S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P Ó Ł D Z I E L C Z Y"

Transkrypt

1 Załącznik Nr... do Uchwały Nr /2006 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia... roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW ODNAWIALNYCH DLA POSIADACZY ROR Niedrzwica Duża,

2 Spis treści 1. Postanowienia ogólne Warunki udzielania kredytu Składanie i rozpatrywanie wniosków o udzielenie kredytu Zabezpieczenie spłaty kredytu Zawarcie Umowy kredytu Opłaty i oprocentowanie Wykorzystanie, spłata kredytu i odsetek Monitorowanie kredytu...7 Lista załączników do Regulaminu udzielania kredytów odnawialnych dla posiadaczy ROR:...8 strona - 2 -

3 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin zawiera warunki udzielania oraz spłaty kredytów odnawialnych na cele konsumpcyjne w złotych polskich dla Posiadaczy ROR. 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny i Prawo bankowe Kredyt odnawialny na cele konsumpcyjne jest przeznaczony dla Posiadaczy rachunku ROR na finansowanie ich bieżących potrzeb. 2. Przyznany kredyt zwiększa stan wolnych środków na ROR, do wysokości których Posiadacz rachunku może realizować wypłaty gotówkowe i bezgotówkowe. Każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż odnawia się on o spłaconą część i może być wykorzystywany wielokrotnie w okresie ważności Umowy. 3. Kredyt odnawialny może być udzielony: 1) na okres 12 miesięcy z możliwością automatycznego przedłużenia Umowy kredytu na następny okres, bez konieczności podpisywania nowej Umowy, gdy do kredytu nie ustanowiono dodatkowego prawnego zabezpieczenia; 2) na okres 24 miesięcy, z możliwością przedłużenia Umowy kredytu na następny okres po sporządzeniu aneksu do Umowy, gdy do kredytu ustanowiono dodatkowe prawne zabezpieczenie. 2. Warunki udzielania kredytu 3. Warunkiem ubiegania się o kredyt odnawialny jest: 1) posiadanie rachunku ROR, przez okres co najmniej 3 miesięcy (licząc od daty pierwszego wpływu), 2) zatrudnienie na czas nieokreślony albo określony przy czym okres zatrudnienia musi być dłuższy od okresu spłaty kredytu, 3) regularne przekazywanie stałych wpływów na ROR, przy czym: a) za regularne wpływy uważa się dokonywanie w zbliżonym terminie comiesięcznych przelewów z tytułu: wynagrodzenia za pracę, renty, emerytury, stypendium, dochodów osobistych z prowadzonej działalności gospodarczej lub wykonywania wolnego zawodu, innych świadczeń okresowych, b) udzielenie kredytu na podstawie systematycznych, stałych wpłat gotówkowych możliwe jest jedynie w uzasadnionych przypadkach, z zastrzeżeniem, iż wpłaty te muszą zostać udokumentowane, c) nie zalicza się do regularnych wpływów doraźnych, niesystematycznych wpłat gotówkowych lub bezgotówkowych, d) w uzasadnionych przypadkach możliwe jest udzielenie kredytu na podstawie regularnych kwartalnych wpływów na ROR decyzja w tej sprawie podejmowana jest zgodnie z obowiązującymi w Banku zasadami podejmowania decyzji kredytowych, z uwzględnieniem przedstawionych przez posiadacza rachunku okoliczności oraz jego udokumentowanych dochodów netto. 4) nie wystąpienie niedopuszczalnego salda debetowego na ROR w okresie ostatnich 3 miesięcy lub w przypadku wystąpienia uregulowanie go w ciągu 14 dni, Wysokość kredytu jest ustalana indywidualnie i uzależniona jest od: 1) wysokości stałych wpływów na ROR, 2) okresu posiadania ROR, 3) rodzaju posiadanego ROR. 2. Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego w ROR uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy i określana jest w następujący sposób: 1) kredyt nie przysługuje posiadaczowi ROR, którego średnie miesięczne wpływy na rachunek wynoszą do 400 zł włącznie; 2) w przypadku gdy średnie miesięczne wpływy na rachunek wynoszą powyżej 400 zł: a) 1-krotność średnich miesięcznych wpływów po 3 miesiącach posiadania rachunku, b) 2-krotność średnich miesięcznych wpływów po 5 miesiącach posiadania rachunku, c) 3-krotność średnich miesięcznych wpływów po 6 miesiącach posiadania rachunku; d) 6-krotność średnich miesięcznych wpływów wyłącznie po 12 miesiącach posiadania rachunku ROR; 3. Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć zł. strona - 3 -

