NADRZĘDNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI NA TLE PRZEMIAN ZACHODZĄCYCH W SYSTEMIE RACHUNKOWOŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NADRZĘDNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI NA TLE PRZEMIAN ZACHODZĄCYCH W SYSTEMIE RACHUNKOWOŚCI"

Transkrypt

1 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ZESZYTY NAUKOWE 2012 (233) Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości NADRZĘDNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI NA TLE PRZEMIAN ZACHODZĄCYCH W SYSTEMIE RACHUNKOWOŚCI Streszczenie: W artykule dokonano próby zdefiniowania i określenia katalogu nadrzędnych zasad rachunkowości. Przedstawiono również najważniejsze zmiany, jakie obecnie zachodzą w systemie rachunkowości, w szczególności wzrost znaczenia wartości godziwej oraz odejście od podejścia retrospektywnego na rzecz prospektywnego. Celem opracowania było przedstawienie najważniejszych zmian odnoszących się do zasad kontynuacji działania, memoriału i ostrożności jako najbardziej podatnych na oddziaływanie zmian zachodzących w systemie rachunkowości. Słowa kluczowe: zasady rachunkowości, zasada memoriału, zasada ostrożności. Wstęp Rachunkowości przypisuje się takie określenia, jak: najstarszy system ewidencyjny świata [Kamela-Sowińska 2009, s. 96], system informacji służący użytkownikowi do podejmowania decyzji [Walińska 2005, s. 16], określony system ewidencji zjawisk gospodarczych [Skrzywan 1964, s. 575], system pomiaru i opisu działalności gospodarczej [Walińska 2008, s. 22]. Wielość i różnorodność definicji rachunkowości powoduje, że jednoznaczne określenie jej istoty nie jest możliwe. W zdecydowanej większości definicji występuje jednak punkt wspólny, pozwalający nadać rachunkowości pewien atrybut: rachunkowość to system. Określenie rachunkowości mianem systemu oznacza, że stanowi ona układ reguł i zasad wynikających ze specyficznych sposobów obserwacji, pomiaru i rejestrowania zdarzeń gospodarczych [Walińska 2008]. Zasady rachunkowości stanowią zatem kluczowy element systemu, jakim jest rachunkowość. Jedną z głównych cech przypisywanych systemom jest otwartość na otoczenie, z kolei otoczenie charakteryzuje zmienność. Można zatem wnioskować, że rachunkowość jest systemem otwartym, podlegającym wpływom zmieniającego się otoczenia. W związku z powyższym słuszna wydaje się teza, że zasady rachunko-

2 136 wości, jako kluczowy element systemu rachunkowości, również podlegają zmianom. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zasad rachunkowości oraz zweryfikowanie ich znaczenia w obecnych uwarunkowaniach gospodarczych. 1. Zasady rachunkowości definicja Jednoznaczne zdefiniowanie zasad rachunkowości nie jest możliwe. Już w kwestii zasięgu zasad rachunkowości napotkać można w literaturze różne podejścia. Podczas gdy niektórzy autorzy dokonują rozróżnienia zasad rachunkowości jako jednej z wielu możliwych klasyfikacji na zasady ogólne (nadrzędne) i szczegółowe [Jezierska 2008] bądź na zasady uniwersalne, podstawowe (nadrzędne) i szczegółowe (podrzędne) [Messner, za: Micherda 2005], inni utożsamiają pojęcie zasad rachunkowości bezpośrednio z nadrzędnymi zasadami rachunkowości [Hońko 2005] 1. Do uniwersalnych zasad rachunkowości B. Micherda [2005] zalicza zasadę podwójnego zapisu i zasadę periodyzacji. Istota i niezmienne znaczenie tych zasad nie budzą wątpliwości, w związku z czym nie będą one przedmiotem rozważań w niniejszym artykule. Warto jedynie zauważyć, że w przypadku klasyfikacji pomijającej zasady uniwersalne zasada periodyzacji zaliczana jest zazwyczaj do zasad nadrzędnych, natomiast rzadko w takiej sytuacji wspomina się o zasadzie podwójnego zapisu. S. Hońko [2005, s. 85] definiuje nadrzędne zasady rachunkowości jako wzorce, uwarunkowane historycznie koncepcje i reguły postępowania, których celem jest wiarygodne odzwierciedlenie rzeczywistości gospodarczej w księgach handlowych i sprawozdaniach finansowych. Inni autorzy [Masztalerz 2011] zwracają uwagę na różnice w pojęciach reguły, zasady, koncepcje, które ich zdaniem nie są określeniami tożsamymi. Ponieważ jednak zdefiniowanie pojęcia nadrzędne zasady rachunkowości nie jest celem niniejszego artykułu, przyjmuje się określenie nadrzędnych zasad rachunkowości jako reguł, których powinna przestrzegać jednostka, sporządzając sprawozdanie finansowe, określonych w celu zapewnienia możliwie wysokiej wiarygodności sprawozdania, wspólnych dla wszystkich podmiotów gospodarczych. Warto zauważyć, że na skutek odchodzenia od rachunkowości retrospektywnej na rzecz rachunkowości prospektywnej znaczenie poszczególnych zasad rachunkowości jest dziś inne niż było w przeszłości. Wynika to z faktu, że choć wiarygodne odzwierciedlenie rzeczywistości gospodarczej jest głównym zadaniem systemu rachunkowości, jednak dziś dużo większe znaczenie zdaje się 1 Autor we wstępie pisze Zasady rachunkowości, zwane również nadrzędnymi....

3 Nadrzędne zasady rachunkowości na tle przemian zachodzących w systemie 137 mieć przydatność sprawozdania finansowego niż jego wiarygodność. Inwestorzy główni odbiorcy sprawozdań finansowych oczekują przede wszystkim informacji dla nich przydatnej, o przyszłej kondycji i wartości przedsiębiorstwa. Takie informacje nie wynikają jednak ze sprawozdań finansowych opartych na koszcie historycznym. Mimo że sprawozdania oparte na koszcie historycznym są dokładne, są jednak niepotrzebne, w przeciwieństwie do sprawozdań bazujących na wartości godziwej, nawet jeśli te nie są równie wiarygodne [Jezierska 2008]. 2. Katalog nadrzędnych zasad rachunkowości Nie istnieje jeden katalog nadrzędnych zasad rachunkowości. Autorzy dokonują różnych klasyfikacji, zawierających jednak wiele elementów wspólnych. D. Krzywda [2007] proponuje zawarcie w katalogu nadrzędnych zasad rachunkowości następujących zasad: kontynuacji działania, memoriałowej: realizacji, współmierności, ciągłości, ostrożności, przewagi treści nad formą, istotności: indywidualnej wyceny, zakazu kompensat. B. Micherda [2005], powołując się na ustawę o rachunkowości [Ustawa z 29 września 1994], do nadrzędnych zasad rachunkowości zalicza zasady: kontynuacji lub ciągłości działania, memoriału: współmierności, kasową, ciągłości, ostrożności (ostrożnej wyceny), przewagi treści nad formą, istotności, prawdziwego i rzetelnego obrazu. Zestaw nadrzędnych zasad rachunkowości przedstawiony przez S. Hońko [2005] obejmuje zasady: memoriału, współmierności,

4 138 ostrożności (ostrożnej wyceny), istotności, ciągłości, kontynuacji działania, wyższości treści nad formą, zakazu kompensat. Przywołane powyżej przykłady katalogów nadrzędnych zasad rachunkowości spotykanych w literaturze nie są tożsame, jednak różnice pomiędzy nimi nie są znaczące. We wszystkich wymienione zostają zasady kontynuacji działania, ostrożności, memoriału, inna jest jedynie ich kolejność, co może wskazywać na nadanie im innej hierarchii. Niewielkie odstępstwa występują również w kwestii podporządkowania pewnych zasad pozostałym, np. zasady współmierności czy zakazu kompensat są niekiedy traktowane jako objaśnienie innych zasad, w innych przypadkach stanowią natomiast niezależne zasady. 3. Charakterystyka nadrzędnych zasad rachunkowości W poniższej części opracowania przedstawiona zostanie istota zasad rachunkowości uznanych za nadrzędne. Zgodnie z międzynarodowymi regulacjami [Założenia koncepcyjne 2007] za najważniejsze uznaje się zasady kontynuacji działania i memoriału. Stosując zasadę kontynuacji działania, przyjmuje się założenie, że jednostka będzie kontynuowała działalność w dającej się przewidzieć przyszłości, w niezmniejszonym istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan upadłości czy likwidacji. Zgodnie z ustawą o rachunkowości w księgach rachunkowych ujmuje się wszystkie osiągnięte przez jednostkę przychody i koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty; jest to przywołanie zasady memoriałowej. Zachowanie zasady współmierności zostaje zapewnione poprzez zaliczenie kosztów i przychodów przyszłych okresów oraz jeszcze nieponiesionych lub uzyskanych kosztów i przychodów przypadających na dany okres sprawozdawczy do aktywów bądź pasywów. Zadaniem zasady ciągłości jest zapewnienie porównywalności sprawozdań finansowych, można ją rozpatrywać w dwóch aspektach. Z jednej strony zasada ciągłości oznacza stosowanie tych samych zasad wyceny, ujmowania aktywów i pasywów, przychodów i kosztów w różnych okresach, z drugiej strony, zgodnie z zasadą ciągłości, bilans otwarcia jest równy bilansowi zamknięcia roku poprzedniego. Zasada ciągłości nie oznacza bezwzględnego zakazu zmian zasad wyceny i ujmowania pozycji sprawozdania, są one dopuszczalne w określonych sytuacjach.

5 Nadrzędne zasady rachunkowości na tle przemian zachodzących w systemie 139 Zdefiniowanie zasady ostrożności jest mniej jednoznaczne niż pozostałych zasad. Zgodnie z ustawą przez zasadę ostrożności rozumie się uwzględnianie zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej aktywów, ujmowanie wyłącznie niewątpliwych pozostałych przychodów operacyjnych i zysków nadzwyczajnych, oraz wszystkich pozostałych kosztów operacyjnych i strat nadzwyczajnych, a także rezerw na znane jednostce ryzyko [Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994]. Ustawowa definicja zasady ostrożności wskazuje zatem na asymetrię w traktowaniu kategorii wynikowych. Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych [2007] nie wymieniają zasady ostrożności pośród podstawowych założeń znajdują się tam jedynie zasada memoriału i kontynuacji działalności, natomiast lokują ostrożną wycenę pośród cech jakościowych sprawozdania finansowego. Określenie ostrożna wycena jest pojęciem węższym od ostrożności, dotyczy bowiem jedynie kwestii wyceny, a rozumie się przez nią rozwagę przy stosowaniu subiektywnych ocen w trakcie dokonywania szacunków w warunkach niepewności, co ma zabezpieczyć aktywa i przychody przed zawyżeniem, a zobowiązania i koszty przed zaniżeniem. Zachowanie zasady przewagi treści nad formą jest realizowane poprzez ujmowanie w księgach rachunkowych i sprawozdaniach finansowych operacji gospodarczych w zgodności z ich treścią ekonomiczną, niezależnie od formy prawnej. Zasada istotności została scharakteryzowana w ustawie o rachunkowości przy wykorzystaniu definicji zasady indywidualnej wyceny, zgodnie z którą wartość poszczególnych składników aktywów, pasywów, przychodów i kosztów ustala się oddzielnie, oraz zasady zakazu kompensat wartości różnych aktywów, pasywów, przychodów i kosztów. 4. Zmiany w systemie rachunkowości i ich oddziaływanie na zasady rachunkowości Przestrzeganie zasad rachunkowości powinno zapewnić rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki i jej wyniku finansowego. Okazuje się jednak, że pod wpływem zmian regulacji rachunkowości zmieniają się oczekiwane cechy jakościowe sprawozdań finansowych. Już w Założeniach koncepcyjnych [2007] zrozumiałość i przydatność, jako cechy sprawozdania finansowego, zostały wymienione przed wiarygodnością. Do najważniejszych zmian wpływających na kształt rachunkowości należą zorientowanie jej na przyszłość jednostki oraz traktowanie inwestora jako głównego użytkownika informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym, a także, co jest pochodną powyższych, wzrost znaczenia wartości godziwej w wycenie.

6 140 Jak zauważa M. Gmytrasiewicz [2009], zachowanie głównej roli rachunkowości w systemach informacyjnych jednostek wymaga przekształcenia jej w rachunkowość prospektywną, opartą na wartości godziwej. Czy zorientowanie rachunkowości na przyszłość i szacowanie wartości przedsiębiorstwa dla inwestorów jako najważniejszych użytkowników informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym jest słuszne, podlega odrębnej dyskusji. Niemniej dziś można uznać je za fakt. Kierunek zachodzących zmian stoi jednak w sprzeczności z koncepcją wiernego i rzetelnego obrazu, a także z niektórymi nadrzędnymi zasadami rachunkowości [Jezierska 2008]. Podczas gdy niektóre z nadrzędnych zasad rachunkowości nie budzą kontrowersji, a stosowanie się do nich jest oczywiste, znaczenie pozostałych zdecydowanie się zmienia. Oddziaływanie zmian zachodzących obecnie w systemie rachunkowości dotyczy szczególnie znaczenia i wzajemnej relacji zasad kontynuacji działania, memoriału i ostrożności Zasada kontynuacji działania Zmienia się znaczenie informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym, w Polsce jest to proces szczególnie dynamiczny, w związku z relatywnie krótkim funkcjonowaniem w niej otwartych rynków finansowych. Jeszcze trzy dekady temu, w gospodarce socjalistycznej, celem rachunkowości było dostarczenie informacji na potrzeby m.in. rozliczenia wyniku finansowego, z perspektywy nadzoru podatkowego, dystrybucji środków obrotowych czy sporządzania bilansów i analiz makroekonomicznych [Adamek 1993]. Dziś sprawozdania mają być przede wszystkim przydatne przy podejmowaniu decyzji przez inwestorów, w wielu przypadkach wymagających prognozowania przyszłości. Dlatego też zdecydowanie wzrasta znaczenie zasady kontynuacji działania. Założenie, że w przyszłości przedsiębiorstwo będzie funkcjonować co najmniej w niezmniejszonym zakresie, jest niezbędne dla inwestora chcącego ulokować w nim swój kapitał. Zapewnienie, że jednostka jest w stanie kontynuować działalność, staje się jednym z głównych zadań biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe tej jednostki 2, szczególnie w kontekście doświadczeń z przeszłości, kiedy to niedostateczny sceptycyzm biegłych rewidentów wobec przesłanek zagrożenia kontynuacji działania badanych jednostek doprowadził do upadku jednej z największych audytorskich spółek na świecie 3. 2 Podkreśla to m.in. Krajowy Standard Rwizji Finansowej nr 1 Ogólne zasady badania sprawozdań finansowych, ust Firma Arthur Andersen badała sprawozdania upadłych spółek, takich jak WorldCom czy Enron. Po ich upadku nie odzyskała zaufania klientów, co ostatecznie doprowadziło do upadłości firmy w 2002 roku [Jackson 2008].

7 Nadrzędne zasady rachunkowości na tle przemian zachodzących w systemie Zasady memoriału i współmierności Zasada memoriału ma na celu zapewnić przypisanie przychodów i kosztów do tego okresu, którego faktycznie dotyczą, niezależnie od przepływu środków pieniężnych. Nie należy zatem, zdaniem autorki, określać zasady memoriału, wyróżniając z niej zasadę współmierności i zasadę kasową, jak zrobił to B. Micherda w klasyfikacji przedstawionej powyżej. Uniezależnienie uznania przychodów i kosztów od przepływu środków pieniężnych oznacza bowiem, że zasada memoriałowa jest przeciwieństwem zasady kasowej, czyli wskazującej na bezpośrednie powiązanie kategorii wynikowych z przepływami pieniężnymi. Zdecydowanie mniej kontrowersyjne jest traktowanie zasady współmierności jako uzupełniania zasady memoriału, choć w wielu źródłach zasada współmierności przychodów i kosztów wymieniana jest niezależnie, obok zasady memoriału. Celem zasady współmierności jest uniknięcie rozbieżności momentu ujęcia przychodów i kosztów dotyczących tego samego zdarzenia, a jej następstwem występowanie w bilansie takich kategorii, jak rozliczenia międzyokresowe czy rezerwy. Ponieważ zasady memoriału i współmierności są sobie dość bliskie, silnie powiązane, w dalszej części artykułu będą traktowane wspólnie. Pierwotnie zasada memoriału miała jedynie wskazywać, że przychody należy ujmować w momencie zawarcia transakcji, a nie wpływu gotówki, natomiast koszty w okresie, którego dotyczą, współmiernie do przychodu, nie w momencie poniesienia wydatku. Zasada memoriału odnosiła się zatem do momentu ujęcia transakcji, gdyż to one były głównym przedmiotem rachunkowości. Dziś wiele zapisów w księgach rachunkowych nie ma bezpośredniego podłoża w dokonywanych transakcjach, w systemie rachunkowości ewidencjonuje się również takie zdarzenia, jak zmiana wartości składnika aktywów czy zobowiązań czy wystąpienie ryzyka. Niektórych księgowań dokonuje się niezależnie od dokonywanych transakcji, w celu zachowania zasady wyższości treści nad formą. Wszystko to powoduje, że zdecydowanie trudniej jest określić precyzyjnie moment powstania obowiązku ujęcia danego zdarzenia w księgach rachunkowych czy okres, za który sprawozdanie powinno zawierać skutki takiego zdarzenia. Niemniej zasada memoriału zyskuje na znaczeniu. Leży ona bowiem u podstaw wyceny według wartości godziwej, która to dotyczy coraz większej liczby elementów sprawozdania finansowego. Pomimo pewnych niedoskonałości, jakie cechują wartość godziwą, w szczególności niepewności i subiektywizmu szacunków, wartość godziwa niezaprzeczalnie zyskuje na znaczeniu. Wycena do wartości godziwej pozwala zaprezentować w sprawozdaniu finansowym zmianę wartości aktywów czy pasywów, która miała miejsce w danym okresie. Oznacza to, że zwiększył się zasięg zasady memoriału nie dotyczy ona już tylko transakcji sensu stricto, ale również innych zdarzeń, które podlegają ewi-

8 142 dencji w systemie rachunkowości. W szczególności dotyczy to ewidencji zmian wartości majątku i zobowiązań, które zaszły w bieżącym okresie, a są wykazywane w sprawozdaniu finansowym, ponieważ odzwierciedlają przyszłe korzyści lub straty, jakie uzyska bądź poniesie jednostka, dzięki czemu informacje wynikające ze sprawozdania są bardziej przydatne dla inwestorów, ponieważ wskazują pozycję jednostki w przyszłości Zasada ostrożności Zasadą, na której znaczenie najbardziej, zdaniem autorki, wpłynęły zmiany zachodzące w systemie rachunkowości, jest zasada ostrożności. Stosowanie zasady ostrożności w jej pierwotnym znaczeniu, czyli raczej zaniżanie wartości aktywów i przychodów, a zawyżanie wartości pasywów i kosztów, dawało jednostce swego rodzaju margines bezpieczeństwa, mogło się bowiem okazać, że jej wartość księgowa i wynik finansowy są raczej wyższe niż niższe od wynikających ze sprawozdania finansowego. Analizując tę sytuację z innej perspektywy, można jednak dojść do wniosku, że stosowanie zasady ostrożności powoduje zniekształcenie wyniku finansowego poprzez asymetryczne podejście do aktywów i pasywów, przychodów i kosztów. Ponieważ sprawozdanie finansowe ma być możliwie przydatne i wiarygodne, unikanie takich zniekształceń jest uzasadnione. Innym, bardziej bezpośrednim powodem zmarginalizowania znaczenia zasady ostrożności jest opisywany wcześniej wzrost znaczenia wyceny według wartości godziwej. Coraz więcej aktywów i zobowiązań jest wycenianych do wartości godziwej, to znaczy że ich wartość księgowa może być odpowiednio zwiększana lub zmniejszana do możliwie rzeczywistego poziomu, niezależnie od tego, czy są aktywem czy zobowiązaniem. Zwiększona zatem może zostać wartość aktywów, a zmniejszona wartość zobowiązań. Gdyby przyjąć dość odważne założenie, że inwestorzy wykorzystują sprawozdania finansowe nie tylko w celu zaspokojenia potrzeb informacyjnych oraz że mają wpływ na treść przepisów regulujących zasady sporządzania sprawozdań, można stwierdzić, że zmniejszenie znaczenia zasady ostrożności niesie za sobą korzyści dla inwestorów. Dopóki zasada ostrożności odgrywała istotną rolę w procesie sporządzania sprawozdania finansowego, dopóty możliwości zawyżenia wyniku finansowego były ograniczone. Dziś, gdy wartość aktywów można zawyżyć, a zobowiązań zaniżyć, poprawianie wyniku finansowego wydaje się dość proste. Jest to zjawisko o tyle niebezpieczne, że może spowodować zagrożenie płynności finansowej jednostki. Wynik finansowy jest bowiem podstawą ustalenia dywidendy wypłacanej akcjonariuszom, nawet jeśli w znacznej części został wypracowany dzięki przeszacowaniom do wartości godziwej. Przeszacowania nie przekładają się na wpływ środków pieniężnych, a w związku z wykazaniem wysokiego wy-

9 Nadrzędne zasady rachunkowości na tle przemian zachodzących w systemie 143 niku finansowego oczekiwania inwestorów względem dywidendy rosną. Wyższy wynik finansowy z reguły wiąże się z wypłatą wyższej dywidendy, co oznacza, że zmarginalizowanie zasady ostrożności przekłada się pośrednio na korzyść inwestorów (często jednak krótkoterminową) Zasada memoriału a zasada ostrożności Oprócz zmian znaczenia poszczególnych zasad dokonują się zmiany w ich wzajemnych relacjach. Zasady rachunkowości, zwłaszcza nadrzędne, jako wskazujące ogólny kierunek postępowania jednostek, powinny być spójne i jednoznaczne. Coraz częściej jednak odnosi się wrażenie, że pomiędzy niektórymi z nich zachodzi konflikt. Prowadzi to do zmiany hierarchii zasad, już w Założeniach koncepcyjnych nie wymienia się wszystkich jako równorzędnych, ale nadaje się im pewne rangi. Największy konflikt występuje obecnie pomiędzy zasadami memoriału i ostrożności. Zgodnie z pierwszą uzasadniona jest wycena do wartości godziwej, druga nakazuje powściągliwość w przeszacowaniu pewnych kategorii. Konflikt nie występował, gdy zasada memoriału odnosiła się tylko do transakcji, które faktycznie miały miejsce. Ograniczała się ona wtedy jedynie do wskazania niekasowego momentu ujęcia przychodów i kosztów wynikających z tych transakcji. Dziś, gdy wartości wielu pozycji bilansu są szacowane, zmiany wartości często są ujmowane wynikowo, w okresie, w którym nastąpiły zgodnie z zasadą memoriału. Zachowanie zgodności z zasadą ostrożności wymagałoby dokonywania przeszacowań jedynie na niekorzyść jednostki. Analiza literatury i regulacji prawnych pozwala jednak zauważyć tendencję do odchodzenia od równoważności wspomnianych zasad. Zdecydowanie podtrzymuje się, a nawet podkreśla znaczenie zasady memoriału, odchodząc od stosowania zasady ostrożności. Zakończenie Wzrost znaczenia wartości godziwej w rachunkowości i traktowania sprawozdania finansowego jako głównego źródła informacji o perspektywach funkcjonowania jednostki dla inwestorów nie pozostają bez wpływu na nadrzędne zasady rachunkowości. Podczas gdy rola części zasad pozostaje niezmienna, znaczenie innych ulega silnym przeobrażeniom. Na skutek wzrostu znaczenia podejścia prospektywnego w rachunkowości i wyceny według wartości godziwej coraz bardziej istotne wydaje się właściwe określenie zdolności jednostki do kontynuowania działalności. Podobne przyczyny, obok wzrostu znaczenia potrzeb informacyjnych inwestorów, leżą u źródeł podniesienia rangi zasady memoriału i zwiększenia jej

10 144 zasięgu na liczne zdarzenia gospodarcze, nie tylko transakcje sensu stricto. Ponieważ pomiędzy tak szeroko rozumianą zasadą memoriału i zasadą ostrożności zachodzi pewien konflikt, a także na skutek asymetrii informacji powodowanej przez zastosowanie tej drugiej, można zaobserwować wyraźny spadek znaczenia zasady ostrożności. System rachunkowości działał poprawnie przez wiele wieków, a zasady stanowiące podstawę jego funkcjonowania wydawały się uniwersalne i niezmienne. Zmiany, które dotyczą nadrzędnych zasad rachunkowości, jak na razie nie mają rewolucyjnego charakteru, niemniej nieostrożny system rachunkowości bywa wymieniany jako jedna przyczyn kryzysu finansowego. Obecnie toczy się wiele dyskusji, w którym kierunku ostatecznie powinna zwrócić się rachunkowość. Efekt tych dyskusji będzie miał wpływ na dalsze przeobrażenia nadrzędnych zasad rachunkowości. Bibliografia Adamek, J., 1993, Odbiorcy sprawozdań finansowych firm w gospodarce rynkowej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 661, Wrocław. Gmytrasiewicz, M., 2009, Dyskusyjne metody ustalania i prezentacji wartości według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 53(109), Warszawa. Hońko, S., 2005, Istota i geneza zasady ostrożnej wyceny, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1082, Wrocław. Jackson, C.W., 2008, Bajki w świecie biznesu. Mroczna prawda o fałszowaniu sprawozdań finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Jezierska, E., 2008, Nadrzędne zasady rachunkowości w świetle zmian współczesnej rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 46 (102), Warszawa. Kamela-Sowińska, A., 2009, Rachunkowość w czasach kryzysu, w: Rachunkowość i audyt w warunkach kryzysu finansowego, Materiały na konferencję, Poznań. Krzywda, D., 2007, Nadrzędne zasady rachunkowości a ich adekwatność do regulacji określających merytoryczną poprawność sprawozdań finansowych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 750, Kraków. Masztalerz, M., 2011, Reguły czy zasady? O standardach rachunkowości w świetle filozofii prawa Ronalda Dworkina, w: Problemy sporządzania i badania sprawozdań finansowych w aktualnych uwarunkowaniach gospodarczych, Materiały na konferencję, Poznań. Micherda, B. (red.), 2005, Podstawy rachunkowości. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Skrzywan, S. (red.), 1964, Mała encyklopedia rachunkowości, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Katowice.

11 Nadrzędne zasady rachunkowości na tle przemian zachodzących w systemie 145 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U., nr 121 poz. 591, z późn. zm. Walińska, E., 2005, Międzynarodowe standardy rachunkowości, Oficyna Ekonomiczna, Kraków. Walińska, E. (red.), 2008, Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, Wolters Kluwer Polska, Warszawa. Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych, 2007, w: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, Wydawnictwo SkwP, Warszawa. ACCOUNTING PRINCIPLES IN THE CONTEXT OF INCREASING IMPORTANCE OF MARK-TO-MARKET ACCOUNTING Summary: The article tries to define and determine the catalogue of accounting principles. It describes the most important changes happening nowadays, especially the increasing importance of fair value and departure from the retrospective approach for the sake of a prospective one. The aim of the paper is to present the most important changes related to going concern, accrual method and the principle of prudence, in the context of current changes in the accounting system.

Załącznik nr 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu jednostkowego za I kwartał 2006 r.

Załącznik nr 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu jednostkowego za I kwartał 2006 r. Załącznik nr 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu jednostkowego za I kwartał 2006 r. Podstawy formalne sporządzania sprawozdań finansowych Na mocy uchwały nr 10/2005 podjętej w dniu

Bardziej szczegółowo

Zasady i sprawozdanie

Zasady i sprawozdanie Zasady i sprawozdanie RACHUNKOWOŚĆ JAKO SYSTEM INFORMACYJNY SYSTEM INFORMACYJNY RACHUNKOWOŚCI Podsystem rachunkowości finansowej Podsystem rachunkowości podatkowej Podsystem rachunkowości zarządczej 2

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość jako system informacyjny. Podstawowe pojęcia związane z bilansem: aktywa, pasywa oraz zasada równowagi bilansowej. Zdarzenia gospodarcze

Rachunkowość jako system informacyjny. Podstawowe pojęcia związane z bilansem: aktywa, pasywa oraz zasada równowagi bilansowej. Zdarzenia gospodarcze Rachunkowość jako system informacyjny. Podstawowe pojęcia związane z bilansem: aktywa, pasywa oraz zasada równowagi bilansowej. Zdarzenia gospodarcze (operacje gospodarcze) i ich rodzaje. Konto księgowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu skonsolidowanego Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za II kwartał 2006 r.

Załącznik nr 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu skonsolidowanego Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za II kwartał 2006 r. Załącznik nr 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu skonsolidowanego Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za II kwartał 2006 r. Zakres raportu Niniejszy raport jest raportem śródrocznym

Bardziej szczegółowo

BILANS. ... (pieczęć jednostki) Stan na dzień AKTYWA A. Aktywa trwałe. 475,23 601,97 C. Należne wpłaty na fundusz statutowy

BILANS. ... (pieczęć jednostki) Stan na dzień AKTYWA A. Aktywa trwałe. 475,23 601,97 C. Należne wpłaty na fundusz statutowy BILANS Sporządzony na dzień: 31.12.2018 Stan na dzień 31.12.2018 31.12.2017 AKTYWA A. Aktywa trwałe 01 I. Wartości niematerialne i prawne 02 II. Rzeczowe aktywa trwałe 03 III. Należności długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Ustawa o rachunkowości tekst ujednolicony (ustawa z dnia , stan prawny na r)

Ustawa o rachunkowości tekst ujednolicony (ustawa z dnia , stan prawny na r) Ustawa o rachunkowości tekst ujednolicony (ustawa z dnia 29.09.1994, stan prawny na 01.01.2016 r) D. Maciejowska, Podstawy rachunkowości pojęcia i zadania, Wydawnictwa Naukowe WZ UW, Warszawa 2016. E.

Bardziej szczegółowo

Kurs dla kandydatów na biegłych rewidentów (1) - Teoria i zasady rachunkowości

Kurs dla kandydatów na biegłych rewidentów (1) - Teoria i zasady rachunkowości KURS Kurs dla kandydatów na biegłych rewidentów (1) - Teoria i zasady rachunkowości Miasto: Poznań Data rozpoczęcia: 22.06.2019 Kurs dla kandydatów na biegłych rewidentów (1) - Teoria i zasady rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość w gospodarstwie rolnym

Rachunkowość w gospodarstwie rolnym Zarządzanie gospodarstwem rolnym ze szczególnym uwzględnieniem korzyści z prowadzenia rachunkowości rolniczej w gospodarstwie rolnym Rachunkowość w gospodarstwie rolnym 1 ZAKRES I PRZYDATNOŚĆ RACHUNKOWOŚC

Bardziej szczegółowo

MSR 8 Zasady rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów Związek Polskiego Leasingu 3 października 2012 r.

MSR 8 Zasady rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów Związek Polskiego Leasingu 3 października 2012 r. www.pwcacademy.pl MSR 8 Zasady rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów Związek Polskiego Leasingu 3 października 2012 r. 1 Zasady rachunkowości i zmiany zasad rachunkowości 2 Zakres

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

1 PRZESŁANKI POWSTANIA ORAZ ZAŁOŻENIA KONCEPCYJNE MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI

1 PRZESŁANKI POWSTANIA ORAZ ZAŁOŻENIA KONCEPCYJNE MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI SPIS TREŚCI WSTĘP..................................................... 11 Rozdział 1 PRZESŁANKI POWSTANIA ORAZ ZAŁOŻENIA KONCEPCYJNE MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI........................................

Bardziej szczegółowo

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, 2016 Spis treści Od autora 9 Część I Istota rachunkowości 13 1. Pojęcie rachunkowości 13 2. Zakres rachunkowości 15 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN. RACHUNKOWOŚĆ (wykład 6) ZASADA MEMORIAŁOWA. Uniwersytet Szczeciński Instytut Rachunkowości Katedra Teorii Rachunkowości

EGZAMIN. RACHUNKOWOŚĆ (wykład 6) ZASADA MEMORIAŁOWA. Uniwersytet Szczeciński Instytut Rachunkowości Katedra Teorii Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński Instytut Rachunkowości Katedra Teorii Rachunkowości dr Stanisław Hońko RACHUNKOWOŚĆ (wykład 6) EGZAMIN 1. Egzamin będzie przeprowadzony w formie pisemnej i obejmuje część praktyczną

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 31.07.2008 do 31.12.2008 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych 1.1. Wstęp........................................ 9 1.2. Jednostki zobligowane do sporządzania sprawozdań

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA WSTĘP RACHUNKOWOŚĆ Przedmiot - majątek przedsiębiorstwa i źródła jego finansowania, koszty, przychody i wynik finansowy działalności gospodarczej w określonym czasie; Rachunkowość dzieli się na finansową

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-026 Rachunkowość Accountancy. Przedmiot podstawowy Obowiązkowy polski Semestr III

Z-LOGN1-026 Rachunkowość Accountancy. Przedmiot podstawowy Obowiązkowy polski Semestr III KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Z-LOGN1-026 Rachunkowość Accountancy Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II Polityka rachunkowości w fundacji lub stowarzyszeniu

ROZDZIAŁ II Polityka rachunkowości w fundacji lub stowarzyszeniu ROZDZIAŁ II Polityka rachunkowości w fundacji lub stowarzyszeniu 1. Zasady polityki rachunkowości Zadaniem rachunkowości jest stosowanie zasad tak, aby w sposób prawidłowy, rzetelny, jasny przedstawić

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE EDISON S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013.

RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE EDISON S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013. RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013. EDISON S.A. 1 Spis treści A. Wprowadzenie do sprawozdanie finansowego... 3 B. Bilans...

Bardziej szczegółowo

Dane porównywalne w śródrocznym sprawozdaniu finansowym. Wpisany przez Krzysztof Maksymiuk

Dane porównywalne w śródrocznym sprawozdaniu finansowym. Wpisany przez Krzysztof Maksymiuk Zarówno Ustawa o rachunkowości, jak i MSR 34 nie określają, które jednostki powinny sporządzać i publikować śródroczne sprawozdania finansowe, ani jak często powinny to czynić. Sprawozdania finansowe sporządzane

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 11 Od Redakcji. 13 Od Autorów. 17 Wykaz skrótów 19 CZĘŚĆ I. ZAGADNIENIA OGÓLNE

Spis treści. 11 Od Redakcji. 13 Od Autorów. 17 Wykaz skrótów 19 CZĘŚĆ I. ZAGADNIENIA OGÓLNE Rachunkowość : rachunkowość i sprawozdawczość finansowa / [red. merytoryczny Ewa Walińska ; red. prowadzący Beata Wawrzyńczak- Jędryka ; aut.: Bogusława Bek-Gaik et al.]. Warszawa, 2014 Spis treści Strona

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość Accounting. Zarządzanie i Inżynierii Produkcji I stopień Ogólnoakademicki

Rachunkowość Accounting. Zarządzanie i Inżynierii Produkcji I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Rachunkowość Accounting A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

Istota Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej/ MSR. Procedura tworzenia standardów

Istota Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej/ MSR. Procedura tworzenia standardów Istota Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej/ MSR Procedura tworzenia standardów Struktura Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości FUNDACJA IFRS dokonuje nominacji, sprawuje nadzór

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji "FUNDACJA "PLATFORMA RÓWNYCH SZANS" BERNARDYŃSKA 16C 18 02-904 WARSZAWA WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g - 1 - Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g Moduł I - Podstawowe pojęcia i zakres rachunkowości regulacje prawne A. Zakres rachunkowości, w tym: zakładowe zasady (polityka) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI w praktyce

MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI w praktyce Rozwoju Rachunkowości DmFundacja w Polsce Deloitłe & Touche O MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI w praktyce Georgette T. Bai/ey, Ken Wild Deloitte & Touche Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce Warszawa

Bardziej szczegółowo

Nadrzędne zasady rachunkowości, metody sporządzania i tryb badania sprawozdań finansowych określa ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Nadrzędne zasady rachunkowości, metody sporządzania i tryb badania sprawozdań finansowych określa ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości. Nadrzędne zasady rachunkowości zapewniają zachowanie porównywalności danych finansowych oraz przedstawienie rzetelnego i jasnego obrazu sytuacji finansowej i majątkowej jednostki. Nadrzędne zasady rachunkowości,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za 2012 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za 2012 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za 2012 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. 1) Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2017 ROK

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2017 ROK WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2017 ROK 1. Nazwa spółdzielni i siedziba: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Pułtusku 06-100 Pułtusk, ul. Tysiąclecia 11 2. Podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2015

Sprawozdanie finansowe za rok 2015 POLSKIE TOWARZYSTWO ONKOLOGICZNE 02-751 Warszawa, ul. Roentgena 5 NIP 951-19-55-437 REGON 000809150 KRS 0000175584 Sprawozdanie finansowe za rok 2015 SPIS TREŚCI: I. Bilans II. Rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Fundacji Mam serce z siedzibą w Warszawie 02-678, Fundacja dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Akademia przepływów pieniężnych cz. 1.

Akademia przepływów pieniężnych cz. 1. Akademia przepływów pieniężnych cz. 1. Większość podmiotów sporządzających sprawozdania finansowe na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości zgodnie z jej art. 45 ust. 3 ma obowiązek sporządzenia również

Bardziej szczegółowo

OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBANIU

OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBANIU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu Zasady ( polityki) rachunkowości wraz z metodami wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego dla projektów

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA SZKOLA DIALOGU Siepraw 1205, Siepraw

FUNDACJA SZKOLA DIALOGU Siepraw 1205, Siepraw FUNDACJA SZKOLA DIALOGU Siepraw 1205, 32-447 Siepraw Sprawozdanie Finansowe za okres od 01-01-2016 do 31-12-2016 SPIS TREŚCI: WSTĘP Oświadczenie kierownictwa I.Bilans II.Rachunek wyników III.Informacja

Bardziej szczegółowo

BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - ujęcie skutków wyceny i wpływ typowych zdarzeń związanych z aktywami trwałymi i obrotowymi. Autorzy: Agata Marta

BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - ujęcie skutków wyceny i wpływ typowych zdarzeń związanych z aktywami trwałymi i obrotowymi. Autorzy: Agata Marta BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - ujęcie skutków wyceny i wpływ typowych zdarzeń związanych z aktywami trwałymi i obrotowymi Autorzy: Agata Marta Wycena Wycena w rachunkowości ma szczególne znaczenie

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-1011I Rachunkowość Accountancy. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOG-1011I Rachunkowość Accountancy. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-LOG-1011I Rachunkowość Accountancy Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2014rok Fundacji Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2014rok Fundacji Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2014rok Fundacji Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS 1) Sprawozdanie dotyczy Fundacji Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS z siedzibą ul. Myśliwska 4C/8,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Fundacji Mam serce z siedzibą w Warszawie 02-678, ul. Szturmowa 9 lok. 4. Fundacja dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w

Bardziej szczegółowo

APANET SPÓŁKA AKCYJNA

APANET SPÓŁKA AKCYJNA Accord ab Biegli Rewidenci Sp. z o.o. siedziba i adres: 53-234 Wrocław, ul. Grabiszyńska 241 tel. 71 349 09 60, fax. 71 349 09 67 e-mail: biuro@accord.wroc.pl www.accord.wroc.pl SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/ Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/ Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2015 do 31.12.2015 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS II. RACHUNEK WYNIKÓW III. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP-1011 Rachunkowość Accounting. Zarządzanie i Inżynierii Produkcji I stopień Ogólnoakademicki

Z-ZIP-1011 Rachunkowość Accounting. Zarządzanie i Inżynierii Produkcji I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ZIP-1011 Rachunkowość Accounting Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2014 r.

Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego ul. Bracka 23 00-028 Warszawa NIP: 525-20-954-45 Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Informacje ogólne Bilans Jednostki Rachunek Zysków i Strat Informacje dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych 1.1. Wstęp........................................ 9 1.2. Jednostki zobligowane do sporządzania sprawozdań

Bardziej szczegółowo

LUBUSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA LOTUR ZIELONA GÓRA, UL. PODGÓRNA 7

LUBUSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA LOTUR ZIELONA GÓRA, UL. PODGÓRNA 7 LUBUSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA LOTUR ZIELONA GÓRA, UL. PODGÓRNA 7 Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2013 1 SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE II. INFORMACJA DODATKOWA (WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE BIEGŁEGO REWIDENTA BALTICON S.A. z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018.

SPRAWOZDANIE BIEGŁEGO REWIDENTA BALTICON S.A. z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018. SPRAWOZDANIE BIEGŁEGO REWIDENTA z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 BALTICON S.A. w Gdańsku SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Zasady obowiązujące w rachunkowości. Karolina Bondarowska

Zasady obowiązujące w rachunkowości. Karolina Bondarowska obowiązujące w rachunkowości Karolina Bondarowska Rachunkowość to sformalizowane system zapisu zdarzeń gospodarczych umożliwiający zbieranie, przetwarzanie i prezentację informacji finansowych o działalności

Bardziej szczegółowo

Istota Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej/ MSR. Procedura tworzenia standardów

Istota Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej/ MSR. Procedura tworzenia standardów Istota Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej/ MSR Procedura tworzenia standardów Struktura Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości FUNDACJA IFRS dokonuje nominacji, sprawuje nadzór

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA

Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA Ul. Wielka 7/5 61-774 Poznań Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2011 31.12.2011 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK WYNIKÓW III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

MASSMEDICA S.A. ul. Adama Branickiego 17, Warszawa

MASSMEDICA S.A. ul. Adama Branickiego 17, Warszawa MASSMEDICA S.A. ul. Adama Branickiego 17, 02-972 Warszawa SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2018 R. Sporządził: Bogdan Zegar Biegły rewident SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

NETWISE S.A. SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA 31 GRUDNIA 2018 R. Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY

NETWISE S.A. SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA 31 GRUDNIA 2018 R. Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NETWISE S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2018 R. Sprawozdanie zawiera 4 strony Poznań, dnia 20 marca 2019

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 FUNDACJA WARTA GOLDENA 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 01.01.2014 31.12.2014

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 01.01.2014 31.12.2014 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 01.01.2014 31.12.2014 SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ POMOCY I ROZWOJU INTEGRACYJNEJ SZKOŁY Część A Sprawozdanie finansowane 1. Rachunek

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna

INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku Poznań, 19 marca 2018 roku Dla

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Brand 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU Sprawozdanie finansowe zawarte w raporcie zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Rachunek Zysków i

Bardziej szczegółowo

MERITUM Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa

MERITUM Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa MERITUM Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa stanowi swoisty i wyjątkowy przewodnik metodyczny po codziennych problemach z dziedziny rachunkowości. Większość prezentowanych zagadnień

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA BAŁTYCKA. Sprawozdanie finansowe za okres od do

FUNDACJA BAŁTYCKA. Sprawozdanie finansowe za okres od do FUNDACJA BAŁTYCKA Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Dane jednostki Nazwa: Siedziba: FUNDACJA BAŁTYCKA NOWODWORCE WASILKOWSKA 50, 16-010

Bardziej szczegółowo

Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni - Sprawozdanie finansowe za 2006 rok. POMORSKA FUNDACJA FILMOWA W GDYNI 81-372 Gdynia ul.

Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni - Sprawozdanie finansowe za 2006 rok. POMORSKA FUNDACJA FILMOWA W GDYNI 81-372 Gdynia ul. Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni - Sprawozdanie finansowe za 2006 rok POMORSKA FUNDACJA FILMOWA W GDYNI 81-372 Gdynia ul. Armii Krajowej 24 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2006-31.12.2006 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 1. 1). Nazwa spółdzielni: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM.ADAMA MICKIEWICZA 2). Siedziba spółdzielni: 15-082 BIAŁYSTOK, UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 13/1 3). Podstawowy

Bardziej szczegółowo

Jak w praktyce księgować takie usługi? Pytanie

Jak w praktyce księgować takie usługi? Pytanie Jak w praktyce księgować takie usługi? Pytanie Spółka z o.o. wykonuje usługi kamieniarsko-posadzkarskie. Spółka prowadzi magazyn materiałów, które zużywa na bieżąco wystawiając WZ jako wydanie i zużycie

Bardziej szczegółowo

PGS SOFTWARE S.A. SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO SPÓŁKI 31 GRUDNIA 2017 R. BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

PGS SOFTWARE S.A. SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO SPÓŁKI 31 GRUDNIA 2017 R. BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI PGS SOFTWARE S.A. ZA ROK OBROTOWY, KTÓRY ZAKOŃCZYŁ SIĘ 31 GRUDNIA 2017 R. Poznań, dnia 31 marca 2018 r. SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

3. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego

3. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego Nowe zmienione i uzupełnione wydanie podręcznika składa się z dwóch części: teoretycznej, (przewodnika po sprawozdaniu finansowym) i części drugiej - zbioru zadań, który ułatwi sprawdzenie przyswojonej

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIĘCIE ROKU. Prowadzący: Artur Przyszło

ZAMKNIĘCIE ROKU. Prowadzący: Artur Przyszło ZAMKNIĘCIE ROKU Prowadzący: Artur Przyszło 1. Przeprowadzenie inwentaryzacji zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości porównanie danych 2. Przeanalizowanie wszystkich dokumentów finansowoksięgowych. 3.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Rachunkowość Accountancy Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obieralny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień: W, C Semestr: III Liczba

Bardziej szczegółowo

GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ZA ROK OBROTOWY, KTÓRY ZAKOŃCZYŁ SIĘ 31 GRUDNIA 2018 R. Poznań,

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT NazwaSP ZOZ ZP Nowe Czarnowo RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Lp. Wyszczególnienie Nr Wykonanie za okres noty 01.01.-31.12.2006 r. 1.01.-31.12.2005 r. A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 25

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA. ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków

FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA. ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2012 31.12.2012 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA.3 I. BILANS...4

Bardziej szczegółowo

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Nauka o finansach Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski SPRAWOZDANIA FINANSOWE Wykład 3 Co to jest sprawozdanie finansowe? Sprawozdanie finansowe - wyniki finansowe przedsiębiorstwa przedstawione zgodnie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji You Have It za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. Nazwa, siedziba organizacji i adres Fundacja You Have It siedziba:

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2011 do 31.12.2011 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE 1. INFORMACJA DODATKOWA 2. BILANS 3. RACHUNEK WYNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-017 Podstawy rachunkowości Fundamentals of Accounting. Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki

Z-EKO-017 Podstawy rachunkowości Fundamentals of Accounting. Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-EKO-017 Podstawy rachunkowości Fundamentals of Accounting A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania. Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania. Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego Opinia Przeprowadziliśmy

Bardziej szczegółowo

Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni - Sprawozdanie finansowe za 2007 rok. POMORSKA FUNDACJA FILMOWA W GDYNI Gdynia ul.

Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni - Sprawozdanie finansowe za 2007 rok. POMORSKA FUNDACJA FILMOWA W GDYNI Gdynia ul. Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni - Sprawozdanie finansowe za 2007 rok POMORSKA FUNDACJA FILMOWA W GDYNI 81-372 Gdynia ul. Armii Krajowej 24 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2007-31.12.2007 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Rzeczowe aktywa trwałe. Zasady ujmowania, wyceny oraz ujawnień w świetle uregulowań MSSF/MSR oraz ustawy o rachunkowości

Rzeczowe aktywa trwałe. Zasady ujmowania, wyceny oraz ujawnień w świetle uregulowań MSSF/MSR oraz ustawy o rachunkowości Rzeczowe aktywa trwałe Zasady ujmowania, wyceny oraz ujawnień w świetle uregulowań MSSF/MSR oraz ustawy o rachunkowości Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Spis treści Spis treści

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE KLUB FANTASTYKI DRUGA ERA W POZNANIU. Ul. Kaliska 22a/23 61-131 Poznań

STOWARZYSZENIE KLUB FANTASTYKI DRUGA ERA W POZNANIU. Ul. Kaliska 22a/23 61-131 Poznań STOWARZYSZENIE KLUB FANTASTYKI DRUGA ERA W POZNANIU Ul. Kaliska 22a/23 61-131 Poznań Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2013 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS II. III. RACHUNEK WYNIKÓW

Bardziej szczegółowo

2. Składniki sprawozdania finansowego opisujące sytuację finansową (aktywa, zobowiązania i kapitały własne, przychody i koszty).

2. Składniki sprawozdania finansowego opisujące sytuację finansową (aktywa, zobowiązania i kapitały własne, przychody i koszty). Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 516216 Temat: Standardy US GAAP warsztaty praktyczne. 20-21 Czerwiec Wrocław, centrum miasta, Kod szkolenia: 516216 Koszt szkolenia: 1100.00 + 23% VAT Program

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki dominującej: a) nazwa (firma) Spółka dominująca działa pod firmą Wealth Bay Spółka Akcyjna b) siedziba: Siedziba spółki mieści się przy ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość dla Ciebie - rachunkowość od podstaw (wyd. IV zmienione)

Rachunkowość dla Ciebie - rachunkowość od podstaw (wyd. IV zmienione) Rachunkowość dla Ciebie - rachunkowość od podstaw (wyd. IV zmienione) Autorzy: Piotr Szczypa (red.) W książce tej autorzy przedstawili w jak najprostrzy sposób podstawowe zagadnienia rachunkowości finansowej.rachunkowość

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO dla Udziałowców oraz Zarządu

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO dla Udziałowców oraz Zarządu SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO dla Udziałowców oraz Zarządu Opinia Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego spółki GEO Mieszkanie

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Instal Konsorcjum sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu za rok obrotowy od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA z badania rocznego sprawozdania finansowego GRUPA HRC S.A. za okres 01.01.2018 r. 31.12.2018 r. Warszawa, 15 marca 2019 r. SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZKOŁA RYCERSKA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZKOŁA RYCERSKA SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZKOŁA RYCERSKA za okres od 23.03.2012 r. do 31.12.2012 r. obejmujące: 1. OŚWIADCZENIE 2. BILANS 3. RACHUNEK WYNIKÓW 4. INFORMACJA DODATKOWA Sprawozdanie przedstawił: 1.

Bardziej szczegółowo

Aktywa w bilansie sporządzanym przez jednostkę gospodarczą

Aktywa w bilansie sporządzanym przez jednostkę gospodarczą Aktywa w bilansie sporządzanym przez jednostkę gospodarczą Każda spółka na koniec roku obrotowego po zamknięciu ksiąg rachunkowy zobowiązana jest do zrobienia bilansu sprawozdawczego i na jego bazie sprawozdania

Bardziej szczegółowo

echo W jaki sposób interpretować aktywa i rezerwy na podatek odroczony Rzeczpospolita z

echo W jaki sposób interpretować aktywa i rezerwy na podatek odroczony Rzeczpospolita z echo www.roedl.pl Rzeczpospolita z 6.05.2015 W jaki sposób interpretować aktywa i rezerwy na podatek odroczony Przepisy o rachunkowości i o CIT rządzą się swoimi zasadami ustalania momentu uzyskania przychodu

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA PODSTAWY PRAWNE RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA PODSTAWY PRAWNE RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA Rachunkowość Rachunkowość - proces identyfikacji, pomiaru, rejestracji, przetwarzania i raportowania informacji ekonomicznych dla celów podejmowania decyzji w formie sprawozdań finansowych. Marcin Smaga

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) nazwa (firma) WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA b) na dn. 31.12.2014 r. siedziba spółki mieściła się przy ul. Drewnowskiej 48, 91-002 Łódź, od dnia

Bardziej szczegółowo

ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2018 ROKU

ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2018 ROKU Pylon S.A. ul. Grzybowska 80/82 lok. 716 00-844 Warszawa Z BADANIA SPRAWOZANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2018 ROKU Warszawa, 24 czerwca 2019 roku Sprawozdanie niezależnego biegłego

Bardziej szczegółowo

Julia Siewierska, Michał Kołosowski, Anna Ławniczak. Sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena prezentacja ujawnianie

Julia Siewierska, Michał Kołosowski, Anna Ławniczak. Sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena prezentacja ujawnianie Julia Siewierska, Michał Kołosowski, Anna Ławniczak Sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena prezentacja ujawnianie ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie 11 Plan kont stosowany w książce 13

Wprowadzenie 11 Plan kont stosowany w książce 13 Książka Podstawy rachunkowości - od teorii do praktyki" adresowana jest do wszystkich, którzy chcą poznać tajniki systemu rachunkowości lub je sobie przypomnieć. Zgodnie z tytułem w każdym rozdziale prezentowane

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW RAMOWY PROGRAM STUDIÓW Systemy kontroli wewnętrznej w gospodarce i administracji publicznej 8h Uregulowania, zalecenia i wytyczne, dotyczące systemu kontroli wewnętrznej. Zasady wdrożenia audytu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Rfinansowa. Rfinansowa 1.02.2011 1

Rfinansowa. Rfinansowa 1.02.2011 1 1)Czy prawdą jest ze warunkiem koniecznym kontroli aktywów jest ich wlasność? a) nie b) tak c) to zależy od ich wartości 2)Aktywa to zasoby majątkowe: a) kontrolowane przez jednostkę o wiarygodnie określonej

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości obowiązujące w PL FADN

Zasady rachunkowości obowiązujące w PL FADN Zasady rachunkowości obowiązujące w PL FADN. Rachunkowość prowadzona przez rolników w ramach systemu FADN jest rachunkowością zarządczą. Rachunkowość zarządcza dostarcza przedsiębiorcy, w tym przypadku

Bardziej szczegółowo

AQUA Spółka akcyjna. Poznań, 25 kwietnia 2019 roku

AQUA Spółka akcyjna. Poznań, 25 kwietnia 2019 roku AQUA Spółka akcyjna Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku Poznań, 25 kwietnia 2019 roku Dla Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo