C M Y CM MY CY CMY K

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "C M Y CM MY CY CMY K"

Transkrypt

1 C M Y CM MY CY CMY K

2 Dziękujemy naszym rodzicom, partnerom i przyjaciołom za wsparcie i obecność podczas powstawania tej książki. Gdyby nie Wy, nie byłybyśmy w tym miejscu, w którym dziś obie jesteśmy. Karolina i Magdalena

3 KAROLINA WALTZ MAGDALENA PIECHOTA FASHION & ROMANCE

4 SPIS TRE CI

5 PRZEDMOWA O AUTORKACH WSTĘP KROKÓW do zdefi niowania twojej wizji ślubu TWÓJ ślubny styl BOHO Girl, it s your boho wow factor 42 GLAMOUR Iconic bride & forever fashion 86 ROMANTIC Voilà c est mon romantique amour 130 AL FRESCO Be wild and free 174 MODERN Yeah baby, you are so chic bride! 218 CLASSIC Yes! You are the wedding queen! 262 FOTOGRAFKA MAGDALENA PIECHOTA inspiruje POLECANE FIRMY

6

7 Kochane polskie anny o e Kie y osta am popros ona pr e Karolin Walt a o ycielk Bridelle o napisanie pr e mowy o te ksi ki poc u am si o romnie as c ycona O u s e o u c asu uwa amy Bridelle a wielk pr y aci k rmy Anna Campbell Bri al a e noc e nie a li era na polskim rynku lubnym. estem wi c bar o po ekscytowana mo liwo ci wsp pracy pr y powstawaniu te pi kne i wy tkowe ksi ki. C u e Bridelle i Ann Campbell c y mi o o ws ystkie o co romantyc ne pe ne uroku ele anckie i kobiece. o na to ostr ec w wietnych wsp lnie twor onych ses ach ciowych akie ten wspania y esp opublikowa w tr ecie ksi ce Bridelle. Uwielbiam styl Karoliny i fotografie Magdy. Obie stanowią wspaniały, kreatywny zespół dla mnie to zaszczyt móc pracować z nimi. Jedynie te dziewczyny mogły stworzyć taką fantastyczną książkę ślubną. Jestem zachwycona, że mam szansę uczestniczyć w tym przedsięwzięciu! Kocham pro ektowanie sukien lubnych poniewa ako pro ektantka mam nieo ranic one mo liwo ci kreac i owsta niespotykane suknie r c nie wykonywane na elikatnie s ych tkanin wra fantastyc nymi obieniami. Twor one w ten spos b r ec y b aws e cenione pr e pann m o a mo e nawet pr eka ywane pokolenia na pokolenie ako pami tki ro inne. ro ektowanie sukni lubne o nac a nawi anie wy tkowe wi i pann m o be w l u na to c y mies ka ona w moim ro innym elbourne c y w Nowym orku lub Wars awie. Ł c y nas as c yt pewne o ro a u uc estnic enia w niu e lubu i oc ywi cie wsp lne uwielbienie ws ystkie o co pi kne i romantyc ne W isie s ych c asach luby bar o si mieni y anny m o e u nie s kr powane pr e asa y yktu ce okre lony styl r ne ceremonie lub ubi r. Wsp c esne luby s takie cu owne y pary ma mo liwo ci aby w pe ni wi towa to wy ar enie w swoim w asnym stylu opasowanym o relac i i o osobowo ci be tra ycy nych o ranic e pr es o ci. W rmie Anna Campbell Bri al ws yscy opowia amy si a wi towaniem w niepowtar alnym i in ywi ualnym stylu a wi c e eli para mar y o nowoc esnych potrawach kokta lach c y wystawnym pr y ciu na achu ich lub mo e to o wiercie la po obnie ak w pr ypa ku pary kt ra si sk ania o pr y na wolnym powietr u nie pies ne o biesia owania i samo ielnie pr yr anych kokta li ora wi towania r wnie w takim stylu. Ufam e spo oba wam si ksi ka Mój ślub, mój styl i u nie mo si oc eka aby pro ektowa i r c nie wykonywa suknie lubne la pr ys ych polskich panien m o ych Was a Anna Campbell 7

8 STYLISTKA AUTORKA KAROLINA WALTZ Le en a polskie bran y lubne o roku ma ca sw wk a w twor enie te o rynku. Za o ycielka pierws e o polskie o i e ne o na stars ych blo w lubnych na wiecie Bridelle. Autorka pona artyku w i w ch bestsellerowych ksi ek lubnych. ro ucentka blisko lubnych e ytoriali kt re by y publikowane w me iach na ca ym wiecie. Wsp pracowa a wio cymi markami i pro ektantami lubnymi. S to m.in. alia Lahav Anna Campbell era Wan Zahavit Tshuba ictoria Kyriaki es Berta Li artine ichal e ina annie Balt er Zuhair ura mmy Scarter el. Autorka koncepc i ksi ki Mój ślub, mój styl ws ystkich tekst w ora styli ac i ses i. Stwor ona pr e ni marka Bridelle est e n na bar ie ro po nawalnych marek lubnych w olsce. kspertka bran y lubne. Inic atorka i pomys o awc yni autorskich wars tat w Bri elle Workshops la bran y lubne. omys o awc yni platformy s koleniowe We ie. i o nic ka lub w w stylu boho whimsical i romantic. anka stylu eklektyc ne o ps w polskie s tuki wsp c esne i e an ess. o e miana romantyc ka wy na ca asa e r to nie kolor tylko stan umys u. 8

9 FOTOGRAFKA GRAFICZKA MAGDALENA PIECHOTA e yna na wiecie autorka o tr ech ksi ek lubnych. oto rafka lubna i e ytorialowa. e o wia c enie profes onali m i niewyc erpane pok a y kreatywno ci cenione s na ca ym wiecie. r e lata wypracowa a unikatowy styl kt ry nic ym kameleon ostosowu e o okolic no ci naturalne o wiat a klimatu i ki c emu est e nym nielic nych foto raf w o na u cych si w ka e koncepc i warunkach i styli ac i. Autorka s aty ra c ne i ws ystkich foto ra i w ksi ce Mój ślub, mój styl. eali u e ses e ciowe ora reporta e lubne w olsce uropie i po a ni. ary m o e ceni e foto ra e a niewymus one pi kno naturalno i nieposkromione emoc e. rofes onali ci bran y lubne kt rymi wsp pracu e o lat pr y reali ac ach ses i e ytorialowych i lookbook w o e ciach napisali Przepiękne i stylowe zdjęcia alia Lahav i raelska pro ektantka Piękne zdjęcia Magdaleny Piechoty można oglądać godzinami, co chwilę dostrzegając kolejny detal Sylwia Strocka re aktor nac elna Cosmopolitan.pl. Na s c liws a w swoim o r ku kie y s ale e psem Beniem lub w ro e onik. U ale niona o kawy i s o ca. Uwielbia minimali m. Kolorowa us a ubrana w c er uwa a e ycie est byt kr tkie aby pr e y e be pas i i mar e. 9

10 WA NE SĄ RZECZY, KTÓRE UWA AMY ZA PIĘKNE PIĘKNE SĄ RZECZY, KTÓRE UWA AMY ZA WA NE

11 K a y chce aby e o lub by pi kny. Ni y nie s ys a y my by ktokolwiek planu cy t uroc ysto powie ia Nie ale y mi ak b ie wy l a m lub. Ale co sprawia e niekt re luby i wesela s pi knie s e i bar ie wy tkowe ni po osta e Wiele os b o powie w tym momencie e cho i o pieni e. To praw a ale w nac nie mnie s ym stopniu ni si wy a e. Tak nanse mo po woli na u o pi knych r ec y np. kilka tysi cy kwiat w c y wyna em o romne posia o ci basenem na wesele ale pieni e nie s waranc wy tkowe o i pi kne o lubu. Umo liwia reali ac wielu mar e lec s tylko ro kiem o osi ni cia celu. Istot pi knych i nie apomnianych reali ac i s pomys kreatywno ora konsekwenc a. I oc ywi cie wy ty ora tw wspania y pr ys y m. i kno reali ac i lubnych wynika nie tylko element w estetyc ne oprawy kwiat w ekorac i mie sca sukni. To ma o romne nac enie la wi ualne strony a lubin. Ale co napraw sprawia e luby na a bs y sens s owu pi kno Co sprawia e c u es si po ekscytowana patr c na niekt re pary m o e wcale niewy l a ce ak mo ele ma a yn w mo owych c y c erwonych ywan w A ty obac y a w nich w rus a ce i nac ce pi kno. C ym est ta ulotno chwil kt ra sprawia e na le ws ystko i ealnie o siebie pasu e chocia nie est perfekcy ne Tak mas rac. O powie est prosta. To IŁOŚ. Na wa nie s y na pi knie s y i nie ast piony element ka e o lubu. Śluby ma nie wyk y potenc a aby wyra i e noc e nie te wa ro a e pi kna. Z awiskow opraw lubu opracowane etale i pomys owe ro wi ania ora wy tkowe emoc e blisko i intymno. Tru no w to uwier y ale nas po wielu latach pracy w bran y lubne na al ro c ula o e chwile sk a ania pr ysi i ma e skie. Celebru pr y otowania o lubu i o po c enia obu ro a w pi kna te o materialne o ora te o niewi oc ne o la oc u a e nak ca moc unos ce o si w powietr u. Niech unikatowa oprawa two e o lubu po kre li autentyc n pas aan a owanie i emoc e kt re s mi y wami. N as ym celem po c as pracy na t ksi k by o stwor enie la ciebie pr ewo nika kt ry popr e ws ystkie materialne estetyc ne i wi ualne elementy oprowa i ci o punktu w kt rym sama stwor ys sw pi kny lub i na as mu osobisty niepowtar alny i tylko tw styl. Zawar y my w ksi ce nas e pona letnie o wia c e nie w bran y lubne. a Karolina pr eka a am ci swo wie o estetyc ne i kreatywne stronie or ani ac i lubu. a a a poka a am ci ak wa na est foto ra a aby o a i uwiec ni two prac i aan a owanie w or ani ac lubu. ami tas s owa piosenki Love is in the air ohna aula Youn a Niech towar ys ci one po c as pr y otowa o lubu. i o est w powietr u i ws ie ie tylko spo r ys. Ka a mi o ma swo histori. Warto o tym aws e pami ta. yc my ci nas a ro a c ytelnic ko aby tw lub by spe nieniem mar e. Karolina Waltz i Magdalena Piechota 11

12 GUCIO ostateczny.indd :48

13 kroków do ZDEFINIOWANIA TWOJEJ wizji ślubu

14 ZD INIU WIZ SWO O ŚLUBU. ier cionek na palcu u est C as ac pr y otowania o lubu ale anim ro poc nies pos ukiwania obiektu weselne o us u o awc w sukni i o atk w powinna okre li wi swo e o lubu co wcale nie est proste bo lic ba mo liwo ci est nieo ranic ona. ak atem nie wariowa w lubnym wiecie ak wybra stylistyk wesela ak re y nowa pewnych ro wi a C y warto i na kompromisy po c as pr y otowa o lubu W tym ro iale postaram si pom c ci w ro str y ni ciu powy s ych ylemat w. SOCIAL DIA A Z CZYWISTOŚ. Social me ia s c e lnie interest i Insta ram s e noc e nie b o os awie stwem i pr ekle stwem la os b planu cych lub. O romna lic ba inspirac i sprawia e wielu lu i ubi si w s c u mo liwo ci. A tych nie braku e. as ta iem we in na Insta ramie o nac onych est pona milion w post w O nale ienie swo e o wymar one o lubne o stylu w te sytuac i mo e by frustru ce. PLAN. Tr eba atem po e o planowania w spos b systematyc ny i lo ic ny. W kole nych ro ia ach na ies pora y i wska wki ak aplanowa sp n kolorystyc nie stylistyc nie i estetyc nie wi lubu kt ra b ie w maksymalnym stopniu wykor ystywa potenc a mie sca na lub i wesele pory roku stylu florystyki ekorac i ora bu etu. OD O ÓŁU DO SZCZ ÓŁU. Tr yma si te asa y i w pierws ych krokach okre l atmosfer o akie mar ys w niu lubu. C y ma to by ele anckie pa acowe pr y cie A mo e swobo na impre a la na bli s ych w o ro ie C y o ciom b serwowane ele anckie i tra ycy ne ania a mo e preferu es wesele w stylu ar en party rillem To po stawa kt ra pos u y o stwor enia two e tablicy inspirac i. P IO YT TY A AN AC I ŚLUBU I W S LA. Skup si na s e ciu po stawowych elementach aran ac i wystro u i meblach obiektu weselne o oprawie kwiatowe tkaninach nakryciach astawa sto owa s k o s tu ce o wietleniu i papeterii. To te elementy ecy u w na wi ks ym stopniu o wi ualne stronie lubu i wesela. Wypis e i pr y ka ym anotu swo e o c ucia. Okre l kt re nich s la ciebie na istotnie s e a kt re mnie wa ne. To pomo e ci w ysponowaniu bu etem pr e nac onym na ekorac e aran ac e i lubne sceno ra e. 14

15 WŁ CZ Z YSŁY. omy l o tkaninach kt rych b otyka o cie na sali weselne i w stre e relaksu. Sk r ane meble rattanowe fotele we niane ywany welurowe po us ki polarowe koce to ws ystko ma nac enie la mys u otyku. C ym b ie pachnie two e wesele Kwiatami Traw Lasem Wanili Zio ami A mo e pac uli i orientalnymi ka i ami na weselu w stylu boho In ia C y atmosfer na weselu b ie twor y wiat o krys ta owych yran oli C y s paler wiec ustawiony na ka ym stole A mo e kolorowe le y i yskotekowe kule B otwarta i kreatywna. Nie b si o wa nych ro wi a i c enia nietypowych faktur atunk w kwiat w i ro lin mebli nac y i s k a. D i ki temu osi nies wielopo iomow i niepowtar aln aran ac. ami ta e to ws ystko musi si a a i by sp ne pomimo r noro no ci. Dlate o tak istotne est pr emy lenie ws ystkich element w. Wiecie, dlaczego uwielbiam pracę w branży ślubnej? Dlatego że jest tak cudownie różnorodna i podlega bardzo dużej dynamice zmian. Każdy sezon w branży ślubnej, to ogromna przygoda rozpoczynająca się na nowo! Pewne rzeczy są jednak niezmienne. Zasady, którymi kierują się styliści ślubni, są ponadczasowe i warto wsłuchać się w ich rady. To ogromna oszczędność czasu i pieniędzy. Zaufajcie fi rmom, którym powierzacie całą wizualną stronę swojego ślubu. Floryści, dekoratorzy, styliści, projektanci chcą, aby wasz ślub był najpiękniejszy, ponieważ to świadczy także o ich pracy i możliwościach. MNI ZNACZY WI C AL WI C ZNACZY WI C. Te po oru banalne stwier enia ma o romn moc i powinna ecy owa kt ra i ea est ci bli s a. e li wolis sformali owane aran ac e kt rymi cechu si klasyc ne ele anckie i nowoc esne stylistyki to ewi a mnie nac y wi ce lepie spraw i si na twoim lubie. Natomiast e li lubis pe ne luksusowe o pr epychu wn tr a eklektyc ne aran ac e c ce r ne stylistyki to pewno ci tw lub b ie r wnie bo aty i wi owiskowy a wi ce nac y wi ce na ie o wiercie lenie w lubnych sceno ra ach. KAROLINA WALTZ ZA O YCIE KA BRIDE E P

16 MÓJ UB MÓJ STYL Romantic to styl kt ry nie ale nie weselne o aws e uwo i elikatno ci ob to ci kwiat w i ieleni o mie sca pr y cia ora niewymus on lekko ci. omantic pr emyca w ca e koncepc i lub akcentach bi i symbolik kultowych historii mi osnych nanych ksi ek i lm w. alety kolor w wybierane na romantyc ne luby s na c cie oparte na neutralne ba ie bieli cru lub ota i u upe nione asnymi b bru nymi pastelowymi ora ielonymi akcentami. omantic mo na reali owa w ka ym obiekcie weselnym poniewa ta stylistyka opiera si wnie na lekkich ba niowych aran ac ach florystyc nych wiewnych tkaninach intymnym o wietleniu i nostal ic nych o atkach. omantic na ies w eteryc nych elementach styli ac i koronkowe sukni lu no upi tych w osach wiankach ora aran ac ach asymetryc nych bukietach kwiatowych cianach kurtynach e wst ek s palerach wiec. Wsp c esny romanty m e niowany est pr e pry mat mi kkich elikatnych kolor w i kobiecych akcent w. Fine Art To na bar ie romantyc ny styl rupy romantic. est pe en wyra nowania lekko ci i lu u. Fine art opiera si na stylowe oprawie kwiatowe luksusowych styli ac ach m o e pary i minimalne ilo o atk w. Na wa nie s rol w aran ac i ne art o rywa kompo yc e kwiatowe kt re ma niere ularne ks ta ty s naturalistyc ne i c sto wykonane se onowych ro lin. Shabby Chic rancuskie prowansalskie wn tr a by y po staw stwor enia stylu shabby chic. To romantyc ne po c enie bieli bru nych pasteli postar ane o rewna ora staroci i antyk w. Shabby chic charaktery u e si bo atymi aran ac ami kwiatowymi mn stwem etali ale aws e w palecie bieli o bie s aro ci i pr y ymionych o cieni r u lawen y kr lewskie o b kitu ora s a wii. Fairy Tale Zapiera cy ech lub nic ym ukochane ba ki ieci stwa Takie mo liwo ci a e styl fairy tale c cy ma i wiata ieci cych opowie ci e wsp c esn stylistyk lubn. Kaska y kwiat w iesi tki o obnych klatek le ne motywy ote tkaniny setki wiec to nie b ne o stwor enia ba niowe reali ac i elementy w romantyc nym uchu fairy tale. 134

17 ZAWSZE OBSERWUJ C, zainspirować GRACE CODDINGTON Tuscany Eclectic Garden Party Toska skie a e oliwne spalona s o cem iemia i bru ne o cienie ieleni o lat kr lu na lubach w stylu tuscany. Stuprocentowa naturalno te stylistyki na a e e niepowtar alny or anic ny ale romantyc ny charakter. Lniane i bawe niane tkaniny a ki oliwek stare skr ynki po butelkach na oliw wystarc aby stwor y niepowtar alny styl tuscany. Wy tkowo w te stylistyce mo na bu owa ca aran ac lubu i wesela be u ia u kwiat w. e en na tru nie s ych a e noc e nie na bar ie w i c nych styl w lubnych to pe en r noro no ci i nieoc ywisto ci eclectic. D ikie nieokie nane ale na al romantyc ne kompo yc e kwiatowe po c one r noro nymi fakturami tkanin meblami r nych epok i taler ami o florystyc nych w orach to w a nie eklektyc na i romantyc na mies anka kt ra oskonale spraw i si ar wno w pa acowych wn tr ach in ustrialnym lofcie ak i pr ytulne sto ole. r y cia weselne po o ym niebem we w asnym o ro ie o lat achwyca w ameryka skich lmach. Cora c cie garden party or ani owane s ako alternatywa la tra ycy nych wesel. O ro y ia ki parki s klarnie pe ne se onowych kwiat w s na leps ym mie scem na niepowtar alne pr y cie weselne w formie pikniku na wie ym powietr u.

18 Ślub i wesele we własnym ogrodzie mogą wydawać się na luzie i kojarzyć się z samymi pozytywnymi wibracjami, ale samodzielna organizacja ślubu to w rzeczywistości spore wyzwanie i dużo planowania oraz logistyki. Ten trud jest jednak wart poświęconego czasu i energii, bo samodzielnie zaplanowany od A do Z i odbywający się na własnym terenie ślub jest wyjątkowym, niezapomnianym przeżyciem.

19 OBIEKT O r sto o a na wsi u babci ia ka rekreacy na Wesele we w asnym akresie. Cora wi ce par powo eniem wciela w ycie to ro wi anie. r yc yn wyboru takie o mie sca est kilka. Na c sts ym powo em est c ynnik sentymentalny. e li mie sce w kt rym orastali cie ma la was s c e lne nac enie to warto pomy le c y u a oby si or ani owa tam wesele. Dru i pow to lic ba o ci. Na kameralne omowe wesela ecy u si wnie osoby kt re ma niewielk ro in ora kr pr y aci i or ani ac a pr y cia w u ym lokalu est be sensowna. Tr eci pow to nanse. Samo ielna or ani ac a wesela to ni s e kos ty. C wartym r wnie wa nym c ynnikiem est... ata Or ani u c wesele na w asnym terenie mo ecie wybra owoln at opasowu c np. o terminu wybrane o foto rafa. Samo ielna or ani ac a lubu i wesela ma wiele alet ale tr eba wyka a si mys em or ani acy nym cierpliwo ci i konsekwenc. JAK ZAP ANOWA UB I WESE E WE W ASNYM O RODZIE. STYLIZACJA, DEKORACJE I KLIMAT. Dostosu aran ac o stylu o ro u. e li est on pe en romantyc nych kwiat w kontynuu ten motyw pr ewo ni na sto ach weselnych i w ekorac ach. W ale no ci o charakteru o ro u mo to by np. rustykalne aran ac e lub bar ie wytworne na ba ie an ielskich r i hortens i w stylu vinta e.. POGODA I PLAN B. Wesele po o ym niebem to fantastyc ny pomys ale ainwestu w wyna cie namiotu bankietowe o kt ry w ra ie potr eby ostanie ro stawiony w o ro ie. Śle pro no y po o y i na ws elki wypa ek wypo yc parasole koce i pr eno ne o r ewac e a owe.. PRZESTRZEŃ NA CEREMONIĘ ZAŚLUBIN I WESELE. Wybier w o ro ie lub na ia ce mie sce w kt rym ostanie aaran owana pr estr e na plenerowy lub ora p ask r wn powier chni na ro stawienie sto w i parkietu o ta c enia.. WYPOŻYCZALNIE I FLORYSTYKA. Skor ysta wypo yc alni mebli s k a porcelany s tu c w obrus w aby aaran owa pr y cie weselne. e li nie chces samo ielnie uk a a kompo yc i kwiatowych wybier floryst spec ali u ce o si w naturalnych romantyc nych aran ac ach.. OGRÓD. osie traw asa kwiaty w onic kach pr ytni kr ewy a ospo aru teren aby by ol niewa cy na was e wesele. race por kowe ac ni o ra u po po ciu ecy i o weselu w pr y omowym o ro ie.. PARKING I TOALETY. Te kwestie ma o romne nac enie la or ani ac i wesela w plener e. e li nie ma na terenie mie sca na parkin wyna mi autokar kt ry pr ywie ie o ci. r eno ne toalety b ro wi aniem la teren w be aplec a sanitarne o.. SĄSIEDZI. Upr e s sia w o planowane ca o nocne impre ie. r epro ry a nie o o no ci i koniec nie po i ku po weselu a yc liwo.. ŹRÓDŁO ZASILANIA. Na o nienie i o wietlenie ora ur enia kuchenne ma u y pob r mocy late o e li ia ka nie ysponu e t w. si nie b ne oka e si o atkowe r o asilania w postaci a re atu pr otw rc e o.. MENU WESELNE. e enie stanowi wa n spraw r y cie w o ro ie a e s anse na wykor ystanie element w astronomic nych kt re s niemo liwe o aran ac i w innych mie scach. To po c as pr y cia w o ro ie mo na u y profes onalnych rilli. oo trucki e s o ko ciami np. ta skimi lo ami c y vany prosecco lub s ampanem b o romn atrakc la ka e o o cia.. KOORDYNATOR ŚLUBNY. Wedding planner sprawia e ws ystko p ynnie ia a kieru e po espo ami lu i kt r y ma e sob wsp pracowa w niu lubu pilnu e c asu wie co ie est i aki powinien by harmono ram. Koor ynatora mo na wyna wy c nie na ie lubu aby a ba o sprawny pr ebie impre y. 139

20 STYLIZACJA PANNY M ODEJ Romantic uwielbia koronki mi kko uk a a ce si tkaniny seksowne ekolty na plecach ro ci cia i r kawy. r ekr sukienek w stylu romantyc nym est o romny. O seksownych kreac i po kre la cych sylwetk a po lu ne i lekkie tiulowe sukienki. Na wa nie s ymi cechami styli ac i romantic s kobieco mys owo i eteryc no. recka pro ektantka ictoria Kyriaki es s ynie bar o romantyc nych kreac i lubnych. e pro ekt r c nie tkane francuskie koronki achwyci nas o pierws e o we r enia. i kny ekolt eksponu cy biust ora wysokie ro ci cie w sp nicy na a o kreac i wy tkowo seksowny charakter. D u ie koronkowe i haftowane r kawy po kre li y nostal ic n I wiec n inspirac sukni lubne. Suknie bokim ekoltem s s c e lnie polecane pannom m o ym kt re chc wysmukli s y i optyc nie w i s erokie ramiona. D u ie r kawy amasku nie oskona o ci pr e ramion. { Koronkowe sukienki sprawdzą się na ślubach o każdej porze roku. Są szczególnie polecane na wakacyjne śluby w ogrodach, stodołach lub młynach, ponieważ doskonale komponują się z sielskim, romantycznym i mniej formalnym otoczeniem. Jeśli zależy ci na naturalnych fotografiach ślubnych, wybór kobiecej, ale swobodnej kreacji będzie najlepszym rozwiązaniem. { PROJEKTANCI SUKIEN ŚLUBNYCH W STYLU ROMANTIC Vera Wang Galia Lahav Monique Lhuillier Eisen Stein Claire Pettibone Jenny Packham Marchesa W styli ac i romantyc ne sp no ca e o wi erunku panny m o e ma o romne nac enie. ry ura maki a ora o atki powinny harmoni nie u upe nia wybran kreac. Lu no upi te koki ro pus c one nieco potar ane wiatrem w osy c y fanta y ne obierane warkoc e s na leps propo yc la romantyc nych panien m o ych. Delikatny maki a u upe ni iewc cy wi erunek. W pr ypa ku romantyc nych styli ac i mo ecie astosowa pastelowe cienie o powiek ora ro wietla ce sk r pu ry. Nale y e nak pami ta o konsekwentnym achowaniu naturalno ci wi a u. 140

21

22 DODATKI w STYLIZACJI OPASKA Delikatna ota opaska robnych koralik w perfekcy nie wyko c y a awiskow fry ur. Lekkie upi cie wyma a u e o o wia c enia fry era late o e li mar ys o takie fry ur e koniec nie ecy u si na fry ur pr bn Opaski s bar o romantyc nym etalem kt ry na lepie spraw i si w te o typu styli ac ach. BUTY Seksowne san a ki bryty skie marki mmy Lon on nawi ywa y o stylu vinta e. Kolor materia u kt re o wykonano buty o nosi si o stylistyki lat. i. wieku. r y ymiony o cie ota pi knie komponowa si e mietankow biel sukni i ot bi uteri. Buty o krytymi palcami bar o mys owo wy l a w estawieniu sukni kt ra ma ro ci cie eksponu ce no i. Zapi cie ooko a kostki apewnia stabilno po c as s alonych popis w na parkiecie. BI UTERIA le ancka bi uteria est nie b nym elementem w ka e lubne styli ac i. Dope nia wi erunek po kre la o lub o a e yskretne o s yku. Inspirowana kwiatami ota bi uteria r owo oletowymi kamieniami osta a oskonale obrana nie tylko o fasonu sukni ale tak e aplanowane palety kolor w. Ciep y o cie r owe o ota po kre li pastelowy maki a i ro wietlon cer. PIER CIONEK ZARĘCZYNOWY OBRĄCZKI Stylowy i pona c asowy pier cionek ar c ynowy wykonany r owe o ota osa onym w c teroramienne koronie brylantem nawi u e o c terolistne konic yny i est symbolem niepr emi a ce o s c cia. Klasyc ne a kie robione te o ota obr c ki to pona c asowa propo yc a la obo a ma onk w. i knym wyko c eniem est wewn tr ny spersonali owany rawerunek. 144

23 r m nt k

24

25 PALETA KOLORÓW Paleta kolor w pastelowymi o cieniami r u moreli oletu b kitu i mi ty oskonale spraw i a si w romantyc ne styli ac i. o staw aran ac i stanowi a as ona biel na tle kt re wyeksponowano elikatne i kolorowe kwiaty wst ki nac ynia s k o ora papeteri. U yte o ekorac i wiece by y r wnie w pastelowych kolorach. Bia e emaliowane po emniki wiktoria skim na rukiem konstrukc e aba ur w balia ora rewniane wiec niki i skr ynki po owocach o a y lekko ci aran ac om pomimo mno o ci u ytych element w. PANTONE 5035C PANTONE 5015C PANTONE 488C PANTONE 7501C PANTONE 7525C GŁÓWNA PALETA KOLORÓW waniliowe, morelowe, różowe, błękitne kwiaty różnych gatunków, miętowe liście czyśćca białe świeczniki, abażury i pojemniki pastelowe kieliszki i talerze ALTERNATYWNE PALETY KOLORÓW omantyc ne aran ac e na lepie spraw a si w asnych paletach ale powo eniem mo na astosowa tak e intensywne lub nastro owe kolory. Bru ne o cienie pasteli br y i be e stwor one s o aran ac i w stylu romantic. Z kolei bokie o cienie oletu fuks i i ranatu o ro owych kwiat w b oskona ba la plenerowych sceno ra i. Eclectic Garden Party Shabby Chic PANTONE 5035C PANTONE 5015C PANTONE 488C PANTONE 7501C PANTONE 7525C PANTONE 493C PANTONE 2425C PANTONE 3145C PANTONE 562C PANTONE 540C WHITE PANTONE 427C PANTONE 436C PANTONE 669C PANTONE 5635C pudrowe pastelowe róże suszone trawy pampasowe naturalne lniane obrusy różowe, fioletowe, granatowe hortensje i ostróżki pawie pióra morskie aksamitne obrusy lawenda i wrzos w różnych odcieniach fioletu zioła (mięta, szałwia, rozmaryn) w pobielanych doniczkach rattanowe podtalerze 149

26 KWIATY + RO INY Bukiet kaska owy sk a a cy si r nych atunk w kwiat w i ro lin to na leps a propo yc a na lub w stylu romantic. Ba kompo yc i stanowi y bia e ora pastelowe atunki bar o romantyc nych atunk w kwiat w kt re o eka uwielbiane s pr e panny m o e na ca ym wiecie. Wybrane kwiaty obrano na asa ie u upe niania si kolorystyc ne o kt re stwor y o pastelowe ombre. Zwarta kompo yc a achwyca e nak lekko ci a to i ki u yciu asnych kolor w ora u upe nia ce bukiet bla e ieleni mi kkich li ci c y ca. W tym imponu cym bukiecie florystka wykor ysta a bia e i r owe peonie bla or owe i lawen owe eustomy elikatne i os a amia co pachn ce a ki ros ku pachn ce o a tak e morelowe r e bia e spektakularne ostr ki i wiewne tawu ki. Ten pr epi kny bukiet est pr yk a em wielokolorowe o ombre kt re pr enika si o cieniami r nych barw ale e nakowo nasycone palety pasteli. Akcenty w postaci ielonych li ci o a y bukietowi wie o ci. GATUNKI KWIATÓW ostróżka peonia groszek pachnący irys lilia goździk eustoma róża W stylu romantic mo na u y wi ks o ci kwiat w. O o ro owych peonii tulipan r ostr ek ros k w pachn cych klematis w pr e ca oroc n klasyk łubin c yli r e ips wki lub lilie a po e otyc ne o miany takie ak storc yki c y protee. Istotn cech bukiet w romantyc nych est ich lekko klematis i wielopo iomowo kt r mo na u yska i ki wykor ystaniu wielu atunk w lilak kwiat w i ro lin. W stylu romantic nie stosu e si a wyc a e no atunkowych dalia aran ac i. alstromeria Bukiet o kaska owym ks ta cie est propo yc la wysokich ora t s ych gipsówka panien m o ych. e o c centralna est bar o ro bu owana i stopniowo w a si ku o owi late o nie poleca si te o ks ta tu kompo yc i niskim ora robnym kobietom. Kompo yc e mo na wy u y kwiatami ale tak e lekkimi pn c ami np. winoro lami lub blus c em. Na bar ie spektakularnie wy l a bukiety wy u one romantyc nymi p ami klematis w powo nik w b storc yk w. { Pełne wdzięku ogrodowe róże, majestatyczne ostróżki, słodkie peonie, eteryczne groszki pachnące, eustomy o pergaminowych płatkach, nobliwe lilie, oszałamiające kolorami klematisy i kapryśne tawułki. Kwintesencja elegancji i nostalgicznej wrażliwości. Obfite kwiaty i delikatne kolory zaczerpnięte wprost z wiosennych i letnich angielskich ogrodów. Stuprocentowy styl romantic dla subtelnych marzycielek! {

27

28 PAPETERIA ZAPROSZENIA UBNE c nie malowana i kali rafowana papeteria lubna to praw iwy haute couture w bran y poli ra c ne. Ol niewa cy kuns t r c ne o r emios a i praw iwe o talentu tw rcy. Delikatne e nostronicowe apros enia lubne ora koperty wykonano r owe o barwione o w masie papieru o elikatne m otkowane faktur e. Zapros enia i po osta a c kompletu papeterii nawi ywa y o kolorystyki ses i i by y inspirowane bia ymi ora r owymi kwiatami. ro ektantka papeterii namalowa a na apros eniach akwarelowy inspirowany impres oni mem kwiat kt ry po awi si tak e na kartach wrotnych.s... Ol niewa ce r c ne pismo kt rym o obiono r owe koperty to ma e ie o s tuki. Dopasowane kolorystyc nie nac ki ra k kwiatow ora bia e woskowe piec cie lakowe stanowi y kropk na i. Us u personali owania nac k w poc towych owoln ra k mo es am wi online. PAPETERIA STO OWA lementy papeterii lubne to nie tylko am wione apros enia. W niu wesela potr ebne s tak e o atki papiernic e a w r nich s nie b ne winietki ora karty menu. r y atny est tak e plan ro pisanym ro sa eniem o ci pr y sto ach. Na romantyc nym stole weselnym nala y si r owe r c nie kali rafowane bia ym tus em winietki ora askaku ce bo pr e roc yste karty menu. Wykonano e akrylowych p ytek na kt rych pro ektantka umie ci a unikatowym kro em pisma spis a serwowanych po c as wesela. apeteria na stole weselnym oskonale u upe nia a aran ac w pastelowe tonac i a pr e roc yste menu pi knie pre entowa o si na tle r owe o obrusa. apeteria u ytkowa est obok kwiat w tkanin i nac y na wa nie s ym elementem ekoracy nym sto w weselnych i nale y a ba o e opasowanie o ca e o pro ektu aran ac i.

29

30

31 TORT Tort weselny est na wa nie s ym eserem po c as te o pr y cia i ma swo wymown symbolik. Ale kto powie ia e musi by tylko e en tort Cora c cie na weselach mo na obac y kilka r noro nych smakowo wypiek w. To oskona e ro wi anie kt re po wala nie tylko pos er y am smak w ale tak e stwor y niepowtar aln ekorac wy tkowych ciast. O oby na tr ech tortach wykonano masy cukrowe. Ka e ciasto by o inspirowane kolorystyk i florystyk reali ac i. r epi kne cukrowe peonie hortens e i r e osta y mistr owsko uformowane pr e cukiernic k. omalowane a alnymi barwnikami i u ekorowane r c nie formowanymi falbanami achwyca y sp no ci tematyc n. { { Torty doskonale prezentowały się na stojaku, który został stworzony z drewnianego kwietnika. Wystarczyła biała farba oraz szklane patery, aby pięknie wyeksponować tortowe dzieła. Jeśli będzie kilka tortów o różnych smakach, warto przy każdym ustawić ozdobną tabliczkę z informacją, jaki smak ma dane ciasto. To istotna informacja, zwłaszcza dla alergików pokarmowych. Torty mo na o obi tak e wie ymi kwiatami ale nale y pami ta o owini ciu o y foli spo ywc. W pr eciwnym ra ie soki ro lin mo mieni smak tortowe o kremu lub ciasta.

32 ELEMENTY DEKORACYJNE PREZENCIKI o i kowania la o ci weselnych to pr emi y wyc a. ersonali owane rewniane kotyliony r ow wst ec k w bia e kropki i ealnie pasowa y o romantyc ne ses i. Taki pr e miot est nie tylko a ny ale tak e praktyc ny poniewa mo na oklei ty u ma y ma nes i b ie uroc o ob lo wki lub tablicy ma netyc ne. MENU Wykali rafowane na akrylowych p ytkach menu askoc y nie e ne o o cia weselne o. Nowoc esne w formie ale i ki astosowane technice pi miennic e s alenie romantyc ne menu pi knie pre entu e si w as c a na tle kolorowe o obrusa. opro kali rafa o pr bk pisma poniewa ka y artysta ma sw niepowtar alny styl pisania kt ry mo e by mnie lub bar ie ekoracy ny. ABAŻURY antastyc n ekorac na sto em nowo e c w wykonano metalowych aba ur w Nie wykle prosty i niewiary o nie efektowny spos b na o obienie pr estr eni. Stare aba ury kupione a ros e na pchlim tar u upi ks ono irlan ami kwiat w i li ci. Wyko c one u imi pastelowymi wst kami pre entowa y si awiskowo i stanowi y inte raln c aran ac i sto u weselne o. OZDOBNE POJEMNIKI maliowane po emniki na kwiaty nawi ywa y o inspirac i ses i c yli o ro u an ielskie o i tar u kwiatowe o. Styli owane na francuskie stare emaliowane wia erka o r nych ks ta tach i wielko ciach wype niono kwiatami pr estr e a c asa y aby nie mies a atunk w. Nac ynia kwiatami ustawiono na stole bar o ci le aby wi ualnie stwor y efekt pr enikania si kolor w u ytych atunk w. PLAN STOŁÓW omantyc ny plan sto w wykonano w bia e rewniane ramie. T em by a naci ni ta tkanina w kwiaty a na nie awies ono ekoracy ne ramki w kt rych nala y si ro piski sto w. Taki plan powo eniem mo na robi samo ielnie. Ws ystkie potr ebne o nie o elementy rama ramki tkanina kupiono w popularnym sklepie sieciowym wyposa eniem wn tr. TABLICA POWITALNA W stylu romantyc nym mo na wykor ysta pr er ne starocie kt re na iecie na strychach lub w piwnicach. Star wuskr y ow ram okienn wykor ystano o stwor enia pi kne tablicy powitalne. lorystka wykona a pastelowych kwiat w niewielkie kompo yc e kt re osta y pr ymocowane o ramy i po kre li y wykonane na akrylowych p ytach kali rafowane napisy powitalne w r nych ykach. Zwie c eniem ramy by rewniany r owy napis Love is a Big Deal. 166

33 167

34 Copyright tekstu Karolina Waltz, 2020 Copyri ht foto ra i a alena iechota Copyri ht wy ania polskie o alaktyka sp. o.o. Ł r. Koncepc a ksi ki teksty styli ac a i pro ukc a ses i ciowych Karolina Walt oto ra e w ksi ce i na ok a ce a alena iechota e akc a Bo umi a Wi a e akc a technic na enata Ko owska Korekta onika Ulatowska e aktor prowa cy arek aniak ro ekt ok a ki i ksi ki a alena iechota Sk a a alena iechota Druk i oprawa OZ raf S.A. Cho autor y i wy awca o o yli ws elkich stara aby awarte w te ksi ce informac e by y r etelne i kompletne nie ponos oni a ne o powie ialno ci a mo ce po awi si b y nie cis o ci pr eoc enia lub nie o no ci ak r wnie a skutki stosowania pora awartych w ninie s e ksi ce. Ws elkie prawa astr e one. Be pisemne o y wy awcy ksi ka ta nie mo e by powielana ani w c ciach ani w ca o ci. Nie mo e te by repro ukowana pr echowywana i pr etwar ana astosowaniem akichkolwiek ro k w elektronic nych mechanic nych fotokopiarskich na rywa cych i innych. Wy awnictwo alaktyka Ł ul. eli owskie o / tel. tel./fax e mail info alaktyka.com.pl sekretariat alaktyka.com.pl www. alaktyka.com.pl ISBN

35 C M Y CM MY CY CMY K

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Chillout w pracy. Nowatorska koncepcja

Chillout w pracy. Nowatorska koncepcja Chillout w pracy Wypoczęty pracownik to dobry pracownik. Ciężko z tym stwierdzeniem się nie zgodzić, ale czy możliwy jest relaks w pracy? Jak dzięki aranżacji biura sprawić frajdę pracownikom? W każdej

Bardziej szczegółowo

or rowerowy la ka e o Pumptrack Warszawa

or rowerowy la ka e o Pumptrack Warszawa or rowerowy la ka e o Pumptrack Warszawa Co to jest pumptrack?!? film: www.bit.ly/pumptrackwarszawa Pumptrack to zap tlo y tor o kszta cie falistym o az y... ...prze e wszystkim a rowerze ale tak e a rolkac

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CASTINGU DO KAMPANII MARKI PRETTY ONE

REGULAMIN CASTINGU DO KAMPANII MARKI PRETTY ONE REGULAMIN CASTINGU DO KAMPANII MARKI PRETTY ONE I. Organizator i Producentem castingu do Kampanii modowej marki Pretty One Jesień-Zima e e es, est Pretty O e Kuł k ski sp. J. s ie si 26 Maja w Warszawie

Bardziej szczegółowo

StÓŁ JAKO DOMOWE CENTRUM

StÓŁ JAKO DOMOWE CENTRUM STUDENCKIE METODY IKEA PROJEKT KONKURSOWY ZAŁOŻENIA KONKURSU ZAŁOŻENIEM KONKURSU JEST STWORZENIE POKOJU PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ SALONU I JADALNI DLA RODZINY 2+2. PRZESTRZEŃ TA BĘDZIE MIEJSCEM GDZIE RODZICE

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Karty Świąteczne. Sezon 2016. http://www.dobrakartka.pl/

Karty Świąteczne. Sezon 2016. http://www.dobrakartka.pl/ Karty Świąteczne Sezon 2016 http://www.dobrakartka.pl/ Trio Kod: PDX 2016032 Rozmiar 148 x 210 mm. To kartka nie tylko duża rozmiarem ale również piękna poprzez swoją nie tuzinkową grafikę na pewno będzie

Bardziej szczegółowo

Pajączek 1. na proste plecy. medpatent.com.pl. Pajączek 1 to niewielkie urządzenie do noszenia na plecach. Zasygnalizuje, kiedy się zgarbisz.

Pajączek 1. na proste plecy. medpatent.com.pl. Pajączek 1 to niewielkie urządzenie do noszenia na plecach. Zasygnalizuje, kiedy się zgarbisz. Pajączek 1 na proste plecy Pajączek 1 to niewielkie urządzenie do noszenia na plecach. Zasygnalizuje, kiedy się zgarbisz. Kup Pajączka na stronie medpatent.com.pl lub w dobrych sklepach medycznych. Pajączek

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

WESELE W HOTELU EUROPA ****

WESELE W HOTELU EUROPA **** WESELE W HOTELU EUROPA **** Szanowni Państwo, Ten dzień musi być idealny......jedyny taki w życiu, niepowtarzalny i wyjątkowy, a ponieważ wspomnienie o nim będzie powracać z taką samą siłą nawet po wielu

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Im ladniej sobie poscielesz tym lepiej sie wyspisz! WWW.MOIKA.PL

Im ladniej sobie poscielesz tym lepiej sie wyspisz! WWW.MOIKA.PL Im ladniej sobie poscielesz tym lepiej sie wyspisz! WWW.MOIKA.PL O NAS MOIKA design powstał z naszej tęsknoty za pięknem i oryginalnością przedmiotów codziennego użytku. Wiemy że pościel to coś znacznie

Bardziej szczegółowo

Kartka Wielkanocna KW107 z białą kopertą

Kartka Wielkanocna KW107 z białą kopertą Kartka Wielkanocna KW107 z białą kopertą rozmiary: zamknięta 132x132mm, otwarta 132x264mm, środek 124x260mm, koperta 145x145mm okładka: papier gładki, opalizujący w kolorze soczystej zieleni, 300g. Elementem

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie umów o pracę

Rozwiązywanie umów o pracę Ryszard Sadlik Rozwiązywanie umów o pracę instruktaż, wzory, przykłady Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Wstęp...7 Rozdział I Wy po wie dze nie umo wy o pra cę za war tej na

Bardziej szczegółowo

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta.

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. Goniąc marzenia Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. A kiedy tam dotarłem, pomyślałem sobie,

Bardziej szczegółowo

Oferta Ślubna 2017. Dane kontaktowe: e-mail: imprezy.okolicznosciowe@hotel-korona.com kom: 506 364 780

Oferta Ślubna 2017. Dane kontaktowe: e-mail: imprezy.okolicznosciowe@hotel-korona.com kom: 506 364 780 Oferta Ślubna 2017 Dane kontaktowe: e-mail: imprezy.okolicznosciowe@hotel-korona.com kom: 506 364 780 Zapraszamy do powierzenia organizacji przyjęcia ślubnego Hotelowi Korona. Zaplanujemy oprawę Waszego

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

oferta szczegółowa 2016

oferta szczegółowa 2016 Oferta szczegółowa 2016 trustory oferta szczegółowa 2016 Opierając się na doświadczeniu przygotowaliśmy ofertę dotyczącą rejestracji video Waszej uroczystości. W naszej ofercie filmowania wesel proponujemy

Bardziej szczegółowo

z potrzeby piękna Świdermajer z odrobiną egzotyki 54

z potrzeby piękna Świdermajer z odrobiną egzotyki 54 T O, C O L U B I M Y Gdyby nie szczęśliwy przypadek i uparci właściciele, ten piękny dom z drewnianymi koronkami nigdy by nie powstał. z potrzeby piękna Świdermajer z odrobiną egzotyki 54 55 Od początku,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie podziału geodezyjnego działek na terenie powiatu gryfińskiego z podziałem na 2 zadania.

Wykonanie podziału geodezyjnego działek na terenie powiatu gryfińskiego z podziałem na 2 zadania. A / I N S T R U K C J A D L A W Y K O N A W C Ó W 1. Zamawiający Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin, tel. 94 342

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Czym jest głos? 11. 2. Jak powstaje głos? 29. 3. W jaki sposób przygotować się do pracy nad głosem? 77

Spis treści. 1. Czym jest głos? 11. 2. Jak powstaje głos? 29. 3. W jaki sposób przygotować się do pracy nad głosem? 77 Spis treści Dla kogo przeznaczona jest ta książka? 5 Wstęp jak korzystać z poradnika? 7 1. Czym jest głos? 11 Głos jako mieszanka tonów i szumów 12 Głos jako fala 15 Głos jako jedna z funkcji krtani 17

Bardziej szczegółowo

Klasyka w nowym wydaniu

Klasyka w nowym wydaniu Klasyka w nowym wydaniu Jeansy i T-shirty od lat królują w szafach kobiet na całym świecie to klasyczne zestawienie sprawdza się zawsze. Dobierz do nich torebkę z frędzlami, wygodne baleriny i stwórz modną

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Vinter Charm pięknie odświętna kolekcja DUKA na Zimę 2015

Vinter Charm pięknie odświętna kolekcja DUKA na Zimę 2015 Warszawa, 30 października 2015 Vinter Charm pięknie odświętna kolekcja DUKA na Zimę 2015 Nadchodzący sezon w DUKA to mnóstwo nowości w kategoriach dekoracji, porcelany oraz praktycznych produktów do kuchni

Bardziej szczegółowo

tróżka Źródło: www.fotolia.pl

tróżka Źródło: www.fotolia.pl Ogród na tarasie Wiele bylin przeżywa właśnie pełnię swego rozkwitu, ale nie jest jeszcze za późno, aby dosadzić nowe efektowne rośliny i wzbogacić swój taras niezwykłymi aranżacjami. tróżka Źródło: www.fotolia.pl

Bardziej szczegółowo

Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm.

Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm. Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm. Poniższy poradnik przedstawia ogólny zarys montażu głowic i cylindrów w skuterach posiadających silniki 50ccm typu 139QMA/139QMB. Montaż

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1. Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia

Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1. Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1 Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz proćesy uczenia Problemy wynikające z zachowań psów często nie są

Bardziej szczegółowo

Narzeczeni. ******************* 3. Najlepszym podarunkiem dla kobiety są diamenciki, a dla nowożeńców -banknociki *******************

Narzeczeni. ******************* 3. Najlepszym podarunkiem dla kobiety są diamenciki, a dla nowożeńców -banknociki ******************* 1. Gościom nisko się kłaniamy, na wesele zapraszamy, będą tańce, pląsy, bale i jedzenia stosy całe, więc się Nasi Mili stawcie, o prezenty się nie martwcie, by nie stawiać ich na stercie, niechaj zmieszczą

Bardziej szczegółowo

WYKAZ RZECZOWY I ILOŚCIOWY MATERIAŁÓW CZĘŚĆ NR 1. Materiały dydaktyczne do zajęć pozalekcyjnych z języka polskiego. Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE j.m.

WYKAZ RZECZOWY I ILOŚCIOWY MATERIAŁÓW CZĘŚĆ NR 1. Materiały dydaktyczne do zajęć pozalekcyjnych z języka polskiego. Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE j.m. Załącznik nr 1 WYKAZ RZECZOWY I ILOŚCIOWY MATERIAŁÓW CZĘŚĆ NR 1 Materiały dydaktyczne do zajęć pozalekcyjnych z języka polskiego Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE j.m. ilość 1 Zestaw tablic obrazkowych: format A4 A5

Bardziej szczegółowo

, , , , 0

, , , , 0 S T E R O W N I K G R E E N M I L L A Q U A S Y S T E M 2 4 V 4 S E K C J I G B 6 9 6 4 C, 8 S E K C J I G B 6 9 6 8 C I n s t r u k c j a i n s t a l a c j i i o b s ł u g i P r z e d r o z p o c z ę

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

Stwórz wiat o odpowiednie dla danej chwili

Stwórz wiat o odpowiednie dla danej chwili Philips LivingAmbiance Lampka sto owa Stwórz wiat o odpowiednie dla danej chwili LivingAmbiance Stylowy kolor fuksji i przyt umiona ciep a biel do drinka z przyjació mi. Koj cy b kit i jasna biel do czytania.

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Chemicznego Młody All-Chemik.

Regulamin Konkursu Chemicznego Młody All-Chemik. Regulamin Konkursu Chemicznego Młody All-Chemik. 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie chemicznym Młody All-Chemik na najciekawsze doświadczenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

Wartość brutto PLN. lp. Nazwa Ilość Cena jednostkowa netto PLN. Podatek VAT (%) Cena jednostkowa brutto PLN. Wartość netto PLN. ...

Wartość brutto PLN. lp. Nazwa Ilość Cena jednostkowa netto PLN. Podatek VAT (%) Cena jednostkowa brutto PLN. Wartość netto PLN. ... Pakiet nr 1: Załącznik nr 2 ODZIEŻ MEDYCZNA DLA PRACOWNIKÓW Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim Ilość i asortyment odzieży roboczej przewidywana do zakupu w 2014r. KOD PCV 331990001 Termin

Bardziej szczegółowo

Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Transport osób samochodem z minimalną ilością 48 miejsc + kierowca na trasach :

Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Transport osób samochodem z minimalną ilością 48 miejsc + kierowca na trasach : KG 271/ZO/P1/4/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. Świerczewskiego 160 Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Przedmiot Usługi transportu osobowego krajowego

Bardziej szczegółowo

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu..

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. w którym będziemy mieszkać. Coraz więcej osób, korzystających ze standardowych projektów, decyduje się nadać swojemu

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI DLA KLASY V (z elementami minikoszykówki)

SCENARIUSZ LEKCJI DLA KLASY V (z elementami minikoszykówki) SCENARIUSZ LEKCJI DLA KLASY V (z elementami minikoszykówki) Zadanie główne (temat lekcji): BAWIMY SIĘ PIŁKĄ NA WSZELKIE SPOSOBY Zadania szczegółowe: Sprawność motoryczna Uczeń: - rozwinie zwinność poprzez

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ Msza święta Liturgia eucharystyczna # Modlitwa nad darami " # # K. Pa - nie, nasz Bo - że, niech ta O - fia - ra, któ - rą skła - da - my...... Przez Chry - stu - sa, Pa - na na - sze - go. lub... Któ

Bardziej szczegółowo

Stwórz wiat o odpowiednie dla danej chwili

Stwórz wiat o odpowiednie dla danej chwili Philips LivingColors Lampka LED Czarny 69171/30/PH Stwórz wiat o odpowiednie dla danej chwili S oneczne, ó te wiat o, gdy na dworze panuje szaruga; delikatna lub naturalna ziele, gdy potrzebujesz odpr

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

a..., zwanego w dalszym ciągu umowy Dzierżawcą, została zawarta umowa dzierżawy o następującej treści:

a..., zwanego w dalszym ciągu umowy Dzierżawcą, została zawarta umowa dzierżawy o następującej treści: Projekt UMOWA DZIERŻAWY Nr... Zawarta w dniu pomiędzy gminą Jeżewo, reprezentowaną przez : 1. Wójta Gminy Jeżewo P. Mieczysława Pikułę, 2. Skarbnika Gminy Jeżewo P. Szymona Górskiego zwanych w dalszej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Słoń. (w języku angielskim: elephant; niemieckim: die Elefanten; francuskim: l'éléphant;)

Słoń. (w języku angielskim: elephant; niemieckim: die Elefanten; francuskim: l'éléphant;) Słoń (w języku angielskim: elephant; niemieckim: die Elefanten; francuskim: l'éléphant;) Obecnie żyją trzy gatunki słoni. Jest największym zwierzęciem żyjącym na lądzie. Najbardziej szczególnym elementem

Bardziej szczegółowo

Fot. Sebastian Nowaczewski Fot. 1. Gęsi podkarpackie (Pd) cechują się stosunkowo długim grzebieniem mostka i tułowiem i przeważnie białym upierzeniem

Fot. Sebastian Nowaczewski Fot. 1. Gęsi podkarpackie (Pd) cechują się stosunkowo długim grzebieniem mostka i tułowiem i przeważnie białym upierzeniem INFORMACJA z wykonanego zadania na rzecz postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej Tytuł zadania: Analiza zmienności cech użytkowych i reprodukcyjnych oraz jakości jaj wylęgowych hodowlanych populacji

Bardziej szczegółowo

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ Msza święta Liturgia eucharystyczna K. Pa - nie, nasz Bo - że, niech ta O - fia - ra, któ - rą skła - da - my...... Przez Chry - stu - sa, Pa - na na - sze - go. Modlitwa nad darami... Któ - ry ży - e

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO I. Założenia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Nadleśnictwo Międzychód oraz Powiat Międzychodzki. 2. Celem konkursu jest: a) Podniesienie wiedzy na temat przyrody na terenie Puszczy Noteckiej i Pojezierza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Organizacja uroczystoêci z okazji Dnia Matki z wykorzystaniem metody projektu uczniowskiego

Organizacja uroczystoêci z okazji Dnia Matki z wykorzystaniem metody projektu uczniowskiego Sytuacje szczególne D 1.8 Organizacja uroczystoêci z okazji Dnia Matki z wykorzystaniem metody projektu uczniowskiego Danuta Pyrdo Pomys na ciekawe zaj cia Rodzaj zaj ç Zaj cia spo eczne Przedzia wiekowy

Bardziej szczegółowo

KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul.

KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. Świerczewskiego 160 Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Przedmiot Usługi transportu osobowego krajowego

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 09.05.2015.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 09.05.2015. Warszawa: Kompleksowe przygotowanie stoiska Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, na potrzeby 19. Pikniku Naukowego Numer ogłoszenia: 53544-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

CO Z TĄ SZTUKĄ ZROBIĆ

CO Z TĄ SZTUKĄ ZROBIĆ ????? CO Z TĄ SZTUKĄ ZROBIĆ Odpowiadaliście już na pytanie, co to jest zabytek i dzieło sztuki (KONTEKSTY, możecie jeszcze raz posłuchać informacji o zabytku w naszej szafie dźwiękowej). Nauczyliście się

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu lokalu użytkowego

Umowa najmu lokalu użytkowego Umowa najmu lokalu użytkowego Informacje ogólne Umowa najmu Przez umowę najmu lokalu użytkowego wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy lokal o takim przeznaczeniu do używania przez czas oznaczony lub

Bardziej szczegółowo

Regulamin Drużyny Harcerek ZHR

Regulamin Drużyny Harcerek ZHR Regulamin Drużyny Harcerek ZHR (jednolity tekst obowiązujący od dnia 19.01.98 zgodnie z Uchwałą Naczelnictwa ZHR nr 80/7 z dnia 18.01.98) 1. Drużyna jest podstawową jednostką organizacyjną ZHR i podstawowym

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY RUDA MALENIECKA

URZĄD GMINY RUDA MALENIECKA Załącznik nr 1 Formularz ofertowy OFERTA CENOWA wykonania dokumentacji technicznej dla zadania Projekt budowlano wykonawczy rozbudowy budynku strażnicy OSP w Lipie. STRONA ZAMAWIAJĄCA URZĄD GMINY RUDA

Bardziej szczegółowo

Wykonanie materiałów reklamowych i dostarczenie ich do siedziby Zamawiającego

Wykonanie materiałów reklamowych i dostarczenie ich do siedziby Zamawiającego ORVII.272.73.2011 Zamawiający: Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Prowadzący postępowanie: Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Organizacyjny al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź fax. (42)

Bardziej szczegółowo

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 roku.

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 roku. Zarządzenie Nr 6 / 2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu z dnia 1 listopada 2012 w sprawie wprowadzania Procedury wynajmu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

CALACATTA SANTA CATERINA CREMA MARFIL TRAVERTINO SILVER. by My Way. Nowe kolekcje płytek ceramicznych inspirowane naturalnym marmurem

CALACATTA SANTA CATERINA CREMA MARFIL TRAVERTINO SILVER. by My Way. Nowe kolekcje płytek ceramicznych inspirowane naturalnym marmurem CALACATTA SANTA CATERINA CREMA MARFIL TRAVERTINO SILVER by My Way Nowe kolekcje płytek ceramicznych inspirowane naturalnym marmurem CALACATTA SANTA CATERINA CREMA MARFIL TRAVERTINO SILVER by My Way by

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego?

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? - Wiesz, za dwa miesiące przyjeżdżam do Krakowa na stypendium,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2 dotyczy zamówienia publicznego o wartości poniŝej 14 000 euro

Zapytanie ofertowe nr 2 dotyczy zamówienia publicznego o wartości poniŝej 14 000 euro Dotyczy sprawy: Projekt Mała szkoła na miarę XXI wieku Zapytanie ofertowe nr 2 dotyczy zamówienia publicznego o wartości poniŝej 14 000 euro DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756 Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia WZÓR UMOWY na opracowanie projektu Strategii rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu w kontekście polityki transportowej

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bohaterów 12 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bohaterów 12 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty Założenia ogólne: Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI Ocenianie ucznia ma na celu: 1. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;

Bardziej szczegółowo

Dom Szkoleń i Doradztwa Katowice, 24.08.2009 Aleksandra Mykowska ul. Tarnowskiego 6/1-2 30-528 Kraków. Zapytanie ofertowe

Dom Szkoleń i Doradztwa Katowice, 24.08.2009 Aleksandra Mykowska ul. Tarnowskiego 6/1-2 30-528 Kraków. Zapytanie ofertowe Dom Szkoleń i Doradztwa Katowice, 24.08.2009 Aleksandra Mykowska ul. Tarnowskiego 6/1-2 30-528 Kraków Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo. W związku z realizacją projektu szkoleniowego Akademia Kompetencji

Bardziej szczegółowo

Wykres 1: Liczba szkół do których zgłosili się kandydaci niepełnosprawni w roku 2010/2011

Wykres 1: Liczba szkół do których zgłosili się kandydaci niepełnosprawni w roku 2010/2011 Wyniki monitorowania rekrutacji młodieży niepełnosprawnej i prewlekle chorej do publicnych skół ponadgimnajalnych dla młodieży w wojewódtwie podlaskim. Badaniem objęto 18 skół ponadgimnajalnych wojewódtwa

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zainteresowanie

Dziękujemy za zainteresowanie Dziękujemy za zainteresowanie Dlaczego wybrać wizualizacje? Wizualizacje mebli wykonywane przez wizualizacjemebli.org są tańsze, mniej czasochłonne i pozwalają ukazywać każdy zestaw mebli w całkowicie

Bardziej szczegółowo

Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1.

Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1. Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1. Wprowadzenie Ekspansja gospodarcza jednostek gospodarczych

Bardziej szczegółowo

1. MONITOR. a) UNIKAJ! b) WYSOKOŚĆ LINII OCZU

1. MONITOR. a) UNIKAJ! b) WYSOKOŚĆ LINII OCZU Temat: Organizacja obszaru roboczego podczas pracy przy komputerze. 1. MONITOR a) UNIKAJ! - umieszczania monitora z boku, jeżeli patrzysz na monitor częściej niż na papierowe dokumenty - dostosowywania

Bardziej szczegółowo

IMPRODEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa Ul. Orzeszkowej 15 43-502 Czechowice-Dziedzice

IMPRODEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa Ul. Orzeszkowej 15 43-502 Czechowice-Dziedzice Czechowice-Dziedzice, dnia 7.03.2016. IMPRODEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/I3.2/2015 W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Meble 2015/S 029-048339

Polska-Katowice: Meble 2015/S 029-048339 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:48339-2015:text:pl:html Polska-Katowice: Meble 2015/S 029-048339 Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Dział

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej, zwany dalej Organizatorem. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa Polish Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa (What to do if you think the decision about your Housing Benefit or Council

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

za pośrednictwem 00-898 Warszawa Al. Solidarności 127 (art. 398 2 kpc) ul. Góralska 5 01-112 Warszawa

za pośrednictwem 00-898 Warszawa Al. Solidarności 127 (art. 398 2 kpc) ul. Góralska 5 01-112 Warszawa (WZÓR) Warszawa, dn. 2012 r. SĄD APELACYJNY SĄD PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH w Warszawie za pośrednictwem Sądu Okręgowego XIV Wydział Ubezpieczeń Społecznych w Warszawa 00-898 Warszawa Al. Solidarności

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji biologii w gimnazjum

Scenariusz lekcji biologii w gimnazjum Scenariusz lekcji biologii w gimnazjum Temat: Zakres treści: Rozmnażanie się roślin okrytonasiennych. budowa i rola kwiatów, rodzaje kwiatostanów, sposoby zapylania roślin, zapłodnienie i jego znaczenie,

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY Rodzina o kodzie SLA-762-420481

PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY Rodzina o kodzie SLA-762-420481 1. Dane magazynu, do którego dostarczysz paczkę Adres: Henryka Sienkiewicza 40 44-203 Rybnik Daty i godziny otwarcia: 13 i 14 grudnia 2014 roku (sobota i niedziela) w godzinach od 8:00 do 20:00. Kontakt:

Bardziej szczegółowo

Goniąc czas Sebastian Kopiec

Goniąc czas Sebastian Kopiec STUDIUM PRZYPADKU Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera Goniąc czas Sebastian Kopiec Fantazja Ślubu Fantazja Ślubu to jedna z najpopularniejszych agencji w Polsce, oferujących usługę kompleksowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W RZESZOWIE

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W RZESZOWIE REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W RZESZOWIE Na podstawie : -art. 67a. ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (dz.u. z 2004r. Nr 256, poz 2572; ze zm.), w celu zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Bezpłatna. Dekoracja złota

Bezpłatna. Dekoracja złota Katalog Dekoracji Dekoracja złota biały obrus, białe serwety, pierścienie na serwetach, kule kwiatowe ze złotych i różowych róż, świeczniki ze świecami,złote podkłady pod talerze, menu i numer stolika

Bardziej szczegółowo

Dzięki znajomości prawa możesz lepiej przeciwdziałać przemocy wokół siebie, i egzekwować wymiar kary wobec sprawcy przemocy.

Dzięki znajomości prawa możesz lepiej przeciwdziałać przemocy wokół siebie, i egzekwować wymiar kary wobec sprawcy przemocy. Wiedza to władza! Dzięki znajomości prawa możesz lepiej przeciwdziałać przemocy wokół siebie, i egzekwować wymiar kary wobec sprawcy przemocy. Po moich licznych rozmowach z ofiarami przemocy, postanowiłam

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 1 KRYTERIA OCENIANIA

Evolution plus 1 KRYTERIA OCENIANIA 1 Evolution plus 1 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Gramatyka i słownictwo

Gramatyka i słownictwo WYMAGANIA PROGRAMOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 4 a/b SP4 Gramatyka i słownictwo uczeń potrafi poprawnie operować niedużą ilością struktur prostych (czasownik to be - w formie pełnej i skróconej, zaimki

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo