Zintegrowany System Zarządzania wg ISO 9001, ISO i PN-N Załącznik PZ15-Z07 Wydanie 3 / Strona 1 z 2 Protokół przekazania terenu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zintegrowany System Zarządzania wg ISO 9001, ISO i PN-N Załącznik PZ15-Z07 Wydanie 3 / Strona 1 z 2 Protokół przekazania terenu"

Transkrypt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Zintegrowany System Zarządzania wg ISO 9001, ISO i PN-N Załącznik PZ15-Z07 Wydanie 3 / Strona 1 z 2 Protokół przekazania terenu i placu budowy Załącznik nr 1 do Specyfikacji Technicznej Data: sporządzony dnia: w Katowicach w sprawie przekazania terenu i placu budowy dla wykonania robót: Wykonawcą robót jest: Strona przekazująca: Imię i nazwisko, stanowisko Imię i nazwisko, stanowisko Imię i nazwisko, stanowisko Strona przyjmująca: Imię i nazwisko, stanowisko Imię i nazwisko, stanowisko Imię i nazwisko, stanowisko Przekazuje się Wykonawcy: a) teren budowy b) zakres robót Przedstawiciel Wykonawcy został poinformowany o stanie i lokalizacji uzbrojenia terenu w instalację podziemną z uwagami: Wykonawca musi przed przystąpieniem do robót zapoznać się z przepisami BHP i P-POŻ obowiązującymi na terenie budowy. Roboty wykonywać zgodnie z dokumentacją i uzgodnieniami z inspektorem nadzoru oraz pozwoleniem na budowę wydanym przez Organ Nadzoru Budowlanego / zgłoszeniem*) z dnia oraz umową nr z dnia Zabezpieczenie budowy w en. elektryczną (wskazać punkt poboru i sposób rozliczenia): *) niepotrzebne skreślić

15 Zintegrowany System Zarządzania wg ISO 9001, ISO i PN-N Załącznik PZ15-Z07 Wydanie 3 / Strona 2 z 2 Protokół przekazania terenu i placu budowy Wykonawca zapewni zasilanie w en. elektryczną we własnym zakresie Zabezpieczenie budowy w wodę (wskazać punkt poboru i sposób rozliczenia): Inwestor zapewni/nie zapewni )* korzystanie z pomieszczeń socjalnych, sanitarnych i terenu na n/w warunkach: Inne ustalenia Komisji: Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach w ilości po jednym dla stron. Na tym protokół zakończono i podpisano. Przekazujący: Odbierający: *) niepotrzebne skreślić

16 Zintegrowany System Zarządzania wg ISO 9001, ISO i PN-N Załącznik PZ15-Z02 Wydanie 4 / Strona 1 z 5 Protokół odbioru częściowego / końcowego*) robót Załącznik nr 2 do Specyfikacji Technicznej Data: sporządzony w: w dniu przez: Dalkia Polska Energia S.A. jako odbierającego oraz wykonawcę: jako oddającego. 1. Przedmiot odbioru: a) nazwa i określenie zadania remontowego / inwestycyjnego*) oraz miejsce budowy: b) podstawa odbioru: umowa nr z dnia aneks nr :. z dnia. Odbioru dokonują: wymienieni w umowie przedstawiciele stron lub pełnomocnicy w tym zakresie: ze strony odbierającego: ze strony oddającego: przedstawiciele innych jednostek powołani do udziału w odbiorze: Wartość umowy:.. PLN netto. Zaawansowanie :.. % zgodnie z obmiarem nr. Niniejszy protokół jest / nie jest* podstawą do wystawienia przez wykonawcę faktury VAT na kwotę :.. netto Pozycja z harmonogramu...

17 Zintegrowany System Zarządzania wg ISO 9001, ISO i PN-N Załącznik PZ15-Z02 Wydanie 4 / Strona 2 z 5 Protokół odbioru częściowego / końcowego*) robót a. Umowny okres wykonania od do b. Rzeczywisty okres wykonania od do 2. Jakość wykonywanych robót : a) Dostarczone i użyte podstawowe materiały:. zgodne z normą:... certyfikat jakości/atest/deklaracja zgodności:... zgodne z normą... certyfikat jakości/atest/deklaracja zgodności... b) Prace demontażowe: zdemontowano wytworzone odpady w postaci. przekazano, złożono na Wydziale* karta przekazania odpadów nr.. z dnia zdemontowano wytworzone odpady w postaci. przekazano, złożono na Wydziale* karta przekazania odpadów nr.. z dnia kopie wyżej wymienionych kart przekazania odpadów dołączono do niniejszego protokołu w ilości... kompletów które pozostają na Wydziale nr w Dziale TI.* c) Prace przygotowawcze i zanikające: prace ziemne: wykopy wykonano zgodnie z dokumentacją projektową., normą wytycznymi montażu, wykonano pomiary kontrolne głębokości i szerokości oraz kontrolę wizualną, wpis do wewnętrznego dziennika budowy z dnia podsypka / obsypka piaskowa wykonana zgodnie z dokumentacją projektową..., normą PN-EN A1:2010 wpis w wewnętrznym dzienniku budowy z dnia. prace ogólnobudowlane zanikające: - zbrojenie wykonano zgodnie z normą.. wpis w wewnętrznym dzienniku budowy z dnia.. - inne roboty zanikające:...

18 Zintegrowany System Zarządzania wg ISO 9001, ISO i PN-N Załącznik PZ15-Z02 Wydanie 4 / Strona 3 z 5 Protokół odbioru częściowego / końcowego*) robót wpis w wewnętrznym dzienniku budowy z dnia.. d) prace montażowe: połączenia spawane:.. ocena wizualna spoin..... przeprowadzono badania nieniszczące metodą... % spoin, spoiny odpowiadają poziomowi jakości według normy.. protokół nr. z dnia mufowanie rur preizolowanych zgodnie PN-EN A1:2010, ocena wizualna pozytywna wpis w wewnętrznym dzienniku budowy z dnia. instalacje alarmowa rurociągów preizolowanych, sprawdzono ciągłość obwodu z wynikiem pozytywnym wpis w wewnętrznym dzienniku budowy z dnia. montaż mat kompensacyjnych, zgodnie z.. wpis w wewnętrznym dzienniku budowy z dnia. połączenia śrubowe, sprawdzono wizualnie zgodność z dokumentacją: kontrola momentu dokręcania, sprawdzono. losowo wybranych połączeń wpis w wewnętrznym dzienniku budowy z dnia. roboty izolacyjne.. skontrolowano jakość montażu wizualnie wpis w wewnętrznym dzienniku budowy z dnia. prace ogólnobudowlane.. wpis w wewnętrznym dzienniku budowy z dnia... prace instalacyjne (wodne, kanalizacyjne, gazowe).. wpis w wewnętrznym dzienniku budowy z dnia... próba ciśnieniowa / szczelności: wykonana metodą. wynik pozytywny, protokół nr.. z dnia e) prace malarskie i antykorozyjne: przygotowanie powierzchni. spełnia pozom jakości. według normy.. sprawdzono wizualnie, wpis w wewnętrznym dzienniku budowy z dnia. malowanie antykorozyjne / podkładowe.. pomiar grubości warstwy, zgodne z normą. wyniki pomiarów - wpis w wewnętrznym dzienniku budowy z dnia. malowanie nawierzchniowe.. pomiar grubości warstwy, zgodne z normą. wyniki pomiarów - wpis w wewnętrznym dzienniku budowy z dnia.

19 Zintegrowany System Zarządzania wg ISO 9001, ISO i PN-N Załącznik PZ15-Z02 Wydanie 4 / Strona 4 z 5 Protokół odbioru częściowego / końcowego*) robót f) Prace porządkowe / odtworzenie terenu.. g) Próby kontrolne, ruch próbny.. i) Szkolenie załogi.. 3. Ustalenia / uwagi komisji odbiorowej: a) usterki nielimitujące odbioru TAK / NIE, termin usunięcia:. b) opis usterek.. c) inne uwagi :. 4. Dokumenty związane: (normy / wytyczne): Załączniki: (protokoły, atesty, certyfikaty, karty przekazania odpadów, dokumentacja fotograficzna dla prac zanikających) wewnętrzny dziennik budowy nr

20 Zintegrowany System Zarządzania wg ISO 9001, ISO i PN-N Załącznik PZ15-Z02 Wydanie 4 / Strona 5 z 5 Protokół odbioru częściowego / końcowego*) robót Protokół sporządzono w 3 Jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Zamawiającego dwa dla Wykonawcy 6. Wynik odbioru : pozytywny / negatywny * 7. Gwarancja : Wykonawca udziela gwarancji: na dostarczone materiały od dnia. do dnia.. na wykonane prace od dnia. do dnia... wyłączenia Podpisy pełnomocników stron i członków komisji: Odbierający: Oddający: Przedstawiciele innych jednostek:

21 Załącznik nr 3 do Specyfikacji Technicznej WZOR PROTOKOŁU ZAKONCZENIA MONTAŻU..., dnia... Lokalizacja... Komisja w składzie: 1. Kierownik budowy Przedstawiciel Przedstawiciel Przedstawiciel... w dniu... dokonała: Odbioru zakończenia montażu: Branża.. Instalacje/Urządzenia:.../KKS...../KKS...../KKS.. Odbioru dokonano na podstawie dokumentacji i norm nr: Sprawdzono: a)....wraz z wykonaniem zaleceń b)....wraz z wykonaniem zaleceń c) stwierdzono następujące Wady:. Na podstawie przeprowadzonych kontroli komisja dokonała/dokonała warunkowego/nie dokonała odbioru zakończenia montażu i stwierdziła zakończenie prac w branży a) termin powtórnego odbioru ustalono na... b) termin usunięcia Wad ustalono na... Podpisy Członków Komisji Załączniki: Otrzymują:......

22 Przegląd i naprawa dwóch kotłów wodnych typu EKO-Plus 0,3 MW w Kotłowni TP1 "Juliusz" w Sosnowcu przy ul. Minerów 2 HARMONOGRAM REALIZACJI PRAC Lp. Opis Daty kluczowe (dni po T0) 1. Podpisanie kontraktu (zdefiniowane jako T0) T0 2. Demontaż części [wypełnia Wykonawca] 3. Czyszczenie, konserwacja [wypełnia Wykonawca] 4. Montaż części [wypełnia Wykonawca] 5. Uruchomienie kotłów Strona 1 z 1

23 Projekt Organizacji Robót (POR) Odnośnik: Strona: 1/ 16 Rew: AB PROJEKT ORGANIZACJI ROBÓT Pieczątka wykonawcy: PROJEKT ORGANIZACJI ROBÓT Nr PRZEDMIOT ROBÓT ZAKRES ROBÓT xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx LOKALIZACJA TERMIN WYKONANIA INWESTOR/ZAMAWIAJACY WYKONAWCA PODWYKONAWCA Dalkia Polska Energia S.A.- Zakład Produkcyjny. Data od do. Dalkia Polska Energia S.A. GROM Sp. z o.o. ul. Szybowników 1, Poznań BRAK Opracował: Jan Kowalski Data: Sprawdził: Stefan Kowalski Data: WYKONAWCA Zatwierdził: Filip Kowalski Data: Podpis i pieczątka: Podpis i pieczątka: Podpis i pieczątka: ZLECAJĄCY Lp. Osoba sprawdzająca zapisy Imię Nazwisko, Stanowisko Data Podpis Prowadzący projekt 1 Akceptacja Specjalisty BHP: Data: Akceptacja Kierownik Zakładu Produkcyjnego lub Dystrybucji: Data: Przedstawiciele Zamawiającego oraz Wykonawcy są zobowiązani do codziennej odprawy przed rozpoczęciem prac na, której zostanie omówiony harmonogram działań w ciągu bieżącego dnia, jeżeli przewiduje to harmonogram omówienie PUNKTU STOP BHP z określeniem zasad bezpieczeństwa (zabezpieczeń indywidualnych, zbiorowych, wymaganych dokumentów etc.).przebieg odprawy musi być odnotowany w dzienniku budowy, który prowadzi Wykonawca. Do dziennika budowy należy dołączyć uzupełniony na bieżąco Załącznik nr 5 POR... Podpis Przedstawiciela Wykonawcy.. Kierownik ZP lub Specjalista Działu Nadzoru Dystrybucji

24 Tabela 1. Tabela zawiera wykaz prac niebezpiecznych lub trudnych technologicznie, które będą wykonywane w ramach realizacji operacji/zadania. Zapisy tabeli służą szybkiej identyfikacji rodzajów prac niebezpiecznych lub trudnych technologicznie opisanych w POR. Szczegółowe opisy dotyczące zidentyfikowanych prac niebezpiecznych lub trudnych technologicznie. Wszystkie prace, które w poniższej tabeli będą prowadzone muszą być uwzględnione w pkt 4.1 Wykaz PUNKTÓW STOP BHP oraz w tabeli 2.3 ryzyko wysokie W. Lp. Rodzaj wykonywanych prac niebezpiecznych Tak/Nie Prace ziemne TAK/NIE 3,2 Prace transport bliski: TAK/NIE a) transport mechaniczny TAK/NIE b) transport ręczny TAK/NIE 3,3 Montaż i demontaż rusztowań oraz podestów i schodów (kraty wema) 3.4 Prace na wysokości: TAK/NIE TAK/NIE a) drabiny TAK/NIE b) podesty TAK/NIE c) podnośniki koszowe TAK/NIE d) techniki dostępu linowego 3.5 Prace pożarowo-niebezpieczne (spawanie, cięcie, lutowanie) TAK/NIE TAK/NIE 3,6 Prace w strefach zagrożenia wybuchem TAK/NIE 3.7 Prace w przestrzeniach zamkniętych (komorach, kanałach spalin, węzłach ciepłowniczych itp.) 3,8 Prace z substancją/ami niebezpieczną/ymi 3.9 Szczegółowy opis innych operacji szczególnie niebezpiecznych lub trudnych technologicznie 3.10 Szczegółowy opis technologii przy realizacji innych prac (wymienić jakie) TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE Strona 2 z 16

25 Spis treści Spis treści ZAKRES PRAC ORGANIZACJA PRAC Zasady Kardynalne Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu Minimalne wymagania ŚOI dla prac... 5 Każda osoba przebywająca na terenie wykonywania prac, bez względu na zagrożenia, musi nosić: Opis poszczególnych etapów prac w tym prace przygotowawcze Zakres odpowiedzialności osób oraz organizacja i nadzór nad pracami... 7 \3. SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNOLOGII I ORGANIZACJI PRAC NIEBEZPIECZNYCH LUB TRUDNYCH TECHNOLOGICZNIE Prace ziemne Szczegółowy opis technologii i organizacji z wykorzystaniem transportu bliskiego transport mechaniczny, transport ręczny Montaż i demontaż rusztowań oraz podestów i schodów (kraty wema) Prace na wysokości Szczegółowy opis technologii i organizacji prac pożarowo niebezpiecznych Szczegółowy opis technologii i organizacji w strefach zagrożenia wybuchem Szczegółowy opis technologii i organizacji w prac w przestrzeniach zamkniętych (komorach, kanałach spalin, węzłach ciepłowniczych itp.) Szczegółowy opis technologii i organizacji w prac z substancjami niebezpiecznymi Szczegółowy opis innych operacji szczególnie niebezpiecznych lub trudnych technologicznie Szczegółowy opis technologii przy realizacji innych prac PUNKTY STOP BHP Wykaz PUNKTÓW STOP BHP: Sposób komunikowania o przygotowaniu do realizacji pkt. STOP BHP: POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH NUMERY ALARMOWE ZAŁĄCZNIKI Strona 3 z 16

26 1. ZAKRES PRAC Np. Transport sprężarek (5 szt.) Marani 110 z poziomu +1 na poziom 0 za pomocą suwnicy oraz załadunek na samochód wyposażony w hydrauliczny dźwig samochodowy. Wywóz urządzeń poza teren DPE S.A. 2. ORGANIZACJA PRAC 2.1. Zasady Kardynalne Złamanie jednej z poniższych zasad będzie skutkować karą, włącznie z usunięciem Wykonawcy z miejsca robót. a. Stosuj zawsze środki ochrony indywidualnej zgodnie z obowiązującymi zasadami, poleceniem na pracę oraz oznaczeniami. b. Upewnij się, że masz właściwy dokument i uprawnienia przed przystąpieniem do wykonywania pracy. c. Nie pal poza miejscami do tego wyznaczonymi. d. Nie możesz być pod wpływem alkoholu lub środków odurzających na terenie prowadzonych prac. e. Nie usuwaj samowolnie żadnych zabezpieczeń i środków ochrony zbiorowej umieszczonych na terenie spółki. f. Nie blokuj dostępu do sprzętu ppoż Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu. Kierujący zespołem lub Kierownik Robót z ramienia Wykonawcy w każdym dniu przed rozpoczęciem prac i każdorazowo w przypadku zmiany technologii (zmiana technologii wymaga aneksowania POR) zobowiązany jest do przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego pracownikom zespołu. Instruktaż będzie obejmował m.in.: zapoznanie pracowników z zagrożeniami mogącymi wystąpić podczas realizacji operacji uzgodnienie organizacji prac w tym technologii prac, omówienie POR omówienie sposób poruszania się po wyznaczonych ciągach komunikacyjnych sprawdzenie kompletności stosowanych Środki Ochrony Indywidualnej wymaganych do danych prac (pracownicy są wyposażeni w wymaganą odzież robocza, buty, hełm ochronny, ochronniki słuchu, maska przeciwpyłowa, rękawice, okulary/przyłbica etc. stosownie do wymagań realizacji operacji). przegląd wszystkich narzędzi/elektronarzędzi niezbędnych do wykonania operacji oraz dokonanie oceny ich stanu technicznego (wszystkie narzędzia/elektronarzędzia muszą być sprawne, bezpieczne i posiadają wymagane dopuszczenia) przegląd (wraz z zespołem pracowników) stanu technicznego rusztowań i potwierdzenie, że rusztowania, które będą wykorzystane do prac są bezpieczne (w szczególności kompletne, sprawne oraz zatwierdzone do użytkowania) omówienie sposobu przeprowadzenia prac na wysokości, instruktaż poprawnego stosowania zabezpieczeń (szelki, amortyzator, linek etc) podczas prac na wysokościach oraz sposobu bezpiecznego korzystania z urządzeń tj. podnośników koszowych typu zwyżka, drabin etc. (sprawdzenie wymaganych dopuszczeni technicznych (badania techniczne, protokoły kontroli kalibracji czujników etc.) omówienie sposobu przeprowadzenia prac w pomieszczeniach zamkniętych lub trudno dostępnych instruktaż poprawnego stosowania zabezpieczeń (polecenie pisemne, pomiar atmosfery, oświetlenie szelki, linek etc) podczas prac w pomieszczeniach zamkniętych lub trudno dostępnych oraz sposobu bezpiecznego korzystania z urządzeń np. trójnogu bezpieczeństwa etc. (sprawdzenie wymaganych dopuszczeni technicznych (badania techniczne, protokoły kontroli kalibracji czujników etc.) sprawdzenie stanu technicznego urządzeń i akcesoriów dla prac transportu bliskiego, przegląd zawiesi, haków (w tym ich zabezpieczeń) omówienie innych zagrożeń i sposobu organizacji prac stosownie do operacji Przeprowadzenie instruktażu pracowników zostanie udokumentowane wpisem do karty instruktażu codziennego, stanowiącej załącznik nr 5 Check-lista instruktażu codziennego stanowiskowego do niniejszego Projektu Organizacji Robót. Dodatkowo Kierujący Zespołem lub Kierownik Robót z ramienia Wykonawcy zobowiązany jest przerwać prace i powiadomić Poleceniodawcę / Dopuszczającego w przypadku zaistnienia potrzeby zmiany technologii prac / organizacji prac. Każda taka zmiana musi być bezwzględnie opisana/zaktualizowana w POR.. Załącznik nr 1. Do momentu uzyskania ponownego zatwierdzenia POR wszelkie prace muszą być bezwzględnie wstrzymanie. Strona 4 z 16

27 Minimalne wymagania ŚOI dla prac Każda osoba przebywająca na terenie wykonywania prac, bez względu na zagrożenia, musi nosić: buty bezpieczne lub ochronne ( z utwardzanym noskiem), hełm ochronny, odzież roboczą spełniająca Normy Bezpieczeństwa dla wykonywanych prac. rękawice ochronne okulary ochronne kombinezon ochronny szelki bezpieczeństwa + amortyzator linka bezpieczeństwa ochronniki słuchu ochrona dróg oddechowych Strona 5 z 16

28 LP 2.3. Opis poszczególnych etapów prac w tym prace przygotowawcze Operacja Wykaz sprzętu, elektronarzędzi, środków chemicznych, materiałów i wyrobów lub substancji niebezpiecznych Wykaz zagrożeń operacji Źródła zagrożeń Wykaz wymaganych środków ochrony zbiorowej (technicznych i organizacyjnych) indywidualnej oraz wymaganych prawem kwalifikacji i uprawnień personelu Proponowany pkt. STOP BHP Taśma odgradzająca. Prace przygotowawcze wygrodzenie Zawiesie o nośności min 10 T miejsca prowadzenia prac, montaż montaż belek Sprężarka śrubowa - 3 T Szczegółowy opis w punkcie 3,2 1 belek rozporowych oraz pasów Upadek z wysokości rozporowych oraz TAK/NIE W dźwigowych. Przygotowanie do Belki rozporowe pasów dźwigowych transportu suwnicą Suwnica o udźwigu -??? Ryzyko *(MŚW) 2 3 Transport sprężarki za pomocą suwnicy oraz posadowienie sprężarki na poziomie 0 Rozpięcie zawiesi suwnicy Montaż zawiesi HDS Załadunek sprężarki za pomocą HDS Zabezpieczenie sprężarki za pomocą pasów transportowych Suwnica o udźwigu -??? Hydrauliczny dźwig samochodowy o udźwigu??? Zawiesie o nośności min 10 T Sprężarka śrubowa - 3 T Belki rozporowe Uderzenie przez sprzęt ciężki Uderzenie przez sprzęt ciężki Praca suwnicy Praca HDS ŚOI kamizelki ostrzegawcze. Wygrodzenie strefy niebezpiecznej taśmą odgradzającą Zakaz przebywania osób w strefie niebezpiecznej podczas pracy Uprawnienia do suwnicy ŚOI kamizelki ostrzegawcze. ZŚO Wygrodzenie strefy niebezpiecznej taśmą odgradzającą Zakaz przebywania osób w strefie niebezpiecznej podczas pracy Uprawnienia do obsługi HDS *) N Ryzyko niskie, Ś Ryzyko średnie, W Ryzyko wysokie (przy ryzyku wysokim należy zapewnić dodatkowe środki zapobiegawcze, aby zmniejszyć ryzyko obowiązkowy punkt STOP BHP, przy ryzyku średnim prace mogą być kontynuowane, lecz rekomenduje się ustalenie punktu STOP BHP) TAK/NIE TAK/NIE W W Strona 6 z 16

29 2.4. Zakres odpowiedzialności osób oraz organizacja i nadzór nad pracami Wykonawca wykona pracę zgodnie z Umową oraz obowiązującym prawem: Przy realizacji zadania brać udział będą tylko osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia prac i nadzorów wynikających z charakteru wykonywanych przez te osoby czynności. Wykonawca zobowiązuje się do odpowiedniego zabezpieczenia oraz oznakowania (np. Tabliczka - Pracy na wysokości czy Uwaga głębokie wykopy etc.) terenu robót ogradzając go barierami stałymi lub taśmami jeżeli przepisy BHP nie stanowią inaczej. Wykonawca dostarczy na własny koszt i ryzyko wszelkie urządzenia. materiały i narzędzia niezbędne do prawidłowego wykonania zadania. Wykonawca w czasie trwania prac jest zobowiązany do zgłaszania Zamawiającemu zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz sytuacji niebezpiecznych powstających w trakcie wykonywania robót. Pracownicy Wykonawcy wykonujący prace związane z transportem bliskim, użytkowaniem maszyn, urządzeń wykorzystaniem haków zawiesi, szekli, szelek bezpieczeństwa, linek bezpieczeństwa, drabin, rusztowań itp. są zobowiązani do wypełniania Karty codziennej kontroli sprzętu. Wzór karty stanowi załącznik nr 5 pkt SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNOLOGII I ORGANIZACJI PRAC NIEBEZPIECZNYCH LUB TRUDNYCH TECHNOLOGICZNIE 3.1. Prace ziemne NIE DOTYCZY/DOTYCZY -opis 3.2. Szczegółowy opis technologii i organizacji z wykorzystaniem transportu 3.3. Montaż i demontaż rusztowań oraz podestów i schodów (kraty wema) NIE DOTYCZY/DOTYCZY -opis Jeżeli praca wymaga użycia szelek bezpieczeństwa instrukcja ewakuacyjna obowiązkowa. Dopasowana do wymogów prac, przeszkolenia oraz sprzętu wykonawcy. Przykład : EWAKUACJA PRACOWNIKA Z WYSOKOŚCI I - WYPOSAŻENIE RATUNKOWE I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. Pierwszym etapem udzielania pomocy poszkodowanemu pracownikowi znajdującemu się na wysokości jest szybka ewakuacja pracownika do poziomu gruntu. 2. Do ewakuacji powinien przystąpić niezwłocznie odpowiednio przeszkolony pracownik znajdujący się w pobliżu. 3. Do szybkiego opuszczenia pracownika do poziomu gruntu należy użyć zestawu ewakuacyjnego lub innego sprzętu odpowiedniego do przeprowadzenia ewakuacji. 4. Zestawy ratownicze muszą być kompletne i w dobrym stanie technicznym. 5. W celu zapewnienia bieżącej kompletności Zestawów ratowniczych muszą one być zaplombowane w workach transportowych. 6. Za stan i kompletność sprzętu ratowniczego oraz jego nieuzasadnione użycie odpowiada kierujący zespołem pracowników Wykonawcy. II. EWAKUACJA 1. Pierwszy etap ewakuacji polega na wyniesieniu worka transportowego z Zestawem ratowniczym ponad miejsce zaistniałego wypadku/zdarzenia. Strona 7 z 16

30 2. W skład Zestawu ratowniczego wchodzą: a) zaczep linkowy b) zaczep taśmowy c) karabińczyk d) urządzenie ewakuacyjne (ratunkowe) e) lina alpinistyczna o długości wynikającej z wysokości najwyższego obiektu z którego miałaby następować ewakuacja f) bezpieczny nóż 3. Podstawowym urządzeniem służącym do awaryjnego opuszczenia/zwiezienia poszkodowanego (niezdolnego do samodzielnego zejścia z obiektu) jest urządzenie ewakuacyjne (ratunkowe) 4. Aby przeprowadzić ewakuację należy a) przymocować za pośrednictwem karabińczyka zaczep linkowy do elementu konstrukcji spełniającego wymóg wytrzymałościowy, b) do karabińczyka przypiąć linę ewakuacyjną wraz z zainstalowanym na niej urządzeniem ewakuacyjnym, c) linę z zawiązanym na jej końcu supłem bezpieczeństwa należy zrzucić w dół i upewnić się czy sięga do poziomu gruntu, d) przypiąć urządzenie ewakuacyjne za pośrednictwem karabińczyka do zaczepu piersiowego szelek bezpieczeństwa ratownika, e) zawisnąć na linie ewakuacyjnej, f) obsługując urządzenie ewakuacyjne zgodnie z jego instrukcją obsługi zjeżdżać w kierunku poszkodowanego, g) po zjechaniu do poziomu poszkodowanego należy objąć go swoimi nogami, a następnie połączyć jego szelki bezpieczeństwa z urządzeniem ewakuacyjnym (ratunkowym) za pomocą karabińczyka, który należy dołączyć do zaczepu piersiowego lub grzbietowego szelek bezpieczeństwa poszkodowanego, h) odciąć linę urządzenia na którym zawieszony jest poszkodowany, i) zjechać z poszkodowanym na ziemię (w trakcie zjazdu osłaniać poszkodowanego przed przypadkowymi uderzeniami o konstrukcję) Prace na wysokości NIE DOTYCZY/DOTYCZY -opis drabiny, rusztowania, podnośniki koszowe, techniki linowe 3.5. Szczegółowy opis technologii i organizacji prac pożarowo niebezpiecznych NIE DOTYCZY/DOTYCZY -opis 3.6. Szczegółowy opis technologii i organizacji w strefach zagrożenia wybuchem NIE DOTYCZY/DOTYCZY -opis 3.7. Szczegółowy opis technologii i organizacji w prac w przestrzeniach zamkniętych (komorach, kanałach spalin, węzłach ciepłowniczych itp.) NIE DOTYCZY/DOTYCZY -opis 3.8. Szczegółowy opis technologii i organizacji w prac z substancjami niebezpiecznymi NIE DOTYCZY/DOTYCZY -opis 3.9. Szczegółowy opis innych operacji szczególnie niebezpiecznych lub trudnych technologicznie NIE DOTYCZY/DOTYCZY -opis Szczegółowy opis technologii przy realizacji innych prac. NIE DOTYCZY/DOTYCZY -opis 4. PUNKTY STOP BHP 4.1. Wykaz PUNKTÓW STOP BHP: 1) Np. Przygotowanie sprężarki do transportu suwnicą na poziom 1 uderzenie spadającym przedmiotem lub zerwanym zawiesiem wyznaczenie strefy bezpieczeństwa, sprawdzenie Strona 8 z 16