4 4. W przypadku, gdy rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ROR jest rachunkiem wspólnym, Współposiadacze ubiegają się o kredyt wspólnie, ponosząc z tego tytułu odpowiedzialność solidarną. 5. Pełnomocnictwo ustanowione przez Posiadacza rachunku nie obejmuje ubiegania się o kredyt odnawialny Do okresu funkcjonowania ROR, uprawniającego Posiadacza rachunku do ubiegania się o kredyt, może być zaliczony okres posiadania rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego w innych bankach. Okres ten, oraz obroty na tym rachunku za okres ostatnich trzech miesięcy powinny być udokumentowane stosownym zaświadczeniem tego banku, wydanym na prośbę Posiadacza rachunku - załącznik nr 1 do niniejszej Części. 2. W przypadku, o którym mowa w ust 1, Posiadacz rachunku może skorzystać z kredytu nie wcześniej niż po pierwszym wpływie zadeklarowanej kwoty na ROR. 3. Składanie i rozpatrywanie wniosków o udzielenie kredytu Kredyt udzielany jest na pisemny wniosek Posiadacza rachunku. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszej części Instrukcji. 2. Przy składaniu wniosku Wnioskodawca okazuje do wglądu dwa dokumenty stwierdzające tożsamość (dowód osobisty/ paszport oraz inny dokument ze zdjęciem). 3. Do wniosku kredytowego Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty: 1) stwierdzające wysokość dochodów, 2) dokumenty założycielskie firmy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, 3) inne dokumenty niezbędne do oceny wniosku kredytowego, w tym akt notarialny lub orzeczenie sądowe potwierdzające rozdzielność majątkową małżeńską, jeśli taka istnieje (dotyczy kredytów przekraczających jednokrotność dochodu netto Wnioskodawcy), 4) dokumenty dotyczące prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu w przypadku ustanawiania zabezpieczenia. 4. Jeżeli proponowaną formą zabezpieczenia spłaty kredytu jest poręczenie, do wniosku kredytowego należy dołączyć: 1) zaświadczenie o wysokości i źródłach dochodów Poręczyciela w formie analogicznej jak dla Wnioskodawcy, 2) zgodę współmałżonka Poręczyciela na poręczenie kredytu w przypadku gdy Poręczyciel pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje wspólność majątkowa, a kwota poręczonego kredytu przekracza jednokrotność dochodu netto Poręczyciela. 5. Wnioski o udzielenie kredytu podlegają zarejestrowaniu w Rejestrze wniosków kredytowych. 6. Pracownik Banku ocenia wniosek na podstawie złożonych dokumentów, opracowując propozycję kredytową według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej części Instrukcji 7. Decyzję o udzieleniu lub odmowie udzielenia kredytu Bank podejmuje w terminie nie przekraczającym 5 dni roboczych od daty złożenia kompletnego wniosku kredytowego. 8. Bank nie uzasadnia odmowy udzielenia kredytu. W przypadku odmowy udzielenia kredytu Bank zwraca złożone dokumenty za potwierdzeniem, z wyjątkiem wniosku kredytowego. Na wniosek Klienta Bank może wydać pisemne zawiadomienie o odmowie udzielenia kredytu. 4. Zabezpieczenie spłaty kredytu Forma zabezpieczenia spłaty kredytu wraz z odsetkami zależy od wysokości kredytu, o który występuje Posiadacz rachunku: 1) do wysokości trzykrotności średnich miesięcznych wpływów na rachunek ROR zabezpieczeniem są stałe wpływy na rachunek. Bank może zażądać od Posiadacza rachunku spełnienia dodatkowych warunków, od których uzależni przyznanie kredytu, 2) powyżej trzykrotności średnich miesięcznych wpływów na rachunek ROR każdorazowo wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie (np. weksel in blanco, poręczenie cywilne osoby fizycznej, zastaw rejestrowy lub inne przewidziane prawem), 3) w sytuacji, gdy kwota przyznanego kredytu przekracza jednokrotność miesięcznego dochodu netto Kredytobiorcy, oraz stosunki majątkowe między małżonkami podlegają wspólności majątkowej wymagane jest wyrażenie zgody przez Współmałżonka na zaciągnięcie kredytu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do niniejszej Części Instrukcji. 2. Osoby powyżej 65 roku życia mogą ubiegać się o kredyt pod warunkiem zabezpieczenia kredytu w formie poręczenia cywilnego lub wekslowego przez osoby w wieku produkcyjnym posiadające stałe źródło dochodów. strona - 4 -

5 5. Zawarcie Umowy kredytu Udzielenie kredytu następuje na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Bankiem Spółdzielczym w Niedrzwicy Dużej a Kredytobiorcą według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej Części. 2. Posiadacz ROR ma prawo do odstąpienia od Umowy kredytu w terminie 10 dni od daty zawarcia Umowy, bez podania przyczyny. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy kredytu stanowi jej integralną część. W przypadku gdy termin odstąpienia od Umowy kredytu przypada w dniu wolnym od pracy Oddziału Banku, to termin ten upływa w pierwszym dniu roboczym przypadającym po tym dniu. 3. Odstąpienie od Umowy staje się skuteczne, jeżeli postawiony do dyspozycji kredyt zostanie zwrócony Oddziałowi Banku łącznie z oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy. 4. Posiadacz ROR nie może jednocześnie korzystać z kredytu i przyznanego limitu w ROR. Na okres korzystania z kredytu zawiesza się przyznany limit w ROR. 5. Każda Umowa kredytu oraz każdy zawarty do niej aneks podlega obligatoryjnemu wpisaniu do Rejestru zawartych umów. 6. Każda Umowa kredytu otrzymuje numer składający się z: 7. kolejnego numeru Umowy kredytu, który wynika z ewidencji umów o kredyt w danym roku, 8. roku oznaczonego dwucyfrowo np. 02, Opłaty i oprocentowanie Za czynności związane z obsługą kredytu, Bank pobiera prowizje i opłaty, zgodnie z Taryfą opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej dla klientów indywidualnych. 2. W razie odstąpienia od Umowy, o którym mowa w 8 ust. 3, Bank zwraca Kredytobiorcy poniesione koszty, za wyjątkiem kosztów ustanowienia zabezpieczenia 3. Każdorazowo do Umowy kredytu należy dołączyć wyciąg z Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej dla klientów indywidualnych, stanowiący integralną część Umowy. 4. W czasie trwania Umowy Bank może dokonywać zmiany stawek opłat i prowizji, bez konieczności wypowiadania Umowy kredytu. O zmianie stawek opłat i prowizji należy poinformować Kredytobiorcę w sposób przyjęty przez Bank. 5. Sposób i terminy płatności prowizji oraz ich wysokość określa Decyzja kredytowa. Odpowiednie postanowienia Decyzji kredytowej dotyczące wysokości prowizji, sposobu i terminów ich pobrania zawierane są w Umowie kredytu. 6. Uchwały Zarządu Banku dotyczące opłat i prowizji podawane są do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Oddziałach Banku. 7. Za przedłużenie Umowy kredytu na następny okres należy pobrać prowizję zgodnie z Taryfą opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej dla klientów indywidualnych. 8. Prowizja za udzielenie kredytu pobierana jest w dniu uruchomienia/ przedłużenia Umowy kredytu na następny okres bezpośrednio ze środków na ROR Klienta Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym w wysokości określonej przez Zarząd Banku. 2. W czasie trwania Umowy kredytu oprocentowanie kredytu może ulec zmianie bez konieczności sporządzania aneksu do Umowy. Warunki zmiany oprocentowania zawiera Umowa kredytowa. Zmiana wysokości oprocentowania obowiązuje z dniem wejścia w życie Uchwały Zarządu Banku. 3. Informacje o zmianie oprocentowania Bank będzie przekazywać Kredytobiorcy w sposób ogólnie przyjęty przez Bank. 4. Informacje o wysokości obowiązującego oprocentowania publikowane są na tablicy ogłoszeń w Oddziałach Banku. 5. W przypadku niespłacenia kredytu w terminie wynikającym z: 1) Umowy kredytu, 2) wypowiedzenia Umowy kredytu, 3) lub z tytułu przekroczenia wolnych środków na ROR. Bank pobiera odsetki według stawki dla zadłużenia przeterminowanego w wysokości określonej Uchwałą Zarządu Banku. strona - 5 -

6 7. Wykorzystanie, spłata kredytu i odsetek Kredytobiorca może korzystać z przyznanego kredytu, wydając dyspozycje gotówkowe jak i bezgotówkowe przez kolejne okresy 12 miesięczne, lub 24 miesięczne z możliwością przedłużenia na kolejny okres (wymaga to jednak aneksowania Umowy kredytu) pod warunkiem, że: 1) na ROR systematycznie wpływają środki pieniężne w wysokości nie niższej niż zadeklarowana, 2) Kredytobiorca nie dokonywał wypłat przekraczających wysokość kredytu odnawialnego. 2. Przedłużenie Umowy kredytu na kolejny 12/24 miesięczny okres następuje automatycznie bez obowiązku spłaty kredytu na koniec okresu obowiązywania, pod warunkiem prawidłowego funkcjonowania rachunku ROR. 3. W przypadku, gdy kredyt został udzielony Posiadaczowi ROR zatrudnionemu na czas określony, warunkiem odnowienia kredytu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia o zatrudnieniu. 4. W przypadku, gdy kredyt został zabezpieczony: poręczeniem cywilnym, wekslowym lub inną formą prawnego zabezpieczenia, które wymaga przedłużenia okresu obowiązywania, przedłużenie Umowy kredytu jest możliwe po odnowieniu ważności zabezpieczenia, a w szczególności po wyrażeniu zgody przez Poręczyciela / i. 5. W przypadku braku pozytywnej decyzji Banku o odnowieniu kredytu, pracownik informuje Kredytobiorcę o nie przedłużeniu Umowy kredytu odnawialnego, na 3 dni przed umownym terminem spłaty kredytu wynikającym z Umowy kredytu lub z odnowienia kredytu- załącznik nr 11 do niniejszej Części. 6. Kredytobiorca może w każdym czasie wystąpić z wnioskiem o: 1) podwyższenie kwoty kredytu według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej Części, 2) obniżenie kwoty kredytu według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej Części, 3) rozwiązanie Umowy kredytu. 7. W czasie trwania Umowy kredytu, na wniosek Kredytobiorcy może nastąpić podwyższenie lub obniżenie kwoty kredytu (załącznik nr 6 do niniejszej Części) w formie pisemnego aneksu do Umowy kredytu załącznik nr 7 do niniejszej Części. 8. Podwyższenie kwoty kredytu może nastąpić, jeżeli: 1) wpływy na rachunek zwiększyły się w stopniu uzasadniającym rozpatrzenie wniosku lub, 2) okres posiadania rachunku uprawnia do przyznania wyższego kredytu, zgodnie z 4 ust. 2 niniejszej Części, 3) Kredytobiorca posiada kredyt odnawialny w wysokości niższej od kwoty, do której jest uprawniony Bank nalicza odsetki od wykorzystanej kwoty kredytu z uwzględnieniem zmieniającej się wysokości zadłużenia, od dnia wypłaty powodującej powstanie zadłużenia, do dnia zmiany salda (wpłata/wypłata) i pobiera je ostatniego dnia miesiąca. 2. Spłata odsetek dokonywana jest w formie obciążenia przez Bank, kwotą należnych odsetek rachunku ROR do wysokości wolnych środków na tym rachunku. 3. W okresie trwania Umowy kredytu każdy wpływ środków pieniężnych na ROR powoduje spłatę kredytu o wysokość wpłaconych środków, przy czym w pierwszej kolejności realizowane są płatności z tytułu: 1) kwot egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych, 2) kosztów monitów, upomnień i innych kosztów poniesionych przez Bank, 3) prowizje i opłaty związane z obsługą kredytu, 4) odsetek karnych za przekroczenie wolnych środków, 5) odsetek od wykorzystanego kredytu, 6) spłaty zadłużenia z tytułu przekroczenia wolnych środków Kredytobiorca może zrezygnować z kontynuacji Umowy kredytu, powiadamiając o tym Bank nie później niż 3 dni przed wygaśnięciem Umowy kredytu. 2. Jeżeli Kredytobiorca nie spełnia warunków wynikających z Umowy kredytu lub nie wyraża zgody na odnowienie kredytu zobowiązany jest spłacić całość kredytu. 3. Całkowita spłata kredytu powinna nastąpić najpóźniej w ostatecznym terminie spłaty ustalonym w Umowie kredytu. 4. Za datę spłaty kredytu, odsetek i innych należności przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek ROR w Oddziale Banku. strona - 6 -

7 8. Monitorowanie kredytu W trakcie trwania Umowy kredytu pracownik Banku monitoruje, w okresach pórocznych, wysokość średniomiesięcznych wpływów na rachunek Posiadacza ROR. W przypadku zaistnienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu kredytu odnawialnego w rachunku ROR pracownik przeprowadza monitoring w okresach miesięcznych. 2. Na 10 dni przed umownym terminem spłaty kredytu pracownik przeprowadza analizę poprawności obsługi kredytu i rachunku ROR. W przypadku kredytów z ustanowionym zabezpieczeniem, pracownik na 10 dni przed umownym terminem spłaty kredytu zawiadamia Kredytobiorcę listem zwykłym lub telefonicznie o konieczności podpisania aneksu do Umowy. 3. Bank ma prawo do wypowiedzenia Umowy kredytu lub do obniżenia kwoty przyznanego kredytu w przypadku: 1) gdy stałe wpływy na ROR są niższe od zadeklarowanych lub nie są systematyczne, 2) gdy Kredytobiorca przekroczy wysokość przyznanego kredytu, 3) utraty przez Kredytobiorcę zdolności kredytowej. 4. O wypowiedzeniu Umowy kredytu lub o obniżeniu kwoty przyznanego kredytu Bank powiadamia w formie pisemnej Kredytobiorcę i Poręczycieli oraz osoby będące dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia. 5. W przypadku, gdy: 1) stałe wpływy na ROR są niższe od zadeklarowanych lub nie są systematyczne, 2) Kredytobiorca przekroczy wysokość przyznanego kredytu, 3) zaistnieją inne niekorzystne okoliczności wpływające na zdolność kredytową Kredytobiorcy, Bank ma prawo do obniżenia wysokości przyznanego kredytu w czasie trwania Umowy kredytu lub do jej całkowitego wypowiedzenia, powiadamiając Kredytobiorcę o swojej decyzji na piśmie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do niniejszej Części. 6. W przypadku gdy w ciągu kolejnych trzech miesięcy wpływy na ROR są niższe niż kwota, o której mowa w 4 ust.2. pkt.1), Kredytobiorcy należy wypowiedzieć umowę kredytu, z zastrzeżeniem ust Wypowiedzenie, o którym mowa w ust.4., nie jest konieczne w sytuacji gdy Kredytobiorca złoży wiarygodne, wyjaśnienie zaistniałej sytuacji, zobowiązując się jednocześnie do utrzymywania w następnych miesiącach stałych, systematycznych wpływów co najmniej w wysokości, o której mowa w 4 ust.2. pkt.1), o ile w ocenie Banku zobowiązanie to możliwe będzie do zrealizowania. 8. Stwierdzenie przez pracownika Banku, iż Kredytobiorca: 1) złożył fałszywe dokumenty lub dane stanowiące podstawę udzielenia kredytu, 2) złożył niezgodne z prawdą oświadczenia, w tym dotyczące prawnego zabezpieczenia kredytu, 3) lub gdy kredyt został udzielony wskutek innych działań sprzecznych z prawem, 4) lub w sytuacji określonej w 40 ust.4 i 5 Regulaminu dla Posiadaczy rachunków oszczędnościoworozliczeniowych ROR 5) stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy kredytu w trybie natychmiastowym. 9. W przypadku podjęcia decyzji o wypowiedzeniu Umowy kredytu, należy wezwać Kredytobiorcę do spłaty wykorzystanej kwoty kredytu wraz z odsetkami w całości lub w części w terminie do 30 dni od daty doręczenia pisma. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest wypowiedzenie całości lub części kredytu w terminie dłuższym niż 30 dni Kredytobiorca zobowiązany jest w okresie kredytowania do niezwłocznego informowania Oddziału Banku prowadzącego rachunek o: 2. uzyskanych w innych bankach kredytach, pożyczkach, podając ich kwotę, przeznaczenie, warunki spłaty i formy zabezpieczenia, 3. każdorazowej zmianie adresu oraz swoich danych osobowych zawartych w Umowie kredytu, 4. wszczęcia przeciwko niemu sądowych lub administracyjnych postępowań egzekucyjnych, 5. udzielonych poręczeniach i innych zabezpieczeniach. 6. Po otrzymaniu informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1) pracownik przeprowadza ponowne badanie zdolności kredytowej Kredytobiorcy i powinien zażądać ponownego przedstawienia zaświadczenia o dochodach. 7. W przypadku otrzymania informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 3), należy niezwłocznie wypowiedzieć Umowę kredytu w terminie 30 dni. strona - 7 -

8 Lista załączników do Regulaminu udzielania kredytów odnawialnych dla posiadaczy ROR: 1. Załącznik nr 1 - Opinia o kliencie. 2. Załącznik nr 2 - Wniosek o udzielenie kredytu odnawialnego dla posiadaczy ROR. 3. Załącznik nr 3 - Informacja o dochodach i stałych wydatkach poręczyciela. 4. Załącznik nr 4 - Rejestr wniosków. 5. Załącznik nr 5 - Umowa kredytu odnawialnego dla posiadaczy ROR. 6. Załącznik nr 6 - Wniosek o podwyższenie/obniżenie/przedłużanie kredytu odnawialnego dla posiadaczy ROR. 7. Załącznik nr 7 - Aneks do Umowy kredytu odnawialnego w ror. 8. Załącznik nr 8 - Zawiadomienie o spłacie kredytu. 9. Załącznik nr 9 - Zawiadomienie o obniżeniu wysokości kredytu odnawialnego dla posiadaczy ROR 10. Załącznik nr 10 - Oświadczenie współmałżonka kredytobiorcy. 11. Załącznik nr 11 - Zawiadomieniu o nieprzedłużeniu umowy kredytu w ROR. 12. Załącznik nr 12 - Oświadczenie o odstąpieniu od umowy. 13. Załącznik nr 13 - Upomnienie. 14. Załącznik nr 14 - Oświadczenie o odstąpieniu od aneksu. strona - 8 -

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. REGULAMIN UDZIELANIA KONSUMENCKIEGO KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA PRYWATNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. Poznań, luty 2006 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów odnawialnych dla Posiadaczy rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych w Banku Spółdzielczym w Białopolu

Regulamin udzielania kredytów odnawialnych dla Posiadaczy rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych w Banku Spółdzielczym w Białopolu Regulamin udzielania kredytów odnawialnych dla Posiadaczy rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych w Banku Spółdzielczym w Białopolu 1. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 103 /B/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 23 grudnia 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Chodzież, grudzień 2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA OSOBOM FIZYCZNYM ZŁOTOWYCH KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH w Banku Spółdzielczym w Kowalu

REGULAMIN UDZIELANIA OSOBOM FIZYCZNYM ZŁOTOWYCH KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH w Banku Spółdzielczym w Kowalu REGULAMIN UDZIELANIA OSOBOM FIZYCZNYM ZŁOTOWYCH KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH w Banku Spółdzielczym w Kowalu SPIS TREŚCI str. Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział II Zasady i warunki udzielania kredytów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Przemkowie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101/2011 Zarządu BS Rzepin z dnia 14 grudnia 2011 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Rzepin, grudzień 2011r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, styczeń 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Załącznik do Uchwały nr 72/R/2014 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 30 grudnia 2014 r. Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Wejherowo, grudzień 2014 r. Spis treści ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO 1 Kredytów w rachunku bankowym VAT- Konto udziela Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie rolnikom i osobom prowadzącym działy specjalne produkcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie Przyjęto Uchwałą nr 47/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 18.06.2014r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 23.06.2014r. Jednocześnie traci moc Uchwała nr 4/2014 z dnia 22.01.2014r. REGULAMIN UDZIELANIA

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N udzielania kredytów na zakup artykułów w systemie sprzedaży ratalnej

R E G U L A M I N udzielania kredytów na zakup artykułów w systemie sprzedaży ratalnej Załącznik do Uchwały Nr 35./B/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku BANK SPÓŁDZIELCZY W BRAŃSKU R E G U L A M I N udzielania kredytów na zakup artykułów w systemie sprzedaży ratalnej Brańsk, 2011r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM

REGULAMIN KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM BANK SPÓŁDZIELCZY W K O Ż U C H O W I E REGULAMIN KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kredytu w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW ODNAWIALNYCH DLA POSIADACZY ROR. w Banku Spółdzielczym w Dołhobyczowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW ODNAWIALNYCH DLA POSIADACZY ROR. w Banku Spółdzielczym w Dołhobyczowie Załącznik do Uchwały Nr 20 Zarządu Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 30 grudnia 2011r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW ODNAWIALNYCH DLA POSIADACZY ROR w Banku Spółdzielczym w Dołhobyczowie Dołhobyczów,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik Nr 4 W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez :...... zwanym dalej Bankiem a Gminą i Miastem Czerwionka Leszczyny, 44-230 Czerwionka Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego Zał. Nr 2 Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez : zwanym dalej Bankiem a Gminą Wierzbica, 26-680 Wierzbica, ul. Kościuszki 73, Regon : 670224054

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU PLAN FINANSOWANIA BIZNESU DLA FIRM W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU PLAN FINANSOWANIA BIZNESU DLA FIRM W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU PLAN FINANSOWANIA BIZNESU DLA FIRM W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. ŁÓDŹ, marzec 2015r. Spis treści I. Postanowienia ogólne..2 II. Podstawowe zasady Kredytu Plan

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta...

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... BD.271.1.2016 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY W dniu... 2016 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN udzielania pożyczek i kredytów przez Euro Bank S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania pożyczek i kredytów osobom fizycznym przez Euro Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W OTMUCHOWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W OTMUCHOWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W OTMUCHOWIE Załącznik nr M.1 do Instrukcji kredytowania Klienta Instytucjonalnego Cz. IV Metryka produktu: Kredyt w rachunku bieżącym dla podmiotów gospodarczych METRYKA KREDYTU W RACHUNKU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/69/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Oleśnicy z dnia 30 grudnia 2015r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica,

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania i korzystania z limitu kredytowego w rachunku Ekstrakonto dla Klientów Indywidualnych w Banku Zachodnim WBK S.A.

Regulamin udzielania i korzystania z limitu kredytowego w rachunku Ekstrakonto dla Klientów Indywidualnych w Banku Zachodnim WBK S.A. Regulamin udzielania i korzystania z limitu kredytowego w rachunku Ekstrakonto dla Klientów Indywidualnych w Banku Zachodnim WBK S.A. Obowiązuje od 01.02.2014r. Rozdział I Ogólne warunki udzielania i korzystania

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 22.09.2016 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak WO.271.26.2016, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

należności przeterminowane

należności przeterminowane REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK LOMBARDOWYCH OSOBOM FIZYCZNYM WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2013 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin określa podstawowe zasady udzielania oraz zabezpieczenia spłaty pożyczek lombardowych.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -...

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... reprezentowanego przez... zwanym dalej Bankiem" oraz Gminą Wierzbica,

Bardziej szczegółowo

Pocztowe Konto - kredyt w rachunku

Pocztowe Konto - kredyt w rachunku Kredyt w rachunku Pocztowe Konto - kredyt w rachunku kredyt przyznawany jest Posiadaczowi/om rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego w BP S.A., osobom pozostającym w związkach małżeńskich (za wyjątkiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU NA CELE MIESZKANIOWE BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAŁĘCZOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU NA CELE MIESZKANIOWE BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAŁĘCZOWIE REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU NA CELE MIESZKANIOWE BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAŁĘCZOWIE 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb udzielania oraz spłaty kredytu na budownictwo mieszkaniowe, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Wyciąg Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w walucie krajowej w Ludowym Banku Spółdzielczym w Obornikach

Wyciąg Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w walucie krajowej w Ludowym Banku Spółdzielczym w Obornikach Wyciąg Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w walucie krajowej w Ludowym Banku Spółdzielczym w Obornikach PRODUKTY KREDYTOWE (kredyty, pożyczki, gwarancje) A. KREDYTY UDZIELANE PODMIOTOM INSTYTUCJONALNYM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY. Brodnica, maj 2013 r.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY. Brodnica, maj 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY Brodnica, maj 2013 r. 1 1. Regulamin udzielania kredytów gotówkowych dla klientów indywidualnych w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU ODNAWIALNEGO W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO- ROZLICZENIOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY

REGULAMIN KREDYTU ODNAWIALNEGO W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO- ROZLICZENIOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 01/50/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Oleśnicy z dnia 13 października 2016 roku REGULAMIN KREDYTU ODNAWIALNEGO W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO- ROZLICZENIOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe w walucie krajowej

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe w walucie krajowej Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe w walucie krajowej w Ludowym Banku Spółdzielczym w Obornikach PRODUKTY KREDYTOWE (kredyty, pożyczki, gwarancje) A. KREDYTY UDZIELANE PODMIOTOM INSTYTUCJONALNYM

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 01.04.2015 r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 01.04.2015 r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 01.04.2015 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W OTMUCHOWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W OTMUCHOWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W OTMUCHOWIE METRYKA KREDYTU REWOLWINGOWEGO Załącznik nr M.5 do Instrukcji kredytowania Klienta Instytucjonalnego Cz. IV Metryka produktu: Kredyt Rewolwingowy DANE OGÓLNE Nazwa produktu:

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 20.08.2014 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak.., prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 21.09.2016 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak WO.271.26.2016, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym

Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym, zwany dalej Regulaminem określa zasady, warunki i tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYM w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Lubaczowie

REGULAMIN KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYM w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Lubaczowie Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBACZOWIE REGULAMIN KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYM

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 20.01.2015 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSOLIDACYJNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOŁHOBYCZOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSOLIDACYJNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOŁHOBYCZOWIE Załącznik do Uchwały Nr 14/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 24.11.2011r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSOLIDACYJNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOŁHOBYCZOWIE Dołhobyczów, listopad,

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik Nr 4 Istotne postanowienia umowy zawarta w dniu. r. w Wielkich Oczach pomiędzy: Gminą Wielkie Oczy z siedzibą: ul. Leśna 2, 37-627 Wielkie Oczy, NIP: 7931505467, zwaną dalej Zamawiającym (Kredytobiorcą),

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... O KREDYT DŁUGOTERMINOWY

UMOWA Nr... O KREDYT DŁUGOTERMINOWY UMOWA Nr... O KREDYT DŁUGOTERMINOWY zawarta w dniu...w... pomiędzy Gminą Domanice. z adresem do korespondencji... którą reprezentuje: 1) Jerzy Zabłocki Wójt Gminy Domanice przy kontrasygnacie Beata Rombel

Bardziej szczegółowo

UMOWA BGR/272- /2014. W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy:

UMOWA BGR/272- /2014. W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy: BGR.Z.271.3.2014 UMOWA BGR/272- /2014 W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy: Gminą Komprachcice REGON 531413082, NIP 9910471296 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Pawła Smolarek zwaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r.

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH WARMIŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH WARMIŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Warmiński Bank Spółdzielczy Załącznik do Uchwały Nr 46)O)2018 Zarządu Warmińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 30 kwietnia 2018r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH WARMIŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredytu BEZPIECZNY KREDYT w Bank Spółdzielczy w Niedrzwicy Dużej

Regulamin Kredytu BEZPIECZNY KREDYT w Bank Spółdzielczy w Niedrzwicy Dużej Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 27 / 2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 20.07.2010 roku zm. uch. 57 /2011 z dnia 18.12.2011 roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU NR.. a Powiatem Wejherowski, Wejherowo, ul. 3 Maja 4 zwanym dalej Kredytobiorcą reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:

UMOWA KREDYTU NR.. a Powiatem Wejherowski, Wejherowo, ul. 3 Maja 4 zwanym dalej Kredytobiorcą reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: W dniu pomiędzy: UMOWA KREDYTU NR.... zwanym dalej Bankiem, reprezentowanym przez: a Powiatem Wejherowski, 84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4 zwanym dalej Kredytobiorcą reprezentowanym przez Zarząd Powiatu

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

Prowizja za sporządzenie aneksu do umowy (o ile czynność ta nie została określona oddzielną opłatą / prowizją )

Prowizja za sporządzenie aneksu do umowy (o ile czynność ta nie została określona oddzielną opłatą / prowizją ) ROZDZIAŁ IV. KREDYTY, GWARANCJE, PORĘCZENIA I/H. OSOBY FIZYCZNE KREDYTY I POŻYCZKI ZABEZPIECZONE HIPOTECZNIE I/H.I. PROWIZJE 1 Prowizja przygotowawcza od kwoty przyznanego kredytu płatna jednorazowo przy

Bardziej szczegółowo

Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata UMOWA Nr / 2015 o kredyt długoterminowy

Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata UMOWA Nr / 2015 o kredyt długoterminowy Projekt umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata 2015-2025 W dniu... 2015r. pomiędzy: UMOWA Nr / 2015 o kredyt długoterminowy Gminą Studzienice reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 4 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

Prowizja za sporządzenie aneksu do umowy (o ile czynność ta nie została określona oddzielną opłatą / prowizją )

Prowizja za sporządzenie aneksu do umowy (o ile czynność ta nie została określona oddzielną opłatą / prowizją ) ROZDZIAŁ IV. KREDYTY, GWARANCJE, PORĘCZENIA I/H. OSOBY FIZYCZNE KREDYTY I POŻYCZKI ZABEZPIECZONE HIPOTECZNIE I/H.I. PROWIZJE 1 Prowizja przygotowawcza od kwoty przyznanego kredytu płatna jednorazowo przy

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW.

TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. Ogólne zasady pobierania opłat i prowizji bankowych: 1. Tabela oprocentowania, Opłat

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. o kredyt długoterminowy w kwocie 900 000 zł

UMOWA Nr. o kredyt długoterminowy w kwocie 900 000 zł UZ.271.14.2013 PROJEKT Załącznik 5 do SIWZ UMOWA Nr. o kredyt długoterminowy w kwocie 900 000 zł zawarta w dniu..2013 r. między gminą Karczmiska z siedzibą w Karczmiskach przy ul. Centralnej 17, REGON

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r.

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r. Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym Załącznik nr 4 do siwz UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym zawarta w Kielcach w dniu.... 2010 roku pomiędzy: zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Kielckim

Bardziej szczegółowo

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Projekt umowy zawierający istotne dla zamawiającego postanowienia Umowa nr o kredyt długoterminowy złotowy W dniu... r. w... pomiędzy: Miastem

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta...

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... Oznaczenie sprawy: ZP.271.2.70.2018 Załącznik nr 4 do SIWZ Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej WZÓR UMOWY W dniu... 2018 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK INWESTYCYJNYCH MIĘDZYZAKŁADOWEJ PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ PRZY ZESPOLE EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Ruścu

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Ruścu Uchwała Zarządu nr 205/2009 Z dnia 09.11.2009 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Ruścu Rusiec, listopad 2009r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 Postanowienia wstępne...

Bardziej szczegółowo

Prowizja za sporządzenie aneksu do umowy (o ile czynność ta nie została określona oddzielną opłatą / prowizją )

Prowizja za sporządzenie aneksu do umowy (o ile czynność ta nie została określona oddzielną opłatą / prowizją ) ROZDZIAŁ IV. KREDYTY, GWARANCJE, PORĘCZENIA I/H. OSOBY FIZYCZNE KREDYTY I POŻYCZKI ZABEZPIECZONE HIPOTECZNIE udzielone do 21.07.2017r I/H.I. PROWIZJE 1 Prowizja przygotowawcza od kwoty przyznanego kredytu

Bardziej szczegółowo

ANEKS do Umowy Kredytu odnawialnego Inteligo ( aneksu ) z dnia w rachunku rozliczeniowym kredytu o nr ( rachunek rozliczeniowy kredytu )

ANEKS do Umowy Kredytu odnawialnego Inteligo ( aneksu ) z dnia w rachunku rozliczeniowym kredytu o nr ( rachunek rozliczeniowy kredytu ) Załącznik nr 4 do decyzji nr IIU/DPD/ /2017 Dyrektora Pionu Klienta Detalicznego Aneks do Umowy Kredytu odnawialnego Inteligo ( Aneks ) kwoty kredytu 1. STRONY UMOWY Posiadacz

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego. W dniu... pomiędzy:... reprezentowanym przez:... zwanym dalej Bankiem

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego. W dniu... pomiędzy:... reprezentowanym przez:... zwanym dalej Bankiem Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez:...... zwanym dalej Bankiem a. reprezentowaną przez:... zwaną dalej Kredytobiorcą została zawarta umowa następującej

Bardziej szczegółowo

METRYKA KREDYTU SZYBKI REMONT. Kredyt na cele mieszkaniowe Szybki remont. Klienci indywidualni

METRYKA KREDYTU SZYBKI REMONT. Kredyt na cele mieszkaniowe Szybki remont. Klienci indywidualni METRYKA KREDYTU SZYBKI REMONT I. DANE OGÓLNE Nazwa produktu: Kredyt na cele mieszkaniowe Szybki remont II. CECHY PRODUKTU Rodzaj produktu Przeznaczenie produktu Segment docelowy Maksymalna kwota kredytu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O KREDYT NR ZP

WZÓR UMOWY O KREDYT NR ZP WZÓR UMOWY O KREDYT NR ZP.272.1.11.2016 Zawarta w Ustroniu w dniu.. pomiędzy: Miastem Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, NIP 548-240-74-34, reprezentowanym przez: Burmistrza Miasta Ustroń - Ireneusza Szarzec

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do siwz. Nr BD/341/1/2009/MP WZÓR UMOWY

Załącznik nr 3 do siwz. Nr BD/341/1/2009/MP WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do siwz Nr BD/341/1/2009/MP WZÓR UMOWY W dniu... 2009 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą oraz Bankiem...

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... (projekt)

UMOWA Nr... (projekt) zał. nr 3 do SIWZ.ZP.f.272.1.2014 UMOWA Nr... (projekt) zawarta w dniu w Przytyku pomiędzy: Gminą Przytyk z siedzibą w Przytyku ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk REGON 670223936, NIP 948-238-04-24 Reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez.. nazywanym dalej Bankiem.

reprezentowanym przez.. nazywanym dalej Bankiem. Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY o kredyt długoterminowy w wysokości 640 000,00 zł zawarta w Chorzelach w dniu... 2011 roku pomiędzy Gminą Chorzele z siedzibą w Chorzelach przy ul. Ogrodowej 7, zwaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KREDYT DŁUGOTERMINOWY W RACHUNKU KREDYTOWYM

UMOWA O KREDYT DŁUGOTERMINOWY W RACHUNKU KREDYTOWYM UMOWA O KREDYT DŁUGOTERMINOWY W RACHUNKU KREDYTOWYM. W dniu.. w Kunicach pomiędzy Gmina Kunice ul. Gwarna 1 59-216 Kunice Regon 390647475 NIP 691-21-46-015 który reprezentują: Pan Zdzisław Tersa Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r.

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r. Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH SEZONOWYCH

REGULAMIN KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH SEZONOWYCH REGULAMIN KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH SEZONOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nr 2/2012 z dnia 09.01.2012 roku ze zmianami wprowadzonymi przez: UZ Nr 6/2012 z dnia 17.01.2012 roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kredytów gotówkowych dla osób fizycznych, zwany dalej Regulaminem określa zasady, warunki i tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredytu BEZPIECZNY KREDYT w Bank Spółdzielczy w Niedrzwicy Dużej

Regulamin Kredytu BEZPIECZNY KREDYT w Bank Spółdzielczy w Niedrzwicy Dużej Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 27 / 2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 20.07.2010 r. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Regulamin Kredytu BEZPIECZNY KREDYT w Bank

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON

Wzór umowy. Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON Wzór umowy W dniu... 2012 r. pomiędzy: Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON 750147768, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Łowickiego w imieniu

Bardziej szczegółowo

METRYKA BIZNESOWA KREDYTU HIPOTECZNEGO KONSUMPCYJNEGO

METRYKA BIZNESOWA KREDYTU HIPOTECZNEGO KONSUMPCYJNEGO Załącznik nr 5 do Instrukcji kredytowania osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej w Banku Spółdzielczym w Krapkowicach METRYKA BIZNESOWA KREDYTU HIPOTECZNEGO KONSUMPCYJNEGO I. DANE OGÓLNE Nazwa

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej WZÓR UMOWY - CZĘŚĆ I

Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej WZÓR UMOWY - CZĘŚĆ I WZÓR UMOWY - CZĘŚĆ I W dniu... 2019 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą oraz Wykonawcą - Bankiem...

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Załącznik do Uchwały nr 22/R/2016 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego z dnia 02 marca 2016 r. Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Wejherowo, marzec 2016 r. Spis treści ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

www.mbank.pl mlinia:0 801 300 800 +48 (42) 6 300 800

www.mbank.pl mlinia:0 801 300 800 +48 (42) 6 300 800 Imię i nazwisko Adres korespondencyjny Dane Kredytobiorcy I : Imie i nazwisko Adres zameldowania PESEL/Paszport Dane Kredytobiorcy II : Imie i nazwisko Adres zameldowania PESEL/Paszport Potwierdzenie udzielenia

Bardziej szczegółowo

Rachunki i kredyty złotowe

Rachunki i kredyty złotowe Rachunki i kredyty złotowe Oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych oraz pożyczek nie oferowanych - podlegających spłacie obowiązuje od 1 października 2016 r. Lp. Wyszczególnienie Stopa procentowa w stosunku

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 81/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Towarzystwa Oszczędnościowo Pożyczkowego PA-CO-BANK w Pabianicach z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY - CZĘŚĆ II

WZÓR UMOWY - CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY - CZĘŚĆ II W dniu... 2019 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą oraz Wykonawcą - Bankiem...

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr wzór

UMOWA Nr wzór Załącznik Nr 4 UMOWA Nr 272.3.2017 wzór Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 2.300.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wielkie Oczy

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV Tabela opłat i prowizji dotycząca kredytów i pożyczek

Rozdział IV Tabela opłat i prowizji dotycząca kredytów i pożyczek Rozdział IV Tabela opłat i prowizji dotycząca kredytów i pożyczek obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.08.2018r. 1. OD OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1.1 Prowizja za przygotowanie

Bardziej szczegółowo

ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT

ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT Zawarta w dniu pomiędzy: Gminą Żerków zwaną dalej Kredytobiorcą reprezentowanym przez: 1. Jacka Jędraszczyka- Burmistrza Miasta i Gminy Żerków przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ANTYKRYZYSOWEJ LINII POŻYCZKOWEJ (ALP) SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ANTYKRYZYSOWEJ LINII POŻYCZKOWEJ (ALP) SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ANTYKRYZYSOWEJ LINII POŻYCZKOWEJ (ALP) SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1325) USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu Samochodowego obowiązuje od 19.05.2010 r.

Regulamin udzielania Kredytu Samochodowego obowiązuje od 19.05.2010 r. Regulamin udzielania Kredytu Samochodowego obowiązuje od 19.05.2010 r. Rozdział I. Postanowienia wstępne. 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, tryb udzielania, zabezpieczania i spłaty kredytów na zakup

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH WIELKOPOLSKIEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH WIELKOPOLSKIEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH WIELKOPOLSKIEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji

Taryfa opłat i prowizji Taryfa opłat i prowizji Rozdział VI. Kredyty dla Klientów Indywidualnych Lp. Rodzaj czynności / usługi Stawka w zł opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku: a) o kredyt okazjonalny 0,00 b) o kredyt

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytu konsumpcyjnego

Regulamin kredytu konsumpcyjnego Regulamin kredytu konsumpcyjnego Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin kredytu konsumpcyjnego zwany dalej Regulaminem określa zasady, warunki i tryb udzielania oraz spłaty kredytu konsumpcyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Instrukcji udzielania kredytów

Załącznik nr 2 do Instrukcji udzielania kredytów konsumenckich Załącznik nr 2 do Instrukcji udzielania kredytów UMOWA KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYM NR [nr umowy kredytowej] zwana dalej Umową kredytu zawarta w dniu, [data zawarcia

Bardziej szczegółowo

- wzór umowy w sprawie udzielenia zamówienia na kredyt- UMOWA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO Nr

- wzór umowy w sprawie udzielenia zamówienia na kredyt- UMOWA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO Nr UMOWA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO Nr zawarta w miejscowości Orły dnia pomiędzy: Gminą Orły, REGON,NIP, zwanym dalej Kredytobiorcą", reprezentowanym przez: D ; - ; przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy a w działającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek na cele związane z działalnością gospodarczą Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo Kredytowej Piast

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek na cele związane z działalnością gospodarczą Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo Kredytowej Piast Regulamin udzielania kredytów i pożyczek na cele związane z działalnością gospodarczą Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo Kredytowej Piast I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Przemkowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Przemkowie Uchwalona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Przemkowie Uchwała nr 102/2005 dn. 04.11.2005r REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Przemkowie Przemków, listopad

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT UMOWY. UMOWA KREDYTU DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ROKU 2016 i 2017

- PROJEKT UMOWY. UMOWA KREDYTU DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ROKU 2016 i 2017 - PROJEKT UMOWY UMOWA KREDYTU DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ROKU 2016 i 2017 W dniu..2016 r. pomiędzy reprezentowanym przez: 1... 2... (imię i nazwisko, stanowisko)

Bardziej szczegółowo