) P FD < C G G) > C I) G )?! I N15. CF D) )D)D ) '4! [ & '!C 8 4 ) 4', )<><=89< # 4B * K $ ( > P? [5 N F : ) 1) ) H A 5) MMM. '

39 8= H H P 5 P FD H E 5 1 '4!'4'`C 8' 7. F 7 JF F. 7 '$ )H*. *. <G 17H7 K >' 1 1 5? 5. K C JF #L(.#$(R #,,( 1#,,( N! 1 5 E 5. K $ 4 B 5 #,,(! B 8<>;<==9# D )&*& (! B 889;<==> #,,( &,']2 ]& '` $ C 8 &G)G 1#))H ( J 1# )! 1! 1 ( < 1 > ). 1 1 H F? N G #) : C ). ) 1 ). C ) P ). A 1C ) ) H 1. C1H. 3 'C. C J. >,) G C ) J) J. 5! G G G * P C O " F G [ $ C ".J". K7O 51.1"K) K 1, O 7 &, DCJC 7 J J.1 1. )Jk 4 ' 4 N9<9C8AA:* 1. 4 ' 4 988:C<=8?* J * 4 ' 4:89=C8AAA*, 1*JH 4 ' 4A?N<C<=89* MMM. (

40 ) " 4 ' 4 5K ok#89(4 ' 489<:=C<=8N*.. 5o,.oD!8==A:;== "! )! B 8>8?9;8N". O! B:999;A>! 5! & B?;<==9! & B >;<==9! & B A;<==9! & B9;<==9 & B <9=;<==N & B 8<N?;<==9 & B 8=AN;<==N I+." $B8==<;=< Y! D! H I ' O F. H!) I 5 $ 5..I ) ) F. ) ).) F ) H D &..I.5..5 $!..FO 6 [C. ))I F 5 [ V [ V $. ).I. F $5 1 C..FO 6. F D $,.F. $ ), #$( $ V.I ').) J JI+ $ C ) F) F.C. ).5) ) ) & C.I. C ) ) ).6 ) O ). O C F 1 J). 5 5 K 1.F *DF 5 KO *1 ' H 5. 5 'G G C DF C G 1 6 J 1 J C F $5 J C.F ) I D) MMM. #

41 K) D) ) ) ) 7. I C G *G ) K ).) ; & *. O, 5 * I F..H 1 1. I & G DF F '1 5 F F. C ) I ) ) ) ) K ) ) K).) I) 6 ), 5 I+ C,!]2$ g>>?;<==? C $ H F.! H F.(I+ C' <NJK8A:9)D5H F.)1 <>! F. 1 O $ B I +.. $ B I + * K. $ B >N:;<==A * 5, O.. ) ) D..)1O 4G, & 1,1,,.,. ) &. 5I *1 O.F 41 F O F O V E, K *>< H G I 4 F ) K.H F 7. F7FI )G.* ).).F )DF &. 4G F.[. H) H ) 1 DF 'H G 'H 6 DF G, $F,;, O.,. &G,C' )VF),'K), ), &K) G* G), MMM. #)

42 ,H 'F [6 I. I&G. 'G 41.., F O O O. K I) ) ) DG ) ) I G ) 1) KF I D1. G*V) O ) I) I ) I ) G ) D1 )1 3 $ L I + $ O!. O! B F & &;&, B >A89;A: B >>:;=? K,F O $ O O $ O 1 C ) G ) H J D $ G. 6 E. [.. O 7 ).1 4DO * 7$1 D P.G CG 7F 7 G 7 F 7 G 7 D $1 D CKG 7G 7 D7, 7 7 I 7 *.I 7 *.I I7 $ C 5 ) ) ) D )G )*.I) P )*K I 5 5 &) G D G*F C 7 7 I E 1) ) ) ). I F E C 1DF ).I 7DF F 7 FDI 4DF "[.O $ DFKF )F 1 *1 C. ) G!FC G!FC. F F. C. G$K1 C G ) ) G ) 5 F *I F C F) 5 F *I $ I C KP KPH ) 1 ).I.)G.&G ) 5 F *I 7 K) K K 1C ) DF ).F ) 1)H I 7 F # ) )(&G F C 5 ) ) KI). O MMM. #"

43 I #) ). O ()KI #K) ( KI. 5 5) 7 5 DID)1 F ' I 1. F 4;K' K7 7 G7 K ) KC G ) ) ) 1 D K6. 4 K!:999;A>*! 5 & B <9=;<==N & B8<N?;<==9 & B8=AN;<==N Y K ) KI J ) ) O ) I) ) C G, $F 6 O DF C. [O. H C. 6 ) J I ) ' I 1 $5 FD., KI 4,3,F 41, 3,#,,()!#:=:=;A= :8?<;A= 5( $ 8A:: 41 # 4;,,;A9(.O O, ",.O O, ",F O,!6 O, 41 * 4,,F O, ", 41 V* 4;V' J '. ', I) I =8=;=N $4"F)," ) &,, +. F,,,,, $F,, K K "#!B :=9A) 8> JK 8AA=() C K ) &E 1. 1 K 'C ) 5) O K E J.6 J.5 5. I! 6 O, "!,#! 8AA>(C.5 MMM. #

44 J F.F ) )JO. O K ).) ) K R O ). 1 ) J E [,, 3,C F) ),! &,,"! B 8<NA?;8<! 4 #!BA>A?;8AA9;! <=8>( #! B 8>==N;<=8?(. O #! B 8>8?9;<=8N( & # H KI 7 F J "1 J F *I C 5).5) F ) G 5 F J$ C 5 I *I K!& $ ),#$(7' E 7' E 7' E7' H K7 ) G 1 ' 7 1 '. ) 1 H7 '. 5 7'.5 7 '. 7 '. 7 ' ) K 7 I) O ' 7 F F. ' I+.*$'B?<N;<=8> P F G C H F C)) ) F F KC ) I) I) 1). 'H KD - '1 F CCK)1)G H.) D G) ) ) )..& $ K1 $ I $ I DF 1 *1 I C G ). 7 K 7 H W*X 5I CF) G).) K I) K 1) ) K I. * 1 1C 7 I.H. G 0C 7 7 MMM. ##

45 7.H H. 5 C I H H O 7 D7 F K7 F 7 H 7! 1#! K.O 7 C 7,. C ' #( ' $H #'$( &G.O G O75 D 1 &.1.C )!. H F.G *1 K$ & [1' F.G *1K& [1( MMM. #$

46 K U $ < ) F DD ) ) 7 H D. ) K F. ; F ) ). ) 7 K7.. D 7. F 7 J ) K* 7 KIF D) K1 F K O K7HG G O 6 7 G *K 6. 7.* 1 F. I 7 F. ).. F ) D 7 F ) 1D D) ) J D ) D 17 * 67 D 7 H. F HO H F.)K D 7H. D $ V WX F..5. ' K H 7. ) 1 G 1 H7 ). ) J) 1 7 ) I K 1)G.P ), & $ H G H) C ) 5 ;H 7 H 1 ) G H7 D O 7. K) I) MMM. #

47 HO F ) D 1D ) ) 7 K 7.P ), & 7 K D 17 D K P ) 7 H. D &G K.1 K H * H I) *'G,4 H K H. 5 F K7 I 7 ) H ) ). ) D I K) K 7 ) ) F I D 7. ) D II 7H. D &G H ; K H & ) C ) 5 ) 1 ) D O H. K) I ) D D.1 7 K E F.O 7 K.5 I 7 O. 7 D 7 I 7 H. MMM. #&

48 D &G K.1 K H G )I *, 41 E D G F.F ) 5 I * O ) ) K, &G H E.FF ) JF. 1., H.F F.O ; ). ; 17.H 1) J K 1 F O ). *)G* K 17 ). *) G* K E 7 D ) *. ). 7 ; O. ). 7 K ) ) 7 K K ; 7 K E K). 7 ) G ) 1 ) K ) ; 7 )G ). J 7 H. G. ) 5 K 7 D G.5 K 7 K J ) H 1.5) D 1) F O, 7.5) D) F ). 7 D ) ) 5) D 7 MMM. #'

49 . D D * F ) K D 5 ). 7 K. ']2,! 4`,C K 7. ) K..7 K E 7 ) ) KO) P) ) J & F7 7 H 7 J.H 17 ) ).) ) D 17 ). G ) ;F 7 ) D, & O, 7 D 1 K D ) D 17 K 7K. ']2,!,!C H. E K ) D K1 1) F. G 7 ; 7) &G H; 'K.*') ).) 'K.*'. J I. J7 ) H*!) ).). J J F I K G F7 1 5) F MMM. #(

50 ) 7 G* ) K 1 K)#G I ()) 7 I ) J G ) K 17 J K E #)) () J G ) I 7 K K 6 & F D 17 ;.) D 17 K E.F G 7H. D &G K ). G) ) I) 1 H ). F 1 ) H) IH.) ) 'K G ) ) ) ). K H H DD C ). D D ) F H.7. O J 7 FD7 D. 7 ) D 1 7 G D. 7.F 7 7 H) J KH.D 17H ) ) 7 7 D D 1).. 7.G 57 *. 7* 7 MMM. $

51 ) 7 D ) I ) ). K H7 ) 1 )J 7 1)..O ) ) K). K.7D1 ) 1) H ) 17 1 D J 1 7))[ #. H.G )() K. 5 G D J 7 WX #.O ) H ) ( 1) D 57.. K H 17..O K) # 5G) ) D O) (7 H ) H ) D7 7 K K K7 1. KD. H K1 7 * K Kd* 7 D # ) ) ) I))*d(7J D) 7 [). D7 K 1 7 J D ). D7 K 17. DD D J K7 D D )* D) 17 )).. 7. F# K1( ; 7. 7H. D G K.1 H F G ) MMM. $)

52 ,G.)D. J D) K. J) ) O.7. 7 ' D ) HD FII 7 F 7 1.F D O 7H O. 17 D7H. D &G'G. ; K H D *\ H D *\. 1. ) 6 ) * ).H ) K G ) H G I7 H)G F. H) J K F) 1.7 F. 7 DF. 7 1 ) D) * 5 7H. D &G'G '; K, 1 K) 5DF O K) 5 K). 5 ) O 1 5 ). 1 D K7 K) ). 1 D E K7 K D MMM. $"

53 #() D O) D 5 H) E E.F K7 J. 55) 5 K7 D 5 D ) O H ) O ) 5 7 K). JKK). K ) ). K 7 ) 6 ) 7F K). K) ) 7 ) ) K) ). 1 D E K7 5 K). 5 ) O 15 ). 1D K7H. D &G'G, 'K &G'K K H. G.F ).). 1 1 K )HJ 1 ) J ) F) K ) ) 6 ) 6) ).O F F.F.F 7. K 1 1) F ) )K 7 D 1. ) ) ) F ). 5) K 1 17 ) 1 G.) 1* 7 K 1) 1. MMM. $

54 1. ) 7. ) 6 ).I) K 1. ) ).O F) 7 H JF..K I 7H D) ) 1 7 ) D ) D H 7 ) ) D) ) K7 * E O 5 I 1 )7 H. D &G'G '. ; K ) H J ) 5 D ) H 5.) 1!^',,,'_,!* ) H J ) ) ) 5) 5 7 I * 1 D.F 7 J 5) 7 G 7. 5 ) ) * J) 1H. 7 5 ) DK 7 E 5 1 ) H F. ) 7 I * P D )..F JI 711,, K 57 J E ) H 7 O 7 D ) ) H 7 F ) F 1 MMM. $#

55 7H. & ]2 * I * P *. ) G G I7 F F ;.F7.F D E #( ) 1 ) 7 K 1 ) 1 ) D F. ) I 7.F ) E H ). ) ) K ) E 7 D ) I ) K 7 ) H ) J) J ).) ) 1 5 5*. ) 5) F. & 7&.F 7. K1,, 7 5 I )H 7 K ) 5 J E.F. ). & 7 F DI *. ) ) F K. J E.F 7 D ) ) H 7.F ) D 17 H. &,3* D.) J) ) H 1 7 K G E..). ; K 7 7 1).5 MMM. $$

56 7D)J J7H. &,[],,,* K ;.F D.1). D) D E.57 5 ) J E.FF 7.D.1 ) 17.F 5 I)D7. G J 1, $1& ). D E.F 7 5) HF $). ).. E.FD O7 E.F. G G 7 J) 1 D 7H. &,3! * J) K) 1.).)5 ) ) 7 ) ) D 1 K) K F. ) ) D5 " K7. ) ) ) 1 7!) D ) K) 7 D ) ) H 7 I D. I *7 K.) ) ) K D 17H. D,,,,,; K K H E O E ) 1 ) ) & '!CK G E..),1 O ). K MMM. $

57 ) C H I ) F *) ) ) ) I ) K F )D 1) F ) ) ) F H 7 D.) J) ) H 1 ) F 7 H. *) F ) ) ) F H 7.) I 1 ). 5 7 D) J J ) ) 5 G 1 E 7 E 6 1 I ) ). D). ).7H. & 'CK G E.. ). K ) C. I ) ) H P ) H F) K 7. #D ( D). ).7 D) J J ) ) 5 G 1 E 7 H. D, ; K 1). F K P ) ) ) G 1). ) F 17 K 17 K 1 1*. 7 ) 1) 7 D MMM. $&

58 67 K ) ) 1. 7 K 7H 1 5 ) * E 7 1 E. D O 7 I H J. )' D.E!$!6 '17 O 7. 1 G 1). ) ) K 7 ; 1 I I.. )17J.I 7, & G *D E J ) D & F7H. D, O 1 ; K H J) ) H 5 7. D7 ).F K 1). ) * H 7H 5 O. H D. 7 J 5 D. H E 7, $F7 D 5 F).F ) J ) ) K7 ) G.7 H 1 D MMM. $'

59 O.7 ;. * V V7. G. *) D F).F 7. 7 J) O F 5 7 D D K J. 5 K 7. G ) \ G I 7.F 7. O O F ). O 7.) H ) 5). &G, 5.7 J) ) ) H,$7H 5O. C ) ) K) 7 F O ) H O 1 56 I ),$ ) D 1) F7 E ). O E,*, F. 7 F E 1 7 F. ) K) G )) 7 5 1, H.) K.57 D 5D) ) K5) ) K) F7 D I 1 ) 7 ; D )K D G ; D 7 MMM. $(

60 K.5 7 J) ) O 7 1 E O 7 D O ) D 7 D 7 D75I D.7 ) 5.G7. 1 ) D. 7 5 ) K D 7. ED.7J)) O E 7 D5 E ) K) I 7,*1 7 K I ) 6 6 7H. D,. ; K ) J) ). H 1 ) ) ) ) ) ) ) 1) K J) J) F 5) G H K. 5) ) ) ) H. 57 J DP ) ) K*1 5 H ) ) ) J) ) ). ) ) ) ) ) ) D. J C ) 1 ) ) ) ) 1) ) ) ) ). 5).F 7DJ) 1) 7 K J 7 G. 5).H). D E D J E 7 G ) 1 I) MMM.

61 . F.F ) 1. D H D 7 G K. 5) ). D E 5 ) )D.E 7. ). 5 ) 17 ) J. E F7 K. H 1 ) J). 5G ). I 5 7 * J 7.. G7 H H ) ) I 7 ). ) H 7 ) J K. DI) J). 5 G 7 KJ) J E 7 I). DE HO 7 H K F K ) I K7 5! K I). 5 G ) D ) H 7 J) J K 1 H 7 J) ) ) ) ) ) ) K) 1 & F7. ) 1 K 1. ) H ) I ) K H 7 P ). 1H 7H ) ). ) 1) ). #',4(.) 7H ). MMM. )

62 ) H 7H ) ). ). ) ) I 1 O & F7 H ). ) ) D. ) ) ) & F7 ) ) )D F D E D E.F 7.1K) H.5 7 K. D I ; ) 1 ). K.7 5 ) ) G D E 7 J) ) D7 D 7 D.. 7 ). DH & F7DG ) G ) 5. & F7 5 1 G ) 1 ) ) ) ) ) 1) 7 G I H7 H 7 K & 1 & F G D I.). 7 'G 1 & F7 1 K). 5) H J) ) ) DK7 W X F I & F). ).5 J ' '47 ) J G [" [; [ G " [ & F7 MMM. "

63 I1& F ) F ).)D)) ) ) K ) 7 1. & F7 5 KJ ) 7D1 K7 K E K7 J D) 7 ) 1 H.. ) H & F ).)11)1) 7. ) D ', D K ) 7 I ; K. H D I) ; #.F. (7 ;HH ) G D 1 ; 7 G 7 K ) 1 G 7 G J ) D & F7. 1 ).5 ) & F7 ) E 17. 1). H 7 J) D. ) 7. )) 1 O 7 ) 1 ) ). 5). ) 7 5)K51G & F7H. D, K MMM.

64 ; K ) ) H. O ) 6 1 I ) &$&`*4-^&C)) K 1 1 F ) I ) H I ) D 1I ).F ) DF ) G )) ) D H 7 5 I ) ) 1 7 ) ). O G *K7.1 7 H.51. I ).. O ) ) H. E 6 1) 7 D 1 ) 7 D.) J) ))) O. O ) ). E 7 H. & $&`C ) ). O G *K7.1 ) 7 H.51. I ).. O ) ) H. E 6 1) 7 D 1 ) 7 D.) J) ))) O. O ) 6 1 MMM. #

65 7. ). E 7 H. D,$1 *4DF $; K D) ) H E ) D.E1 ) K D. E 1 )7 D I ) ) 7.I ) I O 7 J). D.I ) 7 1.I 7. ) 1D 7. K I 1.7 I ) 1D ).7 D J ).I 7.I )1 ) 7 E. 17 EG ) D E D 7 H. D, $ $ ; K ) O E )1 & ]2C J) ; 7 H F 7 1 I 1 & #&()..H 1) K1 F O 7 DE MMM. $

66 & 1 G* 7 & D. E 1 1 D75 D).5 & 7 E & ). E 7 F. 7 F,.5 H D [6 ). I.& $7 ) 1 ) D 17 H. &!^',,,'_,!C D ) ) J 1 7 K F. 1).. 7. K 51 1) ) O ) 5 5 5) ). 1 J F O, 7 D.J)) H F ) ) ) D 7I 7 6G J F. O 1 7 J 1 JF O, 7 J) ) 7 H. &,3C D ) ) J 1 7 K F. 1 ).. 7, [6 #,,[ (7. 1 F. 75. ) ) K ) J 7 MMM.

67 O F. #D) ) D(7 D [6,17. K 5 1 1) ) O ) 5 5 5) ). ) H) 7 D [6,17 D I )D5E 7 D. J)) H F ) ) ) D 7 I 7 6 G 7 ) I F ) H ) H G 7 H K )D 17 )D ) ) O 7.7 J F. O ) 1 7 J 1 7 J) ) 7 H. & 4,'& 'C K I.& $ $7 G 1 K7 E ) DG F * ) DF G 7 K F D. ) H 7 K D F D. & $ ) 7KG H ) MMM. &

68 *.G* 7. OF D)..& $ 7 KH) 7..I.& $ ) D 17 J) H H 5 ) 7 * 1 ) K D K1 7 J H D 1 ).5 K1 ) 1 D 7 ) K 1. & $ 7.5 G F. G.) )K 5 7 ) O 7 D.) ) H 1 7. F 7 K G.5 7 H. D, ; F ) ),G K.F)J ) ) H F 7. 7 I *.F I 7 K ) I O 7 G 5 I * 7 F F D.F). 5 I * 7 I 5 I * 7 $.F,;,. 7 5 MMM. '

69 4;,,), 'G,;,7F.F K,;, I 7 H 5 I,;, 4*,,7 5 1 ) K. 1 K ) K I ) F D57 J ) ) I ) D,;,) O..F 1 JI 7 I 7. I ) K 5 K 7 D ;,7 H D, K 1 ) #(;'K), ) J) ) ) ) H ) ) I D ) F).F) 5). 1) I ))) D H) I F D 1.7 )DH7JG H 7 ) 5 K D ) 7.O. K1) F) 6 *FD 5 ) * I I 7. I ) 7 H ) H J1 ) J ; 1I 7') 7 J D ) 5 ) ).7 D 'K7 J G 7 ' I K D MMM. (

70 71, 1) )H K7 ) JH 6) ) ) K 7 ) F E 7 ) K 5 ) * H I *KI * 7 5 *) 7 6F) E1 K) G I 1 G. I O 7 D. K 1 ) O5K J O 7 ) I).. F. 7 ) ) H K D O I 7 7 K D) K K K7 55.D K H #) V),), ) I(7 D.) J) C G ;7 7 K G 7 7 J) J) ; # ) O ) ) O (7 D 5 H7 ). F ) J) ) ) 5) O ) D H7 I G 1 7 K ) D) ) K 7 H. E 1 ) * D.1 7 K.) H* HO 6 ) 7 K O G) I* 7.;) MMM. &

71 ) )>n) ) K I F7 H # ) ) K),';,) (7 J ) E ) ) ) 5) K).. * D I F K K# ) ) (7 J H ) K). ) F 7 K F ; ) 6 7 1) F. ) 7 ) D I 7 I I ) * ). ; K H ) 7 D) K I K) ) 7 1) I ) J) H ) 6 ) ) K 7 ) ) I )G5 7 K H J 1 I.7 J. 1; ). F I * 7. D E D 7 K 1 7 I ; 1 D.F 7 I G ) 7 D.) ) H 7 K E 5 ) O 7 I ) J. D.) 1 E.).5 F 5 I 7 5 )E K7 E MMM. &)

72 K). 5.1 ) E. 7 ) ) K K D 5 K) 7DJ6, 7 I). E 1 7 I I ). ).F D.7*)D 1) D I " ).H ) D.F) E 7H K). E ) G )D7 1) 5) 5 ) 1 K 7.5. G F. 7 )) F. 1 ) 7 H. D, ; )9?(),'.(C,G K ) ) ) ) J)H ) EG)G O. ) F G ).) ) K G F. 7.I O.5G 5 ) 7.F DE O ) 5 7.DpO 5O ) F 7 F. F. 7 ) H 1H 7 F))K. 7. I I MMM. &"

73 1K. )D. 7 ) I ) G F.. K7 15)5 5 ))O D 7.. ) K 7H. D,' $'; K K. )) ) ) D H ) ) E. 1) E ) E ) E )FK K G E..). K ) C J H E K) 6 ) ) D E ) ) 1 ) 7 D. D) J J 7 I ). O D F ) E ) 7 E F. )DE ) ).H ) 7 G7 1 G ) ) ) K 7 1 ). 5 7 K 7 1 ) F G ) ) I 7 H D 1 E. 1 ) E ) E F K) 7 O G ) 1 7 ) 1) I MMM. &

74 )I 7KE 4 ) E 0 ) E 4 7 )..)F )) ) HG K). H 57..) 7H 6 *1) HI I ) ) E. DH)E)E ) )*K I7. 1 G 17 ) J. 1) K F ) E 17 ). F 7JD G 7 ).H) D ) K 57 D G ) D7 ). ).F ; DF #) Dp () D D D 7 ) ) J ). ) I ) G K.H 7 7 H. D,& [1 &[; MMM. &#

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

!"#$ %&!'"()$*+$",&%-!.,*/

!#$ %&!'()$*+$,&%-!.,*/ !"#$ "#!!"#$ %&!"()$*+$",&%-!.,*/! "* %&!!!"#$ ( )**+ +!, & & -./01-2 )**+ +!, & & # 3"#! 00 1 -./01-2 )**+ +!, & & # 3"#! 2 345*/%&("& %3 6$%&!./*!3%%,3-47*/.87 $*47!5(,.(22222222222222222222222222222222222222222222222229!"#$%&

Bardziej szczegółowo

!!" # " $ $ $ %&'(!! " # " $%%&'$%()* +!! ", -. /

!! # $ $ $ %&'(!! # $%%&'$%()* +!! , -. / !!" # " $ $ $ %&'(!! " +!. / #! " ", $%%&'$%()* - )*+$,* -.* %&'(.%&%&/ #"$ $$ 0* $ 1 + + 23 3 40 05 # %&'(.%&%& * *6 * * 6 7 2* $ 8 * 239. 6 39 0 *6 39 *6 6 *6 39 8 7$ 7 + *$ * + 6 6 7 * + $ * + * * #

Bardziej szczegółowo

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E ! ""# ##$ $$ %%& &&'' ( (()) $ $$ **%% ++..)) **%% ++,, ))& && **%% ++ // **%% **& && **%% ++ ))%% **%% ++ 11 2 2 **%% ++,, 33 %% )) **%% ++ // 44 ++)) 33** '' )) ++ 44)) )) 44 ++)) ** ++ 55 "" ))!& &&33.#

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA MIASTO GRAJEWO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA 2004-2015 Czerwiec 2004 r. Wykonawca: Instytut Zrównowaonego Rozwoju Sp. z o.o. Biuro: Białystok, ul. E. Orzeszkowej 32 lok. 417 Telefon

Bardziej szczegółowo

!"#$%&'! () *+!,-$%&./01 # :; - #$ :!! "#$%&' ()*+,-./ 01&' * &'23!4 5"#.67+,89: ; 6016 &' & < & FD GH IJ KL MN%O8 &'N% KP PQR

!#$%&'! () *+!,-$%&./01 # :; - #$ :!! #$%&' ()*+,-./ 01&' * &'23!4 5#.67+,89: ; 6016 &' & < & FD GH IJ KL MN%O8 &'N% KP PQR !"#$%&'! () *+!,-$%&./01 # 23 45.6781.9:; - #$ :!! "#$%&' ()*+,-./ 01&' * &'23!4 5"#.67+,89: ; 6016 &' & < =>?@&'ABCDE &FD GH IJ KL MN%O8 &'N% KP PQRSQ&

Bardziej szczegółowo

!"#$ %&!'"()$*+$",&%-!.,*/

!#$ %&!'()$*+$,&%-!.,*/ !" #!"#$ %&!'"($*+$",&%-!.,*/! "'* 0 $% & ' ((#* #*" % % +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 11 2 +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 3 456*/%&("& %4 7$%&!./'*!4%%,4-58*/.98 $*58!6(,.'(3333333333333333333333333333333333333333333333333:!"#$%&'("*+$,",'-."/0"

Bardziej szczegółowo

!"#$%&'"%()*+"(,-($'".%* /0%(-($(,*"12'$%33"*4*(%,$3 5,4*%,('$%33"*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('".%* -(% *,/ %,% 1",+'$%3 3"*4*(%, $3

!#$%&'%()*+(,-($'.%* /0%(-($(,*12'$%33*4*(%,$3 5,4*%,('$%33*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('.%* -(% *,/ %,% 1,+'$%3 3*4*(%, $3 !"#$%&'"%()*+"(,-($'".%* /0%(-($(,*"12'$%33"*4*(%,$3 5,4*%,('$%33"*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('".%* -(% *,/ %,% 1",+'$%3 3"*4*(%, $3 *,%% #,'".%*#,7*,8.3$(1%,- 9( *%('"* '"*4*(%,3'".%* : (, -*8$,12 #%,",%.3

Bardziej szczegółowo

Wybrane referencje w cenach specjalnych dla Warsztatów Niezależnych. Oferta ważna od do

Wybrane referencje w cenach specjalnych dla Warsztatów Niezależnych. Oferta ważna od do Filtry cząstek stałych FAP - Motaquip 1 1611321080 EM;RURA FAP PSA 787,00 2 1611321180 EM;RURA FAP PSA 607 787,00 3 1611321280 EM;RURA FAP PSA 406 R 787,00 4 1611321380 EM;RURA FAP PSA 787,00 5 1611321480

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. / '!*'+0!" #!$%& ' #!$%& ' (!! !"#$$%& "#'!#( ) ( #*+,-.*!/ #*!$. & ( 0#) 1 3 8 9 2!#- 4#55#67 (*+,*#7 #!#%! "## # # " $ :#6; *7 = =*; ( < =;; ## $% # "##&##%.+##*&/.#= &.&& ( 2# #**+#&7

Bardziej szczegółowo

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bardziej szczegółowo

Zestyki 1 P 1 N 3 P + N 2 P 3 P 3 P + N

Zestyki 1 P 1 N 3 P + N 2 P 3 P 3 P + N DF6, GK1 0 12 A Napi cie znamionowe 480 V 480 V 690 V 690 V 690 V 690 V Maksymalny pràd ciàgły ze zworà 20 20 32 32 0 12 z bezpiecznikiem am 10 10 2 2 0 12 z bezpiecznikiem gg 20 20 30 30 40 100 Zgodnie

Bardziej szczegółowo

u«w VH TUMJ : U-U'.U s = w eii5gfshimi>i "l >55 = gc»fgs5jf - 2» - > => -... >.- Z 5C " -' "- K,, 5H IIHli!gi5h-i-m!l!.5 = H i"" i ii; V «i» > 1 J} - - -f.-'".-"f"f.f; vr-.'"--

Bardziej szczegółowo

!" #$%%$&' () &(% +,%*-)$&.%&!*),)!%&$(.(***$*% 1 $*$&.%&!% &!0*%* ()' +.,5( ; A; :: !,#$2*!%!&&!,!$*

! #$%%$&' () &(% +,%*-)$&.%&!*),)!%&$(.(***$*% 1 $*$&.%&!% &!0*%* ()' +.,5( ; A; :: !,#$2*!%!&&!,!$* " #"$ '" "#$ SPIS TRECI 1. IDENTYFIKACJA/INFORMACJE WSTPNE... 5 2. PRZEGLD REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO... 6 " #%$' () (% * +,%*-)$.%*),)%$(.(***$*% /$,%*0(),0 1 $*$.%% 0*%.2*$3 %* ()4 0*%* ()' 0*%

Bardziej szczegółowo

*+",-./&$%&- 0!"-!/&$%&' -+!"#$%&'(!"#$%&' -+. &-0+$%&'12, STUSVUVWWX 0'$YZ

*+,-./&$%&- 0!-!/&$%&' -+!#$%&'(!#$%&' -+. &-0+$%&'12, STUSVUVWWX 0'$YZ 0201 0201 01203451 78901 *+",-./&$%&- 0!"-!/&$%&' -+!"#$%&'(!"#$%&' -+. &-0+$%&'12, 345.67895 : ;10< 4=0=9=3 53>?1@> A= 4=5715>5 = =5= 0>A=421 012=2A1 BC D3=5E=5 19F=;>5G : 74==20@> 01I 5=3 21I= = 28I=41

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 24 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/132/15 RADY MIASTA CHEŁM. z dnia 16 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 24 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/132/15 RADY MIASTA CHEŁM. z dnia 16 listopada 2015 r. DIENNIK URĘDOWY WOJEWÓDTWA LUBELSKIEGO L, 24 2015. P. 3780 UCHWAŁA NR XIII/132/15 RADY MIASTA CHEŁM 16 2015. j h h ó h h N.18.2 15. 40. 1 8 1990. g (D. U. 2015.. 1515). 80. 4. 8,. 90. 4. 8 7 1991. (D.

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. "Poznaj swojego doradcę kariery"

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. Poznaj swojego doradcę kariery góllk 9-3 źk. " g ę k" G?/? 9 źk źk źk źk 3 źk U, l. D 3 Zół kół, bl G 3, l. k 4 Zół kół Mź, l. kl 4 l ó klkh ż k. l l g lh kó lkh. Gk g g hł, lk, gló g - lk. k g.: "U k" k ó kół. W g l I. "ęb bć!". k

Bardziej szczegółowo

*&#&+&",(. -./01.23/ !"#$%&"'( )$*+,-"%.+-./ 0$1$%"-23./ 3.-4$%$-5&& $3"6% ".

*&#&+&,(. -./01.23/ !#$%&'( )$*+,-%.+-./ 0$1$%-23./ 3.-4$%$-5&& $36% . !""#$%&'()!$ *&#&+&",(. -./01.23/4 5674364.!"#$%&"'( )$*+,-"%.+-./ 0$1$%"-23./ 3.-4$%$-5&& 11-12 +$3"6%7 2006 1.+".!&-23 89: «;%&2#&"-23"7 &-&5&"#&.'.3.2#",?'.6"'@-.$

Bardziej szczegółowo

9( 9 9; ;!. $!!%'!" #$%&'!"#$ % & &$ ' " %!"#$%&' () *+,-#$%&'./ (! " # $ % #&'! '!%!! $ ' #% ( ) '!%!! $ ' * % + )!' + ' % &!!! ( )!! %,!' $ - ( ' *

9( 9 9; ;!. $!!%'! #$%&'!#$ % & &$ ' %!#$%&' () *+,-#$%&'./ (! # $ % #&'! '!%!! $ ' #% ( ) '!%!! $ ' * % + )!' + ' % &!!! ( )!! %,!' $ - ( ' * 9( 9 9; ;!. $!!%'!" #$%&'!"#$ % & &$ ' "%!"#$%&' () *+,-#$%&'./ (! "# $ % #&'! '!%!! $ ' #% ( ) '!%!! $ ' *% + )!' + ' % &!!! ( )!! %,!' $ - ( ' * * * )*! " "! #$%&'&!### ( # # ) ") *# # # # )# # ( # #

Bardziej szczegółowo

Odbicie lustrzane, oś symetrii

Odbicie lustrzane, oś symetrii Odbicie lustrzane, oś symetrii 1. Określ, czy poniższe figury są swoimi lustrzanymi odbiciami. Jeśli nie, odpowiedź uzasadnij. 2. Dokończ rysunki, tak aby dorysowana część była odbiciem lustrzanym. 3.

Bardziej szczegółowo

!"#$ # % &'# #% # # ( )*+,-.-% /.0! 1!"#$%&' ()*+,-./% "67 8&9:;! )* DE FGHIJ/KLKMNO KM * K 9 PQR4STUVKNWX4N%&Y N )* Z[ \]B^_`ab

!#$ # % &'# #% # # ( )*+,-.-% /.0! 1!#$%&' ()*+,-./% 67 8&9:;! )* DE FGHIJ/KLKMNO KM * K 9 PQR4STUVKNWX4N%&Y N )* Z[ \]B^_`ab !"#$ # % &'# #% # # ( )*+,-.-% /.0! 1=>?@ 1!"#$%&' ()*+,-./%01 2345 "67 8&9:;! )* ?@ABC DE FGHIJ/KLKMNO KM * K 9 PQR4STUVKNWX4N%&Y N )* Z[ \]B^_`abNc LGH M QR4S!"#$%!&' "!ABC$%&' DE C /0 1 FGHIJ CKLM

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2016 r.

Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2016 r. Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2016 r. w sprawie: uchwalenia Zintegrowanej strategii dla obszarów funkcjonalnych miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

3 ag E.Bielecka-Cimaszkiewicz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek N P S N P S N P S N P S N P S

3 ag E.Bielecka-Cimaszkiewicz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek N P S N P S N P S N P S N P S 3 ag E.Bielecka-Cimaszkiewicz 1 8:00-8:45 RT religia 20 EB j.polski 24 EB z.art 19 WE e_dla_bezp 34 2 8:55-9:40 IK biologia 36 CZ chemia 41 KG matematyka 32 MU Ba-Ch B3 CZ chemia 41 KI Ba-Dz B2 3 9:50-10:35

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 33 2 0 1 7 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Badanie chłonności funduszy oraz identyfikowalności pomocy unijnej w sektorze polskiego przemysłu elektronicznego

RAPORT. Badanie chłonności funduszy oraz identyfikowalności pomocy unijnej w sektorze polskiego przemysłu elektronicznego Projekt zrealizowany w ramach konkursu dotacji organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. RAPORT

Bardziej szczegółowo

!! " #$ #$%&%' " ( ) * (+ *, -, .%/ $0%/12$3%%&%' #" !" #. '*'.$%" $%&"""'!(!!)*!+!(!! .&& -"(!/!"0! 1%23 %1$%'4" +' 4" &%' '.

!! #$ #$%&%' ( ) * (+ *, -, .%/ $0%/12$3%%&%' # ! #. '*'.$% $%&'!(!!)*!+!(!! .&& -(!/!0! 1%23 %1$%'4 +' 4 &%' '. !! " #$!" #$%&%' " ( ) * (+ *, -,.%/ $0%/12$3%%&%' #"!" #. '*'.$%" $%&"""'!(!!)*!+!(!!,$-!.&& -"(!/!"0! 1%23 %1$%'4" +(!45+-*6 +' 4"!4-"7-!! &%' '.$% ) 5 1 !! " #$ ZESTAWIENIE ZAWARTOCI OPRACOWANIA! "

Bardziej szczegółowo

Technika Próżniowa. Przyszłość zależy od dobrego wyboru produktu. Wydanie Specjalne.

Technika Próżniowa. Przyszłość zależy od dobrego wyboru produktu. Wydanie Specjalne. Technika Próżniowa Przyszłość zależy od dobrego wyboru produktu Wydanie Specjalne www.piab.com P6040 Dane techniczne Przepływ podciśnienia Opatentowana technologia COAX. Dostępna z trójstopniowym wkładem

Bardziej szczegółowo

z{ } ! #$%&'()&!(*' +,-('--.'/* 0& 1!,$' 2&'3 $*4!&,'3$ -/!(*' >;H :; j k j k j k

z{ } ! #$%&'()&!(*' +,-('--.'/* 0& 1!,$' 2&'3 $*4!&,'3$ -/!(*' >;H :; j k j k j k 0123 55678 23122 22 1ˆ 2!#$%&'()&!(*'+,-('--.'/*0&1!,$' 2&'3$*4!&,'3$-/!(*'567728 :;=>?@AB>;C@>;DEFG:;:HI@;H>JC@>;K@LMAAMAL NDEFGN>AB@ABMAL NDE O PQ:H:RRRSTUVSWYZ[U\]]^_:;MAaH;b=HM:Aa>ABHI@?>H@aHMA:;c>HM:AO

Bardziej szczegółowo

! ! " #$ " "% & " ' &() & " $ " * %$ $ +,%&$ 44 5 6662 7 2 2 "%"-"('#&. ' &(& $+ " &#$+! /" &#$+ "$0"%#'%$ ( ('% 10+&( 23! )! ) % ) $, % ) #8 ) % % %, #9 $ )( : ) (, % % ++0 *++/) +*5 *+ /) +*- *+ /) +*3

Bardziej szczegółowo

"###1#9 % $#"# #$ ""1&"9%1; " $ K! "###$%!" # $ %& "###$%! $#"#'#&'"$ $#"#'#''"#!"#$%&' ' $ ' $ ' $ (& # ) * +,-.+ /* 01 ' ' () *) +, * *- * ( )*-)./

###1#9 % $## #$ 1&9%1; $ K! ###$%! # $ %& ###$%! $##'#&'$ $##'#''#!#$%&' ' $ ' $ ' $ (& # ) * +,-.+ /* 01 ' ' () *) +, * *- * ( )*-)./ "###1#9 % $#"# #$ ""1&"9%1;! "###$%!" # $ %& "###$%! $#"#'#&'"$ $#"#'#''"#!"#$%&' ' $ ' $ ' $ (& # ) * +,-.+ /* 01 ' ' () *) +, * *- * ( )*-)./ * (. )01. * ( *). )( ) ( * ) * 0 (*- )*- *- *. *- - 0 ( *).

Bardziej szczegółowo

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Dokument informacyjny XPLUS Spółka Akcyjna Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu

Bardziej szczegółowo

Typ G M4 3x120. A B C D E F G H I J K L M N O Typ [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] G2S076

Typ G M4 3x120. A B C D E F G H I J K L M N O Typ [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] G2S076 8.1. wentylatory promieniowe 8.1.1 WENTYLATORY PROMIENIOWE Z WEWNĘTRZNYM SILNIKIEM Wlot jednostronny Napięcie Częstotliwość Wydajność Liczba Moc Prąd Kondensator Poziom hałasu Dop.tem. pracy Masa [V] [Hz]

Bardziej szczegółowo

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Pojazdy pogrupowane według typu paliwa, uszeregowane według wielkości poszczególnych modeli samochodów marki

Bardziej szczegółowo

!"! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00

!! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 !! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 *,%#10* *,%#10*222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 3 4 2 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza

Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza ! " # $ % & '($ ) ) * * # # $ $ &" $# $% $ + ) ' ) ), *, * " # - &, '$ '$ ' ' ' 1 $ + &+" + $,+" " " $ ). ) )' )' )' )) )* )% & )% &)% $$ ' ' * + * /01234567897:7;38@% $! % *'

Bardziej szczegółowo

C_) (O 9. o ri O) 3. Cl) 3 CO CD (--1 < !jl. O o (1) Ci) Z Z>Z mzz6 O' O? 55 0H> ZCD> >Z>O. CDz ZCDH:3 11 >1J1J '0»<G) o oo) (4 >CDCD)o < O O>

C_) (O 9. o ri O) 3. Cl) 3 CO CD (--1 < !jl. O o (1) Ci) Z Z>Z mzz6 O' O? 55 0H> ZCD> >Z>O. CDz ZCDH:3 11 >1J1J '0»<G) o oo) (4 >CDCD)o < O O> J Ln ) t') ' ) 4 Ni C) Q v 'ri) ] H H H H 4 C/)C(C))CJ) '''''' U) (/) C Ci) H H H H H ( :: C) : D J J i J Ci) Ci) til li' I l (C I ç An Ci NJ I (TI Ni I'J 4C ( C') C') I ( Ni Ni I (Cl ) ) \ \ dp P W W

Bardziej szczegółowo

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów 1 Opel D1JOI AAAA Ampera X30F 150 KM (elektryczny) AT 34.10.21-36.00 benzyna 1398 1,2 27 2 Opel H-B AE11 Agila 1.0 ECOTEC 68 KM MT5 34.10.21-33.00 benzyna 996 4,6 4,7 106 109 3 Opel H-B AF11 Agila 1.2

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

! " ##$ % & '!!!' ( )

! ##$ % & '!!!' ( ) %&'!!!'() &('*+#!!##$ %,- (*./010 23,* *, 4'&" 5+'+667' 89+:;56:+:'!, 0,* "* 01'3 0 "< 2/, *?@;*!+@:*!,"3!+3!66$$0!', 4/, *A,,*4"* "1 01'3 "< 2/, *?@$3!66$$0!A '?,*@6*!3!####0!',4/, *,/, 0' *3,* 3!

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Dokument informacyjny ComPress Spółka Akcyjna Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B, C, D, E, F oraz G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełd

Bardziej szczegółowo

!" #! $%&' $ &!!$ :;!"# $ %& ' ( )* %+,-./0 1 +( :; :, ( BC+=D E -./0% : > / F-.FG91"# H F IH F+J K L M N O + F+PQ"# RS*T"U VW6

! #! $%&' $ &!!$ :;!# $ %& ' ( )* %+,-./0 1 +( :; :, ( BC+=D E -./0% : > / F-.FG91# H F IH F+J K L M N O + F+PQ# RS*TU VW6 !" #! $%&' $ &!!$ :;!"# $ %& ' ( )* %+,-./0 1 +( 234 56 2789 :; :, ,?@6A ( BC+=D E -./0% : > / F-.FG91"# H F IH F+J K L M N O + F+PQ"# RS*T"U VW6 &+ F XY * ZL[ \ 6]M^ F _,`ab bc :&+ FX FY F c = ] F

Bardziej szczegółowo

2372829797728297727 2777787 73772327 227728297827 28237 7372327227 728297727 7!7" 7 # 7 $%7 "7!7# 7 " 7 %7 &2'7# 7 7 7 23789722772277287 77277232227897 227 27!""7 #2$7!""7%7!&"7 #2$7!&"7%7'""7 #2$7'""7%7'&"7

Bardziej szczegółowo

/#!0 1 !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

/#!0 1 ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%!-'. /#!0 1 '!*'+2!" #!$%& ' #!$%& ' (!! 1 0! 3 "#$%&!' 1 (#&) 0 "#&*+ 3,-&*) 4 ( 5."* / /!" 6 0"!1!!1"2 7 3#$%#"&! ( ""+! "##$ ###% # # " &'() *(+,*-./01.&,+2 / 3-&.45' &.6' 1 #"2! &# 0 45!655#7

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45

Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45 Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45 !"#!" # $! % ( () *,# -.! % # / -00 000. 1 2 ". 3 4 1 0 5 (1 5 1 6! 6 ( " % 6 " - 6 ". 7 - # 8-1 8! 1 3 4! 3 0 5() "! (!

Bardziej szczegółowo

Klocki hamulcowe z akcesoriami dodatkowymi wszystko w jednym pudełku.

Klocki hamulcowe z akcesoriami dodatkowymi wszystko w jednym pudełku. hamulcowe dodatkowymi wszystko w jednym pudełku. Bosch wprowadza na rynek kolejne referencje klocków hamulcowych z dodatkowymi akcesoriami. Poniższa lista zawiera numery 82 nowych pozycji wraz z numerem

Bardziej szczegółowo

" *HOJO I EA HC= E =? AA CE? A 9 =J=?D IEA @ EAIE JO?D::M FH > A O ME = A?DH H @ MEI = =JKH= AC IJ= OIE A@ O E = M= EA I O?DJA =J MF HKI = O?DFH A IF A? A IJM >HOJO I EA 9H= H I? JH I =?D M= EAFH OH @O

Bardziej szczegółowo

ŁEBA STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI I BUDOWY MARKI ZAŁOENIA STRATEGICZNE...3

ŁEBA STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI I BUDOWY MARKI ZAŁOENIA STRATEGICZNE...3 !! #$ ŁEBA STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI I BUDOWY MARKI...1 1 ZAŁOENIA STRATEGICZNE...3 2 KONCEPCJA PRODUKTU...7 2.1. POLITYKA PRODUKTÓW...20 2.2. KIERUNKI ROZWOJU PRODUKTU POTENCJALNEGO...22 2.3. STYMULOWANIE

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. Nr lekcji. Temat lekcji. Zgodnie z wymaganiami programowymi uczeń:

Wymagania edukacyjne. Nr lekcji. Temat lekcji. Zgodnie z wymaganiami programowymi uczeń: Wmg j N j Tm j O Zg mgm gmm ń: 1 Zm... 2 m BHP bąją mj; hm łą m; m. 3 j m f; hj łśą ę m. m gż ją łśg m. 4 j ę /f v g m. 5 j ąj BHP. 6 bg łgj ę m ; bg łgj ę ęm śm fmj. 2 Tj ó 2 h ę gm P;. 3 j g m m j; ś

Bardziej szczegółowo

!"#$%& & (" )(*+$ ", -./.0 $ 1% (2 3%" $78+ " 9+"18 27,.$ )(*+$ ", :+&1

!#$%& & ( )(*+$ , -./.0 $ 1% (2 3% $78+ 9+18 27,.$ )(*+$ , :+&1 CD B?@JK&LM-.N OPQ>RS2TU YFGZ[>\]Z^K-._ +,-./0abE^K-.4FGcd6efM5 69:-;>ghi9:jk& Nlmn oz[\]z4p6efmqcd6frstu456vwmxyzz{=u

Bardziej szczegółowo

$%& #&( )#*&+(#,- ". 0*.1& "- +(.2*%* /"0012#,#&( #2 3#(452 65,1+& 7&(&+*& $4528# 9+"*#2 &

$%& #&( )#*&+(#,- . 0*.1& - +(.2*%* /0012#,#&( #2 3#(452 65,1+& 7&(&+*& $4528# 9+*#2 & !!"#$! "#$% &% " $ ( ) "##!!"##$%& ()!(%* &+*#,$-$*.+/!"#!$%& ()*+,-./!"" FGH,-IJKLM NO! #&##$" 0! 1! PQRIJASTU VW 9?/236 XYZ[\! # F3>GA14 [\! ] F0?4414;73=4=2 ^_ [\ "H 93=@1. abz[\ # $ ] -@?/?@1 abz[\

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny PS 2013

Skonsolidowany raport półroczny PS 2013 OVITA S.A. skorygowany KOMISJA ADZORU FIASOWEGO PS Skonsolidowany raport półroczny PS 2013 (rok) (zgodnie z 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. r 33, poz. 259, z

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r. Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 2 z 71 !!"#$%&#! '()&*)+$$#"*&$%&#,# $%&#! -!&%&*&$%&#,. /"#*&#$%&#!0 /"#$$*&$$#"0"

Bardziej szczegółowo

! " #$ %! $ &#' & &"

! #$ %! $ &#' & & !" #$ %!$&#'&&" Wykonanie opracowania INPLUS Doradztwo Inwestycyjne 10-686 Olsztyn Ul. Wilczyskiego 25E/220 biuro@inplus.pl www.inplus.pl BDK s.c. BIURO ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNE 10-686 OLSZTYN,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA SYSTEMU MONITORINGU NA OBIEKCIE MOSIR W GDA SKU PRZY ULICY TRAUGUTTA 29 STADION PI KARSKI MOSIR GDA SK SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR : Miejski O rodek Sportu i

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny P 2013

Raport półroczny P 2013 NOVITA skorygowany P KOMISJA NADZRO FINANSOWEGO Raport półroczny P 2013 (rok) (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) dla

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XV/118/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH. z dnia 25 listopada 2015 r.

Opole, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XV/118/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH. z dnia 25 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz. 2714 UCHWAŁA NR XV/118/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy

Bardziej szczegółowo

3 PRIORYTET 2 PRZESTRZE I INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA...24 4 PRIORYTET 3 WSPARCIE MARKETINGOWE...29

3 PRIORYTET 2 PRZESTRZE I INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA...24 4 PRIORYTET 3 WSPARCIE MARKETINGOWE...29 ! " #$% #!" # ( ($) *+ $, -,* (4 9 9 ( 6(7 08 (4 4 $./ /. 12$ 3 4 $ +5" # %!!& $ 0 #&$% ' $ 6 ) 1( (6 *+. 0.+ %!!& $' 8 9 $, -, ' ' -$-).0.+$,-,/-%!!:;%!< 5"$.+- = 1 WPROWADZENIE...3 1.1. PROPONOWANA MISJA

Bardziej szczegółowo

! " # $%!&" '! ("") " #!* +

! # $%!& '! () #!* + ! " # $%!&" '! ("" " #!* + !" # $ %! # % & '" # % '( * " ++ " & " ' $ + -! "!" '. / % " ( % 0 1 %"0 2 3 4!"& 5% " +! 3# 67 "## & % +0 58 0 9:7+ 0(.!+ %8. ;. ; 7%. %!"( < %8( #=!" 0 # 0 # ( " " 3 + #- >

Bardziej szczegółowo

>'1&07'?2/&3,'#$,&,(@"1-"A'

>'1&07'?2/&3,'#$,&,(@1-A' >'107'?2/3,'#$,,(@"1-"A'! >'@07B'-")'/3"5"'C)5"/'*/#*$(*D13*60'! >'@07'6'-")3'%#*%E?'/3"5"-.'63$C%0''''''''''''''''' 3'?")@,$3,'! >')*(%,)6,(1-"1

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie 2/ND 2/ND 2/ND. Kanał D 30 D (PN-D12) Teren zielony wzdłuŝ torów PKP (wykop) 2008-04-04 2008-09-05

Sprawdzenie 2/ND 2/ND 2/ND. Kanał D 30 D (PN-D12) Teren zielony wzdłuŝ torów PKP (wykop) 2008-04-04 2008-09-05 Id. Nazwa zadania Rozp. Zak. 1 Start 2007-05-30 2007-05-30 2 Sprawdzenie 2007-05-31 2007-08-28 7 Kanały grawitacyjne 2007-07-16 2009-09-23 8 Zlewnia Pompowni PB 2009-05-07 2009-08-24 9 Kanał A 2009-05-07

Bardziej szczegółowo

!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/

!*,!- !#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/ !"!#$%&'( &)*#%%))*#) +!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/.*),!*,%,!-"!#$%##%,,!)/!,-,- 0 &,)#,.*),$ 1 -)*#.) +*!$.,2-/ 1 ), 1 )'),, 10,+))*#.) +*!$.,2-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,).6%!,!*//.%6

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI...9

UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI...9 1 METODOLOGIA...6 1.1. WYDZIELENIE I OPIS ANALIZOWANEGO OBSZARU...7 2 UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI...9 2.1. UWARUNKOWANIA ZEWNTRZNE...9 2.1.1 Uwarunkowania globalne (midzynarodowe) i krajowe... 9 2.1.2

Bardziej szczegółowo

w ww cic oz F o r p U0 a A Zr24 H r wa w wa wa w o UazQ v7 ; V7 v7 ; V7 ; v7 rj. co.. zz fa. A o, 7 F za za za 4 is,, A ) D. 4 FU.

w ww cic oz F o r p U0 a A Zr24 H r wa w wa wa w o UazQ v7 ; V7 v7 ; V7 ; v7 rj. co.. zz fa. A o, 7 F za za za 4 is,, A ) D. 4 FU. 1 68. E E E E 69 69 69 E ) E E E E be 69 69 E n c v u S i hl. ' K cic p. D 2 v7. >- 7 v7 ; V7 v7 ; V7 ; v7 J.. ~" unli. = c.. c.. n q V. ) E- mr + >. ct >. ( j V, f., 7 n = if) is,, ) - ) D. lc. 7 Dn.

Bardziej szczegółowo

! "#$%&' # ()*+,--,./ 0# ! "#9 :;# F >?DE GHIJKL4MNO J P Q RSTUV WXY 4MNO J ZUV 4M 4B[\]^#4_>4_`a bc 1 J 4M4_ (J4_ S4M K ]^+O J ]^

! #$%&' # ()*+,--,./ 0# ! #9 :;# F >?DE GHIJKL4MNO J P Q RSTUV WXY 4MNO J ZUV 4M 4B[\]^#4_>4_`a bc 1 J 4M4_ (J4_ S4M K ]^+O J ]^ ! "#$%&' # ()*+,--,./ 0#1 23456 78! "#9 :;# ?@ABCDE F >?DEGHIJKL4MNOJP QRSTUV WXY 4MNOJZUV 4M 4B[\]^#4_>4_`a bc 1J 4M4_(J4_S4M K ]^+OJ ]^ #`a bc0 ^ 0 2E J 4_4_ # K 4B4M J# 4 \ 2 4_4_ J# 2E O JY NT 4_

Bardziej szczegółowo

( ( (=6) *6() )! "#$%&'! "#$ % &'"#!! "#$ $ "#! (()!"#$%& (() (()! " # $ (() % &' #! " # $ (()! " # $ (() ( ( ( ( ( *! "#$%&$#' () * + +,-. /

( ( (=6) *6() )! #$%&'! #$ % &'#!! #$ $ #! (()!#$%& (() (()! # $ (() % &' #! # $ (()! # $ (() ( ( ( ( ( *! #$%&$#' () * + +,-. / (((6(*=@ ( ( (=6) *6()! "#$%&'! "#$ % &'"#!! "#$ $ "#! (()!"#$%& (() (()! " # $ (() % &' #! " # $ (()! " # $ (() ( ( ( ( ( *! "#$%&$#' () * + +,-. / ( 0!1.(, () '(,,., # $ & & % "2, +,-. /, 01 +/, - -0

Bardziej szczegółowo

Informacyjne zestawienie telewizyjnych filtrów SAW (z fal¹ powierzchniow¹) Nie jest to oferta handlowa!!!

Informacyjne zestawienie telewizyjnych filtrów SAW (z fal¹ powierzchniow¹) Nie jest to oferta handlowa!!! Informacyjne zestawienie telewizyjnych filtrów SAW (z fal¹ powierzchniow¹) Nie jest to oferta handlowa!!! OBJAŒNIENIA: Quasi/Split Sounds - w jednej obudowie dwa filtry: wizji i dÿwiêku Picture - tylko

Bardziej szczegółowo

!"#$%&'!"#$%&' () *+,-./ : ; /0 7 < = FG-C, FHIJ!KLMN-O ) P =QRSTU VW 6XY Z[\ < =] F F^ _`ab a ) V 4 = < 5-[ =>

!#$%&'!#$%&' () *+,-./ : ; /0 7 < = FG-C, FHIJ!KLMN-O ) P =QRSTU VW 6XY Z[\ < =] F F^ _`ab a ) V 4 = < 5-[ => !"#$%&'!"#$%&' () *+,-./0123456789: ; /0 7 < = >?@AB6C,DE89 FG-C, FHIJ!KLMN-O )P =QRSTU VW 6XY Z[\ < =] F F^ _`ab a QRSc @ ^@ ) \ @a V 4 = < 5-[ => & W = -[ < = @ > @

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. /!" #!$%& ' #!$%& ' (!! SPIS TRECI /.! 0 "#$%&!' / (#&). "#&*+ 0 1 2,-& (*." - /!" 3 4 0"!1!!1"2 3#$%#"&!' ( ""+!"" """# ""!$%&' / ("2!. &#' 0 1 2 45!655#) 7$"' 45' "" () "!""*""(( / ($""#!'+.

Bardziej szczegółowo

!" #$ %& '! " #" # ( ) $ '!"#$%&' # ( "! (!! "#$ %%&!' " # 1 ( # -! # 0 2!# 34-!# (& 5 # '! "# $ % & ' "# $ ( 6 7 "! "!' # $ # ' ") "!' "!"! $

! #$ %& '! # # ( ) $ '!#$%&' # ( ! (!! #$ %%&!' # 1 ( # -! # 0 2!# 34-!# (& 5 # '! # $ % & ' # $ ( 6 7 ! !' # $ # ' ) !' !! $ !"#$ %& '!"#"#()$'!"#$%&' 01201 #("!(!!"#$%%&!' " #1(#-!#02!#34-!#(&5# '!"#$%&'"#$ ( 67"!"!' #$#'")"!' "!"!$#%#$8!8$#) '" '!#"#9 : %(#"8!" #(%)!$#"#$8 %"!' "!")"#( "; "(" '")9 : %(#"8!")"#( ";#(" ' "#$"%"'#

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

1 10BKPANC 6,5 0:21:10 03:15 [min/km] 0:21:10. 3 TRZEBIEL 6,5 0:22:35 03:28 [min/km] 0:22:34

1 10BKPANC 6,5 0:21:10 03:15 [min/km] 0:21:10. 3 TRZEBIEL 6,5 0:22:35 03:28 [min/km] 0:22:34 9 9 J K J Ę Ł J ross iejsce: zerwieńsk - 2013-04-27 sce umer azwisko mię Płeć sce Płeć iejscowość D ŚK 3 D F K 1 245 KŚ KL 2 278 DK JŁ 3 185 KLPŃK D 4 233 LK DD 5 246 LK BŁJ 6 264 DHŃ 7 252 L KF 8 195

Bardziej szczegółowo

CMYK!"#$%&' ()* +, -./01./ 1 2(345& :;!"#$%&./ 1 < -. / 0 1! " # $ % & C D E A ( - C D F./ 1GH IJ45&67 KL(./ 1 M N OL ( / - P$- Q./ 1 RS

CMYK!#$%&' ()* +, -./01./ 1 2(345& :;!#$%&./ 1 < -. / 0 1! # $ % & C D E A ( - C D F./ 1GH IJ45&67 KL(./ 1 M N OL ( / - P$- Q./ 1 RS !"#$%&'()* +, -./01./ 1 2(345&6 7 89 :;!"#$%&./ 1 < =>?@AB( -. / 0 1! " # $ % & C D E A ( - C D F./ 1GH IJ45&67 KL(./ 1 M N OL ( / - P$- Q./ 1 RST AUVW(XEY "#$%&./ 1 Z[\ < P - ]( -^_` ^,^a/./ 1 Tb c OL

Bardziej szczegółowo

M& ( " A;P M ' ">? Z>? :JZ>? "UVM >? " ; = ;FY O " & M >? [S A\ A E D, 8 "V* >? " # ) "V* >? " 678>? ( 9/ I JK 4? 9RS/ > " " P &' ` &

M& ( A;P M ' >? Z>? :JZ>? UVM >? ; = ;FY O & M >? [S A\ A E D, 8 V* >? # ) V* >? 678>? ( 9/ I JK 4? 9RS/ >  P &' ` & 9 789 45M&(" A;P M ' ">? Z>?:JZ>?"UVM >?" ; > @, = ;FYO" & M >? [SA\ )@ A ED, 8 "V* >?" # ) "V* >?" 678>?( 9/ IJK 4? 9RS/> " " P &' ` & > " P &' ) G 9 + :;J K : H 34I!JK Y 4 \ < 3b 2 I \ $GH ( 9 9"3?F

Bardziej szczegółowo

GHHI

GHHI 01)023433515163017578397:/0175780;.31#)/.3457933847

Bardziej szczegółowo

!"#$ % &' ()* +,-./ % :;''1- % E B FG HIJ KLMNO M ' %P Q R' ST U V WXYB Z[=\ ]% ^_`V a=\ybc ' 0 ' - G/0 1- > 5 0a -' > ) ZM B6

!#$ % &' ()* +,-./ % :;''1- % E B FG HIJ KLMNO M ' %P Q R' ST U V WXYB Z[=\ ]% ^_`V a=\ybc ' 0 ' - G/0 1- > 5 0a -' > ) ZM B6 !"#$ % &' ()* +,-./01-23456789% :;''1- % ?6' @;ABCD E B FG HIJ KLMNO M ' %P Q R' ST U V WXYB Z[=\ ]% ^_`V a=\ybc ' 0 ' - G/0 1- > 5 0a -' > ) ZM B6 1-6 > =? =??! > 5 6 6 5 ' 0 G ' > J 5 ST % R ZI -

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

&'&()'' )'' &* &'+' '()* *(+, &'&() ), - *' &*' -)(+*..('/ )'' - &. &'+' '(-* *(1) 456 7! &&&() ), - *' &*' --(0*.'('. &&&(&' &', - &.

&'&()'' )'' &* &'+' '()* *(+, &'&() ), - *' &*' -)(+*..('/ )'' - &. &'+' '(-* *(1) 456 7! &&&() ), - *' &*' --(0*.'('. &&&(&' &', - &. " " # "# " "% &" &'&()'' )'' &* &'+' '()* *(+, &'&() ), - *' &*' -)(+*..('/ "# &'&(&' &', - &. )/ //('0,0*(,0 % &'&(0' 0', 1 / &+ +-/(** 1,/(-. 2343 &&&()'' 2 3 )'' - &. &'+' '(-* *(1) 45 7 &&&() ), -

Bardziej szczegółowo

! " ! % # $ $ % & ' ( ) * +, -.

! ! % # $ $ % & ' ( ) * +, -. /01234567 89 :; < =>?@A B0 CD E89 >: 1F /GHIJKL>? M5NO PQ /01 IJNO /0 1 2 3456789:; ?@ABCDE6FGHI JK L MNOI FGP0Q RSTUV WXFGY I TP Z[\]^_` ab c A C\ c Z C\P ZC G? G? ;^ I BC0I AIDH_ 0 I [c I I 7I M0

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

- -;;O. o r. . ' ~ o. »» m. z ::o - --I =:;J. -= c: s;: "o Ul. 3!: :;o. n ::o CI) --I Z. ~i m Co - mi. Ul :r>2:!o=i Z z S;:o ~ C ~m~-l ... Z ...

- -;;O. o r. . ' ~ o. »» m. z ::o - --I =:;J. -= c: s;: o Ul. 3!: :;o. n ::o CI) --I Z. ~i m Co - mi. Ul :r>2:!o=i Z z S;:o ~ C ~m~-l ... Z ... =:;J = : i (li. ): ". ' :XI. W ; (li.,!::!. :;J (li : :i". >. li:: W " Ul." ' fii ::I. ' il!.. 5" le ; ::! "1J q :; "ti < = :; = ;;/) : _ :>. l G5 Ul :>2:!=i 00 :: :;; S;: l Ul ;; Ul :; ;: ':ls: Ul ç 5>

Bardziej szczegółowo

Raport roczny R Komisja Nadzoru Finansowego WYBRANE DANE FINANSOWE

Raport roczny R Komisja Nadzoru Finansowego WYBRANE DANE FINANSOWE NOVITA skorygowany R KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny R 2013 (rok) (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) dla

Bardziej szczegółowo

Bezpieczniki NH 500V gg

Bezpieczniki NH 500V gg /C - 5V gg /C 5 NHGG5V B946C /C 4 5 NHGG5V4 M46C /C 6 5 NHGG5V6 D995C /C 5 NHGG5V B965C /C 6 5 NHGG5V6 K97H 9 /C 5 NHGG5V A847H 9 /C 5 5 NHGG5V5 E85H 9 /C 5 NHGG5V Z48H 9 /C 5 5 NHGG5V5 C947H 9 /C 4 5

Bardziej szczegółowo

!"#$%&' ()*+,-./01 ' :;451 ' '3 ' ' 1 < => FGHIJKL M < NO PQ8RST UVW 8XY Z[ W F\] ^RS_ UV`abc, K `` ' : F ` 9 W 8 () J L O < 8 '+G

!#$%&' ()*+,-./01 ' :;451 ' '3 ' ' 1 < => FGHIJKL M < NO PQ8RST UVW 8XY Z[ W F\] ^RS_ UV`abc, K `` ' : F ` 9 W 8 () J L O < 8 '+G !"#$%&' ()*+,-./01 ' 2 3 45678.9:;451 ' '3 ' ' 1 < => (?@ABCDE FGHIJKL M < NO PQ8RST UVW 8XY Z[ W F\] ^RS_ UV`abc, K `` ' : F ` 9 W 8 () J L O < 8 '+G 2-.J Q R KPW NO GW 2 X KPW P < Q X KPW 1 67 '6 74567HIP

Bardziej szczegółowo

!" #$%! &" #$%'%#% '', 9;,) $!+$ #,) $!+$ # GHIJ9-KL1-MNO,.F$G ( * -2 1( &.#!! M & ' a ; ^? c 1 ' S 1 & MW / & & 1 M 1 1 c( />? / & _ _ ; P / 3

! #$%! & #$%'%#% '', 9;,) $!+$ #,) $!+$ # GHIJ9-KL1-MNO,.F$G ( * -2 1( &.#!! M & ' a ; ^? c 1 ' S 1 & MW / & & 1 M 1 1 c( />? / & _ _ ; P / 3 !" #$%! &" #$%'%#% '', 9;,) $!+$ #,)$!+$ # GHIJ9-KL1-MNO,.F$G (* -2 1( &.#!!M & ' a ; ^? c 1 ' S1 & MW/ & 5661&1M11c( />?/ &_ _ ; P/3'W1 1'a- 1A6 E V7 X- Z(618-3,1`JK1 ()/ &.#!!M *+,-.$/01 /. B*1*J S;

Bardziej szczegółowo

!!" #! $ %&'!&! "#! $%! &' () *+,-. /01 ' :; <=>? +7 8 A B CD B :% E : 1 4 ( C() 0 )) )+, : ) F789:;GCHI GJ1 7 89:; FK?L/ () > A M N O N

!! #! $ %&'!&! #! $%! &' () *+,-. /01 ' :; <=>? +7 8 A B CD B :% E : 1 4 ( C() 0 )) )+, : ) F789:;GCHI GJ1 7 89:; FK?L/ () > A M N O N !!" #!$ %&'!&! "#! $%! &' () *+,-. /01 ' 2345 6789:;?+7 8 9 @ A B CD B :% E : 1 4 ( C() 0 )) )+, :) F789:;GCHIGJ17 89:; FK?L/() > A M N O N * K :P *QR S0KC+,MTOT QR K:S0 U PK C1 VWXY :C1.789:;?L1Z[\]+

Bardziej szczegółowo

Clockwork as a solution to the flavour puzzle

Clockwork as a solution to the flavour puzzle Clockwork a a oluon to the flavour puzzle Rodrigo Alono Beyond the BSM 2//28 eab6hicbns8naej3urq/qh69lbbbuleqmeif48t2a9oq9lj+3azsbboqs+gu8efdeqz/jm//gbzudtj4yelw8y8ibfcg9f9dgobmvbo8xdt7+wefr+fikrenumwyxwmsqgcngktgw4edhofnaoedolj3dzvpkhspjypzpqgh95cfnfipiynyxa26c5b4uwkajkag/jxfxiznejpmkba9zmx5glefm4kzutzumle3ochuwshqh9rpfotnyyzuhcwnlsxqyuh9pzdtsehtjoizqxxvbn4n9dltxjjzwmquhjlovcatk/nxzmgvmiomllcmul2vdfvlbmbtcmg4k2+ve7avxprxrn6r9no+jcgdwdpfgqq3qca8naaedhgd4htxlx3p2pzwvbywdo4q+czx/jbyzp

Bardziej szczegółowo

WYNIKI MISTRZOSTW KATOWIC W PŁYWANIU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH ( R.)

WYNIKI MISTRZOSTW KATOWIC W PŁYWANIU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH ( R.) WYNIKI MISTRZOSTW KATOWIC W PŁYWANIU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH (12.10.2018 R.) 100 metrów stylem zmiennym dziewcząt 1 WB X LO 1:25,52 17 2 KK I LO 1:25,77 15 3 MZ II LO 1:28,70 14 4 AP III LO 1:30,81 13

Bardziej szczegółowo

()%*+!"%%,(%-.!$$"%3 & E!"#$%& "( )*+%,-,."/+,01 ("$ )"$$"-+"% &%2 3$"0,/0+"%

()%*+!%%,(%-.!$$%3 & E!#$%& ( )*+%,-,./+,01 ($ )$$-+% &%2 3$0,/0+% A!" B C # D FG=>?@)HI ()%*+!"%%,(%-.!$$"%3 & E!"#$%& "( )*+%,-,."/+,01 ("$ )"$$"-+"% &%2 3$"0,/0+"% /01-+2$$"!"#$ -.&/0%123.45 6789:;!"# $ % & ( JKLMNOHPQRH?NSHT KL 34$$5"!?@A UV!W#XYZ[\]^_?a bcde#

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

() () *+, )# -"#),." ) / ()0)1,+0. ),." "./+0" ("0+ 0"/ 1. * )1,+0.) "0."1",0"#! "# $% &' $ && # %!"#$%&' ' ' ()* +,-./ :; 5 <9:; = $A$

() () *+, )# -#),. ) / ()0)1,+0. ),. ./+0 (0+ 0/ 1. * )1,+0.) 0.1,0#! # $% &' $ && # %!#$%&' ' ' ()* +,-./ :; 5 <9:; = $A$ () () *+, )# -"#),." ) / ()0)1,+0. ),." "./+0" ("0+ 0"/ 1. * )1,+0.) "0."1",0"#! "# $% &'$ && # %!"#$%&' ' '()* +,-./01 23456789:; 5 ?2@ $A$BCDE FG H IJ>#KLMN=OPQRS:;TU: ; TUV -. %.#! " #! $% &'

Bardziej szczegółowo

Chorągiew Dolnośląska ZHP 1. Zarządzenia i informacje 1.1. Zarządzenia

Chorągiew Dolnośląska ZHP 1. Zarządzenia i informacje 1.1. Zarządzenia C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P W r o c ł a w, 3 0 l i s t o p a d a2 0 1 4 r. Z w i ą z e k H a r c e r s t w a P o l s k i e g o K o m e n d a n t C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e

Bardziej szczegółowo