31 zawiesi, haków, uprawnień hakowego i suwnicowego. (krótki opis czynności, zagrożeń i środków zapobiegawczych) UWAGA: Obowiązuje zakaz usuwania środków ochrony zbiorowej, w szczególności zabezpieczeń chroniących przed upadkiem z wysokości. np. likwidacją barierek, bortnic. Jeżeli zaistnieje potrzeba ingerencji w obszar zabezpieczeń należy wstrzymać prace i poddać operację/zadanie ponownej ocenie ryzyka. Każdorazowo taka operacja/zadanie musi być opisane w POR i być określone jako PUNKT STOP BHP. Montaż i demontaż rusztowań oraz podestów i schodów (kraty wema) musi wiązać się ze zgłoszeniem PUNKTU STOP BHP dla poszczególnych etapów tych prac. Protokół odbioru PUNKTU STOP BHP jest potwierdzeniem odbioru podestów i schodów (kraty wema) do eksploatacji Sposób komunikowania o przygotowaniu do realizacji pkt. STOP BHP: a) Kierujący Zespołem Wykonawcy poinformuje Kierownika Zakładu Produkcyjnego lub Specjalistę Działu Nadzoru Dystrybucji o terminie odbioru PUNKTU STOP BHP co najmniej 2 dni przed jego planowanym odbiorem. Kierownik Zakładu Produkcyjnego lub Specjalista Działu Nadzoru Dystrybucji powiadamia przedstawiciela służb BHP o terminie planowanego odbioru PUNKTU STOP BHP najpóźniej w ciągu 1 dnia od powzięcia tej informacji od Kierującego Zespołem Wykonawcy. b) W dniu, w którym zgłoszony PUNKT STOP BHP będzie odbierany, Kierujący Zespołem Wykonawcy poinformuje Kierownika Zakładu Produkcyjnego lub Specjalistę Działu Nadzoru Dystrybucji o gotowości do odbioru PUNKTU STOP BHP co najmniej 120 minut przed planowanym jego odbiorem. c) Kierownik Zakładu Produkcyjnego lub Specjalista Działu Nadzoru Dystrybucji informuje przedstawiciela służb BHP o przygotowaniu do odbioru PUNKTU STOP BHP co najmniej 90 minut przed jego planowanym odbiorem. d) Odbiór PUNKTU STOP BHP potwierdza się wpisem w Protokole odbioru PUNKTU STOP BHP (załącznik 8 - Protokół odbioru PUNKTU STOP BHP ). e) Obecność Specjalisty BHP reprezentującego DPE S.A. przy odbiorze PUNKTU STOP BHP jest obowiązkowa/nieobowiązkowa. UWAGA: Obowiązuje bezwzględny zakaz kontynuacji prac przez Wykonawcę bez uzyskania wpisu do Protokołu odbioru PUNKTU STOP BHP o odbiorze PUNKTU STOP BHP i dopuszczeniu prac do dalszej realizacji. 5. POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH W przypadku wystąpienia zdarzenia awaryjnego/kryzysowego, wypadku przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowego, pożaru lub wybuchu należy bez zbędnej zwłoki powiadomić Kierownika Zakładu Produkcyjnego lub Specjalistę Działu Nadzoru Dystrybucji oraz służby BHP (pkt. Nr 6 telefony alarmowe) W sytuacji zaistnienia wypadku przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowego lub zdarzenia medycznego, Wykonawca odpowiada za: udzielenie poszkodowanym pierwszej pomocy przy wykorzystaniu wyposażenia znajdującego się w apteczce pierwszej pomocy, poinformowanie odpowiednich służb ratunkowych, zabezpieczenie miejsca zdarzenia, poinformowanie Kierownika Zakładu Produkcyjnego lub Specjalistę Działu Nadzoru Dystrybucji oraz służby BHP (pkt. Nr 6 telefony alarmowe) postępowanie zgodne z zasadami dotyczącymi sytuacji awaryjnych. Strona 9 z 16

32 6. NUMERY ALARMOWE Lp. Wykaz Nr tel. 1 Telefon alarmowy Kierownik ZP lub Specjalista Działu Nadzoru Dystrybucji Imię nazwisko numer telefonu 3 Służby BHP Zamawiającego Aleksander Gosiewski Dyrektor ds. Produkcji/Dystrybucji 5 Tel. alarmowy wykonawcy 1 6 Tel. alarmowy wykonawcy 2 7 Tel. osoby I pomoc wykona. 8 Tel. osoby akcja ewakuacyjna. 9 Służby BHP Wykonawcy 7. ZAŁĄCZNIKI Załącznik 1. KARTA ZMIAN Załącznik 2. PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO Załącznik 3. PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY ROBÓT Załącznik 4. POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA PRACOWNIKÓW Z TREŚCIĄ POR Załącznik 5. CHECK-LISTA INSTRUKTAŻU CODZIENNEGO STANOWISKOWEGO Załącznik 6. LISTA PRACOWNIKÓW POSIADAJĄCYCH UPRAWNIENIA/KWALIFIKACJE Załącznik 7. WYKAZ SPRZĘTU Załącznik 8. PROTOKÓŁ ODBIORU PUNKT STOP Załącznik 9. INFORMACJA O METODZIE WYKONANIA PRAC Załącznik 10. WYKAZ SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH Załącznik 1. KARTA ZMIAN Nr zmia ny 1 2 Opis wprowadzonej zmiany Wprowadził Imię, Nazwisko, Data, Podpis Zatwierdził 3 Załącznik 2. PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO L.p. Imię i Nazwisko Firma Stanowisko Nr tel Załącznik 3. PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY ROBÓT L.p. Imię i Nazwisko Firma Stanowisko Nr tel Strona 10 z 16

33 Załącznik 4. POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA PRACOWNIKÓW Z TREŚCIĄ POR Lp. Imię i Nazwisko Firma Data Podpis Strona 11 z 16

34 Załącznik 5 CHECK-LISTA INSTRUKTAŻU CODZIENNEGO STANOWISKOWEGO LKI LISTA KONTROLNA CHECK-LISTA INSTRUKTAŻU CODZIENNEGO STANOWISKOWEGO NR 1 Firma: 2 Nazwisko i imię przeprowadzającego instruktaż: 3 Podjęte czynności sprawdzające Zapoznałem wszystkich pracowników zagrożeniami, technologią i 3.1 organizacją prac zgodnie z POR-em oraz przekazałem informację z narady koordynacyjnej projektowej Omówiłem sposób alarmowania i poruszania się po wyznaczonych ciągach 3.2 komunikacyjnych oraz dostępie do środków gaśniczych Potwierdzam, że wszyscy pracownicy posiadają Środki Ochrony Indywidualnej wymagane do danych prac (odzież robocza, buty hełm 3.3 ochronny, ochronniki słuchu, maska przeciwpyłowa, rękawice, okulary/przyłbica itp.). Wszystkie ŚOI posiadają wymagane dopuszczenia. Sprawdziłem dobór narzędzi/elektronarzędzi do wykonania pracy oraz 3.4 sprawdziłem ich stan techniczny. Wszystkie narzędzia/elektronarzędzia są sprawne, bezpieczne i posiadają wymagane dopuszczenia. Dokonałem wraz z zespołem pracowników przeglądu stanu rusztowań oraz podestów i schodów (kraty wema). Potwierdzam że rusztowania, podesty i 3.5 schody które będą wykorzystane do prac są bezpieczne (w szczególności kompletne, stabilne, przytwierdzone, sprawne oraz zatwierdzone do użytkowania) Omówiłem sposób prac i obowiązek stosowania zabezpieczeń podczas prac na wysokościach w tym prac na rusztowaniach, z wykorzystaniem 3.6 zwyżki, prac linowych i etc. (szelki, amortyzator, liny, badania techniczne zwyżki etc.) Sprawdziłem stan techniczny urządzeń i akcesoriów dla prac transportu 3.7 bliskiego Podpis przeprowadzającego instruktaż Inne omówione zagrożenia i tematy podczas instruktażu... (data) TAK NIE NIE DOTYC ZY... (data) TAK NIE NIE DOTYC ZY... (data) TAK NIE NIE DOTYC ZY... (data) TAK NIE NIE DOTYC ZY... (data) TAK NIE NIE DOTYC ZY... (data) TAK NIE NIE DOTYCZ Y... (data) TAK NIE NIE DOTYCZ Y Strona 12 z 16

35 Załącznik 6. LISTA PRACOWNIKÓW POSIADAJĄCYCH UPRAWNIENIA/KWALIFIKACJE l.p Nazwisko Imię pracownika Kwalifikacje/ Uprawnienia Data ważności Numer uprawnień Załącznik 7. WYKAZ SPRZĘTU Kontrola stanu maszyn i urządzeń przewidzianych do stosowania dla zadania. Kontrola bieżąca Przed każdym użyciem indywidualnego sprzętu ochronnego należy dokonać jego dokładnych oględzin w celu sprawdzenia jego stanu i poprawnego działania. Podczas oględzin należy sprawdzić wszystkie elementy sprzętu zwracając szczególną uwagę na jakiekolwiek uszkodzenia, nadmierne zużycie, korozję, przetarcia, przecięcia oraz nieprawidłowe działanie. UWAGA: Maszyny, urządzenia, narzędzia, elektronarzędzia i środki ochrony indywidualnej np. szelki bezpieczeństwa, linka bezpieczeństwa muszą być natychmiast wycofane z użytkowania, jeżeli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości, co do ich stanu lub poprawnego działania Wykaz maszyn, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi i środki ochrony indywidualnej np. szelki bezpieczeństwa, linka bezpieczeństwa wykonawcy/podwykonawcy wraz z oświadczeniem Lp. Nazwa urządzenia/ sprzętu Typ Rok produkcji Instrukcja stanowiskowa BHP obsługi jest / brak Atesty, certyfikaty UDT (data dokumentu) Instrukcja bezpiecznej pracy dla maszyn i urządzeń: jest/brak Uwagi Oświadczamy, że ww. sprzęt jest dopuszczony do użytkowania, posiada aktualne, zgodne z przepisami badania techniczne oraz środowiskowe jest w pełni sprawny i znajduje się w stanie zapewniającym realizację prac zgodnie z właściwościami zapewnionymi przez producenta. Kierujący Zespołem Wykonawcy oświadcza, że osoby obsługujące sprzęt posiadają odpowiednie uprawnienia, odbyły szkolenie stanowiskowe BHP, posiadają aktualne szkolenie BHP wstępne lub okresowe oraz posiadają wymagane badania lekarskie w których nie ma zastrzeżeń co do wykonywanych przez pracowników czynności. Zamawiający może zażądać od wykonawcy dokumentów, które potwierdzą złożone wyżej oświadczenia. Wykonawca (Firma/Imię i nazwisko) ( Podpis) (Data: rrrr-mm-dd) Strona 13 z 16

36 Załącznik 8 PROTOKÓŁ ODBIORU PUNKT STOP PROTOKÓŁ ODBIORU PUNKTU STOP Nazwa projektu Nr polecenia na pracę (o ile występuje) Data zgłoszenia PUNKTU STOP BHP Data przeprowadzenia odbioru Krótki opis PUNKTU STOP BHP TAK DOPUSZCZONO DO DALSZEJ REALIZACJI PRAC NIE PRZEDSTAWICIEL SŁUŻBY BHP DPE S.A. WYKONAWCA KIEROWNIK ZP LUB SPECJALIST DZIAŁU NADZORU DYSTRYBUCJI... (Imię i nazwisko) ( Podpis) INNE OSOBY UCZESTNICZĄCE W ODBIORZE.. (Imię i nazwisko) ( Podpis) INNE OSOBY UCZESTNICZĄCE W ODBIORZE.. (Imię i nazwisko) ( Podpis) INNE OSOBY UCZESTNICZĄCE W ODBIORZE (Imię i nazwisko).. ( Podpis).. (Imię i nazwisko) ( Podpis).. (Imię i nazwisko) ( Podpis) LP W TRAKCIE ODBIORU DOKONANO SPRAWDZENIA Elementy podlegające kontroli Akceptacja TAK / NIE UWAGI Strona 14 z 16

37 Załącznik 9. INFORMACJA O METODZIE WYKONANIA PRAC UWAGA: Załącznik stosowany warunkowo w przypadku potrzeby uszczegółowienia technologii lub organizacji prac dla danej operacji/zadania INFORMACJA O METODZIE WYKONANIA PRAC Nazwa Projektu /Nr polecenia na pracę Data Firma Miejsce wykonania pracy (załączyć szkic jeśli niezbędny) Opis prac Zagrożenia Stosowane środki ochrony zbiorowej i indywidualnej (w tym specjalne bariery lub znaki oraz specjalne środki ostrożności) Rozpoczęcie prac (data, godzina) rrrr-mm-dd; gg-mm Planowany czas zakończenia prac (data, godzina) rrrr-mm-dd; gg-mm SPORZĄDZIŁ Kierujący Zespołem/Kierownik Robót (Firma/Imię i nazwisko) ( Podpis) (Data: rrrr-mm-dd) Inspektor nadzoru/ Poleceniodawca ze strony DPE S.A. ZAAKCEPTOWAŁ Pracownik BHP Grupy DPE S.A. Kierownik Projektu DPE S.A.. (Imię i nazwisko). (Imię i nazwisko). (Imię i nazwisko)... (Podpis). (Data: rrrr-mm-dd)... (Podpis). (Data: rrrr-mm-dd)... (Podpis). (Data: rrrr-mm-dd) Strona 15 z 16

38 Załącznik 10. WYKAZ SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH Lp. Wykaz substancji nieb Uwagi Kierujący Zespołem Wykonawcy oświadcza, że pracownicy wskazani w POR zostali zapoznani z kartami charakterystyki substancji niebezpiecznych. Wykonawca (Imię i nazwisko) ( Podpis) (Data: rrrr-mm-dd) Strona 16 z 16

Wytyczne dotyczące bezpiecznego wykonywania prac przez podwykonawców Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wytyczne dotyczące bezpiecznego wykonywania prac przez podwykonawców Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego I. Cel dokumentu Wytyczne określają rozwiązania organizacyjne w zakresie zarządzania środowiskowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do Podwykonawców pracujących w imieniu lub na terenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DO PLANU BIOZ DLA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ STRONA TYTUŁOWA Nazwa i adres obiektu budowlanego: Budowa boiska wielofunkcyjnego ZSO nr 4 w Bydgoszczy, ul. Stawowa 39 dz. ew. 30/66 obr. 72 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A.

Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A. Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A. ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW I ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Katowice,

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące przygotowania projektu organizacji robót (POR) przed rozpoczęciem prac

Wytyczne dotyczące przygotowania projektu organizacji robót (POR) przed rozpoczęciem prac Strona: /7 Wytyczne dotyczące przygotowania projektu organizacji robót (POR) Status: DRAFT Liczba stron: 7 Rewizja Imię Nazwisko Zdzisława Bień- Bartsch Opracował Sprawdził Zatwierdził 5.0.0 Imię Nazwisko

Bardziej szczegółowo

BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA

BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA 1 BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA Projekt remontu instalacji wod-kan i c.w.u. w budynku eksploatacyjnym B1 Wschód, B1 Zachód obiektu Pionu Operacji Logistycznych Region Dystrybucji

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Załącznik nr 3 do umowy nr.. ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Projekt Sieci Ciepłowniczej Preizolowanej do Budynku Nowej Palmiarni

Projekt Sieci Ciepłowniczej Preizolowanej do Budynku Nowej Palmiarni Projekt Sieci Ciepłowniczej Preizolowanej do Budynku Nowej Palmiarni adres inwestycji ul. Agrykoli 1, 00-460 Warszawa Nr ewid. działki 6/3 W obrębie 50615 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla Wykonawców/Podwykonawców w zakresie BHP i ochrony środowiska

Wymagania dla Wykonawców/Podwykonawców w zakresie BHP i ochrony środowiska Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr 08/RCBR/2018 Wymagania dla Wykonawców/Podwykonawców w zakresie BHP i ochrony środowiska Załącznik nr 1 do IS-0-07/IB-0-07 1. Osoba upoważniona z firmy zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

BIOZ. Łódź ul. Gen. S. Maczka 35 obręb G-21 dz. ew. 4/59. Inwestor: Port Lotniczy im. Wł. Reymonta w Łodzi ul. Gen. S. Maczka 35 94-326 Łódź

BIOZ. Łódź ul. Gen. S. Maczka 35 obręb G-21 dz. ew. 4/59. Inwestor: Port Lotniczy im. Wł. Reymonta w Łodzi ul. Gen. S. Maczka 35 94-326 Łódź 1 BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTU BUDYNEK ZAPLECZA WARSZTATOWO-GARAŻOWEGO PORTU LOTNICZEGO IM. WŁ. REYMONTA W ŁODZI ZBIORNIK RETENCYJNY NA WODY DESZCZOWE O POJEMNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wymagania względem Firmy Zewnętrznej

Wymagania względem Firmy Zewnętrznej 1. Obowiązki Firmy zewnętrznej 1.1 Przejść szkolenie wstępne w zakładzie CIECH Pianki Sp. Z o.o. Nowa Firma w CP i stosować się do zawartych w szkoleniu Nowa Firma w CP wymagań i wytycznych. 1.2 Sporządzić

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP DLA WYKONAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH WYKONUJĄCYCH PRACE NA TERENIE KOMENDY PORTU WOJENNEGO ŚWINOUJŚCIE

INSTRUKCJA BHP DLA WYKONAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH WYKONUJĄCYCH PRACE NA TERENIE KOMENDY PORTU WOJENNEGO ŚWINOUJŚCIE Załącznik nr 4 do umowy INSTRUKCJA BHP DLA WYKONAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH WYKONUJĄCYCH PRACE NA TERENIE KOMENDY PORTU WOJENNEGO ŚWINOUJŚCIE Wykonawca spoza struktury Komendy Portu Wojennego Świnoujście: /nazwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Police Serwis Spółka z o.o. dotycząca wymagań minimalnych dla wykonawców w zakresie BHP, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej

INSTRUKCJA Police Serwis Spółka z o.o. dotycząca wymagań minimalnych dla wykonawców w zakresie BHP, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej INSTRUKCJA Police Serwis Spółka z o.o. dotycząca wymagań minimalnych dla wykonawców w zakresie BHP, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej I. Zakres i przedmiot instrukcji Wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas modernizacji lub rozbudowy obiektów.

Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas modernizacji lub rozbudowy obiektów. UWAGA Modernizacje i rozbudowy Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas modernizacji lub rozbudowy obiektów. Modernizacje lub rozbudowy są związane

Bardziej szczegółowo

1. UWAGI OGÓLNE 1.1.WPROWADZENIE.

1. UWAGI OGÓLNE 1.1.WPROWADZENIE. 1. UWAGI OGÓLNE 1.1.WPROWADZENIE. Informacja dotycząca BiOZ skierowana jest do Wykonawcy opracowującego Plan BiOZ, który ma na celu w celu ochronę zdrowia i bezpieczeństwa zawodowego. Przepisy określone

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu Remont zbiorników wody pitnej w miescowości Szczepów. Spis treści

OPIS TECHNICZNY do projektu Remont zbiorników wody pitnej w miescowości Szczepów. Spis treści Spis treści 1. INWESTOR... 2 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWY REMONTU ZBIORNIKÓW WODY PITNEJ W MIEJSCOWOŚCI SZCZEPÓW... 2 3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

RAPORT DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONY ZDROWIA DLA ZADANIA ZGODNIE Z UMOWĄ NR. za okres:...

RAPORT DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONY ZDROWIA DLA ZADANIA ZGODNIE Z UMOWĄ NR. za okres:... RAPORT DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONY ZDROWIA DLA ZADANIA ZGODNIE Z UMOWĄ NR. za okres:.... Listę kontrolną stanowi zbiór pytań obejmujących podstawowe zagadnienia wchodzące w zakres bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna przyłącze wody wraz z przebudową istniejącego przyłącza wody dla potrzeb budowy przedszkola przy zespole Szkolno- Przedszkolnym w Okuniewie dz. Nr 1686 Zamawiający: Gmina Halinów

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego Spis zawartości. Strona tytułowa Spis treści Opis techniczny Informacja do Bioz Rysunki: - Projekt instalacji elektrycznej rzut parteru E-1 Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 1 INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres obiektu budowlanego: Przebudowa sieci cieplnej n/p w Nysie od ul. Parkowej do ul. Wolności Imię i nazwisko lub nazwa i adres Inwestora: Nyska

Bardziej szczegółowo

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE.

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE. Cześć opisowa w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Nr 1126 z dnia 23 czerwca 2003 dla: REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO

Bardziej szczegółowo

Na podstawie przepisów art. 208 Kodeksu pracy zawiera się porozumienie o współpracy pomiędzy następującymi pracodawcami:

Na podstawie przepisów art. 208 Kodeksu pracy zawiera się porozumienie o współpracy pomiędzy następującymi pracodawcami: Załącznik Nr 3 do umowy Nr POROZUMIENIE o współpracy pracodawców, których pracownicy wykonują prace budowlane w UP dotyczące zapewnienia im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz o ustanowieniu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 1. Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Podstawę opracowania stanowi art. 21a ust.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna sieci wodociągowej dla miejscowości Załazy Zamość Stary gm. Przyłęk

Specyfikacja techniczna sieci wodociągowej dla miejscowości Załazy Zamość Stary gm. Przyłęk Specyfikacja techniczna sieci wodociągowej dla miejscowości Załazy Zamość Stary gm. Przyłęk Inwestor: Gmina Przyłęk 26-704 Przyłęk woj. mazowieckie Kod specyfikacji: 45230000 8 Jednostka autorska specyfikacji:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: Przebudowa części pomieszczeń i zmiana sposobu użytkowania części budynku Szczanieckiego Ośrodka Kultury na pomieszczenia Gminnej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: Przyłącze do kanalizacji sanitarnej ADRES: 16-400 Suwałki, ul. Reymonta /nr dz. ewid. Obręb nr 02, dz. 21119/4, 21750/1/ INWESTOR: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. Wykonanie klimatyzacji w Gmachu Wydziału Zarządzania

5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. Wykonanie klimatyzacji w Gmachu Wydziału Zarządzania 5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Nazwa inwestycji: Wykonanie klimatyzacji w Gmachu Wydziału Zarządzania i Ekonomii w Sali Rady Wydziału wraz z serwisem Inwestor: Politechnika

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BIOZ. Przebudowa ul. Grabowej w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Akacjowej do ul. Brzozowej w Ustroniu. ul. Rynek Ustroń

INFORMACJA BIOZ. Przebudowa ul. Grabowej w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Akacjowej do ul. Brzozowej w Ustroniu. ul. Rynek Ustroń INFORMACJA BIOZ Dotyczy: Przebudowa ul. Grabowej w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Akacjowej do ul. Brzozowej w Ustroniu Inwestor: Miasto Ustroń ul. Rynek 1 43-450 Ustroń Projektanci: Branża

Bardziej szczegółowo

Projekt Przyłączy Wodnych i Kanalizacyjnych dla Budynku Nowej Palmiarni

Projekt Przyłączy Wodnych i Kanalizacyjnych dla Budynku Nowej Palmiarni Projekt Przyłączy Wodnych i Kanalizacyjnych dla Budynku Nowej Palmiarni adres inwestycji ul. Agrykoli 1, 00-460 Warszawa Nr ewid. działki 6/3 W obrębie 50615 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OPRACOWANIE: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. INWESTYCJA: Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej oświetlenia sali wystaw Galerii Sztuki Współczesnej. ADRES: 40-004 Katowice al. Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do umowy nr./2019

Załącznik nr 9 do umowy nr./2019 Załącznik nr 9 do umowy nr./2019 POROZUMIENIE NR /2019 z dnia...2019 r. o współpracy w sprawie zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy oraz o ustanowienie koordynatora do

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) na roboty budowlane Nr ZO/ZGM/1/2017. zawarta dnia r. w Biłgoraju, pomiędzy..zarejestrowanym w, reprezentowanym przez:

UMOWA (wzór) na roboty budowlane Nr ZO/ZGM/1/2017. zawarta dnia r. w Biłgoraju, pomiędzy..zarejestrowanym w, reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) na roboty budowlane Nr ZO/ZGM/1/2017 zawarta dnia..2017 r. w Biłgoraju, pomiędzy..zarejestrowanym w, reprezentowanym przez: 1. 2. zwanym dalej Zamawiającym, a: Firma.., NIP:., Regon:., reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY Obiekt: Budynek B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Gdańsk ul. Narutowicza 11/12 Inwestor: Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące bezpiecznego wykonywania prac przez Wykonawców Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wytyczne dotyczące bezpiecznego wykonywania prac przez Wykonawców Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego I. Cel dokumentu Wytyczne określają rozwiązania organizacyjne w zakresie zarządzania środowiskowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do Wykonawców pracujących w imieniu lub na terenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Podstawa prawna...2. 2. Zakres robót...2

SPIS TREŚCI. 1. Podstawa prawna...2. 2. Zakres robót...2 SPIS TREŚCI 1. Podstawa prawna...2 2. Zakres robót...2 3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi...2 4. Wskazanie dotyczące przewidywanych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODKI OCHRONY BEZPOŚREDNIEJ PERSONELU IS-03/04/III

INSTRUKCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODKI OCHRONY BEZPOŚREDNIEJ PERSONELU IS-03/04/III BEZPOŚREDNIEJ PERSONELU Strona 1 z 5 Data: 06.09.16r Opracował: Zweryfikował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. ZSZ i EMAS Specjalista ds. bhp Iza Zemla Prezes Zarządu Jan Woźniak Daty i Podpisy: Dokument zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

I. OBIEKTY BUDOWLANE WYMAGANIA

I. OBIEKTY BUDOWLANE WYMAGANIA 3 Spis treści Wstęp... 9 I. OBIEKTY BUDOWLANE WYMAGANIA... 11 1. Określenia stosowane w budownictwie... 11 2. Wymagania stawiane obiektom budowlanym... 11 2.1. Wymagania stawiane obiektom budowlanym przez

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania. Instrukcja w sprawie Podwykonawców

Zintegrowany System Zarządzania. Instrukcja w sprawie Podwykonawców Instrukcja w sprawie Podwykonawców I/ZSZ-7.4-01-03 Wydanie 3 Data wydania 25.09.2012 r. Strona 2 z 5 1. Cel Celem instrukcji jest ustalenie zasad postępowania w zakresie wywierania wpływu na środowisko

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: REMONT CZĘŚCI BUDYNKU G MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE ODDZIAŁ NEUROLOGII INWESTOR: MAZOWIECKI SZPITAL BRÓDNOWSKI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: Kotłownia wodna niskotemperaturowa gazowa, Budynek administracyjny, Rynek 34 w Dąbrowie Tarnowskiej INWESTOR: Gmina Dąbrowa Tarnowska. Rynek

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wójt Gminy Turawa Waldemar Kampa, ul. Pustkowska 13, Węgry

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wójt Gminy Turawa Waldemar Kampa, ul. Pustkowska 13, Węgry Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) Adres: nr działek 800, k.m. 1, obręb

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do umowy UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI

Załącznik nr 1 do umowy UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI Załącznik nr 1 do umowy UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn w zakresie górniczych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BIOZ. Pałac Scheiblera Muzeum. ADRES: 98-924 Łódź, Pl. Zwycięstwa 1 (dz. nr ewid. 16/28) Pl. Zwycięstwa 1 98-924 Łódź

INFORMACJA BIOZ. Pałac Scheiblera Muzeum. ADRES: 98-924 Łódź, Pl. Zwycięstwa 1 (dz. nr ewid. 16/28) Pl. Zwycięstwa 1 98-924 Łódź INFORMACJA BIOZ TEMAT: Klimatyzacja sali wystawienniczej OBIEKT: Pałac Scheiblera Muzeum Kinematografii w Łodzi ADRES: 98-924 Łódź, Pl. Zwycięstwa 1 (dz. nr ewid. 16/28) INWESTOR: Muzeum Kinematografii

Bardziej szczegółowo

W TROSCE O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO

W TROSCE O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO BROSZURA INFORMACYJNA DLA WYKONAWCÓW Informacje dla Wykonawców o zagrożeniach występujących w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. W TROSCE O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO Witamy na terenie Operatora

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45261000-4 BUDOWLANE CPV 45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE NA WYKONANIE: WYKONANIEM ROZBIÓRKI OGRODZENIA

Bardziej szczegółowo

Temat: wybór odpowiedniego typu wysuwnicy należy uwzględnić na etapie planowania robót

Temat: wybór odpowiedniego typu wysuwnicy należy uwzględnić na etapie planowania robót STANDARDY BHP Temat: Wysuwnice budowlane 1 Podstawowe definicje podest rozładunkowy tymczasowe wyposażenie mające na celu ułatwić rozładunek i przemieszczanie towarów na różnych poziomach budynku lub budowli.

Bardziej szczegółowo

WZÓR KARTY INFORMACYJNEJ O ZAGROŻENIACH /

WZÓR KARTY INFORMACYJNEJ O ZAGROŻENIACH / Strona: 1/5 WZÓR KARTY INFORMACYJNEJ O ZAGROŻENIACH / INSTRUKTAŻU PRZED ROZPOCZĘCIEMJ PRAC Strona: 2/5 Tabela zmian Lp. Podstawa wprowadzenia zmiany Data aktualizacji Dokonujący zmiany 1. 2. 3. 4. Właściwy

Bardziej szczegółowo

VIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) Przebudowa ul. Orła Białego w Mysłowicach

VIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) Przebudowa ul. Orła Białego w Mysłowicach W MYSŁOWICAC Data: Lipiec 2016r Opracowanie: VIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCRONY ZDROWIA (BIOZ) Branża: Elektryczna Temat: Instalacja oświetlenia ulicznego Obiekt: Przebudowa ul. Orła Białego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 Standardy ABB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Załącznik Nr 3 Standardy ABB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Załącznik Nr 3 Standardy ABB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pracując

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN

1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN 1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN BIOZ ).-TELEKOMUNIKACJA Plan został sporządzony zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia dla SIWZ i Umowy - kompleksowa usługa żurawiami samojezdnymi związana z pracami wykonywanymi na terenie

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia dla SIWZ i Umowy - kompleksowa usługa żurawiami samojezdnymi związana z pracami wykonywanymi na terenie Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia dla SIWZ i Umowy - kompleksowa usługa żurawiami samojezdnymi związana z pracami wykonywanymi na terenie Terminala LNG. Spis treści ARTYKUŁ I Uwarunkowania... 3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY. Informacja o planie BIOZ

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY. Informacja o planie BIOZ PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY Informacja o planie BIOZ Opracował: Zygmunt Nowak ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 1.Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji obiektów. 2. Wykaz istniejących

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Zakres robót objętych zamierzeniem inwestycyjnym. 2. Wykaz elementów, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie prowadzącego Zakład:

Oznaczenie prowadzącego Zakład: NAZWA ZAKŁADU Oznaczenie prowadzącego Zakład: Nazwa prowadzącego zakład Adres siedziby Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik S.A. Al. Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik Telefon 81 722 51 10 Fax

Bardziej szczegółowo

Praca na wysokości Praca na rusztowaniu, tymczasowym podeście roboczym

Praca na wysokości Praca na rusztowaniu, tymczasowym podeście roboczym Praca na wysokości Praca na rusztowaniu, tymczasowym podeście roboczym Główne zagrożenia 1. Upadek człowieka z wysokości 2. Upadek przedmiotu z wysokości Przeciwdziałanie Organizator prac Nadzorujący prace

Bardziej szczegółowo

Szamotuły, dnia r.

Szamotuły, dnia r. Szamotuły, dnia 26.05.2015r. O Ś W I A D C Z E N I E P R O J E K T A N T A Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1409 z późn. zmianami) oświadczam,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BIOZ. stadium dokumentacji projektowej. INWESTOR: Starostwo Powiatowe w Pisecznie ul. Chyliczkowska Piaseczno

INFORMACJA BIOZ. stadium dokumentacji projektowej. INWESTOR: Starostwo Powiatowe w Pisecznie ul. Chyliczkowska Piaseczno INWESTOR: Starostwo Powiatowe w Pisecznie ul. Chyliczkowska 14 05-500 Piaseczno Tytuł opracowania: Adaptacja budynku internatu na cele mieszkaniowe adres: Ul. Ks. Sajny 2B Góra Kalwaria INFORMACJA BIOZ

Bardziej szczegółowo

JM CONCEPT Jarosław Mąka ul. Ignacego Czumy 78/ Lublin

JM CONCEPT Jarosław Mąka ul. Ignacego Czumy 78/ Lublin Warszawa czerwiec 2015 r. Wykonawca: STRONA TYTUŁOWA PROJEKTU INST. TELETECHNICZNE JM CONCEPT Jarosław Mąka ul. Ignacego Czumy 78/2 20-153 Lublin SKRÓCONA NAZWA PROJEKTU: OS i LAN Instalacje Teletechniczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZAMAWIAJĄCY: Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej ul. Lubelska 68 21-100 Lubartów SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Roboty w zakresie usuwania azbestu CPV - 45262660-5

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości... (pełnomocnik - nazwa jednostki organizacyjnej) Lublinie w...

POROZUMIENIE. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości... (pełnomocnik - nazwa jednostki organizacyjnej) Lublinie w... POROZUMIENIE o współpracy pracodawców, których pracownicy / osoby świadczące dla nich pracę jednocześnie wykonują prace w tym samym miejscu, dotyczące zapewnienia im bezpiecznych warunków pracy oraz o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ Załącznik nr 8 do SIWZ Nr spr. 4/DZ/2013 ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW W KATOWICACH 40-241 KATOWICE, UL. HUTNICZA 8 tel/fax: 32/ 255 44 99 e-mail: zuos@zuos.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ZAŁĄCZNIK NR 5 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres obiektu: STACJI UZDATNIANIA WODY w Sadkowie nr ewid. działki: 146/5, obręb Sadków, gmina Kąty Wrocławskie miejscowość:

Bardziej szczegółowo

ROZBIÓRKI OBIEKTU MIESZKALNEGO WRAZ Z WYWOZEM GRUZU Z DZIAŁKI POŁOŻONEJ W WARSZAWIE PRZY UL. SMOLEŃSKIEGO 16.

ROZBIÓRKI OBIEKTU MIESZKALNEGO WRAZ Z WYWOZEM GRUZU Z DZIAŁKI POŁOŻONEJ W WARSZAWIE PRZY UL. SMOLEŃSKIEGO 16. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45261000-4 BUDOWLANE CPV 45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE NA WYKONANIE: ROZBIÓRKI OBIEKTU MIESZKALNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Specyfikacja techniczna 2. Przedmiot specyfikacji 3.

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA WYKONAWCÓW W ZAKRESIE ZASAD ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. wydanie drugie z dnia roku

WYTYCZNE DLA WYKONAWCÓW W ZAKRESIE ZASAD ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. wydanie drugie z dnia roku WYTYCZNE DLA WYKONAWCÓW W ZAKRESIE ZASAD ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH wydanie drugie z dnia 06.12.2018 roku Spis treści 1. CEL WPROWADZENIA INSTRUKCJI I ZAKRES STOSOWANIA... 3 2. DEFINICJE... 3 3. ZASADY

Bardziej szczegółowo

8

8 8 9 10 11 12 13 Poznań, dnia 12.09.2017 r. OŚWIADCZENIE W świetle art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 156 poz.1118 z 2006 r. z późniejszymi zmianami), składamy niniejsze

Bardziej szczegółowo

UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI

UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI Utrzymanie osadników wód dołowych Czułów - czyszczenie komory osadnika (etap I i etap II) Wstęp. 1. Uzgodnienia szczegółowe warunków współpracy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KORFANTÓW, UL. ULIANÓWKA, NIEMODLIŃSKA I FABRYCZNA OBRĘB EWIDENCYJNY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORK)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORK) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORK) Obiekt Budynek nr 12/3394 Adres obiektu budowlanego Jednostka Wojskowa 3533 27-600 Sandomierz ul. Mickiewicza 38 Zamawiający 33 WOG

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 2 do DIWZ i umowy. Wykonanie przeglądów serwisowo technicznych i bieżących napraw klimatyzacji i wentylacji mechanicznych w budynkach Poczty Polskiej administrowanych

Bardziej szczegółowo

Załączniki nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Załączniki nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Załączniki nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia 1. Określenie przedmiotu zamówienia Świadczenie usług w zakresie wykonywania okresowych badań dozorowych, konserwacji urządzeń transportu bliskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dotyczy: Przyłącz kanalizacyjny do budynku mieszkalnego Lokalizacja: Lubliniec, ul. Przemysłowa 1, dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. do przetargu nieograniczonego na: SPIS TREŚCI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. do przetargu nieograniczonego na: SPIS TREŚCI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH do przetargu nieograniczonego na: REMONT CZĘŚCI CIŚNIENIOWEJ KOTŁA WR 25-014M SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Uwagi końcowe: Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z sztuką budowlaną oraz warunkami odbioru robót budowlano-montażowych.

Uwagi końcowe: Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z sztuką budowlaną oraz warunkami odbioru robót budowlano-montażowych. Uwagi końcowe: Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z sztuką budowlaną oraz warunkami odbioru robót budowlano-montażowych. Opracował: inż. Krzysztof Oleś uprawnienia: SWK/0019/POOK/08 INFORMACJA BIOZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 1. WSTĘP... 1 2. MATERIAŁY...

Bardziej szczegółowo

1 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

1 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Załącznik Nr 1 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr... zawarta dnia... w Lublinie, pomiędzy Gminą Lublin, mającą siedzibę w Lublinie, Plac Łokietka 1, reprezentowaną przez: 1.... 2.... zwaną w dalszym ciągu umowy

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE Spis treści: Spis str. 2 Wstęp str. 3 Opis techniczny str. 4 Wytyczne do planu BiOZ str. 5-7 Uprawnienia str. 8-9 Przynależność str.10 Rysunki: E1 schemat ideowy zasilania str.11

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: 1. Zakres robót dla całej inwestycji wraz z kolejnością realizacji. Remont ulicy Ułańskiej w Kozłowie. 2. Charakterystyka placu budowy ze wskazaniem elementów stwarzających zagrożenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA B.I.O.Z. Instalacja solarna

INFORMACJA B.I.O.Z. Instalacja solarna . INFORMACJA B.I.O.Z. TEMAT: Instalacja solarna OBIEKT: Publiczne Gimnazjum ADRES: Osjaków, ul. Wieluńska 14 INWESTOR: Urząd Gminy w Osjakowie PROJEKTANT: mgr inż. Jerzy Prokopczyk 2 SPIS TREŚCI : 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA QP-034/O ZASADY POSTĘPOWANIA WYKONAWCY W OBIEKTACH SZPITALA I NA JEGO TERENIE

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA QP-034/O ZASADY POSTĘPOWANIA WYKONAWCY W OBIEKTACH SZPITALA I NA JEGO TERENIE Strona 1 z 7 Egzemplarz nr: Własność: Żadna część niniejszej procedury nie może być zmieniana bez wiedzy ani kopiowana bez zgody Pełnomocnika Dyrektora ds. Systemów Zarządzania OPRACOWAŁ STANOWISKO NAZWISKO

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4 Inwestor: DO PROJEKTU PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU ŁAMIARNI GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. W CHORULI, UL. CEMENTOWA 1, 47-316 CHORULA Lokalizacja: KAMIONEK, działka nr 19/79 k.m. 8 DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY. Adres: Szczecin, ul. Broniewskiego 2 działka nr 28 obręb 2036

PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY. Adres: Szczecin, ul. Broniewskiego 2 działka nr 28 obręb 2036 PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony Przebudowa i nadbudowa budynku administracji ze zmianą sposobu użytkowania parteru

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA Projekt wykonawczy Stadium projektu Drogowa-elektryczna Branża Przebudowa ciągu drogowego odcinków dróg powiatowych Al Jana Pawła II i L Chrzanowskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY. 43-155 BIERUŃ, UL.MIESZKA I 118, TEL. 032 216 31 41, FAX. 032 216 30 47 www.iglobud.com, e-mail:biuro@iglobud.com INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY. OBIEKT: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla Wykonawców. w zakresie zasad odbioru robót budowlanych

Wytyczne dla Wykonawców. w zakresie zasad odbioru robót budowlanych Wersja: 1.0 Wytyczne dla Wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych Data wprowadzenia 01-08-2015 Spis Treści... 1 1 Definicje... 2 2 Zastosowanie... 4 3 Zasady prowadzenia dokumentów budowy....

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: 1. Zakres robót dla całej inwestycji wraz z kolejnością realizacji. 1.1. Zarurowanie rowu drogowego. 1.2. Zabezpieczenie sieci teletechnicznych i energetycznych. 1.3. Budowa chodnika

Bardziej szczegółowo

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA ZADANIE PN. MODERNIZACJA CIĄGU ULIC: HEYKEGO, SZKOLNA, MAJKOWSKIEGO, ROGALI, SAWICKIEJ, DERDOWSKIEGO, ABRAHAMA, LIPOWA STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Temat: podest montowany na budowie podest składany z elementów systemu szalunkowego na podstawie projektu opracowanego przez firmę szalunkową.

Temat: podest montowany na budowie podest składany z elementów systemu szalunkowego na podstawie projektu opracowanego przez firmę szalunkową. STANDARDY BHP Temat: Wysuwnice budowlane 1 Podstawowe definicje podest rozładunkowy tymczasowa konstrukcja umożliwiająca załadunek materiału na konkretny poziom budynku lub budowli. Zainstalowana najczęściej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 28 w Gliwicach

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 28 w Gliwicach Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Szkoła Podstawowa nr 28 w Gliwicach ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH 1. WSTĘP... 2 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ROZBIÓRKOWE

DOKUMENTACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ROZBIÓRKOWE DOKUMENTACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1.6. ROBOTY ROZBIÓRKOWE ZAMAWIAJĄCY Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ul. Norwida 25-27,

Bardziej szczegółowo

PRACE MURARSKIE. Główne zagrożenia 1. Upadek przedmiotu z wysokości. Planowanie i organizowanie prac w sposób minimalizujący ryzyko

PRACE MURARSKIE. Główne zagrożenia 1. Upadek przedmiotu z wysokości. Planowanie i organizowanie prac w sposób minimalizujący ryzyko PRACE MURARSKIE Główne zagrożenia 1. Upadek przedmiotu z wysokości 2. Upadek z wysokości 3. Przeciążenia układu mięśniowo-szkieletowego podczas transportu ręcznego materiałów 4. Uderzenie, przygniecenie,

Bardziej szczegółowo

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi PIOTR BILIŃSKI ARCHITEKT 90 417 Łódź ul. Piotrkowska 61 tel./fax. (42) 630 19 55, e-mail: bilinski@run.com.pl Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi Łódź ul. Gen. S.

Bardziej szczegółowo

ROBOTY W ZAKRESIE RUSZTOWAŃ Kod CPV

ROBOTY W ZAKRESIE RUSZTOWAŃ Kod CPV SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY W ZAKRESIE RUSZTOWAŃ Kod CPV 45262110-5 SST - B-14.00 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJA: RODZAJ OPRACOWANIA:

INWESTYCJA: RODZAJ OPRACOWANIA: Al. Wojciecha Korfantego 81, 40-160 Katowice Tel: 0-32 259 27 41, Fax: 0-32 259 274 42 INWESTYCJA: Przebudowa ul. 3 Maja wraz z budową wydzielonego oświetlenia ulicznego Inwestor: GMINA MYSZKÓW Adres:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Obiekt Adres budowy Branża Inwestor Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania Nr działki: 299 i 300/2, obr. 02 Sławno Budynek Biblioteki, ul. Rapackiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INWESTOR: STBS Sp. z o.o. ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1 70-302 Szczecin INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: Zatoki postojowe, chodnik, zjazdy ADRES: ul. Jana Kazimierza,

Bardziej szczegółowo

Praca na wysokości Prace na dachu i przy krawędzi stropu

Praca na wysokości Prace na dachu i przy krawędzi stropu Praca na wysokości Prace na dachu i przy krawędzi stropu Główne zagrożenia 1. Upadek człowieka z wysokości 2. Upadek przedmiotu z wysokości Przeciwdziałanie Organizator prac Nadzorujący prace Wykonujący

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH e-1 Inwestor : Dom Kultury w Kętach ul. Żwirki i Wigury 2a 32-650 Kęty Adres inwestycji : Dom Kultury w Kętach ul. Zwirki i Wigury 2a 32-650

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne. Remont/przebudowa przyłączy kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych.

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne. Remont/przebudowa przyłączy kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Remont/przebudowa przyłączy kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych. 1.Stan istniejący. Odwodnienie nawierzchni jezdni ul. Ks. Franciszka Blachnickiego w Sosnowcu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY DZZ /19

PROJEKT UMOWY DZZ /19 Załącznik nr 2 do ogłoszenia PROJEKT UMOWY Zawarta w dniu.. r w Olsztynie, w wyniku przeprowadzenia postępowania bezprzetargowego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo